Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 511 din 22 noiembrie 2004  bugetului de stat pe anul 2005    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE nr. 511 din 22 noiembrie 2004 bugetului de stat pe anul 2005

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 1.121 din 29 noiembrie 2004

    Parlamentul României adoptă prezenta lege.

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Obiectul prezentei legi îl constituie stabilirea volumului veniturilor şi a structurii acestora, pe capitole şi subcapitole, al cheltuielilor pe destinaţii şi pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile, precum şi pentru sumele alocate din venituri proprii, pentru anul 2005.
    ART. 2
    (1) Sinteza bugetului de stat pe anul 2005, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1.
    (2) Bugetul de stat pe anul 2005 se stabileşte la venituri în sumă de 357.366,6 miliarde lei, iar la cheltuieli în sumă de 387.955,2 miliarde lei, cu un deficit de 30.588,6 miliarde lei.
    (3) Sinteza cheltuielilor bugetare pe anul 2005, pe surse de finanţare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2.
    (4) Bugetele ordonatorilor principali de credite şi anexele la acestea sunt prevăzute în anexa nr. 3*).
----------
    *) Anexa nr. 3 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.121 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
----------

    (5) Se interzic reţinerea şi utilizarea de către ordonatorii de credite finanţaţi integral din bugetul de stat a oricăror venituri proprii care nu sunt prevăzute în anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite.

    CAP. II
    Structura şi regimul veniturilor bugetare

    ART. 3
    Impozitele, taxele, contribuţiile şi celelalte venituri ale bugetului de stat, ale bugetelor locale şi ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pe anul 2005, de orice natură şi provenienţă, se încasează în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum şi potrivit dispoziţiilor prezentei legi.
    ART. 4
    Inspecţia fiscală pentru stabilirea debitelor suplimentare aferente anilor precedenţi, în vederea urmăririi şi încasării acestora, în limita perioadei de prescripţie, se efectuează potrivit prevederilor cuprinse în actele normative în vigoare la data operaţiunilor supuse inspecţiei fiscale.
    ART. 5
    Impozitele, care se cuprind la capitolul "Impozitul pe venit", restante la data de 31 decembrie 1999 şi neîncasate până la data de 31 decembrie 2004, se încasează începând cu anul 2005 la aceleaşi bugete şi subdiviziuni la care au fost datorate, iar la bugetele locale se încasează la capitolul "Impozite şi taxe de la populaţie", subcapitolul "Alte impozite şi taxe de la populaţie".
    ART. 6
    Veniturile bugetului de stat pe anul 2005 sunt în sumă de 357.366,6 miliarde lei şi se prezintă astfel:

                                               - miliarde lei -
                                             ─────────────────────
    VENITURI - TOTAL 357.366,6
    din care:
    Venituri curente 356.158,6
    din acestea:
    a) venituri fiscale: 336.119,6
    - impozite directe 75.238,1
    din care:
    - impozitul pe profit 60.710,0
    - impozitul pe salarii şi venit 76.887,0
    - cote şi sume defalcate din impozitul
      pe venit pentru bugetele locale (se scad) -69.718,9
    - alte impozite directe 6.540,0
    - contribuţii 820,0
    - impozite indirecte 260.881,5
    din care:
    - taxa pe valoarea adăugată 126.692,5
    - taxa pe valoarea adăugată încasată 186.094,0
    - sume defalcate din taxa pe valoarea
      adăugată pentru bugetele locale (se scad) -59.401,5
    - accize 97.733,0
    - taxe vamale 16.752,0
    - alte impozite indirecte 19.704,0
    b) venituri nefiscale 20.039,0
    Venituri din capital 1.133,0
    Încasări din rambursarea împrumuturilor
    acordate 75,0


    CAP. III
    Regimul şi destinaţiile cheltuielilor bugetare

    ART. 7
    Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2005, în sumă de 387.955,2 miliarde lei, în structură economică se prezintă astfel:

                                                  - miliarde lei -
                                                ───────────────────
    CHELTUIELI - TOTAL 387.955,2
    din care:
    1. Cheltuieli curente 322.530,9
    din acestea:
    a) cheltuieli de personal 61.710,1
    b) cheltuieli materiale şi servicii 46.314,3
    c) subvenţii 26.903,4
    d) prime 1.800,0
    e) transferuri 150.731,5
    f) dobânzi aferente datoriei publice şi
       alte cheltuieli 34.801,7
    g) rezerve 269,9
    2. Cheltuieli de capital 28.837,7
    3. Împrumuturi acordate 129,2
    4. Rambursări de credite, plăţi de dobânzi
       şi comisioane la credite 36.457,4
    din acestea:
    a) Rambursări de credite externe şi plăţi de
       dobânzi şi comisioane la credite externe
       contractate de ordonatorii de credite 36.135,5
       - rambursări de credite externe 24.066,6
       - plăţi de dobânzi şi comisioane 12.068,9
    b) Rambursări de credite interne şi plăţi de
       dobânzi şi comisioane aferente acestora 321,9
       - rambursări de credite interne 101,7
       - plăţi de dobânzi şi comisioane 220,2


    ART. 8
    (1) Ordonatorii principali de credite au obligaţia să se încadreze în cheltuielile de personal, numărul maxim de posturi şi în structura posturilor, menţionate pentru fiecare în anexa nr. 3, prin stabilirea şi comunicarea numărului de posturi, salariilor de bază, indemnizaţiilor de conducere şi a celorlalte elemente ale sistemului de salarizare, prevăzute de lege, ordonatorilor secundari, iar aceştia ordonatorilor terţiari de credite bugetare.
    (2) Guvernul poate aproba prin hotărâre redistribuiri de posturi şi fondurile aferente acestora între bugetele ordonatorilor principali de credite, în vederea întăririi structurilor cu atribuţii în cadrul procesului de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană.
    (3) Pentru aplicarea prevederilor alin. (2) ordonatorii principali de credite, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, sunt autorizaţi să introducă modificările corespunzătoare în anexele la bugetele acestora privind numărul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de bază şi cheltuielile cu salariile pe anul 2005.
    (4) În bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale sunt prevăzute şi sumele aferente creşterilor salariale ce se vor acorda în anul 2005 în condiţiile stabilite prin lege, cu excepţia celor aferente Senatului şi Camerei Deputaţilor, precum şi ale personalului Ministerului Apărării Naţionale, care vor acorda creşterile salariale din bugetele aprobate acestora. Aceste sume se repartizează pe ordonatori principali de credite în cursul anului prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de execuţia bugetară şi de necesităţile de finanţare.
    (5) Plata premiului anual aferent anului 2005 pentru personalul din instituţiile publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile de pe lângă unele instituţii publice finanţate integral din venituri proprii, se efectuează din prevederile bugetare pe anul 2006, începând cu luna ianuarie 2006.
    (6) Din prevederile bugetare aprobate pentru anul 2005 instituţiilor publice menţionate la alin. (5) se asigură plata premiului anual aferent anului 2004.
    (7) Aplicarea prevederilor din actele normative în vigoare referitoare la primele ce se acordă cu ocazia plecării în concediul de odihnă, precum şi a celor ale art. 32 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare, se suspendă până la data de 31 decembrie 2005.
    ART. 9
    (1) Cheltuielile pentru deplasări, detaşări, transferări, prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite pe anul 2005, nu pot fi majorate, în condiţiile legii, prin virări de credite bugetare de la alte articole de cheltuieli.
    (2) În cursul anului, cu aprobarea ordonatorului principal de credite, se pot efectua virări de credite bugetare de la un alineat la altul, în limita sumelor totale prevăzute cu această destinaţie şi în condiţiile legislaţiei în vigoare.
    ART. 10
    În vederea monitorizării cheltuielilor de personal prevăzute în bugetul de stat pe anul 2005, ordonatorii principali de credite bugetare au următoarele obligaţii:
    a) vor prezenta Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, situaţia privind repartizarea pe fiecare lună a cheltuielilor de personal aprobate, având în vedere asigurarea condiţiilor de desfăşurare a activităţii, potrivit atribuţiilor stricte ale acestora, până la sfârşitul anului;
    b) vor asigura ca drepturile stabilite şi plăţile de casă aferente cheltuielilor de personal, cumulate de la începutul anului, să nu depăşească sumele repartizate potrivit prevederilor lit. a) pentru perioada respectivă;
    c) vor raporta lunar plăţile de casă aferente cheltuielilor de personal, la datele şi în structura stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice, care va fi emis în termen de 20 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ART. 11
    (1) Cheltuielile pentru autorităţile publice, care se finanţează de la bugetul de stat pe anul 2005, se stabilesc în sumă de 26.543,5 miliarde lei, din care: 16.340,7 miliarde lei cheltuieli de personal, 6.381,7 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 64,1 miliarde lei subvenţii de la buget pentru instituţii publice, 1.240,9 miliarde lei transferuri, 1.844,0 miliarde lei cheltuieli de capital şi 672,1 miliarde lei rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora.
    (2) Cheltuielile pentru autorităţile publice sunt în sumă de 1.700,7 miliarde lei pentru Camera Deputaţilor, 818,3 miliarde lei pentru Senat, 154,2 miliarde lei pentru Administraţia Prezidenţială, 80,1 miliarde lei pentru Curtea Constituţională, 693,1 miliarde lei pentru Curtea de Conturi, 8.099,7 miliarde lei pentru autoritatea judecătorească, 41,1 miliarde lei pentru Consiliul Legislativ, 38,0 miliarde lei pentru Avocatul Poporului, 88,6 miliarde lei pentru Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, 234,0 miliarde lei pentru Consiliul Concurenţei, 69,2 miliarde lei pentru Consiliul Naţional al Audiovizualului, 14.526,5 miliarde lei pentru administraţia publică centrală, din care 1.592,6 miliarde lei pentru Secretariatul General al Guvernului, 544,2 miliarde lei pentru Cancelaria primului-ministru şi 12.389,7 miliarde lei pentru ministere şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale de specialitate.
    (3) Administraţia Prezidenţială poate să deconteze, în limitele prevăzute de dispoziţiile legale, cheltuielile de transport, cazare şi alte cheltuieli pentru membrii delegaţiilor oficiale, reprezentanţii unor instituţii şi reprezentanţii mass-media, care nu sunt salariaţii Administraţiei Prezidenţiale şi care îl însoţesc pe Preşedintele României în vizitele pe care le efectuează în străinătate, de la titlul "Cheltuieli materiale şi servicii", articolul "Alte cheltuieli". Cheltuielile aferente deplasărilor efectuate de personalul Administraţiei Prezidenţiale se suportă de la acelaşi articol de cheltuieli. Administraţia Prezidenţială poate solicita instituţiilor reprezentate în delegaţiile oficiale conduse de Preşedintele României, care se deplasează în străinătate, decontarea cheltuielilor de transport ce le revin din costul total al prestaţiilor realizate cu aeronavele speciale avute la dispoziţie.
    (4) Cheltuielile de întreţinere şi reparaţii ale bunurilor din patrimoniul administrat de Camera Deputaţilor, repartizate în scopul exercitării mandatului de către deputaţi în circumscripţiile electorale, sunt cuprinse în bugetul Camerei Deputaţilor la titlul "Cheltuieli materiale şi servicii".
    (5) Cheltuielile pentru exploatarea şi întreţinerea Clubului Parlamentarilor Români şi a cabinetului medical din cadrul Camerei Deputaţilor se suportă din bugetul acesteia. Cheltuielile pentru exploatarea şi întreţinerea cabinetului medical din cadrul Senatului se suportă din bugetul acestuia.
    (6) Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activităţile desfăşurate pe lângă Camera Deputaţilor şi finanţate integral din venituri proprii este prevăzut în anexa la bugetul Camerei Deputaţilor.
    (7) În anul 2005 se constituie, la dispoziţia procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, un depozit în valoare de 10,0 miliarde lei pentru acţiuni privind organizarea de flagranturi, în lei sau valută, după caz.
    (8) Sumele constituite potrivit prevederilor alin. (7) sunt prevăzute la titlul "Cheltuieli materiale şi servicii" în bugetul ordonatorului principal de credite bugetare, iar modul de gestionare şi utilizare a acestor sume se va stabili prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
    (9) Din sumele prevăzute la titlul "Cheltuieli materiale şi servicii" în bugetul Secretariatului General al Guvernului din bugetul de stat pe anul 2005 se acoperă cheltuielile necesare derulării contractului comercial de închiriere de licenţe referitor la produsele Microsoft încheiat între Guvernul României şi Fujitsu Siemens Computers Gmbh Austria.
    ART. 12
    (1) Cheltuielile pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, care se finanţează de la bugetul de stat pe anul 2005, se stabilesc în sumă de 86.901,7 miliarde lei, din care 33.898,4 miliarde lei cheltuieli de personal, 25.605,6 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 3.948,7 miliarde lei subvenţii de la buget pentru instituţii publice, 2.549,1 miliarde lei transferuri, 11.493,3 miliarde lei cheltuieli de capital şi 9.406,6 miliarde lei rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora.
    (2) Cheltuielile pentru apărare naţională se stabilesc în sumă de 42.627,7 miliarde lei.
    (3) Cheltuielile pentru ordine publică şi siguranţă naţională se stabilesc în sumă de 44.274,0 miliarde lei.
    (4) În cursul anului 2005, în vederea asigurării necesarului de poliţişti de frontieră, numărul maxim de posturi aprobate pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor se majorează cu 1.400 de posturi.
    (5) Pentru aplicarea prevederilor alin. (4) se autorizează Ministerul Administraţiei şi Internelor, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, să introducă modificările corespunzătoare în anexele la bugetul acestuia privind numărul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de bază şi cheltuielile cu salariile.
    (6) În anul 2005 se constituie, la dispoziţia Direcţiei generale de combatere a crimei organizate şi antidrog din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, un depozit în valoare de 10,0 miliarde lei pentru acţiuni privind organizarea de flagranturi, în lei sau în valută, după caz.
    (7) Sumele constituite potrivit prevederilor alin. (6) sunt prevăzute la titlul "Cheltuieli materiale şi servicii" în bugetul ordonatorului principal de credite bugetare, iar modul de gestionare şi utilizare a acestor sume se va stabili prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.
    ART. 13
    (1) Cheltuielile social-culturale care se finanţează de la bugetul de stat pe anul 2005 se stabilesc în sumă de 109.513,6 miliarde lei, din care: 4.724,2 miliarde lei cheltuieli de personal, 9.017,3 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 4.801,5 miliarde lei subvenţii de la buget pentru instituţii publice, 80.728,5 miliarde lei transferuri, 3.435,7 miliarde lei cheltuieli de capital şi 6.806,4 miliarde lei rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora.
    (2) Cheltuielile social-culturale pe capitole de cheltuieli sunt în sumă de 23.329,9 miliarde lei pentru învăţământ, 15.177,9 miliarde lei pentru sănătate, 8.579,4 miliarde lei pentru cultură, religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret şi 62.426,4 miliarde lei pentru asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii.
    (3) Sumele pentru sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, pentru finanţarea de proiecte şi programe interetnice şi de combatere a intoleranţei şi pentru proiecte de comunicare, informare publică şi promovarea intereselor româneşti peste hotare, precum şi pentru finanţarea unor acţiuni cu caracter social-cultural sunt prevăzute în anexa la bugetul Secretariatului General al Guvernului, iar modul de repartizare şi utilizare a acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
    (4) Suma pentru sprijinirea activităţilor românilor de pretutindeni este prevăzută în anexa la bugetul Cancelariei Primului-Ministru, iar modul de repartizare şi de utilizare a acesteia se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
    (5) Sumele de la bugetul de stat destinate Comitetului Olimpic Român sunt prevăzute în anexa la bugetul Cancelariei Primului-Ministru.
    (6) Guvernul poate garanta credite externe, în limita a 150 milioane dolari S.U.A., contractate de către instituţiile de învăţământ superior pe seama veniturilor proprii, pe bază de proiecte, în limita plafonului anual de îndatorare externă şi a capacităţii financiare a instituţiilor contractante de a acoperi serviciul datoriei publice externe, în condiţiile legii.
    (7) Din bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării se finanţează şi programul privind dotarea instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat cu obiecte de inventar de natura mobilierului şcolar. Aceste bunuri se transferă unităţilor beneficiare pe bază de protocol.
    (8) Cheltuielile pentru pregătirea personalului în instituţiile militare de învăţământ se suportă de către ordonatorii principali de credite care au în subordine astfel de unităţi de învăţământ, indiferent de instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din care face parte personalul militar şcolarizat.
    (9) În bugetul Ministerului Sănătăţii este prevăzută şi suma de 2.278,7 miliarde lei, reprezentând transferuri de la bugetul de stat către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru finanţarea programului privind compensarea în proporţie de 90% a medicamentelor acordate pensionarilor în tratamentul ambulatoriu.
    (10) În bugetul Ministerului Sănătăţii este cuprinsă şi suma de 3.767.400 mii lei pentru Societatea Naţională de Cruce Roşie din România.
    (11) Taxele poştale percepute în anul 2005 de Compania Naţională "Poşta Română" - S.A. pentru prestaţiile reprezentând plata la domiciliul beneficiarilor a drepturilor de pensii, alocaţii de stat pentru copii, alocaţii de încredinţare şi plasament familial, alocaţii complementare, drepturilor acordate persoanelor cu handicap potrivit legii, precum şi a altor drepturi de asistenţă socială nu pot depăşi 1,35% din valoarea sumelor plătite.
    (12) Din bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, de la capitolul "Asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii", titlul "Cheltuieli materiale şi servicii", se finanţează cheltuielile aferente gratuităţilor şi reducerilor la transportul pe calea ferată, metrou, auto şi naval, de care beneficiază, în condiţiile legii, persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu completările ulterioare, prin Legea nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, cu modificările ulterioare, precum şi prin Ordonanţa Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române, republicată.
    (13) Sumele prevăzute în bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei ca transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap sunt repartizate pe judeţe şi sectoare ale municipiului Bucureşti, conform anexei la bugetul acestui minister.
    (14) Numărul maxim de posturi pentru personalul clerical care beneficiază la salarizare de sprijinul statului, potrivit legii, este cel prevăzut în anexa la bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor.
    (15) Pentru sprijinirea aşezămintelor Bisericii Ortodoxe Române din afara graniţelor, care desfăşoară activităţi deosebite în vederea menţinerii identităţii lingvistice, culturale şi religioase a românilor din afara graniţelor, în special activităţi adresate tinerilor, se alocă de la bugetul de stat o sumă reprezentând echivalentul în lei al sumei de 55.000 euro lunar.
    (16) În anul 2005 se acordă un număr de 40 de contribuţii pentru personalul neclerical trimis să deservească aşezămintele din străinătate ale Bisericii Ortodoxe Române.
    (17) În bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor, la titlul "Cheltuieli materiale şi servicii", este cuprinsă şi suma de 71,0 miliarde lei, care se va utiliza pentru finanţarea acţiunilor aferente programului prioritar "Sibiu, capitala culturală a Europei".
    ART. 14
    (1) Cheltuielile pentru servicii şi dezvoltare publică, locuinţe, mediu şi ape, care se finanţează de la bugetul de stat pe anul 2005, se stabilesc în sumă de 10.445,1 miliarde lei, din care: 431,3 miliarde lei cheltuieli de personal, 274,8 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 11,3 miliarde lei subvenţii de la buget pentru instituţii publice, 2.113,3 miliarde lei transferuri, 4.205,7 miliarde lei cheltuieli de capital şi 3.408,7 miliarde lei rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora.
    (2) Cheltuielile pentru servicii şi dezvoltare publică, locuinţe, mediu şi ape, pe capitole de cheltuieli, sunt în sumă de 7.105,8 miliarde lei pentru servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe şi 3.339,3 miliarde lei pentru mediu şi ape.
    ART. 15
    (1) Cheltuielile din bugetul de stat pentru acţiuni economice se stabilesc în sumă de 91.505,2 miliarde lei, din care: 1.950,8 miliarde lei cheltuieli de personal, 3.791,5 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 17.851,1 miliarde lei subvenţii, 1.800,0 miliarde lei prime, 42.786,2 miliarde lei transferuri, 7.342,1 miliarde lei cheltuieli de capital şi 15.983,5 miliarde lei rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora.
    (2) Cheltuielile pentru acţiuni economice, pe capitole de cheltuieli, sunt în sumă de 10.239,1 miliarde lei pentru industrie, 25.822,1 miliarde lei pentru agricultură şi silvicultură, 37.229,3 miliarde lei pentru transporturi şi comunicaţii şi 18.214,7 miliarde lei pentru alte acţiuni economice.
    (3) Cheltuielile destinate stimulării producţiei de export şi a exportului, în sumă de 3.430,0 miliarde lei, se vor utiliza pentru: acordarea de bonificaţii de dobândă la exportul de produse cu ciclu scurt şi mediu de fabricaţie şi la exportul de obiective complexe şi produse cu ciclu lung de fabricaţie; garanţii la creditele acordate pentru producţia de export, precum şi la exportul de obiective complexe şi produse cu ciclu lung de fabricaţie; asigurarea şi reasigurarea creditelor de export pe termen scurt, mediu şi lung, a garanţiilor la exportul de obiective complexe şi produse cu ciclu lung de fabricaţie; asigurarea şi reasigurarea investiţiilor române în străinătate.
    (4) Sumele prevăzute în bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor ca transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare se repartizează pe judeţe, pe unităţi administrativ-teritoriale şi obiective prin ordin al ministrului, pe baza programelor de modernizare şi retehnologizare prezentate de autorităţile administraţiei publice locale.
    (5) Capitalul social iniţial al Fondului naţional de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici şi mijlocii în anul 2005 se majorează cu suma de 288,0 miliarde lei.
    (6) În bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, la titlul "Transferuri", articolul "Transferuri consolidabile", este cuprinsă şi suma de 400,0 miliarde lei, care se va utiliza pentru finanţarea lucrărilor aferente străzilor care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe în localităţile rurale şi urbane.
    (7) Repartizarea pe judeţe pentru comune şi oraşe, precum şi pe municipii a transferurilor din bugetul de stat către bugetele locale pentru străzile care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe în localităţile rurale şi urbane, se face de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului ţinând cont de proiectele aflate în execuţie, de termenele de finalizare ale acestora, precum şi de cele nou-promovate.
    ART. 16
    (1) În bugetul Ministerului Economiei şi Comerţului, la titlul "Subvenţii", este cuprinsă şi suma de 1.000,0 miliarde lei pentru achitarea datoriilor restante şi curente către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., reprezentând contravaloarea energiei electrice consumate în sectorul minier.
    (2) În bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, la titlul "Subvenţii", este cuprinsă şi suma de 1.200,0 miliarde lei, care reprezintă contravaloarea energiei electrice pentru funcţionarea transportului feroviar public de călători.
    (3) Cu suma de 1.200,0 miliarde lei, prevăzută la alin. (2), Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. achită Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. tariful de utilizare a infrastructurii feroviare publice, care, la rândul ei, achită către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. contravaloarea energiei electrice consumate.
    (4) Cu sumele încasate potrivit alin. (1) şi (3) Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. achită contravaloarea energiei electrice furnizate de către Societatea Naţională "Nuclearelectrica" - S.A., care, la rândul ei, îşi va achita datoriile la Fondul de risc pentru garanţii de stat pentru împrumuturi externe.
    ART. 17
    Operaţiunile efectuate de agenţii economici prevăzuţi la art. 16 se derulează prin conturi distincte, deschise pe seama acestora la unităţile Trezoreriei Statului.
    ART. 18
    (1) În completarea subvenţiilor acordate unor agenţi economici aflaţi sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului şi Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului se scutesc la plată, în limita unui plafon maxim aprobat, obligaţiile acestora către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi bugetul asigurărilor pentru şomaj pentru exerciţiul financiar al anului 2005, inclusiv accesoriile aferente acestora, cu excepţia obligaţiilor datorate pentru reţinerile la sursă.
    (2) Agenţii economici care beneficiază de prevederile alin. (1), precum şi plafoanele până la care se scutesc obligaţiile se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, după aplicarea prevederilor art. 19.
    (3) Sumele ce se scutesc la plată, conform prevederilor alin. (1), în limita plafoanelor aprobate prin hotărâre a Guvernului, conform prevederilor alin. (2), se stabilesc şi se dau la scădere lunar pe baza obligaţiilor înregistrate în evidenţele contabile ale agenţilor economici respectivi şi declarate la organele fiscale competente, urmând a se regulariza, până la închiderea exerciţiului financiar-contabil, respectiv până la depunerea situaţiilor financiare anuale, pe baza unui document de verificare întocmit de organele fiscale teritoriale competente, la sediul social al debitorilor.
    (4) Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. se scuteşte de la plata tarifului de utilizare a infrastructurii, datorat Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., în limita obligaţiilor acestei companii, aprobate conform prevederilor alin. (2).
    ART. 19
    Facilităţile prevăzute la art. 18 şi fondurile alocate prin prezenta lege, care sunt de natura ajutorului de stat, se acordă cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat, după autorizarea acestora de către Consiliul Concurenţei.
    ART. 20
    (1) Cheltuielile pentru alte acţiuni, care se finanţează de la bugetul de stat pe anul 2005, se stabilesc în sumă de 14.418,6 miliarde lei, din care: 4.364,7 miliarde lei cheltuieli de personal, 1.243,4 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 226,7 miliarde lei subvenţii, 7.886,9 miliarde lei transferuri, 516,8 miliarde lei cheltuieli de capital şi 180,1 miliarde lei rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane la credite.
    (2) Cheltuielile pentru alte acţiuni, pe capitole de cheltuieli, sunt în sumă de 7.227,4 miliarde lei pentru cercetare ştiinţifică şi 7.191,2 miliarde lei pentru alte acţiuni.
    ART. 21
    La partea de cheltuieli a bugetului de stat se stabilesc şi se utilizează, pe bază de hotărâri ale Guvernului:
    a) Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, în sumă de 169,9 miliarde lei, care se foloseşte pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în timpul exerciţiului bugetar;
    b) Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, în sumă de 100,0 miliarde lei, care se utilizează pentru finanţarea unor acţiuni urgente în vederea înlăturării efectelor unor calamităţi naturale şi sprijinirii persoanelor fizice sinistrate.
    ART. 22
    În anul 2005, din bugetul de stat se vor acorda împrumuturi în sumă de 129,2 miliarde lei, din care: 100,0 miliarde lei pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale, 5,8 miliarde lei pentru persoanele care beneficiază de statutul de refugiat şi protecţie umanitară condiţionată şi 23,4 miliarde lei microcredite acordate persoanelor fizice care desfăşoară activităţi pe cont propriu, aducătoare de venituri, în vederea întreţinerii materiale.
    ART. 23
    Din bugetul de stat se alocă transferuri către bugetul asigurărilor sociale de stat în sumă de 11.734,6 miliarde lei, din care: 11.626,6 miliarde lei pentru echilibrare şi 108,0 miliarde lei reprezentând contribuţii pentru biletele de odihnă destinate salariaţilor din instituţiile publice, asiguraţi în sistemul public de pensii.

    CAP. IV
    Deficitul bugetar, datoria publică şi împrumutul guvernamental

    ART. 24
    Deficitul bugetului de stat se stabileşte în sumă de 30.588,6 miliarde lei.
    ART. 25
    (1) Cheltuielile pentru dobânzile aferente datoriei publice se stabilesc în sumă de 34.801,7 miliarde lei, din care:
    a) 11.371,0 miliarde lei dobânzi aferente datoriei publice interne;
    b) 10.729,2 miliarde lei dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente datoriei publice externe, care, potrivit reglementărilor legale, se plătesc de la bugetul de stat;
    c) 2.243,9 miliarde lei cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de stat şi de riscul garanţiilor acordate de stat în condiţiile legii;
    d) 9.057,6 miliarde lei diferenţe de curs aferente datoriei publice externe, în care sunt incluse şi diferenţele de curs nefavorabile aferente rambursării ratelor şi dobânzilor scadente la împrumuturile externe contractate pentru susţinerea balanţei de plăţi şi pentru ajustare structurală;
    e) 1.000,0 miliarde lei diferenţe de curs aferente datoriei publice interne;
    f) 400,0 miliarde lei comisioane percepute la decontarea operaţiunilor prin contul curent general al Trezoreriei Statului de către Banca Naţională a României şi/sau agentul său mandatat pentru administrarea sistemului de plăţi.
    (2) În cheltuielile pentru datoria publică se cuprind şi cheltuielile ocazionate de stabilirea riscului de ţară (rating) de către agenţiile specializate, în anul 2005, inclusiv comisioanele bancare sau alte cheltuieli aferente, precum şi eventualele diferenţe din anii anteriori.
    (3) Guvernul, prin Ministerul Finanţelor Publice, este autorizat să contracteze împrumuturi de stat pentru finanţarea şi refinanţarea deficitelor bugetului de stat din anii anteriori şi din anul 2005, până la nivelul înregistrat la finele fiecărui an.

    CAP. V
    Dispoziţii referitoare la bugetele locale

    ART. 26
    (1) Din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat se stabilesc sume defalcate pentru bugetele locale, reprezentând 21.374,9 miliarde lei, din care:
    a) 6.145,4 miliarde lei pentru asigurarea ajutorului social şi a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri, potrivit legii, care sunt prevăzute în anexa nr. 4;
    b) 3.241,5 miliarde lei pentru susţinerea sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap;
    c) 1.031,7 miliarde lei pentru finanţarea instituţiilor de cultură descentralizate începând cu anul 2002 şi plata contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din ţară, conform Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2002. Sumele pentru asigurarea contribuţiilor pentru personalul neclerical se includ în bugetul propriu al judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, iar plata se face prin centrele de cult de care aparţine acesta. Instituţiile de cultură care au trecut în finanţarea autorităţilor administraţiei publice locale începând cu anul 2002 sunt prevăzute în anexa nr. 5 la Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003;
    d) 10.956,3 miliarde lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, care se repartizează pe unităţi administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 108/2004, cu modificările ulterioare.
    (2) Sumele defalcate din impozitul pe venit prevăzute la alin. (1) lit. b)-d) sunt prevăzute în anexa nr. 5.
    (3) Pentru criteriul "Capacitatea financiară" prevăzut la art. 29 alin. (3) lit. a) şi alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 108/2004, cu modificările ulterioare, se utilizează formula prevăzută în anexa nr. 6.
    (4) Sumele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se repartizează pe comune, oraşe, municipii, sectoare ale municipiului Bucureşti de către consiliul judeţean, respectiv de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, prin hotărâre, după consultarea primarilor şi cu asistenţa tehnică de specialitate a direcţiei generale a finanţelor publice şi a direcţiei pentru dialog, familie şi solidaritate socială, în funcţie de numărul de beneficiari de ajutor social şi ajutor pentru încălzirea locuinţei şi, respectiv, de numărul asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav.
    (5) Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să aprobe redistribuirea, în cadrul aceluiaşi judeţ sau al municipiului Bucureşti, a sumelor aprobate prin anexele nr. 4 şi 5 pentru asigurarea ajutorului social, ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri şi pentru susţinerea sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap, la propunerea consiliilor judeţene, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.
    ART. 27
    (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subvenţionarea energiei termice livrate populaţiei, totalizând 4.975,1 miliarde lei, sunt prevăzute în anexa nr. 7, iar repartizarea acestora pe unităţi administrativ-teritoriale se face potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi gazelor naturale pentru populaţie, precum şi unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 525/2003.
    (2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru retehnologizarea, modernizarea şi dezvoltarea sistemelor centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice, totalizând 2.450,4 miliarde lei, se vor repartiza pe unităţi administrativ-teritoriale, prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile prevederilor art. 2 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48/2004 pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea energiei termice populaţiei, pentru încălzirea locuinţei şi prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 430/2004.
    ART. 28
    (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, destinate finanţării cheltuielilor instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat, inclusiv pentru drepturile privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat, pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore, creşelor, centrelor judeţene şi locale de consultanţă agricolă, precum şi pentru susţinerea sistemului de protecţie a copilului, totalizând 49.676,0 miliarde lei, sunt prevăzute în anexele nr. 8, 8a) şi 8b).
    (2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, totalizând 2.300,0 miliarde lei, sunt prevăzute în anexa nr. 9.
    (3) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, destinate finanţării cheltuielilor instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat, creşelor şi centrelor judeţene şi locale de consultanţă agricolă pe comune, oraşe, municipii, judeţe şi sectoarele municipiului Bucureşti, se face de către consiliul judeţean, respectiv de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, prin hotărâre şi cu asistenţa tehnică de specialitate a direcţiei generale a finanţelor publice şi, după caz, a inspectoratului şcolar judeţean sau al municipiului Bucureşti.
    (4) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, destinate finanţării cheltuielilor cu drumurile judeţene şi comunale, pe unităţi administrativ-teritoriale, se face, de regulă, în funcţie de lungimea acestora, prin hotărâre, de către consiliul judeţean.
    (5) Pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la art. 26-28, pe lângă sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, autorităţile administraţiei publice locale pot aloca şi sume din bugetele locale ale acestora.
    (6) Numărul maxim de posturi finanţate pentru personalul neclerical din unităţile de cult este prevăzut în anexa nr. 10.
    (7) Din bugetele locale se finanţează şi cheltuielile aferente facilităţilor de transport feroviar pe liniile interne pentru personalul didactic preuniversitar, potrivit prevederilor art. 107 alin. (4) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 29
    (1) În anul 2005 se acordă transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe la a căror realizare contribuie şi Guvernul, potrivit legii, în sumă de 1.700,0 miliarde lei.
    (2) Ministerul Finanţelor Publice repartizează transferurile respective pe judeţe şi pe municipiul Bucureşti şi, în cadrul acestora, pe unităţi administrativ-teritoriale, pentru finanţarea unor proiecte de investiţii care beneficiază de împrumuturi externe, potrivit acordurilor de împrumut încheiate cu organismele financiare internaţionale.
    (3) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, care beneficiază de transferuri din bugetul de stat pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe, au obligaţia să analizeze lunar execuţia lucrărilor de investiţii şi, în situaţia constatării de fonduri disponibile, să propună Ministerului Finanţelor Publice reîntregirea transferurilor de la bugetul de stat, prevăzute în poziţie globală.
    ART. 30
    Categoriile de venituri şi cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2005 sunt prevăzute în anexa nr. 11.

