Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 507 din 28 noiembrie 2003  bugetului de stat pe anul 2004    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

LEGE nr. 507 din 28 noiembrie 2003 bugetului de stat pe anul 2004

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 2 decembrie 2003

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Obiectul prezentei legi îl constituie stabilirea volumului veniturilor şi a structurii acestora pe capitole şi subcapitole, al cheltuielilor pe destinaţii şi pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate, creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile, precum şi pentru sumele alocate din venituri proprii, pentru anul 2004.
ART. 2
(1) Sinteza bugetului de stat pe anul 2004, detaliatã la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe pãrţi, capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate, dupã caz, este prevãzutã în anexa nr. 1.
(2) Bugetul de stat pe anul 2004 se stabileşte la venituri în sumã de 288.279,8 miliarde lei, iar la cheltuieli în sumã de 351.291,8 miliarde lei, cu un deficit de 63.012,0 miliarde lei.
(3) Sinteza cheltuielilor bugetare pe anul 2004, pe surse de finanţare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate, dupã caz, este prevãzutã în anexa nr. 2.
(4) Bugetele ordonatorilor principali de credite şi anexele la acestea sunt prevãzute în anexa nr. 3*).
(5) Se interzic reţinerea şi utilizarea de cãtre ordonatorii de credite finanţaţi integral din bugetul de stat a oricãror venituri proprii care nu sunt prevãzute în anexele la bugetele ordonatorilor principali de credite.

___________
*) Anexa nr. 3 se publicã ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, Şos. Panduri nr. 1.

CAP. II
Structura şi regimul veniturilor bugetare

ART. 3
Constituirea veniturilor bugetare se face pe seama impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor vãrsãminte, prelevate de la persoanele juridice şi fizice.
ART. 4
Impozitele, taxele, contribuţiile şi celelalte venituri ale bugetului de stat, bugetelor locale şi ale bugetului Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate, pe anul 2004, de orice naturã şi provenienţã, se încaseazã în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum şi potrivit dispoziţiilor prezentei legi.
ART. 5
Controlul fiscal pentru stabilirea, urmãrirea şi încasarea debitelor pe anii precedenţi, în limita perioadei de prescripţie, se efectueazã potrivit prevederilor actelor normative în vigoare la data operaţiunilor supuse controlului.
ART. 6
Impozitele care se cuprind la capitolul "Impozitul pe venit", restante la data de 31 decembrie 1999 şi neîncasate pânã la data de 31 decembrie 2003, se încaseazã şi se înregistreazã în anul 2004 la aceleaşi bugete şi subdiviziuni la care au fost datorate.
ART. 7
Veniturile bugetului de stat pe anul 2004 sunt în sumã de 288.279,8 miliarde lei şi se prezintã astfel:

- miliarde lei -


────────────────────
VENITURI-TOTAL 288.279,8
din care:
Venituri curente 287.856,8
din acestea:
a) venituri fiscale: 269.306,8
- impozite directe 58.417,0
din care:
- impozitul pe profit 49.210,0
- impozitul pe salarii şi venit 64.921,0
- cote şi sume defalcate
din impozitul pe venit
pentru bugetele locale
(se scad) -62.424,0
- alte impozite directe 5.810,0
- contribuţii 900,0
- impozite indirecte 210.889,8
din care:
- taxa pe valoarea adãugatã 110.150,8
- taxa pe valoarea adãugatã
încasatã 156.189,0
- sume defalcate din taxa
pe valoarea adãugatã
pentru bugetele locale
(se scad) -46.038,2
- accize 68.915,0
- taxe vamale 13.824,0
- alte impozite indirecte 18.000,0
b) venituri nefiscale 18.550,0
Venituri din capital 350,0
Încasãri din rambursarea împrumuturilor
acordate 73,0

CAP. III
Regimul şi destinaţiile cheltuielilor bugetare

ART. 8
Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2004, în sumã de 351.291,8 miliarde lei, în structurã economicã, se prezintã astfel:

- miliarde lei -
──────────────────
CHELTUIELI - TOTAL 351.291,8
din care:
1. Cheltuieli curente 284.128,2
din acestea:
a) cheltuieli de personal 54.204,6
b) cheltuieli materiale şi servicii 40.484,2
c) subvenţii 24.680,9
d) prime 1.760,0
e) transferuri 121.732,6
f) dobânzi aferente datoriei publice
şi alte cheltuieli 40.814,8
g) rezerve 451,1
2. Cheltuieli de capital 29.235,2
3. Împrumuturi acordate 207,7
4. Rambursãri de credite, plãţi de
dobânzi şi comisioane la credite 37.720,7
din acestea:
a) Rambursãri de credite externe
şi plãţi de dobânzi şi comisioane
la credite externe contractate
de ordonatorii de credite 37.400,2
- rambursãri de credite externe 26.092,6
- plãţi de dobânzi şi comisioane 11.307,6
b) Rambursãri de credite interne
şi plãţi de dobânzi şi comisioane
aferente acestora 320,5
- rambursãri de credite interne 101,7
- plãţi de dobânzi şi comisioane 218,8
ART. 9
(1) Ordonatorii principali de credite au obligaţia sã se încadreze în cheltuielile de personal, numãrul maxim de posturi şi în structura posturilor, prevãzute pentru fiecare în anexa nr. 3, prin stabilirea şi comunicarea numãrului de posturi, salariilor de bazã, indemnizaţiilor de conducere şi a celorlalte elemente ale sistemului de salarizare prevãzute de lege ordonatorilor secundari, iar aceştia ordonatorilor terţiari de credite bugetare.
(2) Guvernul poate aproba prin hotãrâre redistribuiri de posturi şi fondurile aferente acestora între bugetele ordonatorilor principali de credite, în vederea întãririi structurilor cu atribuţii în cadrul procesului de pregãtire a aderãrii României la Uniunea Europeanã.
(3) Pentru aplicarea prevederilor alin. (2) ordonatorii principali de credite, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, sunt abilitaţi sã introducã modificãrile corespunzãtoare în structura numãrului maxim de posturi şi a cheltuielilor cu salariile pe anul 2004.
(4) Sumele aferente creşterilor salariale ce se vor acorda în anul 2004 în condiţiile stabilite prin lege sunt prevãzute în bugetele ordonatorilor principali de credite la articolul bugetar "Cheltuieli cu salariile", alineatul "Alte drepturi salariale". Aceste sume se vor vira de cãtre ordonatorii principali de credite de la alineatul "Alte drepturi salariale" la celelalte alineate, pentru reflectarea corespunzãtoare a creşterilor salariale aprobate potrivit legii.
(5) Plata premiului anual aferent anului 2004 pentru personalul din instituţiile publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activitãţile de pe lângã unele instituţii publice finanţate integral din venituri proprii, se efectueazã din prevederile bugetare pe anul 2005, începând cu luna ianuarie 2005.
(6) Din prevederile bugetare pe anul 2004 ale instituţiilor publice menţionate la alin. (5) se asigurã plata premiului anual aferent anului 2003.
(7) Aplicarea prevederilor din actele normative în vigoare referitoare la primele ce se acordã cu ocazia plecãrii în concediul de odihnã, precum şi a celor ale <>art. 32 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se suspendã pânã la data de 31 decembrie 2004.
ART. 10
(1) Cheltuielile pentru deplasãri, detaşãri, transferãri, prevãzute în bugetele ordonatorilor principali de credite pe anul 2004, nu pot fi majorate, în condiţiile legii, prin virãri de credite bugetare de la alte articole de cheltuieli.
(2) În cursul anului, cu aprobarea ordonatorului principal de credite, se pot efectua virãri de credite bugetare de la un alineat la altul, în limita sumelor totale prevãzute cu aceastã destinaţie şi în condiţiile legislaţiei în vigoare.
ART. 11
În vederea monitorizãrii cheltuielilor de personal prevãzute în bugetul de stat pe anul 2004, ordonatorii principali de credite bugetare au urmãtoarele obligaţii:
a) vor prezenta Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 30 de zile de la data publicãrii prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, situaţia privind repartizarea pe fiecare lunã a cheltuielilor de personal aprobate, având în vedere asigurarea condiţiilor de desfãşurare a activitãţii, potrivit atribuţiilor stricte ale acestora, pânã la sfârşitul anului;
b) vor asigura ca drepturile stabilite şi plãţile de casã aferente cheltuielilor de personal, cumulate de la începutul anului, sã nu depãşeascã sumele repartizate potrivit prevederilor lit. a) pentru perioada respectivã;
c) vor raporta lunar plãţile de casã aferente cheltuielilor de personal, la datele şi în structura stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice, care va fi emis în termen de 20 de zile de la data publicãrii prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 12
(1) Cheltuielile pentru autoritãţile publice, care se finanţeazã de la bugetul de stat pe anul 2004, se stabilesc în sumã de 23.400,2 miliarde lei, din care: 15.260,0 miliarde lei cheltuieli de personal, 4.702,8 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 47,1 miliarde lei subvenţii de la buget pentru instituţii publice, 997,8 miliarde lei transferuri, 1.592,4 miliarde lei cheltuieli de capital şi 800,1 miliarde lei rambursãri de credite, plãţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora.
(2) Cheltuielile pentru autoritãţile publice sunt în sumã de 1.446,0 miliarde lei pentru Camera Deputaţilor, 680,0 miliarde lei pentru Senat, 141,6 miliarde lei pentru Administraţia Prezidenţialã, 71,6 miliarde lei pentru Curtea Constituţionalã, 687,9 miliarde lei pentru Curtea de Conturi, 7.895,2 miliarde lei pentru autoritatea judecãtoreascã, 43,9 miliarde lei pentru Consiliul Legislativ, 30,7 miliarde lei pentru Avocatul Poporului, 87,5 miliarde lei pentru Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securitãţii, 56,3 miliarde lei pentru Consiliul Concurenţei, 72,5 miliarde lei pentru Consiliul Naţional al Audiovizualului, 12.187,0 miliarde lei pentru administraţia publicã centralã, din care: 1.520,1 miliarde lei pentru Secretariatul General al Guvernului şi 10.666,9 miliarde lei pentru ministere şi celelalte autoritãţi ale administraţiei publice centrale de specialitate.
(3) Administraţia Prezidenţialã poate sã deconteze, în limitele prevãzute de dispoziţiile legale, cheltuielile de transport, cazare şi alte cheltuieli pentru membrii delegaţiilor oficiale, reprezentanţii unor instituţii şi reprezentanţii mass-media, care nu sunt salariaţii Administraţiei Prezidenţiale şi care îl însoţesc pe Preşedintele României în vizitele pe care le efectueazã în strãinãtate, de la titlul "Cheltuieli materiale şi servicii", articolul "Alte cheltuieli". Cheltuielile aferente deplasãrilor efectuate de personalul Administraţiei Prezidenţiale se suportã de la acelaşi articol de cheltuieli. Administraţia Prezidenţialã poate solicita instituţiilor reprezentate în delegaţiile oficiale conduse de Preşedintele României, care se deplaseazã în strãinãtate, decontarea cheltuielilor de transport ce le revin din costul total al prestaţiilor realizate cu aeronavele speciale avute la dispoziţie.
(4) Cheltuielile de întreţinere şi reparaţii ale bunurilor din patrimoniul administrat de Camera Deputaţilor, repartizate în scopul exercitãrii mandatului de cãtre deputaţi în circumscripţiile electorale, sunt cuprinse în bugetul Camerei Deputaţilor la titlul "Cheltuieli materiale şi servicii".
(5) Cheltuielile pentru exploatarea şi întreţinerea Clubului Parlamentarilor Români şi a cabinetului medical din cadrul Camerei Deputaţilor se suportã din bugetul acesteia. Cheltuielile pentru exploatarea şi întreţinerea cabinetului medical din cadrul Senatului se suportã din bugetul acestuia.
(6) Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitãţile desfãşurate pe lângã Camera Deputaţilor şi finanţate integral din venituri proprii este prevãzut în anexa la bugetul Camerei Deputaţilor.
(7) În bugetul Secretariatului General al Guvernului, în cheltuielile cu salariile, este cuprinsã şi suma aferentã personalului suplimentar angajat la Institutul Naţional de Statisticã pentru efectuarea recensãmântului general agricol, potrivit <>Hotãrârii Guvernului nr. 704/2002 privind organizarea şi desfãşurarea recensãmântului general agricol din România, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, inclusiv 3.411.600 mii lei reprezentând salarii de bazã.
(8) În anul 2004 plata cotizaţiei anuale ce decurge din calitatea României de membru al Biroului Internaţional al Expoziţiilor (B.I.E.) se efectueazã din bugetul Ministerului Afacerilor Externe.
(9) În anul 2004 se constituie la dispoziţia procurorului general al Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a procurorului general al Parchetului Naţional Anticorupţie câte un depozit în valoare de 10,0 miliarde lei pentru acţiuni privind organizarea de flagranturi, în lei sau în valutã, dupã caz.
(10) Sumele constituite potrivit prevederilor alin. (9) sunt prevãzute la titlul "Cheltuieli materiale şi servicii" în bugetele celor doi ordonatori de credite bugetare, iar modul de gestionare şi utilizare a acestor sume se va stabili prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
ART. 13
(1) Cheltuielile pentru apãrare, ordine publicã şi siguranţã naţionalã, care se finanţeazã de la bugetul de stat pe anul 2004, se stabilesc în sumã de 75.848,5 miliarde lei, din care: 30.920,5 miliarde lei cheltuieli de personal, 21.919,4 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 3.480,3 miliarde lei subvenţii de la buget pentru instituţii publice, 1.903,7 miliarde lei transferuri, 8.372,7 miliarde lei cheltuieli de capital şi 9.251,9 miliarde lei rambursãri de credite, plãţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora.
(2) Cheltuielile pentru apãrare naţionalã se stabilesc în sumã de 36.996,1 miliarde lei.
(3) Cheltuielile pentru ordine publicã şi siguranţã naţionalã se stabilesc în sumã de 38.852,4 miliarde lei.
(4) Obligaţiile datorate bugetului de stat, cu excepţia impozitului pe venituri din salarii, scadente pânã la data de 31 decembrie 2003 şi neachitate pânã la aceastã datã de cãtre agenţii economici distribuitori de benzinã şi motorinã, stabiliţi prin ordin al preşedintelui Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat, al ministrului administraţiei şi internelor şi al directorului Serviciului Român de Informaţii, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, se sting prin compensare cu contravaloarea carburanţilor livraţi de aceştia pânã la data de 15 decembrie 2004 Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat, în limita sumei de pânã la 900,0 miliarde lei, Ministerului Administraţiei şi Internelor, în limita sumei de pânã la 700,0 miliarde lei, precum şi Serviciului Român de Informaţii, în limita sumei de pânã la 100,0 miliarde lei.
(5) Ministerul Finanţelor Publice este autorizat sã elaboreze precizãri metodologice pentru aplicarea prevederilor alin. (4), în termen de 30 de zile de la data publicãrii prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(6) Cheltuielile pentru pregãtirea personalului în instituţiile militare de învãţãmânt se suportã de cãtre ordonatorii principali de credite care au în subordine astfel de unitãţi de învãţãmânt, indiferent de instituţiile publice de apãrare, ordine publicã şi siguranţã naţionalã din care face parte personalul militar şcolarizat.
ART. 14
(1) Cheltuielile social-culturale care se finanţeazã de la bugetul de stat pe anul 2004 se stabilesc în sumã de 83.296,0 miliarde lei, din care: 4.428,5 miliarde lei cheltuieli de personal, 7.611,5 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 3.800,1 miliarde lei subvenţii de la buget pentru instituţii publice, 57.679,7 miliarde lei transferuri, 3.011,1 miliarde lei cheltuieli de capital şi 6.765,1 miliarde lei rambursãri de credite, plãţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora.
(2) Cheltuielile social-culturale pe capitole de cheltuieli sunt în sumã de 17.465,5 miliarde lei pentru învãţãmânt, 12.417,3 miliarde lei pentru sãnãtate, 7.284,8 miliarde lei pentru culturã, religie şi acţiuni privind activitatea sportivã şi de tineret şi 46.128,4 miliarde lei pentru asistenţã socialã, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii.
(3) Sumele pentru sprijinirea organizaţiilor cetãţenilor aparţinând minoritãţilor naţionale şi a activitãţii românilor de pretutindeni, pentru finanţarea de proiecte şi programe interetnice şi de combatere a intoleranţei şi proiecte de comunicare, informare publicã şi promovarea intereselor româneşti peste hotare, precum şi pentru finanţarea unor acţiuni cu caracter social-cultural sunt prevãzute în anexa la bugetul Secretariatului General al Guvernului, iar modul de repartizare şi de utilizare a acestora se aprobã prin hotãrâre a Guvernului.
(4) Sumele de la bugetul de stat destinate Comitetului Olimpic Român sunt prevãzute în anexa la bugetul Secretariatului General al Guvernului.
(5) Din bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului se finanţeazã şi programele privind dotarea instituţiilor de învãţãmânt preuniversitar de stat cu obiecte de inventar de natura mobilierului şcolar şi cu laboratoare informatizate achiziţionate prin leasing financiar. Aceste bunuri se transferã unitãţilor beneficiare pe bazã de protocol.
(6) Guvernul poate garanta credite externe, în limita a 200,0 milioane dolari S.U.A., contractate de cãtre instituţiile de învãţãmânt superior de stat pe bazã de proiecte, în condiţiile legii.
(7) Taxele poştale percepute în anul 2004 de Compania Naţionalã "Poşta Românã" - S.A. pentru prestaţiile reprezentând plata la domiciliul beneficiarilor a drepturilor de pensii, alocaţii de stat pentru copii, alocaţii de încredinţare şi plasament familial, alocaţii complementare, drepturilor acordate persoanelor cu handicap potrivit legii, precum şi a altor drepturi de asistenţã socialã nu pot depãşi 1,35% din valoarea sumelor plãtite.
(8) Din bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, de la capitolul "Asistenţã socialã, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii", titlul "Cheltuieli materiale şi servicii", se finanţeazã cheltuielile aferente gratuitãţilor şi reducerilor la transportul pe calea feratã, metrou, auto şi naval, de care beneficiazã, în condiţiile <>legii, persoanele ale cãror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, rãniţilor, precum şi luptãtorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, prin <>Legea nr. 44/1994 privind veteranii de rãzboi, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi vãduvelor de rãzboi, republicatã, prin <>Legea nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, precum şi prin <>Ordonanţa Guvernului nr. 112/1999 privind cãlãtoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe cãile ferate române, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 210/2003 .
(9) Sumele prevãzute în bugetul Ministerului Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei ca transferuri din bugetul de stat cãtre bugetele locale pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap se repartizeazã pe judeţe şi sectoare ale municipiului Bucureşti, conform anexei la bugetul acestui minister.
(10) Numãrul maxim de posturi al personalului clerical prevãzut în anexa nr. 1Bb) şi în anexa nr. 2b) la <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 4/2003 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului clerical salarizat potrivit <>Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 299/2003 , se modificã potrivit anexei la bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor.
ART. 15
(1) Cheltuielile pentru servicii şi dezvoltare publicã, locuinţe, mediu şi ape, care se finanţeazã de la bugetul de stat pe anul 2004, se stabilesc în sumã de 10.385,1 miliarde lei, din care: 213,2 miliarde lei cheltuieli de personal, 132,2 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 9,5 miliarde lei subvenţii de la buget pentru instituţii publice, 2.412,3 miliarde lei transferuri, 3.822,1 miliarde lei cheltuieli de capital şi 3.795,8 miliarde lei rambursãri de credite, plãţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora.
(2) Cheltuielile pentru servicii şi dezvoltare publicã, locuinţe, mediu şi ape, pe capitole de cheltuieli, sunt în sumã de 7.895,9 miliarde lei pentru servicii şi dezvoltare publicã şi locuinţe şi 2.489,2 miliarde lei pentru mediu şi ape.
ART. 16
(1) Cheltuielile din bugetul de stat pentru acţiuni economice se stabilesc în sumã de 92.483,9 miliarde lei, din care: 1.880,1 miliarde lei cheltuieli de personal, 5.251,9 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 17.149,8 miliarde lei subvenţii, 1.760,0 miliarde lei prime, 37.724,5 miliarde lei transferuri, 11.806,6 miliarde lei cheltuieli de capital şi 16.911,0 miliarde lei rambursãri de credite, plãţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora.
(2) Cheltuielile pentru acţiuni economice, pe capitole de cheltuieli, sunt în sumã de 17.537,9 miliarde lei pentru industrie, 24.017,2 miliarde lei pentru agriculturã şi silviculturã, 36.568,7 miliarde lei pentru transporturi şi comunicaţii şi 14.360,1 miliarde lei pentru alte acţiuni economice.
(3) Cheltuielile destinate stimulãrii producţiei de export şi a exportului, în sumã de 2.970,0 miliarde lei, se vor utiliza pentru: acordarea de bonificaţii de dobândã la exportul de produse cu ciclu scurt şi mediu de fabricaţie; bonificaţii de dobândã şi garanţii la exportul de obiective complexe şi produse cu ciclu lung de fabricaţie; asigurarea şi reasigurarea creditelor de export pe termen scurt, mediu şi lung, a garanţiilor la exportul de obiective complexe, a produselor cu ciclu lung de fabricaţie şi a investiţiilor române în strãinãtate; asigurarea şi reasigurarea creditelor de producţie pentru bunuri şi servicii destinate exportului de mãrfuri generale; asigurarea şi reasigurarea contractelor/creditelor de export pentru mãrfuri generale. Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior va repartiza fondurile alocate anual prin bugetul de stat pe instrumentele din administrarea Bãncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., conform <>Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Bãncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., şi instrumentele specifice de susţinere a comerţului exterior, în funcţie de necesitãţile de susţinere a exporturilor.
(4) Sumele prevãzute în bugetul Ministerului Economiei şi Comerţului ca transferuri din bugetul de stat cãtre bugetele locale pentru dezvoltarea sistemului energetic se repartizeazã pe judeţe, pe unitãţi administrativ-teritoriale şi pe obiective, conform anexei la bugetul acestui minister.
(5) Sumele prevãzute în bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor ca transferuri din bugetul de stat cãtre bugetele locale pentru retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare se repartizeazã pe judeţe, pe unitãţi administrativ-teritoriale şi pe obiective prin ordin al ministrului, pe baza programelor de modernizare şi retehnologizare prezentate de autoritãţile administraţiei publice locale.
ART. 17
(1) În bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, la titlul "Transferuri", articolul "Transferuri consolidabile", este cuprinsã şi suma de 2.495,0 miliarde lei, care se va utiliza pentru finanţarea lucrãrilor aferente drumurilor judeţene, comunale şi strãzilor care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi, construite prin Agenţia Naţionalã pentru Locuinţe în localitãţile rurale şi urbane.
(2) Repartizarea pe judeţe şi pe municipiul Bucureşti a transferurilor din bugetul de stat cãtre bugetele locale pentru drumuri judeţene, comunale şi pentru strãzile care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi, construite prin Agenţia Naţionalã pentru Locuinţe în localitãţile rurale şi urbane, se face de cãtre Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu consultarea preşedinţilor consiliilor judeţene şi, respectiv, a primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi pe baza criteriilor stabilite de comun acord de cãtre Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, preşedinţii consiliilor judeţene şi, respectiv, primarii sectoarelor municipiului Bucureşti.
ART. 18
(1) În bugetul Ministerului Agriculturii, Pãdurilor, Apelor şi Mediului, la titlul "Subvenţii", este cuprinsã şi suma de 400,0 miliarde lei, care reprezintã contravaloarea energiei electrice necesare pentru irigaţii şi desecãri, conform legii.
(2) Cu suma de 400,0 miliarde lei Societatea Naţionalã "Îmbunãtãţiri Funciare" - S.A. îşi achitã cu prioritate contravaloarea energiei electrice furnizate de cãtre Societatea Comercialã de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A.
(3) Cu suma prevãzutã la alin. (2) Societatea Comercialã de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. achitã contravaloarea energiei electrice furnizate de cãtre Societatea Comercialã de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., care, la rândul ei, îşi va achita datoriile la Fondul de risc pentru garanţii de stat pentru împrumuturi externe.
ART. 19
(1) În bugetul Ministerului Economiei şi Comerţului, la titlul "Subvenţii", este cuprinsã şi suma de 1.400,0 miliarde lei pentru achitarea datoriilor restante şi curente cãtre Societatea Comercialã de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., reprezentând contravaloarea energiei electrice consumate în sectorul minier.
(2) Societatea Comercialã de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. utilizeazã suma prevãzutã la alin. (1) pentru achitarea datoriilor cãtre Societatea Comercialã de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., care, la rândul ei, îşi va achita datoriile la Fondul de risc pentru garanţii de stat pentru împrumuturi externe.
ART. 20
(1) În bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, la titlul "Subvenţii", este cuprinsã şi suma de 1.200,0 miliarde lei, care reprezintã contravaloarea energiei electrice pentru funcţionarea transportului feroviar public de cãlãtori.
(2) Cu suma de 1.200,0 miliarde lei, prevãzutã la alin. (1), Societatea Naţionalã de Transport Feroviar de Cãlãtori "C.F.R. Cãlãtori" - S.A. achitã Companiei Naţionale de Cãi Ferate "C.F.R." - S.A. tariful de utilizare a infrastructurii feroviare publice, care, la rândul ei, achitã cãtre Societatea Comercialã de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" S.A. contravaloarea energiei electrice consumate.
(3) Cu suma încasatã potrivit alin. (2) Societatea Comercialã de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. achitã contravaloarea energiei electrice furnizate de cãtre Societatea Comercialã de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., care, la rândul ei, îşi va achita datoriile la Fondul de risc pentru garanţii de stat pentru împrumuturi externe.
ART. 21
Operaţiunile efectuate de agenţii economici prevãzuţi la art. 18-20 se deruleazã prin conturi distincte, deschise pe seama acestora la unitãţile trezoreriei statului.
ART. 22
(1) În completarea subvenţiilor acordate unor agenţi economici aflaţi sub autoritatea sau coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului şi Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului se scutesc la platã, în limita unui plafon maxim aprobat, obligaţiile acestora cãtre bugetul de stat, bugetul asigurãrilor sociale de stat, bugetul Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate şi bugetul asigurãrilor pentru şomaj pentru exerciţiul financiar al anului 2004, inclusiv accesoriile aferente acestora, cu excepţia obligaţiilor datorate din reţinerile la sursã.
(2) Agenţii economici care beneficiazã de prevederile alin. (1), precum şi plafoanele pânã la care se scutesc obligaţiile se stabilesc prin hotãrâre a Guvernului, dupã aplicarea prevederilor art. 23.
(3) Sumele ce se scutesc la platã, conform prevederilor alin. (1), în limita plafoanelor aprobate prin hotãrâre a Guvernului, conform prevederilor alin. (2), se stabilesc lunar, pe baza ordinului comun al ministrului finanţelor publice, ministrului economiei şi comerţului şi al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului.
(4) Societatea Naţionalã de Transport Feroviar de Cãlãtori "C.F.R. Cãlãtori" - S.A. se scuteşte de la plata tarifului de utilizare a infrastructurii, datorat Companiei Naţionale de Cãi Ferate "C.F.R." - S.A., în limita obligaţiilor acestei companii, aprobate conform prevederilor alin. (2).
ART. 23
Facilitãţile de natura ajutorului de stat, prevãzute la art. 22, se acordã cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat, dupã autorizarea acestora de cãtre Consiliul Concurenţei.
ART. 24
(1) Cheltuielile pentru alte acţiuni, care se finanţeazã de la bugetul de stat pe anul 2004, se stabilesc în sumã de 8.743,5 miliarde lei, din care: 1.502,2 miliarde lei cheltuieli de personal, 866,5 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 194,2 miliarde lei subvenţii, 5.353,5 miliarde lei transferuri, 630,4 miliarde lei cheltuieli de capital şi 196,7 miliarde lei rambursãri de credite, plãţi de dobânzi şi comisioane la credite.
(2) Cheltuielile pentru alte acţiuni, pe capitole de cheltuieli, sunt în sumã de 4.610,1 miliarde lei pentru cercetare ştiinţificã şi 4.133,4 miliarde lei pentru alte acţiuni.
(3) Din bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului, de la capitolul "Cercetare ştiinţificã", se finanţeazã şi cheltuielile curente şi de capital ale Agenţiei Nucleare, înfiinţatã prin <>Legea nr. 321/2003 pentru aprobarea <>Ordonanţei Guvernului nr. 7/2003 privind utilizarea în scopuri exclusiv paşnice a energiei nucleare.
ART. 25
La partea de cheltuieli a bugetului de stat se stabilesc şi se utilizeazã pe bazã de hotãrâri ale Guvernului:
a) Fondul de rezervã bugetarã la dispoziţia Guvernului, în sumã de 351,1 miliarde lei, se foloseşte pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau neprevãzute apãrute în timpul exerciţiului bugetar;
b) Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, în sumã de 100,0 miliarde lei, se utilizeazã pentru finanţarea unor acţiuni urgente în vederea înlãturãrii efectelor unor calamitãţi naturale şi sprijinirii persoanelor fizice sinistrate.
ART. 26
În anul 2004, prin bugetul de stat se vor acorda împrumuturi în sumã de 207,7 miliarde lei, din care: 177,7 miliarde lei pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale, 1,5 miliarde lei pentru persoanele care beneficiazã de statutul de refugiat şi sunt lipsite de mijloace de existenţã şi 28,5 miliarde lei microcredite acordate persoanelor fizice care desfãşoarã activitãţi pe cont propriu, aducãtoare de venituri, în vederea întreţinerii materiale.
ART. 27
Din bugetul de stat se alocã transferuri cãtre bugetul asigurãrilor sociale de stat în sumã de 13.961,0 miliarde lei, din care: 13.861,0 miliarde lei pentru echilibrare şi 100,0 miliarde lei reprezentând contribuţii pentru biletele de odihnã destinate salariaţilor din instituţiile publice, asiguraţi în sistemul public de pensii.

CAP. IV
Deficitul bugetar, datoria publicã şi împrumutul guvernamental

ART. 28
Deficitul bugetului de stat se stabileşte în sumã de 63.012,0 miliarde lei.
ART. 29
(1) Cheltuielile pentru dobânzile aferente datoriei publice se stabilesc în sumã de 40.814,8 miliarde lei, din care: 14.854,0 miliarde lei reprezintã dobânzi aferente datoriei publice interne, 9.066,7 miliarde lei dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente datoriei publice externe, care, potrivit reglementãrilor legale, se plãtesc de la bugetul de stat, 10.159,8 miliarde lei cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de stat şi de riscul garanţiilor acordate de stat în condiţiile legii, 6.234,3 miliarde lei diferenţe de curs valutar aferente datoriei publice externe, în care sunt incluse şi diferenţele de curs valutar nefavorabile aferente rambursãrii ratelor şi dobânzilor scadente la împrumuturile externe contractate pentru susţinerea balanţei de plãţi şi pentru ajustare structuralã, şi 500,0 miliarde lei diferenţe de curs valutar aferente datoriei publice interne.
(2) În cheltuielile pentru datoria publicã se cuprind şi cheltuielile ocazionate de stabilirea riscului de ţarã (rating) de cãtre agenţiile specializate, în anul 2004, precum şi eventualele diferenţe din anii anteriori.
(3) Guvernul, prin Ministerul Finanţelor Publice, este autorizat sã contracteze împrumuturi de stat pentru finanţarea şi refinanţarea deficitelor bugetului de stat din anii anteriori şi din anul 2004, pânã la nivelul înregistrat la finele fiecãrui an.
(4) În vederea asigurãrii finanţãrii temporare a deficitului curent al bugetului de stat pe anul 2004 din disponibilitãţile aflate în contul general al trezoreriei statului, împrumuturile de stat pentru finanţarea şi refinanţarea deficitului bugetului de stat pot fi contractate independent de soldul contului general al trezoreriei statului.
(5) Veniturile din privatizare şi din dividende, precum şi cele din valorificarea activelor bancare neperformante, rãmase dupã deducerea cheltuielilor prevãzute în bugetele instituţiilor publice implicate, se vor utiliza în condiţiile prevederilor <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 111/2003 privind utilizarea veniturilor din privatizare şi din valorificarea activelor bancare neperformante, dacã prin alte acte normative nu se prevede altfel. Cu sumele încasate de la Agenţia pentru Valorificarea Activelor Bancare şi utilizate pentru diminuarea împrumuturilor pentru finanţarea sau refinanţarea deficitului bugetului de stat se diminueazã deficitele din anii precedenţi, în ordinea înregistrãrii acestora.

