Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 4 din 29 iunie 1989  privind asigurarea si controlul calitatii produselor si serviciilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

LEGE nr. 4 din 29 iunie 1989 privind asigurarea si controlul calitatii produselor si serviciilor

EMITENT: MAREA ADUNARE NATIONALA
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 24 din 5 iulie 1989 In cadrul politicii Partidului Comunist Roman de edificare a societatii socialiste multilateral dezvoltate in tara noastra, un obiectiv de importanta majora il constituie ridicarea nivelului tehnic si calitativ al produselor in concordanta cu cele mai noi cuceriri ale revolutiei tehnico-stiintifice, valorificarea superioara a materiilor prime, materialelor, combustibililor si energiei, a tuturor resurselor tarii, cresterea competivitatii produselor romanesti. In acest scop se impune perfectionarea, intr-o conceptie unitara, a activitatii de asigurare si control al calitatii produselor si serviciilor si stabilirea masurilor tehnico-organizatorice ce trebuie luate de catre producator si beneficiar pe toate fazele de realizare a acestora, pentru respectarea intocmai a conditiilor privind calitatea. Pentru cresterea contributiei si intarirea raspunderii consiliilor oamenilor muncii din intreprinderi, centrale, institute de cercetare stiintifica, inginerie tehnologica si de proiectare, ministerelor, celorlalte organe centrale si locale. A intregului personal muncitor, in asigurarea calitatii produselor si serviciilor, si pentru crearea cadrului juridic corespunzator acestei activitati.
CAP. 1
Dispoziţii Generale

ART. 1
Asigurarea calitãţii produselor şi serviciilor constituie obligaţia fundamentalã a muncitorilor, maiştrilor, tehnicienilor, inginerilor cercetatorilor şi proiectanţilor, a tuturor oamenilor muncii, în calitatea lor de proprietari ai mijloacelor de producţie şi beneficiari ai bunurilor materiale, care rãspund nemijlocit de realizarea parametrilor tehnico-calitativi ai întregii producţii, astfel încît nici un produs sa nu fie livrat, din întreprindere, dacã nu întruneşte condiţiile de calitate.
ART. 2
Conducerile întreprinderilor, centralelor, ministerelor şi celorlalte organe sînt obligate sa asigure condiţiile tehnico-materiale necesare realizãrii calitãţii produselor în conformitate cu prevederile planului naţional unic de dezvoltare economico-socialã şi ale programelor de perfecţionare a organizãrii şi modernizare a proceselor de producţie.
Conducerile institutelor de cercetare ştiinţificã, inginerie tehnologicã şi de proiectare au obligaţia sa elaboreze soluţii constructive şi tehnologice, pornind de la cele mai bune realizari pe plan mondial, care sa conducã la obţinerea de produse cu un înalt nivel tehnic şi calitativ.
ART. 3
Ridicarea nivelului calitativ al produselor se realizeazã, pe baza celor mai noi cuceriri ale revoluţiei tehnico-ştiinţifice, în condiţiile încadrãrii stricte în normele de consum de materii prime, materiale, combustibili, energie şi reducerii continue a acestora, înlocuirii materiilor prime şi materialelor deficitare, recuperãrii celor refolosibile, reducerii costurilor de producţie, creşterii permanente a rentabilitatii fiecãrui produs şi a productivitatii muncii.
Oamenii muncii au dreptul şi obligaţia sa facã propuneri pentru reducerea normelor de consum, creşterea productivitatii muncii, modernizarea proceselor tehnologice, tipizarea pieselor, subansamblelor şi produselor.
ART. 4
Parametrii de calitate ai produselor se prevãd în standarde, caiete de sarcini, aprobate de organele prevãzute de lege, precum şi în contracte, în conformitate cu condiţiile de baza ale calitãţii stabilite pe produse şi grupe de produse.
Documentele tehnice normative, prevãzute la alineatul precedent, privind parametrii de calitate precum şi contractele sînt obligatorii pentru toate unitãţile de cercetare ştiinţificã, inginerie tehnologicã şi de proiectare, întreprinderi, centrale, ministere, celelalte organe centrale şi locale.
ART. 5
Se interzic derogarile de la documentaţia constructivã şi tehnologicã omologata, precum şi de la prevederile standardelor şi caietelor de sarcini.

