Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 512 din 22 noiembrie 2004  bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE nr. 512 din 22 noiembrie 2004 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 1.128 din 30 noiembrie 2004

    Parlamentul României adoptă prezenta lege.

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Obiectul prezentei legi îl constituie stabilirea volumului veniturilor şi a structurii acestora pe capitole şi subcapitole şi al cheltuielilor pe destinaţii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj şi creditele externe, pentru anul 2005.
    ART. 2
    (1) Sinteza bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1/04.
    (2) Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 se stabileşte la venituri în sumă de 166.323,5 miliarde lei, la cheltuieli în sumă de 161.430,1 miliarde lei, cu un excedent de 4.893,4 miliarde lei, care reprezintă rezultatul financiar al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, astfel cum este prevăzut la art. 16.
    (3) Sinteza cheltuielilor bugetare pe anul 2005, pe surse de finanţare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2/04.
    (4) Sinteza fondurilor alocate pe surse şi pe titluri de cheltuieli şi anexele la aceasta sunt prevăzute în anexa nr. 3/04.

    CAP. II
    Structura şi regimul veniturilor bugetare

    ART. 3
    (1) Constituirea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat şi ale bugetului asigurărilor pentru şomaj pentru anul 2005 se realizează pe baza contribuţiilor sociale şi a altor vărsăminte prelevate de la persoanele juridice şi fizice.
    (2) Contribuţiile şi celelalte venituri prevăzute la alin. (1), de orice natură şi provenienţă, se încasează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    ART. 4
    Inspecţia fiscală pentru stabilirea, urmărirea şi încasarea debitelor pe anii precedenţi, în limita perioadei de prescripţie, se efectuează potrivit prevederilor actelor normative în vigoare la data operaţiunilor supuse inspecţiei fiscale.
    ART. 5
    Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 sunt în sumă de 166.323,5 miliarde lei şi se prezintă astfel:

                                                          - miliarde lei -
    VENITURI - TOTAL 166.323,5
    din care:
    Venituri curente 154.588,9
    din acestea:
      a) venituri fiscale: 153.089,5
      - impozite directe 153.089,5
      din care:
        - contribuţii pentru asigurări sociale 147.496,9
        - contribuţii de asigurare pentru accidente
        de muncă şi boli profesionale 5.592,6
      b) venituri nefiscale 1.499,4
    Subvenţii 11.734,6


    CAP. III
    Regimul şi destinaţiile cheltuielilor bugetare

    ART. 6
    În structură economică, cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005, în sumă de 161.430,1 miliarde lei, se prezintă astfel:

                                                          - miliarde lei -
    CHELTUIELI - TOTAL 161.430,1
    din care:
    1. Cheltuieli curente 161.041,2
    din acestea:
      a) cheltuieli de personal 607,7
      b) cheltuieli materiale şi servicii 5.352,2
      c) transferuri 154.648,8
      d) dobânzi 432,5
    2. Cheltuieli de capital 323,2
    3. Rambursări de credite, plăţi de dobânzi
    şi comisioane la credite 65,7
    din acestea:
      a) rambursări de credite externe 36,2
      b) plăţi de dobânzi şi comisioane 29,5


    ART. 7
    (1) Ordonatorul principal de credite are obligaţia să se încadreze în cheltuielile de personal, în numărul maxim de posturi şi în structura posturilor prevăzute în anexa nr. 3/04, prin stabilirea şi comunicarea numărului de posturi, salariilor de bază, indemnizaţiilor de conducere şi a celorlalte elemente ale sistemului de salarizare prevăzute de lege ordonatorilor secundari, iar aceştia, ordonatorilor terţiari de credite bugetare.
    (2) Sumele aferente creşterilor salariale ce se vor acorda în anul 2005 în condiţiile stabilite prin lege sunt prevăzute la articolul bugetar "Cheltuieli cu salariile", alineatul "Alte drepturi salariale". Aceste sume se vor vira de către ordonatorul principal de credite de la alineatul "Alte drepturi salariale" la celelalte alineate pentru reflectarea corespunzătoare a creşterilor salariale aprobate potrivit legii.
    (3) Aplicarea prevederilor din actele normative în vigoare, referitoare la primele ce se acordă cu ocazia plecării în concediul de odihnă, precum şi a celor ale art. 32 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare, se suspendă până la data de 31 decembrie 2005.
    (4) Plata premiului anual aferent anului 2005 pentru personalul din instituţiile publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, se efectuează din prevederile bugetare pe anul 2006, începând cu luna ianuarie 2006.
    (5) Din prevederile bugetare pe anul 2005 ale instituţiilor publice prevăzute la alin. (4) se asigură plata premiului anual aferent anului 2004.
    ART. 8
    (1) Cheltuielile pentru deplasări, detaşări, transferări, prevăzute în bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2005, nu pot fi majorate, în condiţiile legii, prin virări de credite bugetare de la alte articole de cheltuieli.
    (2) În cursul anului, cu aprobarea ordonatorului principal de credite, se pot efectua virări de credite bugetare de la un alineat la altul, în limita sumelor totale prevăzute cu această destinaţie şi în condiţiile legislaţiei în vigoare.
    ART. 9
    În vederea monitorizării cheltuielilor de personal prevăzute în bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2005, ordonatorul principal de credite bugetare are următoarele obligaţii:
    a) va prezenta Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, situaţia privind repartizarea pe fiecare lună a cheltuielilor de personal aprobate, având în vedere asigurarea condiţiilor de desfăşurare a activităţii potrivit atribuţiilor stricte ale acestuia, până la sfârşitul anului;
    b) va asigura ca drepturile stabilite şi plăţile de casă aferente cheltuielilor de personal, cumulate de la începutul anului, să nu depăşească sumele repartizate potrivit prevederilor lit. a) pentru perioada respectivă;
    c) va raporta lunar plăţile de casă aferente cheltuielilor de personal, la datele şi în structura stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice, care va fi emis în termen de 20 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ART. 10
    (1) Cheltuielile social-culturale care se finanţează de la bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 se stabilesc în sumă de 157.631,8 miliarde lei, din care 2.983,0 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii şi 154.648,8 miliarde lei transferuri.
    (2) În anul 2005, din bugetul asigurărilor sociale de stat se va suporta diferenţa dintre valoarea biletului de tratament balnear sau de odihnă şi contribuţia beneficiarilor de astfel de bilete, pentru un număr de până la 445.000 de locuri, din care 380.000 de locuri la tratament balnear şi 65.000 de locuri la odihnă.
    (3) Din numărul total de 380.000 de locuri la tratament balnear se poate utiliza în cadrul sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale un număr de până la 6.000 de locuri.
    (4) În anul 2005 se pot acorda gratuit 40.000 de bilete, conform reglementărilor în vigoare, pensionarilor I.O.V.R., veteranilor de război şi văduvelor de război, persoanelor cu drepturi stabilite în baza Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, persoanelor cu drepturi stabilite în baza Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, salariaţilor care lucrează în locuri de muncă în condiţii speciale prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, categoriilor de asiguraţi prevăzute la art. 109 alin. (2) din aceeaşi lege, precum şi persoanelor cu handicap, în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 519/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Tarifele pentru serviciile acordate beneficiarilor biletelor de tratament de către unităţile de tratament aflate în proprietatea Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei, la propunerea preşedintelui Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, neputând depăşi tarifele din unităţile similare cu care s-au încheiat contracte de prestări de servicii.
    (6) În cursul unui an calendaristic se poate elibera un singur bilet de tratament balnear sau de odihnă aceluiaşi beneficiar.
    (7) Biletele de tratament balnear se distribuie asiguraţilor sistemului public de pensii, sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi pensionarilor de către casele teritoriale de pensii.
    (8) Biletele de odihnă finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat sunt destinate salariaţilor din instituţiile publice, asiguraţi în sistemul public de pensii, iar contravaloarea acestor bilete, după deducerea sumelor încasate de la beneficiari, se recuperează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, de la capitolul "Asistenţa socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii", titlul "Transferuri".
    (9) Contravaloarea biletelor de odihnă este decontată de Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale cu prestatorii de servicii.
    (10) Criteriile, modul de distribuire şi contribuţia individuală sunt cele stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 494/2001 pentru aprobarea Normelor şi criteriilor pe baza cărora se acordă bilete de odihnă prin sistemul organizat şi administrat de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.
    (11) Biletele de odihnă şi de tratament balnear, acordate în condiţiile prezentului articol, pot fi atribuite şi membrilor de familie, soţ sau soţie, după caz, şi copii minori care urmează cursurile de zi ale unei instituţii de învăţământ preuniversitar, acreditată conform legii, dacă însoţesc titularii de drept.
    (12) Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei poate stabili, împreună cu Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Serviciul Român de Informaţii, numărul de bilete ce pot fi eliberate pensionarilor militari, contribuţia plătită de aceştia fiind stabilită în mod similar cu cea pentru pensionarii de asigurări sociale de stat, iar diferenţa fiind suportată din bugetele respectivilor ordonatori principali de credite.
    ART. 11
    (1) Cheltuielile pentru alte acţiuni care se finanţează de la bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 se stabilesc în sumă de 3.365,7 miliarde lei, din care 607,7 miliarde lei cheltuieli de personal, 2.369,1 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 323,2 miliarde lei cheltuieli de capital şi 65,7 miliarde lei rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane la credite.
    (2) Cheltuielile pentru alte acţiuni, pe capitole de cheltuieli, sunt în sumă de 3.280,0 miliarde lei pentru administrarea fondului sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi 85,7 miliarde lei pentru funcţionarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
    (3) Taxele poştale percepute de Compania Naţională "Poşta Română" - S.A. pentru prestaţiile privind plata la domiciliul beneficiarilor a drepturilor de asigurări sociale de stat şi a celor de asigurări pentru şomaj în anul 2005 sunt stabilite în sumă de 1.986,3 miliarde lei, din care 1.885,9 miliarde lei pentru asigurări sociale de stat şi 100,4 miliarde lei pentru asigurări pentru şomaj.
    ART. 12
    Cheltuielile pentru plăţi de dobânzi şi alte cheltuieli care se suportă de la bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 se stabilesc în sumă de 432,5 miliarde lei, reprezentând dobânda datorată Trezoreriei Statului.

    CAP. IV
    Dispoziţii referitoare la sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale

    ART. 13
    Veniturile şi cheltuielile sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale pe anul 2005, constituite în baza prevederilor Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare, sunt prevăzute în bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2005.
    ART. 14
    Veniturile sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale pe anul 2005 sunt în sumă de 5.892,6 miliarde lei, din care contribuţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale 5.592,6 miliarde lei şi alte venituri pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale 300,0 miliarde lei .
    ART. 15
    (1) Cheltuielile sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale pe anul 2005 se stabilesc în sumă de 999,2 miliarde lei, din care 19,2 miliarde lei cheltuieli de personal, 125,0 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 822,6 miliarde lei transferuri şi 32,4 miliarde lei cheltuieli de capital.
    (2) Cheltuielile pentru indemnizaţii, ajutoare şi alte prestaţii sociale pentru accidente de muncă şi boli profesionale se stabilesc în sumă de 913,5 miliarde lei.
    (3) Cheltuielile pentru funcţionarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se stabilesc în sumă de 85,7 miliarde lei.
    (4) În anul 2005, pentru realizarea activităţii sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, unele atribuţii ale Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale se realizează cu personal al Inspecţiei Muncii, în limita unui număr de până la 300 de posturi care vor fi finanţate din bugetul Inspecţiei Muncii.
    ART. 16
    Excedentul sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se stabileşte în sumă de 4.893,4 miliarde lei.

    CAP. V
    Dispoziţii referitoare la bugetele fondurilor speciale

    ART. 17
    (1) Sinteza veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2005, constituit în baza Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1/06.
    (2) Sinteza cheltuielilor bugetare pe anul 2005, pe surse de finanţare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2/06.
    (3) Sinteza fondurilor alocate pe surse şi pe titluri de cheltuieli şi anexele la aceasta sunt prevăzute în anexa nr. 3/06.
    (4) Pentru centrele de pregătire şi perfecţionare profesională din cadrul fundaţiilor româno-germane din Arad, Sibiu şi Timişoara, stabilite prin Protocolul românogerman, semnat la Bonn la 20 ianuarie 1992, în bugetul asigurărilor pentru şomaj, la capitolul 57.06 "Învăţământ" este cuprinsă şi suma de 7,5 miliarde lei, reprezentând contribuţia părţii române la finanţarea activităţilor fundaţiilor respective, potrivit Înţelegerii dintre Guvernul României şi Guvernul Germaniei cu privire la continuarea proiectului "Promovarea calificării profesionale".
    (5) Suma totală care poate fi utilizată pentru acordarea de credite, conform prevederilor art. 87 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, este de 1.400,0 miliarde lei.
    (6) Cuantumul maxim al creditului ce poate fi acordat în anul 2005 unui beneficiar de credite din suma prevăzută la alin. (5) este de 10,0 miliarde lei.
    ART. 18
    Prevederile art. 7-9 se aplică şi bugetului asigurărilor pentru şomaj.

    CAP. VI
    Responsabilităţi în aplicarea legii

    ART. 19
    Se interzice ordonatorului principal de credite redistribuirea creditelor bugetare de la obiectivele de investiţii în continuare, respectiv de la obiectivele de investiţii noi, la poziţia "Alte cheltuieli de investiţii", cuprinse în programele de investiţii publice, anexe la bugetul asigurărilor sociale de stat şi la bugetul asigurărilor pentru şomaj.
    ART. 20
    (1) În bugetul asigurărilor sociale de stat şi în bugetul asigurărilor pentru şomaj sunt prevăzute, după caz, şi sumele reprezentând contribuţia Guvernului României la realizarea programelor şi proiectelor cu finanţare internaţională.
    (2) Ordonatorul principal de credite are obligaţia ca, în cadrul creditelor bugetare aprobate pe anul 2005, să asigure integral şi cu prioritate fondurile necesare reprezentând componenta locală aferentă derulării programelor şi proiectelor cu finanţare internaţională, precum şi cele necesare finanţării angajamentelor asumate prin documentele de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană.
    (3) Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Transferuri", alineatele "Transferuri din bugetul asigurărilor sociale de stat către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia persoanelor aflate în concediu medical, concediu medical pentru sarcină şi lăuzie sau în concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani, concediu pentru creşterea copilului până la vârsta prevăzută de reglementările legale în vigoare", "Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat" şi "Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate", la celelalte alineate şi articole de cheltuieli ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare.
    (4) Sumele reprezentând contribuţia Guvernului la realizarea obiectivelor de investiţii cu finanţare externă de la titlul "Cheltuieli de capital" nu pot fi redistribuite la alte obiective de investiţii.
    ART. 21
    (1) Sumele destinate plăţii cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme internaţionale, aprobate potrivit prevederilor legale, inclusiv plăţii eventualelor comisioane bancare percepute de băncile străine corespondente ale Băncii Naţionale a României pentru efectuarea transferurilor valutare aferente, sunt prevăzute în bugetul asigurărilor pentru şomaj la titlul "Transferuri".
    (2) În vederea asigurării plăţii la scadenţă a cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme internaţionale, precum şi a rambursărilor de credite externe, a plăţilor de dobânzi şi a comisioanelor aferente acestora, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite bugetare de la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole, după caz, în cursul întregului an.
    (3) Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane la credite" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare, precum şi între alineatele articolului de cheltuieli "Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite".

    CAP. VII
    Dispoziţii finale

    ART. 22
    În bugetele instituţiilor publice, finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj, indiferent de subordonare, nu se pot prevedea sume pentru acordarea tichetelor de masă.
    ART. 23
    Cuantumul fix al indemnizaţiei pentru însoţitor, în cazul pensionarilor de invaliditate încadraţi în gradul 1 de invaliditate, drept ce se acordă potrivit prevederilor art. 61 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte în anul 2005 la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară.
    ART. 24
    (1) Valoarea punctului de pensie, stabilită potrivit prevederilor art. 80 din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2005, este de 2.955.592 lei şi se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2005.
    (2) Salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 este de 9.211.000 lei.
    ART. 25
    Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte, în condiţiile legii, în cazul:
    a) asiguratului sau pensionarului, la 9.400.000 lei;
    b) unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului, la 4.700.000 lei.
    ART. 26
    (1) În baza art. 18 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2005 cotele de contribuţie de asigurări sociale se stabilesc după cum urmează:
    a) pentru condiţii normale de muncă 29,5%;
    b) pentru condiţii deosebite de muncă 34,5%;
    c) pentru condiţii speciale de muncă 39,5%.
    (2) Cota contribuţiei individuale de asigurări sociale, datorată potrivit art. 21 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, este de 9,5%, indiferent de condiţiile de muncă.
    ART. 27
    În baza art. 29 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2005 se stabilesc următoarele cote ale contribuţiilor:
    a) contribuţia datorată de angajatori conform art. 26 din lege este de 3%;
    b) contribuţia individuală datorată conform art. 27 din lege este de 1%;
    c) contribuţia datorată conform art. 28 din lege de persoanele asigurate în baza contractului de asigurare pentru şomaj este de 4%.
    ART. 28
    Pentru anul 2005 cota contribuţiei pentru asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, datorată de angajatori şi de persoanele fizice care încheie contracte individuale de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, se stabileşte în funcţie de riscuri, pe sectoare economice, între limitele de 0,5 şi 4%, nivelul fiind reglementat prin hotărâre a Guvernului, conform prevederilor Legii nr. 346/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 29
    Sunt interzise virările de credite bugetare între capitolele de cheltuieli aprobate pentru sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi cele pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
    ART. 30
    (1) Prevederile de cheltuieli aprobate pentru prestaţii de asigurări sociale şi asigurări pentru şomaj care se realizează potrivit dispoziţiilor legale, direct de către angajator, prin deducerea acestora din contribuţiile datorate, se pot depăşi, modificându-se corespunzător prevederile bugetare atât la venituri, cât şi la cheltuieli, cu menţinerea echilibrului aprobat.
    (2) Ordonatorul principal de credite este abilitat să efectueze modificările prevăzute la alin. (1) şi este obligat să raporteze Ministerului Finanţelor Publice aceste modificări atât distinct, cât şi prin evidenţierea în situaţiile financiare trimestriale, respectiv anuale.
    ART. 31
    Anexele nr. 1/04 - 3/04 şi 1/06 - 3/06 fac parte integrantă din prezenta lege.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

                        PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                                 VALER DORNEANU

                             PREŞEDINTELE SENATULUI
                                NICOLAE VĂCĂROIU

    Bucureşti, 22 noiembrie 2004.
    Nr. 512.

