Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 370 din 20 septembrie 2004  pentru alegerea Presedintelui Romaniei    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

LEGE nr. 370 din 20 septembrie 2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 887 din 29 septembrie 2004
Parlamentul României adoptã prezenta lege.

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Prezenta lege reglementeazã modul de organizare şi desfãşurare a alegerilor pentru Preşedintele României.
(2) Preşedintele României se alege prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile prezentei legi.
(3) Alegãtorul are dreptul la un singur vot, în fiecare tur de scrutin organizat pentru alegerea Preşedintelui României, potrivit art. 81 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicatã.
ART. 2
(1) În unitãţile administrativ-teritoriale operaţiunile electorale pentru alegerea Preşedintelui României se fac în circumscripţiile electorale şi secţiile de votare, sub conducerea şi supravegherea birourilor electorale prevãzute de Legea pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, pe baza aceloraşi liste electorale.
(2) Curtea Constituţionalã, potrivit art. 146 lit. f) din Constituţia României, republicatã, vegheazã la respectarea în întreaga ţarã a prevederilor prezentei legi şi confirmã rezultatele sufragiului.
ART. 3
(1) La alegerile pentru Preşedintele României se pot prezenta candidaţi propuşi de partide politice sau alianţe politice, constituite potrivit <>Legii partidelor politice nr. 14/2003 , precum şi candidaţi independenţi. Partidele şi alianţele politice pot propune numai câte un singur candidat. Partidele membre ale unei alianţe politice care propune un candidat nu pot propune şi candidaţi în mod separat.
(2) Candidaturile propuse de partidele şi de alianţele politice, precum şi candidaturile independente pot fi depuse numai dacã sunt susţinute de cel puţin 200.000 de alegãtori. Un alegãtor poate susţine un singur candidat.
ART. 4
(1) Data alegerilor se stabileşte şi se aduce la cunoştinţã publicã de cãtre Guvern cu cel puţin 45 de zile înainte de ziua votãrii şi pânã la împlinirea a 5 zile de la data expirãrii mandatului Preşedintelui în funcţie sau, dupã caz, de la data la care începe sã curgã termenul prevãzut la art. 97 alin. (2) din Constituţia României, Republicatã.
(2) Alegerile au loc într-o singurã zi, care este numai duminica.

CAP. II
Organizarea şi desfãşurarea alegerilor

SECŢIUNEA 1
Atribuţiile birourilor electorale

ART. 5
Biroul Electoral Central are urmãtoarele atribuţii:
a) vegheazã la actualizarea listelor electorale permanente, urmãreşte respectarea dispoziţiilor legale privitoare la alegerea Preşedintelui României pe întreg teritoriul ţãrii şi asigurã aplicarea lor uniformã;
b) constatã respectarea prevederilor prezentei legi pentru depunerea candidaturilor şi înregistreazã candidaturile care îndeplinesc aceste condiţii; în acest scop poate solicita Ministerului Public verificarea îndeplinirii condiţiilor prevãzute la art. 9 alin. (3);
c) comunicã birourilor electorale de circumscripţie candidaturile înregistrate şi le face cunoscute prin presã;
d) rezolvã întâmpinãrile la propria activitate şi contestaţiile trimise de birourile electorale de circumscripţie; soluţiile date sunt definitive;
e) centralizeazã rezultatele alegerilor, constatã candidatul ales şi prezintã Curţii Constituţionale documentaţia necesarã validãrii mandatului de Preşedinte al României;
f) îndeplineşte orice alte obligaţii ce îi revin potrivit prezentei legi.
ART. 6
Birourile electorale de circumscripţie au urmãtoarele atribuţii:
a) fac publicaţiile şi afişãrile prevãzute de lege, în termen de 5 zile de la primirea comunicãrii privind candidaturile înregistrate la Biroul Electoral Central;
b) rezolvã întâmpinãrile referitoare la propria activitate şi contestaţiile cu privire la operaţiunile birourilor electorale ale secţiilor de votare;
c) distribuie birourilor electorale ale secţiilor de votare buletinele de vot, ştampilele de control şi ştampilele cu menţiunea "Votat";
d) centralizeazã rezultatul alegerilor pentru circumscripţia electoralã şi înainteazã Biroului Electoral Central procesele-verbale cuprinzând aceste rezultate, precum şi întâmpinãrile, contestaţiile şi procesele-verbale primite de la birourile electorale ale secţiilor de votare;
e) îndeplinesc orice alte obligaţii prevãzute de lege în sarcina lor.
ART. 7
Birourile electorale ale secţiilor de votare îndeplinesc, în mod corespunzãtor, atribuţiile ce le revin, potrivit legii, pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului.
ART. 8
Birourile electorale lucreazã şi iau hotãrâri cu votul majoritãţii membrilor prezenţi.