CAP. 2
Asigurarea şi controlul calitãţii produselor

ART. 6
În vederea creãrii tuturor condiţiilor pentru executarea de produse de înalt nivel tehnic şi calitativ, activitatea de asigurare şi control al calitãţii se organizeazã pe toate fazele de realizare a produselor:
- cercetarea, proiectarea şi elaborarea tehnologiilor;
- testarea, pregãtirea fabricaţiei şi omologarea produselor şi tehnologiilor;
- contractarea şi aprovizionarea tehnico-materialã;
- execuţia produselor şi controlul fabricaţiei;
- ambalarea, manipularea, depozitarea şi transportul produselor;
- recepţia la livrare, punerea în funcţiune, utilizarea, întreţinerea, urmãrirea în exploatare şi fiabilitatea produselor.
În acest scop, întreprinderile şi centralele sînt obligate sa elaboreze programe de mãsuri tehnice şi organizatorice pentru asigurarea şi controlul calitãţii produselor, precum şi planul de examinari tehnice şi de inspecţii, pe baza normelor-cadru, aprobate de consiliul de coordonare a activitãţii pe ramuri, avizul Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calitãţii Produselor.
ART. 7
Pentru garantarea creãrii condiţiilor de asigurare a unei calitãţi şi a fiabilitatii corespunzãtoare, fabricatia în unitãţi a produselor de importanta deosebita şi care sînt destinate sa funcţioneze în condiţii severe de exploatare şi siguranta este supusã regimului de autorizare.

CAP. 3
Obligaţiile şi rãspunderile producãtorilor privind asigurarea şi controlul calitãţii produselor

