Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 388 din 31 decembrie 2007  bugetului de stat pe anul 2008    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

LEGE nr. 388 din 31 decembrie 2007 bugetului de stat pe anul 2008

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 31 decembrie 2007

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Obiectul prezentei legi îl constituie stabilirea volumului veniturilor şi a structurii acestora, pe capitole şi subcapitole, al cheltuielilor pe destinaţii şi pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate, creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile, precum şi pentru sumele alocate din venituri proprii, pentru anul 2008.
ART. 2
(1) Sinteza bugetului de stat pe anul 2008, detaliatã la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe pãrţi, capitole, subcapitole, paragrafe şi titluri, articole şi alineate, dupã caz, este prevãzutã în anexa nr. 1.
(2) Bugetul de stat pe anul 2008 se stabileşte la venituri în sumã de 67.004,7 milioane lei, iar la cheltuieli în sumã de 78.867,9 milioane lei, cu un deficit de 11.863,2 milioane lei.
(3) Sinteza cheltuielilor bugetare pe anul 2008, pe surse de finanţare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, dupã caz, este prevãzutã în anexa nr. 2.
(4) Bugetele ordonatorilor principali de credite şi anexele la acestea sunt prevãzute în anexa nr. 3.
(5) Se interzic reţinerea şi utilizarea de cãtre ordonatorii de credite finanţaţi integral din bugetul de stat a oricãror venituri proprii care nu sunt prevãzute în anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite.

CAP. II
Structura veniturilor bugetului de stat

ART. 3
Veniturile bugetului de stat pe anul 2008 sunt în sumã de 67.004,7 milioane lei şi se prezintã astfel:


- milioane lei -


VENITURI - TOTAL 67.004,7
din care:
1. Venituri curente 66.888,5
din acestea:
a) Venituri fiscale: 60.175,5
din care:
a1) Impozit pe venit, profit şi câştiguri din capital
de la persoane juridice 14.477,3
din care:
- impozit pe profit 12.821,3
- alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital
de la persoane juridice 1.656,0
a2) Impozit pe venit, profit şi câştiguri de la
persoane fizice" 4.177,3
din care:
- impozit pe venit şi salarii 17.543,2
- cote defalcate din impozitul pe venit (se scad) -13.366,4
a3) Impozite şi taxe pe bunuri şi servicii 40.397,1
din care:
- taxa pe valoarea adãugatã 41.000,0
- sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã (se scad) -15.063,8
- alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii 91,4
- accize 13.201,2
- taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizãrii
bunurilor sau pe desfãşurarea de activitãţi 1.168,3
a4) Impozit pe comerţul exterior şi tranzacţiile
internaţionale 1.123,8
b) Contribuţii de asigurãri 355,5
c) Venituri nefiscale 6.357,5
2. Venituri din capital 112,0
3. Încasãri din rambursarea împrumuturilor acordate 4,2


CAP. III
Regimul şi destinaţiile cheltuielilor bugetului de stat

ART. 4
(1) Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2008 sunt în sumã de 78.867,9 milioane lei.
(2) Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2008, în structurã economicã, se prezintã astfel:


- milioane lei -


CHELTUIELI - TOTAL 78.867,9
din care:
1. Cheltuieli curente 67.943,6
din acestea:
a) Cheltuieli de personal 13.482,1
b) Bunuri şi servicii 5.869,1
c) Dobânzi 3.137,0
d) Subvenţii 5.350,2
e) Fonduri de rezervã 13,0
f) Transferuri între unitãţi ale administraţiei publice 12.656,3
g) Alte transferuri 12.616,9
h) Asistenţã socialã 13.505,7
i) Alte cheltuieli 1.313,3
2. Cheltuieli de capital 8.302,5
3. Împrumuturi 6,3
4. Rambursãri de credite 2.615,5


(3) Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2008, în structurã funcţionalã, pe capitole, se prezintã astfel:


- milioane lei -


CHELTUIELI - TOTAL 78.867,9
din care:
1) Autoritãţi publice şi acţiuni externe 8.064,6
2) Cercetare fundamentalã şi cercetare-dezvoltare 2.521,9
3) Alte servicii publice generale 1.198,4
4) Tranzacţii privind datoria publicã şi împrumuturi 2.686,6
5) Transferuri cu caracter general între 1.366,3
diferite nivele ale administraţiei
6) Apãrare 5.737,6
7) Ordine publicã şi siguranţã naţionalã 9.259,8
8) Învãţãmânt 9.688,9
9) Sãnãtate 2.909,5
10) Culturã, recreere şi religie 1.776,8
11) Asigurãri şi asistenţã socialã 15.265,4
12) Locuinţe, servicii şi dezvoltare publicã 1.683,1
13) Protecţia mediului 457,8
14) Acţiuni generale economice, comerciale 1.429,3
şi de muncã
15) Combustibili şi energie 806,4
16) Industria extractivã, prelucrãtoare şi construcţii 475,0
17) Agriculturã, silviculturã, pisciculturã şi vânãtoare 6.331,9
18) Transporturi 7.011,2
19) Comunicaţii 27,3
20) Cercetare şi dezvoltare în domeniul economic 117,6
21) Alte acţiuni economice 52,5


ART. 5
Cheltuielile bugetare sunt detaliate în bugetele ordonatorilor principali de credite pe surse de finanţare, iar în cadrul acestora, pe capitole, subcapitole, titluri, paragrafe, articole şi alineate de cheltuieli.

CAP. IV
Dispoziţii referitoare la bugetele locale

ART. 6
Din taxa pe valoarea adãugatã se alocã 15.063,8 milioane lei sume defalcate pentru bugetele locale, din care:
a) 1.702,9 milioane lei pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, potrivit anexei nr. 4;
b) 9.621,4 milioane lei pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti, potrivit anexei nr. 5;
c) 527,0 milioane lei destinate finanţãrii cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, prevãzute în anexa nr. 6, a cãror repartizare, pe unitãţi administrativ-teritoriale, se face în funcţie de lungimea şi starea tehnicã a acestora, prin hotãrâre, de cãtre consiliul judeţean, dupã consultarea primarilor;
d) 2.402,5 milioane lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, prevãzute în anexa nr. 7, care se repartizeazã pe unitãţi administrativ-teritoriale prin hotãrâre a consiliului judeţean, prin derogare de la prevederile <>Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
e) 810,0 milioane lei pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, care se vor repartiza pe judeţe şi proiecte eligibile prin hotãrâre a Guvernului, potrivit <>Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 71/2007 .
ART. 7
(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adãugatã, prevãzute la art. 6 lit. a), sunt destinate finanţãrii:
a) sistemului de protecţie a copilului şi centrelor de asistenţã socialã a persoanelor cu handicap;
b) drepturilor privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din învãţãmântul de stat şi pentru copiii preşcolari din grãdiniţele de stat cu program normal de 4 ore;
c) cheltuielilor aferente învãţãmântului special şi centrelor judeţene de resurse şi asistenţã educaţionalã;
d) instituţiilor de culturã descentralizate începând cu anul 2002;
e) plãţii contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unitãţile de cult din ţarã;
f) serviciilor publice comunitare de evidenţã a persoanelor de sub autoritatea consiliilor judeţene;
g) ajutoarelor de stat regionale acordate în temeiul <>Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pentru administraţiile zonelor libere aflate sub autoritatea consiliilor judeţene.
(2) În anul 2008 se vor acorda gratuit produse lactate şi de panificaţie şi pentru elevii din clasele V-VIII din învãţãmântul preuniversitar de stat, în condiţiile prevãzute de <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învãţãmântul de stat, precum şi pentru copiii preşcolari din grãdiniţele de stat cu program normal de 4 ore, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 16/2003 , cu modificãrile ulterioare.
(3) În situaţiile în care contractarea produselor lactate şi de panificaţie se face şi de cãtre consiliile locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, consiliul judeţean va repartiza sume cu aceastã destinaţie unitãţilor administrativ-teritoriale respective.
(4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adãugatã, prevãzute la art. 6 lit. b), sunt destinate finanţãrii:
a) cheltuielilor de personal, burselor şi obiectelor de inventar ale instituţiilor sau ale unitãţilor de învãţãmânt preuniversitar de stat;
b) drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav;
c) ajutorului social şi a ajutorului pentru încãlzirea locuinţei cu lemne, cãrbuni şi combustibili petrolieri;
d) serviciilor publice comunitare de evidenţã a persoanelor de sub autoritatea consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
e) ajutoarelor de stat regionale acordate în temeiul <>Legii nr. 84/1992 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pentru administraţiile zonelor libere aflate sub autoritatea consiliilor locale;
f) cheltuielilor creşelor;
g) cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor şi municipiului Bucureşti, respectiv pentru: sistemul de protecţie a copilului, centrele de asistenţã socialã a persoanelor cu handicap, drepturile privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din învãţãmântul de stat şi pentru copiii preşcolari din grãdiniţele de stat cu program normal de 4 ore, învãţãmântul special şi centrele de resurse şi asistenţã educaţionalã, instituţiile de culturã descentralizate, începând cu anul 2002, şi plata contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unitãţile de cult.
(5) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adãugatã prevãzute la alin. (4) pe comune, oraşe, municipii, sectoare şi municipiul Bucureşti, dupã caz, se face prin decizie a directorului direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, dupã consultarea consiliului judeţean şi a primarilor, şi cu asistenţa tehnicã de specialitate a inspectoratului şcolar sau a direcţiei de muncã, solidaritate socialã şi familie, dupã caz, în funcţie de numãrul de beneficiari ai serviciilor respective şi de alte criterii specifice.
(6) Pentru finanţarea cheltuielilor prevãzute la art. 6, pe lângã sumele defalcate din taxa pe valoarea adãugatã, autoritãţile administraţiei publice locale vor aloca şi sume din bugetele locale ale acestora.
(7) Numãrul maxim de posturi finanţate pentru personalul neclerical din unitãţile de cult este prevãzut în anexa nr. 8.
ART. 8
Categoriile de venituri şi cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2008 sunt prevãzute în anexa nr. 9.

CAP. V
Dispoziţii referitoare la bugetul Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate

ART. 9
(1) Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate pe anul 2008, constituit în baza prevederilor <>Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, sunt prevãzute în anexa nr. 10.
(2) Prevederile art. 28 se aplicã şi bugetului Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate.
(3) Pentru anul 2008 cotele de contribuţii pentru asigurãrile de sãnãtate, prevãzute de <>Legea nr. 95/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se stabilesc astfel:
a) 5,5% începând cu 1 ianuarie 2008 şi 5,2% începând cu 1 decembrie 2008, pentru cota prevãzutã la <>art. 258 din Legea nr. 95/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
b) 5,5% începând cu 1 iulie 2008 pentru cota prevãzutã la <>art. 257 din Legea nr. 95/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(4) Cotele prevãzute la alin. (3) se aplicã începând cu drepturile salariale aferente lunilor ianuarie, iulie, respectiv decembrie 2008.
(5) Cheltuielile de administrare, funcţionare şi de capital ale bugetului Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate sunt de maximum 5,4% din sumele colectate.

CAP. VI
Responsabilitãţi în aplicarea legii

ART. 10
Guvernul poate aproba prin hotãrâre modificãri în structurã şi între ordonatorii principali de credite, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor din credite externe prevãzute în anexa nr. 2, în funcţie de derularea programelor de împrumut extern, aprobate potrivit legii.
ART. 11
Se interzice ordonatorilor principali de credite redistribuirea creditelor bugetare de la obiectivele de investiţii în continuare, respectiv de la obiectivele de investiţii noi la poziţia "Alte cheltuieli de investiţii", cuprinse în programele de investiţii publice, anexã la bugetele acestora.
ART. 12
(1) În bugetele ordonatorilor principali de credite sunt prevãzute, dupã caz, şi sumele reprezentând contribuţia Guvernului României la realizarea programelor şi proiectelor cu finanţare internaţionalã.
(2) Ordonatorii principali de credite au obligaţia ca, în cadrul creditelor bugetare aprobate pe anul 2008, sã asigure integral şi cu prioritate fondurile necesare reprezentând componenta localã aferentã derulãrii programelor şi proiectelor cu finanţare internaţionalã, precum şi fondurile necesare finanţãrii angajamentelor asumate prin documentele privind aderarea României la Uniunea Europeanã.
(3) Se interzice ordonatorilor principali de credite sã efectueze virãri de credite bugetare de la titlul "Transferuri între unitãţi ale administraţiei publice", alineatele "Transferuri privind contribuţii de sãnãtate pentru persoanele care executã pedepse privative de libertate sau arest preventiv" şi "Transferuri privind contribuţii de sãnãtate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului" la celelalte alineate şi articole de cheltuieli ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare.
(4) Se interzice ordonatorilor principali de credite sã efectueze virãri de credite bugetare de la titlul "Bunuri şi servicii", articolul "Asistenţã tehnicã în cadrul programelor operaţionale", precum şi de la titlul "Alte transferuri", alineatele "Programe cu finanţare rambursabilã", "Programe comunitare", "Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilã", "Programe ISPA", "Programe SAPARD", "Programe FEDR", "Programe FSE", "Programe FC", "Programe FEADR", "Programe FEGA", "Programe FEP", "Programe IPA" şi "Programe ENPI" la celelalte alineate şi articole de cheltuieli ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepţia realocãrilor între aceste poziţii.
(5) Din sumele prevãzute în bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul "Bunuri şi servicii", articolul "Asistenţã tehnicã în cadrul programelor operaţionale", precum şi la alineatele "Programe comunitare", "Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilã", "Programe ISPA", "Programe SAPARD", "Programe FEDR", "Programe FSE", "Programe FC", "Programe FEADR", "Programe FEGA", "Programe FEP", "Programe IPA" şi "Programe ENPI" se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru derularea corespunzãtoare a obiectivelor cuprinse în aceste programe.
(6) Sumele reprezentând contribuţia Guvernului la realizarea obiectivelor de investiţii cu finanţare externã de la titlul "Alte transferuri", alineatul "Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat" şi de la titlul "Active nefinanciare" nu pot fi redistribuite la alte obiective sau categorii de investiţii.
(7) În condiţiile prevederilor <>Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile ulterioare, în cursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virãri de credite bugetare între titlurile şi articolele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea:
a) plãţii la scadenţã a contribuţiei României la bugetul Uniunii Europene, a cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme internaţionale, la organisme financiar-bancare internaţionale, a rambursãrilor de credite externe, a dobânzilor şi a altor costuri aferente creditelor externe, precum şi derulãrii corespunzãtoare a programelor finanţate din fonduri comunitare, pre- şi post aderare şi a programelor cu finanţare rambursabilã;
b) sumelor necesare achitãrii debitelor datorate bugetului Comunitãţii Europene, în conformitate cu prevederile <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de cãtre Comunitatea Europeanã, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora, aprobatã prin <>Legea nr. 22/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi cele reprezentând majorãrile de întârziere.
(8) Ministerul Economiei şi Finanţelor poate efectua în cursul întregului an virãri de credite bugetare între alineatele articolului bugetar "Contribuţia României la bugetul Uniunii Europene".
(9) Se interzice ordonatorilor principali de credite sã efectueze virãri de credite bugetare de la titlul "Rambursãri de credite" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare.
ART. 13
(1) Pentru anul 2008, numãrul de posturi aferent Curţii de Conturi se suplimenteazã cu 7 posturi destinate Autoritãţii de Audit de pe lângã aceasta.
(2) În bugetul pe anul 2008, fondurile destinate Autoritãţii de Audit se evidenţiazã distinct în bugetul Curţii de Conturi.
(3) În termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Curtea de Conturi va comunica Ministerului Economiei şi Finanţelor modul de evidenţiere distinctã a cheltuielilor destinate Autoritãţii de Audit.
ART. 14
Sumele pentru proiectele de comunicare, informare publicã şi promovarea intereselor româneşti peste hotare, precum şi pentru finanţarea unor acţiuni cu caracter social-cultural sunt prevãzute în anexa nr. 3/12/02a la bugetul Cancelariei Primului-Ministru, iar modul de repartizare şi utilizare a acestora se aprobã prin hotãrâre a Guvernului.
ART. 15
Sumele pentru sprijinirea organizaţiilor cetãţenilor aparţinând minoritãţilor naţionale, precum şi pentru finanţarea de proiecte şi programe interetnice şi de combatere a intoleranţei sunt prevãzute în anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, iar modul de repartizare şi utilizare a acestora se aprobã prin hotãrâre a Guvernului.
ART. 16
În anul 2008, prin derogare de la prevederile <>art. 190 alin. (2^1) lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, bugetul Academiei Române, la capitolul 66.01 "Sãnãtate", cuprinde şi suma de 10 milioane lei, ce se utilizeazã pentru achiziţionarea de echipamente medicale, în condiţiile legii.
ART. 17
În bugetul Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului la capitolul "Învãţãmânt" sunt prevãzute, pentru unitãţile de învãţãmânt preuniversitar de stat, sume pentru: obiective de investiţii, consolidãri, reabilitãri, achiziţii de imobile, reparaţii capitale, achiziţionarea de mijloace pentru transportul elevilor, edificarea şi construirea de campusuri şcolare, dotarea cu mobilier şcolar, înfiinţarea şi modernizarea unor şcoli de arte şi meserii, continuarea procesului de informatizare, asigurarea utilitãţilor de natura investiţiilor, dotarea bibliotecilor şcolare cu cãrţi şi material didactic, dotarea laboratoarelor şcolare, dotarea şcolilor cu echipament sportiv, dotarea unitãţilor conexe, alte dotãri specifice învãţãmântului, reforma educaţiei timpurii, precum şi granturi pentru educaţie.
ART. 18
(1) În anul 2008 se acordã transferuri din bugetul de stat cãtre bugetele locale, prin bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului, în sumã de 900,0 milioane lei, pentru finanţarea unor cheltuieli de capital ale unitãţilor de învãţãmânt preuniversitar de stat, repartizate pe judeţe şi pe municipiul Bucureşti, conform anexei nr. 3/25/02b.
(2) Repartizarea pe comune, oraşe, municipii, judeţe şi sectoarele municipiului Bucureşti şi, în cadrul acestora, pe unitãţi de învãţãmânt preuniversitar de stat a transferurilor de la bugetul de stat cãtre bugetele locale prevãzute la alin. (1) se face prin hotãrâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului.
ART. 19
În anul 2008, obiectivul de investiţii "Spital Municipal Bacãu" se finanţeazã şi de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sãnãtãţii Publice, în limita sumei de 16 milioane lei.
ART. 20
În anul 2008 se alocã din bugetul de stat 4,55 milioane lei la Societatea Românã de Radiodifuziune, pentru conservarea şi pãstrarea Fonotecii de aur a Radioului.
ART. 21
Se interzice ordonatorilor principali de credite sã suplimenteze creditele bugetare aprobate la titlul II "Bunuri şi servicii", la articolul 20.01 "Bunuri şi servicii", alineatul 20.01.08 "Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet" şi la articolul 20.13 "Pregãtire profesionalã", prin virãri de credite de la alte articole/alineate de cheltuieli.

CAP. VII
Dispoziţii finale

ART. 22
(1) Cheltuielile privind despãgubirile, inclusiv cele provenite din aplicarea legislaţiei privind creanţele fiscale administrate de Ministerul Economiei şi Finanţelor şi Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã, alte daune stabilite ca fiind datorate de Ministerul Economiei şi Finanţelor şi de Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã, în nume propriu sau în reprezentarea interesului statului, pe baza hotãrârilor definitive ale instanţelor judecãtoreşti, precum şi obligaţiile bãneşti ale statului român, nãscute din aplicarea Convenţiei europene a drepturilor omului şi constatate prin acorduri de soluţionare amiabilã, prin decizii ale Comitetului Miniştrilor Consiliului Europei şi hotãrâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului, se acoperã de cãtre Ministerul Economiei şi Finanţelor, pe bazã de documente legale, din sumele prevãzute cu aceastã destinaţie în bugetul de stat pe anul 2008.
(2) Din sumele prevãzute în bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor pentru despãgubiri civile, precum şi pentru cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale, se asigurã şi fondurile necesare pentru:
a) aplicarea <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
b) suportarea despãgubirilor, a cheltuielilor judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în care Guvernul României este parte;
c) aplicarea prevederilor <>art. 14^1 alin. (4) din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietãţii şi justiţiei, precum şi unele mãsuri adiacente, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(3) Pe mãsura necesitãţilor de finanţare prevãzute la alin. (2) lit. b), se autorizeazã Ministerul Economiei şi Finanţelor, la solicitarea Secretariatului General al Guvernului, sã introducã modificãrile corespunzãtoare în bugetul de stat şi în bugetele celor 2 ordonatori principali de credite, în scopul asigurãrii creditelor bugetare în limita cãrora vor fi efectuate plãţile.
(4) În vederea asigurãrii fondurilor prevãzute la alin. (2) lit. c), se autorizeazã Ministerul Economiei şi Finanţelor sã introducã modificãrile corespunzãtoare în volumul şi în structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, precum şi în volumul şi în structura bugetului Ministerului Economiei şi Finanţelor, în funcţie de încasarea dividendelor aferente acţiunilor deţinute de stat la Fondul "Proprietatea".
ART. 23
(1) În anul 2008, Ministerul Apãrãrii poate încheia angajamente legale peste limita creditelor bugetare aprobate prin buget, pânã la nivelul maxim al creditelor de angajament pe acest an, reprezentând 2,38% din Produsul Intern Brut.
(2) Angajamentele legale prevãzute la alin. (1) sunt destinate finanţãrii proiectelor de investiţii prioritare, în condiţiile dispoziţiilor <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 111/2006 privind finanţarea unor proiecte de investiţii care necesitã o perioadã mai lungã de un an pânã la finalizare, aprobatã prin <>Legea nr. 126/2007 , cu completãrile ulterioare.
(3) În anul 2008, cheltuielile pentru transmiterea şi plata pensiilor militare şi a altor drepturi de asigurãri sociale cuvenite personalului din sistemul naţional de apãrare, ordine publicã şi siguranţã naţionalã se stabilesc prin aplicarea coeficientului de pânã la 1,3% asupra sumelor virate şi se suportã din bugetele din care se finanţeazã drepturile respective.
(4) Plata pensiilor pentru pensionarii din sistemul naţional de apãrare, ordine publicã şi siguranţã naţionalã, cu domiciliul în municipii şi oraşe, se efectueazã prin intermediul conturilor şi cardurilor, urmând ca trecerea la acest sistem de platã sã se facã pânã la data de 31 martie 2008.
(5) Categoriile de pensionari exceptate de la prevederile alin. (4) sunt stabilite prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor, la propunerea ordonatorilor principali de credite.
ART. 24
(1) Instituţiile şi autoritãţile administraţiei publice centrale şi locale care au în administrare hoteluri, case de odihnã şi de oaspeţi, baze de odihnã, tratament şi alte asemenea unitãţi asigurã finanţarea cheltuielilor curente şi de capital pentru respectivele unitãţi exclusiv din veniturile proprii ale acestor unitãţi.
(2) Ordonatorii de credite nu vor putea finanţa nicio activitate legatã de administrarea unitãţilor prevãzute la alin. (1) din sume alocate de la bugetul de stat, bugetele locale şi bugetul Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate.
ART. 25
Ministerul Economiei şi Finanţelor va exercita controlul financiar preventiv delegat şi dupã data de 1 ianuarie 2008 la entitãţile publice la care, în urma procesului de evaluare efectuat în condiţiile prevãzute de <>Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicatã, se constatã menţinerea unor deficienţe ale mediului de control intern şi se manifestã un risc semnificativ privind buna gestiune a fondurilor şi/sau patrimoniului public.
ART. 26
(1) Pentru orele prestate peste durata normalã a timpului de lucru de cãtre funcţionarii publici numiţi în funcţii de execuţie, aceştia au dreptul la compensarea cu timp liber corespunzãtor.
(2) Prin excepţie, munca prestatã, conform alin. (1), poate fi plãtitã, dacã nu a putut fi recuperatã cu timp liber corespunzãtor, pentru nu mai mult de 30% din personalul de execuţie, prin acordarea unui spor din salariul de bazã, în condiţiile legii.
(3) Munca peste durata normalã a timpului de lucru poate fi prestatã, iar sporul prevãzut la alin. (2) se poate plãti, numai dacã efectuarea orelor suplimentare a fost dispusã şi aprobatã, dupã caz, de superiorul ierarhic, fãrã însã a depãşi 360 de ore anual.
ART. 27
Prin excepţie de la prevederile <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.209/2003 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificãrile ulterioare, în anul 2008, pentru participarea la lucrãrile comisiilor de concurs, precum şi la cele ale comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, membrii acestora au dreptul la o indemnizaţie care nu poate depãşi, cumulat, limita lunarã a unui salariu de bazã al acestora, indiferent de numãrul de comisii la care se participã.
ART. 28
(1) Plata premiului anual aferent anului 2008 pentru personalul din instituţiile publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv pentru personalul aferent activitãţilor de pe lângã unele instituţii publice finanţate integral din venituri proprii, se efectueazã din prevederile bugetare pe anul 2009, începând cu luna ianuarie 2009.
(2) Din prevederile bugetare aprobate pentru anul 2008, instituţiile publice prevãzute la alin. (1) asigurã plata premiului anual aferent anului 2007.
ART. 29
(1) Începând cu 1 martie 2008, cuantumul alocaţiei de stat pentru copii, prevãzut de <>Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se stabileşte la 40 lei.
(2) Cuantumul ajutorului lunar acordat soţului supravieţuitor în baza <>Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se majoreazã cu 25%.
ART. 30
În anul 2008, beneficiari ai Programului naţional de protecţie socialã "Bani de liceu" sunt elevii care urmeazã, la cursuri de zi, liceu sau învãţãmânt profesional, şcoala de arte şi meserii şi anul de completare, aflaţi în întreţinerea familiilor al cãror venit brut lunar pe membru de familie, realizat în ultimele 3 luni anterioare depunerii cererii, este de maximum 200 lei, precum şi elevii care beneficiazã de o mãsurã de protecţie ori aflaţi sub tutelã sau curatelã, în cazul respectãrii condiţiei de venit.
ART. 31
Anexele nr. 1-10*) fac parte integrantã din prezenta lege.
--------
*) Anexele nr. 1-10 se publicã ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 902 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru vânzãri şi relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

Aceastã lege a fost adoptatã de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicatã.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
BOGDAN OLTEANU

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Bucureşti, 31 decembrie 2007.
Nr. 388.


