Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 4 din 6 iulie 1978  pentru modificarea si completarea   Legii retribuirii dupa cantitatea si calitatea muncii nr. 57 din 29 octombrie 1974     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

LEGE nr. 4 din 6 iulie 1978 pentru modificarea si completarea Legii retribuirii dupa cantitatea si calitatea muncii nr. 57 din 29 octombrie 1974

EMITENT: MAREA ADUNARE NATIONALA
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 55 din 11 noiembrie 1978
În vederea punerii de acord a Legii retribuirii cu programul de creştere a nivelului de trai adoptat de Conferinţa Nationala a partidului din decembrie 1977, cu hotãrârile plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Roman din martie 1978, precum şi cu întregul complex de mãsuri referitoare la perfecţionarea conducerii şi planificarii economico-financiare,

Marea Adunare Nationala a Republicii Socialiste România adopta prezenta lege.

ART. 1
<>Legea nr. 57 din 29 octombrie 1974 se modifica şi se completeazã dupã cum urmeazã:

1. La preambul, dupã alineatul 3, se introduc doua noi alineate, cu urmãtorul cuprins:
"În cadrul autoconducerii muncitoresti, al intaririi şi largirii autogestiunii economico-financiare, personalul muncitor din unitãţile economice are dreptul, în afarã de retributie, sa participe la beneficiile realizate de întreprinderea în care îşi desfãşoarã activitatea.
Sistemul de retribuire, inclusiv participarea la beneficii a oamenilor muncii, asigura legarea directa, nemijlocitã, a veniturilor fiecãruia de contribuţia adusã şi rezultatele concrete obţinute în munca".

2. Art. 1 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 1. - (1) În Republica Socialistã România munca constituie o îndatorire de onoare pentru toţi membrii societãţii. Dreptul la munca este un drept fundamental al tuturor cetãţenilor, garantat prin Constituţie. Fiecare cetãţean are dreptul şi îndatorirea de a desfasura o activitate utila societãţii, care sa-i asigure mijloacele de existenta şi de dezvoltare spiritualã. Munca reprezintã criteriul fundamental de apreciere a contribuţiei fiecãrei persoane la progresul societãţii, o necesitate pentru formarea, afirmarea şi dezvoltarea multilaterala a personalitãţii umane.
(2) Exploatarea omului de cãtre om, realizarea de venituri prin însuşirea muncii altora sunt cu desãvârşire interzise. Nimeni nu poate fi retribuit dacã nu presteazã o munca socialmente necesarã şi nu poate realiza alte venituri decât cele legal cuvenite. Sustragerea de la munca, traiul parazitar, realizarea de câştiguri pe alte cai decât prin munca proprie contravin principiilor eticii şi echitãţii, sunt incompatibile cu însãşi esenta şi ţelurile societãţii socialiste.
(3) Oamenii muncii, în calitate de proprietari ai mijloacelor de producţie, bunuri ale întregului popor, şi, în acelaşi timp, de producãtori şi beneficiari ai valorilor materiale şi spirituale, poarta intreaga rãspundere pentru conducerea directa şi efectivã a fiecãrei unitãţi economice, pentru gospodãrirea judicioasã şi eficienta a bunurilor care le sunt încredinţate spre administrare. Fiecare întreprindere are obligaţia sa obţinã beneficii din care sa-şi asigure propria dezvoltare, sa contribuie cu o anumitã cota la dezvoltarea generalã a societãţii şi sa creeze resursele necesare pentru a asigura participarea la beneficii a oamenilor muncii şi a acoperi cheltuielile pentru satisfacerea unor nevoi social-culturale în cadrul programului general de creştere a nivelului de trai stabilit de partid şi de stat".

3. Art. 2 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 2. - (1) Venitul naţional, ca valoare nou creata în industrie, în agricultura şi în alte ramuri, reprezintã sursa dezvoltãrii economico-sociale a tarii şi ridicarea bunastarii întregului popor. Venitul naţional se repartizeazã pentru fondul de dezvoltare economico-socialã şi pentru fondul de consum, în vederea asigurãrii mijloacelor necesare atât pentru dezvoltarea intensiva a forţelor de producţie, cat şi pentru creşterea continua a veniturilor oamenilor muncii.
(2) Fondul de consum, care reprezintã partea din venitul naţional destinatã veniturilor individuale realizate de membrii societãţii pe baza muncii prestate, precum şi pentru acoperirea cheltuielilor pe care le face societatea în vederea satisfacerii nevoilor întregii populaţii, revine oamenilor muncii şi membrilor lor de familie pe urmãtoarele cai:
a) retributia dupã cantitatea, calitatea şi importanta socialã a muncii, în funcţie de contribuţia la dezvoltarea producţiei materiale şi spirituale a societãţii;
b) participarea la beneficii, în raport cu contribuţia fiecãruia la dezvoltarea întreprinderii respective şi cu vechimea în unitate;
c) retributia socialã de care beneficiazã oamenii muncii din fondurile destinate învãţãmântului de toate gradele, ocrotirii sãnãtãţii, pensiilor, alocaţiilor de stat pentru copii, ajutoarelor familiale, indemnizaţiilor pentru incapacitate de munca, cheltuielilor destinate trimiterii la tratament balnear şi odihna, întreţinerii creselor, gradinitelor, cãminelor de nefamilisti, cantinelor, acordãrii de locuinţe, precum şi altor nevoi cu caracter social-cultural".

4. Art. 3 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 3. - (1) Retribuirea se face pe baza principiului socialist al repartiţiei dupã cantitatea, calitatea şi importanta socialã a muncii, în funcţie de contribuţia la dezvoltarea producţiei materiale şi spirituale a întregii societãţi şi de rezultatele obţinute în munca.
(2) Retribuirea muncii trebuie sa asigure cointeresarea materialã a celor ce muncesc şi repartizarea echitabila a veniturilor provenite din munca.
(3) Fondul de retribuire se determina în funcţie de valoarea producţiei nete, de producţia fizica sau de alte sarcini specifice şi se acorda potrivit principiilor socialiste de retribuire. În fondul total de retribuire la nivelul economiei naţionale se include şi fondul aferent participãrii la beneficii a oamenilor muncii. Retributia cuprinde retributia tarifara, indemnizaţiile, premiile, sporurile şi alte drepturi prevãzute de lege pentru munca prestatã.
(4) În scopul asigurãrii creşterii continuie a nivelului de trai al oamenilor muncii, se majoreazã periodic retributia tuturor categoriilor de personal, în conformitate cu prevederile planului naţional unic de dezvoltare economico-socialã a tarii şi corespunzãtor creşterii productivitatii muncii sociale şi venitului naţional".

5. Art. 6 alin. (1) se completeazã la prima poziţie şi se adauga o noua poziţie şi un alineat nou (2), dupã cum urmeazã:
"- realizarea şi depãşirea producţiei fizice, a valorii producţiei nete;
- îndeplinirea sarcinilor specifice de munca.
(2) La stabilirea cotei de participare la beneficii consiliul oamenilor muncii va avea în vedere:
a) contribuţia personalului muncitor la realizarea beneficiului planificat şi obţinerea unor beneficii peste plan;
b) retributia tarifara;
c) vechimea în unitate."

6. Art. 7, litera c) se completeazã cu urmãtoarele prevederi:
"- acordarea unor adaosuri la retributie pentru depãşirea producţiei fizice, a valorii producţiei nete;
- participarea la beneficiul obţinut de unitatea în care îşi desfãşoarã activitatea;
- acordarea unor drepturi din fondul social al întreprinderii, atribuirea de locuinţe din spaţiul locativ aflat în administrarea ei, participarea la excursii colective în strãinãtate, organizate de unitatea economicã pe baza realizãrii şi depãşirii exportului".

7. La art. 9, litera c) se modifica şi se adauga lit. c^1), lit. c^2) şi un alineat nou (2), dupã cum urmeazã:
"c) participarea la beneficii a oamenilor muncii din unitãţile economice;
c^1) premii anuale pentru personalul din instituţiile de stat şi alte unitãţi stabilite de lege;
c^2) premii acordate în cursul anului pentru realizari deosebite în îndeplinirea sarcinilor în perioada respectiva, premii pentru economii de materiale şi forta de munca, precum şi alte recompense cu caracter limitat ce se acorda personalului din unele sectoare de activitate pentru rezultatele deosebite obţinute în îndeplinirea anumitor obiective specifice.
(2) Retributia tarifara, precum şi alte venituri care se cuvin, potrivit legii, persoanelor care muncesc în unitãţile socialiste de stat sunt efective şi nu sunt supuse impozitului. Impozitul pe fondul total de retribuire se suporta de unitãţile socialiste".

8. Art. 10 se completeazã cu un alineat nou (3), cu urmãtorul cuprins:
"(3) Consiliul oamenilor muncii din fiecare unitate poarta intreaga rãspundere pentru modul de aplicare a principiilor socialiste de retribuire, pentru modul de gospodãrire şi utilizare a fondurilor destinate atât cheltuielilor de producţie, cat şi celor de consum".

9. Art. 12 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 12. - (1) Formele de retribuire sunt urmãtoarele:
a) în acord sau cu bucata, când retributia cuvenitã rezulta din înmulţirea tarifului pe unitatea de produs sau pe lucrare cu numãrul produselor sau al lucrãrilor realizate. În funcţie de condiţiile concrete de organizare a muncii şi de interesul stimulãrii mai puternice a unor laturi cantitative sau calitative ale activitãţii, se pot aplica urmãtoarele variante ale acordului:
- acord direct, când retributia realizatã de muncitori, stabilitã pe baza de tarife pe unitatea de produs sau pe lucrare, este direct proporţionalã cu cantitatea de produse, lucrãri sau alte unitãţi fizice executate; aceasta forma de retribuire se aplica în industrie în raport cu numãrul de bucãţi, metri, tone executate; în construcţii, în raport cu numãrul de mc zidãrie, mp dulgherie, tencuieli; în agricultura, în raport cu numãrul de hectare lucrate sau animale ingrijite; în transporturi, în raport cu tonele-marfa transportate, precum şi în alte ramuri şi activitãţi unde mãsurarea muncii se poate face individual pe baza de norme;
- acord global, când o formatie de lucru, lot, şantier, ferma îşi asuma pe baza unui contract încheiat cu unitatea din care face parte, obligaţia executãrii într-un anumit termen a unui produs complet, a unui obiect fizic sau a unei producţii stabilite în unitãţi fizice, pentru care primeşte o suma globalã determinata în raport cu manopera necesarã pentru executarea sarcinilor prevãzute în contract. Acordul global se aplica acolo unde caracteristicile procesului tehnologic impun participarea colectivã pe echipe a oamenilor muncii la realizarea sarcinilor de producţie şi unde prin mãsuri tehnico-organizatorice specifice acestei forme de retribuire se asigura o productivitate a muncii mai mare. În industrie se aplica pentru realizarea unui produs complet sau lucrare, la care participa una sau mai multe echipe, sau pentru obţinerea unei anumite producţii fizice; în construcţii se aplica pentru realizarea unui bloc de locuinţe, hala industriala, pod, linie electrica sau alte obiecte complete; în agricultura, pentru realizarea unei anumite producţii de cereale, carne, lapte, legume sau altele.
În contract se prevãd termenele de execuţie, sumele cuvenite drept retributie, cheltuielile de producţie planificate sau consumurile normate şi alte condiţii. Retributia cuvenitã se acorda proporţional cu îndeplinirea sarcinilor de producţie, respectarea cheltuielilor, a termenelor şi a celorlalte condiţii stabilite în contract, fãrã sa fie plafonata.
Modul de aplicare a acordului global, de stabilire a sumelor cuvenite, de acordare a avansurilor şi de restituire a garanţiilor, precum şi alte elemente necesare, se stabilesc - pe ramuri ale economiei naţionale - prin decret al Consiliului de Stat.
În acord global pot lucra toate categoriile de personal ale subunitatii - secţie, atelier, şantier, lot şi altele similare -, inclusiv cadrele de conducere ale acesteia.
Maistrul inclus în formatia de acord global va primi retributia în aceeaşi proporţie cu gradul de îndeplinire mediu al retributiei tarifare a muncitorilor din formatia condusã, corespunzãtor timpului lucrat în cadrul programului de lucru aprobat. Adaosul de acord global la maiştri se plãteşte dacla s-a realizat producţia contractatã şi s-au respectat consumurile normate.
Inginerii, subinginerii şi tehnicienii care lucreazã în acord global şi conduc formaţii de lucru organizate la nivel de maistru vor primi retributia funcţiei pe care sunt încadraţi în aceeaşi proporţie cu gradul de îndeplinire mediu al retributiei tarifare a muncitorilor din formatia condusã, corespunzãtor timpului lucrat în cadrul programului de lucru aprobat. Adaosul de acord global se plãteşte dacã s-a realizat producţia contractatã şi s-au respectat consumurile normate.
Personalul de specialitate şi de conducere, pana la nivelul unei subunitati, inclus în formatia de acord global, va primi retributia în cadrul fondului total de retribuire prevãzut în contract pentr-u acest personal, recalculat în raport cu gradul de realizare a lucrãrii sau a producţiei contractate.
Sumele corespunzãtoare lucrãrilor executate lunar se plãtesc sub forma de avans, din care se retine o garanţie de 10 - 20 la suta. Plata sumelor reţinute se face la terminarea lucrãrilor, dacã s-au îndeplinit condiţiile şi termenele convenite în contract. În cazul nerespectãrii cheltuielilor, neandeplinirii altor condiţii prevãzute în contract, adaosul de acord se va putea reduce pana la anulare, corespunzãtor cu rãspunderea fiecãrui membru al formatiei;
- acord indirect, când personalul care deserveste nemijlocit mai mulţi lucrãtori retribuiţi în acord - ale cãror realizari sunt condiţionate de felul cum sunt deserviti - primeşte retributia proporţional cu nivelul mediu de îndeplinire a normelor realizate de lucrãtorii respectivi;
- acord progresiv, potrivit cãruia la un anumit nivel de realizare a sarcinilor dinainte stabilit, tariful pe unitatea de produs sau pe lucrare se majoreazã în anumite proporţii şi care se poate aplica, în mod excepţional, la locurile de munca şi în condiţiile stabilite prin lege;
b) în regie sau dupã timp, când retributia tarifara stabilitã pe ora, zi sau luna se acorda personalului pentru timpul efectiv lucrat la realizarea integrala a sarcinilor de serviciu:
- la muncitori, sarcinile de serviciu se exprima fie sub forma unei norme de producţie zilnica sau lunarã, fie sub forma de atribuţii concrete ce se stabilesc pe o zona de deservire precizatã, fie sub alte forme specifice ramurii, subramurii sau activitãţii în care lucreazã;
- pentru personalul de execuţie tehnic, economic, de alta specialitate, administrativ, de deservire şi de paza, sarcinile de serviciu, atribuţiile şi rãspunderile se stabilesc concret pentru fiecare loc de munca şi pentru fiecare executant. Numãrul de lucrãtori din aceasta categorie de personal trebuie sa fie determinat pe baza unei fundamentari ştiinţifice, prin normative şi norme de munca aprobate în condiţiile stabilite de lege;
c) forma de retribuire pe baza de tarife sau cote procentuale din valoarea achiziţiilor, desfacerilor sau prestãrilor de servicii, când veniturile cuvenite se calculeazã asemãnãtor acordului direct, proporţional cu nivelul de realizare a sarcinilor stabilite pentru fiecare lucrator. Tarifele şi cotele procentuale se determina în corelare cu retributia tarifara a personalului cu atribuţii şi raspunderi similare ; la depãşirea sau nerealizarea sarcinilor venitul este, ca şi în cazul retribuirii în acord, direct proporţional cu nivelul de realizare a sarcinilor.
(2) În scopul creşterii eficientei activitãţii atât în cazul retribuirii în acord direct, cat şi în regie, retributia cuvenitã pe baza indicatorilor cantitativi se poate majorã sau diminua în funcţie de îndeplinirea a 1-2 indicatori suplimentari, specifici activitãţii respective".

10. Art. 16 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 16. - (1) Retributia tarifara a muncitorilor se stabileşte diferenţiat, pentru fiecare categorie sau funcţie, pe un nivel de baza şi doua trepte de retribuire.
(2) Prin treptele de retribuire, în cadrul categoriei de încadrare, retributia tarifara se difereatiaza în funcţie de calitãţile personale ale muncitorilor, reflectate în rezultatele obţinute în munca.
(3) La ultima categorie de calificare pot fi încadraţi muncitorii cu o inalta calificare, initiativa, experienta şi vechime în meserie, care executa lucrãri de tehnicitate deosebita şi de mare precizie, prevãzute la ultima categorie din indicatoarele tarifare de calificare.
(4) Numãrul muncitorilor ce pot fi încadraţi la ultima categorie va fi de 5-8% din numãrul total al muncitorilor calificaţi din ramura respectiva. Diferentierea pe ramuri în cadrul acestor limite şi condiţiile de încadrare se stabilesc prin decret al Consiliului de Stat".

11. Art. 17 alin. (5) va avea urmãtorul cuprins:
"(5) Muncitorii care se califica în alte meserii pot fi încadraţi, dupã absolvirea cursurilor de calificare, pana la categoria şi treapta avutã, pe baza de proba practica şi verificarea cunoştinţelor de cãtre comisia tehnica de încadrare şi promovare a muncitorilor. La determinarea vechimii în meserie se poate lua în calcul şi perioada lucrata ca muncitor calificat în alta meserie".

12. Art. 18 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 18. - (1) Reţelele tarifare se stabilesc pe ramuri, subramuri sau activitãţi din cadrul economiei.
(2) Retributia tarifara se diferentiaza, în unele ramuri sau activitãţi, pe mai multe niveluri de retribuire, în raport cu:
a) complexitatea procesului tehnologic;
b) gradul de inzestrare tehnica;
c) importanta ramurii, subramurii sau întreprinderii pentru dezvoltarea economiei naţionale;
d) forma de retribuire utilizata, în acord sau în regie.
(3) Retributia tarifara la categoria 1 baza şi la categoria maxima baza din reţelele tarifare pentru muncitori calificaţi şi coeficienţii de ierarhizare a acestora pe ramuri, subramuri sau activitãţi sunt urmãtoarele:Retributia tarifara


Nr.crt. Reţeaua şi nivelul Numãr de Categoria1 Coefi- Categoria Coefi-
categorii baza de cient maxima baza cient
în reţea ierarhizare de ierarhizare
--------------------------------------------------------------------------------
1. Mine subteran A 6 2193 1,350 3990 1,910
2. Construcţii de aeronave
şi motoare de aeronave 7 2081 1,285 3386 1,620
3. Mine subteran B 6 1951 1,200 3672 1,755
4. Mine subteran C 6 1912 1,180 3328 1,590
5. Siderurgie A; construcţii
de maşini A0 acord 7 1887 1.160 3233 1.545
6. Mine suprafata A 7 1867 1,150 2683 1,285
7. Construcţii de maşini A
acord şi A0 regie 7 1826 1,125 2968 1,420
8. Siderurgie B ; metalurgie
neferoasa 7 1826 1,125 3029 1,450
9. Foraj 7 1826 1.125 2907 1,390
10. Ciment 6 1826 1,125 2693 1,290
11. Construcţii A acord 6 1805 1.110 2876 1,375
12. Poligrafie A0 7 1805 1,110 3091 1,480
13. Construcţii de maşini
A regie şi B acord ;
mecanici agricoli 7 1795 1,105 2846 1,360
14. Construcţii B acord 6 1795 1,105 2785 1,330
15. Chimie A0 7 1785 1,100 2836 1,355
16. Transporturi auto (soferi) 3 1775 1,095 2744 1,310
17. Poligrafie B0 7 1775 1,095 2958 1,415
18. Mine suprafata B 7 1765 1,090 2519 1,205
19. Chimie A 7 1765 1,090 2825 1,350
20. Petrol A 7 1765 1,090 2642 1,265
21. Tabacarie-prelucrare cauciuc 6 1754 1.080 2540 1,215
22. Construcţii de maşini B regie 7 1734 1,070 2703 1,295
23. Energie electrica A 7 1724 1.065 2744 1,310
24. Poligrafie A 7 1724 1,065 2805 1,340
25. Mine suprafata C ;
cariere-balastiere 7 1714 1,055 2438 1,165
26. Confecţii piele 6 1714 1,055 2438 1,165
27. Chimie B ; petrol B ;
zahãr-ulei 7 1703 1,050 2530 1,210
28. Energie electrica B 7 1703 1,050 2672 1,280
29. Construcţii B regie 6 1703 1,050 2550 1,220
30. Sticla 8 1703 1,050 2764 1,320
31. Poligrafie B 7 1703 1,050 2672 1,280
32. Textile 7 1703 1,050 2509 1,200
33. Materiale de construcţii A;
materiale refractare 6 1703 1,050 2407 1,150
34. Agricultura
- sector zootehnic 5 1683 1,040 2448 1,170
- sector vegetal 4 1683 1,040 2295 1,100
35. Energie electrica C 7 1683 1,040 2581 1,235
36. Prelucrare lemn A acord;
exploatãri forestiere A 7 1673 1,030 2468 1,180
37. Alimentara A 6 1673 1,030 2387 1,140
38. Prelucrare lemn A regie
şi B acord 7 1652 1,020 2428 1,160
39. Gospodãrie comunalã A ;
alimentara B 6 1642 1,015 2315 1,105
40. Prelucrare lemn B regie 7 1622 1,000 2387 1,140
41. Materiale de construcţii B;
gospodãrie comunalã B ;
alimentara C 6 1622 1,000 2285 1,095
42. Exploatãri forestiere B;
industria localã 7 1622 1,000 2387 1,140
43. Silvicultura 5 1622 1,000 2091 1,00
--------------------------------------------------------------------------------


13. Art. 21 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 21. - Retributia tarifara a personalului operativ, a cãrui activitate este asemãnãtoare cu cea a muncitorilor calificaţi, se diferentiaza, în cadrul aceleiaşi funcţii şi calificãri, pe un nivel de baza şi doua trepte de retribuire; la stabilirea retributiei acestei categorii de personal se aplica toate reglementãrile referitoare la retribuirea muncitorilor".

14. Dupã articolul 22 se introduce un titlu nou, "B1 RETRIBUTIA TARIFARA A PERSONALULUI TEHNIC-PRODUCTIV-MAIŞTRI", iar art. 24, care devine art. 23, va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 23 - (1) Retributia tarifara a maiştrilor se stabileşte corespunzãtor cu rãspunderea şi rolul lor de organizator şi conducãtor nemijlocit al formatiei de lucru, precum şi de participant în mod direct, alãturi de muncitorii din subordine, la executarea unor operaţii complexe, a unor lucrãri de întreţinere, reparaţii, de reglaje a utilajelor şi a altor lucrãri care necesita inalta calificare şi experienta.
(2) Retributia tarifara a maiştrilor este stabilitã pe trei funcţii: maistru, maistru principal şi maistru principal specialist. În cadrul fiecãrei funcţii retributia tarifara este stabilitã pe clase, la un nivel de baza şi 6 gradatii, fiind diferenţiatã pe ramuri, subramuri şi activitãţi, dupã cum urmeazã:
Clasele de retribuire la nivelul de baza - minim - şi la ultima gradatie - maxim - ale funcţiilor de:Ramura, subramura sau maistru principal maistru maistru
activitatea principal
specialist
--------------------------------------------------------------------------------
Mine subteran A 27-33 28-34 29-35
Mine subteran B 25-31 26-32 27-33
Mine subteran C 24-30 25-31 26-32
Siderurgie A 23-29 24-30 25-31
Siderurgie B 22-28 23-29 24-30
Melalurgie neferoasa 22-28 23-29 24-30
Foraj 21-27 23-29 24-30
Construcţii maşini Ao şi A 21-27 22-28 23-29
Construcţii-montaj A 21-27 22-28 23-29
Energie electrica A 20-26 22-28 23-29
Construcţii maşini B 20-26 21-27 22-28
Construcţii-montaj B 20-26 21-27 22-28
Chimie A0 şi A 20-26 21-27 22-28
Poligrafie A0 şi A 20-26 21-27 22-28
Mine suprafata A 19-25 21-27 22-28
Energie electrica B 19-25 21-27 22-28
Petrol A 19-25 21-27 22-28
Ciment 19-25 21-27 22-28
Poligrafie B0 şi B 19-25 20-26 21-27
Mine suprafata B 18-24 20-26 21-27
Energie electrica C 18-24 20-26 21-27
Sticla şi ceramica fina 18-24 20-26 21-27
Petrol B 18-24 20-26 21-27
Chimie B 18-24 20-26 21-27
Zahãr - ulei 18-24 20-26 21-27
Tabacarie-prelucrare cauciuc 18-24 20-26 21-27
Prelucrare lemn A 18-24 20-26 21-27
Exploatãri forestiere A 18-24 20-26 21-27
Textile 18-24 19-25 20-26
Materiale de construcţii A 17-23 19-23 20-26
Prelucrare lemn B 17-23 19-25 20-26
Alimentara A 17-23 19-25 20-26
Mine suprafata C 17-23 19-25 20-26
Materiale refractare 17-23 19-25 20-26
Confecţii piele 17-23 19-25 20-26
Alimentara B şi C 16-22 18-24 19-25
Industrie localã 16-22 18-24 19-25
Gospodãrie comunalã A 16-22 18-24 19-25
Exploatãri forestiere B 16-22 18-24 19-25
Cariere-balastiere 15-21 17-23 18-24
Materiale de construcţii B 15-21 17-23 18-24
Gospodãrie comunalã B 15-21 17-23 18-24
--------------------------------------------------------------------------------

(3) Muncitorii şi tehnicienii care, potrivit legii, sunt încadraţi în funcţii de maiştri vor primi retributia tarifara la nivelul de baza sau la o gradatie care sa le asigure doua clase mai mult decât retributia ce o primeau ca muncitori sau tehnicieni, inclusiv indemnizaţia tarifara primitã ca muncitori pentru conducerea formatiei de lucru. La promovarea din funcţia de maistru în aceea de maistru principal şi din aceasta în maistru principal specialist se acorda o clasa de retribuire.
(4) Promovarea în funcţia de maistru principal specialist se va face, prin concurs, din rândul maiştrilor principali cu o vechime de minimum 5 ani în aceasta funcţie şi care au dovedit o inalta competenta profesionalã şi au autoritate morala şi politica în cadrul colectivului de munca.
(5) Numãrul maiştrilor principali specialişti va fi de 5-8% din numãrul total al maiştrilor din ramura respectiva, iar diferentierea pe ramuri în cadrul acestor limite se face prin decret al Consiliului de Stat.
(6) Fondul de retribuire pentru maiştri se planifica în cadrul fondului pentru muncitori şi se recalculeazã în raport cu nivelul realizarilor, în condiţiile stabilite pentru aceştia.
(7) Trecerea maiştrilor în gradatii superioare se face o data pe an, pentru cel mult 40% din numãrul total al acestora, cu respectarea condiţiilor de vechime prevãzute de <>Legea nr. 12/1971 şi de prezenta lege.
(8) Maistrii vor lucra în acord global în toate cazurile în care muncitorii lucreazã în acord şi vor primi retributia conform prevederilor art. 12 alin. (1), lit. a)."

15. Art. 24 va avea urmãtorul cuprins:
"Art 24. - (1) Retributia tarifara a personalului tehnic, economic, de alta specialitate, administrativ, de deservire şi de paza din toate ramurile, subramurile şi activitãţile economice şi sociale se stabileşte pe 41 clase de retribuire. Retributia tarifara corespunzãtoare fiecãrei clase este urmãtoarea:Clasa de retribuire Retributia
---------------------------------------
1 1425
2 1450
3 1485
4 1520
5 1570
6 1620
7 1670
8 1720
9 1770
10 1825
11 1880
12 1940
13 2000
14 2060
15 2120
16 2180
17 2240
18 2310
19 2380
20 2470
21 2560
22 2670
23 2780
24 2910
25 3050
26 3200
27 3350
28 3500
29 3670
30 3840
31 4020
32 4230
33 4450
34 4670
35 4890
36 5110
37 5340
38 5590
39 5870
40 6150
41 6430
---------------------------------------

(2) Prima clasa corespunde retributiei minime pe economie, iar clasa 41 retributiei tarifare maxime a personalului din unitãţile de stat".

16. Art. 25 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 25. - Retributia tarifara a personalului de execuţie tehnic, economic şi de alta specialitate se stabileşte pe funcţii şi, în cazurile prevãzute de lege, şi pe grade profesionale. Pentru fiecare funcţie retributia tarifara se stabileşte pe un nivel de baza şi 6-7 gradatii".

17. Art. 27 alin. (1) va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 27. - (1) Retributia tarifara a principalelor funcţii de execuţie tehnice, economice şi de alta specialitate din întreprinderi este diferenţiatã, în raport cu grupa de ramuri, dupã cum urmeazã:Grupa de Inginer Economist, Subinginer Tehnician Planificator,
ramuri chimist, contabil
fizician statistician,
merceolog
-------------------------------------------------------------------------------
sim- prin- sim- prin- sim- prin- sim- prin- sim- prin-
plu cipal plu cipal plu cipal plu cipal plu cipal
-------------------------------------------------------------------------------
I
Subteran 28-35 29-37 26-33 20-35 18-25 23-31
I
Suprafata 24-31 26-34 21- 23- 23-30 25-32 15-22 20-28 9-16 14-22
28(3) 31(3)
II 23- 26-34 21- 23- 22-29 24-31 14-21 19-27 9-16 14-22
30(1) 28(3) 31(3)
III 22- 24-32 21-28 23-31 20- 22- 13-20 18-26 9-16 14-22
29(2) 27(2) 29(2)
IV 21-28 23-31 20-27 22-30 19-26 21-28 12-19 17-25 9-16 14-22
V 20-27 22-30 19-26 21-29 18-25 20-27 11-18 16-24 8-15 13-21
VI 19-26 21-29 18-25 20-28 17-24 19-26 10-17 15-23 7,5-14 12-20
VII 18-25 20-28 17-24 19-27 16-23 18-25 9-16 14-22 7,5-14 11-19
-------------------------------------------------------------------------------

(1) La ramura metalurgie feroasa A, retributia este mai mare cu o clasa.
(2) Se aplica şi la santierele unde maistrii sunt retribuiţi cu nivelul construcţii A, construcţii maşini A.
(3) La grupele I şi II de ramuri, retributia funcţiilor de economist şi economist principal este mai mare cu o clasa".

18. Art. 29 alin (3) va avea urmãtorul cuprins:
"(3) Încadrarea în grade de organizare a unitãţilor, cu sau fãrã personalitate juridicã, se face, pe baza criteriilor prevãzute la alin. (2), la înfiinţare, prin decret al Consiliului de Stat. Modificarea gradului de organizare al unitãţilor se va putea face - acolo unde este cazul - odatã cu aprobarea planului naţional unic de dezvoltare economico-socialã".