    ANEXA 1/04

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI

                      BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
                                  pe anul 2005
                                   -SINTEZA-
                                                                    -mii lei-
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Ca- Sub Ti- Ali- Denumire indicator Program 2005
pi- ca- tlu ne-
tol tol /Ar- at
        ti-
        col
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0001 04 VENITURI - TOTAL 166.323.529.647
0002 I. VENITURI CURENTE 154.588.884.000
0003 A. VENITURI FISCALE 153.089.491.000
0004 A1. IMPOZITE DIRECTE 153.089.491.000
0904 CONTRIBUIŢI PENTRU ASIGURĂRI
              SOCIALE 147.496.900.000
     02 Contribuţii pentru asigurări
              sociale datorate de angajatori 98.517.040.000
     03 Contribuţii pentru asigurări
              sociale de stat datorate de
              salariaţi şi alte persoane
              asimilate 44.553.956.000
     07 Contribuţii pentru asigurări
              sociale datorate de alte persoane
              asigurate 2.001.434.000
     08 Contribuţii pentru asigurări
              sociale datorate de persoanele
              aflate în şomaj 2.424.470.000
1104 CONTRIBUŢII DE ASIGURARE PENTRU
              ACCIDENTE DE MUNCA ŞI BOLI PROFESIONALE 5.592.591.000
     01 Contribuţii de asigurare pentru
              accidente de munca şi boli profesionale
              datorate de angajatori 5.512.961.000
     02 Contribuţii de asigurare pentru
              accidente de munca şi boli profesionale
              datorate de alte persoane fizice
              care încheie asigurare 78.190.000
     03 Contribuţii de asigurare pentru
              accidente de munca şi boli profesionale
              pentru şomeri pe durata practicii
              profesionale 1.440.000
1900 04 B. VENITURI NEFISCALE 1.499.393.000
2204 DIVERSE VENITURI 1.499.393.000
     10 Alte venituri pentru asigurările de
              accidente de munca şi boli profesionale 300.000.000
     13 Contribuţii pentru bilete de tratament
              şi odihna 813.289.000
     30 Încasări din alte surse 386.104.000
3700 04 VI. SUBVENŢII 11.734.645.647
3704 SUBVENŢII PRIMITE DIN
              BUGETUL DE STAT 11.734.645.647
     04 Subvenţii primite de bugetul asigură-
              rilor sociale de stat 11.734.645.647
5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE
              DE STAT 161.430.147.833
              ------------------
        01 CHELTUIELI CURENTE 161.041.255.833
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 607.677.868
        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
              SERVICII 5.352.177.444
        38 TRANSFERURI 154.648.847.521
        49 DOBÂNZI 432.553.000
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 323.207.000
        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE
              DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE 65.685.000
        85 Rambursări de credite externe şi
              plaţi de dobânzi şi comisioane la
              credite externe contractate de
              ordonatorii de credite 65.685.000
        85 01 Rambursări de credite externe 36.240.000
        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 29.445.000
5700 04 Partea a IlI-a CHELTUIELI
              SOCIAL-CULTURALE 157.631.861.521
        01 CHELTUIELI CURENTE 157.631.861.521
        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
              SERVICII 2.983.014.000
        38 TRANSFERURI 154.648.847.521
6004 ASISTENTA SOCIALA, ALOCAŢII,
              PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII 156.718.393.521
        01 CHELTUIELI CURENTE 156.718.393.521
        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
              SERVICII 2.892.132.000
        38 TRANSFERURI 153.826.261.521
     22 Pensii de asigurări sociale 145.244.590.521
     23 Indemnizaţii pentru incapacitate
              temporara de munca din cauza de boala
              obişnuita sau accident în afara muncii 1.403.186.000
     24 Indemnizaţii pentru concedii de
              maternitate şi îngrijirea copiilor 1.288.154.000
     26 Ajutoare acordate asiguraţilor pentru
              decese şi proteze 74.348.000
     27 Ajutoare acordate pensionarilor pentru
              decese şi proteze 1.752.090.000
     28 Tratament balnear şi odihna 2.892.132.000
     29 Concediu plătit pentru creşterea
              copiilor pana la 2 ani 3.875.143.000
     31 Compensaţii pentru pensiile refugi-
              aţilor greci repatriaţi 188.750.000
6104 INDEMNIZAŢII, AJUTOARE ŞI ALTE
              PRESTAŢII SOCIALE PENTRU ACCIDENTE
              DE MUNCA ŞI BOLI PROFESIONALE 913.468.000
        01 CHELTUIELI CURENTE 913.468.000
        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
              SERVICII 90.882.000
        38 TRANSFERURI 822.586.000
     01 Indemnizaţii pentru incapacitate
              temporara de munca din cauza de boala
              profesionala sau accident de munca 297.450.000
     02 Ajutoare acordate asiguraţilor pentru
              decese şi proteze 17.240.000
     03 Tratament balnear şi odihna 39.528.000
     04 Indemnizaţii pe durata cursurilor de
              calificare şi reconversie 84.476.000
     05 Compensaţii pentru atingerea
              integrităţii 206.880.000
     06 Prestaţii şi servicii pentru
              reabilitare medicala 36.234.000
     07 Costul cursurilor de calificare şi de
              reconversie 15.120.000
     50 Alte cheltuieli privind asigurarea
              pentru accidente de munca şi boli
              profesionale 216.540.000
7100 04 Partea a Vi-a ALTE ACŢIUNI 3.365.733.312
        01 CHELTUIELI CURENTE 2.976.841.312
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 607.677.868
        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
              SERVICII 2.369.163.444
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 323.207.000
        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE
              DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA
              CREDITE 65.685.000
        85 Rambursări de credite externe şi
              plaţi de dobânzi şi comisioane la
              credite externe contractate de
              ordonatorii de credite 65.685.000
        85 01 Rambursări de credite externe 36.240.000
        85 02 Plaţi de dobfinzi şi comisioane 29.445.000
7304 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE
              FONDULUI 3.279.992.126
        01 CHELTUIELI CURENTE 2.923.500.126
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 588.441.324
        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
              SERVICII 2.335.058.802
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 290.807.000
        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE
              DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA
              CREDITE 65.685.000
        85 Rambursări de credite externe şi plaţi
              de dobânzi şi comisioane la credite
              externe contractate de
              ordonatorii de credite 65.685.000
        85 01 Rambursări de credite externe 36.240.000
        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 29.445.000
     03 Cheltuieli cu transmiterea şi
              plata drepturilor 1.960.802.000
     50 Alte cheltuieli 1.319.190.126
7404 CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE A
              SISTEMULUI DE ASIGURARE PENTRU
              ACCIDENTE DE MUNCA ŞI BOLI
              PROFESIONALE 85.741.186
        01 CHELTUIELI CURENTE 53.341.186
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 19.236.544
        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
              SERVICII 34.104.642
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 32.400.000
     50 Alte cheltuieli 85.741.186
8800 04 Partea a XIII-a PLAŢI DE DOBÂNZI ŞI
              ALTE CHELTUIELI 432.553.000
8904 PLAŢI DE DOBÂNZI 432.553.000
        01 CHELTUIELI CURENTE 432.553.000
        49 DOBÂNZI 432.553.000
     02 Dobânda datorata trezoreriei statului 432.553.000
9904 EXCEDENT/DEFICIT 4.893.381.814
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    ANEXA 2/04

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI

                                    SINTEZA
                      cheltuielilor pe surse de finanţare,
                  capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli
                                  pe anul 2005
                                                                   -mii lei-
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Ca- Sub Ti- Ali- Denumire indicator Program 2005
pi- ca- tlu ne-
tol tol /Ar- at
        ti-
        col
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5000 TOTAL GENERAL 161.669.105.333
        01 CHELTUIELI CURENTE 161.125.438.333
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 622.022.868
        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
              SERVICII 5.422.014.944
        38 TRANSFERURI 154.648.847.521
        49 DOBÂNZI 432.553.000
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 477.982.000
        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE
              DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA
              CREDITE 65.685.000
        85 Rambursări de credite externe şi
              plaţi de dobânzi şi comisioane la
              credite externe contractate de
              ordonatorii de credite 65.685.000
        85 01 Rambursări de credite externe 36.240.000
        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 29.445.000
5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE
              DE STAT 161.430.147.833
              ------------------
        01 CHELTUIELI CURENTE 161.041.255.833
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 607.677.868
        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
              SERVICII 5.352.177.444
        38 TRANSFERURI 154.648.847.521
        49 DOBÂNZI 432.553.000
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 323.207.000
        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE
              DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA
              CREDITE 65.685.000
        85 Rambursări de credite externe şi plaţi
              de dobânzi şi comisioane la credite
              externe contractate de
              ordonatorii de credite 65.685.000
        85 01 Rambursări de credite externe 36.240.000
        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 29.445.000
6004 ASISTENTA SOCIALA, ALOCAŢII,
              PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII 156.718.393.521
        01 CHELTUIELI CURENTE 156.718.393.521
        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
              SERVICII 2.892.132.000
        38 TRANSFERURI 153.826.261.521
     22 Pensii de asigurări sociale 145.244.590.521
     23 Indemnizaţii pentru incapacitate
              temporara de munca din cauza de boala
              obişnuita sau accident în afara muncii 1.403.186.000
     24 Indemnizaţii pentru concedii de
              maternitate şi îngrijirea copiilor 1.288.154.000
     26 Ajutoare acordate asiguraţilor pentru
              decese şi proteze 74.348.000
     27 Ajutoare acordate pensionarilor pentru
              decese şi proteze 1.752.090.000
     28 Tratament balnear şi odihna 2.892.132.000
     29 Concediu plătit pentru creşterea
              copiilor pana la 2 ani 3.875.143.000
     31 Compensaţii pentru pensiile refugi-
              aţilor greci repatriaţi 188.750.000
6104 INDEMNIZAŢII, AJUTOARE ŞI ALTE
              PRESTAŢII SOCIALE PENTRU ACCIDENTE
              DE MUNCA ŞI BOLI PROFESIONALE 913.468.000
        01 CHELTUIELI CURENTE 913.468.000
        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
              SERVICII 90.882.000
        38 TRANSFERURI 822.586.000
     01 Indemnizaţii pentru incapacitate
              temporara de munca din cauza de boala
              profesionala sau accident de munca 297.450.000
     02 Ajutoare acordate asiguraţilor pentru
              decese şi proteze 17.240.000
     03 Tratament balnear şi odihna 39.528.000
     04 Indemnizaţii pe durata cursurilor de
              calificare şi reconversie 84.476.000
     05 Compensaţii pentru atingerea
              integrităţii 206.880.000
     06 Prestaţii şi servicii pentru
              reabilitare medicala 36.234.000
     07 Costul cursurilor de calificare şi de
              reconversie 15.120.000
     50 Alte cheltuieli privind asigurarea
              pentru accidente de munca şi boli
              profesionale 216.540.000
7304 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE
              FONDULUI 3.279.992.126
        01 CHELTUIELI CURENTE 2.923.500.126
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 588.441.324
        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
              SERVICII 2.335.058.802
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 290.807.000
        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE
              DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA
              CREDITE 65.685.000
        85 Rambursări de credite externe şi
              plaţi de dobânzi şi comisioane la
              credite externe contractate de
              ordonatorii de credite 65.685.000
        85 01 Rambursări de credite externe 36.240.000
        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 29.445.000
     03 Cheltuieli cu transmiterea şi
              plata drepturilor 1.960.802.000
     50 Alte cheltuieli 1.319.190.126
7404 CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE A
              SISTEMULUI DE ASIGURARE PENTRU
              ACCIDENTE DE MUNCA ŞI BOLI
              PROFESIONALE 85.741.186
        01 CHELTUIELI CURENTE 53.341.186
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 19.236.544
        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
              SERVICII 34.104.642
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 32.400.000
     50 Alte cheltuieli 85.741.186
8904 PLAŢI DE DOBÂNZI 432.553.000
        01 CHELTUIELI CURENTE 432.553.000
        49 DOBÂNZI 432.553.000
     02 Dobânda datorata trezoreriei statului 432.553.000
5014 CREDITE EXTERNE 238.957.500
              -----------------
        01 CHELTUIELI CURENTE 84.182.500
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 14.345.000
        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
              SERVICII 69.837.500
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 154.775.000
7314 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE
              FONDULUI 238.957.500
        01 CHELTUIELI CURENTE 84.182.500
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 14.345.000
        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
              SERVICII 69.837.500
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 154.775.000
     50 Alte cheltuieli 238.957.500
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


    ANEXA 3/04/20/01

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI

                      BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
                                    SINTEZA
            fondurilor alocate pe surse şi pe titluri de cheltuieli
                                  pe anul 2005
                                                                 -mii lei-
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Ca- Sub- Ti- Ali- Denumire indicator Program 2005
pi- ca- tlu ne-
tol pi- /Ar- at
    tol ti-
         col
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5000 TOTAL GENERAL 161.669.105.333
              ---------------------
        01 CHELTUIELI CURENTE 161.125.438.333
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 622.022.868
        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
              SERVICII 5.422.014.944
        38 TRANSFERURI 154.648.847.521
        49 DOBÂNZI 432.553.000
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 477.982.000
        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE
              DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA
              CREDITE 65.685.000
        85 Rambursări de credite externe şi
              plaţi de dobânzi şi comisioane la
              credite externe contractate de
              ordonatorii de credite 65.685.000
        85 01 Rambursări de credite externe 36.240.000
        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 29.445.000
5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE
              DE STAT 161.430.147.833
              ------------------
        01 CHELTUIELI CURENTE 161.041.255.833
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 607.677.868
        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
              SERVICII 5.352.177.444
        38 TRANSFERURI 154.648.847.521
        49 DOBÂNZI 432.553.000
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 323.207.000
        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE
              DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA
              CREDITE 65.685.000
        85 Rambursări de credite externe şi
              plaţi de dobânzi şi comisioane la
              credite externe contractate de
              ordonatorii de credite 65.685.000
        85 01 Rambursări de credite externe 36.240.000
        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 29.445.000
5014 CREDITE EXTERNE 238.957.500
              ---------------
        01 CHELTUIELI CURENTE 84.182.500
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 14.345.000
        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
              SERVICII 69.837.500
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 154.775.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    ANEXA 3/04/20/02