CAP. V
Dispoziţii referitoare la bugetele locale

ART. 30
Din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat se stabilesc sume defalcate pentru bugetele locale, reprezentând 21.650,0 miliarde lei, potrivit anexei nr. 4, din care:
a) 8.526,0 miliarde lei pentru protecţie socialã, privind asigurarea ajutorului social acordat potrivit <>Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, a ajutorului pentru încãlzirea locuinţei cu lemne, cãrbuni şi combustibili petrolieri, inclusiv a restanţelor existente la 31 octombrie 2003 pentru încãlzirea locuinţelor cu energie termicã în sistem centralizat şi cu gaze naturale, precum şi susţinerea sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap. Aceastã sumã se repartizeazã pe comune, oraşe, municipii, sectoare ale municipiului Bucureşti de cãtre consiliul judeţean, respectiv de cãtre Consiliul General al Municipiului Bucureşti, prin hotãrâre, dupã consultarea primarilor şi cu asistenţa tehnicã de specialitate a direcţiei generale a finanţelor publice şi a direcţiei pentru dialog, familie şi solidaritate socialã, în funcţie de numãrul de beneficiari ai ajutorului social şi ai ajutorului pentru încãlzirea locuinţei şi, respectiv, de numãrul asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav;
b) 3.226,4 miliarde lei pentru susţinerea sistemului de protecţie a copilului;
c) 921,0 miliarde lei pentru finanţarea instituţiilor de culturã descentralizate începând cu anul 2002 şi plata contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unitãţile de cult din ţarã, conform <>Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitãţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 125/2002 . Sumele pentru asigurarea contribuţiilor pentru personalul neclerical se includ în bugetul propriu al judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, iar plata se face prin centrele de cult de care aparţine acesta. Instituţiile de culturã care au trecut în finanţarea autoritãţilor administraţiei publice locale începând cu anul 2002 sunt prevãzute în anexa nr. 5;
d) 8.976,6 miliarde lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, care se repartizeazã pe unitãţi administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale.
ART. 31
Sumele defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru subvenţionarea energiei termice livrate populaţiei, în sumã de 7.647,1 miliarde lei, sunt prevãzute în anexa nr. 6, iar repartizarea acestora pe unitãţi administrativ-teritoriale se face potrivit prevederilor <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 81/2003 pentru modificarea unor reglementãri privind acordarea de ajutoare pentru încãlzirea locuinţei şi asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizãrii energiei termice şi gazelor naturale pentru populaţie, precum şi unele mãsuri pentru întãrirea disciplinei financiare.
ART. 32
(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adãugatã, destinate finanţãrii cheltuielilor instituţiilor de învãţãmânt preuniversitar de stat, inclusiv pentru drepturile privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învãţãmântul de stat, precum şi pentru copiii preşcolari din grãdiniţele de stat cu program normal de 4 ore, creşelor şi centrelor judeţene şi locale de consultanţã agricolã, în sumã de 38.391,0 miliarde lei, sunt prevãzute în anexele nr. 7, 7a şi 7b.
(2) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adãugatã, destinate finanţãrii cheltuielilor instituţiilor de învãţãmânt preuniversitar de stat, creşelor, centrelor judeţene şi locale de consultanţã agricolã, pe comune, oraşe, municipii, judeţ şi sectoarele municipiului Bucureşti, se face de cãtre consiliul judeţean, respectiv de cãtre Consiliul General al Municipiului Bucureşti, prin hotãrâre şi cu asistenţa tehnicã de specialitate a direcţiei generale a finanţelor publice şi, dupã caz, a inspectoratului şcolar judeţean sau al municipiului Bucureşti.
(3) Pentru finanţarea cheltuielilor prevãzute la alin. (1) şi la art. 30 lit. a)-c), pe lângã sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, autoritãţile administraţiei publice locale vor aloca şi sume din bugetele locale ale acestora.
(4) Numãrul maxim de posturi finanţat pentru învãţãmântul preuniversitar de stat şi pentru unitãţile de cult este prevãzut în anexa nr. 8.
(5) Din bugetele locale se suportã şi cheltuielile aferente facilitãţilor de transport feroviar pe liniile interne pentru personalul didactic preuniversitar, potrivit prevederilor <>art. 107 alin. (4) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(6) Consiliile locale pot acorda burse de studii pentru elevii din învãţãmântul preuniversitar de stat, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
ART. 33
(1) În anul 2004 se acordã transferuri de la bugetul de stat cãtre bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe, în sumã de 1.800,0 miliarde lei.
(2) Ministerul Finanţelor Publice repartizeazã transferurile respective pe judeţe şi pe municipiul Bucureşti şi, în cadrul acestora, pe unitãţi administrativ-teritoriale, pentru finanţarea unor proiecte de investiţii care beneficiazã de împrumuturi externe, potrivit acordurilor de împrumut încheiate cu organismele financiare internaţionale.
(3) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, care beneficiazã de transferuri din bugetul de stat pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe, au obligaţia sã analizeze lunar execuţia lucrãrilor de investiţii şi, în situaţia constatãrii de fonduri disponibile, sã propunã Ministerului Finanţelor Publice reîntregirea transferurilor de la bugetul de stat, prevãzute în poziţie globalã.
ART. 34
Categoriile de venituri şi cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2004 sunt prevãzute în anexa nr. 9.

CAP. VI
Dispoziţii referitoare la bugetul Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate

ART. 35
(1) Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate pe anul 2004, constituit în baza prevederilor <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, sunt prevãzute în anexa nr. 10.
(2) Prevederile art. 9-11 se aplicã şi bugetului Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate.
ART. 36
Cheltuielile aferente instituţiilor sanitare publice pe anul 2004, finanţate pe bazã de contracte încheiate cu casele de asigurãri de sãnãtate, în condiţiile prevederilor <>art. I alin. (10) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 48/2003 privind unele mãsuri în vederea întãririi disciplinei financiare şi a creşterii eficienţei utilizãrii fondurilor în sistemul sanitar, precum şi modificarea unor acte normative, sunt prevãzute în anexa la bugetul Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate.
ART. 37
(1) Se autorizeazã Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate sã angajeze cheltuieli şi sã efectueze plãţi din bugetul Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate pe anul 2004, dupã încheierea execuţiei trimestriale, în limita veniturilor acestui buget ce depãşesc pe trimestrul I, semestrul I şi, respectiv, 9 luni, 25%, 50% şi, respectiv, 75% din prevederile anuale aprobate.
(2) Plafoanele maxime în limita cãrora se aplicã prevederile alin. (1) se stabilesc de cãtre Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.

CAP. VII
Dispoziţii referitoare la agenţii economici

ART. 38
(1) Regiile autonome, societãţile şi companiile naţionale, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare şi celelalte societãţi comerciale cu capital majoritar de stat pot efectua anual, în limita unei cote de 2,0%, aplicatã asupra fondului de salarii realizat anual, aferent salariaţilor cu contract individual de muncã, cheltuieli sociale pentru funcţionarea corespunzãtoare a unor activitãţi sau unitãţi aflate în administrarea acestora, potrivit legii, şi anume: grãdiniţe, creşe, dispensare, cabinete medicale, servicii de sãnãtate acordate în cazul bolilor profesionale şi al accidentelor de muncã pânã la internarea într-o unitate sanitarã, muzee, biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi, cãmine de nefamilişti, precum şi pentru şcolile pe care le au sub patronaj.
(2) În cadrul aceleiaşi limite prevãzute la alin. (1) unitãţile menţionate pot aloca sume pentru: acoperirea unei pãrţi din cheltuielile ocazionate de procurarea unor daruri pentru copiii minori ai salariaţilor şi cadouri oferite salariatelor; acoperirea parţialã a costului transportului la şi de la locul de muncã al salariaţilor; suportarea parţialã a costului aferent serviciilor de tratament sau de odihnã pentru salariaţii proprii şi pentru membrii de familie ai acestora, inclusiv al transportului; acordarea de ajutoare pentru înmormântare; acordarea de ajutoare unor salariaţi care au suferit pierderi însemnate în gospodãriile proprii ca urmare a calamitãţilor naturale, pentru acoperirea unei pãrţi din cheltuieli în cazul unor boli grave sau incurabile, precum şi pentru contribuţia la fondurile de intervenţie ale asociaţiei profesionale, potrivit prevederilor <>art. 66 din Legea minelor nr. 85/2003 . De asemenea, unitãţile menţionate pot contribui prin alocarea unor sume la ajutorarea copiilor din şcoli şi din centrele de plasament.
(3) Cheltuielile de natura celor prevãzute la alin. (1) şi (2), inclusiv cele suportate din transferurile pentru protecţia socialã, acordate de cãtre regiile autonome, societãţile şi companiile naţionale subvenţionate de la bugetul de stat sau care primesc transferuri de la bugetul de stat, precum şi de cãtre societãţile comerciale subvenţionate de la bugetul de stat, se prevãd în bugetele de venituri şi cheltuieli ale acestora, la nivelul stabilit şi aprobat de cãtre Guvern.
(4) Veniturile de natura celor prevãzute la alin. (2), realizate de salariaţi, acordate de angajatori, în limita prevãzutã la alin. (1), nu se supun impozitãrii.
(5) Pentru regiile autonome, societãţile şi companiile naţionale, subvenţionate de la bugetul de stat, precum şi pentru societãţile comerciale subvenţionate de la bugetul de stat şi societãţile comerciale cu capital de stat, care au prevãzut în actul constitutiv de înfiinţare aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli prin hotãrâre a Guvernului, cheltuielile de protocol, reclamã şi publicitate sunt deductibile fiscal în limitele aprobate prin legile care le reglementeazã şi se aprobã de cãtre Guvern o datã cu aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale acestora.
(6) De prevederile alin. (5) beneficiazã şi institutele naţionale de cercetare-dezvoltare ale cãror bugete de venituri şi cheltuieli se aprobã, potrivit prevederilor <>Legii nr. 292/2002 privind stabilirea modalitãţii de aprobare a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, prin ordin al ministrului coordonator, cu avizul Ministerului Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei şi al Ministerului Finanţelor Publice.
ART. 39
(1) Regiile autonome, societãţile şi companiile naţionale pot emite titluri negociabile numai cu aprobarea Ministerului Finanţelor Publice, pe baza propunerilor prezentate de ministere, de consiliile locale, consiliile judeţene şi de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, dupã caz.
(2) Titlurile negociabile pot fi obligaţiuni sau orice alte titluri de credit stabilite de Ministerul Finanţelor Publice.

CAP. VIII
Responsabilitãţi în aplicarea legii

ART. 40
Guvernul poate aproba prin hotãrâre modificãri în structurã şi între ordonatorii principali de credite, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor din credite externe prevãzute în anexa nr. 2, în funcţie de derularea programelor de împrumut extern, aprobate potrivit legii.
ART. 41
Se interzice ordonatorilor principali de credite redistribuirea creditelor bugetare de la obiectivele de investiţii în continuare, respectiv de la obiectivele de investiţii noi la poziţia "Alte cheltuieli de investiţii", cuprinse în programele de investiţii publice, anexã la bugetele acestora.
ART. 42
(1) În bugetele ordonatorilor principali de credite sunt prevãzute, dupã caz, şi sumele reprezentând contribuţia Guvernului României la realizarea programelor şi proiectelor cu finanţare internaţionalã.
(2) Ordonatorii principali de credite au obligaţia ca, în cadrul creditelor bugetare aprobate pe anul 2004, sã asigure integral şi cu prioritate fondurile necesare reprezentând componenta localã aferentã derulãrii programelor şi proiectelor cu finanţare internaţionalã, precum şi fondurile necesare finanţãrii angajamentelor asumate prin documentele de pregãtire a aderãrii României la Uniunea Europeanã.
(3) Se interzice ordonatorilor principali de credite sã efectueze virãri de credite bugetare de la titlul "Transferuri", alineatele "Transferuri din bugetul de stat cãtre bugetul Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate reprezentând contribuţia datoratã de persoanele care satisfac serviciul militar în termen" şi "Transferuri din bugetul de stat cãtre bugetul Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate reprezentând contribuţia datoratã de persoanele care executã o pedeapsã privativã de libertate sau arest preventiv" la celelalte alineate şi articole de cheltuieli ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepţia celor efectuate între aceste alineate de cheltuieli.
(4) Se interzice ordonatorilor principali de credite sã efectueze virãri de credite bugetare de la titlul "Transferuri", alineatele "Programe cu finanţare rambursabilã", "Programe comunitare" şi "Programe cu finanţare nerambursabilã" la celelalte alineate şi articole de cheltuieli ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepţia celor efectuate între aceste alineate de cheltuieli.
(5) Din sumele prevãzute în bugetele ordonatorilor principali de credite la alineatul "Programe cu finanţare nerambursabilã" pentru cofinanţarea acţiunilor se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru derularea corespunzãtoare a obiectivelor cuprinse în aceste programe.
(6) Sumele reprezentând contribuţia Guvernului la realizarea obiectivelor de investiţii cu finanţare externã de la titlul "Cheltuieli de capital" nu pot fi redistribuite la alte obiective de investiţii.
ART. 43
(1) Sumele destinate plãţii cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme internaţionale, aprobate potrivit prevederilor legale, inclusiv plãţii eventualelor comisioane bancare percepute de bãncile strãine corespondente ale Bãncii Naţionale a României pentru efectuarea transferurilor valutare aferente, sunt prevãzute în bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul "Transferuri". Contribuţia României la organisme financiar-bancare internaţionale, stabilitã potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, se asigurã din bugetul Ministerului Finanţelor Publice.
(2) În vederea asigurãrii plãţii la scadenţã a cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme internaţionale, la organisme financiar-bancare internaţionale, pentru programe comunitare, precum şi a rambursãrilor de credite externe, a plãţilor de dobânzi şi a comisioanelor aferente acestora, ordonatorii principali de credite pot efectua, înainte de angajarea cheltuielilor, virãri de credite bugetare de la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole, dupã caz, în cursul întregului an.
(3) Se interzice ordonatorilor principali de credite sã efectueze virãri de credite bugetare de la titlul "Rambursãri de credite, plãţi de dobânzi şi comisioane la credite" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare, precum şi între alineatele articolelor de cheltuieli "Rambursãri de credite externe şi plãţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite" şi, respectiv, "Rambursãri de credite interne şi plãţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora".
ART. 44
(1) În termen de 15 zile de la data publicãrii prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Guvernul va aproba bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2004 ale regiilor autonome, societãţilor şi companiilor naţionale, societãţilor comerciale subvenţionate de la bugetul de stat, la propunerea ministerelor şi a altor organe centrale coordonatoare, precum şi bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2004 ale societãţilor comerciale cu capital de stat care au aceastã prevedere în actul constitutiv.
(2) În cadrul termenului prevãzut la alin. (1) se aprobã şi bugetele de venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare.

CAP. IX
Dispoziţii finale

ART. 45
Veniturile încasate de Ministerul Finanţelor Publice din vânzarea formularelor tipizate, potrivit <>Ordonanţei Guvernului nr. 7/1995 privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar, republicatã, şi <>Hotãrârii Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiarã şi contabilã şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, se folosesc şi pentru finanţarea urmãtoarelor cheltuieli:
a) prestãri de servicii privind distribuirea şi primirea corespondenţei cu contribuabilii persoane fizice şi juridice;
b) prestãri de servicii aferente restituirii prin mandat poştal a diferenţelor de impozit pe venit, precum şi finanţarea altor activitãţi privind administrarea acestui impozit;
c) achiziţionarea de autovehicule pentru distribuirea formularelor tipizate, precum şi pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a acestora;
d) achiziţionarea de echipamente, tehnicã de calcul şi de software specializat aferent, de biroticã şi consumabile necesare pentru evidenţa formularelor tipizate şi acoperirea cheltuielilor cu service-ul acestora, precum şi pentru administrarea impozitului pe venit;
e) construirea, amenajarea, închirierea şi/sau cumpãrarea de spaţii pentru depozitarea formularelor tipizate, precum şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor la spaţiile ocupate cu aceastã activitate în sediile unitãţilor teritoriale, respectiv extinderi, transformãri, modernizãri, consolidãri.
ART. 46
(1) În anul 2004 sunt deductibile la calculul profitului impozabil cheltuielile corespunzãtoare tichetelor de masã emise de cãtre unitãţile emitente, autorizate potrivit <>Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masã, pentru un numãr maxim de 1.626.000 salariaţi în semestrul I şi 1.676.000 salariaţi în semestrul II, acordate de cãtre angajatori salariaţilor, în limita valorii nominale prevãzutã de lege.
(2) De asemenea sunt deductibile la calculul profitului impozabil cheltuielile corespunzãtoare valorii nominale a tichetelor de masã acordate salariaţilor proprii de cãtre angajatorii care au organizate cantine-restaurant sau bufete, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(3) Unitãţile emitente, autorizate potrivit legii, pot emite tichete de masã pentru un numãr de salariaţi mai mare decât cel prevãzut în autorizaţie numai în cazul în care aceştia aparţin unor categorii de angajatori care realizeazã exclusiv activitãţi fãrã scop lucrativ.
(4) În bugetele instituţiilor publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv ale activitãţilor finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângã unele instituţii publice, cu excepţia instituţiilor finanţate integral din venituri proprii, nu se pot aproba sume pentru acordarea tichetelor de masã, întrucât în buget nu sunt prevãzute sume cu aceastã destinaţie.
ART. 47
(1) Cheltuielile privind despãgubirile, inclusiv cele provenite din aplicarea impozitelor, taxelor şi a celorlalte venituri ale bugetului de stat, alte daune stabilite ca fiind datorate de Ministerul Finanţelor Publice, în nume propriu sau în reprezentarea interesului statului, pe baza hotãrârilor definitive ale instanţelor judecãtoreşti, precum şi obligaţiile bãneşti ale statului român, nãscute din aplicarea Convenţiei europene a drepturilor omului şi constatate prin acorduri de soluţionare amiabilã, prin decizii ale Comitetului Miniştrilor al Consiliului Europei şi hotãrâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului, se acoperã de cãtre Ministerul Finanţelor Publice, pe bazã de documente legale, din sumele prevãzute cu aceastã destinaţie în bugetul de stat pe anul 2004.
(2) Din sumele prevãzute în bugetul Ministerului Finanţelor Publice pentru despãgubiri civile, precum şi pentru cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale, se asigurã şi fondurile necesare în vederea aplicãrii:
a) <>Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetãţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicãrii Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicatã;
b) <>Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despãgubiri sau compensaţii cetãţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rãmase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stãrii de rãzboi şi a aplicãrii Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947;
c) <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase în România, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 261/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(3) Din sumele prevãzute în bugetul Ministerului Finanţelor Publice pentru despãgubiri civile, precum şi pentru cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale, se asigurã, la solicitarea Secretariatului General al Guvernului, şi fondurile necesare în vederea suportãrii cheltuielilor judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în care Guvernul României este parte. Pe mãsura necesitãţilor de finanţare se autorizeazã Ministerul Finanţelor Publice sã introducã modificãrile corespunzãtoare în bugetul de stat şi în bugetele celor doi ordonatori principali de credite, în scopul asigurãrii creditelor bugetare în limita cãrora vor fi efectuate plãţile.
ART. 48
(1) Instituţiile şi autoritãţile publice centrale şi locale care au în administrare hoteluri, case de odihnã şi de oaspeţi, baze de odihnã, de tratament şi alte asemenea unitãţi vor asigura finanţarea cheltuielilor curente şi de capital pentru respectivele unitãţi exclusiv din veniturile proprii ale acestora.
(2) Ordonatorii de credite nu vor putea finanţa nici o activitate legatã de administrarea unitãţilor prevãzute la alin. (1) din sume alocate de la bugetul de stat, bugetele locale şi bugetul Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate.
ART. 49
La o posibilã rectificare a bugetului de stat pe anul 2004, din eventualele surse suplimentare se vor aloca cu prioritate fonduri pentru finanţarea acţiunii de învãţãmânt.
ART. 50
Anexele nr. 1-10 fac parte integrantã din prezenta lege.

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comunã din 20 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicatã.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALER DORNEANU

PREŞEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

Bucureşti, 28 noiembrie 2003.
Nr. 507.