    CAP. VI
    Dispoziţii referitoare la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate

    ART. 31
    (1) Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2005, constituit în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, sunt prevăzute în anexa nr. 12.
    (2) Prevederile art. 8-10 se aplică şi bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
    ART. 32
    Sinteza cheltuielilor spitalelor şi ale celorlalte unităţi sanitare publice cu paturi pe anul 2005, finanţate pe bază de contracte încheiate cu casele de asigurări de sănătate, în condiţiile prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar, cu modificările ulterioare, sunt prevăzute în anexa la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
    ART. 33
    (1) Se autorizează Casa Naţională de Asigurări de Sănătate să angajeze cheltuieli şi să efectueze plăţi din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2005, după încheierea execuţiei trimestriale, în limita veniturilor acestui buget ce depăşesc pe trimestrul I, semestrul I şi, respectiv, 9 luni, 25%, 50% şi, respectiv, 75% din prevederile anuale aprobate.
    (2) Plafoanele maxime în limita cărora se aplică prevederile alin. (1) se stabilesc de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.

    CAP. VII
    Responsabilităţi în aplicarea legii

    ART. 34
    Guvernul poate aproba prin hotărâre modificări în structură şi între ordonatorii principali de credite, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor din credite externe prevăzute în anexa nr. 2, în funcţie de derularea programelor de împrumut extern, aprobate potrivit legii.
    ART. 35
    Se interzice ordonatorilor principali de credite redistribuirea creditelor bugetare de la obiectivele de investiţii în continuare, respectiv de la obiectivele de investiţii noi, la poziţia "Alte cheltuieli de investiţii", cuprinse în programele de investiţii publice, anexă la bugetele acestora.
    ART. 36
    (1) În bugetele ordonatorilor principali de credite sunt prevăzute, după caz, şi sumele reprezentând contribuţia Guvernului României la realizarea programelor şi proiectelor cu finanţare internaţională.
    (2) Ordonatorii principali de credite au obligaţia ca, în cadrul creditelor bugetare aprobate pe anul 2005, să asigure integral şi cu prioritate fondurile necesare reprezentând componenta locală aferentă derulării programelor şi proiectelor cu finanţare internaţională, precum şi fondurile necesare finanţării angajamentelor asumate prin documentele de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană.
    (3) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Transferuri", alineatele "Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen" şi "Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest preventiv" la celelalte alineate şi articole de cheltuieli ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepţia celor efectuate între aceste alineate de cheltuieli.
    (4) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Transferuri", alineatele "Programe cu finanţare rambursabilă", "Programe comunitare", "Programe cu finanţare nerambursabilă", "Programe ISPA" şi "Programe SAPARD" la celelalte alineate şi articole de cheltuieli ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare.
    (5) Din sumele prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite la alineatele "Programe comunitare", "Programe cu finanţare nerambursabilă", "Programe ISPA" şi "Programe SAPARD" pentru cofinanţarea acţiunilor se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru derularea corespunzătoare a obiectivelor cuprinse în aceste programe.
    (6) Sumele reprezentând contribuţia Guvernului la realizarea obiectivelor de investiţii cu finanţare externă de la titlul "Cheltuieli de capital" nu pot fi redistribuite la alte obiective de investiţii.
    ART. 37
    (1) Sumele destinate plăţii cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme internaţionale, aprobate potrivit prevederilor legale, inclusiv plăţii eventualelor comisioane bancare percepute de băncile străine corespondente ale Băncii Naţionale a României pentru efectuarea transferurilor valutare aferente, sunt prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul "Transferuri". Contribuţia României la organisme financiar-bancare internaţionale, stabilită potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, se asigură din bugetul Ministerului Finanţelor Publice.
    (2) În vederea asigurării plăţii la scadenţă a cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme internaţionale, la organisme financiar-bancare internaţionale, pentru programe comunitare, a rambursărilor de credite externe, a plăţilor de dobânzi şi a comisioanelor aferente acestora, precum şi pentru derularea corespunzătoare a programelor cu finanţare rambursabilă şi a programelor cu finanţare nerambursabilă, ordonatorii principali de credite pot efectua, în condiţiile prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, virări de credite bugetare de la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole, după caz, în cursul întregului an.
    (3) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane la credite" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare, precum şi între alineatele articolelor de cheltuieli "Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite" şi, respectiv, "Rambursări de credite interne şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora".
    ART. 38
    (1) În termen de 15 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Guvernul va aproba bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2005 ale regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale, societăţilor comerciale subvenţionate de la bugetul de stat, la propunerea ministerelor şi a altor organe centrale coordonatoare, precum şi bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2005 ale societăţilor comerciale cu capital de stat, care au această prevedere în actul constitutiv.
    (2) În cadrul termenului prevăzut la alin. (1) se aprobă şi bugetele de venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare.
    (3) Cheltuielile social-culturale, inclusiv cele suportate din transferuri pentru protecţia socială, acordate de la bugetul de stat, se prevăd la nivelul aprobat de către Guvern, în bugetele de venituri şi cheltuieli ale regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale, precum şi ale societăţilor comerciale subvenţionate de la bugetul de stat sau care primesc transferuri de la bugetul de stat.

    CAP. VIII
    Dispoziţii finale

    ART. 39
    (1) Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" va suporta din veniturile proprii diferenţa dintre sumele cuvenite pe bază de contract de prestări de servicii cu Senatul, Camera Deputaţilor, Administraţia Prezidenţială, Guvernul României şi Curtea Constituţională pentru plata activităţii de reprezentare şi protocol şi cheltuielile înregistrate efectiv de regie. Diferenţa respectivă, suportată de regie, este deductibilă la calculul profitului impozabil.
    (2) Cheltuielile suportate de Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", în condiţiile legii, pentru asigurarea administrării, păstrării integrităţii şi protejării imobilului "Palat Elisabeta" din domeniul public al statului sunt deductibile la calculul profitului impozabil.
    (3) Cheltuielile suportate din veniturile proprii ale Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", în condiţiile reglementărilor legale, aferente producerii şi emiterii permiselor de şedere temporară/permanentă pentru cetăţenii străini, sunt deductibile la calculul profitului impozabil.
    ART. 40
    În bugetele instituţiilor publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv ale activităţilor finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă unele instituţii publice, cu excepţia instituţiilor finanţate integral din venituri proprii, nu se pot aproba sume pentru acordarea tichetelor de masă, întrucât în buget nu sunt prevăzute sume cu această destinaţie.
    ART. 41
    Veniturile încasate de Ministerul Finanţelor Publice din comercializarea formularelor cu regim special pentru produsele accizate, în conformitate cu Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, şi Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 759 bis/2003 privind comercializarea produselor supuse autorizării, precum şi soldul constituit la 31 decembrie 2004 din vânzarea formularelor tipizate, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 7/1995 privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar, republicată, şi Hotărârii Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară şi contabilă şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, se folosesc pentru finanţarea următoarelor cheltuieli:
    a) prestări de servicii privind distribuirea şi primirea corespondenţei cu contribuabilii persoane fizice şi juridice;
    b) prestări de servicii aferente restituirii, prin mandat poştal, a diferenţelor de impozit pe venit, precum şi finanţarea altor activităţi privind administrarea acestui impozit;
    c) achiziţionarea de autovehicule pentru desfăşurarea activităţii, precum şi pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a acestora;
    d) achiziţionarea de echipamente, tehnică de calcul şi software specializat aferent, de birotică şi consumabile necesare pentru evidenţa formularelor tipizate şi acoperirea cheltuielilor cu service-ul acestora, precum şi pentru administrarea impozitului pe venit;
    e) construirea, amenajarea, închirierea şi/sau cumpărarea de spaţii pentru depozitarea formularelor tipizate, precum şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor la spaţiile ocupate cu această activitate în sediile unităţilor teritoriale, respectiv extinderi, transformări, modernizări, consolidări.
    ART. 42
    (1) Cheltuielile privind despăgubirile, inclusiv cele provenite din aplicarea legislaţiei privind creanţele fiscale administrate de Ministerul Finanţelor Publice, alte daune stabilite ca fiind datorate de Ministerul Finanţelor Publice, în nume propriu sau în reprezentarea interesului statului, pe baza hotărârilor definitive ale instanţelor judecătoreşti, precum şi obligaţiile băneşti ale statului român, născute din aplicarea Convenţiei europene a drepturilor omului şi constatate prin acorduri de soluţionare amiabilă, prin decizii ale Comitetului Miniştrilor al Consiliului Europei şi hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului, se acoperă de către Ministerul Finanţelor Publice, pe bază de documente legale, din sumele prevăzute cu această destinaţie în bugetul de stat pe anul 2005.
    (2) Din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Finanţelor Publice pentru despăgubiri civile, precum şi pentru cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale, se asigură şi fondurile necesare în vederea aplicării:
    a) Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată;
    b) Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, cu modificările ulterioare;
    c) Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase în România, republicată.
    (3) Din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Finanţelor Publice pentru despăgubiri civile, cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale, precum şi pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, republicată, se asigură, la solicitarea Secretariatului General al Guvernului, respectiv a Cancelariei Primului-Ministru, fondurile necesare în vederea suportării cheltuielilor judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în care Guvernul României este parte şi, respectiv, aplicării Legii nr. 9/1998, republicată. Pe măsura necesităţilor de finanţare, se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în bugetul de stat şi în bugetele celor trei ordonatori principali de credite în scopul asigurării creditelor bugetare în limita cărora vor fi efectuate plăţile.
    ART. 43
    (1) Obligaţiile datorate bugetului de stat, cu excepţia impozitului pe venituri din salarii, scadente până la data de 30 noiembrie 2005 şi neachitate până la această dată de către agenţii economici distribuitori de carburanţi şi lubrifianţi, stabiliţi prin ordin al preşedintelui Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat, al ministrului administraţiei şi internelor, al directorului Serviciului Român de Informaţii şi al directorului Serviciului de Protecţie şi Pază, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, se sting prin compensare cu contravaloarea carburanţilor şi lubrifianţilor livraţi de aceştia până la data de 15 decembrie 2005 Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat în limita sumei de până la 1.076,0 miliarde lei, Ministerului Administraţiei şi Internelor în limita sumei de până la 780,0 miliarde lei, Serviciului Român de Informaţii în limita sumei de până la 100,0 miliarde lei, precum şi Serviciului de Protecţie şi Pază în limita sumei de până la 20,0 miliarde lei.
    (2) Taxa pe valoarea adăugată deductibilă din facturile fiscale ale agenţilor economici distribuitori de carburanţi şi lubrifianţi va fi înregistrată în evidenţele Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat ca neexigibilă până la scoaterea din rezerva de stat a carburanţilor şi lubrifianţilor acumulaţi în condiţiile prevederilor alin. (1).
    (3) Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să elaboreze precizări metodologice pentru aplicarea prevederilor alin. (1), în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ART. 44
    (1) Instituţiile şi autorităţile publice centrale şi locale care au în administrare hoteluri, case de odihnă şi de oaspeţi, baze de odihnă, tratament şi alte asemenea unităţi vor asigura finanţarea cheltuielilor curente şi de capital pentru respectivele unităţi exclusiv din veniturile proprii ale acestora.
    (2) Ordonatorii de credite nu vor putea finanţa nici o activitate legată de administrarea unităţilor prevăzute la alin. (1) din sume alocate de la bugetul de stat, bugetele locale şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
    ART. 45
    Din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Finanţelor Publice, din bugetul de stat pe anul 2005, se acoperă cheltuielile necesare derulării contractului semnat de Ministerul Finanţelor Publice cu SWIFT SCRL Belgia, inclusiv derulării contractelor viitoare cu furnizorii de comunicaţii agreaţi de SWIFT-Equant şi Infonet, în vederea participării Trezoreriei Statului la Sistemul Electronic de Plăţi administrat de Societatea de Transfer de Fonduri şi Decontări TransFonD - S.A.
    ART. 46
    La o posibilă rectificare a bugetului de stat pe anul 2005, din eventualele surse suplimentare se vor aloca, cu prioritate, fonduri pentru finanţarea acţiunilor de învăţământ şi sănătate.
    ART. 47
    Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezenta lege.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

                  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                             VALER DORNEANU

                         PREŞEDINTELE SENATULUI
                            NICOLAE VĂCĂROIU

    Bucureşti, 22 noiembrie 2004.
    Nr. 511.


    ANEXA 1

                    BUGETUL DE STAT
                      pe anul 2005
                       -SINTEZA-

                                                                   -mii lei-
────┬──┬──┬──┬──────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐
Capi│S │Ti│A │ │ │
tol │u │t │li│ Denumire indicator │ Program │
    │b │lu│ne│ │ 2005 │
    │ca│/ │at│ │ │
    │pi│Ar│ │ │ │
    │to│ti│ │ │ │
    │l │co│ │ │ │
    │ │l │ │ │ │
────┴──┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘
0001 VENITURI - TOTAL 357.366.604.928
0002 I. VENITURI CURENTE 356.158.604.928
0003 A. VENITURI FISCALE 336.119.604.928
0004 Al. IMPOZITE DIRECTE 75.238.060.000
0101 IMPOZITUL PE PROFIT 60.710.000.000
     01 Impozit pe profit de la agenţi
              economici 57.518.000.000
     02 Impozit pe profit de la băncile
              comerciale 3.192.000.000
0201 IMPOZITUL PE SALARII 150.000.000
     01 Impozitul pe salarii -total- 150.000.000
0601 IMPOZITUL PE VENIT 76.737.000.000
     01 Impozit pe venituri din activităţi
              independente 1.603.000.000
     02 Impozit pe venituri din salarii 66.437.000.000
     03 Impozit pe venituri din cedarea
              folosinţei bunurilor 641.000.000
     04 Impozit pe venituri din dividende 6.400.000.000
     05 Impozit pe venituri din dobânzi 230.000.000
     06 Impozit pe alte venituri 140.000.000
     07 Impozit pe venit din pensii 349.000.000
     08 Impozitul pe veniturile obţinute din
              jocurile de noroc, din premii şi din
              prime în bani şi/sau natura 550.000.000
     09 Impozitul pe veniturile obţinute din
              transferul dreptului de proprietate
              asupra valorilor mobiliare şi vânzarea
              părţilor sociale 200.000.000
     10 Regularizări -1.000.000.000
     11 Impozitul pe veniturile din valorificarea
              sub orice formă a drepturilor de
              proprietate intelectuală 250.000.000
     12 Impozitul pe veniturile realizate
              de persoanele fizice nerezidente 550.000.000
     13 Impozit pe veniturile din activităţi
              agricole 7.000.000
     14 Impozitul pe veniturile obţinute din
              valorificarea de bunuri în regim de
              consignaţie şi din activităţi desfăşurate
              pe baza unui contract de agent, comision
              sau mandat comercial 200.000.000
     15 Impozitul pe veniturile încasate
              din activităţile de expertiza contabila,
              tehnica judiciara şi extrajudiciară 30.000.000
     16 Impozit pe veniturile realizate
              în baza unor convenţii/contracte civile
              de prestări servicii, încheiate în condiţiile
              codului civil 150.000.000
0701 COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN
              IMPOZITUL PE VENIT (se scad) -69.718.940.000
     01 Cote defalcate din impozitul pe
              venit (se scad) -48.343.970.000
     02 Sume defalcate din impozitul pe venit
              pentru susţinerea sistemului de protecţie
              a persoanelor cu handicap, cultura şi
              culte şi echilibrarea bugetelor locale
              (se scad) -15.229.524.000
     03 Sume defalcate din impozitul pe
              venit pentru ajutor social şi ajutor
              pentru încălzirea locuinţei cu lemne,
              cărbuni şi combustibili petrolieri (se scad) -6.145.446.000
0801 ALTE IMPOZITE DIRECTE 6.540.000.000
     01 Impozitul pe veniturile realizate
              de persoanele juridice nerezidente 3.650.000.000
     02 Impozitul pe profit obţinut din
              activităţi comerciale ilicite sau din
              nerespectarea Legii privind protecţia
              consumatorilor 19.000.000
     03 Impozitul pe dividende de la
              societăţile comerciale 2.850.000.000
     09 Impozitul pe venitul reprezentantelor
              din România al societăţilor comerciale
              şi organizaţiilor economice străine 15.000.000
     30 Alte încasări din impozite directe 6.000.000
0901 CONTRIBUŢII 820.000.000
     04 Contribuţia individuala de
              asigurări sociale 720.000.000
     09 Contribuţia agenţilor economici
              pentru persoanele cu handicap 100.000.000
1300 A2. IMPOZITE INDIRECTE 260.881.544.928
1301 TAXA PE VALOAREA ADĂUGATA 126.692.544.928
     01 TVA încasată 186.094.000.000
     04 Sume defalcate din TVA pentru instituţiile
              de învăţământ preuniversitar de stat,
              creşele, centrele judeţene şi locale de
              consultanta agricola precum şi pentru
              susţinerea sistemului de protecţie a
              copilului(se scad) -49.675.974.600
     05 Sume defalcate din TVA pentru subvenţionarea
              energiei termice livrate populaţiei(se scad) -4.975.073.000
     08 Sume defalcate din TVA pentru drumurile judeţene
              şi comunale (se scad) -2.300.000.000
     09 Sume defalcate din TVA pentru retehnologizarea,
              modernizarea şi dezvoltarea sistemelor
              centralizate de producere şi distribuţie a energiei
              termice (se scad) -2.450.407.472
1401 ACCIZE 97.733.000.000
1601 taxe VAMALE 16.752.000.000
     01 taxe vamale de la persoane juridice 16.682.000.000
     02 taxe vamale şi alte venituri încasate
              de la persoane fizice prin unităţile
              vamale 70.000.000
1701 ALTE IMPOZITE INDIRECTE 19.704.000.000
     01 taxe pentru jocurile de noroc 820.000.000
     03 taxe şi tarife pentru eliberarea de
              licenţe şi autorizaţii de funcţionare 750.000.000
     04 Taxa pentru activitatea de prospecţiune,
              explorare şi exploatare a resurselor minerale 200.000.000
     07 Venituri cu destinaţie speciala
              din cota unica asupra carburanţilor auto
              livraţi la intern de producători precum şi
              pentru carburanţii auto consumaţi de aceştia
              şi asupra carburanţilor auto importaţi 850.000.000
     15 Amenzi judiciare 35.000.000
     16 Venituri din recuperarea cheltuielilor
              judiciare avansate de stat 50.000.000
     18 Taxa asupra unor activităţi dăunătoare
              sănătăţii şi din publicitatea lor 730.000.000
     19 Venituri cu destinaţie speciala
              din taxa de dezvoltare cuprinsă în tariful
              energiei electrice şi termice 2.450.000.000
     21 Taxa de timbru social asupra jocurilor
              de noroc 450.000.000
     22 Taxa de timbru social asupra valorii
              automobilelor noi din import 25.000.000
     24 Impozitul pe ţiţeiul din producţia
              interna şi gazele naturale 5.625.000.000
     26 Venituri cu destinaţie speciala
              din comisionul pentru servicii vamale 1.800.000.000
     27 Venituri cu destinaţie speciala
              din cotele aplicate asupra veniturilor
              realizate în domeniul aviaţiei civile 500.000.000
     28 Impozit pe veniturile microintre-
              prinderilor 5.402.000.000
     30 Alte încasări din impozite indirecte 17.000.000
1900 B. VENITURI NEFISCALE 20.039.000.000
2001 VARSAMINTE DIN PROFITUL
              NET AL REGIILOR AUTONOME 2.030.000.000
2101 VARSAMINTE DE LA
              INSTITUŢIILE PUBLICE 4.445.000.000
     02 Venituri din taxe pentru prestaţii
              vamale 800.000.000
     03 taxe pentru prestaţiile efectuate
              şi pentru eliberarea autorizaţiilor
              de transport în trafic internaţional 40.000.000
     04 taxe consulare 1.652.000.000
     05 taxe pentru analize efectuate de
              laboratoare, altele decât cele sanitare,
              de pe lângă instituţii 30.000.000
     17 taxe pentru învăţământ 2.500.000
     18 Venituri din expertiza tehnica
              judiciara şi extrajudiciară 25.000.000
     19 Venituri realizate cu ocazia
              participării la acţiuni sub egida
              organizaţiilor internaţionale 200.000.000
     20 Venituri din prestări de servicii 1.200.000.000
     21 Taxa pentru eliberarea certificatului
              de cazier fiscal 45.000.000
     22 Venituri din producerea riscurilor asigurate 10.500.000
     30 Alte venituri de la instituţiile
              publice 440.000.000
2201 DIVERSE VENITURI 13.564.000.000
     01 Venituri din aplicarea prescripţiei
              extinctive 40.000.000
     03 Venituri din amenzi şi alte sancţiuni
              aplicate, potrivit dispoziţiilor legale 2.450.000.000
     04 încasări din cota reţinuta, conform
              Codului Penal 1.000.000
     05 Restituiri de fonduri din finanţarea
              bugetară a anilor precedenţi 1.958.000.000
     07 Venituri din concesiuni şi închirieri 6.700.000.000
     08 Penalităţi pentru nedepunerea sau
              depunerea cu întârziere a declaraţiei
              de impozite şi taxe 100.000.000
     09 Venituri din dobânzi 28.000.000
     11 Varsaminte de la persoane juridice,
              pentru persoane cu handicap neîncadrate 1.350.000.000
     12 Încasări din valorificarea bunurilor
              confiscate, abandonate şi alte sume
              constatate odată cu confiscarea
              potrivit Legii 300.000.000
     19 Venituri din dividende 70.000.000
     20 Sumele provenite din recuperarea
              debitelor provenite din drepturile
              de pensii şi asigurări sociale militare 1.000.000
     21 Venituri din despăgubiri 1.000.000
     30 Încasări din alte surse 565.000.000
3000 II. VENITURI DIN CAPITAL 1.133.000.000
3001 VENITURI DIN VALORIFICAREA
              UNOR BUNURI ALE STATULUI 1.133.000.000
     01 Venituri din valorificarea unor bunuri
              ale instituţiilor publice 623.000.000
     02 Venituri din valorificarea stocurilor
              de la rezervele de stat şi de mobilizare 45.000.000
     08 Venituri obţinute în procesul de stingerea
              creanţelor bugetare 465.000.000
4200 VIII. ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA
              ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE 75.000.000
4201 ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA
              ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE 75.000.000
     09 Încasări din rambursarea împrumuturilor
              acordate pentru acoperirea arieratelor
              către CONEL şi ROMGAZ 60.000.000
     10 Încasări din rambursarea împrumuturilor
              din fondul de redresare financiara 13.000.000
     15 Încasări din rambursarea microcreditelor
              acordate persoanelor fizice care
              desfăşoară activităţi pe cont propriu,
              aducătoare de venituri, în vederea
              întreţinerii materiale 1.000.000
     17 Încasări din rambursarea microcreditelor
              acordate de agenţiile guvernamentale şi
              administrate prin agenţii de credit 1.000.000
5001 BUGET DE STAT
              ___________ 387.955.169.971
        01 CHELTUIELI CURENTE 322.530.944.288
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 61.710.084.474
        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
              SERVICII 46.314.317.395
        34 SUBVENŢII 26.903.403.467
        35 01 Subvenţii de la buget pentru
              instituţii publice 12.583.504.744
        35 02 Subvenţii pe produse şi activităţi 4.810.248.412
        35 03 Subvenţii pentru acoperirea
              diferenţelor de preţ şi tarif 2.593.650.311
        35 04 Subvenţii pentru transportul
              feroviar public de călători 5.868.000.000
        35 05 Subvenţii pentru transportul de
              călători cu metroul 1.048.000.000
        36 PRIME 1.800.000.000
        38 TRANSFERURI 150.731.496.242
        39 Transferuri consolidate 21.628.175.565