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI

                                    SINTEZA
          bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli şi subcapitole
                                  pe anul 2005
           (sumele alocate din bugetul asigurărilor sociale de stat)
                                                                 -mii lei-
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Ca- Sub Ti- Ali- Denumire indicator Program 2005
pi- ca- tlu ne-
tol tol /Ar- at
        ti-
        col
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE
              DE STAT 161.430.147.833
        01 CHELTUIELI CURENTE 161.041.255.833
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 607.677.868
        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
              SERVICII 5.352.177.444
        38 TRANSFERURI 154.648.847.521
        39 Transferuri consolidabile 391.286.000
        40 Transferuri neconsolidabile 154.257.561.521
        49 DOBÂNZI 432.553.000
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 323.207.000
        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE
              DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA
              CREDITE 65.685.000
        85 Rambursări de credite externe şi
              plaţi de dobânzi şi comisioane la
              credite externe contractate de
              ordonatorii de credite 65.685.000
        85 01 Rambursări de credite externe 36.240.000
        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 29.445.000
5700 04 Partea a IlI-a CHELTUIELI
              SOCIAL-CULTURALE 157.631.861.521
        01 CHELTUIELI CURENTE 157.631.861.521
        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
              SERVICII 2.983.014.000
        38 TRANSFERURI 154.648.847.521
        39 Transferuri consolidabile 391.286.000
        40 Transferuri neconsolidabile 154.257.561.521
6004 ASISTENTA SOCIALA, ALOCAŢII,
              PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII 156.718.393.521
        01 CHELTUIELI CURENTE 156.718.393.521
        20 CHELTUIELI MATERIALE SI
              SERVICII 2.892.132.000
        38 TRANSFERURI 153.826.261.521
        39 Transferuri consolidabile 376.291.000
        40 Transferuri neconsolidabile 153.449.970.521
     22 Pensii de asigurări sociale 145.244.590.521
     23 Indemnizaţii pentru incapacitate
              temporara de munca din cauza de boala
              obişnuita sau accident în afara muncii 1.403.186.000
     24 Indemnizaţii pentru concedii de
              maternitate şi îngrijirea copiilor 1.288.154.000
     26 Ajutoare acordate asiguraţilor pentru
              decese şi proteze 74.348.000
     27 Ajutoare acordate pensionarilor pentru
              decese şi proteze 1.752.090.000
     28 Tratament balnear şi odihna 2.892.132.000
     29 Concediu plătit pentru creşterea
              copiilor pana la 2 ani 3.875.143.000
     31 Compensaţii pentru pensiile refugi-
              aţilor greci repatriaţi 188.750.000
6104 INDEMNIZAŢII, AJUTOARE ŞI ALTE
              PRESTAŢII SOCIALE PENTRU ACCIDENTE
              DE MUNCA ŞI BOLI PROFESIONALE 913.468.000
        01 CHELTUIELI CURENTE 913.468.000
        20 CHELTUIELI MATERIALE SI
              SERVICII 90.882.000
        38 TRANSFERURI 822.586.000
        39 Transferuri consolidabile 14.995.000
        40 Transferuri neconsolidabile 807.591.000
     01 Indemnizaţii pentru incapacitate
              temporara de munca din cauza de
              boala profesionala sau accident de munca 297.450.000
     02 Ajutoare acordate asiguraţilor pentru
              decese şi proteze 17.240.000
     03 Tratament balnear şi odihna 39.528.000
     04 Indemnizaţii pe durata cursurilor de
              calificare şi reconversie 84.476.000
     05 Compensaţii pentru atingerea
              integrităţii 206.880.000
     06 Prestaţii şi servicii pentru
              reabilitare medicala 36.234.000
     07 Costul cursurilor de calificare şi de
              reconversie 15.120.000
     50 Alte cheltuieli privind asigurarea
              pentru accidente de munca şi boli
              profesionale 216.540.000
7100 04 Partea a Vi-a ALTE ACŢIUNI 3.365.733.312
        01 CHELTUIELI CURENTE 2.976.841.312
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 607.677.868
        20 CHELTUIELI MATERIALE SI
              SERVICII 2.369.163.444
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 323.207.000
        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE
              DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA
              CREDITE 65.685.000
        85 Rambursări de credite externe si
              plaţi de dobânzi şi comisioane la
              credite externe contractate de
              ordonatorii de credite 65.685.000
        85 01 Rambursări de credite externe 36.240.000
        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 29.445.000
7304 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE
              FONDULUI 3.279.992.126
        01 CHELTUIELI CURENTE 2.923.500.126
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 588.441.324
        20 CHELTUIELI MATERIALE SI
              SERVICII 2.335.058.802
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 290.807.000
        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE
              DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA
              CREDITE 65.685.000
        85 Rambursări de credite externe si
              plaţi de dobânzi şi comisioane la
              credite externe contractate de
              ordonatorii de credite 65.685.000
        85 01 Rambursări de credite externe 36.240.000
        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 29.445.000
     03 Cheltuieli cu transmiterea si
              plata drepturilor 1.960.802.000
     50 Alte cheltuieli 1.319.190.126
7404 CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE A
              SISTEMULUI DE ASIGURARE PENTRU
              ACCIDENTE DE MUNCA ŞI BOLI
              PROFESIONALE 85.741.186
        01 CHELTUIELI CURENTE 53.341.186
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 19.236.544
        20 CHELTUIELI MATERIALE SI
              SERVICII 34.104.642
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 32.400.000
     50 Alte cheltuieli 85.741.186
8800 04 Partea a XIII-a PLAŢI DE DOBÂNZI SI
              ALTE CHELTUIELI 432.553.000
8904 PLAŢI DE DOBÂNZI 432.553.000
        01 CHELTUIELI CURENTE 432.553.000
        49 DOBÂNZI 432.553.000
     02 Dobânda datorata trezoreriei statului 432.553.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    ANEXA 3/04/20/04

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI

                                    SINTEZA
          bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli şi subcapitole
                                  pe anul 2005
                      (sumele alocate din credite externe)
                                                                  -mii lei-
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Ca- Sub Ti- Ali- Denumire indicator Program 2005
pi- ca- tlu ne-
tol tol /Ar- at
        ti-
        col
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5014 CREDITE EXTERNE 238.957.500
        01 CHELTUIELI CURENTE 84.182.500
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 14.345.000
        20 CHELTUIELI MATERIALE SI
              SERVICII 69.837.500
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 154.775.000
7314 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE
              FONDULUI 238.957.500
        01 CHELTUIELI CURENTE 84.182.500
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 14.345.000
        20 CHELTUIELI MATERIALE SI
              SERVICII 69.837.500
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 154.775.000
     50 Alte cheltuieli 238.957.500
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    ANEXA 3/04/20/07

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI

                                    BUGETUL
     pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole şi alineate
                                  pe anul 2005
          (sumele alocate de la bugetul asigurărilor sociale de stat)
                                                                  -mii lei-
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Ca- Sub Ti- Ali- Denumire indicator Program 2005
pi- ca- tlu ne-
tol tol /Ar- at
        ti-
        col
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE
              DE STAT 161.430.147.833
              --------------------------
        01 CHELTUIELI CURENTE 161.041.255.833
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 607.677.868
        20 CHELTUIELI MATERIALE SI
              SERVICII 5.352.177.444
        38 TRANSFERURI 154.648.847.521
        39 Transferuri consolidabile 391.286.000
        40 Transferuri neconsolidabile 154.257.561.521
        49 DOBÂNZI 432.553.000
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 323.207.000
        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE
              DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA
              CREDITE 65.685.000
        85 Rambursări de credite externe si
              plaţi de dobânzi şi comisioane la
              credite externe contractate de
              ordonatorii de credite 65.685.000
        85 01 Rambursări de credite externe 36.240.000
        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 29.445.000
5700 04 Partea a IlI-a CHELTUIELI
              SOCIAL-CULTURALE 157.631.861.521
        01 CHELTUIELI CURENTE 157.631.861.521
        20 CHELTUIELI MATERIALE SI
              SERVICII 2.983.014.000
        38 TRANSFERURI 154.648.847.521
        39 Transferuri consolidabile 391.286.000
        40 Transferuri neconsolidabile 154.257.561.521
6004 ASISTENTA SOCIALA, ALOCAŢII,
              PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII 156.718.393.521
        01 CHELTUIELI CURENTE 156.718.393.521
        20 CHELTUIELI MATERIALE SI
              SERVICII 2.892.132.000
        21 Drepturi cu caracter social 2.892.132.000
        38 TRANSFERURI 153.826.261.521
        39 Transferuri consolidabile 376.291.000
        39 17 Transferuri din bugetul asigurări-
              lor sociale de stat către bugetul
              fondului naţional unic de asigurări
              sociale de sănătate reprezentând
              contribuţia persoanelor aflate in
              concediu medical, concediu medical
              pt sarcina şi lăuzie sau în concediu
              medical pentru îngrijirea copilului
              bolnav în vârsta de pana la 7 ani 376.291.000
        40 Transferuri neconsolidabile 153.449.970.521
        40 05 Pensii de asigurări sociale 145.244.590.521
        40 09 Alte ajutoare, alocaţii si
              indemnizaţii 8.016.630.000
        40 80 Alte transferuri 188.750.000
     22 Pensii de asigurări sociale 145.244.590.521
     23 Indemnizaţii pentru incapacitate
              temporara de munca din cauza de boala
              obişnuita sau accident în afara muncii 1.403.186.000
     24 Indemnizaţii pentru concedii de
              maternitate şi îngrijirea copiilor 1.288.154.000
     26 Ajutoare acordate asiguraţilor pentru
              decese şi proteze 74.348.000
     27 Ajutoare acordate pensionarilor pentru
              decese şi proteze 1.752.090.000
     28 Tratament balnear şi odihna 2.892.132.000
     29 Concediu plătit pentru creşterea
              copiilor pana la 2 ani 3.875.143.000
     31 Compensaţii pentru pensiile refugi-
              aţilor greci repatriaţi 188.750.000
6104 INDEMNIZAŢII, AJUTOARE ŞI ALTE
              PRESTAŢII SOCIALE PENTRU ACCIDENTE
              DE MUNCA ŞI BOLI PROFESIONALE 913.468.000
        01 CHELTUIELI CURENTE 913.468.000
        20 CHELTUIELI MATERIALE SI
              SERVICII 90.882.000
        21 Drepturi cu caracter social 39.528.000
        30 Alte cheltuieli 51.354.000
        30 07 Alte cheltuieli 51.354.000
        38 TRANSFERURI 822.586.000
        39 Transferuri consolidabile 14.995.000
        39 15 Transferuri din bugetul asigură-
              rilor sociale de stat către bugetul
              fondului naţional unic de asigurări
              sociale de sănătate reprezentând
              contribuţia persoanelor aflate in
              concediu medical din cauza de
              accident de munca şi boala
              profesionala 14.995.000
        40 Transferuri neconsolidabile 807.591.000
        40 09 Alte ajutoare, alocaţii si
              indemnizaţii 591.051.000
        40 80 Alte transferuri 216.540.000
     01 Indemnizaţii pentru incapacitate
              temporara de munca din cauza de
              boala profesionala sau accident
              de munca 297.450.000
     02 Ajutoare acordate asiguraţilor pentru
              decese şi proteze 17.240.000
     03 Tratament balnear şi odihna 39.528.000
     04 Indemnizaţii pe durata cursurilor de
              calificare şi reconversie 84.476.000
     05 Compensaţii pentru atingerea
              integrităţii 206.880.000
     06 Prestaţii şi servicii pentru
              reabilitare medicala 36.234.000
     07 Costul cursurilor de calificare şi de
              reconversie 15.120.000
     50 Alte cheltuieli privind asigurarea
              pentru accidente de munca şi boli
              profesionale 216.540.000
7100 04 Partea a Vi-a ALTE ACŢIUNI 3.365.733.312
        01 CHELTUIELI CURENTE 2.976.841.312
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 607.677.868
        20 CHELTUIELI MATERIALE SI
              SERVICII 2.369.163.444
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 323.207.000
        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE
              DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA
              CREDITE 65.685.000
        85 Rambursări de credite externe si
              plaţi de dobânzi şi comisioane la
              credite externe contractate de
              ordonatorii de credite 65.685.000
        85 01 Rambursări de credite externe 36.240.000
        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 29.445.000
7304 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE
              FONDULUI 3.279.992.126
        01 CHELTUIELI CURENTE 2.923.500.126
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 588.441.324
        10 Cheltuieli cu salariile 445.928.548
        11 Contribuţii pentru asigurări
              sociale de stat 89.186.000
        12 Contribuţii pentru asigurările
              de şomaj 13.377.856
        13 Contribuţii pentru asigurările
              sociale de sănătate 31.214.998
        14 Deplasări, detaşări, transferări 6.504.279
        14 01 -deplasări, detaşări, transferări
              în tara 3.904.279
        14 02 -deplasări, detaşări, transferări
              în străinătate 2.600.000
        16 Contribuţii pentru asigurările de
              accidente de munca şi boli profesionale 2.229.643
        20 CHELTUIELI MATERIALE SI
              SERVICII 2.335.058.802
        21 Drepturi cu caracter social 2.268.000
        22 Hrana 5.033.000
        23 Medicamente şi materiale sanitare 4.892.000
        23 01 Medicamente 2.892.000
        23 02 Materiale sanitare 2.000.000
        24 Cheltuieli pentru întreţinere si
              gospodărie 145.464.000
        25 Materiale şi prestări de servicii
              cu caracter funcţional 62.110.802
        26 Obiecte de inventar de mica valoare
              sau scurta durata şi echipament 8.944.000
        27 Reparaţii curente 86.877.000
        28 Reparaţii capitale 17.751.000
        29 Cârti şi publicaţii 1.069.000
        30 Alte cheltuieli 2.000.650.000
        30 01 Calificarea, perfecţionarea si
              specializarea profesionala a
              salariaţilor 1.199.000
        30 02 Protocol 108.000
        30 03 Protecţia muncii 108.000
        30 04 Transmiterea drepturilor 1.960.802.000
        30 07 Alte cheltuieli 38.433.000
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 290.807.000
        72 Investiţii ale instituţiilor publice 290.807.000
        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE
              DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA
              CREDITE 65.685.000
        85 Rambursări de credite externe si
              plaţi de dobânzi şi comisioane la
              credite externe contractate de
              ordonatorii de credite 65.685.000
        85 01 Rambursări de credite externe 36.240.000
        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 29.445.000
     03 Cheltuieli cu transmiterea si
              plata drepturilor 1.960.802.000
     50 Alte cheltuieli 1.319.190.126
7404 CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE A
              SISTEMULUI DE ASIGURARE PENTRU
              ACCIDENTE DE MUNCA ŞI BOLI
              PROFESIONALE 85.741.186
        01 CHELTUIELI CURENTE 53.341.186

        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 19.236.544
        10 Cheltuieli cu salariile 14.239.705
        11 Contribuţii pentru asigurări
              sociale de stat 2.847.940
        12 Contribuţii pentru asigurările
              de şomaj 427.191
        13 Contribuţii pentru asigurările
              sociale de sănătate 996.779
        14 Deplasări, detaşări, transferări 653.730
        14 01 -deplasări, detaşări, transferări
              în tara 453.730
        14 02 -deplasări, detaşări, transferări
              în străinătate 200.000
        16 Contribuţii pentru asigurările de
              accidente de munca şi boli profesionale 71.199
        20 CHELTUIELI MATERIALE SI
              SERVICII 34.104.642
        24 Cheltuieli pentru întreţinere si
              gospodărie 540.000
        25 Materiale şi prestări de servicii
              cu caracter funcţional 28.644.642
        26 Obiecte de inventar de mica valoare
              sau scurta durata şi echipament 540.000
        29 Cârti şi publicaţii 540.000
        30 Alte cheltuieli 3.840.000
        30 07 Alte cheltuieli 3.840.000
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 32.400.000
        72 Investiţii ale instituţiilor publice 32.400.000
     50 Alte cheltuieli 85.741.186
8800 04 Partea a XIII-a PLAŢI DE DOBÂNZI SI
              ALTE CHELTUIELI 432.553.000
8904 PLAŢI DE DOBÂNZI 432.553.000
        01 CHELTUIELI CURENTE 432.553.000
        49 DOBÂNZI 432.553.000
51
        51 02 Dobânda datorata trezoreriei
              statului 432.553.000
    02 Dobânda datorata trezoreriei statului 432.553.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    ANEXA 3/04/20/08

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI

                            CHELTUIELI CU SALARIILE
                                  pe anul 2005
          (sumele alocate de la bugetul asigurărilor sociale de stat)
                                                                    -mii lei-
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Denumire indicator Cod Program 2005

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE 5004
DE STAT
---------------------------------
Fond aferent salariilor de baza 001 288.235.333
Salarii de merit 002 10.641.390
Indemnizaţie de conducere 003 15.045.216
Spor de vechime 004 48.866.000
Sporuri pentru condiţii de munca 005 3.123.000
Alte sporuri 006 4.810.000
Ore suplimentare 007 11.493.000
Fond de premii 008 50.503.000
Indemnizaţii plătite unor persoane 013
din afara unităţii 2.278.000
Alte drepturi salariate 014 25.173.314
Cheltuieli cu salariile 020 460.168.253
CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE 7304
FONDULUI
Fond aferent salariilor de baza 001 279.948.548
Salarii de merit 002 10.333.000
Indemnizaţie de conducere 003 14.931.000
Spor de vechime 004 47.425.000
Sporuri pentru condiţii de munca 005 3.123.000
Alte sporuri 006 4.666.000
Ore suplimentare 007 11.193.000
Fond de premii 008 49.000.000
Indemnizaţii plătite unor persoane 013
din afara unităţii 1.500.000
Alte drepturi salariale 014 23.809.000
Cheltuieli cu salariile 020 445.928.548
CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE A 7404
SISTEMULUI DE ASIGURARE PENTRU
ACCIDENTE DE MUNCA ŞI BOLI PROFESIONALE
Fond aferent salariilor de baza 001 8.286.785
Salarii de merit 002 308.390
Indemnizaţie de conducere 003 114.216
Spor de vechime 004 1.441.000
Alte sporuri 006 144.000
Ore suplimentare 007 300.000
Fond de premii 008 1.503.000
Indemnizaţii plătite unor persoane 013
din afara unităţii 778.000
Alte drepturi salariale 014 1.364.314
Cheltuieli cu salariile 020 14.239.705
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    ANEXA 3/04/20/09

    Ministerul Muncii,Solidarităţii Sociale şi Familiei

         Numărul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de baza
                              pe anii 2004 - 2005
          (SUMELE ALOCATE PRIN BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT)

- mii lei -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                      Modi-
                                                      fica-
                                                      rea
                                                      numă-
                                     Număr Salariu rului Număr Fond aferent
                                     maxim mediu de maxim salariilor
                                     de de baza pos- de de bază pe
                                     posturi în luna în pos- anul 2005
                                     în anul decem- anul turi
                                     2004 brie 2005 în
                                              2004 faţă anul
                                                      de 2005
                                                      anul
                                                      2004
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
            0 1 2 3 4=1+3 5 = 2*4*
                                                                    11,5 luni
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL: 4.281 4.281 288.235.333
din care:
7304 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE
A FONDULUI 4.281 -100 4.181 279.948.548
din care:
V. A. Funcţii publice generale 3.247 -81 3.166 212.223.001