ANEXA 1

BUGETUL DE STAT
pe anul 2004
-SINTEZA- - mii lei -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Ca- S Tit A
pi- u lu/ l
tol b Ar i
ti n
c col e
a a
p t
i Denumire indicator Program 2004
t
o
l
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0001 VENITURI - TOTAL 288.279.813.000
0002 I. VENITURI CURENTE 287.856.813.000
0003 A. VENITURI FISCALE 269.306.813.000
0004 A 1. IMPOZITE DIRECTE 58.416.966.000
0101 IMPOZITUL PE PROFIT 49.210.000.000
0201 IMPOZITUL PE SALARII 200.000.000
01 Impozitul pe salarii -total- 200.000.000
0601 IMPOZITUL PE VENIT 64.721.000.000
01 Impozit pe venituri din activitãţi
independente 1.300.000.000
02 Impozit pe venituri din salarii 59.176.000.000
03 Impozit pe venituri din cedarea
folosinţei bunurilor 650.000.000
04 Impozit pe venituri din dividende 2.400.000.000
05 Impozit pe venituri din dobânzi 200.000.000
06 Impozit pe alte venituri 110.000.000
07 Impozit pe venit din pensii 270.000.000
08 Impozitul pe veniturile obţinute din
jocurile de noroc, din premii si din
prime in bani si/sau natura 160.000.000
09 Impozitul pe veniturile obţinute din
transferul dreptului de proprietate
asupra valorilor mobiliare si vânzarea
partilor sociale 150.000.000
10 Regularizãri -400.000.000
11 Impozitul pe veniturile din valorificarea
sub orice forma a drepturilor de
proprietate intelectuala 150.000.000
12 Impozitul pe veniturile realizate
de persoanele fizice nerezidente 450.000.000
13 Impozit pe veniturile din activitãţi
agricole 10.000.000
14 Impozitul pe veniturile obţinute din
valorificarea de bunuri in regim de
consignaţie si din activitãţi desfãşurate
pe baza unui contract de agent, comision
sau mandat comercial 75.000.000
15 Impozitul pe veniturile încasate
din activitãţile de expertiza contabila,
tehnica judiciara si extrajudiciara 10.000.000
16 Impozit pe veniturile realizate
in baza unor convenţii/contracte civile
de prestãri servicii, incheiate in
condiţiile codului civil 10.000.000
0701 COTE SI SUME DEFALCATE DIN
IMPOZITUL PE VENIT (se scad) -62.424.034.000
01 Cote defalcate din impozitul pe
venit (se scad) -40.774.000.000
02 Sume defalcate din impozitul pe venit
pentru bugetele locale (se scad) -21.650.034.000
0801 ALTE IMPOZITE DIRECTE 5.810.000.000
01 Impozitul pe veniturile realizate
de persoanele juridice nerezidente 3.800.000.000
02 Impozitul pe profit obţinut din
activitãţi comerciale ilicite sau
din nerespectarea Legii privind
protecţia consumatorilor 17.000.000
03 Impozitul pe dividende de la
societãţile comerciale 1.980.000.000
09 Impozitul pe venitul reprezentantelor
din România al societãţilor comerciale
si organizaţiilor economice strãine 9.000.000
30 Alte incasari din impozite directe 4.000.000
0901 CONTRIBUŢII 900.000.000
04 Contribuţia individuala de
asigurãri sociale 600.000.000
09 Contribuţia agenţilor economici
pentru persoanele cu handicap 300.000.000
1300 A 2. IMPOZITE INDIRECTE 210.889.847.000
1301 TAXA PE VALOAREA ADĂUGATA 110.150.847.000
01 TVA incasata 156.189.000.000
04 Sume defalcate din TVA pentru
instituţiile de invatamant
preuniversitar de stat, cresele,
centrele judeţene si locale de
consultanta agricola(se scad) -38.391.034.000
05 Sume defalcate din TVA pentru
subvenţionarea energiei termice
livrate populatiei(se scad) -7.647.119.000
1401 ACCIZE 68.915.000.000
1601 taxe VAMALE 13.824.000.000
01 taxe vamale de la persoane juridice 13.764.000.000
02 taxe vamale si alte venituri incasate
de la persoane fizice prin unitãţile
vamale 60.000.000
1701 ALTE IMPOZITE INDIRECTE 18.000.000.000
01 taxe pentru jocurile de noroc 420.000.000
03 taxe si tarife pentru eliberarea de
licenţe si autorizaţii de funcţionare 350.000.000
04 Taxa pentru activitatea de prospecţiune,
explorare si exploatare a resurselor
minerale 1.000.000.000
07 Venituri cu destinaţie speciala
din cota unica asupra carburanţilor
auto livraţi la intern de producãtori
precum si pentru carburanţii auto consumaţi
de aceştia si asupra carburanţilor auto
importaţi 500.000.000
11 Venituri din timbrul judiciar 35.000.000
15 Amenzi judiciare 30.000.000
16 Venituri din recuperarea cheltuielilor
judiciare avansate de stat 45.000.000
18 Taxa asupra unor activitãţi dãunãtoare
sãnãtãţii si din publicitatea lor 295.000.000
19 Venituri cu destinaţie speciala
din taxa de dezvoltare cuprinsa in tariful
energiei electrice si termice 6.347.000.000
21 Taxa de timbru social asupra jocurilor
de noroc 300.000.000
22 Taxa de timbru social asupra valorii
automobilelor noi din import 15.000.000
24 Impozitul pe ţiţeiul din producţia
interna si gazele naturale 3.840.000.000
25 taxe de autorizare pentru comercializarea
alcoolului, bãuturilor alcoolice, produselor
din tutun si a cafelei 225.000.000
26 Venituri cu destinaţie speciala
din comisionul pentru servicii vamale 850.000.000
27 Venituri cu destinaţie speciala din cotele
aplicate asupra veniturilor realizate in
domeniul aviaţiei civile 400.000.000
28 Impozit pe veniturile microintreprinderilor 3.333.000.000
30 Alte încasãri din impozite indirecte 15.000.000
1900 B. VENITURI NEFISCALE 18.550.000.000
2001 VARSAMINTE DIN PROFITUL NET AL REGIILOR
AUTONOME 2.650.000.000
2101 VARSAMINTE DE LA INSTITUŢIILE
PUBLICE 4.282.000.000
01 taxe de metrologie 500.000
02 Venituri din taxe
pentru prestaţii vamale 450.000.000
03 taxe pentru prestaţiile efectuate si
pentru eliberarea autorizaţiilor de
transport in trafic internaţional 37.000.000
04 taxe consulare 1.300.000.000
05 taxe pentru analize efectuate de
laboratoare, altele decât cele sanitare,
de pe lângã instituţii 27.000.000
10 taxe si alte venituri din protecţia
mediului 60.000.000
17 taxe pentru invatamant 23.000.000
18 Venituri din expertiza tehnica judiciara
si extrajudiciara 20.000.000
19 Venituri realizate cu ocazia participãrii
la acţiuni sub egida organizaţiilor
internaţionale 200.000.000
20 Venituri din prestãri de servicii 1.500.000.000
21 Taxa pentru eliberarea certificatului
de cazier fiscal 5.000.000
22 Venituri din producerea riscurilor
asigurate 9.500.000
30 Alte venituri de la instituţiile
publice 650.000.000
2201 DIVERSE VENITURI 11.618.000.000
01 Venituri din aplicarea prescripţiei
extinctive 40.000.000
03 Venituri din amenzi si alte sancţiuni
aplicate, potrivit dispoziţiilor legale 1.900.000.000
04 Încasãri din cota reţinuta, conform
Codului Penal 1.000.000
05 Restituiri de fonduri din finanţarea
bugetara a anilor precedenţi 1.100.000.000
06 Impozit pe venitul din concesionarea
bunurilor societãţilor comerciale sau
companiilor naţionale la care statul este
acţionar majoritar 7.000.000
07 Venituri din concesiuni si închirieri 6.441.000.000
08 Penalitãţi pentru nedepunerea sau
depunerea cu intarziere a declaraţiei de
impozite si taxe 100.000.000
09 Venituri din dobânzi 27.000.000
11 Varsaminte de la persoane juridice,
pentru persoane cu handicap neincadrate 900.000.000
12 Încasãri din valorificarea bunurilor
confiscate, abandonate si alte sume
constatate odatã cu confiscarea
potrivit Legii 250.000.000
19 Venituri din dividende 450.000.000
20 Sumele provenite din recuperarea
debitelor provenite din drepturile de
pensii si asigurãri sociale militare 1.000.000
21 Venituri din despãgubiri 1.000.000
30 Încasãri din alte surse 400.000.000
3000 II VENITURI DIN CAPITAL 350.000.000
3001 VENITURI DIN VALORIFICAREA
UNOR BUNURI ALE STATULUI 350.000.000
01 Venituri din valorificarea unor bunuri
ale instituţiilor publice 276.000.000
02 Venituri din valorificarea stocurilor
de la rezervele materiale naţionale
si de mobilizare 14.000.000
08 Venituri obţinute in procesul de stingere
a creanţelor bugetare 60.000.000
4200 VIII. ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA
ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE 73.000.000
4201 ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA
ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE 73.000.000
09 Încasãri din rambursarea împrumuturilor
acordate pentru acoperirea arieratelor
cãtre CONEL si ROMGAZ 60.000.000
10 Încasãri din rambursarea împrumuturilor
din fondul de redresare financiara 10.000.000
15 Încasãri din rambursarea microcredite-
lor acordate persoanelor fizice care
desfãşoarã activitãţi pe cont propriu,
aducãtoare de venituri, in vederea
întreţinerii materiale 1.000.000
17 Încasãri din rambursarea microcredite-
lor, acordate de agenţiile guvernamentale
si administrate prin agenţii de credit 1.000.000
18 Încasãri de la beneficiarii creditului
extern pentru importul de combustibili 1.000.000
5001 BUGET DE STAT
__________ 351.291.802.032
01 CHELTUIELI CURENTE 284.128.222.058
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 54.204.608.599
20 CHELTUIELI MATERIALE SI
SERVICII 40.484.216.046
34 SUBVENŢII 24.680.846.861
35 01 Subvenţii de la buget pentru
instituţii publice 9.085.807.873
35 02 Subvenţii pe produse si activitãţi 4.440.696.108
35 03 Subvenţii pentru acoperirea
diferentelor de preţ si tarif 2.622.942.880
35 04 Subvenţii pentru transportul feroviar
public de calatori 7.237.700.000
35 05 Subvenţii pentru transportul de
calatori cu metroul 1.293.700.000
36 PRIME 1.760.000.000
38 TRANSFERURI 121.732.623.553
39 Transferuri consolidabile 25.724.230.137
39 01 Transferuri din bugetul de stat
cãtre bugetele locale pentru
dezvoltarea sistemului energetic 235.519.000
39 02 Transferuri din bugetul de stat
cãtre bugetele locale pentru
drumuri judeţene, comunale si
pentru strãzile care se vor
amenaja in perimetrele destinate
construcţiilor de cvartale de
locuinţe noi in localitãţi
rurale si urbane 2.495.031.000
39 03 Transferuri din bugetul de stat
cãtre bugetele locale pentru
investiţii finanţate parţial din
imprumuturi externe 1.800.000.000
39 04 Transferuri din bugetul de stat
cãtre bugetul asigurãrilor
sociale de stat 13.960.963.987
39 07 Transferuri din bugetul de stat
cãtre bugetele locale pentru
drepturile acordate persoanelor
cu handicap 5.778.100.000
39 10 Transferuri din bugetul de
stat cãtre bugetul fondului de
asigurãri sociale de sãnãtate
reprezentând contribuţia datorata
de persoanele care satisfac
serviciul militar in termen 257.148.400
39 11 Transferuri din bugetul de
stat cãtre bugetul fondului de
asigurãri sociale de sãnãtate
reprezentând contribuţia datorata
de persoanele care executa o pedeapsa
privativa de libertate sau arest preventiv 243.595.000
39 14 Program privind pietruirea
drumurilor comunale si alimentarea cu apa
a satelor 420.000.000
39 19 Transferuri de la bugetul de stat
cãtre bugetele locale pt. construcţii
de locuinţe 404.250.000
39 20 Transferuri de la bugetul de stat
cãtre bugetele locale pentru finanţarea
elaborãrii si/sau actualizãri
planurilor urbanistice generale si
a regulamentelor locale de urbanism 38.850.000
39 24 Transferuri cãtre bugetele locale pentru
aeroporturi de interes local 30.822.750
39 25 Transferuri din bugetul de stat cãtre
bugetele locale pentru retehnologizarea
centralelor termice si electrice
de termoficare 59.950.000
40 Transferuri neconsolidabile 96.008.393.416
40 01 Locuinţe 398.796.000
40 02 Burse 1.348.128.900
40 03 Alocaţii si alte ajutoare pentru
copii 11.781.721.520
40 04 Pensii si ajutoare I.O.V.R.,mili-
tari si alte persoane 16.593.182.209
40 06 Servicii sociale 4.147.100
40 08 Ajutoare sociale 48.000.000
40 09 Alte ajutoare, alocaţii si
indemnizaţii 369.189.613
40 11 Contribuţii si cotizaţii la
organisme internaţionale 1.029.141.626
40 15 Plaţi compensatorii 372.830.150
40 16 Fondul de cercetare-dezvoltare 1.930.789.946
40 17 Alocaţia familiala complementara 4.285.160.000
40 18 Transferuri aferente restructurãrii
industriei de apãrare 966.394.000
40 19 Alocaţia suplimentara pentru
familiile cu copii 100.000.000
40 20 Cofinantarea contribuţiei financiare
a Comunitãţii Europene 4.868.000
40 21 Plaţi efectuate in cadrul programelor
de dezvoltare 898.903.809
40 22 Cheltuieli pentru susţinerea
programelor tehnice de conservare
sau de inchidere a minelor 875.975.070
40 23 Protecţie sociala ce se acorda pentru
unele activitãţi din sectorul minier 668.200.000
40 25 Alocaţia de susţinere pentru
familia monoparentala 612.000.000
40 26 Transferuri aferente Fondului
National de Preaderare 5.955.229.726
40 27 Transferuri aferente Fondului
Roman de Dezvoltare Sociala 95.053.000
40 28 Executarea silita a creanţelor
bugetare 23.000.000
40 29 Despãgubiri civile, precum si cheltuieli
judiciare si extrajudiciare derivate
din acţiuni in reprezentarea intereselor
statului, potrivit dispoziţiilor legale 1.673.000.000
40 30 Onorariile pentru expertizele contabile
dispuse in cadrul procesului penal 23.100.000
40 31 Transferuri pentru finanţarea
patrimoniului genetic al animalelor 50.000.000
40 32 Sprijinirea organizaţiilor
cetãţenilor aparţinând minoritãţilor
naţionale, altele decât cele care primesc
subvenţii de la bugetul de stat,
potrivit legii 240.000.000
40 33 Proiecte de comunicare, informare publica
si promovarea imaginii si intereselor
romaneşti peste hotare 65.000.000
40 34 Sprijinirea activitãţii romanilor de
pretutindeni si a organizaţiilor
reprezentative ale acestora 165.000.000
40 35 Finanţarea partidelor politice 70.300.000
40 36 Finanţarea acţiunilor cu caracter
ştiinţific si social-cultural 5.000.000
40 37 Finanţarea unor programe si proiecte
interetnice si combatere a intolerantei 15.000.000
40 38 Finanţarea Ansamblului "Memorialul
victimelor comunismului si al
rezistentei Sighet" 2.398.000
40 39 Comenzi de stat pentru carti si
publicaţii 31.654.000
40 41 Asociaţii si fundaţii 62.350.000
40 42 Alocaţie de încredinţare si plasament
familial 374.466.586
40 43 Ajutor anual pentru veteranii de
rãzboi 75.815.000
40 44 Programe pentru sãnãtate 1.076.214.752
40 45 Programe pentru tineret 35.900.000
40 46 Sprijin financiar pentru activitatea
Comitetului Olimpic Roman 229.000.000
40 47 Cadastru imobiliar 82.025.820
40 48 Meteorologie si hidrologie 451.521.715
40 49 Prevenirea si combaterea inundaţiilor
si îngheţurilor 16.350.000
40 50 Cheltuieli pentru valorificarea
cenuşilor de pirita 59.950.000
40 53 Sprijinirea producãtorilor
agricoli 14.305.601.000
40 54 Cabaline din patrimoniul genetic
naţional 55.000.000
40 55 Programe cu finanţare rambursabila 4.903.269.000
40 56 Transferuri pentru drumuri, cai
ferate, aviaţie si navigaţie 1.082.000.000
40 57 Transferuri pentru finanţarea de
baza a învãţãmântului superior 7.330.333.780
40 58 Transferuri pentru constituirea
fondului de garantare a creditelor
bancare acordate studenţilor 3.000.000
40 59 Transferuri pentru cercetare-
dezvoltare(granturi) 205.770.000
40 60 Transferuri pentru acţiuni de
sãnãtate 1.545.690.304
40 61 Susţinerea cultelor 141.808.000
40 62 Stimularea exporturilor 4.000.000.000
40 63 Despãgubiri acordate producãtorilor
agricoli in caz de calamitãţi
naturale in agricultura 69.969.000
40 64 Fondul la dispoziţia primului ministru
pentru sprijinirea comunitãţilor
romaneşti de pretutindeni 1.000.000
40 66 Contribuţia statului la salarizarea
personalului de cult 988.333.605
40 68 Programe de protecţie sociala si
integrare socioprofesionala a persoanelor
cu handicap 30.250.000
40 69 Completarea primelor de
asigurare 53.700.000
40 70 Susţinerea sistemului de protecţie
a copilului 151.870.000
40 71 Indemnizaţia de merit 151.200.000
40 75 Contribuţia statului care se
aloca Patriarhiei Romane, pentru
sprijinirea aşezãmintelor
Bisericii Ortodoxe Romane din
afara graniţelor 34.028.000
40 80 Alte transferuri 957.687.998
40 81 Fond de garantare a împrumuturilor
pentru intreprinderi mici si mijlocii 229.566.000
40 82 Transferuri pentru acţiuni de
ecologizare 116.111.500
40 83 Transferuri cãtre Consiliul
National de Formare Profesionala
a Adulţilor 7.345.520
40 84 Finanţarea Ansamblului "Memorialul
revoluţiei - Decembrie 1989" din
municipiul Timişoara 2.997.000
40 86 Programul de realizare a sistemului
naţional antigrindina 47.960.000
40 87 Sume destinate finanţãrii programelor
sportive realizate de structurile
sportive de drept privat 500.000.000
40 88 Transferuri cãtre Consiliul
National al Persoanelor Vârstnice 3.107.500
40 89 Transferuri pentru sprijinirea
proprietarilor de pãduri 5.000.000
40 90 Ajutor pentru incalzirea locuinţei 3.350.000.000
40 91 Renta viagera 44.400.000
40 93 Programe comunitare 770.589.351
40 94 Programe cu finanţare nerambursabila 1.665.713.316
40 96 Programe SAPARD 4.812.000
40 98 Sprijinirea înfiinţãrii de noi
intreprinderi si susţinerea dezvoltãrii
întreprinderilor mici si mijlocii 85.524.000
49 DOBÂNZI 40.814.800.000
50 01 Dobânzi aferente datoriei
publice interne 14.854.000.000
50 02 Dobânzi, comisioane si
alte costuri aferente datoriei publice
externe 9.066.700.000
50 03 Cheltuieli ocazionate de emisiunea
si plasarea titlurilor de stat si
de riscurile garanţiilor date de
stat in condiţiile legii 10.159.800.000
50 04 Diferente de curs aferente
datoriei publice externe 6.234.300.000
50 05 Diferente de curs aferente datoriei
publice interne 500.000.000
60 REZERVE 451.126.999
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 29.235.245.974
79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 207.670.000
80 02 Împrumuturi acordate pentru
finalizarea unor obiective
aprobate prin convenţii
bilaterale si acorduri
interguvernamentale 177.670.000
80 05 Împrumuturi acordate persoanelor
care beneficiazã de statutul de
refugiat si sunt lipsite de
mijloace de existenta 1.497.000
80 13 Microcredite acordate persoanelor
fizice care desfãşoarã activitãţi
pe cont propriu, aducãtoare de venituri,
in vederea intretinerii materiale 28.503.000
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI
SI COMISIOANE LA CREDITE 37.720.664.000
85 Rambursãri de credite externe si
plaţi de dobânzi si comisioane la
credite externe contractate de
ordonatorii de credite 37.400.186.300
85 01 Rambursãri de credite externe 26.092.618.300
85 02 Plaţi de dobânzi si comisioane 11.307.568.000
88 Rambursãri de credite interne si
plaţi de dobânzi si comisioane
aferente acestora 320.477.700
88 01 Rambursãri de credite interne 101.659.000
88 02 Plaţi de dobânzi si comisioane 218.818.700
5100 Partea a I-a SERVICII PUBLICE
GENERALE 23.400.217.987
5101 AUTORITĂŢI PUBLICE 23.400.217.987
01 CHELTUIELI CURENTE 21.007.737.621
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 15.260.015.493
10 Cheltuieli cu salariile 10.901.980.875
11 Contribuţii pentru asigurãri
sociale de stat 2.341.237.965
12 Contribuţii pentru asigurãrile
de şomaj 314.081.971
13 Contribuţii pentru asigurãrile sociale
de sãnãtate 738.541.157
14 Deplasãri, detaşãri, transferãri 964.026.337
14 01 - deplasãri, detaşãri, transferãri
in tara 652.694.557
14 02 - deplasãri, detaşãri, transferãri
in strãinãtate 311.331.780
16 Contribuţii pentru asigurãrile de accidente
de munca si boli profesionale 147.188
20 CHELTUIELI MATERIALE SI
SERVICII 4.702.794.671
21 Drepturi cu caracter social 36.340.000
22 Hrana 13.664.000
23 Medicamente si materiale sanitare 12.210.000
24 Cheltuieli pentru întreţinere si
gospodãrie 2.399.294.279
25 Materiale si prestãri de servicii
cu caracter funcţional 722.003.481
26 Obiecte de inventar de mica valoare
sau scurta durata si echipament 178.509.537
27 Reparaţii curente 236.964.318
28 Reparaţii capitale 410.338.390
29 Carti si publicaţii 83.106.076
30 Alte cheltuieli 596.264.590
32 Fondul Preşedintelui 7.100.000
33 Fondul Primului Ministru 7.000.000
34 SUBVENŢII 47.112.736
35 01 Subvenţii de la buget pentru
instituţii publice 47.112.736
38 TRANSFERURI 997.814.721
40 Transferuri neconsolidabile 997.814.721
40 11 Contribuţii si cotizaţii la
organisme internaţionale 601.751.108
40 41 Asociaţii si fondaţii 2.350.000
40 55 Programe cu finanţare rambursabila 182.749.000
40 60 Transferuri pentru acţiuni de
sãnãtate 5.000.000
40 80 Alte transferuri 1.400.000
40 93 Programe comunitare 8.340.800
40 94 Programe cu finanţare nerambursabila 191.411.813
40 96 Programe SAPARD 4.812.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.592.398.366
72 Investiţii ale instituţiilor publice 1.360.398.366
73 Investiţii ale regiilor autonome,
societãţilor si companiilor naţionale
si societãţilor comerciale cu capital
majoritar de stat 232.000.000
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI
SI COMISIOANE LA CREDITE 800.082.000
85 Rambursãri de credite externe si
plaţi de dobânzi si comisioane la
credite externe contractate de
ordonatorii de credite 800.082.000
85 01 Rambursãri de credite externe 582.430.000
85 02 Plaţi de dobânzi si comisioane 217.652.000
01 Administraţia Prezidenţiala 141.568.200
02 Autoritãţi Legislative 2.126.025.667
03 Autoritãţi Judecãtoreşti 7.895.230.804
04 Alte organe ale autoritãţilor publice 1.050.371.591
05 Autoritãţi executive 12.187.021.725
5400 Partea a II-a APĂRARE, ORDINE
PUBLICA SI SIGURANŢA NAŢIONALA 75.848.476.074
01 CHELTUIELI CURENTE 58.223.862.497
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 30.920.486.331
20 CHELTUIELI MATERIALE SI
SERVICII 21.919.361.699
34 SUBVENŢII 3.480.275.000
35 01 Subvenţii de la buget pentru
instituţii publice 3.480.275.000
38 TRANSFERURI 1.903.739.467
39 Transferuri consolidabile 496.198.340
39 10 Transferuri din bugetul de
stat cãtre bugetul fondului de asigurãri
sociale de sãnãtate reprezentând
contribuţia datorata de persoanele care
satisfac serviciul militar in termen 252.603.340
39 11 Transferuri din bugetul de
stat cãtre bugetul fondului de asigurãri
sociale de sãnãtate reprezentând contribuţia
datorata de persoanele care executa o
pedeapsa privativa de libertate sau arest
preventiv 243.595.000
40 Transferuri neconsolidabile 1.407.541.127
40 09 Alte ajutoare, alocaţii si
indemnizaţii 2.725.000
40 11 Contribuţii si cotizaţii la
organisme internaţionale 251.954.729
40 15 Plaţi compensatorii 372.830.150
40 29 Despãgubiri civile, precum si cheltuieli
judiciare si extrajudiciare derivate
din acţiuni in reprezentarea intereselor
statului, potrivit dispoziţiilor legale 5.000.000
40 30 Onorariile pentru expertizele contabile
dispuse in cadrul procesului penal 1.100.000
40 60 Transferuri pentru acţiuni de
sãnãtate 615.000.311
40 94 Programe cu finanţare nerambursabila 158.930.937
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 8.372.684.577
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI
SI COMISIOANE LA CREDITE 9.251.929.000
85 Rambursãri de credite externe si
plaţi de dobânzi si comisioane la
credite externe contractate de
ordonatorii de credite 9.196.829.000
85 01 Rambursãri de credite externe 7.807.592.700
85 02 Plaţi de dobânzi si comisioane 1.389.236.300
88 Rambursãri de credite interne si
plaţi de dobânzi si comisioane
aferente acestora 55.100.000
88 02 Plaţi de dobânzi si comisioane 55.100.000
5401 APĂRARE NAŢIONALA 36.996.116.823
01 CHELTUIELI CURENTE 25.737.866.042
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 12.965.715.264
10 Cheltuieli cu salariile 8.615.612.038
11 Contribuţii pentru asigurãri
sociale de stat 761.919.417
12 Contribuţii pentru asigurãrile
de şomaj 121.214.453
13 Contribuţii pentru asigurãrile sociale
de sãnãtate 596.036.847
14 Deplasãri, detaşãri, transferãri 2.853.616.159
14 01 - deplasãri, detaşãri, transferãri
in tara 280.450.000
14 02 - deplasãri, detaşãri, transferãri
in strãinãtate 2.573.166.159
16 Contribuţii pentru asigurãrile de
accidente de munca si boli profesionale 17.316.350
20 CHELTUIELI MATERIALE SI
SERVICII 11.731.892.513
21 Drepturi cu caracter social 455.706.829
22 Hrana 3.742.731.217
23 Medicamente si materiale sanitare 87.836.404
24 Cheltuieli pentru întreţinere si
gospodãrie 2.073.175.497
25 Materiale si prestãri de servicii
cu caracter funcţional 3.350.071.649
26 Obiecte de inventar de mica valoare
sau scurta durata si echipament 1.272.656.314
27 Reparaţii curente 321.087.033
28 Reparaţii capitale 102.825.950
29 Carti si publicaţii 11.503.219
30 Alte cheltuieli 314.298.401
38 TRANSFERURI 1.040.258.265
39 Transferuri consolidabile 124.584.096
39 10 Transferuri din bugetul de
stat cãtre bugetul fondului de asigurãri
sociale de sãnãtate reprezentând
contribuţia datorata de persoanele care
satisfac serviciul militar in termen 124.584.096
40 Transferuri neconsolidabile 915.674.169
40 11 Contribuţii si cotizaţii la
organisme internaţionale 243.844.019
40 15 Plaţi compensatorii 372.830.150
40 60 Transferuri pentru acţiuni de
sãnãtate 299.000.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 5.914.363.781
72 Investiţii ale instituţiilor publice 5.914.363.781
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI
SI COMISIOANE LA CREDITE 5.343.887.000
85 Rambursãri de credite externe si
plaţi de dobânzi si comisioane la
credite externe contractate de
ordonatorii de credite 5.343.887.000
85 01 Rambursãri de credite externe 4.732.501.700
85 02 Plaţi de dobânzi si comisioane 611.385.300
01 Administraţie centrala 363.682.746
02 Apãrare naţionala si operaţiuni de
menţinere a pãcii 25.857.744.686
03 Acţiuni de integrare euro-atlantica
si pentru constituirea forţei de
reacţie rapida 10.207.157.787
04 Parteneriat pentru pace 194.701.454
05 Plaţi compensatorii 372.830.150
5501 ORDINE PUBLICA SI SIGURANŢA
NAŢIONALA 38.852.359.251
01 CHELTUIELI CURENTE 32.485.996.455
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 17.954.771.067
10 Cheltuieli cu salariile 13.413.545.479
11 Contribuţii pentru asigurãri
sociale de stat 591.567.540
12 Contribuţii pentru asigurãrile
de şomaj 81.663.990
13 Contribuţii pentru asigurãrile
sociale de sãnãtate 896.636.660
14 Deplasãri, detaşãri, transferãri 469.176.055
14 01 - deplasãri, detaşãri, transferãri
in tara 181.224.070
14 02 - deplasãri, detaşãri, transferãri
in strãinãtate 287.951.985
16 Contribuţii pentru asigurãrile de
accidente de munca si boli profesionale 728.240
20 CHELTUIELI MATERIALE SI
SERVICII 10.187.469.186
21 Drepturi cu caracter social 242.906.654
22 Hrana 4.772.461.716
23 Medicamente si materiale sanitare 17.817.981
24 Cheltuieli pentru intretinere si
gospodãrie 1.397.139.690
25 Materiale si prestãri de servicii
cu caracter funcţional 483.747.152
26 Obiecte de inventar de mica valoare
sau scurta durata si echipament 814.883.204
27 Reparaţii curente 68.295.281
28 Reparaţii capitale 80.799.363
29 Carti si publicaţii 7.349.914
30 Alte cheltuieli 487.196.560
34 SUBVENŢII 3.480.275.000
35 01 Subvenţii de la buget pentru
instituţii publice 3.480.275.000
38 TRANSFERURI 863.481.202
39 Transferuri consolidabile 371.614.244
39 10 Transferuri din bugetul de
stat cãtre bugetul fondului de asigurãri
sociale de sãnãtate reprezentând
contribuţia datorata de persoanele care
satisfac serviciul militar in termen 128.019.244
39 11 Transferuri din bugetul de
stat cãtre bugetul fondului de asigurãri
sociale de sãnãtate reprezentând contribuţia
datorata de persoanele care executa o pedeapsa
privativa de libertate sau arest preventiv 243.595.000
40 Transferuri neconsolidabile 491.866.958
40 09 Alte ajutoare, alocaţii si
indemnizaţii 2.725.000
40 11 Contribuţii si cotizaţii la
organisme internaţionale 8.110.710
40 29 Despãgubiri civile, precum si cheltuieli
judiciare si extrajudiciare derivate din
acţiuni in reprezentarea intereselor statului,
potrivit dispoziţiilor legale 5.000.000
40 30 Onorariile pentru expertizele contabile
dispuse in cadrul procesului penal 1.100.000
40 60 Transferuri pentru acţiuni de
sãnãtate 316.000.311
40 94 Programe cu finanţare nerambursabila 158.930.937
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.458.320.796
71 Stocuri pentru rezerve materiale
naţionale si de mobilizare 1.000.000
72 Investiţii ale instituţiilor publice 1.972.320.796
77 Rate aferente achiziţiilor in
leasing financiar 485.000.000
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI
SI COMISIOANE LA CREDITE 3.908.042.000
85 Rambursãri de credite externe si
plaţi de dobânzi si comisioane la
credite externe contractate de
ordonatorii de credite 3.852.942.000
85 01 Rambursãri de credite externe 3.075.091.000
85 02 Plaţi de dobânzi si comisioane 777.851.000
88 Rambursãri de credite interne si
plaţi de dobânzi si comisioane
aferente acestora 55.100.000
88 02 Plaţi de dobânzi si comisioane 55.100.000
01 Administraţie centrala 2.756.794.602
02 Politie 11.111.991.553
03 Protecţie si paza contra incendiilor 1.768.883.250
04 Paza si supravegherea frontierei 3.371.130.140
05 Jandarmerie 4.506.930.400
06 Siguranţa naţionala 8.646.315.528
07 Penitenciare 3.700.275.000
50 Alte instituţii si acţiuni privind
ordinea publica si siguranţa naţionala 2.990.038.778
5700 Partea a III-a CHELTUIELI
SOCIAL-CULTURALE 83.295.981.757
01 CHELTUIELI CURENTE 73.519.828.465
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 4.428.554.490
20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 7.611.457.182
34 SUBVENŢII 3.800.071.483
35 01 Subvenţii de la buget pentru
instituţii publice 3.800.071.483
38 TRANSFERURI 57.679.745.310
39 Transferuri consolidabile 5.880.327.680
39 04 Transferuri din bugetul de stat
cãtre bugetul asigurãrilor
sociale de stat 100.000.000
39 07 Transferuri din bugetul de stat
cãtre bugetele locale pentru
drepturile acordate persoanelor
cu handicap 5.778.100.000
39 10 Transferuri din bugetul de
stat cãtre bugetul fondului de
asigurãri sociale de sãnãtate
reprezentând contribuţia datorata
de persoanele care satisfac
serviciul militar in termen 2.227.680
40 Transferuri neconsolidabile 51.799.417.630
40 02 Burse 1.312.678.900
40 03 Alocaţii si alte ajutoare pentru
copii 11.781.721.520
40 04 Pensii si ajutoare I.O.V.R.,militari
si alte persoane 16.593.182.209
40 06 Servicii sociale 4.147.100
40 08 Ajutoare sociale 48.000.000
40 09 Alte ajutoare, alocaţii si
indemnizaţii 366.464.613
40 11 Contribuţii si cotizaţii la
organisme internaţionale 40.634.095
40 17 Alocaţia familiala complementara 4.285.160.000
40 19 Alocaţia suplimentara pentru
familiile cu copii 100.000.000
40 20 Cofinantarea contribuţiei financiare
a Comunitãţii Europene 4.868.000
40 25 Alocaţia de susţinere pentru
familia monoparentala 612.000.000
40 32 Sprijinirea organizaţiilor
cetãţenilor aparţinând minoritãţilor
naţionale, altele decât cele care
primesc subvenţii de la bugetul de stat,
potrivit legii 240.000.000
40 33 Proiecte de comunicare, informare publica
si promovarea imaginii si intereselor
romaneşti peste hotare 65.000.000
40 34 Sprijinirea activitãţii romanilor de
pretutindeni si a organizaţiilor
reprezentative ale acestora 165.000.000
40 36 Finanţarea acţiunilor cu caracter
ştiinţific si social-cultural 5.000.000
40 37 Finanţarea unor programe si proiecte
interetnice si combatere a intolerantei 15.000.000
40 38 Finanţarea Ansamblului "Memorialul
victimelor comunismului si al
rezistentei Sighet" 2.398.000
40 39 Comenzi de stat pentru carti si
publicaţii 31.654.000
40 41 Asociaţii si fundaţii 40.000.000
40 42 Alocaţie de incredintare si plasament familial 374.466.586
40 43 Ajutor anual pentru veteranii de
rãzboi 75.815.000
40 44 Programe pentru sãnãtate 1.076.214.752
40 45 Programe pentru tineret 35.900.000
40 46 Sprijin financiar pentru activitatea
Comitetului Olimpic Roman 229.000.000
40 55 Programe cu finanţare rambursabila 4.588.000
40 57 Transferuri pentru finanţarea de
baza a invatamantului superior 7.330.333.780
40 58 Transferuri pentru constituirea
fondului de garantare a creditelor
bancare acordate studenţilor 3.000.000
40 60 Transferuri pentru acţiuni de
sãnãtate 925.689.993
40 61 Susţinerea cultelor 141.808.000
40 64 Fondul la dispoziţia primului ministru
pentru sprijinirea comunitãţilor
romaneşti de pretutindeni 1.000.000
40 66 Contribuţia statului la salarizarea
personalului de cult 988.333.605
40 68 Programe de protecţie sociala si integrare
socioprofesionala a persoanelor cu handicap 30.250.000
40 70 Susţinerea sistemului de protecţie a copilului 151.870.000
40 71 Indemnizaţia de merit 110.880.000
40 75 Contribuţia statului care se
aloca Patriarhiei Romane, pentru
sprijinirea aşezãmintelor
Bisericii Ortodoxe Romane din
afara graniţelor 34.028.000
40 80 Alte transferuri 76.405.201
40 83 Transferuri cãtre Consiliul
National de Formare Profesionala
a Adulţilor 7.345.520
40 84 Finanţarea Ansamblului "Memorialul
revoluţiei - Decembrie 1989" din
municipiul Timişoara 2.997.000
40 87 Sume destinate finanţãrii programelor
sportive realizate de structurile
sportive de drept privat 500.000.000
40 88 Transferuri cãtre Consiliul
National al Persoanelor Vârstnice 3.107.500
40 90 Ajutor pentru încãlzirea locuinţei 3.350.000.000
40 91 Renta viagera 44.400.000
40 93 Programe comunitare 381.330.790
40 94 Programe cu finanţare nerambursabila 187.745.466
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.011.071.292
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI
SI COMISIOANE LA CREDITE 6.765.082.000
85 Rambursãri de credite externe si
plaţi de dobânzi si comisioane la
credite externe contractate de
ordonatorii de credite 6.616.777.300
85 01 Rambursãri de credite externe 5.362.529.600
85 02 Plaţi de dobânzi si comisioane 1.254.247.700
88 Rambursãri de credite interne si
plaţi de dobânzi si comisioane
aferente acestora 148.304.700
88 02 Plaţi de dobânzi si comisioane 148.304.700
5701 ÎNVĂŢĂMÂNT 17.465.516.260
01 CHELTUIELI CURENTE 15.074.126.555
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 2.545.380.963
10 Cheltuieli cu salariile 1.925.927.233
11 Contribuţii pentru asigurãri
sociale de stat 335.761.636
12 Contribuţii pentru asigurãrile
de şomaj 46.180.100
13 Contribuţii pentru asigurãrile
sociale de sãnãtate 131.784.475
14 Deplasãri, detaşãri, transferãri 70.528.755
14 01 - deplasãri, detaşãri, transferãri
in tara 56.339.755
14 02 - deplasãri, detaşãri, transferãri
in strãinãtate 14.189.000
16 Contribuţii pentru asigurãrile de
accidente de munca si boli profesionale 1.126.747
20 CHELTUIELI MATERIALE SI
SERVICII 2.407.194.288
21 Drepturi cu caracter social 480.240.305
22 Hrana 360.031.708
23 Medicamente si materiale sanitare 7.131.502
24 Cheltuieli pentru întreţinere si
gospodãrie 453.000.147
25 Materiale si prestãri de servicii
cu caracter funcţional 117.140.717
26 Obiecte de inventar de mica valoare
sau scurta durata si echipament 208.583.223
27 Reparaţii curente 59.789.066
28 Reparaţii capitale 152.546.742
29 Carti si publicaţii 33.626.419
30 Alte cheltuieli 96.489.509
31 Manuale 403.824.713
34 SUBVENŢII 1.099.949.798
35 01 Subvenţii de la buget pentru
instituţii publice 1.099.949.798
38 TRANSFERURI 9.021.601.506
39 Transferuri consolidabile 1.987.440
39 10 Transferuri din bugetul de
stat cãtre bugetul fondului de asigurãri
sociale de sãnãtate reprezentând
contribuţia datorata de persoanele care
satisfac serviciul militar in termen 1.987.440
40 Transferuri neconsolidabile 9.019.614.066
40 02 Burse 1.312.678.900
40 11 Contribuţii si cotizaţii la
organisme internaţionale 1.194.980
40 20 Cofinantarea contribuţiei financiare
a Comunitãţii Europene 4.868.000
40 55 Programe cu finanţare rambursabila 4.588.000
40 57 Transferuri pentru finanţarea de
baza a învãţãmântului superior 7.330.333.780
40 58 Transferuri pentru constituirea
fondului de garantare a creditelor
bancare acordate studenţilor 3.000.000
40 66 Contribuţia statului la salarizarea
personalului de cult 13.333.605
40 71 Indemnizaţia de merit 30.240.000
40 80 Alte transferuri 7.960.201
40 93 Programe comunitare 293.852.800
40 94 Programe cu finanţare nerambursabila 17.563.800
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.551.290.005
72 Investiţii ale instituţiilor publice 685.790.105
77 Rate aferente achiziţiilor in
leasing financiar 865.499.900
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE
DOBÂNZI SI COMISIOANE LA CREDITE 840.099.700
85 Rambursãri de credite externe si
plaţi de dobânzi si comisioane la
credite externe contractate de
ordonatorii de credite 691.795.000
85 01 Rambursãri de credite externe 300.940.000
85 02 Plaţi de dobânzi si comisioane 390.855.000
88 Rambursãri de credite interne si
plaţi de dobânzi si comisioane
aferente acestora 148.304.700
88 02 Plaţi de dobânzi si comisioane 148.304.700
01 Administraţie centrala 138.600.000
02 Învãţãmânt preşcolar 21.948.013
03 Învãţãmânt primar si gimnazial 193.177.160
04 Învãţãmânt liceal 395.123.087
09 Învãţãmânt superior 9.930.513.540
10 Biblioteci centrale, universitare
si pedagogice 172.975.500
14 Internate, cãmine si cantine pentru
elevi si studenţi 727.800.000
20 Centre de calificare si recalificare 13.880.483
25 Servicii publice descentralizate 1.007.783.300
50 Alte instituţii si acţiuni de
învãţãmânt 4.863.715.177
5801 SĂNĂTATE 12.417.319.189
01 CHELTUIELI CURENTE 5.317.579.903
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 1.292.499.012
10 Cheltuieli cu salariile 966.112.636
11 Contribuţii pentru asigurãri
sociale de stat 216.465.483
12 Contribuţii pentru asigurãrile
de şomaj 28.960.122
13 Contribuţii pentru asigurãrile
sociale de sãnãtate 67.627.700
14 Deplasãri, detaşãri, transferãri 13.248.000
14 01 - deplasãri, detaşãri, transferãri
in tara 11.248.000
14 02 - deplasãri, detaşãri, transferãri
in strãinãtate 2.000.000
16 Contribuţii pentru asigurãrile
de accidente de munca si boli
profesionale 85.071
20 CHELTUIELI MATERIALE SI
SERVICII 1.835.804.701
22 Hrana 371.214.500
23 Medicamente si materiale sanitare 661.603.506
24 Cheltuieli pentru întreţinere si
gospodãrie 246.161.191
25 Materiale si prestãri de servicii
cu caracter funcţional 384.091.360
26 Obiecte de inventar de mica valoare
sau scurta durata si echipament 26.091.901
27 Reparaţii curente 76.234.010
28 Reparaţii capitale 6.793.455
29 Carti si publicaţii 4.842.930
30 Alte cheltuieli 58.771.848
34 SUBVENŢII 142.611.200
35 01 Subvenţii de la buget pentru
instituţii publice 142.611.200
38 TRANSFERURI 2.046.664.990
39 Transferuri consolidabile 240.240
39 10 Transferuri din bugetul de
stat cãtre bugetul fondului de
asigurãri sociale de sãnãtate
reprezentând contribuţia datorata
de persoanele care satisfac serviciul
militar in termen 240.240
40 Transferuri neconsolidabile 2.046.424.750
40 11 Contribuţii si cotizaţii la
organisme internaţionale 17.520.005
40 44 Programe pentru sãnãtate 1.076.214.752
40 60 Transferuri pentru acţiuni de
sãnãtate 925.689.993
40 94 Programe cu finanţare nerambursabila 27.000.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.264.303.986
72 Investiţii ale instituţiilor publice 1.264.303.986
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI
SI COMISIOANE LA CREDITE 5.835.435.300
85 Rambursãri de credite externe si plaţi
de dobânzi si comisioane la credite
externe contractate de ordonatorii de credite 5.835.435.300
85 01 Rambursãri de credite externe 5.032.600.600
85 02 Plaţi de dobânzi si comisioane 802.834.700
01 Administraţie centrala 651.090.000
03 Spitale 1.469.181.305
05 Crese 4.519.608
07 Centre de transfuzii sanguine 661.603.000
09 Centre de sãnãtate 19.030.085
25 Servicii publice descentralizate 3.248.326.000
50 Alte instituţii si acţiuni sanitare 6.363.569.191
5901 CULTURA, RELIGIE SI ACŢIUNI
PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA
SI DE TINERET 7.284.763.632
01 CHELTUIELI CURENTE 7.146.248.632
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 243.979.564
10 Cheltuieli cu salariile 159.896.831
11 Contribuţii pentru asigurãri
sociale de stat 34.953.832
12 Contribuţii pentru asigurãrile
de şomaj 4.721.665
13 Contribuţii pentru asigurãrile
sociale de sãnãtate 10.515.541