        39 02 Transferuri din bugetul de stat
              către bugetele locale pentru
              pentru străzile care se vor
              amenaja în perimetrele destinate
              construcţiilor de cvartale de
              locuinţe noi în localităţi rurale şi urbane 400.000.000
        39 03 Transferuri din bugetul de stat
              către bugetele locale pentru investiţii
              finanţate parţial din împrumuturi externe 1.700.000.000
        39 04 Transferuri din bugetul de stat
              către bugetul asigurărilor sociale
              sociale de stat 11.734.645.647
        39 05 Transferuri din bugetul de stat
              către bugetele locale pentru
              lucrările de cadastru imobiliar 54.072.200
        39 07 Transferuri din bugetul de stat
              către bugetele locale pentru
              drepturile acordate persoanelor
              cu handicap 4.212.481.918
        39 10 Transferuri din bugetul de
              stat către bugetul fondului de
              asigurări sociale de sănătate
              reprezentând contribuţia datorata
              de persoanele care satisfac
              serviciul militar în termen 200.651.674
        39 11 Transferuri din bugetul de
              stat către bugetul fondului de
              asigurări sociale de sănătate
              reprezentând contribuţia datorata
              de persoanele care executa o pedeapsa
              privativa de libertate sau arest preventiv 268.393.126
        39 13 Transferuri din bugetul de
              stat către bugetul fondului de
              asigurări sociale de sănătate 2.278.700.000
        39 14 Program privind pietruirea
              drumurilor comunale şi alimentarea cu apa
              a satelor 283.000.000
        39 19 Transferuri de la bugetul de stat către
              bugetele locale pt. construcţii de locuinţe 233.140.000
        39 20 Transferuri de la bugetul de stat către
              bugetele locale pentru finanţarea elaborării
              şi/sau actualizări planurilor urbanistice
              generale şi a regulamentelor locale de urbanism 26.185.000
        39 24 Transferuri către bugetele locale pentru
              aeroporturi de interes local 33.300.000
        39 25 Transferuri din bugetul de stat către bugetele
              locale pentru retehnologizarea centralelor
              termice şi electrice de termoficare 64.746.000
        39 31 Transferuri din bugetul de stat către
              bugetele locale din Fondul de intervenţie 100.000.000
        39 34 Transferuri din bugetul de stat către bugetele
              locale pentru finanţarea acţiunilor privind
              reducerea riscului seismic al construcţiilor
              existente cu destinaţie de locuinţa 38.860.000
        40 Transferuri neconsolidabile 129.103.320.677
        40 01 Locuinţe 274.070.500
        40 02 Burse 2.902.551.661
        40 03 Alocaţii şi alte ajutoare pentru copii 11.540.169.400
        40 04 Pensii şi ajutoare I.O.V.R.,mili-
              tari şi alte persoane 34.384.556.481
        40 06 Servicii sociale 15.016.723
        40 08 Ajutoare sociale 51.840.000
        40 09 Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii 497.461.189
        40 11 Contribuţii şi cotizaţii la
              organisme internaţionale 1.612.189.280
        40 15 Plaţi compensatorii 360.150.902
        40 16 Plan naţional de cercetare-dezvol-
              tare şi inovare 2.223.753.144
        40 17 Alocaţia familiala complementara 3.198.000.000
        40 18 Transferuri aferente restructurării industriei
              de apărare 797.453.677
        40 21 Plaţi efectuate în cadrul programelor de
              dezvoltare 863.216.929
        40 22 Cheltuieli pentru susţinerea
              programelor tehnice de conservare
              sau de închidere a minelor 800.000.000
        40 23 Protecţie sociala ce se acorda pentru
              unele activităţi din sectorul minier 532.070.000
        40 24 Plan sectorial 100.000.000
        40 25 Alocaţia de susţinere pentru
              familia monoparentala 1.260.000.000
        40 26 Transferuri aferente Fondului
              Naţional de Preaderare 8.831.683.949
        40 27 Transferuri aferente Fondului
              Român de Dezvoltare Sociala 98.000.000
        40 28 Executarea silita a creanţelor
              bugetare 40.200.000
        40 29 Despăgubiri civile, precum şi cheltuieli
              judiciare şi extrajudiciare derivate din
              acţiuni în reprezentarea intereselor statului,
              potrivit dispoziţiilor legale 1.787.214.118
        40 30 Onorariile pentru expertizele contabile
              dispuse în cadrul procesului penal 20.000.000
        40 31 Transferuri pentru finanţarea
              patrimoniului genetic al animalelor 52.000.000
        40 32 Sprijinirea organizaţiilor
              cetăţenilor aparţinând minorităţilor
              naţionale, altele decât cele care primesc
              subvenţii de la bugetul de stat, potrivit legii 264.434.000
        40 33 Proiecte de comunicare, informare publica şi
              promovarea imaginii şi intereselor româneşti
              peste hotare 75.000.000
        40 34 Sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni
              şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora 203.865.400
        40 35 Finanţarea partidelor politice 70.300.000
        40 36 Finanţarea acţiunilor cu caracter
              ştiinţific şi social-cultural 5.000.000
        40 37 Finanţarea unor programe şi proiecte interetnice
              şi combatere a intolerantei 25.000.000
        40 38 Finanţarea Ansamblului "Memorialul victimelor
              comunismului şi al rezistentei Sighet" 5.090.000
        40 39 Comenzi de stat pentru cărti şi
              publicaţii 33.000.000
        40 41 Asociaţii şi fundaţii 104.642.880
        40 42 Alocaţie de încredinţare şi plasament familial 426.120.000
        40 43 Ajutor anual pentru veteranii de
              război 81.740.000
        40 44 Programe pentru sănătate 1.170.414.752
        40 45 Programe pentru tineret 56.035.280
        40 46 Sprijin financiar pentru activitatea
              Comitetului Olimpic Român 68.000.000
        40 48 Meteorologie şi hidrologie 443.459.107
        40 49 Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi
              îngheţurilor 10.000.000
        40 50 Cheltuieli pentru valorificarea
              cenuşilor de pirita 83.409.183
        40 52 Despăgubiri pentru animale sacrificate în vederea
              prevenirii şi combaterii epizootiilor 70.000.000
        40 53 Sprijinirea producătorilor
              agricoli 13.875.303.765
        40 54 Cabaline din patrimoniul genetic
              naţional 65.000.000
        40 55 Programe cu finanţare rambursabila 8.821.526.250
        40 56 Transferuri pentru drumuri, cai
              ferate, aviaţie şi navigaţie 897.146.274
        40 57 Transferuri pentru finanţarea de
              baza a învăţământului superior 9.826.318.635
        40 58 Transferuri pentru constituirea
              fondului de garantare a creditelor
              bancare acordate studenţilor 3.000.000
        40 59 Transferuri pentru cercetare-
              dezvoltare (granturi) 326.000.000
        40 60 Transferuri pentru acţiuni de
              sănătate 1.955.196.093
        40 61 Susţinerea cultelor 187.720.000
        40 62 Stimularea exporturilor 4.350.160.000
        40 63 Despăgubiri acordate producătorilor agricoli
              în caz de calamităţi naturale în agricultura 50.000.000
        40 66 Contribuţia statului la salarizarea personalului
              de cult 1.123.602.000
        40 68 Programe de protecţie sociala şi integrare
              socioprofesionala a persoanelor cu handicap 32.670.000
        40 69 Completarea primelor de asigurare 50.000.000
        40 70 Susţinerea sistemului de protecţie a copilului 144.528.000
        40 71 Indemnizaţia de merit 170.566.320
        40 75 Contribuţia statului care se aloca Patriarhiei
              Române, pentru sprijinirea aşezămintelor
              Bisericii Ortodoxe Române din afara graniţelor 38.575.000
        40 79 Transferuri pentru aparatura medicala de mare
              performanta 45.130.460
        40 80 Alte transferuri 3.011.528.873
        40 81 Fond de garantare a împrumuturilor pentru
              întreprinderi mici şi mijlocii 288.000.000
        40 82 Transferuri pentru acţiuni de
              ecologizare 152.800.420
        40 83 Transferuri către Consiliul
              Naţional de Formare Profesionala a Adulţilor 13.211.059
        40 84 Finanţarea Ansamblului "Memorialul revoluţiei
              - Decembrie 1989" din municipiul Timişoara 3.292.000
        40 86 Programul de realizare a sistemului naţional
              antigrindină 52.017.120
        40 87 Sume destinate finanţării programelor sportive
              realizate de structurile sportive de drept privat 515.500.000
        40 88 Transferuri către Consiliul
              Naţional al Persoanelor Vârstnice 4.944.340
        40 89 Transferuri pentru sprijinirea
              proprietarilor de păduri 5.000.000
        40 90 Ajutor pentru încălzirea locuinţei 3.000.000.000
        40 91 Renta viagera 43.157.000
        40 93 Programe comunitare 1.026.824.484
        40 94 Programe cu finanţare nerambursabilă 2.871.123.269
        40 98 Sprijinirea înfiinţării de noi
              întreprinderi şi susţinerea dezvoltării
              întreprinderilor mici şi mijlocii 716.370.760
        49 DOBÂNZI 34.801.740.000
        50 01 Dobânzi aferente datoriei
              publice interne 11.371.000.000
        50 02 Dobânzi, comisioane şi
              alte costuri aferente
              datoriei publice externe 10.729.200.000
        50 03 Cheltuieli ocazionate de emisiunea
              şi plasarea titlurilor de stat şi
              de riscurile garanţiilor date de
              stat în condiţiile legii 2.243.900.000
        50 04 Diferenţe de curs aferente
              datoriei publice externe 9.057.640.000
        50 05 Diferenţe de curs aferente datoriei
              publice interne 1.000.000.000
        50 06 Comisioane pentru operaţiunile
              prin contul curent general al
              Trezoreriei Statului 400.000.000
        60 REZERVE 269.902.710
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 28.837.679.204
        79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 129.160.900
        80 02 Împrumuturi acordate pentru
              finalizarea unor obiective
              aprobate prin convenţii
              bilaterale şi acorduri
              interguvernamentale 100.000.000
        80 05 Împrumuturi acordate persoanelor
              care beneficiază de statutul de
              refugiat şi protecţie umanitara
              condiţionată 5.837.760
        80 13 Microcredite acordate persoanelor
              fizice care desfăşoară activităţi
              pe cont propriu, aducătoare de venituri,
              în vederea întreţinerii materiale 23.323.140
        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI
              ŞI COMISIOANE LA CREDITE 36.457.385.579
        85 Rambursări de credite externe şi
              plăţi de dobânzi şi comisioane la
              credite externe contractate de
              ordonatorii de credite 36.135.460.673
        85 01 Rambursări de credite externe 24.066.560.745
        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 12.068.899.928
        88 Rambursări de credite interne şi
              plăţi de dobânzi şi comisioane
              aferente acestora 321.924.906
        88 01 Rambursări de credite interne 101.659.000
        88 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 220.265.906
5100 Partea a I-a SERVICII PUBLICE
              GENERALE 26.543.540.940
5101 AUTORITĂŢI PUBLICE 26.543.540.940
        01 CHELTUIELI CURENTE 24.027.498.929
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 16.340.708.953
        10 Cheltuieli cu salariile 11.737.100.472
        11 Contribuţii pentru asigurări
              sociale de stat 2.179.326.509
        12 Contribuţii pentru asigurările
              de şomaj 327.434.391
        13 Contribuţii pentru asigurările
              sociale de sănătate 779.329.095
        14 Deplasări, detaşări, transferări 1.258.959.264
        14 01 -deplasări, detaşări, transferări
              în ţară 835.657.545
        14 02 -deplasări, detaşări, transferări
              în străinătate 423.301.719
        16 Contribuţii pentru asigurările de
              accidente de munca şi boli profesionale 58.559.222
        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
              SERVICII 6.381.770.263
        21 Drepturi cu caracter social 45.634.000
        22 Hrana 30.963.770
        23 Medicamente şi materiale sanitare 18.760.000
        24 Cheltuieli pentru întreţinere şi
              gospodărie 2.865.763.678
        25 Materiale şi prestări de servicii
              cu caracter funcţional 829.527.246
        26 Obiecte de inventar de mica valoare
              sau scurta durata şi echipament 193.734.780
        27 Reparaţii curente 222.329.448
        28 Reparaţii capitale 542.291.500
        29 Cărti şi publicaţii 98.154.702
        30 Alte cheltuieli 1.516.361.139
        32 Fondul Preşedintelui 8.250.000
        33 Fondul Primului Ministru 10.000.000
        34 SUBVENŢII 64.086.608
        35 01 Subvenţii de la buget pentru
              instituţii publice 64.086.608
        38 TRANSFERURI 1.240.933.105
        40 Transferuri neconsolidabile 1.240.933.105
        40 11 Contribuţii şi cotizaţii la
              organisme internaţionale 667.152.085
        40 15 Plaţi compensatorii 500.000
        40 41 Asociaţii şi fundaţii 24.892.880
        40 55 Programe cu finanţare rambursabila 248.325.000
        40 60 Transferuri pentru acţiuni de
              sănătate 6.516.740
        40 80 Alte transferuri 8.000.000
        40 93 Programe comunitare 6.914.460
        40 94 Programe cu finanţare nerambur-
              sabilă 278.631.940
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.843.984.511
        72 Investiţii ale instituţiilor publice 1.821.984.511
        73 Investiţii ale regiilor autonome, societăţilor
              şi companiilor naţionale şi societăţilor
              comerciale cu capital majoritar de stat 22.000.000
        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI
              ŞI COMISIOANE LA CREDITE 672.057.500
        85 Rambursări de credite externe şi
              plăţi de dobânzi şi comisioane la
              credite externe contractate de
              ordonatorii de credite 672.057.500
        85 01 Rambursări de credite externe 465.925.000
        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 206.132.500
     01 Administraţia Prezidenţială 154.173.096
     02 Autorităţi Legislative 2.518.923.696
     03 Autorităţi Judecătoreşti 8.099.666.988
     04 Alte organe ale autorităţilor publice 1.317.361.158
     05 Autorităţi executive 14.453.416.002
5400 Partea a II-a APĂRARE, ORDINE
              PUBLICA ŞI SIGURANŢA NAŢIONALĂ 86.901.738.863
        01 CHELTUIELI CURENTE 66.001.732.363
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 33.898.385.801
        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
              SERVICII 25.605.566.381
        34 SUBVENŢII 3.948.664.193
        35 01 Subvenţii de la buget pentru
              instituţii publice 3.948.664.193
        38 TRANSFERURI 2.549.115.988
        39 Transferuri consolidabile 465.642.111
        39 10 Transferuri din bugetul de
              stat către bugetul fondului de asigurări
              sociale de sănătate reprezentând
              contribuţia datorata de persoanele care
              satisfac serviciul militar în termen 197.248.985
        39 11 Transferuri din bugetul de
              stat către bugetul fondului de
              asigurări sociale de sănătate reprezentând
              contribuţia datorata de persoanele care
              executa o pedeapsa privativa de libertate
              sau arest preventiv 268.393.126
        40 Transferuri neconsolidabile 2.083.473.877
        40 09 Alte ajutoare, alocaţii şi
              indemnizaţii 3.500.000
        40 11 Contribuţii şi cotizaţii la
              organisme internaţionale 621.862.621
        40 15 Plaţi compensatorii 359.650.902
        40 29 Despăgubiri civile, precum şi cheltuieli
              judiciare şi extrajudiciare derivate din
              acţiuni în reprezentarea intereselor statului,
              potrivit dispoziţiilor legale 4.000.000
        40 30 Onorariile pentru expertizele contabile
              dispuse în cadrul procesului penal 15.000.000
        40 60 Transferuri pentru acţiuni de
              sănătate 881.654.153
        40 94 Programe cu finanţare nerambursabilă 197.806.201
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 11.493.357.342
        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI
              COMISIOANE LA CREDITE 9.406.649.158
        85 Rambursări de credite externe şi
              plăţi de dobânzi şi comisioane la
              credite externe contractate de
              ordonatorii de credite 9.310.583.314
        85 01 Rambursări de credite externe 7.896.314.330
        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 1.414.268.984
        88 Rambursări de credite interne şi
              plăţi de dobânzi şi comisioane
              aferente acestora 96.065.844
        88 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 96.065.844
5401 APĂRARE NAŢIONALĂ 42.627.710.086
        01 CHELTUIELI CURENTE 29.232.765.017
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 13.581.499.385
        10 Cheltuieli cu salariile 9.917.520.470
        11 Contribuţii pentru asigurări
              sociale de stat 750.571.590
        12 Contribuţii pentru asigurările
              de şomaj 107.659.019
        13 Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate 647.922.149
        14 Deplasări, detaşări, transferări 2.157.826.157
        14 01 -deplasări, detaşări, transferări
              în ţară 313.766.587
        14 02 -deplasări, detaşări, transferări
              în străinătate 1.844.059.570
        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
              SERVICII 13.994.322.707
        21 Drepturi cu caracter social 446.657.501
        22 Hrana 4.652.659.911
        23 Medicamente şi materiale sanitare 90.996.244
        24 Cheltuieli pentru întreţinere şi
              gospodărie 2.331.400.526
        25 Materiale şi prestări de servicii
              cu caracter funcţional 3.617.002.789
        26 Obiecte de inventar de mica valoare
              sau scurta durata şi echipament 1.211.944.581
        27 Reparaţii curente 291.281.116
        28 Reparaţii capitale 247.816.065
        29 Cărti şi publicaţii 15.470.542
        30 Alte cheltuieli 1.089.093.432
        38 TRANSFERURI 1.656.942.925
        39 Transferuri consolidabile 98.300.177
        39 10 Transferuri din bugetul de
              stat către bugetul fondului de asigurări
              sociale de sănătate reprezentând contribuţia
              datorata de persoanele care satisfac
              serviciul militar în termen 98.300.177
        40 Transferuri neconsolidabile 1.558.642.748
        40 11 Contribuţii şi cotizaţii la
              organisme internaţionale 612.693.442
        40 15 Plaţi compensatorii 359.650.902
        40 60 Transferuri pentru acţiuni de
              sănătate 586.298.404
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 9.162.648.411
        72 Investiţii ale instituţiilor publice 9.162.648.411
        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI
              COMISIOANE LA CREDITE 4.232.296.658
        85 Rambursări de credite externe şi
              plăţi de dobânzi şi comisioane la
              credite externe contractate de
              ordonatorii de credite 4.232.296.658
        85 01 Rambursări de credite externe 3.645.184.330
        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 587.112.328
     01 Administraţie centrala 505.299.044
     02 Apărare naţională şi operaţiuni de
              menţinere a păcii 31.690.725.659
     03 Acţiuni de integrare euro-atlantica
              şi pentru constituirea forţei de reacţie
              rapida 9.874.179.944
     04 Parteneriat pentru pace 197.854.537
     05 Plaţi compensatorii 359.650.902
5501 ORDINE PUBLICA ŞI SIGURANŢA
              NAŢIONALĂ 44.274.028.777
        01 CHELTUIELI CURENTE 36.768.967.346
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 20.316.886.416
        10 Cheltuieli cu salariile 15.644.456.585
        11 Contribuţii pentru asigurări
              sociale de stat 568.454.902
        12 Contribuţii pentru asigurările
              de şomaj 73.210.925
        13 Contribuţii pentru asigurările sociale
              de sănătate 1.103.100.961
        14 Deplasări, detaşări, transferări 345.895.743
        14 01 -deplasări, detaşări, transferări
              în ţară 188.095.743
        14 02 -deplasări, detaşări, transferări
              în străinătate 157.800.000
        16 Contribuţii pentru asigurările de accidente
              de munca şi boli profesionale 3.667.300
        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
              SERVICII 11.611.243.674
        21 Drepturi cu caracter social 245.445.984
        22 Hrana 5.559.057.384
        23 Medicamente şi materiale sanitare 16.010.000
        24 Cheltuieli pentru întreţinere şi
              gospodărie 1337.731.563
        25 Materiale şi prestări de servicii
              cu caracter funcţional 515.697.700
        26 Obiecte de inventar de mica valoare
              sau scurta durata şi echipament 1.081.078.700
        27 Reparaţii curente 105.793.692
        28 Reparaţii capitale 118.466.500
        29 Cărti şi publicaţii 5.384.000
        30 Alte cheltuieli 665.875.847
        34 SUBVENŢII 3.948.664.193
        35 01 Subvenţii de la buget pentru
              instituţii publice 3.948.664.193
        38 TRANSFERURI 892.173.063
        39 Transferuri consolidabile 367.341.934
        39 10 Transferuri din bugetul de
              stat către bugetul fondului de
              asigurări sociale de sănătate
              reprezentând contribuţia datorata
              de persoanele care satisfac serviciul
              militar în termen 98.948.808
        39 11 Transferuri din bugetul de
              stat către bugetul fondului de asigurări
              sociale de sănătate reprezentând contribuţia
              datorata de persoanele care executa o pedeapsa
              privativa de libertate sau arest preventiv 268.393.126
        40 Transferuri neconsolidabile 524.831.129
        40 09 Alte ajutoare, alocaţii şi
              indemnizaţii 3.500.000
        40 11 Contribuţii şi cotizaţii la
              organisme internaţionale 9.169.179
        40 29 Despăgubiri civile, precum şi cheltuieli
              judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni
              în reprezentarea intereselor statului, potrivit
              dispoziţiilor legale 4.000.000
        40 30 Onorariile pentru expertizele contabile dispuse
              în cadrul procesului
              penal 15.000.000
        40 60 Transferuri pentru acţiuni de
              sănătate 295.355.749
        40 94 Programe cu finanţare nerambursabilă 197.806.201
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.330.708.931
        71 Stocuri pentru rezerve de stat şi
              de mobilizare 1.000.000
        72 Investiţii ale instituţiilor publice 1.607.770.538
        77 Rate aferente achiziţiilor în
              leasing financiar 721.938.393
        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI
              ŞI COMISIOANE LA CREDITE 5.174.352.500
        85 Rambursări de credite externe şi
              plăţi de dobânzi şi comisioane la
              credite externe contractate de
              ordonatorii de credite 5.078.286.656
        85 01 Rambursări de credite externe 4.251.130.000
        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 827.156.656
        88 Rambursări de credite interne şi
              plăţi de dobânzi şi comisioane
              aferente acestora 96.065.844
        88 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 96.065.844
     01 Administraţie centrala 3.478.579.735
     02 Politie 12.810.459.844
     03 Protecţie şi paza contra incendiilor 1.842.221.708
     04 Paza şi supravegherea frontierei 3.455.758.772
     05 Jandarmerie 5.085.083.614
     06 Siguranţa naţională 9.869.387.923
     07 Penitenciare 4.201.336.193
     50 Alte instituţii şi acţiuni privind
              ordinea publica şi siguranţa naţională 3.531.200.988
5700 Partea a III-a CHELTUIELI
              SOCIAL-CULTURALE 109.513.601.999
        01 CHELTUIELI CURENTE 99.271.489.558
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 4.724.177.715
        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
              SERVICII 9.017.311.682
        34 SUBVENŢII 4.801.544.986
        35 01 Subvenţii de la buget pentru
              instituţii publice 4.801.544.986
        38 TRANSFERURI 80.728.455.175
        39 Transferuri consolidabile 6.600.238.367
        39 04 Transferuri din bugetul de stat
              către bugetul asigurărilor sociale
              sociale de stat 108.000.000
        39 07 Transferuri din bugetul de stat
              către bugetele locale pentru
              drepturile acordate persoanelor
              cu handicap 4.212.481.918
        39 10 Transferuri din bugetul de
              stat către bugetul fondului de
              asigurări sociale de sănătate
              reprezentând contribuţia datorata de
              persoanele care satisfac
              serviciul militar în termen 1.056.449
        39 13 Transferuri din bugetul de
              stat către bugetul fondului de
              asigurări sociale de sănătate 2.278.700.000
        40 Transferuri neconsolidabile 74.128.216.808
        40 02 Burse 2.872.367.390
        40 03 Alocaţii şi alte ajutoare pentru
              copii 11.540.169.400
        40 04 Pensii şi ajutoare I.O.V.R.,mili-
              tari şi alte persoane 34.384.556.481
        40 06 Servicii sociale 15.016.723
        40 08 Ajutoare sociale 51.840.000
        40 09 Alte ajutoare, alocaţii şi
              indemnizaţii 493.961.189
        40 11 Contribuţii şi cotizaţii la
              organisme internaţionale 51.760.824
        40 17 Alocaţia familiala complementara 3.198.000.000
        40 25 Alocaţia de susţinere pentru
              familia monoparentala 1.260.000.000
        40 32 Sprijinirea organizaţiilor
              cetăţenilor aparţinând minorităţilor
              naţionale, altele decât cele care primesc
              subvenţii de la bugetul de stat, potrivit
              legii 264.434.000
        40 33 Proiecte de comunicare, informare
              publica şi promovarea imaginii şi
              intereselor româneşti peste
              hotare 75.000.000
        40 34 Sprijinirea activităţii românilor de
              pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative
              ale acestora 203.865.400
        40 36 Finanţarea acţiunilor cu caracter
              ştiinţific şi social-cultural 5.000.000
        40 37 Finanţarea unor programe şi proiecte interetnice
              şi combatere a intolerantei 25.000.000
        40 38 Finanţarea Ansamblului "Memorialul victimelor
              comunismului şi al rezistentei Sighet" 5.090.000
        40 39 Comenzi de stat pentru cărti şi
              publicaţii 33.000.000
        40 41 Asociaţii şi fundaţii 43.200.000
        40 42 Alocaţie de încredinţare şi plasament familial 426.120.000
        40 43 Ajutor anual pentru veteranii de
              război 81.740.000
        40 44 Programe pentru sănătate 1.170.414.752
        40 45 Programe pentru tineret 56.035.280
        40 46 Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului
              Olimpic Român 68.000.000
        40 55 Programe cu finanţare rambursabila 13.783.750
        40 57 Transferuri pentru finanţarea de
              baza a învăţământului superior 9.826.318.635
        40 58 Transferuri pentru constituirea
              fondului de garantare a creditelor
              bancare acordate studenţilor 3.000.000
        40 60 Transferuri pentru acţiuni de
              sănătate 1.067.025.200
        40 61 Susţinerea cultelor 187.720.000
        40 66 Contribuţia statului la salarizarea
              personalului de cult 1.123.602.000
        40 68 Programe de protecţie sociala şi integrare
              socioprofesionala a persoanelor cu handicap 32.670.000
        40 70 Susţinerea sistemului de protecţie a copilului 144.528.000
        40 71 Indemnizaţia de merit 127.470.000
        40 75 Contribuţia statului care se
              aloca Patriarhiei Române, pentru
              sprijinirea aşezămintelor
              Bisericii Ortodoxe Române din
              afara graniţelor 38.575.000
        40 79 Transferuri pentru aparatura medicala
              de mare performanta 45.130.460
        40 80 Alte transferuri 340.459.275
        40 83 Transferuri către Consiliul
              Naţional de Formare Profesionala a Adulţilor 13.211.059
        40 84 Finanţarea Ansamblului "Memorialul revoluţiei
              - Decembrie 1989" din municipiul Timişoara 3.292.000
        40 87 Sume destinate finanţării programelor sportive
              realizate de structurile sportive de drept privat 515.500.000
        40 88 Transferuri către Consiliul
              Naţional al Persoanelor Vârstnice 4.944.340
        40 90 Ajutor pentru încălzirea locuinţei 3.000.000.000
        40 91 Renta viagera 43.157.000
        40 93 Programe comunitare 424.556.460
        40 94 Programe cu finanţare nerambursabilă 815.152.190
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.435.698.020
        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI
              ŞI COMISIOANE LA CREDITE 6.806.414.421
        85 Rambursări de credite externe şi
              plăţi de dobânzi şi comisioane la
              credite externe contractate de
              ordonatorii de credite 6.697.628.359
        85 01 Rambursări de credite externe 5.480.758.715
        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 1.216.869.644
        88 Rambursări de credite interne şi
              plăţi de dobânzi şi comisioane
              aferente acestora 108.786.062
        88 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 108.786.062
5701 ÎNVĂŢĂMÂNT 23.329.852.041
        01 CHELTUIELI CURENTE 20.513.872.277
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 2.778.567.459
        10 Cheltuieli cu salariile 2.123.153.278
        11 Contribuţii pentru asigurări
              sociale de stat 318.132.467
        12 Contribuţii pentru asigurările
              de şomaj 47.481.730
        13 Contribuţii pentru asigurările sociale
              de sănătate 149.116.657
        14 Deplasări, detaşări, transferări 98.889.908
        14 01 -deplasări, detaşări, transferări
              în ţară 80.028.896
        14 02 -deplasări, detaşări, transferări
              în străinătate 18.861.012
        16 Contribuţii pentru asigurările de accidente
              de munca şi boli profesionale 6.493.419
        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
              SERVICII 2.997.830.880
        21 Drepturi cu caracter social 510.011.181
        22 Hrana 513.136.762
        23 Medicamente şi materiale sanitare 8.824.582
        24 Cheltuieli pentru întreţinere şi
              gospodărie 533.311.180
        25 Materiale şi prestări de servicii
              cu caracter funcţional 75.463.481
        26 Obiecte de inventar de mica valoare
              sau scurta durata şi echipament 309.940.500
        27 Reparaţii curente 93.181.031
        28 Reparaţii capitale 209.152.300
        29 Cărti şi publicaţii 37.232.980
        30 Alte cheltuieli 233.872.737
        31 Manuale 436.130.690
        34 SUBVENŢII 1.276.669.160
        35 01 Subvenţii de la buget pentru
              instituţii publice 1.276.669.160
        38 TRANSFERURI 13.460.804.778
        39 Transferuri consolidabile 1.056.449
        39 10 Transferuri din bugetul de
              stat către bugetul fondului de
              asigurări sociale de sănătate reprezentând
              contribuţia datorata de persoanele care
              satisfac serviciul militar în termen 1.056.449
        40 Transferuri neconsolidabile 13.459.748.329
        40 02 Burse 2.872.367.390
        40 11 Contribuţii şi cotizaţii la
              organisme internaţionale 1.270.799
        40 55 Programe cu finanţare rambursabila 6.983.750
        40 57 Transferuri pentru finanţarea de
              baza a învăţământului superior 9.826.318.635
        40 58 Transferuri pentru constituirea
              fondului de garantare a creditelor
              bancare acordate studenţilor 3.000.000
        40 66 Contribuţia statului la salarizarea
              personalului de cult 13.555.000
        40 71 Indemnizaţia de merit 35.280.000
        40 80 Alte transferuri 267.315.275
        40 93 Programe comunitare 325.350.260
        40 94 Programe cu finanţare nerambursabilă 108.307.220
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.946.573.702
        72 Investiţii ale instituţiilor publice 762.935.589
        77 Rate aferente achiziţiilor în
              leasing financiar 1.183.638.113
        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI
              ŞI COMISIOANE LA CREDITE 869.406.062
        85 Rambursări de credite externe şi
              plăţi de dobânzi şi comisioane la
              credite externe contractate de
              ordonatorii de credite 760.620.000
        85 01 Rambursări de credite externe 330.690.000
        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 429.930.000
        88 Rambursări de credite interne şi
              plăţi de dobânzi şi comisioane
              aferente acestora 108.786.062
        88 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 108.786.062
     01 Administraţie centrala 162.269.125
     02 Învăţământ preşcolar 26.420.361
     03 Învăţământ primar şi gimnazial 200.000.000
     04 Învăţământ liceal 1.924.627.829
     09 Învăţământ superior 13.479.106.154
     10 Biblioteci centrale, universitare
              şi pedagogice 174.000.000
     14 Internate, cămine şi cantine pentru
              elevi şi studenţi 797.000.000
     20 Centre de calificare şi recalificare 12.651.131
     25 Servicii publice descentralizate 1.010.000.000
     50 Alte instituţii şi acţiuni de
              învăţământ 5.543.777.441
5801 SĂNĂTATE 15.177.937.138
        01 CHELTUIELI CURENTE 8.125.641.432
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 1.263.558.881
        10 Cheltuieli cu salariile 952.560.589
        11 Contribuţii pentru asigurări
              sociale de stat 189.932.490
        12 Contribuţii pentru asigurările
              de şomaj 28.471.431
        13 Contribuţii pentru asigurările sociale
              de sănătate 66.729.371
        14 Deplasări, detaşări, transferări 21.217.000
        14 01 -deplasări, detaşări, transferări
              în ţară 15.758.000
        14 02 -deplasări, detaşări, transferări
              în străinătate 5.459.000
        16 Contribuţii pentru asigurările de accidente
              de munca şi boli profesionale 4.648.000
        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
              SERVICII 2.033.307.537
        22 Hrana 404.263.834
        23 Medicamente şi materiale sanitare 721.035.109
        24 Cheltuieli pentru întreţinere şi
              gospodărie 262.477.685
        25 Materiale şi prestări de servicii
              cu caracter funcţional 402.032.335
        26 Obiecte de inventar de mica valoare
              sau scurta durata şi echipament 29.313.174
        27 Reparaţii curente 79.017.920
        28 Reparaţii capitale 38.650.040
        29 Cărti şi publicaţii 5.195.200
        30 Alte cheltuieli 91.322.240
        34 SUBVENŢII 233.636.352
        35 01 Subvenţii de la buget pentru
              instituţii publice 233.636.352
        38 TRANSFERURI 4.595.138.662
        39 Transferuri consolidabile 2.278.700.000
        39 13 Transferuri din bugetul de
              stat către bugetul fondului de
              asigurări sociale de sănătate 2.278.700.000
        40 Transferuri neconsolidabile 2.316.438.662
        40 11 Contribuţii şi cotizaţii la
              organisme internaţionale 25.296.250
        40 44 Programe pentru sănătate 1.170.414.752
        40 60 Transferuri pentru acţiuni de
              sănătate 1.067.025.200
        40 79 Transferuri pentru aparatura medicala
              de mare performanta 45.130.460
        40 94 Programe cu finanţare nerambursabilă 8.572.000
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.220.958.347
        72 Investiţii ale instituţiilor publice 1.220.958.347
        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI
              ŞI COMISIOANE LA CREDITE 5.831.337.359
        85 Rambursări de credite externe şi plăţi
              de dobânzi şi comisioane la credite externe
              contractate de ordonatorii de credite 5.831.337.359
        85 01 Rambursări de credite externe 5.103.495.715
        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 727.841.644
     01 Administraţie centrala 652.608.657
     03 Spitale 1.419.840.229
     05 Creşe 5.978.705
     07 Centre de transfuzii sanguine 725.200.000
     09 Centre de sănătate 35.882.154
     25 Servicii publice descentralizate 3.700.000.000
     50 Alte instituţii şi acţiuni sanitare 8.638.427.393
5901 CULTURA, RELIGIE ŞI ACŢIUNI
              PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA
              ŞI DE TINERET 8.579.398.822
        01 CHELTUIELI CURENTE 8.358.460.599
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 299.737.179
        10 Cheltuieli cu salariile 208.375.826
        11 Contribuţii pentru asigurări
              sociale de stat 33.311.010
        12 Contribuţii pentru asigurările
              de şomaj 6.371.990
        13 Contribuţii pentru asigurările sociale
              de sănătate 13.878.159
        14 Deplasări, detaşări, transferări 36.924.037
        14 01 -deplasări, detaşări, transferări
              în ţară 10.427.836
        14 02 -deplasări, detaşări, transferări
              în străinătate 26.496.201
        16 Contribuţii pentru asigurările de accidente de
              munca şi boli profesionale 876.157
        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
              SERVICII 1.902.264.864
        24 Cheltuieli pentru întreţinere şi
              gospodărie 95.802.000
        25 Materiale şi prestări de servicii
              cu caracter funcţional 1.438.185.935
        26 Obiecte de inventar de mica valoare
              sau scurta durata şi echipament 7.226.600
        27 Reparaţii curente 8.958.889
        28 Reparaţii capitale 2.027.000
        29 Cărti şi publicaţii 12.985.400
        30 Alte cheltuieli 337.079.040
        34 SUBVENŢII 3.275.293.756
        35 01 Subvenţii de la buget pentru
              instituţii publice 3.275.293.756
        38 TRANSFERURI 2.881.164.800
        40 Transferuri neconsolidabile 2.881.164.800
        40 11 Contribuţii şi cotizaţii la
              organisme internaţionale 19.672.600
        40 32 Sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor
              aparţinând minorităţilor naţionale,
              altele decât cele care primesc subvenţii
              de la bugetul de stat, potrivit legii 264.434.000
        40 33 Proiecte de comunicare, informare
              publica şi promovarea imaginii şi
              intereselor româneşti peste hotare 75.000.000
        40 34 Sprijinirea activităţii românilor de
              pretutindeni şi a organizaţiilor
              reprezentative ale acestora 203.865.400
        40 36 Finanţarea acţiunilor cu caracter
              ştiinţific şi social-cultural 5.000.000
        40 37 Finanţarea unor programe şi proiecte
              interetnice şi combatere a intolerantei 25.000.000
        40 38 Finanţarea Ansamblului "Memorialul
              victimelor comunismului şi al rezistentei
              Sighet" 5.090.000
        40 39 Comenzi de stat pentru cârti şi
              publicaţii 33.000.000
        40 41 Asociaţii şi fundaţii 33.550.000
        40 45 Programe pentru tineret 56.035.280
        40 46 Sprijin financiar pentru activitatea
              Comitetului Olimpic Român 68.000.000
        40 55 Programe cu finanţare rambursabila 6.800.000
        40 61 Susţinerea cultelor 187.720.000
        40 66 Contribuţia statului la salarizarea
              personalului de cult 1.110.047.000
        40 71 Indemnizaţia de merit 92.190.000
        40 75 Contribuţia statului care se
              aloca Patriarhiei Române, pentru
              sprijinirea aşezămintelor
              Bisericii Ortodoxe Române din
              afara graniţelor 38.575.000
        40 84 Finanţarea Ansamblului "Memorialul
              revoluţiei - Decembrie 1989" din
              municipiul Timişoara 3.292.000
        40 87 Sume destinate finanţării programelor
              sportive realizate de structurile
              sportive de drept privat 515.500.000
        40 93 Programe comunitare 84.719.520
        40 94 Programe cu finanţare nerambursabilă 53.674.000
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 199.078.223
        72 Investiţii ale instituţiilor publice 199.078.223
        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI
              ŞI COMISIOANE LA CREDITE 21.860.000
        85 Rambursări de credite externe şi
              plăţi de dobânzi şi comisioane la
              credite externe contractate de
              ordonatorii de credite 21.860.000
        85 01 Rambursări de credite externe 8.685.000
        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 13.175.000
     01 Administraţie centrala 320.745.000
     02 Biblioteci publice naţionale 140.000.000
     04 Muzee 528.009.615
     05 Teatre şi instituţii profesioniste
              de spectacole şi concerte 573.512.740
     13 Consolidarea şi restaurarea
              monumentelor istorice 460.000.000
     14 Centre culturale 120.000.000
     15 Culte religioase 1.336.342.000
     16 Târguri, saloane şi expoziţii
              de carte şi de publicaţii culturale 6.000.000
     20 Activitatea sportiva 1.854.070.582
     21 Activitatea de tineret 134.410.800
     25 Servicii publice descentralizate 219.500.000
     50 Alte instituţii şi acţiuni privind
              cultura, religia şi activitatea
              sportiva şi de tineret 2.886.808.085
6001 ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII,
              PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII 62.426.413.998
        01 CHELTUIELI CURENTE 62.273.515.250
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 382.314.196
        10 Cheltuieli cu salariile 269.944.119
        11 Contribuţii pentru asigurări
              sociale de stat 53.988.824
        12 Contribuţii pentru asigurările
              de şomaj 8.098.323
        13 Contribuţii pentru asigurările
              sociale de sănătate 18.896.088
        14 Deplasări, detaşări, transferări 30.037.122
        14 01 -deplasări, detaşări, transferări
              în ţară 11.452.122
        14 02 -deplasări, detaşări, transferări
              în străinătate 18.585.000
        16 Contribuţii pentru asigurările de
              accidente de munca şi boli profesionale 1.349.720
        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
              SERVICII 2.083.908.401
        21 Drepturi cu caracter social 1.281.145.712
        23 Medicamente şi materiale sanitare 350.000
        24 Cheltuieli pentru întreţinere şi
              gospodărie 95.756.953
        25 Materiale şi prestări de servicii
              cu caracter funcţional 22.839.679
        26 Obiecte de inventar de mica valoare
              sau scurta durata şi echipament 18.892.394
        27 Reparaţii curente 24.673.200
        28 Reparaţii capitale 18.280.000
        29 Cărţi şi publicaţii 4.126.880
        30 Alte cheltuieli 617.843.583
        34 SUBVENŢII 15.945.718
        35 01 Subvenţii de la buget pentru
              instituţii publice 15.945.718
        38 TRANSFERURI 59.791.346.935
        39 Transferuri consolidabile 4.320.481.918
        39 04 Transferuri din bugetul de stat
              către bugetul asigurărilor sociale
              sociale de stat 108.000.000
        39 07 Transferuri din bugetul de stat
              către bugetele locale pentru drepturile
              acordate persoanelor cu handicap 4.212.481.918
        40 Transferuri neconsolidabile 55.470.865.017
        40 03 Alocaţii şi alte ajutoare pentru
              copii 11.540.169.400
        40 04 Pensii şi ajutoare I.O.V.R.,mili-
              tari şi alte persoane 34.384.556.481
        40 06 Servicii sociale 15.016.723
        40 08 Ajutoare sociale 51.840.000
        40 09 Alte ajutoare, alocaţii şi
              indemnizaţii 493.961.189
        40 11 Contribuţii şi cotizaţii la
              organisme internaţionale 5.521.175
        40 17 Alocaţia familiala complementara 3.198.000.000
        40 25 Alocaţia de susţinere pentru
              familia monoparentala 1.260.000.000
        40 41 Asociaţii şi fundaţii 43.200.000
        40 42 Alocaţie de încredinţare şi
              plasament familial 426.120.000
        40 43 Ajutor anual pentru veteranii de
              război 81.740.000
        40 68 Programe de protecţie sociala şi
              integrare socioprofesionala a
              persoanelor cu handicap 32.670.000
        40 70 Susţinerea sistemului de protecţie
              a copilului 144.528.000
        40 80 Alte transferuri 73.144.000
        40 83 Transferuri către Consiliul