1. Înalţi funcţionari publici 3 -l 2 510.152
Secretar general 1 23.596 1 271.354
Secretar general adjunct 1 20.765 1 238.798
Director general 1 23.596 -l
2. Funcţii publice de conducere 365 -2 363 36.753.885
Director 11 9.518 -2 9 985.113
Director adjunct 2 9.518 2 218.914
Sef serviciu 19 9.500 19 2.075.750
Director executiv 42 9.214 42 4.450.362
Director executiv adjunct 85 9.214 85 9.006.685
Sef serviciu 178 8.461 178 17.319.667
Sef birou 28 8.377 28 2.697.394
3. Funcţii publice de execuţie 2.879 -78 2.801 174.958.965
a. Clasa I - studii superioare 1.248 -41 1.207 90.294.895
Expert superior 18 6.757 -2 16 1.243.288
Expert principal 20 6.111 -l 19 1.335.254
Expert asistent 8 4.720 8 434.240
Expert debutant 9 3.371 -5 4 155.066
Consilier superior 54 9.470 -10 44 4.791.820
Consilier principal 15 8.050 -2 13 1.203.475
Consilier asistent 5 4.383 5 252.023
Consilier juridic superior 6 9.300 -l 5 534.750
Consilier juridic principal 4 5.647 4 259.762
Consilier juridic asistent 2 4.383 1 3 151.214
Consilier juridic debutant 3 3.371 3 116.300
Auditor superior 4 12.100 4 556.600
Auditor principal 1 8.760 1 100.740
Inspector superior 2 6.757 2 155.411
Inspector principal 10 6.111 -2 8 562.212
Inspector asistent 4 4.720 8 12 651.360
Inspector debutant 11 3.371 -10 1 38.767
Expert superior 12 6.757 3 15 1.165.583
Expert principal 11 6.757 1 12 932.466
Expert asistent 7 6.500 -2 5 373.750
Consilier superior 192 8.900 1 193 19.753.550
Consilier principal 112 7.337 -11 101 8.521.926
Consilier asistent 29 4.383 -2 27 1.360.922
Consilier debutant 1 3.371 1 38.767
Consilier juridic superior 33 7.700 6 39 3.453.450
Consilier juridic principal 64 5.544 1 65 4.144.140
Consilier juridic asistent 70 4.383 2 72 3.629.124
Consilier juridic debutant 9 3.371 -4 5 193.833
Auditor superior 34 8.373 1 35 3.370.133
Auditor principal 6 8.321 1 7 669.841
Auditor asistent 1 4.383 1 50.405
Inspector superior 56 6.268 4 60 4.324.920
Inspector principal 217 5.864 25 242 16.319.512
Inspector asistent 161 4.820 -l 160 8.868.800
Inspector debutant 57 3.371 -42 15 581.498
b. Clasa II - studii superioare
de scurta durata 85 5 90 6.384.375
Referent de specialitate superior 4 8.321 -l 3 287.075
Referent de specialitate principal 3 5.618 3 193.821
Referent de specialitate asistent 2 4.406 2 101.338
Referent de specialitate superior 16 7.931 1 17 1.550.511
Referent de specialitate principal 33 6.411 6 39 2.875.334
Referent de specialitate asistent 27 4.603 -l 26 1.376.297
c. Clasa III - studii medii 1.546 -42 1.504 78.279.695
Referent superior 38 5.093 -l 37 2.167.072
Referent principal 38 4.401 -2 36 1.822.014
Referent asistent 2 3.000 2 4 138.000
Referent debutant 1 2.968 -l
Referent superior 396 4.911 -5 391 22.082.312
Referent principal 709 4.576 -20 689 36.257.936
Referent asistent 353 3.980 -12 341 15.607.570
Referent debutant 9 2.968 -3 6 204.792
VII. Personal cu contract de munca
a)Personal de specialitate 812 -10 802 58.635.499
Consilier,expert,inspector de
specialitate,revizor contabil;
gradul IA 2 9.518 2 4 437.828
Consilier,expert,inspector de
specialitate,revizor contabil;
gradul I 8.321 4 4 382.766
Consilier,expert,inspector de
specialitate,revizor contabil;
gradul II 7.537 2 2 173.351
Referent de specialitate,inspector
de specialitate,revizor
contabil;gradul III 2 6.757 2 155.411
Referent de specialitate,inspector
de specialitate,revizor
contabil;gradul IV 5 6.072 -l 4 279.312
Tehnician-economist, secretar
superior, referent, interpret
relaţii, interpret profesional,
subinginer; gradul IA 8.321 1 1 95.692
Tehnician-economist, secretar
superior, referent, interpret
relaţii, interpret profesional,
subinginer; gradul I 6.757 1 1 77.706
Tehnician-economist, secretar
superior, referent, interpret
relaţii, interpret profesional,
subinginer; gradul II 1 6.000 -l
Tehnician-economist, secretar
superior, referent, interpret
relaţii, interpret profesional,
subinginer; gradul III 1 5.000 -l
Consilier juridic gradul IA 1 6.890 1 79.235
Consilier juridic gradul III 1 4.740 1 2 109.020
Referent IA 97 4.845 -2 95 5.293.163
Referent I 42 4.214 -2 40 1.938.440
Referent II 22 3.919 6 28 1.261.918
Referent III 20 3.432 1 21 828.828
Referent IV 8 3.259 4 12 449.742
Referent debutant 1 2.968 -l
Medic primar 173 9.530 -16 157 17.206.415
Medic specialist 49 7.228 49 4.072.978
Secretar de redacţie,
tehnoredactor I 1 5.784 1 66.516
Fiziokinetoterapeut,
bioinginer medical 1 5.074 1 58.351
Asistent medical principal 49 5.277 34 83 5.036.897
Asistent medical 23 4.466 33 56 2.876.104
Sora medicala principala 49 4.869 -33 16 895.896
Sora medicala 51 4.060 -37 14 653.660
Biolog, biochimist, chimist, fizician 2 5.074 2 116.702
Psiholog, logoped, sociolog,
profesor C.F.M., kinetoterapeut
asistent social; principal 3 9.734 3 335.823
Psiholog, logoped, sociolog,
profesor C.F.M., kinetoterapeut
asistent social 5.100 1 1 58.650
Profesor C.F.M., biolog, chimist; 1 5.025 -l
Infirmiera, agent D.D.D. 18 3.247 18 672.129
Brancardier, băieş, namolar,
spălătoreasă, îngrijitoare 31 3.247 31 1.157.556
Şofer autosanitara II 1 3.654 1 42.021
Şofer autosanitara III 1 3.247 1 37.341
Medic primar 37 12.511 -13 24 3.453.036
Medic specialist 7 9.734 5 12 1.343.292
Medic rezident anul IV-V-din
anatomia patologica şi legala 12 6.773 4 16 1.246.232
Medic rezident anul III 8 5.985 -5 3 206.483
Farmacist primar - din anatomia
patologica şi medicina legala 1 8.111 -l
Farmacist specialist 8.111 1 1 93.277
Asistent medical principal 36 7.504 -3 33 2.847.768
Asistent medical 19 5.233 7 26 1.564.667
Biolog, biochimist, chimist,
fizician; principal - din
anatomia patologica şi medicina legala 1 10.138 -1
Profesor C.F.M.; principal 1 7.504 1 86.296
Cercetător ştiinţific principal
gradul II 4 13.721 4 631.166
Cercetător ştiinţific principal
gradul III 5 10.700 2 7 861.350
Cercetător ştiinţific 3 8.272 3 285.384
Asistent de cercetare ştiinţifica 5 6.509 5 374.268
Asistenţi 1 5.203 1 59.835
Referent de specialitate,
inspector de specialitate; gradul
II; economist, referent, inginer,
gradul I 4 4.740 -2 2 109.020
Tehnician, merceolog, contabil,
referent; IA 4 4.265 2 6 294.285
Tehnician, merceolog, contabil,
referent; I 5 3.961 -l 4 182.206
Analist, programator, inginer de
sistem; IA 6.889 1 1 79.224
Analist (programator) ajutor I 1 4.100 -l
Operator, controlor date; I 2 4.100 -2
Operator, controlor date; debutant 2.968 2 2 68.264
VII. Personal cu contract de munca
b)care ocupa funcţii comune 222 -9 213 9.090.049
Secretar-dactilograf, dactilograf; IA 2 4.242 -l 1 48.783
Secretar-dactilograf, dactilograf; I 13 3.738 -l 12 515.844
Secretar-dactilograf, dactilograf; II 12 3.412 1 13 510.094
Casier magaziner; I 24 4.012 24 1.107.312
Casier magaziner; II 11 3.598 11 455.147
Funcţionar arhivar; I 25 3.922 3 28 1.262.884
Funcţionar arhivar; II 3 3.598 3 124.131
Funcţionar arhivar; III 10 3.277 -3 7 263.799
Portar, paznic, pompier, îngrijitor,
guard, bufetier, manipulant bunuri,
curier; I 37 3.247 -5 32 1.194.896
Portar, paznic, pompier, îngrijitor,
guard, bufetier, manipulant bunuri,
curier; II 8 3.186 8 293.112
Sofer IA 3 5.163 3 178.124
Şofer II 1 4.334 1 49.841
Muncitor calificat I 3 4.334 3 149.523
Muncitor calificat II 7 4.107 7 330.614
Muncitor calificat III 53 3.828 -l 52 2.289.144
Muncitor calificat IV 5 3.598 5 206.885
Muncitor calificat VI 1 3.247 -l
Muncitor necalificat 4 3.186 -l 3 109.917
7404 CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE A
SISTEMULUI DE ASIGURARE PENTRU
ACCIDENTE DE MUNCA ŞI BOLI
PROFESIONALE 100 100 8.286.785
din care:
V. A. Funcţii publice generale 92 92 7.684.737
1. Înalţi funcţionari publici 1 1 271.354
Director general 23.596 1 1 271.354
2. Funcţii publice de conducere 2 2 218.914
Director 9.518 2 2 218.914
3. Funcţii publice de execuţie 89 89 7.194.469
a. Clasa I - studii superioare 87 87 7.085.288
Expert superior 6.757 2 2 155.411
Expert principal 5.800 1 1 66.700
Expert asistent 4.400 1 1 50.600
Consilier superior 9.470 11 11 1.197.955
Consilier principal 8.050 3 3 277.725
Consilier asistent 4.383 2 2 100.809
Inspector principal 6.111 2 2 140.553
Consilier superior 8.900 16 16 1.637.600
Consilier principal 7.337 19 19 1.603.135
Consilier asistent 4.383 3 3 151.214
Consilier juridic principal 5.544 1 1 63.756
Inspector superior 6.268 6 6 432.492
Inspector principal 5.864 11 11 741.796
Inspector asistent 4.820 7 7 388.010
Inspector debutant 3.371 2 2 77.533
c. Clasa III - studii medii 2 2 109.181
Referent superior 5.093 1 1 58.570
Referent principal 4.401 1 1 50.612
VII. Personal cu contract de munca
a)Personal de specialitate 6 6 483.299
Consilier,expert,inspector
de specialitate,revizor contabil;
gradul IA 9.518 2 2 218.914
Referent de specialitate,inspector
de specialitate,revizor
contabil;gradul IV 6.072 1 1 69.828
Referent IA 4.845 2 2 111.435
Medic specialist 7.228 1 1 83.122
VII. Personal cu contract de munca
b)care ocupa funcţii comune 2 2 118.749
Şofer IA 5.163 2 2 118.749
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    ANEXA 3/04/20/13

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI

                                    BUGETUL
     pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole şi alineate
                                  pe anul 2005
                      (sumele alocate din credite externe)
                                                                    -mii lei-
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Ca- Sub Ti- Ali- Denumire indicator Program 2005
pi- ca- tlu ne-
tol tol /Ar- at
        ti-
        col
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5014 CREDITE EXTERNE
                                                                   238.957.500
        01 CHELTUIELI CURENTE 84.182.500
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 14.345.000
        20 CHELTUIELI MATERIALE SI
              SERVICII 69.837.500
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 154.775.000
7314 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE
              FONDULUI 238.957.500
        01 CHELTUIELI CURENTE 84.182.500
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 14.345.000
        14 Deplasări, detaşări, transferări 14.345.000
        14 01 -deplasări, detaşări, transferări
              în tara 11.325.000
        14 02 -deplasări, detaşări, transferări
              în străinătate 3.020.000
        20 CHELTUIELI MATERIALE SI
              SERVICII 69.837.500
        26 Obiecte de inventar de mica valoare
              sau scurta durata şi echipament 16.987.500
        30 Alte cheltuieli 52.850.000
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 154.775.000
        72 Investiţii ale instituţiilor publice 154.775.000
     50 Alte cheltuieli 238.957.500
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    ANEXA 3/04/20/24


    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SICIALE ŞI FAMILIEI

              PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIŢII ŞI SURSE DE FINANŢARE
                                                                                                  - mii lei-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
I- credite de
angajament TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT
II- credite bugetare EFECTUATE PRELIMINATE ______________________________________________________________
CAPITOLUL/GRUPA/SURSA pana la în PROGRAM ESTIMĂRI
                                       31.12.2003 2004 2005 _______________________________________________________
                                                                                    2006 2007 2008 anii
                                                                                                                            ulteriori
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL GENERAL (Tip: C. alte cheltuieli de investiţii)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.Total surse de I 2.793.682.755 876.986.850 394.793.905 477.982.000 383.799.000 335.948.000 324.173.000
finanţare II 2.793.682.755 876.986.850 394.793.905 477.982.000 383.799.000 335.948.000 324.173.000

1.1 Surse proprii I
                    II
1.2 Credite int. I
                    II
1.3 Credite ext. I 999.586.591 502.907.591 243.319.000 154.775.000 78.560.000 20.025.000
                    II 999.586.591 502.907.591 243.319.000 154.775.000 78.560.000 20.025.000
1.4 Buget de asig. I
    pt.şomaj II
1.5 Alte surse I 1.794.096.164 374.079.259 151.474.905 323.207.000 305.239.000 315.923.000 324.173.000
                    II 1.794.096.164 374.079.259 151.474.905 323.207.000 305.239.000 315.923.000 324.173.000
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Capitolul: 73.04-- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.Total surse de I 2.655.608.755 876.986.850 394.793.905 445.582.000 349.779.000 300.737.000 287.730.000
finanţare II 2.655.608.755 876.986.850 394.793.905 445.582.000 349.779.000 300.737.000 287.730.000

1.1 Surse proprii I
                    II
1.2 Credite int. I
                    II
1.3 Credite ext. I 999.586.591 502.907.591 243.319.000 154.775.000 78.560.000 20.025.000
                    II 999.586.591 502.907.591 243.319.000 154.775.000 78.560.000 20.025.000
1.4 Buget de asig. I
    pt.şomaj II
1.5 Alte surse I 1.656.022.164 374.079.259 151.474.905 290.807.000 271.219.000 280.712.000 287.730.000
                    II 1.656.022.164 374.079.259 151.474.905 290.807.000 271.219.000 280.712.000 287.730.000

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    ANEXA 3/04/20/24


    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI

     PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIŢII ŞI SURSE DE FINANŢARE
                                                                                              - mii lei -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 I - credite de TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT
      angajament EFECTUATE PRELIMINATE ________________________________________________________________
II - credite bugetare pana la în PROGRAM ESTIMĂRI
CAPITOL/GRUPA/SURSA 31.12.2003 2004 2005 ____________________________________________________
                                                                                  2006 2007 2008 anii
                                                                                                                        ulteriori
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.Total surse de I 2.655.608.755 876.986.850 394.793.905 445.582.000 349.779.000 300.737.000 287.730.000
  finanţare II 2.655.608.755 876.986.850 394.793.905 445.582.000 349.779.000 300.737.000 287.730.000
1.1 Surse proprii I
                 II
1.2 Credite int. I
                 II
1.3 Credite ext. I 999.586.591 502.907.591 243.319.000 154.775.000 78.560.000 20.025.000
                 II 999.586.591 502.907.591 243.319.000 154.775.000 78.560.000 20.025.000
1.4 Buget de asig.I
    pt.şomaj II
1.5 Alte surse I 1.656.022.164 374.079.259 151.474.905 290.807.000 271.219.000 280.712.000 287.730.000
                 II 1.656.022.164 374.079.259 151.474.905 290.807.000 271.219.000 280.712.000 287.730.000
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Capitol : 74.04 --CHELT.DE FUNCT.A SIST.DE ASIG.PT.ACCID.DE MUNCA ŞI BOLI PROFESIONALE
                  (Tip : C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.Total surse de I 138.074.000 32.400.000 34.020.000 35.211.000 36.443.000
   finanţare II 138.074.000 32.400.000 34.020.000 35.211.000 36.443.000
1.1 Surse proprii I
                 II
1.2 Credite int. I
                 II
1.3 Credite ext. I
                 II
1.4 Buget de asig.I
    pt.şomaj II
1.5 Alte surse I 138.074.000 32.400.000 34.020.000 35.211.000 36.443.000
                 II 138.074.000 32.400.000 34.020.000 35.211.000 36.443.000
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Programul s-a obţinut din centralizarea a 4 fise.
    NOTA: Alte surse - buget asigurări sociale de stat    ANEXA 3/04/20/25