19. Art. 30 alin. (2) şi (4) vor avea urmãtorul cuprins:
"(2) La încadrarea în funcţii de conducere prevãzute cu indemnizaţie se acorda indemnizaţia minima, iar la promovarea personalului, care a ocupat asemenea funcţii, în funcţii de conducere imediat superioare, se stabileşte o indemnizaţie mai mare cu 5 la suta decât cea avutã anterior.
Indemnizaţia de conducere se poate majorã treptat, între limitele prevãzute de lege, ţinându-se seama de calitãţile personale şi de vechimea în funcţii de conducere a fiecãruia. Se vor putea acorda indemnizaţii spre limita maxima reprezentând peste 90 la suta din indemnizaţia cea mai mare la cel mult 25 la suta din numãrul cadrelor cu aceleaşi funcţii sau cu funcţii echivalente, calculat separat pe total unitãţi subordonate şi separat pentru aparatul ministerelor, celorlalte organe centrale şi consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti. Indemnizaţia de conducere nu face parte din retributia tarifara, dar se include în calculul retributiei medii."
"(4) Retributia tarifara a funcţiilor de conducere ale compartimentelor şi subunitatilor din cadrul unitãţilor - şef serviciu, şef secţie producţie, şef birou, şef atelier şi funcţiile echivalente acestora - se stabileşte pe un nivel de baza şi 6-7 gradatii. Retributia tarifara a funcţiilor de şef secţie producţie coordonator, şef serviciu tehnic, şef serviciu economic este diferenţiatã pe grupe de ramuri şi grade de organizare, astfel:
Clasele de retribuire la nivelul de baza - minim - şi la ultima gradatie - maxim -Gradul de organizare al
întreprinderii sau Grupa de ramuri
sectiei
-------------------------------------------------------------------------------
I II III IV V VI VII
-------------------------------------------------------------------------------
a 34-40 33-39 32-38 31-37 30-36 29-35 28-34
-------------------------------------------------------------------------------
Special*) b 33-39 32-38 31-37 30-36 29-35 28-34 27-33
-------------------------------------------------------------------------------
c 30-36 30-36 30-36 29-35 28-34 27-33 26-32
-------------------------------------------------------------------------------
a 33-39 32-38 31-37 30-36 29-35 28-34 27-33
-------------------------------------------------------------------------------
I b 32-38 31-37 30-36 29-35 28-34 27-33 26-32
-------------------------------------------------------------------------------
c 29-35 29-35 29-35 28-34 27-33 26-32 25-31
-------------------------------------------------------------------------------
a 32-38 31-37 30-36 29-35 28-34 27-33 26-32
-------------------------------------------------------------------------------
II b 31-37 30-36 29-35 28-34 27-33 26-32 25-31
-------------------------------------------------------------------------------
c 28-34 28-34 28-34 27-33 26-32 25-31 24-30
-------------------------------------------------------------------------------
a 31-37 30-36 29-35 28-34 27-33 26-32 25-31
-------------------------------------------------------------------------------
III b 30-36 29-35 28-34 27-33 26-32 25-31 24-30
-------------------------------------------------------------------------------
c 27-33 27-33 27-33 26-32 25-31 24-30 23-29
-------------------------------------------------------------------------------
a 29-35 28-34 27-33 26-32 25-31 24-30 23-29
-------------------------------------------------------------------------------
IV b 28-34 27-33 26-32 25-31 24-30 23-29 22-28
-------------------------------------------------------------------------------
c 25-31 25-31 25-31 24-30 23-29 22-28 21-27
-------------------------------------------------------------------------------
a 27-33 26-32 25-31 24-30 23-29 22-28 21-27
-------------------------------------------------------------------------------
V b 26-32 25-31 24-30 23-29 22-28 21-27 20-26
-------------------------------------------------------------------------------
c 23-29 23-29 23-29 22-28 21-27 20-26 19-25
-------------------------------------------------------------------------------


a - şef secţie producţie coordonator
b - şef serviciu tehnic
c - şef serviciu economic".

20. La art. 31 alin. (1) numãrul de gradatii se modifica de la "3-5" la "4-6", iar alin. (2) va avea urmãtorul cuprins:
"(2) Retributia tarifara a unor funcţii din categoria personalului administrativ, în întreprinderi, este urmãtoarea:
Clasele de retribuire corespunzãtoare nivelului de baza
- minim - şi ultimei gradatii - maxim - ale retributiei tarifare a unor funcţii administrativeFuncţia Simplu Principal
--------------------------------------------------
Stenodactilograf 9-15 13-19
--------------------------------------------------
Magaziner 7-12 10-16
--------------------------------------------------
Dactilograf 8-14 11-17
--------------------------------------------------
Arhivar 3-7 6-11
--------------------------------------------------


21. La art. 31 alin. (1) numãrul de gradatii se modifica de la "3-5" la "4-6", iar alin. (2) va avea urmãtorul cuprins:
"(2) Retributia tarifara a unor funcţii de deservire şi de paza este urmãtoarea:
Clasele de retribuire corespunzãtoare nivelului de baza
- minim - şi ultimei gradatii - maxim - ale retributiei tarifare


Funcţia


Personal de paza
--------------------------------------------------
Şef formatie-paza, pompieri I 13-19
II 11-17
III 9-15
--------------------------------------------------
Controlor poarta 6-11
--------------------------------------------------
Paznic, portar, pompier 2- 6
--------------------------------------------------
Personal de deservire
--------------------------------------------------
Curier 2- 6
--------------------------------------------------
Îngrijitor 1- 5"
--------------------------------------------------


22. Art. 33 alin. (2) se modifica, iar dupã alin. (2) se introduc trei alineate noi (2)^1, (2)^2 şi (2)^3, dupã cum urmeazã:
"(2) În cursul unui an, în cadrul fiecãrei unitãţi, pot fi trecuţi în gradatii superioare de retribuire - o data pe an - cel mult 30% din totalul personalului încadrat pe gradatii, exclusiv maistrii, din care cel mult 10% din numãrul rezultat prin aplicarea procentului de pana la 30%, în gradatiile 5, 6 şi 7. Trecerea în gradatia ultima - gradatia a 6-a sau a 7-a, dapa caz -se va face în mod excepţional, cu confirmarea organului ierarhic superior al unitãţii. Vechimea minima de 2 ani pentru trecerea de la nivelul de baza la gradatia 1 şi de 3 ani pentru trecerea de la o gradatie inferioarã la cea imediat superioarã se poate reduce, pentru cei care îndeplinesc condiţiile prevãzute de lege, cu cel mult 1/3, iar reducerea totalã a vechimii minime necesare trecerii pana la ultima gradatie în cadrul aceleiaşi funcţii nu poate depãşi 1/5, potrivit <>Legii nr. 12/1971 . Persoanele care beneficiazã de creşterea retributiei tarifare, ca urmare a majorãrii generale a acesteia, nu vor putea fi trecute în gradatii superioare timp de 6 luni de la data majorãrii retributiei.
(2)^1 Numãrul personalului încadrat la ultima gradatie nu va depãşi 5-8% din totalul personalului încadrat pe gradatii din cadrul fiecãrei unitãţi. Diferentierea pe ministere sau alte organe centrale a procentului de 5-8% se face prin planul naţional unic de dezvoltare economico-socialã.
(2)^2 În cazul unitãţilor cu numãr restrâns de personal încadrat pe gradatii, la care prin aplicarea prevederilor de la alin. (2) rezulta, annual, un numãr mai mic de 1 pentru acordarea gradatiilor 5, 6 şi 7, procentul respectiv se va întregi în anii urmãtori cu procentul aferent acelor ani, pana la nivelul care sa asigure posibilitatea trecerii într-o asemenea gradatie.
(2)^3 Eşalonarea pe luni a acordãrii gradatiilor, precum şi fondurile corespunzãtoare, se stabilesc anual pe ministere, celelalte organe centrale şi consilii populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, prin planul naţional unic de dezvoltare economico-socialã".

23. Art. 34 alin. (1) va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 34. - (1) Promovarea personalului, în funcţiile de inginer principal, economist principal, tehnician principal, contabil principal, funcţionar principal şi altele echivalente, se va face în condiţiile prevãzute de lege."

24. La art. 35 lit. b), dupã "maiştri" se va adauga "personal operativ", iar la lit. c), dupã "învãţãmântul superior" se va adauga "sau de subingineri" şi dupã "muncitori" se va adauga "personal operativ".

25. Art. 39 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 39. - Pentru fiecare persoana, indiferent de funcţia pe care o deţine într-o întreprindere, centrala industriala, minister, alte unitãţi economice sau instituţii, ţinând seama de rolul ce-i revine la locul de munca sau în funcţia încredinţatã, se stabilesc sarcini de serviciu precise, a cãror îndeplinire este obligatorie. Retributia tarifara integrala - şi, dupã caz, indemnizaţia de conducere - se acorda în funcţie de îndeplinirea tuturor sarcinilor încredinţate, atât a celor ce decurg din planul unitãţii sau al compartimentului în care lucreazã persoana respectiva, cat şi a sarcinilor proprii de munca. Depãşirea indicatorilor de plan care conditioneaza acordarea retributiei atrage dupã sine mãrirea corespunzãtoare a retributiei dacã organul ierarhic superior a constatat ca s-a ţinut seama la aprobarea planului de folosirea completa a capacitãţilor de producţie; neandeplinirea integrala a sarcinilor de serviciu atrage dupã sine acordarea unei retribuţii diminuate în mod corespunzãtor".

26. Art. 41 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 41. - (1) Pentru personalul din conducerea unitãţilor economice - director, inginer şef, contabil şef şi funcţii echivalente - retributia tarifara se acorda în funcţie de realizarea sarcinilor proprii de munca ce le revin, precum şi în raport cu îndeplinirea a 2 pana la 4 indicatori de plan care trebuie sa reflecte în mod sintetic specificul activitãţii unitãţii. În cadrul acestor indicatori se va introduce, în mod obligatoriu, valoarea producţiei nete exprimate potrivit specificului fiecãrei ramuri, precum şi producţia fizica. La unitãţile care au sarcini de plan de export sau de încasãri din prestaţii de servicii internaţionale, unul dintre indicatorii de care este condiţionatã acordarea retributiei va fi realizarea acestor sarcini.
(2) Pentru maistrii, personalul de execuţie tehnic, economic şi de alta specialitate, inclusiv cel de conducere, retribuiţi în regie, din secţii, ateliere, laboratoare sau alte subunitati de producţie de baza sau auxiliare, retributia tarifara se acorda în funcţie de realizarea sarcinilor proprii de munca ce le revin, precum şi în raport cu realizarea a 2 pana la 4 indicatori de plan stabiliţi la nivelul subunitatii sau formatiei de lucru din care fac parte sau, acolo unde acest lucru nu este posibil, la nivelul sectiei sau al întregii întreprinderi.
(3) Pentru personalul de execuţie tehnic, economic şi de alta specialitate, inclusiv cel de conducere, din compartimentele functionale, retribuit în regie, acordarea retributiei tarifare este condiţionatã de realizarea sarcinilor proprii de munca, corespunzãtor funcţiei îndeplinite.
(4) Conducerile unitãţilor sunt obligate sa stabileascã pentru fiecare compartiment şi pentru fiecare persoana în parte sarcini de serviciu, în asa fel încât sa se asigure mãsurarea corespunzãtoare a muncii, folosirea raţionalã şi distribuirea echilibrata a sarcinilor pentru întregul personal, în vederea retribuirii fiecãruia în raport cu munca efectiv depusa".

27. Art. 42 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 42. - Retributia personalului prevãzut la art. 40 şi 41 se dimunueaza în mod corespunzãtor, în cazul neandeplinirii sarcinilor proprii de munca".

28. Art. 44 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 44. - (1) În cazul depãşirii indicatorilor sau a sarcinilor prevãzute pentru personalul retribuit dupã timpul lucrat, mãrimea adaosului retributiei tarifare în unitãţile economice este de:
a) la muncitori, 1% din retributia tarifara pentru fiecare procent de depasire a sarcinilor de munca stabilite;
b) la personalul din conducerea unitãţii, precum şi la maiştri, personalul de execuţie tehnic, economic şi de alta specialitate şi personalul de conducere din subunitatile de producţie, 2% din retributia tarifara şi, dupã caz, din indemnizaţia de conducere, pentru fiecare procent de depasire a indicatorilor stabiliţi, luati împreunã. Cu aceleaşi procente se diminueazã retributia tarifara şi, dupã caz, indemnizaţia de conducere a personalului, în cazul nerealizarii indicatorilor sau a sarcinilor prevãzute.
(2) Majorarea sau diminuarea retributiei, în raport cu îndeplinirea indicatorilor de plan, pentru personalul din conducerea unitãţilor economice, pentru maiştri, personalul de execuţie tehnic, economic şi de alta specialitate şi personalul de conducere din subunitatile de producţie, prevãzuţi la art. 41 alin. (1) şi (2), se calculeazã la sfârşitul fiecãrui trimestru. Sumele corespunzãtoare diminuarilor trimestriale pe ansamblul indicatorilor, rezultate dupã compensarea cu adaosurile calculate pentru trimestrele anterioare, se reţin în mod eşalonat, din retributia cuvenitã în urmãtoarele trei luni. Sumele corespunzãtoare adaosului cuvenit pentru depãşirea indicatorilor de plan se plãtesc în condiţiile prevãzute la alin. (6).
(3) Adaosul maxim ce se poate stabili pentru depãşirea sarcinilor ce decurg din planul unitãţii sau al compartimentului în care lucreazã, precum şi diminuarea maxima ce poate fi aplicatã în cazul nerealizarii acestor sarcini, sunt de 20% din retributia tarifara cuvenitã pentru timpul lucrat şi, dupã caz, şi din indemnizaţia de conducere.
(4) La recuperarea nerealizarii, suma cu care a fost diminuata retributia se poate restitui parţial sau total în funcţie de efectele acestei nerealizari şi de durata recuperãrii.
(5) În cazul indicatorilor la care se recupereazã nerealizarile din perioadele anterioare, adaosul la retributia tarifara pentru depãşirea sarcinilor de plan se determina numai pentru depãşirea rãmasã dupã compensarea nerealizarilor.
(6) La sfârşitul anului, în raport cu nivelul de îndeplinire pe întregul an a indicatorilor, se acorda adaosul cuvenit sau se aplica diminuarea corespunzãtoare a retributiei pentru personalul prevãzut la art. 41 alin. (1) şi (2), fãcându-se regularizarea fata de sumele reţinute în cursul anului. Adaosul sau diminuarea anuala, pe ansamblul indicatorilor stabiliţi, nu poate depãşi nivelul unei retribuţii tarifare lunare, inclusiv indemnizaţia de conducere, unde este cazul.
(7) Pentru muncitorii retribuiţi în regie, majorarea sau diminuarea retributiei tarifare se face lunar, în raport cu gradul de realizare a sarcinilor de munca stabilite".

29. Art. 45 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 45 - (1) În cazul nerealizarii sarcinilor de serviciu stabilite pentru muncitori şi celelalte categorii de personal, diminuarile individuale se stabilesc de cãtre biroul executiv al consiliului oamenilor muncii al unitãţii, ţinând seama de efectele acestor nerealizari asupra desfãşurãrii activitãţii unitãţii, precum şi gradul de rãspundere ce revine fiecãrui membru al colectivului de munca, corespunzãtor funcţiei îndeplinite. Pentru personalul din conducerea unitãţii, diminuarea retributiei tarifare pentru nerealizarea sarcinilor proprii de munca se stabileşte de cãtre organul ierarhic superior.
(2) În situaţia în care neîndeplinirea unora dintre sarcinile proprii de munca ce revin personalului tehnic, economic sau de alta specialitate a influentat direct nerealizarea altor indicatori de plan ai întreprinderii, diminuarile aplicate persoanelor în cauza vor fi cel puţin egale, în procente, cu cele aplicate conducerii unitãţii pentru aceste nerealizari.
(3) Diminuarile aplicate tuturor categoriilor de personal pentru nerealizarea sarcinilor proprii de munca pot ajunge pana la 1/3 din retributia tarifara şi din indemnizaţia de conducere, dupã caz, indiferent de funcţie. Suma corespunzãtoare diminuarilor pentru nerealizarea sarcinilor proprii de munca nu se restituie. Diminuarea totalã pentru nerealizarea atât a sarcinilor ce decurg din planul unitãţii sau al compartimentului, cat şi a sarcinilor proprii de munca, nu va depãşi 1/3 din retributia tarifara şi din indemnizaţia de conducere, dupã caz".

30. Art. 46 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 46. - (1) Suma cuvenitã în conformitate cu prevederile art. 12, 41, 42, şi 43 personalului tehnic, economic, de alta specialitate, administrativ, de paza şi de deservire se asigura din fondul de retribuire planificat unitãţilor pentru retribuirea acestor categorii de personal, recalculat potrivit reglementãrilor legale.
(2) Se interzice folosirea fondului de retribuire destinat muncitorilor şi maiştrilor pentru retribuirea personalului tehnic, economic, de alta specialitate, administrativ, de deservire şi de paza.
(3) Modul de stabilire a indicatorilor în funcţie de care se acorda retributia tarifara, a procentelor de majorare sau de diminuare a retributiei, în raport cu realizarea acestor indicatori, proporţia restituirii sumelor cu care a fost diminuata retributia la recuperarea nerealizarilor, precum şi criteriile de stabilire a depãşirii indicatorilor care dau dreptul la majorarea retributiei, se aproba prin decret al Consiliului de Stat. În acelaşi fel se vor putea stabili, de asemenea, indicatori sau sarcini de plan pentru unele activitãţi sau unitãţi, la care nu sunt aplicabili indicatorii şi sarcinile nominalizate în lege".

31. Art. 47 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 47. - În cazul indicatorilor de plan a cãror realizare se urmãreşte pe perioade mai mari de un trimestru, se vor efectua reţineri lunare de 5-20% din retributia tarifara şi indemnizaţia de conducere, care se restituie dupã încheierea perioadei, în raport cu gradul de realizare a indicatorilor de plan".

32. La art. 48 alin. (2) se adauga litera i), iar alin. (3) se modifica, dupã cum urmeazã:
"i) condiţii meteorologice deosebite - ceata, inghet pe pista - care fac imposibila realizarea programelor de zbor".
"(3) Conducerile unitãţilor care, cu toate mãsurile luate, nu pot asigura funcţionarea normalã a procesului de producţie - din lipsa materiilor prime, din cauza unor defectiuni tehnologice sau din alte cauze - sunt obligate sa retina în activitatea de baza numai personalul strict necesar şi sa repartizeze personalul disponibil la alte activitãţi sau în alte unitãţi, în vederea creãrii condiţiilor ca oamenii muncii sa-şi foloseascã integral timpul de munca. Acest personal are obligaţia, în conformitate cu prevederile Codului muncii, sa execute sarcinile ce-i sunt încredinţate, urmând a fi retribuit de unitãţile la care îşi desfãşoarã activitatea, în condiţiile prevãzute de lege. Pana la repartizarea la alte activitãţi sau în alte unitãţi, acest personal va putea primi 75% din retributia tarifara, pe o perioada ce nu va depãşi 30 de zile, dacã în tot acest timp a rãmas la dispoziţia unitãţii".

33. Art. 49 alin. (1) va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 49. - (1) Pentru personalul de conducere şi cel de execuţie din instituţiile finanţate de la bugetul de stat, inclusiv cel din aparatul ministerelor, celorlalte organe centrale şi al consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, acordarea retributiei tarifare şi a indemnizaţiei de conducere, dupã caz, este condiţionatã de realizarea sarcinilor proprii de munca, corespunzãtor funcţiei îndeplinite, care decurg din planul naţional unic de dezvoltare economico-socialã sau din alte acte normative, precum şi din planurile de munca şi din regulamentele de organizare şi funcţionare".

34. Dupã art. 49 se introduce un nou titlu "D1 PARTICIPAREA LA BENEFICII A OAMENILOR MUNCII", iar art. 50-57 vor avea urmãtorul cuprins:
"Art. 50. - (1) Beneficiul exprima în mod sintetic rezultatul activitãţii economice, modul de gospodãrire a fondurilor, reducerea cheltuielilor materiale şi creşterea productivitatii muncii, caracterizand eficienta activitãţii colectivelor de oameni ai muncii din unitãţile economice, spiritul de rãspundere cu care folosesc fondurile încredinţate de societate.
(2) În raport cu rezultatele obţinute, muncitorii, tehnicienii, inginerii, economistii şi celelalte categorii de personal muncitor din unitãţile economice beneficiazã anual de venituri directe bãneşti şi de alte drepturi materiale provenite din beneficiile realizate.
(3) Sumele cuvenite individual sub forma de participare la beneficii se stabilesc de cãtre consiliul oamenilor muncii, în condiţiile prevãzute de lege şi nu sunt plafonate.
Art. 51. - (1) Fondul de participare a oamenilor muncii la beneficii se constituie anual, la dispoziţia unitãţii, pe baza rezultatelor economice ale anului anterior, din urmãtoarele surse:
a) o cota din beneficiul realizat în cadrul prevederilor de plan, de pana la 3% în medie pe economie. Cota pe ministere, celelalte organe centrale şi consiliile populare judeţene şi al municipiului Bucureşti se stabileşte diferenţiat prin planul naţional unic de dezvoltare economico-socialã;
b) o cota de pana la 25% din beneficiile peste plan obţinute prin reducerea cheltuielilor materiale şi a celorlalte cheltuieli de producţie;
c) o cota de pana la 14% din beneficiile peste plan obţinute prin depãşirea valorii producţiei nete, ca urmare a depãşirii producţiei fizice;
d) o cota de pana la 8% din beneficiile peste plan obţinute pe alte cai, dar nu mai mult de cota stabilitã unitãţii respective pentru participarea la beneficiul planificat;
e) o cota de pana 10% din beneficiul peste plan obţinut de unitatea producãtoare, proporţional cu depãşirea exportului, în limita a 1,5% din valoarea exportului realizat peste plan. Cotele de constituire a fondului de participare în raport cu valoarea exportului peste plan se stabilesc prin planul naţional unic de dezvoltare economico-socialã, în mod diferenţiat pe ministere, celelalte organe centrale şi consiliile populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi pe relaţii.
(2) Defalcarea pe unitãţi a cotelor de constituire a fondului de participare la beneficiul realizat în cadrul prevederilor de plan, precum şi stabilirea cotelor din beneficiile peste plan, se fac, odatã cu aprobarea planului anual al unitãţii, de cãtre ministere, celelalte organe centrale şi consiliile populare judeţene şi al municipiului Bucureşti.
(3) Unitãţile producãtoare care depãşesc exportul beneficiazã şi de fonduri în valuta în limita a 2% din valuta realizatã peste plan, în vederea organizãrii de excursii colective în strãinãtate. Contravaloarea în lei a valutei respective se suporta din fondul de participare la beneficii, constituit la dispoziţia întreprinderii, sau parţial ori integral, de cãtre beneficiarii excursiei. Fondurile valutare pentru excursii colective în strãinãtate se repartizeazã direct întreprinderilor, în cadrul unei cote din fondul valutar total stabilit prin planul naţional unic de dezvoltare economico-socialã, pentru turism. Fondurile repartizate pe întreprinderi pot fi folosite numai pentru personalul muncitor al acestora.
Art. 52. - (1) Fondul de participare a oamenilor muncii la beneficii se acorda integral cu condiţia îndeplinirii valorii producţiei nete, exprimatã potrivit specificului fiecãrei ramuri, precum şi a producţiei fizice contractate. În cazul nerealizarii acestora, fondul de participare se reduce cu 1% pentru fiecare procent de nerealizare a planului la fiecare din aceşti indicatori, dar nu cu mai mult de 25% în total.
(2) La unitãţile economice la care, datoritã specificului, nu sunt planificati indicatori referitori la valoarea producţiei nete sau a producţiei fizice, prin planul naţional unic de dezvoltare economico-socialã se vor stabili indicatorii care reflecta activitatea de baza în funcţie de care se conditioneaza constituirea integrala a fondului de participare la beneficii.
Art. 53. - Pentru unitãţile economice organizate la nivel de fabrica, exploatare sau alte unitãţi similare care au organizare asemãnãtoare cu cea a întreprinderilor, inclusiv fermele de producţie, secţiile de mecanizare a agriculturii, precum şi pentru subunitatile care prelucreaza sau industrializeaza produse agricole vegetale sau animale din unitãţile agricole de stat, fondul de participare la beneficii se acorda independent de rezultatele obţinute pe ansamblul unitãţii din care fac parte, dacã se evidenţiazã şi urmãresc distinct rezultatele activitãţii economice proprii, respectiv au contabilitate separatã.
Art. 54. - Fondul de participare la beneficii se repartizeazã de adunarea generalã a oamenilor muncii, în raport cu contribuţia adusã la dezvoltarea unitãţii şi vechimea în unitate, astfel:
a) cel puţin 85% pentru întregul personal muncitor al unitãţii. Pentru a se asigura diferentierea veniturilor oamenilor muncii în raport cu contribuţia adusã printr-o activitate îndelungatã în întreprindere, suma individualã de participare la beneficii se stabileşte în raport cu retributia tarifara, la care se adauga sporul de vechime şi indemnizaţia de conducere, acolo unde este cazul, corespunzãtoare timpului cat a fost retribuit de unitate;
b) pana la 5% pentru stimularea mai accentuata a personalului distins cu titlul de fruntas în intrecere şi a celorlalţi oameni ai muncii care au avut o contribuţie deosebita la obţinerea de beneficii peste plan. Sumele acordate pe aceasta cale se adauga la cele cuvenite persoanelor în cauza, din cota de 85%;
c) pana la 5% pentru acoperirea costului excursiilor colective organizate din fondurile în valuta alocate, pentru persoanele care au adus o contribuţie deosebita la realizarea şi depãşirea sarcinilor de export;
d) pana la 5% pentru completarea fondului pentru acţiuni sociale.
Art. 55. - Consiliul oamenilor muncii poate sa reducã sau sa nu acorde cota de participare la beneficii persoanelor care, în cursul anului, au avut deficiente în activitate sau au sãvârşit abateri disciplinare. Persoanele cãrora, în cursul anului, li s-a desfãcut contractul de munca din initiativa lor - demisie - şi cele al cãror contract de munca a fost desfãcut de unitate în baza prevederilor art. 130 lit. i), j), k) şi l) din Codul muncii, nu beneficiazã de cota de participare la beneficii pentru anul respectiv.
Art. 56. - Reglementãrile referitoare la participarea oamenilor muncii la beneficii, cuprinse la art. 50-55, se aplica în industrie, construcţii, agricultura, transporturi, cercetare ştiinţificã, proiectare şi inginerie tehnologicã, circulaţia mãrfurilor şi în alte ramuri ale economiei naţionale, potrivit legii.
Art. 57. - Personalul muncitor din unitãţile miniere şi alte unitãţi stabilite prin lege beneficiazã de premii anuale, dintr-un fond ce se stabileşte în funcţie de valoarea producţiei nete şi producţia fizica realizatã, precum şi de beneficiul prevãzut. Mãrimea cotelor şi condiţiile de constituire a fondului de premiere, precum şi modul de repartizare a premiilor anuale, se stabilesc prin decret al Consiliului de Stat".

35. Dupã titlul "E. Sistemul premial", punctul 1 se modifica şi devine: 1. Premii anuale".

36. Art. 58 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 58. - (1) Personalul muncitor din aparatul ministerelor economice şi celorlalte organe centrale care coordoneazã activitatea unor ramuri economice beneficiazã de premii anuale. Fondul de premii anuale se determina în funcţie de rezultatele obţinute de totalitatea unitãţilor economice din subordine, pe baza unei cote, stabilitã potrivit prevederilor art. 51 alin. (1) lit. a), pentru beneficiul net realizat în cadrul prevederilor de plan pe ansamblul ministerului sau organului central. În cazul depãşirii beneficiului net planificat, fondul de premiere se majoreazã cu aceeaşi proporţie cu care s-a majorat, în medie, fondul de participare a oamenilor muncii la beneficii pe ansamblul unitãţilor economice din subordine. Fondul de premii se acorda cu respectarea condiţiilor prevãzute la art. 52 şi se repartizeazã personalului muncitor în raport cu retributia tarifara, la care se adauga sporul de vechime şi indemnizaţia de conducere, dupã caz, corespunzãtor timpului cat a fost retribuit de unitate. Organul colectiv de conducere, care aproba premiile anuale, va putea folosi pana la 5% din fondul de premiere pentru stimularea mai accentuata a personalului care a adus o contribuţie deosebita la depãşirea beneficiilor planificate de cãtre unitãţile subordonate. Reducerea sau anularea premiilor se face în condiţiile prevãzute la art. 55. Acoperirea financiarã a premiilor anuale corespunzãtoare beneficiilor realizate în cadrul sarcinii prevãzute prin plan se asigura în limita fondului prevãzut în acest scop în planurile de cheltuieli ale acestor organe, iar majorarea fondului de premii se asigura din beneficiile peste plan realizate pe ansamblul activitãţii acestora, dupã acoperirea celorlalte destinaţii stabilite prin lege.
(2) Personalul muncitor din aparatul celorlalte ministere şi organe centrale, cel din aparatul propriu al comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi personalul muncitor din celelalte instituţii finanţate de la bugetul de stat, beneficiazã de premii anuale dintr-un fond ce se constituie în limita fondului de retribuire planificat, prin aplicarea unei cote de 1,5% asupra fondului de retribuire realizat anual. Premiile se acorda de cãtre organul colectiv de conducere, proporţional cu retributia tarifara, la care se adauga sporul de vechime şi indemnizaţia de conducere, dupã caz, corespunzãtor timpului cat a fost retribuit de unitate. Reducerea sau anularea acestor premii se face în condiţiile prevãzute la art. 55.
(3) La instituţiile de stat autofinantate fondul de premii anuale constituit potrivit prevederilor alin. (2) se poate completa cu o parte de pana la 16% din veniturile proprii nete realizate peste cele planificate, în conditiile prevãzute de reglementãrile în vigoare. Fondul total de premii anuale, astfel majorat, nu va depãşi 3% din fondul de retribuire realizat annual al acestor unitãţi. Organul colectiv de conducere repartizeazã fondul de premii anuale din veniturile nete peste plan, în mod diferenţiat, personalului care a contribuit la realizarea acestora, ţinând seama de aportul fiecãruia la rezultatele obţinute.
(4) Personalul muncitor din unitãţile noi în construcţie, din cantine, precum şi din alte unitãţi economice cu activitate similarã, care se stabilesc anual prin planul naţional unic de dezvoltare economico-socialã, beneficiazã de premii anuale în condiţiile ce se stabilesc prin decret al Consiliului de Stat.
(5) Premiul anual individual ce se acorda potrivit prevederilor alin. (1)-(4), art. 132, 141 sau 169 nu va putea fi mai mare de 3 retribuţii tarifare lunare."

37. La art. 59 alin. (1), dupã "separat pentru muncitori" se va adauga "şi maiştri".

38. Art. 61 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 61. - Totalitatea premiilor ce pot fi acordate individual în cursul anului pentru rezultate deosebite nu va fi mai mare de 3 retribuţii tarifare lunare".