14 Deplasãri, detaşãri, transferãri 33.891.695
14 01 - deplasãri, detaşãri, transferãri
in tara 10.186.400
14 02 - deplasãri, detaşãri, transferãri
in strãinãtate 23.705.295
20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 1.656.607.175
24 Cheltuieli pentru intretinere si
gospodãrie 58.054.039
25 Materiale si prestãri de servicii
cu caracter funcţional 1.328.527.175
26 Obiecte de inventar de mica valoare
sau scurta durata si echipament 3.318.419
27 Reparaţii curente 2.238.569
28 Reparaţii capitale 1.304.000
29 Cãrti si publicaţii 9.839.689
30 Alte cheltuieli 253.325.284
34 SUBVENŢII 2.543.285.003
35 01 Subvenţii de la buget pentru
instituţii publice 2.543.285.003
38 TRANSFERURI 2.702.376.890
40 Transferuri neconsolidabile 2.702.376.890
40 11 Contribuţii si cotizaţii la
organisme internaţionale 16.899.900
40 32 Sprijinirea organizaţiilor cetãţenilor
aparţinând minoritãţilor naţionale, altele decât
cele care primesc subvenţii de la bugetul de
stat, potrivit legii 240.000.000
40 33 Proiecte de comunicare, informare publica si
promovarea imaginii si intereselor romaneşti
peste hotare 65.000.000
40 34 Sprijinirea activitãţii romanilor de pretutindeni
si a organizaţiilor reprezentative ale acestora 165.000.000
40 36 Finanţarea acţiunilor cu caracter
ştiinţific si social-cultural 5.000.000
40 37 Finanţarea unor programe si proiecte interetnice
si combatere a intolerantei 15.000.000
40 38 Finanţarea Ansamblului "Memorialul victimelor
comunismului si al rezistentei Sighet" 2.398.000
40 39 Comenzi de stat pentru cãrti si publicaţii 31.654.000
40 41 Asociaţii si fundaţii 20.000.000
40 45 Programe pentru tineret 35.900.000
40 46 Sprijin financiar pentru activitatea
Comitetului Olimpic Roman 229.000.000
40 61 Susţinerea cultelor 141.808.000
40 64 Fondul la dispoziţia primului ministru pentru
sprijinirea comunitãţilor romaneşti de
pretutindeni 1.000.000
40 66 Contribuţia statului la salarizarea personalului
de cult 975.000.000
40 71 Indemnizaţia de merit 80.640.000
40 75 Contribuţia statului care se aloca Patriarhiei
Romane, pentru sprijinirea aşezãmintelor
Bisericii Ortodoxe Romane din afara graniţelor 34.028.000
40 84 Finanţarea Ansamblului "Memorialul revoluţiei -
Decembrie 1989" din municipiul Timişoara 2.997.000
40 87 Sume destinate finanţãrii programelor sportive
realizate de structurile sportive de drept
privat 500.000.000
40 93 Programe comunitare 77.051.990
40 94 Programe cu finanţare nerambursabila 64.000.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 119.065.000
72 Investiţii ale instituţiilor publice 119.065.000
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI SI
COMISIOANE LA CREDITE 19.450.000
85 Rambursãri de credite externe si plaţi de
dobânzi si comisioane la credite externe
contractate de ordonatorii de credite 19.450.000
85 01 Rambursãri de credite externe 8.070.000
85 02 Plaţi de dobânzi si comisioane 11.380.000
01 Administraţie centrala 230.921.900
02 Biblioteci publice naţionale 47.000.000
04 Muzee 605.304.251
05 Teatre si instituţii profesioniste
de spectacole si concerte 595.860.000
13 Consolidarea si restaurarea
monumentelor istorice 360.000.000
14 Centre culturale 62.000.000
15 Culte religioase 1.150.836.000
20 Activitatea sportiva 1.689.411.284
21 Activitatea de tineret 104.217.950
25 Servicii publice descentralizate 166.051.000
50 Alte instituţii si acţiuni privind
cultura, religia si activitatea
sportiva si de tineret 2.273.161.247
6001 ASISTENTA SOCIALA, ALOCAŢII,
PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZAŢII 46.128.382.676
01 CHELTUIELI CURENTE 45.981.873.375
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 346.694.951
10 Cheltuieli cu salariile 253.593.000
11 Contribuţii pentru asigurãri
sociale de stat 57.103.330
12 Contribuţii pentru asigurãrile
de şomaj 7.608.000
13 Contribuţii pentru asigurãrile sociale de
sãnãtate 17.752.000
14 Deplasãri, detaşãri, transferãri 10.638.621
14 01 - deplasãri, detaşãri, transferãri
in tara 4.039.154
14 02 - deplasãri, detaşãri, transferãri
in strãinãtate 6.599.467
20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 1.711.851.018
21 Drepturi cu caracter social 1.184.187.438
23 Medicamente si materiale sanitare 350.000
24 Cheltuieli pentru intretinere si gospodãrie 71.282.526
25 Materiale si prestãri de servicii
cu caracter funcţional 20.790.000
26 Obiecte de inventar de mica valoare
sau scurta durata si echipament 8.530.550
27 Reparaţii curente 8.440.000
28 Reparaţii capitale 10.500.000
29 Cãrti si publicaţii 2.976.920
30 Alte cheltuieli 404.793.584
34 SUBVENŢII 14.225.482
35 01 Subvenţii de la buget pentru
instituţii publice 14.225.482
38 TRANSFERURI 43.909.101.924
39 Transferuri consolidabile 5.878.100.000
39 04 Transferuri din bugetul de stat
cãtre bugetul asigurãrilor sociale
de stat 100.000.000
39 07 Transferuri din bugetul de stat cãtre
bugetele locale pentru drepturile acordate
persoanelor cu handicap 5.778.100.000
40 Transferuri neconsolidabile 38.031.001.924
40 03 Alocaţii si alte ajutoare pentru
copii 11.781.721.520
40 04 Pensii si ajutoare I.O.V.R.,militari si alte
persoane 16.593.182.209
40 06 Servicii sociale 4.147.100
40 08 Ajutoare sociale 48.000.000
40 09 Alte ajutoare, alocaţii si indemnizaţii 366.464.613
40 11 Contribuţii si cotizaţii la organisme
internaţionale 5.019.210
40 17 Alocaţia familiala complementara 4.285.160.000
40 19 Alocaţia suplimentara pentru
familiile cu copii 100.000.000
40 25 Alocaţia de susţinere pentru
familia monoparentala 612.000.000
40 41 Asociaţii si fundaţii 40.000.000
40 42 Alocaţie de incredintare si plasament familial 374.466.586
40 43 Ajutor anual pentru veteranii de
rãzboi 75.815.000
40 68 Programe de protecţie sociala
si integrare socioprofesionala
a persoanelor cu handicap 30.250.000
40 70 Susţinerea sistemului de protecţie a copilului 151.870.000
40 80 Alte transferuri 68.445.000
40 83 Transferuri cãtre Consiliul
National de Formare Profesionala a Adulţilor 7.345.520
40 88 Transferuri cãtre Consiliul
National al Persoanelor Vârstnice 3.107.500
40 90 Ajutor pentru încãlzirea locuinţei 3.350.000.000
40 91 Renta viagera 44.400.000
40 93 Programe comunitare 10.426.000
40 94 Programe cu finanţare nerambursabila 79,181.666
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 76.412.301
72 Investiţii ale instituţiilor publice 76.412.301
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI SI
COMISIOANE LA CREDITE 70.097.000
85 Rambursãri de credite externe si plaţi de
dobânzi si comisioane la credite externe
contractate de ordonatorii de credite 70.097.000
85 01 Rambursãri de credite externe 20.919.000
85 02 Plaţi de dobânzi si comisioane 49.178.000
01 Administraţie centrala 210.237.687
09 Ajutor social 3.398.000.000
14 Alocaţia de încredinţare si plasament
familial 379.521.885
15 Alocaţia de stat pentru copii 12.138.290.420
17 Ajutoare pentru soţii de militari in
termen 6.923.200
18 Centre de primire, triere si cazare
a persoanelor solicitante a statutului
de refugiat 13.795.000
19 Alocaţia pentru familiile cu copii 5.064.621.660
20 Pensii, ajutoare, indemnizaţii si
sporuri I.O.V.R.,veterani de rãzboi si
pentru alte categorii de beneficiari 9.480.077.999
21 Pensii militari 9.417.036.686
25 Servicii publice descentralizate 479.709.280
29 Concediu plãtit pentru creşterea
copiilor pana la 2 ani 2.880.000
37 Ajutoare speciale 2.733.713.500
38 Indemnizaţii nevazatori salariaţi 2.675.600
43 Susţinerea sistemului de protecţie a
drepturilor copilului 151.870.000
48 Programe de protecţie sociala si integrare
socioprofesionala a persoanelor cu handicap 30.250.000
50 Alte acţiuni privind asistenta sociala,
alocaţii, pensii, ajutoare si indemnizaţii 2.614.632.659
53 Servicii sociale 4.147.100
6300 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,
LOCUINŢE, MEDIU SI APE 10.385.097.226
01 CHELTUIELI CURENTE 2.767.188.260
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 213.236.000
20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 132.191.200
34 SUBVENŢII 9.438.000
35 01 Subvenţii de la buget pentru instituţii
publice 9.438.000
38 TRANSFERURI 2.412.323.060
39 Transferuri consolidabile 863.100.000
39 14 Program privind pietruirea drumurilor
comunale si alimentarea cu apa a satelor 420.000.000
39 19 Transferuri de la bugetul de stat cãtre
bugetele locale pt. construcţii de locuinţe 404.250.000
39 20 Transferuri de la bugetul de stat cãtre
bugetele locale pentru finanţarea elaborãrii
si/sau actualizãri planurilor urbanistice
generale si a regulamentelor locale de
urbanism 38.850.000
40 Transferuri neconsolidabile 1.549.223.060
40 01 Locuinţe 398.796.000
40 11 Contribuţii si cotizaţii la organisme
internaţionale 28.757.790
40 47 Cadastru imobiliar 82.025.820
40 55 Programe cu finanţare rambursabila 875.295.000
40 93 Programe comunitare 4.390.950
40 94 Programe cu finanţare nerambursabila 159.957.500
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.822.093.966
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI SI
COMISIOANE LA CREDITE 3.795.815.000
85 Rambursãri de credite externe si plaţi de
dobânzi si comisioane la credite externe
contractate de ordonatorii de credite 3.795.815.000
85 01 Rambursãri de credite externe 2.278.336.000
85 02 Plaţi de dobânzi si comisioane 1.517.479.000
6301 SERVICII SI DEZVOLTARE
PUBLICA ŞI LOCUINŢE 7.895.886.946
01 CHELTUIELI CURENTE 2.229.572.320
34 SUBVENŢII 9.438.000
35 01 Subvenţii de la buget pentru
instituţii publice 9.438.000
38 TRANSFERURI 2.220.134.320
39 Transferuri consolidabile 863.100.000
39 14 Program privind pietruirea drumurilor
comunale si alimentarea cu apa a satelor 420.000.000
39 19 Transferuri de la bugetul de stat cãtre
bugetele locale pt. construcţii de locuinţe 404.250.000
39 20 Transferuri de la bugetul de stat cãtre
bugetele locale pentru finanţarea elaborãrii
si/sau actualizãri planurilor urbanistice
generale si a regulamentelor locale de urbanism 38.850.000
40 Transferuri neconsolidabile 1.357.034.320
40 01 Locuinţe 398.796.000
40 47 Cadastru imobiliar 82.025.820
40 55 Programe cu finanţare rambursabila 875.295.000
40 94 Programe cu finanţare nerambursabila 917.500
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.288.512.626
72 Investiţii ale instituţiilor publice 1.078.936.126
73 Investiţii ale regiilor autonome, societãţilor
si companiilor naţionale si societãţilor
comerciale cu capital majoritar de stat 1.209.576.500
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI SI
COMISIOANE LA CREDITE 3.377.802.000
85 Rambursãri de credite externe si plaţi de
dobânzi si comisioane la credite externe
contractate de ordonatorii de credite 3.377.802.000
85 01 Rambursãri de credite externe 2.142.546.000
85 02 Plaţi de dobânzi si comisioane 1.235.256.000
08 Locuinţe 3.604.413.626
50 Alte acţiuni privind dezvoltarea
publica si locuinţe 4.291.473.320
6401 MEDIU SI APE 2.489.210.280
01 CHELTUIELI CURENTE 537.615.940
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 213.236.000
10 Cheltuieli cu salariile 156.405.000
11 Contribuţii pentru asigurãri
sociale de stat 35.191.000
12 Contribuţii pentru asigurãrile de şomaj 4.692.000
13 Contribuţii pentru asigurãrile sociale de
sãnãtate 10.948.000
14 Deplasãri, detaşãri, transferãri 6.000.000
14 01 - deplasãri, detaşãri, transferãri
in tara 4.200.000
14 02 - deplasãri, detaşãri, transferãri
in strãinãtate 1.800.000
20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 132.191.200
24 Cheltuieli pentru intretinere si gospodãrie 48.331.212
25 Materiale si prestãri de servicii cu caracter
funcţional 68.559.050
26 Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta
durata si echipament 1.486.300
27 Reparaţii curente 2.723.200
29 Cãrti si publicaţii 1.692.250
30 Alte cheltuieli 9.399.188
38 TRANSFERURI 192.188.740
40 Transferuri neconsolidabile 192.188.740
40 11 Contribuţii si cotizaţii la organisme
internaţionale 28.757.790
40 93 Programe comunitare 4.390.950
40 94 Programe cu finanţare nerambursabila 159.040.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.533.581.340
72 Investiţii ale instituţiilor publice 58.505.511
73 Investiţii ale regiilor autonome, societãţilor
si companiilor naţionale si societãţilor
comerciale cu capital majoritar de stat 1.475.075.829
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI SI
COMISIOANE LA CREDITE 418.013.000
85 Rambursãri de credite externe si plaţi de
dobânzi si comisioane la credite externe
contractate de ordonatorii de credite 418.013.000
85 01 Rambursãri de credite externe 135.790.000
85 02 Plaţi de dobânzi si comisioane 282.223.000
02 Dezvoltare surse de apa, acumulãri si
amenajãri hidrotehnice 1.878.088.829
03 Supraveghere si protecţie mediu, reducerea si
controlul poluãrii 608.121.451
04 Prospecţiuni geologice privind sursele de apa 3.000.000
6600 Partea V-a ACŢIUNI ECONOMICE 92.483.941.224
01 CHELTUIELI CURENTE 63.766.263.107
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 1.880.079.880
20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 5.251.915.478
34 SUBVENŢII 17.149.781.006
35 01 Subvenţii de la buget pentru instituţii
publice 1.729.806.567
35 02 Subvenţii pe produse si activitãţi 4.265.631.559
35 03 Subvenţii pentru acoperirea diferentelor de
preţ si tarif 2.622.942.880
35 04 Subvenţii pentru transportul feroviar public
de calatori 7.237.700.000
35 05 Subvenţii pentru transportul de calatori cu
metroul 1.293.700.000
36 PRIME 1.760.000.000
38 TRANSFERURI 37.724.486.743
39 Transferuri consolidabile 2.821.322.750
39 01 Transferuri din bugetul de stat cãtre
bugetele locale pentru dezvoltarea sistemului
energetic 235.519.000
39 02 Transferuri din bugetul de stat cãtre bugetele
locale pentru drumuri judeţene, comunale si
pentru strãzile care se vor amenaja in
perimetrele destinate construcţiilor de
cvartale de locuinţe noi in localitãţi
rurale si urbane 2.495.031.000
39 24 Transferuri cãtre bugetele locale pentru
aeroporturi de interes local 30.822.750
39 25 Transferuri din bugetul de stat cãtre bugetele
locale pentru retehnologizarea centralelor
termice si electrice de termoficare 59.950.000
40 Transferuri neconsolidabile 34.903.163.993
40 02 Burse 30.600.000
40 11 Contribuţii si cotizaţii la organisme
internaţionale 53.984.941
40 18 Transferuri aferente restructurãrii industriei
de apãrare 966.394.000
40 21 Plaţi efectuate in cadrul programelor de
dezvoltare 898.903.809
40 22 Cheltuieli pentru susţinerea programelor
tehnice de conservare sau de închidere a minelor 875.975.070
40 23 Protecţie sociala ce se acorda pentru unele
activitãţi din sectorul minier 668.200.000
40 26 Transferuri aferente Fondului National de
Preaderare 5.955.229.726
40 31 Transferuri pentru finanţarea patrimoniului
genetic al animalelor 50.000.000
40 48 Meteorologie si hidrologie 451.521.715
40 49 Prevenirea si combaterea inundaţiilor si
îngheţurilor 16.350.000
40 50 Cheltuieli pentru valorificarea cenuşilor de
pirita 59.950.000
40 53 Sprijinirea producãtorilor agricoli 14.305.601.000
40 54 Cabaline din patrimoniul genetic naţional 55.000.000
40 55 Programe cu finanţare rambursabila 3.840.637.000
40 56 Transferuri pentru drumuri, cai ferate,
aviaţie si navigaţie 1.082.000.000
40 62 Stimularea exporturilor 4.000.000.000
40 63 Despãgubiri acordate producãtorilor agricoli
in caz de calamitãţi naturale in agricultura 69.969.000
40 69 Completarea primelor de asigurare 53.700.000
40 80 Alte transferuri 3.980.121
40 81 Fond de garantare a imprumuturilor pentru
întreprinderi mici si mijlocii 229.566.000
40 82 Transferuri pentru acţiuni de ecologizare 116.111.500
40 86 Programul de realizare a sistemului naţional
antigrindina 47.960.000
40 89 Transferuri pentru sprijinirea proprietarilor
de pãduri 5.000.000
40 93 Programe comunitare 29.381.111
40 94 Programe cu finanţare nerambursabila 951.625.000
40 98 Sprijinirea înfiinţãrii de noi întreprinderi
si susţinerea dezvoltarii întreprinderilor mici
si mijlocii 85.524.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 11.806.632.117
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI SI
COMISIOANE LA CREDITE 16.911.046.000
85 Rambursãri de credite externe si plaţi de
dobânzi si comisioane la credite externe
contractate de ordonatorii de credite 16.793.973.000
85 01 Rambursãri de credite externe 10.024.660.000
85 02 Plaţi de dobânzi si comisioane 6.769.313.000
88 Rambursãri de credite interne si plaţi de
dobânzi si comisioane aferente acestora 117.073.000
88 01 Rambursãri de credite interne 101.659.000
88 02 Plaţi de dobânzi si comisioane 15.414.000
6601 INDUSTRIE 17.537.909.983
01 CHELTUIELI CURENTE 7.997.806.709
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 337.906.683
10 Cheltuieli cu salariile 242.466.368
11 Contribuţii pentru asigurãri sociale de stat 32.739.455
12 Contribuţii pentru asigurãrile de şomaj 4.179.505
13 Contribuţii pentru asigurãrile sociale de
sãnãtate 9.752.178
14 Deplasãri, detaşãri, transferãri 48.769.177
14 01 - deplasãri, detaşãri, transferãri in tara 3.000.000
14 02 - deplasãri, detaşãri, transferãri in
strãinãtate 45.769.177
20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 328.806.875
24 Cheltuieli pentru intretinere si gospodãrie 56.476.604
25 Materiale si prestãri de servicii cu caracter
funcţional 14.784.000
26 Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta
durata si echipament 1.664.000
27 Reparaţii curente 3.136.000
29 Cãrti si publicaţii 960.000
30 Alte cheltuieli 251.786.271
34 SUBVENŢII 4.253.200.000
35 01 Subvenţii de la buget pentru instituţii publice 30.545.561
35 02 Subvenţii pe produse si activitãţi 4.221.311.559
35 03 Subvenţii pentru acoperirea diferentelor de
preţ si tarif 1.342.880
38 TRANSFERURI 3.077.893.151
39 Transferuri consolidabile 235.519.000
39 01 Transferuri din bugetul de stat cãtre bugetele
locale pentru dezvoltarea sistemului energetic 235.519.000
40 Transferuri neconsolidabile 2.842.374.151
40 11 Contribuţii si cotizaţii la organisme
internaţionale 8.088.641
40 18 Transferuri aferente restructurãrii industriei
de apãrare 966.394.000
40 22 Cheltuieli pentru susţinerea programelor tehnice
de conservare sau de inchidere a minelor 875.975.070
40 23 Protecţie sociala ce se acorda pentru unele
activitãţi din sectorul minier 668.200.000
40 50 Cheltuieli pentru valorificarea
cenuşilor de pirita 59.950.000
40 55 Programe cu finanţare rambursabila 141.300.000
40 80 Alte transferuri 3.980.121
40 82 Transferuri pentru acţiuni de ecologizare 116.111.500
40 93 Programe comunitare 2.374.819
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 5.984.243.274
72 Investiţii ale instituţiilor publice 160.000.000
73 Investiţii ale regiilor autonome, societãţilor
si companiilor naţionale si societãţilor
comerciale cu capital majoritar de stat 5.824.243.274
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI SI
COMISIOANE LA CREDITE 3.555.860.000
85 Rambursãri de credite externe si plaţi de
dobânzi si comisioane la credite externe
contractate de ordonatorii de credite 3.555.860.000
85 01 Rambursãri de credite externe 2.390.270.000
85 02 Plaţi de dobânzi si comisioane 1.165.590.000
01 Administraţie centrala 717.722.579
02 Prospecţiuni si lucrãri geologice pentru
descoperirea de resurse minerale 150.000.000
03 Combustibili minerali solizi 2.243.496.928
06 Resurse minerale, altele decât combustibili 3.958.499.253
07 Industrie prelucrãtoare 983.365.750
08 Dezvoltarea sistemului energetic finanţata din
venituri cu destinaţie speciala 6.347.000.000
50 Alte cheltuieli in domeniul industriei 3.137.825.473
6701 AGRICULTURA SI SILVICULTURA 24.017.249.000
01 CHELTUIELI CURENTE 22.830.255.000
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 1.076.759.000
10 Cheltuieli cu salariile 801.328.000
11 Contribuţii pentru asigurãri sociale de stat 180.298.000
12 Contribuţii pentru asigurãrile de şomaj 24.040.000
13 Contribuţii pentru asigurãrile sociale de
sãnãtate 56.093.000
14 Deplasãri, detaşãri, transferãri 15.000.000
14 01 - deplasãri, detaşãri, transferãri in tara 9.000.000
14 02 - deplasãri, detaşãri, transferãri in
strãinãtate 6.000.000
20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 1.335.000.000
22 Hrana 1.600.000
23 Medicamente si materiale sanitare 90.000.000
24 Cheltuieli pentru intretinere si gospodãrie 147.466.000
25 Materiale si prestãri de servicii cu caracter
funcţional 999.434.000
26 Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta
durata si echipament 15.000.000
27 Reparaţii curente 12.000.000
28 Reparaţii capitale 60.000.000
29 Cãrti si publicaţii 3.500.000
30 Alte cheltuieli 6.000.000
34 SUBVENŢII 4.028.000.000
35 01 Subvenţii de la buget pentru instituţii
publice 1.406.400.000
35 03 Subvenţii pentru acoperirea diferentelor de
preţ si tarif 2.621.600.000
36 PRIME 1.760.000.000
37 Prime acordate producãtorilor agricoli 1.760.000.000
38 TRANSFERURI 14,630.496.000
40 Transferuri neconsolidabile 14.630.496.000
40 11 Contribuţii si cotizaţii la organisme
internaţionale 25.000.000
40 31 Transferuri pentru finanţarea patrimoniului
genetic al animalelor 50.000.000
40 53 Sprijinirea producãtorilor agricoli 14.305.601.000
40 54 Cabaline din patrimoniul genetic naţional 55.000.000
40 55 Programe cu finanţare rambursabila 46.242.000
40 63 Despãgubiri acordate producãtorilor agricoli in
caz de calamitãţi naturale in agricultura 69.969.000
40 69 Completarea primelor de asigurare 53.700.000
40 89 Transferuri pentru sprijinirea proprietarilor
de pãduri 5.000.000
40 94 Programe cu finanţare nerambursabila 19.984.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 900.000.000
72 Investiţii ale instituţiilor publice 291.000.000
73 Investiţii ale regiilor autonome, societãţilor
si companiilor naţionale si societãţilor
comerciale cu capital majoritar de stat 609.000.000
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI SI
COMISIOANE LA CREDITE 286.994.000
85 Rambursãri de credite externe si plaţi de
dobânzi si comisioane la credite externe
contractate de ordonatorii de credite 286.994.000
85 01 Rambursãri de credite externe 120.743.000
85 02 Plaţi de dobânzi si comisioane 166.251.000
01 Administraţie centrala 225.236.361
02 Amendare soluri acide si alcaline 60,000.000
03 Acoperire sume fixe la seminţe 921.600.000
04 Combatere dãunãtori si boli in sectorul vegetal 294.950.251
05 Reproducţie si selecţie animale 124.049.749
06 Programe pentru susţinerea preturilor la
produsele agricole 77.070.000
07 Subvenţionare dobânzi aferente creditelor
bancare acordate producãtorilor agricoli 100.000.000
10 Alte programe pentru sprijinirea producãtorilor
agricoli 16.065.601.000
14 Îmbunãtãţiri funciare, irigaţii, desecãri si
combatere a eroziunii solului 2.033.265.000
15 Silvicultura 371.383.000
17 Prevenirea si combaterea bolilor la animale si
combaterea epizootiilor 620.000.000
18 Despãgubiri in caz de calamitãţi naturale 123.669.000
25 Servicii publice descentralizate 2.653.422.639
50 Alte unitãţi si acţiuni din domeniul
agriculturii si silviculturii 347.002.000
6801 TRANSPORTURI SI COMUNICAŢII 36.568.688.754
01 CHELTUIELI CURENTE 20.096.641.187
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 282.200.800
10 Cheltuieli cu salariile 195.100.000
11 Contribuţii pentru asigurãri sociale de stat 44.993.580
12 Contribuţii pentru asigurãrile de şomaj 5.852.880
13 Contribuţii pentru asigurãrile sociale de
sãnãtate 13.656.720
14 Deplasãri, detaşãri, transferãri 22.597.620
14 01 - deplasãri, detaşãri, transferãri in tara 10.218.198
14 02 - deplasãri, detaşãri, transferãri in
strãinãtate 12.379.422
20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 3.050.142.345
21 Drepturi cu caracter social 1.111.000
22 Hrana 1.187.300
23 Medicamente si materiale sanitare 31.600
24 Cheltuieli pentru întreţinere si gospodãrie 88.380.600
25 Materiale si prestãri de servicii cu caracter
funcţional 50.010.500
26 Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta
durata si echipament 10.057.700
27 Reparaţii curente 2.046.128.645
28 Reparaţii capitale 818.812.600
29 Cãrti si publicaţii 4.423.800
30 Alte cheltuieli 29.998.600
34 SUBVENŢII 8.575.720.000
35 02 Subvenţii pe produse si activitãţi 44.320.000
35 04 Subvenţii pentru transportul feroviar public
de calatori 7.237.700.000
35 05 Subvenţii pentru transportul de calatori cu
metroul 1.293.700.000
38 TRANSFERURI 8.188.578.042
39 Transferuri consolidabile 2.525.853.750
39 02 Transferuri din bugetul de stat cãtre bugetele
locale pentru drumuri judeţene, comunale si
pentru strãzile care se vor amenaja in
perimetrele destinate construcţiilor de
cvartale de locuinţe noi in localitãţi
rurale si urbane 2.495.031.000
39 24 Transferuri cãtre bugetele locale pentru
aeroporturi de interes local 30.822.750
40 Transferuri neconsolidabile 5.662.724.292
40 02 Burse 30.600.000
40 11 Contribuţii si cotizaţii la organisme
internaţionale 20.820.000
40 55 Programe cu finanţare rambursabila 3.585.167.000
40 56 Transferuri pentru drumuri, cai ferate, aviaţie
si navigaţie 1.082.000.000
40 93 Programe comunitare 12.496.292
40 94 Programe cu finanţare nerambursabila 931.641.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 4.027.021.567
72 Investiţii ale instituţiilor publice 86.990.567
73 Investiţii ale regiilor autonome, societãţilor
si companiilor naţionale si societãţilor
comerciale cu capital majoritar de stat 3.862.296.000
77 Rate aferente achiziţiilor in leasing financiar 77.735.000
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI SI
COMISIOANE LA CREDITE 12.445.026.000
85 Rambursãri de credite externe si plaţi de
dobânzi si comisioane la credite externe
contractate de ordonatorii de credite 12.327.953.000
85 01 Rambursãri de credite externe 7.032.143.000
85 02 Plaţi de dobânzi si comisioane 5.295.810.000
88 Rambursãri de credite interne si plaţi de
dobânzi si comisioane aferente acestora 117.073.000
88 01 Rambursãri de credite interne 101.659.000
88 02 Plaţi de dobânzi si comisioane 15.414.000
01 Administraţie centrala 1.205.035.854
02 Aviaţie civila 3.681.745.540
03 Navigaţie civila 819.129.565
05 Drumuri si poduri 14.256.655.045
06 Transport feroviar 12.496.180.000
07 Transport in comun 3.951.862.000
08 Aeroporturi de interes local 30.822.750
09 Aviaţie civila finanţata din venituri cu
destinaţie speciala 127.258.000
6901 ALTE ACŢIUNI ECONOMICE 14.360.093.487
01 CHELTUIELI CURENTE 12.841.560.211
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 183.213.397
10 Cheltuieli cu salariile 131.230.000
11 Contribuţii pentru asigurãri sociale de stat 29.840.397
12 Contribuţii pentru asigurãrile de şomaj 4.033.000
13 Contribuţii pentru asigurãrile sociale de
sãnãtate 9.210.000
14 Deplasãri, detaşãri, transferãri 8.900.000
14 01 - deplasãri, detaşãri, transferãri in tara 4.653.000
14 02 - deplasãri, detaşãri, transferãri in
strãinãtate 4.247.000
20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 537.966.258
22 Hrana 136.800
23 Medicamente si materiale sanitare 23.500
24 Cheltuieli pentru întreţinere si gospodãrie 193.851.306
25 Materiale si prestãri de servicii cu caracter
funcţional 67.194.415
26 Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta
durata si echipament 3.748.000
27 Reparaţii curente 23.200.000
28 Reparaţii capitale 49.500.000
29 Cãrti si publicaţii 1.075.000
30 Alte cheltuieli 199.237.237
34 SUBVENŢII 292.861.006
35 01 Subvenţii de la buget pentru instituţii publice 292.861.006
38 TRANSFERURI 11.827.519.550
39 Transferuri consolidabile 59.950.000
39 25 Transferuri din bugetul de stat cãtre bugetele
locale pentru retehnologizarea centralelor
termice si electrice de termoficare 59.950.000
40 Transferuri neconsolidabile 11.767.569.550
40 11 Contribuţii si cotizaţii la organisme
internaţionale 76.300
40 21 Plãţi efectuate in cadrul programelor de
dezvoltare 898.903.809
40 26 Transferuri aferente Fondului National de
Preaderare 5.955.229.726
40 48 Meteorologie si hidrologie 451.521.715
40 49 Prevenirea si combaterea inundaţiilor si
ingheturilor 16.350.000
40 55 Programe cu finanţare rambursabila 67.928.000
40 62 Stimularea exporturilor 4.000.000.000
40 81 Fond de garantare a împrumuturilor pentru
intreprinderi mici si mijlocii 229.566.000
40 86 Programul de realizare a sistemului naţional
antigrindina 47.960.000
40 93 Programe comunitare 14.510.000
40 98 Sprijinirea înfiinţãrii de noi intreprinderi
si susţinerea dezvoltãrii întreprinderilor mici
si mijlocii 85.524.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 895.367.276
71 Stocuri pentru rezerve materiale
naţionale si de mobilizare 834.936.193
72 Investiţii ale instituţiilor publice 60.314.216
73 Investiţii ale regiilor autonome, societãţilor
si companiilor naţionale si societãţilor
comerciale cu capital majoritar de stat 116.867
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI SI
COMISIOANE LA CREDITE 623.166.000
85 Rambursãri de credite externe si plaţi de dobânzi
si comisioane la credite externe contractate de
ordonatorii de credite 623.166.000
85 01 Rambursãri de credite externe 481.504.000
85 02 Plaţi de dobânzi si comisioane 141.662.000
01 Administraţie centrala 390.880.717
02 Rezerve materiale naţionale si de mobilizare 1.331.818.860
03 Prevenire si combatere inundaţii si gheţuri 17.556.082
04 Meteorologie si hidrologie 971.193.715
05 Stimulare producţie de export si a exportului 3.900.000.000
07 Sprijinirea înfiinţãrii de noi întreprinderi si
susţinerea dezvoltãrii întreprinderilor mici si
mijlocii 315.090.000
10 Sistemul National Antigrindina 47.960.000
13 Promovarea si dezvoltarea turismului 197.205.572
18 Fondul National de Preaderare 5.955.229.726
19 Susţinerea programelor de dezvoltare regionala 836.803.809
50 Alte cheltuieli pentru acţiuni economice 396.355.006
7100 Partea a VI-a ALTE ACŢIUNI 8.743.526.778
01 CHELTUIELI CURENTE 7.916.451.122
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 1.502.236.405
20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 866.495.816
34 SUBVENŢII 194.168.636
35 01 Subvenţii de la buget pentru instituţii publice 19.104.087
35 02 Subvenţii pe produse si activitãţi 175.064.549
38 TRANSFERURI 5.353.550.265
39 Transferuri consolidabile 2.317.380
39 10 Transferuri din bugetul de stat cãtre bugetul
fondului de asigurãri sociale de sãnãtate
reprezentând contribuţia datorata de persoanele
care satisfac serviciul militar in termen 2.317.380
40 Transferuri neconsolidabile 5.351.232.885
40 02 Burse 4.850.000
40 11 Contribuţii si cotizaţii la organisme
internaţionale 52.058.963
40 16 Fondul de cercetare-dezvoltare 1.930.789.946
40 27 Transferuri aferente Fondului Roman de
Dezvoltare Sociala 95.053.000
40 28 Executarea silita a creanţelor bugetare 23.000.000
40 29 Despãgubiri civile, precum si cheltuieli
judiciare si extrajudiciare derivate din acţiuni
in reprezentarea intereselor statului, potrivit
dispoziţiilor legale 1.668.000.000
40 30 Onorariile pentru expertizele contabile dispuse
in cadrul procesului penal 22.000.000
40 35 Finanţarea partidelor politice 70.300.000
40 59 Transferuri pentru cercetare-dezvoltare(granturi) 205.770.000
40 71 Indemnizaţia de merit 40.320.000
40 80 Alte transferuri 875.902.676
40 93 Programe comunitare 347.145.700
40 94 Programe cu finanţare nerambursabila 16.042.600
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 630.365.656
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI SI
COMISIOANE LA CREDITE 196.710.000
85 Rambursãri de credite externe si plaţi de dobânzi
si comisioane la credite externe contractate de
ordonatorii de credite 196.710.000
85 01 Rambursãri de credite externe 37.070.000
85 02 Plaţi de dobânzi si comisioane 159.640.000
7101 CERCETARE ŞTIINŢIFICA 4.610.097.466
01 CHELTUIELI CURENTE 4.393.623.871
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 722.788.517
10 Cheltuieli cu salariile 555.798.311
11 Contribuţii pentru asigurãri sociale de stat 110.094.409
12 Contribuţii pentru asigurãrile de şomaj 15.011.149
13 Contribuţii pentru asigurãrile sociale de
sãnãtate 38.893.296
14 Deplasãri, detaşãri, transferãri 2.705.035
14 01 - deplasãri, detaşãri, transferãri in tara 1.730.035
14 02 - deplasãri, detaşãri, transferãri in
strãinãtate 975.000
16 Contribuţii pentru asigurãrile de accidente de
munca si boli profesionale 286.317
20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 348.058.980
21 Drepturi cu caracter social 2.654.601
22 Hrana 7.517.611
23 Medicamente si materiale sanitare 151.790
24 Cheltuieli pentru intretinere si gospodãrie 42.718.745
25 Materiale si prestãri de servicii cu caracter
funcţional 39.100.156
26 Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta
durata si echipament 5.335.682
27 Reparaţii curente 5.122.000
28 Reparaţii capitale 7.326.000
29 Cãrti si publicaţii 2.311.173
30 Alte cheltuieli 235.821.222
34 SUBVENŢII 19.104.087
35 01 Subvenţii de la buget pentru instituţii publice 19.104.087
38 TRANSFERURI 3.303.672.287
39 Transferuri consolidabile 43.680
39 10 Transferuri din bugetul de stat cãtre bugetul
fondului de asigurãri sociale de sãnãtate
reprezentând contribuţia datorata de persoanele
care satisfac serviciul militar in termen 43.680
40 Transferuri neconsolidabile 3.303.628.607
40 02 Burse 4.850.000
40 11 Contribuţii si cotizaţii la organisme
internaţionale 51.337.163
40 16 Fondul de cercetare-dezvoltare 1.930.789.946
40 59 Transferuri pentru cercetare-dezvoltare
(granturi) 205.770.000
40 71 Indemnizaţia de merit 40.320.000
40 80 Alte transferuri 709.057.398
40 93 Programe comunitare 345.461.500
40 94 Programe cu finanţare nerambursabila 16.042.600
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 216.473.595
72 Investiţii ale instituţiilor publice 216.473.595
01 Administraţie centrala 270.987.342
02 Cercetare fundamentala 512.001.079
03 Cercetare aplicativa si experimentala 3.363.108.586
50 Alte instituţii si acţiuni pentru cercetare
ştiinţifica 464.000.459
7201 ALTE ACŢIUNI 4.133.429.312
01 CHELTUIELI CURENTE 3.522.827.251
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 779.447.888
10 Cheltuieli cu salariile 581.092.810
11 Contribuţii pentru asigurãri sociale de stat 115.194.858
12 Contribuţii pentru asigurãrile de şomaj 14.972.624
13 Contribuţii pentru asigurãrile sociale de
sãnãtate 44.687.596
14 Deplasãri, detaşãri, transferãri 23.500.000
14 01 - deplasãri, detaşãri, transferãri in tara 15.600.000
14 02 - deplasãri, detaşãri, transferãri in strãinãtate 7.900.000
20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 518.436.836
21 Drepturi cu caracter social 3.200.000
22 Hrana 41.244.463
24 Cheltuieli pentru întreţinere si gospodãrie 217.057.234
25 Materiale si prestãri de servicii cu caracter
funcţional 33.147.206
26 Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta
durata si echipament 64.700.000
27 Reparaţii curente 9.500.000
28 Reparaţii capitale 60.000
29 Cãrti si publicaţii 2.235.000
30 Alte cheltuieli 147.292.933
34 SUBVENŢII 175.064.549
35 02 Subvenţii pe produse si activitãţi 175.064.549
38 TRANSFERURI 2.049.877.978
39 Transferuri consolidabile 2.273.700
39 10 Transferuri din bugetul de stat cãtre bugetul
fondului de asigurãri sociale de sãnãtate
reprezentând contribuţia datorata de persoanele
care satisfac serviciul militar in termen 2.273.700
40 Transferuri neconsolidabile 2.047.604.278
40 11 Contribuţii si cotizaţii la organisme
internaţionale 721.800
40 27 Transferuri aferente Fondului Roman de
Dezvoltare Sociala 95.053.000
40 28 Executarea silita a creanţelor bugetare 23.000.000
40 29 Despãgubiri civile, precum si cheltuieli
judiciare si extrajudiciare derivate din acţiuni
in reprezentarea intereselor statului,
potrivit dispoziţiilor legale 1.668.000.000
40 30 Onorariile pentru expertizele contabile dispuse
in cadrul procesului penal 22.000.000
40 35 Finanţarea partidelor politice 70.300.000
40 80 Alte transferuri 166.845.278
40 93 Programe comunitare 1.684.200
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 413.892.061
72 Investiţii ale instituţiilor publice 413.892.061
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI SI
COMISIOANE LA CREDITE 196.710.000
85 Rambursãri de credite externe si plaţi de
dobânzi si comisioane la credite externe
contractate de ordonatorii de credite 196.710.000
85 01 Rambursãri de credite externe 37.070.000
85 02 Plãti de dobânzi si comisioane 159.640.000
01 Administraţie centrala vamala si unitãţi
teritoriale 949.919.700
05 Sistemul naţional de decoraţii 49.000.000
06 Cheltuieli pentru aplicarea tratatelor
internaţionale 3.000.000
07 Protecţie civila 245.135.438
08 Executarea silita a creanţelor bugetare 23.000.000
10 Despãgubiri civile, precum si cheltuieli
judiciare si extrajudiciare derivate din
acţiuni in reprezentarea intereselor statului
potrivit dispoziţiilor legale 1.668.000.000
11 Onorarii pentru expertizele contabile
dispuse in cadrul procesului penal 22.000.000
12 Dezvoltarea si modernizarea punctelor de control
pentru trecerea frontierei, precum si a
celorlalte unitãţi vamale 418.651.500
13 Programe de informare si prezentare
a imaginii României 160.000.000
14 Proiect privind infrastructura urbana 70.450.000
18 Masuri active pentru combaterea şomajului 3.743.400
19 Zboruri speciale 175.064.549
20 Fondul Roman de Dezvoltare Sociala 151.943.000
22 Proiecte de finanţare rurala 23.860.000
50 Alte cheltuieli 169.661.725
8400 Partea a XI-a TRANSFERURI 15.660.963.987
8501 TRANSFERURI DIN BUGETUL DE STAT 15.660.963.987
01 CHELTUIELI CURENTE 15.660.963.987
38 TRANSFERURI 15.660.963.987
39 Transferuri consolidabile 15.660.963.987
39 03 Transferuri din bugetul de stat cãtre bugetele
locale pentru investiţii finanţate parţial din
imprumuturi externe 1.800.000.000
39 04 Transferuri din bugetul de stat cãtre bugetul
asigurãrilor sociale de stat 13.860.963.987
03 Transferuri din bugetul de stat cãtre bugetele
locale pentru investiţii finanţate parţial din
imprumuturi externe 1.800.000.000
04 Transferuri din bugetul de stat cãtre bugetul
asigurãrilor sociale de stat 13.860.963.987
8600 Partea a XII-a ÎMPRUMUTURI ACORDATE 207.670.000
8601 ÎMPRUMUTURI 207.670.000
79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 207.670.000
80 02 Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor
obiective aprobate prin convenţii bilaterale si
acorduri interguvernamentale 177.670.000
80 05 Împrumuturi acordate persoanelor care
beneficiazã de statutul de refugiat si sunt
lipsite de mijloace de existenta 1.497.000
80 13 Microcredite acordate persoanelor fizice care
desfãşoarã activitãţi pe cont propriu, aducãtoare
de venituri, in vederea intretinerii materiale 28.503.000
02 Împrumuturi pentru finalizarea unor obiective
aprobate prin convenţii bilaterale si acorduri
interguvernamentale 177.670.000
05 Împrumuturi acordate persoanelor care beneficiazã
de statutul de refugiat si sunt lipsite de
mijloace de existenta 1.497.000
11 Microcredite acordate persoanelor fizice care
desfãşoarã activitãţi pe cont propriu, aducãtoare
de venituri, in vederea intretinerii materiale 28.503.000
8800 Partea a XIII-a PLAŢI DE DOBÂNZI SI ALTE
CHELTUIELI 40.814.800.000
8801 DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE SI ALTE
CHELTUIELI 40.814.800.000
01 CHELTUIELI CURENTE 40.814.800.000
49 DOBÂNZI 40.814.800.000
50 01 Dobânzi aferente datoriei publice interne 14.854.000.000
50 02 Dobânzi, comisioane si alte costuri aferente
datoriei publice externe 9.066.700.000
50 03 Cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea
titlurilor de stat si de riscurile garanţiilor
date de stat in condiţiile legii 10.159.800.000
50 04 Diferente de curs aferente datoriei publice
externe 6.234.300.000
50 05 Diferente de curs aferente datoriei publice
interne 500.000.000
01 Dobânzi aferente datoriei publice interne 14.854.000.000
02 Dobânzi, comisioane si alte costuri aferente
datoriei publice externe 9.066.700.000
03 Cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea
titlurilor de stat si de riscul garanţiilor
date de stat, in condiţiile legii 10.159.800.000
04 Diferente de curs aferente datoriei publice
externe 6.234.300.000
05 Diferente de curs aferente datoriei publice
interne 500.000.000
9500 Partea a XV-a FONDURI DE REZERVA 451.126.999
9501 FONDURI DE REZERVA 451.126.999
60 REZERVE 451.126.999
01 Fond de rezerva bugetara la dispoziţia
Guvernului 351.126.999
02 Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului 100.000.000
9901 DEFICIT -63.011.989.032
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