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
    Capitol 73.04--CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
    Cod 20.73.04.0001

                              FISA
         OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII

    a) achiziţii de imobile
    Tipul cheltuielii : C - alte cheltuieli de investiţii
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  A. Date GENERALE

    1. Date geografice :
    1.1 Judeţ/Sector
    1.2 Municipiu/Oraş/Comuna
    1.3 Amplasament

    2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
    2.1 Numărul şi data Acordului MFP
    2.2 Numărul şi data aprobării studiului de
        fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

  B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI

    1. Valoarea totala aprobată (mii lei)
       (în preturi luna/anul)
    2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)

    3. Durata de realizare aprobată (număr luni)

    C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR

    1.Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)
      (în preturi luna/anul)
    2.Durata de realizare contractată (număr luni)
    3.Data începerii investiţiei (luna/an)
    4.Data programată a terminării şi PIF (luna/an)
    5.Valoarea decontată până la 31/12/2003 (mii lei)
    6.Valoarea preliminată în anul 2004 (mii lei)
    7.Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2004 (mii lei) 397.400.000
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    (Cod obiectiv : 20.73.04.0001)

    D.EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE
      DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA IN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI

     I - credite de angajament
    II - credite bugetare

                                                                                                     - mii lei-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Surse de I/II
finanţare şi TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT
costuri de EFECTUATE PRELIMINATE ______________________________________________________________
funcţionare pana la în PROGRAM ESTIMĂRI
                                       31.12.2003 2004 2005 _______________________________________________________
                                                                                    2006 2007 2008 anii
                                                                                                                            ulteriori
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.Total surse de I 397.400.000 120.000.000 90.400.000 93.500.000 93.500.000
finanţare II 397.400.000 120.000.000 90.400.000 93.500.000 93.500.000
din care:
1.1 Surse proprii I
                    II
1.2 Credite int. I
                    II
1.3 Credite ext. I
                    II
1.4 Buget de asig. I
    pt.şomaj II
1.5 Alte surse I 397.400.000 120.000.000 90.400.000 93.500.000 93.500.000
                    II 397.400.000 120.000.000 90.400.000 93.500.000 93.500.000
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 2.Proiecţia cost.
 de funcţionare si
 de întreţinere
 după PIF
 (preliminări)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       NOTA: Alte surse - buget asigurări sociale de stat

    ANEXA 3/04/20/25

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
    Capitol 73.04--CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
    Cod 20.73.04.0001b CNPAS

                          FISA
      OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII
                     b) dotări independente

    Tipul cheltuielii : C - alte cheltuieli de investiţii
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    A. Date GENERALE

       1. Date geografice:
       1.1 Judeţ/Sector
       1.2 Municipiu/Oraş/Comuna
       1.3 Amplasament

       2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
       2.1 Numărul şi data Acordului MFP
       2.2 Numărul şi data aprobării studiului de
           fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

    B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI

       1. Valoarea totală aprobată (mii lei)
           (în preturi luna/anul)
       2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)

       3. Durata de realizare aprobată (număr luni)

    C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR

       1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)
           (în preturi luna/anul)
       2. Durata de realizare contractată (număr luni)
       3. Data începerii investiţiei (luna/an)
       4. Data programată a terminării şi PIF (luna/an)
       5. Valoarea decontată până la 31/12/2003 (mii lei) 220.607.319
       6. Valoarea preliminată în anul 2004 (mii lei) 90.645.150
       7. Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2004 (mii lei) 417.252.000
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    (Cod obiectiv : 20.73.04.0001b CNPAS)

    D.EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE
      DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA IN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                                                                                              - mii lei-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Surse de I/II
finanţare şi TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT
costuri de EFECTUATE PRELIMINATE ______________________________________________________________
funcţionare pana la în PROGRAM ESTIMĂRI
                                       31.12.2003 2004 2005 _______________________________________________________
                                                                                    2006 2007 2008 anii
                                                                                                                            ulteriori
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.Total surse de I 728.504.469 220.607.319 90.645.150 139.852.000 90.400.000 93.500.000 93.500.000
  finanţare II 728.504.469 220.607.319 90.645.150 139.852.000 90.400.000 93.500.000 93.500.000
  din care:
1.1 Surse proprii I
                 II
1.2 Credite int. I
                 II
1.3 Credite ext. I
                 II
1.4 Buget de asig.I
    pt.şomaj II
1.5 Alte surse I 728.504.469 220.607.319 90.645.150 139.852.000 90.400.000 93.500.000 93.500.000
                 II 728.504.469 220.607.319 90.645.150 139.852.000 90.400.000 93.500.000 93.500.000
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2.Proiecţia cost. de
funcţionare şi de
întreţinere după PIF
(preliminări)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
            NOTA: Alte surse - buget asigurări sociale de stat    ANEXA 3/04/20/25

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
    Capitol 73.04--CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
    Cod 20.73.04.OOO1bBM CP

                                     FISA
               OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII
                             b) dotări independente

    Tipul cheltuielii : C - alte cheltuieli de investiţii
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    A.Date GENERALE

      1. Date geografice
      1.1 Judeţ/Sector
      1.2 Municipiu/Oraş/Comuna
      1.3 Amplasament

      2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
      2.1 Numărul şi data Acordului MFP
      2.2 Numărul şi data aprobării studiului de
          fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

    B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI

      1. Valoarea totală aprobată (mii lei)
         (în preturi luna/anul)
      2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)

      3. Durata de realizare aprobată (număr luni)

    C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR

      1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)
         (în preturi luna/anul)
      2. Durata de realizare contractată (număr luni)
      3. Data începerii investiţiei (luna/an)
      4. Data programată a terminării şi PIF (luna/an)
      5. Valoarea decontată până la 31/12/2003 (mii lei) 656.379.531
      6. Valoarea preliminată în anul 2004 (mii lei) 304.148.755
      7. Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2004 (mii lei) 569.176.000
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        (Cod. obiectiv: 20. 73. 04. OOO1bBM CP)

    D. EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT,
       SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE
       ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA IN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                                                                                             - mii lei-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Surse de I/II
finanţare şi TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT
costuri de EFECTUATE PRELIMINATE ______________________________________________________________
funcţionare pana la în PROGRAM ESTIMĂRI
                                       31.12.2003 2004 2005 _______________________________________________________
                                                                                    2006 2007 2008 anii
                                                                                                                            ulteriori
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.Total surse de I 1.529.704.286 656.379.531 304.148.755 185.730.000 168.979.000 113.737.000 100.730.000
  finanţare II 1.529.704.286 656.379.531 304.148.755 185.730.000 168.979.000 113.737.000 100.730.000
  din care:
1.1 surse proprii I
                   II
1.2 Credite int. I
                   II
1.3 Credite ext. I 999.586.591 502.907.591 243.319.000 154.775.000 78.56O.000 20.025.000
                   II 999.586.591 502.907.591 243.319.000 154.775.000 78.560.000 2O.025.000
1.4 Buget de asig. I
    pt.şomaj II
1.5 Alte surse I 530.117.695 153.471.940 60.829.755 30.955.000 90.419.000 93.712.000 1O0.730.O00
                   II 530.117.695 153.471.940 60.829.755 30.955.000 90.419.000 93.712.000 100.730.000
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2.Proiecţia cost.
de funcţionare si
de întreţinere
după PIF
(preliminări)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
              NOTA: Alte surse - buget asigurări sociale de stat
    ANEXA 3/04/20/25

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
    Capitol 74.04--CHELT.DE FUNCT.A SIST.DE ASIG.PT.ACCID.
                   DE MUNCA ŞI BOLI PROFESIONALE
    Cod. 20.74.04.001

                                       FISA
               OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII
                             b) dotări independente

    Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiţii

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    A. Date GENERALE

       1. Date geografice:
       1.1 judeţ/Sector
       1.2 Municipiu/Oraş/Comuna
       1.3 Amplasament

       2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
       2.1 Numărul şi data Acordului MFP
       2.2 Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate
           (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

    E. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI

       1. Valoarea totala aprobata (mii lei) (în preturi luna/anul)
       2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)
       3. Durata, de realizare aprobată (număr luni)

    C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR

       1. Valoarea totala la deschiderea finanţării (mii lei)
          (în preturi luna/anul)
       2. Durata de realizare contractată (număr luni)
       3. Data începerii investiţiei(luna/an)
       4. Data programată a terminării şi PIF (luna/an)
       5. Valoarea decontată până la 31/12/2003 (mii lei)
       6. Valoarea preliminată în anul 2004 (mii lei)
       7. Valoarea rămasa de finanţat la 31/12/2004 (mii lei) 138.074.000
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
            (Cod obiectiv: 20.74.04.001)
    D. EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT,
       SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE
       ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA IN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                                                                                                      -mii lei-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Surse de I/II
finanţare şi TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT
costuri de EFECTUATE PRELIMINATE ______________________________________________________________
funcţionare pana la în PROGRAM ESTIMĂRI
                                       31.12.2003 2004 2005 _______________________________________________________
                                                                                    2006 2007 2008 anii
                                                                                                                            ulteriori
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.Total surse de I 138.074.000 32.400.000 34.020.000 35.211.000 36.443.000
  finanţare II 138.074.000 32.400.000 34.020.000 35.211.000 36.443.0O0
  din care:
1.1 Surse proprii I
                   II
1.2 Credite int. I
                   II
1.3 Credite ext. I
                   II
1.4 Buget de asig. I
    pt.şomaj II
1.5 Alte surse I 138.074.000 32.400.000 34.020.000 35.211.000 36.443.000
                   II 138.074.000 32.400.000 34.020.OOO 35.211.000 36.443.OOO
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Proiecţia cost.
de funcţionare si
de întreţinere
după PIF
(preliminări)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
           NOTA: Alte surse - buget asigurări sociale de stat    ANEXA 1/06

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI

                           BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ
                                    pe anul 2005
                                     -SINTEZA-

                                                                    -mii lei-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Ca Sub Tit A-
pi ca lu/ li
tol pi Ar ne
    tol ti at
        col Denumire indicator Program 2005
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0001 06 VENITURI - TOTAL 20.737.665.000
0002 I. VENITURI CURENTE 19.887.665.000
0003 A. VENITURI FISCALE 18.914.000.000
0004 A1. IMPOZITE DIRECTE 18.914.000.000
1006 CONTRIBUŢII LA BUGETUL
              ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ 18.914.000.000
     01 Contribuţii ale angajatorilor
              şi ale persoanelor juridice
              asimilate angajatorului 14.418.730.333
     02 Contribuţii individuale 4.428.309.667
     03 Contribuţii datorate de
              persoanele care încheie contract de asigurare
              pentru şomaj 66.960.000
1900 06 B. VENITURI NEFISCALE 973.665.000
2206 DIVERSE VENITURI 973.665.000
     30 Încasări din alte surse 973.665.000
4200 06 VIII. ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA
              ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE 850.000.000
4206 ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA
              ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE 850.000.000
     06 Încasări din rambursarea împrumuturilor
              acordate pentru înfiinţarea si
              dezvoltarea de întreprinderi mici şi mijlocii 850.000.000
5006 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU
              ŞOMAJ _____________________________ 20.256.154.035
        01 CHELTUIELI CURENTE 18.565.683.035
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 590.905.634
        20 CHELTUIELI MATERIALE SI
              SERVICII 738.301.101
        38 TRANSFERURI 17.236.476.300
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 122.861.000
        79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 1.404.530.000
        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE
              DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA
              CREDITE 163.080.000
        85 Rambursări de credite externe si
              plaţi de dobânzi şi comisioane la
              credite externe contractate de
              ordonatorii de credite 163.080.000
        85 01 Rambursări de credite externe 87.580.000
        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 75.500.000
5700 06 Partea a III-a CHELTUIELI
              SOCIAL-CULTURALE 16.460.703.868
        01 CHELTUIELI CURENTE 16.455.703.868
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 27.801.868
        20 CHELTUIELI MATERIALE SI
              SERVICII 333.045.700
        38 TRANSFERURI 16.094.856.300
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 5.000.000
5706 INVATAMANT 403.955.868
        01 CHELTUIELI CURENTE 398.955.868
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 27.801.868
        20 CHELTUIELI MATERIALE SI
              SERVICII 333.045.700
        38 TRANSFERURI 38.108.300
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 5.000.000
     20 Centre de calificare şi recalificare 70.610.700
     50 Alte instituţii şi acţiuni de
              invatamant 333.345.168
6006 ASISTENTA SOCIALA, ALOCAŢII,
              PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII 16.056.748.000
        01 CHELTUIELI CURENTE 16.056.748.000
        38 TRANSFERURI 16.056.748.000
     32 Plaţi pentru stimularea mobilităţii
              forţei de munca 93.000.000
     33 Indemnizaţii de şomaj 11.064.142.000
     35 Indemnizaţii de şomaj pentru
              absolvenţi 1.163.110.000
     39 Plaţi pentru stimularea angajatorilor care
              încadrează absolvenţi 1.162.500.000
     40 Plaţi compensatorii 1.350.101.000
     46 Plaţi pentru stimularea angajatorilor
              care încadrează şomeri aparţinând unor categorii
              defavorizate 763.545.000
     49 Plaţi pentru stimularea şomerilor care se
              angajează înainte de expirarea perioadei de şomaj 460.350.000
7100 06 Partea a VI-a ALTE ACŢIUNI 2.390.920.167
        01 CHELTUIELI CURENTE 2.109.979.167
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 563.103.766
        20 CHELTUIELI MATERIALE SI
              SERVICII 405.255.401
        38 TRANSFERURI 1.141.620.000
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 117.861.000
        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI
              ŞI COMISIOANE LA CREDITE 163.080.000
        85 Rambursări de credite externe şi plaţi de
              dobânzi şi comisioane la credite externe
              contractate de ordonatorii de credite 163.080.000
        85 01 Rambursări de credite externe 87.580.000
        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 75.500.000
7206 ALTE ACŢIUNI 1.191.176.000
        01 CHELTUIELI CURENTE 1.191.176.000
        20 CHELTUIELI MATERIALE SI
              SERVICII 49.556.000
        38 TRANSFERURI 1.141.620.000
     08 Executarea silita a creanţelor
              bugetare 1.400.000
     09 Programe pentru ocuparea temporara a forţei
              de munca 1.062.720.000
     18 Masuri active pentru combaterea
              şomajului 73.500.000
     21 Servicii de preconcediere colectiva 4.851.000
     50 Alte cheltuieli 48.705.000
7306 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE
              FONDULUI 1.199.744.167
        01 CHELTUIELI CURENTE 918.803.167
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 563.103.766
        20 CHELTUIELI MATERIALE SI
              SERVICII 355.699.401
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 117.861.000
        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI SI
              COMISIOANE LA CREDITE 163.080.000
        85 Rambursări de credite externe si
              plaţi de dobânzi şi comisioane la
              credite externe contractate de
              ordonatorii de credite 163.080.000
        85 01 Rambursări de credite externe 87.580.000
        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 75.500.000
     03 Cheltuieli cu transmiterea si
              plata drepturilor 126.044.000
     50 Alte cheltuieli 1.073.700.167
8600 06 Partea a XII-a ÎMPRUMUTURI ACORDATE 1.404.530.000
8606 ÎMPRUMUTURI 1.404.530.000
        79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 1.404.530.000
     04 Împrumuturi acordate pentru înfiinţarea
              şi dezvoltarea de întreprinderi mici
              şi mijlocii 1.400.000.000
     13 Împrumuturi acordate de agenţiile
              guvernamentale şi administrate
              prin agenţii de credit 4.530.000
9906 EXCEDENT/DEFICIT 481.510.965
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    ANEXA 2/06

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI

                                SINTEZA
        cheltuielilor pe surse, capitole, subcapitole, titluri de
                     cheltuieli pe anul 2005