ANEXA 1

BUGETUL DE STAT
pe anul 2008
- SINTEZA -

- mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2008 │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ Program │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│0001 01 │VENITURI - TOTAL │ │
│ │──────────────── │ 67.004.655│
│0002 │I. VENITURI CURENTE │ 66.888.495│
│0003 │A. VENITURI FISCALE │ 60.175.575│
│0004 │A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL │ 18.593.945│
│0005 │A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL│ │
│ │DE LA PERSOANE JURIDICE │ 14.477.345│
│0101 │IMPOZIT PE PROFIT │ 12.821.300│
│ 01 │Impozit pe profit de la agenţii economici │ 11.989.300│
│ 02 │Impozit pe profit de la bãncile comerciale │ 832.000│
│0201 │ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN │ │
│ │CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE │ 1.656.045│
│ 01 │Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice│ │
│ │nerezidente │ 751.325│
│ 02 │Impozitul pe profit obţinut din activitãţi comerciale │ │
│ │ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecţia │ │
│ │consumatorului │ 629│
│ 03 │Impozit pe dividende datorat de persoane juridice │ 317.091│
│ 04 │Impozitul pe venitul reprezentantelor din România ale │ │
│ │societãţilor comerciale şi organizaţiilor economice │ │
│ │strãine │ 28.000│
│ 05 │Impozitul pe profitul realizat de persoana fizicã │ │
│ │dintr-o asociere cu o persoana juridicã, care nu │ │
│ │genereazã o persoanã juridicã │ 2.720│
│ 06 │Impozit pe venitul microîntreprinderilor │ 556.000│
│ 07 │Impozit pe veniturile microîntreprinderilor realizate │ │
│ │de persoana fizicã dintr-o asociere cu o persoanã │ │
│ │juridicã care nu genereazã o persoanã juridicã │ 280│
│0300 01 │A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL│ │
│ │DE LA PERSOANE FIZICE │ 4.116.100│
│0301 │IMPOZIT PE VENIT │ 17.482.527│
│ 01 │Impozit pe venituri din activitãţi independente │ 344.523│
│ 02 │Impozit pe venituri din salarii │ 12.848.200│
│ 03 │Impozit pe venituri din cedarea folosinţei bunurilor │ 261.600│
│ 04 │Impozit pe venituri din dividende │ 1.583.200│
│ 05 │Impozit pe venituri din dobânzi │ 383.600│
│ 06 │Impozit pe venituri din pensii │ 346.300│
│ 07 │Impozit pe veniturile obţinute din jocurile de noroc, │ │
│ │din premii şi din prime în bani şi/sau naturã │ 47.500│
│ 09 │Impozit pe venituri din transferul titlurilor de │ │
│ │valoare │ 592.700│
│ 10 │Impozit pe venituri din operaţiuni de │ │
│ │vânzare-cumpãrare de valutã la termen, pe bazã de │ │
│ │contract, precum şi orice alte operaţiuni similare │ 2.599│
│ 11 │Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de │ │
│ │proprietate intelectualã │ 62.000│
│ 12 │Impozit pe venituri realizate de persoanele fizice │ │
│ │nerezidente │ 74.000│
│ 13 │Impozit pe venituri din activitãţi agricole │ 28.673│
│ 14 │Impozit pe venituri obţinute din valorificarea de │ │
│ │bunuri în regim de consignaţie şi din activitãţi │ │
│ │desfãşurate pe baza unui contract de agent, comision │ │
│ │sau mandat comercial │ 56.000│
│ 15 │Impozit pe veniturile din activitãţile de expertizã │ │
│ │contabilã, tehnicã judiciarã şi extrajudiciarã │ 4.200│
│ 16 │Impozit pe venituri din activitãţi desfãşurate în baza│ │
│ │contractelor/convenţiilor civile incheiate potrivit │ │
│ │Codului civil │ 115.000│
│ 18 │Impozitul pe veniturile din transferul proprietãţilor │ │
│ │imobiliare din patrimoniul personal │ 835.706│
│ 19 │Sume virate pentru sponsorizarea entitãţilor │ │
│ │non-profit │ -53.740│
│ 50 │Impozit pe venituri din alte surse │ 46.000│
│ 60 │Regularizãri │ -95.500│
│0401 │COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (SE │ │
│ │SCAD) │-13.366.427│
│ 01 │Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad) │-13.366.427│
│0500 │A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN │ │
│ │CAPITAL │ 500│
│0501 │ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN │ │
│ │CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE │ 500│
│ 50 │Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din │ │
│ │capital │ 500│
│0600 01 │A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL │ 60.720│
│0601 │IMPOZIT PE SALARII - TOTAL │ 60.720│
│ 01 │Impozit pe salarii │ 60.720│
│1000 │A4. IMPOZITE ŞI taxe PE BUNURI ŞI SERVICII │ 40.397.080│
│1001 │TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ │ 41.000.000│
│ 01 │Taxa pe valoarea adãugatã încasatã │ 41.000.000│
│1101 │SUME DEFALCATE DIN TVA │-15.063.850│
│ 01 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru │ │
│ │finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul │ │
│ │judeţelor (se scad) │ -1.702.947│
│ 02 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru │ │
│ │finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul │ │
│ │comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi │ │
│ │Municipiului Bucureşti (se scad) │ -9.621.358│
│ 05 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru │ │
│ │drumuri (se scad) │ -527.000│
│ 06 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru │ │
│ │echilibrarea bugetelor locale (se scad) │ -2.402.545│
│ 07 │Sume defalcate din TVA pentru finanţarea Programului │ │
│ │de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural │ -810.000│
│1201 │ALTE IMPOZITE ŞI taxe GENERALE PE BUNURI ŞI SERVICII │ 91.400│
│ 01 │Impozit pe ţiţeiul din producţia internã şi gazele │ │
│ │naturale │ 53.900│
│ 04 │Taxa de timbru social asupra valorii automobilelor noi│ │
│ │din import │ 37.500│
│1401 │ACCIZE │ 13.201.200│
│1601 │TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII │ │
│ │BUNURILOR SAU PE DESFĂŞURAREA DE ACTIVITĂŢI │ 1.168.330│
│ 01 │Taxe pentru jocurile de noroc │ 191.960│
│ 03 │Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi │ │
│ │autorizaţii de funcţionare │ 122.300│
│ 04 │Taxe pe activitatea de prospecţiune, explorare şi │ │
│ │exploatare a resurselor minerale │ 150.000│
│ 06 │Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc │ 100.000│
│ 07 │Taxe pentru prestaţiile efectuate şi pentru eliberarea│ │
│ │autorizaţiilor de transport în trafic internaţional │ 3.000│
│ 08 │Taxe speciale pentru autoturisme şi autovehicule la │ │
│ │prima înmatriculare în România │ 600.800│
│ 50 │Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea │ │
│ │utilizãrii bunurilor sau pe desfãşurare de activitãţi │ 270│
│1700 01 │A5. IMPOZIT PE COMERTUL EXTERIOR ŞI TRANZACŢIILE │ │
│ │INTERNAŢIONALE │ 1.123.830│
│1701 │VENITURI INCADRATE ÎN RESURSELE PROPRII ALE BUGETULUI │ │
│ │UNIUNII EUROPENE │ 1.123.830│
│ 01 │Taxe vamale (altele decât în sectorul agricol) │ 991.060│
│ 02 │Taxe vamale legate de sectorul agricol │ 112.350│
│ 03 │Contribuţii în sectorul zahãrului │ 20.420│
│2000 01 │B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI │ 355.460│
│2001 │CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR │ 220.000│
│ 05 │Vãrsãminte de la persoane juridice, pentru persoane cu│ │
│ │handicap neîncadrate │ 220.000│
│2101 │CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR │ 135.460│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat datorate de │ │
│ │asiguraţi │ 135.460│
│2900 │C. VENITURI NEFISCALE │ 6.357.460│
│3000 │C1. VENITURI DIN PROPRIETATE │ 5.340.100│
│3001 │VENITURI DIN PROPRIETATE │ 5.220.100│
│ 01 │Vãrsãminte din profitul net al regiilor autonome, │ │
│ │societãţilor şi companiilor naţionale │ 120.000│
│ 02 │Încasãri din cota reţinutã, conform codului penal │ 100│
│ 03 │Restituiri de fonduri din finanţarea bugetarã a anilor│ │
│ │precedenţi │ 550.000│
│ 05 │Venituri din concesiuni şi închirieri │ 2.750.000│
│ 08 │Venituri din dividende │ 1.800.000│
│3101 │VENITURI DIN DOBÂNZI │ 120.000│
│ 03 │Alte venituri din dobânzi │ 120.000│
│3300 01 │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │ 1.017.360│
│3301 │VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI │ 208.910│
│ 02 │Taxe consulare │ 131.000│
│ 03 │Venituri din taxe pentru prestaţii vamale │ 230│
│ 04 │Taxe şi tarife pentru analize şi servicii efectuate de│ │
│ │laboratoare │ 80│
│ 06 │Venituri din expertizã tehnicã judiciarã şi │ │
│ │extrajudiciarã │ 3.600│
│ 08 │Venituri din prestãri de servicii │ 50.000│
│ 09 │Taxe şi alte venituri din protecţia mediului │ 11.600│
│ 23 │Venituri din timbrul judiciar │ 1.100│
│ 25 │Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare │ │
│ │avansate de stat │ 9.900│
│ 26 │Venituri din despãgubiri │ 1.400│
│3401 │VENITURI DIN taxe ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE │ 21.000│
│ 01 │Venituri din taxe pentru eliberãri de permise şi │ │
│ │certificate │ 21.000│
│3501 │AMENZI, PENALITĂŢI ŞI CONFISCĂRI │ 399.850│
│ 01 │Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate │ │
│ │potrivit dispoziţiilor legale │ 370.000│
│ 02 │Penalitãţi pentru nedepunerea sau depunerea cu │ │
│ │întârziere declaraţiei de impozite şi taxe │ 2.000│
│ 03 │Încasãri din valorificarea bunurilor confiscate, │ │
│ │abandonate şi alte sume constatate odatã cu │ │
│ │confiscarea potrivit legii │ 25.000│
│ 04 │Majorãri de întârziere pentru venituri │ │
│ │nevãrsate la termen │ 350│
│ 05 │Amenzi judiciare │ 2.500│
│3601 │DIVERSE VENITURI │ 387.600│
│ 01 │Venituri din aplicarea prescripţiei extinctive │ 35.000│
│ 03 │Sume din recuperarea debitelor provenite din │ │
│ │drepturile necuvenite │ 500│
│ 04 │Venituri din producerea riscurilor asigurate │ 100│
│ 05 │Vãrsãminte din veniturile şi/sau disponibilitãţile │ │
│ │instituţiilor publice │ 1.000│
│ 11 │Venituri din ajutoare de stat recuperate │ 1.000│
│ 50 │Alte venituri │ 350.000│
│3900 01 │II. VENITURI DIN CAPITAL │ 112.000│
│3901 │VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI │ 112.000│
│ 01 │Venituri din valorificarea unor bunuri ale │ │
│ │instituţiilor publice │ 32.600│
│ 02 │Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de │ │
│ │stat şi de mobilizare │ 16.400│
│ 03 │Venituri din vânzarea locuinţelor construite din │ │
│ │fondurile statului │ 54.000│
│ 06 │Venituri obţinute în procesul de stingere a creanţelor│ │
│ │bugetare │ 9.000│
│4000 01 │III. OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 4.160│
│4001 │ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE │ 4.160│
│ 04 │Încasãri din rambursarea împrumuturilor din fondul de │ │
│ │redresare financiarã │ 3.000│
│ 05 │Încasãri din rambursarea împrumuturilor acordate │ │
│ │pentru proiecte de investiţii în turism │ 30│
│ 07 │Încasãri din rambursarea microcreditelor de la │ │
│ │persoane fizice şi juridice │ 30│
│ 08 │Încasãri din rambursarea împrumuturilor acordate │ │
│ │pentru acoperirea arieratelor cãtre CONEL şi ROMGAZ │ 1.100│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ │
│ │────────────────────────── │ 78.867.946│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 67.943.617│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 13.482.064│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 5.869.177│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 3.136.976│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 5.350.198│
│ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 12.966│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 12.656.312│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 12.616.860│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 13.505.738│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 1.313.326│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 8.302.575│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 8.296.375│
│ 75 │TITLUL XII - FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE │ 6.200│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 2.621.754│
│ 80 │TITLUL XIII ÎMPRUMUTURI │ 6.267│
│ 81 │TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 2.615.487│
│5100 01 │Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE │ 15.837.813│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 14.531.717│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.190.549│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.778.376│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 1.843.217│
│ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 12.966│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 1.647.793│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 6.972.536│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 22│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 86.258│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 634.749│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 628.549│
│ 75 │TITLUL XII - FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE │ 6.200│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 671.347│
│ 81 │TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 671.347│
│ 01 │Rambursãri de credite externe │ 671.347│
│ 01│Rambursãri de credite externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 17.742│
│ 06│Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe │ 653.605│
│5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 8.064.598│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 7.473.954│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.023.799│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 654.363│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 12.391│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 34.482│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 4.746.429│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 2.490│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 572.902│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 572.902│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 17.742│
│ 81 │TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 17.742│
│5101 01 │Autoritãţi executive şi legislative │ 3.170.304│
│ 01 │Administraţia prezidenţialã │ 25.142│
│ 02 │Autoritãţi legislative │ 394.526│
│ 03 │Autoritãţi executive │ 2.460.819│
│ 04 │Alte organe ale autoritãţilor publice │ 289.817│
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 357.260│
│ 03 │Contribuţia la bugetul UE │ 4.239.000│
│ 04 │Cofinanţarea fondurilor primite de la Uniunea │ │
│ │Europeanã │ 298.034│
│5301 │CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI CERCETARE DEZVOLTARE │ 2.521.854│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.466.317│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 162.822│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.090.316│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 67.132│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.127.689│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 22│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 18.336│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 55.537│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 55.537│
│5301 01 │Cercetare fundamentalã (de bazã) │ 141.372│
│ 02 │Cercetare şi dezvoltare pentru servicii publice │ │
│ │generale │ 2.380.482│
│5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ 1.198.451│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.192.141│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.928│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 11.397│
│ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 12.966│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.098.418│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 65.432│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 6.310│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 110│
│ 75 │TITLUL XII - FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE │ 6.200│
│5401 01 │Programe de informare şi prezentare a imaginii │ │
│ │României │ 1.300│
│ 02 │Fond de rezervã bugetarã la dispoziţia Guvernului │ 6.248│
│ 03 │Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului │ 6.718│
│ 04 │Fondul Naţional de Preaderare │ 1.080.118│
│ 11 │Asistenţã naţionalã externã pentru dezvoltare │ 17.000│
│ 12 │Fondul Naţional de Dezvoltare │ 6.200│
│ 50 │Alte servicii publice generale │ 80.867│
│5501 │TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI ÎMPRUMUTURI │ 2.686.621│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.033.016│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 22.300│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 1.830.826│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 179.890│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 653.605│
│ 81 │TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 653.605│
│5601 │TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE │ │
│ │ALE ADMINISTRAŢIEI │ 1.366.289│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.366.289│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 1.366.289│
│5601 02 │Transferuri din bugetul de stat cãtre bugetul │ │
│ │asigurãrilor sociale de stat │ 1.366.289│
│6000 01 │PARTEA A II-A APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA │ │
│ │NAŢIONALĂ │ 14.997.322│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 12.348.738│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 9.355.473│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.951.583│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 106.494│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 751.259│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 133.328│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 45.501│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 6.100│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 2.222.110│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 2.222.110│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 426.474│
│ 81 │TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 426.474│
│ 01 │Rambursãri de credite externe │ 421.788│
│ 01│Rambursãri de credite externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 421.788│
│ 02 │Rambursãri de credite interne │ 4.686│
│ 01│Rambursãri de credite interne garantate │ 4.686│
│6001 │APĂRARE │ 5.737.564│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.117.918│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.742.485│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.121.208│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 23.912│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 87.339│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 100.838│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 42.136│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.442.334│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.442.334│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 177.312│
│ 81 │TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 177.312│
│6001 01 │Administraţie centralã │ 286.338│
│ 02 │Apãrare naţionalã │ 4.979.976│
│ 03 │Ajutor militar extern │ 387.768│
│ 25 │Cercetare şi dezvoltare pentru apãrare │ 40.481│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul apãrãrii │ 43.001│
│6101 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ 9.259.758│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 8.230.820│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 6.612.988│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 830.375│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 82.582│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 663.920│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 32.490│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 2.365│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 6.100│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 779.776│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 779.776│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 249.162│
│ 81 │TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 249.162│
│6101 01 │Administraţia centralã │ 840.500│
│ 03 │Ordine publicã │ 3.512.173│
│ 01 │Poliţie │ 1.929.721│
│ 02 │Jandarmerie │ 844.036│
│ 03 │Paza şi supravegherea frontierei │ 738.416│
│ 04 │Siguranţã naţionalã │ 1.558.092│
│ 05 │Protecţie civilã şi protecţia contra incendiilor │ 791.271│
│ 06 │Autoritãţi judecãtoreşti │ 1.431.389│
│ 07 │Penitenciare │ 600.605│
│ 25 │Cercetare şi dezvoltare pentru ordine publicã şi │ │
│ │siguranţã naţionalã │ 200│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi │ │
│ │siguranţei naţionale │ 525.528│
│6500 01 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE │ 29.640.686│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 25.179.996│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.102.599│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.491.422│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 104.432│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 7.761.804│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 116.606│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 13.461.215│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 1.141.918│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 4.252.186│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 4.252.186│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 208.504│
│ 80 │TITLUL XIII ÎMPRUMUTURI │ 267│
│ 81 │TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 208.237│
│ 01 │Rambursãri de credite externe │ 208.237│
│ 01│Rambursãri de credite externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 208.237│
│6501 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 9.688.939│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 5.774.090│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 667.158│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 739.577│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 55.928│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 3.119.690│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 39.325│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 552.991│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 599.421│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.874.296│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 3.874.296│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 40.553│
│ 81 │TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 40.553│
│6501 01 │Administraţie centralã │ 23.132│
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 1.559.296│
│ 03 │Invãţãmânt preşcolar şi primar │ 3.448│
│ 01 │Invãţãmânt preşcolar │ 3.448│
│ 04 │Invãţãmânt secundar │ 1.557.679│
│ 01 │Invãţãmânt secundar inferior │ 469.463│
│ 02 │Invãţãmânt secundar superior │ 985.359│
│ 03 │Invãţãmânt profesional │ 102.857│
│ 05 │Invãţãmânt postliceal │ 43.430│
│ 06 │Invãţãmânt superior │ 5.034.961│
│ 01 │Invãţãmânt universitar │ 4.435.213│
│ 02 │Invãţãmânt postuniversitar │ 599.748│
│ 07 │Invãţãmânt nedefinibil prin nivel │ 118.103│
│ 01 │Centre de specializare, perfecţionare, calificare şi │ │
│ │recalificare │ 4.194│
│ 02 │Biblioteci centrale, universitare şi pedagogice │ 113.909│
│ 11 │Servicii auxiliare pentru educaţie │ 814.677│
│ 04 │Cãmine şi cantine pentru studenţi │ 192.728│
│ 30 │Alte servicii auxiliare │ 621.949│
│ 25 │Cercetare şi dezvoltare pentru invãţãmânt │ 75│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul invãţãmântului │ 534.138│
│6601 │SĂNĂTATE │ 2.909.507│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.593.879│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 279.612│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 257.574│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 35.989│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 2.015.146│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 5.501│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 57│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 155.190│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 155.190│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 160.438│
│ 81 │TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 160.438│
│6601 01 │Administraţia centralã │ 26.013│
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 243.033│
│ 04 │Servicii medicale în ambulator │ 9.622│
│ 05 │Asistenţã medicalã în centre medicale multifuncţionale│ 9.622│
│ 06 │Servicii medicale în unitãţi sanitare cu paturi │ 49.587│
│ 01 │Spitale generale │ 49.587│
│ 08 │Servicii de sãnãtate publicã │ 127.154│
│ 09 │Hematologie şi securitate transfuzionalã │ 130.857│
│ 10 │Cercetare aplicativã şi dezvoltare experimentalã în │ │
│ │sãnãtate │ 7.260│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul sãnãtãţii │ 2.315.981│
│ 50 │Alte instituţii şi acţiuni sanitare │ 2.315.981│
│6701 │CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE │ 1.776.839│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.585.396│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 51.577│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 305.257│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 6.101│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 634.825│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 67.174│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 494│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 519.968│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 190.768│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 190.768│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 675│
│ 81 │TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 675│
│6701 01 │Administraţie centralã │ 45.637│
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 33.300│
│ 03 │Servicii culturale │ 329.113│
│ 01 │Biblioteci publice naţionale │ 14.200│
│ 03 │Muzee │ 86.202│
│ 04 │Instituţii publice de spectacole şi concerte │ 165.863│
│ 11 │Edituri │ 2.478│
│ 12 │Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice │ 47.600│
│ 14 │Centre culturale │ 11.470│
│ 16 │Târguri, saloane şi expoziţii de carte şi de │ │
│ │publicaţii culturale │ 1.300│
│ 05 │Servicii recreative şi sportive │ 327.203│
│ 01 │Sport │ 311.703│
│ 02 │Tineret │ 15.500│
│ 06 │Servicii religioase │ 294.412│
│ 50 │Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi │ │
│ │religiei │ 747.174│
│6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 15.265.401│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 15.226.631│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 104.252│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 189.014│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 6.414│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 1.992.143│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 4.606│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 12.907.673│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 22.529│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 31.932│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 31.932│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 6.838│
│ 80 │TITLUL XIII ÎMPRUMUTURI │ 267│
│ 81 │TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 6.571│
│6801 01 │Administraţie centralã │ 94.205│
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 98.608│
│ 03 │Pensii şi ajutoare pentru bãtrâneţe │ 7.891.621│
│ 05 │Asistenţã socialã în caz de boli şi invaliditãţi │ 1.253.352│
│ 02 │Asistenţã socialã în caz de invaliditate │ 1.253.352│
│ 06 │Asistenţã socialã pentru familie şi copii │ 4.410.053│
│ 08 │Ajutoare la trecerea în rezervã, retragere sau │ │
│ │pensionare │ 119.872│
│ 09 │Ajutoare pentru urmaşi │ 754│
│ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ 1.155.594│
│ 01 │Ajutor social │ 1.042.500│
│ 03 │Centre de primire şi cazare a persoanelor solicitante │ │
│ │a statutului de refugiat │ 2.517│
│ 04 │Servicii sociale │ 34.019│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii │ │
│ │sociale │ 76.558│
│ 25 │Cercetare şi dezvoltare în domeniul asigurãrilor şi │ │
│ │asistenţei sociale │ 1.566│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurãrilor şi asistenţei│ │
│ │sociale │ 239.776│
│7000 01 │Partea a IV-a SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, │ │
│ │LOCUINŢE, MEDIU ŞI APE │ 2.140.910│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.128.573│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 144.160│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 98.695│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 194.570│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 23.962│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 299.287│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 367.849│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 50│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 757.957│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 757.957│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 254.380│
│ 81 │TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 254.380│
│ 01 │Rambursãri de credite externe │ 254.380│
│ 01│Rambursãri de credite externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 254.380│
│7001 │LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ │ 1.683.069│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 721.668│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 13.380│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 188.570│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 23.962│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 187.029│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 308.727│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 707.021│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 707.021│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 254.380│
│ 81 │TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 254.380│
│7001 03 │Locuinţe │ 480.439│
│ 01 │Dezvoltarea sistemului de locuinţe │ 480.439│
│ 05 │Alimentare cu apã şi amenajãri hidrotehnice │ 707.728│
│ 02 │Amenajãri hidrotehnice │ 707.728│
│ 50 │Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi│ │
│ │dezvoltãrii comunale │ 494.902│
│7401 │PROTECŢIA MEDIULUI │ 457.841│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 406.905│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 144.160│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 85.315│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 6.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 112.258│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 59.122│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 50│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 50.936│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 50.936│
│7401 01 │Administraţie centralã │ 109.086│
│ 03 │Reducerea şi controlul poluãrii │ 338.455│
│ 25 │Cercetare şi dezvoltare în domeniul mediului │ 10.300│
│8000 01 │Partea a V-a ACŢIUNI ECONOMICE │ 16.251.215│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 14.754.593│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 689.283│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 549.101│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 888.263│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 5.326.236│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 2.196.169│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 5.026.541│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 79.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 435.573│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 435.573│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 1.061.049│
│ 80 │TITLUL XIII ÎMPRUMUTURI │ 6.000│
│ 81 │TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 1.055.049│
│ 01 │Rambursãri de credite externe │ 1.055.049│
│ 01│Rambursãri de credite externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 1.055.049│
│8001 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ 1.429.272│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.263.849│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 62.447│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 144.525│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 4.341│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 448.600│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 329.043│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 274.893│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 150.283│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 150.283│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 15.140│
│ 80 │TITLUL XIII ÎMPRUMUTURI │ 6.000│
│ 81 │TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 9.140│
│8001 01 │Acţiuni generale economice şi comerciale │ 1.429.216│
│ 01 │Administraţie centralã │ 519.476│
│ 03 │Meteorologie │ 54.717│
│ 05 │Sistemul naţional antigrindinã │ 36.090│
│ 06 │Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri │ 8.005│
│ 07 │Susţinerea exportului, a mediului de afaceri şi a │ │
│ │tranzacţiilor internaţionale │ 398.900│
│ 10 │Programe de dezvoltare regionalã şi socialã │ 176.307│
│ 11 │Rezerve de stat şi de mobilizare │ 181.824│
│ 30 │Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi │ │
│ │comerciale │ 53.897│
│ 02 │Acţiuni generale de muncã │ 56│
│ 04 │Mãsuri active pentru combaterea şomajului │ 56│
│8101 │COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE │ 806.393│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 806.393│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 315.940│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 285.735│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 204.718│
│8101 02 │Cãrbune şi alţi combustibili minerali solizi │ 330.940│
│ 04 │Combustibil nuclear │ 750│
│ 05 │Energie electricã │ 156.500│
│ 06 │Energie termicã │ 285.735│
│ 50 │Alte cheltuieli privind combustibilii şi energia │ 32.468│
│8201 │INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRĂTOARE ŞI CONSTRUCŢII │ 474.950│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 400.162│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 742│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 38.396│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 229.832│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 31.490│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 99.702│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 74.788│
│ 81 │TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 74.788│
│8201 01 │Industria extractivã a resurselor minerale altele │ │
│ │decât combustibilii minerali │ 69.999│
│ 02 │Industria prelucrãtoare │ 72.632│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul industriei │ 332.319│
│8301 │AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE │ 6.331.897│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 6.053.497│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 583.003│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 230.719│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 29.010│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 3.065.567│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 747.448│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.333.150│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 64.600│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 263.000│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 263.000│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 15.400│
│ 81 │TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 15.400│
│8301 01 │Administraţie centralã │ 111.690│
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 844.663│
│ 03 │Agriculturã │ 3.554.348│
│ 01 │Amendare soluri acide şi alcaline │ 14.500│
│ 02 │Imbunãtãţiri funciare, irigaţii, desecãri şi │ │
│ │combaterea eroziunii solului │ 531.145│
│ 03 │Protecţia plantelor şi carantina fitosanitarã │ 37.321│
│ 04 │Programe pentru sprijinirea producãtorilor agricoli │ 2.701.267│
│ 05 │Reproducţia şi selecţia animalelor │ 18.515│
│ 30 │Alte cheltuieli în domeniul agriculturii │ 251.600│
│ 04 │Silvilculturã │ 172.105│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, │ │
│ │silviculturii, pisciculturii şi vânãtorii │ 1.649.091│
│8401 │TRANSPORTURI │ 7.011.205│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 6.049.564│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 36.453│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 63.677│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 804.706│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 1.266.297│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 802.453│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 3.061.578│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 14.400│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 13.920│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 13.920│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 947.721│
│ 81 │TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 947.721│
│8401 01 │Administraţie centralã │ 387.200│
│ 03 │Transport rutier │ 3.717.212│
│ 01 │Drumuri şi poduri │ 3.717.212│
│ 04 │Transport feroviar │ 2.515.628│
│ 01 │Transport pe cale feratã │ 2.047.798│
│ 02 │Transport cu metroul │ 467.830│
│ 05 │Transport pe apã │ 161.767│
│ 06 │Transport aerian │ 229.398│
│ 02 │Aviaţia civilã │ 211.046│
│ 03 │Zboruri speciale │ 18.352│
│8501 │COMUNICAŢII │ 27.308│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 19.408│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 6.660│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 3.798│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 3.750│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 5.200│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 7.900│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 7.900│
│8501 01 │Comunicaţii │ 27.308│
│8601 │CERCETARE ŞI DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL ECONOMIC │ 117.640│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 117.440│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 720│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 75.420│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 41.300│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 200│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 200│
│8601 02 │Cercetare şi dezvoltare în domeniul agriculturii, │ │
│ │silviculturii, pisciculturii şi vânãtorii │ 70.310│
│ 03 │Cercetare şi dezvoltare în domeniul combustibilului şi│ │
│ │energiei │ 38.350│
│ 04 │Cercetare şi dezvoltare în domeniul industriei │ │
│ │extractive, prelucrãtoare şi construcţiilor │ 8.980│
│8701 │ALTE ACŢIUNI ECONOMICE │ 52.550│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 44.280│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 30.220│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 8.060│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 6.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 270│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 270│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 8.000│
│ 81 │TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 8.000│
│8701 01 │Fondul Român de Dezvoltare Socialã │ 20.250│
│ 04 │Turism │ 30.270│
│ 05 │Proiecte de dezvoltare multifuncţionale │ 2.030│
│9901 │DEFICIT │-11.863.291│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘ANEXA 2

SINTEZA
cheltuielilor pe surse de finanţare, capitole, subcapitole,
paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate,
dupã caz, pe anul 2008

- mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2008 │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ Program │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ │


│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │86.736.259│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │15.199.164│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 8.428.865│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 3.145.145│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 5.350.198│
│ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 12.966│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │14.173.595│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │25.580.433│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ │13.521.519│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 1.324.374│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │10.869.183│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │10.862.983│
│ 75 │TITLUL XII - FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE │ 6.200│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 2.644.624│
│ 80 │TITLUL XIII ÎMPRUMUTURI │ 7.267│
│ 81 │TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 2.637.357│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ │
│ │-------------------------- │78.867.946│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │67.943.617│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │13.482.064│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 9.541.368│
│ 01 │Salarii de bazã │ 4.633.953│
│ 02 │Salarii de merit │ 142.631│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 124.342│
│ 04 │Spor de vechime │ 538.511│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncã │ 870.081│
│ 06 │Alte sporuri │ 618.824│
│ 07 │Ore suplimentare │ 119.132│
│ 08 │Fond de premii │ 875.834│
│ 09 │Prima de vacanţã │ 261.215│
│ 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 4.259│
│ 11 │Fond aferent plãţii cu ora │ 110.395│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din afara unitãţii │ 18.872│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 257.703│
│ 14 │Indemnizaţii de detaşare │ 8.359│
│ 15 │Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncã│ 1.518│
│ 16 │Alocaţii pentru locuinţe │ 7.469│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 948.270│
│ 02 │Cheltuieli salariale în naturã │ 1.679.032│
│ 02 │Norme de hranã │ 1.133.728│
│ 03 │Uniforme şi echipament obligatoriu │ 407.352│
│ 04 │Locuinţã de serviciu folositã de salariat şi familia │ 730│
│ │sa │ │
│ 05 │Transportul la şi de la locul de muncã │ 12.406│
│ 30 │Alte drepturi salariale în naturã │ 124.816│
│ 03 │Contribuţii │ 1.577.701│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 872.803│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 97.107│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 541.516│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de munca şi │ │
│ │boli profesionale │ 17.120│
│ 05 │Prime de asigurare viaţa plãtite de angajator pentru │ │
│ │angajaţi │ 5.563│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 37.519│
│ 07 │Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor │ │
│ │salariale │ 6.073│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 5.869.177│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 2.209.392│
│ 01 │Furnituri de birou │ 65.271│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 18.765│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţa motricã │ 456.694│
│ 04 │Apã, canal şi salubritate │ 77.184│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 335.842│
│ 06 │Piese de schimb │ 116.953│
│ 07 │Transport │ 15.585│
│ 08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 203.147│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 729.389│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 190.562│
│ 02 │Reparaţii curente │ 176.884│
│ 03 │Hranã │ 105.287│
│ 01 │Hranã pentru oameni │ 100.764│
│ 02 │Hranã pentru animale │ 4.523│
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 138.340│
│ 01 │Medicamente │ 89.904│
│ 02 │Materiale sanitare │ 22.434│
│ 03 │Reactivi │ 25.015│
│ 04 │Dezinfectanţi │ 987│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 491.444│
│ 01 │Uniforme şi echipament │ 135.847│
│ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 5.073│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 350.524│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 142.307│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 59.210│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 83.097│
│ 09 │Materiale de laborator │ 8.179│
│ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 1.070.009│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 63.205│
│ 12 │Consultanţa şi expertiza │ 28.679│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 87.671│
│ 14 │Protecţia muncii │ 10.083│
│ 15 │Munitie, furnituri şi armament de natura │ │
│ │activelor fixe pentru armatã │ 46.590│
│ 16 │Studii şi cercetãri │ 1.059│
│ 18 │Plãţi pentru finanţarea patrimoniului genetic al │ │
│ │animalelor │ 13.436│
│ 21 │Meteorologie │ 52.717│
│ 22 │Finanţarea acţiunilor din domeniul apelor │ 10.000│
│ 23 │Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor │ 7.905│
│ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 43.560│
│ 01 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │
│ │externe │ 39.300│
│ 02 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │
│ │interne │ 2.800│
│ 03 │Stabilirea riscului de ţarã │ 1.460│
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │
│ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │
│ │potrivit dispoziţiilor legale │ 6.327│
│ 26 │Asistenţã tehnicã în cadrul programelor operaţionale │ 201.741│
│ 27 │Tichete cadou │ 5.100│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 778.606│
│ 01 │Reclamã şi publicitate │ 3.016│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 19.667│
│ 03 │Prime de asigurare non-viaţa │ 33.807│
│ 04 │Chirii │ 99.427│
│ 06 │Prestãri servicii pentru transmiterea drepturilor │ 109.017│
│ 07 │Fondul Preşedintelui/Fondul conducãtorului instituţiei│ │
│ │publice │ 2.066│
│ 08 │Fondul Primului ministru │ 1.000│
│ 09 │Executarea silitã a creanţelor bugetare │ 7.131│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 503.475│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 3.136.976│
│ 01 │Dobânzi aferente datoriei publice interne │ 1.098.575│
│ 01 │Dobânzi aferente datoriei publice interne directe │ 1.094.450│
│ 02 │Dobânzi aferente creditelor interne garantate │ 4.125│
│ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 2.003.103│
│ 01 │Dobânzi aferente datoriei publice externe directe │ 736.376│
│ 02 │Dobânzi aferente creditelor externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 1.266.727│
│ 03 │Alte dobânzi │ 35.298│
│ 05 │Dobânzi la operaţiunile de leasing │ 35.298│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 5.350.198│
│ 01 │Subvenţii pe produse │ 331.018│
│ 02 │Subvenţii pe activitãţi │ 25.910│
│ 03 │Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi │ │
│ │tarif │ 347.950│
│ 04 │Subvenţii pentru susţinerea transportului feroviar │ │
│ │public de cãlãtori │ 931.110│
│ 05 │Subvenţii pentru transportul de cãlãtori cu metroul │ 250.529│
│ 06 │Acţiuni de ecologizare │ 42.000│
│ 08 │Subvenţii pentru dobânzi la credite bancare │ 2.000│
│ 12 │Subvenţii pentru completarea primelor de asigurare │ │
│ │pentru factorii de risc din agriculturã │ 10.000│
│ 13 │Susţinerea exportului, a mediului de afaceri şi a │ │
│ │tranzacţiilor internaţionale │ 448.600│
│ 14 │Susţinerea infrastructurii de transport │ 45.100│
│ 15 │Sprijinirea producãtorilor agricoli │ 2.676.267│
│ 16 │Programe de conservare sau de închidere a minelor │ 185.132│
│ 18 │Protecţie socialã în sectorul minier │ 16.972│
│ 30 │Alte subvenţii │ 37.610│
│ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 12.966│
│ 01 │Fond de rezervã bugetarã la dispoziţia Guvernului │ 6.248│
│ 02 │Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului │ 6.718│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │12.656.312│
│ 01 │Transferuri curente │ 9.893.396│
│ 01 │Transferuri cãtre instituţii publice │ 2.449.493│
│ 02 │Finanţarea de bazã a învãţãmântului superior │ 1.947.266│
│ 03 │Acţiuni de sãnãtate │ 982.691│
│ 04 │Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu │ │
│ │handicap │ 1.200.000│
│ 07 │Transferuri din bugetul de stat cãtre bugetul │ │
│ │asigurãrilor sociale de stat │ 1.379.596│
│ 08 │Transferuri din bugetul de stat cãtre bugetul │ │
│ │asigurãrilor pentru şomaj │ 1│
│ 10 │Transferuri privind contribuţii de sãnãtate pentru │ │
│ │persoane care executa pedepse private de libertate │ │
│ │sau arest preventiv │ 925│
│ 11 │Transferuri din bugetul de stat cãtre bugetul │ │
│ │fondului naţional unic de asigurãri sociale de │ │
│ │sãnãtate │ 147.000│
│ 13 │Transferuri pentru lucrãrile de cadastru imobiliar │ 53.397│
│ 25 │Programe pentru sãnãtate │ 101.750│
│ 26 │Transferuri privind contribuţia de asigurãri de │ │
│ │sãnãtate pentru persoanele aflate în concediu │ │
│ │pentru creşterea copilului │ 121.209│
│ 28 │Întreţinerea infrastructurii rutiere │ 532.913│
│ 32 │Reabilitarea termicã a clãdirilor de locuit │ 25.000│
│ 34 │Transferuri pentru compensarea creşterilor │ │
│ │neprevizionate ale preţurilor la combustibili │ 285.735│
│ 36 │Sprijin financiar la constituirea familiei │ 77.220│
│ 37 │Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru │ │
│ │încãlzirea locuinţei cu lemne, cãrbuni, combustibili │ │
│ │petrolieri │ 532.000│
│ 38 │Transferuri din bugetul de stat cãtre bugetele locale │ │
│ │pentru finanţarea unitãţilor de asistenţã │ │
│ │medico-sociale │ 23.000│
│ 40 │Transferuri pentru acordarea trusoului pentru │ │
│ │nou-nãscuţi │ 34.200│
│ 02 │Transferuri de capital │ 2.762.916│
│ 03 │Program pentru pietruirea drumurilor şi alimentarea │ │
│ │cu apa a satelor │ 100.227│
│ 04 │Programul pentru construcţii de locuinţe şi sãli de │ │
│ │sport │ 41.500│
│ 05 │Finanţarea elaborãrii si/sau actualizãrii planurilor │ │
│ │urbanistice generale şi a regulamentelor locale de │ │
│ │urbanism │ 3.700│
│ 06 │Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de │ │
│ │termoficare │ 296.490│
│ 08 │Aparaturã medicalã şi echipamente de comunicaţii în │ │
│ │urgenţã │ 13.000│
│ 09 │Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului │ │
│ │seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de │ │
│ │locuinţã │ 10.000│
│ 10 │Plãţi în contul creditelor garantate şi/sau │ │
│ │subîmprumutate │ 179.890│
│ 11 │Transferuri pentru reparaţii capitale la spitale │ 34.900│
│ 12 │Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale│ 798.831│
│ 13 │Dezvoltarea infrastructurii rutiere │ 259.040│
│ 14 │Programe multianuale de mediu şi gospodãrire a apelor │ 105.568│
│ 15 │Finanţarea cheltuielilor de capital ale unitãţilor de │ │
│ │învãţãmânt preuniversitar │ 900.000│
│ 17 │Transferuri de la bugetul de stat cãtre bugetele │ │
│ │locale pentru finanţarea investiţiilor la spitale │ 16.300│
│ 18 │Transferuri de la bugetul de stat cãtre bugetele │ │
│ │locale pentru finalizarea lucrãrilor de construcţie │ │
│ │a aşezãmintelor culturale şi pentru unitãţi de culturã│ 3.470│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │12.616.860│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 8.110.804│
│ 01 │Restructurarea industriei de apãrare │ 30.000│
│ 02 │Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului │ │
│ │Olimpic şi Sportiv Român │ 54.610│
│ 03 │Programe cu finanţare rambursabilã │ 861.932│
│ 05 │Programul de realizare a sistemului naţional │ │
│ │antigrindinã │ 36.090│
│ 06 │Sprijinirea proprietarilor de pãduri │ 24.993│
│ 07 │Programe comunitare │ 15.534│
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │
│ │nerambursabilã │ 85.734│
│ 11 │Cofinanţarea asistenţei financiare nerambursabile │ │
│ │post aderare de la Comunitatea Europeanã │ 329.424│
│ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 2.747.074│
│ 13 │Programe de dezvoltare │ 1.183.359│
│ 14 │Fond Naţional de Preaderare │ 1.080.118│
│ 15 │Fond Român de Dezvoltare Socialã │ 6.000│
│ 16 │Sprijinirea înfiinţãrii de noi întreprinderi şi │ │
│ │susţinerea dezvoltãrii întreprinderilor mici şi │ │
│ │mijlocii │ 100.000│
│ 18 │Alte transferuri curente interne │ 40.431│
│ 21 │Programe FEDER │ 34.087│
│ 22 │Programe FSE │ 1.031│
│ 23 │Programe FC │ 18.040│
│ 24 │Programe FEADR │ 408.919│
│ 25 │Programe FEP │ 28.000│
│ 26 │Sprijin financiar pentru construirea de locuinţe, │ │
│ │reabilitarea, consolidarea şi extinderea locuinţelor │ │
│ │existente │ 3.000│
│ 27 │Programe FEGA │ 554.783│
│ 28 │Cheltuieli neeligibile ISPA │ 442.858│
│ 30 │Programe finanţate în cadrul facilitãţii Schengen │ 24.787│
│ 02 │B. Transferuri curente în strãinãtate │ │
│ │(cãtre organizaţii internaţionale) │ 267.056│
│ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 250.056│
│ 02 │Cooperare economicã internaţionalã │ 17.000│
│ 03 │Contribuţia României la bugetul U.E. │ 4.239.000│
│ 01 │Contribuţii din taxe vamale (altele decât în │ │
│ │sectorul agricol) │ 465.300│
│ 02 │Contribuţii din taxe vamale legate de sectorul agricol│ 78.078│
│ 03 │Contribuţii din sectorul zahãrului │ 14.190│
│ 04 │Contribuţii din resursa TVA │ 452.100│
│ 05 │Contribuţii pentru corecţia/rabatul acordat │ │
│ │Marii Britanii │ 264.000│
│ 06 │Contribuţii din resursa VBN │ 2.698.517│
│ 07 │Contribuţii suplimentare şi neprevãzute │ 253.615│
│ 09 │Contribuţii pentru rezerve calculate la VNB │ 13.200│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ │13.505.738│
│ 01 │Asigurãri sociale │ 7.893.828│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 5.611.910│
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 4.969.692│
│ 02 │Ajutoare sociale în naturã │ 612.858│
│ 03 │Tichete de creşã │ 15.505│
│ 04 │Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale │ 13.855│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 1.313.326│
│ 01 │Burse │ 610.611│
│ 03 │Finanţarea partidelor politice │ 7.276│
│ 04 │Sprijinirea organizaţiilor cetãţenilor aparţinând │ │
│ │minoritãţilor naţionale altele decât cele care │ │
│ │primesc subvenţii de la bugetul de stat │ 65.700│
│ 05 │Finanţarea unor programe şi proiecte interetnice şi │ │
│ │combatere a intoleranţei │ 4.000│
│ 07 │Sprijinirea activitãţii românilor de pretutindeni şi │ │
│ │a organizaţiilor reprezentative ale acestora │ 10.000│
│ 08 │Programe pentru tineret │ 7.425│
│ 09 │Despãgubiri acordate producãtorilor agricoli în caz │ │
│ │de calamitãţi naturale în agriculturã │ 4.000│
│ 11 │Asociaţii şi fundaţii │ 25.520│
│ 12 │Susţinerea cultelor │ 123.012│
│ 13 │Contribuţia statului, pentru sprijinirea Bisericii │ │
│ │Ortodoxe Române din afara graniţelor │ 3.277│
│ 14 │Contribuţia statului la salarizarea personalului de │ │
│ │cult │ 168.123│
│ 15 │Contribuţii la salarizarea personalului neclerical │ 1.470│
│ 16 │Promovarea imaginii şi intereselor româneşti peste │ │
│ │hotare │ 52.590│
│ 17 │Despãgubiri civile │ 64.085│
│ 18 │Despãgubiri pentru animale sacrificate în vederea │ │
│ │prevenirii şi combaterii epizootiilor │ 35.000│
│ 19 │Indemnizaţia de merit │ 19.702│
│ 20 │Sume destinate finanţãrii programelor sportive │ │
│ │realizate de structurile sportive de drept privat │ 70.767│
│ 22 │Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural │ 4.150│
│ 23 │Finanţarea Ansamblului Memorialului Victimelor │ │
│ │Comunismului şi al Rezistenţei Sighet │ 1.200│
│ 24 │Finanţarea Ansamblului Memorialul Revoluţiei - │ │
│ │Decembrie 1989 din Municipiul Timişoara │ 532│
│ 26 │Sume acordate membrilor Academiei Române │ 7.896│
│ 27 │Renta viagerã agricolã │ 25.000│
│ 28 │Finanţarea Schitului românesc Prodromu de la │ │
│ │Muntele Athos │ 820│
│ 30 │Programe şi proiecte privind prevenirea şi combaterea │ │
│ │discriminãrii │ 1.170│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 8.302.575│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 8.296.375│
│ 01 │Active fixe │ 7.222.834│
│ 01 │Construcţii │ 3.786.448│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 844.448│
│ 03 │Mobilier, aparatura biroticã şi alte active corporale │ 2.053.580│
│ 30 │Alte active fixe │ 538.358│
│ 02 │Stocuri │ 100.367│
│ 01 │Rezerve de stat şi de mobilizare │ 100.367│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 848.517│
│ 75 │TITLUL XII - FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE │ 6.200│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 2.621.754│
│ 80 │TITLUL XIII ÎMPRUMUTURI │ 6.267│
│ 01 │Împrumuturi acordate pentru obiective aprobate prin │ │
│ │convenţii bilaterale şi interguvernamentale │ 6.000│
│ 02 │Împrumuturi pentru persoane cu statut de refugiat │ 267│
│ 81 │TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 2.615.487│
│ 01 │Rambursãri de credite externe │ 2.610.801│
│ 01 │Rambursãri de credite externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 1.957.196│
│ 06 │Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe │ 653.605│
│ 02 │Rambursãri de credite interne │ 4.686│
│ 01 │Rambursãri de credite interne garantate │ 4.686│
│5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 8.064.598│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 7.473.954│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.023.799│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 1.626.117│
│ 01 │Salarii de bazã │ 1.004.873│
│ 02 │Salarii de merit │ 21.546│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 27.345│
│ 04 │Spor de vechime │ 126.187│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncã │ 40.662│
│ 06 │Alte sporuri │ 73.181│
│ 07 │Ore suplimentare │ 34.190│
│ 08 │Fond de premii │ 102.306│
│ 09 │Prima de vacanţã │ 55.288│
│ 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 58│
│ 11 │Fond aferent plãţii cu ora │ 925│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din afara unitãţii │ 11.407│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 85.230│
│ 14 │Indemnizaţii de detaşare │ 1.280│
│ 15 │Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de │ │
│ │muncã │ 360│
│ 16 │Alocaţii pentru locuinţe │ 1.190│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 40.089│
│ 02 │Cheltuieli salariale în naturã │ 11.842│
│ 02 │Norme de hranã │ 11.372│
│ 04 │Locuinţa de serviciu folositã de salariat şi familia │ │
│ │sa │ 240│
│ 30 │Alte drepturi salariale în naturã │ 230│
│ 03 │Contribuţii │ 385.840│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 258.120│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 26.272│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 83.966│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de muncã şi │ │
│ │boli profesionale │ 5.233│
│ 05 │Prime de asigurare viaţa plãtite de angajator pentru │ │
│ │angajaţi │ 127│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 10.679│
│ 07 │Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor │ │
│ │salariale │ 1.443│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 654.363│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 306.910│
│ 01 │Furnituri de birou │ 15.615│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 3.296│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţa motricã │ 63.984│
│ 04 │Apa, canal şi salubritate │ 8.962│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 24.838│
│ 06 │Piese de schimb │ 4.812│
│ 07 │Transport │ 622│
│ 08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 46.787│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 68.693│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 69.301│
│ 02 │Reparaţii curente │ 32.807│
│ 03 │Hrana │ 160│
│ 02 │Hrana pentru animale │ 160│
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 225│
│ 01 │Medicamente │ 209│
│ 02 │Materiale sanitare │ 8│
│ 03 │Reactivi │ 8│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 15.739│
│ 01 │Uniforme şi echipament │ 1.202│
│ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 98│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 14.439│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 48.229│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 24.813│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 23.416│
│ 09 │Materiale de laborator │ 173│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 7.295│
│ 12 │Consultanţã şi expertizã │ 4.870│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 5.508│
│ 14 │Protecţia muncii │ 1.642│
│ 16 │Studii şi cercetãri │ 70│
│ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 58│
│ 01 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │
│ │externe │ 58│
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │
│ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │
│ │potrivit dispoziţiilor legale │ 131│
│ 26 │Asistenţã tehnicã în cadrul programelor operaţionale │ 68.122│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 162.424│
│ 01 │Reclama şi publicitate │ 458│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 12.455│
│ 03 │Prime de asigurare non-viaţa │ 7.607│
│ 04 │Chirii │ 65.132│
│ 07 │Fondul Preşedintelui/Fondul conducãtorului │ │
│ │instituţiei publice │ 1.573│
│ 08 │Fondul Primului ministru │ 1.000│
│ 09 │Executarea silitã a creanţelor bugetare │ 156│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 74.043│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 12.391│
│ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 12.391│
│ 02 │Dobânzi aferente creditelor externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 12.391│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 34.482│
│ 01 │Transferuri curente │ 34.482│
│ 01 │Transferuri cãtre instituţii publice │ 34.282│
│ 03 │Acţiuni de sãnãtate │ 200│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 4.746.429│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 393.785│
│ 03 │Programe cu finanţare rambursabilã │ 988│
│ 07 │Programe comunitare │ 6.892│
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │
│ │nerambursabilã │ 22.111│
│ 11 │Cofinanţarea asistenţei financiare nerambursabile │ │
│ │post aderare de la Comunitatea Europeanã │ 298.034│
│ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 36.174│
│ 18 │Alte transferuri curente interne │ 3.120│
│ 21 │Programe FEDER │ 6.499│
│ 30 │Programe finanţate în cadrul facilitãţii Schengen │ 19.967│
│ 02 │B. Transferuri curente în strãinãtate │ │
│ │(cãtre organizaţii internaţionale) │ 113.644│
│ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 113.644│
│ 03 │Contribuţia României la bugetul U.E. │ 4.239.000│
│ 01 │Contribuţii din taxe vamale (altele decât în │ │
│ │sectorul agricol) │ 465.300│
│ 02 │Contribuţii din taxe vamale legate de sectorul agricol│ 78.078│
│ 03 │Contribuţii din sectorul zahãrului │ 14.190│
│ 04 │Contribuţii din resursa TVA │ 452.100│
│ 05 │Contribuţii pentru corecţia/rabatul acordat │ │
│ │Marii Britanii │ 264.000│
│ 06 │Contribuţii din resursa VBN │ 2.698.517│
│ 07 │Contribuţii suplimentare şi neprevãzute │ 253.615│
│ 09 │Contribuţii pentru rezerve calculate la VNB │ 13.200│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 2.490│
│ 01 │Burse │ 300│
│ 11 │Asociaţii şi fundaţii │ 820│
│ 17 │Despãgubiri civile │ 200│
│ 30 │Programe şi proiecte privind prevenirea şi combaterea │ │
│ │discriminãrii │ 1.170│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 572.902│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 572.902│
│ 01 │Active fixe │ 540.982│
│ 01 │Construcţii │ 146.644│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 29.196│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active corporale │ 24.164│
│ 30 │Alte active fixe │ 340.978│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 31.920│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 17.742│
│ 81 │TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 17.742│
│ 01 │Rambursãri de credite externe │ 17.742│
│ 01 │Rambursãri de credite externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 17.742│
│5101 01 │Autoritãţi executive şi legislative │ 3.170.304│
│ 01 │Administraţia prezidenţialã │ 25.142│
│ 02 │Autoritãţi legislative │ 394.526│
│ 03 │Autoritãţi executive │ 2.460.819│
│ 04 │Alte organe ale autoritãţilor publice │ 289.817│
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 357.260│
│ 03 │Contribuţia la bugetul U.E. │ 4.239.000│
│ 04 │Cofinanţarea fondurilor primite de la │ │
│ │Uniunea Europeanã │ 298.034│
│5301 │CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI DEZVOLTARE │ 2.521.854│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.466.317│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 162.822│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 125.865│
│ 01 │Salarii de bazã │ 85.081│
│ 02 │Salarii de merit │ 2.273│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 4.183│
│ 04 │Spor de vechime │ 14.116│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncã │ 3.561│
│ 06 │Alte sporuri │ 7.883│
│ 07 │Ore suplimentare │ 648│
│ 08 │Fond de premii │ 6.170│
│ 09 │Prima de vacanţã │ 212│
│ 11 │Fond aferent plãţii cu ora │ 511│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din afara unitãţii │ 12│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 212│
│ 14 │Indemnizaţii de detaşare │ 230│
│ 16 │Alocaţii pentru locuinţe │ 8│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 765│
│ 02 │Cheltuieli salariale în naturã │ 55│
│ 04 │Locuinţa de serviciu folositã de salariat │ │
│ │şi familia sa │ 55│
│ 03 │Contribuţii │ 36.902│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 24.389│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 2.504│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 7.551│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de munca şi │ │
│ │boli profesionale │ 1.082│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 1.063│
│ 07 │Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor │ │
│ │salariale │ 313│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.090.316│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 11.585│
│ 01 │Furnituri de birou │ 895│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 56│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţa motricã │ 5.040│
│ 04 │Apã, canal şi salubritate │ 391│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 340│
│ 06 │Piese de schimb │ 103│
│ 07 │Transport │ 125│
│ 08 │Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 1.210│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 1.300│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 2.125│
│ 02 │Reparaţii curente │ 1.305│
│ 03 │Hrana │ 3│
│ 02 │Hrana pentru animale │ 3│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 321│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 321│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 620│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 310│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 310│
│ 09 │Materiale de laborator │ 120│
│ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 1.007.717│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 220│
│ 12 │Consultanţã şi expertizã │ 50│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 391│
│ 14 │Protecţia muncii │ 101│
│ 26 │Asistenţã tehnicã în cadrul programelor operaţionale │ 5.350│
│ 27 │Tichete cadou │ 100│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 62.433│
│ 01 │Reclama şi publicitate │ 35│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 280│
│ 07 │Fondul Preşedintelui/Fondul conducãtorului │ │
│ │instituţiei publice │ 11│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 62.107│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 67.132│
│ 01 │Transferuri curente │ 67.132│
│ 01 │Transferuri cãtre instituţii publice │ 67.132│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.127.689│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 1.117.050│
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │
│ │nerambursabilã │ 4.380│
│ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 38.500│
│ 13 │Programe de dezvoltare │ 1.074.170│
│ 02 │B. Transferuri curente în strãinãtate │ │
│ │(cãtre organizaţii internaţionale) │ 10.639│
│ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 10.639│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 22│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 22│
│ 03 │Tichete de creşã │ 2│
│ 04 │Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale │ 20│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 18.336│
│ 01 │Burse │ 5.960│
│ 11 │Asociaţii şi fundaţii │ 200│
│ 19 │Indemnizaţia de merit │ 4.100│
│ 22 │Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social cultural │ 180│
│ 26 │Sume acordate membrilor Academiei Române │ 7.896│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 55.537│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 55.537│
│ 01 │Active fixe │ 52.187│
│ 01 │Construcţii │ 46.357│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 1.920│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active corporale │ 1.275│
│ 30 │Alte active fixe │ 2.635│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 3.350│
│5301 01 │Cercetare fundamentalã (de bazã) │ 141.372│
│ 02 │Cercetare şi dezvoltare pentru servicii publice │ │
│ │generale │ 2.380.482│
│5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ 1.198.451│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.192.141│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.928│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 3.081│
│ 01 │Salarii de bazã │ 1.482│
│ 02 │Salarii de merit │ 37│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 65│
│ 04 │Spor de vechime │ 100│
│ 06 │Alte sporuri │ 991│
│ 07 │Ore suplimentare │ 80│
│ 08 │Fond de premii │ 128│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din afara unitãţii │ 98│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 50│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 50│
│ 03 │Contribuţii │ 847│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 562│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 59│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 182│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de muncã şi │ │
│ │boli profesionale │ 12│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 25│
│ 07 │Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor │ │
│ │salariale │ 7│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 11.397│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 527│
│ 01 │Furnituri de birou │ 50│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţa motricã │ 42│
│ 04 │Apã, canal şi salubritate │ 10│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 17│
│ 06 │Piese de schimb │ 10│
│ 08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 110│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 145│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 143│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 10│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 10│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 30│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 5│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 25│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 10│
│ 12 │Consultanţã şi expertizã │ 510│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 70│
│ 16 │Studii şi cercetãri │ 100│
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │
│ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │
│ │potrivit dispoziţiilor legale │ 433│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 9.707│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 2│
│ 03 │Prime de asigurare non-viaţa │ 5│
│ 09 │Executarea silitã a creanţelor bugetare │ 6.800│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 2.900│
│ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 12.966│
│ 01 │Fond de rezervã bugetarã la dispoziţia Guvernului │ 6.248│
│ 02 │Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului │ 6.718│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.098.418│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 1.081.418│
│ 14 │Fond Naţional de Preaderare │ 1.080.118│
│ 18 │Alte transferuri curente interne │ 1.300│
│ 02 │B. Transferuri curente în strãinãtate │ │
│ │(cãtre organizaţii internaţionale) │ 17.000│
│ 02 │Cooperare economicã internaţionalã │ 17.000│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 65.432│
│ 03 │Finanţarea partidelor politice │ 7.276│
│ 17 │Despãgubiri civile │ 58.156│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 6.310│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 110│
│ 01 │Active fixe │ 110│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 54│
│ 30 │Alte active fixe │ 56│
│ 75 │TITLUL XII - FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE │ 6.200│
│5401 01 │Programe de informare şi prezentare a imaginii │ │
│ │României │ 1.300│
│ 02 │Fond de rezerva bugetarã la dispoziţia Guvernului │ 6.248│
│ 03 │Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului │ 6.718│
│ 04 │Fondul Naţional de Preaderare │ 1.080.118│
│ 11 │Asistenţã naţionalã pentru dezvoltare │ 17.000│
│ 12 │Fondul Naţional de Dezvoltare │ 6.200│
│ 50 │Alte servicii publice generale │ 80.867│
│5501 │TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI ÎMPRUMUTURI │ 2.686.621│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.033.016│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 22.300│
│ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 22.300│
│ 01 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │
│ │externe │ 18.040│
│ 02 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │
│ │interne │ 2.800│
│ 03 │Stabilirea riscului de ţarã │ 1.460│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 1.830.826│
│ 01 │Dobânzi aferente datoriei publice interne │ 1.094.450│
│ 01 │Dobânzi aferente datoriei publice interne directe │ 1.094.450│
│ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 736.376│
│ 01 │Dobânzi aferente datoriei publice externe directe │ 736.376│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 179.890│
│ 02 │Transferuri de capital │ 179.890│
│ 10 │Plãţi în contul creditelor garantate şi/sau │ │
│ │subîmprumutate │ 179.890│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 653.605│
│ 81 │TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 653.605│
│ 01 │Rambursãri de credite externe │ 653.605│
│ 06 │Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe │ 653.605│
│5601 │TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL DIFERITE NIVELE ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI │ 1.366.289│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.366.289│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 1.366.289│
│ 01 │Transferuri curente │ 1.366.289│
│ 07 │Transferuri din bugetul de stat cãtre bugetul │ │
│ │asigurãrilor sociale de stat │ 1.366.289│
│5601 02 │Transferuri din bugetul de stat cãtre bugetul │ │
│ │asigurãrilor sociale de stat │ 1.366.289│
│6001 │APĂRARE │ 5.737.564│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.117.918│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.742.485│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 1.942.242│
│ 01 │Salarii de bazã │ 758.344│
│ 02 │Salarii de merit │ 32.761│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 19.645│
│ 04 │Spor de vechime │ 144.854│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncã │ 179.176│
│ 06 │Alte sporuri │ 126.449│
│ 07 │Ore suplimentare │ 2.509│
│ 08 │Fond de premii │ 191.862│
│ 09 │Prima de vacanţã │ 557│
│ 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 436│
│ 11 │Fond aferent plãţii cu ora │ 102│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din afara unitãţii │ 33│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 133.140│
│ 14 │Indemnizaţii de detaşare │ 5.675│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 346.699│
│ 02 │Cheltuieli salariale în naturã │ 546.589│
│ 02 │Norme de hranã │ 352.575│
│ 03 │Uniforme şi echipament obligatoriu │ 91.589│
│ 05 │Transportul la şi de la locul de muncã │ 9.048│
│ 30 │Alte drepturi salariale în naturã │ 93.377│
│ 03 │Contribuţii │ 253.654│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 123.941│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 14.407│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 108.038│
│ 05 │Prime de asigurare viaţã plãtite de angajator pentru │ │
│ │angajaţi │ 400│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 5.742│
│ 07 │Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor │ │
│ │salariale │ 1.126│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.121.208│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 699.055│
│ 01 │Furnituri de birou │ 9.813│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 4.312│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţa motricã │ 186.332│
│ 04 │Apa, canal şi salubritate │ 34.949│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 174.961│
│ 06 │Piese de schimb │ 83.089│
│ 07 │Transport │ 13.401│
│ 08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 29.282│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 153.646│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 9.270│
│ 02 │Reparaţii curente │ 58.223│
│ 03 │Hrana │ 63.540│
│ 01 │Hrana pentru oameni │ 60.922│
│ 02 │Hrana pentru animale │ 2.618│
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 10.062│
│ 01 │Medicamente │ 8.353│
│ 02 │Materiale sanitare │ 1.108│
│ 03 │Reactivi │ 100│
│ 04 │Dezinfectanţi │ 501│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 132.597│
│ 01 │Uniforme şi echipament │ 105.790│
│ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 2.752│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 24.055│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 42.986│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 5.898│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 37.088│
│ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 6.857│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 1.699│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 608│
│ 14 │Protecţia muncii │ 4.175│
│ 15 │Muniţie, furnituri şi armament de natura activelor │ │
│ │fixe pentru armatã │ 39.545│
│ 16 │Studii şi cercetãri │ 15│
│ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 4.733│
│ 01 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │
│ │externe │ 4.733│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 57.113│
│ 01 │Reclama şi publicitate │ 153│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 4.427│
│ 03 │Prime de asigurare non-viaţa │ 10.787│
│ 04 │Chirii │ 3.196│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 38.550│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 23.912│
│ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 23.912│
│ 02 │Dobânzi aferente creditelor externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 23.912│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 87.339│
│ 01 │Transferuri curente │ 87.339│
│ 03 │Acţiuni de sãnãtate │ 87.339│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 100.838│
│ 02 │B. Transferuri curente în strãinãtate │ │
│ │(cãtre organizaţii internaţionale) │ 100.838│
│ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 100.838│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 42.136│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 42.136│
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 40.204│
│ 02 │Ajutoare sociale în naturã │ 1.932│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.442.334│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.442.334│
│ 01 │Active fixe │ 1.404.658│
│ 01 │Construcţii │ 102.479│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 104.687│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active corporale │ 1.163.959│
│ 30 │Alte active fixe │ 33.533│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 37.676│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 177.312│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 177.312│
│ 01 │Rambursãri de credite externe │ 177.312│
│ 01 │Rambursãri de credite externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 177.312│
│6001 01 │Administraţie centralã │ 286.338│
│ 02 │Apãrare naţionalã │ 4.979.976│
│ 03 │Ajutor militar extern │ 387.768│
│ 25 │Cercetare şi dezvoltare pentru apãrare │ 40.481│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul apãrãrii │ 43.001│
│6101 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA NAŢIONALĂ │ 9.259.758│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 8.230.820│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 6.612.988│
│ 01 │Cheltuieli salariate în bani │ 4.365.050│
│ 01 │Salarii de bazã │ 2.085.899│
│ 02 │Salarii de merit │ 56.262│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 36.605│
│ 04 │Spor de vechime │ 109.288│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncã │ 602.928│
│ 06 │Alte sporuri │ 318.475│
│ 07 │Ore suplimentare │ 23.332│
│ 08 │Fond de premii │ 446.245│
│ 09 │Prima de vacanţã │ 142.449│
│ 11 │Fond aferent plãţii cu ora │ 165│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din afarã unitãţii │ 25│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 21.606│
│ 14 │Indemnizaţii de detaşare │ 730│
│ 15 │Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de │ │
│ │munca │ 1.132│
│ 16 │Alocaţii pentru locuinţe │ 6.037│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 513.872│
│ 02 │Cheltuieli salariale în naturã │ 1.083.903│
│ 02 │Norme de hranã │ 744.436│
│ 03 │Uniforme şi echipament obligatoriu │ 309.170│
│ 04 │Locuinţa de serviciu folositã de salariat şi familia │ │
│ │sa │ 60│
│ 05 │Transportul la şi de la locul de munca │ 2.784│
│ 30 │Alte drepturi salariale în naturã │ 27.453│
│ 03 │Contribuţii │ 493.364│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 201.712│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 24.862│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 247.791│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de muncã şi │ │
│ │boli profesionale │ 4.636│
│ 05 │Prime de asigurare viaţa plãtite de angajator pentru │ │
│ │angajaţi │ 5.000│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 8.919│
│ 07 │Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor │ │
│ │salariale │ 444│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 830.375│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 421.345│
│ 01 │Furnituri de birou │ 12.843│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 2.289│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţa motricã │ 104.646│
│ 04 │Apã, canal şi salubritate │ 12.378│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 92.220│
│ 06 │Piese de schimb │ 19.177│
│ 07 │Transport │ 697│
│ 08 │Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 85.781│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 73.591│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 17.723│
│ 02 │Reparaţii curente │ 37.391│
│ 03 │Hranã │ 5.296│
│ 01 │Hranã pentru oameni │ 3.859│
│ 02 │Hranã pentru animale │ 1.437│
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 2.635│
│ 01 │Medicamente │ 2.013│
│ 02 │Materiale sanitare │ 379│
│ 03 │Reactivi │ 215│
│ 04 │Dezinfectanţi │ 28│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 38.281│
│ 01 │Uniforme şi echipament │ 19.524│
│ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 499│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 18.258│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 18.868│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 9.958│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 8.910│
│ 09 │Materiale de laborator │ 3.506│
│ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 283│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 2.205│
│ 12 │Consultanţã şi expertizã │ 14.555│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 5.348│
│ 14 │Protecţia muncii │ 1.329│
│ 15 │Muniţie, furnituri şi armament de natura activelor │ │
│ │fixe pentru armatã │ 7.025│
│ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 1.235│
│ 01 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │
│ │externe │ 1.235│
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │
│ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │
│ │potrivit dispoziţiilor legale │ 4.181│
│ 27 │Tichete cadou │ 1.000│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 97.686│
│ 01 │Reclamã şi publicitate │ 247│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 1.336│
│ 03 │Prime de asigurare non-viaţã │ 11.810│
│ 04 │Chirii │ 14.773│
│ 07 │Fondul Preşedintelui/Fondul conducãtorului │ │
│ │instituţiei publice │ 379│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 69.141│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 82.582│
│ 01 │Dobânzi aferente datoriei publice interne │ 4.125│
│ 02 │Dobânzi aferente creditelor interne garantate │ 4.125│
│ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 56.876│
│ 02 │Dobânzi aferente creditelor externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 56.876│
│ 03 │Alte dobânzi │ 21.581│
│ 05 │Dobânzi la operaţiunile de leasing │ 21.581│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 663.920│
│ 01 │Transferuri curente │ 656.520│
│ 01 │Transferuri cãtre instituţii publice │ 604.605│
│ 03 │Acţiuni de sãnãtate │ 50.962│
│ 07 │Transferuri din bugetul de stat cãtre bugetul │ │
│ │asigurãrilor sociale de stat │ 27│
│ 08 │Transferuri din bugetul de stat cãtre bugetul │ │
│ │asigurãrilor pentru şomaj │ 1│
│ 10 │Transferuri privind contribuţii de sãnãtate pentru │ │
│ │persoane care executã pedepse private de libertate │ │
│ │sau arest preventiv │ 925│
│ 02 │Transferuri de capital │ 7.400│
│ 08 │Aparaturã medicalã şi echipamente de comunicaţii în │ │
│ │urgenţã │ 1.500│
│ 12 │Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale│ 5.900│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 32.490│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 28.985│
│ 03 │Programe cu finanţare rambursabilã │ 11.371│
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │
│ │nerambursabilã │ 11.321│
│ 11 │Cofinanţarea asistenţei financiare nerambursabile │ │
│ │post aderare de la Comunitatea Europeanã │ 1.273│
│ 18 │Alte transferuri curente interne │ 200│
│ 30 │Programe finanţate în cadrul facilitãţii Schengen │ 4.820│
│ 02 │B. Transferuri curente în strãinãtate │ │
│ │(cãtre organizaţii internaţionale) │ 3.505│
│ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 3.505│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 2.365│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 2.365│
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 2.315│
│ 02 │Ajutoare sociale în naturã │ 50│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 6.100│
│ 11 │Asociaţii şi fundaţii │ 1.100│
│ 17 │Despãgubiri civile │ 5.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 779.776│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 779.776│
│ 01 │Active fixe │ 619.382│
│ 01 │Construcţii │ 203.524│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 343.334│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active corporale │ 65.377│
│ 30 │Alte active fixe │ 7.147│
│ 02 │Stocuri │ 125│
│ 01 │Rezerve de stat şi de mobilizare │ 125│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 47.099│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 249.162│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 249.162│
│ 01 │Rambursãri de credite externe │ 244.476│
│ 01 │Rambursãri de credite externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 244.476│
│ 02 │Rambursãri de credite interne │ 4.686│
│ 01 │Rambursãri de credite interne garantate │ 4.686│
│6101 01 │Administraţia centralã │ 840.500│
│ 03 │Ordine publicã │ 3.512.173│
│ 01 │Poliţie │ 1.929.721│
│ 02 │Jandarmerie │ 844.036│
│ 03 │Paza şi supravegherea frontierei │ 738.416│
│ 04 │Siguranţa naţionalã │ 1.558.092│
│ 05 │Protecţie civilã şi protecţia contra incendiilor │ 791.271│
│ 06 │Autoritãţi judecãtoreşti │ 1.431.389│
│ 07 │Penitenciare │ 600.605│
│ 25 │Cercetare şi dezvoltare pentru ordine publicã şi │ │
│ │siguranţa naţionalã │ 200│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi │ │
│ │siguranţei naţionale │ 525.528│
│6501 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 9.688.939│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 5.774.090│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 667.158│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 492.211│
│ 01 │Salarii de bazã │ 202.761│
│ 02 │Salarii de merit │ 10.538│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 12.177│
│ 04 │Spor de vechime │ 41.228│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncã │ 16.082│
│ 06 │Alte sporuri │ 18.846│
│ 07 │Ore suplimentare │ 6.055│
│ 08 │Fond de premii │ 29.445│
│ 09 │Prima de vacanţã │ 2.270│
│ 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 3.638│
│ 11 │Fond aferent plãţii cu ora │ 106.391│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din afarã unitãţii │ 26│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 9.503│
│ 14 │Indemnizaţii de detaşare │ 358│
│ 16 │Alocaţii pentru locuinţe │ 100│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 32.793│
│ 02 │Cheltuieli salariale în naturã │ 35.143│
│ 02 │Norme de hranã │ 24.253│
│ 03 │Uniforme şi echipament obligatoriu │ 6.496│
│ 04 │Locuinţa de serviciu folositã de salariat şi familia │ │
│ │sa │ 149│
│ 05 │Transportul la şi de la locul de muncã │ 522│
│ 30 │Alte drepturi salariale în naturã │ 3.723│
│ 03 │Contribuţii │ 126.512│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 76.160│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 7.908│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 36.699│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de muncã şi │ │
│ │boli profesionale │ 1.399│
│ 05 │Prime de asigurare viaţã plãtite de angajator pentru │ │
│ │angajaţi │ 1│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 3.380│
│ 07 │Contribuţii la Fondul de ganatare a creanţelor │ │
│ │ salariale │ 965│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 739.577│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 193.715│
│ 01 │Furnituri de birou │ 11.555│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 5.338│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţa motricã │ 62.949│
│ 04 │Apã, canal şi salubritate │ 16.165│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 8.859│
│ 06 │Piese de schimb │ 4.421│
│ 07 │Transport │ 116│
│ 08 │Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 11.685│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 52.645│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 19.982│
│ 02 │Reparaţii curente │ 20.160│
│ 03 │Hranã │ 27.788│
│ 01 │Hranã pentru oameni │ 27.663│
│ 02 │Hranã pentru animale │ 125│
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 1.282│
│ 01 │Medicamente │ 1.051│
│ 02 │Materiale sanitare │ 177│
│ 03 │Reactivi │ 19│
│ 04 │Dezinfectanţi │ 35│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 269.271│
│ 01 │Uniforme şi echipament │ 8.144│
│ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 1.633│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 259.494│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 10.930│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 9.247│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 1.683│
│ 09 │Materiale de laborator │ 134│
│ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 152│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 48.152│
│ 12 │Consultanţã şi expertizã │ 7.760│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 64.626│
│ 14 │Protecţia muncii │ 350│
│ 15 │Muniţie, furnituri şi armament de natura activelor │ │
│ │fixe pentru armatã │ 20│
│ 16 │Studii şi cercetãri │ 99│
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │
│ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │
│ │potrivit dispoziţiilor legale │ 1│
│ 27 │Tichete cadou │ 3.800│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 88.901│
│ 01 │Reclama şi publicitate │ 48│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 183│
│ 03 │Prime de asigurare non-viaţã │ 939│
│ 04 │Chirii │ 2.469│
│ 07 │Fondul Preşedintelui/Fondul conducãtorului │ │
│ │instituţiei publice │ 12│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 85.250│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 55.928│
│ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 42.211│
│ 02 │Dobânzi aferente creditelor externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 42.211│
│ 03 │Alte dobânzi │ 13.717│
│ 05 │Dobânzi la operaţiunile de leasing │ 13.717│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 3.119.690│
│ 01 │Transferuri curente │ 2.219.690│
│ 01 │Transferuri cãtre instituţii publice │ 272.414│
│ 02 │Finanţarea de bazã a învãţãmântului superior │ 1.947.266│
│ 03 │Acţiuni de sãnãtate │ 10│
│ 02 │Transferuri de capital │ 900.000│
│ 15 │Finanţarea cheltuielilor de capital ale unitãţilor de │ │
│ │învãţãmânt preuniversitar │ 900.000│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 39.325│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 39.076│
│ 03 │Programe cu finanţare rambursabilã │ 6.130│
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │
│ │nerambursabilã │ 5.035│
│ 18 │Alte transferuri curente interne │ 27.911│
│ 02 │B. Transferuri curente în strãinãtate │ │
│ │(cãtre organizaţii internaţionale) │ 249│
│ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 249│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 552.991│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 552.991│
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 86.183│
│ 02 │Ajutoare sociale în naturã │ 452.108│
│ 03 │Tichete de creşã │ 1.650│
│ 04 │Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale │ 13.050│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 599.421│
│ 01 │Burse │ 589.951│
│ 15 │Contribuţii la salarizarea personalului neclerical │ 1.470│
│ 17 │Despãgubiri civile │ 50│
│ 19 │Indemnizaţia de merit │ 4.280│
│ 22 │Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social cultural │ 3.670│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.874.296│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 3.874.296│
│ 01 │Active fixe │ 3.220.630│
│ 01 │Construcţii │ 2.147.768│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 283.162│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active corporale │ 659.031│
│ 30 │Alte active fixe │ 130.669│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 653.466│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 40.553│
│ 81 │TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 40.553│
│ 01 │Rambursãri de credite externe │ 40.553│
│ 01 │Rambursãri de credite externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 40.553│
│6501 01 │Administraţie centralã │ 23.132│
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 1.559.296│
│ 03 │Învãţãmânt preşcolar şi primar │ 3.448│
│ 01 │Învãţãmânt preşcolar │ 3.448│
│ 04 │Învãţãmânt secundar │ 1.557.679│
│ 01 │Învãţãmânt secundar inferior │ 469.463│
│ 02 │Învãţãmânt secundar superior │ 985.359│
│ 03 │Învãţãmânt profesional │ 102.857│
│ 05 │Învãţãmânt postliceal │ 43.430│
│ 06 │Învãţãmânt superior │ 5.034.961│
│ 01 │Învãţãmânt universitar │ 4.435.213│
│ 02 │Învãţãmânt postuniversitar │ 599.748│
│ 07 │Învãţãmânt nedefinibil prin nivel │ 118.103│
│ 01 │Centre de specializare, perfecţionare, calificare şi │ │
│ │recalificare │ 4.194│
│ 02 │Biblioteci centrale, universitare şi pedagogice │ 113.909│
│ 11 │Servicii auxiliare pentru educaţie │ 814.677│
│ 04 │Cãmine şi cantine pentru studenţi │ 192.728│
│ 30 │Alte servicii auxiliare │ 621.949│
│ 25 │Cercetare şi dezvoltare pentru învãţãmânt │ 75│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul învãţãmântului │ 534.138│
│6601 │SĂNĂTATE │ 2.909.507│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.593.879│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 279.612│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 216.265│
│ 01 │Salarii de bazã │ 120.690│
│ 02 │Salarii de merit │ 4.567│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 4.725│
│ 04 │Spor de vechime │ 23.635│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncã │ 17.741│
│ 06 │Alte sporuri │ 4.470│
│ 07 │Ore suplimentare │ 6.386│
│ 08 │Fond de premii │ 13.872│
│ 09 │Prima de vacanţã │ 10.727│
│ 11 │Fond aferent plãţii cu ora │ 2.196│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din afarã unitãţii │ 3.990│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 1.302│
│ 14 │Indemnizaţii de detaşare │ 12│
│ 16 │Alocaţii pentru locuinţe │ 44│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 1.908│
│ 02 │Cheltuieli salariale în naturã │ 1.105│
│ 02 │Norme de hranã │ 975│
│ 03 │Uniforme şi echipament obligatoriu │ 97│
│ 30 │Alte drepturi salariale în naturã │ 33│
│ 03 │Contribuţii │ 62.242│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 41.745│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 4.827│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 11.871│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de muncã şi │ │
│ │boli profesionale │ 1.449│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 1.816│
│ 07 │Contribuţii le Fondul de garantare a creanţelor │ │
│ │salariale │ 534│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 257.574│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 53.956│
│ 01 │Furnituri de birou │ 2.663│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 1.320│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţa motricã │ 9.906│
│ 04 │Apã, canal şi salubritate │ 1.487│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 3.958│
│ 06 │Piese de schimb │ 1.126│
│ 07 │Transport │ 14│
│ 08 │Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 5.095│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 11.594│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 16.793│
│ 02 │Reparaţii curente │ 7.085│
│ 03 │Hranã │ 8.221│
│ 01 │Hranã pentru oameni │ 8.150│
│ 02 │Hranã pentru animale │ 71│
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 123.355│
│ 01 │Medicamente │ 78.205│
│ 02 │Materiale sanitare │ 20.410│
│ 03 │Reactivi │ 24.525│
│ 04 │Dezinfectanţi │ 215│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 10.997│
│ 01 │Uniforme şi echipament │ 4│
│ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 11│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 10.982│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 1.908│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 1.161│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 747│
│ 09 │Materiale de laborator │ 4.235│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 735│
│ 12 │Consultanţã şi expertizã │ 391│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 1.546│
│ 14 │Protecţia muncii │ 1.178│
│ 16 │Studii şi cercetãri │ 25│
│ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 831│
│ 01 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │
│ │externe │ 831│
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │
│ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │
│ │potrivit dispoziţiilor legale │ 5│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 43.092│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 55│
│ 03 │Prime de asigurare non-viaţa │ 15│
│ 04 │Chirii │ 376│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 42.646│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 35.989│
│ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 35.989│
│ 02 │Dobânzi aferente creditelor externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 35.989│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 2.015.146│
│ 01 │Transferuri curente │ 1.159.515│
│ 01 │Transferuri cãtre instituţii publice │ 43.585│
│ 03 │Acţiuni de sãnãtate │ 844.180│
│ 11 │Transferuri din bugetul de stat cãtre bugetul fondului│ │
│ │naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate │ 147.000│
│ 25 │Programe pentru sãnãtate │ 101.750│
│ 38 │Transferuri din bugetul de stat cãtre bugetele locale │ │
│ │pentru finanţarea unitãţilor de asistenţã medico- │ │
│ │sociale │ 23.000│
│ 02 │Transferuri de capital │ 855.631│
│ 08 │Aparatura medicalã şi echipamente de comunicaţii în │ │
│ │urgenţã │ 11.500│
│ 11 │Transferuri pentru reparaţii capitale la spitale │ 34.900│
│ 12 │Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale│ 792.931│
│ 17 │Transferuri de la bugetul de stat cãtre bugetele │ │
│ │locale pentru finanţarea investiţiilor la spitale │ 16.300│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 5.501│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 3.501│
│ 03 │Programe cu finanţare rambursabilã │ 1.181│
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │
│ │nerambursabilã │ 2.320│
│ 02 │B. Transferuri curente în strãinãtate │ │
│ │(cãtre organizaţii internaţionale) │ 2.000│
│ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme │ │
│ │internaţionale │ 2.000│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALĂ │ 57│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 57│
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 57│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 155.190│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 155.190│
│ 01 │Active fixe │ 121.286│
│ 01 │Construcţii │ 79.330│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 36.165│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active corporale │ 3.671│
│ 30 │Alte active fixe │ 2.120│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 22.617│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 160.438│
│ 81 │TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 160.438│
│ 01 │Rambursãri de credite externe │ 160.438│
│ 01 │Rambursãri de credite externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 160.438│
│6601 01 │Administraţia centralã │ 26.013│
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 243.033│
│ 04 │Servicii medicale în ambulator │ 9.622│
│ 05 │Asistenţã medicalã în centre medicale │ │
│ │multifuncţionale │ 9.622│
│ 06 │Servicii medicale în unitãţi sanitare cu paturi │ 49.587│
│ 01 │Spitale generale │ 49.587│
│ 08 │Servicii de sãnãtate publicã │ 127.154│
│ 09 │Hematologie şi securitate transfuzionalã │ 130.857│
│ 10 │Cercetare aplicativã şi dezvoltare experimentalã în │ │
│ │sãnãtate │ 7.260│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul sãnãtãţii │ 2.315.981│
│ 50 │Alte instituţii şi acţiuni sanitare │ 2.315.981│
│6701 │CULTURA, RECREERE SI RELIGIE │ 1.776.839│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.585.396│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 51.577│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 41.707│
│ 01 │Salarii de bazã │ 26.477│
│ 02 │Salarii de merit │ 406│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 1.045│
│ 04 │Spor de vechime │ 3.321│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncã │ 375│
│ 06 │Alte sporuri │ 2.800│
│ 07 │Ore suplimentare │ 1.272│
│ 08 │Fond de premii │ 1.532│
│ 09 │Prima de vacanţã │ 1.062│
│ 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 103│
│ 11 │Fond aferent plãţii cu ora │ 5│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din afarã unitãţii │ 912│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 450│
│ 14 │Indemnizaţii de detaşare │ 53│
│ 15 │Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de │ │
│ │muncã │ 15│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 1.879│
│ 03 │Contribuţii │ 9.870│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 6.386│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 737│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 2.151│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de muncã şi │ │
│ │boli profesionale │ 224│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 295│
│ 07 │Contribuţii le Fondul de garantare a creanţelor │ │
│ │salariale │ 77│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 305.257│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 245.145│
│ 01 │Furnituri de birou │ 957│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 202│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţa motricã │ 2.243│
│ 04 │Apã, canal şi salubritate │ 395│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 821│
│ 06 │Piese de schimb │ 109│
│ 07 │Transport │ 22│
│ 08 │Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 1.714│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 230.146│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 8.536│
│ 02 │Reparaţii curente │ 2.067│
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 22│
│ 02 │Materiale sanitare │ 22│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 2.361│
│ 01 │Uniforme şi echipament │ 1│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 2.360│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 2.180│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 724│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 1.456│
│ 09 │Materiale de laborator │ 11│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 656│
│ 12 │Consultanţa şi expertiza │ 112│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 695│
│ 14 │Protecţia muncii │ 67│
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │
│ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │
│ │potrivit dispoziţiilor legale │ 1.256│
│ 27 │Tichete cadou │ 200│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 50.485│
│ 01 │Reclama şi publicitate │ 29│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 358│
│ 03 │Prime de asigurare non-viaţa │ 1.661│
│ 04 │Chirii │ 3.636│
│ 06 │Prestãri servicii pentru transmiterea drepturilor │ 745│
│ 07 │Fondul Preşedintelui/Fondul conducãtorului │ │
│ │instituţiei publice │ 3│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 44.053│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 6.101│
│ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 6.101│
│ 02 │Dobânzi aferente creditelor externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 6.101│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 634.825│
│ 01 │Transferuri curente │ 631.355│
│ 01 │Transferuri cãtre instituţii publice │ 631.355│
│ 02 │Transferuri de capital │ 3.470│
│ 18 │Transferui de la bugetul de stat câtre bugetele locale│ │
│ │pentru finalizarea lucrãrilor de construcţie a aşezã- │ │
│ │mintelor culturale şi pentru unitãţi de culturã │ 3.470│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 67.174│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 65.817│
│ 02 │Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului │ │
│ │Olimpic Roman │ 54.610│
│ 03 │Programe cu finanţare rambursabila │ 3.280│
│ 07 │Programe comunitare │ 2.642│
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │
│ │nerambursabila │ 3.685│
│ 18 │Alte transferuri curente interne │ 1.600│
│ 02 │B. Transferuri curente în strãinãtate (cãtre │ │
│ │organizaţii internaţionale) │ 1.357│
│ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 1.357│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 494│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 494│
│ 04 │Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale │ 494│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 519.968│
│ 04 │Sprijinirea organizaţiilor cetãţenilor aparţinând │ │
│ │minoritãţilor naţionale altele decât cele care primesc│ │
│ │subvenţii de la bugetul de stat │ 65.700│
│ 05 │Finanţarea unor programe şi proiecte interetnice şi │ │
│ │combatere a intolerantei │ 4.000│
│ 07 │Sprijinirea activitãţii romanilor de pretutindeni şi a│ │
│ │organizaţiilor reprezentative ale acestora │ 10.000│
│ 08 │Programe pentru tineret │ 7.425│
│ 11 │Asociaţii şi fundaţii │ 900│
│ 12 │Susţinerea cultelor │ 123.012│
│ 13 │Contribuţia statului, pentru sprijinirea Bisericii │ │
│ │Ortodoxe Romane din afarã graniţelor │ 3.277│
│ 14 │Contribuţia statului la salarizarea personalului de │ │
│ │cult │ 168.123│
│ 16 │Promovarea imaginii şi intereselor româneşti peste │ │
│ │hotare │ 52.590│
│ 19 │Indemnizaţia de merit │ 11.322│
│ 20 │Sume destinate finanţãrii programelor sportive │ │
│ │realizate de structurile sportive de drept privat │ 70.767│
│ 22 │Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural │ 300│
│ 23 │Finanţarea Ansamblului Memorialului Victimelor │ │
│ │Comunismului şi al Rezistentei Sighet │ 1.200│
│ 24 │Finanţarea Ansamblului Memorialul Revoluţiei - │ │
│ │Decembrie 1989 din Municipiul Timişoara │ 532│
│ 28 │Finanţarea Schitului românesc Prodromu de la Muntele │ │
│ │Athos │ 820│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 190.768│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 190.768│
│ 01 │Active fixe │ 178.768│
│ 01 │Construcţii │ 110.327│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 1.610│
│ 03 │Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale │ 65.353│
│ 30 │Alte active fixe │ 1.478│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 12.000│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 675│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 675│
│ 01 │Rambursãri de credite externe │ 675│
│ 01 │Rambursãri de credite externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 675│
│6701 01 │Administraţie centralã │ 45.637│
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 33.300│
│ 03 │Servicii culturale │ 329.113│
│ 01 │Biblioteci publice naţionale │ 14.200│
│ 03 │Muzee │ 86.202│
│ 04 │Instituţii publice de spectacole şi concerte │ 165.863│
│ 11 │Edituri │ 2.478│
│ 12 │Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice │ 47.600│
│ 14 │Centre culturale │ 11.470│
│ 16 │Târguri, saloane şi expoziţii de carte şi de │ │
│ │publicaţii culturale │ 1.300│
│ 05 │Servicii recreative şi sportive │ 327.203│
│ 01 │Sport │ 311.703│
│ 02 │Tineret │ 15.500│
│ 06 │Servicii religioase │ 294.412│
│ 50 │Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi │ │
│ │religiei │ 747.174│
│6801 │ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALĂ │15.265.401│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │15.226.631│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 104.252│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 80.873│
│ 01 │Salarii de bazã │ 48.305│
│ 02 │Salarii de merit │ 1.921│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 2.021│
│ 04 │Spor de vechime │ 6.455│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncã │ 232│
│ 06 │Alte sporuri │ 1.741│
│ 07 │Ore suplimentare │ 2.880│
│ 08 │Fond de premii │ 8.297│
│ 09 │Prima de vacanţã │ 3.480│
│ 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 24│
│ 11 │Fond aferent plãţii cu ora │ 100│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din afarã unitãţii │ 281│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 1.029│
│ 14 │Indemnizaţii de delegare │ 16│
│ 15 │Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de │ │
│ │muncã │ 11│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 4.080│
│ 02 │Cheltuieli salariale în naturã │ 395│
│ 02 │Norme de hranã │ 117│
│ 04 │Locuinţa de serviciu folositã de salariat şi familia │ │
│ │sa │ 226│
│ 05 │Transportul la şi de la locul de muncã │ 52│
│ 03 │Contribuţii │ 22.984│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 15.452│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 1.588│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 4.755│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de muncş şi │ │
│ │boli profesionale │ 318│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 209│
│ 07 │Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor │ │
│ │salariale │ 662│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 189.014│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 17.853│
│ 01 │Furnituri de birou │ 2.250│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 141│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţa motricã │ 3.384│
│ 04 │Apã, canal şi salubritate │ 445│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 1.640│
│ 06 │Piese de schimb │ 374│
│ 07 │Transport │ 122│
│ 08 │Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 3.877│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 600│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 5.020│
│ 02 │Reparaţii curente │ 2.971│
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 100│
│ 01 │Medicamente │ 60│
│ 02 │Materiale sanitare │ 24│
│ 03 │Reactivi │ 8│
│ 04 │Dezinfectanţi │ 8│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 2.998│
│ 01 │Uniforme şi echipament │ 14│
│ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 30│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 2.954│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 2.997│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 1.043│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 1.954│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 260│
│ 12 │Consultanţa şi expertiza │ 368│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 1.480│
│ 14 │Protecţia muncii │ 68│
│ 16 │Studii şi cercetãri │ 450│
│ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 200│
│ 01 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │
│ │externe │ 200│
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │
│ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │
│ │potrivit dispoziţiilor legale │ 210│
│ 26 │Asistenţã tehnicã în cadrul programelor operaţionale │ 41.315│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 117.744│
│ 01 │Reclamã şi publicitate │ 225│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 93│
│ 03 │Prime de asigurare non-viaţa │ 140│
│ 04 │Chirii │ 2.000│
│ 06 │Prestãri servicii pentru transmiterea drepturilor │ 108.257│
│ 07 │Fondul Preşedintelui/Fondul conducãtorului instituţiei│ │
│ │publice │ 32│
│ 09 │Executarea silitã a creanţelor bugetare │ 145│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 6.852│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 6.414│
│ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 6.414│
│ 02 │Dobânzi aferente creditelor externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 6.414│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 1.992.143│
│ 01 │Transferuri curente │ 1.992.143│
│ 01 │Transferuri cãtre instituţii publice │ 14.234│
│ 04 │Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu │ │
│ │handicap │ 1.200.000│
│ 07 │Transferuri din bugetul de stat cãtre bugetul │ │
│ │asigurãrilor sociale de stat │ 13.280│
│ 26 │Transferuri privind contribuţia de asigurãri de │ │
│ │sãnãtate pentru persoanele aflate în concediu pentru │ │
│ │creşterea copilului │ 121.209│
│ 36 │Sprijin financiar la constituirea familiei │ 77.220│
│ 37 │Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru │ │
│ │încãlzirea locuinţei cu lemne, cãrbuni, combustibili │ │
│ │petrolieri │ 532.000│
│ 40 │Transferuri pentru acordarea trusoului pentru nou- │ │
│ │nãscuţi │ 34.200│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 4.606│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 3.976│
│ 03 │Programe cu finanţare rambursabila │ 2.000│
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │
│ │nerambursabila │ 391│
│ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 554│
│ 22 │Programe FSE │ 1.031│
│ 02 │B. Transferuri curente în strãinãtate (cãtre │ │
│ │organizaţii internaţionale) │ 630│
│ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 630│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALĂ │12.907.673│
│ 01 │Asigurãri sociale │ 7.893.828│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 5.013.845│
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 4.840.933│
│ 02 │Ajutoare sociale în natura │ 158.768│
│ 03 │Tichete de masa │ 13.853│
│ 04 │Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale │ 291│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 22.529│
│ 11 │Asociaţii şi fundaţii │ 22.500│
│ 17 │Despãgubiri civile │ 29│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 31.932│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 31.932│
│ 01 │Active fixe │ 21.904│
│ 01 │Construcţii │ 5.560│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 3.210│
│ 03 │Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale │ 9.760│
│ 30 │Alte active fixe │ 3.374│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 10.028│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 6.838│
│ 80 │TITLUL XIII ÎMPRUMUTURI │ 267│
│ 02 │Împrumuturi pentru persoane cu statut de refugiat │ 267│
│ 81 │TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 6.571│
│ 01 │Rambursãri de credite externe │ 6.571│
│ 01 │Rambursãri de credite externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 6.571│
│6801 01 │Administraţie centrala │ 94.205│
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 98.608│
│ 03 │Pensii şi ajutoare pentru batranete │ 7.891.621│
│ 05 │Asistenta socialã în caz de boli şi invaliditati │ 1.253.352│
│ 02 │Asistenta socialã în caz de invaliditate │ 1.253.352│
│ 06 │Asistenta socialã pentru familie şi copii │ 4.410.053│
│ 08 │Ajutoare la trecerea în rezerva, retragere sau │ │
│ │pensionare │ 119.872│
│ 09 │Ajutoare pentru urmaşi │ 754│
│ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ 1.155.594│
│ 01 │Ajutor social │ 1.042.500│
│ 03 │Centre de primire şi cazare a persoanelor solicitante │ │
│ │a statutului de refugiat │ 2.517│
│ 04 │Servicii sociale │ 34.019│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii │ │
│ │sociale │ 76.558│
│ 25 │Cercetare şi dezvoltare în domeniul asigurãrilor şi │ │
│ │asistenţei sociale │ 1.566│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurãrilor şi asistenţei│ │
│ │sociale │ 239.776│
│7001 │LOCUINŢE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA │ 1.683.069│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 721.668│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 13.380│
│ 22 │Finanţarea acţiunilor din domeniul apelor │ 10.000│
│ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 3.380│
│ 01 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │
│ │externe │ 3.380│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 188.570│
│ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 188.570│
│ 02 │Dobânzi aferente creditelor externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 188.570│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 23.962│
│ 30 │Alte subvenţii │ 23.962│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 187.029│
│ 01 │Transferuri curente │ 31.602│
│ 01 │Transferuri cãtre instituţii publice │ 1.102│
│ 13 │Transferuri pentru lucrãrile de cadastru imobiliar │ 5.500│
│ 32 │Reabilitarea termica a clãdirilor de locuit │ 25.000│
│ 02 │Transferuri de capital │ 155.427│
│ 03 │Program pentru pietruirea drumurilor şi alimentarea cu│ │
│ │apa a satelor │ 100.227│
│ 04 │Programul pentru construcţii de locuinţe şi sali de │ │
│ │sport │ 41.500│
│ 05 │Finanţarea elaborãrii si/sau actualizãrii planurilor │ │
│ │urbanistice generale şi a regulamentelor locale de │ │
│ │urbanism │ 3.700│
│ 09 │Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului │ │
│ │seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de │ │
│ │locuinţa │ 10.000│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 308.727│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 308.727│
│ 03 │Programe cu finanţare rambursabila │ 35.527│
│ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 267.000│
│ 18 │Alte transferuri curente interne │ 1.200│
│ 26 │Sprijin financiar pentru construirea de locuinţe, │ │
│ │reabilitarea, consolidarea şi extinderea louintelor │ │
│ │existente │ 3.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 707.021│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 707.021│
│ 01 │Active fixe │ 707.021│
│ 01 │Construcţii │ 706.521│
│ 30 │Alte active fixe │ 500│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 254.380│
│ 81 │TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 254.380│
│ 01 │Rambursãri de credite externe │ 254.380│
│ 01 │Rambursãri de credite externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 254.380│
│7001 03 │Locuinţe │ 480.439│
│ 01 │Dezvoltarea sistemului de locuinţe │ 480.439│
│ 05 │Alimentare cu apa şi amenajãri hidrotehnice │ 707.728│
│ 02 │Amenajãri hidrotehnice │ 707.728│
│ 50 │Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor si│ │
│ │dezvoltãrii comunale │ 494.902│
│7401 │PROTECŢIA MEDIULUI │ 457.841│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 406.905│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 144.160│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 111.752│
│ 01 │Salarii de baza │ 66.742│
│ 02 │Salarii de merit │ 2.500│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 3.000│
│ 04 │Spor de vechime │ 11.244│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de munca │ 2.000│
│ 06 │Alte sporuri │ 2.000│
│ 07 │Ore suplimentare │ 3.500│
│ 08 │Fond de premii │ 12.916│
│ 09 │Prima de vacanta │ 6.000│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din afarã unitãţii │ 400│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 1.000│
│ 14 │Indemnizaţii de detaşare │ 5│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 445│
│ 03 │Contribuţii │ 32.408│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 21.705│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 2.215│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 6.705│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de munca şi │ │
│ │boli profesionale │ 554│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 950│
│ 07 │Contribuţii la Fondul de garantare a creantelor │ 279│
│ │salariale │ │
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 85.315│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 42.444│
│ 01 │Furnituri de birou │ 2.800│
│ 02 │Materiale pentu curatenie │ 283│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forta motrica │ 4.250│
│ 04 │Apa, canal şi salubritate │ 400│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 3.900│
│ 06 │Piese de schimb │ 830│
│ 07 │Transport │ 81│
│ 08 │Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 3.740│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 20.960│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 5.200│
│ 02 │Reparaţii curente │ 2.000│
│ 03 │Hrana │ 70│
│ 01 │Hrana pentru oameni │ 70│
│ 04 │Medicamente si materiale sanitare │ 40│
│ 03 │Reactivi │ 40│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 3.883│
│ 01 │Uniforme şi echipament │ 400│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 3.483│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 4.748│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 2.405│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 2.343│
│ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 10.000│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 600│
│ 12 │Consultanta si expertiza │ 13│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 2.600│
│ 14 │Protecţia muncii │ 319│
│ 16 │Studii şi cercetãri │ 300│
│ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 330│
│ 01 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │
│ │externe │ 330│
│ 26 │Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale │ 12.000│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 5.968│
│ 01 │Reclama şi publicitate │ 1.433│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 33│
│ 03 │Prime de asigurare non-viaţa │ 700│
│ 04 │Chirii │ 1.800│
│ 07 │Fondul Preşedintelui/Fondul conducãtorului instituţiei│ │
│ │publice │ 22│
│ 09 │Executarea silita a creantelor bugetare │ 30│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 1.950│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 6.000│
│ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 6.000│
│ 02 │Dobânzi aferente creditelor externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 6.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 112.258│
│ 01 │Transferuri curente │ 6.690│
│ 01 │Transferuri cãtre instituţii publice │ 6.690│
│ 02 │Transferuri de capital │ 105.568│
│ 14 │Programe multianuale de mediu şi gospodãrire a apelor │ 105.568│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 59.122│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 49.622│
│ 03 │Programe cu finanţare rambursabila │ 10.575│
│ 07 │Programe comunitare │ 6.000│
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │
│ │nerambursabila │ 26.397│
│ 11 │Cofinanţarea asistenţei financiare nerambursabile post│ │
│ │aderare de la Comunitatea Europeanã │ 3.830│
│ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 2.320│
│ 18 │Alte transferuri curente interne │ 500│
│ 02 │B. Transferuri curente în strãinãtate (cãtre │ │
│ │organizaţii internaţionale) │ 9.500│
│ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 9.500│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 50│
│ 17 │Despãgubiri civile │ 50│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 50.936│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 50.936│
│ 01 │Active fixe │ 36.500│
│ 01 │Construcţii │ 30.000│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 3.000│
│ 03 │Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale │ 3.000│
│ 30 │Alte active fixe │ 500│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 14.436│
│7401 01 │Administraţie centrala │ 109.086│
│ 03 │Reducerea şi controlul poluarii │ 338.455│
│ 25 │Cercetare şi dezvoltare în domeniul mediului │ 10.300│
│8001 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA │ 1.429.272│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1 263.849│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 62.447│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 49.212│
│ 01 │Salarii de baza │ 32.481│
│ 02 │Salarii de merit │ 560│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 1.241│
│ 04 │Spor de vechime │ 4.605│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de munca │ 1.755│
│ 06 │Alte sporuri │ 274│
│ 07 │Ore suplimentare │ 787│
│ 08 │Fond de premii │ 3.526│
│ 09 │Prima de vacanta │ 1.093│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din afarã unitãţii │ 861│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 1.492│
│ 16 │Alocatii pentru locuinte │ 90│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 447│
│ 03 │Contribuţii │ 13.235│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 8.817│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 949│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 2.749│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de munca şi │ │
│ │boli profesionale │ 233│
│ 05 │Prime de asigurare viaţa plãtite de angajator pentru │ │
│ │angajaţi │ 35│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 357│
│ 07 │Contribuţii la Fondul de garantare a creantelor │ 95│
│ │salariale │ │
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 144.525│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 30.142│
│ 01 │Furnituri de birou │ 961│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 226│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forta motrica │ 4.471│
│ 04 │Apa, canal şi salubritate │ 406│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 1.986│
│ 06 │Piese de schimb │ 612│
│ 08 │Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 3.066│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 4.423│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 13.991│
│ 02 │Reparaţii curente │ 3.095│
│ 03 │Hrana │ 9│
│ 02 │Hrana pentru animale │ 9│
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 11│
│ 01 │Medicamente │ 8│
│ 02 │Materiale sanitare │ 3│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 1.006│
│ 01 │Uniforme şi echipament │ 43│
│ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 25│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 938│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 2.276│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 534│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 1.742│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 292│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 560│
│ 14 │Protecţia muncii │ 274│
│ 21 │Meteorologie │ 52.717│
│ 23 │Prevenirea şi combaterea inundatiilor şi ingheturilor │ 7.905│
│ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 11│
│ 01 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │
│ │externe │ 11│
│ 26 │Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale │ 40.831│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 5.396│
│ 01 │Reclama şi publicitate │ 78│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 177│
│ 03 │Prime de asigurare non-viaţa │ 143│
│ 04 │Chirii │ 2.587│
│ 07 │Fondul Preşedintelui/Fondul conducãtorului instituţiei│ │
│ │publice │ 4│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 2.407│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 4.341│
│ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 4.341│
│ 02 │Dobânzi aferente creditelor externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 4.341│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 448.600│
│ 13 │Susţinerea exportului, a mediului de afaceri şi a │ 448.600│
│ │tranzacţiilor internaţionale │ │
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 329.043│
│ 01 │Transferuri curente │ 64.043│
│ 01 │Transferuri cãtre instituţii publice │ 16.146│
│ 13 │Transferuri pentru lucrãrile de cadastru imobiliar │ 47.897│
│ 02 │Transferuri de capital │ 265.000│
│ 06 │Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de │ 265.000│
│ │termoficare │ │
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 274.893│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 273.666│
│ 05 │Programul de realizare a sistemului naţional │ │
│ │antigrindina │ 36.090│
│ 11 │Cofinanţarea asistenţei financiare nerambursabile post│ │
│ │aderare de la Comunitatea Europeanã │ 26.287│
│ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 2.100│
│ 13 │Programe de dezvoltare │ 109.189│
│ 16 │Sprijinirea înfiinţãrii de noi întreprinderi şi │ │
│ │susţinerea dezvoltãrii întreprinderilor mici şi │ │
│ │mijlocii │ 100.000│
│ 02 │B. Transferuri curente în strãinãtate (cãtre │ │
│ │organizaţii internaţionale) │ 1.227│
│ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 1.227│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 150.283│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 150.283│
│ 01 │Active fixe │ 42.616│
│ 01 │Construcţii │ 37.838│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 2.110│
│ 03 │Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale │ 2.423│
│ 30 │Alte active fixe │ 245│
│ 02 │Stocuri │ 100.242│
│ 01 │Rezerve de stat şi de mobilizare │ 100.242│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 7.425│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 15.140│
│ 80 │TITLUL XIII ÎMPRUMUTURI │ 6.000│
│ 01 │Împrumuturi acordate pentru obiective aprobate prin │ │
│ │convenţii bilaterale şi interguvernamentale │ 6.000│
│ 81 │TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 9.140│
│ 01 │Rambursãri de credite externe │ 9.140│
│ 01 │Rambursãri de credite externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 9.140│
│8001 01 │Acţiuni generale economice şi comerciale │ 1.429.216│
│ 01 │Administraţie centrala │ 519.476│
│ 03 │Meteorologie │ 54.717│
│ 05 │Sistemul naţional antigrindina │ 36.090│
│ 06 │Prevenire şi combatere inundatii şi gheturi │ 8.005│
│ 07 │Susţinerea exportului, a mediului de afaceri şi a │ 398.900│
│ │tranzacţiilor internaţionale │ │
│ 10 │Programe de dezvoltare regionala şi socialã │ 176.307│
│ 11 │Rezerve de stat şi de mobilizare │ 181.824│
│ 30 │Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi │ │
│ │comerciale │ 53.897│
│ 02 │Acţiuni generale de munca │ 56│
│ 04 │Mãsuri active pentru combaterea somajului │ 56│
│8101 │COMBUSTIBILI SI ENERGIE │ 806.393│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 806.393│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 315.940│
│ 01 │Subvenţii pe produse │ 301.818│
│ 18 │Protecţie socialã în sectorul minier │ 14.122│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 285.735│
│ 01 │Transferuri curente │ 285.735│
│ 34 │Transferuri pentru compensarea cresterilor neprevizio-│ │
│ │nate ale preţurilor la combustibili │ 285.735│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 204.718│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 204.718│
│ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 204.718│
│8101 02 │Cãrbune şi alţi combustibili minerali solizi │ 330.940│
│ 04 │Combustibil nuclear │ 750│
│ 05 │Energie electrica │ 156.500│
│ 06 │Energie termica │ 285.735│
│ 50 │Alte cheltuieli privind combustibilii şi energia │ 32.468│
│8201 │INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCŢII │ 474.950│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 400.162│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 742│
│ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 742│
│ 01 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │
│ │externe │ 742│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 38.396│
│ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 38.396│
│ 02 │Dobânzi aferente creditelor externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 38.396│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 229.832│
│ 01 │Subvenţii pe produse │ 29.200│
│ 03 │Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi │ │
│ │tarif │ 650│
│ 06 │Acţiuni de ecologizare │ 12.000│
│ 16 │Programe de conservare sau de închidere a minelor │ 185.132│
│ 18 │Protecţie socialã în sectorul minier │ 2.850│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 31.490│
│ 02 │Transferuri de capital │ 31.490│
│ 06 │Retehnologizarea centralelor termice şi electrice │ │
│ │de termoficare │ 31.490│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 99.702│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 99.702│