ART. 8
Întreprinderile, centralele, ministerele şi celelalte organe centrale au obligaţia sa asigure nivelul tehnic şi calitativ al produselor corespunzãtor prevederilor din planul naţional unic de dezvoltare economico-socialã şi din programele de perfecţionare a organizãrii şi modernizare a proceselor de producţie, în toate fazele de realizare a produselor, începînd cu cercetarea şi proiectarea şi pînã la urmãrirea în exploatare a acestora.
ART. 9
Institutele de cercetare ştiinţificã, inginerie tehnologicã şi de proiectare, precum şi compartimentele de proiectare din unitãţi, rãspund de calitatea soluţiilor tehnice privind proiectarea şi pregãtirea de fabricaţie a produselor, adoptate în documentaţiile pe care le-au elaborat, de asigurarea asistenţei tehnice la unitãţile producãtoare şi beneficiare pe parcursul execuţiei, montajului, punerii în funcţiune sau utilizãrii produselor. Cercetatorii, proiectantii, tehnologii şi ceilalţi specialişti care participa la elaborarea şi avizarea documentaţiilor tehnice ale produselor rãspund de realizarea în producţie şi exploatare a parametrilor tehnico-economici, de calitate şi fiabilitate proiectati.
ART. 10
Întreprinderile şi centralele au obligaţia sa organizeze şi sa execute intreaga producţie pentru intern şi export, prevãzutã în plan, la nivelul caracteristicilor şi performantelor tehnice şi calitative din documentele tehnice normative şi contractate şi iau mãsuri pentru:
a) elaborarea şi aplicarea programelor de mãsuri tehnice şi organizatorice pentru asigurarea şi controlul calitãţii, a planurilor de examinari tehnice şi de inspecţii şi a programelor de imbunatatire continua a nivelului tehnic şi calitativ al produselor, în condiţiile reducerii consumurilor de materii prime, combustibili şi energie;
b) asigurarea functionarii şi întreţinerii maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor la parametrii prevãzuţi, dotarea cu standuri de probe şi aparate de mãsura şi control;
c) introducerea în fabricatia de serie a produselor noi sau modernizate dupã omologarea acestora şi a pregãtirii de fabricaţie;
d) introducerea în procesul de fabricaţie a materiilor prime, materialelor sau a altor produse realizate prin cooperare, numai pe baza de recepţie, interzicind folosirea celor care nu corespund prevederilor din documentaţiile tehnice;
e) efectuarea, înainte de livrarea produselor, a tuturor probelor de verificare a parametrilor tehnico-funcţionali, prevãzute în documentaţii şi contracte;
f) organizarea compartimentelor proprii de control tehnic al calitãţii şi asigurarea functionarii acestora, pe activitãţi, în toate fazele de realizare a produselor;
g) sistarea fabricaţiei de produse în cazul în care se constata abateri de la tehnologiile de excutie;
h) urmãrirea sistematica a modului de comportare în exploatare a produselor şi stabilirea mãsurilor pentru ridicarea nivelului calitativ a acestora;
i) organizarea perfecţionãrii pregãtirii profesionale a personalului de execuţie şi de control al calitãţii, instruirea şi verificarea periodicã a cunoştinţelor acestuia;
j) asigurarea respectãrii stricte a preţurilor de producţie şi de livrare, în strinsa corelare cu calitatea produselor realizate, urmãrind, prin compartimentele financiar-contabile, optimizarea gestiunii calitãţii, încadrarea în normele de consum şi normativele financiare, în costurile de producţie planificate.
ART. 11
Produsele pentru intern şi export se livreaza numai însoţite de certificate de calitate, de garanţie, buletine de analiza sau alte documente de certificare a calitãţii, emise de unitãţile producãtoare şi de bazele de aprovizionare tehnico-materialã.