                                                                    -mii lei-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Ca Sub Tit A-
pi ca lu/ li
tol pi Ar ne
    tol ti at
        col Denumire indicator Program 2005
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5000 TOTAL GENERAL
              _______________ 20.565.704.035
        01 CHELTUIELI CURENTE 18.667.608.035
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 599.588.134
        20 CHELTUIELI MATERIALE SI
              SERVICII 831.543.601
        38 TRANSFERURI 17.236.476.300
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 198.361.000
        79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 1.536.655.000
        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI
              ŞI COMISIOANE LA CREDITE 163.080.000
        85 Rambursări de credite externe şi plaţi
              de dobânzi şi comisioane la credite externe
              contractate de ordonatorii de credite 163.080.000
        85 01 Rambursări de credite externe 87.580.000
        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 75.500.000
5006 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU
              ŞOMAJ
              _____________________________ 20.256.154.035
        01 CHELTUIELI CURENTE 18.565.683.035
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 590.905.634
        20 CHELTUIELI MATERIALE SI
              SERVICII 738.301.101
        38 TRANSFERURI 17.236.476.300
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 122.861.000
        79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 1.404.530.000
        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI
              ŞI COMISIOANE LA CREDITE 163.080.000
        85 Rambursări de credite externe şi plaţi
              de dobânzi şi comisioane la credite externe
              contractate de ordonatorii de credite 163.080.000
        85 01 Rambursări de credite externe 87.580.000
        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 75.500.000
5706 INVATAMANT 403.955.868
        01 CHELTUIELI CURENTE 398.955.868
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 27.801.868
        20 CHELTUIELI MATERIALE SI
              SERVICII 333.045.700
        38 TRANSFERURI 38.108.300
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 5.000.000
     20 Centre de calificare şi recalificare 70.610.700
     50 Alte instituţii şi acţiuni de
              invatamant 333.345.168
6006 ASISTENTA SOCIALA, ALOCAŢII,
              PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII 16.056.748.000
        01 CHELTUIELI CURENTE 16.056.748.000
        38 TRANSFERURI 16.056.748.000
     32 Plaţi pentru stimularea mobilităţii
              forţei de munca 93.000.000
     33 Indemnizaţii de şomaj 11.064.142.000
     35 Indemnizaţii de şomaj pentru
              absolvenţi 1.163.110.000
     39 Plaţi pentru stimularea angajatorilor care
              încadrează absolvenţi 1.162.500.000
     40 Plaţi compensatorii 1.350.101.000
     46 Plaţi pentru stimularea angajatorilor care
              încadrează şomeri aparţinând unor categorii
              defavorizate 763.545.000
     49 Plaţi pentru stimularea şomerilor care se
              angajează înainte de expirarea perioadei de şomaj 460.350.000
7206 ALTE ACŢIUNI 1.191.176.000
        01 CHELTUIELI CURENTE 1.191.176.000
        20 CHELTUIELI MATERIALE SI
              SERVICII 49.556.000
        38 TRANSFERURI 1.141.620.000
     08 Executarea silita a creanţelor
              bugetare 1.400.000
     09 Programe pentru ocuparea temporara a forţei
              de munca 1.062.720.000
     18 Masuri active pentru combaterea
              şomajului 73.500.000
     21 Servicii de preconcediere colectiva 4.851.000
     50 Alte cheltuieli 48.705.000
7306 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE
              FONDULUI 1.199.744.167
        01 CHELTUIELI CURENTE 918.803.167
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 563.103.766
        20 CHELTUIELI MATERIALE SI
              SERVICII 355.699.401
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 117.861.000
        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI
              ŞI COMISIOANE LA CREDITE 163.080.000
        85 Rambursări de credite externe şi plaţi
              de dobânzi şi comisioane la credite
              externe contractate de ordonatorii de credite 163.080.000
        85 01 Rambursări de credite externe 87.580.000
        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 75.500.000
     03 Cheltuieli cu transmiterea si
              plata drepturilor 126.044.000
     50 Alte cheltuieli 1.073.700.167
8606 ÎMPRUMUTURI 1.404.530.000
        79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 1.404.530.000
     04 Împrumuturi acordate pentru înfiinţarea
              şi dezvoltarea de întreprinderi mici
              şi mijlocii 1.400.000.000
     13 Împrumuturi acordate de agenţiile
              guvernamentale şi administrate
              prin agenţii de credit 4.530.000
5014 CREDITE EXTERNE
              __________________ 309.550.000
        01 CHELTUIELI CURENTE 101.925.000
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 8.682.500
        20 CHELTUIELI MATERIALE SI
              SERVICII 93.242.500
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 75.500.000
        79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 132.125.000
7214 ALTE ACŢIUNI 37.750.000
        01 CHELTUIELI CURENTE 37.750.000
        20 CHELTUIELI MATERIALE SI
              SERVICII 37.750.000
     18 Masuri active pentru combaterea
              şomajului 37.750.000
7314 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE
              FONDULUI 139.675.000
        01 CHELTUIELI CURENTE 64.175.000
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 8.682.500
        20 CHELTUIELI MATERIALE SI
              SERVICII 55.492.500
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 75.500.000
     50 Alte cheltuieli 139.675.000
8614 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 132.125.000
        79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 132.125.000
     13 Împrumuturi acordate de agenţiile
              guvernamentale şi administrate prin
              agenţii de credit 132.125.000
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    ANEXA 3/06/20/01

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI

                      BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ
                                  SINTEZA
       fondurilor alocate pe surse şi pe titluri de cheltuieli pe anul 2005
                                                               -mii lei-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Ca Sub Tit A-
pi ca lu/ li
tol pi Ar ne
    tol ti at
        col Denumire indicator Program 2005
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5000 TOTAL GENERAL
              ________________ 20.565.704.035
        01 CHELTUIELI CURENTE 18.667.608.035
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 599.588.134
        20 CHELTUIELI MATERIALE SI
              SERVICII 831.543.601
        38 TRANSFERURI 17.236.476.300
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 198.361.000
        79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 1.536.655.000
        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE
              DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA
              CREDITE 163.080.000
        85 Rambursări de credite externe şi plaţi
              de dobânzi şi comisioane la credite externe
              contractate de ordonatorii de credite 163.080.000
        85 01 Rambursări de credite externe 87.580.000
        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 75.500.000
5006 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU
              ŞOMAJ
              ________________________________ 20.256.154.035
        01 CHELTUIELI CURENTE 18.565.683.035
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 590.905.634
        20 CHELTUIELI MATERIALE SI
              SERVICII 738.301.101
        38 TRANSFERURI 17.236.476.300
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 122.861.000
        79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 1.404.530.000
        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI
              ŞI COMISIOANE LA CREDITE 163.080.000
        85 Rambursări de credite externe şi plaţi de
              dobânzi şi comisioane la credite externe
              contractate de ordonatorii de credite 163.080.000
        85 01 Rambursări de credite externe 87.580.000
        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 75.500.000
5014 CREDITE EXTERNE
              __________________ 309.550.000
        01 CHELTUIELI CURENTE 101.925.000
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 8.682.500
        20 CHELTUIELI MATERIALE SI
              SERVICII 93.242.500
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 75.500.000
        79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 132.125.000
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    ANEXA 3/06/20/02

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI

                           SINTEZA
       bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli şi subcapitole
                          pe anul 2005
         (sumele alocate din bugetul asigurărilor pentru şomaj)

                                                                    -mii lei-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Ca Sub Tit A-
pi ca lu/ li
tol pi Ar ne
    tol ti at
        col Denumire indicator Program 2005
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5006 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU
              ŞOMAJ
              _____________________________ 20.256.154.035
        01 CHELTUIELI CURENTE 18.565.683.035
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 590.905.634
        20 CHELTUIELI MATERIALE SI
              SERVICII 738.301.101
        38 TRANSFERURI 17.236.476.300
        39 Transferuri consolidabile 4.025.270.000
        40 Transferuri neconsolidabile 13.211.206.300
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 122.861.000
        79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 1.404.530.000
        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI
              ŞI COMISIOANE LA CREDITE 163.080.000
        85 Rambursări de credite externe şi plaţi
              de dobânzi şi comisioane la credite externe
              contractate de ordonatorii de credite 163.080.000
        85 01 Rambursări de credite externe 87.580.000
        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 75.500.000
5700 06 Partea a III-a CHELTUIELI
              SOCIAL-CULTURALE 16.460.703.868
        01 CHELTUIELI CURENTE 16.455.703.868
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 27.801.868
        20 CHELTUIELI MATERIALE SI
              SERVICII 333.045.700
        38 TRANSFERURI 16.094.856.300
        39 Transferuri consolidabile 2.962.550.000
        40 Transferuri neconsolidabile 13.132.306.300
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 5.000.000
5706 INVATAMANT 403.955.868
        01 CHELTUIELI CURENTE 398.955.868
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 27.801.868
        20 CHELTUIELI MATERIALE SI
              SERVICII 333.045.700
        38 TRANSFERURI 38.108.300
        40 Transferuri neconsolidabile 38.108.300
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 5.000.000
     20 Centre de calificare şi recalificare 70.610.700
     50 Alte instituţii şi acţiuni de
              invatamant 333.345.168
6006 ASISTENTA SOCIALA, ALOCAŢII,
              PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII 16.056.748.000
        01 CHELTUIELI CURENTE 16.056.748.000
        38 TRANSFERURI 16.056.748.000
        39 Transferuri consolidabile 2.962.550.000
        40 Transferuri neconsolidabile 13.094.198.000
     32 Plaţi pentru stimularea mobilităţii forţei
              de munca 93.000.000
     33 Indemnizaţii de şomaj 11.064.142.000
     35 Indemnizaţii de şomaj pentru
              absolvenţi 1.163.110.000
     39 Plaţi pentru stimularea angajatorilor care
              încadrează absolvenţi 1.162.500.000
     40 Plaţi compensatorii 1.350.101.000
     46 Plaţi pentru stimularea angajatorilor
              care încadrează şomeri aparţinând unor
              categorii defavorizate 763.545.000
     49 Plaţi pentru stimularea şomerilor care se
              angajează înainte de expirarea perioadei
              de şomaj 460.350.000
7100 06 Partea a VI-a ALTE ACŢIUNI 2.390.920.167
        01 CHELTUIELI CURENTE 2.109.979.167
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 563.103.766
        20 CHELTUIELI MATERIALE SI
              SERVICII 405.255.401
        38 TRANSFERURI 1.141.620.000
        39 Transferuri consolidabile 1.062.720.000
        40 Transferuri neconsolidabile 78.900.000
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 117.861.000
        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI
              ŞI COMISIOANE LA CREDITE 163.080.000
        85 Rambursări de credite externe si
              plaţi de dobânzi şi comisioane la credite
              externe contractate de
              ordonatorii de credite 163.080.000
        85 01 Rambursări de credite externe 87.580.000
        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 75.500.000
7206 ALTE ACŢIUNI 1.191.176.000
        01 CHELTUIELI CURENTE 1.191.176.000
        20 CHELTUIELI MATERIALE SI
              SERVICII 49.556.000
        38 TRANSFERURI 1.141.620.000
        39 Transferuri consolidabile 1.062.720.000
        40 Transferuri neconsolidabile 78.900.000
     08 Executarea silita a creanţelor
              bugetare 1.400.000
     09 Programe pentru ocuparea temporara a
              forţei de munca 1.062.720.000
     18 Masuri active pentru combaterea
              şomajului 73.500.000
     21 Servicii de preconcediere colectiva 4.851.000
     50 Alte cheltuieli 48.705.000
7306 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE
              FONDULUI 1.199.744.167
        01 CHELTUIELI CURENTE 918.803.167
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 563.103.766
        20 CHELTUIELI MATERIALE SI
              SERVICII 355.699.401
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 117.861.000
        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI
              ŞI COMISIOANE LA CREDITE 163.080.000
        85 Rambursări de credite externe şi plaţi
              de dobânzi şi comisioane la credite externe
              contractate de ordonatorii de credite 163.080.000
        85 01 Rambursări de credite externe 87.580.000
        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 75.500.000
     03 Cheltuieli cu transmiterea si
              plata drepturilor 126.044.000
     50 Alte cheltuieli 1.073.700.167
8600 06 Partea a XII-a ÎMPRUMUTURI ACORDATE 1.404.530.000
8606 ÎMPRUMUTURI 1.404.530.000
        79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 1.404.530.000
     04 Împrumuturi acordate pentru înfiinţarea
              şi dezvoltarea de întreprinderi mici
              şi mijlocii 1.400.000.000
     13 Împrumuturi acordate de agenţiile
              guvernamentale şi administrate prin agenţii
              de credit 4.530.000
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    ANEXA 3/06/20/04

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI

                                    SINTEZA
         bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli şi subcapitole
                                  pe anul 2005
                         (sumele alocate din credite externe)

                                                          -mii lei-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Ca Sub Tit A-
pi ca lu/ li
tol pi Ar ne
    tol ti at
        col Denumire indicator Program 2005
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5014 CREDITE EXTERNE
              ________________ 309.550.000
        01 CHELTUIELI CURENTE 101.925.000
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 8.682.500
        20 CHELTUIELI MATERIALE SI
              SERVICII 93.242.500
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 75.500.000
        79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 132.125.000
7214 ALTE ACŢIUNI 37.750.000
        01 CHELTUIELI CURENTE 37.750.000
        20 CHELTUIELI MATERIALE SI
              SERVICII 37.750.000
     18 Masuri active pentru combaterea
              şomajului 37.750.000
7314 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE
              FONDULUI 139.675.000
        01 CHELTUIELI CURENTE 64.175.000
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 8.682.500
        20 CHELTUIELI MATERIALE SI
              SERVICII 55.492.500
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 75.500.000
     50 Alte cheltuieli 139.675.000
8614 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 132.125.000
        79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 132.125.000
     13 Împrumuturi acordate de agenţiile
              guvernamentale şi administrate prin
              agenţii de credit 132.125.000
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    ANEXA 3/06/20/07

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI

                              BUGETUL
    pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole şi alineate
                            pe anul 2005
        (sumele alocate de la bugetul asigurărilor pentru şomaj)

                                                              -mii lei-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Ca Sub Tit A-
pi ca lu/ li
tol pi Ar ne
    tol ti at
        col Denumire indicator Program 2005
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5006 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU
              ŞOMAJ
              ______________________________ 20.256.154.035
        01 CHELTUIELI CURENTE 18.565.683.035
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 590.905.634
        20 CHELTUIELI MATERIALE SI
              SERVICII 738.301.101
        38 TRANSFERURI 17.236.476.300
        39 Transferuri consolidabile 4.025.270.000
        40 Transferuri neconsolidabile 13.211.206.300
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 122.861.000
        79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 1.404.530.000
        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI
              ŞI COMISIOANE LA CREDITE 163.080.000
        85 Rambursări de credite externe şi plaţi de
              dobânzi şi comisioane la credite externe
              contractate de ordonatorii de credite 163.080.000
        85 01 Rambursări de credite externe 87.580.000
        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 75.500.000
5700 06 Partea a III-a CHELTUIELI
              SOCIAL-CULTURALE 16.460.703.868
        01 CHELTUIELI CURENTE 16.455.703.868
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 27.801.868
        20 CHELTUIELI MATERIALE SI
              SERVICII 333.045.700
        38 TRANSFERURI 16.094.856.300
        39 Transferuri consolidabile 2.962.550.000
        40 Transferuri neconsolidabile 13.132.306.300
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 5.000.000
5706 INVATAMANT 403.955.868
        01 CHELTUIELI CURENTE 398.955.868
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 27.801.868
        10 Cheltuieli cu salariile 21.055.868
        11 Contribuţii pentru asigurări sociale de stat 4.211.000
        12 Contribuţii pentru asigurările
              de şomaj 632.000
        13 Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate 1.474.000
        14 Deplasări, detaşări, transferări 324.000
        14 01 -deplasări, detaşări, transferări
              în tara 324.000
        16 Contribuţii pentru asigurările de
              accidente de munca şi boli profesionale 105.000
        20 CHELTUIELI MATERIALE SI
              SERVICII 333.045.700
        21 Drepturi cu caracter social 26.322.000
        24 Cheltuieli pentru întreţinere si
              gospodărie 17.237.700
        25 Materiale şi prestări de servicii
              cu caracter funcţional 226.448.000
        26 Obiecte de inventar de mica valoare
              sau scurta durata şi echipament 8.999.000
        27 Reparaţii curente 2.666.000
        28 Reparaţii capitale 44.000.000
        29 Cărti şi publicaţii 5.666.000
        30 Alte cheltuieli 1.707.000
        38 TRANSFERURI 38.108.300
        40 Transferuri neconsolidabile 38.108.300
        40 09 Alte ajutoare, alocaţii si
              indemnizaţii 7.512.000
        40 67 Plaţi pentru angajatorii care
              organizează programe de formare profesionala
              pentru proprii angajaţi 30.596.300
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 5.000.000
        72 Investiţii ale instituţiilor publice 5.000.000
     20 Centre de calificare şi recalificare 70.610.700
     50 Alte instituţii şi acţiuni de
              invatamant 333.345.168
6006 ASISTENTA SOCIALA, ALOCAŢII,
              PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII 16.056.748.000
        01 CHELTUIELI CURENTE 16.056.748.000
        38 TRANSFERURI 16.056.748.000
        39 Transferuri consolidabile 2.962.550.000
        39 22 Transferuri din bugetul
              asigurărilor pentru şomaj către bugetul
              asigurărilor sociale de stat 2.424.470.000
        39 26 Tansferuri din bugetul asigură-
              rilor pentru şomaj către bugetul asigurărilor
              sociale de sănătate 536.640.000
        39 30 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru
              şomaj către bugetul asigurărilor sociale de
              stat reprezentând asigurare pentru accidente
              de munca şi boli profesionale pentru şomeri
              pe durata practicii profesionale 1.440.000
        40 Transferuri neconsolidabile 13.094.198.000
        40 07 Indemnizaţia de şomaj 8.481.393.000
        40 09 Alte ajutoare, alocaţii si
              indemnizaţii 3.334.623.000
        40 15 Plaţi compensatorii 1.278.182.000
     32 Plaţi pentru stimularea mobilităţii forţei
              de munca 93.000.000
     33 Indemnizaţii de şomaj 11.064.142.000
     35 Indemnizaţii de şomaj pentru
              absolvenţi 1.163.110.000
     39 Plaţi pentru stimularea angajatorilor care
              încadrează absolvenţi 1.162.500.000
     40 Plaţi compensatorii 1.350.101.000
     46 Plaţi pentru stimularea angajatorilor care
              încadrează şomeri aparţinând unor categorii
              defavorizate 763.545.000
     49 Plaţi pentru stimularea şomerilor care se
              angajează înainte de expirarea perioadei
              de şomaj 460.350.000
7100 06 Partea a VI-a ALTE ACŢIUNI 2.390.920.167
        01 CHELTUIELI CURENTE 2.109.979.167
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 563.103.766
        20 CHELTUIELI MATERIALE SI
              SERVICII 405.255.401
        38 TRANSFERURI 1.141.620.000
        39 Transferuri consolidabile 1.062.720.000
        40 Transferuri neconsolidabile 78.900.000
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 117.861.000
        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI
              ŞI COMISIOANE LA CREDITE 163.080.000
        85 Rambursări de credite externe şi plaţi
              de dobânzi şi comisioane la credite externe
              contractate de ordonatorii de credite 163.080.000
        85 01 Rambursări de credite externe 87.580.000
        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 75.500.000
7206 ALTE ACŢIUNI 1.191.176.000
        01 CHELTUIELI CURENTE 1.191.176.000
        20 CHELTUIELI MATERIALE SI
              SERVICII 49.556.000
        30 Alte cheltuieli 49.556.000
        38 TRANSFERURI 1.141.620.000
        39 Transferuri consolidabile 1.062.720.000
        39 27 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru
              şomaj către bugetele locale pentru finanţarea
              programelor pentru ocuparea temporara a forţei
              de munca 1.062.720.000
        40 Transferuri neconsolidabile 78.900.000
        40 11 Contribuţii şi cotizaţii la organisme
              internaţionale 4.000.000
        40 28 Executarea silita a creanţelor bugetare 1.400.000
        40 65 Plaţi pentru stimularea creării
              de locuri de munca 73.500.000
     08 Executarea silita a creanţelor
              bugetare 1.400.000
     09 Programe pentru ocuparea temporara a forţei
              de munca 1.062.720.000
     18 Masuri active pentru combaterea
              şomajului 73.500.000
     21 Servicii de preconcediere colectiva 4.851.000
     50 Alte cheltuieli 48.705.000
7306 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE
              FONDULUI 1.199.744.167
        01 CHELTUIELI CURENTE 918.803.167
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 563.103.766
        10 Cheltuieli cu salariile 424.436.766
        11 Contribuţii pentru asigurări
              sociale de stat 84.887.000
        12 Contribuţii pentru asigurările
              de şomaj 12.733.000
        13 Contribuţii pentru asigurările sociale de
              sănătate 29.711.000
        14 Deplasări, detaşări, transferări 9.214.000
        14 01 -deplasări, detaşări, transferări
              în tara 8.378.000
        14 02 -deplasări, detaşări, transferări
              în străinătate 836.000
        16 Contribuţii pentru asigurările de
              accidente de munca şi boli profesionale 2.122.000
        20 CHELTUIELI MATERIALE SI
              SERVICII 355.699.401
        24 Cheltuieli pentru întreţinere si
              gospodărie 118.000.000
        25 Materiale şi prestări de servicii
              cu caracter funcţional 31.240.000
        26 Obiecte de inventar de mica valoare
              sau scurta durata şi echipament 10.617.000
        27 Reparaţii curente 5.000.000
        28 Reparaţii capitale 19.000.000
        29 Cărti şi publicaţii 3.477.000
        30 Alte cheltuieli 168.365.401
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 117.861.000
        72 Investiţii ale instituţiilor publice 117.861.000
        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI
              ŞI COMISIOANE LA CREDITE 163.080.000
        85 Rambursări de credite externe şi plaţi de
              dobânzi şi comisioane la credite externe
              contractate de ordonatorii de credite 163.080.000
        85 01 Rambursări de credite externe 87.580.000
        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 75.500.000
     03 Cheltuieli cu transmiterea si
              plata drepturilor 126.044.000
     50 Alte cheltuieli 1.073.700.167
8600 06 Partea a XII-a ÎMPRUMUTURI ACORDATE 1.404.530.000
8606 ÎMPRUMUTURI 1.404.530.000
        79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 1.404.530.000
        80 1.404.530.000
        80 03 Împrumuturi din bugetul asigurărilor
              pentru şomaj 1.404.530.000
     04 Împrumuturi acordate pentru înfiinţarea
              şi dezvoltarea de întreprinderi mici
              şi mijlocii 1.400.000.000
     13 Împrumuturi acordate de agenţiile
              guvernamentale şi administrate
              prin agenţii de credit 4.530.000
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    ANEXA 3/06/20/08