              Naţional de Formare Profesionala
              a Adulţilor 13.211.059
        40 88 Transferuri către Consiliul
              Naţional al Persoanelor Vârstnice 4.944.340
        40 90 Ajutor pentru încălzirea locuinţei 3.000.000.000
        40 91 Renta viagera 43.157.000
        40 93 Programe comunitare 14.486.680
        40 94 Programe cu finanţare nerambursabilă 644.598.970
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 69.087.748
        72 Investiţii ale instituţiilor publice 69.087.748
        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE
              DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE 83.811.000
        85 Rambursări de credite externe şi
              plăţi de dobânzi şi comisioane la
              credite externe contractate de
              ordonatorii de credite 83.811.000
        85 01 Rambursări de credite externe 37.888.000
        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 45.923.000
     01 Administraţie centrala 875.020.488
     09 Ajutor social 3.071.840.000
     14 Alocaţia de încredinţare şi plasament
              familial 431.873.000
     15 Alocaţia de stat pentru copii 11.895.973.273
     17 Ajutoare pentru soţii de militari în
              termen 7.363.000
     18 Centre de primire, triere şi cazare
              a persoanelor solicitante a statutului
              de refugiat 17.705.702
     19 Alocaţia pentru familiile
              cu copii 4.508.183.000
     20 Pensii, ajutoare, indemnizaţii şi
              sporuri I.O.V.R.,veterani de război şi
              pentru alte categorii de beneficiari 20.549.885.823
     21 Pensii militari 14.339.274.681
     25 Servicii publice descentralizate 514.440.683
     29 Concediu plătit pentru creşterea
              copiilor până la 2 ani 5.220.800
     37 Ajutoare speciale 3.152.390.400
     38 Indemnizaţii nevăzători salariaţi 2.675.600
     43 Susţinerea sistemului de protecţie
              a drepturilor copilului 144.528.000
     48 Programe de protecţie sociala şi
              integrare socioprofesionala a
              persoanelor cu handicap 32.670.000
     50 Alte acţiuni privind asistenţa sociala,
              alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii 2.862.352.825
     53 Servicii sociale 15.016.723
6300 Partea a IV-a SERVICII ŞI
              DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINŢE,
              MEDIU ŞI APE 10.445.089.798
        01 CHELTUIELI CURENTE 2.830.685.505
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 431.300.000
        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
              SERVICII 274.769.205
        34 SUBVENŢII 11.281.000
        35 01 Subvenţii de la buget pentru
              instituţii publice 11.281.000
        38 TRANSFERURI 2.113.335.300
        39 Transferuri consolidabile 635.257.200
        39 05 Transferuri din bugetul de stat
              către bugetele locale pentru
              lucrările de cadastru imobiliar 54.072.200
        39 14 Program privind pietruirea
              drumurilor comunale şi alimentarea
              cu apa a satelor 283.000.000
        39 19 Transferuri de la bugetul de stat
              către bugetele locale pt.
              construcţii de locuinţe 233.140.000
        39 20 Transferuri de la bugetul de stat
              către bugetele locale pentru finanţarea
              elaborării şi/sau actualizări planurilor
              urbanistice generale şi a regulamentelor
              locale de urbanism 26.185.000
        39 34 Transferuri din bugetul de stat către
              bugetele locale pentru finanţarea
              acţiunilor privind reducerea riscului
              seismic al construcţiilor existente cu
              destinaţie de locuinţa 38.860.000
        40 Transferuri neconsolidabile 1.478.078.100
        40 01 Locuinţe 274.070.500
        40 11 Contribuţii şi cotizaţii la
              organisme internaţionale 125.046.409
        40 55 Programe cu finanţare rambursabila 634.200.000
        40 93 Programe comunitare 144.761.191
        40 94 Programe cu finanţare nerambursabilă 300.000.000
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 4.205.744.693
        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE
              DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE 3.408.659.600
        85 Rambursări de credite externe şi
              plăţi de dobânzi şi comisioane la
              credite externe contractate de
              ordonatorii de credite 3.408.659.600
        85 01 Rambursări de credite externe 1.569.645.000
        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 1.839.014.600
6301 SERVICII ŞI DEZVOLTARE
              PUBLICA ŞI LOCUINŢE 7.105.769.821
        01 CHELTUIELI CURENTE 1.479.308.700
        34 SUBVENŢII 11.281.000
        35 01 Subvenţii de la buget pentru
              instituţii publice 11.281.000
        38 TRANSFERURI 1.468.027.700
        39 Transferuri consolidabile 635.257.200
        39 05 Transferuri din bugetul de stat
              către bugetele locale pentru lucrările
              de cadastru imobiliar 54.072.200
        39 14 Program privind pietruirea
              drumurilor comunale şi alimentarea
              cu apa a satelor 283.000.000
        39 19 Transferuri de la bugetul de stat
              către bugetele locale pt. construcţii
              de locuinţe 233.140.000
        39 20 Transferuri de la bugetul de stat
              către bugetele locale pentru finanţarea
              elaborării şi/sau actualizări planurilor
              urbanistice generale şi a regulamentelor
              locale de urbanism 26.185.000
        39 34 Transferuri din bugetul de stat către
              bugetele locale pentru finanţarea
              acţiunilor privind reducerea riscului
              seismic al construcţiilor existente cu
              destinaţie de locuinţa 38.860.000
        40 Transferuri neconsolidabile 832.770.500
        40 01 Locuinţe 274.070.500
        40 55 Programe cu finanţare rambursabila 558.700.000
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.648.529.021
        72 Investiţii ale instituţiilor publice 1.594.311.021
        73 Investiţii ale regiilor autonome,
              societăţilor şi companiilor naţionale
              şi societăţilor comerciale cu capital
              majoritar de stat 1.054.218.000
        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE
              DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE 2.977.932.100
        85 Rambursări de credite externe şi
              plăţi de dobânzi şi comisioane la
              credite externe contractate de
              ordonatorii de credite 2.977.932.100
        85 01 Rambursări de credite externe 1.505.470.000
        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 1.472.462.100
     08 Locuinţe 3.747.855.921
     50 Alte acţiuni privind dezvoltarea
              publica şi locuinţe 3.357.913.900
6401 MEDIU ŞI APE 3.339.319.977
        01 CHELTUIELI CURENTE 1.351.376.805
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 431.300.000
        10 Cheltuieli cu salariile 310.415.000
        11 Contribuţii pentru asigurări
              sociale de stat 68.291.300
        12 Contribuţii pentru asigurările
              de şomaj 9.312.450
        13 Contribuţii pentru asigurările
              sociale de sănătate 21.729.175
        14 Deplasări, detaşări, transferări 20.000.000
        14 01 -deplasări, detaşări, transferări
              în ţară 6.000.000
        14 02 -deplasări, detaşări, transferări
              în străinătate 14.000.000
        16 Contribuţii pentru asigurările
              de accidente de munca şi boli
              profesionale 1.552.075
        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
              SERVICII 274.769.205
        24 Cheltuieli pentru întreţinere şi
              gospodărie 75.306.000
        25 Materiale şi prestări de servicii
              cu caracter funcţional 155.636.473
        26 Obiecte de inventar de mica valoare
              sau scurta durata şi echipament 10.700.000
        27 Reparaţii curente 16.493.000
        29 Cărţi şi publicaţii 5.250.000
        30 Alte cheltuieli 11.383.732
        38 TRANSFERURI 645.307.600
        40 Transferuri neconsolidabile 645.307.600
        40 11 Contribuţii şi cotizaţii la
              organisme internaţionale 125.046.409
        40 55 Programe cu finanţare rambursabila 75.500.000
        40 93 Programe comunitare 144.761.191
        40 94 Programe cu finanţare nerambursabilă 300.000.000
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.557.215.672
        72 Investiţii ale instituţiilor publice 150.000.000
        73 Investiţii ale regiilor autonome,
              societăţilor şi companiilor naţionale
              şi societăţilor comerciale cu capital
              majoritar de stat 1.407.215.672
        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE
              DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE 430.727.500
        85 Rambursări de credite externe şi
              plăţi de dobânzi şi comisioane la
              credite externe contractate de
              ordonatorii de credite 430.727.500
        85 01 Rambursări de credite externe 64.175.000
        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 366.552.500
     01 Administraţie centrala 141.350.580
     02 Dezvoltare surse de apa, acumulări
              şi amenajări hidrotehnice 2.470.901.693
     03 Supraveghere şi protecţie mediu,
              reducerea şi controlul poluării 727.067.704
6600 Partea V-a ACŢIUNI ECONOMICE 91.505.152.518
        01 CHELTUIELI CURENTE 68.179.592.383
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 1.950.849.428
        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
              SERVICII 3.791.481.297
        34 SUBVENŢII 17.851.133.261
        35 01 Subvenţii de la buget pentru
              instituţii publice 3.731.234.538
        35 02 Subvenţii pe produse şi activităţi 4.610.248.412
        35 03 Subvenţii pentru acoperirea
              diferenţelor de preţ şi tarif 2.593.650.311
        35 04 Subvenţii pentru transportul
              feroviar public de călători 5.868.000.000
        35 05 Subvenţii pentru transportul de
              călători cu metroul 1.048.000.000
        36 PRIME 1.800.000.000
        38 TRANSFERURI 42.786.128.397
        39 Transferuri consolidabile 498.046.000
        39 02 Transferuri din bugetul de stat
              către bugetele locale pentru
              pentru străzile care se vor
              amenaja în perimetrele destinate
              construcţiilor de cvartale de
              locuinţe noi în localităţi
              rurale şi urbane 400.000.000
        39 24 Transferuri către bugetele
              locale pentru aeroporturi
              de interes local 33.300.000
        39 25 Transferuri din bugetul de stat
              către bugetele locale pentru
              retehnologizarea centralelor
              termice şi electrice de termoficare 64.746.000
        40 Transferuri neconsolidabile 42.288.082.397
        40 02 Burse 2.200.000
        40 11 Contribuţii şi cotizaţii la
              organisme internaţionale 93.158.602
        40 18 Transferuri aferente restructurării
              industriei de apărare 797.453.677
        40 21 Plaţi efectuate în cadrul programelor
              de dezvoltare 863.216.929
        40 22 Cheltuieli pentru susţinerea
              programelor tehnice de conservare
              sau de închidere a minelor 800.000.000
        40 23 Protecţie sociala ce se acorda
              pentru unele activităţi din
              sectorul minier 532.070.000
        40 26 Transferuri aferente Fondului
              Naţional de Preaderare 8.831.683.949
        40 31 Transferuri pentru finanţarea
              patrimoniului genetic al animalelor 52.000.000
        40 48 Meteorologie şi hidrologie 443.459.107
        40 49 Prevenirea şi combaterea inundaţiilor
              şi îngheţurilor 10.000.000
        40 50 Cheltuieli pentru valorificarea
              cenuşilor de pirita 83.409.183
        40 52 Despăgubiri pentru animale sacrificate
              în vederea prevenirii şi combaterii
              epizootiilor 70.000.000
        40 53 Sprijinirea producătorilor
              agricoli 13.875.303.765
        40 54 Cabaline din patrimoniul genetic
              naţional 65.000.000
        40 55 Programe cu finanţare rambursabila 7.902.190.000
        40 56 Transferuri pentru drumuri, cai
              ferate, aviaţie şi navigaţie 897.146.274
        40 62 Stimularea exporturilor 4.350.160.000
        40 63 Despăgubiri acordate producătorilor
              agricoli în caz de calamităţi
              naturale în agricultura 50.000.000
        40 69 Completarea primelor de asigurare 50.000.000
        40 80 Alte transferuri 4.000.000
        40 81 Fond de garantare a împrumuturilor
              pentru întreprinderi mici şi mijlocii 288.000.000
        40 82 Transferuri pentru acţiuni de
              ecologizare 152.800.420
        40 86 Programul de realizare a sistemului
              naţional antigrindină 52.017.120
        40 89 Transferuri pentru sprijinirea
              proprietarilor de păduri 5.000.000
        40 93 Programe comunitare 37.592.173
        40 94 Programe cu finanţare nerambursabilă 1.243.850.438
        40 98 Sprijinirea înfiinţării de noi
              întreprinderi şi susţinerea dezvoltării
              întreprinderilor mici şi mijlocii 716.370.760
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 7.342.115.235
        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE
              DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE 15.983.444.900
        85 Rambursări de credite externe şi
              plăţi de dobânzi şi comisioane la
              credite externe contractate de
              ordonatorii de credite 15.866.371.900
        85 01 Rambursări de credite externe 8.627.867.700
        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 7.238.504.200
        88 Rambursări de credite interne şi
              plăţi de dobânzi şi comisioane
              aferente acestora 117.073.000
        88 01 Rambursări de credite interne 101.659.000
        88 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 15.414.000
6601 INDUSTRIE 10.239.109.286
        01 CHELTUIELI CURENTE 8.027.645.786
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 343.571.000
        10 Cheltuieli cu salariile 248.761.846
        11 Contribuţii pentru asigurări
              sociale de stat 28.537.152
        12 Contribuţii pentru asigurările
              de şomaj 4.280.573
        13 Contribuţii pentru asigurările
              sociale de sănătate 9.988.003
        14 Deplasări, detaşări, transferări 51.289.998
        14 01 -deplasări, detaşări, transferări
              în ţară 5.000.000
        14 02 -deplasări, detaşări, transferări
              în străinătate 46.289.998
        16 Contribuţii pentru asigurările de
              accidente de munca şi boli profesionale 713.428
        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
              SERVICII 374.479.650
        24 Cheltuieli pentru întreţinere şi
              gospodărie 60.000.000
        25 Materiale şi prestări de servicii
              cu caracter funcţional 16.000.000
        26 Obiecte de inventar de mica valoare
              sau scurta durata şi echipament 2.500.000
        27 Reparaţii curente 3.151.520
        29 Cărţi şi publicaţii 2.800.000
        30 Alte cheltuieli 290.028.130
        34 SUBVENŢII 4.602.518.320
        35 01 Subvenţii de la buget pentru
              instituţii publice 34.351.597
        35 02 Subvenţii pe produse şi activităţi 4.566.716.412
        35 03 Subvenţii pentru acoperirea
              diferenţelor de preţ şi tarif 1.450.311
        38 TRANSFERURI 2.707.076.816
        40 Transferuri neconsolidabile 2.707.076.816
        40 11 Contribuţii şi cotizaţii la
              organisme internaţionale 25.729.722
        40 18 Transferuri aferente restructurării
              industriei de apărare 797.453.677
        40 22 Cheltuieli pentru susţinerea
              programelor tehnice de conservare
              sau de închidere a minelor 800.000.000
        40 23 Protecţie sociala ce se acorda
              pentru unele activităţi din
              sectorul minier 532.070.000
        40 50 Cheltuieli pentru valorificarea
              cenuşilor de pirita 83.409.183
        40 55 Programe cu finanţare rambursabila 271.045.000
        40 80 Alte transferuri 4.000.000
        40 82 Transferuri pentru acţiuni de
              ecologizare 152.800.420
        40 93 Programe comunitare 2.441.314
        40 94 Programe cu finanţare nerambursabilă 38.127.500
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.673.526.000
        72 Investiţii ale instituţiilor publice 220.000.000
        73 Investiţii ale regiilor autonome,
              societăţilor şi companiilor naţionale
              şi societăţilor comerciale cu capital
              majoritar de stat 1.453.526.000
        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE
              DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE 537.937.500
        85 Rambursări de credite externe şi
              plăţi de dobânzi şi comisioane la
              credite externe contractate de
              ordonatorii de credite 537.937.500
        85 01 Rambursări de credite externe 478.292.500
        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 59.645.000
     01 Administraţie centrala 840.573.283
     02 Prospecţiuni şi lucrări geologice
              pentru descoperirea de resurse minerale 160.000.000
     03 Combustibili minerali solizi 2.715.218.000
     06 Resurse minerale, altele decât
              combustibili 3.823.094.412
     07 Industrie prelucrătoare 464.209.603
     50 Alte cheltuieli în domeniul industriei 2.236.013.988
6701 AGRICULTURA ŞI SILVICULTURA 25.822.033.944
        01 CHELTUIELI CURENTE 24.544.463.944
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 1.138.922.428
        10 Cheltuieli cu salariile 853.580.405
        11 Contribuţii pentru asigurări
              sociale de stat 170.716.081
        12 Contribuţii pentru asigurările
              de şomaj 25.607.412
        13 Contribuţii pentru asigurările
              sociale de sănătate 59.750.628
        14 Deplasări, detaşări, transferări 25.000.000
        14 01 -deplasări, detaşări, transferări
              în ţară 17.000.000
        14 02 -deplasări, detaşări, transferări
              în străinătate 8.000.000
        16 Contribuţii pentru asigurările de
              accidente de munca şi boli profesionale 4.267.902
        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
              SERVICII 735.000.000
        22 Hrana 1.800.000
        23 Medicamente şi materiale sanitare 5.400.000
        24 Cheltuieli pentru întreţinere şi
              gospodărie 150.000.000
        25 Materiale şi prestări de servicii
              cu caracter funcţional 469.177.903
        26 Obiecte de inventar de mica valoare
              sau scurta durata şi echipament 18.369.720
        27 Reparaţii curente 13.230.000
        28 Reparaţii capitale 64.858.320
        29 Cărţi şi publicaţii 4.416.120
        30 Alte cheltuieli 7.747.937
        34 SUBVENŢII 6.223.482.941
        35 01 Subvenţii de la buget pentru
              instituţii publice 3.631.282.941
        35 03 Subvenţii pentru acoperirea
              diferenţelor de preţ şi tarif 2.592.200.000
        36 PRIME 1.800.000.000
        37 Prime acordate producătorilor
              agricoli 1.800.000.000
        38 TRANSFERURI 14.647.058.575
        40 Transferuri neconsolidabile 14.647.058.575
        40 11 Contribuţii şi cotizaţii la
              organisme internaţionale 45.000.000
        40 31 Transferuri pentru finanţarea
              patrimoniului genetic al animalelor 52.000.000
        40 52 Despăgubiri pentru animale sacrificate
              în vederea prevenirii şi combaterii
              epizootiilor 70.000.000
        40 53 Sprijinirea producătorilor
              agricoli 13.875.303.765
        40 54 Cabaline din patrimoniul genetic
              naţional 65.000.000
        40 55 Programe cu finanţare rambursabila 159.305.000
        40 63 Despăgubiri acordate producătorilor
              agricoli în caz de calamităţi
              naturale în agricultura 50.000.000
        40 69 Completarea primelor de
              asigurare 50.000.000
        40 89 Transferuri pentru sprijinirea
              proprietarilor de păduri 5.000.000
        40 94 Programe cu finanţare nerambursabilă 275.449.810
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 978.590.000
        72 Investiţii ale instituţiilor publice 348.590.000
        73 Investiţii ale regiilor autonome,
              societăţilor şi companiilor naţionale
              şi societăţilor comerciale cu capital
              majoritar de stat 630.000.000
        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE
              DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE 298.980.000
        85 Rambursări de credite externe şi
              plăţi de dobânzi şi comisioane la
              credite externe contractate de
              ordonatorii de credite 298.980.000
        85 01 Rambursări de credite externe 163.080.000
        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 135.900.000
     01 Administraţie centrala 1.085.397.507
     02 Amendare soluri acide şi alcaline 80.000.000
     03 Acoperire sume fixe la seminţe 852.200.000
     04 Combatere dăunători şi boli în
              sectorul vegetal 480.241.177
     05 Reproducţie şi selecţie animale 264.086.495
     06 Programe pentru susţinerea preturilor
              la produsele agricole 79.275.000
     07 Subvenţionare dobânzi aferente
              creditelor bancare acordate
              producătorilor agricoli 40.000.000
     10 Alte programe pentru sprijinirea
              producătorilor agricoli 14.252.753.575
     14 Îmbunătăţiri funciare, irigaţii,
              desecări şi combatere a eroziunii
              solului 2.214.220.000
     15 Silvicultura 518.263.814
     17 Prevenirea şi combaterea bolilor la
              animale şi combaterea epizootiilor 70.000.000
     18 Despăgubiri în caz de calamităţi
              naturale 50.000.000
     25 Servicii publice descentralizate 5.197.552.279
     50 Alte unităţi şi acţiuni din domeniul
              agriculturii şi silviculturii 638.044.097
6801 TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII 37.229.288.521
        01 CHELTUIELI CURENTE 19.050.248.082
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 244.894.789
        10 Cheltuieli cu salariile 163.464.019
        11 Contribuţii pentru asigurări
              sociale de stat 33.865.750
        12 Contribuţii pentru asigurările
              de şomaj 4.903.921
        13 Contribuţii pentru asigurările
              sociale de sănătate 11.442.481
        14 Deplasări, detaşări, transferări 30.401.298
        14 01 -deplasări, detaşări, transferări
              în ţară 12.913.194
        14 02 -deplasări, detaşări, transferări
              în străinătate 17.488.104
        16 Contribuţii pentru asigurările de
              accidente de munca şi boli profesionale 817.320
        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
              SERVICII 2.065.056.392
        21 Drepturi cu caracter social 1.685.209
        23 Medicamente şi materiale sanitare 3.573
        24 Cheltuieli pentru întreţinere şi
              gospodărie 75.322.201
        25 Materiale şi prestări de servicii
              cu caracter funcţional 32.012.425
        26 Obiecte de inventar de mica valoare
              sau scurta durata şi echipament 8.005.496
        27 Reparaţii curente 1.369.517.809
        28 Reparaţii capitale 545.925.980
        29 Cărţi şi publicaţii 4.303.957
        30 Alte cheltuieli 28.279.742
        34 SUBVENŢII 7.005.132.000
        35 01 Subvenţii de la buget pentru
              instituţii publice 45.600.000
        35 02 Subvenţii pe produse şi activităţi 43.532.000
        35 04 Subvenţii pentru transportul
              feroviar public de călători 5.868.000.000
        35 05 Subvenţii pentru transportul de
              călători cu metroul 1.048.000.000
        38 TRANSFERURI 9.735.164.901
        39 Transferuri consolidabile 433.300.000
        39 02 Transferuri din bugetul de stat
              către bugetele locale pentru
              pentru străzile care se vor
              amenaja în perimetrele destinate
              construcţiilor de cvartale de
              locuinţe noi în localităţi
              rurale şi urbane 400.000.000
        39 24 Transferuri către bugetele locale
              pentru aeroporturi de interes local 33.300.000
        40 Transferuri neconsolidabile 9.301.864.901
        40 02 Burse 22.200.000
        40 11 Contribuţii şi cotizaţii la
              organisme internaţionale 22.224.800
        40 55 Programe cu finanţare rambursabila 7.411.840.000
        40 56 Transferuri pentru drumuri, cai
              ferate, aviaţie şi navigaţie 897.146.274
        40 93 Programe comunitare 18.725.193
        40 94 Programe cu finanţare nerambursabilă 929.728.634
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.826.395.539
        72 Investiţii ale instituţiilor publice 162.398.174
        73 Investiţii ale regiilor autonome,
              societăţilor şi companiilor naţionale
              şi societăţilor comerciale cu capital
              majoritar de stat 3.568.613.165
        77 Rate aferente achiziţiilor în
              leasing financiar 95.384.200
        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE
              DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE 14.352.644.900
        85 Rambursări de credite externe şi
              plăţi de dobânzi şi comisioane la
              credite externe contractate de
              ordonatorii de credite 14.235.571.900
        85 01 Rambursări de credite externe 7.468.565.200
        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 6.767.006.700
        88 Rambursări de credite interne şi
              plăţi de dobânzi şi comisioane
              aferente acestora 117.073.000
        88 01 Rambursări de credite interne 101.659.000
        88 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 15.414.000
     01 Administraţie centrala 5.419.160.345
     02 Aviaţie civilă 2.588.379.164
     03 Navigaţie civilă 1.062.995.600
     05 Drumuri şi poduri 11.723.379.934
     06 Transport feroviar 12.653.902.974
     07 Transport în comun 3.624.586.304
     08 Aeroporturi de interes local 33.300.000
     09 Aviaţie civilă finanţată din
              venituri cu destinaţie speciala 123.584.200
6901 ALTE ACŢIUNI ECONOMICE 18.214.720.767
        01 CHELTUIELI CURENTE 16.557.234.571
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 223.461.211
        10 Cheltuieli cu salariile 154.032.626
        11 Contribuţii pentru asigurări
              sociale de stat 32.899.305
        12 Contribuţii pentru asigurările
              de şomaj 4.835.962
        13 Contribuţii pentru asigurările
              sociale de sănătate 10.931.650
        14 Deplasări, detaşări, transferări 20.068.435
        14 01 -deplasări, detaşări, transferări
              în ţară 11.017.983
        14 02 -deplasări, detaşări, transferări
              în străinătate 9.050.452
        16 Contribuţii pentru asigurările de
              accidente de munca şi boli profesionale 693.233
        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
              SERVICII 616.945.255
        22 Hrana 147.744
        23 Medicamente şi materiale sanitare 25.380
        24 Cheltuieli pentru întreţinere şi
              gospodărie 246.052.367
        25 Materiale şi prestări de servicii
              cu caracter funcţional 77.137.832
        26 Obiecte de inventar de mica valoare
              sau scurta durata şi echipament 5.456.041
        27 Reparaţii curente 26.138.402
        28 Reparaţii capitale 54.120.000
        29 Cărţi şi publicaţii 1.317.599
        30 Alte cheltuieli 206.549.890
        34 SUBVENŢII 20.000.000
        35 01 Subvenţii de la buget pentru
              instituţii publice 20.000.000
        38 TRANSFERURI 15.696.828.105
        39 Transferuri consolidabile 64.746.000
        39 25 Transferuri din bugetul de stat
              către bugetele locale pentru
              retehnologizarea centralelor
              termice şi electrice de termoficare 64.746.000
        40 Transferuri neconsolidabile 15.632.082.105
        40 11 Contribuţii şi cotizaţii la
              organisme internaţionale 204.080
        40 21 Plaţi efectuate în cadrul
              programelor de dezvoltare 863.216.929
        40 26 Transferuri aferente Fondului
              Naţional de Preaderare 8.831.683.949
        40 48 Meteorologie şi hidrologie 443.459.107
        40 49 Prevenirea şi combaterea
              inundaţiilor şi îngheţurilor 10.000.000
        40 55 Programe cu finanţare rambursabila 60.000.000
        40 62 Stimularea exporturilor 4.350.160.000
        40 81 Fond de garantare a împrumuturilor
              pentru întreprinderi mici şi mijlocii 288.000.000
        40 86 Programul de realizare a sistemului
              naţional antigrindină 52.017.120
        40 93 Programe comunitare 16.425.666
        40 94 Programe cu finanţare nerambursabilă 544.494
        40 98 Sprijinirea înfiinţării de noi
              întreprinderi şi susţinerea
              dezvoltării întreprinderilor
              mici şi mijlocii 716.370.760
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 863.603.696
        71 Stocuri pentru rezerve de stat şi
              de mobilizare 742.678.364
        72 Investiţii ale instituţiilor publice 120.815.902
        73 Investiţii ale regiilor autonome,
              societăţilor şi companiilor naţionale
              şi societăţilor comerciale cu capital
              majoritar de stat 109.430
        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE
              DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE 793.882.500
        85 Rambursări de credite externe şi
              plăţi de dobânzi şi comisioane la
              credite externe contractate de
              ordonatorii de credite 793.882.500
        85 01 Rambursări de credite externe 517.930.000
        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 275.952.500
     01 Administraţie centrala 262.989.888
     02 Rezerve de stat şi de mobilizare 1.313.581.920
     03 Prevenire şi combatere inundaţii
              şi gheţuri 11.285.782
     04 Meteorologie şi hidrologie 1.085.209.107
     05 Stimulare producţie de export şi a
              exportului 4.350.160.000
     07 Sprijinirea înfiinţării de noi
              întreprinderi şi susţinerea
              dezvoltării întreprinderilor
              mici şi mijlocii 1.021.340.920
     10 Sistemul Naţional Antigrindină 52.017.120
     13 Promovarea şi dezvoltarea turismului 191.102.652
     18 Fondul Naţional de Preaderare 8.831.683.949
     19 Susţinerea programelor de
              dezvoltare regională 802.380.229
     25 Servicii publice descentralizate 20.000.000
     27 Parcuri industriale 60.836.700
     50 Alte cheltuieli pentru acţiuni
              economice 212.132.500
7100 Partea a Vi-a ALTE ACŢIUNI 14.418.596.596
        01 CHELTUIELI CURENTE 13.721.657.193
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 4.364.662.577
        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
              SERVICII 1.243.418.567
        34 SUBVENŢII 226.693.419
        35 01 Subvenţii de la buget pentru
              instituţii publice 26.693.419
        35 02 Subvenţii pe produse şi activităţi 200.000.000
        38 TRANSFERURI 7.886.882.630
        39 Transferuri consolidabile 2.346.240
        39 10 Transferuri din bugetul de
              stat către bugetul fondului de
              asigurări sociale de sănătate
              reprezentând contribuţia datorata
              de persoanele care satisfac
              serviciul militar în termen 2.346.240
        40 Transferuri neconsolidabile 7.884.536.390
        40 02 Burse 7.984.271
        40 11 Contribuţii şi cotizaţii la
              organisme internaţionale 53.208.739
        40 16 Plan naţional de cercetare-dezvol-
              tare şi inovare 2.223.753.144
        40 24 Plan sectorial 100.000.000
        40 27 Transferuri aferente Fondului
              Român de Dezvoltare Sociala 98.000.000
        40 28 Executarea silita a creanţelor
              bugetare 40.200.000
        40 29 Despăgubiri civile, precum şi
              cheltuieli judiciare şi extrajudiciare
              derivate din acţiuni în reprezentarea
              intereselor statului, potrivit
              dispoziţiilor legale 1.783.214.118
        40 30 Onorariile pentru expertizele contabile
              dispuse în cadrul procesului penal 5.000.000
        40 35 Finanţarea partidelor politice 70.300.000
        40 55 Programe cu finanţare rambursabila 23.027.500
        40 59 Transferuri pentru cercetare-
              dezvoltare(granturi) 326.000.000
        40 71 Indemnizaţia de merit 43.096.320
        40 80 Alte transferuri 2.659.069.598
        40 93 Programe comunitare 413.000.200
        40 94 Programe cu finanţare nerambursabilă 35.682.500
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 516.779.403
        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE
              DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE 180.160.000
        85 Rambursări de credite externe şi
              plăţi de dobânzi şi comisioane la
              credite externe contractate de
              ordonatorii de credite 180.160.000
        85 01 Rambursări de credite externe 26.050.000
        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 154.110.000
7101 CERCETARE ŞTIINŢIFICA 7.227.353.206
        01 CHELTUIELI CURENTE 7.006.215.466
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 772.915.574
        10 Cheltuieli cu salariile 603.392.347
        11 Contribuţii pentru asigurări
              sociale de stat 105.847.889
        12 Contribuţii pentru asigurările
              de şomaj 15.973.239
        13 Contribuţii pentru asigurările
              sociale de sănătate 42.049.125
        14 Deplasări, detaşări, transferări 3.378.751
        14 01 -deplasări, detaşări, transferări
              în ţară 2.288.751
        14 02 -deplasări, detaşări, transferări
              în străinătate 1.090.000
        16 Contribuţii pentru asigurările
              de accidente de munca şi boli profesionale 2.274.223
        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
              SERVICII 497.323.174
        21 Drepturi cu caracter social 7.406.400
        22 Hrana 28.498.949
        23 Medicamente şi materiale sanitare 362.150
        24 Cheltuieli pentru întreţinere şi
              gospodărie 58.468.541
        25 Materiale şi prestări de servicii
              cu caracter funcţional 93.776.130
        26 Obiecte de inventar de mica valoare
              sau scurta durata şi echipament 6.653.319
        27 Reparaţii curente 6.346.595
        28 Reparaţii capitale 19.906.476
        29 Cărti şi publicaţii 2.537.085
        30 Alte cheltuieli 273.367.529
        34 SUBVENŢII 26.693.419
        35 01 Subvenţii de la buget pentru
              instituţii publice 26.693.419
        38 TRANSFERURI 5.709.283.299
        39 Transferuri consolidabile 74.880
        39 10 Transferuri din bugetul de
              stat către bugetul fondului de
              asigurări sociale de sănătate
              reprezentând contribuţia datorata
              de persoanele care satisfac
              serviciul militar în termen 74.880
        40 Transferuri neconsolidabile 5.709.208.419
        40 02 Burse 7.984.271
        40 11 Contribuţii şi cotizaţii la
              organisme internaţionale 51.985.086
        40 16 Plan naţional de cercetare-dezvol-
              tare şi inovare 2.223.753.144
        40 24 Plan sectorial 100.000.000
        40 41 Asociaţii şi fundaţii 3.000.000
        40 59 Transferuri pentru cercetare-
              dezvoltare(granturi) 326.000.000
        40 71 Indemnizaţia de merit 43.096.320
        40 80 Alte transferuri 2.526.689.598
        40 93 Programe comunitare 410.000.000
        40 94 Programe cu finanţare nerambursabilă 16.700.000
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 221.137.740
        72 Investiţii ale instituţiilor publice 221.137.740
     01 Administraţie centrala 267.827.330
     02 Cercetare fundamentală 745.680.013
     03 Cercetare aplicativa şi experimentală 5.980.319.163
     50 Alte instituţii şi acţiuni pentru
              cercetare ştiinţifica 233.526.700
7201 ALTE ACŢIUNI 7.191.243.390
        01 CHELTUIELI CURENTE 6.715.441.727
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 3.591.747.003
        10 Cheltuieli cu salariile 2.957.041.813
        11 Contribuţii pentru asigurări
              sociale de stat 348.073.440
        12 Contribuţii pentru asigurările
              de şomaj 55.445.726
        13 Contribuţii pentru asigurările
              sociale de sănătate 201.829.694
        14 Deplasări, detaşări, transferări 22.149.169
        14 01 -deplasări, detaşări, transferări
              în ţară 14.000.000
        14 02 -deplasări, detaşări, transferări
              în străinătate 8.149.169
        16 Contribuţii pentru asigurările de
              accidente de munca şi boli profesionale 7.207.161
        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
              SERVICII 746.095.393
        21 Drepturi cu caracter social 2.000.000
        22 Hrana 50.709.737
        24 Cheltuieli pentru întreţinere şi
              gospodărie 219.706.514
        25 Materiale şi prestări de servicii
              cu caracter funcţional 40.508.700
        26 Obiecte de inventar de mica valoare
              sau scurta durata şi echipament 62.583.574
        27 Reparaţii curente 9.000.000
        29 Cărţi şi publicaţii 2.455.000
        30 Alte cheltuieli 359.131.868
        34 SUBVENŢII 200.000.000
        35 02 Subvenţii pe produse şi activităţi 200.000.000
        38 TRANSFERURI 2.177.599.331
        39 Transferuri consolidabile 2.271.360
        39 10 Transferuri din bugetul de
              stat către bugetul fondului de
              asigurări sociale de sănătate
              reprezentând contribuţia datorata
              de persoanele care satisfac
              serviciul militar în termen 2.271.360
        40 Transferuri neconsolidabile 2.175.327.971
        40 11 Contribuţii şi cotizaţii la
              organisme internaţionale 1.223.653
        40 27 Transferuri aferente Fondului
              Român de Dezvoltare Sociala 98.000.000
        40 28 Executarea silita a creanţelor
              bugetare 40.200.000
        40 29 Despăgubiri civile, precum şi
              cheltuieli judiciare şi extrajudiciare
              derivate din acţiuni în reprezentarea
              intereselor statului, potrivit
              dispoziţiilor legale 1.783.214.118
        40 30 Onorariile pentru expertizele
              contabile dispuse în cadrul
              procesului penal 5.000.000
        40 35 Finanţarea partidelor politice 70.300.000
        40 55 Programe cu finanţare rambursabila 23.027.500
        40 80 Alte transferuri 132.380.000
        40 93 Programe comunitare 3.000.200
        40 94 Programe cu finanţare nerambursabilă 18.982.500
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 295.641.663
        72 Investiţii ale instituţiilor publice 295.641.663
        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE
              DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE 180.160.000
        85 Rambursări de credite externe şi
              plăţi de dobânzi şi comisioane la
              credite externe contractate de
              ordonatorii de credite 180.160.000
        85 01 Rambursări de credite externe 26.050.000
        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 154.110.000
     01 Administraţie centrala vamală şi
              unităţi teritoriale 1.028.649.580
     05 Sistemul naţional de decoraţii 52.920.000
     06 Cheltuieli pentru aplicarea tratatelor
              internaţionale 7.150.000
     07 Protecţie civilă 294.333.473
     08 Executarea silita a creanţelor
              bugetare 40.200.000
     10 Despăgubiri civile, precum şi
              cheltuieli judiciare şi extrajudiciare
              derivate din acţiuni în reprezentarea
              intereselor statului potrivit
              dispoziţiilor legale 1.783.214.118
     11 Onorarii pentru expertizele contabile
              dispuse în cadrul procesului penal 5.000.000
     12 Dezvoltarea şi modernizarea punctelor
              de control pentru trecerea frontierei,
              precum şi a celorlalte unităţi vamale 272.418.056
     13 Programe de informare şi prezentare
              a imaginii României 132.380.000
     14 Proiect privind infrastructura
              urbana 76.710.000
     18 Masuri active pentru combaterea
              şomajului 6.983.750
     19 Zboruri speciale 200.000.000
     20 Fondul Român de Dezvoltare
              Sociala 161.800.000
     22 Proiecte de finanţare rurala 11.330.000
     30 Suma globală pentru proiecte
              şi masuri nenominalizate 2.763.070.790
     50 Alte cheltuieli 355.083.623
8400 Partea a Xi-a TRANSFERURI 13.426.645.647
8501 TRANSFERURI DIN BUGETUL
              DE STAT 13.426.645.647
        01 CHELTUIELI CURENTE 13.426.645.647
        38 TRANSFERURI 13.426.645.647
        39 Transferuri consolidabile 13.426.645.647
        39 03 Transferuri din bugetul de stat
              către bugetele locale pentru
              investiţii finanţate parţial din
              împrumuturi externe 1.700.000.000
        39 04 Transferuri din bugetul de stat
              către bugetul asigurărilor sociale
              sociale de stat 11.626.645.647
        39 31 Transferuri din bugetul de stat
              către bugetele locale din
              Fondul de intervenţie 100.000.000
     03 Transferuri din bugetul de stat către
              bugetele locale pentru investiţii
              finanţate parţial din împrumuturi externe 1.700.000.000
     04 Transferuri din bugetul de stat către
              bugetul asigurărilor sociale de stat 11.626.645.647
     05 Transferuri din bugetul de stat către
              bugetele locale din Fondul de intervenţie 100.000.000
8600 Partea a XiI-a ÎMPRUMUTURI
              ACORDATE 129.160.900
8601 ÎMPRUMUTURI 129.160.900
        79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 129.160.900
        80 02 Împrumuturi acordate pentru
              finalizarea unor obiective
              aprobate prin convenţii
              bilaterale şi acorduri
              interguvernamentale 100.000.000
        80 05 Împrumuturi acordate persoanelor
              care beneficiază de statutul de
              refugiat şi protecţie umanitara
              condiţionată 5.837.760
        80 13 Microcredite acordate persoanelor
              fizice care desfăşoară activităţi
              pe cont propriu, aducătoare de venituri,
              în vederea întreţinerii materiale 23.323.140
     02 Împrumuturi pentru finalizarea
              unor obiective aprobate prin
              convenţii bilaterale şi acorduri
              interguvernamentale 100.000.000
     05 Împrumuturi acordate persoanelor
              care beneficiază de statutul de
              refugiat şi protecţie umanitara
              condiţionată 5.837.760
     11 Microcredite acordate persoanelor
              fizice care desfăşoară activităţi
              pe cont propriu, aducătoare de venituri,
              în vederea întreţinerii materiale 23.323.140
8800 Partea a XIII-a PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI
              ALTE CHELTUIELI 34.801.740.000
8801 DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI
              PUBLICE ŞI ALTE CHELTUIELI 34.801.740.000
        01 CHELTUIELI CURENTE 34.801.740.000
        49 DOBÂNZI 34.801.740.000
        50 01 Dobânzi aferente datoriei
              publice interne 11.371.000.000
        50 02 Dobânzi, comisioane şi
              alte costuri aferente
              datoriei publice externe 10.729.200.000
        50 03 Cheltuieli ocazionate de emisiunea
              şi plasarea titlurilor de stat şi
              de riscurile garanţiilor date de
              stat în condiţiile legii 2.243.900.000
        50 04 Diferenţe de curs aferente
              datoriei publice externe 9.057.640.000
        50 05 Diferenţe de curs aferente datoriei
              publice interne 1.000.000.000
        50 06 Comisioane pentru operaţiunile
              prin contul curent general al
              Trezoreriei Statului 400.000.000
     01 Dobânzi aferente datoriei publice
              interne 11.371.000.000
     02 Dobânzi, comisioane şi alte
              costuri aferente datoriei
              publice externe 10.729.200.000
     03 Cheltuieli ocazionate de emisiunea
              şi plasarea titlurilor de stat şi
              de riscul garanţiilor date de stat,
              în condiţiile legii 2.243.900.000
     04 Diferenţe de curs aferente
              datoriei publice externe 9.057.640.000
     05 Diferenţe de curs aferente datoriei
              publice interne 1.000.000.000
     06 Comisioane pentru operaţiunile prin
              contul curent general al
              Trezoreriei Statului 400.000.000
9500 Partea a XV-a FONDURI DE REZERVA 269.902.710
9501 FONDURI DE REZERVA 269.902.710
        60 REZERVE 269.902.710
     01 Fond de rezerva bugetară la
              dispoziţia Guvernului 169.902.710
     02 Fond de intervenţie la dispoziţia
              Guvernului 100.000.000
9901 DEFICIT -30.588.565.043
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    ANEXA 2