39. Art. 64 alin. (2) va deveni art. 61^1, cu urmãtorul cuprins:
"Art. 61^1. - Pentru realizari deosebite în cadrul unor operaţiuni de export, import şi de prestãri de servicii cu plata în valuta, care reprezintã un aport valutar mai ridicat şi determina îmbunãtãţirea cursului de revenire, personalul muncitor din unitãţile economice, precum şi cel din aparatul ministerelor, celorlalte organe centrale şi consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, poate fi premiat în cursul anului dintr-un fond stabilit prin planul naţional unic".

40. Punctul 4 "Premii pentru export" şi art. 64 alin. (1) se abroga.

41. Art. 65 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 65. - (1) Repartizarea pe persoane a fondului de participare la beneficii, a fondului de premii anuale ce se acorda în unitãţile bugetare, organizarea de excursii în strãinãtate din fondurile alocate în valuta, precum şi stabilirea persoanelor care urmeazã sa participe la acestea, se aproba de cãtre consiliul oamenilor muncii din unitatea respectiva. Premiile individuale ce se acorda în cursul anului se aproba de cãtre conducerea unitãţii, de acord cu comitetul sindicatului. Pentru persoanele din conducerea unitãţii, aprobarea se da în toate aceste cazuri de cãtre conducerea organului ierarhic superior, de acord cu organul sindical corespunzãtor.
(2) Personalul care se face vinovat de producerea unor accidente de munca mortale sau care au provocat invaliditate ori a unor avarii ale utilajelor şi instalaţiilor care produc pagube importante nu beneficiazã de participare la beneficii sau premii.
(3) Modalitãţile de defalcare pe unitãţi a cotelor de constituire a fondului de participare la beneficiile ce se realizeazã în cadrul planului şi peste plan, de formare şi repartizare a fondurilor ce se atribuie în valuta, modalitãţile de constituire şi repartizare a fondurilor pentru premiile anuale la unitãţile bugetare şi a premiilor pentru economii, formele specifice de acordare a premiilor pentru economii, precum şi alte premii sau recompense cu caracter limitat, ce se acorda personalului din unele sectoare de activitate pentru rezultatele obţinute în îndeplinirea anumitor obiective specifice, se stabilesc prin decret al Consiliului de Stat".

42. Art. 68 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 68. - (1) Personalul care lucreazã în locuri de munca la care, cu toate mãsurile luate, continua sa existe condiţii deosebite, are dreptul la un spor de retributie.
Categoriile de locuri de munca cu condiţii deosebite la care se poate acorda spor, cuantumul net, criteriile de diferentiere a acestuia, precum şi numãrul maxim de personal muncitor cãruia i se poate acorda acest spor, se stabilesc anual prin planul naţional unic de dezvoltare economico-socialã.
(2) Personalul care lucreazã la locuri cu condiţii grele de munca poate beneficia de o retributie tarifara neta mai mare cu pana la 10%. Unitãţile şi locurile de munca, categoriile de personal, procentele de majorare a retributiei tarifare, precum şi numãrul maxim de personal muncitor care poate primi retributia tarifara majoratã, se stabilesc anual prin planul naţional unic de dezvoltare economico-socialã".

43. Art. 69 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 69. - Personalului nelocalnic care îşi desfãşoarã activitatea la lucrãri de prospecţiuni şi explorari geologice, studii şi cercetãri hidrologice, topografice, în unele unitãţi petroliere noi sau în dezvoltare, ori din alte unitãţi cu condiţii similare şi personalului nelocalnic de pe santierele de construcţii-montaj, precum şi personalului aparţinând altor unitãţi care este trimis sa execute lucrãri de montaj, punere în funcţiune la obiectivele de importanta deosebita, i se poate acorda un spor la retributia tarifara. Unitãţile, cuantumul net al acestui spor pe categorii de personal, precum şi numãrul maxim de personal muncitor care poate primi spor de şantier, se stabilesc anual prin planul naţional unic de dezvoltare economico-socialã".

44. Dupã art. 75 se introduc un titlu nou "F1 ALTE DREPTURI" şi 4 articole noi, art. 75^1, 75^2, 75^3 şi 75^4, cu urmãtorul cuprins:
"Art. 75^1. - Pe lângã veniturile directe, obţinute pe calea retribuirii, inclusiv participarea la beneficii, personalul muncitor beneficiazã şi de: concediu de odihna anual plãtit, repaus sãptãmânal, mãsuri pentru protecţia muncii, trimiterea la odihna şi tratament balneoclimateric, ajutoare pentru copii, ajutoare pentru incapacitate de munca, pensii, unele drepturi specifice pentru cei care lucreazã la locuri de munca cu condiţii deosebite, precum şi alte drepturi prevãzute de lege.
Art. 75^2. - (1) Personalul muncitor care lucreazã la locuri de munca la care, cu toate mãsurile luate, continua sa existe condiţii deosebite de munca, poate beneficia de urmãtoarele drepturi:
a) avantaje la pensionare, în condiţiile stabilite de lege, pentru personalul muncitor care lucreazã în locuri de munca ce se încadreazã în grupele I şi II în raport cu condiţiile de munca, complexitatea, solicitarea mai mare şi importanta muncii;
b) concediu de odihna suplimentar;
c) durata redusã a timpului de munca, fãrã scãderea retributiei;
d) echipament de protecţie pentru prevenirea accidentelor de munca şi imbolnavirilor profesionale;
e) echipament de lucru;
f) materiale igienico-sanitare;
g) alimentaţie specialã în scopul creşterii rezistentei organismului;
h) alte drepturi prevãzute de reglementãrile în vigoare pentru anumite ramuri de activitate.
(2) Condiţiile şi locurile de munca la care se acorda drepturile prevãzute la alin. (1) se stabilesc prin decret al Consiliului de Stat.
Art. 75^3. - Oamenii muncii beneficiazã de dreptul de a primi locuinta din fondul locativ construit de unitãţi, precum şi de dreptul de a-şi construi locuinţe proprietate personalã, cu sprijin din partea statului. Atribuirea locuinţelor sau aprobarea construirii locuinţelor proprietate personalã se face de cãtre consiliul oamenilor muncii împreunã cu organele sindicale, în condiţiile prevãzute de lege.
Art. 75^4. - Pentru contribuţia adusã la realizarea exportului, personalul muncitor din unitãţile producãtoare va putea beneficia de participarea la excursii colective în strãinãtate, organizate de cãtre întreprinderi pe baza valutei primite în raport cu depãşirea exportului, în condiţiile prevãzute de reglementãrile în vigoare".

45. Dupã articolele cuprinse sub titlul "Alte drepturi" se introduce un titlu nou "F2 CONSTITUIREA ŞI FOLOSIREA FONDURILOR PENTRU ACŢIUNI SOCIALE LA DISPOZIŢIA ÎNTREPRINDERII", precum şi un articol nou, 75^5, cu urmãtorul cuprins:
"Art. 75^5. - (1) Pentru a creea condiţii de soluţionare directa a unor acţiuni sociale legate de satisfacerea cerinţelor oamenilor muncii, unitãţile economice au la dispoziţie fonduri pentru acţiuni sociale.
(2) Fondul pentru acţiuni sociale se constituie din:
a) prelevãri din beneficiul planificat în limita sumelor prevãzute cu aceasta destinaţie, stabilite pentru fiecare acţiune potrivit normelor şi normativelor în vigoare;
b) o cota de pana la 5% din fondul de participare la beneficii, constituit pe baza rezultatelor din anul anterior, potrivit repartiţiei stabilite de adunarea generalã a oamenilor muncii;
c) sumele reprezentând contribuţia datoratã, potrivit legii, de cãtre personalul muncitor pentru trimiteri la tratament balnear şi odihna şi întreţinerea copiilor în creşele şi grãdiniţele care funcţioneazã pe lângã unitãţile respective.
(3) Fondul pentru acţiuni sociale la dispoziţia întreprinderii se utilizeazã, în condiţiile legii, pentru:
a) cheltuieli pentru bilete de tratament balnear şi odihna;
b) cheltuielile de regie şi hrana pentru creşele şi grãdiniţele care funcţioneazã pe lângã unitãţile economice;
c) cheltuielile de regie şi alte cheltuieli pentru cantine;
d) cheltuielile pentru întreţinere şi reparaţii şi alte cheltuieli la cãminele muncitoresti pentru tineret;
e) cheltuielile pentru întreţinerea şi funcţionarea dispensarelor medicale din cadrul unitãţilor economice;
f) alte cheltuieli stabilite potrivit legii.
(4) Consiliul oamenilor muncii poate aproba ca, pentru personalul distins cu titlul de fruntas în intrecere, sa se acorde bilete de tratament şi odihna cu reducerede 50% a contribuţiei datorate de beneficiar. Numãrul biletelor ce pot fi acordate în aceste condiţii va fi de cel mult 10% din numãrul total al biletelor repartizate prin sindicat. Aceste reduceri ale contribuţiilor se acoperã din sumele alocate de la fondul de participare la beneficii în vederea completãrii fondului pentru acţiuni sociale.
(5) Întreprinderile economice, precum şi centralele, pentru activitatea proprie întocmesc anual un plan de venituri şi cheltuieli pentru fondurile destinate acţiunilor sociale, care face parte integrantã din bugetul lor de venituri şi cheltuieli. Acesta se supune, de cãtre consiliul oamenilor muncii, spre dezbatere şi aprobare, adunãrii generale a oamenilor muncii.
(6) Economiile ce rezulta anual la planul de cheltuieli privind acţiunile sociale se reporteazã în anul urmãtor cu aceeaşi destinaţie. În situaţia în care fondul planificat pentru acţiuni sociale nu acoperã cheltuielile efectuate în cursul anului, diferenţa se suporta direct din rezultatele financiare ale unitãţii.
(7) La unitãţile economice la care veniturile din sursele prevãzute la alin. (2) nu acoperã în totalitate cheltuielile pentru acţiuni sociale prevãzute de lege, sumele necesare se asigura din fondurile alocate cu aceasta destinaţie de la bugetul de stat".

46. Art. 77 lit. a) va avea urmãtorul cuprins:
"a) realizarea şi depãşirea valorii producţiei nete, a planului de producţie fizic în sortimentele stabilite";

47. Art. 78 alin. (2) şi (4) vor avea urmãtorul cuprins:
"(2) În unitãţile şi locurile de munca unde, în mod excepţional, s-a aprobat aplicarea formei de retribuire în acord progresiv, coeficientul de majorare a tarifelor pe unitatea de produs va fi de pana la 1,2 şi se stabileşte diferenţiat în raport cu importanta produselor realizate, precum şi cu nivelul de depasire a sarcinilor cantitative de producţie, odatã cu aprobarea aplicãrii acestei forme de retribuire".
"(4) La unele unitãţi industriale cum sunt cele din industria uşoarã, energie electrica, se pot aplica forme de retribuire în care retributia cuvenitã în raport cu realizarea sarcinilor cantitative se majoreazã sau se diminueazã în funcţie de nivelul calitativ al produselor şi gradul de realizare a consumurilor normate".

48. Art. 80 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 80. - (1) În unitãţile industriale, printre indicatorii în raport cu care se acorda retributia tarifara pentru personalul din conducerea unitãţii, se vor stabili în mod obligatoriu:
a) valoarea producţiei nete;
b) producţia fizica pe sortimente.
(2) La unitãţile din ramura energiei electrice, în locul indicatorilor prevãzuţi la alineatul (1), retributia tarifara se acorda, la centralele electrice, în raport cu respectarea graficului zilnic de putere la dispoziţia sistemului energetic naţional şi cu încadrarea în consumul specific net planificat pentru producerea energiei şi condiţionat de realizarea gradului de continuitate planificat în alimentarea consumatorilor de energie electrica şi termica, iar la întreprinderile de reţele electrice, în raport cu încadrarea în normele de consum tehnologic pentru transportul şi distribuţia energiei electrice şi condiţionat de gradul de continuitate planificat în alimentarea consumatorilor de energie electrica".

49. Art. 81 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 81. - Personalul din echipele de salvare miniera şi de pe platformele de foraj marin primeşte pentru timpul prestat în aceasta calitate o retributie tarifara specialã, diferenţiatã dupã funcţia îndeplinitã în echipa şi caracterul activitãţii desfãşurate, în condiţiile stabilite prin anexa nr. IV".

50. Art. 84 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 84. - (1) În activitatea de construcţii-montaj se va aplica - generalizat - forma de retribuire în acord global, potrivit cãreia un colectiv de constructori îşi asuma rãspunderea executãrii unor obiecte complete - bloc de locuinţe, hala industriala, pod, linie electrica - a unor pãrţi de obiecte sau pãrţi de lucrãri de specialitate, pentru care primeşte o suma globalã stabilitã în condiţiile prevãzute de lege, care se acorda integral la predarea în termen sau înainte de termen a lucrãrii, cu respectarea condiţiilor contractuale. Dacã lucrarea nu se realizeazã în termen, pana la 50% din garanţia reţinutã nu se mai restituie. Acordul global se poate aplica şi la nivelul unui lot, şantier sau grup de santiere.
(2) În contract se prevãd sarcinile de producţie fizica, termenele de începere, intermediare - stadii fizice - şi finale de realizare, sumele cuvenite drept retributie, condiţiile de calitate, cheltuielile la 1000 lei producţie sau consumurile normate şi alte condiţii".

51. Art. 91 alin. (4) ultima fraza va avea urmãtorul cuprins:
"Muncitorii care lucreazã pe maşini şi agregate tractate sau purtate, pentru executarea lucrãrilor agricole, se retribuie cu 2/3 din tariful de plata stabilit pentru mecanici agricoli".
La alin. (5) al aceluiaşi articol, procentul de "20%" se modifica în "15%".

52. La art. 92 alin. (1), numãrul grupelor de lucrãri se modifica de la "5" la "6".

53. Art. 93 alin. (2) va avea urmãtorul cuprins:
"(2) Retributia tarifara a principalelor funcţii de conducere, precum şi a inginerilor şi medicilor veterinari din întreprinderile agricole de stat este urmãtoarea:

Clasele de retribuire la nivelul de baza
- minim - şi la ultima gradatie - maxim - ale unor funcţiiFuncţia Special Gradul de organizare al întreprinderii
------------------------------------------------------------------------------
I II III IV V
------------------------------------------------------------------------------
Director*) 36 35 34 32 30 28
------------------------------------------------------------------------------
Director adjunct tehnic*) 35 34 - - - -
------------------------------------------------------------------------------
Inginer şef*) - - 33 31 29 27
------------------------------------------------------------------------------
Contabil şef*) 34 33 32 30 28 26
------------------------------------------------------------------------------
Epizootolog şef*) 33 32 31 - - -
------------------------------------------------------------------------------
Şef ferma 29-35 28-34 27-33 25-31 23-29 -
------------------------------------------------------------------------------
Şef serviciu tehnic 29-35 28-34 27-33 25-31 23-29 21-27
------------------------------------------------------------------------------
Şef serviciu economic 28-34 27-33 26-32 24-30 22-28 20-26
------------------------------------------------------------------------------
Medic primar veterinar 27-33 27-33 27-33 - - -
------------------------------------------------------------------------------
Inginer; medic veterinar 21-28 21-28 21-28 21-28 21-28 21-28
------------------------------------------------------------------------------

-------------
*) Retributia tarifara fixa la care se adauga indemnizaţia de conducere."

54. Art. 94 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 94. - (1) În unitãţile agricole de stat se aplica în mod generalizat forma de retribuire în acord global la nivel de ferma, secţie, sector de deservire pana la nivelul întreprinderii inclusiv. În contractul de acord global se prevede producţia care trebuie realizatã - cereale, carne, lapte, legume, oua, în unitãţi fizice - tone, hectolitri, mii bucãţi, sumele globale corespunzãtoare lucrãrilor de executat, cheltuielile de producţie planificate, precum şi alte condiţii sau obligaţii reciproce.
(2) Şefii secţiilor de mecanizare a agriculturii, care lucreazã în acord global, vor primi retributia funcţiei pe care sunt încadraţi în aceeaşi proporţie cu gradul de îndeplinire mediu al retributiei tarifare a mecanicilor agricoli din secţie, corespunzãtor timpului lucrat în cadrul programului de lucru aprobat".

55. Art. 95 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 95. - (1) Principalii indicatori în raport cu care se acorda retributia pentru personalul din conducerea unitãţilor, în cazul în care acesta nu a fost cuprins în acord global, sunt: la trusturile judeţene ale întreprinderilor agricole de stat - valoarea producţiei nete şi nedepasirea cheltuielilor planificate la 1000 lei producţie marfa, iar la trusturile pentru mecanizarea agriculturii - realizarea planului de producţie la principalele culturi în cooperativele agricole de producţie deservite şi a volumului total planificat al lucrãrilor.
(2) Personalul prevãzut la alin. (1), precum şi inginerul şef, contabilul şef şi şefii de ferma din cooperativa agricolã de producţie şi inginerul şef de la Consiliul intercooperatist, retribuiţi de stat, primesc lunar 80-90% din retributia tarifara corespunzãtoare timpului lucrat. Plata diferenţei de retributie se va face la finele anului sau trimestrului, dupã caz, în raport cu gradul de realizare a indicatorilor stabiliţi".

56. Art. 98 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 98 - Aplicarea sistemului de retribuire în transporturi şi telecomunicaţii trebuie sa asigure cointeresarea lucrãtorilor în efectuarea transportului intern şi extern la nivelul exigenţelor dezvoltãrii economice şi sociale a tarii, prin folosirea la maximum a capacitãţilor de transport, sporirea vitezei şi siguranţei în circulaţie, modernizarea mijloacelor de transport, eliminarea transporturilor nerationale şi efectuarea prestãrilor de servicii de posta şi telecomunicaţii, reducand cheltuielile, astfel încât sa se satisfacã cerinţele economiei naţionale şi ale oamenilor muncii, sporind continuu eficienta economicã".

57. Art. 99 alin. (1), (2) şi (4) vor avea urmãtorul cuprins:
"Art. 99. - (1) Retributia tarifara a muncitorilor din exploatarea cãilor ferate şi a personalului operativ a cãrui activitate este asemãnãtoare cu cea a muncitorilor calificaţi este stabilitã pe 10 grupe de funcţii, diferenţiatã în cadrul aceleiaşi grupe de funcţii, pe un nivel de baza şi doua trepte de retribuire.
(2) Retributia tarifara a mecanicilor de locomotiva-automotor se diferentiaza în raport de puterea locomotivelor şi sistemul de tracţiune pe 5 grupe, pentru fiecare grupa corespunzand un nivel de baza şi 3 trepte şi pe clase de calificare. Clasele de calificare III, II, I sau specialã se pot acorda succesiv, pe baza obţinerii cel puţin a calificativului "bine" la examenul susţinut în fata unei comisii special constituite, cu condiţia unei vechimi minime în funcţia de mecanic de locomotiva-automotor, de 3 ani pentru clasa a III-a, de 6 ani pentru clasa a II-a, de 10 ani pentru clasa I şi de 15 ani pentru clasa specialã şi a aprecierii colectivului de conducere al unitãţii ca a obţinut rezultate bune în munca în ultimii 2 ani înaintea prezentãrii la examen. Încadrarea locomotivelor pe grupe se aproba de Consiliul de Miniştri".
"(4) Retributia tarifara pentru mecanicii de locomotiva-automotor - pe trepte -, precum şi pentru unele funcţii operative reprezentative - pe gradatii - , din transporturile feroviare, este urmãtoarea:
Clasele de retribuire la nivelul de baza - minim - şi la ultima treapta sau gradatie - maxim -Funcţia Grupa de locomotive sau
nivelul de încadrare
------------------------------------------------------------------------------
I II III IV V
------------------------------------------------------------------------------
Grupa de locomotive
------------------------------------------------------------------------------
Mecanic de locomotiva-automotor 24-27 22-25 21-24 19-22 17-20
------------------------------------------------------------------------------
- cu clasa III de calificare 25-28 23-26 22-25 20-23
------------------------------------------------------------------------------
- cu clasa II de calificare 26-29 24-27 23-26 21-24
------------------------------------------------------------------------------
- cu clasa I de calificare 27-30 25-28 24-27 22-25
------------------------------------------------------------------------------
- cu clasa specialã de calificare 28-31 26-29 25-28 23-26"
------------------------------------------------------------------------------


58. La art. 100 alin. (1), numãrul gradatiilor se modifica de la "5-6" la "6-7", iar alin. (2) şi (4) vor avea urmãtorul cuprins:
"(2) Retributia tarifara pentru unele funcţii operative reprezentative din transporturile auto este urmãtoarea:

Clasele de retribuire la nivelul de baza - minim - şi la ultima gradatie - maxim -
Funcţia Nivelul de încadrare
-----------------------------------------------------------
I II III
-----------------------------------------------------------
Şef coloana auto 18-25 16-22 -
-----------------------------------------------------------
Şef autogara 15-21 13-19 11-17
-----------------------------------------------------------
Impiegat auto 13-19 10-16 -
-----------------------------------------------------------


(4) Indicatorii sintetici în raport de îndeplinirea cãrora se acorda retributia tarifara a personalului din conducerea unitãţilor de transporturi auto trebuie sa cuprindã şi tonele expediate sau producţia neta, precum şi beneficiul ori cheltuielile pe 1000 t.km. convenţionale sau cheltuielile la 1000 lei venituri".

59. La art. 101 alin. (1) şi (5) numãrul de trepte se modifica de la "3" la "2" şi numãrul de gradatii de la "5-6" la "6-7", iar alin. (2) şi (6) lit. a) şi b) vor avea urmãtorul cuprins:
"(2) Retributia tarifara pentru unele funcţii reprezentative ale personalului navigant din transporturile maritime este urmãtoarea:
Clasele de retribuire la nivelul de baza - minim - şi la ultima gradatie - maxim
Funcţia Grupa de nave maritime
-----------------------------------------------------------------------------
I II III IV V VI
-----------------------------------------------------------------------------
Comandant nava 23-30 25-32 27-34 29-36 30-37 31-38
-----------------------------------------------------------------------------
Ofiţer maritim I 20-27 22-29 23-30 24-31 25-32 26-33
-----------------------------------------------------------------------------
Ofiţer maritim II 17-24 18-25 19-26 20-27 21-28 22-29
-----------------------------------------------------------------------------
Ofiţer maritim III 14-21 15-22 16-23 17-24 18-25 19-26"
-----------------------------------------------------------------------------


"a) în transporturile maritime: planul de venituri brute în lei-valuta sau traficul portuar şi beneficiul;
b) în transporturile fluviale: tonele expediate sau traficul portuar şi beneficiul;"

60. Art. 102 alin. (1) şi alin. (2) lit. a) vor avea urmãtorul cuprins:
"Art. 102. - (1) Retributia tarifara a docherilor este stabilitã pe 4 clase de calificare fiind diferenţiatã în cadrul fiecãrei clase, pentru munca în acord sau regie, pe trei categorii de porturi".
"a) la navele maritime - la care reducerea timpului de stationare fata de normele portuare este de cel puţin 8 ore - dintr-un fond constituit lunar cumulat de la începutul anului, în cadrul fondului de retribuire admisibil, în limita a 1,70 lei/tona de mãrfuri operata la navele respective. De aceste premii pot beneficia docherii, conducãtorii de utilaje portuare şi operatorii de dana care au avut o contribuţie deosebita la reducerea timpului de stationare a navelor".

61. La art. 103 alin. (1), numãrul gradatiilor se modifica de la "5" la "6", iar alin. (2) va avea urmãtorul cuprins:
"(2) Retributia tarifara pentru unele funcţii reprezentative din transporturile aeriene este urmãtoarea:
Clasele de retribuire la nivelul de baza - minim - şi la ultima gradatie - maxim
Funcţia I II III IV V VI
-----------------------------------------------------------------------------
Pilot comandant cu
brevet minima I 20-27 22-29 23-30 24-32 25-33 26-34
-----------------------------------------------------------------------------
Navigator 15-22 17-24 19-26 21-28 21-28 22-29
-----------------------------------------------------------------------------
Mecanic navigant 14-20 16-22 17-23 19-25 - 21-27"
-----------------------------------------------------------------------------


62. La art. 104 alin. (1) numãrul gradatiilor se modifica de la "3-5" la "4-6".

63. La art. 106 alin. (1) numãrul gradatiilor se modifica de la "4" la "5", iar alin. (3) va avea urmãtorul cuprins:
"(3) Retributia tarifara pentru funcţiile operative reprezentative din circulaţia mãrfurilor este urmãtoarea:
Clasele de retribuire la nivelul de baza - minim - şi la ultima treapta sau gradatie - maxim
Funcţia Nivelul de calificare sau treapta de rulaj
-----------------------------------------------------------------------------
I II III IV V VI
-----------------------------------------------------------------------------

Funcţii pe niveluri
de calificare
-----------------------------------------------------------------------------
Vânzãtor 5-8 9-12
-----------------------------------------------------------------------------
Ospatar 5-8 9-12 12-15
-----------------------------------------------------------------------------
Funcţii pe trepte de rulaj
-----------------------------------------------------------------------------
Lucrator gestionar raion 11-16 13-18 15-20
-----------------------------------------------------------------------------
Şef magazin, lucrator
gestionar magazin 10-15 13-18 15-20 17-22 19-24
-----------------------------------------------------------------------------
Şef unitate alimentaţie
publica, lucrator
gestionar unitate
alimentaţie publica 12-17 14-19 16-21 18-23 20-25 22-27"
-----------------------------------------------------------------------------


64. Art. 107 alin. (1) se modifica şi se introduce un alineat nou (4), dupã cum urmeazã:
"Art. 107. - (1) În activitatea de comerţ cu amãnuntul şi cu ridicatã, în alimentaţia publica şi în unitãţile hoteliere se aplica în mod generalizat, la întregul personal operativ şi la muncitori, forma de retribuire prin remiza, exprimatã prin cote la 10.000, 1.000 sau 100 lei desfacere. Aceasta forma de retribuire se aplica în mod corespunzãtor şi în activitãţile de contractari-achiziţii precum şi prestãri de servicii din unitãţile comerciale şi turism. Cotele se stabilesc ţinând seama de tipul unitãţii şi volumul de activitate planificat, diferenţiat pe unitãţi, grupe de produse sau produse, pe sezoane sau perioade mai indelungate".
"(4) În unele unitãţi de comerţ şi turism, îndeosebi în unitãţile mici, se va putea aplica, în condiţiile stabilite de lege, forma de retribuire în acord global. Prin aceasta forma, un grup de persoane, inclusiv responsabilul unitãţii, îşi asuma obligaţia sa asigure un anumit volum de desfacere şi prestãri de servicii la preţurile şi tarifele stabilite de stat şi sa verse un anumit beneficiu. În contractul de acord global se prevãd volumul şi condiţiile desfacerilor sau prestãrilor de servicii, beneficiul ce trebuie realizat, cheltuielile care se fac precum şi alte condiţii sau obligaţii reciproce. Sumele cuvenite drept retributie se asigura dupã ce s-au achitat toate obligaţiile (inclusiv amortismentele) fata de întreprinderea comercialã sau de turism în subordinea cãreia funcţioneazã".

65. Art. 109 alin. (1) se abroga, iar alin. (2) şi (5) vor avea urmãtorul cuprins:
"(2) Personalul de conducere şi cel de execuţie tehnic, economic şi de alta specialitate din unitãţile comerciale cu amãnuntul, cu ridicatã, din alimentaţia publica şi turism, precum şi cel din activitatea comercialã a unitãţilor care au şi plan de achiziţii, intrari în fondul de stat şi prestãri servicii se retribuie în acord direct proporţional cu gradul de îndeplinire a planului de desfacere, prestãri hoteliere sau turism. La funcţiile de conducere şi de execuţie din unitãţile comerciale şi de turism, retributia se majoreazã sau se diminueazã cu 1% din retributia tarifara pentru fiecare procent de depasire sau nerealizare a beneficiului planificat, în limita a 8% din retributia tarifara corespunzãtoare timpului lucrat".
"(5) În cazul când din cauze independente de munca personalului se realizeazã retribuţii sub minimul garantat, pentru personalul din ramura circulaţiei mãrfurilor retribuit pe baza de cote, cu remiza adãugatã la nota de plata şi în acord direct proporţional, se va putea asigura pe cel mult 2 luni un minim garantat de 75% din retributia tarifara. Dacã în continuare nu sunt create condiţii pentru asigurarea minimului garantat, conducerile unitãţilor sunt obligate sa ia mãsuri pentru redistribuirea personalului în cadrul unitãţii sau în alte unitãţi. Diferenţa între sumele cuvenite în raport cu volumul de activitate şi minimul garantat acordat va fi recuperatã în perioadele urmãtoare din drepturile realizate peste retributia tarifara".

66. Art. 110 alin. (5) va avea urmãtorul cuprins:
"(5) În afarã de participarea la beneficii şi de premiile ce se acorda în cursul anului pentru realizari deosebite, potrivit reglementãrilor generale, personalul întreprinderilor de comerţ exterior mai poate beneficia de premii pentru încheierea de operaţiuni de export-import şi prestãri de servicii, care prezintã o eficienta valutar-financiarã ridicatã pentru economia nationala, conform art. 61^1".

67. Art. 111 alin. (1) va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 111. - (1) Modul de încadrare a lucrãtorilor operativi, conditiile de aplicare a retributiilor tarifare superioare sau inferioare, precum şi atribuţiile ce revin lucrãtorilor comerciali şi clasele de retribuire în care aceştia se încadreazã, unitãţile şi locurile de munca la care personalul operativ şi muncitorii din activitatea de comerţ interior şi turism se retribuie în regie, treptele de rulaj, categoriile de unitãţi, precum şi utilizarea funcţiei de şef depozit - lucrator gestionar - şi la alte unitãţi economice decât cele din circulaţia mãrfurilor, se stabilesc prin decret al Consiliului de Stat".

68. Titlul "F. Cercetare ştiinţificã şi proiectare" se modifica în "F. CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ, INGINERIA TEHNOLOGICĂ ŞI PROIECTAREA".