│ 01 │Restructurarea industriei de apãrare │ 30.000│
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │
│ │nerambursabila │ 1.121│
│ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 68.481│
│ 18 │Alte transferuri curente interne │ 100│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 74.788│
│ 81 │TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 74.788│
│ 01 │Rambursãri de credite externe │ 74.788│
│ 01 │Rambursãri de credite externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 74.788│
│8201 01 │Industria extractivã a resurselor minerale altele │ │
│ │decât combustibilii minerali │ 69.999│
│ 02 │Industria prelucratoare │ 72.632│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul industriei │ 332.319│
│8301 │AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VÂNĂTOARE │ 6.331.897│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 6.053.497│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 583.003│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 452.390│
│ 01 │Salarii de baza │ 182.690│
│ 02 │Salarii de merit │ 8.650│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 11.000│
│ 04 │Spor de vechime │ 50.000│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de munca │ 3.900│
│ 06 │Alte sporuri │ 60.100│
│ 07 │Ore suplimentare │ 36.800│
│ 08 │Fond de premii │ 56.500│
│ 09 │Prima de vacanta │ 37.000│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din afarã unitãţii │ 750│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 2.000│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 3.000│
│ 03 │Contribuţii │ 130.613│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 87.826│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 10.084│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 27.023│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de munca şi │ │
│ │boli profesionale │ 1.802│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 3.828│
│ 07 │Contribuţii la Fondul de garantare a creantelor │ 50│
│ │salariale │ │
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 230.719│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 172.581│
│ 01 │Furnituri de birou │ 4.300│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 1.200│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forta motrica │ 7.600│
│ 04 │Apa, canal şi salubritate │ 1.000│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 21.000│
│ 06 │Piese de schimb │ 1.600│
│ 07 │Transport │ 350│
│ 08 │Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 8.500│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 108.717│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 18.314│
│ 02 │Reparaţii curente │ 8.500│
│ 03 │Hrana │ 200│
│ 01 │Hrana pentru oameni │ 100│
│ 02 │Hrana pentru animale │ 100│
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 600│
│ 02 │Materiale sanitare │ 300│
│ 03 │Reactivi │ 100│
│ 04 │Dezinfectanţi │ 200│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 13.150│
│ 01 │Uniforme şi echipament │ 650│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 12.500│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 3.500│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 2.000│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 1.500│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 785│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 3.520│
│ 14 │Protectia muncii │ 350│
│ 18 │Plati pentru finanţarea patrimoniului genetic al │ │
│ │animalelor │ 13.436│
│ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 760│
│ 01 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │
│ │externe │ 760│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 13.337│
│ 01 │Reclama şi publicitate │ 250│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 125│
│ 04 │Chirii │ 3.446│
│ 06 │Prestãri servicii pentru transmiterea drepturilor │ 15│
│ 07 │Fondul Preşedintelui/Fondul conducãtorului instituţiei│ │
│ │publice │ 18│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9.483│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 29.010│
│ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 29.010│
│ 02 │Dobânzi aferente creditelor externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 29.010│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 3.065.567│
│ 03 │Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi │ │
│ │tarif │ 347.300│
│ 06 │Acţiuni de ecologizare │ 30.000│
│ 08 │Subvenţii pentru dobânzi la credite bancare │ 2.000│
│ 12 │Subvenţii pentru completarea primelor de asigurare │ │
│ │pentru factorii de risc din agricultura │ 10.000│
│ 15 │Sprijinirea producãtorilor agricoli │ 2.676.267│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 747.448│
│ 01 │Transferuri curente │ 747.448│
│ 01 │Transferuri cãtre instituţii publice │ 747.448│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.333.150│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 1.328.350│
│ 03 │Programe cu finanţare rambursabila │ 32.582│
│ 06 │Sprijinirea proprietarilor de pãduri │ 24.993│
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │
│ │nerambursabila │ 773│
│ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 278.300│
│ 24 │Programe FEADR │ 408.919│
│ 25 │Programe FEP │ 28.000│
│ 27 │Programe FEGA │ 554.783│
│ 02 │B. Transferuri curente în strãinãtate (cãtre │ │
│ │organizaţii internaţionale) │ 4.800│
│ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 4.800│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 64.600│
│ 09 │Despãgubiri acordate producãtorilor agricoli în caz de│ │
│ │calamitaţi naturale în agricultura │ 4.000│
│ 17 │Despãgubiri civile │ 600│
│ 18 │Despãgubiri pentru animale sacrificate în vederea │ │
│ │prevenirii şi combaterii epizootiilor │ 35.000│
│ 27 │Renta viagera agricola │ 25.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 263.000│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 263.000│
│ 01 │Active fixe │ 256.000│
│ 01 │Construcţii │ 169.000│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 25.000│
│ 03 │Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale │ 47.000│
│ 30 │Alte active fixe │ 15.000│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 7.000│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 15.400│
│ 81 │TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 15.400│
│ 01 │Rambursãri de credite externe │ 15.400│
│ 01 │Rambursãri de credite externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 15.400│
│8301 01 │Administraţie centrala │ 111.690│
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 844.663│
│ 03 │Agricultura │ 3.554.348│
│ 01 │Amendare soluri acide şi alcaline │ 14.500│
│ 02 │Îmbunãtãţiri funciare, irigaţii, desecãri şi │ │
│ │combaterea eroziunii solului │ 531.145│
│ 03 │Protecţia plantelor şi carantina fitosanitara │ 37.321│
│ 04 │Programe pentru sprijinirea producãtorilor agricoli │ 2.701.267│
│ 05 │Reproductia şi selecţia animalelor │ 18.515│
│ 30 │Alte cheltuieli în domeniul agriculturii │ 251.600│
│ 04 │Silvilcultura │ 172.105│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, │ │
│ │silviculturii, pisciculturii şi vânãtorii │ 1.649.091│
│8401 │TRANSPORTURI │ 7.011.205│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 6.049.564│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 36.453│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 28.850│
│ 01 │Salarii de baza │ 14.535│
│ 02 │Salarii de merit │ 479│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 1.112│
│ 04 │Spor de vechime │ 3.152│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de munca │ 1.659│
│ 06 │Alte sporuri │ 1.464│
│ 07 │Ore suplimentare │ 423│
│ 08 │Fond de premii │ 2.590│
│ 09 │Prima de vacanta │ 857│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din afarã unitãţii │ 47│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 534│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 1.998│
│ 03 │Contribuţii │ 7.603│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 4.896│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 583│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 1.699│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de munca şi │ │
│ │boli profesionale │ 153│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 207│
│ 07 │Contribuţii la Fondul de garantare a creantelor │ 65│
│ │salariale │ │
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 63.677│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 12.760│
│ 01 │Furnituri de birou │ 407│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 30│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forta motrica │ 1.570│
│ 04 │Apa, canal şi salubritate │ 160│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 1.200│
│ 06 │Piese de schimb │ 600│
│ 07 │Transport │ 35│
│ 08 │Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 2.095│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 2.923│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 3.740│
│ 02 │Reparaţii curente │ 1.200│
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 8│
│ 01 │Medicamente │ 5│
│ 02 │Materiale sanitare │ 3│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 725│
│ 01 │Uniforme şi echipament │ 75│
│ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 25│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 625│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 2.678│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 1.010│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 1.668│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 224│
│ 12 │Consultanţa şi expertiza │ 50│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 569│
│ 14 │Protecţia muncii │ 215│
│ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 8.525│
│ 01 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │
│ │externe │ 8.525│
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ 110│
│ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului,portivit│ │
│ │dispoziţiilor legale │ │
│ 26 │Asistenţa tehnicã în cadrul programelor operaţionale │ 32.800│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 3.813│
│ 01 │Reclama şi publicitate │ 10│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 118│
│ 04 │Chirii │ 12│
│ 07 │Fondul Preşedintelui/Fondul conducãtorului instituţiei│ │
│ │publice │ 12│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 3.661│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 804.706│
│ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 804.706│
│ 02 │Dobânzi aferente creditelor externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 804.706│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 1.266.297│
│ 02 │Subvenţii pe activitãţi │ 25.910│
│ 04 │Subvenţii pentru susţinerea transportului feroviar │ │
│ │public de cãlãtori │ 931.110│
│ 05 │Subvenţii pentru transportul de cãlãtori cu metroul │ 250.529│
│ 14 │Susţinerea infrastructurii de transport │ 45.100│
│ 30 │Alte subvenţii │ 13.648│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 802.453│
│ 01 │Transferuri curente │ 543.413│
│ 01 │Transferuri cãtre instituţii publice │ 10.500│
│ 28 │Întreţinerea infrastructurii rutiere │ 532.913│
│ 02 │Transferuri de capital │ 259.040│
│ 13 │Dezvoltarea infrastructurii rutiere │ 259.040│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 3.061.578│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 3.060.611│
│ 03 │Programe cu finanţare rambursabila │ 751.798│
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │
│ │nerambursabila │ 8.200│
│ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 1.812.127│
│ 21 │Programe FEDER │ 27.588│
│ 23 │Programe FC │ 18.040│
│ 28 │Cheltuieli neeligibile ISPA │ 442.858│
│ 02 │B. Transferuri curente în strãinãtate (cãtre │ │
│ │organizaţii internaţionale) │ 967│
│ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 967│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 14.400│
│ 01 │Burse │ 14.400│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 13.920│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 13.920│
│ 01 │Active fixe │ 12.420│
│ 01 │Construcţii │ 1.100│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 10.900│
│ 03 │Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale │ 370│
│ 30 │Alte active fixe │ 50│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 1.500│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 947.721│
│ 81 │TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 947.721│
│ 01 │Rambursãri de credite externe │ 947.721│
│ 01 │Rambursãri de credite externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 947.721│
│8401 01 │Administraţie centrala │ 387.200│
│ 03 │Transport rutier │ 3.717.212│
│ 01 │Drumuri şi poduri │ 3.717.212│
│ 04 │Transport feroviar │ 2.515.628│
│ 01 │Transport pe cale feratã │ 2.047.798│
│ 02 │Transport cu metroul │ 467.830│
│ 05 │Transport pe apa │ 161.767│
│ 06 │Transport aerian │ 229.398│
│ 02 │Aviaţia civilã │ 211.046│
│ 03 │Zboruri speciale │ 18.352│
│8501 │COMUNICAŢII │ 27.308│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 19.408│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 6.660│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 5.196│
│ 01 │Salarii de baza │ 3.211│
│ 02 │Salarii de merit │ 120│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 150│
│ 04 │Spor de vechime │ 270│
│ 06 │Alte sporuri │ 130│
│ 07 │Ore suplimentare │ 270│
│ 08 │Fond de premii │ 400│
│ 09 │Prima de vacanta │ 220│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din afarã unitãţii │ 30│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 150│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 245│
│ 03 │Contribuţii │ 1.464│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 984│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 101│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 303│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de munca şi │ │
│ │boli profesionale │ 20│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 43│
│ 07 │Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor │ 13│
│ │salariale │ │
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 3.798│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 1.300│
│ 01 │Furnituri de birou │ 160│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 70│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forta motrica │ 250│
│ 04 │Apa, canal şi salubritate │ 30│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 100│
│ 06 │Piese de schimb │ 90│
│ 08 │Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 200│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 400│
│ 02 │Reparaţii curente │ 80│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 100│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 100│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 350│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 100│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 250│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 70│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 150│
│ 14 │Protecţia muncii │ 15│
│ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 235│
│ 01 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │
│ │externe │ 235│
│ 26 │Asistenţa tehnicã în cadrul programelor operaţionale │ 1.323│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 175│
│ 01 │Reclama şi publicitate │ 50│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 25│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 100│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 3.750│
│ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 3.750│
│ 02 │Dobânzi aferente creditelor externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 3.750│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 5.200│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 4.500│
│ 03 │Programe cu finanţare rambursabila │ 4.500│
│ 02 │B. Transferuri curente în strãinãtate (cãtre │ │
│ │organizaţii internaţionale) │ 700│
│ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 700│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 7.900│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 7.900│
│ 01 │Active fixe │ 7.900│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 100│
│ 03 │Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale │ 7.727│
│ 30 │Alte active fixe │ 73│
│8501 01 │Comunicaţii │ 27.308│
│8601 │CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC │ 117.640│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 117.440│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 720│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 557│
│ 01 │Salarii de baza │ 382│
│ 02 │Salarii de merit │ 11│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 28│
│ 04 │Spor de vechime │ 56│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de munca │ 10│
│ 06 │Alte sporuri │ 20│
│ 08 │Fond de premii │ 45│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 5│
│ 03 │Contribuţii │ 163│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 108│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 11│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 33│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de munca şi │ │
│ │boli profesionale │ 5│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 6│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 75.420│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 74│
│ 01 │Furnituri de birou │ 2│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 2│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forta motrica │ 27│
│ 04 │Apa, canal şi salubritate │ 6│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 2│
│ 08 │Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 5│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 6│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 24│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 5│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 5│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 7│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 2│
│ 02 │Deplasãri in strãinãtate │ 5│
│ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 45.000│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 2│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 30.332│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 30.332│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 41.300│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 41.300│
│ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 36.800│
│ 18 │Alte transferuri curente interne │ 4.500│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 200│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 200│
│ 01 │Active fixe │ 200│
│ 03 │Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale │ 200│
│8601 02 │Cercetare şi dezvoltare în domeniul agriculturii, │ │
│ │silviculturii, pisciculturii şi vânãtorii │ 70.310│
│ 03 │Cercetare şi dezvoltare în domeniul combustibilului si│ │
│ │energiei │ 38.350│
│ 04 │Cercetare şi dezvoltare în domeniul industriei │ │
│ │extractive, prelucratoare şi construcţiilor │ 8.980│
│8701 │ALTE ACŢIUNI ECONOMICE │ 52.550│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 44.280│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 30.220│
│ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 220│
│ 01 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │
│ │externe │ 220│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 30.000│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 30.000│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 8.060│
│ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 8.060│
│ 02 │Dobânzi aferente creditelor externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 8.060│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 6.000│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 6.000│
│ 15 │Fond Roman de Dezvoltare Socialã │ 6.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 270│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 270│
│ 01 │Active fixe │ 270│
│ 03 │Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale │ 270│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 8.000│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 8.000│
│ 01 │Rambursãri de credite externe │ 8.000│
│ 01 │Rambursãri de credite externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 8.000│
│8701 01 │Fondul Roman de Dezvoltare Socialã │ 20.250│
│ 04 │Turism │ 30.270│
│ 05 │Proiecte de dezvoltare multifuncţionale │ 2.030│
│5006 │CREDITE EXTERNE │ │
│ │--------------- │ 3.312.978│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.785.678│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 669│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 568│
│ 01 │Salarii de bazã │ 403│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 165│
│ 03 │Contribuţii │ 101│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 53│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 16│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 24│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de muncã │ │
│ │şi boli profesionale │ 6│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 2│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 129.709│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 49.861│
│ 01 │Furnituri de birou │ 205│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 21│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţã motricã │ 23│
│ 04 │Apã, canal şi salubritate │ 12│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 78│
│ 08 │Piese de schimb │ 16│
│ 08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 80│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 48.255│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 1.171│
│ 02 │Reparaţii curente │ 257│
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 282│
│ 02 │Materiale sanitare │ 282│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 69.715│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 69.715│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 1.120│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 401│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 719│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 72│
│ 12 │Consultanţã şi expertizã │ 5.974│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 611│
│ 16 │Studii şi cercetãri │ 815│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 1.002│
│ 03 │Prime de asigurare non-viaţã │ 4│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 998│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI │ │
│ │ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 74.582│
│ 02 │Transferuri de capital │ 74.582│
│ 03 │Program pentru pietruirea drumurilor şi alimentarea │ │
│ │cu apã a satelor │ 74.582│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.568.888│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 1.568.888│
│ 03 │Programe cu finanţare rambursabilã │ 1.329.577│
│ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 205.694│
│ 13 │Programe de dezvoltare │ 25.937│
│ 15 │Fond Român de Dezvoltare Socialã │ 7.680│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 11.830│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 11.830│
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 11.830│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.526.300│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.526.300│
│ 01 │Active fixe │ 1.055.789│
│ 01 │Construcţii │ 538.216│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 440.702│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active corporale │ 23.227│
│ 30 │Alte active fixe │ 53.644│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 150.027│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 1.000│
│ 80 │TITLUL XIII ÎMPRUMUTURI │ 1.000│
│ 09 │Împrumuturi acordate de agenţiile guvernamentale │ │
│ │şi administrate prin agenţii de credit │ 1.000│
│5106 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 20.549│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 8.611│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 139│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 14│
│ 08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 11│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 3│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 125│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 125│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 8.472│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 8.472│
│ 03 │Programe cu finanţare rambursabilã │ 8.472│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 11.938│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 11.938│
│ 01 │Active fixe │ 11.938│
│ 30 │Alte active fixe │ 11.938│
│5106 01 │Autoritãţi executive şi legislative │ 20.549│
│ 03 │Autoritãţi executive │ 20.549│
│6106 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA NAŢIONALĂ │ 744.570│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 95.254│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 65.600│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 45.600│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 45.600│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 20.000│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 20.000│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 29.654│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 29.654│
│ 03 │Programe cu finanţare rambursabilã │ 29.654│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 649.316│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 649.316│
│ 01 │Active fixe │ 349.242│
│ 01 │Construcţii │ 26.704│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 312.538│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active corporale │ 10.000│
│6106 01 │Administraţia centralã │ 42.512│
│ 03 │Ordine publicã │ 378.626│
│ 03 │Paza şi supravegherea frontierei │ 378.626│
│ 04 │Siguranţa naţionalã │ 300.074│
│ 05 │Protecţie civilã şi protecţie contra incendiilor │ 23.358│
│6506 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 201.791│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 39.795│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 47│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 47│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 47│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 38.248│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 3.861│
│ 01 │Furnituri de birou │ 131│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 5│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţã motricã │ 7│
│ 04 │Apã, canal şi salubritate │ 4│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 54│
│ 08 │Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 37│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 2.655│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 968│
│ 02 │Reparaţii curente │ 28│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 29.140│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 29.140│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 687│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 267│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 420│
│ 12 │Consultanţã şi expertizã │ 4.348│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 184│
│ 03 │Prime de asigurare non-viaţã │ 4│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 180│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.500│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 1.500│
│ 03 │Programe cu finanţare rambursabilã │ 1.500│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 161.996│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 161.996│
│ 01 │Active fixe │ 161.996│
│ 01 │Construcţii │ 157.671│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 103│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active corporale │ 4.222│
│6506 03 │Învãţãmânt preşcolar şi primar │ 89.940│
│ 01 │Învãţãmânt preşcolar │ 10.588│
│ 02 │Învãţãmânt primar │ 79.352│
│ 04 │Învãţãmânt secundar │ 76.381│
│ 01 │Învãţãmânt secundar inferior │ 42.237│
│ 02 │Învãţãmânt secundar superior │ 20.000│
│ 03 │Învãţãmânt profesional │ 14.144│
│ 06 │Învãţãmânt superior │ 35.470│
│ 01 │Învãţãmânt universitar │ 35.470│
│6606 │SĂNĂTATE │ 307.871│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 24.774│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 25│
│ 01 │Cheltuieli salariate în bani │ 25│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 25│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 22.249│
│ 02 │Reparaţii curente │ 229│
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 282│
│ 02 │Materiale sanitare │ 282│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 19.308│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 19.308│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 284│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 67│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 217│
│ 12 │Consultanţa şi expertizã │ 1.120│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 461│
│ 16 │Studii şi cercetãri │ 565│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 2.500│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 2.500│
│ 03 │Programe cu finanţare rambursabilã │ 2.500│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 283.097│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 283.097│
│ 01 │Active fixe │ 173.630│
│ 01 │Construcţii │ 46.408│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 127.211│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active corporale │ 5│
│ 30 │Alte active fixe │ 6│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 89.057│
│6606 06 │Servicii medicale în unitãţi sanitare cu paturi │ 257.788│
│ 01 │Spitale generale │ 257.788│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul sãnãtãţii │ 50.083│
│ 50 │Alte instituţii şi acţiuni sanitare │ 50.083│
│6706 │CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE │ 106.003│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 106.003│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 106.003│
│ 01 │Active fixe │ 45.033│
│ 01 │Construcţii │ 45.033│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 60.970│
│6706 03 │Servicii culturale │ 106.003│
│ 02 │Biblioteci publice comunale, orãşeneşti, municipale │ 30.000│
│ 04 │Instituţii publice de spectacole şi concerte │ 15.033│
│ 12 │Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice │ 60.970│
│6806 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 41.610│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 26.760│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 597│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 496│
│ 01 │Salarii de bazã │ 403│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 93│
│ 03 │Contribuţii │ 101│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 53│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 16│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 24│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de muncã │ │
│ │şi boli profesionale │ 6│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 2│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 3.083│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 386│
│ 01 │Furnituri de birou │ 74│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 16│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţã motricã │ 16│
│ 04 │Apã, canal şi salubritate │ 8│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 24│
│ 06 │Piese de schimb │ 16│
│ 08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 32│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 200│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 1.142│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 1.142│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 149│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 67│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 82│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 72│
│ 12 │Consultanţã şi expertizã │ 506│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 150│
│ 16 │Studii şi cercetãri │ 250│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 428│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 428│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 11.250│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 11.250│
│ 03 │Programe cu finanţare rambursabilã │ 11.250│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 11.830│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 11.830│
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 11.830│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 14.850│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 14.850│
│ 01 │Active fixe │ 14.850│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 850│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active corporale │ 9.000│
│ 30 │Alte active fixe │ 5.000│
│6806 02 │Servicii publice descentralizate │ 18.530│
│ 06 │Asistenţã socialã pentru familie şi copii │ 11.830│
│ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ 11.250│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul prevenirii │ │
│ │excluderii sociale │ 11.250│
│7006 │LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ │ 625.790│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 326.690│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 74.582│
│ 02 │Transferuri de capital │ 74.582│
│ 03 │Program pentru pietruirea drumurilor şi alimentarea │ │
│ │cu apã a satelor │ 74.582│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 252.108│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 252.108│
│ 03 │Programe cu finanţare rambursabilã │ 147.283│
│ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 104.825│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 299.100│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 299.100│
│ 01 │Active fixe │ 299.100│
│ 01 │Construcţii │ 262.400│
│ 30 │Alte active fixe │ 36.700│
│7006 03 │Locuinţe │ 217.225│
│ 01 │Dezvoltarea sistemului de locuinţe │ 217.225│
│ 05 │Alimentare cu apã şi amenajãri hidrotehnice │ 223.870│
│ 02 │Amenajãri hidrotehnice │ 223.870│
│ 50 │Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor │ │
│ │şi dezvoltãrii comunale │ 184.695│
│7406 │PROTECŢIA MEDIULUI │ 29.730│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 29.730│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 29.730│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 29.730│
│ 03 │Programe cu finanţare rambursabilã │ 29.730│
│7406 06 │Canalizarea şi tratarea apelor reziduale │ 29.730│
│8006 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ 26.327│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 26.327│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 390│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 390│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 390│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 25.937│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 25.937│
│ 13 │Programe de dezvoltare │ 25.937│
│8006 01 │Acţiuni generale economice şi comerciale │ 25.937│
│ 10 │Programe de dezvoltare regionalã şi socialã │ 25.937│
│ 02 │Acţiuni generale de muncã │ 390│
│ 04 │Mãsuri active pentru combaterea somajului │ 390│
│8306 │AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE │ 132.330│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 132.330│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 132.330│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 132.330│
│ 03 │Programe cu finanţare rambursabilã │ 132.330│
│8306 50 │Alte cheltuieli în domeniul agriculturii │ │
│ │silviculturii, pisciculturii şi vânãtorii │ 132.330│
│8406 │TRANSPORTURI │ 1.037.307│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.037.307│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.037.307│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 1.037.307│
│ 03 │Programe cu finanţare rambursabilã │ 936.438│
│ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 100.869│
│8406 01 │Administraţie centralã │ 214.555│
│ 03 │Transport rutier │ 528.363│
│ 01 │Drumuri şi poduri │ 528.363│
│ 04 │Transport feroviar │ 249.579│
│ 01 │Transport pe cale feratã │ 205.772│
│ 02 │Transport cu metroul │ 43.807│
│ 05 │Transport pe apã │ 44.810│
│8506 │COMUNICAŢII │ 30.420│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 30.420│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 30.420│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 30.420│
│ 03 │Programe cu finanţare rambursabilã │ 30.420│
│8506 01 │Comunicaţii │ 30.420│
│8706 │ALTE ACŢIUNI ECONOMICE │ 8.680│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 7.680│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 7.680│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 7.680│
│ 15 │Fond Roman de Dezvoltare Socialã │ 7.680│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 1.000│
│ 80 │TITLUL XIII ÎMPRUMUTURI │ 1.000│
│ 09 │Împrumuturi acordate de agenţiile guvernamentale şi │ │
│ │administrate prin agenţii de credit │ 1.000│
│8706 01 │Fondul Roman de Dezvoltare Socialã │ 7.680│
│ 50 │Alte acţiuni economice │ 1.000│
│5007 │CREDITE INTERNE │ │
│ │--------------- │ 6.060│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.000│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 3.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.060│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 3.060│
│6107 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ 6.060│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.000│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 3.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.060│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 3.060│
│6107 04 │Siguranţa naţionalã │ 6.060│
│5008 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ │
│ │------------------------------ │11.428.942│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │11.400.388│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 19.623│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 17.372│
│ 01 │Salarii de bazã │ 3.383│
│ 04 │Spor de vechime │ 422│
│ 06 │Alte sporuri │ 172│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din afara unitãţii │ 4.425│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 852│
│ 14 │Indemnizaţii de detaşare │ 1│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 8.117│
│ 03 │Contribuţii │ 2.251│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 1.322│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 181│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 630│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de muncã │ │
│ │şi boli profesionale │ 35│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 62│
│ 07 │Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor │ │
│ │salariale │ 21│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 127.331│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 86.572│
│ 01 │Furnituri de birou │ 469│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 100│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţã motricã │ 200│
│ 04 │Apã, canal şi salubritate │ 10│
│ 08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 10│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 22.616│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 63.167│
│ 02 │Reparaţii curente │ 12│
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 250│
│ 01 │Medicamente │ 150│
│ 02 │Materiale sanitare │ 100│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 7.352│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 7.352│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 2.600│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 570│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 2.030│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 10│
│ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 3│
│ 01 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │
│ │externe │ 3│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 30.532│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 30.532│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 21.310│
│ 01 │Transferuri curente │ 21.310│
│ 01 │Transferuri cãtre instituţii publice │ 21.310│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │11.231.304│
│ 01 │A. Transferuri interne │11.231.304│
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │
│ │nerambursabilã │ 1.523.181│
│ 09 │Programe ISPA │ 1.088.352│
│ 10 │Programe SAPARD │ 1.180.800│
│ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 179│
│ 18 │Alte transferuri curente interne │ 847.756│
│ 21 │Programe FEDER │ 1.721.273│
│ 22 │Programe FSE │ 32.013│
│ 23 │Programe FC │ 199.167│
│ 24 │Programe FEADR │ 1.640.000│
│ 25 │Programe FEP │ 87.500│
│ 27 │Programe FEGA │ 2.645.659│
│ 30 │Programe finanţate în cadrul facilitãţii Schengen │ 254.426│
│ 31 │Programe IPA │ 6.563│
│ 32 │Programe ENPI │ 4.435│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 820│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 820│
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 820│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 28.554│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 28.554│
│ 01 │Active fixe │ 28.554│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 8.639│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active corporale │ 11.749│
│ 30 │Alte active fixe │ 8.166│
│5108 │AUTORITĂŢI PUBLICE SI ACŢIUNI EXTERNE │ 688.272│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 672.778│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 11.623│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 9.992│
│ 01 │Salarii de bazã │ 1.786│
│ 04 │Spor de vechime │ 422│
│ 06 │Alte sporuri │ 172│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din afara unitãţii │ 4.425│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 659│
│ 14 │Indemnizaţii de detaşare │ 1│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 2.527│
│ 03 │Contribuţii │ 1.631│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 957│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 111│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 490│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de muncã şi │ │
│ │boli profesionale │ 20│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 42│
│ 07 │Contribuţii la fondul de garantare a creanţelor │ │
│ │salariale │ 11│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 78.418│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 50.156│
│ 01 │Furnituri de birou │ 35│
│ 08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 10│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 19.985│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 30.126│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 13│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 13│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 980│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 505│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 475│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 27.269│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 27.269│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 21.310│
│ 01 │Transferuri curente │ 21.310│
│ 01 │Transferuri cãtre instituţii publice │ 21.310│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 561.427│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 561.427│
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │
│ │nerambursabilã │ 41.367│
│ 21 │Programe FEDER │ 429.496│
│ 22 │Programe FSE │ 32.013│
│ 30 │Programe finanţate în cadrul facilitãţii Schengen │ 58.551│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 15.494│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 15.494│
│ 01 │Active fixe │ 15.494│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 4.014│
│ 03 │Mobilier, aparatura biroticã şi alte active corporale │ 8.070│
│ 30 │Alte active fixe │ 3.410│
│5108 01 │Autoritãţi executive şi legislative │ 688.272│
│ 03 │Autoritãţi executive │ 677.035│
│ 04 │Alte organe ale autoritãţilor publice │ 11.237│
│5308 │CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI DEZVOLTARE │ 8.856│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 8.856│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 8.856│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 8.856│
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │
│ │nerambursabilã │ 8.856│
│5308 02 │Cercetare şi dezvoltare pentru servicii publice │ │
│ │generale │ 8.856│
│6108 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ 423.536│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 419.857│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 5.774│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 5.774│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 184│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 5.590│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 15.419│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 3.091│
│ 01 │Furnituri de birou │ 100│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 100│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţã motricã │ 200│
│ 04 │Apã, canal şi salubritate │ 10│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 2.631│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 50│
│ 02 │Reparaţii curente │ 10│
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 250│
│ 01 │Medicamente │ 150│
│ 02 │Materiale sanitare │ 100│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 7.337│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 7.337│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 1.600│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 50│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 1.550│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 10│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 3.121│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 3.121│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 398.664│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 398.664│
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │
│ │nerambursabilã │ 205.022│
│ 30 │Programe finanţate în cadrul facilitãţii Schengen │ 193.642│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.679│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 3.679│
│ 01 │Active fixe │ 3.679│
│ 03 │Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale │ 3.679│
│6108 01 │Administraţia centralã │ 149.354│
│ 03 │Ordine publicã │ 212.110│
│ 01 │Poliţie │ 61.631│
│ 03 │Paza şi supravegherea frontierei │ 150.479│
│ 04 │Siguranţa naţionalã │ 25.368│
│ 06 │Autoritãţi judecãtoreşti │ 17.709│
│ 07 │Penitenciare │ 5.235│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi │ │
│ │siguranţei naţionale │ 13.760│
│6508 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 29.143│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 29.143│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 29.143│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 29.143│
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │
│ │nerambursabilã │ 29.143│
│6508 50 │Alte cheltuieli în domeniul învãţãmântului │ 29.143│
│6608 │SĂNĂTATE │ 49.130│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 49.130│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.226│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 1.606│
│ 01 │Salarii de bazã │ 1.597│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 9│
│ 03 │Contribuţii │ 620│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 365│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 70│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 140│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de muncã şi │ │
│ │boli profesionale │ 15│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 20│
│ 07 │Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor │ │
│ │salariale │ 10│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 503│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 334│
│ 01 │Furnituri de birou │ 334│
│ 02 │Reparaţii curente │ 2│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 2│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 2│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 20│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 15│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 5│
│ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 3│
│ 01 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 3│
│ │externe │ │
│ 30 │Alte cheltuieli │ 142│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 142│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 46.401│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 46.401│
│ 18 │Alte transferuri curente interne │ 46.401│
│6608 02 │Servicii publice descentralizate │ 49.130│
│6708 │CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE │ 49.559│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 49.559│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 49.559│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 49.559│
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │
│ │nerambursabilã │ 49.559│
│6708 01 │Administraţie centralã │ 46.797│
│ 50 │Alte servicii în domeniile culturii, receerii si │ 2.762│
│ │religiei │ │
│6808 │ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALĂ │ 839.922│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 835.166│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 32.991│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 32.991│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 32.991│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 801.355│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 801.355│
│ 18 │Alte transferuri curente interne │ 801.355│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 820│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 820│
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 820│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 4.756│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 4.756│
│ 01 │Active fixe │ 4.756│
│ 30 │Alte active fixe │ 4.756│
│6808 01 │Administraţie centrala │ 839.102│
│ 05 │Asistenta socialã în caz de boli şi invaliditati │ 820│
│ 02 │Asistenta socialã în caz de invaliditate │ 820│
│7408 │PROTECŢIA MEDIULUI │ 342.405│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 342.405│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 342.405│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 342.405│
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ 226.670│
│ │nerambursabila │ │
│ 21 │Programe FEDER │ 50.263│
│ 23 │Programe FC │ 65.472│
│7408 03 │Reducerea şi controlul poluarii │ 342.405│
│8008 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA │ 1.739.821│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.739.821│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.739.821│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 1.739.821│
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu │ │
│ │finanţare nerambursabila │ 841.211│
│ 21 │Programe FEDER │ 887.612│
│ 31 │Programe IPA │ 6.563│
│ 32 │Programe ENPI │ 4.435│
│8008 01 │Acţiuni generale economice şi comerciale │ 1.739.821│
│ 10 │Programe de dezvoltare regionala şi socialã │ 1.739.821│
│8208 │INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCŢII │ 6.668│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 6.668│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 6.668│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 6.668│
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │
│ │nerambursabila │ 6.668│
│8208 50 │Alte cheltuieli în domeniul industriei │ 6.668│
│8308 │AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VÂNĂTOARE │ 5.580.905│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 5.580.905│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 5.580.905│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 5.580.905│
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │
│ │nerambursabila │ 26.946│
│ 10 │Programe SAPARD │ 1.180.800│
│ 24 │Programe FEADR │ 1.640.000│
│ 25 │Programe FEP │ 87.500│
│ 27 │Programe FEGA │ 2.645.659│
│8308 01 │Administraţie centrala │ 15.005│
│ 03 │Agricultura │ 5.565.900│
│ 04 │Programe pentru sprijinirea producãtorilor agricoli │ 5.565.900│
│8408 │TRANSPORTURI │ 1.663.867│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.663.867│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.663.867│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 1.663.867│
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │
│ │nerambursabila │ 87.739│
│ 09 │Programe ISPA │ 1.088.352│
│ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 179│
│ 21 │Programe FEDER │ 353.902│
│ 23 │Programe FC │ 133.695│
│8408 01 │Administraţie centrala │ 144.666│
│ 03 │Transport rutier │ 687.362│
│ 01 │Drumuri şi poduri │ 687.362│
│ 04 │Transport feroviar │ 737.946│
│ 01 │Transport pe cale feratã │ 737.946│
│ 05 │Transport pe apa │ 93.893│
│8508 │COMUNICATII │ 6.858│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.233│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 2.233│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 2.233│
│ 30 │Programe finantate in cadrul facilitatii Schengen │ 2.233│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 4.625│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 4.625│
│ 01 │Active fixe │ 4.625│
│ 02 │Masini echipamente si mijloace de transport │ 4.625│
│8508 01 │Comunicatii │ 6.858│
│5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ │
│ │----------------------------------- │ 6.634.140│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 5.603.576│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.696.808│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 134.112│
│ 01 │Salarii de baza │ 42.198│
│ 02 │Salarii de merit │ 1.150│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 601│
│ 04 │Spor de vechime │ 1.780│
│ 05 │Sporuri pentru conditii de munca │ 7.789│
│ 06 │Alte sporuri │ 5.245│
│ 07 │Ore suplimentare │ 1.923│
│ 08 │Fond de premii │ 5.756│
│ 09 │Prima de vacanta │ 442│
│ 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 135│
│ 11 │Fond aferent plãţii cu ora │ 4.314│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din afara unitãţii │ 10.076│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 3.285│
│ 14 │Indemnizaţii de detasare │ 55│
│ 16 │Alocatii pentru locuinte │ 250│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 12.347│
│ 02 │Cheltuieli salariale în natura │ 17.221│
│ 02 │Norme de hrana │ 12.415│
│ 03 │Uniforme si echipament obligatoriu │ 3.988│
│ 05 │Transportul la si de la locul de munca │ 16│
│ 30 │Alte drepturi salariale în natura │ 802│
│ 03 │Contribuţii │ 20.720│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 11.826│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 1.205│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 6.596│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de munca şi │ │
│ │boli profesionale │ 426│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 506│
│ 07 │Contribuţii la Fondul de garantare a creantelor │ │
│ │salariale │ 161│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 2.299.648│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 148.291│
│ 01 │Furnituri de birou │ 4.097│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 1.713│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forta motrica │ 7.820│
│ 04 │Apa, canal şi salubritate │ 2.504│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 7.265│
│ 06 │Piese de schimb │ 5.975│
│ 07 │Transport │ 151│
│ 08 │Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 25.132│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 69.195│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 24.439│
│ 02 │Reparaţii curente │ 13.744│
│ 03 │Hrana │ 7.669│
│ 01 │Hrana pentru oameni │ 7.603│
│ 02 │Hrana pentru animale │ 66│
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 38.242│
│ 01 │Medicamente │ 25.714│
│ 02 │Materiale sanitare │ 6.506│
│ 03 │Reactivi │ 4.996│
│ 04 │Dezinfectanţi │ 1.026│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 16.840│
│ 01 │Uniforme şi echipament │ 1.149│
│ 03 │Lenjerie si accesorii de pat │ 1.789│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 13.902│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 11.159│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 4.456│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 6.703│
│ 09 │Materiale de laborator │ 6.304│
│ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 10.665│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 4.821│
│ 12 │Consultanta si expertiza │ 2.164│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 2.455│
│ 14 │Protecţia muncii │ 415│
│ 15 │Munitie, furnituri si armament de natura activelor │ 7│
│ │fixe pentru armata │ │
│ 16 │Studii şi cercetãri │ 5.661│
│ 17 │Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural │ 535│
│ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 100│
│ 01 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │
│ │externe │ 50│
│ 02 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │
│ │interne │ 50│
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ 6│
│ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului,portivit│ │
│ │dispoziţiilor legale │ │
│ 27 │Tichete cadou │ 300│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 161.729│
│ 01 │Reclama şi publicitate │ 94│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 803│
│ 03 │Prime si asigurare non-viata │ 65│
│ 04 │Chirii │ 964│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 159.803│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 8.169│
│ 01 │Dobânzi aferente datoriei publice interne │ 160│
│ 02 │Dobânzi aferente creditelor interne garantate │ 160│
│ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 8.009│
│ 02 │Dobânzi aferente creditelor externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 8.009│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 1.421.391│
│ 01 │Transferuri curente │ 1.300.455│
│ 01 │Transferuri cãtre instituţii publice │ 40.591│
│ 25 │Programe pentru sanatate │ 128.500│
│ 35 │Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului │ 1.131.364│
│ │Sanatatii Publice catre fondul de asigurari sociale │ │
│ │de sanatate │ │
│ 02 │Transferuri de capital │ 120.936│
│ 08 │Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in │ 53.793│
│ │urgenta │ │
│ 11 │Transferuri pentru reparatii capitale la spitale │ 67.143│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 163.381│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 160.625│
│ 02 │Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului │ 16.125│
│ │Olimpic si Sportiv Român │ │
│ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 116.000│
│ 18 │Alte transferuri curente interne │ 28.500│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 3.131│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 701│
│ 01 │Ajutoare sociale in numerar │ 601│
│ 02 │Ajutoare sociale in natura │ 100│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 11.048│
│ 20 │Sume destinate finantarii programelor sportive │ 6.400│
│ │realizate de structurile sportive de drept privat │ │
│ 22 │Actiuni cu caracter stiintific si social cultural │ 300│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.008.694│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.008.694│
│ 01 │Active fixe │ 648.554│
│ 01 │Construcţii │ 87.500│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 439.962│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active corporale │ 94.032│
│ 30 │Alte active fixe │ 27.060│
│ 02 │Stocuri │ 71.000│
│ 01 │Rezerve de stat şi de mobilizare │ 71.000│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 4.050│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 21.870│
│ 81 │TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 21.870│
│ 01 │Rambursãri de credite externe │ 17.793│
│ 01 │Rambursãri de credite externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 17.793│
│5110 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 24.846│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 24.158│
│ 10 │TITILUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 16.154│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 14.003│
│ 01 │Salarii de bazã │ 1.869│
│ 02 │Salarii de merit │ 49│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 93│
│ 04 │Spor de vechime │ 472│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncã │ 140│
│ 06 │Alte sporuri │ 621│
│ 07 │Ore suplimentare │ 397│
│ 08 │Fond de premii │ 600│
│ 09 │Prima de vacanţã │ 117│
│ 11 │Fond aferent plãţii cu ora │ 1.700│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din afara unitãţii │ 6.320│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 565│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 1.060│
│ 03 │Contribuţii │ 2.151│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 1.459│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 116│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 481│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de muncã şi │ │
│ │boli profesionale │ 33│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 48│
│ 07 │Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor │ │
│ │salariale │ 14│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 8.004│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 6.258│
│ 01 │Furnituri de birou │ 360│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 71│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţa motricã │ 1.117│
│ 04 │Apã, canal şi salubritate │ 73│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 30│
│ 06 │Piese de schimb │ 25│
│ 07 │Transport │ 30│
│ 08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 172│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 3.516│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 864│
│ 02 │Reparaţii curente │ 30│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 338│
│ 01 │Uniforme şi echipament │ 20│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 318│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 389│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 321│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 68│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 7│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 20│
│ 14 │Protecţia muncii │ 23│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 939│
│ 01 │Reclamã şi publicitate │ 9│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 356│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 574│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 688│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 688│
│ 01 │Active fixe │ 688│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 295│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active corporale │ 393│
│5110 01 │Autoritãţi executive şi legislative │ 24.846│
│ 02 │Autoritãţi legislative │ 10.395│
│ 03 │Autoritãţi executive │ 14.451│
│5310 │CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI DEZVOLTARE │ 240.724│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 210.424│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 63.025│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 51.105│
│ 01 │Salarii de bazã │ 7.735│
│ 02 │Salarii de merit │ 16│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 22│
│ 04 │Spor de vechime │ 90│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncã │ 13│
│ 06 │Alte sporuri │ 3│
│ 07 │Ore suplimentare │ 1.065│
│ 08 │Fond de premii │ 600│
│ 11 │Fond aferent plãţii cu ora │ 65│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din afara unitãţii │ 30│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 1.200│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 3.500│
│ 02 │Cheltuieli salariale în naturã │ 222│
│ 03 │Uniforme şi echipament obligatoriu │ 16│
│ 05 │Transportul la şi de la locul de muncã │ 6│
│ 30 │Alte drepturi salariale în naturã │ 200│
│ 03 │Contribuţii │ 11.698│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 7.722│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 792│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 2.376│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de muncã şi │ │
│ │boli profesionale │ 371│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 336│
│ 07 │Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor │ │
│ │salariale │ 101│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 147.149│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 37.850│
│ 01 │Furnituri de birou │ 1.350│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 150│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţa motricã │ 1.500│
│ 04 │Apã, canal şi salubritate │ 200│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 400│
│ 08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 20.850│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 9.000│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 4.400│
│ 02 │Reparaţii curente │ 1.702│
│ 03 │Hranã │ 60│
│ 02 │Hranã pentru animale │ 60│
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 1.076│
│ 03 │Reactivi │ 1.076│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 2.942│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 2.942│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 8.089│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 2.205│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 5.884│
│ 09 │Materiale de laborator │ 4.662│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 1.146│
│ 12 │Consultanţã şi expertizã │ 2.100│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 1.073│
│ 14 │Protecţia muncii │ 122│
│ 16 │Studii şi cercetãri │ 5.416│
│ 17 │Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural │ 535│
│ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 50│
│ 02 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │
│ │interne │ 50│
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │
│ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │
│ │potrivit dispoziţiilor legale │ 5│
│ 27 │Tichete cadou │ 300│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 80.021│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 80.021│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 160│
│ 01 │Dobânzi aferente datoriei publice interne │ 160│
│ 02 │Dobânzi aferente creditelor interne garantate │ 160│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALĂ │ 90│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 90│
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 90│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 30.300│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 30.300│
│ 01 │Active fixe │ 29.800│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 11.000│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active corporale │ 4.000│
│ 30 │Alte active fixe │ 14.800│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 500│
│5310 01 │Cercetare fundamentalã (de bazã) │ 70.137│
│ 02 │Cercetare şi dezvoltare pentru servicii publice │ │
│ │generale │ 170.587│
│6010 │APĂRARE │ 125.430│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 36.518│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 841│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 616│
│ 11 │Fond aferent plãţii cu ora │ 30│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din afarã unitãţii │ 19│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 217│
│ 14 │Indemnizaţii de detaşare │ 5│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 345│
│ 02 │Cheltuieli salariale în naturã │ 135│
│ 02 │Norme de hranã │ 100│
│ 03 │Uniforme şi echipament obligatoriu │ 30│
│ 30 │Alte drepturi salariale în naturã │ 5│
│ 03 │Contribuţii │ 90│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 37│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 7│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 27│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 10│
│ 07 │Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor │ │
│ │salariale │ 9│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 35.677│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 22.092│
│ 01 │Furnituri de birou │ 31│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 31│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţa motricã │ 555│
│ 04 │Apã, canal şi salubritate │ 234│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 4.738│
│ 06 │Piese de schimb │ 4.344│
│ 07 │Transport │ 23│
│ 08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 179│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 11.883│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 74│
│ 02 │Reparaţii curente │ 3.677│
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 4│
│ 01 │Medicamente │ 2│
│ 02 │Materiale sanitare │ 2│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 494│
│ 01 │Uniforme şi echipament │ 90│
│ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 90│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 314│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 24│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 9│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 15│
│ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 8.871│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 46│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 7│
│ 14 │Protecţia muncii │ 48│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 414│
│ 01 │Reclamã şi publicitate │ 1│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 5│
│ 04 │Chirii │ 1│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 407│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 88.912│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 88.912│
│ 01 │Active fixe │ 88.912│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 8.495│
│ 03 │Mobilier, aparatura biroticã şi alte active corporale │ 71.718│
│ 30 │Alte active fixe │ 8.699│
│6010 02 │Apãrare naţionala │ 116.095│
│ 25 │Cercetare şi dezvoltare pentru apãrare │ 9.335│
│6110 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA NAŢIONALĂ │ 178.892│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 142.862│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 72.466│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 52.779│
│ 01 │Salarii de bazã │ 30.161│
│ 02 │Salarii de merit │ 967│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 437│
│ 04 │Spor de vechime │ 584│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncã │ 7.299│
│ 06 │Alte sporuri │ 3.815│
│ 07 │Ore suplimentare │ 386│
│ 08 │Fond de premii │ 3.923│
│ 09 │Prima de vacanţã │ 325│
│ 11 │Fond aferent plãţii cu ora │ 440│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 253│
│ 16 │Alocaţii pentru locuinţe │ 250│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 3.939│
│ 02 │Cheltuieli salariale în naturã │ 15.339│
│ 02 │Norme de hranã │ 10.848│
│ 03 │Uniforme şi echipament obligatoriu │ 3.942│
│ 05 │Transportul la şi de la locul de muncã │ 10│
│ 30 │Alte drepturi salariale în naturã │ 539│
│ 03 │Contribuţii │ 4.348│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 1.328│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 101│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 2.861│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 43│
│ 07 │Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor │ │
│ │salariale │ 15│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 62.111│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 9.988│
│ 01 │Furnituri de birou │ 208│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 182│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţa motricã │ 1.662│
│ 04 │Apa, canal şi salubritate │ 479│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 198│
│ 06 │Piese de schimb │ 681│
│ 07 │Transport │ 2│
│ 08 │Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 1.446│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 4.891│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 239│
│ 02 │Reparaţii curente │ 2.509│
│ 03 │Hrana │ 4.209│
│ 01 │Hrana pentru oameni │ 4.203│
│ 02 │Hrana pentru animale │ 6│
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 90│
│ 01 │Medicamente │ 86│
│ 02 │Materiale sanitare │ 4│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 1.352│
│ 01 │Uniforme şi echipament │ 58│
│ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 95│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 1.199│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 803│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 730│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 73│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 23│
│ 12 │Consultanţã şi expertizã │ 3│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 36│
│ 14 │Protecţia muncii │ 106│
│ 15 │Munitie, furnituri şi armament de natura activelor │ │
│ │fixe pentru armatã │ 7│
│ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 50│
│ 01 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │
│ │externe │ 50│
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │
│ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │
│ │potrivit dispoziţiilor legale │ 1│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 42.934│
│ 01 │Reclamã şi publicitate │ 27│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 34│
│ 03 │Prime de asigurare non-viaţã │ 10│
│ 04 │Chirii │ 279│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 42.584│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 8.009│
│ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 8.009│
│ 02 │Dobânzi aferente creditelor externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 8.009│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALĂ │ 276│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 276│
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 276│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 18.237│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 18.237│
│ 01 │Active fixe │ 17.287│
│ 01 │Construcţii │ 9.017│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 6.040│
│ 03 │Mobilier, aparatura biroticã şi alte active corporale │ 1.040│
│ 30 │Alte active fixe │ 1.190│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 950│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 17.793│
│ 81 │TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 17.793│
│ 01 │Rambursãri de credite externe │ 17.793│
│ 01 │Rambursãri de credite externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 17.793│
│6110 03 │Ordine publicã │ 26.654│
│ 02 │Jandarmerie │ 26.644│
│ 03 │Paza şi supravegherea frontierei │ 10│
│ 04 │Siguranţa naţionalã │ 400│
│ 06 │Autoritãţi judecãtoreşti │ 750│
│ 09 │Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţã │ 69.464│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi │ │
│ │siguranţei naţionale │ 81.624│
│6510 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 3.724.240│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.419.641│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.533.317│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 7.028│
│ 01 │Salarii de bazã │ 931│
│ 02 │Salarii de merit │ 70│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 10│
│ 04 │Spor de vechime │ 245│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncã │ 106│
│ 06 │Alte sporuri │ 526│
│ 08 │Fond de premii │ 303│
│ 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 45│
│ 11 │Fond aferent plãţii cu ora │ 1.995│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din afara unitãţii │ 100│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 325│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 2.372│
│ 02 │Cheltuieli salariale în naturã │ 390│
│ 02 │Norme de hranã │ 332│
│ 30 │Alte drepturi salariale în naturã │ 58│
│ 03 │Contribuţii │ 1.144│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 558│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 102│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 446│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de munca şi │ │
│ │boli profesionale │ 2│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 26│
│ 07 │Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor │ │
│ │salariale │ 10│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.876.675│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 3.782│
│ 01 │Furnituri de birou │ 267│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 99│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţa motricã │ 795│
│ 04 │Apã, canal şi salubritate │ 252│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 5│
│ 06 │Piese de schimb │ 120│
│ 07 │Transport │ 54│
│ 08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 1.168│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 961│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 61│
│ 02 │Reparaţii curente │ 962│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 994│
│ 01 │Uniforme şi echipament │ 25│
│ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 5│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 964│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 385│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 160│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 225│
│ 09 │Materiale de laborator │ 20│
│ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 1.000│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 231│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 120│
│ 16 │Studii şi cercetãri │ 145│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 495│
│ 01 │Reclamã şi publicitate │ 5│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 55│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 435│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 2.756│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALĂ │ 2.545│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 115│
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 15│
│ 02 │Ajutoare sociale în naturã │ 100│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 4.348│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 300.522│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 300.522│
│ 01 │Active fixe │ 15.232│
│ 01 │Construcţii │ 650│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 942│
│ 03 │Mobilier, aparatura biroticã şi alte active corporale │ 13.405│
│ 30 │Alte active fixe │ 235│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 200│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 4.077│
│ 81 │TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 4.077│
│6510 04 │Învãţãmânt secundar │ 10│
│ 02 │Învãţãmânt secundar superior │ 10│
│ 05 │Învãţãmânt postliceal │ 1.231│
│ 06 │Învãţãmânt superior │ 3.527.716│
│ 01 │Învãţãmânt universitar │ 3.145.076│
│ 02 │Învãţãmânt postuniversitar │ 382.640│
│ 25 │Cercetare şi dezvoltare pentru învãţãmânt │ 11.762│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul învãţãmântului │ 183.521│
│6610 │SĂNĂTATE │ 1.865.443│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.448.723│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.940│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 1.526│
│ 01 │Salarii de bazã │ 660│
│ 02 │Salarii de merit │ 15│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 8│
│ 04 │Spor de vechime │ 150│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncã │ 110│
│ 06 │Alte sporuri │ 228│
│ 08 │Fond de premii │ 80│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 20│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 255│
│ 03 │Contribuţii │ 414│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 250│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 32│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 88│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de muncã şi │ │
│ │boli profesionale │ 20│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 20│
│ 07 │Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor │ │
│ │salariale │ 4│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 65.983│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 13.039│
│ 01 │Furnituri de birou │ 1.380│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 828│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţa motricã │ 916│
│ 04 │Apã, canal şi salubritate │ 788│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 1.414│
│ 06 │Piese de schimb │ 657│
│ 08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 837│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 2.210│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 4.009│
│ 02 │Reparaţii curente │ 1.969│
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 37.072│
│ 01 │Medicamente │ 25.626│
│ 02 │Materiale sanitare │ 6.500│
│ 03 │Reactivi │ 3.920│
│ 04 │Dezinfectanţi │ 1.026│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 9.208│
│ 01 │Uniforme şi echipament │ 894│
│ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 1.591│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 6.723│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 221│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 221│
│ 09 │Materiale de laborator │ 1.622│
│ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 794│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 116│
│ 12 │Consultanţã şi expertizã │ 1│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 564│
│ 14 │Protecţia muncii │ 93│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 1.284│
│ 03 │Prime de asigurare non-viaţã │ 55│
│ 04 │Chirii │ 44│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 1.185│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 1.380.800│
│ 01 │Transferuri curente │ 1.259.864│
│ 25 │Programe pentru sãnãtate │ 128.500│
│ 35 │Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului │ │
│ │Sãnãtãţii Publice cãtre fondul de asigurãri sociale │ │
│ │de sãnãtate │ 1.131.364│
│ 02 │Transferuri de capital │ 120.936│
│ 08 │Aparatura medicalã şi echipamente de comunicaţii în │ │
│ │urgenţã │ 53.793│
│ 11 │Transferuri pentru reparaţii capitale la spitale │ 67.143│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 416.720│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 416.720│
│ 01 │Active fixe │ 414.720│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 411.700│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active corporale │ 2.000│
│ 30 │Alte active fixe │ 1.020│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 2.000│
│6610 02 │Servicii publice descentralizate │ 41.239│
│ 06 │Servicii medicale în unitãţi sanitare cu paturi │ 9.123│
│ 01 │Spitale generale │ 9.123│
│ 09 │Hematologie şi securitate transfuzionalã │ 2.126│
│ 10 │Cercetare aplicativã şi dezvoltare experimentalã în │ │
│ │sãnãtate │ 800│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul sãnãtãţii │ 1.812.155│
│ 50 │Alte instituţii şi acţiuni sanitare │ 1.812.155│
│6710 │CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE │ 97.116│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 93.574│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.666│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 2.426│
│ 01 │Salarii de bazã │ 42│
│ 02 │Salarii de merit │ 3│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 1│
│ 04 │Spor de vechime │ 25│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncã │ 21│
│ 06 │Alte sporuri │ 52│
│ 07 │Ore suplimentare │ 25│
│ 08 │Fond de premii │ 50│
│ 11 │Fond aferent plãţii cu ora │ 84│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din afara unitãţii │ 1.557│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 390│
│ 14 │Indemnizaţii de detaşare │ 50│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 126│
│ 02 │Cheltuieli salariale în naturã │ 35│
│ 02 │Norme de hranã │ 35│
│ 03 │Contribuţii │ 205│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 172│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 5│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 23│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 3│
│ 07 │Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor │ │
│ │salariale │ 2│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 27.492│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 18.407│
│ 01 │Furnituri de birou │ 244│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 272│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţa motricã │ 895│
│ 04 │Apã, canal şi salubritate │ 298│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 220│
│ 06 │Piese de schimb │ 98│
│ 07 │Transport │ 42│
│ 08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 260│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 15.157│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 921│
│ 02 │Reparaţii curente │ 645│
│ 03 │Hranã │ 1.600│
│ 01 │Hranã pentru oameni │ 1.600│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 1.057│
│ 01 │Uniforme şi echipament │ 12│
│ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 8│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 1.037│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 539│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 449│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 90│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 2.112│
│ 12 │Consultanţã şi expertizã │ 60│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 450│
│ 14 │Protecţia muncii │ 3│
│ 16 │Studii şi cercetãri │ 100│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 2.519│
│ 01 │Reclama şi publicitate │ 52│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 1│
│ 04 │Chirii │ 640│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 1.826│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 40.591│
│ 01 │Transferuri curente │ 40.591│
│ 01 │Transferuri cãtre instituţii publice │ 40.591│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 16.125│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 16.125│
│ 02 │Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului │ │
│ │Olimpic şi Sportiv Român │ 16.125│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 6.700│
│ 20 │Sume destinate finanţãrii programelor sportive │ │
│ │realizate de structurile sportive de drept privat │ 6.400│
│ 22 │Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social cultural │ 300│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.542│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 3.542│
│ 01 │Active fixe │ 3.142│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 1.052│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active corporale │ 1.124│
│ 30 │Alte active fixe │ 966│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 400│
│6710 01 │Administraţie centralã │ 3.000│
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 6.000│
│ 03 │Servicii culturale │ 7.100│
│ 06 │Case de culturã │ 5.500│
│ 11 │Edituri │ 1.600│
│ 05 │Servicii recreative şi sportive │ 77.016│
│ 01 │Sport │ 77.016│
│ 50 │Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi │ │
│ │religiei │ 4.000│
│6810 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 107.630│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 36.630│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 250│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 250│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 250│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 36.160│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 33.636│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 20.000│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 13.636│
│ 02 │Reparaţii curente │ 2.000│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 250│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 250│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 274│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 274│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALĂ │ 220│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 220│
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 220│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 71.000│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 71.000│
│ 02 │Stocuri │ 71.000│
│ 01 │Rezerve de stat şi de mobilizare │ 71.000│
│6810 08 │Ajutoare la trecerea în rezerva │ 220│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurãrilor şi asistenţei│ │
│ │sociale │ 107.410│
│ 01 │Rezerva de stat │ 107.410│
│7010 │LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ │ 149.965│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 147.616│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.249│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 2.105│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din afara unitãţii │ 2.050│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 55│
│ 03 │Contribuţii │ 144│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 144│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 36.867│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 2.284│
│ 01 │Furnituri de birou │ 207│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 200│
│ 08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 150│
│ 09 │Materiale şi prestãri servicii cu caracter funcţional │ 1.507│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 220│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 55│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 55│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 419│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 71│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 348│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 1.130│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 180│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 32.799│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 352│
│ 30 │Alte cheltuieli şi servicii │ 32.447│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 108.500│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 108.500│
│ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 80.000│
│ 18 │Alte transferuri curente interne │ 28.500│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 2.349│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 2.349│
│ 01 │Active fixe │ 2.349│
│ 01 │Construcţii │ 1.409│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 438│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active corporale │ 352│
│ 30 │Alte active fixe │ 150│
│7010 04 │Servicii şi dezvoltare publicã │ 149.965│
│8010 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ 7.430│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 7.430│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.900│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 2.274│
│ 01 │Salarii de bazã │ 800│
│ 02 │Salarii de merit │ 30│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 30│
│ 04 │Spor de vechime │ 214│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncã │ 100│
│ 07 │Ore suplimentare │ 50│
│ 08 │Fond de premii │ 200│
│ 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 90│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 10│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 750│
│ 02 │Cheltuieli salariale în naturã │ 1.100│
│ 02 │Norme de hranã │ 1.100│
│ 03 │Contribuţii │ 526│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 300│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 50│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 150│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 20│
│ 07 │Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor │ │
│ │salariale │ 6│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 3.530│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 955│
│ 01 │Furnituri de birou │ 50│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 80│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţa motricã │ 380│
│ 04 │Apã, canal şi salubritate │ 180│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 60│
│ 06 │Piese de schimb │ 50│
│ 08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 70│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 70│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 15│
│ 02 │Reparaţii curente │ 250│
│ 03 │Hranã │ 1.800│
│ 01 │Hrana pentru oameni │ 1.800│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 400│
│ 01 │Uniforme şi echipament │ 50│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 350│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 40│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 40│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 10│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 5│
│ 14 │Protecţia muncii │ 20│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 50│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 50│
│8001 01 │Acţiuni generale economice şi comerciale │ 7.430│
│ 30 │Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi │ │
│ │comerciale │ 7.430│
│8310 │AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA ŞI VÂNĂTOARE │ 112.424│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 36.000│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 36.000│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 36.000│
│ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 36.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 76.424│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 76.424│
│ 01 │Active fixe │ 76.424│
│ 01 │Construcţii │ 76.424│
│8310 03 │Agricultura │ 42.924│
│ 30 │Alte cheltuieli în domeniul agriculturii │ 42.924│
│ 04 │Silvilcultura │ 69.500│