ANEXA 2

SINTEZA
cheltuielilor pe surse de finanţare, capitole, subcapitole,
titluri de cheltuieli, articole si alineate, dupã caz,
pe anul 2004
-mii lei-
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Ca- S Ti- A Program
pi- u tlu l Denumire indicator 2004
tol b ar- i
c ti- n
a col e
p a
i t
t
o
l
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5000 TOTAL GENERAL 438.538.884.492
01 CHELTUIELI CURENTE 344.480.696.319
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 57.924.528.464
20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 50.982.120.251
34 SUBVENŢII 25.124.344.861
36 PRIME 1.760.000.000
38 TRANSFERURI 167.423.775.744
49 DOBÂNZI 40.814.800.000
60 REZERVE 451.126.999
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 56.034.215.673
79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 271.895.000
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI SI
COMISIOANE LA CREDITE 37.752.077.500
85 Rambursãri de credite externe si plaţi de
dobânzi si comisioane la credite externe
contractate de ordonatorii de credite 37.431.599.800
85 01 Rambursãri de credite externe 26.092.618.300
85 02 Plaţi de dobânzi si comisioane 11.338.981.500
88 Rambursãri de credite interne si plaţi de
dobânzi si comisioane aferente acestora 320.477.700
88 01 Rambursãri de credite interne 101.659.000
88 02 Plaţi de dobânzi si comisioane 218.818.700
5001 BUGET DE STAT 351.291.802.032
01 CHELTUIELI CURENTE 284.128.222.058
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 54.204.608.599
20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 40.484.216.046
34 SUBVENŢII 24.680.846.861
36 PRIME 1.760.000.000
38 TRANSFERURI 121.732.623.553
49 DOBÂNZI 40.814.800.000
60 REZERVE 451.126.999
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 29.235.245.974
79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 207.670.000
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI SI
COMISIOANE LA CREDITE 37.720.664.000
85 Rambursãri de credite externe si plaţi de
dobânzi si comisioane la credite externe
contractate de ordonatorii de credite 37.400.186.300
85 01 Rambursãri de credite externe 26.092.618.300
85 02 Plaţi de dobânzi si comisioane 11.307.568.000
88 Rambursãri de credite interne si plaţi de
dobânzi si comisioane aferente acestora 320.477.700
88 01 Rambursãri de credite interne 101.659.000
88 02 Plaţi de dobânzi si comisioane 218.818.700
5101 AUTORITĂŢI PUBLICE 23.400.217.987
01 CHELTUIELI CURENTE 21.007.737.621
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 15.260.015.493
20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 4.702.794.671
34 SUBVENŢII 47.112.736
38 TRANSFERURI 997.814.721
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.592.398.366
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI SI
COMISIOANE LA CREDITE 800.082.000
85 Rambursãri de credite externe si plaţi de
dobânzi si comisioane la credite externe
contractate de ordonatorii de credite 800.082.000
85 01 Rambursãri de credite externe 582.430.000
85 02 Plaţi de dobânzi si comisioane 217.652.000
01 Administraţia Prezidenţiala 141.568.200
02 Autoritãţi Legislative 2.126.025.667
03 Autoritãţi Judecãtoreşti 7.895.230.804
04 Alte organe ale autoritãţilor publice 1.050.371.591
05 Autoritãţi executive 12.187.021.725
5401 APARARE NAŢIONALA 36.996.116.823
01 CHELTUIELI CURENTE 25.737.866.042
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 12.965.715.264
20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 11.731.892.513
38 TRANSFERURI 1.040.258.265
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 5.914.363.781
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI SI
COMISIOANE LA CREDITE 5.343.887.000
85 Rambursãri de credite externe si plaţi de
dobânzi si comisioane la credite externe
contractate de ordonatorii de credite 5.343.887.000
85 01 Rambursãri de credite externe 4.732.501.700
85 02 Plaţi de dobânzi si comisioane 611.385.300
01 Administraţie centrala 363.682.746
02 Apãrare naţionala si operaţiuni de menţinere a
pãcii 25.857.744.686
03 Acţiuni de integrare euro-atlantica
si pentru constituirea forţei de reacţie rapida 10.207.157.787
04 Parteneriat pentru pace 194.701.454
05 Plaţi compensatorii 372.830.150
5501 ORDINE PUBLICA SI SIGURANŢA NAŢIONALA 38.852.359.251
01 CHELTUIELI CURENTE 32.485.996.455
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 17.954.771.067
20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 10.187.469.186
34 SUBVENŢII 3.480.275.000
38 TRANSFERURI 863.481.202
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.458.320.796
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI SI
COMISIOANE LA CREDITE 3.908.042.000
85 Rambursãri de credite externe si plaţi de
dobânzi si comisioane la credite externe
contractate de ordonatorii de credite 3.852.942.000
85 01 Rambursãri de credite externe 3.075.091.000
85 02 Plaţi de dobânzi si comisioane 777.851.000
88 Rambursãri de credite interne si plaţi de
dobânzi si comisioane aferente acestora 55.100.000
88 02 Plaţi de dobânzi si comisioane 55.100.000
01 Administraţie centrala 2.756.794.602
02 Politie 11.111.991.553
03 Protecţie si paza contra incendiilor 1.768.883.250
04 Paza si supravegherea frontierei 3.371.130.140
05 Jandarmerie 4.506.930.400
06 Siguranţa naţionala 8.646.315.528
07 Penitenciare 3.700.275.000
50 Alte instituţii si acţiuni privind
ordinea publica si siguranţa naţionala 2.990.038.778
5701 ÎNVĂŢĂMÂNT 17.465.516.260
01 CHELTUIELI CURENTE 15.074.126.555
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 2.545.380.963
20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 2.407.194.288
34 SUBVENŢII 1.099.949.798
38 TRANSFERURI 9.021.601.506
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.551.290.005
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI SI
COMISIOANE LA CREDITE 840.099.700
85 Rambursãri de credite externe si plaţi de
dobânzi si comisioane la credite externe
contractate de ordonatorii de credite 691.795.000
85 01 Rambursãri de credite externe 300.940.000
85 02 Plaţi de dobânzi si comisioane 390.855.000
88 Rambursãri de credite interne si plaţi de
dobânzi si comisioane aferente acestora 148.304.700
88 02 Plaţi de dobânzi si comisioane 148.304.700
01 Administraţie centrala 138.600.000
02 Învãţãmânt preşcolar 21.948.013
03 Învãţãmânt primar si gimnazial 193.177.160
04 Învãţãmânt liceal 395.123.087
09 Învãţãmânt superior 9.930.513.540
10 Biblioteci centrale, universitare
si pedagogice 172.975.500
14 Internate, cãmine si cantine pentru
elevi si studenţi 727.800.000
20 Centre de calificare si recalificare 13.880.483
25 Servicii publice descentralizate 1.007.783.300
50 Alte instituţii si acţiuni de
invatamant 4.863.715.177
5801 SĂNĂTATE 12.417.319.189
01 CHELTUIELI CURENTE 5.317.579.903
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 1.292.499.012
20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 1.835.804.701
34 SUBVENŢII 142.611.200
38 TRANSFERURI 2.046.664.990
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.264.303.986
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI SI
COMISIOANE LA CREDITE 5.835.435.300
85 Rambursãri de credite externe si plaţi de
dobânzi si comisioane la credite externe
contractate de ordonatorii de credite 5.835.435.300
85 01 Rambursãri de credite externe 5.032.600.600
85 02 Plaţi de dobânzi si comisioane 802.834.700
01 Administraţie centrala 651.090.000
03 Spitale 1.469.181.305
05 Crese 4.519.608
07 Centre de transfuzii sanguine 661.603.000
09 Centre de sãnãtate 19.030.085
25 Servicii publice descentralizate 3.248.326.000
50 Alte instituţii si acţiuni sanitare 6.363.569.191
5901 CULTURA, RELIGIE SI ACŢIUNI PRIVIND
ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE TINERET 7.284.763.632
01 CHELTUIELI CURENTE 7.146.248.632
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 243.979.564
20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 1.656.607.175
34 SUBVENŢII 2.543.285.003
38 TRANSFERURI 2.702.376.890
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 119.065.000
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI SI
COMISIOANE LA CREDITE 19.450.000
85 Rambursãri de credite externe si plaţi de
dobânzi si comisioane la credite externe
contractate de ordonatorii de credite 19.450.000
85 01 Rambursãri de credite externe 8.070.000
85 02 Plaţi de dobânzi si comisioane 11.380.000
01 Administraţie centrala 230.921.900
02 Biblioteci publice naţionale 47.000.000
04 Muzee 605.304.251
05 Teatre si instituţii profesioniste de spectacole
si concerte 595.860.000
13 Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice 360.000.000
14 Centre culturale 62.000.000
15 Culte religioase 1.150.836.000
20 Activitatea sportiva 1.689.411.284
21 Activitatea de tineret 104.217.950
25 Servicii publice descentralizate 166.051.000
50 Alte instituţii si acţiuni privind cultura,
religia si activitatea sportiva si de tineret 2.273.161.247
6001 ASISTENTA SOCIALA, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE
SI INDEMNIZAŢII 46.128.382.676
01 CHELTUIELI CURENTE 45.981.873.375
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 346.694.951
20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 1.711.851.018
34 SUBVENŢII 14.225.482
38 TRANSFERURI 43.909.101.924
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 76.412.301
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI SI
COMISIOANE LA CREDITE 70.097.000
85 Rambursãri de credite externe si plaţi de
dobânzi si comisioane la credite externe
contractate de ordonatorii de credite 70.097.000
85 01 Rambursãri de credite externe 20.919.000
85 02 Plaţi de dobânzi si comisioane 49.178.000
01 Administraţie centrala 210.237.687
09 Ajutor social 3.398.000.000
14 Alocaţia de încredinţare si plasament familial 379.521.885
15 Alocaţia de stat pentru copii 12.138.290.420
17 Ajutoare pentru soţii de militari in termen 6.923.200
18 Centre de primire, triere si cazare a
persoanelor solicitante a statutului de refugiat 13.795.000
19 Alocaţia pentru familiile cu copii 5.064.621.660
20 Pensii, ajutoare, indemnizaţii si sporuri
I.O.V.R., veterani de rãzboi si pentru alte
categorii de beneficiari 9.480.077.999
21 Pensii militari 9.417.036.686
25 Servicii publice descentralizate 479.709.280
29 Concediu plãtit pentru creşterea copiilor pana
la 2 ani 2.880.000
37 Ajutoare speciale 2.733.713.500
38 Indemnizaţii nevazatori salariaţi 2.675.600
43 Susţinerea sistemului de protecţie a
drepturilor copilului 151.870.000
48 Programe de protecţie sociala si integrare
socioprofesionala a persoanelor cu handicap 30.250.000
50 Alte acţiuni privind asistenta sociala,
alocaţii, pensii, ajutoare si indemnizaţii 2.614.632.659
53 Servicii sociale 4.147.100
6301 SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINŢE 7.895.886.946
01 CHELTUIELI CURENTE 2.229.572.320
34 SUBVENŢII 9.438.000
38 TRANSFERURI 2.220.134.320
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.288.512.626
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI SI
COMISIOANE LA CREDITE 3.377.802.000
85 Rambursãri de credite externe si plaţi de
dobânzi si comisioane la credite externe
contractate de ordonatorii de credite 3.377.802.000
85 01 Rambursãri de credite externe 2.142.546.000
85 02 Plaţi de dobânzi si comisioane 1.235.256.000
08 Locuinţe 3.604.413.626
50 Alte acţiuni privind dezvoltarea
publica si locuinţe 4.291.473.320
6401 MEDIU SI APE 2.489.210.280
01 CHELTUIELI CURENTE 537.615.940
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 213.236.000
20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 132.191.200
38 TRANSFERURI 192.188.740
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.533.581.340
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI SI
COMISIOANE LA CREDITE 418.013.000
85 Rambursãri de credite externe si plaţi de
dobânzi si comisioane la credite externe
contractate de ordonatorii de credite 418.013.000
85 01 Rambursãri de credite externe 135.790.000
85 02 Plaţi de dobânzi si comisioane 282.223.000
02 Dezvoltare surse de apa, acumulãri si amenajãri
hidrotehnice 1.878.088.829
03 Supraveghere si protecţie mediu, reducerea si
controlul poluãrii 608.121.451
04 Prospecţiuni geologice privind sursele de apa 3.000.000
6601 INDUSTRIE 17.537.909.983
01 CHELTUIELI CURENTE 7.997.806.709
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 337.906.683
20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 328.806.875
34 SUBVENŢII 4.253.200.000
38 TRANSFERURI 3.077.893.151
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 5.984.243.274
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI SI
COMISIOANE LA CREDITE 3.555.860.000
85 Rambursãri de credite externe si plaţi de
dobânzi si comisioane la credite externe
contractate de ordonatorii de credite 3.555.860.000
85 01 Rambursãri de credite externe 2.390.270.000
85 02 Plaţi de dobânzi si comisioane 1.165.590.000
01 Administraţie centrala 717.722.579
02 Prospecţiuni si lucrãri geologice pentru
descoperirea de resurse minerale 150.000.000
03 Combustibili minerali solizi 2.243.496.928
06 Resurse minerale, altele decât combustibili 3.958.499.253
07 Industrie prelucrãtoare 983.365.750
08 Dezvoltarea sistemului energetic finanţata din
venituri cu destinaţie speciala 6.347.000.000
50 Alte cheltuieli in domeniul industriei 3.137.825.473
6701 AGRICULTURA SI SILVICULTURA 24.017.249.000
01 CHELTUIELI CURENTE 22.830.255.000
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 1.076.759.000
20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 1.335.000.000
34 SUBVENŢII 4.028.000.000
36 PRIME 1.760.000.000
38 TRANSFERURI 14.630.496.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 900.000.000
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI SI
COMISIOANE LA CREDITE 286.994.000
85 Rambursãri de credite externe si plaţi de
dobânzi si comisioane la credite externe
contractate de ordonatorii de credite 286.994.000
85 01 Rambursãri de credite externe 120.743.000
85 02 Plaţi de dobânzi si comisioane 166.251.000
01 Administraţie centrala 225.236.361
02 Amendare soluri acide si alcaline 60.000.000
03 Acoperire sume fixe la seminţe 921.600.000
04 Combatere dãunãtori si boli in sectorul vegetal 294.950.251
05 Reproducţie si selecţie animale 124.049.749
06 Programe pentru susţinerea preturilor la
produsele agricole 77.070.000
07 Subvenţionare dobânzi aferente
creditelor bancare acordate
producãtorilor agricoli 100.000.000
10 Alte programe pentru sprijinirea
producãtorilor agricoli 16.065.601.000
14 Îmbunãtãţiri funciare, irigaţii,
desecãri si combatere a eroziunii
solului 2.033.265.000
15 Silvicultura 371.383.000
17 Prevenirea si combaterea bolilor la
animale si combaterea epizootiilor 620.000.000
18 Despãgubiri in caz de calamitãţi
naturale 123.669.000
25 Servicii publice descentralizate 2.653.422.639
50 Alte unitãţi si acţiuni din domeniul
agriculturii si silviculturii 347.002.000
6801 TRANSPORTURI SI COMUNICAŢII 36.568.688.754
01 CHELTUIELI CURENTE 20.096.641.187
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 282.200.800
20 CHELTUIELI MATERIALE SI
SERVICII 3.050.142.345
34 SUBVENŢII 8.575.720.000
38 TRANSFERURI 8.188.578.042
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 4.027.021.567
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI SI
COMISIOANE LA CREDITE 12.445.026.000
85 Rambursãri de credite externe si
plaţi de dobânzi si comisioane la
credite externe contractate de
ordonatorii de credite 12.327.953.000
85 01 Rambursãri de credite externe 7.032.143.000
85 02 Plaţi de dobânzi si comisioane 5.295.810.000
88 Rambursãri de credite interne si
plaţi de dobânzi si comisioane
aferente acestora 117.073.000
88 01 Rambursãri de credite interne 101.659.000
88 02 Plaţi de dobânzi si comisioane 15.414.000
01 Administraţie centrala 1.205.035.854
02 Aviaţie civila 3.681.745.540
03 Navigaţie civila 819.129.565
05 Drumuri si poduri 14.256.655.045
06 Transport feroviar 12.496.180.000
07 Transport in comun 3.951.862.000
08 Aeroporturi de interes local 30.822.750
09 Aviaţie civila finanţata din venituri cu
destinaţie speciala 127.258.000
6901 ALTE ACŢIUNI ECONOMICE 14.360.093.487
01 CHELTUIELI CURENTE 12.841.560.211
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 183.213.397
20 CHELTUIELI MATERIALE SI
SERVICII 537.966.258
34 SUBVENŢII 292.861.006
38 TRANSFERURI 11.827.519.550
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 895.367.276
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI SI
COMISIOANE LA CREDITE 623.166.000
85 Rambursãri de credite externe si
plaţi de dobânzi si comisioane la
credite externe contractate de
ordonatorii de credite 623.166.000
85 01 Rambursãri de credite externe 481.504.000
85 02 Plaţi de dobânzi si comisioane 141.662.000
01 Administraţie centrala 390.880.717
02 Rezerve materiale naţionale si de
mobilizare 1.331.818.860
03 Prevenire si combatere inundaţii
si gheţuri 17.556.082
04 Meteorologie si hidrologie 971.193.715
05 Stimulare producţie de export si a
exportului 3.900.000.000
07 Sprijinirea infiintarii de noi
întreprinderi si susţinerea dezvoltãrii
întreprinderilor mici si mijlocii 315.090.000
10 Sistemul National Antigrindina 47.960.000
13 Promovarea si dezvoltarea turismului 197.205.572
18 Fondul National de Preaderare 5.955.229.726
19 Susţinerea programelor de
dezvoltare regionala 836.803.809
50 Alte cheltuieli pentru acţiuni
economice 396.355.006
7101 CERCETARE ŞTIINŢIFICA 4.610.097.466
01 CHELTUIELI CURENTE 4.393.623.871
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 722.788.517
20 CHELTUIELI MATERIALE SI
SERVICII 348.058.980
34 SUBVENŢII 19.104.087
38 TRANSFERURI 3.303.672.287
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 216.473.595
01 Administraţie centrala 270.987.342
02 Cercetare fundamentala 512.001.079
03 Cercetare aplicativa si experimentala 3.363.108.586
50 Alte instituţii si acţiuni pentru
cercetare ştiinţifica 464.000.459
7201 ALTE ACŢIUNI 4.133.429.312
01 CHELTUIELI CURENTE 3.522.827.251
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 779.447.888
20 CHELTUIELI MATERIALE SI
SERVICII 518.436.836
34 SUBVENŢII 175.064.549
38 TRANSFERURI 2.049.877.978
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 413.892.061
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI SI
COMISIOANE LA CREDITE 196.710.000
85 Rambursãri de credite externe si plaţi de dobânzi
si comisioane la credite externe contractate de
ordonatorii de credite 196.710.000
85 01 Rambursãri de credite externe 37.070.000
85 02 Plaţi de dobânzi si comisioane 159.640.000
01 Administraţie centrala vamala si
unitãţi teritoriale 949.919.700
05 Sistemul naţional de decoraţii 49.000.000
06 Cheltuieli pentru aplicarea tratatelor
internaţionale 3.000.000
07 Protecţie civila 245.135.438
08 Executarea silita a creanţelor bugetare 23.000.000
10 Despãgubiri civile, precum si cheltuieli
judiciare si extrajudiciare derivate din acţiuni
in reprezentarea intereselor statului
potrivit dispoziţiilor legale 1.668.000.000
11 Onorarii pentru expertizele contabile
dispuse in cadrul procesului penal 22.000.000
12 Dezvoltarea si modernizarea punctelor de control
pentru trecerea frontierei, precum si a
celorlalte unitãţi vamale 418.651.500
13 Programe de informare si prezentare
a imaginii României 160.000.000
14 Proiect privind infrastructura urbana 70.450.000
18 Masuri active pentru combaterea şomajului 3.743.400
19 Zboruri speciale 175.064.549
20 Fondul Roman de Dezvoltare Sociala 151.943.000
22 Proiecte de finanţare rurala 23.860.000
50 Alte cheltuieli 169.661.725
8501 TRANSFERURI DIN BUGETUL DE STAT 15.660.963.987
01 CHELTUIELI CURENTE 15.660.963.987
38 TRANSFERURI 15.660.963.987
03 Transferuri din bugetul de stat cãtre
bugetele locale pentru investiţii finanţate
parţial din împrumuturi externe 1.800.000.000
04 Transferuri din bugetul de stat cãtre
bugetul asigurãrilor sociale de stat 13.860.963.987
8601 ÎMPRUMUTURI 207.670.000
79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 207.670.000
02 Împrumuturi pentru finalizarea unor obiective
aprobate prin convenţii bilaterale si acorduri
interguvernamentale 177.670.000
05 Împrumuturi acordate persoanelor
care beneficiazã de statutul de
refugiat si sunt lipsite de
mijloace de existenta 1.497.000
11 Microcredite acordate persoanelor fizice care
desfãşoarã activitãţi pe cont propriu, aducãtoare
de venituri, in vederea întreţinerii materiale 28.503.000
8801 DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI
PUBLICE SI ALTE CHELTUIELI 40.814.800.000
01 CHELTUIELI CURENTE 40.814.800.000
49 DOBÂNZI 40.814.800.000
01 Dobânzi aferente datoriei publice interne 14.854.000.000
02 Dobânzi, comisioane si alte costuri aferente
datoriei publice externe 9.066.700.000
03 Cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea
titlurilor de stat si de riscul garanţiilor
date de stat, in condiţiile legii 10.159.800.000
04 Diferente de curs aferente datoriei publice
externe 6.234.300.000
05 Diferente de curs aferente datoriei
publice interne 500.000.000
9501 FONDURI DE REZERVA 451.126.999
60 REZERVE 451.126.999
01 Fond de rezerva bugetara la dispoziţia Guvernului 351.126.999
02 Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului 100.000.000
5014 CREDITE EXTERNE
────────────── 37.034.878.300
01 CHELTUIELI CURENTE 15.504.606.591
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 27.695.740
20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 715.537.001
34 SUBVENŢII 401.498.000
38 TRANSFERURI 14.359.875.850
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 21.466.046.709
79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 64.225.000
5114 AUTORITĂŢI PUBLICE 1.593.484.000
01 CHELTUIELI CURENTE 973.775.821
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 660.600
20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 419.080.071
38 TRANSFERURI 554.035.150
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 619.708.179
03 Autoritãţi Judecãtoreşti 183.500.000
05 Autoritãţi executive 1.409.984.000
5414 APĂRARE NAŢIONALA 3.347.737.300
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.347.737.300
02 Apãrare naţionala si operaţiuni de
menţinere a pãcii 3.347.737.300
5514 ORDINE PUBLICA SI SIGURANŢA NAŢIONALA 3.522.797.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.522.797.000
01 Administraţie centrala 110.100.000
02 Politie 655.334.117
04 Paza si supravegherea frontierei 362.743.840
06 Siguranţa naţionala 1.618.110.000
50 Alte instituţii si acţiuni privind
ordinea publica si siguranţa naţionala 776.509.043
5714 ÎNVĂŢĂMÂNT 1.142.838.000
01 CHELTUIELI CURENTE 177.301.370
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 13.626.920
20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 149.911.950
38 TRANSFERURI 13.762.500
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 965.536.630
03 Învãţãmânt primar si gimnazial 799.980.000
04 Învãţãmânt liceal 342.858.000
5814 SĂNĂTATE 3.128.220.000
01 CHELTUIELI CURENTE 44.748.000
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 3.800.000
20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 40.948.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.083.472.000
03 Spitale 2.712.852.000
50 Alte instituţii si acţiuni sanitare 415.368.000
5914 CULTURA, RELIGIE SI ACŢIUNI PRIVIND
ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE TINERET 51.380.000
01 CHELTUIELI CURENTE 48.044.200
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 3.002.220
20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 45.041.980
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.335.800
50 Alte instituţii si acţiuni privind cultura,
religia si activitatea sportiva si de tineret 51.380.000
6014 ASISTENTA SOCIALA, ALOCAŢII,
PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZAŢII 291.031.000
01 CHELTUIELI CURENTE 155.241.000
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 5.872.000
20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 28.259.000
38 TRANSFERURI 121.110.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 135.790.000
25 Servicii publice descentralizate 169.921.000
43 Susţinerea sistemului de protecţie a drepturilor
copilului 84.410.000
53 Servicii sociale 36.700.000
6314 SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINŢE 7.322.751.000
01 CHELTUIELI CURENTE 2.333.608.200
38 TRANSFERURI 2.333.608.200
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 4.989.142.800
08 Locuinţe 4.989.142.800
50 Alte acţiuni privind dezvoltarea
publica si locuinţe 2.333.608.200
6414 MEDIU SI APE 556.372.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 556.372.000
02 Dezvoltare surse de apa, acumulãri
si amenajãri hidrotehnice 556.372.000
6614 INDUSTRIE 1.171.095.000
01 CHELTUIELI CURENTE 427.185.000
38 TRANSFERURI 427.185.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 743.910.000
01 Administraţie centrala 427.185.000
05 Electricitate si alte forme de energie 743.910.000
6714 AGRICULTURA SI SILVICULTURA 487.743.000
01 CHELTUIELI CURENTE 139.093.000
38 TRANSFERURI 139.093.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 348.650.000
15 Silvicultura 348.650.000
50 Alte unitãţi si acţiuni din domeniul
agriculturii si silviculturii 139.093.000
6814 TRANSPORTURI SI COMUNICAŢII 13.346.322.000
01 CHELTUIELI CURENTE 10.297.652.000
38 TRANSFERURI 10.297.652.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.048.670.000
01 Administraţie centrala 2.572.669.000
02 Aviaţie civila 379.480.000
03 Navigaţie civila 328.830.000
05 Drumuri si poduri 5.912.003.000
06 Transport feroviar 2.301.090.000
07 Transport in comun 1.852.250.000
6914 ALTE ACŢIUNI ECONOMICE 621.698.000
01 CHELTUIELI CURENTE 621.698.000
34 SUBVENŢII 401.498.000
38 TRANSFERURI 220.200.000
01 Administraţie centrala 401.498.000
04 Meteorologie si hidrologie 220.200.000
7214 ALTE ACŢIUNI 387.185.000
01 CHELTUIELI CURENTE 286.260.000
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 734.000
20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 32.296.000
38 TRANSFERURI 253.230.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 100.925.000
12 Dezvoltarea si modernizarea punctelor de control
pentru trecerea frontierei, precum si a
celorlalte unitãţi vamale 102.760.000
18 Masuri active pentru combaterea şomajului 31.195.000
20 Fondul Roman de Dezvoltare Sociala 253.230.000
8614 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 64.225.000
79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 64.225.000
13 Împrumuturi acordate de agenţiile
guvernamentale si administrate prin
agenţii de credit 64.225.000
5003 SUME ALOCATE DIN VENITURI PROPRII
───────────────────── 13.213.570.572
01 CHELTUIELI CURENTE 10.046.070.921
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 3.548.815.892
20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 6.295.498.529
38 TRANSFERURI 201.756.500
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.136.086.151
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI SI
COMISIOANE LA CREDITE 31.413.500
85 Rambursãri de credite externe si plaţi de dobânzi
si comisioane la credite externe contractate de
ordonatorii de credite 31.413.500
85 02 Plaţi de dobânzi si comisioane 31.413.500
5103 AUTORITĂŢI PUBLICE 977.127.101
01 CHELTUIELI CURENTE 715.470.815
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 459.233.509
20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 256.237.306
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 261.656.286
02 Autoritãţi Legislative 50.000.000
05 Autoritãţi executive 927.127.101
5403 APĂRARE NAŢIONALA 457.799.728
01 CHELTUIELI CURENTE 440.571.392
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 105.769.782
20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 334.801.610
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 17.228.336
02 Apãrare naţionala si operaţiuni de
menţinere a pãcii 457.799.728
5503 ORDINE PUBLICA SI SIGURANŢA NAŢIONALA 1.272.484.691
01 CHELTUIELI CURENTE 865.784.491
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 324.342.801
20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 540.441.690
38 TRANSFERURI 1.000.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 375.286.700
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI SI
COMISIOANE LA CREDITE 31.413.500
85 Rambursãri de credite externe si plaţi de
dobânzi si comisioane la credite externe
contractate de ordonatorii de credite 31.413.500
85 02 Plaţi de dobânzi si comisioane 31.413.500
04 Paza si supravegherea frontierei 3.200.000
05 Jandarmerie 377.814.195
06 Siguranţa naţionala 4.000.000
08 Sistemul naţional unic de apeluri de urgenta 596.688.000
50 Alte instituţii si acţiuni privind
ordinea publica si siguranţa naţionala 290.782.496
5703 ÎNVĂŢĂMÂNT 8.686.782.357
01 CHELTUIELI CURENTE 6.878.319.401
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 2.600.316.922
20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 4.252.245.979
38 TRANSFERURI 25.756.500
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.808.462.956
04 Învãţãmânt liceal 1.500.000
09 Învãţãmânt superior 6.702.959.358
14 Internate, cãmine si cantine pentru
elevi si studenţi 804.836.725
50 Alte instituţii si acţiuni de invatamant 1.177.486.274
5803 SĂNĂTATE 396.000.000
01 CHELTUIELI CURENTE 377.300.000
20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 377.300.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 18.700.000
07 Centre de transfuzii sanguine 18.000.000
25 Servicii publice descentralizate 333.000.000
50 Alte instituţii si acţiuni sanitare 45.000.000
5903 CULTURA, RELIGIE SI ACŢIUNI PRIVIND ACTIVITATEA
SPORTIVA SI DE TINERET 229.967.400
01 CHELTUIELI CURENTE 152.408.900
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 5.451.900
20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 81.957.000
38 TRANSFERURI 65.000.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 77.558.500
07 Case de cultura 7.117.000
20 Activitatea sportiva 200.000.000
25 Servicii publice descentralizate 20.000.000
50 Alte instituţii si acţiuni privind
cultura, religia si activitatea
sportiva si de tineret 2.850.400
6303 SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINŢE 495.288.426
01 CHELTUIELI CURENTE 378.565.798
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 10.166.027
20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 258.399.771
38 TRANSFERURI 110.000.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 116.722.628
08 Locuinţe 5.000.000
50 Alte acţiuni privind dezvoltarea publica
si locuinţe 490.288.426
6703 AGRICULTURA SI SILVICULTURA 413.240.745
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 413.240.745
15 Silvicultura 207.511.745
50 Alte unitãţi si acţiuni din domeniul
agriculturii si silviculturii 205.729.000
6903 ALTE ACŢIUNI ECONOMICE 213.938.576
01 CHELTUIELI CURENTE 179.618.576
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 24.429.000
20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 155.189.576
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 34.320.000
02 Rezerve materiale naţionale si de mobilizare 130.000.000
50 Alte cheltuieli pentru acţiuni economice 83.938.576
7103 CERCETARE ŞTIINŢIFICA 70.941.548
01 CHELTUIELI CURENTE 58.031.548
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 19.105.951
20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 38.925.597
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 12.910.000
01 Administraţie centrala 388.786
02 Cercetare fundamentala 51.346.125
50 Alte instituţii si acţiuni pentru
cercetare ştiinţifica 19.206.637
5030 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
────────────────────────── 36.998.633.588
01 CHELTUIELI CURENTE 34.801.796.749
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 143.408.233
20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 3.486.868.675
34 SUBVENŢII 42.000.000
38 TRANSFERURI 31.129.519.841
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.196.836.839
5130 AUTORITĂŢI PUBLICE 1.666.660.324
01 CHELTUIELI CURENTE 1.396.895.878
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 118.714.233
20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 1.078.760.900
38 TRANSFERURI 199.420.745
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 269.764.446
01 Administraţia Prezidenţiala 2.989.215
03 Autoritãţi Judecãtoreşti 44.611.250
04 Alte organe ale autoritãţilor publice 108.286.040
05 Autoritãţi executive 1.510.773.819
5530 ORDINE PUBLICA SI SIGURANŢA NAŢIONALA 851.820.000
01 CHELTUIELI CURENTE 245.000.000
20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 245.000.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 606.820.000
04 Paza si supravegherea frontierei 100.000.000
50 Alte instituţii si acţiuni privind
ordinea publica si siguranţa naţionala 751.820.000
5730 ÎNVĂŢĂMÂNT 411.185.400
01 CHELTUIELI CURENTE 367.075.400
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 4.010.000
20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 72.180.000
38 TRANSFERURI 290.885.400
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 44.110.000
50 Alte instituţii si acţiuni de invatamant 411.185.400
5830 SĂNĂTATE 1.389.552.680
01 CHELTUIELI CURENTE 913.113.800
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 20.684.000
20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 369.128.800
38 TRANSFERURI 523.301.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 476.438.880
25 Servicii publice descentralizate 1.389.552.680
5930 CULTURA, RELIGIE SI ACŢIUNI PRIVIND ACTIVITATEA
SPORTIVA SI DE TINERET 307.889.404
01 CHELTUIELI CURENTE 307.889.404
38 TRANSFERURI 307.889.404
21 Activitatea de tineret 54.556.050
50 Alte instituţii si acţiuni privind cultura,
religia si activitatea sportiva si de tineret 253.333.354
6030 ASISTENTA SOCIALA, ALOCAŢII,
PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZAŢII 1.057.872.125
01 CHELTUIELI CURENTE 947.396.625
20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 445.351.925
38 TRANSFERURI 502.044.700
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 110.475.500
01 Administraţie centrala 416.673.125
43 Susţinerea sistemului de protecţie a drepturilor
copilului 641.199.000
6330 SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINŢE 2.008.775
01 CHELTUIELI CURENTE 2.008.775
38 TRANSFERURI 2.008.775
50 Alte acţiuni privind dezvoltarea
publica si locuinţe 2.008.775
6430 MEDIU SI APE 580.181.600
01 CHELTUIELI CURENTE 580.181.600
38 TRANSFERURI 580.181.600
03 Supraveghere si protecţie mediu,
reducerea si controlul poluãrii 580.181.600
6730 AGRICULTURA SI SILVICULTURA 16.712.828.467
01 CHELTUIELI CURENTE 16.712.828.467
38 TRANSFERURI 16.712.828.467
10 Alte programe pentru sprijinirea
producãtorilor agricoli 16.712.828.467
6830 TRANSPORTURI SI COMUNICAŢII 7.181.471.910
01 CHELTUIELI CURENTE 6.539.561.897
20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 372.900
38 TRANSFERURI 6.539.188.997
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 641.910.013
01 Administraţie centrala 176.358.342
03 Navigaţie civila 18.446.000
05 Drumuri si poduri 4.507.215.155
06 Transport feroviar 2.479.452.413
6930 ALTE ACŢIUNI ECONOMICE 6.253.014.253
01 CHELTUIELI CURENTE 6.253.014.253
20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 1.094.730.000
34 SUBVENŢII 42.000.000
38 TRANSFERURI 5.116.284.253
01 Administraţie centrala 42.000.000
19 Susţinerea programelor de dezvoltare regionala 6.211.014.253
7130 CERCETARE ŞTIINŢIFICA 355.486.500
01 CHELTUIELI CURENTE 355.486.500
38 TRANSFERURI 355.486.500
03 Cercetare aplicativa si experimentala 355.486.500
7230 ALTE ACŢIUNI 228.662.150
01 CHELTUIELI CURENTE 181.344.150
20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 181.344.150
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 47.318.000
12 Dezvoltarea si modernizarea punctelor de control
pentru trecerea frontierei, precum si a
celorlalte unitãţi vamale 228.662.150
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────ANEXA 4