69. La art. 112 alin. (1) se modifica şi se introduc 3 alineate noi (3), (4) şi (5), dupã cum urmeazã:
"Art. 112. - (1) Sistemul de retribuire din unitãţile de cercetare, inginerie tehnologicã şi proiectare asigura legarea nemijlocitã a retributiei de efectele economico-sociale obţinute ca urmare a aplicãrii în producţie a rezultatelor cercetãrii şi proiectãrii şi cointeresarea materialã a personalului pentru efectuarea de cercetãri care contribuie la promovarea continua a progresului tehnico-ştiinţific, la scurtarea ciclului cercetare-proiectare-producţie, la introducerea tehnologiilor noi, moderne, la cunoaşterea şi folosirea legilor naturii şi ale societãţii, în vederea infaptuirii programului de dezvoltare economicã şi socialã a tarii".
"(3) În activitatea de cercetare ştiinţificã, inginerie tehnologicã şi proiectare se va utiliza cu precãdere forma de retribuire în acord global, potrivit cãreia un colectiv de cercetãtori sau proiectanţi îşi asuma rãspunderea de a efectua şi finaliza o cercetare sau un proiect, într-un anumit termen, pentru care primeşte o suma globalã, stabilitã în contract, în condiţiile prevãzute de lege. Aceasta forma de retribuire se va aplica îndeosebi pentru crearea şi introducerea în producţie a unor tehnologii sau produse noi, perfecţionarea şi modernizarea celor existente, proiectarea obiectivelor de investiţii şi va cuprinde întreg ciclul cercetare-proiectare şi aplicarea în producţie a rezultatelor obţinute pana la atingerea parametrilor stabiliţi. În contract se prevãd termenele, parametrii sau indicatorii tehnico-economici care trebuie obţinuţi, condiţiile de calitate, sumele totale pentru retribuire şi alte condiţii. Sumele pe lucrãri pentru retribuirea personalului din cercetare, inginerie tehnologicã şi proiectare se vor stabili, pe baza de norme de munca pe unitãţi fizice, pe categorii de lucrãri. Personalul care lucreazã în acord global primeşte, pe parcursul executãrii lucrãrilor, avansuri lunare reprezentând 80% din retributia tarifara. Avansurile cumulate nu pot fi mai mari de 80% din suma stabilitã pe lucrare. La predarea obiectivelor de cercetare ştiinţificã, dezvoltare tehnologicã şi proiectare, suma totalã stabilitã pe lucrare se repartizeazã membrilor colectivului în funcţie de contribuţia acestora. Din suma cuvenitã fiecãruia se retine o parte de 10% care se restituie dupã aplicarea în producţie sau intrarea în funcţiune a obiectivului respectiv şi realizarea indicatorilor tehnico-economici prevãzuţi în proiecte sau în documentaţia tehnica, iar cealaltã parte, de 90%, se plãteşte dupã ce în prealabil s-au scãzut avansurile primite, dacã au fost îndeplinite condiţiile prevãzute în contract.
(4) În locul reţinerilor pe proiect sau obiectiv de cercetare ştiinţificã şi dezvoltare tehnologicã, ce se fac pana la atingerea parametrilor, se poate retine o suma fixa pentru constituirea unei garanţii reprezentând pana la o retributie tarifara lunarã, dar nu mai puţin de 20% din aceasta.
(5) Personalul din conducerea unitãţilor de cercetare ştiinţificã, inginerie tehnologicã şi proiectare - director, directori adjuncţi, secretar ştiinţific - este obligat, potrivit reglementãrilor în vigoare, sa desfãşoare efectiv activitate de cercetare sau de proiectare, în proporţie de cel puţin: 50% directorul, 60% directorul general adjunct şi secretarul ştiinţific de la institutele centrale, 75% directorii adjuncţi şi secretarul ştiinţific de la celelalte unitãţi de cercetare ştiinţificã şi de proiectare. Pentru aceasta activitate poate fi retribuit în acord global. În acest caz va primi partea din retributie corespunzãtoare timpului destinat activitãţii de conducere, indemnizaţia de conducere, precum şi sumele cuvenite în acord global care se aproba de organul ierarhic superior".

70. Art. 113 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 113. - Personalul din cercetare, inginerie tehnologicã şi proiectare poate beneficia de o recompensa de pana la 2% din avantajele economice postcalculate, realizate de unitãţile beneficiare în urma aplicãrii în practica a rezultatelor cercetãrii şi proiectãrii. Aceste avantaje se calculeazã, o singura data, în primul an de la atingerea parametrilor prevãzuţi, în raport cu economiile la fondurile de investiţii, la costurile de producţie, precum şi cu economiile rezultate prin înlocuirea importurilor de produse sau licenţe. Modul de stabilire a avantajelor economice, a recompensei ce se poate acorda personalului din cercetare, inginerie tehnologicã şi proiectare, în limita prevãzutã, precum şi condiţiile în care se repartizeazã personalului, se aproba prin decret al Consiliului de Stat".

71. Art. 114 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 114. - Personalul din activitatea de cercetare, inginerie tehnologicã şi proiectare beneficiazã de participarea la beneficiile unitãţii în care îşi desfãşoarã activitatea, în condiţiile prevãzute pentru celelalte unitãţi economice".

72. Subtitlul "Cercetarea ştiinţificã şi proiectarea tehnologicã" se modifica în "1. Cercetarea ştiinţificã şi ingineria tehnologicã" şi trece înaintea art. 115.

73. Art. 113 devine art. 115, iar alin. (2) al acestui articol va avea urmãtorul cuprins:
"(2) Retributia tarifara a funcţiilor şi gradelor profesionale de cercetare ştiinţificã şi inginerie tehnologicã este urmãtoarea:

Clasele de retribuire la nivelul de baza - minim - şi la ultima gradatie - maxim -
Funcţia şi gradul profesional Numãr gradatii Nivel de retribuire
------------------------------------------------------------------------------
I II III
------------------------------------------------------------------------------
Cercetator ştiinţific principal,
inginer tehnolog principal
------------------------------------------------------------------------------
- gradul I 6 33-39 32-38 31-37
------------------------------------------------------------------------------
- gradul II 6 30-36 29-35 28-34
------------------------------------------------------------------------------
- gradul III 7 25-33 24-32 23-31
------------------------------------------------------------------------------
Cercetator ştiinţific, inginer tehnolog 7 23-30 22-29 21-28"
------------------------------------------------------------------------------


74. Art. 114 devine 116, alin. (10) se abroga, iar alin. (4), (5) şi (6) ale acestui articol se modifica, dupã cum urmeazã:
"(4) În cadrul gradelor profesionale de cercetator ştiinţific principal I şi II şi inginer tehnolog principal I şi II, personalul de cercetare şi de inginerie tehnologicã poate fi promovat pe 6 gradatii, iar în cele de cercetator ştiinţific principal III, cercetator ştiinţific, inginer tehnolog principal III şi inginer tehnolog pe 7 gradatii, potrivit anexei nr. IV.
(5) Personalului atestat de cercetare ştiinţificã şi inginerie tehnologicã încadrat la ultima gradatie, cu o vechime de cel puţin 30 de ani în specialitate, care are merite deosebite în activitatea de cercetare ştiinţificã şi inginerie tehnologicã, concretizate în lucrãri cu o inalta eficienta economicã sau socialã, i se poate conferi, în condiţiile stabilite de lege, gradatia de merit care da dreptul la o retributie tarifara lunarã majoratã cu 1-2 clase de retribuire.
(6) Personalul de conducere din activitatea de cercetare ştiinţificã şi inginerie tehnologicã i se acorda, pe lângã retributia tarifara corespunzãtoare gradului profesional obţinut, o indemnizaţie diferenţiatã pe nivelurile prevãzute la art. 115 alin. (1), în raport cu funcţia de conducere pe care o deţine. Personalul de conducere al institutelor centrale de cercetare are urmãtoarele indemnizaţii:
- lei/luna -
------------------------------------------------------------------------------
Indemnizaţia de conducere
------------------------------------------------------------------------------
Funcţia de conducere Nivel de retribuire
------------------------------------------------------------------------------
I II III
------------------------------------------------------------------------------
Director general de institut central 1225-2490 1020-2020 820-1515
------------------------------------------------------------------------------
Director general adjunct de institut
central, secretar ştiinţific 1020-1815 715-1415 615-1110
------------------------------------------------------------------------------

Personalul de conducere al institutelor de cercetare şi inginerie tehnologicã are urmãtoarele indemnizaţii:
- lei/luna -
------------------------------------------------------------------------------

Mãrimea unitãţii Mare Mijlocie Mica
------------------------------------------------------------------------------
Funcţia de conducere
------------------------------------------------------------------------------
Director institut 1020-1815 715-1415 615-1110
------------------------------------------------------------------------------
Director adjunct ştiinţific -
tehnic-institut 615-1225 510- 920 410- 715
------------------------------------------------------------------------------
Secretar ştiinţific 615-1225 510- 920
------------------------------------------------------------------------------
Director centru 410- 715
------------------------------------------------------------------------------
Şef de secţie 410- 715 310- 615 260- 510
------------------------------------------------------------------------------
Şef laborator, sector, atelier 260- 410 205- 360 205- 330
------------------------------------------------------------------------------


Indemnizaţiile prevãzute în tabelul de mai sus se acorda în condiţiile stabilite la art. 30 alin. (2)".

75. Art. 115 devine art. 117 şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 117. - Odatã cu aprobarea încadrãrii unitãţilor de cercetare şi inginerie tehnologicã pe cele trei niveluri de retribuire se stabileşte şi gradul unitãţii, precum şi grupa de ramuri dupã care se face retribuirea personalului de cercetare şi inginerie tehnologicã cu studii superioare neatestat şi a personalului din activitatea de cercetare ştiinţificã şi de inginerie tehnologicã fãrã studii superioare".

76. Art. 116 devine art. 118, iar alin. (1) şi (2) ale acestui articol vor avea urmãtorul cuprins:
"Art. 118. - (1) Pentru lucrãrile la care, datoritã specificului, nu se poate aplica forma de retribuire în acord global, acordarea retributiei tarifare personalului de execuţie cu studii superioare atestat şi neatestat, precum şi personalului de conducere din cercetarea ştiinţificã şi ingineria tehnologicã, se face în raport cu îndeplinirea calitativã şi cantitativã a sarcinilor de plan, care se exprima prin respectarea termenelor finale şi intermediare ale fazelor de cercetare ştiinţificã şi de inginerie tehnologicã, atingerea parametrilor prevãzuţi, respectarea condiţiilor din contractele încheiate şi aplicarea în practica a rezultatelor obţinute.
(2) Din retributia tarifara a personalului atestat şi neatestat din unitãţile de cercetare ştiinţificã şi inginerie tehnologicã, care nu lucreazã în acord global, se efectueazã reţineri lunare de 5-20% pe toatã durata de execuţie a obiectivelor de cercetare ştiinţificã şi inginerie tehnologicã. Jumãtate din sumele astfel reţinute se restituie la încheierea fazelor de cercetare la termenele stabilite, iar cealaltã jumãtate se restituie dupã aplicarea în practica a rezultatelor obiectivelor cercetãrii şi ingineriei tehnologice terminate şi atingerea parametrilor prevãzuţi sau dupã valorificarea în forme specifice a celorlalte cercetãri ştiinţifice la care nu se pot stabili astfel de parametri".

77. Art. 117 devine art. 119.

78. Art. 118 alin. (1) se abroga, iar alin. (2) devine art. 120.

79. Subtitlul "2. Proiectarea" (Proiectare de construcţii şi alte forme de proiectare, diferite de cele de la pct. 1.) trece înaintea art. 121.

80. Art. 119 devine art. 121 iar alin. (3) şi (6) ale acestui articol vor avea urmãtorul cuprins:
"(3) Retributia tarifara a principalelor funcţii de execuţie este urmãtoarea:
Funcţia Numãr Clasele de retribuire la nivelul
gradatii de baza - minim - şi la ultima
gradatie - maxim - funcţii
de execuţie
-------------------------------------------------------------------------------
Inginer-arhitect-proiectant
Principal
-------------------------------------------------------------------------------
- gradul I 6 31-37
-------------------------------------------------------------------------------
- gradul II 6 28-34
-------------------------------------------------------------------------------
- gradul III 7 24-32
-------------------------------------------------------------------------------
Inginer-arhitect-proiectant 7 22-29
-------------------------------------------------------------------------------


Retributia tarifara inginerului-arhitectului-proiectant şi a celui principal este aceeaşi pentru toate gradele institutelor de proiectare, cu excepţia retributiei inginerului-arhitectului-proiectant principal I, care la institutele de gradele III şi IV este cu câte o clasa mai mica fata de cea de la institutele de gradele I şi II.
(6) Indemnizaţiile de conducere ale funcţiilor de conducere din institutele şi centrele de proiectare sunt urmãtoarele:
Funcţia Numãr Clasele de retribuire la nivelul
gradatii de baza - minim - şi la ultima
gradatie - maxim - funcţii
de execuţie
-------------------------------------------------------------------------------
Inginer-arhitect-proiectant
Principal
-------------------------------------------------------------------------------
- gradul I 6 31-37
-------------------------------------------------------------------------------
- gradul II 6 28-34
-------------------------------------------------------------------------------
- gradul III 7 24-32
-------------------------------------------------------------------------------
Inginer-arhitect-proiectant 7 22-29"
-------------------------------------------------------------------------------


81. La art. 124 alin. (1), trimiterea se va face la art. 112, 121-123.

82. La art. 125, se introduce un alineat nou (2) cu urmãtorul cuprins:
"(2) Retribuire personalului de cercetare, inginerie tehnologicã şi proiectare care nu lucreazã în acord global, pe perioada cat acorda asistenta tehnica în unitãţi, în baza contractelor încheiate în acest scop cu beneficiarii, se face cu retributia medie realizatã în ultimele 12 luni premergãtoare acestei perioade, dar nu mai puţin de retributia tarifara de încadrare şi sporul de vechime".

83. Art. 127 alin. (1) şi (2) vor avea urmãtorul cuprins:
"Art. 127. - (1) Sursele de constituire a fondurilor pentru premierea în cursul anului şi pentru participarea la beneficii la sfârşitul anului a personalului din unitãţile de cercetare ştiinţificã şi proiectare, precum şi modalitãţile de acordare a acestora, sunt cele prevãzute la art. 50-65, pentru unitãţile economice.
(2) Veniturile realizate de cãtre personalul din activitatea de cercetare ştiinţificã, inginerie tehnologicã şi proiectare din participarea la beneficiile unitãţii şi din recompensele primite în raport cu avantajele economice realizate ca urmare a aplicãrii în producţie a rezultatelor obţinute nu sunt plafonate".

84. Art. 128 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 128 - Retributia personalului din unitãţile de cercetare şi inginerie tehnologicã şi din cele de proiectare este prevãzutã în anexa nr. IV".

85. Art. 130 alin. (2) va avea urmãtorul cuprins:
"(2) Retributia tarifara a principalelor funcţii de conducere şi de execuţie din unitãţile de operaţiuni bancare şi de asigurãri este urmãtoarea:
Clasele de retribuire la nivelul de baza - minim - şi la ultima gradatie
Funcţia
------------------------------------------------------------------------------
Director la sucursalele judeţene ale bãncilor, gradul I*) 34
------------------------------------------------------------------------------
Director la sucursalele judeţene ADAS şi CEC, gradul I*) 32
------------------------------------------------------------------------------
Şef serviciu specialitate, revizor şef la sucursalele
judeţene ale bãncilor, gradul I 27-33
------------------------------------------------------------------------------
Şef serviciu specialitate la sucursalele judeţene ADAS
şi CEC, gradul I 25-31
------------------------------------------------------------------------------
Inspector principal la sucursalele judeţene ale bãncilor
------------------------------------------------------------------------------
- inginer 24-32
------------------------------------------------------------------------------
- economist 23-31
------------------------------------------------------------------------------
Inspector la sucursalele bãncilor
------------------------------------------------------------------------------
- inginer 22-29
------------------------------------------------------------------------------
- economist 21-28"
------------------------------------------------------------------------------


----------------
*) Retributia tarifara fixa la care se adauga indemnizaţia de conducere.

86. Art. 131 se abroga.

87. Art. 132 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 132. - La unitãţile de operaţiuni bancare şi de asigurãri, inclusiv administraţiile centrale ale acestora, premiile anuale se acorda dintr-un fond ce se constituie prin aplicarea unei cote de 2% asupra fondului de retribuire realizat annual şi se elibereazã în limita sumelor prevãzute în acest scop în planul de venituri şi cheltuieli. Fondul de premiere anuala se repartizeazã integral personalului, în condiţiile prevãzute la art. 54 lit. a şi 55, corespunzãtor timpului pentru care a fost retribuit de unitate".

88. Art. 136 alin. (1) va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 136 - (1) Retributia tarifara a personalului didactic se diferentiaza, la fiecare funcţie şi grad didactic, în raport cu calitatea activitãţii instructiv-educative şi ştiinţifice şi cu vechimea în învãţãmânt, printr-un numãr de 6-7 gradatii. Ultima gradatie - a 6-a sau a 7-a, dupã caz - se acorda cu respectarea prevederilor art. 33 (3) din prezenta lege. La cadrele didactice retributia tarifara astfel stabilitã cuprinde şi sporul pentru vechime. Pentru cadrele didactice definitivate, care îşi desfãşoarã activitatea în localitãţi rurale cu condiţii deosebite, vechimea pentru acordarea unei gradatii se poate reduce de la 5 la 3 ani. Pentru cadrele didactice cu rezultate deosebite în activitate, de la toate formele de învãţãmânt, vechimea pentru acordarea gradatiilor se poate reduce la 4 ani".

89. Art. 137 alin. (1) va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 137. - (1) Retributia tarifara a principalelor funcţii didactice este urmãtoarea:
a) în învãţãmântul preşcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional şi de maiştri:
-lei/luna-
-------------------------------------------------------------------------------
Clasele de retribuire corespunzãtoare retributiei
tarifare dupã vechimea în învãţãmânt
-------------------------------------------------------------------------------
1 Funcţia
-------------------------------------------------------------------------------
2 3-5 ani
-------------------------------------------------------------------------------
3 5-10 ani
-------------------------------------------------------------------------------
4 10-15 ani
-------------------------------------------------------------------------------
5 15-20 ani
-------------------------------------------------------------------------------
6 20-23 ani
-------------------------------------------------------------------------------
7 23-26 ani
-------------------------------------------------------------------------------
8 26-29 ani
-------------------------------------------------------------------------------
9 peste 29 ani
-------------------------------------------------------------------------------
10 Indemnizaţiile lunare
de conducere pentru
unitãţile de
categoria I
-------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-------------------------------------------------------------------------------
Director Retributia tarifara corespunzãtoare funcţiei didactice,
gradului şi vechimii în învãţãmânt, la care se adauga
indemnizaţia de conducere
-------------------------------------------------------------------------------
- grupuri şcolare 820
-------------------------------------------------------------------------------
- licee cu peste
2000 elevi 675
-------------------------------------------------------------------------------
- şcoli generale
cu clasele I-IV 310
-------------------------------------------------------------------------------
Director adjunct Retributia tarifara corespunzãtoare funcţiei didactice,
gradului şi vechimii în învãţãmânt, la care se adauga
indemnizaţia de conducere
-------------------------------------------------------------------------------
- grupuri şcolare 675
-------------------------------------------------------------------------------
- licee cu peste
2000 elevi 570
-------------------------------------------------------------------------------
Profesor cu studii
superioare universitare*)
-------------------------------------------------------------------------------
- gradul didactic I - 24 26 27 29 30 31 32
-------------------------------------------------------------------------------
- gradul didactic II - 21 23 24 26 27 28 29
-------------------------------------------------------------------------------
- definitiv 18 19 21 22 24 25 26 27
-------------------------------------------------------------------------------
Profesor cu studii
superioare de
subingineri
-------------------------------------------------------------------------------
- gradul didactic I - 21 23 24 26 27 28 29
-------------------------------------------------------------------------------
- gradul didactic II - 18 20 21 23 24 25 26
-------------------------------------------------------------------------------
- definitiv 15 16 18 19 21 22 23 24
-------------------------------------------------------------------------------
Profesor cu institut
pedagogic de 3 ani
-------------------------------------------------------------------------------
- gradul didactic I - 20 22 23 25 26 27 28
-------------------------------------------------------------------------------
- gradul didactic II - 17 19 20 22 23 24 25
-------------------------------------------------------------------------------
- definitiv 14 15 17 18 20 21 22 23
-------------------------------------------------------------------------------
Invatator cu liceul
pedagogic
-------------------------------------------------------------------------------
- gradul didactic I - 17 18 19 21 23 26 27
-------------------------------------------------------------------------------
- gradul didactic II - 14 15 16 18 20 23 24
-------------------------------------------------------------------------------
- definitiv 11 12 13 14 16 18 21 22
-------------------------------------------------------------------------------


---------------
*) Se aplica la licee, şcoli de maiştri şi profesorilor ingineri de la şcolile profesionale. Retributia tarifara a profesorilor de la disciplinele de profil şi de la cele care asigura pregãtirea în meserie la licee şi şcoli de maiştri este mai mare cu o clasa, iar cea a profesorilor din învãţãmântul primar, gimnazial şi profesional mai mica cu o clasa.

b) în învãţãmântul superior:
Clasele de retribuire corespunzãtoare Indemnizaţii de
retributiei tarifare dupã vechimea conducere categoria
în învãţãmânt instituţiei
-------------------------------------------------------------------------------
1 Funcţia -lei
lunar-
-------------------------------------------------------------------------------
2 3-5 ani
-------------------------------------------------------------------------------
3 5-10 ani
-------------------------------------------------------------------------------
4 10-15 ani
-------------------------------------------------------------------------------
5 15-20 ani
-------------------------------------------------------------------------------
6 20-25 ani
-------------------------------------------------------------------------------
7 25-28 ani
-------------------------------------------------------------------------------
8 peste 28 ani
-------------------------------------------------------------------------------
9 I
-------------------------------------------------------------------------------
10 II
-------------------------------------------------------------------------------
11 III
-------------------------------------------------------------------------------
12 IV
-------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
-------------------------------------------------------------------------------
Retributia tarifara corespunzãtoare funcţiei didactice şi
vechimii în învãţãmânt, la care se adauga indemnizaţia de
conducere
-------------------------------------------------------------------------------
Rector 2290- 1895- 1615- 1330-
2690 2290 1895 1615
-------------------------------------------------------------------------------
Prorector 1895- 1615- 1330- 1020-
2195 1895 1615 1330
-------------------------------------------------------------------------------
Decan 1260- 1100- 970-
1415 1260 1100
-------------------------------------------------------------------------------
Prodecan 970- 870-
1100 970
-------------------------------------------------------------------------------
Şef catedra 330-
665
-------------------------------------------------------------------------------
Profesor
universitar 34 35 36 37 38 39
-------------------------------------------------------------------------------
Conferenţiar
universitar 31 32 33 34 35 36
-------------------------------------------------------------------------------
Lector
universitar 25 26 27 29 30 32 33
-------------------------------------------------------------------------------
Asistent
universitar 23 24 25 26 27 29 30"
-------------------------------------------------------------------------------


90. Art. 138 alin. (1) va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 138. - (1) Retributia tarifara prevãzutã în lege pentru cadrele didactice şi personalul auxiliar de învãţãmânt din învãţãmântul preşcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional şi de maiştri este mai mare cu 2 clase de retribuire pentru aceste categorii de personal care lucreazã în casele de copii şi în şcolile speciale pentru copii cu deficiente, la care retributia tarifara este mai mare cu o clasa de retribuire".

91. Art. 139 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 139 - Cadrelor didactice definitive sau titularizate în învãţãmânt, încadrate la ultima gradatie, care au obţinut rezultate deosebite în activitatea de învãţãmânt şi au o vechime de cel puţin 30 ani în învãţãmânt, li se poate acorda, în condiţiile stabilite de lege, o gradatie de merit. Cadrele didactice cãrora li se acorda gradatia de merit vor primi o retributie tarifara majoratã cu 1-2 clase de retribuire, fata de cea prevãzutã la ultima gradatie".

92. Art. 140 se abroga.

93. La art. 143, dupã alin. (1) se introduce un nou alineat (1^1), iar alineatul (2) se modifica, dupã cum urmeazã:
"(1^1) Cadrele didactice şi personalul de specialitate de la catedrele din învãţãmântul superior pot fi retribuite în acord global, în condiţiile prevãzute la art. 12 şi 112, pentru activitatea de cercetare ştiinţificã, inginerie tehnologicã, proiectare, precum şi pentru activitatea de producţie desfasurata în cadrul integrãrii.
(2) Maistrii-instructori pot fi premiati la sfârşitul anului dintr-un fond constituit din veniturile nete încasate din valorificarea producţiei realizate în atelierele şcoala, în limita unei cote stabilite prin planul naţional unic de dezvoltare economico-socialã. Premiul individual din acest fond împreunã cu premiul annual nu poate depãşi, pe un an calendaristic, trei retribuţii tarifare lunare".

94. La art. 147 alin. (1) numãrul gradatiilor se modifica de la "5-6" la "6-7" şi respectiv de la "3" la "4".

95. Art. 148 alin. (1) va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 148. - (1) Retributia tarifara a principalelor funcţii de specialitate sanitarã, cu pregãtire superioarã şi medie, este urmãtoarea:-lei/
luna-
-------------------------------------------------------------------------------
Funcţia Numãr Clasele de retribuire Indemnizaţii
gradatii la nivelul - de baza lunare de
- minim - şi la ultima conducere
gradatie - maxim -
-------------------------------------------------------------------------------
Nivelul de retribuire
-------------------------------------------------------------------------------
I II Minim Maxim
-------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6
-------------------------------------------------------------------------------
Personal sanitar cu pregãtire superioarã
-------------------------------------------------------------------------------
Medic director Retributia tarifara corespunzãtoare funcţiei
şi gradului profesional 715 1525
-------------------------------------------------------------------------------
Medic şef secţie Idem 230 560
Medic primar
gradul I 6
-------------------------------------------------------------------------------
- de specialitate 32-38 30-36
-------------------------------------------------------------------------------
- de medicina generalã 30-36 29-35
-------------------------------------------------------------------------------
Medic primar
gradul II 6
-------------------------------------------------------------------------------
- de specialitate 30-36 28-34
-------------------------------------------------------------------------------
- de medicina generalã 28-34 27-33
-------------------------------------------------------------------------------
Medic primar
gradul III 7
-------------------------------------------------------------------------------
- de specialitate 28-35 26-33
-------------------------------------------------------------------------------
- de medicina generalã 26-33 25-32
-------------------------------------------------------------------------------
Medic principal 7
-------------------------------------------------------------------------------
- de specialitate 25-33 23-31
-------------------------------------------------------------------------------
- de medicina generalã 23-31 22-30
-------------------------------------------------------------------------------
Medic 7 22-29 21-28
-------------------------------------------------------------------------------
Farmacist principal 7 21-29
-------------------------------------------------------------------------------
Farmacist 7 19-26
-------------------------------------------------------------------------------
Personal mediu sanitar
-------------------------------------------------------------------------------
Sora medicalã
principala
(cu liceu sanitar) 7
-------------------------------------------------------------------------------
- I *) 16-24
-------------------------------------------------------------------------------
- II 15-23
-------------------------------------------------------------------------------
Sora medicalã
cu liceu sanitar) 7
-------------------------------------------------------------------------------
- I *) 11-18
-------------------------------------------------------------------------------
- II 10-17
-------------------------------------------------------------------------------
Sora medicalã
-moasa-
principala
(cu şcoala sanitarã) 7
-------------------------------------------------------------------------------
- I *) 10-17
-------------------------------------------------------------------------------
- II 9-16
-------------------------------------------------------------------------------
Sora medicalã-
moasa -
(cu şcoala sanitarã) 7
-------------------------------------------------------------------------------
- I *) 8-15
-------------------------------------------------------------------------------
- II 7-14
-------------------------------------------------------------------------------


---------------
*) Se utilizeazã în unitãţi, secţii sau compartimente de chirurgie cardiaca, neurochirurgie, anestezie-terapie intensiva, psihiatrie şi neuropsihiatrie infantila, radiologie şi radioterapie, anatomie patologica, medicina legalã, pediatrie, obstetrica-ginecologie, bolnavi cronici, de traumatologie-ortopedie şi arsi, precum şi de igiena şi sãnãtate publica".

96. Art. 149 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 149. - Pentru rezultate deosebite obţinute în asistenta medicalã a bolnavilor şi în activitatea ştiinţificã medicalã se poate acorda, în condiţiile stabilite de lege, gradatia de merit, cadrelor sanitare încadrate la ultima gradatie şi care au o vechime în munca sanitarã de peste 30 de ani. Cadrele cãrora li se acorda gradatia de merit vor avea o retributie tarifara majoratã cu 1-2 clase de retribuire".

97. Art. 150 şi 151 se abroga.

98. Art. 158 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 158. - Pentru rezultate deosebite obţinute în activitate, cadrelor de specialitate artisticã încadrate la ultima gradatie li se poate conferi, în condiţiile stabilite de lege, de cãtre Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste, la propunerea ministerelor, celorlalte organe centrale şi consiliilor populare care au în subordine unitãţi artistice, gradatia de merit, care da dreptul la o retributie tarifara lunarã majoratã cu 1-2 clase de retribuire fata de cea prevãzutã la ultima gradatie".

99. Art. 159 se abroga.

100. Art. 165 alin. (3) va avea urmãtorul cuprins:
"(3) Retributia tarifara a principalelor funcţii de specialitate din unitãţile de presa şi de edituri este urmãtoarea:

Clasele de retribuire la nivelul de baza - minim - Funcţia şi la ultima gradatie - maxim -
Funcţia A B I II III
-------------------------------------------------------------------------------
Presa
-------------------------------------------------------------------------------
Redactor şef *) 39 38 36 34 32
-------------------------------------------------------------------------------
Publicist comentator, redactor de rubrica 30-38 29-37 27-35 25-33
-------------------------------------------------------------------------------
Redactor principal 25-33 24-32 23-31 21-29 20-28
-------------------------------------------------------------------------------
Redactor 23-30 22-29 21-28 19-26 18-25
-------------------------------------------------------------------------------
Edituri
-------------------------------------------------------------------------------
Director *) 34 31
-------------------------------------------------------------------------------
Redactor - principal I 25-33
-------------------------------------------------------------------------------
- principal II 22-30 22-30
-------------------------------------------------------------------------------
Redactor 20-27 20-27
-------------------------------------------------------------------------------


------------
*) Retributia tarifara fixa la care se adauga indemnizaţia de conducere."

101. Art. 166 alin. (2) va avea urmãtorul cuprins:
"(2) Retributia tarifara a principalelor funcţii de specialitate din muzee şi biblioteci este urmãtoarea:

Clasele de retribuire la nivelul de baza - minim - şi la ultima gradatie - maxim -Funcţia Categoria unitãţii
-------------------------------------------------------------------------------
1A I II III IV
-------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6
-------------------------------------------------------------------------------
Director muzeu, biblioteca *) 33 29 25 23
-------------------------------------------------------------------------------
Muzeograf principal, bibliotecar
principal 19-27 19-27 17-25 17-25
-------------------------------------------------------------------------------
Muzeograf, bibliotecar 17-24 17-24 15-22 15-22 15-22
-------------------------------------------------------------------------------
Restaurator principal 16-24 16-24 16-24 16-24
-------------------------------------------------------------------------------
Restaurator 11-18 11-18 11-18 11-18 11-18
-------------------------------------------------------------------------------


--------------
*) Retributia tarifara fixa la care se adauga indemnizaţia de conducere."