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI

                              CHELTUIELI CU SALARIILE
                   pe anul 2005 (sumele alocate de la bugetul
                         asigurărilor pentru şomaj)

                                                                  - mii lei -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
          Denumire indicator Cod Program 2005
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU 5006
 ŞOMAJ

Fond aferent salariilor de baza 001 263.690.063
Salarii de merit 002 8.820.000
Indemnizaţie de conducere 003 19.520.000
Spor de vechime 004 56.954.951
Alte sporuri 006 2.509.800
Ore suplimentare 007 2.541.128
Fond de premii 008 49.500.000
Fond aferent plaţii cu ora 011 1.700.000
Indemnizaţii plătite unor persoane 013 13.499.588
din afara unităţii
Alte drepturi salariale 014 26.757.104
Cheltuieli cu salariile 020 445.492.634
INVATAMANT 5706
Fond aferent salariilor de baza 001 11.588.052
Salarii de merit 002 350.000
Indemnizaţie de conducere 003 520.000
Spor de vechime 004 2.550.000
Alte sporuri 006 50.000
Ore suplimentare 007 541.128
Fond de premii 008 1.500.000
Fond aferent plaţii cu ora 011 1.700.000
Indemnizaţii plătite unor persoane 013 399.588
din afara unităţii
Alte drepturi salariale 014 1.857.100
Cheltuieli cu salariile 020 21.055.868
CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE 7306
 FONDULUI
Fond aferent salariilor de baza 001 252.102.011
Salarii de merit 002 8.470.000
Indemnizaţie de conducere 003 19.000.000
Spor de vechime 004 54.404.951
Alte sporuri 006 2.459.800
Ore suplimentare 007 2.000.000
Fond de premii 008 48.000.000
Indemnizaţii plătite unor persoane 013 13.100.000
din afara unităţii
Alte drepturi salariale 014 24.900.004
Cheltuieli cu salariile 020 424.436.766
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    ANEXA 3/06/20/09

    Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei

      Numărul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de baza
                         pe anii 2004 - 2005
        (SUMELE ALOCATE PRIN BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ)

                                                                   - mii lei -
─────────────────────────────────────┬───────┬───────┬─────┬──────┬────────────┐
                                     │ │ │Modi-│ │ │
                                     │ │ │fica-│ │ │
                                     │ │ │rea │Numar │ │
                                     │ │Salariu│numă-│maxim │Fond aferent│
                                     │Număr │ mediu │rului│ de │ salariilor │
                                     │maxim │de baza│ de │pos- │ de baza │
                                     │de │in luna│ pos-│turi │ pe anul │
                                     │posturi│ dec. │turi │ în │ 2005 │
                                     │in anul│ 2004 │ în │ anul │ │
                                     │ 2004 │ │anul │ 2005 │ │
                                     │ │ │2005 │ │ │
                                     │ │ │fata │ │ │
                                     │ │ │ de │ │ │
                                     │ │ │anul │ │ │
                                     │ │ │2004 │ │ │
─────────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────┼──────┼────────────┤
                     0 │ 1 │ 2 │ 3 │4=1+3 │ 5 = 2*4* │
                                     │ │ │ │ │ 11,6 luni │
─────────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────┼──────┼────────────┤
TOTAL: │ 3.475│ │ │ 3.475│ 263.690.063│
din care: │ │ │ │ │ │
5706 INVATAMANT │ 115│ │ │ 115│ 11.588.052│
din care: │ │ │ │ │ │
V. A. Funcţii publice generale │ 103│ │ │ 103│ 10.678.774│
                                     │ │ │ │ │ │
2. Funcţii publice de conducere │ 10│ │ │ 10│ 1.068.824│
 Director executiv │ 5│ 9.214│ │ 5│ 534.412│
 Director executiv adjunct │ 5│ 9.214│ │ 5│ 534.412│
3. Funcţii publice de execuţie │ 93│ │ │ 93│ 9.609.950│
a. Clasa I-studii superioare │ 81│ │ 9│ 90│ 9.375.955│
Expert superior │ 1│ 6.757│ 1│ 2│ 156.762│
Expert principal │ 4│ 6.072│ -4│ │ │
Expert asistent │ 5│ 5.618│ -5│ │ │
Consilier superior │ 18│ 9.214│ 52│ 70│ 7.481.768│
Consilier principal │ 18│ 8.321│ │ 18│ 1.737.425│
Consilier asistent │ 2│ 7.537│ -2│ │ │
Inspector superior │ 3│ 6.757│ -3│ │ │
Inspector principal │ 17│ 6.072│ -17│ │ │
Inspector asistent │ 13│ 5.618│ -13│ │ │
b. Clasa II - studii superioare de │ │ │ │ │ │
 scurta durata │ 9│ │ -7│ 2│ 174.916│
 Referent de specialitate superior │ 3│ 8.321│ -2│ 1│ 96.524│
 Referent de specialitate principal │ 3│ 6.758│ -2│ 1│ 78.393│
 Referent de specialitate asistent │ 3│ 6.072│ -3│ │ │
c. Clasa III - studii medii │ 3│ │ -2│ 1│ 59.079│
 Referent superior │ 1│ 5.093│ │ 1│ 59.079│
 Referent principal │ 1│ 4.401│ -1│ │ │
Referent asistent │ 1│ 3.984│ -1│ │ │
VII. Personal cu contract de munca │ │ │ │ │ │
a)Personal de specialitate │ 12│ │ -6│ 6│ 609.000│
                                     │ │ │ │ │ │
Consilier, expert, inspector de │ │ │ │ │ │
specialitate, revizor contabil; │ │ │ │ │ │
gradul I A │ 11│ 9.200│ -6│ 5│ 533.600│
Referent de specialitate, inspector │ │ │ │ │ │
de specialitate, revizor │ │ │ │ │ │
contabil; gradul III │ 1│ 6.500│ │ 1│ 75.400│
VII. Personal cu contract de munca │ │ │ │ │ │
b)care ocupa funcţii comune │ │ │ 6│ 6│ 300.277│
                                     │ │ │ │ │ │
Şofer II │ │ 4.314│ 6│ 6│ 300.277│
                                     │ │ │ │ │ │
7306 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A │ │ │ │ │ │
 FONDULUI │ 3.360│ │ │ 3.360│ 252.102.011│
                                     │ │ │ │ │ │
din care: │ │ │ │ │ │
V. A.Funcţii publice generale │ 3.236│ │ 25│ 3.261│ 247.448.451│
                                     │ │ │ │ │ │
1. Înalţi funcţionari publici │ 1│ │ │ 1│ 359.020│
Director general executiv │ 1│ 30.950│ │ 1│ 359.020│
                                     │ │ │ │ │ │
2. Funcţii publice de conducere │ 373│ │ -1│ 372│ 39.834.307│
 Director │ 9│ 9.518│ │ 9│ 993.679│
 Sef serviciu │ 12│ 9.518│ │ 12│ 1.324.906│
 Director executiv │ 42│ 9.214│ │ 42│ 4.489.061│
 Director executiv adjunct │ 84│ 9.214│ │ 84│ 8.978.122│
 Sef serviciu │ 148│ 9.214│ -53│ 95│ 10.153.828│
 Sef birou │ 78│ 9.214│ 52│ 130│ 13.894.712│
3. Funcţii publice de execuţie │ 2.862│ │ 26│ 2.888│ 207.255.124│
 a. Clasa I-studii superioare │ 1.383│ │ 20│ 1.403│ 125.893.478│
 Expert superior │ 9│ 6.757│ │ 9│ 705.431│
 Expert principal │ 16│ 6.072│ │ 16│ 1.126.963│
 Consilier superior │ 37│ 9.518│ 5│ 42│ 4.637.170│
 Consilier principal │ 3│ 8.321│ │ 3│ 289.571│
 Consilier juridic superior │ 1│ 9.518│ 1│ 2│ 220.818│
 Consilier juridic principal │ 7│ 8.321│ 1│ 8│ 772.189│
 Consilier juridic asistent │ 1│ 7.537│ │ 1│ 87.429│
 Auditor superior │ 1│ 10.718│ │ 1│ 124.329│
 Auditor principal │ 1│ 8.760│ │ 1│ 101.616│
 Inspector superior │ 6│ 6.757│ │ 6│ 470.287│
 Inspector principal │ 20│ 6.072│ │ 20│ 1.408.704│
 Inspector asistent │ 14│ 5.618│ │ 14│ 912.363│
 Expert superior │ 21│ 6.757│ 5│ 26│ 2.037.911│
 Expert principal │ 53│ 6.072│ │ 53│ 3.733.066│
 Expert asistent │ 24│ 5.618│ │ 24│ 1.564.051│
 Consilier superior │ 402│ 9.214│ 11│ 413│ 44.142.431│
 Consilier principal │ 208│ 8.321│ │ 208│ 20.076.909│
 Consilier asistent │ 3│ 7.537│ │ 3│ 262.288│
                                     │ │ │ │ │ │
Consilier juridic superior │ 39│ 9.214│ 2│ 41│ 4.382.178│
Consilier juridic principal │ 28│ 8.321│ 3│ 31│ 2.992.232│
Consilier juridic asistent │ 25│ 7.537│ │ 25│ 2.185.730│
Auditor superior │ 30│ 9.214│ │ 30│ 3.206.472│
Auditor principal │ 9│ 8.321│ │ 9│ 868.712│
Auditor asistent │ 1│ 7.537│ │ 1│ 87.429│
Inspector superior │ 26│ 6.757│ 2│ 28│ 2.194.674│
Inspector principal │ 243│ 6.072│ 140│ 383│ 26.976.682│
Inspector asistent │ 155│ 5.618│ -150│ 5│ 325.844│
b. Clasa II - studii superioare │ │ │ │ │ │
      de scurta durata │ 168│ │ 1│ 169│ 14.316.384│
 Referent de specialitate superior │ 3│ 8.321│ │ 3│ 289.571│
 Referent de specialitate principal │ 1│ 6.758│ │ 1│ 78.393│
 Referent de specialitate asistent │ 1│ 6.072│ │ 1│ 70.435│
 Referent de specialitate superior │ 65│ 8.321│ 1│ 66│ 6.370.558│
 Referent de specialitate principal │ 76│ 6.758│ │ 76│ 5.957.853│
 Referent de specialitate asistent │ 22│ 6.072│ │ 22│ 1.549.574│
c. Clasa III - studii medii │ 1.311│ │ 5│ 1.316│ 67.045.262│
 Referent superior │ 7│ 5.093│ 8│ 15│ 886.182│
 Referent principal │ 22│ 4.401│ 5│ 27│ 1.378.393│
 Referent asistent │ 12│ 3.984│ │ 12│ 554.573│
 Referent superior │ 188│ 5.093│ 28│ 216│ 12.761.021│
 Referent principal │ 642│ 4.401│ 4│ 646│ 32.979.334│
 Referent asistent │ 440│ 3.984│ -40│ 400│ 18.485.760│
                                     │ │ │ │ │ │
 VII. Personal cu contract de munca │ │ │ │ │ │
a)Personal de specialitate │ 26│ │ -25│ 1│ 92.800│
Consilier, expert, inspector de │ │ │ │ │ │
specialitate, revizor contabil; │ │ │ │ │ │
gradul I A │ 2│ 8.000│ -1│ 1│ 92.800│
Consilier, expert, inspector de │ │ │ │ │ │
 specialitate, revizor contabil; │ │ │ │ │ │
gradul II │ 2│ 7.500│ -2│ │ │
Referent de specialitate, │ │ │ │ │ │
inspector de specialitate,revizor │ │ │ │ │ │
contabil;gradul III │ 3│ 6.700│ -3│ │ │
Referent IA │ 10│ 4.840│ -10│ │ │
Referent I │ 4│ 4.213│ -4│ │ │
Referent II │ 2│ 3.918│ -2│ │ │
Referent III │ 1│ 3.130│ -1│ │ │
Referent IV │ 2│ 3.277│ -2│ │ │
VII. Personal cu contract de munca │ │ │ │ │ │
b) care ocupa funcţii comune │ 98│ │ │ 98│ 4.560.760│
                                     │ │ │ │ │ │
Secretar-dactilograf, dactilograf; I │ 10│ 3.738│ │ 10│ 433.608│
Secretar-dactilograf, dactilograf; II│ 2│ 3.410│ │ 2│ 79.112│
                                     │ │ │ │ │ │
Administrator I │ 5│ 4.560│ │ 5│ 264.480│
Casier magaziner; I │ 13│ 4.010│ │ 13│ 604.708│
Casier magaziner; II │ 5│ 3.595│ │ 5│ 208.510│
Funcţionar arhivar; I │ 12│ 3.920│ │ 12│ 545.664│
Funcţionar arhivar; II │ 2│ 3.590│ │ 2│ 83.288│
Funcţionar arhivar; III │ 1│ 3.276│ │ 1│ 38.002│
Portar, paznic, pompier, îngrijitor, │ │ │ │ │ │
guard, bufetier, │ │ │ │ │ │
manipulant bunuri, curier; I │ 6│ 3.247│ │ 6│ 225.991│
Şofer IA │ 2│ 5.163│ │ 2│ 119.782│
Şofer II │ 25│ 4.334│ │ 25│ 1.256.860│
Muncitor calificat I │ 5│ 4.330│ │ 5│ 251.140│
Muncitor calificat II │ 2│ 4.100│ │ 2│ 95.120│
Muncitor calificat III │ 8│ 3.820│ │ 8│ 354.496│
─────────────────────────────────────┴───────┴───────┴─────┴──────┴────────────┘    ANEXA 3/06/20/13