└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘ANEXA 4
SUME
defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru finanţarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, pe anul 2008


- mii lei -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
din care, pentru:
─────────────────────────
Nr. Judeţul Suma susţinerea sistemului de
crt. protecţie a copilului şi
a centrelor de asistenţã
socialã a persoanelor cu
handicap
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL 1.702.947 824.362
1. ALBA 42.105 23.063
2. ARAD 38.236 16.503
3. ARGEŞ 48.471 25.145
4. BACĂU 55.278 30.184
5. BIHOR 60.665 22.946
6. BISTRIŢA-NĂSÂUD 36.908 13.811
7. BOTOŞANI 45.523 23.268
8. BRAŞOV 38.984 15.551
9. BRĂILA 28.279 13.453
10. BUZĂU 40.303 19.696
11. CARAŞ-SEVERIN 36.841 16.926
12. CĂLĂRAŞI 21.996 13.240
13. CLUJ 63.347 20.230
14. CONSTANŢA 51.673 27.016
15. COVASNA 16.192 6.261
16. DÂMBOVIŢA 41.061 21.211
17. DOLJ 44.855 15.453
18. GALAŢI 42.729 17.616
19. GIURGIU 20.465 11.656
20. GORJ 29.326 15.646
21. HARGHITA 24.878 12.389
22. HUNEDOARA 38.168 20.719
23. IALOMIŢA 19.872 9.584
24. IAŞI 81.930 40.196
25. ILFOV 23.767 12.679
26. MARAMUREŞ 47.569 21.470
27. MEHEDINŢI 22.653 9.966
28. MUREŞ 55.436 31.767
29. NEAMŢ 53.986 24.403
30. OLT 37.531 20.068
31. PRAHOVA 61.589 36.237
32. SATU MARE 35.835 18.529
33. SĂLAJ 26.635 13.145
34. SIBIU 47.270 21.828
35. SUCEAVA 77.136 33.139
36. TELEORMAN 25.842 12.385
37. TIMIŞ 68.148 27.216
38. TULCEA 26.332 16.455
39. VASLUI 52.123 30.318
40. VÂLCEA 38.542 22.368
41. VRANCEA 34.468 20.627
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ANEXA 5
SUME
defalcate din taxa pe valoarea adãugatã
pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Municipiului Bucureşti,
pe anul 2008