Maşinile, utilajele, instalaţiile, aparatele şi alte bunuri de folosinta îndelungatã vor fi livrate din întreprinderi însoţite şi de cartea tehnica a produsului.
ART. 12
Muncitorii rãspund nemijlocit de calitatea produselor şi au obligaţia sa întreţinã şi sa exploateze maşinile, utilajele şi instalaţiile cu care lucreazã la nivelul de precizie şi randamentul prevãzut, sa execute operaţiile conform documentaţiei tehnice, sa verifice, continuu, prin autocontrol, operaţiile şi produsele realizate, sa prezinte maistrului toate piesele şi produsele în vederea confirmãrii corectitudinii execuţiei, sa fie exigenti şi sa sesizeze imediat conducatorului locului de munca orice deficienta privind calitatea, aparuta în procesul de fabricaţie.
ART. 13
Maistrii şi ceilalţi conducatori ai formatiunilor de lucru rãspund de asigurarea calitãţii produselor sau lucrãrilor executate în cadrul formatiunilor de lucru şi sînt obligaţi sa ia mãsuri pentru buna organizare şi desfãşurare a procesului de producţie, respectarea riguroasã a disciplinei tehnologice de cãtre muncitori, sa controleze permanent calitatea operaţiilor, lucrãrilor şi produselor realizate în scopul prevenirii oricãror abateri de la documentaţii, sa interzicã trecerea de la o faza la alta a reperelor necorespunzãtoare calitativ.
ART. 14
Şefii de secţii şi ateliere rãspund de calitatea produselor fabricate şi au obligaţia sa asigure fiecãrei formaţiuni de lucru din subordine condiţiile tehnico-materiale necesare desfãşurãrii procesului de producţie potrivit tehnologiei de fabricaţie, sa acorde asistenta tehnica de specialitate, sa ia mãsurile necesare pentru prevenirea cauzelor care pot genera produse necorespunzãtoare calitativ.
ART. 15
Personalul din compartimentul de control tehnic al calitãţii are obligaţia sa efectueze un control riguros, în toate fazele de realizarea a produselor, sa verifice reglajul şi precizia mijloacelor de producţie şi sa nu admitã execuţia şi livrarea produselor cu deficiente de calitate.
Şeful compartimentului de control tehnic al calitãţii rãspunde de organizarea şi executarea controlului tehnic al calitãţii pe întreg fluxul de fabricaţie, promovarea metodelor moderne de control, ridicarea calificãrii profesionale a controlorilor de calitate, oprirea livrãrii produselor care nu corespund calitativ.
ART. 16
Directorii şi ceilalţi conducatori ai unitãţilor economice rãspund de îndeplinirea sarcinilor de plan ce revin unitãţii în domeniul calitãţii, de asigurarea tuturor condiţiilor, tehnice şi organizatorice necesare pentru realizarea producţiei în stricta conformitate cu documentaţia tehnica, de executare exigenta a controlului tehnic al calitãţii în procesul de fabricaţie şi au obligaţia de a livra numai produse corespunzãtoare calitativ.
ART. 17
Comisiile pentru calitatea producţiei şi eficienta economicã din întreprinderi au obligaţia sa controleze şi sa analizeze permanent calitatea producţiei, modul în care controlul calitãţii produselor se efectueazã de muncitorii care le executa, de maistrii şi ceilalţi conducatori ai procesului de producţie şi sa propunã mãsuri pentru perfecţionarea tehnologiilor şi activitãţii de asigurare şi control al calitãţii.
ART. 18
Consiliile oamenilor muncii din întreprinderi şi centrale sînt obligate sa ia mãsuri pentru asigurarea condiţiilor tehnico-materiale de realizare a produselor la nivelul calitativ prevãzut în documentele tehnice normative şi în contracte, precum şi pentru organizarea şi efectuarea controlului calitãţii pe toate fazele de producţie, de cãtre muncitori, maiştri, ceilalţi conducatori ai locurilor de munca şi compartimentele tehnice de control al calitãţii.
ART. 19