SUME
defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale pe anul 2004

- mii lei -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
din care pentru:
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Protecţia Susţinerea Culturã şi din care: Sume
sociala privind sistemului culte ─────────────────────── defalcate
asigurarea de protecţie Contributii Institutii din impozitul
ajutorului a copilului pentru de cultura pe venit
social, personalul preluate pentru
Nr. ajutorului neclerical de auto- echilibrare
crt. Judetul Total pentru ritatile
incalzirea locale
locuintei si
sustinerea
sistemului de
protectie a
persoanelor
cu handicap
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL 21.650.034.000 8.526.000.000 3.226.360.000 921.074.000 789.477.000 131.597.000 8.976.600.000

1 ALBA 470.884.000 189.385.000 65.915.000 37.433.000 32.521.000 4.912.000 178.151.000
2 ARAD 464.809.600 167.913.000 89.037.000 17.312.600 17.312.600 0 190.547.000
3 ARGEŞ 582.830.000 263.774.000 79.675.000 25.176.000 24.133.000 1.043.000 214.205.000
4 BACĂU 652.669.000 288.668.000 93.325.000 19.692.000 19.692.000 0 250.984.000
5 BIHOR 593.688.720 232.411.000 98.753.000 37.854.720 37.854.720 0 224.670.000
6 BISTRIŢA-NĂSĂUD 386.781.000 126.069.000 66.295.000 11.932.000 11.932.000 0 182.485.000
7 BOTOŞANI 676.841.000 245.699.000 72.866.000 25.815.000 11.349.000 14.466.000 332.461.000
8 BRAŞOV 464.586.000 204.841.000 83.991.000 19.198.000 19.198.000 0 156.556.000
9 BRĂILA 428.993.000 170.243.000 79.101.000 8.298.000 8.298.000 0 171.351.000
10 BUZĂU 575.551.000 206.593.000 100.080.000 11.079.000 11.079.000 0 257.799.000
11 CARAS-SEVERIN 463.874.000 160.129.000 47.708.000 23.280.000 23.280.000 0 232.757.000
12 CĂLĂRAŞI 439.431.000 150.175.000 49.041.000 4.979.000 4.979.000 0 235.236.000
13 CLUJ 516.321.200 196.908.000 91.545.000 34.580.200 34.580.200 0 193.288.000
14 CONSTANŢA 542.334.000 270.479.000 84.930.000 11.663.000 11.663.000 0 175.262.000
15 COVASNA 246.966.640 91.292.000 40.117.000 5.200.640 5.200.640 0 110.357.000
16 DĂMBOVIŢA 546.420.000 232.109.000*) 68.172.000 21.707.000 17.045.000 4.662.000 224.432.000
17 DOLJ 683.065.000 274.986.000 91.235.000 32.720.000 17.673.000 15.047.000 284.124.000
18 GALAŢI 481.770.000 185.526.000 94.850.000 20.320.000 20.320.000 0 181.074.000
19 GIURGIU 358.025.000 133.961.000 28.389.000 4.082.000 4.082.000 0 191.593.000
20 GORJ 349.686.000 150.443.000 47.856.000 13.547.000 13.547.000 0 137.840.000
21 HARGHITA 346.926.200 105.953.000 50.000.000 11.076.200 11.076.200 0 179.897.000
22 HUNEDOARA 483.479.000 208.577.000 77.946.000 13.457.000 13.457.000 0 183.499.000
23 IALOMIŢA 352.702.000 116.841.000 46.729.000 6.639.000 6.639.000 0 182.493.000
24 IAŞI 868.933.000 318.129.000 197.833.000 30.233.000 30.233.000 0 322.738.000
25 ILFOV 217.521.000 116.809.000 43.750.000 8.926.000 8.926.000 0 48.036.000
26 MARAMUREŞ 600.673.200 236.495.000 72.916.000 31.261.200 31.261.200 0 260.001.000
27 MEHEDINŢI 338.487.000 102.826.000 49.957.000 11.483.000 11.483.000 0 174.221.000
28 MUREŞ 580.570.200 223.916.000 82.513.000 59.602.200 30.499.200 29.103.000 214.539.000
29 NEAMŢ 697.434.000 279.310.000 80.757.000 40.729.000 40.729.000 0 296.638.000
30 OLT 490.897.000 190.807.000 72.116.000 14.264.000 14.264.000 0 213.710.000
31 PRAHOVA 608.230.000 272.636.000 100.790.000 10.407.000 10.407.000 0 224.397.000
32 SATU-MARE 410.833.680 149.653.000 70.659.000 18.298.680 18.298.680 0 172.223.000
33 SĂLAJ 294.926.200 99.693.000 37.253.000 21.482.200 21.482.200 0 136.498.000
34 SIBIU 428.804.000 187.789.000 53.081.000 39.468.000 23.325.000 16.143.000 148.466.000
35 SUCEAVA 888.056.000 308.263.000 101.692.000 52.461.000 26.779.000 25.682.000 425.640.000
36 TELEORMAN 496.337.000 164.676.000 67.340.000 13.591.000 13.591.000 0 250.730.000
37 TIMIŞ 558.220.160 203.607.000 113.193.000 30.140.160 30.140.160 0 211.280.000
38 TULCEA 333.106.000 107.648.000 43.591.000 11.259.000 11.259.000 0 170.608.000
39 VASLUI 668.237.000 242.198.000 80.854.000 13.771.000 13.771.000 0 331.414.000
40 VÂLCEA 491.483.000 176.012.000 95.320.000 22.249.000 22.249.000 0 197.902.000
41 VRANCEA 466.778.000 164.117.000 68.305.000 10.496.000 10.496.000 0 223.860.000
42 MUNICIPIUL
BUCUREŞTI 819.236.200 608.441.000 146.884.000 63.911.200 43.372.200 20.539.000 0
***)
Sume ce se
repartizeazã în
baza unor acte
normative**) 282.638.000 282.638.000
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


*) În baza prevederilor <>art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 72/1999 , aprobatã prin <>Legea nr. 55/2000 şi a <>Legii nr. 298/2003 , se alocã Consiliului local al comunei Gura Ocniţei suma de 2.145.000 mii lei
**) În baza prevederilor <>art. 1 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 253/2000 , aprobatã prin <>Legea nr. 163/2001 se alocã Consiliului judeţean Iaşi suma de 59.523.000 mii lei, în baza prevederilor <>Ordonanţei Guvernului nr. 4/2003 , aprobatã prin <>Legea nr. 118/2003 se alocã Consiliului Local al Municipiului Paşcani suma de 69.571.000 mii lei, iar în baza prevederilor <>art. 4 alin. (2) şi (4) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 78/2002 se alocã Consiliului local al municipiului Iaşi suma de 76.568.000 mii lei şi Consiliului local al municipiului Suceava suma de 76.976.000 mii lei.
***) Din care, 5.000.000 mii lei pentru lucrãri în continuare şi dotãri la sediul Teatrului Masca, din Bd. Uverturii, nr. 70-72.ANEXA 5

LISTA
instituţiilor de culturã care se finanţeazã din bugetele locale
pe anul 2004

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Judeţul Denumirea instituţiilor de culturã
crt.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. ALBA - Muzeul National al Unirii Alba
2. ARGEŞ - Centrul de Culturã "Brãtianu" Ştefãneşti - Argeş
3. BOTOŞANI - Memorialul "Mihai Eminescu" Ipoteşti
4. DÂMBOVIŢA - Complexul Muzeal "Curtea Domneascã" Târgovişte
5. DOLJ - Teatrul Naţional Craiova
6. MUREŞ - Teatrul National Târgu Mureş
7. SIBIU - Complexul National Muzeal "Astra" Sibiu
8. SUCEAVA - Muzeul Etnografic al Bucovinei
- Muzeul Naţional al Bucovinei
9. MUNICIPIUL BUCUREŞTI - Centrul de Culturã "Palatele Brâncoveneşti
de la Porţile Bucureştiului din Mogoşoaia"
- Institutul de Studii Orientale
"Sergiu Al. George"
- Muzeul Literaturii Române
- Muzeul "George Enescu"
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ANEXA 6

SUME
defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru
subvenţionarea energiei termice livratã populaţiei
pe anul 2004

- mii lei -
────────────────────────────────────────────────────
Nr. Judeţul Suma
crt.
────────────────────────────────────────────────────
TOTAL 7.647.119.000
1. ALBA 15.268.000
2. ARAD 180.711.000
3. ARGEŞ 353.397.000
4. BACĂU 350.530.000
5. BIHOR 442.860.000
6. BISTRIŢA-NĂSĂUD 36.431.000
7. BOTOŞANI 311.846.000
8. BRAŞOV 223.047.000
9. BRĂILA 90.777.000
10. BUZĂU 194.608.000
11. CARAS-SEVERIN 61.552.000
12. CĂLĂRAŞI 48.719.000
13. CLUJ 118.591.000
14. CONSTANŢA 450.979.000
15. COVASNA 18.545.000
16. DÂMBOVIŢA 77.474.000
17. DOLJ 231.188.000
18. GALAŢI 181.656.000
19. GIURGIU 70.812.000
20. GORJ 47.343.000
21. HARGHITA 98.006.000
22. HUNEDOARA 120.470.000
23. IALOMIŢA 30.107.000
24. IAŞI 136.704.000
25. ILFOV 3.598.000
26. MARAMUREŞ 4.759.000
27. MEHEDINŢI 150.605.000
28. MUREŞ 33.120.000
29. NEAMŢ 57.872.000
30. OLT 55.788.000
31. PRAHOVA 236.589.000
32. SATU MARE 0
33. SĂLAJ 101.590.000
34. SIBIU 39.983.000
35. SUCEAVA 406.105.000
36. TELEORMAN 111.038.000
37. TIMIŞ 489.913.000
38. TULCEA 123.447.000
39. VASLUI 83.273.000
40. VÂLCEA 102.846.000
41. VRANCEA 122.990.000
42. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1.631.982.000
────────────────────────────────────────────────────
ANEXA 7

SUME

defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru finanţarea
cheltuielilor instituţiilor de învãţãmânt preuniversitar de stat, a creşelor
si a centrelor judeţene şi locale de consultanţã agricolã, pe anul 2004

- mii lei -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Total sume din care, pentru:
defalcate din ───────────────────────────────────────────
Nr. din taxa pe Învãţãmânt Creşe Centre
crt. Judetul valoarea preuniversitar judeţene şi
adaugata de stat locale de
consultanţã
agricolã
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL 38.391.034.000 37.974.274.000 234.560.000 182.200.000
1 ALBA 767.264.000 760.956.000 1.198.000 5.110.000
2 ARAD 759.448.000 752.792.000 2.046.000 4.610.000
3 ARGEŞ 1.231.688.000 1.217.652.000 7.440.000 6.596.000
4 BACĂU 1.316.860.000 1.303.968.000 8.286.000 4.606.000
5 BIHOR 1.193.733.000 1.182.170.000 6.372.000 5.191.000
6 BISTRIŢA-NĂSĂUD 683.176.000 673.161.000 5.712.000 4.303.000
7 BOTOŞANI 833.910.000 828.117.000 1.627.000 4.166.000
8 BRAŞOV 1.025.211.000 1.018.916.000 3.318.000 2.977.000
9 BRĂILA 634.144.000 626.874.000 4.040.000 3.230.000
10 BUZĂU 881.773.000 873.812.000 3.170.000 4.791.000
11 CARAS-SEVERIN 607.889.000 600.540.000 2.470.000 4.879.000
12 CĂLĂRAŞI 483.676.000 477.317.000 1.800.000 4.559.000
13 CLUJ 1.277.742.000 1.261.898.000 11.335.000 4.509.000
14 CONSTANTA 1.153.722.000 1.138.135.000 10.376.000 5.211.000
15 COVASNA 463.263.000 458.799.000 1.443.000 3.021.000
16 DÂMBOVIŢA 923.600.000 914.733.000 3.195.000 5.672.000
17 DOLJ 1.261.206.000 1.249.093.000 6.829.000 5.284.000
18 GALAŢI 988.197.000 980.021.000 4.488.000 3.688.000
19 GIURGIU 368.702.000 363.997.000 885.000 3.820.000
20 GORJ 737.733.000 730.014.000 4.294.000 3.425.000
21 HARGHITA 719.111.000 713.899.000 2.221.000 2.991.000
22 HUNEDOARA 865.144.000 857.544.000 4.711.000 2.889.000
23 IALOMIŢA 459.210.000 454.407.000 1.356.000 3.447.000
24 IAŞI 1.511.241.000 1.491.504.000 13.771.000 5.966.000
25 ILFOV 357.939.000 353.492.000 249.000 4.198.000
26 MARAMUREŞ 1.050.602.000 1.035.208.000 11.324.000 4.070.000
27 MEHEDINŢI 573.962.000 568.331.000 1.704.000 3.927.000
28 MUREŞ 1.106.489.000 1.097.995.000 3.390.000 5.104.000
29 NEAMŢ 1.048.887.000 1.034.915.000 8.977.000 4.995.000
30 OLT 864.518.000 855.182.000 3.754.000 5.582.000
31 PRAHOVA 1.269.496.000 1.259.075.000 5.687.000 4.734.000
32 SATU MARE 759.510.000 751.955.000 3.075.000 4.480.000
33 SĂLAJ 548.267.000 542.815.000 1.240.000 4.212.000
34 SIBIU 822.295.000 812.360.000 5.951.000 3.984.000
35 SUCEAVA 1.305.877.000 1.296.419.000 4.305.000 5.153.000
36 TELEORMAN 703.168.000 695.508.000 2.655.000 5.005.000
37 TIMIŞ 1.179.586.000 1.168.118.000 6.941.000 4.527.000
38 TULCEA 462.036.000 455.937.000 2.908.000 3.191.000
39 VASLUI 861.621.000 855.694.000 1.884.000 4.043.000
40 VÂLCEA 806.061.000 794.136.000 8.227.000 3.698.000
41 VRANCEA 667.509.000 659.796.000 3.269.000 4.444.000
42 MUN.BUCUREŞTI 2.855.568.000 2.807.019.000 46.637.000 1.912.000
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ANEXA 7a

SUME

defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru finanţarea
cheltuielilor instituţiilor de învãţãmânt preuniversttar de stat,
pe anul 2004
- mii lei -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Total sume din care, pentru:
defalcate din ───────────────────────────────────────────
Nr. din taxa pe Bugetul propriu al judeţului Bugetele
crt. Judetul valoarea din care, pentru: locale ale
adaugata ──────────────────────────── comunelor,
Învãţãmânt Produse oraselor si
special lactate municipiilor
si de
panificatie
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL 37.974.274.000 1.607.527.000 2.025.271.000 34.341.476.000

1 ALBA 760.956.000 24.425.000 38.431.000 698.100.000
2 ARAD 752.792.000 47.014.000 42.337.000 663.441.000
3 ARGEŞ 1.217.652.000 23.021.000 65.272.000 1.129.359.000
4 BACĂU 1.303.968.000 25.613.000 77.280.000 1.201.075.000
5 BIHOR 1.182.170.000 83.655.000 54.980.000 1.043.535.000
6 BISTRITA-NASAUD 673.161.000 52.488.000 34.338.000 586.335.000
7 BOTOŞANI 828.117.000 28.143.000 51.948.000 748.026.000
8 BRAŞOV 1.018.916.000 50.366.000 46.975.000 921.575.000
9 BRĂILA 626.874.000 24.624.000 33.390.000 568.860.000
10 BUZĂU 873.812.000 39.652.000 46.271.000 787.889.000
11 CARAS-SEVERIN 600.540.000 44.788.000 32.529.000 523.223.000
12 CĂLĂRAŞI 477.317.000 1.022.000 35.248.000 441.047.000
13 CLUJ 1.261.898.000 94.417.000 54.558.000 1.112.923.000
14 CONSTANTA 1.138.135.000 28.361.000 61.754.000 1.048.020.000
15 COVASNA 458.799.000 12.052.000 22.408.000 424.339.000
16 DAMBOVITA 914.733.000 16.337.000 52.633.000 845.763.000
17 DOLJ 1.249.093.000 53.756.000 68.715.000 1.126.622.000
18 GALAŢI 980.021.000 41.216.000 59.586.000 879.219.000
19 GIURGIU 363.997.000 2.441.000 28.240.000 333.316.000
20 GORJ 730.014.000 14.269.000 45.550.000 670.195.000
21 HARGHITA 713.899.000 12.564.000 33.089.000 668.246.000
22 HUNEDOARA 857.544.000 28.149.000 42.060.000 787.335.000
23 IALOMIŢA 454.407.000 11.434.000 28.511.000 414.462.000
24 IAŞI 1.491.504.000 74.288.000 87.575.000 1.329.641.000
25 ILFOV 353.492.000 17.260.000 23.418.000 312.814.000
26 MARAMUREŞ 1.035.208.000 43.096.000 55.624.000 936.488.000
27 MEHEDINŢI 568.331.000 10.655.000 32.852.000 524.824.000
28 MUREŞ 1.097.995.000 29.206.000 56.492.000 1.012.297.000
29 NEAMŢ 1.034.915.000 51.397.000 55.641.000 927.877.000
30 OLT 855.182.000 19.171.000 50.794.000 785.217.000
31 PRAHOVA 1.259.075.000 31.055.000 69.177.000 1.158.843.000
32 SATU MARE 751.955.000 28.558.000 39.604.000 683.793.000
33 SĂLAJ 542.815.000 15.893.000 25.738.000 501.184.000
34 SIBIU 812.360.000 45.583.000 43.430.000 723.347.000
35 SUCEAVA 1.296.419.000 83.294.000 86.155.000 1.126.970.000
36 TELEORMAN 695.508.000 8.158.000 39.965.000 647.385.000
37 TIMIŞ 1.168.118.000 96.418.000 56.557.000 1.015.143.000
38 TULCEA 455.937.000 9.829.000 24.413.000 421.695.000
39 VASLUI 855.694.000 32.027.000 53.794.000 769.873.000
40 VÂLCEA 794.136.000 15.609.000 42.561.000 735.966.000
41 VRANCEA 659.796.000 18.772.000 38.178.000 602.846.000
42 MUNICIPIUL
BUCUREŞTI 2.807.019.000 217.451.000 87.200.000 2.502.368.000
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

ANEXA 7b

SUME
defalcate din taxa pe valoarea adãugatã
pentru finanţarea cheltuielilor
instituţiilor de învãţãmânt preuniversitar de stat
din bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi
municipiilor, pe anul 2004

- mii lei -
──────────────────────────────────────────────────────────────────
Total sume din care, pentru:
defalcate din ───────────────────────────────
Nr. din taxa pe Finanţarea Burse pentru
crt. Judetul valoarea cheltuielilor elevi şi
adaugata de personal obiecte de
inventar
──────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL 34.341.476.000 34.060.666.000 280.810.000

1 ALBA 698.100.000 693.148.000 4.952.000
2 ARAD 663.441.000 657.860.000 5.581.000
3 ARGEŞ 1.129.359.000 1.120.841.000 8.518.000
4 BACĂU 1.201.075.000 1.190.846.000 10.229.000
5 BIHOR 1.043.535.000 1.035.320.000 8.215.000
6 BISTRITA-NASAUD 586.335.000 581.840.000 4.495.000
7 BOTOŞANI 748.026.000 741.770.000 6.256.000
8 BRAŞOV 921.575.000 913.771.000 7.804.000
9 BRĂILA 568.860.000 564.270.000 4.590.000
10 BUZĂU 787.889.000 781.686.000 6.203.000
11 CARAS-SEVERIN 523.223.000 518.934.000 4.289.000
12 CĂLĂRAŞI 441.047.000 436.936.000 4.111.000
13 CLUJ 1.112.923.000 1.104.592.000 8.331.000
14 CONSTANTA 1.048.020.000 1.038.422.000 9.598.000
15 COVASNA 424.339.000 421.396.000 2.943.000
16 DAMBOVITA 845.763.000 838.673.000 7.090.000
17 DOLJ 1.126.622.000 1.117.482.000 9.140.000
18 GALAŢI 879.219.000 870.855.000 8.364.000
19 GIURGIU 333.316.000 330.156.000 3.160.000
20 GORJ 670.195.000 664.635.000 5.560.000
21 HARGHITA 668.246.000 664.006.000 4.240.000
22 HUNEDOARA 787.335.000 780.597.000 6.738.000
23 IALOMIŢA 414.462.000 410.667.000 3.795.000
24 IAŞI 1.329.641.000 1.318.339.000 11.302.000
25 ILFOV 312.814.000 309.821.000 2.993.000
26 MARAMUREŞ 936.488.000 928.934.000 7.554.000
27 MEHEDINŢI 524.824.000 520.583.000 4.241.000
28 MUREŞ 1.012.297.000 1.005.075.000 7.222.000
29 NEAMŢ 927.877.000 920.232.000 7.645.000
30 OLT 785.217.000 778.921.000 6.296.000
31 PRAHOVA 1.158.843.000 1.148.967.000 9.876.000
32 SATU MARE 683.793.000 678.690.000 5.103.000
33 SĂLAJ 501.184.000 497.748.000 3.436.000
34 SIBIU 723.347.000 717.629.000 5.718.000
35 SUCEAVA 1.126.970.000 1.117.379.000 9.591.000
36 TELEORMAN 647.385.000 642.422.000 4.963.000
37 TIMIŞ 1.015.143.000 1.006.677.000 8.466.000
38 TULCEA 421.695.000 418.423.000 3.272.000
39 VASLUI 769.873.000 764.419.000 5.454.000
40 VÂLCEA 735.966.000 729.427.000 6.539.000
41 VRANCEA 602.846.000 597.966.000 4.880.000
42 MUNICIPIUL
BUCUREŞTI 2.502.368.000 2.480.311.000 22.057.000
────────────────────────────────────────────────────────────────────

ANEXA 8

NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI

finanţat pentru învãţãmântul preuniversitar de stat şi
personalul neclerical angajat în unitãţile de cult pe anul 2004

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Total din care, pentru: Total
Nr. numar de ──────────────────────────── numar de
crt. Judetul posturi din Învãţãmântul Învãţãmântul posturi
învãţãmântul special preuniversitar pentru
preuniversitar finantat din finantat din personalul
bugetul bugetele neclerical
propriu al consiliilor angajat in
consiliului locale unitatile
judetean de cult
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL 343.688 13.852 329.836 17.601

1 ALBA 6.597 200 6.397 725
2 ARAD 7.012 409 6.603 386
3 ARGEŞ 10.871 204 10.667 538
4 BACĂU 11.328 237 11.091 439
5 BIHOR 10.716 715 10.001 844
6 BISTRITA-NASAUD 5.792 472 5.320 266
7 BOTOŞANI 7.596 281 7.315 253
8 BRAŞOV 9.608 444 9.164 428
9 BRĂILA 5.645 211 5.434 185
10 BUZĂU 7.672 322 7.350 247
11 CARAS-SEVERIN 5.535 396 5.139 519
12 CĂLĂRAŞI 4.459 12 4.447 111
13 CLUJ 11.818 827 10.991 771
14 CONSTANTA 10.412 244 10.168 260
15 COVASNA 4.587 105 4.482 116
16 DAMBOVITA 7.926 133 7.793 380
17 DOLJ 10.856 435 10.421 394
18 GALAŢI 9.071 337 8.734 453
19 GIURGIU 3.264 23 3.241 91
20 GORJ 6.345 113 6.232 302
21 HARGHITA 6.790 115 6.675 247
22 HUNEDOARA 7.603 250 7.353 300
23 IALOMIŢA 3.961 96 3.865 148
24 IAŞI 13.672 625 13.047 674
25 ILFOV 3.332 159 3.173 199
26 MARAMUREŞ 8.965 361 8.604 697
27 MEHEDINŢI 4.954 89 4.865 256
28 MUREŞ 10.427 225 10.202 680
29 NEAMŢ 8.740 465 8.275 908
30 OLT 7.493 156 7.337 318
31 PRAHOVA 11.017 270 10.747 232
32 SATU MARE 7.014 233 6.781 408
33 SĂLAJ 4.928 131 4.797 479
34 SIBIU 7.659 389 7.270 520
35 SUCEAVA 11.921 725 11.196 597
36 TELEORMAN 5.766 83 5.683 303
37 TIMIŞ 11.230 861 10.369 672
38 TULCEA 4.379 100 4.279 251
39 VASLUI 7.643 275 7.368 307
40 VÂLCEA 6.597 135 6.462 496
41 VRANCEA 5.856 156 5.700 234
42 MUNICIPIUL BUCUREŞTI 26.631 1.833 24.798 967
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ANEXA 9

CATEGORIILE DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
care se prevãd în bugetele locale
pe anul 2004

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr Denumirea veniturilor şi cheltuielilor
crt.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CAPITOLUL I
Veniturile şi cheltuielile care se prevãd în bugetele proprii ale judeţelor
A. Venituri
(impozite, taxe şi alte venituri)