- mii lei -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
din care, pentru:
─────────────────────────
Nr. Judeţul Suma susţinerea sistemului de
crt. protecţie a copilului şi
a centrelor de asistenţã
socialã a persoanelor cu
handicap
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL 9.621.358 7.845.495
1. ALBA 191.474 162.146
2. ARAD 194.917 152.973
3. ARGEŞ 297.846 250.073
4. BACĂU 316.889 267.367
5. BIHOR 305.363 239.530
6. BISTRIŢA - NĂSĂUD 154.614 135.021
7. BOTOŞANI 202.092 166.184
8. BRAŞOV 248.495 204.710
9. BRĂILA 153.145 126.609
10. BUZĂU 232.077 185.691
11. CARAŞ-SEVERIN 144.219 113.756
12. CĂLĂRAŞI 133.954 104.517
13. CLUJ 286.550 249.640
14. CONSTANŢA 286.905 242.341
15. COVASNA 118.324 101.657
16. DÂMBOVIŢA 250.120 205.305
17. DOLJ 346.242 258.157
18. GALAŢI 247.487 200.017
19. GIURGIU 93.786 74.669
20. GORJ 184.318 150.226
21. HARGHITA 180.127 159.039
22. HUNEDOARA 213.436 178.405
23. IALOMIŢA 131.855 92.073
24. IAŞI 373.128 313.331
25. ILFOV 101.103 72.586
26. MARAMUREŞ 249.110 209.476
27. MEHEDINŢI 154.541 115.364
28. MUREŞ 277.057 231.987
29. NEAMŢ 254.892 197.310
30. OLT 234.383 196.650
31. PRAHOVA 317.297 262.656
32. SATU MARE 188.744 162.083
33. SĂLAJ 147.048 122.901
34. SIBIU 198.274 160.260
35. SUCEAVA 312.960 265.253
36. TELEORMAN 175.979 140.722
37. TIMIŞ 280.302 241.021
38. TULCEA 106.392 90.451
39. VASLUI 228.049 174.159
40. VÂLCEA 199.030 160.823
41. VRANCEA 173.933 134.033
42. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 734.901 574.323
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ANEXA 6
SUME
defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru drumurile
judeţene şi comunale,
pe anul 2008