                                    SINTEZA
                 cheltuielilor pe surse de finanţare, capitole,
      subcapitole, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz,
                                  pe anul 2005

────┬──┬──┬──┬──────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐
Capi│S │Ti│A │ │ │
tol │u │t │li│ Denumire indicator │ Program │
    │b │lu│ne│ │ 2005 │
    │ca│/ │at│ │ │
    │pi│Ar│ │ │ │
    │to│ti│ │ │ │
    │l │co│ │ │ │
    │ │l │ │ │ │
────┴──┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘
5000 TOTAL GENERAL
              ______________ 499.108.993.672

        01 CHELTUIELI CURENTE 405.595.219.157
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 65.635.499.551
        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 58.606.961.288
        34 SUBVENŢII 27.129.903.467
        36 PRIME 1.800.000.000
        38 TRANSFERURI 217.351.212.141
        49 DOBÂNZI 34.801.740.000
        60 REZERVE 269.902.710
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 56.883.125.936
        79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 153.547.400
        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI
              ŞI COMISIOANE LA CREDITE 36.477.101.179
        85 Rambursări de credite externe şi
              plăţi de dobânzi şi comisioane la
              credite externe contractate de
              ordonatorii de credite 36.155.176.273
        85 01 Rambursări de credite externe 24.066.560.745
        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 12.088.615.528
        88 Rambursări de credite interne şi
              plăţi de dobânzi şi comisioane
              aferente acestora 321.924.906
        88 01 Rambursări de credite interne 101.659.000
        88 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 220.265.906
5001 BUGET DE STAT
             _____________ 387.955.169.971

        01 CHELTUIELI CURENTE 322.530.944.288
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 61.710.084.474
        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 46.314.317.395
        34 SUBVENŢII 26.903.403.467
        36 PRIME 1.800.000.000
        38 TRANSFERURI 150.731.496.242
        49 DOBÂNZI 34.801.740.000
        60 REZERVE 269.902.710
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 28.837.679.204
        79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 129.160.900
        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI
              COMISIOANE LA CREDITE 36.457.385.579
        85 Rambursări de credite externe şi
              plăţi de dobânzi şi comisioane la
              credite externe contractate de
              ordonatorii de credite 36.135.460.673
        85 01 Rambursări de credite externe 24.066.560.745
        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 12.068.899.928
        88 Rambursări de credite interne şi
              plăţi de dobânzi şi comisioane
              aferente acestora 321.924.906
        88 01 Rambursări de credite interne 101.659.000
        88 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 220.265.906
5101 AUTORITĂŢI PUBLICE 26.543.540.940
        01 CHELTUIELI CURENTE 24.027.498.929
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 16.340.708.953
        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
              SERVICII 6.381.770.263
        34 SUBVENŢII 64.086.608
        38 TRANSFERURI 1.240.933.105
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.843.984.511
        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI
              COMISIOANE LA CREDITE 672.057.500
        85 Rambursări de credite externe şi
              plăţi de dobânzi şi comisioane la
              credite externe contractate de
              ordonatorii de credite 672.057.500
        85 01 Rambursări de credite externe 465.925.000
        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 206.132.500
     01 Administraţia Prezidenţială 154.173.096
     02 Autorităţi Legislative 2.518.923.696
     03 Autorităţi Judecătoreşti 8.099.666.988

     04 Alte organe ale autorităţilor publice 1.317.361.158
     05 Autorităţi executive 14.453.416.002
5401 APĂRARE NAŢIONALĂ 42.627.710.086
        01 CHELTUIELI CURENTE 29.232.765.017
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 13.581.499.385
        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 13.994.322.707
        38 TRANSFERURI 1.656.942.925
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 9.162.648.411
        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI
              COMISIOANE LA CREDITE 4.232.296.658
        85 Rambursări de credite externe şi
              plăţi de dobânzi şi comisioane la
              credite externe contractate de
              ordonatorii de credite 4.232.296.658
        85 01 Rambursări de credite externe 3.645.184.330
        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 587.112.328
     01 Administraţie centrala 505.299.044
     02 Apărare naţională şi operaţiuni de
              menţinere a păcii 31.690.725.659
     03 Acţiuni de integrare euro-atlantica
              şi pentru constituirea forţei de reacţie rapida 9.874.179.944
     04 Parteneriat pentru pace 197.854.537
     05 Plaţi compensatorii 359.650.902
5501 ORDINE PUBLICA ŞI SIGURANŢA NAŢIONALĂ 44.274.028.777
        01 CHELTUIELI CURENTE 36.768.967.346
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 20.316.886.416
        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 11.611.243.674
        34 SUBVENŢII 3.948.664.193
        38 TRANSFERURI 892.173.063
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.330.708.931
        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI
              ŞI COMISIOANE LA CREDITE 5.174.352.500
        85 Rambursări de credite externe şi plăţi de
              dobânzi şi comisioane la credite externe
              contractate de ordonatorii de credite 5.078.286.656
        85 01 Rambursări de credite externe 4.251.130.000
        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 827.156.656
        88 Rambursări de credite interne şi
              plăţi de dobânzi şi comisioane
              aferente acestora 96.065.844
        88 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 96.065.844
     01 Administraţie centrala 3.478.579.735
     02 Politie 12.810.459.844
     03 Protecţie şi paza contra incendiilor 1.842.221.708
     04 Paza şi supravegherea frontierei 3.455.758.772
     05 Jandarmerie 5.085.083.614
     06 Siguranţa naţională 9.869.387.923
     07 Penitenciare 4.201.336.193
     50 Alte instituţii şi acţiuni privind
              ordinea publica şi siguranţa naţională 3.531.200.988
5701 ÎNVĂŢĂMÂNT 23.329.852.041
        01 CHELTUIELI CURENTE 20.513.872.277
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 2.778.567.459
        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 2.997.830.880
        34 SUBVENŢII 1.276.669.160
        38 TRANSFERURI 13.460.804.778
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.946.573.702
        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI
              COMISIOANE LA CREDITE 869.406.062
        85 Rambursări de credite externe şi
              plăţi de dobânzi şi comisioane la
              credite externe contractate de
              ordonatorii de credite 760.620.000
        85 01 Rambursări de credite externe 330.690.000
        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 429.930.000
        88 Rambursări de credite interne şi
              plăţi de dobânzi şi comisioane
              aferente acestora 108.786.062
        88 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 108.786.062
     01 Administraţie centrala 162.269.125
     02 Învăţământ preşcolar 26.420.361
     03 Învăţământ primar şi gimnazial 200.000.000
     04 Învăţământ liceal 1.924.627.829
     09 Învăţământ superior 13.479.106.154
     10 Biblioteci centrale, universitare
              şi pedagogice 174.000.000
     14 Internate, cămine şi cantine pentru
              elevi şi studenţi 797.000.000
     20 Centre de calificare şi recalificare 12.651.131
     25 Servicii publice descentralizate 1.010.000.000
     50 Alte instituţii şi acţiuni de învăţământ 5.543.777.441
5801 SĂNĂTATE 15.177.937.138
        01 CHELTUIELI CURENTE 8.125.641.432
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 1.263.558.881
        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 2.033.307.537
        34 SUBVENŢII 233.636.352
        38 TRANSFERURI 4.595.138.662
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.220.958.347
        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI
              COMISIOANE LA CREDITE 5.831.337.359
        85 Rambursări de credite externe şi plăţi de
              dobânzi şi comisioane la credite externe
              contractate de ordonatorii de credite 5.831.337.359
        85 01 Rambursări de credite externe 5.103.495.715
        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 727.841.644
     01 Administraţie centrala 652.608.657
     03 Spitale 1.419.840.229
     05 Creşe 5.978.705
     07 Centre de transfuzii sanguine 725.200.000
     09 Centre de sănătate 35.882.154
     25 Servicii publice descentralizate 3.700.000.000
     50 Alte instituţii şi acţiuni sanitare 8.638.427.393
5901 CULTURA, RELIGIE ŞI ACŢIUNI PRIVIND ACTIVITATEA
              SPORTIVA ŞI DE TINERET 8.579.398.822
        01 CHELTUIELI CURENTE 8.358.460.599
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 299.737.179
        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 1.902.264.864
        34 SUBVENŢII 3.275.293.756
        38 TRANSFERURI 2.881.164.800
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 199.078.223
        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI
              ŞI COMISIOANE LA CREDITE 21.860.000
        85 Rambursări de credite externe şi plăţi de
              dobânzi şi comisioane la credite externe
              contractate de ordonatorii de credite 21.860.000
        85 01 Rambursări de credite externe 8.685.000
        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 13.175.000
     01 Administraţie centrala 320.745.000
     02 Biblioteci publice naţionale 140.000.000
     04 Muzee 528.009.615
     05 Teatre şi instituţii profesioniste
              de spectacole şi concerte 573.512.740
     13 Consolidarea şi restaurarea
              monumentelor istorice 460.000.000
     14 Centre culturale 120.000.000
     15 Culte religioase 1.336.342.000
     16 Târguri, saloane şi expoziţii
              de carte şi de publicaţii culturale 6.000.000
     20 Activitatea sportiva 1.854.070.582
     21 Activitatea de tineret 134.410.800
     25 Servicii publice descentralizate 219.500.000
     50 Alte instituţii şi acţiuni privind
              cultura, religia şi activitatea
              sportiva şi de tineret 2.886.808.085
6001 ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII,
              AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII 62.426.413.998
        01 CHELTUIELI CURENTE 62.273.515.250
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 382.314.196
        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 2.083.908.401
        34 SUBVENŢII 15.945.718
        38 TRANSFERURI 59.791.346.935
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 69.087.748
        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI
              COMISIOANE LA CREDITE 83.811.000
        85 Rambursări de credite externe şi
              plăţi de dobânzi şi comisioane la
              credite externe contractate de
              ordonatorii de credite 83.811.000
        85 01 Rambursări de credite externe 37.888.000
        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 45.923.000

     01 Administraţie centrala 875.020.488
     09 Ajutor social 3.071.840.000
     14 Alocaţia de încredinţare şi plasament
              familial 431.873.000
     15 Alocaţia de stat pentru copii 11.895.973.273
     17 Ajutoare pentru soţii de militari în
              termen 7.363.000
     18 Centre de primire, triere şi cazare
              a persoanelor solicitante a statutului
              de refugiat 17.705.702
     19 Alocaţia pentru familiile cu copii 4.508.183.000
     20 Pensii, ajutoare, indemnizaţii şi sporuri
              I.O.V.R., veterani de război şi pentru alte
              categorii de beneficiari 20.549.885.823
     21 Pensii militari 14.339.274.681
     25 Servicii publice descentralizate 514.440.683
     29 Concediu plătit pentru creşterea copiilor
              până la 2 ani 5.220.800
     37 Ajutoare speciale 3.152.390.400
     38 Indemnizaţii nevăzători salariaţi 2.675.600
     43 Susţinerea sistemului de protecţie a
              drepturilor copilului 144.528.000
     48 Programe de protecţie sociala şi
              integrare socioprofesionala a
              persoanelor cu handicap 32.670.000
     50 Alte acţiuni privind asistenţa sociala,
              alocaţii, pensii, ajutoare şi
              indemnizaţii 2.862.352.825
     53 Servicii sociale 15.016.723
6301 SERVICII ŞI DEZVOLTARE
              PUBLICA ŞI LOCUINŢE 7.105.769.821
        01 CHELTUIELI CURENTE 1.479.308.700
        34 SUBVENŢII 11.281.000
        38 TRANSFERURI 1.468.027.700
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.648.529.021
        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI
              COMISIOANE LA CREDITE 2.977.932.100
        85 Rambursări de credite externe şi plăţi de
              dobânzi şi comisioane la credite externe
              contractate de ordonatorii de credite 2.977.932.100
        85 01 Rambursări de credite externe 1.505.470.000
        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 1.472.462.100
     08 Locuinţe 3.747.855.921
     50 Alte acţiuni privind dezvoltarea
              publica şi locuinţe 3.357.913.900
6401 MEDIU ŞI APE 3.339.319.977
        01 CHELTUIELI CURENTE 1.351.376.805
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 431.300.000
        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 274.769.205
        38 TRANSFERURI 645.307.600
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.557.215.672
        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI
              COMISIOANE LA CREDITE 430.727.500
        85 Rambursări de credite externe şi
              plăţi de dobânzi şi comisioane la
              credite externe contractate de
              ordonatorii de credite 430.727.500
        85 01 Rambursări de credite externe 64.175.000
        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 366.552.500
     01 Administraţie centrala 141.350.580
     02 Dezvoltare surse de apa, acumulări
              şi amenajări hidrotehnice 2.470.901.693
     03 Supraveghere şi protecţie mediu,
              reducerea şi controlul poluării 727.067.704
6601 INDUSTRIE 10.239.109.286
        01 CHELTUIELI CURENTE 8.027.645.786
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 343.571.000
        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 374.479.650
        34 SUBVENŢII 4.602.518.320
        38 TRANSFERURI 2.707.076.816
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.673.526.000
        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI
              ŞI COMISIOANE LA CREDITE 537.937.500
        85 Rambursări de credite externe şi plăţi de
              dobânzi şi comisioane la credite externe
              contractate de ordonatorii de credite 537.937.500
        85 01 Rambursări de credite externe 478.292.500
        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 59.645.000
     01 Administraţie centrala 840.573.283
     02 Prospecţiuni şi lucrări geologice pentru
              descoperirea de resurse minerale 160.000.000
     03 Combustibili minerali solizi 2.715.218.000
     06 Resurse minerale, altele decât
              combustibili 3.823.094.412
     07 Industrie prelucrătoare 464.209.603
     50 Alte cheltuieli în domeniul industriei 2.236.013.988
6701 AGRICULTURA ŞI SILVICULTURA 25.822.033.944
        01 CHELTUIELI CURENTE 24.544.463.944
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 1.138.922.428
        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 735.000.000
        34 SUBVENŢII 6.223.482.941
        36 PRIME 1.800.000.000
        38 TRANSFERURI 14.647.058.575
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 978.590.000
        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI
              COMISIOANE LA CREDITE 298.980.000
        85 Rambursări de credite externe şi
              plăţi de dobânzi şi comisioane la
              credite externe contractate de
              ordonatorii de credite 298.980.000
        85 01 Rambursări de credite externe 163.080.000
        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 135.900.000
     01 Administraţie centrala 1.085.397.507
     02 Amendare soluri acide şi alcaline 80.000.000
     03 Acoperire sume fixe la seminţe 852.200.000
     04 Combatere dăunători şi boli în
              sectorul vegetal 480.241.177
     05 Reproducţie şi selecţie animale 264.086.495
     06 Programe pentru susţinerea preturilor
              la produsele agricole 79.275.000
     07 Subvenţionare dobânzi aferente
              creditelor bancare acordate
              producătorilor agricoli 40.000.000
     10 Alte programe pentru sprijinirea
              producătorilor agricoli 14.252.753.575
     14 Îmbunătăţiri funciare, irigaţii,
              desecări şi combatere a eroziunii
              solului 2.214.220.000
     15 Silvicultura 518.263.814
     17 Prevenirea şi combaterea bolilor la
              animale şi combaterea epizootiilor 70.000.000
     18 Despăgubiri în caz de calamităţi naturale 50.000.000
     25 Servicii publice descentralizate 5.197.552.279
     50 Alte unităţi şi acţiuni din domeniul
              agriculturii şi silviculturii 638.044.097
6801 TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII 37.229.288.521
        01 CHELTUIELI CURENTE 19.050.248.082
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 244.894.789
        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 2.065.056.392
        34 SUBVENŢII 7.005.132.000
        38 TRANSFERURI 9.735.164.901
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.826.395.539
        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI
              ŞI COMISIOANE LA CREDITE 14.352.644.900
        85 Rambursări de credite externe şi
              plăţi de dobânzi şi comisioane la
              credite externe contractate de
              ordonatorii de credite 14.235.571.900
        85 01 Rambursări de credite externe 7.468.565.200
        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 6.767.006.700
        88 Rambursări de credite interne şi
              plăţi de dobânzi şi comisioane
              aferente acestora 117.073.000
        88 01 Rambursări de credite interne 101.659.000
        88 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 15.414.000
     01 Administraţie centrala 5.419.160.345
     02 Aviaţie civilă 2.588.379.164
     03 Navigaţie civilă 1.062.995.600
     05 Drumuri şi poduri 11.723.379.934
     06 Transport feroviar 12.653.902.974
     07 Transport în comun 3.624.586.304
     08 Aeroporturi de interes local 33.300.000
     09 Aviaţie civilă finanţată din venituri cu
              destinaţie speciala 123.584.200
6901 ALTE ACŢIUNI ECONOMICE 18.214.720.767
        01 CHELTUIELI CURENTE 16.557.234.571
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 223.461.211
        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 616.945.255
        34 SUBVENŢII 20.000.000
        38 TRANSFERURI 15.696.828.105
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 863.603.696
        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI
              ŞI COMISIOANE LA CREDITE 793.882.500
        85 Rambursări de credite externe şi
              plăţi de dobânzi şi comisioane la
              credite externe contractate de
              ordonatorii de credite 793.882.500
        85 01 Rambursări de credite externe 517.930.000
        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 275.952.500
     01 Administraţie centrala 262.989.888
     02 Rezerve de stat şi de mobilizare 1.313.581.920
     03 Prevenire şi combatere inundaţii
              şi gheţuri 11.285.782
     04 Meteorologie şi hidrologie 1.085.209.107
     05 Stimulare producţie de export şi a
              exportului 4.350.160.000
     07 Sprijinirea înfiinţării de noi
              întreprinderi şi susţinerea dezvoltării
              întreprinderilor mici şi mijlocii 1.021.340.920
     10 Sistemul Naţional Antigrindină 52.017.120
     13 Promovarea şi dezvoltarea turismului 191.102.652
     18 Fondul Naţional de Preaderare 8.831.683.949
     19 Susţinerea programelor de
              dezvoltare regională 802.380.229
     25 Servicii publice descentralizate 20.000.000
     27 Parcuri industriale 60.836.700
     50 Alte cheltuieli pentru acţiuni
              economice 212.132.500
7101 CERCETARE ŞTIINŢIFICA 7.227.353.206
        01 CHELTUIELI CURENTE 7.006.215.466
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 772.915.574
        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 497.323.174
        34 SUBVENŢII 26.693.419
        38 TRANSFERURI 5.709.283.299
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 221.137.740
     01 Administraţie centrala 267.827.330
     02 Cercetare fundamentală 745.680.013
     03 Cercetare aplicativa şi experimentală 5.980.319.163
     50 Alte instituţii şi acţiuni pentru
              cercetare ştiinţifica 233.526.700
7201 ALTE ACŢIUNI 7.191.243.390
        01 CHELTUIELI CURENTE 6.715.441.727
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 3.591.747.003
        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 746.095.393
        34 SUBVENŢII 200.000.000
        38 TRANSFERURI 2.177.599.331
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 295.641.663
        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI
              ŞI COMISIOANE LA CREDITE 180.160.000
        85 Rambursări de credite externe şi
              plăţi de dobânzi şi comisioane la
              credite externe contractate de
              ordonatorii de credite 180.160.000
        85 01 Rambursări de credite externe 26.050.000
        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 154.110.000
     01 Administraţie centrala vamală şi
              unităţi teritoriale 1.028.649.580
     05 Sistemul naţional de decoraţii 52.920.000
     06 Cheltuieli pentru aplicarea tratatelor
              internaţionale 7.150.000
     07 Protecţie civilă 294.333.473
     08 Executarea silita a creanţelor bugetare 40.200.000
     10 Despăgubiri civile, precum şi
              cheltuieli judiciare şi extrajudiciare
              derivate din acţiuni în reprezentarea
              intereselor statului
              potrivit dispoziţiilor legale 1.783.214.118
     11 Onorarii pentru expertizele contabile
              dispuse în cadrul procesului penal 5.000.000
     12 Dezvoltarea şi modernizarea punctelor
              de control pentru trecerea frontierei,
              precum şi a celorlalte unităţi vamale 272.418.056
     13 Programe de informare şi prezentare
              a imaginii României 132.380.000
     14 Proiect privind infrastructura urbana 76.710.000
     18 Masuri active pentru combaterea şomajului 6.983.750
     19 Zboruri speciale 200.000.000
     20 Fondul Român de Dezvoltare Sociala 161.800.000
     22 Proiecte de finanţare rurala 11.330.000
     30 Suma globală pentru proiecte
              şi masuri nenominalizate 2.763.070.790
     50 Alte cheltuieli 355.083.623
8501 TRANSFERURI DIN BUGETUL DE STAT 13.426.645.647
        01 CHELTUIELI CURENTE 13.426.645.647
        38 TRANSFERURI 13.426.645.647
     03 Transferuri din bugetul de stat către
              bugetele locale pentru investiţii
              finanţate parţial din împrumuturi externe 1.700.000.000
     04 Transferuri din bugetul de stat către
              bugetul asigurărilor sociale de stat 11.626.645.647
     05 Transferuri din bugetul de stat către
              bugetele locale din Fondul de intervenţie 100.000.000
8601 ÎMPRUMUTURI 129.160.900
        79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 129.160.900
     02 Împrumuturi pentru finalizarea
              unor obiective aprobate prin
              convenţii bilaterale şi acorduri
              interguvernamentale 100.000.000
     05 Împrumuturi acordate persoanelor
              care beneficiază de statutul de
              refugiat şi protecţie umanitara
              condiţionată 5.837.760
     11 Microcredite acordate persoanelor
              fizice care desfăşoară activităţi
              pe cont propriu, aducătoare de venituri,
              în vederea întreţinerii materiale 23.323.140
8801 DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI
              PUBLICE ŞI ALTE CHELTUIELI 34.801.740.000
        01 CHELTUIELI CURENTE 34.801.740.000
        49 DOBÂNZI 34.801.740.000
     01 Dobânzi aferente datoriei publice interne 11.371.000.000
     02 Dobânzi, comisioane şi alte costuri
              aferente datoriei publice externe 10.729.200.000
     03 Cheltuieli ocazionate de emisiunea
              şi plasarea titlurilor de stat şi de
              riscul garanţiilor date de stat, în
              condiţiile legii 2.243.900.000
     04 Diferenţe de curs aferente
              datoriei publice externe 9.057.640.000
     05 Diferenţe de curs aferente datoriei
              publice interne 1.000.000.000
     06 Comisioane pentru operaţiunile prin
              contul curent general al Trezoreriei
              Statului 400.000.000
9501 FONDURI DE REZERVA 269.902.710
        60 REZERVE 269.902.710
     01 Fond de rezerva bugetară la
              dispoziţia Guvernului 169.902.710
     02 Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului 100.000.000
5003 SUME ALOCATE DIN VENITURI PROPRII
              _________________________________ 15.652.527.815