102. Art. 169 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 169. - (1) Personalul din unitãţile artistice de spectacole şi concerte poate beneficia de premii anuale, dintr-un fond ce se constituie, în limita fondului de retribuire planificat, prin alpicarea unei cote de 1,5% asupra fondului de retribuire realizat anual, cu condiţia îndeplinirii numãrului de spectatori şi a veniturilor totale proprii planificate.
(2) Fondul de premiere anuala se poate completa cu o parte de pana la 30% din veniturile nete realizate peste cele planificate la încasãri din vânzarea biletelor şi programelor.
(3) În cazul nerealizarii numãrului de spectatori şi a veniturilor totale proprii planificate, fondul de premiere constituit conform alin. (1) se diminueazã cu câte 0,5% pentru fiecare procent de nerealizare a indicatorilor respectivi.
(4) Fondul total de premiere anuala constituit conform alin. (1)-(3) se repartizeazã personalului de cãtre consiliul oamenilor muncii din unitatea respectiva, corespunzãtor aportului fiecãruia la rezultatele obţinute. Nu pot beneficia de premii persoanele care au desfãşurat activitate necorespunzãtoare sau al cãror contract de munca a fost desfãcut din initiativa lor - demisie - sau în baza prevederilor art. 130 lit. i), j), k) şi l) din Codul muncii".

103. Art. 172 alin. (4) va avea urmãtorul cuprins:
"(4) Retributia tarifara a principalelor funcţii de conducere şi de execuţie din organele centrale este urmãtoarea:

Clasele de retribuire la nivelul de baza - minim - Funcţia şi la ultima gradatie - maxim -
Funcţia
------------------------------------------------------------------------------
Director general *) 39
------------------------------------------------------------------------------
Director direcţii tehnice *) 38
------------------------------------------------------------------------------
Director direcţii economice; personal-învãţãmânt *) 37
------------------------------------------------------------------------------
Şef serviciu tehnic sau din activitatea de baza 32-38
------------------------------------------------------------------------------
Şef serviciu economic Inginer, economist, chimist 31-37
------------------------------------------------------------------------------
- principal I 32-38
------------------------------------------------------------------------------
- principal II 31-37
------------------------------------------------------------------------------
Inginer, chimist principal III 26-34
------------------------------------------------------------------------------
Economist principal III 25-33
------------------------------------------------------------------------------
Inginer, chimist 24-31
------------------------------------------------------------------------------


-----------
*) Retributia tarifara fixa la care se adauga indemnizaţia de conducere."

104. Art. 173 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 173. - (1) Pentru întregul personal din aparatul ministerelor şi celorlalte organe centrale şi locale, acordarea retributiei tarifare şi, dupã caz, a indemnizaţiei de conducere, este condiţionatã de realizarea sarcinilor proprii de munca, corespunzãtor funcţiei îndeplinite, sarcini care decurg din planul naţional unic de dezvoltare economico-socialã sau din alte acte normative, precum şi din planurile de munca şi din regulamentele de organizare şi funcţionare.
(2) Sarcinile proprii de munca, corespunzãtor funcţiei îndeplinite, care conditioneaza acordarea retributiei tarifare şi, dupã caz, a indemnizaţiei de conducere, se stabilesc de cãtre biroul executiv al consiliului de conducere al organului central respectiv.
(3) Pentru personalul din conducerea ministerelor şi a celorlalte organe centrale şi locale retributia se acorda în condiţiile stabilite, annual, prin planul naţional unic de dezvoltare economico-socialã".

105. Art. 179 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 179. - Retributia tarifara a principalelor funcţii de conducere şi de execuţie din aparatul propriu al comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene, al municipiului Bucureşti şi ale celorlalte municipii, este urmãtoarea:

Clasele de retribuire la nivelul de baza - minim - şi la ultima gradatie - maxim -
Funcţia Municipiul
Bucureşti Municipii
------------------------------------------------------------------------------
Judeţe ctg. I ctg. II ctg. III
------------------------------------------------------------------------------
Şef secţie tehnica;
tehnico-economicã *) 35 33 - - -
------------------------------------------------------------------------------
Şef sector tehnic;
tehnic-economic; de alta
specialitate 28-35 27-33 26-32 25-31 24-30
------------------------------------------------------------------------------
Şef oficiu tehnic; tehnic-economic;
de alta specialitate 26-32 25-31 24-30 23-29 22-28
------------------------------------------------------------------------------
Inspector principal
------------------------------------------------------------------------------
- inginer 23-31 23-31 - - -
------------------------------------------------------------------------------
- economist 22-30 22-30 21-29 21-29 21-29
------------------------------------------------------------------------------
Inspector
------------------------------------------------------------------------------
- inginer 21-28 21-28 - - -
------------------------------------------------------------------------------
- economist 20-27 20-27 19-26 19-26 19-26"
------------------------------------------------------------------------------


-----------
*) Retributia tarifara fixa la care se adauga indemnizaţia de conducere".

106. Art. 183 alin. (3) se modifica şi se introduce un alineat nou (4), dupã cum urmeazã:
"(3). - Retributia tarifara a principalelor funcţii de conducere şi de execuţie din unitãţile de justiţie, procuratura şi arbitraj este urmãtoarea:
Funcţia Denumirea Clasele de retribuire
unitãţii la nivelul de baza
- minim - şi la
ultima gradatie -
maxim -
-------------------------------------------------------------------------------
Preşedinte tribunal, procuror şef Unitãţi judeţene
categoria I 35 *)
Arbitru de stat şef Arbitraje interjudetene
categoria I 34 *)
Notar şef Notariate judeţene
categoria I 30 *)
Judecãtor inspector, procuror
inspector Unitãţi judeţene 29-35
Judecãtor gradul I,
procuror gradul I Unitãţi judeţene 27-34
Arbitru de stat gradul I Arbitraje
interjudetene 26-33
Judecãtor gradul II,
procuror gradul II Unitãţi judeţene 25-32
Arbitru de stat gradul II Arbitraje interjudetene 24-31
Judecãtor gradul I, Unitãţi locale
procuror gradul I categoria I şi II 24-31
Judecãtor gradul II, Unitãţi locale
procuror gradul II categoria I şi II 22-29
Notar principal Unitãţi judeţene şi locale 20-28
Notar Unitãţi judeţene şi locale 18-25
----------------------------------------------------------------------------

-------------
*) Retributia tarifara fixa la care se adauga indemnizaţia de conducere.

(4) Numãrul posturilor de judecãtori, procurori şi arbitri de stat gradul I poate fi de cel mult 15% din totalul posturilor respective. Numãrul concret al acestor posturi pe fiecare unitate se stabileşte de organul central respectiv".

107. Art. 187 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 187. - (1) Retribuirea muncii membrilor cooperativelor agricole de producţie se face diferenţiat în raport cu funcţia pe care o îndeplinesc în cooperativa şi de rezultatele obţinute în producţie, folosind ca unitate de mãsura norma de munca. Retribuirea se poate face în bani sau în bani şi în natura. Cu acordul direcţiei generale judeţene pentru agricultura şi industrie alimentara, adunarea generalã, în funcţie de condiţiile economice şi sociale specifice fiecãrei cooperative, poate aproba ca, prin excepţie, pentru unele culturi sau lucrãri efectuate, retribuirea sa se facã numai în natura.
(2) Acordul global este forma principala de retribuire folositã în cooperativele agricole de producţie. Alegerea formei de retribuire a muncii se aproba de adunarea generalã a membrilor cooperatori, pe baza propunerilor consiliului de conducere al cooperativei agricole. Tarifele stabilite pentru retribuirea muncii trebuie sa se încadreze în fondul de retribuire prevãzut în planul de producţie şi financiar al unitãţii.
(3) Pentru depãşirea producţiei planificate, cooperativa agricolã de producţie acorda membrilor sãi şi mecanizatorilor, precum şi celor încadraţi pe baza de contract de munca, care prin activitatea desfasurata au contribuit la aceasta realizare, o retributie suplimentarã. Retributia suplimentarã pentru membrii cooperatori şi cei încadraţi pe baza de contract de munca se acorda numai în cazul când adunarea generalã a cooperatorilor a adoptat aceasta forma de retribuire.
(4) Pentru contribuţia adusã la realizarea planului de producţie, cooperativa agricolã acorda specialiştilor şi contabililor şefi, retribuiţi de stat, o retributie reprezentând pana la 15% din valoarea normelor de munca calculate pentru funcţia de preşedinte, în raport cu realizarea producţiei.
(5) Specialiştii agricoli retribuiţi de stat, aleşi în funcţia de preşedinte care îndeplinesc şi atribuţiile de inginer şef, primesc o retributie de pana la 25% din valoarea normelor de munca calculate pentru funcţia de preşedinte, în raport cu realizarea valorii producţiei nete.
(6) Retribuţiile prevãzute la alin. (4) şi alin. (5) se aproba de adunarea generalã a cooperativei agricole de producţie; acestea nu fac parte din retributia tarifara, dar se include în calculul retributiei medii.
(7) Pentru depãşirea valorii producţiei nete planificate pe cooperativa specialiştii agricoli şi contabilii şefi, retribuiţi de stat, pot primi din partea cooperativelor agricole de producţie o retributie suplimentarã - premiu - care reprezintã fata de retributia suplimentarã cuvenitã preşedintelui:
- 80-90% pentru inginerii şefi;
- 70-80% pentru contabilii şefi.
Pentru depãşirea producţiei planificata fermei, specialiştii agricoli retribuiţi de stat, care îndeplinesc funcţia de şef de ferma, pot primi din partea cooperativei agricole de producţie o retributie suplimentarã de pana la 2% din depasire; acordarea acestei retribuţii suplimentare nu este condiţionatã de rezultatele obţinute pe ansamblul cooperativei.
(8) Pentru îndeplinirea funcţiei de preşedinte, vicepreşedinte scos din producţie, şef de ferma sau şef de brigada, membrii cooperatori, care nu sunt retribuiţi de stat, primesc o indemnizaţie lunarã din partea statului, de:
- 420-520 lei - pentru preşedinte;
- 210-260 lei - pentru celelalte funcţii.
(9) Cooperativele agricole de producţie asigura membrilor lor un venit garantat cu condiţia obţinerii nivelurilor de producţie sau a volumului de lucrãri prevãzute în angajament. Venitul garantat se acorda în proporţie de pana la 80-90% din partea în bani lunar şi de 50% din drepturile cuvenite în natura, dupã recoltarea produsului respectiv, diferenţa urmând a fi plãtitã la finele anului, corespunzãtor nivelului de îndeplinire a planului. În cazul nerealizarii planului, drepturile cuvenite se reduc proporţional.
(10) Venitul maxim pe care-l poate primi un membru al cooperativei agricole de producţie, la realizarea sarcinilor de plan, nu poate depãşi pe cel al funcţiilor sau meseriilor similare din întreprinderile agricole de stat cu acelaşi volum de activitate, în aceleaşi condiţii de munca şi cu aceleaşi rezultate.
(11) Membrii cooperatori care îşi desfãşoarã activitatea în zootehnie, legumicultura, viticultura, pomicultura, cei calificaţi şi care lucreazã în cooperativa agricolã în meseriile de sofer, conducãtor de tractoare rutiere, lacatus, electrician şi altele, precum şi cei care îndeplinesc funcţii de conducere şi de execuţie, care muncesc permanent în tot cursul anului şi îşi realizeazã sarcinile ce le revin, sunt retribuiţi de cooperativa şi au vechime neantrerupta în aceeaşi unitate şi în acelaşi sector de activitate, beneficiazã de un spor de vechime neantrerupta de 2-8% calculat la retributia de baza lunarã.
(12) Membrii cooperatori care lucreazã în asociaţiile economice intercooperatiste beneficiazã de toate drepturile prevãzute în Statutul cooperativei agricole de producţie. Retribuirea în asociaţiile economice intercooperatiste se face numai în bani, în acord global, pe formaţii de munca sau individual, cu tarife pe unitatea de produs sau la 1000 lei producţie obţinutã, potrivit normativelor în vigoare".

108. Art. 188 lit. b) va avea urmãtorul cuprins:
"b) la uniunile teritoriale, pe baza reglementãrilor specifice pentru direcţiile comerciale judeţene şi întreprinderile sau organizaţiile comerciale de acelaşi nivel;"

109. Art. 195 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 195. - Determinarea veniturilor ce se include în retributia medie pentru calcularea indemnizaţiei de concediu de odihna şi în cazul scoaterii din producţie sau al trimiterii pentru executarea de lucrãri în alte unitãţi, potrivit legii, precum şi stabilirea perioadelor ce se iau în considerare în acest scop, se fac prin decret al Consiliului de Stat".

110. Art. 197 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 197. - Retributia tarifara a nevazatorilor este mai mare decât a vazatorilor de la locurile de munca respective, cu 35% pentru cei încadraţi în gradul I de invaliditate şi cu 15% pentru cei din gradul II de invaliditate".

111. Art. 203 se abroga.

112. La art. 209, dupã alin. (2) se introduce un alineat nou (2^1), cu urmãtorul cuprins:
"(2^1) Orice alte reglementãri în legatura cu retribuirea personalului muncitor trebuie sa se încadreze în sistemul de retribuire stabilit de prezenta lege".

113. La art. 211 se adauga un nou alineat (4), cu urmãtorul cuprins:
"(4) Retribuirea persoanelor care desfãşoarã potrivit legii, activitate la domiciliu se face în acord, pe baza reţelelor tarifare ce se aplica în unitatea cu care s-a încheiat contractul sau convenţia pentru munca la domiciliu".

114. La art. 213 se introduce un alineat nou (2), cu urmãtorul cuprins:
"(2) Muncitorii încadraţi în treapta a II-a şi a III-a, la aplicarea majorãrii retributiilor în etapa a II-a 1979-1980 vor fi încadraţi în noua treapta a II-a. Muncitorii calificaţi care erau în treapta a III-a vor avea şi prioritate la promovarea în categorii superioare în condiţiile <>Legii nr. 12/1971 ".

115. Art. 215 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 215. - (1) Retribuţiile tarifare şi indemnizaţiile stabilite prin prezenta lege se vor aplica treptat în anii 1979-1980, corespunzãtor graficului de eşalonare a majorãrii retributiei personalului muncitor, aprobat prin decret al Consiliului de Stat. Pana la acea data se vor aplica, în continuare, retribuţiile stabilite, potrivit legii, pentru prima etapa a majorãrii.
(2) Pana la 1 ianuarie 1979, se vor elabora şi supune aprobãrii decretele Consiliului de Stat pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei legi.
(3) Pe data de 1 ianuarie 1979 se abroga actele normative prevãzute în anexa nr. IX, precum şi orice alte dispoziţii care nu concorda cu prezenta lege".

ART. 2
Anexele nr. I-IX la <>Legea nr. 57 din 29 octombrie 1974 se modifica şi se completeazã dupã cum urmeazã:

ANEXA 1
RETRIBUTIA TARIFARA PE CLASE DE RETRIBUIRE ŞI INDEMNIZAŢIILE DE CONDUCERE PE TIPURI

I. Tabelele privind retributia tarifara pe clase şi indemnizaţiile de conducere vor avea urmãtorul cuprins:

A. Retributia tarifara pe clase-lei/luna-
--------------------------------------------
Clasa de retribuire Retributia tarifara
--------------------------------------------
1 1425
--------------------------------------------
2 1450
--------------------------------------------
3 1485
--------------------------------------------
4 1520
--------------------------------------------
5 1570
--------------------------------------------
6 1620
--------------------------------------------
7 1670
--------------------------------------------
8 1720
--------------------------------------------
9 1770
--------------------------------------------
10 1825
--------------------------------------------
11 1880
--------------------------------------------
12 1940
--------------------------------------------
13 2000
--------------------------------------------
14 2060
--------------------------------------------
15 2120
--------------------------------------------
16 2180
--------------------------------------------
17 2240
--------------------------------------------
18 2310
--------------------------------------------
19 2380
--------------------------------------------
20 2470
--------------------------------------------
21 2560
--------------------------------------------
22 2670
--------------------------------------------
23 2780
--------------------------------------------
24 2910
--------------------------------------------
25 3050
--------------------------------------------
26 3200
--------------------------------------------
27 3350
--------------------------------------------
28 3500
--------------------------------------------
29 3670
--------------------------------------------
30 3840
--------------------------------------------
31 4020
--------------------------------------------
32 4230
--------------------------------------------
33 4450
--------------------------------------------
34 4670
--------------------------------------------
35 4890
--------------------------------------------
36 5110
--------------------------------------------
37 5340
--------------------------------------------
38 5590
--------------------------------------------
39 5870
--------------------------------------------
40 6150
--------------------------------------------
41 6430
--------------------------------------------

B. Indemnizaţii de conducere pe tipuri

----------------------------------------
-lei/luna-
----------------------------------------
Indemnizaţia
----------------------------------------
Tipul Minim Maxim
----------------------------------------
A 160 280
----------------------------------------
B 160 330
----------------------------------------
C 160 380
----------------------------------------
D 220 430
----------------------------------------
E 220 510
----------------------------------------
F 220 560
----------------------------------------
G 280 610
----------------------------------------
H 280 670
----------------------------------------
I 280 720
----------------------------------------
J 330 770
----------------------------------------
K 330 820
----------------------------------------
L 380 870
----------------------------------------
M 380 940
----------------------------------------
N 430 990
----------------------------------------
O 430 1040
----------------------------------------
P 480 1090
----------------------------------------
R 480 1140
----------------------------------------
S 560 1210
----------------------------------------
T 560 1260
----------------------------------------
U 610 1310
----------------------------------------
V 610 1360
----------------------------------------
W 660 1410
----------------------------------------
X 660 1510
----------------------------------------
Y 760 1610
----------------------------------------
Z 760 1730
----------------------------------------


2. La "Precizãri privind retributia funcţiilor prevãzute în anexele nr. IV-VIII":
Prima precizare va avea urmãtorul cuprins:
"- Diferenţa dintre retributia tarifara la nivelul de baza şi gradatia 1, precum şi dintre celelalte gradatii prevãzute în anexe, este de o clasa; la funcţiile la care numãrul de gradatii este marcat cu un asterisc (*), diferenţa dintre gradatiile 5 şi 6 este de 2 clase de retribuire. Determinarea concretã a retributiei tarifare la o anumitã gradatie se face prin adaugirea la clasa de retribuire prevãzutã pentru nivelul de baza al funcţiei, a unui numãr de clase corespunzãtor gradatiilor obţinute; clasei astfel rezultate îi corespunde retributia tarifara prevãzutã în prezenta anexa la litera A";
Ultima precizare va avea urmãtorul cuprins:
"- Nivelul studiilor la fiecare funcţie este indicat astfel:
S = studii superioare;
S.ing = studii superioare de subingineri;
M = studii liceale - treapta II;
G = şcoala generalã".

ANEXA 2
NOMENCLATORUL UNIC AL FUNCŢIILOR TEHNICE, ECONOMICE, DE ALTA SPECIALITATE, ADMINISTRATIVE, DE DESERVIRE ŞI DE PAZA DIN ECONOMIE

1. La capitolul I. INDUSTRIE, dupã poziţia 15 se introduce poziţia 15^1 "maistru principal specialist", cu clasele de retribuire 18-35.

2. La capitolul II. CONSTRUCŢII-MONTAJ, dupã poziţia 16 se introduce poziţia 16^1 "maistru constructor principal specialist", cu clasele de retribuire 22-29.

3. La capitolul VI. GOSPODĂRIA COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ, dupã poziţia 13 se introduce poziţia 13^1 "maistru principal specialist (gospodãrie comunalã)", cu clasele de retribuire 18-25.

4. La capitolul VII. CIRCULAŢIA MĂRFURILOR, poziţia 4 se completeazã cu funcţia: "inginer şef la bazele de aprovizionare tehnico-materialã".

5. La capitolul VIII. CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI PROIECTARE, litera a) Cercetare ştiinţificã şi inginerie tehnologicã, dupã poziţia 2 se introduce poziţia 2^1 "secretar ştiinţific la institutul central", cu clasele de retribuire 28-39; dupã poziţia 5 se introduce poziţia 5^1 "secretar ştiinţific la institut", cu clasele de retribuire 21-39, nivelul studiilor "S" pentru ambele funcţii.

6. La capitolul X. ÎNVĂŢĂMÂNT, litera a) Învãţãmântul preşcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional şi de maiştri, dupã poziţia 3 se introduce poziţia 3^1 "profesor stagiar, definitiv, grad didactic II şi I", cu condiţia de studii "S.ing." şi clasele de retribuire 10-31.
La litera c) Centre de perfecţionare, denumirea funcţiilor de la poziţia 22 se modifica astfel: "director cabinet de organizare economico-socialã, casa agronomului".

7. La capitolul XI. OCROTIREA SĂNĂTĂŢII, poziţia 5 va avea urmãtorul cuprins: "sora medicalã (oficiant medical, laborant, moasa, tehnician sanitar), şef de unitate (laborator, secţie sau altele similare)"; dupã poziţia 12 se introduc poziţiile 12^1 şi 12^2 cu urmãtorul cuprins:
"12^1 Dentist principal cu facultatea de stomatologie de 3 ani, clasele de retribuire 19-28".
"12^2 Dentist cu facultatea de stomatologie de 3 ani, clasele de retribuire 17-25".
Poziţia 16 va avea urmãtorul cuprins: "sora medicalã (oficiant medical, laborant) principala".
Poziţia 17 va avea urmãtorul cuprins: "sora medicalã, oficiant medical, laborant".
Poziţia 21 va avea urmãtorul cuprins: "sora medicalã (moasa, oficiant medical, gipsar, maseur, laborant, autopsier) principala".
Poziţia 22 va avea urmãtorul cuprins: "sora medicalã, moasa, oficiant medical, gipsar, maseur, laborant, autopsier".
La poziţiile 21, 22, 23 şi 24 coloana 2, nivelul studiilor va fi "şcoala sanitarã".

8. La capitolul XVI. ORGANE SUPREME ALE PUTERII ŞI ADMINISTRAŢIEI DE STAT, MINISTERE ŞI ALTE ORGANE CENTRALE:
Poziţia 106 va avea urmãtorul cuprins: "Secretar federatie I şi II, secretar federatie I adjunct, secretar Comitet Olimpic Roman".
La poziţia 127 clasele de retribuire pentru consilier diplomatic şi consul general devin "33-39".
La poziţia 128 clasele de retribuire pentru funcţiile de secretar I, consul, interpret relaţii diplomatice I devin "32-38".

9. La capitolul XVII. COMITETE EXECUTIVE ALE CONSILIILOR POPULARE, litera a) Funcţii din aparatul propriu, la poziţia 16 contabil calculator, clasele de retribuire devin "6-10", iar la litera b) Funcţii din organele locale de specialitate, în locul poziţiei 19 se introduc poziţiile 19 şi 19^1, cu urmãtorul cuprins:
"19. Director general, clasa de retribuire 38, nivelul studiilor "S".
19^1. Director general adjunct, clasa de retribuire 34-35, nivelul studiilor "S".

10. La capitolul XIX. ALTE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI DE STAT, clasele de retribuire de la litera a), poziţia 2 devin "29-37"; dupã litera f) se introduce litera "g) Corpurile de paza militarizata", cu urmãtorul cuprins:
Clasa de retribuire
------------------------------------------------------------------------------
Funcţia cea mai mica cea mai mare
------------------------------------------------------------------------------
g) Corpurile de paza militarizata
------------------------------------------------------------------------------
29. Şef de corp de paza 26 32
------------------------------------------------------------------------------
30. Adjunct de şef de corp de paza 25 31
------------------------------------------------------------------------------
31. Şef de serviciu instruire şi control 21 31
------------------------------------------------------------------------------
32. Şef de birou instruire şi control 20 29
------------------------------------------------------------------------------
33. Instructor principal 17 24
------------------------------------------------------------------------------
34. Instructor 12 19
------------------------------------------------------------------------------
35. Şef de detasament 15 24
------------------------------------------------------------------------------
36. Şef de grupa de paza 9 17
------------------------------------------------------------------------------
37. Controlor poarta 6 11
------------------------------------------------------------------------------
38. Paznic obiective speciale 6 10
------------------------------------------------------------------------------
39. Paznic 4 8
------------------------------------------------------------------------------


ANEXA 3
GRUPAREA RAMURILOR, SUBRAMURILOR ŞI ACTIVITĂŢILOR

NOTA
----
de la finele anexei nr. III va avea urmãtorul cuprins:
"a) Încadrarea într-o grupa superioarã de ramuri a unor centrale, întreprinderi, unitãţi şi subunitati, precum şi a unitãţilor mari, complexe sau cu nivel tehnic deosebit din ramurile ale cãror activitãţi sunt cuprinse în mai multe grupe de ramuri sau a unor funcţii tehnice şi de alta specialitate se poate face anual, odatã cu aprobarea planului naţional unic de dezvoltare economico-socialã sau la înfiinţare, în cazul unitãţilor noi, prin decret al Consiliului de Stat.
b) La secţiile (atelierele) de producţie sau alte subunitati organizate la nivelul acestora, a cãror activitate de baza se gãseşte în alte ramuri decât cea a unitãţilor în care sunt organizate, retributia tarifara se stabileşte astfel:
- când sunt organizate în unitãţi care aplica niveluri de retribuire mai mari se acorda grupa de ramuri în care se încadreazã activitatea pe care o desfãşoarã;
- când sunt organizate în unitãţi care aplica niveluri de retribuire mai mici se acorda cel mult nivelul grupei de ramuri în care se încadreazã activitatea pe care o desfãşoarã".