Adunãrile generale ale oamenilor muncii din întreprinderi şi centrale sînt obligate sa ia mãsuri pentru ridicarea nivelului tehnic şi calitativ al produselor, asimilarea de produse şi tehnologii noi, promovarea tehnicii noi în toate sectoarele de activitãţi şi valorificarea în producţie a rezultatelor cercetãrii ştiinţifice.
ART. 20
Ministerele economice şi celelalte organe centrale rãspund de nivelul tehnic şi calitativ al produselor, realizate de unitãţi subordonate pentru intern şi export, în conformitate cu prevederile planului naţional unic de dezvoltare economico-socialã, programelor de perfecţionare a organizãrii şi modernizare a proceselor de producţie şi programelor speciale pe produse şi grupe de produse, precum şi ale documentaţiilor, în care scop sînt obligate sa ia mãsuri:
a) elaborarea, într-o conceptie unitarã, a normelor-cadru de asigurare şi control al calitãţii pe ramuri şi subramuri de producţie;
b) asigurarea şi urmãrirea îndeplinirii planului şi programelor privind ridicarea nivelului tehnic şi calitativ al produselor de cãtre întreprinderi şi centrale;
c) asigurarea dotãrii unitãţilor cu mijloace de producţie, standuri de proba, aparatura de mãsura şi control;
d) organizarea activitãţii de control tehnic al calitãţii la nivelul ministerului şi unitãţilor subordonate;
e) elaborarea studiilor pentru asimilarea produselor noi, precum şi pentru modernizarea şi ridicarea nivelului tehnic şi calitativ al produselor;
f) organizarea cooperãrii între unitãţile producãtoare în condiţii care sa asigure realizarea produselor la nivelul calitativ prevãzut în documentaţii;
g) elaborarea şi realizarea programelor de şcolarizare a forţei de munca şi de perfecţionare continua a pregãtirii profesionale a întregului personal muncitor;
h) organizarea urmãririi comportãrii în exploatare a produselor şi luarea mãsurilor de imbunatatire a calitãţii acestora;
i) sistarea fabricaţiei produselor în cazul în care acestea nu întrunesc parametrii tehnico-economici prevãzuţi în documentaţiile aprobate conform legii.
ART. 21
Consiliile de conducere ale ministerelor şi celorlalte organe au obligaţia sa analizeze sistematic modul în care se asigura calitatea produselor şi se infaptuiesc sarcinile în acest domeniu prevãzute în planul naţional unic de dezvoltare economico-socialã şi programelor de perfecţionare a organizãrii şi modernizare a proceselor de producţie, stabilind mãsuri tehnice şi organizatorice pentru ridicarea continua a nivelului tehnic şi calitativ al tuturor produselor.
ART. 22
Consiliile tehnico-economice din întreprinderi, centrale şi ministere sînt obligate sa asigure adoptarea soluţiilor tehnice care sa conducã la innoirea şi modernizarea produselor şi sa avizeze numai acele documentaţii de execuţie care asigura realizarea produselor cu caracteristici functionale, tehnico-economice şi calitative superioare.
ART. 23
Consiliile de coordonare a activitãţii pe ramuri rãspund de înfãptuirea prevederilor din planul naţional unic de dezvoltare economico-socialã, programelor de perfecţionare a organizãrii şi modernizarea proceselor de producţie şi programelor sociale privind ridicarea nivelului tehnic şi calitativ al produselor; stabilesc mãsuri ca ministerele, centralele şi întreprinderile sa asigure nivelul calitativ al produselor prevãzut în documentaţii, pentru produsele ce se realizeazã prin cooperare.
ART. 24
Organizaţiile de masa şi obşteşti sînt obligate sa ia mãsuri pentru mobilizarea şi stimularea iniţiativei creatoare a întregului personal muncitor, pentru folosirea cu eficienta a materiilor prime şi materialelor, exploatarea corecta şi cu un înalt randament a maşinilor şi utilajelor, realizarea produselor în condiţiile de calitate prevãzute în documentaţie.