        01 CHELTUIELI CURENTE 11.404.668.192
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 3.758.273.063
        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 7.272.578.109
        38 TRANSFERURI 373.817.020
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 4.228.144.023
        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI
              ŞI COMISIOANE LA CREDITE 19.715.600
        85 Rambursări de credite externe şi plăţi
              de dobânzi şi comisioane la credite externe
              contractate de ordonatorii de credite 19.715.600
        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 19.715.600
5103 AUTORITĂŢI PUBLICE 186.473.000
        01 CHELTUIELI CURENTE 154.871.140
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 81.524.620
        20 CELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 73.346.520
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 31.601.860
     02 Autorităţi Legislative 54.000.000
     05 Autorităţi executive 132.473.000
5403 APĂRARE NAŢIONALĂ 1.253.249.560
        01 CHELTUIELI CURENTE 819.355.789
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 114.001.228
        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 705.354.561
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 433.893.771
     02 Apărare naţională şi operaţiuni de
              menţinere a păcii 1.253.249.560
5503 ORDINE PUBLICA ŞI SIGURANŢA NAŢIONALĂ 1.193.179.065
        01 CHELTUIELI CURENTE 938.105.201
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 355.894.034
        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 581.211.167
        38 TRANSFERURI 1.000.000
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 235.358.264
        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI
              ŞI COMISIOANE LA CREDITE 19.715.600
        85 Rambursări de credite externe şi
              plăţi de dobânzi şi comisioane la
              credite externe contractate de
              ordonatorii de credite 19.715.600
        85 02 Plaţi de dobânzi şi comisioane 19.715.600
     04 Paza şi supravegherea frontierei 3.200.000
     05 Jandarmerie 395.162.749
     06 Siguranţa naţională 8.000.000
     08 Sistemul naţional unic de apeluri
              de urgenţă 538.464.000
     50 Alte instituţii şi acţiuni privind
              ordinea publica şi siguranţa naţională 248.352.316
5703 ÎNVĂŢĂMÂNT 9.947.605.655
        01 CHELTUIELI CURENTE 7.884.717.655
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 3.140.127.472
        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 4.716.773.163
        38 TRANSFERURI 27.817.020
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.062.888.000
     04 Învăţământ liceal 1.500.000
     09 Învăţământ superior 8.096.756.836
     14 Internate, cămine şi cantine pentru
              elevi şi studenţi 870.000.000
     50 Alte instituţii şi acţiuni de învăţământ 979.348.819
5803 SĂNĂTATE 427.680.000
        01 CHELTUIELI CURENTE 377.680.000
        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 377.680.000
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 50.000.000
     07 Centre de transfuzii sanguine 18.540.000
     25 Servicii publice descentralizate 361.502.500
     50 Alte instituţii şi acţiuni sanitare 47.637.500
5903 CULTURA, RELIGIE ŞI ACŢIUNI PRIVIND
              ACTIVITATEA SPORTIVA ŞI DE TINERET 450.888.730
        01 CHELTUIELI CURENTE 318.827.730
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 5.238.320
        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 163.589.410
        38 TRANSFERURI 150.000.000
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 132.061.000
     07 Case de cultura 26.123.600
     20 Activitatea sportiva 400.000.000
     25 Servicii publice descentralizate 21.600.000
     50 Alte instituţii şi acţiuni privind
              cultura, religia şi activitatea
              sportiva şi de tineret 3.165.130
6303 SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICA ŞI LOCUINŢE 677.322.226
        01 CHELTUIELI CURENTE 491.782.098
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 13.204.579
        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 283.577.519
        38 TRANSFERURI 195.000.000
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 185.540.128
     50 Alte acţiuni privind dezvoltarea
              publica şi locuinţe 677.322.226
6703 AGRICULTURA ŞI SILVICULTURA 1.008.000.000
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.008.000.000
     15 Silvicultura 560.000.000
     50 Alte unităţi şi acţiuni din domeniul
              agriculturii şi silviculturii 448.000.000
6903 ALTE ACŢIUNI ECONOMICE 426.391.677
        01 CHELTUIELI CURENTE 355.350.677
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 28.381.908
        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 326.968.769
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 71.041.000
     02 Rezerve materiale naţionale şi de
              mobilizare 301.501.411
     50 Alte cheltuieli pentru acţiuni economice 124.890.266
7103 CERCETARE ŞTIINŢIFICA 80.237.902
        01 CHELTUIELI CURENTE 62.477.902
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 19.900.902
        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 42.577.000
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 17.760.000
     01 Administraţie centrala 7.926.045
     02 Cercetare fundamentală 59.196.304
     50 Alte instituţii şi acţiuni pentru
              cercetare ştiinţifica 13.115.553
7203 ALTE ACŢIUNI 1.500.000
        01 CHELTUIELI CURENTE 1.500.000
        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 1.500.000
     50 Alte cheltuieli 1.500.000
5014 CREDITE EXTERNE
              _____________________ 47.786.408.158

        01 CHELTUIELI CURENTE 27.481.911.632
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 56.289.234
        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 1.160.934.028
        34 SUBVENŢII 226.500.000
        38 TRANSFERURI 26.038.188.370
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 20.280.110.026
        79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 24.386.500
5114 AUTORITĂŢI PUBLICE 2.049.830.000
        01 CHELTUIELI CURENTE 1.451.450.000
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 680.000
        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 565.344.000
        38 TRANSFERURI 885.426.000
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 598.380.000
     03 Autorităţi Judecătoreşti 320.880.000
     05 Autorităţi executive 1.728.950.000
5414 APĂRARE NAŢIONALĂ 3.553.536.038
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.553.536.038
     02 Apărare naţională şi operaţiuni de
              menţinere a păcii 3.553.536.038
5514 ORDINE PUBLICA ŞI SIGURANŢA NAŢIONALĂ 6.776.152.500
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 6.776.152.500
     01 Administraţie centrala 758.772.500
     02 Politie 298.225.000
     04 Paza şi supravegherea frontierei 4.108.807.500
     06 Siguranţa naţională 972.090.000
     50 Alte instituţii şi acţiuni privind
              ordinea publica şi siguranţa naţională 638.257.500
5714 ÎNVĂŢĂMÂNT 3.174.775.000
        01 CHELTUIELI CURENTE 473.404.262
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 21.837.484
        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 430.975.528
        38 TRANSFERURI 20.591.250
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.701.370.738
     03 Învăţământ primar şi gimnazial 1.909.970.000
     04 Învăţământ liceal 1.264.805.000
5814 SĂNĂTATE 3.446.427.500
        01 CHELTUIELI CURENTE 122.500.000
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 28.600.000
        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 90.700.000
        38 TRANSFERURI 3.200.000
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.323.927.500
     03 Spitale 2.986.062.750
     50 Alte instituţii şi acţiuni sanitare 460.364.750
5914 CULTURA, RELIGIE ŞI ACŢIUNI PRIVIND
              ACTIVITATEA SPORTIVA ŞI DE TINERET 26.425.000
        01 CHELTUIELI CURENTE 23.405.000
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 75.500
        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 22.197.000
        38 TRANSFERURI 1.132.500
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.020.000
     50 Alte instituţii şi acţiuni privind
              cultura, religia şi activitatea
              sportiva şi de tineret 26.425.000
6014 ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII,
              AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII 224.801.250
        01 CHELTUIELI CURENTE 126.651.250
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 5.096.250
        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 25.292.500
        38 TRANSFERURI 96.262.500
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 98.150.000
     25 Servicii publice descentralizate 128.538.750
     43 Susţinerea sistemului de protecţie a
              drepturilor copilului 24.500.000
     53 Servicii sociale 71.762.500
6314 SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICA ŞI LOCUINŢE 2.764.432.500
        01 CHELTUIELI CURENTE 2.111.999.250
        38 TRANSFERURI 2.111.999.250
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 652.433.250
     08 Locuinţe 462.437.500
     50 Alte acţiuni privind dezvoltarea
              publica şi locuinţe 2.301.995.000
6414 MEDIU ŞI APE 1.427.330.000
        01 CHELTUIELI CURENTE 343.530.000
        38 TRANSFERURI 343.530.000
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.083.800.000
     02 Dezvoltare surse de apa, acumulări
              şi amenajări hidrotehnice 1.427.330.000
6614 INDUSTRIE 1.474.649.370
        01 CHELTUIELI CURENTE 956.994.370
        38 TRANSFERURI 956.994.370
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 517.655.000
     01 Administraţie centrala 956.994.370
     05 Electricitate şi alte forme de energie 517.655.000
6714 AGRICULTURA ŞI SILVICULTURA 834.650.000
        01 CHELTUIELI CURENTE 834.650.000
        38 TRANSFERURI 834.650.000
     15 Silvicultura 290.680.000
     50 Alte unităţi şi acţiuni din domeniul
              agriculturii şi silviculturii 543.970.000
6814 TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII 21.014.297.500
        01 CHELTUIELI CURENTE 20.042.612.500
        38 TRANSFERURI 20.042.612.500
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 971.685.000
     01 Administraţie centrala 15.446.167.500
     02 Aviaţie civilă 268.025.000
     03 Navigaţie civilă 246.130.000
     05 Drumuri şi poduri 2.835.030.000
     06 Transport feroviar 1.515.285.000
     07 Transport în comun 703.660.000
6914 ALTE ACŢIUNI ECONOMICE 679.500.000
        01 CHELTUIELI CURENTE 679.500.000
        34 SUBVENŢII 226.500.000
        38 TRANSFERURI 453.000.000
     01 Administraţie centrala 226.500.000
     04 Meteorologie şi hidrologie 453.000.000
7214 ALTE ACŢIUNI 315.215.000
        01 CHELTUIELI CURENTE 315.215.000
        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 26.425.000
        38 TRANSFERURI 288.790.000
     07 Protecţie civilă 62.290.000
     18 Masuri active pentru combaterea
              şomajului 26.425.000
     20 Fondul Român de Dezvoltare Sociala 226.500.000
8614 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 24.386.500
        79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 24.386.500
     13 Împrumuturi acordate de agenţiile
              guvernamentale şi administrate prin
              agenţii de credit 24.386.500
5015 ÎMPRUMUTURI INTERNE
              ___________________ 350.000.000

        01 CHELTUIELI CURENTE 100.000.000
        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 100.000.000
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 250.000.000
5515 ORDINE PUBLICA ŞI SIGURANŢA NAŢIONALĂ 350.000.000
        01 CHELTUIELI CURENTE 100.000.000
        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 100.000.000
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 250.000.000
     06 Siguranţa naţională 350.000.000
5030 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
              ______________________________ 47.364.887.728

        01 CHELTUIELI CURENTE 44.077.695.045
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 110.852.780
        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 3.759.131.756
        38 TRANSFERURI 40.207.710.509
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.287.192.683
5130 AUTORITĂŢI PUBLICE 2.404.579.081
        01 CHELTUIELI CURENTE 1.802.317.381
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 84.552.780
        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 1.344.347.816
        38 TRANSFERURI 373.416.785
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 602.261.700
     03 Autorităţi Judecătoreşti 34.459.300
     04 Alte organe ale autorităţilor publice 36.907.800
     05 Autorităţi executive 2.333.211.981
5530 ORDINE PUBLICA ŞI SIGURANŢA NAŢIONALĂ 1.935.747.600
        01 CHELTUIELI CURENTE 258.100.000
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 2.500.000
        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 255.600.000
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.677.647.600
     04 Paza şi supravegherea frontierei 373.739.200
     05 Jandarmerie 3.000.000
     06 Siguranţa naţională 1.015.782.000
     50 Alte instituţii şi acţiuni privind
              ordinea publica şi siguranţa naţională 543.226.400
5730 ÎNVĂŢĂMÂNT 690.988.920
        01 CHELTUIELI CURENTE 690.988.920
        38 TRANSFERURI 690.988.920
     05 Învăţământ profesional 68.833.160
     50 Alte instituţii şi acţiuni de învăţământ 622.155.760
5830 SĂNĂTATE 884.160.000
        01 CHELTUIELI CURENTE 669.852.000
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 23.800.000
        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 269.252.000
        38 TRANSFERURI 376.800.000
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 214.308.000
     25 Servicii publice descentralizate 884.160.000
5930 CULTURA, RELIGIE ŞI ACŢIUNI PRIVIND
              ACTIVITATEA SPORTIVA ŞI DE TINERET 182.627.892
        01 CHELTUIELI CURENTE 182.627.892
        38 TRANSFERURI 182.627.892
     21 Activitatea de tineret 61.375.520
     50 Alte instituţii şi acţiuni privind
              cultura, religia şi activitatea
              sportiva şi de tineret 121.252.372
6030 ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII,
              AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII 2.645.236.480
        01 CHELTUIELI CURENTE 2.295.927.480
        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 1.653.130.440
        38 TRANSFERURI 642.797.040
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 349.309.000
     01 Administraţie centrala 1.615.353.540
     43 Susţinerea sistemului de protecţie a
              drepturilor copilului 756.650.440
     48 Programe de protecţie sociala şi
              integrare socioprofesionala a
              persoanelor cu handicap 273.232.500
6430 MEDIU ŞI APE 1.867.841.200
        01 CHELTUIELI CURENTE 1.867.841.200
        38 TRANSFERURI 1.867.841.200
     03 Supraveghere şi protecţie mediu,
              reducerea şi controlul poluării 1.867.841.200
6630 INDUSTRIE 132.500.000
        01 CHELTUIELI CURENTE 132.500.000
        38 TRANSFERURI 132.500.000
     01 Administraţie centrala 132.500.000
6730 AGRICULTURA ŞI SILVICULTURA 18.623.954.920
        01 CHELTUIELI CURENTE 18.623.954.920
        38 TRANSFERURI 18.623.954.920
     10 Alte programe pentru sprijinirea
              producătorilor agricoli 18.623.954.920
6830 TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII 11.407.362.222
        01 CHELTUIELI CURENTE 11.065.702.639
        38 TRANSFERURI 11.065.702.639
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 341.659.583
     01 Administraţie centrala 254.405.434
     03 Navigaţie civilă 214.300.000
     05 Drumuri şi poduri 7.215.369.993
     06 Transport feroviar 3.723.286.795
6930 ALTE ACŢIUNI ECONOMICE 5.730.846.433
        01 CHELTUIELI CURENTE 5.730.846.433
        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 20.572.800
        38 TRANSFERURI 5.710.273.633
     01 Administraţie centrala 236.460.000
     07 Stimulare întreprinderi mici şi mijlocii 7.712.459
     19 Susţinerea programelor de
              dezvoltare regională 5.486.673.974
7130 CERCETARE ŞTIINŢIFICA 540.807.480
        01 CHELTUIELI CURENTE 540.807.480
        38 TRANSFERURI 540.807.480
     03 Cercetare aplicativa şi experimentală 540.807.480
7230 ALTE ACŢIUNI 318.235.500
        01 CHELTUIELI CURENTE 216.228.700
        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 216.228.700
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 102.006.800
     12 Dezvoltarea şi modernizarea punctelor de
              control pentru trecerea frontierei, precum
              şi a celorlalte unităţi vamale 318.235.500
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


    ANEXA 4

                              SUME
             defalcate din impozitul pe venit pentru
                 ajutor social şi ajutor pentru
              încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni
            şi combustibili petrolieri, potrivit legii,
                          pe anul 2005

                                               - mii lei -
────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Judeţul Suma
crt.
────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL 6.145.446.000
 1. ALBA 133.072.000
 2. ARAD 107.937.000
 3. ARGEŞ 176.759.000
 4. BACĂU 181.636.000
 5. BIHOR 157.545.000
 6. BISTRIŢA - NĂSĂUD 80.036.000
 7. BOTOŞANI 218.420.000
 8. BRAŞOV 172.003.000
 9. BRĂILA 94.714.000
10. BUZĂU 224.581.000
11. CARAS - SEVERIN 94.720.000
12. CĂLĂRAŞI 157.055.000
13. CLUJ 125.383.000
14. CONSTANŢA 174.650.000
15. COVASNA 62.199.000
16. DÂMBOVIŢA 200.716.000
17. DOLJ 330.842.000
18. GALAŢI 205.165.000
19. GIURGIU 80.294.000
20. GORJ 129.886.000
21. HARGHITA 78.142.000
22. HUNEDOARA 147.926.000
23. IALOMIŢA 102.323.000
24. IAŞI 371.228.000
25. ILFOV 72.051.000
26. MARAMUREŞ 133.952.000
27. MEHEDINŢI 135.084.000
28. MUREŞ 176.745.000
29. NEAMŢ 173.805.000
30. OLT 180.848.000
31. PRAHOVA 180.671.000
32. SATU MARE 97.176.000
33. SĂLAJ 68.434.000
34. SIBIU 106.971.000
35. SUCEAVA 150.183.000
36. TELEORMAN 158.348.000
37. TIMIŞ 93.278.000
38. TULCEA 80.922.000
39. VASLUI 259.168.000
40. VÂLCEA 116.178.000
41. VRANCEA 108.545.000
42. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 45.855.000
────────────────────────────────────────────────────────────    ANEXA 5


                                    SUME
              defalcate din impozitul pe venit pentru susţinerea
              sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap,
              cultură şi culte şi echilibrarea bugetelor locale,
                                pe anul 2005

                                                                                            - mii lei -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                ────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                Susţinerea Cultura şi din care: Sume
                                sistemului culte ─────────────────────── defalcate
                                de protecţie Contribuţii Instituţii din impozitul
                                a persoanelor pentru de cultura pe venit
                                cu handicap personalul preluate pentru
Nr. neclerical de auto- echilibrare
crt. Judeţul Total rităţile
                                                                          locale
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   TOTAL 15.229.524.000 3.241.543.000 1.031.692.000 866.494.000 165.198.000 10.956.289.000
 1 ALBA 346.389.000 89.160.000 40.999.000 35.535.000 5.464.000 216.230.000
 2 ARAD 292.906.000 50.200.000 18.787.000 18.787.000 0 223.919.000
 3 ARGEŞ 406.226.000 109.830.000 27.503.000 26.361.000 1.142.000 268.893.000
 4 BACĂU 466.554.000 123.309.000 21.506.000 21.506.000 0 321.739.000
 5 BIHOR 417.452.000 93.979.000 41.021.000 41.021.000 0 282.452.000
 6 BISTRIŢA -
   NĂSĂUD 274.483.000 32.270.000 13.059.000 13.059.000 0 229.154.000
 7 BOTOŞANI 528.410.000 88.674.000 28.254.000 12.428.000 15.826.000 411.482.000
 8 BRAŞOV 276.477.000 64.605.000 20.971.000 20.971.000 0 190.901.000
 9 BRĂILA 272.632.000 50.048.000 9.078.000 9.078.000 0 213.506.000
10 BUZĂU 393.956.000 63.898.000 12.137.000 12.137.000 0 317.921.000
11 CARAS -
   SEVERIN 398.690.000 87.174.000 25.438.000 25.438.000 0 286.078.000
12 CĂLĂRAŞI 337.832.000 51.825.000 5.486.000 5.486.000 0 280.521.000
13 CLUJ 322.695.000 54.632.000 37.671.000 37.671.000 0 230.392.000
14 CONSTANŢA 327.503.000 94.951.000 12.768.000 12.768.000 0 219.784.000
15 COVASNA 177.939.000 32.188.000 7.282.000 7.282.000 0 138.469.000
16 DÂMBOVIŢA 399.885.000 101.885.000*) 23.809.000 18.642.000 5.167.000 274.191.000
17 DOLJ 468.973.000 83.208.000 36.026.000 19.322.000 16.704.000 349.739.000
18 GALAŢI 309.125.000 32.694.000 22.235.000 22.235.000 0 254.196.000
19 GIURGIU 297.664.000 63.829.000 4.515.000 4.515.000 0 229.320.000
20 GORJ 221.772.000 52.466.000 14.807.000 14.807.000 0 154.499.000
21 HARGHITA 266.410.000 36.374.000 13.544.000 13.544.000 0 216.492.000
22 HUNEDOARA 300.722.000 47.156.000 14.710.000 14.710.000 0 238.856.000
23 IALOMIŢA 279.240.000 49.265.000 7.282.000 7.282.000 0 222.693.000
24 IAŞI 480.076.000 90.272.000 33.060.000 33.060.000 0 356.744.000
25 ILFOV 118.040.000 52.322.000 9.757.000 9.757.000 0 55.961.000
26 MARAMUREŞ 438.366.000 82.510.000 33.934.000 33.934.000 0 321.922.000
27 MEHEDINŢI 252.255.000 31.587.000 12.574.000 12.574.000 0 208.094.000
28 MUREŞ 459.720.000 111.590.000 86.508.000 34.322.000 52.186.000***) 261.622.000
29 NEAMŢ 570.751.000 131.200.000 44.516.000 44.516.000 0 395.035.000
30 OLT 377.395.000 61.036.000 15.583.000 15.583.000 0 300.776.000
31 PRAHOVA 423.135.000 132.407.000 11.408.000 11.408.000 0 279.320.000
32 SATU MARE 299.999.000 68.745.000 19.904.000 19.904.000 0 211.350.000
33 SĂLAJ 244.725.000 56.527.000 23.350.000 23.350.000 0 164.848.000
34 SIBIU 342.675.000 117.711.000 43.357.000 25.487.000 17.870.000 181.607.000
35 SUCEAVA 731.648.000 139.589.000 57.471.000 29.274.000 28.197.000 534.588.000
36 TELEORMAN 366.203.000 48.534.000 14.855.000 14.855.000 0 302.814.000
37 TIMIŞ 388.007.000 115.507.000 33.254.000 33.254.000 0 239.246.000
38 TULCEA 259.656.000 34.415.000 12.331.000 12.331.000 0 212.910.000
39 VASLUI 518.351.000 66.227.000 15.049.000 15.049.000 0 437.075.000
40 VÂLCEA 350.328.000 95.137.000 24.321.000 24.321.000 0 230.870.000
41 VRANCEA 378.359.000 83.068.000 11.505.000 11.505.000 0 283.786.000
42 MUNICIPIUL
   BUCUREŞTI 239.606.000 169.539.000 70.067.000 47.425.000 22.642.000****)
Sume ce se
repartizează
în baza unor
acte
normative**) 206.294.000 206.294.000
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

----------
    *) În baza prevederilor art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 72/1999, aprobată prin Legea nr. 55/2000 şi a Legii nr. 298/2003, se alocă Consiliului local al comunei Gura Ocniţei suma de 5.672.000 mii lei;
    **) În baza prevederilor art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 253/2000, aprobată prin Legea nr. 163/2001 se alocă Consiliului judeţean Iaşi suma de 60.669.000 mii lei, în baza prevederilor art. 4 alin. (2) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2002, aprobată prin Legea nr. 643/2002, se alocă Consiliului local al municipiului Iaşi suma de 72.613.000 mii lei şi Consiliului local al municipiului Suceava suma de 73.012.000 mii lei;
    ***) Din care, 20.000.000 mii lei pentru reparaţii capitale la clădirea Teatrului Naţional Târgu Mureş;
    ****) Din care, 5.000.000 mii lei pentru lucrări în continuare şi dotări la sediul Teatrului Masca, din Bd. Uverturii, nr. 70-72.
----------

    NOTĂ:
    La stabilirea criteriilor pentru repartizarea în proporţie de 15% a sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, precum şi a cotei defalcate de 17% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţului, Consiliul Judeţean Iaşi va avea în vedere şi asigurarea sumelor necesare finanţării obiectivului de investiţii "Sală multifuncţională, cu anexele aferente, ca sediu pentru autorităţile administraţiei publice locale ale municipiului Paşcani."