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Judeţul Suma
crt.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL 527.000
1. ALBA 16.383
2. ARAD 13.597
3. ARGEŞ 18.087
4. BACĂU 14.856
5. BIHOR 18.598
6. BISTRIŢA - NĂSĂUD 8.855
7. BOTOŞANI 12.419
8. BRAŞOV 7.936
9. BRĂILA 6.839
10. BUZĂU 17.220
11. CARAŞ-SEVERIN 10.255
12. CĂLĂRAŞI 5.906
13. CLUJ 16.953
14. CONSTANŢA 13.649
15. COVASNA 4.224
16. DÂMBOVIŢA 10.359
17. DOLJ 13.145
18. GALAŢI 9.158
19. GIURGIU 5.765
20. GORJ 13.656
21. HARGHITA 8.906
22. HUNEDOARA 20.918
23. IALOMIŢA 5.950
24. IAŞI 14.886
25. ILFOV 4.305
26. MARAMUREŞ 9.373
27. MEHEDINŢI 10.544
28. MUREŞ 11.581
29. NEAMŢ 10.351
30. OLT 12.886
31. PRAHOVA 14.049
32. SATU MARE 9.907
33. SĂLAJ 9.662
34. SIBIU 9.944
35. SUCEAVA 13.708
36. TELEORMAN 8.403
37. TIMIŞ 17.539
38. TULCEA 7.343
39. VASLUI 13.293
40. VÂLCEA 15.137 *)
41. VRANCEA 60.455
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*) Din care 3.000 mii lei pentru finanţarea lucrãrilor la drumul judeţean DJ 651A Ghioroiu - Poienari 6 km


ANEXA 7
SUME
defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2008


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. crt. JUDEŢUL Suma
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL 2.402.545
1. ALBA 38.290
2. ARAD 38.171
3. ARGEŞ 72.011
4. BACĂU 79.454
5. BIHOR 53.228
6. BISTRIŢA-NĂSĂUD 53.210
7. BOTOŞANI 87.862
8. BRAŞOV 33.774
9. BRĂILA 56.937
10. BUZĂU 51.999
11. CARAŞ SEVERIN 48.457
12. CĂLĂRAŞI 48.164
13. CLUJ 40.749
14. CONSTANŢA 58.357
15. COVASNA 27.097
16. DÂMBOVIŢA 79.082
17. DOLJ 78.756
18. GALAŢI 63.805
19. GIURGIU 49.912
20. GORJ 48.662
21. HARGHITA 40.779
22. HUNEDOARA 37.437
23. IALOMIŢA 52.869
24. IAŞI 81.885
25. ILFOV 22.071
26. MARAMUREŞ 56.926
27. MEHEDINŢI 53.108
28. MUREŞ 61.863
29. NEAMŢ 90.002
30. OLT 84.140
31. PRAHOVA 48.180
32. SATU MARE 52.692
33. SĂLAJ 42.949
34. SIBIU 29.146
35. SUCEAVA 123.857
36. TELEORMAN 84.495
37. TIMIŞ 42.128
38. TULCEA 37.694
39. VASLUI 99.982
40. VÂLCEA 82.518
41. VRANCEA 73.350
42. Sume ce se repartizeazã în baza unor acte normative*) 15.899
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

*) Din care, în baza prevederilor:
- <>art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 72/1999 , aprobatã prin
<>Legea nr. 55/2000 şi a <>Legii nr. 298/2003 , se alocã bugetului
local al unitãţii administrativ-teritoriale în coordonarea
cãreia este Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatricã
Gura-Ocniţei, judeţul Dâmboviţa 719
- <>art. 2 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 34/1996 pentru
ratificarea unor acorduri de împrumut şi de garanţie externe şi a
unor amendamente la un acord de împrumut extern, aprobatã prin
<>Legea nr. 22/1997 , cu completãrile ulterioare, se alocã, Consiliului
judeţean Hunedoara 4.023
- <>art. 1 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 253/2000 ,
aprobatã prin <>Legea nr. 163/2001 , se alocã, Consiliului judeţean
Iaşi 2.020
- art. 4 alin. (2) şi (4) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului
nr. 78/2002, aprobatã prin <>Legea nr. 643/2002 , se alocã,
Consiliului local al municipiului Iaşi 4.554
- art. 4 alin. (2) şi (4) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului
nr. 78/2002, aprobatã prin <>Legea nr. 643/2002 , se alocã,
Consiliului local al municipiului Suceava 4.583
ANEXA 8
NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI
finanţat pentru personalul neclerical angajat în unitãţile de cult,
pe anul 2008