CAP. 4
Obligaţiile şi rãspunderile beneficiarilor privind asigurarea şi controlul calitãţii produselor

ART. 25
Unitãţile beneficiare sînt obligate sa controleze, în condiţiile prevãzute de lege şi contracte, pe parcursul executãrii produselor sau lucrãrilor, modul în care unitãţile furnizoare îndeplinesc clauzele convenite cu privire la calitate, sa semnalizeze eventualele deficiente şi sa participe la stabilirea mãsurilor necesare pentru remedierea lor.
ART. 26
Unitãţile beneficiare efectueazã recepţia produselor la furnizori potrivit prevederilor legale şi contractelor şi preiau numai acele produse care corespund clauzelor privind calitatea.
ART. 27
Unitãţile beneficiare sînt obligate sa urmãreascã sistematic modul de comportare în exploatare a produselor achiziţionate, sa analizeze rezultatele obţinute şi sa stabileascã împreunã cu furnizorii mãsuri tehnice pentru îmbunãtãţirea calitãţii.
ART. 28
Preluarea mãrfurilor destinate exportului se face pe baza de recepţie, efectuatã de întreprinderile de comerţ exterior prin reprezentanţi proprii sau pe baza contractualã prin unitãţi specializate.

CAP. 5
Atribuţiile organelor centrale şi locale în asigurarea şi controlul calitãţii produselor

ART. 29
Comitetul de Stat al Planificarii, împreunã cu organele teritoriale de planificare, fundamenteazã şi elaboreazã planul de ridicare al nivelului tehnic şi calitativ al produselor în conformitate cu prevederile din programele de perfecţionare a organizãrii şi modernizare a proceselor de producţie şi asigura toate condiţiile pentru buna desfãşurare a fabricaţiei produselor şi urmãrirea sistematica a execuţiei acestora la nivel tehnic şi calitativ corespunzãtor sarcinilor de plan, stabilite pe ministere, centrale, întreprinderi şi în profil teritorial.
ART. 30
Comitetul Naţional pentru Ştiinţa şi Tehnologie rãspunde de realizarea obiectivelor de cercetare ştiinţificã şi introducerea tehnicii noi care asigura ridicarea permanenta a nivelului tehnic şi calitativ al produselor, promovarea şi generalizarea tehnologiilor avansate.
ART. 31
Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlul Gospodãririi Fondurilor Fixe şi organele sale teritoriale rãspund de aprovizionarea tehnico-materialã în conformitate cu prevederile planului şi ale normelor de consum, de exploatarea, întreţinerea şi repararea corespunzãtoare a fondurilor fixe care conditioneaza asigurarea calitãţii produselor, precum şi de dotarea cu standuri de proba.
ART. 32
Ministerul Finanţelor, bãncile Comitetului de Stat pentru Preţuri şi organele lor teritoriale rãspund de perfecţionarea sistemului de gestiune a calitãţii, asigura ca realizarea şi finanţarea tuturor produselor prevãzute în planul naţional unic de dezvoltare economico-socialã şi în programele de ridicarea nivelului calitativ al acestora sa se facã cu încadrarea în consumurile materiale şi financiare normate şi în costurile de producţie planificate; urmãresc respectarea stricta a preţurilor de producţie şi livrare, înlãturarea completa a produselor nerentabile şi a cheltuielilor necorespunzãtoare calitativ şi nu crediteaza produsele cu abateri calitative fata de prevederile din contracte.
ART. 33
Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperãrii Economice Internaţionale şi întreprinderile de comerţ exterior rãspund de îndeplinirea clauzelor contractuale privind calitatea, controlind, la întreprinderi modul cum se realizeazã mãrfurile contractate la export, de preluarea produselor destinate exportului sau celor din import pe baza de recepţie proprie, precum şi de întãrirea controlului în punctele de frontiera.
ART. 34
Consiliile populare judeţene, municipale, orãşeneşti şi comunale rãspund de înfãptuirea prevederilor planului naţional unic de dezvoltare economico-socialã şi a programelor de perfecţionare a organizãrii şi modernizare a proceselor de producţie în profil teritorial, de asigurarea tuturor condiţiilor, pentru ridicarea nivelului tehnic şi calitativ al produselor de cãtre toate unitãţile care îşi desfãşoarã activitatea pe teritoriul lor administrativ.
ART. 35
Consiliul de Miniştri rãspunde de înfãptuirea în intreaga economie, a politicii partidului şi statului privind ridicarea calitãţii şi nivelului tehnic al producţiei, în care scop sa ia mãsuri ca ministerele, celelalte organe centrale şi locale, centralele şi întreprinderile sa realizeze prevederile din planul naţional unic de dezvoltare economico-socialã şi din programele de perfecţionare a organizãrii şi modernizare a proceselor de producţie privind asigurarea calitãţii.

CAP. 6
Atribuţiile şi responsabilitãţile Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calitãţii Produselor