    ANEXA 6

                        CRITERIUL CAPACITATE FINANCIARĂ
              de repartizare pe unităţi administrativ-teritoriale
                a sumelor şi cotelor defalcate din impozitul pe
               venit pentru echilibrare, pe anul 2005, potrivit
               art. 29 alin. (3) şi (5) din Ordonanţa de Urgenţă
           a Guvernului nr. 45/2003; privind finanţele publice locale

    Se calculează potrivit următoarei formule:


                I(j):P(j) P(u)
                --------- x -----
                I(u):P(u) P(j)
    SDu = -------------------------- x SDj
              ┌ ┐
           n │ I(j):P(j) P(u)│
           Σ │ --------- x -----│
          u=1 │ I(u):P(u) P(j)│
              └ ┘

    în care:
    SDu = Sume defalcate din impozitul pe venit pe unitate
          administrativ-teritorială
    SDj = Suma defalcată din impozitul pe venit repartizată pe total
         judeţ potrivit acestui criteriu
    I(j) = impozitul pe venit, la nivelul judeţului
    P(j) = populaţia judeţului
    I(u) = impozitul pe venit cuvenit unităţii administrativ-teritoriale
    P(u) = populaţia unităţii administrativ-teritoriale

    NOTĂ:
    Aceeaşi formulă se utilizează şi pentru repartizarea sumelor
 rezultate din cota defalcată de 17% care se repartizează pentru
 echilibrarea bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale,
 înlocuindu-se SDu şi SDj cu:
    SCDu = Sumă din cota defalcată din impozitul pe venit pe unitate
           administrativ-teritorială
    SCDj = Sumă din cota defalcată din impozitul pe venit la nivelul
           judeţului după deducerea sumei cuvenite bugetului
           propriu al judeţului    ANEXA 7

                                     SUME
                 defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
                    subvenţionarea energiei termice livrată
                           populaţiei pe anul 2005

                                      - mii lei -
──────────────────────────────────────────────────
Nr. Judeţul Suma
crt.
──────────────────────────────────────────────────
TOTAL 4.975.073.000
 1. ALBA 10.230.000
 2. ARAD 121.076.000
 3. ARGEŞ 236.776.000
 4. BACĂU 234.855.000
 5. BIHOR 251.317.000
 6. BISTRIŢA - NĂSĂUD 24.409.000
 7. BOTOŞANI 208.937.000
 8. BRAŞOV 149.441.000
 9. BRĂILA 60.821.000
10. BUZĂU 130.387.000
11. CARAS - SEVERIN 41.240.000
12. CĂLĂRAŞI 32.642.000
13. CLUJ 79.456.000
14. CONSTANŢA 302.156.000
15. COVASNA 12.425.000
16. DÂMBOVIŢA 51.908.000
17. DOLJ 154.896.000
18. GALAŢI 121.710.000
19. GIURGIU 47.444.000
20. GORJ 22.191.000
21. HARGHITA 65.664.000
22. HUNEDOARA 80.715.000
23. IALOMIŢA 13.371.000
24. IAŞI 91.592.000
25. ILFOV 2.411.000
26. MARAMUREŞ 1.179.000
27. MEHEDINŢI 59.696.000
28. MUREŞ 22.190.000
29. NEAMŢ 38.774.000
30. OLT 37.378.000
31. PRAHOVA 158.515.000
32. SATU MARE 0
33. SĂLAJ 24.515.000
34. SIBIU 26.789.000
35. SUCEAVA 272.090.000
36. TELEORMAN 74.395.000
37. TIMIŞ 328.242.000
38. TULCEA 82.709.000
39. VASLUI 55.793.000
40. VÂLCEA 68.907.000
41. VRANCEA 82.403.000
42. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1.093.428.000
──────────────────────────────────────────────────    ANEXA 8

                                  SUME
             defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
                finanţarea cheltuielilor instituţiilor de
             învăţământ preuniversitar de stat, susţinerea
             sistemului de protecţie a copilului, creşelor
             şi centrelor judeţene şi locale de consultanţă
                        agricolă, pe anul 2005


                                                                  - mii lei -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
               Total sume din care, pentru:
               defalcate ────────────────────────────────────────────────
Nr. din taxa pe Învăţământul Susţinerea Creşe Centre
crt. Judeţul valoarea preuniversitar sistemului judeţene şi
               adăugată de stat de protecţie locale de
                                            a copilului consultanţă
                                                                     agricolă
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   TOTAL 49.675.974.600 45.602.874.600 3.607.100.000 262.300.000 203.700.000
 1 ALBA 1.003.184.000 922.437.000 73.694.000 1.340.000 5.713.000
 2 ARAD 1.022.919.000 915.933.000 99.544.000 2.288.000 5.154.000
 3 ARGEŞ 1.562.238.000 1.457.467.000 89.077.000 8.320.000 7.374.000
 4 BACĂU 1.660.374.000 1.541.620.000 104.338.000 9.266.000 5.150.000
 5 BIHOR 1.491.258.000 1.371.921.000 106.407.000 7.126.000 5.804.000
 6 BISTRIŢA-
   NĂSĂUD 890.713.000 805.396.000 74.118.000 6.388.000 4.811.000
 7 BOTOŞANI 1.089.927.000 1.001.985.000 81.465.000 1.819.000 4.658.000
 8 BRAŞOV 1.286.944.000 1.186.003.000 93.903.000 3.710.000 3.328.000
 9 BRĂILA 845.871.000 749.306.000 88.436.000 4.518.000 3.611.000
10 BUZĂU 1.173.573.000 1.054.782.000 109.890.000 3.545.000 5.356.000
11 CARAS -
   SEVERIN 773.093.000 711.538.000 53.338.000 2.762.000 5.455.000
12 CĂLĂRAŞI 644.738.000 582.800.000 54.828.000 2.013.000 5.097.000
13 CLUJ 1.619.045.000 1.500.980.000 100.348.000 12.676.000 5.041.000
14 CONSTANŢA 1.493.541.000 1.381.159.000 94.953.000 11.603.000 5.826.000
15 COVASNA 611.460.000 561.618.000 44.851.000 1.614.000 3.377.000
16 DÂMBOVIŢA 1.191.636.000 1.105.505.000 76.217.000 3.573.000 6.341.000
17 DOLJ 1.619.628.000 1.504.081.000 102.002.000 7.637.000 5.908.000
18 GALAŢI 1.309.135.000 1.193.950.000 106.043.000 5.019.000 4.123.000
19 GIURGIU 478.036.000 441.036.000 31.739.000 990.000 4.271.000
20 GORJ 952.581.000 890.447.000 53.503.000 4.802.000 3.829.000
21 HARGHITA 931.939.000 870.211.000 55.900.000 2.484.000 3.344.000
22 HUNEDOARA 1.132.268.000 1.036.626.000 87.144.000 5.268.000 3.230.000
23 IALOMIŢA 593.451.000 535.838.000 52.243.000 1.516.000 3.854.000
24 IAŞI 2.069.616.000 1.826.367.000 221.179.000 15.400.000 6.670.000
25 ILFOV 481.405.000 427.521.000 48.913.000 278.000 4.693.000
26 MARAMUREŞ 1.303.026,000 1.204.292.000 81.521.000 12.663.000 4.550.000
27 MEHEDINŢI 722.180.000 660.032.000 55.852.000 1.906.000 4.390.000
2& MUREŞ 1.430.784.000 1.329.037.000 92.250.000 3.791.000 5.706.000
29 NEAMŢ 1.332.420.000 1.226.510.000 90.287.000 10.039.000 5.584.000
30 OLT 1.120.196.000 1.029.131.000 80.626.000 4.198.000 6.241.000
31 PRAHOVA 1.641.833.000 1.521.496.000 108.684.000 6.360.000 5.293.000
32 SATU MARE 986.683.000 899.238.000 78.997.000 3.439.000 5.009.000
33 SĂLAJ 703.128.000 655.383.000 41.649.000 1.387.000 4.709.000
34 SIBIU 1.026.091.000 955.637.000 59.345.000 6.655.000 4.454.000
35 SUCEAVA 1.748.546.000 1.624.278.000 113.693.000 4.814.000 5.761.000
36 TELEORMAN 945.113.000 849.261.000 87.287.000 2.969.000 5.596.000
37 TIMIŞ 1.531.606.000 1.392.232.000 126.551.000 7.762.000 5.061.000
38 TULCEA 590.247.000 534.692.000 48.735.000 3.252.000 3.568.000
39 VASLUI 1.110.511.000 1.013.488.000 90.396.000 2.107.000 4.520.000
40 VÂLCEA 1.080.077.000 960.174.000 106.569.000 9.200.000 4.134.000
41 VRANCEA 857.412.000 772.422.000 76.366.000 3.656.000 4.968.000
42 MUNICIPIUL
   BUCUREŞTI 3.617.548.600 3.399.044.600 164.219.000 52.147.000 2.138.000
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


    ANEXA 8a

                                     SUME
                defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
                  finanţarea cheltuielilor instituţiilor de
                învăţământ preuniversitar de stat, pe anul 2005

                                                                  - mii lei -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                     Total sume din care, pentru:
                     defalcate ───────────────────────────────────────────
Nr. din taxa pe Bugetul propriu al judeţului Bugetele
crt. Judeţul valoarea din care, pentru: locale ale
                      adăugată ──────────────────────────── comunelor,
                                    Învătământ Produse oraşelor şi
                                     special lactate municipiilor
                                                      şi de
                                                   panificaţie
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   TOTAL 45.602.874.600 1.976.000.000 2.365.849.000 41.261.025.600
 1 ALBA 922.437.000 29.335.000 44.664.000 848.438.000
 2 ARAD 915.933.000 58.326.000 49.745.000 807.862.000
 3 ARGEŞ 1.457.467.000 29.030.000 72.884.000 1.355.553.000
 4 BACĂU 1.541.620.000 30.304.000 90.961.000 1.420.355.000
 5 BIHOR 1.371.921.000 105.940.000 69.271.000 1.196.710.000
 6 BISTRIŢA-NĂSĂUD 805.396.000 70.158.000 43.481.000 691.757.000
 7 BOTOŞANI 1.001.985.000 33.226.000 62.546.000 906.213.000
 8 BRAŞOV 1.186.003.000 58.425.000 55.116.000 1.072.462.000
 9 BRĂILA 749.306.000 30.122.000 37.925.000 681.259.000
10 BUZĂU 1.054.782.000 47.156.000 58.079.000 949.547.000
11 CARAS-SEVERIN 711.538.000 56.710.000 37.416.000 617.412.000
12 CĂLĂRAŞI 582.800.000 0 37.560.000 545.240.000
13 CLUJ 1.500.980.000 111.612.000 60.085.000 1.329.283.000
14 CONSTANŢA 1.381.159.000 41.728.000 74.009.000 1.265.422.000
15 COVASNA 561.618.000 14.993.000 28.139.000 518.486.000
16 DÂMBOVIŢA 1.105.505.000 22.100.000 64.148.000 1.019.257.000
17 DOLJ 1.504.081.000 54.382.000 79.856.000 1.369.843.000
18 GALAŢI 1.193.950.000 51.064.000 69.541.000 1.073.345.000
19 GIURGIU 441.036.000 2.832.000 32.650.000 405.554.000
20 GORJ 890.447.000 16.552.000 50.021.000 823.874.000
21 HARGHITA 870.211.000 14.574.000 39.693.000 815.944.000
22 HUNEDOARA 1.036.626.000 35.360.000 49.998.000 951.268.000
23 IALOMIŢA 535.838.000 12.450.000 32.103.000 491.285.000
24 IAŞI 1.826.367.000 86.174.000 99.869.000 1.640.324.000
25 ILFOV 427.521.000 29.273.000 28.337.000 369.911.000
26 MARAMUREŞ 1.204.292.000 58.147.000 63.343.000 1.082.802.000
27 MEHEDINŢI 660.032.000 12.360.000 38.532.000 609.140.000
28 MUREŞ 1.329.037.000 37.326.000 68.340.000 1.223.371.000
29 NEAMŢ 1.226.510.000 63.328.000 65.816.000 1.097.366.000
30 OLT 1.029.131.000 23.375.000 56.727.000 949.029.000
31 PRAHOVA 1.521.496.000 43.500.000 84.855.000 1.393.141.000
32 SATU MARE 899.238.000 35.215.000 45.131.000 818.892.000
33 SĂLAJ 655.383.000 19.578.000 31.601.000 604.204.000
34 SIBIU 955.637.000 53.405.000 48.198.000 854.034.000
35 SUCEAVA 1.624.278.000 121.518.000 100.315.000 1.402.445.000
36 TELEORMAN 849.261.000 16.949.000 48.209.000 784.103.000
37 TIMIŞ 1.392.232.000 105.387.000 64.988.000 1.221.857.000
38 TULCEA 534.692.000 11.402.000 29.358.000 493.932.000
39 VASLUI 1.013.488.000 39.772.000 64.588.000 909.128.000
40 VÂLCEA 960.174.000 18.808.000 47.044.000 894.322.000
41 VRANCEA 772.422.000 21.776.000 44.369.000 706.277.000
42 MUNICIPIUL
   BUCUREŞTI 3.399.044.600 252.328.000 96.338.000 3.050.378.600
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    ANEXA 8b

                                     SUME
                defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
                  finanţarea cheltuielilor instituţiilor de
                învăţământ preuniversitar de stat din bugetele
                locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor,
                                 pe anul 2005


                                                       - mii lei -
──────────────────────────────────────────────────────────────────
                     Total sume din care, pentru:
                     defalcate ───────────────────────────────
Nr. din taxa pe Finanţarea Burse pentru
crt. Judeţul valoarea cheltuielilor elevi şi
                      adăugată de personal obiecte de
                                                       inventar
──────────────────────────────────────────────────────────────────
  TOTAL 41.261.025.600 40.947.025.600 314.000.000
 1 ALBA 848.438.000 842.900.000 5.538.000
 2 ARAD 807.862.000 801.622.000 6.240.000
 3 ARGEŞ 1.355.553.000 1.346.029.000 9.524.000
 4 BACĂU 1.420.355.000 1.408.917.000 11.438.000
 5 BIHOR 1.196.710.000 1.187.524.000 9.186.000
 6 BISTRIŢA-NĂSĂUD 691.757.000 686.731.000 5.026.000
 7 BOTOŞANI 906.213.000 899.218.000 6.995.000
 8 BRAŞOV 1.072.462.000 1.063.736.000 8.726.000
 9 BRĂILA 681.259.000 676.126.000 5.133.000
10 BUZĂU 949.547.000 942.611.000 6.936.000
11 CARAS-SEVERIN 617.412.000 612.616.000 4.796.000
12 CĂLĂRAŞI 545.240.000 540.644.000 4.596.000
13 CLUJ 1.329.283.000 1.319.967.000 9.316.000
14 CONSTANŢA 1.265.422.000 1.254.690.000 10.732.000
15 COVASNA 518.486.000 515.195.000 3.291.000
16 DÂMBOVIŢA 1.019.257.000 1.011.329.000 7.928.000
17 DOLJ 1.369.843.000 1.359.623.000 10.220.000
18 GALAŢI 1.073.345.000 1.063.993.000 9.352.000
19 GIURGIU 405.554.000 402.020.000 3.534.000
20 GORJ 823.874.000 817.656.000 6.218.000
21 HARGHITA 815.944.000 811.202.000 4.742.000
22 HUNEDOARA 951.268.000 943.734.000 7.534.000
23 IALOMIŢA 491.285.000 487.042.000 4.243.000
24 IAŞI 1.640.324.000 1.627.686.000 12.638.000
25 ILFOV 369.911.000 366.564.000 3.347.000
26 MARAMUREŞ 1.082.802.000 1.074.355.000 8.447.000
27 MEHEDINŢI 609.140.000 604.398.000 4.742.000
28 MUREŞ 1.223.371.000 1.215.295.000 8.076.000
29 NEAMŢ 1.097.366.000 1.088.817.000 8.549.000
30 OLT 949.029.000 941.989.000 7.040.000
31 PRAHOVA 1.393.141.000 1.382.098.000 11.043.000
32 SATU MARE 818.892.000 813.186.000 5.706.000
33 SĂLAJ 604.204.000 600.362.000 3.842.000
34 SIBIU 854.034.000 847.640.000 6.394.000
35 SUCEAVA 1.402.445.000 1.391.720.000 10.725.000
36 TELEORMAN 784.103.000 778.553.000 5.550.000
37 TIMIŞ 1.221.857.000 1.212.390.000 9.467.000
38 TULCEA 493.932.000 490.274.000 3.658.000
39 VASLUI 909.128.000 903.030.000 6.098.000
40 VÂLCEA 894.322.000 887.010.000 7.312.000
41 VRANCEA 706.277.000 700.820.000 5.457.000
42 MUNICIPIUL
   BUCUREŞTI 3.050.378.600 3.025.713.600 24.665.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────    ANEXA 9

                                    SUME
                    defalcate din taxa pe valoarea adăugată
                     pentru drumurile judeţene şi comunale,
                                 pe anul 2005

                         - mii lei -
─────────────────────────────────────
Nr. Judeţul Suma
crt.
─────────────────────────────────────
    TOTAL 2.300.000.000
 1. ALBA 78.050.000
 2. ARAD 65.879.000
 3. ARGEŞ 86.954.000
 4. BACĂU 72.629.000
 5. BIHOR 79.989.000
 6. BISTRIŢA - NĂSĂUD 42.902.000
 7. BOTOŞANI 61.069.000
 8. BRAŞOV 39.348.000
 9. BRĂILA 35.112.000
10. BUZĂU 83.435.000
11. CARAŞ - SEVERIN 49.688.000
12. CĂLĂRAŞI 28.470.000
13. CLUJ 82.430.000
14. CONSTANŢA 66.131.000
15. COVASNA 23.408.000
16. DÂMBOVIŢA 50.801.000
17. DOLJ 63.797.000
18. GALAŢI 44.554.000
19. GIURGIU 29.332.000
20. GORJ 63.007.000
21. HARGHITA 44.195.000
22. HUNEDOARA 97.796.000
23. IALOMIŢA 28.829.000
24. IAŞI 73.167.000
25. ILFOV 23.444.000
26. MARAMUREŞ 45.451.000
27. MEHEDINŢI 53.242.000
28. MUREŞ 56.832.000
29. NEAMŢ 50.549.000
30. OLT 62.433.000
31. PRAHOVA 68.357.000
32. SATU MARE 48.539.000
33. SĂLAJ 46.816.000
34. SIBIU 48.180.000
35. SUCEAVA 66.418.000
36. TELEORMAN 41.897.000
37. TIMIŞ 85.015.000
38. TULCEA 31.881.000
39. VASLUI 63.259.000
40. VÂLCEA 60.207.000
41. VRANCEA 56.508.000
─────────────────────────────────────    ANEXA 10

                            NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI
                     finanţat pentru personalul neclerical
                         angajat în unităţile de cult,
                                  pe anul 2005

────────────────────────────────────
Nr. Judeţul Număr de
crt. posturi
────────────────────────────────────
     TOTAL 17.849
 1 ALBA 732
 2 ARAD 387
 3 ARGEŞ 543
 4 BACĂU 443
 5 BIHOR 845
 6 BISTRIŢA-NĂSĂUD 269
 7 BOTOŞANI 256
 8 BRAŞOV 432
 9 BRĂILA 187
10 BUZĂU 250
11 CARAS-SEVERIN 524
12 CĂLĂRAŞI 113
13 CLUJ 776
14 CONSTANŢA 263
15 COVASNA 150
16 DÂMBOVIŢA 384
17 DOLJ 398
18 GALAŢI 458
19 GIURGIU 93
20 GORJ 305
21 HARGHITA 279
22 HUNEDOARA 303
23 IALOMIŢA 150
24 IAŞI 681
25 ILFOV 201
26 MARAMUREŞ 699
27 MEHEDINŢI 259
28 MUREŞ 707
29 NEAMŢ 917
30 OLT 321
31 PRAHOVA 235
32 SATU MARE 410
33 SĂLAJ 481
34 SIBIU 525
35 SUCEAVA 603
36 TELEORMAN 306
37 TIMIŞ 685
38 TULCEA 254
39 VASLUI 310
40 VÂLCEA 501
41 VRANCEA 237
42 MUNICIPIUL BUCUREŞTI 977
───────────────────────────────────    ANEXA 11

                   CATEGORIILE DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
                    care se prevăd în bugetele locale
                              pe anul 2005

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr Denumirea veniturilor şi cheltuielilor
crt.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                             CAPITOLUL I
    Veniturile şi cheltuielile care se prevăd în bugetele proprii ale judeţelor
                            A. Venituri
                   (impozite, taxe şi alte venituri)

  1. Impozitul pe profit de la regiile autonome şi societăţile comerciale de
     sub autoritatea consiliilor judeţene
  2. Impozite şi taxe de la populaţie:
     a) taxe asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane fizice
  3. Alte impozite directe:
     a) Taxa asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane juridice
     b) Alte încasări din impozite directe
  4. Alte impozite indirecte:
     a) taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de
        funcţionare
  5. Varsăminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea
     consiliilor judeţene
  6. Varsăminte de la instituţiile publice:
     a) Venituri din încasarea contravalorii lucrărilor de combatere a
        dăunătorilor şi bolilor în sectorul vegetal - servicii
        publice de protecţie a plantelor
     b) Alte venituri de la instituţiile publice
  7. Diverse venituri:
     a) Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată,
        imputaţii şi despăgubiri
     b) Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate, potrivit
        dispoziţiilor legale
     c) Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară locală a
        anilor precedenţi
     d) Venituri din concesiuni şi închirieri
     e) Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, potrivit legii
     f) Venituri din dividende
     g) Încasări din alte surse
  8. Venituri din valorificarea unor bunuri:
     a) Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice
     b) Venituri din privatizare
     c) Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat
  9. Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit:
     a) Cote defalcate din impozitul pe venit
     b) Sume defalcate din impozitul pe venit pentru susţinerea sistemului
        de protecţie a persoanelor cu handicap, cultură şi culte şi
        echilibrarea bugetelor locale
     c) Sume alocate de consiliul judeţean pentru echilibrarea
        bugetelor locale
  10. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale:
     a) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru instituţiile
        de învăţământ preuniversitar de stat, creşe, centre judeţene şi
        locale de consultanţă agricolă, precum şi pentru susţinerea sistemului
        de protecţie a copilului
     b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subvenţionarea
        energiei termice livrate populaţiei
     c) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile
        judeţene şi comunale
     d) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru retehnologizarea,
        modernizarea şi dezvoltarea sistemelor centralizate de producere
        şi distribuţie a energiei termice
  11. Subvenţii primite din bugetul de stat:
     a) Subvenţii primite de bugetele locale pentru retehnologizarea
        centralelor termice şi electrice de termoficare
     b) Subvenţii primite de bugetele locale pentru investiţii finanţate
        parţial din împrumuturi externe
     c) Subvenţii primite de bugetele locale pentru finanţarea drepturilor
        acordate persoanelor cu handicap
     d) Subvenţii primite de bugetele locale pentru finanţarea elaborării
        şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale şi a
        regulamentelor locale de urbanism
     e) Subvenţii primite de bugetele locale pentru aeroporturi de
        interes local
     f) Subvenţii primite de bugetele locale din Fondul de intervenţie
     g) Subvenţii primite de bugetele locale pentru finanţarea Programului
        de pietruire a drumurilor comunale şi alimentarea cu apă a satelor
     h) Subvenţii primite de bugetele locale pentru finanţarea acţiunilor
        privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu
        destinaţie de locuinţă
     i) Subvenţii primite de bugetele locale pentru lucrările de cadastru
        imobiliar
  12. Subvenţii primite de la alte bugete:
     a) Subvenţii primite de la bugetul asigurărilor pentru şomaj pentru
       finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a forţei de muncă
     b) Subvenţii primite de la alte bugete locale pentru instituţiile de
        asistentă socială pentru persoanele cu handicap
  13. Donaţii şi sponsorizări

                                 B. Cheltuieli

   1. Autorităţi executive
   2. Învăţământ:
      a) Învăţământ preşcolar*)
      b) Învăţământ primar şi gimnazial*)
      c) Învăţământ special
   3. Sănătate:
      a) Spitale
      b) Alte instituţii şi acţiuni sanitare
   4. Cultura, religie şi acţiuni privind activitatea sportiva şi de tineret:
      a) Biblioteci publice judeţene
      b) Muzee
      c) Teatre şi instituţii profesioniste de spectacole şi concerte
      d) Scoli populare de arta şi meserii
      e) Centre pentru conservare şi promovare a culturii tradiţionale
      f) Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice
      g) Centre culturale
      h) Culte religioase
      i) Activitatea sportiva
      j) Alte instituţii şi acţiuni privind cultura, religia şi activitatea
        sportiva şi de tineret
   5. Asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii:
      a) Centre de îngrijire şi asistenţă
      b) Centre-pilot de recuperare şi reabilitare pentru minori cu handicap
      c) Centre de recuperare şi reabilitare pentru minori cu handicap
      d) Centre de integrare prin terapie ocupaţională
      e) Centre de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică
      f) Asistenţă socială în caz de invalidităţi
      g) Susţinerea sistemului de protecţie a drepturilor copilului
      h) Unităţi de asistenţă medico-sociale
      i) Servicii publice de asistenţă socială şi protecţia copilului
      j) Drepturile asistentului personal pentru copii şi adulţi cu
        handicap grav
      k) Centre de zi pentru asistenţă socială şi protecţia copilului
      l) Centre de intervenţie timpurie
      m) Locuinţe protejate de tip familial
      n) Alte acţiuni privind asistenţa socială, alocaţii, pensii,
        ajutoare şi indemnizaţii
   6. Servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe:
      a) Alimentări cu apă şi staţii de pompare
      b) Reţele, centrale şi puncte termice
      c) Amenajări hidrotehnice de interes local, în intravilan
      d) Alte acţiuni privind servicii, dezvoltare publică şi locuinţe
   7. Mediu şi ape:
      a) Colectoare şi staţii de epurare pentru ape uzate
   8. Agricultură şi silvicultură:
      a) Combaterea dăunătorilor şi bolilor în sectorul vegetal - servicii
        publice de protecţie a plantelor
      b) Centre judeţene şi locale de consultanţă agricolă
   9. Transporturi şi comunicaţii:
      a) Aviaţie civilă
      b) Drumuri şi poduri
      c) Alte cheltuieli în domeniul transporturilor şi comunicaţiilor
  10. Alte acţiuni economice:
      a) Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri
      b) Susţinerea programelor de dezvoltare regională
  11. Alte acţiuni:
      a) Centre militare
      b) Servicii de urgenţă
      c) Alte cheltuieli
  12. Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, dobânzilor şi
      comisioanelor aferente:
      a) Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, dobânzilor şi
      comisioanelor aferente contractate/garantate de stat
      b) Rambursări de credite externe, plăţi de dobânzi şi comisioane la
      credite externe contractate de stat
  13. Transferuri către alte bugete:
      a) Transferuri din bugetele consiliilor judeţene pentru finanţarea
      centrelor de zi pentru protecţia copilului
  14. Dobânzi aferente datoriei publice şi alte cheltuieli:
      a) Dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente datoriei publice
      locale interne
      b) Dobânzi comisioane şi alte costuri aferente datoriei publice
      locale externe
      c) Cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de
      valoare şi riscul garanţiilor acordate de autorităţile locale,
      în condiţiile legii
      d) Diferenţe de curs aferente datoriei publice locale externe
      e) Dobânda datorată trezoreriei statului în cadrul planului de
      redresare
  15. Rambursări împrumuturi acordate:
      a) Rambursare împrumuturi acordate din trezoreria statului
      b) Rambursarea împrumuturilor interne pentru investiţii
      c) Rambursarea împrumuturilor externe pentru investiţii
  16. Fondul de rezervă bugetară:
      a) Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia consiliilor judeţene

                                 CAPITOLUL II
           Veniturile şi cheltuielile care se prevăd în bugetele
        proprii ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor
           municipiului Bucureşti şi al Municipiului Bucureşti

                                A. Venituri
                   (impozite, taxe şi alte venituri)

   1. Impozitul pe profit de la regiile autonome şi societăţile comerciale
      de sub autoritatea consiliilor locale
   2. Impozite şi taxe de la populaţie:
      a) Impozitul pe clădiri de la persoane fizice
      b) taxe asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane fizice
      c) Impozitul pe terenuri de la persoane fizice
      d) Alte impozite şi taxe de la populaţie
   3. Taxa pe teren
   4. Impozitul pe clădiri şi terenuri de la persoane juridice:
      a) Impozitul pe clădiri de la persoane juridice
      b) Impozitul pe terenuri de la persoane juridice
   5. Alte impozite directe:
      a) Taxa asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane juridice
      b) Impozit pe terenul din extravilan
      c) Alte încasări din impozite directe
   6. Impozitul pe spectacole
   7. Alte impozite indirecte:
      a) taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii
      de funcţionare
      b) taxe judiciare de timbru
      c) taxe de timbru pentru activitatea notarială
      d) taxe extrajudiciare de timbru
      e) Alte încasări din impozite indirecte
   8. Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome de sub
      autoritatea consiliilor locale
   9. Vărsăminte de la instituţiile publice:
      a) Alte venituri privind circulaţia pe drumurile publice
      b) Venituri din încasarea contravalorii lucrărilor de combatere a
      dăunătorilor şi bolilor în sectorul vegetal - servicii publice
      de protecţie a plantelor**)
      c) Contribuţia lunară a părinţilor sau susţinătorilor legali pentru
      întreţinerea copiilor în creşe
      d) Vărsăminte din disponibilităţile instituţiilor publice şi
      activităţilor autofinanţate
      e) Contribuţii datorate de persoanele beneficiare ale serviciilor
      cantinelor de ajutor social
      f) taxe din activităţi cadastrale şi agricultură
      g) Venituri din prestări servicii
      h) Alte venituri de la instituţiile publice
  10. Diverse venituri:
      a) Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii
      şi despăgubiri
      b) Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate, potrivit
      dispoziţiilor legale
      c) Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară locală a anilor
      precedenţi
      d) Venituri din concesiuni şi închirieri
      e) Penalităţi pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a
      declaraţiei de impozite şi taxe
      f) Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, potrivit legii
      g) Venituri realizate din administrarea sau valorificarea bunurilor
      fostelor cooperative agricole de producţie
      h) Venituri din dividende
      i) Încasări din alte surse
  11. Venituri din valorificarea unor bunuri:
      a) Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice
      b) Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului
      c) Venituri din privatizare
      d) Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat
  12. Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit:
      a) Cote defalcate din impozitul pe venit
      b) Sume defalcate din impozitul pe venit pentru susţinerea sistemului
      de protecţie a persoanelor cu handicap, cultură şi culte şi
      echilibrarea bugetelor locale
      c) Sume alocate de consiliul judeţean pentru echilibrarea bugetelor
      locale
      d) Sume defalcate din impozitul pe venit pentru ajutor social şi
      ajutor pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili
      petrolieri
      13. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată:
      a) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru instituţiile
      de învăţământ preuniversitar de stat, creşe, centre judeţene şi locale
      de consultantă agricolă, precum şi pentru susţinerea sistemului de
      protecţie a copilului
      b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subvenţionarea
      energiei termice livrate populaţiei
      c) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile
      judeţene şi comunale
      d) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru retehnologizarea,
      modernizarea şi dezvoltarea sistemelor centralizate de producere şi
      distribuţie a energiei termice
      14. Subvenţii primite din bugetul de stat:
      a) Subvenţii primite de bugetele locale pentru retehnologizarea
      centralelor termice şi electrice de termoficare
      b) Subvenţii primite de bugetele locale pentru investiţii finanţate
      parţial din împrumuturi externe
      c) Subvenţii primite de bugetele locale pentru finanţarea lucrărilor
      aferente străzilor care se vor amenaja în perimetrele destinate
      construcţiilor de cvartale de locuinţe noi, construite în
      localităţile rurale şi urbane
      d) Subvenţii primite de bugetele locale pentru finanţarea elaborării
      şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale şi a
      regulamentelor locale de urbanism
      e) Subvenţii primite de bugetele locale din Fondul de intervenţie
      f) Subvenţii primite de bugetele locale pentru finanţarea Programului
      de pietruire a drumurilor comunale şi alimentarea cu apă a satelor
      g) Subvenţii primite de bugetele locale pentru finanţarea acţiunilor
      privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu
      destinaţie de locuinţă
      h) Subvenţii primite de bugetele locale pentru lucrările de cadastru
      imobiliar
  15. Subvenţii primite de la alte bugete:
      a) Subvenţii primite de la bugetul asigurărilor pentru şomaj pentru
      finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a forţei de muncă
      b) Subvenţii primite de la bugetele consiliilor judeţene pentru
      finanţarea centrelor de zi pentru protecţia copilului
      c) Subvenţii primite de la alte bugete locale pentru instituţiile
      de asistentă socială pentru persoanele cu handicap***)
  16. Donaţii şi sponsorizări