ANEXA 4
RETRIBUTIA PERSONALULUI DIN UNITĂŢILE ECONOMICE

1. Capitolul I. INDUSTRIE lit. A. Muncitori, va avea urmãtorul cuprins:

"A. Muncitori
a) Muncitori calificaţiNr. Spec.
crt. Reţeaua tarifara şi nivelul Categorii de încadrare -
lei/
luna
-
-------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8
-------------------------------------------------------------------------------
1. Mine subteran A 1) Baza 2193 2524 2843 3200 3595 3990 4398
-------------------------------------------------------------------------------
Tr. I 2295 2626 2958 3328 3723 4118 4539
-------------------------------------------------------------------------------
Tr. II 2410 2728 3073 3455 3850 4245 4679
-------------------------------------------------------------------------------
2. Mine subteran B 1) Baza 1951 2282 2601 2920 3277 3672 4080
-------------------------------------------------------------------------------
Tr. I 2053 2384 2703 3034 3404 3799 4220
-------------------------------------------------------------------------------
Tr. II 2167 2486 2805 3149 3531 3927 4360
-------------------------------------------------------------------------------
3-4 Mine subteran C 1) Baza 1912 2180 2461 2741 3034 3328 3684
-------------------------------------------------------------------------------
Tr. I 2002 2269 2550 2830 3124 3442 3825
-------------------------------------------------------------------------------
Tr. II 2091 2359 3639 2920 3213 3557 3978
-------------------------------------------------------------------------------
5. Mine suprafata A 2) Baza 1867 1999 2111 2224 2336 2468 2683 2917
-------------------------------------------------------------------------------
Tr. I 1907 2030 2142 2254 2366 2530 2754 2999
-------------------------------------------------------------------------------
Tr. II 1948 2060 2173 2285 2407 2601 2825 3091
-------------------------------------------------------------------------------
6. Mine suprafata B Baza 1765 1897 2009 2122 2234 2356 2519 2703
-------------------------------------------------------------------------------
Tr. I 1805 1928 2040 2152 2264 2397 2570 2785
-------------------------------------------------------------------------------
Tr. II 1846 1958 2071 2183 2295 2448 2621 2866
-------------------------------------------------------------------------------
7. Mine suprafata C Baza 1714 1846 1958 2071 2183 2305 2438 2611
-------------------------------------------------------------------------------
Cariere-balastiere Tr. 1754 1877 1989 2101 2213 2336 2489 2672
I
-------------------------------------------------------------------------------
Tr. 1795 1907 2020 2132 2244 2377 2540 2744
II
-------------------------------------------------------------------------------
8. Construcţii de aeronave
şi motoare de aeronave 3) Baza 2081 2224 2387 2550 2744 3050 3386 3743
-------------------------------------------------------------------------------
Tr. 2122 2275 2438 2601 2836 3152 3488 3876
I
-------------------------------------------------------------------------------
Tr. 2173 2326 2489 2662 2927 3254 3601 4009
II
-------------------------------------------------------------------------------
9. Siderurgie A Baza 1887 2020 2152 2305 2560 2876 3233 3601
-------------------------------------------------------------------------------
Construcţii maşini A0 Tr. 1928 2060 2193 2377 2662 2989 3346 3723
I
-------------------------------------------------------------------------------
pentru munca în acord Tr. 1969 2101 2234 2458 2764 3101 3458 3845
II
-------------------------------------------------------------------------------
10. Siderurgie B 4) Baza 1826 1958 2091 2244 2443 2693 3029 3397
-------------------------------------------------------------------------------
Metalurgie neferoasa Tr. 1867 1999 2132 2305 2519 2795 3142 3509
I
-------------------------------------------------------------------------------
Ciment 5) Tr. 1907 2040 2183 2366 2591 2907 3254 3652
II
-------------------------------------------------------------------------------
11. Foraj 6) Baza 1826 1958 2091 2234 2407 2632 2907 3193
-------------------------------------------------------------------------------
Tr. 1867 1999 2132 2285 2468 2713 2989 3295
I
-------------------------------------------------------------------------------
Tr. 1907 2040 2173 2336 2540 2805 3080 3397
II
-------------------------------------------------------------------------------
12. Construcţii maşini A pentru
munca în acord. Construcţii maşini
A0 pentru munca în regie, precum
şi pentru unitãţile unde retributia
tarifara nu este diferenţiatã pe
acord şi regie. Baza 1826 1958 2091 2234 2417 2672 2968 3284
-------------------------------------------------------------------------------
Tr. 1867 1999 2132 2285 2489 2764 3060 3397
I
-------------------------------------------------------------------------------
Tr. 1907 2040 2173 2336 2570 2856 3162 3509
II
-------------------------------------------------------------------------------
13. Construcţii maşini A pentru
munca în regie, precum şi pentru
unitãţile unde retributia tarifara
nu este diferenţiatã pe acord şi
regie. Construcţii maşini B pentru
munca în acord. Baza 1795 1928 2060 2203 2366 2581 2846 3142
-------------------------------------------------------------------------------
Tr. 1836 1969 2101 2244 2428 2662 2938 3244
I
-------------------------------------------------------------------------------
Tr. 1877 2009 2142 2295 2489 2744 3029 3356
II
-------------------------------------------------------------------------------
14. Construcţii maşini B pentru
munca în regie, precum şi pentru
unitãţile unde retributia tarifara
nu este diferenţiatã pe acord
şi regie Baza 1734 1867 1999 2142 2285 2479 2703 2958
-------------------------------------------------------------------------------
Tr. 1775 1907 2040 2183 2336 2540 2774 3050
I
-------------------------------------------------------------------------------
Tr. 1816 1948 2081 2224 2397 2611 2856 3152
II
-------------------------------------------------------------------------------
15. Energie electrica A 7) Baza 1724 1856 1989 2132 2295 2499 2744 3029
-------------------------------------------------------------------------------
Tr. 1765 1897 2030 2173 2356 2570 2825 3152
I
-------------------------------------------------------------------------------
Tr. 1805 1938 2071 2224 2417 2652 2917 3284
II
-------------------------------------------------------------------------------
16. Energie electrica B 7) Baza 1703 1836 1969 2111 2254 2448 2672 2938
-------------------------------------------------------------------------------
Tr. 1744 1877 2009 2152 2305 2509 2754 3040
I
-------------------------------------------------------------------------------
Tr. 1785 1918 2050 2193 2366 2581 2336 3162
II
-------------------------------------------------------------------------------
17. Energie electrica C 7) Baza 1683 1816 1928 2040 2183 2356 2581 2866
-------------------------------------------------------------------------------
Tr. 1724 1846 1958 2081 2234 2428 2662 2958
I
-------------------------------------------------------------------------------
Tr. 1765 1877 1989 2122 2285 2499 2754 3070
II
-------------------------------------------------------------------------------
18. Chimie A0 Baza 1785 1918 2050 2183 2336 2570 2836 3121
-------------------------------------------------------------------------------
Tr. 1826 1958 2091 2224 2407 2652 2917 3233
I
-------------------------------------------------------------------------------
Tr. 1867 1999 2132 2264 2479 2734 3009 3346
II
-------------------------------------------------------------------------------
19. Chimie A Baza 1765 1897 2030 2162 2326 2560 2825 3111
-------------------------------------------------------------------------------
Tr. 1805 1938 2071 2203 2397 2642 2907 3223
I
-------------------------------------------------------------------------------
Tr. 1846 1979 2111 2254 2468 2723 2999 3335
II
-------------------------------------------------------------------------------
20. Petrol A Baza 1765 1897 2009 2122 2254 2428 2642 2876
-------------------------------------------------------------------------------
Tr. 1805 1928 2040 2152 2305 2489 2713 2948
I
-------------------------------------------------------------------------------
Tr. 1846 1958 2071 2193 2356 2560 2785 3029
II
-------------------------------------------------------------------------------
21. Chimie B Baza 1703 1836 1948 2060 2183 2346 2530 2754
-------------------------------------------------------------------------------
Zahãr-ulei Tr. 1744 1867 1979 2091 2224 2397 2591 2846
I
-------------------------------------------------------------------------------
Petrol Tr. 1785 1897 2009 2122 2275 2458 2662 2938
II
-------------------------------------------------------------------------------
22. Poligrafie A0 Baza 1805 1938 2071 2224 2438 2744 3091 3458
-------------------------------------------------------------------------------
Tr. 1846 1979 2111 2285 2530 2856 3203 3580
I
-------------------------------------------------------------------------------
Tr. 1887 2020 2152 2356 2632 2968 3325 3713
II
-------------------------------------------------------------------------------
23. Poligrafie B0 Baza 1775 1907 2040 2183 2387 2642 2958 3305
-------------------------------------------------------------------------------
Tr. 1816 1948 2081 2244 2458 2744 3060 3427
I
-------------------------------------------------------------------------------
Tr. 1856 1989 2122 2305 2540 2846 3172 3560
II
-------------------------------------------------------------------------------
24. Poligrafie A Baza 1724 1856 1989 2132 2295 2519 2805 3121
-------------------------------------------------------------------------------
Tr. 1765 1897 2030 2173 2356 2611 2907 3233
I
-------------------------------------------------------------------------------
Tr. 1805 1938 2071 2224 2428 2703 3009 3366
II
-------------------------------------------------------------------------------
25. Poligrafie B Baza 1703 1836 1948 2060 2213 2428 2672 2968
-------------------------------------------------------------------------------
Tr. 1744 1867 1979 2101 2275 2499 2764 3091
I
-------------------------------------------------------------------------------
Tr. 1785 1897 2009 2142 2346 2581 2856 3233
II
-------------------------------------------------------------------------------
26. Tabacarie-prelucrare cauciuc Baza 1754 1887 2020 2162 2336 2540 2764
-------------------------------------------------------------------------------
Tr. 1795 1928 2060 2213 2397 3601 2856
I
-------------------------------------------------------------------------------
Tr. 1336 1969 2101 2264 2458 2662 2948
II
-------------------------------------------------------------------------------
27. Confecţii-piele 8) Baza 1714 1846 1958 2081 2234 2438 2672
-------------------------------------------------------------------------------
Tr. I 1754 1877 1989 2122 2295 2509 2764
-------------------------------------------------------------------------------
Tr. II 1795 1907 2020 2162 2356 2581 2866
-------------------------------------------------------------------------------
28. Sticla Baza 1703 1836 1948 2071 2193 2356 2550 2764 2999
-------------------------------------------------------------------------------
Tr. I 1744 1867 1979 2101 2234 2407 2611 2825 3070
-------------------------------------------------------------------------------
Tr. II 1785 1897 2009 2132 2285 2468 2672 2887 3152
-------------------------------------------------------------------------------
29. Textile 9) Baza 1703 1836 1948 2071 2193 2346 2509 2703
-------------------------------------------------------------------------------
Tr. I 1744 1867 1979 2101 2234 2387 2560 2764
-------------------------------------------------------------------------------
Tr. II 1785 1897 2009 2132 2275 2428 2611 2825
-------------------------------------------------------------------------------
30. Exploatãri forestiere A. Baza 1673 1805 1918 2030 2152 2295 2468 2683
(10
-------------------------------------------------------------------------------
Prelucrarea lemnului A pentru
Munca în acord, precum şi
pentru unitãţile unde retributia
tarifara nu este diferenţiatã
pe acord şi regie Tr. 1714 1836 1948 2060 2193 2346 2530 2795
I
-------------------------------------------------------------------------------
Tr. 1754 1867 1979 2101 2234 2397 2601 2917
-------------------------------------------------------------------------------
31. Prelucrarea lemnului A
pentru munca în regie. Baza 1652 1785 1897 2009 2122 2254 2428 2652
(10
-------------------------------------------------------------------------------
Tr. 1693 1816 1928 2040 2152 2305 2479 2764
I
-------------------------------------------------------------------------------
Prelucrarea lemnului B pentru
munca în acord, precum şi pentru
unitãţile unde retributia
tarifara nu este diferenţiatã
pe acord şi regie Tr. 1734 1846 1958 2071 2193 2356 2540 2897
I
-------------------------------------------------------------------------------
32. Prelucrarea lemnului B
pentru munca în regie Baza 1622 1754 1867 1979 2091 2224 2387 2591
(10
-------------------------------------------------------------------------------
Tr. 1663 1785 1897 2009 2122 2264 2448 2683
I
-------------------------------------------------------------------------------
Tr. 1703 1816 1928 2040 2162 2315 2509 2795
II
-------------------------------------------------------------------------------
33. Materiale de construcţii A Baza 1703 1836 1948 2060 2213 2407 2632
-------------------------------------------------------------------------------
Materiale refractare Tr. 1744 1867 1979 2101 2275 2479 2723
I
-------------------------------------------------------------------------------
Tr. 1785 1897 2009 2152 2336 2550 2815
II
-------------------------------------------------------------------------------
34. Alimentara A Baza 1673 1805 1918 2030 2183 2387 2632
-------------------------------------------------------------------------------
Tr. 1714 1836 1948 2071 2244 2458 2734
I
-------------------------------------------------------------------------------
Tr. 1754 1867 1979 2111 2305 2540 2846
II
-------------------------------------------------------------------------------
35. Alimentara B Baza 1642 1775 1887 1999 2142 2315 2550
-------------------------------------------------------------------------------
Tr. 1683 1805 1918 2040 2183 2387 2642
I
-------------------------------------------------------------------------------
Tr. 1724 1836 1948 2081 2234 2458 2744
I
-------------------------------------------------------------------------------
36. Alimentara C Baza 1622 1754 1867 1979 2111 2285 2499
-------------------------------------------------------------------------------
Materiale de construcţii B Tr. 1663 1785 1897 2009 2152 2346 2601
I
-------------------------------------------------------------------------------
Tr. 1703 1816 1928 2050 2203 2407 2703
II
-------------------------------------------------------------------------------
37. Exploatãri forestiere B. Baza 1622 1754 1867 1979 2091 2224 2387 2591
-------------------------------------------------------------------------------
Industria localã (activitãţi
Specifice) Tr. 1663 1785 1897 2009 2122 2264 2448 2683
I
-------------------------------------------------------------------------------
Tr. 1703 1816 1928 2040 2162 2315 2509 2795
-------------------------------------------------------------------------------


-----------
1) Retribuţiile tarifare ale muncitorilor care lucreazã la locurile de munca direct productive în subteran - abataje, lucrãri de pregãtire, deschiceri, investiţii miniere şi activitatea de cercetare geologica-miniera, din unitãţile miniere şi geologice subordonate Ministerului Minelor, Petrolului şi Geologiei vor fi mai mari cu 5%. Aceasta majorare a retributiei tarifare nu afecteazã drepturile de alocatie de stat pentru copii cuvenite acestui personal.
Pentru muncitorii din meseriile specifice altor ramuri, care lucreazã în subteran, retributia tarifara va fi stabilitã de cãtre ministere, celelalte organe centrale şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, cu acordul Ministerului Muncii, pe baza nivelurilor de retribuire prevãzute la poz. 1-4 pentru reţeaua tarifara mine subteran.
2) Retribuţiile se utilizeazã şi pentru muncitorii sticlari prelucratori manuali de topitura la teava. Pentru muncitorii încadraţi în categoria a 8-a se vor utiliza retribuţiile prevãzute pentru specialişti, iar pentru muncitorii specialişti se vor utiliza urmãtoarele retribuţii tarifare: baza 3172 lei; treapta I 3254 lei; treapta a II-a 3346 lei.
3) Muncitorii din alte meserii precum şi personalul Grupului aeronautic şi al unitãţilor subordonate sau din alte unitãţi care participa efectiv la realizarea, controlul şi urmãrirea fabricaţiei tehnicii de aviatie şi la repararea acesteia, beneficiazã de retributia tarifara corespunzãtoare meseriei sau funcţiei respective şi de un spor de pana la 14% care face parte din retributia tarifara.
4) Reţeaua siderurgie B se utilizeazã şi pentru retribuirea muncitorilor din turnatoriile unitãţilor constructoare de maşini şi metalurgice.
5) Se vor utiliza retribuţiile pana la categoria a 6-a, iar pentru muncitorii specialişti, retribuţiile de la categoria a 7-a.
6) Retribuirea muncitorilor care executa lucrãri de foraj din cadrul unitãţilor de construcţii-montaj şi de proiectari se face pe baza retributiei tarifare prevãzute pentru petrol.
Pentru muncitorii din activitatea de recoltare mecanizata a stufului se vor utiliza retribuţiile din reţeaua foraj.
7) Muncitorii care în afarã programului de lucru asigura supravegherea instalaţiilor electro-energetice, având domiciliul în incinta unitãţii, vor fi retribuiţi la categoria imediat superioarã celei în care sunt încadraţi, iar cei din ultima categorie vor fi retribuiţi ca specialişti.
8) Muncitorii încadraţi de la categoria a 3-a inclusiv, în sus, vor primi o retributie tarifara mai mare cu:
- 5% cei care executa incaltaminte tip Romarta şi dupã comanda tip A;
- 10% cei care executa confecţii din piele şi blana dupã comanda la casele de moda.
9) Muncitorii încadraţi de la categoria a 3-a inclusiv, în sus, care executa confecţii dupã comanda la casele de moda vor primi o retributie tarifara mai mare cu 10%.
10) Aceste retribuţii se pot folosi temporar şi pentru retribuirea lucrãrilor de o complexitate deosebita sau cu caracter artistic prevãzute în acest sens în indicatoarele tarifare de calificare.

Muncitori încadraţi pe funcţii în exploatarea forestierãNumãr Clasa de retribuire
gradatii la nivelul de baza
-------------------------------------------------------------------------------
1. Sortator cu gestiune din economia forestierã:
-------------------------------------------------------------------------------
- la munte şi coline înalte (grupa A) 7* 13
------------------------------------------------------------------------------
- la campie şi coline joase (grupa B) 7* 12
-------------------------------------------------------------------------------
-lei/luna-
-------------------------------------------------------------------------------
Grupa A Grupa B
-------------------------------------------------------------------------------
2. Mecanic la ferastraie mecanice,
funicular, plan Baza 2662 2642
-------------------------------------------------------------------------------
înclinat, trolist şi montator la
instalaţii cu cablu Tr. I 2774 2713
-------------------------------------------------------------------------------
Tr. II 2917 2795
-------------------------------------------------------------------------------
3. Încãrcãtor-descarcator în depozitele
de padure:
-------------------------------------------------------------------------------
- la lemn rotund, mangal, traverse normale
şi speciale Baza 2060 1928
-------------------------------------------------------------------------------
Tr. I 2132 1979
-------------------------------------------------------------------------------
Tr. II 2203 2040
-------------------------------------------------------------------------------
- la lemn despicat, doage, traverse
inguste şi alte Baza 1928 1867
-------------------------------------------------------------------------------
produse din lemn Tr. I 1979 1907
-------------------------------------------------------------------------------
Tr. II 2040 1948
-------------------------------------------------------------------------------


Cuantumul indemnizaţiei pentru conducerea formatiei de lucru în activitãţi specifice, prevãzute la art. 70 din lege, se stabileşte astfel:
- în industria miniera 2,50-18,00 lei/zi, diferenţiat pe categorii de mine, activitãţi, genuri de lucrãri (abataje, înaintãri) pe baza regulamentului întocmit de Ministerul Minelor, Petrolului şi Geologiei împreunã cu Uniunea sindicatelor de ramura, cu acordul Ministerului Muncii şi Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România;
- în exploatãrile forestiere pana la 1,3% din retributia realizatã de formatia condusã, fãrã a depãşi 420 lei lunar în cazul şefului de brigada şi 260 lei lunar pentru şeful de echipa şi pentru şeful de coloana hipo sau tractoare.
Retributia tarifara a personalului din echipele de salvare miniera şi de la platformele de foraj marin, pentru timpul efectiv lucrat, este cea prevãzutã la miner subteran categoria a 6-a baza, respectiv la sondor categoria a 7-a baza, majoratã cu 1,10 la exercitii şi lucrãri de suprafata, respectiv pe ţãrm, 1,35 la exercitii şi supraveghere în subteran, respectiv pe platforma, 2,70 la operaţii de salvare şi 3,50 la operaţii de salvare cu aparate de salvare. Retribuţiile astfel rezultate se majoreazã cu 1,2 pentru şef de echipa, statie, ajutor şef statie.

b) Muncitori necalificati-lei/luna-
-------------------------------------------------------------------------------
Niveluri
de retribuire
-------------------------------------------------------------------------------
Categorii de lucrãri
-------------------------------------------------------------------------------
Obis- Grele Foarte
nuite grele
-------------------------------------------------------------------------------
1. Mine subteran A Baza 1951 2244 2486
-------------------------------------------------------------------------------
Tr. I 2078 2346 2588
-------------------------------------------------------------------------------
Tr. II 2206 2448 2690
-------------------------------------------------------------------------------
2. Mine subteran B Baza 1772 2027 2269
-------------------------------------------------------------------------------
Tr. I 1874 2129 2359
-------------------------------------------------------------------------------
Tr. II 1989 2231 2461
-------------------------------------------------------------------------------
3-4. Mine subteran C Baza 1645 1861 2053
-------------------------------------------------------------------------------
Tr. I 1734 1938 2129
-------------------------------------------------------------------------------
Tr. II 1823 2014 2206
-------------------------------------------------------------------------------
5. Siderurgie A Baza 1540 1693 1836
-------------------------------------------------------------------------------
Tr. I 1591 1744 1887
-------------------------------------------------------------------------------
Tr. II 1652 1795 1938
-------------------------------------------------------------------------------
6. Construcţii maşini A0 şi A pentru
munca în acord Baza 1530 1673 1795
-------------------------------------------------------------------------------
Tr. I 1581 1714 1836
-------------------------------------------------------------------------------
Tr. II 1632 1754 1877
-------------------------------------------------------------------------------
7. Siderurgie B. Foraj. Construcţii
maşini B pentru munca în acord.
Metalurgie neferoasa. Ciment. Baza 1489 1642 1785
-------------------------------------------------------------------------------
Tr. I 1540 1693 1836
-------------------------------------------------------------------------------
Tr. II 1601 1744 1887
-------------------------------------------------------------------------------
8. Construcţii maşini A0 şi A pentru munca
în regie, precum şi pentru unitãţile
unde retributia tarifara nu este
diferenţiatã pe acord şi regie. Baza 1489 1612 1724
-------------------------------------------------------------------------------
Tr. I 1530 1642 1754
-------------------------------------------------------------------------------
Tr. II 1571 1673 1785
-------------------------------------------------------------------------------
Energie electrica A.
-------------------------------------------------------------------------------
Mine suprafata A.
-------------------------------------------------------------------------------
Poligrafie A.
-------------------------------------------------------------------------------
9. Construcţii maşini B pentru munca în regie, Baza 1469 1591 1703
-------------------------------------------------------------------------------
precum şi pentru unitãţile unde retributia
tarifara nu este diferenţiatã pe acord
şi regie. Tr. I 1510 1622 1734
-------------------------------------------------------------------------------
Tr. II 1550 1652 1765
-------------------------------------------------------------------------------
Energie electrica B.
-------------------------------------------------------------------------------
Chimie A0 şi A.
-------------------------------------------------------------------------------
Petrol A.
-------------------------------------------------------------------------------
Poligrafie B.
-------------------------------------------------------------------------------
Tabacarie-prelucrare cauciuc.
-------------------------------------------------------------------------------
10. Mine suprafata B. Baza 1448 1571 1683
-------------------------------------------------------------------------------
Energie electrica C. Tr. I 1489 1601 1714
-------------------------------------------------------------------------------
Chimie B. Petrol B. Tr. II 1530 1632 1744
-------------------------------------------------------------------------------
Confecţii piele.
-------------------------------------------------------------------------------
Materiale refractare.
-------------------------------------------------------------------------------
Sticla. Zahãr-ulei.
-------------------------------------------------------------------------------
11. Textile. Exploatãri forestiere A.
Prelucrarea Baza 1448 1561 1663
-------------------------------------------------------------------------------
lemnului A pentru munca în acord, precum
şi pentru unitãţile unde retributia
tarifara nu este diferenţiatã pe acord
şi regie. Materiale de construcţii A.
Alimentara A. Tr. I 1489 1591 1693
-------------------------------------------------------------------------------
Tr. II 1530 1622 1724
-------------------------------------------------------------------------------
12. Mine suprafata C. Cariere-balastiere.
Prelucrarea lemnului B pentru munca
în acord, precum şi pentru unitãţile unde
retributia tarifara nu este diferenţiatã
pe acord şi regie. Alimentara B. Baza 1438 1550 1642
-------------------------------------------------------------------------------
Tr. I 1479 1581 1673
-------------------------------------------------------------------------------
Tr. II 1520 1612 1703
-------------------------------------------------------------------------------
13. Prelucrarea lemnului A şi B pentru munca
în regie. Exploatãri forestiere B.
Industria localã. Baza 1428 1540 1632
-------------------------------------------------------------------------------
Tr. I 1469 1571 1663
-------------------------------------------------------------------------------
Materiale de construcţii B. Alimentara C. Tr. II 1510 1601 1693
-------------------------------------------------------------------------------
14. Scoaterea produselor ceramice, var şi
caramizi refractare din cuptoare inelare. Baza 1724
-------------------------------------------------------------------------------
Tr. I 1765
-------------------------------------------------------------------------------
Tr. II 1805"
-------------------------------------------------------------------------------


2. Capitolul I. INDUSTRIE lit. B Funcţii tehnice, economice şi de alta specialitate, lit. a) Funcţii din întreprinderi şi alte unitãţi economice:
- la poziţia 4 se adauga funcţia: "director adjunct import-export";
- pentru poziţia 12-13 mine subteran A, mine subteran B şi mine subteran C se vor preciza într-o nota urmãtoarele:
"Retribuţiile tarifare ale maiştrilor care lucreazã la locurile de munca direct productive în subteran - abataje, lucrãri de pregãtire, deschideri, investiţii miniere şi activitatea de cercetare geologica-miniera, din unitãţile miniere şi geologice subordonate Ministerului Minelor, Petrolului şi Geologiei, vor fi mai mari cu 5%. Aceasta majorare a retributiei tarifare nu afecteazã drepturile de alocatie de stat pentru copii cuvenite acestui personal".

3. Capitolul I. INDUSTRIE, lit. B., lit. b) Funcţii specifice unor ramuri şi activitãţi din industrie: poziţia 16 se completeazã cu "dispeceratul naţional de gaze naturale şi cu foraj marin, clasa de retribuire la nivel de baza 32".

4. Capitolul I. INDUSTRIE, lit. B, lit. c) Funcţii din centrale şi alte unitãţi asimilate:
- la poziţia 4 funcţia de "director adjunct export" se înlocuieşte cu funcţia "director import-export";
- la poziţia 6 se adauga grupa I şi II de ramuri, cu aceeaşi clasa de retribuire.

5. Capitolul II. CONSTRUCŢII-MONTAJ, lit. A. Muncitori, va avea urmãtorul cuprins:
"A. Muncitoria) Muncitori calificaţi


Nr. -lei/
crt. Reţeaua tarifara şi nivelul Categorii de încadrare luna-
-------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 Spec.
1)
-------------------------------------------------------------------------------
1. Construcţii A pentru munca în
acord, precum şi pentru unitãţile
unde retributia tarifara nu este
diferenţiatã pe acord şi regie Baza 1805 1938 2071 2254 2530 2876 3264
-------------------------------------------------------------------------------
Tr. I 1846 1979 2122 2336 2642 2999 3417
-------------------------------------------------------------------------------
Tr. II 1887 2020 2183 2417 2754 3121 3570
-------------------------------------------------------------------------------
2. Construcţii A în regie.
Construcţii B pentru munca în
acord, precum şi pentru unitãţile
unde retributia tarifara nu este
diferenţiatã pe acord şi regie Baza 1795 1928 2060 2244 2499 2785 3111
-------------------------------------------------------------------------------
Tr. I 1836 1969 2111 2326 2591 2887 3264
-------------------------------------------------------------------------------
Tr. II 1877 2009 2173 2407 2683 2989 3427
-------------------------------------------------------------------------------
3. Construcţii B pentru munca
în regie Baza 1703 1836 1969 2111 2295 2550 2866
-------------------------------------------------------------------------------
Tr. I 1744 1877 2009 2162 2377 2642 3050
-------------------------------------------------------------------------------
Tr. II 1785 1918 2050 2224 2458 2744 3233
-------------------------------------------------------------------------------


----------------
1) Aceste retribuţii se pot folosi temporar şi pentru retribuirea lucrãrilor de o complexitate deosebita sau cu caracter artistic prevãzute în acest sens în indicatoarele tarifare de calificare.


b) Muncitori necalificati


-lei/
luna-
-------------------------------------------------------------------------------
Niveluri de retribuire
-------------------------------------------------------------------------------
Categorii de lucrãri
-------------------------------------------------------------------------------
Obis- Grele Foarte
nuite grele
-------------------------------------------------------------------------------
1. Construcţii A pentru munca în acord, precum şi
pentru unitãţile unde retributia tarifara nu
este Tr. I diferenţiatã pe acord şi regie Baza 1489 1612 1724
-------------------------------------------------------------------------------
1530 1642 1754
-------------------------------------------------------------------------------
Tr. II 1571 1673 1785
-------------------------------------------------------------------------------
2. Construcţii A pentru munca în regie.
Construcţii B pentru munca în acord, precum
şi pentru unitãţile unde retributia tarifara
nu este diferenţiatã pe acord şi regie Baza 1469 1591 1703
-------------------------------------------------------------------------------
Tr. I 1510 1622 1734
-------------------------------------------------------------------------------
Tr. II 1550 1652 1765
-------------------------------------------------------------------------------
3. Construcţii B pentru munca în regie Baza 1433 1550 1642
-------------------------------------------------------------------------------
Tr. I 1479 1581 1673
-------------------------------------------------------------------------------
Tr. II 1520 1612 1703
-------------------------------------------------------------------------------


Muncitorii chesonieri, pe timpul cat lucreazã în chesoane sub apa, vor fi retribuiţi cu retribuţiile tarifare din reţeaua mine subteran C.
Muncitorii care executa lucrãri subterane hidroenergetice vor putea fi retribuiţi dupã reţelele mine subteran B şi C. Utilizarea acestor reţele se va face în condiţiile art. 22 alin. (2) din lege.
Muncitorii care executa lucrãri de montaje şi conducãtorii de utilaje, de pe santierele de construcţii-montaj, vor fi retribuiţi cu retribuţiile tarifare din reţeaua construcţii de maşini nivel A pentru munca în acord sau regie, dupã caz".

6. Capitolul II. CONSTRUCŢII-MONTAJ lit. B Funcţii tehnice, economice şi de alta specialitate, lit. a) Funcţii din întreprinderi de construcţii şi alte unitãţi asimilate: dupã poziţia 19 se introduce poziţia 19^1 "Maistru constructor principal specialist", cu 6 gradatii, clasa de retribuire la nivel de baza 23 pentru construcţii A şi 22 pentru construcţii B".

7. Titlul Capitolului III. AGRICULTURA va fi "AGRICULTURA ŞI GOSPODĂRIREA APELOR".

8. Capitolul III. AGRICULTURA lit. A Muncitori va avea urmãtorul cuprins:
"A. Muncitori


-lei/luna-
-------------------------------------------------------------
Grupa de lucrãri
-------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6(spec.)
-------------------------------------------------------------

Sectorul vegetal
-------------------------------------------------------------
Baza 1428 1683 1900 2091 2295 2537
Treapta I 1492 1747 1951 2142 2359 2690
Treapta II 1568 1823 2014 2206 2422 2856
-------------------------------------------------------------

Sectorul zootehnic
-------------------------------------------------------------
Baza 1683 1887 2065 2244 2448 2677
Treapta I 1747 1938 2116 2295 2512 2767
Treapta II 1810 1989 2167 2359 2575 2856
-------------------------------------------------------------


- Lucrãrile necalificate din sectoarele vegetal şi zootehnic se încadreazã în grupa 1 de lucrãri din sectorul vegetal.Mecanici agricoli


Categoria lucrãrii
------------------------------------------------------------------
I II III IV
------------------------------------------------------------------
Tarife pentru lucrãri în camp şi
alte lucrãri executate
mecanic -lei/zi- 103 118 134 152
------------------------------------------------------------------


Pentru încadrarea tarifara şi pentru retribuirea pe timpul cat lucreazã în atelier, se utilizeazã retributia tarifara aprobatã pentru ramura construcţii maşini A pentru munca în regie".

9. Capitolul III. AGRICULTURA lit. B. Funcţii tehnice, economice şi de alta specialitate, lit. a) Funcţii din întreprinderi şi alte unitãţi agricole:
- denumirea lit. a) va fi: "Funcţii din întreprinderi şi alte unitãţi agricole şi de gospodãrirea apelor";
- poziţia 5 Şef complex zootehnic se completeazã cu "sericicol".
- poziţia 15 se completeazã la complexe zootehnice cu "sericicole".
- dupã poziţia 16 se introduc poziţiile 16^1 şi 16^2:
"16^1 Şef centru dezinfecţie, deratizare şi dezinsecţie, studii medii, 6 gradatii, clasa 21 la nivelul de baza".
"16^2 Responsabil economic la unitãţile de la poziţia 16^1, studii medii, 6 gradatii, clasa 18 la nivelul de baza".

10. La Capitolul III. Lit. B denumirea lit. b) Funcţii de execuţie de specialitate în agricultura, va fi "Funcţii de execuţie de specialitate în agricultura şi gospodãrirea apelor".