ART. 36
Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calitãţii Produselor coordoneazã şi rãspunde de efectuarea unui control riguros al calitãţii produselor în toate fazele de realizare a produselor, în care scop exercita urmãtoarele atribuţii principale:
a) asigura împreunã cu ministerele şi celelalte organe centrale şi locale organizarea şi executarea controlului calitãţii produselor, elaborarea programelor pentru îmbunãtãţirea calitãţii, stabilirea indicatorilor de calitate ce se includ în planurile cincinale şi anuale;
b) controleazã activitatea de asigurare şi control al calitãţii produselor în întreprinderi, centrale şi ministere, urmãrind respectarea pe fazele de producţie a condiţiilor tehnice de calitate din standarde, caiete de sarcini şi contracte, interzicind livrarea produselor care nu corespund calitativ; autorizeaza laboratoarele şi personalul de control tehnic al calitãţii şi iniţiazã acţiuni pentru perfecţionarea pregãtirii profesionale a acestuia;
c) participa la activitãţile de omologarea a produselor şi avizeazã sau respinge propunerile de omologare, stabilind mãsurile ce se impun în cazul în care nu se asigura calitatea;
d) indruma şi controleazã elaborarea tehnologiilor de control al calitãţii produselor, promoveazã utilizarea metodelor moderne de control;
e) controleazã, în condiţiile prevãzute de lege, activitatea de asigurare a calitãţii mãrfurilor din import;
f) controleazã aplicarea şi respectarea reglementãrilor legale în domeniul metrologiei privind dotarea proceselor de producţie cu mijloace de mãsurare, exploatarea şi întreţinerea acestora, astfel încît sa se asigure nivelurile de precizie prevãzute în documentaţiile tehnice.
ART. 37
Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calitãţii Produselor dispune, cu încunoştiinţarea prealabilã a organelor centrale sau locale de resort, oprirea fabricaţiei, în cazurile în care se constata deficiente în procesul de producţiei şi în controlul tehnic al calitãţii.

CAP. 7
Atribuţiile Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activitãţii Economice şi Sociale

ART. 38
Consiliul Central de Control Muncitoresc al Activitãţii Economice şi Sociale controleazã aplicarea, de cãtre ministere, celelalte organe centrale şi locale, centrale şi unitãţi economice, a mãsurilor stabilite de conducerea de partid şi de stat privind modernizarea structurii producţiei şi ridicarea nivelului tehnic şi calitativ al produselor.
ART. 39
Consiliul Central de Control Muncitoresc al Activitãţii Economice şi Sociale şi Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calitãţii Produselor rãspund de organizarea şi efectuarea unui control riguros al mãrfurilor de export, atît în procesul de fabricaţie cît şi la expedierea acestora, conform prevederilor contractuale.
ART. 40
Condiţiile de baza ale calitãţii produselor şi serviciilor, condiţiile de autorizare a fabricaţiei produselor de importanta deosebita, rãspunderea unitãţilor producãtoare privind calitatea, condiţiile de stabilire a rãspunderii materiale, precum şi faptele care constituie contravenţie şi modul de sancţionare a acestora, alte norme privind activitatea de asigurare şi control al calitãţii, se stabilesc prin regulament aprobat prin decret al Consiliului de Stat.

CAP. 8
Dispoziţii finale

ART. 41
Dispoziţiile prezentei legi se aplica în mod corespunzãtor prestaţiilor de servicii, precum şi organizaţiilor cooperatiste şi celorlalte organizaţii obşteşti.
ART. 42
Încãlcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage, dupã caz rãspunderea disciplinarã, materialã, civilã, contravenţionalã sau penalã a celor vinovaţi.
ART. 43
Aplicarea sancţiunilor contravenţionale pentru încãlcarea normelor privind asigurarea şi controlul calitãţii produselor şi serviciilor nu exclude aplicarea sancţiunilor disciplinare potrivit Codului muncii şi altor dispoziţii legale.
ART. 44
Prezenta lege intra în vigoare dupã 90 de zile de la publicarea ei în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România.
Pe aceeaşi data se abroga <>Legea calitãţii produselor şi serviciilor nr. 7/1977 , publicatã în Buletinul Oficial nr. 63 din 9 iulie 1977.

Aceasta lege a fost adoptatã de Marea Adunare Nationala în şedinţa din 29 iunie 1989

○○Preşedintele
Marii Adunãri Naţionale,
○ NICOLAE GIOSAN

Bucureşti, 29 iunie 1989
Nr. 4

---------------------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016