1. Impozitul pe profit de la regiile autonome şi societãţile comerciale de
sub autoritatea consiliilor judeţene
2. Impozite şi taxe de la populaţie:
a) taxe asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane fizice
3. Alte impozite directe:
a) Taxa asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane juridice
b) Alte încasãri din impozite directe
4. Alte impozite indirecte:
a) taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de
funcţionare
5. Vãrsãminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea
consiliilor judeţene
6. Vãrsãminte de la instituţiile publice:
a) Venituri din încasarea contravalorii lucrãrilor de combatere a
dãunãtorilor şi bolilor în sectorul vegetal - servicii
publice de protecţie a plantelor
b) Alte venituri de la instituţiile publice
7. Diverse venituri:
a) Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecatã,
imputaţii şi despãgubiri
b) Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate, potrivit
dispoziţiilor legale
c) Restituiri de fonduri din finanţarea bugetarã localã a
anilor precedenţi
d) Impozit pe venitul din concesionarea bunurilor societãţilor
comerciale sau companiilor naţionale la care statul este acţionar
majoritar, precum şi regiilor autonome
e) Venituri din concesiuni şi închirieri
f) încasãri din valorificarea bunurilor confiscate, potrivit legii
g) Venituri din dividende
h) încasãri din alte surse
8. Venituri din valorificarea unor bunuri:
a) Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice
b) Venituri din privatizare
c) Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat
9. Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit:
a) Cote defalcate din impozitul pe venit
b) Sume defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale
c) Sume alocate de consiliul judeţean pentru echilibrarea
bugetelor locale
10. Sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã:
a) Sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru instituţiile
de învãţãmânt preuniversitar de stat, creşe, centre judeţene şi
locale de consultanţã agricolã
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru subvenţionarea
energiei termice livrate populaţiei
11. Subvenţii primite din bugetul de stat:
a) Subvenţii primite de bugetele locale pentru retehnologizarea
centralelor termice şi electrice de termoficare
b) Subvenţii primite de bugetele locale pentru investiţii finanţate
parţial din împrumuturi externe
c) Subvenţii primite de bugetele locale pentru dezvoltarea sistemului
energetic
d) Subvenţii primite de bugetele locale pentru drumuri judeţene,
comunale şi pentru strãzile care se vor amenaja în perimetrele
destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi în localitãţi
rurale şi urbane
e) Subvenţii primite de bugetele locale pentru finanţarea drepturilor
acordate persoanelor cu handicap
f) Subvenţii primite de bugetele locale pentru finanţarea elaborãrii
şi/sau actualizãrii planurilor urbanistice generale şi a
regulamentelor locale de urbanism
g) Subvenţii primite de bugetele locale pentru aeroporturi de
interes local
h) Subvenţii primite de bugetele locale din Fondul de intervenţie
i) Subvenţii primite de bugetele locale pentru finanţarea Programului
de pietruire a drumurilor comunale şi alimentarea cu apã a satelor
j) Subvenţii primite de bugetele locale pentru finanţarea acţiunilor
privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente
cu destinaţie de locuinţã
k) Subvenţii primite de bugetele locale pentru lucrãrile de cadastru
imobiliar
12. Subvenţii primite de la alte bugete:
a) Subvenţii primite de la bugetul asigurãrilor pentru şomaj pentru
finanţarea programelor pentru ocuparea temporarã a forţei de muncã
b) Subvenţii primite de la alte bugete locale pentru susţinerea
sistemului de protecţie a drepturilor copilului
13. Donaţii şi sponsorizãri

B. Cheltuieli

1. Autoritãţi executive
2. Învãţãmânt:
a) Învãţãmânt preşcolar*)
b) Învãţãmânt primar şi gimnazial*)
c) Învãţãmânt special
3. Sãnãtate:
a) Spitale
b) Alte instituţii şi acţiuni sanitare
4. Culturã, religie şi acţiuni privind activitatea sportivã şi de tineret:
a) Biblioteci publice judeţene
b) Muzee
c) Teatre şi instituţii profesioniste de spectacole şi concerte
d) Şcoli populare de artã şi meserii
e) Centre pentru conservare şi promovare a culturii tradiţionale
f) Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice
g) Centre culturale
h) Culte religioase
i) Activitatea sportivã
j) Alte instituţii şi acţiuni privind cultura, religia şi activitatea
sportivã şi de tineret
5. Asistenţã socialã, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii:
a) Asistenţã socialã în caz de invaliditãţi
b) Susţinerea sistemului de protecţie a drepturilor copilului
c) Unitãţi de asistenţã medico-sociale
d) Servicii publice de asistentã socialã
e) Servicii publice specializate pentru protecţia copilului
f) Drepturile asistentului personal pentru copii şi adulţi cu
handicap grav
g) Alte acţiuni privind asistenţa socialã, alocaţii, pensii, ajutoare
şi indemnizaţii
6. Servicii şi dezvoltare publicã şi locuinţe:
a) Alimentãri cu apã, staţii de epurare pentru ape uzate, colectoare,
staţii de pompare
b) Reţele, centrale şi puncte termice
c) Canalizare
d) Amenajãri hidrotehnice de interes local, în intravilan
e) Alte acţiuni privind servicii, dezvoltare publicã şi locuinţe
7. Agriculturã şi silviculturã:
a) Combaterea dãunãtorilor şi bolilor în sectorul vegetal - servicii
publice de protecţie a plantelor
b) Centre judeţene şi locale de consultantã agricolã
8. Transporturi şi comunicaţii:
a) Aviaţie civilã
b) Drumuri, poduri şi strãzi
c) Alte cheltuieli în domeniul transporturilor şi comunicaţiilor
9. Alte acţiuni economice:
a) Prevenire si combatere inundaţii şi gheţuri
b) Susţinerea programelor de dezvoltare regionalã
10. Alte acţiuni:
a) Centre militare
b) Protecţie civilã
c) Alte cheltuieli
11. Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, dobânzilor şi
comisioanelor aferente:
a) Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, dobânzilor şi
comisioanelor aferente contractate/garantate de stat
b) Rambursãri de credite externe, plãti de dobânzi şi comisioane la
credite externe contractate de stat
12. Dobânzi aferente datoriei publice şi alte cheltuieli:
a) Dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente datoriei publice
locale interne
b) Dobânzi comisioane şi alte costuri aferente datoriei publice
locale externe
c) Cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de
valoare şi riscul garanţiilor acordate de autoritãţile locale,
în condiţiile legii
d) Diferenţe de curs aferente datoriei publice locale externe
e) Dobânda datoratã trezoreriei statului în cadrul planului de redresare
13. Rambursãri împrumuturi acordate:
a) Rambursare împrumuturi acordate din trezoreria statului
b) Rambursarea împrumuturilor interne pentru investiţii
c) Rambursarea împrumuturilor externe pentru investiţii
14. Fondul de rezervã bugetarã:
a) Fondul de rezervã bugetarã la dispoziţia consiliilor judeţene

CAPITOLUL II
Veniturile şi cheltuielile care se prevãd în bugetele proprii
ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului
Bucureşti şi al Municipiului Bucureşti

A. Venituri
(impozite, taxe şi alte venituri)

1. Impozitul pe profit de la regiile autonome şi societãţile comerciale
de sub autoritatea consiliilor locale
2. Impozite şi taxe de la populaţie:
a) Impozitul pe clãdiri de la persoane fizice
b) taxe asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane fizice
c) Impozitul pe terenuri de la persoane fizice
d) Alte impozite şi taxe de la populaţie
3. Taxa pe teren
4. Impozitul pe clãdiri şi terenuri de la persoane juridice:
a) Impozitul pe clãdiri de la persoane juridice
b) Impozitul pe terenuri de la persoane juridice
5. Alte impozite directe:
a) Taxa asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane juridice
b) Alte încasãri din impozite directe
6. Impozitul pe spectacole
7. Alte impozite indirecte:
a) taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de
funcţionare
b) taxe judiciare de timbru
c) taxe de timbru pentru activitatea notarialã
d) taxe extrajudiciare de timbru
e) Alte încasãri din impozite indirecte
8. Vãrsãminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea
consiliilor locale
9. Vãrsãminte de la instituţiile publice:
a) Alte venituri privind circulaţia pe drumurile publice
b) Venituri din încasarea contravalorii lucrãrilor de combatere a
dãunãtorilor şi bolilor în sectorul vegetal - servicii publice
de protecţie a plantelor**)
c) Veniturile punctelor de însãmânţãri artificiale
d) Veniturile circumscripţiilor sanitar-veterinare
e) Contribuţia lunarã a pãrinţilor sau susţinãtorilor legali pentru
întreţinerea copiilor in creşe
f) Vãrsãminte din disponibilitãţile instituţiilor publice şi
activitãţilor autofinantate
g) Contribuţii datorate de persoanele beneficiare ale serviciilor
cantinelor de ajutor social
h) taxe din activitãţi cadastrale şi agriculturã
i) Alte venituri de la instituţiile publice
10. Diverse venituri:
a) Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecatã, imputaţii
şi despãgubiri
b) Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate, potrivit
dispoziţiilor legale
c) Restituiri de fonduri din finanţarea bugetarã localã a
anilor precedenţi
d) Impozit pe venitul din concesionarea bunurilor societãţilor
comerciale sau companiilor naţionale la care statul este acţionar
majoritar, precum şi regiilor autonome
e) Venituri din concesiuni şi închirieri
f) Penalitãţi pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a
declaraţiei de impozite si taxe
g) încasãri din valorificarea bunurilor confiscate, potrivit legii
h) Venituri realizate din administrarea sau valorificarea bunurilor
fostelor cooperative agricole de producţie
i) Venituri din dividende
j) încasãri din alte surse
11. Venituri din valorificarea unor bunuri:
a) Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice
b) Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului
c) Venituri din privatizare
d) Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat
12. Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit:
a) Cote defalcate din impozitul pe venit
b) Sume defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale
c) Sume alocate de consiliul judeţean pentru echilibrarea bugetelor
locale
13. Sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã:
a) Sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru instituţiile
de învãţãmânt preuniversitar de stat, creşe, centre judeţene şi
locale de consultanţã agricolã
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru subvenţionarea
energiei termice livrate populaţiei
14. Subvenţii primite din bugetul de stat:
a) Subvenţii primite de bugetele locale pentru retehnologizarea
centralelor termice şi electrice de termoficare
b) Subvenţii primite de bugetele locale pentru investiţii
finanţate parţial din împrumuturi externe
c) Subvenţii primite de bugetele locale pentru dezvoltarea sistemului
energetic
d) Subvenţii primite de bugetele locale pentru drumuri judeţene,
comunale şi pentru strãzile care se vor amenaja în perimetrele
destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi în localitãţi
rurale şi urbane
e) Subvenţii primite de bugetele locale pentru finanţarea elaborãrii
şi/sau actualizãrii planurilor urbanistice generale şi a
regulamentelor locale de urbanism
f) Subvenţii primite de bugetele locale din Fondul de intervenţie
g) Subvenţii primite de bugetele locale pentru finanţarea Programului
de pietruire a drumurilor comunale şi alimentarea cu apã a satelor
h) Subvenţii primite de bugetele locale pentru finanţarea acţiunilor
privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu
destinaţie de locuinţã
i) Subvenţii primite de bugetele locale pentru lucrãrile de cadastru
imobiliar
15. Subvenţii primite de la alte bugete:
a) Subvenţii primite de la bugetul asigurãrilor pentru şomaj pentru
finanţarea programelor pentru ocuparea temporarã a forţei de muncã
b) Subvenţii primite de la alte bugete locale pentru susţinerea
sistemului de protecţie a drepturilor copilului***)
16. Donaţii şi sponsorizãri

B. Cheltuieli

1. Autoritãţi executive
2. Învãţãmânt:
a) Învãţãmânt preşcolar
b) Învãţãmânt primar şi gimnazial
c) Învãţãmânt liceal
d) Învãţãmânt profesional
e) Învãţãmânt postliceal
f) Învãţãmânt special***)
g) Internate, cãmine şi cantine pentru elevi (alocaţii de la bugetele
locale în completarea veniturilor proprii)
3. Sãnãtate:
a) Spitale
b) Creşe
c) Alte instituţii şi acţiuni sanitare
4. Culturã, religie şi acţiuni privind activitatea sportivã şi de tineret:
a) Biblioteci publice comunale, orãşeneşti, municipale
b) Muzee
c) Teatre şi instituţii profesioniste de spectacole şi concerte
d) Şcoli populare de artã şi meserii**)
e) Case de culturã
f) Cãmine culturale
g) Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice
h) Centre culturale
i) Culte religioase
j) Activitatea sportivã
k) Activitatea de tineret
l) Alte instituţii şi acţiuni privind cultura, religia şi activitatea
sportivã şi de tineret
5. Asistentã socialã, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii:
a) Centre de îngrijire şi asistentã
b) Centre-pilot de recuperare şi reabilitare pentru minori cu handicap
c) Centre de recuperare şi reabilitare pentru minori cu handicap
d) Centre de integrare prin terapie ocupaţionalã
e) Centre de recuperare şi reabilitare neuropsihiatricã
f) Cantine de ajutor social
g) Ajutor social
h) Asistenţã socialã în caz de invaliditãţi
i) Susţinerea sistemului de protecţie a drepturilor copilului
j) Unitãţi de asistentã medico-sociale
k) Servicii publice de asistentã socialã
l) Servicii publice specializate pentru protecţia copilului***)
m) Cãmine pentru persoane vârstnice
n) Drepturile asistentului personal pentru copii şi adulţi cu
handicap grav
o) Alte acţiuni privind asistenţa socialã, alocaţii, pensii, ajutoare
şi indemnizaţii
6. Servicii şi dezvoltare publicã şi locuinţe:
a) Iluminat
b) Salubritate
c) întreţinere grãdini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive şi
de agrement
d) Locuinţe
e) Alimentãri cu apã, staţii de epurare pentru ape uzate, colectoare,
staţii de pompare
f) Reţele, centrale şi puncte termice
g) Canalizare
h) Amenajãri hidrotehnice de interes local, în intravilan
i) Introducere de gaze naturale în localitãţi
j) Electrificãri rurale
k) Alte acţiuni privind servicii, dezvoltare publicã şi locuinţe
7. Agriculturã şi silviculturã:
a) Combaterea dãunãtorilor şi bolilor în sectorul vegetal - servicii
publice de protecţie a plantelor**)
b) Puncte de însãmânţaţi artificiale
c) Circumscripţii sanitar-veterinare (exclusiv epizootii)
d) Centre judeţene şi locale de consultanţã agricolã
8. Transporturi şi comunicaţii:
a) Drumuri, poduri şi strãzi
b) Transportul în comun
c) Alte cheltuieli în domeniul transporturilor şi comunicaţiilor
9. Alte acţiuni economice:
a) Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri
b) Susţinerea programelor de dezvoltare regionalã
c) Alte cheltuieli pentru acţiuni economice
10. Alte acţiuni:
a) Centre militare
b) Protecţie civilã
c) Fondul Român de Dezvoltare Socialã
d) Alte cheltuieli
11. Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, dobânzilor şi
comisioanelor aferente:
a) Fond pentru garantarea împrumuturilor externe dobânzilor şi
comisioanelor aferente contractate/garantate de stat
b) Rambursãri de credite externe, plãţi de dobânzi şi comisioane la
credite externe contractate de stat
12. Transferuri cãtre alte bugete:
a) Transferuri din bugetele locale pentru susţinerea sistemului de
protecţie a copilului
13. Dobânzi aferente datoriei publice şi alte cheltuieli:
a) Dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente datoriei publice
locale interne
b) Dobânzi comisioane şi alte costuri aferente datoriei publice
locale externe
c) Cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de
valoare şi riscul garanţiilor acordate de autoritãţile locale,
în condiţiile legii
d) Diferente de curs aferente datoriei publice locale externe
e) Dobânda datoratã trezoreriei statului în cadrul planului de redresare
14. Rambursãri împrumuturi acordate:
a) Rambursare împrumuturi acordate din trezoreria statului
b) Rambursarea împrumuturilor interne pentru investiţii
c) Rambursarea împrumuturilor externe pentru investiţii
15. Fondul de rezervã bugetarã:
a) Fondul de rezervã bugetarã la dispoziţia consiliilor locale
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


--------------
*) Pentru învãţãmântul preşcolar şi primar, conform <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învãţãmântul de stat, precum şi pentru copiii preşcolari din grãdiniţele de stat cu program normal de 4 ore, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 16/2003 şi modificatã prin <>Ordonanţa de urgentã a Guvernului nr. 70/2003
**) Pentru bugetul Municipiului Bucureşti
***) Pentru bugetele sectoarelor municipiului BucureştiANEXA 10

Anexa nr. 10/01

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

BUGETUL
Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate
pe anul 2004
- mii lei -
────┬──┬──┬──┬─────────────────────────────────────────────────────────────────
C │S │T │A │
a │u │i │l │
p │b │t │i │
i │c │l │n │
t │a │u │e │
o │p │l │a │
l │i │/ │t │ Denumire indicator
│t │a │ │ Program
│o │r │ │ 2004
│l │t │ │
│ │i │ │
│ │c │ │
│ │o │ │
│ │l │ │
────┼──┴──┴──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────
0001 16 VENITURI - TOTAL 64.771.317.000
0002 I. VENITURI CURENTE 63.996.307.600
0003 A. VENITURI FISCALE 62.376.803.280
0004 A1. IMPOZITE DIRECTE 62.376.803.280
1216 CONTRIBUŢII LA FONDUL NATIONAL UNIC DE
ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE 62.376.803.280
01 Contribuţii de la persoane juridice
sau fizice, care angajeazã personal salariat 31.520.790.000
02 Contribuţia datorata de persoanele asigurate
care au calitatea de angajat 30.329.884.446
03 Contribuţia datorata de alte persoane asigurate 49.896.000
04 Contribuţii pentru asigurãri sociale de
sãnãtate datorate de persoanele aflate in şomaj 476.232.834
1900 16 B. VENITURI NEFISCALE 1.619.504.320
2216 DIVERSE VENITURI 1.619.504.320
30 Încasãri din alte surse 1.619.504.320
3400 16 V. SUME PRIMITE DE LA ALTE BUGETE 775.009.400
3516 SUME DE LA BUGETUL DE STAT PENTRU PERSOANELE
ASIGURATE PRIN EFECTUL LEGII 500.743.400
01 Persoane care satisfac serviciul
militar in termen 257.148.400
02 Persoane care executa o pedeapsa privativa de
libertate sau arest preventiv 243.595.000
3616 SUME PRIMITE DE LA ALTE BUGETE PENTRU PERSOANELE
ASIGURATE PRIN EFECTUL LEGII 274.266.000
01 Persoane care se afla in concediu medical,
concediu medical pentru sarcina si lãuzie sau in
concediu medical pentru ingrijirea copilului
bolnav in vârsta de pana la 7 ani 274.266.000
5016 CHELTUIELI- TOTAL
─────────────────── 64.151.717.000
01 CHELTUIELI CURENTE 63.951.717.000
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 662.889.000
20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 63.288.828.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 200.000.000
5700 16 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 63.038.828.000
6216 SERVICII MEDICALE SI MEDICAMENTE 63.038.828.000
01 CHELTUIELI CURENTE 63.038.828.000
20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 63.038.828.000
25 Materiale si prestãri de servicii cu caracter
funcţional 63.038.828.000
6216 01 Asistenta medicala primara 3.620.000.000
02 Asistenta medicala ambulatorie (de specialitate)
pentru specialitãţi clinice 2.020.000.000
03 Asistenta medicala ambulatorie stomatologica 600.000.000
04 Asistenta medicala ambulatorie pentru
specialitãţi paraclinice 1.570.000.000
05 Medicamente si materiale specifice utilizate in
spital si ambulatoriu pentru unele boli cronice
si specialitãţi clinice, pe baza de programe 7.070.000.000
06 Dispozitive medicale destinate corectãrii si
recuperãrii deficientelor organice sau
funcţionale ori corectãrii unor deficiente fizice 280.000.000
07 Medicamente cu si fãrã contribuţie
personala in tratamentul ambulatoriu 8.100.000.000
08 Servicii medicale spitaliceşti 31.470.000.000
09 Servicii de urgenta prespitalicesti
si alte tipuri de transport medical 1.750.000.000
10 Servicii de recuperare - reabilitare a sãnãtãţii 720.000.000
11 Medicamente utilizate in tratamentul in spital 5.800.000.000
12 Servicii si îngrijiri medicale la domiciliu 38.828.000
7100 16 Partea a VI-a ALTE ACŢIUNI 1.112.889.000
01 CHELTUIELI CURENTE 912.889.000
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 662.889.000
20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 250.000.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 200.000.000
7316 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI 1.112.889.000
01 CHELTUIELI CURENTE 912.889.000
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 662.889.000
10 Cheltuieli cu salariile 481.974.700
11 Contribuţii pentru asigurãri sociale de stat 108.444.300
12 Contribuţii pentru asigurãrile de şomaj 14.459.240
13 Contribuţii pentru asigurãrile sociale de sãnãtate 33.738.230
14 Deplasãri, detaşãri, transferãri 24.272.530
01 - deplasãri, detaşãri, transferãri in tara 20.362.530
02 - deplasãri, detaşãri, transferãri in strãinãtate 3.910.000
20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 250.000.000
24 Cheltuieli pentru intretinere si gospodãrie 132.000.000
25 Materiale si prestãri de servicii
cu caracter funcţional 50.000.000
26 Obiecte de inventar de mica valoare
sau scurta durata si echipament 22.000.000
27 Reparaţii curente 23.000.000
28 Reparaţii capitale 17.000.000
29 Cãrti si publicaţii 5.200.000
30 Alte cheltuieli 800.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 200.000.000
72 Investiţii ale instituţiilor publice 200.000.000
7316 01 Administraţie centrala 222.577.800
25 Servicii publice descentralizate 890.311.200
9500 16 Partea a XV-a FONDURI DE REZERVA 619.600.000
9516 FONDURI DE REZERVA 619.600.000
60 REZERVE 619.600.000
9516 06 Fondul de rezerva al Casei Naţionale de
Asigurãri de Sãnãtate 619.600.000
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


Anexa nr. 10/02

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

CHELTUIELI CU SALARIILE
pe anul 2004
(sumele alocate din bugetul Fondului naţional
unic de asigurãri sociale de sãnãtate)

-mii lei-
───────────────────────────────────────────────────────────────────
Denumire indicator Cod Program 2004
───────────────────────────────────────────────────────────────────
CHELTUIELI- TOTAL 5016
────────────────
Fond aferent salariilor de baza 08001 292.616.652
Salarii de merit 08002 10.497.719
Indemnizaţie de conducere 08003 18.552.564
Spor de vechime 08004 55.534.702
Alte sporuri 08006 5.962.767
Ore suplimentare 08007 4.000.000
Fond de premii 08008 50.000.000
Indemnizaţii plãtite unor persoane 08013
din afara unitãţii 9.100.000
Alte drepturi salariale 08014 35.710.296
Cheltuieli cu salariile 08020 481.974.700
CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI 7316
Fond aferent salariilor de baza 08001 292.616.652
Salarii de merit 08002 10.497.719
Indemnizaţie de conducere 08003 18.552.564
Spor de vechime 08004 55.534.702
Alte sporuri 08006 5.962.767
Ore suplimentare 08007 4.000.000
Fond de premii 08008 50.000.000
Indemnizaţii plãtite unor persoane 08013
din afara unitãţii 9.100.000
Alte drepturi salariale 08014 35.710.296
Cheltuieli cu salariile 08020 481.974.700
───────────────────────────────────────────────────────────────────
Anexa nr. 10/03

Casa Naţionala de Asigurãri de Sãnãtate


Numãrul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza
pe anii 2003 - 2004
(SUMELE ALOCATE DIN FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE)

- mii lei -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Numar Modificarea Numãr
maxim Salariu numãrului maxim Fond aferent
de mediu de posturi de salariilor
pos- de baza in anul pos- de baza
turi in 2004 turi pe anul
in luna (+/-) fata in 2004
anul dec. de anul anul
2003 2003 2003 2004
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2 3 4=1+3 5=2*4*12 luni
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL: 4.223 -195 4.028 292.616.652
din care:

7316 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE
A FONDULUI 4.223 -195 4.028 292.616.652

din care:

I. Persoane care ocupa funcţii
de demnitate publica 1 1 391.560


Secretar de stat 32.630 1 1 391.560
V. A. Functii publice generale 3.566 -193 3.373 253.006.836


2. Funcţii publice de conducere 374 -4 370 36.537.168
Director general adjunct 4 8.403 4 403.344
Director 14 8.733 14 1.467.144
Director adjunct 5 8.470 5 508.200
Şef serviciu 168 8.220 -3 165 16.275.600
Sef birou 91 8.176 -1 90 8.830.080
Director executiv 92 8.200 92 9.052.800
3. Funcţii publice de execuţie 3.192 -189 3.003 216.469.668
a. Clasa I - studii superioare 1.952 -146 1.806 157.128.948
Expert superior 1 8.200 1 98.400
Expert principal 24 6.294 -3 21 1.586.088
Expert asistent 31 5.653 -2 29 1.967.244
Expert debutant 3 3.000 3 108.000
Consilier superior 585 8.064 -34 551 53.319.168
Consilier principal 514 7.472 -64 450 40.348.800
Consilier asistent 148 6.288 -14 134 10.111.104
Consilier debutant 6 3.000 6 216.000
Consilier juridic superior 56 7.456 56 5.010.432
Consilier juridic principal 62 6.456 -4 58 4.493.376
Consilier juridic asistent 41 5.487 -1 40 2.633.760
Consilier juridic debutant 6 3.150 1 7 264.600
Auditor superior 98 8.270 98 9.725.520
Auditor principal 122 7.815 1 123 11.534.940
Auditor asistent 31 6.964 31 2.590.608
Inspector superior 5 6.504 -1 4 312.192
Inspector principal 88 5.825 -6 82 5.731.800
Inspector asistent 124 5.408 -19 105 6.814.080
Inspector debutant 7 3.129 1 7 262.836
b. Clasa II - studii superioare
de scurta durata 30 -1 29 2.054.928
Referent de specialitate
superior 6 6.439 6 463.608
Referent de specialitate
principal 16 6.142 -1 15 1.105.560
Referent de specialitate asistent 8 5.060 8 485.760
c. Clasa III - studii medii 1.210 -42 1.168 57.285.792
Referent superior 437 4.430 -16 421 22.380.360
Referent principal 523 4.054 -18 505 24.567.240
Referent asistent 244 3.576 -8 236 10.127.232
Referent debutant 6 2.930 6 210.960
V. B. Functii publice specifice 45 45 4.431.240
1. Funcţii specifice de conducere 45 45 4.431.240
Medic şef (C.N.A.S) 45 8.206 45 4.431.240
VII. Personal cu contract
de munca
a) Personal de specialitate 257 4 261 20.528.604
Consilier, expert, inspector
de specialitate,
revizor contabil; gradul IA 125 8.386 2 127 12.780.264
Consilier, expert, inspector
de specialitate,
revizor contabil; gradul I 5 7.233 2 7 607.572
Consilier, expert, inspector
de specialitate,
revizor contabil; gradul II 2 5.591 2 100.638
Referent de specialitate,
inspector de specialitate,
revizor contabil; gradul III 7 5.711 7 445.458
Referent de specialitate,
inspector de specialitate,
revizor contabil; gradul IV 7 4.632 1 7 389.088
Referent, inspector, revizor
contabil; debutant 1 2.800 1 33.600
Tehnician-economist, secretar
superior, referent, interpret
relaţii, interpret profesional,
subinginer; gradul IA 9 7.371 2 11 972.972
Tehnician-economist, secretar
superior, referent, interpret
relaţii, interpret profesional,
subinginer; gradul I 6 6.017 -1 5 361.020
Tehnician-economist, secretar
superior, referent, interpret
relaţii, interpret profesional,
subinginer; gradul II 1 5.403 1 64.836
Tehnician-economist, secretar
superior, referent, interpret
relaţii, interpret profesional,
subinginer; gradul III 1 4.880 1 58.560
Consilier juridic gradul IA 1 8.470 1 101.640
Consilier juridic gradul III 2 6.013 2 144.312
Referent IA 67 4.268 -1 66 3.380.256
Referent I 6 3.703 6 266.616
Referent II 4 3.487 4 167.376
Referent III 3 3.198 -1 2 76.752
Referent IV 10 2.797 1 11 369.204
Şef departament, director
general 1 17.370 1 208.440
VII. Personal cu contract
de munca
b) care ocupa funcţii comune 352 -6 346 13.597.332
Secretar-dactilograf,
dactilograf; I 40 3.200 -4 36 1.382.400
Secretar-dactilograf,
dactilograf; II 3 2.916 3 104.976
Administrator I 2 3.837 2 92.088
Casier magaziner; I 36 3.569 36 1.541.808
Casier magaziner; II 5 3.201 5 192.060
Funcţionar arhivar; I 10 3.406 10 408.720
Funcţionar arhivar; II 4 3.201 1 4 153.648
Funcţionar arhivar; III 4 2.916 4 139.968
Portar, paznic, pompier,
ingrijitor, guard,
bufetier, manipulant bunuri,
curier; I 80 2.842 -3 77 2.626.008
Portar, paznic, pompier,
ingrijitor, guard, bufetier,
manipulant bunuri, curier; II 5 2.834 1 6 204.048
Şofer IA 6 4.594 6 330.768
Şofer I 12 3.965 -9 3 142.740
Muncitor calificat I 11 3.827 11 505.164
Muncitor calificat II 10 3.626 1 11 478.632
Muncitor calificat III 108 3.406 8 116 4.741.152
Muncitor calificat IV 1 3.201 1 38.412
Muncitor calificat VI 7 2.889 7 242.676
Muncitor necalificat 8 2.834 8 272.064
I. Persoane care ocupa funcţii
de demnitate publica,
specifice Casei Naţionale de
Asigurãri de Sãnãtate 3 -1 2 661.080
Preşedinte (asimilat cu ministru) 1 32.259 -1
Vicepreşedinte (asimilat cu
secretar de stat) 2 27.545 2 661.080

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Anexa nr. 10/04

CASA NAŢIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

I - Credite de angajament
II - Credite bugetare


SINTEZA
PROIECTELOR CU FINANŢARE NERAMBURSABILA


- mii lei -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Valoarea Realizat Program Program Estimãri
Denumirea proiectului/ totala a pana la 2003 2004 ──────────────────────────────────────
surse de finanţare proiectului 31.12.2002 2005 2006 2007 anii
ulte-
riori
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 2=3 la 9 3 4 5 6 7 8 9
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL I 20.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
din care,
finanţat din:
- Finanţare externa
nerambursabila I 20.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
din care:
- Uniunea Europeana I 20.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000

Proiectul: Pregãtirea personalului in domeniul
asigurãrilor de sãnãtate

TOTAL I 20.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
din care,
finanţat din:
- Finanţare externa
nerambursabila I 20.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
din care:
- Uniunea Europeana I 20.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Anexa nr. 10/05

CASA NAŢIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

I - Credite de angajament
II - Credite bugetare


FISA
PROIECTULUI CU FINANŢARE NERAMBURSABILA

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Valoarea Realizat Program Program Estimãri
Denumirea proiectului/ Cod totala a pana la 2003 2004 ─────────────────────────────────────
surse de finanţare proiectului 31.12.2002 2005 2006 2007 anii
ulte-
riori
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3 la 9 3 4 5 6 7 8 9
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Proiectul: Pregãtirea personalului in domeniul asigurãrilor de sãnãtate

TOTAL
- valuta mii EUR 00 I 481 125 122 118 116
- mii lei, din care: 00 I 20.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
CHELTUIELI CURENTE 01 I 20.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
CHELTUIELI MATERIALE
SI SERVICII 20 I 20.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
din total, finanţat din:

1. FINANŢARE EXTERNA NERAMBURSABILA
(Uniunea Europeana si alţi donatori)

- valuta mii EUR 00 I 481 125 122 118 116
- mii lei 00 I 20.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
din care:

1.1. UNIUNEA EUROPEANA
- valuta mii EUR 00 I 481 125 122 118 116
- mii lei, din care: 00 I 20.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
CHELTUIELI CURENTE 01 I 20.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
CHELTUIELI MATERIALE
SI SERVICII 20 I 20.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Anexa nr. 10/06


SINTEZA FINANŢĂRII PROGRAMELOR


- mii lei -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cod Denumire Realizãri Program Program Estimãri Estimãri Estimãri
2002 2003 2004 2005 2006 2007
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
168 Casa Naţionala de
Asigurãri de Sãnãtate

0 TOTAL CHELTUIELI
00 TOTAL SURSE 7.070.000.000 7.423.500.000 8.165.850.000 8.884.444.800
03 Venituri Proprii 7.070.000.000 7.423.500.000 8.165.850.000 8.884.444.800
430 Boli transmisibile
00 TOTAL PROGRAM 1.060.000.000 1.150.000.000 1.220.000.000 1.270.000.000
03 Venituri Proprii 1.060.000.000 1.150.000.000 1.220.000.000 1.270.000.000
431 Boli netransmisibile
TOTAL PROGRAM 6.010.000.000 6.273.500.000 6.945.850.000 7.614.444.800
03 Venituri Proprii 6.010.000.000 6.273.500.000 6.945.850.000 7.614.444.800
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Anexa nr. 10/07


FISA PROGRAMELOR


- mii lei -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cod Cod Denumire Cod Reali- Pro- Program Estimãri Estimãri Estimãri
ordo- pro- indica- zãri gram 2004 2005 2006 2007
nator gram tor 2002 2003
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
168 0 Casa Naţionala
de Asigurãri
de Sãnãtate

SCOP:
Îmbunãtãţirea
stãrii de sãnãtate
si creşterea
speranţei de viata
a bolnavilor

OBIECTIVE:
- Asigurarea
medicamentelor
si/sau materialelor
sanitare specifice
in tratamentul
bolilor cronice

430 PROGRAM:
Boli transmisibile
INDICATORI DE
FUNDAMENTARE:
Cost mediu/bolnav
(mii lei) EFI 33.589
Numãr bolnavi
trataţi FIZ 41.680
SURSE DE FINANŢARE: 00
Venituri Proprii 03
CHELTUIELI TOTALE 5003 1.060.000.000 1.150.000.000 1.220.000.000 1.270.000.000
SĂNĂTATE 5803 1.060.000.000 1.150.000.000 1.220.000.000 1.270.000.000
Cheltuieli curente 580301 1.060.000.000 1.150.000.000 1.220.000.000 1.270.000.000
Cheltuieli materiale
si servicii 580320 1.060.000.000 1.150.000.000 1.220.000.000 1.270.000.000
TOTAL PROPRAM 430 999999 1.060.000.000 1.150.000.000 1.220.000.000 1.270.000.000

431 PROGRAM:
Boli netransmisibile
INDICATORI DE
FUNDAMENTARE:
168 431 Cost mediu/bolnav
(mii lei) EFI 16.855
Numãr bolnavi
trataţi FIZ 469.044
SURSE DE FINANŢARE: 00
Venituri Proprii 03
CHELTUIELI TOTALE 5003 6.010.000.000 6.273.500.000 6.945.850.000 7.614.444.800
SĂNĂTATE 5803 6.010.000.000 6.273.500.000 6.945.850.000 7.614.444.800
Cheltuieli curente 580301 6.010.000.000 6.273.500.000 6.945.850.000 7.614.444.800
Cheltuieli materiale
si servicii 580320 6.010.000.000 6.273.500.000 6.945.850.000 7.614.444.800
TOTAL PROGRAM 431 999999 6.010.000.000 6.273.500.000 6.945.850.000 7.614.444.800
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Anexa nr. 10/08