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI

                             BUGETUL
            pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli,
                  articole şi alineate pe anul 2005
                 (sumele alocate din credite externe)

                                                             - mii lei -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Ca S T
pi u i
tol b t A
     c l l
     a u i
     p / n
     i A e Denumire indicator Program 2005
     t r a
     o t t
     l i
         c
         o
         l
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5014 CREDITE EXTERNE
              ─────────────────── 309.550.000
        01 CHELTUIELI CURENTE 101.925.000
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 8.682.500
        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 93.242.500
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 75.500.000
        79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 132.125.000
7214 ALTE ACŢIUNI 37.750.000
        01 CHELTUIELI CURENTE 37.750.000
        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 37.750.000
        30 Alte cheltuieli 37.750.000
     18 Masuri active pentru combaterea şomajului 37.750.000
7314 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI 139.675.000
        01 CHELTUIELI CURENTE 64.175.000
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 8.682.500
        14 Deplasări, detaşări, transferări 8.682.500
        14 01 -deplasări, detaşări, transferări
               în tara 7.550.000
        14 02 -deplasări, detaşări, transferări
               în străinătate 1.132.500
        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 55.492.500
        26 Obiecte de inventar de mica valoare
              sau scurta durata şi echipament 22.650.000
        29 Cărti şi publicaţii 10.192.500
        30 Alte cheltuieli 22.650.000
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 75.500.000
        72 Investiţii ale instituţiilor publice 75.500.000
     50 Alte cheltuieli 139.675.000
8614 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 132.125.000
        79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 132.125.000
        80 12 Împrumuturi acordate de agenţiile
              guvernamentale şi administrate prin
              agenţii de credit 132.125.000
     13 Împrumuturi acordate de agenţiile
              guvernamentale şi administrate prin
              agenţii de credit 132.125.000
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    ANEXA 3/06/20/24


    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI

                 PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIŢII ŞI SURSE DE FINANŢARE

                                                                                                                   - mii lei -
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
I - credite de TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT
     angajament EFECTUATE PRELIMINATE ──────────────────────────────────────────────────────────────────
II - credite bugetare pana la în PROGRAM ESTIMĂRI
 CAPITOL/GRUPA/SURSA 31.12.2003 2004 2005 ─────────────────────────────────────────────────────
                                                                                    2006 2007 2008 anii
                                                                                                                          ulteriori
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
          0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL GENERAL (Tip : C. alte cheltuieli de investiţii)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.Total surse de I 1.147.022.368 428.819.518 148.651.850 198.361.000 130.039.000 121.114.000 120.037.000
  finanţare II 1.147.022.368 428.819.518 148.651.850 198.361.000 130.039.000 121.114.000 120.037.000
1.1 Surse proprii I
                  II
1.2 Credite int. I 613.735.368 93.380.518 44.056.850 122.861.000 116.291.000 117.109.000 120.037.000
                  II 613.735.368 93.380.518 44.056.850 122.861.000 116.291.000 117.109.000 120.037.000
1.3 Credite ext. I 533.287.000 335.439.000 104.595.000 75.500.000 13.748.000 4.005.000
                  II 533.287.000 335.439.000 104.595.000 75.500.000 13.748.000 4.005.000

1.4 Buget de asig.I
    soc.de stat II

1.5 Alte surse I
                  II
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Capitol: 57.06--INVATAMANT
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.Total surse de I 144.075.216 26.732.216 5.000.000 36.288.000 37.558.000 38.497.000
  finanţare II 144.075.216 26.732.216 5.000.000 36.288.000 37.558.000 38.497.000
1.1 Surse proprii I
                  II
1.2 Credite int. I 144.075.216 26.732.216 5.000.000 36.288.000 37.558.000 38.497.000
                  II 144.075.216 26.732.216 5.000.000 36.288.000 37.558.000 38.497.000
1.3 Credite ext. I
                  II
1.4 Buget de asig.I
soc.de stat II
1.5 Alte surse I
                  II
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    ANEXA 3/06/20/24


    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI

         PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIŢII ŞI SURSE DE FINANŢARE

                                                                                                                      - mii lei -
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
I - credite de TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT
     angajament EFECTUATE PRELIMINATE ──────────────────────────────────────────────────────────────────
II - credite bugetare pana la în PROGRAM ESTIMĂRI
 CAPITOL/GRUPA/SURSA 31.12.2003 2004 2005 ─────────────────────────────────────────────────────
                                                                                    2006 2007 2008 anii
                                                                                                                          ulteriori
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
          0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.Total surse de I 144.075.216 26.732.216 5.000.000 36.288.000 37.558.000 38.497.000
 finanţare II 144.075.216 26.732.216 5.000.000 36.288.000 37.558.000 38.497.000
1.1 Surse proprii.I
                  II
1.2 Credite int. I 144.075.216 26.732.216 5.000.000 36.288.000 37.558.000 38.497.000
                  II 144.075.216 26.732.216 5.000.000 36.288.000 37.558.000 38.497.000
1.3 Credite ext. I
                  II
1.4 Buget de asig.I
 soc.de stat II
1.5 Alte surse I
                  II
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Capitol: 73.06--CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI (Tip : C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.Total surse de I 1.002.947.152 402.087.302 148.651.850 193.361.000 93.751.000 83.556.000 81.540.000
   finanţare II 1.002.947.152 402.087.302 148.651.850 193.361.000 93.751.000 83.556.000 81.540.000
1.1 Surse proprii I
                  II
1.2 Credite int. I 469.660.152 66.648.302 44.056.850 117.861.000 80.003.000 79.551.000 81.540.000
                  II 469.660.152 66.648.302 44.056.850 117.861.000 80.003.000 79.551.000 81.540.000
1.3 Credite ext. I 533.287.000 335.439.000 104.595.000 75.500.000 13.748.000 4.005.000
                  II 533.287.000 335.439.000 104.595.000 75.500.000 13.748.000 4.005.000
1.4 Buget de asig.I
   soc.de stat II
1.5 Alte surse I
                  II
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Programul s-a obţinut din centralizarea a 5 fise.
    NOTA: Credite interne - Buget asigurări pentru şomaj    ANEXA 3/06/20/25

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI

    Capitol 57.06--INVATAMANT
    Cod 20.57.06.0001b INV

                                 FISA
           OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII
                    b) dotări independente

     Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiţii

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    A. Date GENERALE

     1. Date geografice:
     1.1 Judeţ/Sector
     1.2 Municipiu/Oraş/Comuna
     1.3 Amplasament

     2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
     2.1 Numărul şi data Acordului MFP
     2.2 Numărul şi data aprobării studiului de
         fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

    B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI

     1. Valoarea totală aprobată (mii lei)
        (în preturi luna/anul)
     2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)

     3. Durata de realizare aprobată (număr luni)

    C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR

     1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)
        (în preturi luna/anul)
     2. Durata de realizare contractată (număr luni)
     3. Data începerii investiţiei (luna/an)
     4. Data programată a terminării şi PIF (luna/an)
     5. Valoarea decontată până la 31/12/2003 (mii lei) 26.732.216
     6. Valoarea preliminată în anul 2004 (mii lei)
     7. Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2004 (mii lei) 117.343.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    (Cod obiectiv : 20.57.06.0001b INV)

    D.EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE
      DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA IN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare
                                                                                                            - mii lei -
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Suese de TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT
  finanţare EFECTUATE PRELIMINATE ──────────────────────────────────────────────────────────────────
  şi costuri de I/II pana la în PROGRAM ESTIMĂRI
  funcţionare 31.12.2003 2004 2005 ─────────────────────────────────────────────────────
                                                                                    2006 2007 2008 anii
                                                                                                                          ulteriori
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
          0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.Total surse de I 144.075.216 26.732.216 5.000.000 36.288.000 37.558.000 38.497.000
  finanţare II 144.075.216 26.732.216 5.000.000 36.288.000 37.558.000 38.497.000
  din care:
1.1 Surse proprii I
                   II
1.2 Credite int. I 144.075.216 26.732.216 5.000.000 36.288.000 37.558.000 38.497.000
                   II 144.075.216 26.732.216 5.000.000 36.288.000 37.558.000 38.497.000

1.3 Credite ext. I
                   II

1.4 Buget de asig. I
    soc.de stat II

1.5 Alte surse I
                   II
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2.Proiecţia cost.
de funcţionare si
de întreţinere
 după PIF
(preliminări)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI

    Capitol 73.06--CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
    Cod 20.73.06.001a ANOFM

                                FISA
        OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII
           a) achiziţii de imobile

    Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiţii

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    A. Date GENERALE

     1. Date geografice:
     1.1 Judeţ/Sector
     1.2 Municipiu/Oraş/Comuna
     1.3 Amplasament

     2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
     2.1 Numărul şi data Acordului MFP
     2.2 Numărul şi data aprobării studiului de
         fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

    B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI
       TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
     1. Valoarea totală aprobată (mii lei)
       (în preturi luna/anul)
     2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)

    3.Durata de realizare aprobată (număr luni)

    C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR

    1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)
       (în preturi luna/anul)
    2. Durata de realizare contractată (număr luni)
    3. Data începerii investiţiei (luna/an)
    4. Data programată a terminării şi PIF (luna/an)
    5. Valoarea decontată până la 31/12/2003 (mii lei)
    6. Valoarea preliminată în anul 2004 (mii lei)
    7. Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2004 (mii lei) 165.000.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    (Cod obiectiv: 20.73.06.001a ANOFM)

    D. EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE
       DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA IN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                                                                                                            - mii lei -
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Suese de TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT
  finanţare EFECTUATE PRELIMINATE ──────────────────────────────────────────────────────────────────
  şi costuri de I/II pana la în PROGRAM ESTIMĂRI
  funcţionare 31.12.2003 2004 2005 ─────────────────────────────────────────────────────
                                                                                    2006 2007 2008 anii
                                                                                                                          ulteriori
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
          0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.Total surse de I 165.000.000 45.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000
   finanţare II 165.000.000 45.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000
   din care :
1.1 Surse proprii I
                  II
1.2 Credite int. I 165.000.000 45.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000
                  II 165.000.000 45.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000

1.3 Credite ext. I
                  II

1.4 Buget de asig.I
   soc.de stat II

1.5 Alte surse I
                  II
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2.Proiecţia cost.
 de funcţionare si
 de întreţinere
 după PIF
 (preliminări)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI

    Capitol 73.06--CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
    Cod 20.73.06.001b ANOFM

                                 FISA
              OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII
                      b) dotări independente

    Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiţii
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    A.Date GENERALE

     1. Date geografice:
     1.1 Judeţ/Sector
     1.2 Municipiu/Oraş/Comuna BUCUREŞTI
     1.3 Amplasament

     2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
     2.1 Numărul şi data Acordului MFP
     2.2 Numărul şi data aprobării studiului de
         fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

    B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI

     1. Valoarea totală aprobată (mii lei)
       (în preturi luna/anul)
     2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)

     3. Durata de realizare aprobată (număr luni)

    C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR

     1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)
        (în preturi luna/anul)
     2. Durata de realizare contractata (număr luni)
     3. Data începerii investiţiei (luna/an)
     4. Data programată a terminării şi PIF (luna/an)
     5. Valoarea decontată până la 31/12/2003 (mii lei)
     6. Valoarea preliminată în anul 2004 (mii lei)
     7. Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2004 (mii lei) 129.871.950
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    (Cod obiectiv: 20.73.06.001b ANOFM)

    D. EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE
       DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPA PUNEREA IN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                                                                                                                  - mii lei-
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Suese de TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT
  finanţare EFECTUATE PRELIMINATE ──────────────────────────────────────────────────────────────────
  şi costuri de I/II pana la în PROGRAM ESTIMĂRI
  funcţionare 31.12.2003 2004 2005 ─────────────────────────────────────────────────────
                                                                                    2006 2007 2008 anii
                                                                                                                          ulteriori
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
          0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.Total surse de I 129.871.950 32.761.000 26.861.000 38.709.950 31.540.000
  finanţare II 129.871.950 32.761.000 26.861.000 38.709.950 31.540.000
  din care:
1.1 Surse proprii I
                  II
1.2 Credite int. I 129.871.950 32.761.000 26.861.000 38.709.950 31.540.000
                  II 129.871.950 32.761.000 26.861.000 38.709.950 31.540.000

1.3 Credite ext. I
                  II

1.4 Buget de asig. I
    soc.de stat II

1.5 Alte aurse I
                   II
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2.Proiecţia cost.
de funcţionare si
de întreţinere după
PIF (preliminări)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI

    Capitol 73.06--CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
    Cod 20.73.06.001BM ANOFM

                                FISA
               OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII
                      b) dotări independente

    Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiţii
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    A. Date GENERALE

     1. Date geografice:
     1.1 Judeţ/Sector
     1.2 Municipiu/Oraş/Comuna
     1.3 Amplasament

     2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
     2.1 Numărul şi data Acordului MFP
     2.2 Numărul şi data aprobării studiului de
         fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decreţ)

    B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI

     1. Valoarea totală aprobată (mii lei)
        (în preturi luna/anul)
     2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)

     3. Durata de realizare aprobată (număr luni)

    C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR

     1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)
        (în preturi luna/anul)
     2. Durata de realizare contractată (număr luni)
     3. Data începerii investiţiei (luna/an)
     4. Data programată a terminării şi PIF (luna/an)
     5. Valoarea decontata până la 31/12/2003 (mii lei) 402.087.302
     6. Valoarea preliminată în anul 2004 (mii lei) 128.651.850
     7. Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2004 (mii lei) 112.336.050
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    (Cod obiectiv: 20.73.06.001BM ANOFM)

    D. EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE
       DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA IN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare
                                                                                                    - mii lei-
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Surse de TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT
  finanţare EFECTUATE PRELIMINATE ──────────────────────────────────────────────────────────────────
  şi costuri de I/II pana la în PROGRAM ESTIMĂRI
  funcţionare 31.12.2003 2004 2005 ─────────────────────────────────────────────────────
                                                                                    2006 2007 2008 anii
                                                                                                                          ulteriori
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
          0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.Total surse de I 643.075.202 402.087.302 128.651.850 90.600.000 16.890.000 4.846.050
  finanţare II 643.075.202 402.087.302 128.651.850 90.600.000 16.890.000 4.846.050
  din care;
1.1 Surse proprii I
                   II
1.2 Credite int. I 109.788.202 66.648.302 24.056.850 15.100.000 3.142.000 841.050
                   II 109.788.202 66.648.302 24.056.850 15.100.000 3.142.000 841.050
1.3 Credite ext. I 533.287.000 335.439.000 104.595.000 75.500.000 13.748.000 4.005.000
                   II 533.287.000 335.439.000 104.595.000 75.500.000 13.748.000 4.005.000

1.4 Buget de asig. I
    soc.de stat II

1.5 Alte surse I
                   II
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Proiecţia cost.
   de funcţionare
   şi de întreţinere
   după PIF
   (preliminări)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI

    Capitol 73.06--CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
    Cod 20.73.06.001d ANOFM

                                   FISA
            OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII
   d) cheltuieli de expertiza, proiectare şi de execuţie privind consolidările

    Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiţii
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    A. Date GENERALE

     1. Date geografice:
     1.1 Judeţ/Sector
     1.2 Municipiu/Oraş/Comuna
     1.3 Amplasament

     2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
     2.1 Numărul şi data Acordului MFP
     2.2 Numărul şi data aprobării studiului de
         fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

    B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI

     1. Valoarea totală aprobată (mii lei)
       (în preturi luna/anul)
     2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)
     3. Durata de realizare aprobată (număr luni)

    C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR

     1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)
        (în preturi luna/anul)
     2. Durata de realizare contractată (număr luni)
     3. Data începerii investiţiei (luna/an)
     4. Data programată a terminării şi PIF (luna/an)
     5. Valoarea decontată până la 31/12/2003 (mii lei)
     6. Valoarea preliminată în anul 2004 (mii lei) 20.000.000
     7. Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2004 (mii lei) 45.000.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    (Cod obiectiv : 20.73.06.OOld ANOFM)

    D. EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE
       DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA IN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare
                                                                                                                  - mii lei-
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Surse de TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT
  finanţare EFECTUATE PRELIMINATE ──────────────────────────────────────────────────────────────────
  şi costuri de I/II pana la în PROGRAM ESTIMĂRI
  funcţionare 31.12.2003 2004 2005 ─────────────────────────────────────────────────────
                                                                                    2006 2007 2008 anii
                                                                                                                          ulteriori
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
          0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.Total surse de I 65.000.000 20.000.000 25.000.000 20.000.000
  finanţare II 65.000.000 20.000.000 25.000.000 20.000.000
  din care:
1.1 Surse proprii I
                   II
1.2 Credite int. I 65.000.000 20.000.000 25.000.000 20.000.000
                   II 65.000.000 20.000.000 25.000.000 20.000.000

1.3 Credite ext. I
                  II

1.4 Buget de asig. I
  soc.de stat II

1.5 Alte surse I
                  II
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2.Proiecţia cost.
 de funcţionare si
 de întreţinere
 după PIF
 (preliminări)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


                                                      -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016