11. Capitolul IV. SILVICULTURA, lit. A Muncitori, va avea urmãtorul cuprins:
"A. Muncitori


a) Muncitori calificaţi


-lei/luna-

----------------------------------------------------------------------------
Categorii de încadrare
----------------------------------------------------------------------------
Reţeaua tarifara 1 2 3 4 5 Spec.
----------------------------------------------------------------------------
Silvicultura Baza 1622 1754 1867 1979 2091 2234
----------------------------------------------------------------------------
Tr. I 1663 1785 1897 2009 2132 2295
----------------------------------------------------------------------------
Tr. II 1703 1816 1928 2040 2173 2377
----------------------------------------------------------------------------

Încadraţi pe funcţii

----------------------------------------------------------------------------
Încadraţi -lei/luna-
pe funcţii
----------------------------------------------------------------------------
- Motorist la motoprasitoare, motoburghie,
motoagregate şi maşini de îngrijirea
arboretelor ţinere, dezaripat seminţe,
descarnat fructe, utilaje de combaterea
dãunãtorilor în silvicultura Baza 2254
----------------------------------------------------------------------------
Tr. I 2315
----------------------------------------------------------------------------
Tr. II 2377
----------------------------------------------------------------------------

b) Muncitori necalificati

-------------------------------------------------------
-lei/luna-
-------------------------------------------------------
Niveluri de retribuire
--------------------------------------------------------
Categorii de lucrãri
--------------------------------------------------------
Obişnuite Grele Foarte grele
--------------------------------------------------------
Baza 1428 1540 1632
--------------------------------------------------------
Treapta I 1469 1571 1663
--------------------------------------------------------
Treapta II 1510 1601 1693"
--------------------------------------------------------


12. Capitolul V. TRANSPORTURI-TELECOMUNICAŢII, 1. CAI FERATE lit. A. MUNCITORI:
- lit. a) Mecanici de locomotiva-automotor, va avea urmãtorul cuprins:"a) Mecanici de locomotiva-automotor


Clasele de retribuire
--------------------------------------------------------
Grupele de Clasele Trepte
locomotive de calificare
--------------------------------------------------------
Baza I II III
--------------------------------------------------------
I - 24 25 26 27
--------------------------------------------------------
III 25 26 27 28
--------------------------------------------------------
II 26 27 28 29
--------------------------------------------------------
I 27 28 29 30
--------------------------------------------------------
Specialã 28 29 30 31
--------------------------------------------------------
II - 22 23 24 25
--------------------------------------------------------
III 23 24 25 26
--------------------------------------------------------
II 24 25 26 27
--------------------------------------------------------
I 25 26 27 28
--------------------------------------------------------
Specialã 26 27 28 29
--------------------------------------------------------
III - 21 22 23 24
--------------------------------------------------------
III 22 23 24 25
--------------------------------------------------------
II 23 24 25 26
--------------------------------------------------------
I 24 25 26 27
--------------------------------------------------------
Specialã 25 26 27 28
--------------------------------------------------------
IV - 19 20 21 22
--------------------------------------------------------
III 20 21 22 23
--------------------------------------------------------
II 21 22 23 24
--------------------------------------------------------
I 22 23 24 25
--------------------------------------------------------
Specialã 23 24 25 26
--------------------------------------------------------
V - 17 18 19 20"
--------------------------------------------------------


- Tabelele cu retribuţiile tarifare pentru muncitori calificaţi de la lit. b) Muncitori calificaţi şi personal operativ, vor avea urmãtorul cuprins:
Grupe de funcţii "-lei/luna-
---------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
---------------------------------------------------------------------------
Baza 1734 1785 1846 1907 1969 2050 2152 2275 2397 2519
---------------------------------------------------------------------------
Treapta I 1775 1816 1877 1938 2009 2111 2213 2336 2458 2581
---------------------------------------------------------------------------
Treapta II 1816 1856 1907 1979 2050 2173 2275 2397 2519 2642
---------------------------------------------------------------------------

Retributia tarifara

---------------------------------------------------------------------------
-lei/luna-
---------------------------------------------------------------------------
Nr. Denumirea funcţiei Retributia tarifara
crt.
---------------------------------------------------------------------------
Trepte
---------------------------------------------------------------------------
Baza I II
---------------------------------------------------------------------------
1. Electromecanic S.C.B. II 2519 2581 2642
---------------------------------------------------------------------------
2. Electromecanic S.C.B. I 2703 2764 2825
---------------------------------------------------------------------------
3. Electromecanic specialist S.C.B. 2907 2978 3050"
---------------------------------------------------------------------------


- Tabelele cu retribuţii tarifare de la lit. c) Muncitori necalificati vor avea urmãtorul cuprins:"c) Muncitori necalificati


-lei/luna-
-------------------------------------------------------
Niveluri de retribuire
--------------------------------------------------------
Categorii de lucrãri
--------------------------------------------------------
Obişnuite Grele Foarte grele
--------------------------------------------------------
Baza 1469 1591 1703
--------------------------------------------------------
Treapta I 1510 1622 1734
--------------------------------------------------------
Treapta II 1550 1652 1765
--------------------------------------------------------


Muncitori din activitatea de încãrcãri-descãrcãri de vagoane de cale feratã, mijloace de transport rutier şi aeronave
-lei/luna-
-----------------------------------------------------------
Pentru încãrcare- Pentru alte lucrãri
descãrcare efectuate ocazional
Categorii de mãrfuri în regie
-----------------------------------------------------------
1 2 3
-----------------------------------------------------------
Baza 1510 1601 1703 1459
-----------------------------------------------------------
Treapta I 1581 1673 1785 1499
-----------------------------------------------------------
Treapta II 1652 1754 1877 1540"
-----------------------------------------------------------


13. Capitolul V. TRANSPORTURI-TELECOMUNICAŢII, 2. AUTO ŞI ÎNTREŢINERE DRUMURI, lit. A. MUNCITORI, tabelele cu retribuţii tarifare vor avea urmãtorul cuprins:"a) Muncitori calificaţi
Transporturi auto
Soferi


-lei/luna-
----------------------------------------------------------------------------
Grupe de Trepte de Nivelul A de Nivelul B de
autovehicule retribuire retribuire retribuire
----------------------------------------------------------------------------
Categorii de încadrare Categorii de încadrare
----------------------------------------------------------------------------
3 2 1 Spec. 3 2 1 Spec.
----------------------------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
----------------------------------------------------------------------------
I Baza 1775 1907 2020 1714 1846 1958
-----------------------------------------------------------------------------
Tr. I 1816 1938 2060 1754 1877 1999
-----------------------------------------------------------------------------
Tr. II 1856 1969 2101 1795 1907 2040
-----------------------------------------------------------------------------
I A Baza 2030
-----------------------------------------------------------------------------
Tr. I 2091
-----------------------------------------------------------------------------
Tr. II 2152
-----------------------------------------------------------------------------
I B Baza 2111
-----------------------------------------------------------------------------
Tr. I 2173
-----------------------------------------------------------------------------
Tr. II 2234
-----------------------------------------------------------------------------
II Baza 1826 1958 2091 1775 1907 2020
-----------------------------------------------------------------------------
Tr. I 1867 1999 2132 1816 1938 2060
-----------------------------------------------------------------------------
Tr. II 1907 2040 2173 1856 1969 2101
-----------------------------------------------------------------------------
III Baza 1907 2060 2193 2326 1846 1979 2111 2244
-----------------------------------------------------------------------------
Tr. I 1958 2101 2234 2397 1887 2020 2152 2295
-----------------------------------------------------------------------------
Tr. II 2009 2142 2275 2479 1928 2060 2193 2346
-----------------------------------------------------------------------------
IV Baza 2009 2162 2326 2499 1938 2091 2224 2356
-----------------------------------------------------------------------------
Tr. I 2060 2213 2377 2581 1989 2132 2264 2407
-----------------------------------------------------------------------------
Tr. II 2111 2264 2428 2662 2040 2173 2305 2468
-----------------------------------------------------------------------------
V Baza 2101 2275 2438 2632 2020 2193 2356 2519
-----------------------------------------------------------------------------
Tr. I 2152 2326 2499 2713 2071 2244 2407 2591
-----------------------------------------------------------------------------
Tr. II 2213 2377 2560 2795 2132 2295 2458 2662
-----------------------------------------------------------------------------
VI Baza 2203 2377 2601 2856 2091 2275 2438 2662
-----------------------------------------------------------------------------
Tr. I 2254 2448 2683 2938 2152 2326 2509 2744
-----------------------------------------------------------------------------
Tr. II 2315 2519 2764 3029 2213 2377 2581 2836
-----------------------------------------------------------------------------
VII Baza 2315 2530 2744 2958 2203 2417 2611 2815
-----------------------------------------------------------------------------
Tr. I 2387 2591 2805 3040 2275 2479 2672 2897
-----------------------------------------------------------------------------
Tr. II 2458 2662 2876 3131 2346 2540 2734 2978
-----------------------------------------------------------------------------


Persoanele care îndeplinesc funcţia de sofer, şi care, în mod suplimentar efectueazã şi activitatea de taxator, primitor-distribuitor gestionar, manuitor de valori trimiteri poştale şi altele similare, prin înlocuirea acestor funcţii şi asumarea sarcinilor respective, primesc o retributie tarifara totalã astfel:
-lei/luna-
-----------------------------------------------------------------------------
Nivelul Denumirea funcţiei Pentru calitatea Pentru
de sofer funcţia cumulatã
-----------------------------------------------------------------------------
I Sofer-taxator Retributia tarifara
corespunzãtoare Pana la 315
-----------------------------------------------------------------------------
II Sofer-manuitor valori grupei
de autovehicule, categoriei
trimiteri poştale
-----------------------------------------------------------------------------
de încadrare şi treptei
de retribuire Pana la 365
-----------------------------------------------------------------------------
III Sofer-primitor şi distribuitor
gestionar Pana la 415
-----------------------------------------------------------------------------


Consiliul de Miniştri va stabili lista completa a funcţiilor care se încadreazã în nivelurile I, II şi III, precum şi criteriile de acordare a retributiei. Alţi muncitori calificaţi şi personal operativ
Nr. Denumirea funcţiei -lei/luna-
crt.
----------------------------------------------------------------------
Trepte
----------------------------------------------------------------------
Baza I II
----------------------------------------------------------------------
1. Ajutor sofer 1489 1550 1612
----------------------------------------------------------------------
2. Conducãtor motocicleta cu atas,
----------------------------------------------------------------------
motoscuter; taxator 1703 1744 1785
----------------------------------------------------------------------
3. Conducãtor de tractoare rutiere
----------------------------------------------------------------------
- pana la 60 CP 1785 1826 1867
----------------------------------------------------------------------
- 60 CP şi peste 1877 1928 1989
----------------------------------------------------------------------
4. Revizor tehnic 2479 2540 2611
----------------------------------------------------------------------

Întreţinere drumuri

----------------------------------------------------------------------
-lei/luna-
----------------------------------------------------------------------
Nr. Trepte
crt.
----------------------------------------------------------------------
Denumirea funcţiei Baza I II
----------------------------------------------------------------------
1. Cantonier drumuri judeţene,
comunale, nemodernizate 1438 1479 1520
----------------------------------------------------------------------
2. Cantonier drumuri naţionale
şi drumuri modernizate 1489 1550 1612
----------------------------------------------------------------------

b) Muncitori necalificati

----------------------------------------------------------------------
-lei/luna-
----------------------------------------------------------------------
Niveluri de retribuire
----------------------------------------------------------------------
Categorii de lucrãri
----------------------------------------------------------------------
Obis- Grele Foarte
nuite grele
----------------------------------------------------------------------
1. Transporturi auto; întreţinere
drumuri - pentru munca în acord, precum
şi pentru unitãţile unde retributia
tarifara nu este diferenţiatã pe
acord şi regie Baza 1469 1591 1703
----------------------------------------------------------------------
Tr. I 1510 1622 1734
----------------------------------------------------------------------
Tr. II 1550 1652 1765
----------------------------------------------------------------------
2. Întreţinere drumuri - pentru munca
în regie Baza 1438 1550 1642
----------------------------------------------------------------------
Tr. I 1479 1581 1673
----------------------------------------------------------------------
Tr. II 1520 1612 1703"
-----------------------------------------------------------------------14. Capitolul V. TRANSPORTURI-TELECOMUNICAŢII, 2. AUTO ŞI ÎNTREŢINERE DRUMURI, lit. B Funcţii tehnice, economice şi de alta specialitate, lit. b) Funcţii din centrale şi alte unitãţi asimilate: poziţia 3 va avea urmãtorul cuprins: "3. Director economic".

15. Capitolul V. TRANSPORTURI-TELECOMUNICAŢII, 3. NAVALE, lit. A. Personal operativ şi muncitori: - La lit. a) Personal navigant, Funcţii cu retributia nediferentiata pe grupe de nave, retributia tarifara pentru primul an de activitate dupã obţinerea brevetului de ofiţer, de la poziţia 1, Ofiţer (mecanic, electrician) de pe navele maritime, clasa de retribuire devine "14", iar tabelul cuprinzând retribuţiile tarifare pe grupe de funcţii va avea urmãtorul cuprins:
-lei/luna-
-----------------------------------------------
Retributia pe grupe de funcţii
-----------------------------------------------
1 2 3 4 5 6
-----------------------------------------------
Baza 1765 1805 1877 1928 1969 2030
-----------------------------------------------
Treapta I 1805 1846 1918 1969 2020 2091
-----------------------------------------------
Treapta II 1846 1897 1969 2020 2081 2152
-----------------------------------------------


În retributia tarifara a personalului navigant încadrat pe trepte şi gradatii este cuprins şi sporul pentru munca în timpul nopţii prevãzut la art. 72 din lege.
Retributia tarifara a personalului navigant de la bordul dragilor de pe apele interioare este mai mica cu 2 clase (la personalul încadrat pe gradatii) şi cu 5% (la personalul încadrat pe trepte).
În perioada de stagiu sau pana la obţinerea autorizãrii în funcţie, retributia tarifara a personalului navigant încadrat pe trepte este mai mica cu 17% fata de nivelul de baza stabilit pentru grupa I de nave.
- Tabelele cu retribuţii tarifare de la lit. b), Docheri şi conducatori de utilaje din porturi, vor avea urmãtorul cuprins:
Clasa de calificare -lei/luna-
------------------------------------------------------------------------------
Portul Constanta Porturile Galaţi, Celelalte porturi
Brãila, Tulcea
şi Sulina
------------------------------------------------------------------------------
Acord Acord Acord
------------------------------------------------------------------------------
Grupa de mãrfuri Grupa de mãrfuri Grupa de mãrfuri
------------------------------------------------------------------------------
Regie 1 2 Regie 1 2 Regie 1 2
------------------------------------------------------------------------------
III 1693 2101 2326 1673 2050 2275 1622 1918 2081
------------------------------------------------------------------------------
II 1754 2224 2438 1744 2173 2387 1633 2009 2183
------------------------------------------------------------------------------
I 1826 2346 2550 1826 2295 2499 1754 2101 2295
------------------------------------------------------------------------------
Spec. 1918 2468 2662 1918 2315 2611 1836 2193 2407
------------------------------------------------------------------------------

-lei/luna-
------------------------------------------------------------
Categorii de încadrare
------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 Spec.
------------------------------------------------------------
Baza 1897 2030 2142 2285 2448 2723 3040 3366
------------------------------------------------------------
Treapta I 1938 2060 2183 2326 2530 2825 3142 3488
------------------------------------------------------------
Treapta II 1979 2091 2224 2377 2621 2927 3244 3621
------------------------------------------------------------


- Tabelul cu retribuţii tarifare de la lit. c) Alte funcţii va avea urmãtorul cuprins:
"-lei/luna-
------------------------------------------------------------------------------
Retributia tarifara
------------------------------------------------------------------------------
Nr. Denumirea funcţiei Niveluri Trepte
crt. de retribuire
------------------------------------------------------------------------------
Baza I II
------------------------------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5
------------------------------------------------------------------------------
1. Scafandru autonom
------------------------------------------------------------------------------
- retributia tarifara de încadrare - 2213 2275 2346
------------------------------------------------------------------------------
- retributia pe timpul de lucru
în imersiune I 3213 3305 3397
------------------------------------------------------------------------------
II 3713 3805 3907
------------------------------------------------------------------------------
III 4101 4213 4324
------------------------------------------------------------------------------
2. Scafandru
------------------------------------------------------------------------------
- retributia tarifara de încadrare - 2132 2193 2254
------------------------------------------------------------------------------
- retributia pe timpul de lucru
în imersiune I 3080 3172 3264
------------------------------------------------------------------------------
II 3560 3662 3764
------------------------------------------------------------------------------
III 3937 4050 4162
------------------------------------------------------------------------------
3. Scafandru stagiar
------------------------------------------------------------------------------
- retributia tarifara de încadrare - 1805 1846 1887
------------------------------------------------------------------------------
- retributia pe timpul de lucru
în imersiune I 2581 2632 2693
------------------------------------------------------------------------------
II 2978 3040 3101
------------------------------------------------------------------------------
III 3295 3366 3437
------------------------------------------------------------------------------
4. Macaragiu macarale plutitoare
------------------------------------------------------------------------------
- grupa I 2213 2275 2346
------------------------------------------------------------------------------
- grupa II 2285 2356 2438
------------------------------------------------------------------------------
- grupa III 2448 2560 2683
------------------------------------------------------------------------------
5. Observator far maritim şi statie semnal de ceata 1734 1775 1816
------------------------------------------------------------------------------
6. Supraveghetor statie senal navigabil 1846 1887 1938"
------------------------------------------------------------------------------


16. Capitolul V. TRANSPORTURI-TELECOMUNICAŢII, 4. AERIENE, lit. A PERSONAL NAVIGANT ŞI OPERATIV, lit. c) "Indemnizaţii de zbor":
- Tabelul va avea urmãtorul cuprins:
Limita maxima
a indemnizaţiei Activitatea pentru care se acorda
-----------------------------------------------------------------------
Pana la:
------------------------------------------------------------------------
62 lei ora de zbor - misiuni prevãzute de Codul aerian
------------------------------------------------------------------------
- zbor cu acrobatii cu avion sau planor
------------------------------------------------------------------------
28 lei ora de zbor - personalul navigant de instruire a elevilor.
Pentru instruirea personalului aeronautic
indemnizaţia poate fi mai mare cu pana la 25%
-------------------------------------------------------------------------
13 lei ora de zbor - alte categorii de personal care însoţesc
personalul navigant la lucrãri cu caracter
special
-------------------------------------------------------------------------
9 lei pe start - zboruri cu planoarele
-------------------------------------------------------------------------
153 lei pe salt - salturi cu parasuta
-------------------------------------------------------------------------
460 lei pe aeronava - omologare, recepţie, control tehnic în zbor.
-------------------------------------------------------------------------


- Nota finala se completeazã cu urmãtorul alineat:
"Majorarea indemnizaţiei de zbor cu cotele de pana la 10%, 25% şi 60% nu se include în retributia tarifara."

17. Capitolul V. TRANSPORTURI-TELECOMUNICAŢII, 4. AERIENE, lit. B Funcţii tehnice, economice şi de alta specialitate, lit. b) Unitãţi ale aviaţiei civile: la poziţia Comandant (director) Sc.av., se introduc urmãtoarele indemnizaţii de conducere: F pentru aeroporturi de gradul I; D pentru aeroporturi de gradul II; B pentru aeroporturi de gradul III.

18. Capitolul VI. GOSPODĂRIA COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ, litera A. Muncitori: Tabelele cu retribuţii tarifare ale muncitorilor calificaţi şi necalificati vor avea urmãtorul cuprins:
"a) Muncitori calificaţi


-lei/luna-
---------------------------------------------------------------------------
Categorii de încadrare
---------------------------------------------------------------------------
Reţeaua tarifara
şi nivelul 1 2 3 4 5 6 Spec.
---------------------------------------------------------------------------
Gospodãrie comunalã A
---------------------------------------------------------------------------
Baza 1642 1775 1887 1999 2142 2315 2550
---------------------------------------------------------------------------
Treapta I 1683 1805 1918 2040 2183 2387 2642
---------------------------------------------------------------------------
Treapta II 1724 1836 1948 2081 2234 2458 2744
---------------------------------------------------------------------------
Gospodãrie comunalã B
---------------------------------------------------------------------------
Baza 1622 1754 1867 1979 2111 2285 2499
---------------------------------------------------------------------------
Treapta I 1663 1785 1897 2009 2152 2346 2601
---------------------------------------------------------------------------
Treapta II 1703 1816 1928 2050 2203 2407 2703
---------------------------------------------------------------------------

-lei/luna-
------------------------------------------------------------------------------
Personal din transportul Nivelul de Municipiul Celelalte
orasenesc în comun calificare Bucureşti oraşe
------------------------------------------------------------------------------
Baza Tr. I Tr. II Baza Tr. I Tr. II
------------------------------------------------------------------------------
Conducãtor tramvaie şi
controlor vehicule Spec. 2581 2672 2774 2499 2591 2693
------------------------------------------------------------------------------
I A 2356 2428 2499 2275 2346 2417
------------------------------------------------------------------------------
I 2162 2213 2275 2081 2132 2193
------------------------------------------------------------------------------
II 2030 2071 2111 1938 1979 2020
------------------------------------------------------------------------------
III 1887 1928 1979 1805 1846 1887
------------------------------------------------------------------------------
Incasator I A 2091 2132 2173 1989 2030 2071
------------------------------------------------------------------------------
I 1958 1999 2040 1856 1897 1938
------------------------------------------------------------------------------
II 1826 1867 1907 1724 1765 1805
------------------------------------------------------------------------------

-lei/luna-
------------------------------------------------------------------------------
Nivelul de calificare
------------------------------------------------------------------------------
Spec. I A I II III
------------------------------------------------------------------------------
Masinist la instalaţii de alimentare cu apa şi de canalizare
------------------------------------------------------------------------------
- la instalaţii de categoria I
------------------------------------------------------------------------------
Baza 2887 2621 2377 2030 1785
------------------------------------------------------------------------------
Treapta I 2968 2703 2448 2081 1826
------------------------------------------------------------------------------
Treapta II 3080 2785 2530 2142 1867
------------------------------------------------------------------------------
- la instalaţii de categoria II
------------------------------------------------------------------------------
Baza 2805 2540 2295 1948 1765
------------------------------------------------------------------------------
Treapta I 2897 2621 2366 1989 1805
------------------------------------------------------------------------------
Treapta II 2989 2703 2448 2040 1846
------------------------------------------------------------------------------
- la instalaţii de categoria III
------------------------------------------------------------------------------
Baza 2550 2305 2111 1867 1683
------------------------------------------------------------------------------
Treapta I 2632 2377 2173 1918 1724
------------------------------------------------------------------------------
Treapta II 2723 2458 2234 1969 1765
------------------------------------------------------------------------------

b) Muncitori necalificati

------------------------------------------------------------------------------
-lei/luna-
------------------------------------------------------------------------------
Niveluri de retribuire
------------------------------------------------------------------------------
Categorii de lucrãri
------------------------------------------------------------------------------
Obişnuite Grele Foarte grele
------------------------------------------------------------------------------
Gospodãrie comunalã A Baza 1438 1550 1642
------------------------------------------------------------------------------
Treapta I 1479 1581 1673
------------------------------------------------------------------------------
Treapta II 1520 1612 1703
------------------------------------------------------------------------------
Gospodãrie comunalã B Baza 1428 1540 1632
------------------------------------------------------------------------------
Treapta I 1469 1571 1663
------------------------------------------------------------------------------
Treapta II 1510 1601 1693"
------------------------------------------------------------------------------


19. Capitolul VII. CIRCULAŢIA MĂRFURILOR litera A. Personal operativ şi muncitori, litera a) Personal operativ: primul tabel (poziţiile 1-7) va avea urmãtorul cuprins:
Clasa de retribuire
la nivelul de baza
------------------------------------------------------------------------------
Nr. Denumirea funcţiei Numãr Nivelul de calificare
crt. trepte
------------------------------------------------------------------------------
I II III Spec.
------------------------------------------------------------------------------
1. Vânzãtor; casier 3 5 9
------------------------------------------------------------------------------
2. Casier principal 3 10 14
------------------------------------------------------------------------------
3. Ospatar; bufetier; barman; carmangier;
sortator mãrfuri 3 5 9 12
------------------------------------------------------------------------------
4. Cofetar-patiser 3 6 10 13 16
------------------------------------------------------------------------------
5. Bucatar 3 7 11 14 18
------------------------------------------------------------------------------
6. Cabanier 3 8
------------------------------------------------------------------------------
7. Agent contractari-achiziţii I 3 3 7 10
------------------------------------------------------------------------------
II 3 4 8 11
------------------------------------------------------------------------------
III 3 5 9 13
------------------------------------------------------------------------------
8. Îngrijitor vila (cu gestiune) 3 3
------------------------------------------------------------------------------


- La cel de-al doilea tabel, pentru poziţiile 11. Bucatar gestionar şi 12. Cofetar-patiser gestionar, retributia tarifara la treapta I de rulaj va fi clasa 14, respectiv clasa 12 de retribuire, mentinandu-se 4 gradatii.
- Nota referitoare la Funcţii specifice la hoteluri cu cel mai înalt nivel de servire va avea urmãtorul cuprins:
"1) Se aplica numai la Hotelul Intercontinental. Întreprinderile la care se vor utiliza aceste funcţii se stabilesc prin decret al Consiliului de Stat".
- Nota referitoare la retributia tarifara pentru lucrãtorii din unitãţile hoteliere şi de alimentaţie publica cu un înalt nivel de organizare, ce servesc în mod frecvent turişti strãini, va avea urmãtorul cuprins:
"- 4 clase pentru lucrãtorii operativi şi cu pana la 20% pentru muncitorii din unitãţile hoteliere şi de alimentaţie publica cu un înalt nivel de organizare, ce servesc în mod frecvent turişti strãini (inclusiv lucrãtorii operativi P.T.T.R., care lucreazã permanent în incinta unor hoteluri din aceasta categorie) şi pentru lucrãtorii operativi de la bufetele speciale".

20. Capitolul VII. CIRCULAŢIA MĂRFURILOR, litera A. Personal operativ şi muncitori: litera b) Muncitori necalificati va avea urmãtorul cuprins:
"b) Muncitori necalificati


-lei/luna-
-------------------------------------------------
Niveluri de retribuire
-------------------------------------------------
Categorii de lucrãri
-------------------------------------------------
Obişnuite Grele Foarte grele
-------------------------------------------------
Baza 1438 1550 1642
-------------------------------------------------
Treapta I 1479 1581 1673
-------------------------------------------------
Treapta II 1520 1612 1703"
-------------------------------------------------


21. Capitolul VII. CIRCULAŢIA MĂRFURILOR, litera B. Funcţii tehnice, economice şi de alta specialitate, lit. a) Funcţii din întreprinderi şi alte unitãţi asimilate:
- poziţia 2 se completeazã în final cu: "inginer şef la bazele de aprovizionare tehnico-materialã"
- poziţia 16 va avea urmãtorul cuprins: "Şef centru contractari-achiziţii (animale); produse animaliere sau sericicole; materii prime pentru industria uşoarã sau de alte subunitati asimilate""

22. Titlul capitolului VIII. CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI PROIECTARE se modifica în "CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ, INGINERIE TEHNOLOGICĂ ŞI PROIECTARE".

23. Capitolul VIII. CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI PROIECTARE, litera a) Cercetare ştiinţificã şi inginerie tehnologicã:
- tabelul cu indemnizaţii de conducere va avea urmãtorul cuprins:
Indemnizaţia
de conducere
------------------------------------------------------------------------------
lei/luna
------------------------------------------------------------------------------
Nr. Denumirea funcţiei Nivelul de
crt. de conducere retribuire
------------------------------------------------------------------------------
I II III
-------------------------------------------------------------------------------
1. Director general de Retributia tarifara
institut central corespunzãtoare funcţiei
şi gradului profesional
obţinut 1225-2490 1020-2020 820-1515
-------------------------------------------------------------------------------
2. Director general
adjunct de institut
central, secretar
ştiinţific la
institut central 1020-1815 715-1415 615-1110
-------------------------------------------------------------------------------
Mãrimea unitãţii
-------------------------------------------------------------------------------
Mare Mijlocie Mica
-------------------------------------------------------------------------------
3. Director de institut Retributia tarifara
corespunzãtoare
funcţiei şi gradului
profesional obţinut 1020-1815 715-1415 615-1110
-------------------------------------------------------------------------------
4. Director adjunct
ştiinţific(tehnic)
de institut 615-1225 510- 920 410- 715
-------------------------------------------------------------------------------
5. Secretar ştiinţific
la institut 615-1225 510- 920
-------------------------------------------------------------------------------
6. Director centru 410- 715
-------------------------------------------------------------------------------
7. Şef de secţie 410- 715 310- 615 260- 510
-------------------------------------------------------------------------------
8. Şef de laborator
(sector, atelier) 260- 410 205- 360 205- 330"
-------------------------------------------------------------------------------


- Denumirea funcţiilor de inginer proiectant principal gradul I, II şi III şi de inginer proiectant din tabelul cuprinzând clasele de retribuire se modifica în "inginer tehnolog principal I, II şi III" şi "inginer tehnolog".

24. Capitolul VIII. CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI PROIECTARE, litera b) Proiectare: tabelul cu indemnizaţii de conducere va avea urmãtorul cuprins:
Nr. Denumirea funcţiei Indemnizaţia de
crt. de conducere conducere
lei/luna
-------------------------------------------------------------------------------
Gradul unitãţii
-------------------------------------------------------------------------------
I II III IV
-------------------------------------------------------------------------------
1. Director de institut Retributia
tarifara
corespunzãtoare
funcţiei şi
gradului
profesional
obţinut 1020-1815 715-1415 615-1110 410- 715
-------------------------------------------------------------------------------
2. Director adjunct
tehnic de institut 615-1225 510- 920 410- 715
-------------------------------------------------------------------------------
3. Director centru 410- 715
-------------------------------------------------------------------------------
4. Şef de secţie 410- 715 310- 615 260- 510 260- 510
-------------------------------------------------------------------------------
5. Şef de atelier 260- 410 205- 360 205- 330 205- 330
-------------------------------------------------------------------------------


ANEXA 5
RETRIBUTIA PERSONALULUI DIN UNITĂŢILE SOCIAL-CULTURALE

1. Capitolul I. ÎNVĂŢĂMÂNT, litera a) Învãţãmântul preşcolar, primar, gimnaziar, liceal, profesional şi tehnic:
- titlul literei a) se modifica în : "a) Învãţãmântul preşcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional şi de maiştri"
- tabelul cu indemnizaţii lunare va avea urmãtorul cuprins:Indemnizaţii lunare - lei -
-------------------------------------------------------------------------------
Nr. crt. Denumirea Categoria
funcţiei de unitãţii
conducere
-------------------------------------------------------------------------------
cea cea
mai mai
mica mare
-------------------------------------------------------------------------------
1. Director Retributia tarifara
corespunzãtoare
funcţiei didactice,
gradului şi
vechimii în
învãţãmânt
------------------------------------------------------------------------------
a) şcoli profesionale, şcoli
de maiştri cu peste 1500 elevi
şi grupuri şcolare 675 820
------------------------------------------------------------------------------
b) licee, şcoli de maiştri,
case de pionieri, şcoli generale,
instituţii de educaţie, şcoli
pentru copii cu deficiente 205 675
------------------------------------------------------------------------------
c) şcoli generale cu clasele I-IV 205 310
------------------------------------------------------------------------------
2. Director
adjunct Idem
------------------------------------------------------------------------------
- la unitãţi de la lit. a) 515 675
------------------------------------------------------------------------------
- la unitãţi de la lit. b) 180 570
------------------------------------------------------------------------------


- în tabelul cu clasele de retribuire, gradatiei 7, nou introdusã, îi corespunde vechimea în învãţãmânt de peste 29 ani, iar gradatiei 6 îi corespunde vechimea în învãţãmânt de 26-29 ani;
- denumirea funcţiei de la poziţia 4 se modifica astfel: "Profesor la licee şi şcoli de maiştri, la disciplinele de profil şi la cele care asigura pregãtirea în meserie".
- dupã poziţia 5 se introduce poziţia 5^1, cu urmãtorul cuprins:
"5^1. Profesor la licee şi
şcoli profesionale S.ing.
------------------------------------------------------------------------------
- stagiar 10 13
------------------------------------------------------------------------------
- definitiv 15 16 18 19 21 22 23 24
------------------------------------------------------------------------------
- cu grad didactic II 18 20 21 23 24 25 26
------------------------------------------------------------------------------
- cu grad didactic I 21 23 24 26 27 28 29"
------------------------------------------------------------------------------

2. Capitolul I. ÎNVĂŢĂMÂNT litera b) Învãţãmântul superior:
- tabelul cu indemnizaţii lunare va avea urmãtorul cuprins:

------------------------------------------------------------------------------
Indemnizaţii
lunare
- lei -
------------------------------------------------------------------------------
Nr. Denumirea Categoria instituţiei
crt. funcţiei de de învãţãmânt
conducere
------------------------------------------------------------------------------
I II III IV
------------------------------------------------------------------------------
1. Rector Retributia tarifara
corespunzãtoare
funcţiei didactice
şi vechimii
în învãţãmânt 2290-2690 1895-2290 1615-1895 1330-1615
------------------------------------------------------------------------------
2. Prorector 1895-2195 1615-1895 1330-1615 1020-1330
------------------------------------------------------------------------------
3. Decan 1260-1415 1100-1260 970-1100
------------------------------------------------------------------------------
4. Prodecan 970-1100 870- 970
------------------------------------------------------------------------------
5. Director
educativ de
cãmine
studenţeşti 820 715 615
------------------------------------------------------------------------------
6. Şef catedra minima maxima
330 665
------------------------------------------------------------------------------


- în tabelul cu clasele de retribuire, gradatiei 6, nou introdusã, îi corespunde vechimea în învãţãmânt de peste 28 ani, iar gradatiei 5 îi corespunde vechimea în învãţãmânt de 25-28 ani.