CASA NAŢIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE


I - Credite de angajament
II - Credite bugetare


FISA
PROGRAMULUI DE INTEGRARE EUROPEANA

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DENUMIREA SI DESCRIEREA PROGRAMULUI DE INTEGRARE EUROPEANA │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

- ANGAJAMENTUL Integrare Europeana

- Documentul prin care a fost asumat angajamentul
PND, document de poziţie
- Descrierea activitãţilor/necesitaţilor si evaluarea financiara a acestora
Conturarea unei strategii naţionale si teritoriale pentru
perioada premergãtoare aderãrii la UE
- Descrierea stadiului
In derulare 5 ani
- Rezultate aşteptate
Dezvoltarea si actualizarea continua la nevoile sistemului de asigurãri
sociale de sãnãtate, a unui sistem vocational de educaţie si instruire
care va garanta durabilitatea viitoare a sistemului de asigurãri sociale
de sãnãtate
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

CASA NAŢIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE


I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

- mii lei -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
SURSE DE FINANTARE
A PROGRAMULUI DE Estimari
INTEGRARE EUROPEANA/ 2002 2003 2004 2005 2006 2007 anii
DENUMIRE INDICATORI Cod Realizari Program Program Estimari Estimari Estimari precedenti
BUGETARI
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 2 3 4 5 6 7 8 9
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL I 00 60.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
CHELTUIELI CURENTE I 01 60.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
CHELTUIELI MATERIALE
SI SERVICII I 20 60.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
Din total, din care,
pe surse de finanţare:
4. FONDURI EXTERNE
NERAMBURSABILE I 00 60.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
CHELTUIELI
CURENTE I 01 60.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
CHELTUIELI MATERIALE
SI SERVICII I 20 60.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Anexa nr. 10/09

CASA NAŢIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE


PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE

- mii lei -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
I - credite de TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT
angajament EFECTUATE PRELIMINATE ───────────────────────────────────────────────────────
II - credite pana la in PROGRAM ESTIMĂRI
bugetare 31.12.2002 2003 2004 ───────────────────────────────────────────
2005 2006 2007 anii
ulte-
riori
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL GENERAL
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
I 982.770.470 67.644.910 32.046.560 200.000.000 216.000.000 228.960.000 238.119.000
II 982.770.470 67.644.910 32.046.560 200.000.000 216.000.000 228.960.000 238.119.000
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Sector: 73.16 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
I 982.770.470 67.644.910 32.046.560 200.000.000 216.000.000 228.960.000 238,119.000
II 982.770.470 67.644.910 32.046.560 200.000.000 216.000.000 228.960.000 238.119.000
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Programul s-a obţinut din centralizarea a 10 fise.
Poziţia 1.2 de la Surse de finanţare Credite int. din "Fise" reprezintã
Fondul National Unic de Asigurãri Sociale de SãnãtateAnexa nr. 10/10

CASA NAŢIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE


PROGRAM SECTORIAL DE INVESTIŢII PUBLICE


- mii lei -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
I - credite de TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT
angajament EFECTUATE PRELIMINATE ───────────────────────────────────────────────────────
II - credite pana la in PROGRAM ESTIMĂRI
bugetare 31.12.2002 2003 2004 ───────────────────────────────────────────
2005 2006 2007 anii
ulte-
riori
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL GENERAL
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total
surse de
finanţare I 982.770.470 67.644.910 32.046.560 200.000.000 216.000.000 228.960.000 238.119.000
II 982.770.470 67.644.910 32.046.560 200.000.000 216.000.000 228.960.000 238.119.000
1.1 Surse I
proprii II
1.2 Credite
int. I 982.770.470 67.644.910 32.046.560 200.000.000 216.000.000 228.960.000 238.119.000
II 982.770.470 67.644.910 32.046.560 200.000.000 216.000.000 228.960.000 238.119.000
1.3 Credite I
ext. II
1.4 Buget de I
stat II
1.5 Alte I
surse II
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. OBIECTIVE (PROIECTE) DE INVESTIŢII IN CONTINUARE
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total
surse de
finanţare I 89.128.420 39.761.903 22.140.620 18.882.897 4.050.000 4.293.000
II 89.128.420 39.761.903 22.140.620 18.882.897 4.050.000 4.293.000
1.1 Surse I
proprii II
1.2 Credite
int. I 89.128.420 39.761.903 22.140.620 18.882.897 4.050.000 4.293.000
II 89.128.420 39.761.903 22.140.620 18.882.897 4.050.000 4.293.000
1.3 Credite I
ext. II
1.4 Buget de I
stat II
1.5 Alte I
surse II
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


CASA NAŢIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE


PROGRAM SECTORIAL DE INVESTIŢII PUBLICE


- mii lei -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
I - credite de TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT
angajament EFECTUATE PRELIMINATE ───────────────────────────────────────────────────────
II - credite pana la in PROGRAM ESTIMĂRI
bugetare 31.12.2002 2003 2004 ───────────────────────────────────────────
2005 2006 2007 anii
ulte-
riori
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL GENERAL
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total
surse de
finanţare I 893.642.050 27.883.007 9.905.940 181.117.103 211.950.000 224.667.000 238.119.000
II 893.642.050 27.883.007 9.905.940 181.117.103 211.950.000 224.667.000 238.119.000
1.1 Surse I
proprii II
1.2 Credite
int. I 893.642.050 27.883.007 9.905.940 181.117.103 211.950.000 224.667.000 238.119.000
II 893.642.050 27.883.007 9.905.940 181.117.103 211.950.000 224.667.000 238.119.000
1.3 Credite I
ext. II
1.4 Buget I
de stat II
1.5 Alte I
surse II
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Sector: 73.16 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total
surse de
finanţare I 982.770.470 67.644.910 32.046.560 200.000.000 216.000.000 228.960.000 238.119.000
II 982.770.470 67.644.910 32.046.560 200.000.000 216.000.000 228.960.000 238.119.000
1.1 Surse I
proprii II
1.2 Credite
int. I 982.770.470 67.644.910 32.046.560 200.000.000 216.000.000 228.960.000 238.119.000
II 982.770.470 67.644.910 32.046.560 200.000.000 216.000.000 228.960.000 238.119.000
1.3 Credite I
ext. II
1.4 Buget de I
stat II
1.5 Alte I
surse II
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


CASA NAŢIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE


PROGRAM SECTORIAL DE INVESTIŢII PUBLICE


- mii lei -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
I - credite de TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT
angajament EFECTUATE PRELIMINATE ───────────────────────────────────────────────────────
II - credite pana la in PROGRAM ESTIMĂRI
bugetare 31.12.2002 2003 2004 ───────────────────────────────────────────
2005 2006 2007 anii
ulte-
riori
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. OBIECTIVE (PROIECTE) DE INVESTIŢII IN CONTINUARE
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total
surse de
finanţare I 89.128.420 39.761.903 22.140.620 18.882.897 4.050.000 4.293.000
II 89.128.420 39.761.903 22.140.620 18.882.897 4.050.000 4.293.000
1.1 Surse I
proprii II
1.2 Credite
int. I 89.128.420 39.761.903 22.140.620 18.882.897 4.050.000 4.293.000
II 89.128.420 39.761.903 22.140.620 18.882.897 4.050.000 4.293.000
1.3 Credite I
ext. II
1.4 Buget I
de stat II
1.5 Alte I
surse II
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total
surse de
finanţare I 893.642.050 27.883.007 9.905.940 181.117.103 211.950.000 224.667.000 238.119.000
II 893.642.050 27.883.007 9.905.940 181.l17.103 211.950.000 224.667.000 238.119.000
1.1 Surse I
proprii II
1.2 Credite
int. I 893.642.050 27.883.007 9.905.940 181.117.103 211.950.000 224.667.000 238.119.000
II 893.642.050 27.883.007 9.905.940 181.l17.103 211.950.000 224.667.000 238.119.000
1.3 Credite I
ext. II
1.4 Buget de I
stat II
1.5 Alte I
surse II
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Poziţia 1.2 de la Surse de finanţare Credite int. din "Fise" reprezintã
Fondul National Unic de Asigurãri Sociale de Sãnãtate
Anexa nr. 10/11

CASA NAŢIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
Capitol 73.16 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
Cod 68.73.16.11


FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII
AMENAJARE DATA CENTER BUZĂU

Tipul cheltuielii: A - obiectiv (proiect) in continuare

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. Date GENERALE

1. Date geografice:
1.1 Judeţ/Sector BUZĂU
1.2 Municipiu/Oraş/Comuna BUZĂU
1.3 Amplasament STR. CRIZANTEMELOR NR. 18

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numãrul si data Acordului MFP
2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de 13754/2003
fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI
TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI

1. Valoarea totalã aprobatã (mii lei)
(în preturi luna 01/anul 2003) 1.298.261
2. Capacitãţi aprobate (în unitãţi fizice)
3. Durata de realizare aprobatã (numãr luni)

C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR

1. Valoarea totalã la deschiderea
finanţãrii (mii lei)
(în preturi luna/anul 2003) 1.298.261
2. Durata de realizare contractatã (numãr luni)
3. Data începerii investiţiei (luna/an) /2003
4. Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) /2004
5. Valoarea decontatã pana la 31/12/2002 (mii lei)
6. Valoarea preliminatã în anul 2003 (mii lei) 1.000.000
7. Valoarea rãmasã de finanţat
la 31/12/2003 (mii lei) 298.261
8. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor
de prioritizare (nr. puncte)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

(Cod obiectiv: 68.73.16.11)

D. EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT,
SURSELE DE FINANŢARE SI COSTURILE DE
FUNCŢIONARE SI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ
PUNEREA IN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI

I - Credite de angajament (col. 5-9 ale tabelului conţin valori
actualizate in preturi an 2004)
II - Credite bugetare
- mii lei -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT
finantare EFECTUATE PRELIMINATE ───────────────────────────────────────────────────────
si costuri pana la in PROGRAM ESTIMĂRI
de 31.12.2002 2003 2004 ───────────────────────────────────────────
functionare 2005 2006 2007 anii
ulte-
riori
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total
surse de
finanţare I 1.298.261 1.000.000 298.261
II 1.298.261 1.000.000 298.261
din care:
1.1 Surse I
proprii II
1.2 Credite
int. I 1.298.261 1.000.000 298.261
II 1.298.261 1.000.000 298.261
1.3 Credite I
ext. II
1.4 Buget I
de stat II
1.5 Alte I
surse II
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Proiecţia
cost. de
funcţionare
si de
întreţinere
dupã PIF
(preliminãri)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

CASA NAŢIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
Capitol 73.16 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
Cod 68.73.16.18


FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII
EXTINDERE SEDIU CAS GALAŢI

Tipul cheltuielii: A - obiectiv (proiect) in continuare

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. Date GENERALE

1. Date geografice:
1.1 Judeţ/Sector GALAŢI
1.2 Municipiu/Oraş/Comuna GALAŢI
1.3 Amplasament STR. MIHAI BRAVU

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numãrul si data Acordului MFP 1415/2000
2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de
fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI
TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI

1. Valoarea totalã aprobatã (mii lei)
(în preturi luna 01/anul 2003) 18.310.000
2. Capacitãţi aprobate (în unitãţi fizice)
3. Durata de realizare aprobatã (numãr luni) 24

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR

1. Valoarea totalã la deschiderea
finanţãrii (mii lei)
(în preturi luna/anul 2003) 22.518.502
2. Durata de realizare contractatã (numãr luni)
3. Data începerii investiţiei (luna/an) /2001
4. Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) /2002
5. Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei) 14.987.599
6. Valoarea preliminatã în anul 2003 (mii lei) 4.500.000
7. Valoarea rãmasã de finanţat
la 31/12/2003 (mii lei) 2.596.848
8. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor
de prioritizare (nr. puncte)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

(Cod obiectiv: 68.73.16.18)

D. EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT,
SURSELE DE FINANŢARE SI COSTURILE DE
FUNCŢIONARE SI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ
PUNEREA IN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI

I - Credite de angajament (col. 5-9 ale tabelului conţin valori
actualizate in preturi an 2004)
II - Credite bugetare

- mii lei -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT
finantare EFECTUATE PRELIMINATE ───────────────────────────────────────────────────────
si costuri pana la in PROGRAM ESTIMĂRI
de 31.12.2002 2003 2004 ───────────────────────────────────────────
functionare 2005 2006 2007 anii
ulte-
riori
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total
surse de
finanţare I 22.084.447 14.987.599 4.500.000 2.596.848
II 22.084.447 14.987.599 4.500.000 2.596.848
din care:
1.1 Surse I
proprii II
1.2 Credite
int. I 22.084.447 14.987.599 4.500.000 2.596.848
II 22.084.447 14.987.599 4.500.000 2.596.848
1.3 Credite I
ext. II
1.4 Buget I
de stat II
1.5 Alte I
surse II
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Proiecţia
cost. de
funcţionare
si de
întreţinere
dupã PIF
(preliminãri)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


CASA NAŢIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
Capitol 73.16 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
Cod 68.73.16.20

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII
EXTINDERE DATA CENTER CAS GORJ

Tipul cheltuielii: A - obiectiv (proiect) in continuare

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. Date GENERALE

1. Date geografice:
1.1 Judeţ/Sector GORJ
1.2 Municipiu/Oraş/Comuna TG. JIU
1.3 Amplasament

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numãrul si data Acordului MFP
2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de 2948/2003
fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI
TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI

1. Valoarea totala aprobatã (mii lei)
(în preturi luna 01/anul 2003) 3.407.090
2. Capacitãţi aprobate (în unitãţi fizice)
3. Durata de realizare aprobatã (numãr luni) 4

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR

1. Valoarea totalã la deschiderea
finanţãrii (mii lei)
(în preturi luna/anul 2003 ) 3.407.090
2. Durata de realizare contractatã (numãr luni) 4
3. Data începerii investiţiei (luna/an) /2003
4. Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) /2004
5. Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei)
6. Valoarea preliminatã în anul 2003 (mii lei) 1.445.000
7. Valoarea rãmasã de finanţat
la 31/12/2003 (mii lei) 1.962.090
8. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor
de prioritizare (nr. puncte)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

(Cod obiectiv: 68.73.16.20)

D. EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT,
SURSELE DE FINANŢARE SI COSTURILE DE
FUNCŢIONARE SI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ
PUNEREA IN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI

I - Credite de angajament (col. 5-9 ale tabelului conţin valori
actualizate in preturi an 2004)
II - Credite bugetare

- mii lei -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT
finantare EFECTUATE PRELIMINATE ───────────────────────────────────────────────────────
si costuri pana la in PROGRAM ESTIMĂRI
de 31.12.2002 2003 2004 ───────────────────────────────────────────
functionare 2005 2006 2007 anii
ulte-
riori
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total
surse de
finanţare I 3.407.090 1.445.000 1.962.090
II 3.407.090 1.445.000 1.962.090
din care:
1.1 Surse I
proprii II
1.2 Credite
int. I 3.407.090 1.445.000 1.962.090
II 3.407.090 1.445.000 1.962.090
1.3 Credite I
ext. II
1.4 Buget I
de stat II
1.5 Alte I
surse II
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Proiecţia
cost. de
funcţionare
si de
întreţinere
dupã PIF
(preliminãri)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


CASA NAŢIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
Capitol 73.16 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
Cod 68.73.16.31

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII
AMENAJARE SEDIU CAS SATU - MARE

Tipul cheltuielii: A - obiectiv (proiect) in continuare

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. Date GENERALE

1. Date geografice:
1.1 Judeţ/Sector SATU MARE
1.2 Municipiu/Oraş/Comuna SATU MARE
1.3 Amplasament

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numãrul si data Acordului MFP
2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de ET/4210/11.06.2003
fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI
TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI

1. Valoarea totala aprobatã (mii lei)
(în preturi luna 01/anul 2003 ) 11.000.000
2. Capacitãţi aprobate (în unitãţi fizice)
3. Durata de realizare aprobata (numãr luni) 8

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR

1. Valoarea totalã la deschiderea
finanţãrii (mii lei)
(în preturi luna/anul 2003) 11.000.000
2. Durata de realizare contractatã (numãr luni) 8
3. Data începerii investiţiei (luna/an)
4. Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an)
5. Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei)
6. Valoarea preliminatã în anul 2003 (mii lei) 5.846.620
7. Valoarea rãmasã de finanţat
la 31/12/2003 (mii lei) 5.153.380
8. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor
de prioritizare (nr. puncte)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

(Cod obiectiv: 68.73.16.31)

D. EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT,
SURSELE DE FINANŢARE SI COSTURILE DE
FUNCŢIONARE SI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ
PUNEREA IN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI

I - Credite de angajament (col. 5-9 ale tabelului conţin valori
actualizate in preturi an 2004)
II - Credite bugetare

- mii lei -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT
finantare EFECTUATE PRELIMINATE ───────────────────────────────────────────────────────
si costuri pana la in PROGRAM ESTIMĂRI
de 31.12.2002 2003 2004 ───────────────────────────────────────────
functionare 2005 2006 2007 anii
ulte-
riori
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total
surse de
finanţare I 11.000.000 5.846.620 5.153.380
II 11.000.000 5.846.620 5.153.380
din care:
1.1 Surse I
proprii II
1.2 Credite
int. I 11.000.000 5.846.620 5.153.380
II 11.000.000 5.846.620 5.153.380
1.3 Credite I
ext. II
1.4 Buget I
de stat II
1.5 Alte I
surse II
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Proiecţia
cost. de
funcţionare
si de
întreţinere
dupã PIF
(preliminãri)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


CASA NAŢIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
Capitol 73.16 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
Cod 68.73.16.38

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII
AMENAJARE SI MODERNIZARE SEDIU CAS VASLUI

Tipul cheltuielii: A - obiectiv (proiect) in continuare

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. Date GENERALE

1. Date geografice:
1.1 Judeţ/Sector VASLUI
1.2 Municipiu/Oraş/Comuna VASLUI
1.3 Amplasament

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numãrul si data Acordului MFP 330/2002
2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de 128/2002
fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI
TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI

1. Valoarea totalã aprobatã (mii lei)
(în preturi luna 01/anul 2002 ) 13.288.109
2. Capacitãţi aprobate (în unitãţi fizice)
3. Durata de realizare aprobatã (numãr luni) 12

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR

1. Valoarea totalã la deschiderea
finanţãrii (mii lei)
(în preturi luna/anul 2002 ) 13.229.250
2. Durata de realizare contractatã (numãr luni) 12
3. Data începerii investiţiei (luna/an) /2002
4. Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) /2004
5. Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei) 7.697.000
6. Valoarea preliminatã în anul 2003 (mii lei) 7.600.000
7. Valoarea rãmasã de finanţat
la 31/12/2003 (mii lei) 4.872.318
8. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor
de prioritizare (nr. puncte)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

(Cod obiectiv: 68.73.16.38)

D. EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT,
SURSELE DE FINANŢARE SI COSTURILE DE
FUNCŢIONARE SI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ
PUNEREA IN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI

I - Credite de angajament (col. 5-9 ale tabelului conţin valori
actualizate in preturi an 2004)
II - Credite bugetare

- mii lei -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT
finantare EFECTUATE PRELIMINATE ───────────────────────────────────────────────────────
si costuri pana la in PROGRAM ESTIMĂRI
de 31.12.2002 2003 2004 ───────────────────────────────────────────
functionare 2005 2006 2007 anii
ulte-
riori
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total
surse de
finanţare I 20.169.318 7.697.000 7.600.000 4.872.318
II 20.169.318 7.697.000 7.600.000 4.872.318
din care:
1.1 Surse I
proprii II
1.2 Credite
int. I 20.169.318 7.697.000 7.600.000 4.872.318
II 20.169.318 7.697.000 7.600.000 4.872.318
1.3 Credite I
ext. II
1.4 Buget I
de stat II
1.5 Alte I
surse II
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Proiecţia
cost. de
funcţionare
si de
întreţinere
dupã PIF
(preliminãri)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


CASA NAŢIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
Capitol 73.16 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
Cod 68.73.16.40


FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII
SEDIU CAS VRANCEA

Tipul cheltuielii: A - obiectiv (proiect) in continuare

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. Date GENERALE

1. Date geografice
1.1 Judeţ /Sector VRANCEA
1.2 Municipiu/Oraş/Comuna FOCŞANI
1.3 Amplasament STR. CUZA VODĂ NR. 52

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numãrul si data Acordului MFP 913206/2000
2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de 1519/2000
fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI
TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI

1. Valoarea totalã aprobatã (mii lei)
(în preturi luna 01/anul 2000 ) 13.992.219
2. Capacitãţi aprobate (în unitãţi fizice)
3. Durata de realizare aprobata (numãr luni) 24

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR

1. Valoarea totalã la deschiderea
finanţãrii (mii lei)
(în preturi luna/anul 2001) 13.992.219
2. Durata de realizare contractatã (numãr luni) 24
3. Data începerii investiţiei (luna/an) 04/2001
4. Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) 04/2003
5. Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei) 17.077.304
6. Valoarea preliminatã în anul 2003 (mii lei) 1.749.000
7. Valoarea rãmasã de finanţat
la 31/12/2003 (mii lei) 11.500.000
8. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor
de prioritizare (nr. puncte)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

(Cod obiectiv : 68.73.16.40)

D. EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT,
SURSELE DE FINANŢARE SI COSTURILE DE
FUNCŢIONARE SI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ
PUNEREA IN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI

I - Credite de angajament (col. 5-9 ale tabelului conţin valori
actualizate in preturi an 2004)
II - Credite bugetare

- mii lei -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT
finantare EFECTUATE PRELIMINATE ───────────────────────────────────────────────────────
si costuri pana la in PROGRAM ESTIMĂRI
de 31.12.2002 2003 2004 ───────────────────────────────────────────
functionare 2005 2006 2007 anii
ulte-
riori
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total
surse de
finanţare I 30.326.304 17.077.304 1.749.000 4.000.000 3.750.000 3.750.000
II 30.326.304 17.077.304 1.749.000 4.000.000 3.750.000 3.750.000
din care:
1.1 Surse I
proprii II
1.2 Credite
int. I 30.326.304 17.077.304 1.749.000 4.000.000 3.750.000 3.750.000
II 30.326.304 17.077.304 1.749.000 4.000.000 3.750.000 3.750.000
1.3 Credite I
ext. II
1.4 Buget I
de stat II
1.5 Alte I
surse II
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Proiecţia
cost. de
funcţionare
si de
întreţinere
dupã PIF
(preliminãri)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

CASA NAŢIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
Capitol 73.16 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
Cod 68.73.16.001

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII
b) dotãri independente


Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiţii

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. Date GENERALE

1. Date geografice:
1.1 Judeţ/Sector 3
1.2 Municipiu/Oraş/Comuna BUCUREŞTI - TOTAL
1.3 Amplasament

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numãrul si data Acordului MFP
2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului
de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI
TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei)
(în preturi luna/anul)
2. Capacitãţi aprobate (în unitãţi fizice)
3. Durata de realizare aprobata (numãr luni)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR

1. Valoarea totalã la deschiderea finanţãrii
(mii lei) (în preturi luna/anul)
2. Durata de realizare contractatã (numãr luni)
3. Data începerii investiţiei (luna/an)
4. Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an)
5. Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei)
6. Valoarea preliminatã în anul 2003 (mii lei)
7. Valoarea rãmasa de finanţat
la 31/12/2003 (mii lei) 742.232.414
8. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor
de prioritizare (nr. puncte)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

(Cod obiectiv : 68.73.16.001)

D. EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT,
SURSELE DE FINANŢARE SI COSTURILE DE
FUNCŢIONARE SI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ
PUNEREA IN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI

I - Credite de angajament (col. 5-9 ale tabelului conţin valori
actualizate in preturi an 2004)
II - Credite bugetare


- mii lei -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT
finantare EFECTUATE PRELIMINATE ───────────────────────────────────────────────────────
si costuri pana la in PROGRAM ESTIMĂRI
de 31.12.2002 2003 2004 ───────────────────────────────────────────
functionare 2005 2006 2007 anii
ulte-
riori
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total
surse de
finanţare I 742.232.414 149.731.910*) 196.250.000 196.250.000 200.000.504
II 742.232.414 149.731.910*) 196.250.000 196.250.000 200.000.504
din care:
1.1 Surse I
proprii II
1.2 Credite
int. I 742.232.414 149.731.910*) 196.250.000 196.250.000 200.000.504
II 742.232.414 149.731.910*) 196.250.000 196.250.000 200.000.504
1.3 Credite I
ext. II
1.4 Buget I
de stat II
1.5 Alte I
surse II
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Proiecţia
cost. de
funcţionare
si de
întreţinere
dupã PIF
(preliminãri)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


-----------
*) Valoarea include cheltuielile pentru finanţarea sistemului informatic
unic integrat.CASA NAŢIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
Capitol 73.16 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
Cod 68.73.16.04

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII
d) cheltuieli de expertiza, proiectare si
de execuţie privind consolidãrile

Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiţii

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. Date GENERALE

1. Date geografice:
1.1 Judeţ/Sector BACĂU
1.2 Municipiu/Oraş/Comuna BACĂU
1.3 Amplasament CENTRUL CIVIC BACĂU

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numãrul si data Acordului MFP 161176/2001
2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului
de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI
TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI

1. Valoarea totalã aprobatã (mii lei)
(în preturi luna 01/anul 2001) 25.543.497
2. Capacitãţi aprobate (în unitãţi fizice)
3. Durata de realizare aprobatã (numãr luni) 24

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR

1. Valoarea totalã la deschiderea
finanţãrii (mii lei)
(în preturi luna/anul 2001) 25.543.497
2. Durata de realizare contractata (numãr luni) 26
3. Data începerii investiţiei (luna/an) 11/2001
4. Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) 09/2004
5. Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei) 18.802.096
6. Valoarea preliminatã în anul 2003 (mii lei) 8.000.000
7. Valoarea rãmasã de finanţat
la 31/12/2003 (mii lei) 5.000.000
8. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor
de prioritizare (nr. puncte)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

(Cod obiectiv : 68.73.16.04)

D. EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT,
SURSELE DE FINANŢARE SI COSTURILE DE
FUNCŢIONARE SI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ
PUNEREA IN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI

I - Credite de angajament (col. 5-9 ale tabelului conţin valori
actualizate in preturi an 2004)
II - Credite bugetare

- mii lei -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT
finantare EFECTUATE PRELIMINATE ───────────────────────────────────────────────────────
si costuri pana la in PROGRAM ESTIMĂRI
de 31.12.2002 2003 2004 ───────────────────────────────────────────
functionare 2005 2006 2007 anii
ulte-
riori
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total
surse de
finanţare I 31.802.096 18.802.096 8.000.000 5.000.000
II 31.802.096 18.802.096 8.000.000 5.000.000
din care:
1.1 Surse I
proprii II
1.2 Credite
int. I 31.802.096 18.802.096 8.000.000 5.000.000
II 31.802.096 18.802.096 8.000.000 5.000.000
1.3 Credite I
ext. II
1.4 Buget I
de stat II
1.5 Alte I
surse II
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Proiecţia
cost. de
funcţionare
si de
întreţinere
dupã PIF
(preliminãri)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


CASA NAŢIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
Capitol 73.16 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
Cod 68.73.16.09

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII

d) cheltuieli de expertiza, proiectare si de
execuţie privind consolidãrile

Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiţii

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. Date GENERALE

1. Date geografice:
1.1 Judeţ/Sector BRĂILA
1.2 Municipiu/Oraş/Comuna BRĂILA
1.3 Amplasament STR. ROŞIORI NR. 395

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numãrul si data Acordului MFP
2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de 3014/2002
fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI
TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI

1. Valoarea totalã aprobatã (mii lei)
(în preturi luna 01/anul 2001) 15.136.159
2. Capacitãţi aprobate (în unitãţi fizice)
3. Durata de realizare aprobatã (numãr luni) 22

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR

1. Valoarea totalã la deschiderea
finanţãrii (mii lei)
(în preturi luna/anul 2002) 13.575.816
2. Durata de realizare contractatã (numãr luni) 15
3. Data începerii investiţiei (luna/an) 05/2002
4. Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) 07/2003
5. Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei) 9.080.911
6. Valoarea preliminatã în anul 2003 (mii lei) 1.905.940
7. Valoarea rãmasã de finanţat
la 31/12/2003 (mii lei) 9.785.193
8. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor
de prioritizare (nr. puncte)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

(Cod obiectiv : 68.73.16.09)

D. EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT,
SURSELE DE FINANŢARE SI COSTURILE DE
FUNCŢIONARE SI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ
PUNEREA IN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI

I - Credite de angajament (col. 5-9 ale tabelului conţin valori
actualizate in preturi an 2004)
II - Credite bugetare
- mii lei -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT
finantare EFECTUATE PRELIMINATE ───────────────────────────────────────────────────────
si costuri pana la in PROGRAM ESTIMĂRI
de 31.12.2002 2003 2004 ───────────────────────────────────────────
functionare 2005 2006 2007 anii
ulte-
riori
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total
surse de
finanţare I 20.772.044 9.080.911 1.905.940 9.785.193
II 20.772.044 9.080.911 1.905.940 9.785.193
din care:
1.1 Surse I
proprii II
1.2 Credite
int. I 20.772.044 9.080.911 1.905.940 9.785.193
II 20.772.044 9.080.911 1.905.940 9.785.193
1.3 Credite I
ext. II
1.4 Buget I
de stat II
1.5 Alte I
surse II
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Proiecţia
cost. de
funcţionare
si de
întreţinere
dupã PIF
(preliminãri)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


CASA NAŢIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
Capitol 73.16 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
Cod 68.73.16.17


FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII
d) cheltuieli de expertiza, proiectare si de
execuţie privind consolidãrile

Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiţii

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. Date GENERALE

1. Date geografice:
1.1 Judeţ/Sector DOLJ
1.2 Municipiu/Oraş/Comuna CRAIOVA
1.3 Amplasament STR. BRAZDA LUI NOVAC
NR. 115
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numãrul si data Acordului MFP
2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de 5351/2003
fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI
TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI

1. Valoarea totalã aprobatã (mii lei)
(în preturi luna 01/anul 2003) 23.231.464
2. Capacitãţi aprobate (în unitãţi fizice)
3. Durata de realizare aprobatã (numãr luni) 12

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR

1. Valoarea totalã la deschiderea
finanţãrii (mii lei)
(în preturi luna/anul 2003) 23.231.464
2. Durata de realizare contractatã (numãr luni) 12
3. Data începerii investiţiei (luna/an) /2004
4. Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) /2004
5. Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei)
6. Valoarea preliminatã în anul 2003 (mii lei)
7. Valoarea rãmasã de finanţat
la 31/12/2003 (mii lei) 16.600.000
8. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor
de prioritizare (nr. puncte)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

(Cod obiectiv : 68.73.16.17)

D. EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT,
SURSELE DE FINANŢARE SI COSTURILE DE
FUNCŢIONARE SI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ
PUNEREA IN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI

I - Credite de angajament (col. 5-9 ale tabelului conţin valori
actualizate in preturi an 2004)
II - Credite bugetare


- mii lei -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT
finantare EFECTUATE PRELIMINATE ───────────────────────────────────────────────────────
si costuri pana la in PROGRAM ESTIMĂRI
de 31.12.2002 2003 2004 ───────────────────────────────────────────
functionare 2005 2006 2007 anii
ulte-
riori
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total
surse de
finanţare I 16.600.000 16.600.000
II 16.600.000 16.600.000
din care:
1.1 Surse I
proprii II
1.2 Credite
int. I 16.600.000 16.600.000
II 16.600.000 16.600.000
1.3 Credite I
ext. II
1.4 Buget I
de stat II
1.5 Alte I
surse II
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Proiecţia
cost. de
funcţionare
si de
întreţinere
dupã PIF
(preliminãri)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Anexa nr. 10/12


CHELTUIELILE AFERENTE
instituţiilor sanitare publice finanţate pe baza de contracte
incheiate cu casele de asigurãri de sãnãtate

- miliarde lei -
─────────────────────────────────────────────────────────────────────
INDICATOR Propunere
2004
─────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. CHELTUIELI - TOTAL 34.628,9
din care:

I. Cheltuieli de personal 19.236,4
din care:
- cheltuieli cu salariile 14.645,4
- contribuţii pentru asigurãri sociale de stat 3.295,2
- contribuţii pentru asigurãrile de şomaj 383,6
- contribuţii pentru asigurãrile sociale de sãnãtate 895,0
- deplasãri, detaşãri, transferãri 17,2

II. Cheltuieli materiale si servicii 15.392,5
din care:
- medicamente si materiale sanitare 7.933,6
B. Numãrul maxim de posturi - TOTAL 171.571,0
din care:
I. Personal sanitar (medici, alt personal 97.707,0
sanitar superior si personal sanitar mediu)
II. Personal auxiliar sanitar, tehnic, 73.864,0
economic, administrativ, muncitori:
din care pe unitãţi sanitare care
încheie contracte cu:

1. Case teritoriale de asigurãri de sãnãtate - total* 161.583,0
din care:
I. Personal sanitar (medici, alt personal 91.930,0
sanitar superior si personal sanitar mediu)*
II. Personal auxiliar sanitar, tehnic, 69.653,0
economic, administrativ, muncitori*

2. Casa OPSNAJ - total 6.671,0
din care:
I. Personal sanitar (medici, alt personal 4.013,0
sanitar superior si personal sanitar mediu)
II. Personal auxiliar sanitar, tehnic, 2.658,0
economic, administrativ, muncitori

3. Casa MTCT - total 3.317,0
din care:
I. Personal sanitar (medici, alt personal 1.764,0
sanitar superior si personal sanitar mediu)
II. Personal auxiliar sanitar, tehnic, 1.553,0
economic, administrativ, muncitori


*) este cuprins si numãrul maxim de posturi aferent Spitalului
Elias din subordinea Academiei Române
in 2004 = 1460 posturi (800 personal sanitar si 660 personal auxiliar).-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016