                     B. Cheltuieli

   1. Autorităţi executive
   2. Învăţământ:
      a) Învăţământ preşcolar
      b) Învăţământ primar şi gimnazial
      c) Învăţământ liceal
      d) Învăţământ profesional
      e) Învăţământ postliceal
      f) Învăţământ special ***)
      g) Internate, cămine şi cantine pentru elevi (alocaţii de la
      bugetele locale în completarea veniturilor proprii)
   3. Sănătate:
      a) Spitale
      b) Creşe
      c) Alte instituţii şi acţiuni sanitare
   4. Cultură, religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret:
      a) Biblioteci publice comunale, orăşeneşti, municipale
      b) Muzee
      c) Teatre şi instituţii profesioniste de spectacole şi concerte
      d) Şcoli populare de artă şi meserii*)
      e) Case de cultură
      f) Cămine culturale
      g) Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice
      h) Centre culturale
      i) Culte religioase

      j) Activitatea sportivă
      k) Activitatea de tineret
      l) Alte instituţii şi acţiuni privind cultura, religia şi activitatea
      sportivă şi de tineret
   5. Asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii:
      a) Centre de îngrijire şi asistenţă***)
      b) Centre-pilot de recuperare şi reabilitare pentru minori
      cu handicap***)
      c) Centre de recuperare şi reabilitare pentru minori cu handicap***)
      d) Centre de integrare prin terapie ocupaţională***)
      e) Centre de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică***)
      f) Cantine de ajutor social
      g) Ajutor social
      h) Asistentă socială în caz de invalidităţi***)
      i) Susţinerea sistemului de protecţie a drepturilor copilului***)
      j) Unităţi de asistenţă medico-sociale
      k) Servicii publice de asistenţă socială şi protecţia copilului***)
      l) Cămine pentru persoane vârstnice
      m) Drepturile asistentului personal pentru copii şi adulţi cu
      handicap grav
      n) Centre de zi pentru asistenţă socială şi protecţia copilului
      o) Centre de intervenţie timpurie***)
      p) Locuinţe protejate de tip familial***)
      r) Alte acţiuni privind asistenţa socială, alocaţii, pensii, ajutoare
      şi indemnizaţii
   6. Servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe:
      a) Iluminat
      b) Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive
      şi de agrement
      c) Locuinţe
      d) Alimentări cu apă şi staţii de pompare
      e) Reţele, centrale şi puncte termice
      f) Amenajări hidrotehnice de interes local, în intravilan
      g) Introducere de gaze naturale în localităţi
      h) Electrificări rurale
      i) Alte acţiuni privind servicii, dezvoltare publică şi locuinţe
   7. Mediu şi ape:
      a) Salubritate
      b) Canalizare
      c) Colectoare şi staţii de epurare pentru ape uzate
   8. Agricultură şi silvicultură:
      a) Combaterea dăunătorilor şi bolilor în sectorul vegetal - servicii
      publice de protecţie a plantelor**)
      b) Centre judeţene şi locale de consultanţă agricolă
   9. Transporturi şi comunicaţii:
      a) Drumuri şi poduri
      b) Transportul în comun
      c) Străzi
      d) Alte cheltuieli în domeniul transporturilor şi comunicaţiilor
  10. Alte acţiuni economice:
      a) Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri
      b) Susţinerea programelor de dezvoltare regională
      c) Alte cheltuieli pentru acţiuni economice
  11. Alte acţiuni:
      a) Centre militare
      b) Servicii de urgentă
      c) Fondul Român de Dezvoltare Socială
      d) Alte cheltuieli
  12. Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, dobânzilor şi
      comisioanelor aferente:
      a) Fond pentru garantarea împrumuturilor externe dobânzilor şi
      comisioanelor aferente contractate/garantate de stat
      b) Rambursări de credite externe, plăţi de dobânzi şi comisioane
      la credite externe contractate de stat
  13. Transferuri către alte bugete:
      a) Transferuri din bugetele locale pentru instituţiile de asistenţă
      socială pentru persoanele cu handicap
  14. Dobânzi aferente datoriei publice şi alte cheltuieli:
      a) Dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente datoriei publice
      locale interne
      b) Dobânzi comisioane şi alte costuri aferente datoriei publice
      locale externe
      c) Cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de
      valoare şi riscul garanţiilor acordate de autorităţile locale, în
      condiţiile legii
      d) Diferenţe de curs aferente datoriei publice locale externe
      e) Dobânda datorată trezoreriei statului în cadrul planului de redresare
  15. Rambursări împrumuturi acordate:
      a) Rambursare împrumuturi acordate din trezoreria statului
      b) Rambursarea împrumuturilor interne pentru investiţii
      c) Rambursarea împrumuturilor externe pentru investiţii
  16. Fondul de rezervă bugetară:
      a) Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia consiliilor locale
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
----------
      *)Pentru învăţământul preşcolar şi primar, conform Ordonanţei de
      urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate
      şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de
      stat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu
      program normal de 4 ore, aprobată cu modificări prin Legea nr. 16/2003
      şi modificată prin Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 70/2003.
      **) Pentru bugetul Municipiului Bucureşti
      ***) Pentru bugetele sectoarelor municipiului Bucureşti
----------    ANEXA 12

    ANEXA 12/01

    CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE


        BUGETUL FONDULUI NAŢIONAL UNIC DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE

                                    SINTEZA
      fondurilor alocate pe surse şi pe titluri de cheltuieli pe anul 2005


                                                                 - mii lei -
────┬──┬──┬──┬──────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐
Capi│S │Ti│A │ │ │
tol │u │t │li│ Denumire indicator │ Program │
    │b │lu│ne│ │ 2005 │
    │ca│/ │at│ │ │
    │pi│Ar│ │ │ │
    │to│ti│ │ │ │
    │l │co│ │ │ │
    │ │l │ │ │ │
────┴──┴──┴──┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
       A │ B │ 1 │
─────────────┴──────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘
5000 TOTAL GENERAL
              ────────────── 76.249.128.202
        01 CHELTUIELI CURENTE 76.033.128.202
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 748.678.188
        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
              SERVICII 75.284.450.014
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 216.000.000
5016 CHELTUIELI- TOTAL
              ────────────── 76.243.899.202
        01 CHELTUIELI CURENTE 76.027.899.202
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 748.678.188
        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
              SERVICII 75.279.221.014
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 216.000.000
5030 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
              ────────────── 5.229.000
        01 CHELTUIELI CURENTE 5.229.000
        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
              SERVICII 5.229.000    ANEXA 12/02

    CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE


                                    SINTEZA
          bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli şi subcapitole
                                  pe anul 2005
             (sumele alocate din bugetul fondului naţional unic de
                         asigurări sociale de sănătate)

                                                                 - mii lei -
────┬──┬──┬──┬──────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐
Capi│S │Ti│A │ │ │
tol │u │t │li│ Denumire indicator │ Program │
    │b │lu│ne│ │ 2005 │
    │ca│/ │at│ │ │
    │pi│Ar│ │ │ │
    │to│ti│ │ │ │
    │l │co│ │ │ │
    │ │l │ │ │ │
────┴──┴──┴──┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
       A │ B │ 1 │
─────────────┴──────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘
5016 CHELTUIELI- TOTAL
              ──────────── 76.243.899.202
        01 CHELTUIELI CURENTE 76.027.899.202
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 748.678.188
        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
              SERVICII 75.279.221.014
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 216.000.000
5700 16 Partea a III-a CHELTUIELI
              SOCIAL-CULTURALE 74.981.453.800
6216 SERVICII MEDICALE ŞI
              MEDICAMENTE 74.981.453.800
        01 CHELTUIELI CURENTE 74.981.453.800
        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
              SERVICII 74.981.453.800
     01 Asistenţa medicala primara 4.440.075.000
     02 Asistenţa medicala ambulatorie
              (de specialitate) pentru specialităţi
              clinice 2.690.000.000
     03 Asistenţa medicala ambulatorie
              stomatologică 655.742.000
     04 Asistenţa medicala ambulatorie pentru
              specialităţi paraclinice 2.139.590.000
     05 Medicamente şi materiale specifice
              utilizate în spital şi ambulatoriu
              pentru unele boli cronice şi specialităţi
              clinice, pe baza de programe 8.001.648.000
     06 Dispozitive medicale destinate corectării
              şi recuperării deficientelor organice
              sau funcţionale ori corectării unor
              deficiente fizice 347.372.000
     07 Medicamente cu şi fără contribuţie
              personală în tratamentul ambulatoriu 12.000.000.000
     08 Servicii medicale spitaliceşti 34.846.140.000
     09 Servicii de urgenţă prespitaliceşti
              şi alte tipuri de transport medical 2.118.406.000
     10 Servicii de recuperare - reabilitare
              a sănătăţii 808.433.000
     11 Medicamente utilizate în tratamentul
              în spital 6.902.860.000
     12 Servicii şi îngrijiri medicale
              la domiciliu 31.187.800
7100 16 Partea a VI-a ALTE ACŢIUNI 1.262.445.402
        01 CHELTUIELI CURENTE 1.046.445.402
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 748.678.188
        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
              SERVICII 297.767.214
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 216.000.000
7316 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A
              FONDULUI 1.262.445.402
        01 CHELTUIELI CURENTE 1.046.445.402
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 748.678.188
        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
              SERVICII 297.767.214
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 216.000.000
     01 Administraţie centrala 252.489.080
     25 Servicii publice descentralizate 1.009.956.322
9500 16 Partea a XV-a FONDURI DE REZERVA 747.123.224
9516 FONDURI DE REZERVA 747.123.224
        60 REZERVE 747.123.224
     06 Fondul de rezerva al Casei Naţionale de
              Asigurări de Sănătate 747.123.224    ANEXA 12/03

    CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

                                    SINTEZA
          bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli şi subcapitole
                                  pe anul 2005
              (sumele alocate din fonduri externe nerambursabile)

                                                                 - mii lei -
────┬──┬──┬──┬──────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐
Capi│S │Ti│A │ │ │
tol │u │t │li│ Denumire indicator │ Program │
    │b │lu│ne│ │ 2005 │
    │ca│/ │at│ │ │
    │pi│Ar│ │ │ │
    │to│ti│ │ │ │
    │l │co│ │ │ │
    │ │l │ │ │ │
────┴──┴──┴──┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
       A │ B │ 1 │
─────────────┴──────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘
5030 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
              ──────────── 5.229.000
        01 CHELTUIELI CURENTE 5.229.000
        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
              SERVICII 5.229.000
7330 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A
              FONDULUI 5.229.000
        01 CHELTUIELI CURENTE 5.229.000
        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
              SERVICII 5.229.000
     01 Administraţie centrală 5.229.000    ANEXA 12/04

    CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI
    DE SĂNĂTATE

                                    BUGETUL
            fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate
                                  pe anul 2005

                                                                 - mii lei -
────┬──┬──┬──┬──────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐
Capi│S │Ti│A │ │ │
tol │u │t │li│ Denumire indicator │ Program │
    │b │lu│ne│ │ 2005 │
    │ca│/ │at│ │ │
    │pi│Ar│ │ │ │
    │to│ti│ │ │ │
    │l │co│ │ │ │
    │ │l │ │ │ │
────┴──┴──┴──┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
       A │ B │ 1 │
─────────────┴──────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘
0001 16 VENITURI - TOTAL 76.991.022.426
0002 I. VENITURI CURENTE 73.851.991.626
0003 A. VENITURI FISCALE 71.662.100.000
0004 A1. IMPOZITE DIRECTE 71.662.100.000
1216 CONTRIBUŢII LA FONDUL NAŢIONAL
              UNIC DE ASIGURĂRI SOCIALE DE
              SĂNĂTATE 71.662.100.000
     01 Contribuţii de la persoane juridice
              sau fizice, care angajează personal
              salariat 35.479.531.082
     02 Contribuţia datorata de persoanele
              asigurate care au calitatea de angajat 33.636.202.718
     03 Contribuţia datorata de alte persoane
              asigurate 559.726.200
     04 Contribuţii pentru asigurări
              sociale de sănătate datorate de
              persoanele aflate în şomaj 536.640.000
     05 Venituri încasate în urma valorificării
              creanţelor de către Autoritatea pentru
              Valorificarea Activelor Statului 1.450.000.000
1900 16 B. VENITURI NEFISCALE 2.189.891.626
2216 DIVERSE VENITURI 2.189.891.626
     05 Restituiri de fonduri din finanţarea
              bugetară a anilor precedenţi 89.891.626
     30 Încasări din alte surse 2.100.000.000
3400 16 V. SUME PRIMITE DE LA
              ALTE BUGETE 860.330.800
3516 SUME DE LA BUGETUL DE STAT
              PENTRU PERSOANELE ASIGURATE
              PRIN EFECTUL LEGII 469.044.800
     01 Persoane care satisfac serviciul
              militar în termen 200.598.080
     02 Persoane care executa o pedeapsa
              privativa de libertate sau arest
              preventiv 268.446.720
3616 SUME PRIMITE DE LA ALTE BUGETE
              PENTRU PERSOANELE ASIGURATE PRIN
              EFECTUL LEGII 391.286.000
     01 Persoane care se afla în concediu
              medical, concediu medical pentru
              sarcina şi lăuzie sau în concediu
              medical pentru îngrijirea copilului
              bolnav în vârsta de până la 7 ani 391.286.000
3700 16 VI. SUBVENŢII 2.278.700.000
3716 SUBVENŢII PRIMITE DIN
              BUGETUL DE STAT 2.278.700.000
     10 Subvenţii primite de bugetul fondului
              de asigurări sociale de sănătate 2.278.700.000
5016 CHELTUIELI- TOTAL
              ────────── 76.243.899.202
        01 CHELTUIELI CURENTE 76.027.899.202
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 748.678.188
        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
              SERVICII 75.279.221.014
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 216.000.000
5700 16 Partea a III-a CHELTUIELI
              SOCIAL-CULTURALE 74.981.453.800
6216 SERVICII MEDICALE ŞI
              MEDICAMENTE 74.981.453.800
        01 CHELTUIELI CURENTE 74.981.453.800
        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
              SERVICII 74.981.453.800
        25 Materiale şi prestări de servicii
              cu caracter funcţional 74.981.453.800
     01 Asistenţa medicala primara 4.440.075.000
     02 Asistenţa medicala ambulatorie
              (de specialitate) pentru specialităţi
              clinice 2.690.000.000
     03 Asistenţa medicala ambulatorie
              stomatologică 655.742.000
     04 Asistenţa medicala ambulatorie pentru
              specialităţi paraclinice 2.139.590.000
     05 Medicamente şi materiale specifice
              utilizate în spital şi ambulatoriu
              pentru unele boli cronice şi
              specialităţi clinice, pe baza
              de programe 8.001.648.000
     06 Dispozitive medicale destinate
              corectării şi recuperării deficientelor
              organice sau funcţionale ori
              corectării unor deficiente fizice 347.372.000
     07 Medicamente cu şi fără contribuţie
              personală în tratamentul ambulatoriu 12.000.000.000
     08 Servicii medicale spitaliceşti 34.846.140.000
     09 Servicii de urgenţă prespitaliceşti
              şi alte tipuri de transport medical 2.118.406.000
     10 Servicii de recuperare - reabilitare
              a sănătăţii 808.433.000
     11 Medicamente utilizate în tratamentul
              în spital 6.902.860.000
     12 Servicii şi îngrijiri medicale
              la domiciliu 31.187.800
7100 16 Partea a VI-a ALTE ACŢIUNI 1.262.445.402
        01 CHELTUIELI CURENTE 1.046.445.402
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 748.678.188
        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
              SERVICII 297.767.214
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 216.000.000
7316 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A
              FONDULUI 1.262.445.402
        01 CHELTUIELI CURENTE 1.046.445.402
        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 748.678.188
        10 Cheltuieli cu salariile 551.940.494
        11 Contribuţii pentru asigurări
              sociale de stat 110.388.099
        12 Contribuţii pentru asigurările
              de şomaj 16.558.215
        13 Contribuţii pentru asigurările
              sociale de sănătate 38.635.835
        14 Deplasări, detaşări, transferări 28.395.843
           01 - deplasări, detaşări, transferări
              în ţară 24.895.843
        14 02 - deplasări, detaşări, transferări
              în străinătate 3.500.000
        16 Contribuţii pentru asigurările de
              accidente de munca şi boli profesionale 2.759.702
        20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI
              SERVICII 297.767.214
        24 Cheltuieli pentru întreţinere şi
              gospodărie 163.060.377
        25 Materiale şi prestări de servicii
              cu caracter funcţional 76.271.397
        26 Obiecte de inventar de mica valoare
              sau scurta durata şi echipament 16.962.384
        27 Reparaţii curente 17.348.328
        28 Reparaţii capitale 10.603.369
        29 Cărti şi publicaţii 6.174.523
        30 Alte cheltuieli 7.346.836
        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 216.000.000
        72 Investiţii ale instituţiilor publice 216.000.000
     01 Administraţie centrala 252.489.080
     25 Servicii publice descentralizate 1.009.956.322
9500 16 Partea a XV-a FONDURI DE REZERVA 747.123.224
9516 FONDURI DE REZERVA 747.123.224
        60 REZERVE 747.123.224
     06 Fondul de rezerva al Casei Naţionale de
              Asigurări de Sănătate 747.123.224    ANEXA 12/05

    CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI
    DE SĂNĂTATE

                      CHELTUIELI CU SALARIILE
                            pe anul 2005
              (sumele alocate din bugetul fondului naţional
                 unic de asigurărilor sociale de sănătate)

                                                                  - mii lei -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
          Denumire indicator Cod Program 2005
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CHELTUIELI- TOTAL 5016

───────────────
Fond aferent salariilor de baza 001 316.271.074
Salarii de merit 002 12.556.000
Indemnizaţie de conducere 003 22.773.000
Spor de vechime 004 67.300.000
Alte sporuri 006 8.679.000
Ore suplimentare 007 5.000.000
Fond de premii 008 60.000.000
Indemnizaţii plătite unor persoane 013
din afara unităţii 18.000.000
Alte drepturi salariale 014 41.361.420
Cheltuieli cu salariile 020 551.940.494
CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI 7316
Fond aferent salariilor de baza 001 316.271.074
Salarii de merit 002 12.556.000
Indemnizaţie de conducere 003 22.773.000
Spor de vechime 004 67.300.000
Alte sporuri 006 8.679.000
Ore suplimentare 007 5.000.000
Fond de premii 008 60.000.000
Indemnizaţii plătite unor persoane 013
din afara unităţii 18.000.000
Alte drepturi salariale 014 41.361.420
Cheltuieli cu salariile 020 551.940.494
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    ANEXA 12/06

    Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

                Numărul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor
                       de baza pe anii 2004-2005

       (SUMELE ALOCATE DIN FONDUL PENTRU ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE)

                                                                   - mii lei -
─────────────────────────────────────┬───────┬───────┬─────┬──────┬────────────┐
                                     │ │ │Modi-│ │ │
                                     │ │ │fica-│ │ │
                                     │ │ │rea │Numar │ │
                                     │ │Salariu│numă-│maxim │Fond aferent│
                                     │Număr │ mediu │rului│ de │ salariilor │
                                     │maxim │de baza│ de │pos- │ de baza │
                                     │de │în luna│ pos-│turi │ pe anul │
                                     │posturi│ dec. │turi │ în │ 2005 │
                                     │în anul│ 2004 │ în │ anul │ │
                                     │ 2004 │ │anul │ 2005 │ │
                                     │ │ │2005 │ │ │
                                     │ │ │faţă │ │ │
                                     │ │ │ de │ │ │
                                     │ │ │anul │ │ │
                                     │ │ │2004 │ │ │
─────────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────┼──────┼────────────┤
                     0 │ 1 │ 2 │ 3 │4=1+3 │ 5 = 2*4* │
                                     │ │ │ │ │ 11,6 luni │
─────────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────┼──────┼────────────┤
TOTAL: │ 4.028│ │ │ 4.028│ 316.271.074│
din care: │ │ │ │ │ │
                                     │ │ │ │ │ │
7316 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE │ │ │ │ │ │
 A FONDULUI │ 4.028│ │ │ 4.028│ 316.271.074│
 din care: │ │ │ │ │ │
1. Persoane care ocupa funcţii │ │ │ │ │ │
   de demnitate publica │ 1│ │ │ 1│ 421.636│
Secretar de stat │ 1│ 36.664│ │ 1│ 421.636│
                                     │ │ │ │ │ │
V. A.Funcţii publice generale │ 3.373│ │ -8│ 3.365│ 271.488.286│
                                     │ │ │ │ │ │
2. Funcţii publice de conducere │ 370│ │ -32│ 338│ 35.840.509│
Director general adjunct │ 4│ 9.442│ -1│ 3│ 325.749│
Director │ 14│ 9.836│ -1│ 13│ 1.470.482│
Director adjunct │ 5│ 9.518│ │ 5│ 547.285│
Şef serviciu │ 165│ 9.207│ -11│ 154│ 16.305.597│
Sef birou │ 90│ 9.163│ -16│ 74│ 7.797.713│
Director executiv │ 92│ 9.178│ -3│ 89│ 9.393.683│
3. Funcţii publice de execuţie │ 3.003│ │ 24│ 3.027│ 235.647.777│
a. Clasa I - studii superioare │ 1.806│ │ 61│ 1.867│ 174.369.521│
Expert superior │ 1│ 9.214│ -1│ │ │
Expert principal │ 21│ 7.295│ 7│ 28│ 2.348.990│
Expert asistent │ 29│ 5.705│ -1│ 28│ 1.837.010│
Expert debutant │ 3│ 3.371│ │ 3│ 116.300│
Consilier superior │ 551│ 9.066│ 5│ 556│ 57.968.004│
Consilier principal │ 450│ 8.279│ 7│ 457│ 43.510.285│
Consilier asistent │ 134│ 6.877│ 7│ 141│ 11.151.056│
Consilier debutant │ 6│ 3.371│ -1│ 5│ 193.833│
Consilier juridic superior │ 56│ 8.614│ 5│ 61│ 6.042.721│
Consilier juridic principal │ 58│ 7.360│ -2│ 56│ 4.739.840│
Consilier juridic asistent │ 42│ 5.875│ │ 42│ 2.837.625│
Consilier juridic debutant │ 5│ 3.371│ 3│ 8│ 310.132│
Auditor superior │ 98│ 9.411│ 18│ 116│ 12.554.274│
Auditor principal │ 123│ 8.740│ 6│ 129│ 12.965.790│
Auditor asistent │ 31│ 7.369│ -1│ 30│ 2.542.305│
Inspector superior │ 4│ 7.447│ │ 4│ 342.562│
Inspector principal │ 82│ 7.099│ 1│ 83│ 6.775.996│
Inspector asistent │ 105│ 6.003│ 10│ 115│ 7.938.968│
Inspector debutant │ 7│ 3.371│ -2│ 5│ 193.833│
b. Clasa II - studii │ │ │ │ │ │
superioare de scurta durata │ 29│ │ 2│ 31│ 2.347.967│
Referent de specialitate superior │ 6│ 7.235│ │ 6│ 499.215│
Referent de specialitate principal │ 15│ 6.769│ 2│ 17│ 1.323.340│
Referent de specialitate asistent │ 8│ 5.711│ │ 8│ 525.412│
c. Clasa III - studii medii │ 1.168│ │ -39│ 1.129│ 58.930.290│
Referent superior │ 421│ 5.003│ -9│ 412│ 23.704.214│
Referent principal │ 505│ 4.464│ -20│ 485│ 24.897.960│
Referent asistent │ 237│ 3.891│ -10│ 227│ 10.157.456│
Referent debutant │ 5│ 2.968│ │ 5│ 170.660│
                                     │ │ │ │ │ │
V. B. Funcţii publice specifice │ 45│ │ -1│ 44│ 4.655.706│
                                     │ │ │ │ │ │
1. Funcţii specifice de conducere │ 45│ │ -1│ 44│ 4.655.706│
 Medic şef (C.N.A.S) │ 45│ 9.201│ -1│ 44│ 4.655.706│
                                     │ │ │ │ │ │
 VII. Personal cu contract de munca │ │ │ │ │ │
 a)Personal de specialitate │ 261│ │ 12│ 273│ 23.681.001│
                                     │ │ │ │ │ │
Consilier, expert, inspector de │ │ │ │ │ │
specialitate, revizor contabil; │ │ │ │ │ │
gradul I A │ 127│ 9.496│ 12│ 139│ 15.179.356│
                                     │ │ │ │ │ │
Consilier, expert, inspector de │ │ │ │ │ │
specialitate, revizor contabil; │ │ │ │ │ │
gradul I │ 7│ 8.321│ -2│ 5│ 478.458│
                                     │ │ │ │ │ │
Consilier, expert, inspector de │ │ │ │ │ │
specialitate, revizor contabil; │ │ │ │ │ │
gradul II │ 2│ 6.281│ │ 2│ 108.347│
                                     │ │ │ │ │ │
Referent de specialitate, │ │ │ │ │ │
inspector de specialitate, revizor │ │ │ │ │ │
contabil, gradul III │ 7│ 6.678│ 1│ 8│ 575.978│
Referent de specialitate, │ │ │ │ │ │
inspector de specialitate, revizor │ │ │ │ │ │
contabil; gradul IV │ 8│ 5.972│ 2│ 10│ 686.780│
                                     │ │ │ │ │ │
Referent, inspector, revizor │ │ │ │ │ │
contabil; debutant │ │ 3.147│ 1│ 1│ 36.191│
                                     │ │ │ │ │ │
Tehnician-economist, secretar │ │ │ │ │ │
superior, referent, interpret │ │ │ │ │ │
relaţii, interpret profesional, │ │ │ │ │ │
subinginer; gradul IA │ 11│ 8.321│ │ 11│ 1.052.607│
Tehnician-economist, secretar │ │ │ │ │ │
superior, referent, interpret │ │ │ │ │ │
relaţii, interpret profesional, │ │ │ │ │ │
subinginer; gradul I │ 5│ 6.758│ │ 5│ 388.585│
                                     │ │ │ │ │ │
Tehnician-economist, secretar │ │ │ │ │ │
superior, referent, interpret │ │ │ │ │ │
relaţii, interpret profesional, │ │ │ │ │ │
subinginer; gradul II │ 1│ 6.072│ │ 1│ 69.828│
                                     │ │ │ │ │ │
Tehnician-economist, secretar │ │ │ │ │ │
superior, referent, interpret │ │ │ │ │ │
relaţii, interpret profesional, │ │ │ │ │ │
subinginer; gradul III │ 1│ 5.484│ │ 1│ 63.066│
Consilier juridic gradul 1 A │ 1│ 9.518│ │ 1│ 109.457│
Consilier juridic gradul II │ │ 7.537│ 1│ 1│ 86.676│
Consilier juridic gradul III │ 2│ 6.757│ │ 2│ 155.411│
Referent IA │ 66│ 4.790│ -1│ 65│ 3.580.525│
Referent I │ 6│ 4.185│ │ 6│ 288.765│
Referent II │ 4│ 3.919│ │ 4│ 180.274│
Referent III │ 2│ 3.432│ │ 2│ 78.936│
Referent IV │ 11│ 3.259│ -2│ 9│ 337.307│
Şef departament, director general │ 1│ 19.518│ │ 1│ 224.457│
                                     │ │ │ │ │ │
 VII. Personal cu contract de munca │ │ │ │ │ │
b)care ocupa funcţii comune │ 346│ │ -3│ 343│ 15.312.595│
                                     │ │ │ │ │ │
Secretar-dactilograf, dactilograf; I │ 36│ 3.606│ -1│ 35│ 1.451.415│
Secretar-dactilograf, │ │ │ │ │ │
 dactilograf; II │ 3│ 3.277│ │ 3│ 113.057│
Administrator I │ 2│ 4.564│ │ 2│ 104.972│
Casier magaziner; I │ 36│ 4.010│ 2│ 38│ 1.752.370│
Casier magaziner; II │ 5│ 3.598│ │ 5│ 206.885│
Funcţionar arhivar; I │ 10│ 3.922│ -1│ 9│ 405.927│
Funcţionar arhivar; II │ 4│ 3.598│ │ 4│ 165.508│
Funcţionar arhivar; III │ 4│ 3.277│ │ 4│ 150.742│
                                     │ │ │ │ │ │
Portar, paznic, pompier, îngrijitor, │ │ │ │ │ │
guard, bufetier, manipulant bunuri, │ │ │ │ │ │
curier; I │ 77│ 3.229│ │ 77│ 2.859.280│
Portar, paznic, pompier, îngrijitor, │ │ │ │ │ │
guard, bufetier, manipulant bunuri, │ │ │ │ │ │
curier; II │ 6│ 3.150│ │ 6│ 217.350│
Şofer IA │ 6│ 5.163│ │ 6│ 356.247│
Şofer I │ 88│ 4.450│ 2│ 90│ 4.605.750│
Şofer II │ 23│ 4.334│ │ 23│ 1.146.343│
Muncitor calificat I │ 11│ 4.284│ -2│ 9│ 443.394│
Muncitor calificat II │ 11│ 4.099│ │ 11│ 518.524│
Muncitor calificat III │ 8│ 3.808│ -3│ 5│ 218.960│
Muncitor calificat IV │ 1│ 3.598│ │ 1│ 41.377│
Muncitor calificat VI │ 7│ 3.247│ │ 7│ 261.384│
Muncitor necalificat │ 8│ 3.186│ │ 8│ 293.112│
I. Persoane care ocupa funcţii de │ │ │ │ │ │
demnitate publica, specifice Casei │ │ │ │ │ │
Naţionale de Asigurări de Sănătate │ 2│ │ │ 2│ 711.850│
                                     │ │ │ │ │ │
Vicepreşedinte (asimilat cu │ │ │ │ │ │
subsecretar de stat) │ 2│ 30.950│ │ 2│ 711.850│
─────────────────────────────────────┴───────┴───────┴─────┴──────┴────────────┘    ANEXA 12/07


    CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare
                                                     SINTEZA
                                      PROIECTELOR CU FINANŢARE NERAMBURSABILĂ

                                                                                                                   - mii lei -
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Denumirea şi codul Valoarea Realizat Program Program ESTIMĂRI
  proiectului totala a până la 2004 2005 ─────────────────────────────────────────────────────
surse de finanţare proiectului 31.12.2003 2006 2007 2008 anii
                                                                                                                          ulteriori
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
          1 2=3 la 9 3 4 5 6 7 8 9
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL I 20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600
                  II 20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600
 din care,
 finanţat din:
- Finanţare
 externa
 nerambursabilă I 20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600
                  II 20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600
  din care:
- Uniunea
 Europeana I 20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600
                  II 20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Proiectul: 1 Pregătirea personalului în domeniul asigurărilor de sănătate
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL I 20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600
                  II 20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600
 din care,
 finanţat din:
- Finanţare
 externa
 nerambursabilă I 20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600
                  II 20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600
  din care:
- Uniunea
 Europeana I 20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600
                  II 20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    ANEXA 12/08


    CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare
                                                     FISA
                                      PROIECTULUI CU FINANŢARE NERAMBURSABILĂ
                                                                                                                   - mii lei -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Denumirea şi codul Valoarea Realizat Program Program ESTIMĂRI
  proiectului Cod totala a până la 2004 2005 ───────────────────────────────────────────────────
surse de finanţare proiectului 31.12.2003 2006 2007 2008 anii
                                                                                                                             ulte-
                                                                                                                             riori
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
         0 1 2=3 la 9 3 4 5 6 7 8 9
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Proiectul: 1 Pregătirea personalului în domeniul asigurărilor de sănătate

TOTAL
 - valuta mii EUR 00 I 481 125 122 118 116
                    00 II 481 125 122 118 116
 - mii lei,
  din care: 00 I 20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600
                    00 II 20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600

CHELTUIELI CURENTE 01 I 20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600
                    01 II 20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600

CHELTUIELI
MATERIALE ŞI
SERVICII 20 I 20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600
                    20 II 20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600
din total,
 finanţat din:
1. FINANŢARE
 EXTERNA
NERAMBURSABILĂ
(Uniunea
Europeana şi
alţi donatori)
 - valuta mii EUR 00 I 481 125 122 118 116
                    00 II 481 125 122 118 116
 - mii lei,
  din care: 00 I 20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600
                    00 II 20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097,600 4.941.600

 1.1. UNIUNEA
       EUROPEANA
 - valuta mii EUR 00 I 481 125 122 118 116
                    00 II 481 125 122 118 116
 - mii lei,
  din care: 00 I 20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600
                    00 II 20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097,600 4.941.600

CHELTUIELI CURENTE 01 I 20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600
                    01 II 20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600

CHELTUIELI
MATERIALE ŞI
SERVICII 20 I 20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600
                    20 II 20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


    ANEXA 12/9                                   SINTEZA FINANŢĂRII PROGRAMELOR
                                                                                                                    - mii lei -
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Cod Denumire Realizări 2003 Program 2004 Program 2005 Estimări 2006 Estimări 2007 Estimări 2008
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────