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Judeţul Numãr de posturi
crt.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL 18.951
1. ALBA 759
2. ARAD 428
3. ARGEŞ 550
4. BACĂU 456
5. BIHOR 867
6. BISTRIŢA-NĂSĂUD 300
7. BOTOŞANI 274
8. BRAŞOV 458
9. BRĂILA 217
10. BUZĂU 268
11. CARAŞ-SEVERIN 550
12. CĂLĂRAŞI 130
13. CLUJ 815
14. CONSTANŢA 291
15. COVASNA 218
16. DÂMBOVIŢA 400
17. DOLJ 464
18. GALAŢI 474
19. GIURGIU 132
20. GORJ 337
21. HARGHITA 333
22. HUNEDOARA 330
23. IALOMIŢA 166
24. IAŞI 720
25. ILFOV 211
26. MARAMUREŞ 729
27. MEHEDINŢI 269
28. MUREŞ 734
29. NEAMŢ 930
30. OLT 331
31. PRAHOVA 257
32. SATU MARE 453
33. SĂLAJ 530
34. SIBIU 544
35. SUCEAVA 614
36. TELEORMAN 330
37. TIMIŞ 710
38. TULCEA 270
39. VASLUI 322
40. VÂLCEA 505
41. VRANCEA 248
42. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1.027
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ANEXA 9
CATEGORIILE DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
care se prevãd în bugetele locale
pe anul 2008


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Denumirea veniturilor şi cheltuielilor
crt.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CAP. I
Veniturile şi cheltuielile care se prevãd în bugetele
proprii ale judeţelor
A. Venituri
(impozite, taxe şi alte venituri)
1. Impozit pe profit de la regiile autonome şi societãţile comerciale de sub
autoritatea consilii lor judeţene
2. Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit;
a) Cote defalcate din impozitul pe venit
b) Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale
3. Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital:
a) Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane
fizice
4. Sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã;
a) Sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru finanţarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru drumuri
c) Sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru echilibrarea
bugetelor locale
5. taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizãrii bunurilor sau pe
desfãşurarea de activitãţi:
a) Impozitul pe mijloacele de transport
b) taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de
funcţionare
6. Venituri din proprietate:
a) Vãrsãminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea
consiliilor judeţene
b) Restituiri de fonduri din finanţarea bugetarã a anilor precedenţi
c) Venituri din concesiuni şi închirieri
d) Venituri din dividende
e) Alte venituri din proprietate
7. Venituri din prestãri de servicii şi alte activitãţi:
a) Venituri din prestãri de servicii
b) Contribuţia lunarã a pãrinţilor pentru întreţinerea copiilor în
unitãţile de protecţie socialã
c) Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecatã, imputaţii şi
despãgubiri
d) Alte venituri din prestãri de servicii şi alte activitãţi
8. Amenzi, penalitãţi şi confiscãri:
a) Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor
legale
b) Încasãri din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte
sume constatate odatã cu confiscarea potrivit legii
c) Alte amenzi, penalitãţi şi confiscãri
9. Diverse venituri:
a) Vãrsãminte din veniturile şi/sau disponibilitãţile instituţiilor
publice
b) Venituri din ajutoare ele stat recuperate
c) Alte venituri
10. Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile;
a) Donaţii şi sponsorizãri
b) Alte transferuri voluntare
11. Venituri din valorificarea unor bunuri;
a) Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice
b) Venituri din privatizare
c) Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat
12. Încasãri din rambursarea împruniuturilor acordate
a) Încasãri din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor
instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activitãţi
finanţate integral din venituri proprii
13. Subvenţii de la bugetul de stat:
a) Planuri şi regulamente de urbanism
b) Finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi alimentare
cu apã a satelor
c) Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al
construcţiilor existente cu destinaţie de locuinţã
d) Subvenţii pentru reabilitarea termicã a clãdirilor de locuit
e) Subvenţii pentru finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu
şi gospodãrire a apelor
f) Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap
g) Finanţarea unor cheltuieli de capital ale unitãţilor de învãţãmânt
preuniversitar
h) Subvenţii primite din Fondul Naţional de Dezvoltare
i) Subvenţii primite din Fondul de intervenţie
j) Finanţarea lucrãrilor de cadastru imobiliar
k) Subvenţii pentru compensarea, creşterilor neprevizionate ale
preţurilor la combustibili
l) Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unitãţilor de
asistenţã medico-sociale
14. Subvenţii de la alte administraţii:
a) Subvenţii de la bugetul asigurãrilor pentru şomaj cãtre bugetele locale,
pentru finanţarea programelor pentru ocuparea temporarã a forţei de
muncã şi subvenţionarea locurilor de muncã
b) Subvenţii primite de la alte bugete locale pentru instituţiile de
asistenţã socialã pentru persoanele cu handicap

B. Cheltuieli

1. Autoritãţi publice şi acţiuni externe:
a) Autoritãţi exeeuthe
2. Alte servicii publice generale:
a) Fondul de rezervã bugetara la dispoziţia autoritãţilor administraţiei
publice locale
b) Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate
de stat
c) Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de
autoritãţile administraţiei publice locale
d) Servicii publice comunitare de evidenţã a persoanelor
e) Alte servicii publice generale
3. Tranzacţii privind datoria publicã şi împrumuturi
4. Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraţiei:
a) Transferuri din bugetele proprii ale judeţelor pentru finanţarea
centrelor de zi pentru protecţia copilului
5. Apãrare:
a) Apãrare naţionalã (Centre militare)
6. Ordine publicã şi siguranţã naţionalã:
a) Ordine publicã
a1) Poliţie comunitarã
b) Protecţia civilã şi protecţia contra incendiilor (protecţia civilã
nonmilitarã)
c) Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale
7. Învãţãmânt:
a) Învãţãmânt preşcolar şi primar*)
a1) Învãţãmânt preşcolar*)
a2) Învãţãmânt primar*)
b) Învãţãmânt nedefinibil prin nivel
b1) Învãţãmânt special
c) Alte cheltuieli în domeniul învãţãmântului
8. Sãnãtate:
a) Servicii medicale în unitãţi sanitare cu paturi
a1) Spitale generale
a2) Unitãţi medico-sociale
b) Alte cheltuieli în domeniul sãnãtãţii
b1) Alte instituţii şi acţiuni sanitare
9. Culturã, recreere şi religie:
a) Servicii culturale
a1) Biblioteci publice judeţene
a2) Muzee
a3) Instituţii publice de spectacole şi concerte
a4) Şcoli populare de artã şi meserii
a5) Centre pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale
a6) Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice
a7) Alte servicii culturale
b) Servicii recreative şi sportive
b1) Sport
c) Servicii religioase
d) Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei
10. Asigurãri şi asistenţã socialã:
a) Asistenţã, acordatã persoanelor în vârstã.
b) Asistenţã, socialã în caz de boli şi invaliditãţi
b1) Asistenţã socialã în caz de invaliditate
c) Asistenţã, socialã pentru familie şi copii
d) Alte cheltuieli în domeniul asigurãrilor şi asistenţei sociale
11. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publicã:
a) Alimentare cu apã şi amenajãri hidrotehnice
a1) Alimentare cu apã
a2) Amenajãri hidrotehnice
b) Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltãrii
comunale
12. Protecţia mediului:
a) Reducerea şi controlul poluãrii
b) Salubritate şi gestiunea deşeurilor
b1) Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor
13. Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncã:
a) Acţiuni generale economice şi comerciale
a1) Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri
a2) Programe de dezvoltare regionalã şi socialã
a3) Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi comerciale
14. Combustibili şi energie:
a) Energie termicã
b) Alte cheltuieli privind combustibili şi energie
15. Transporturi:
a) Transport rutier
a1) Drumuri şi poduri
b) Transport aerian
b1) Aviaţia civilã
c) Alte cheltuieli în domeniul transporturilor
16. Alte acţiuni economice
a) Zone libere
b) Turism
c) Proiecte de dezvoltare multifuncţionalã
d) Alte acţiuni economice

CAPITOLUL II
Veniturile şi cheltuielile care se prevãd în bugetele proprii
ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Municipiului Bucureşti

A. Venituri
(impozite, taxe şi alte venituri)

1. Impozit pe profit de la regiile autonome şi societãţile comerciale de sub
autoritatea consiliilor locale
2. Impozit pe venit
a) Impozitul pe veniturile din transferul proprietãţilor imobiliare din
patrimoniul personal
3. Cote şi sume defalcate clin impozitul pe venit:
a) Cote defalcate din impozitul pe venit
b) Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale
4. Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital:
a) Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane
fizice
5. Impozite şi taxe pe proprietate;
a) Impozitul şi taxa pe clãdiri
b) Impozitul şi taxa pe teren
c) taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru
d) Alte impozite şi taxe pe proprietate
6. Sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã;
a) Sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru finanţarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor,
municipiilor, sectoarelor şi Municipiului Bucureşti
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru drumuri
c) Sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru echilibrarea
bugetelor locale
d) Sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru programul de
dezvoltare a infrastructurii şi a bazelor sportive din spaţiul rural
7. Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii:
a) taxe hoteliere
8. taxe pe servicii specifice:
a) Impozit pe spectacole
b) Alte taxe pe servicii specifice
9. taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizãrii bunurilor sau pe
desfãşurarea de activitãţi:
a) Impozit pe mijloacele de transport
b) taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de
funcţionare
c) Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizãrii bunurilor
sau pe desfãşurarea de activitãţi
10. Alte impozite şi taxe fiscale:
a) Alte impozite şi taxe
11. Venituri din proprietate:
a) Vãrsaminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea
consiliilor locale
b) Restituiri de fonduri din finanţarea bugetarã a anilor precedenţi
c) Venituri din concesiuni şi închirieri
d) Venituri din dividende
e) Alte venituri din proprietate
12. Venituri din dobânzi:
a) Alte venituri din dobânzi
13. Venituri din prestãri de servicii şi alte activitãţi:
a) Venituri din prestãri de servicii
b) Contribuţia pãrinţilor sau susţinãtorilor legali pentru întreţinerea
copiilor în creşe
c) Contribuţia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social
d) taxe din activitãţi cadastrale şi agriculturã
e) Contribuţia lunarã a pãrinţilor pentru întreţinerea copiilor în
unitãţile de protecţie socialã
f) Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecatã, imputaţii şi
despãgubiri
g) Alte venituri din prestãri de servicii şi alte activitãţi
14. Venituri din taxe administrative, eliberãri permise:
a) taxe extrajudiciare de timbru
b) Alte venituri din taxe administrative, eliberãri permise
15. Amenzi, penalitãţi şi confiscãri:
a) Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor
legale
b) Penalitãţi pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declaraţiei
de impozite şi taxe
c) Încasãri din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte
sume constatate odatã cu confiscarea potrivit legii
d) Alte amenzi, penalitãţi şi confiscãri
16. Diverse venituri:
a) Vãrsãrainte din veniturile şi/sau disponibilitãţile instituţiilor
publice
b) Venituri din ajutoare de stat recuperate
c) Alte venituri
17. Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile:
a) Donaţii şi sponsorizãri
b) Alte transferuri voluntare
18. Venituri din valorificarea unor bunuri:
a) Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice
b) Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului
c) Venituri din privatizare
d) Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat
19. Încasãri din rambursarea împrumuturilor acordate
a) Încasãri din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor
instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activitãţi
finanţate integral din venituri proprii
20. Subvenţii de la bugetul de stat:
a) Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare
b) Investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe
c) Planuri şi regulamente de urbanism
d) Strãzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de
cvartale de locuinţe noi
e) Finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi alimentare
cu apã a satelor
f) Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al
construcţiilor existente cu destinaţie de locuinţã
g) Subvenţii pentru reabilitarea termicã a clãdirilor de locuit
h) Subvenţii pentru finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu
şi gospodãrire a apelor
i) Finanţarea unor cheltuieli de capital ale unitãţilor de învãţãmânt
preuniversitar
j) Subvenţii primite din Fondul Naţional, de Dezvoltare
k) Subvenţii de la bugetul de stat cãtre bugetele locale pentru finanţarea
investiţiilor la spitale
i) Subvenţii primite din Fondul de intervenţie
m) Finanţarea lucrãrilor de cadastru imobiliar
n) Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor
la combustibili
o) Sprijin financiar la constituirea familiei
p) Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încãlzirea locuinţei cu
lemne, cãrbuni, combustibili petrolieri
r) Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unitãţilor de asistenţã
medico-sociale
s) Subvenţii pentru acordarea trusoului pentru nou-nãscuţi
ş) Subvenţii pentru finalizarea lucrãrilor de construcţie a aşezãmintelor
culturale
t) Subvenţii primite din Fondul pentru dezvoltarea satului românesc
21. Subvenţii de la alte administraţii:
a) Subvenţii din bugetele proprii ale judeţelor pentru finanţarea
centrelor de zi pentru protecţia copilului
b) Subvenţii de la bugetul asigurãrilor pentru şomaj cãtre bugetele
locale, pentru finanţarea programelor pentru ocuparea temporarã a
forţei de muncã şi subvenţionarea locurilor de muncã
c) Subvenţii primite de la alte bugete locale pentru instituţiile de
asistenţã socialã pentru persoanele cu handicap**)

B. Cheltuieli

1. Autoritãţi publice şi acţiuni externe:
a) Autoritãţi executive
2. Alte servicii publice generale:
a) Fondul de rezervã bugetarã la dispoziţia autoritãţilor administraţiei
publice locale
b) Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate
de stat
c) Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate
de autoritãţile administraţiei publice locale
d) Servicii publice comunitare de evidenţã a persoanelor
e) Alte servicii publice generale
3. Tranzacţii privind datoria publicã şi împrumuturi
4. Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraţiei:
a) Transferuri din bugetele proprii ale judeţelor pentru instituţiile de
asistenţã socialã pentru persoanele cu handicap
b) Transferuri din bugetele locale cãtre bugetul fondului de asigurãri
sociale de sãnãtate
5. Apãrare:
a) Apãrare naţionalã (Centre militare)
6. Ordine publicã şi siguranţã naţionalã:
a) Ordine publicã
a1) Poliţie comunitarã
b) Protecţia civilã şi protecţia contra incendiilor (protecţia civilã
nonmilitarã)
c) Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale
7. Învãţãmânt:
a) Învãţãmânt preşcolar şi primar
a1) Învãţãmânt preşcolar
a2) Învãţãmânt primar
b) Învãţãmânt secundar
b1) Învãţãmânt secundar inferior
b2) Învãţãmânt secundar superior
b3) Învãţãmânt profesional
c) Învãţãmânt postliceal
d) Învãţãmânt nedefinibil prin nivel
d1) Învãţãmânt special**)
e) Servicii auxiliare pentru educaţie
e1) Internate şi cantine pentru elevi
e2) Alte servicii auxiliare
f) Alte cheltuieli în domeniul învãţãmântului
8. Sãnãtate;
a) Servicii medicale în unitãţi sanitare cu paturi
a1) Spitale generale
a2) Unitãţi medico-sociale
b) Alte cheltuieli în domeniul sãnãtãţii
b1) Alte instituţii şi acţiuni sanitare
9. Culturã, recreere şi religie;
a) Servicii culturale
a1) Biblioteci publice comunale, orãşeneşti, municipale
a2) Muzee
a3) Instituţii publice de spectacole şi concerte
a4) Şcoli populare de artã şi meserii***)
a5) Case de culturã
a6) Cãmine culturale
a7) Centre pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale
a8) Consolidarea şi restaurarea, monumentelor istorice
a9) Alte servicii culturale
b) Servicii recreative şi sportive;
b1) Sport
b2) Tineret
b3) Întreţinere grãdini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de
agrement
c) Servicii religioase
d) Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei
10. Asigurãri şi asistenţã socialã;
a) Asistenţã acordatã persoanelor în vârstã
b) Asistenţã socialã în caz de boli şi invaliditãţi
b1) Asistenţã socialã în caz de invaliditãţi
c) Asistenţã socialã pentru familie şi copii**)
d) Ajutoare pentru locuinţe
e) Creşe
f) Unitãţi de asistenţã medico-sociale
g) Prevenirea excluderii sociale
g1) Ajutor social
g2) Cantine de ajutor social
h) Alte cheltuieli în domeniul asiguraţilor şi asistenţei sociale
11. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publicã:
a) Locuinţe
a1) Dezvoltarea sistemului de locuinţe
a2) Alte cheltuieli în domeniul locuinţelor
b) Alimentare cu apã şi amenajãri hidrotehnice
b1) Alimentare cu apã
b2) Amenajãri hidrotehnice
c) Iluminat public şi electrificãri rurale
d) Alimentare cu gaze naturale în localitãţi
e) Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltãrii
comunale
12. Protecţia mediului:
a) Reducerea şi controlul poluãrii
b) Salubritate şi gestiunea deşeurilor b 1) Salubritate
b2) Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor
c) Canalizare şi tratarea apelor reziduale
13. Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncã:
a) Acţiuni generale economice şi comerciale
a1) Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri
a2) Stimularea întreprinderilor mici şi mijlocii
a3) Programe de dezvoltare regionalã şi socialã
a4) Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi comerciale
14. Combustibili şi energie:
a) Energie termicã
b) Alţi combustibili
c) Alte cheltuieli privind combustibili şi energia
15. Agriculturã, silviculturã, piscicultura şi vânãtoare:
a) Agriculturã
a1) Protecţia plantelor şi carantina fitosanitarã
a2) Alte cheltuieli în domeniul agriculturii
16. Transporturi:
a) Transport rutier
a1) Drumuri şi poduri
a2) Transport în comun
a3) Strãzi
b) Alte cheltuieli în domeniul transporturilor
17. Alte acţiuni economice
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


___________
*) Se cuprind cheltuielile pentru acordarea de produse lactate şi de panificaţie, conform <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învãţãmântul de stat, precum şi pentru copiii preşcolari din grãdiniţele de stat cu program normal de 4 ore, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 16/2003 şi modificatã prin <>Ordonanţa de urgentã a Guvernului nr. 70/2003 , aprobatã prin <>Legea nr. 26/2003
**) Pentru bugetele sectoarelor municipiului Bucureşti
***) Pentru bugetul Municipiului Bucureşti

ANEXA 10/01

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

BUGETUL FONDULUI NAŢIONAL UNIC
DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE

SINTEZA
fondurilor alocate pe surse şi pe titluri de cheltuieli
pe anul 2008- mii lei-
────┬──┬──┬──┬──┬──┬────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
C │S │P │G │A │A │ │ │
a │u │a │r │r │l │ │ │
p │b │r │u │t │i │ │ │
i │c │a │p │i │n │ │ │
t │a │g │a │c │e │ │ │
o │p │r │/ │o │a │ │ │
l │i │a │T │l │t │ Denumire indicator │ 2008 │
│t │f │i │ │ │ │ Program │
│o │ │t │ │ │ │ │
│l │ │l │ │ │ │ │
│ │ │u │ │ │ │ │
────┴──┴──┴──┴──┴──┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
A │ B │ 1 │
───────────────────┴────────────────────────────────────────────────┴──────────┘
5000 TOTAL GENERAL


01 CHELTUIELI CURENTE 16.730.434
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 127.220
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 15.787.802
57 TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ 815.412
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 44.804
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 44.804
6600 SĂNĂTATE 15.959.826
01 CHELTUIELI CURENTE 15.915.022
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 127.220
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 15.787.802
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 44.804
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 44.804
6800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 815.412
01 CHELTUIELI CURENTE 815.412
57 TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ 815.412
5005 CHELTUIELI-TOTAL 16.775.238
01 CHELTUIELI CURENTE 16.730.434
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 127.220
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 15.787.802
57 TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ 815.412
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 44.804
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 44.804
6600 05 Partea a III-a CHELTUIELI
SOCIAL-CULTURALE 16.775.238
01 CHELTUIELI CURENTE 16.730.434
57 TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ 812.412
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 44.804
6605 SĂNĂTATE 15.959.826
01 CHELTUIELI CURENTE 15.915.022
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 127.220
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 15.787.802
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 44.804
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 44.804
6605 01 Administraţia centralã 549.217
02 Servicii publice descentralizate 286.441
03 Produse farmaceutice, materiale sanitare
specifice şi dispozitive medicale 5.043.477
01 Medicamente cu şi fãrã contribuţie
personalã 3.060.931
02 Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut
utilizale în programele naţionale cu scop
curativ 1.180.000
03 Materiale sanitare specifice utilizate
în programele naţionale cu scop curativ 118.456
04 Servicii medicale de hemodializã
şi dializã peritonealã 518.090
05 Dispozitive şi echipamente medicale 166.000
04 Servicii medicale în ambulator 2.861.895
01 Asistenţã medicalã primarã 1.555.000
02 Asistenţã medicalã pentru specialitãţi
clinice 395.306
03 Asistenţã medicalã stomatologicã 86.702
04 Asistenţã medicalã pentru specialitãţi
paraclinice 728.351
05 Asistenţã medicalã în centre medicale
multifuncţionale 96.536
05 Servicii de urgenţã prespitalicesti
şi transport sanitar 440.453
06 Servicii medicale în unitãţi sanitare
cu paturi 6.601.920
01 Spitale generale 6.534.605
04 Unitãţi de recuperare-reabilitare a
sãnãtãţii 67.315
07 Îngrijiri medicale la domiciliu 16.858
11 Prestaţii medicale acordate într-un
stat membru al Uniunii Europene 159.565
6805 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 815.412
01 CHELTUIELI CURENTE 815.412
57 TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ 815.412
6805 05 Asistenţã socialã în caz de boli şi
invaliditãţi 526.646
01 Asistenţã socialã în caz de boli 526.646
06 Asistenţã socialã pentru familie şi
copii 288.766
9705 REZERVE 148.298
02 Fond de rezervã al Casei Naţionale de
Asigurãri de Sãnãtate 148.298


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ANEXA 10/02

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

BUGETUL
pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli,
articole şi alineate dupã caz
pe anul 2008

(sumele alocate din bugetul fondului
naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate)
- mii lei-
────┬──┬──┬──┬──┬──┬────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
C │S │P │G │A │A │ │ │
a │u │a │r │r │l │ │ │
p │b │r │u │t │i │ │ │
i │c │a │p │i │n │ │ │
t │a │g │a │c │e │ │ │
o │p │r │/ │o │a │ │ │
l │i │a │T │l │t │ Denumire indicator │ 2008 │
│t │f │i │ │ │ │ Program │
│o │ │t │ │ │ │ │
│l │ │l │ │ │ │ │
│ │ │u │ │ │ │ │
────┴──┴──┴──┴──┴──┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
A │ B │ 1 │
───────────────────┴────────────────────────────────────────────────┴──────────┘
5005 CHELTUIELI - TOTAL 16.775.238
01 CHELTUIELI CURENTE 16.730.434
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 127.220
01 Cheltuieli salariale în bani 99.689
01 Salarii de bazã 61.046
02 Salarii de merit 2.012
03 Indemnizaţie de conducere 3.240
04 Spor de vechime 10.800
06 Alte sporuri 1.950
07 Ore suplimentare 900
08 Fond de premii 4.366
09 Prima de vacanţã 5.100
12 Indemnizaţii plãtite unor persoane din
afara unitãţii 2.900
13 Indemnizaţii de delegare 250
30 Alte drepturi salariale în bani 7.125
03 Contribuţii 27.531
01 Contribuţii de asigurãri sociale de
stat 18.541
02 Contribuţii de asigurãri de şomaj 1.911
03 Contribuţii de asigurãri sociale de
sãnãtate 5.734
04 Contribuţii de asigurãri pentru
accidente de muncã şi boli profesionale 463
06 Contribuţii pentru concedii şi
indemnizaţii 812
07 Contribuţii la Fondul de garantare a
creaţelor salariale 70
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 15.787.802
01 Bunuri şi servicii 15.737.325
01 Furnituri de birou 3.406
02 Materiale pentru curãţenie 317
03 Încãlzit, iluminat şi forţã motricã 4.749
04 Apã, canal şi salubritate 456
05 Carburanţi şi lubrifianţi 2.019
06 Piese de schimb 719
07 Transport 5
08 Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet 4.125
09 Materiale şi prestãri de servicii cu
caracter funcţional 15.130.547
30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere
şi funcţionare 590.982
02 Reparaţii curente 2.897
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 1.908
01 Uniforme şi echipament 3
30 Alte obiecte de inventar 1.905
06 Deplasãri, detaşãri, transferãri 3.060
01 Deplasãri interne, detaşãri, transferãri 2.660
02 Deplasãri în strãinãtate 400
11 Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare 611
12 Consultanţã şi expertizã 107
13 Pregãtire profesionalã 970
14 Protecţia muncii 162
30 Alte cheltuieli 40.762
01 Reclamã şi publicitate 259
02 Protocol şi reprezentare 15
04 Chirii 2.349
30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 38.139
57 TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ 815.412
02 Ajutoare sociale 815.412
01 Ajutoare sociale în numerar 815.412
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 44.804
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 44.804
01 Active fixe 40.911
01 Construcţii 22.649
02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport 5.308
03 Mobilier, aparaturã biroticã şi alte
active corporale 876
30 Alte active fixe 12.078
03 Reparaţii capitale aferente activelor fixe 3.893
6600 05 Partea a III-a CHELTUIELI
SOCIAL-CULTURALE 16.775.238
01 CHELTUIELI CURENTE 16.730.434
57 TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ 812.412
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 44.804
6605 SĂNĂTATE 15.959.826
01 CHELTUIELI CURENTE 15.915.022
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 127.220
01 Cheltuieli salariale în bani 99.689
01 Salarii de bazã 61.046
02 Salarii de merit 2.012
03 Indemnizaţie de conducere 3.240
04 Spor de vechime 10.800
06 Alte sporuri 1.950
07 Ore suplimentare 900
08 Fond de premii 4.366
09 Prima de vacanţã 5.100
12 Indemnizaţii plãtite unor persoane din
afara unitãţii 2.900
13 Indemnizaţii de delegare 250
30 Alte drepturi salariale în bani 7.125
03 Contribuţii 27.531
01 Contribuţii de asigurãri sociale de
stat 18.541
02 Contribuţii de asigurãri de şomaj 1.911
03 Contribuţii de asigurãri sociale de
sãnãtate 5.734
04 Contribuţii de asigurãri pentru
accidente de muncã şi boli profesionale 463
06 Contribuţii pentru concedii şi
indemnizaţii 812
07 Contribuţii la Fondul de garantare a
creaţelor salariale 70
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 15.787.802
01 Bunuri şi servicii 15.737.325
01 Furnituri de birou 3.406
02 Materiale pentru curãţenie 317
03 Încãlzit, iluminat şi forţã motricã 4.749
04 Apã, canal şi salubritate 456
05 Carburanţi şi lubrifianţi 2.019
06 Piese de schimb 719
07 Transport 5
08 Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet 4.125
09 Materiale şi prestãri de servicii cu
caracter funcţional 15.130.547
30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere
şi funcţionare 590.982
02 Reparaţii curente 2.897
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 1.908
01 Uniforme şi echipament 3
30 Alte obiecte de inventar 1.905
06 Deplasãri, detaşãri, transferãri 3.060
01 Deplasãri interne, detaşãri, transferãri 2.660
02 Deplasãri în strãinãtate 400
11 Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare 611
12 Consultanţã şi expertizã 107
13 Pregãtire profesionalã 970
14 Protecţia muncii 162
30 Alte cheltuieli 40.762
01 Reclamã şi publicitate 259
02 Protocol şi reprezentare 15
04 Chirii 2.349
30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 38.139
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 44.804
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 44.804
01 Active fixe 40.911
01 Construcţii 22.649
02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport 5.308
03 Mobilier, aparaturã biroticã şi alte
active corporale 876
30 Alte active fixe 12.078
03 Reparaţii capitale aferente activelor fixe 3.893
6605 01 Administraţia centralã 549.217
02 Servicii publice descentralizate 286.441
03 Produse farmaceutice, materiale sanitare
specifice şi dispozitive medicale 5.043.477
01 Medicamente cu şi fãrã contribuţie
personalã 3.060.931
02 Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut
utilizale în programele naţionale cu scop
curativ 1.180.000
03 Materiale sanitare specifice utilizate
în programele naţionale cu scop curativ 118.456
04 Servicii medicale de hemodializã
şi dializã peritonealã 518.090
05 Dispozitive şi echipamente medicale 166.000
04 Servicii medicale în ambulator 2.861.895
01 Asistenţã medicalã primarã 1.555.000
02 Asistenţã medicalã pentru specialitãţi
clinice 395.306
03 Asistenţã medicalã stomatologicã 86.702
04 Asistenţã medicalã pentru specialitãţi
paraclinice 728.351
05 Asistenţã medicalã în centre medicale
multifuncţionale 96.536
05 Servicii de urgenţã prespitalicesti
şi transport sanitar 440.453
06 Servicii medicale în unitãţi sanitare
cu paturi 6.601.920
01 Spitale generale 6.534.605
04 Unitãţi de recuperare-reabilitare a
sãnãtãţii 67.315
07 Îngrijiri medicale la domiciliu 16.858
11 Prestaţii medicale acordate într-un
stat membru al Uniunii Europene 159.565
6805 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 815.412
01 CHELTUIELI CURENTE 815.412
57 TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ 815.412
02 Ajutoare sociale 815.412
01 Ajutoare sociale în numerar 815.412
6805 05 Asistenţã socialã în caz de boli şi
invaliditãţi 526.646
01 Asistenţã socialã în caz de boli 526.646
06 Asistenţã socialã pentru familie şi
copii 288.766
9705 REZERVE 148.298
02 Fond de rezervã al Casei Naţionale de
Asigurãri de Sãnãtate 148.298
──