3. Capitolul I. ÎNVĂŢĂMÂNT: tabelul cu indemnizaţii ce se acorda în unitãţile de învãţãmânt pentru îndeplinirea unor activitãţi va avea urmãtorul cuprins:
minima maxima
-------------------------------------------------------------------------------
"- Profesor diriginte de clasa 80 105
-------------------------------------------------------------------------------
- Invatator şi institutor care preda în acelaşi timp
la 2-4 clase în învãţãmântul primar, cl. I-IV 50 105
-------------------------------------------------------------------------------
- Responsabil cursuri internaţionale postuniversitare, - pana la 1/4 din
organizate de UNESCO retributia funcţiei
didactice de baza
îndeplinite
-------------------------------------------------------------------------------
- Îndrumarea unui grup de studenţi la lucrãrile - pana la 800 lei; se
practice de la cursurile internaţionale acorda proporţional
postuniversitare, organizate de UNESCO cu timpul lucrat
-------------------------------------------------------------------------------
- Preşedinte de comisie pentru examenul - pana la 820 lei
de bacalaureat pentru o sesiune de
bacalaureat".
-------------------------------------------------------------------------------


4. Capitolul II. OCROTIREA SĂNĂTĂŢII: tabelul cu indemnizaţii de conducere va avea urmãtorul cuprins:
Indemnizaţii
de conducere
lunare - lei
-------------------------------------------------------------------------------
Categoria unitãţii
-------------------------------------------------------------------------------
Nr. Denumirea funcţiei şi cea mai cea mai
crt. gradul profesional mica mare
-------------------------------------------------------------------------------
1. Medic (farmacist) 1) director Retributia tarifara
corespunzãtoare funcţiei
şi gradului profesional 715 1535
-------------------------------------------------------------------------------
2. Medic (farmacist) 1) director
adjunct, director de institut
sau centru medical (fãrã
personalitate juridicã) Idem 715 1225
-------------------------------------------------------------------------------
3. Medic şef (policlinica, statie
salvare, centru recoltare
sânge), inspector sanitar şef Idem 310 820
-------------------------------------------------------------------------------
4. Medic (farmacist, chimist,
psiholog) şef secţie, laborator
şi altele similare, medic
inspector Idem 230 560
-------------------------------------------------------------------------------
5. Sora medicalã (oficiant,
laborant, moasa, tehnician
sanitar) şef de unitate,
laborator, secţie şi altele
similare Idem 130 430
-------------------------------------------------------------------------------


5. Capitolul II. OCROTIREA SĂNĂTĂŢII: tabelul cu clasele de retribuire:
- dupã poziţia 14 se introduc poziţiile 14^1 şi 14^2, cu urmãtorul cuprins:
"14^1 dentist principal, 7*) gradatii, clasa 19 de retribuire"
"14^2 dentist, 7 gradatii, clasa 17 de retribuire"
- la poziţia 18 se înlocuieşte funcţia de asistent medical principal cu "sora medicalã (oficiant medical, laborant) principala"
- la poziţia 20 funcţia de asistent se înlocuieşte cu "sora medicalã, oficiant medical, laborant"
- dupã nota 1 se introduc notele 2 şi 3 cu urmãtorul cuprins:
"2) Clasele de retribuire prevãzute la poziţiile 14^1 şi 14^2 se utilizeazã pentru retribuirea dentistilor absolvenţi ai învãţãmântului superior de 3 ani, iar cele de la poziţiile 16 şi 17 se utilizeazã pentru retribuirea dentistilor cu studii medii".
"3) Clasele de retribuire prevãzute la poziţiile 18 şi 20 se utilizeazã pentru retribuirea personalului cu pregãtire de liceu sanitar, iar cele de la poziţiile 22 şi 24 pentru retribuirea personalului cu şcoala sanitarã".

6. Capitolul II. OCROTIREA SĂNĂTĂŢII, punctele 3 şi 4 de la finalul capitolului privind "Indemnizaţii şi alte plati" vor avea urmãtorul cuprins:
"3. Membrii comisiilor de avizare medico-legalã, ai comisiilor de expertiza şi recuperare a capacitãţii de munca şi ai comisiei medicamentului - 75-155 lei de şedinţa"
"4. Medicii curanti care acorda asistenta medicalã cadrelor din nomenclatura unitãţilor medicale speciale - 155-310 lei lunar de familie asistatã"

7. Capitolul III. ARTA, CINEMATOGRAFIE ŞI RADIOTELEVIZIUNE, litera c) Funcţii de specialitate artisticã în cinematografie şi radioteleviziune, punctul privind "Indemnizaţii lunare" va avea urmãtorul cuprins:
"Indemnizaţii lunare ce se acorda cadrelor artistice (actor, dirijor, regizor etc.) pentru îndeplinirea unor funcţii de conducere în unitãţile de arta şi cinematografie în afarã obligaţiilor de serviciu de la funcţia de baza, care nu fac parte din retributia tarifara
- Director unitate artisticã pana la 1615 lei
-----------------------------------------------------------------
- Director adjunct artistic pana la 1100 lei
-----------------------------------------------------------------
- Şef secţie artisticã pana la 560 lei
-----------------------------------------------------------------


Acordarea indemnizaţiei prevãzute mai sus exclude primirea altor indemnizaţii de conducere."

8. Capitolul III. ARTA, CINEMATOGRAFIE ŞI RADIOTELEVIZIUNE, litera e) Muncitori şi personal operativ: tabelul cu retribuţii tarifare pentru muncitori va avea urmãtorul cuprins:
-lei/luna-
------------------------------------------------------------------------------
Activitatea Categorii de încadrare
------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 Spec.
------------------------------------------------------------------------------
Muncitori calificaţi din studiourile cinematografice, radio şi
televiziune şi din întreprinderile de difuzare a filmelor
------------------------------------------------------------------------------
Baza 1703 1836 1969 2111 2254 2448 2672 2996
------------------------------------------------------------------------------
Treapta I 1744 1877 2009 2152 2305 2509 2754 3146
------------------------------------------------------------------------------
Treapta II 1785 1918 2050 2193 2366 2581 2836 3296
------------------------------------------------------------------------------
Niveluri de retribuire
------------------------------------------------------------------------------
Categoria de lucrãri
------------------------------------------------------------------------------
Obişnuite Grele Foarte grele
------------------------------------------------------------------------------
Muncitori necalificati
------------------------------------------------------------------------------
Baza 1469 1591 1703
------------------------------------------------------------------------------
Treapta I 1510 1622 1734
------------------------------------------------------------------------------
Treapta II 1550 1652 1765
------------------------------------------------------------------------------
Muncitori calificaţi din instituţiile teatrale şi muzicale
------------------------------------------------------------------------------
Baza 1683 1816 1928 2040 2183 2356 2581 2924
------------------------------------------------------------------------------
Treapta I 1724 1846 1958 2081 2234 2428 2662 3056
------------------------------------------------------------------------------
Treapta II 1765 1877 1989 2122 2285 2499 2754 3188
------------------------------------------------------------------------------
Niveluri de retribuire
------------------------------------------------------------------------------
Categoria de lucrãri
------------------------------------------------------------------------------
Obişnuite Grele Foarte grele
------------------------------------------------------------------------------
Muncitori necalificati
------------------------------------------------------------------------------
Baza 1448 1571 1683
------------------------------------------------------------------------------
Treapta I 1489 1601 1714
------------------------------------------------------------------------------
Treapta II 1530 1632 1744
------------------------------------------------------------------------------


9. Capitolul V. MUZEE, BIBLIOTECI ŞI ALTE INSTITUŢII CULTURAL-EDUCATIVE, litera a) Muzee şi biblioteci: la poziţia 1 se introduce la categoria IV de unitãţi clasa de retribuire 21 şi indemnizaţia de conducere tip A, care se pot utiliza numai la muzee.

10. Capitolul V. MUZEE, BIBLIOTECI ŞI ALTE INSTITUŢII CULTURAL-EDUCATIVE, litera d) Indemnizaţii lunare - lei - pentru unele activitãţi prestate în afarã funcţiei de baza, va avea urmãtorul cuprins:
"1. Rector (Universitatea cultural-ştiinţificã Bucureşti) 605-1010
------------------------------------------------------------------------------
2. Prorector (Universitatea cultural-ştiinţificã Bucureşti) 505- 810
------------------------------------------------------------------------------
3. Director curs universitãţi cultural-ştiinţifice 410- 610
------------------------------------------------------------------------------
4. Secretar curs universitãţi cultural-ştiinţifice 205- 415
------------------------------------------------------------------------------
5. Director cãmin cultural
------------------------------------------------------------------------------
a) în comunele cu pana la 4000 de locuitori 205- 310
------------------------------------------------------------------------------
b) în comunele cu 4000-6000 de locuitori 260- 415
------------------------------------------------------------------------------
c) în comunele cu peste 6000 de locuitori 360- 520
------------------------------------------------------------------------------
6. Bibliotecar comunal 205- 310
------------------------------------------------------------------------------


Acordarea indemnizaţiei prevãzute la poziţiile 1-4 şi 6 de mai sus exclude primirea unei alte indemnizaţii".

11. Tabelul din finalul anexei V privind "Grupele de ramuri dupã care se stabileşte retributia pentru funcţiile de conducere şi de execuţie, necuprinse în prezenta anexa, din unitãţile sectorului social-cultural" se completeazã la grupa de ramuri V, unitãţi de învãţãmânt superior, cu "precum şi personalul auxiliar din învãţãmânt".

12. Retribuţiile tarifare ale muncitorilor de întreţinere din unitãţile sectorului social-cultural, prevãzute în finalul anexei nr. V, vor fi urmãtoarele:

Muncitorii de întreţinere din unitãţile sectorului social-cultural:
lei/luna
------------------------------------------------------------------------------
Muncitor calificat I Muncitor calificat II
------------------------------------------------------------------------------
- Baza 1999 1734
------------------------------------------------------------------------------
- Treapta I 2040 1775
------------------------------------------------------------------------------
- Treapta I 2081 1816
------------------------------------------------------------------------------
Muncitori necalificati
------------------------------------------------------------------------------
Categoria de lucrãri
-------------------------------------------------------------------
Obişnuite Grele Foarte grele
-------------------------------------------------------------------
- Baza 1428 1540 1632
-------------------------------------------------------------------
- Treapta I 1469 1571 1663
-------------------------------------------------------------------
- Treapta I 1510 1601 1693
-------------------------------------------------------------------

Muncitori necalificati în depozit
-------------------------------------------------------------------
Categoria de lucrãri
-------------------------------------------------------------------
Obişnuite Grele Foarte grele
-------------------------------------------------------------------
- Baza 1438 1550 1642
-------------------------------------------------------------------
- Treapta I 1479 1581 1673
-------------------------------------------------------------------
- Treapta I 1520 1612 1703
-------------------------------------------------------------------


ANEXA 6
RETRIBUTIA PERSONALULUI DIN ORGANELE SUPREME ALE PUTERII ŞI ADMINISTRAŢIEI DE STAT ŞI DIN ALTE ORGANE CENTRALE DE STAT

1. Capitolul I. ORGANE SUPREME ALE PUTERII ŞI ADMINISTRAŢIEI DE STAT, MINISTERE ŞI ALTE ORGANE CENTRALE, titlul literei "A. Funcţii tehnice, economice şi de alta specialitate" se modifica în "A. Funcţii tehnice, economice, de alta specialitate şi administrative din ministere şi organe centrale".

2. Capitolul I. litera A, poziţia 5, litera b) va avea urmãtorul cuprins:
"b) inspectiile (inspectoratele): sanitar de stat; pentru turism; auto republican; navigatiei civile".
- poziţia 5 Comitetul pentru Presa şi Tiparituri de la NOTA II se elimina, iar poziţia 6 va avea urmãtorul cuprins: "Agenţia Romana de Presa "AGERPRES" (exclusiv funcţiile de specialitate cuprinse în sistemul de retribuire al unitãţilor de presa şi cele prevãzute la pct. 12 al prezentei anexe)".
- nota la "Funcţii specifice din unele ministere şi organe centrale" se completeazã cu : "Ministerului Apãrãrii Naţionale, Ministerului de Interne şi Departamentului Aviaţiei Civile".
- la pct. 12, Comitetul pentru Presa şi Tiparituri se înlocuieşte cu Agenţia Romana de Presa "AGERPRES".
- la pct. 13, Consiliul Naţional pentru Educaţie Fizica şi Sport, poziţiile 2, 3 şi 4 vor avea urmãtorul cuprins:
"2. Secretar de federatie I (fotbal şi atletism), secretar Comitetul Olimpic Roman
3. Secretar federatie I (la alte federaţii)
4. Secretar federatie II; secretar federatie I adjunct"
- la pct. 17, Ministerul Afacerilor Externe, poziţiile 3 şi 4 vor avea urmãtorul cuprins:
"3. Consilier diplomatic; consul general, clasa 33, 6 gradatii"
"4. Secretar I, consul, interpret relaţii diplomatice I, clasa 32, 6 gradatii".
- la alineatul al doilea al notei de la pct. 19 se adauga dupã referenţi de specialitate cuvântul "principali".
- titlul de sub pct. 19 "Unitãţi subordonate unor ministere şi altor organe centrale la care funcţiile sunt retribuite cu retributia stabilitã pentru personalul din aparatul ministerelor şi celorlalte organe centrale cãrora le sunt subordonate" va fi "Unitãţi subordonate unor ministere şi altor organe centrale la care unele funcţii sunt retribuite cu retributia stabilitã pentru personalul din aparatul ministerelor şi celorlalte organe centrale cãrora le sunt subordonate".

3. Capitolul I. ORGANE SUPREME ALE PUTERII ŞI ADMINISTRAŢIEI DE STAT, MINISTERE ŞI ALTE ORGANE CENTRALE, litera B. Muncitori: tabelul cu retribuţii tarifare va avea urmãtorul cuprins:
Ministere şi alte organe Marea Adunare Nationala,
centrale lei/luna Consiliul De Stat şi
Consiliul de Miniştri
lei/luna
-------------------------------------------------------------------------
Muncitor calificat II
-------------------------------------------------------------------------
Baza 1999 2091
-------------------------------------------------------------------------
Treapta I 2040 2132
-------------------------------------------------------------------------
Treapta II 2081 2173
-------------------------------------------------------------------------

Muncitor calificat I
-------------------------------------------------------------------------
Baza 2142 2234
-------------------------------------------------------------------------
Treapta I 2183 2285
-------------------------------------------------------------------------
Treapta II 2224 2336
-------------------------------------------------------------------------

Muncitor inalta calificare II
-------------------------------------------------------------------------
Baza 2285 2417
-------------------------------------------------------------------------
Treapta I 2336 2489
-------------------------------------------------------------------------
Treapta II 2397 2570
-------------------------------------------------------------------------
Muncitor inalta calificare I
-------------------------------------------------------------------------
Baza 2479 2672
-------------------------------------------------------------------------
Treapta I 2540 2764
-------------------------------------------------------------------------
Treapta II 2611 2956
-------------------------------------------------------------------------
Muncitor specialist
-------------------------------------------------------------------------
Baza 2958 3284
-------------------------------------------------------------------------
Treapta I 3050 3397
-------------------------------------------------------------------------
Treapta II 3152 3515
-------------------------------------------------------------------------
Bufetier, manipulant bunuri
-------------------------------------------------------------------------
Baza 1489
-------------------------------------------------------------------------
Treapta I 1530
-------------------------------------------------------------------------
Treapta II 1571
-------------------------------------------------------------------------


4. Capitolul II. COMITETE EXECUTIVE ALE CONSILIILOR POPULARE litera a) Funcţii din aparatul propriu al comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene, municipale şi orãşeneşti:
- denumirile de la poziţia 1, poziţia 5 subdiviziunea 2 şi poziţia 6 subdiviziunea 1 vor fi:
"1, Secretar comitet (birou) executiv"
"5, subdiviziunea 2 - sectoare: tehnice; tehnico-economice; de alta specialitate"
"6, subdiviziunea 1 - control; probleme speciale şi ALA; tehnice; tehnico-economice şi de alta specialitate".
- tabelul privind "Consilii populare comunale" va avea urmãtorul cuprins:
Nr. Denumirea funcţiei studiilor Nivelul Numãr la Clasa de
crt. gradatii nivelul retribuire
de baza
------------------------------------------------------------------------------
1. Secretar birou executiv S 5 19
------------------------------------------------------------------------------
2. Agent fiscal 1); agent agricol M 7* 11
------------------------------------------------------------------------------
3. Agent fiscal ajutor 1) M 4 5
------------------------------------------------------------------------------
4. Contabil-calculator M 4 6
------------------------------------------------------------------------------
5. Casier-incasator G 4 4
------------------------------------------------------------------------------
6. Guard 4 1
------------------------------------------------------------------------------


-------------
1) Se utilizeazã şi la circumscripţiile financiare, precum şi la serviciile financiare orãşeneşti.

5. Capitolul II. COMITETE EXECUTIVE ALE CONSILIILOR POPULARE, litera b) Funcţii din organele locale de specialitate ale administraţiei de stat: înaintea poziţiei 1 se introduce o poziţie noua, cuprinzând funcţia de "director general, nivelul studiilor S, clasa de retribuire 38, tipul indemnizaţiei L, pentru judeţe de categoria I şi II".

6. Capitolul II, litera c) Funcţii comune aparatului propriu al comitetelor executive ale consiliilor populare şi organelor locale de specialitate ale administraţiei de stat: tabelul cu indemnizaţii lunare ce se acorda conform art. 180 (1) şi (2) din lege va avea urmãtorul cuprins:
"Indemnizaţii lunare ce se acorda conform art. 180 (1) şi (2) din lege.
Comitete de cultura şi educaţie socialistã
-lei-
------------------------------------------------------------------------
Judeţe şi Sectoarele
municipiul municipiului
Bucureşti Bucureşti,
municipii şi
oraşe
------------------------------------------------------------------------
- Preşedinte 1) 920-1225 510-715
------------------------------------------------------------------------
- Vicepreşedinte 1) 715-1020
------------------------------------------------------------------------
Inspectorate şcolare 2)
------------------------------------------------------------------------
- Inspector şcolar
------------------------------------------------------------------------
- cadre didactice definitivate
în învãţãmânt 620
------------------------------------------------------------------------
- profesori definitivati în învãţãmânt
şi cu o vechime în funcţia de inspector
de cel puţin 2 ani sau care au obţinut
gradul didactic I 715
------------------------------------------------------------------------


--------------
1) Cadre cu funcţia de baza în alte unitãţi.
2) Se aplica şi instructorilor din cadrul comitetelor de cultura şi educaţie socialistã judeţene, precum şi inspectorilor metodişti de la institutele şi centrele de perfecţionare a cadrelor didactice, inclusiv de la filialele acestora.

7. Capitolul IV. ALTE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI DE STAT, litera D. Inspecţii teritoriale financiare de stat: dupã poziţia 2 se introduce poziţia 2^1: "Şef serviciu, clasa de retribuire 31, 6 gradatii, nivelul studiilor S, la coloana 4".

8. Capitolul IV: dupã litera J se introduce litera K, cu urmãtorul cuprins:
"K. Corpuri de paza militarizata
I peste 1500 posturi personal de paza
II între 1001 şi 1500 posturi personal de paza
III între 501 şi 1000 posturi personal de paza
IV între 251 şi 500 posturi personal de paza
Clasa de retribuire la nivelul de baza
şi tipul indemnizaţiei de conducere
-------------------------------------------------------------------------------
Nr. Denumirea funcţiei Nivelul Numãr Categorii de corpuri de paza
crt. studiilor gradatii
-------------------------------------------------------------------------------
I II III IV
-------------------------------------------------------------------------------
1. Şef de corp de paza S 32E 30C 28B 26B
-------------------------------------------------------------------------------
2. Adjunct de şef de
corp de paza S 31C 29C 27A 25A
-------------------------------------------------------------------------------
3. Şef de serviciu
instruire şi control S 6 25 23 21 -
-------------------------------------------------------------------------------
4. Şef de birou instruire
şi control S 6 23 22 20 -
-------------------------------------------------------------------------------
5. Instructor principal M 7 17 17 17 17
-------------------------------------------------------------------------------
6. Instructor M 7 12 12 12 12
-------------------------------------------------------------------------------
7. Şef de detasament
-------------------------------------------------------------------------------
- categoria I M 7 17 17 17 17
-------------------------------------------------------------------------------
- categoria II M 7 16 16 16 16
-------------------------------------------------------------------------------
- categoria III M 7 15 15 15 15
-------------------------------------------------------------------------------
8. Şef de grupa de paza
-------------------------------------------------------------------------------
- categoria I G 6 11 11 11 11
-------------------------------------------------------------------------------
- categoria II G 6 9 9 9 9
-------------------------------------------------------------------------------
9. Controlor poarta G 5 6 6 6 6
-------------------------------------------------------------------------------
10. Paznic obiective speciale 4 6 6 6 6
-------------------------------------------------------------------------------
11. Paznic 4 4 4 4 4"
-------------------------------------------------------------------------------


Funcţiile tehnice, economice, de alta specialitate, administrative şi de deservire, altele decât cele specificate mai sus, se vor retribui conform grupei a VI-a de ramuri, corespunzãtor gradului III de organizare pentru corpurile de categoria I şi respectiv gradele IV, V şi Vi pentru corpurile de categoria II, III şi IV".

9. La tabelul cu "grupele de ramuri dupã care se stabileşte retributia pentru personalul de conducere şi de execuţie din aparatul funcţional al unor unitãţi bugetare de la sfârşitul anexei nr. VI, grupa de ramuri VII va avea urmãtorul cuprins:
"VII - Personalul din aparatul birourilor executive ale consiliilor populare comunale, cu excepţia funcţiilor de contabili a cãror retributie este cea prevãzutã la grupa V de ramuri.
- Unitãţi teritoriale de justiţie, procuratura, arbitraj şi notariate, precum şi laboratoarele de criminalistica".

10. Retribuţiile muncitorilor de întreţinere din unitãţile de justiţie, procuratura, arbitraje, consiliile populare, unitãţile teritoriale de statistica, unitãţile de operaţiuni bancare şi de asigurãri şi alte unitãţi bugetare, prevãzute la sfârşitul anexei nr. VI, vor fi:
Muncitor Muncitor
-----------------------------------------------
calificat I calificat II
-----------------------------------------------
- baza 1999 1734
-----------------------------------------------
- treapta I 2040 1775
-----------------------------------------------
- treapta II 2081 1816
-----------------------------------------------

------------------------------------------------------------
Nivelul de retribuire
------------------------------------------------------------
Muncitori necalificati Categoria de lucrãri
------------------------------------------------------------
Obişnuite Grele Foarte grele
------------------------------------------------------------
- baza 1458 1540 1632
------------------------------------------------------------
- treapta I 1469 1571 1663
------------------------------------------------------------
- treapta II 1510 1601 1693
------------------------------------------------------------


ANEXA 7
RETRIBUTIA FUNCŢIILOR TEHNICE, ECONOMICE, DE ALTA SPECIALITATE, ADMINISTRATIVE, DE DESERVIRE ŞI DE PAZA, COMUNE PE ECONOMIE

1. Pentru poziţiile 24 a şi 25 a se introduce o nota cu urmãtorul cuprins:
"Se aplica şi la centrale sau alte unitãţi asimilate cu acestea în condiţiile prevederilor art. 27 alin. (4) din lege".

2. Nota 2 prevãzutã pentru poziţiile 44 şi 46 se completeazã în sensul ca prevederile se aplica şi în "metalurgie".

3. Dupã nota 2 se introduce nota 2^1 cu urmãtorul cuprins:
"2^1. Retribuţiile prevãzute pentru şef formatie III de la poziţia 44 se aplica şi la şefii de grupa din cadrul formatiilor civile de pompieri de gradul I şi II".

4. La tabelul privind "Retribuirea în primii ani de activitate a absolvenţilor de învãţãmânt superior şi mediu încadraţi în întreprinderi, centrale industriale şi alte unitãţi":
- titlul pentru poziţia 2 se modifica astfel: "Absolvenţi ai învãţãmântului superior de subingineri şi ai altor forme de învãţãmânt de acelaşi nivel".
- poziţia 2 se completeazã, la coloana 12, cu clasa 14 de retribuire; la aceeaşi coloana, poziţia 2 (a) se completeazã cu clasa 11 de retribuire, iar poziţia 2 (b) se completeazã cu clasa 9 de retribuire.
- la sfârşitul anexei nr. VII se introduce o nota referitoare la folosirea nivelului retributiei de la poziţia 3 lit. a), cu urmãtorul cuprins: "Se aplica şi absolvenţilor de şcoala generalã. La funcţiile la care nivelul de baza este mai mic decât clasa 6 de retribuire, încadrarea se face direct la nivelul de baza".

ANEXA 8
UNELE REGLEMENTĂRI SPECIFICE ORGANIZAŢIILOR COOPERATISTE ŞI ORGANIZAŢIILOR OBŞTEŞTI

1. Dupã litera a) Cooperatia mestesugareasca se introduce litera a^1) Cooperatia de consum, cu urmãtorul cuprins:"a^1) - Cooperatia de consum


Nr. Denumirea funcţiei Volumul Nivelul Numãr Clasa de
crt economic studii- gradatii retribuire
anual lor la nivelul
de baza
------------------------------------------------------------------------------
1. Preşedinte cooperativa - pana la
de consum 5 mil. lei 5 15
------------------------------------------------------------------------------
- 5-10 mil. lei 5 17
------------------------------------------------------------------------------
- 10-25 mil. lei 5 19
------------------------------------------------------------------------------
2. Contabil şef cooperativa
de consum - 5-10 mil. lei M 5 16
------------------------------------------------------------------------------
- 10-25 mil. lei M 5 18
------------------------------------------------------------------------------


Preşedinţii şi vicepreşedinţii uniunilor judeţene sunt retribuiţi în acelaşi mod ca şi personalul de conducere al direcţiilor comerciale judeţene - director, respectiv director adjunct comercial -, iar preşedinţii cooperativelor cu volum economic de peste 25 milioane lei anual, în acelaşi mod ca directorii întreprinderilor comerciale de acelaşi nivel".
2. La lit. b) Cooperatia de credit, poziţia 4 va avea urmãtorul cuprins:
"4. Preşedinte cooperativa de credit Indemnizaţie de pana la 600 lei lunar".
3. La lit. d) Colegii de avocaţi, poziţia 8 se elimina.
4. Alineatul al doilea de la nota finala se completeazã cu urmãtoarele "social-culturale, precum şi a celor administrative şi de deservire prevãzute în anexa nr. VII la poziţiile 26-34 şi 39-47".

ANEXA 9
ACTE NORMATIVE CARE SE ABROGA*)

------------
*) Actele normative cuprinse în anexa se abroga cu toate modificãrile intervenite.

1. Decretul nr. 170 din 22 iulie 1974 pentru majorarea retributiei personalului din unele ramuri şi sectoare de activitate.
2. Decretul nr. 231 din 23 decembrie 1974 privind paza bunurilor, art. 66 şi anexa nr. 4.
3. Decretul nr. 244 din 31 decembrie 1974 pentru majorarea retributiei personalului din unele ramuri şi sectoare de activitate.
4. Decretul nr. 19 din 21 februarie 1975 privind modificarea datei pentru majorarea retributiei mecanicilor agricoli din unitãţile agricole de stat.
5. Decretul nr. 74 din 11 iulie 1975 pentru majorarea suplimentarã a retributiei tarifare a tuturor categoriilor de personal.
6. Decretul nr. 151 din 11 decembrie 1975 privind autofinantarea unor activitãţi ale instituţiilor de stat, anexa nr. 1, pct. 33, col. 4, liniuta a 3-a.
7. Decretul nr.195 din 21 iunie 1976 privind retribuirea directorului general al Direcţiei generale pentru agricultura şi industrie alimentara şi modificarea normelor unitare de structura specifice acestei direcţii generale - anexa la Decretul nr. 162/1973, art. 1.
8. Decretul nr. 274 din 26 august 1976 cu privire la interpretarea şi aplicarea prevederilor referitoare la acordarea gradatiilor din Legea retribuirii.
9. Decretul nr. 18 din 26 ianuarie 1977 cu privire la unele mãsuri organizatorice pentru unitãţile din sistemul Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum, art. 2 alin. 2 şi anexa nr. 15, cu excepţia prevederilor referitoare la condiţiile de studii şi vechime.
10. Decretul nr. 188 din 27 iunie 1977 pentru aplicarea majorãrii retributiei personalului muncitor (treptat, corespunzãtor graficului de eşalonare a majorãrii retributiei în etapa 1979-1980).
11. Decretul nr. 196 din 2 iulie 1977 pentru stabilirea unor mãsuri ce decurg din desfiinţarea impozitului pe retribuţiile individuale.
12. Decretul nr. 330 din 19 septembrie 1977 privind unele mãsuri pentru atragerea personalului la locurile de munca productive din subteran, art. 1 şi 2.
13. Decretul nr. 38 din 27 februarie 1978 pentru modificarea Decretului nr. 589/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, devenit Legea nr. 38/1969, art. II şi anexa nr. 3.
14. Decretul nr. 184 din 13 mai 1978 privind extinderea unor prevederi ale Decretului nr. 330/1977 la personalul muncitor care lucreazã în subteran la unitãţile geologice din subordinea Ministerului Minelor, Petrolului şi Geologiei, art. 1 şi 2.
15. H.C.M. nr. 1827 din 4 august 1967 privind aplicarea în mod experimental a unor mãsuri de imbunatatire a activitãţii de restaurante şi hoteluri.
16. H.C.M. nr. 1975 din 31 decembrie 1970 privind retribuirea pe baza de cote procentuale a lucrãtorilor din comerţ, art. 4.
17. H.C.M. nr. 349 din 3 aprilie 1971 privind organizarea direcţiilor generale pentru agricultura, industrie alimentara, silvicultura şi ape şi a subunitatilor subordonate acestora.

ART. 3
Retribuţiile personalului încadrat pe clase de retribuire şi gradatii, prevãzute în Legea retribuirii şi în anexele nr. II şi IV-VIII ale acesteia se modifica prin adãugarea unei clase la limita maxima, corespunzãtor noii gradatii instituite. Se excepteazã funcţiile de maiştri, pentru care s-a creat funcţia de maistru principal specialist.
ART. 4
Reglementãrile prevãzute la art. 14, 19 alin. (3), 22 alin. (2), 36 alin. (4), 73, 75 alin. (5), 107 alin. (3), 108 alin. (1), 115 alin. (3), 121 alin. (2), 126, 136 alin. (3), 164, 165 alin. (6), 193 alin. (2), 198, 199 alin. (2), 201 alin. (2), 202 şi în anexa nr. IV capitolul VII circulaţia mãrfurilor, se stabilesc prin decret al Consiliului de Stat, prevederile legii modificandu-se în mod corespunzãtor.
ART. 5
Denumirea de "proiectare tehnologicã" din cuprinsul legii se înlocuieşte cu aceea de "inginerie tehnologicã".
ART. 6
Modificãrile şi completãrile prevãzute în prezenta lege intra în vigoare la data de 1 ianuarie 1979.
ART. 7
<>Legea nr. 57 din 29 octombrie 1974 , cu modificãrile şi completãrile aduse prin prezenta lege, se va republica, dându-se capitolelor, articolelor şi celorlalte subdiviziuni o noua numerotare şi actualizandu-se denumirile.

Aceasta lege a fost adoptatã de Marea Adunare Nationala în şedinţa din 6 iulie 1978.

Preşedintele Marii Adunãri Naţionale
NICOLAE GIOSAN

-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016