SECŢIUNEA a 2-a
Candidaturile

ART. 9
(1) Propunerile de candidaţi pentru alegerea Preşedintelui României se depun la Biroul Electoral Central, cel mai târziu cu 30 de zile înainte de data alegerilor.
(2) Propunerile se fac în scris şi vor fi primite numai dacã:
a) sunt semnate de conducerea partidului sau a alianţei politice ori de conducerile acestora, care au propus candidatul sau, dupã caz, de candidatul independent;
b) cuprind prenumele şi numele, locul şi data naşterii, starea civilã, domiciliul, studiile, ocupaţia şi profesia candidatului şi precizarea cã îndeplineşte condiţiile prevãzute de lege pentru a candida;
c) sunt însoţite de declaraţia de acceptare a candidaturii, scrisã, semnatã şi datatã de candidat, de declaraţia de avere, de o declaraţie autenticã, pe propria rãspundere, potrivit legii penale, privind apartenenţa sau neapartenenţa ca agent ori colaborator al organelor de securitate, ca poliţie politicã, precum şi de lista sau listele susţinãtorilor, al cãror numãr nu poate fi mai mic de 200.000 de alegãtori.
(3) Lista susţinãtorilor este un act public, sub sancţiunea prevãzutã de art. 292 din Codul penal. Lista sau listele susţinãtorilor trebuie sã cuprindã data alegerilor, prenumele şi numele candidatului, precum şi prenumele şi numele, data naşterii, adresa, denumirea, seria şi numãrul actului de identitate şi semnãtura alegãtorilor care susţin candidatura. În finalul listei persoana care a întocmit-o este obligatã sã facã o declaraţie pe propria rãspundere prin care sã ateste veridicitatea semnãturilor susţinãtorilor. Modelul listei susţinãtorilor şi al declaraţiei pe propria rãspundere sunt prevãzute în anexa nr. 1.
(4) Propunerea de candidaturã se depune şi se înregistreazã la Biroul Electoral Central în 4 exemplare, un exemplar original şi 3 copii. Exemplarul original şi o copie se pãstreazã la Biroul Electoral Central, un altul se înainteazã la Curtea Constituţionalã, iar al patrulea, certificat de preşedintele Biroului Electoral Central, se restituie depunãtorului.
ART. 10
Nu pot candida persoanele care, la data depunerii candidaturii, nu îndeplinesc condiţiile prevãzute la art. 37 din Constituţia României, republicatã, pentru a fi alese sau care au fost alese anterior, de douã ori, ca Preşedinte al României.
ART. 11
(1) Biroul Electoral Central aduce la cunoştinţã publicã, prin presã, şi afişeazã, la sediul sãu, propunerile de candidaţi pe care le-a primit, în termen de 24 de ore de la înregistrare.
(2) Pânã la 20 de zile înainte de data alegerilor candidatul, partidele politice, alianţele politice şi cetãţenii pot contesta înregistrarea sau neînregistrarea candidaturii. Contestaţia se depune la Biroul Electoral Central, care o înainteazã împreunã cu dosarul candidaturii, în termen de 24 de ore, spre soluţionare, Curţii Constituţionale.
(3) Curtea Constituţionalã soluţioneazã contestaţia în termen de 48 de ore de la înregistrare. Soluţia este definitivã şi se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(4) A doua zi dupã expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor, prevãzut la alin. (3), Biroul Electoral Central comunicã birourilor electorale de circumscripţie candidaturile definitive înregistrate, în ordinea în care au fost depuse.

SECŢIUNEA a 3-a
Buletinele de vot

ART. 12
(1) Buletinele de vot se tipãresc potrivit modelului prevãzut în anexa nr. 2.
(2) Dimensiunile buletinului de vot se stabilesc de Biroul Electoral Central, ţinând seama de numãrul candidaţilor şi de spaţiul necesar pentru imprimarea lor, şi se transmit birourilor electorale de circumscripţie o datã cu comunicarea candidaturilor.
(3) Imprimarea buletinelor de vot se asigurã de birourile electorale de circumscripţie prin intermediul prefecţilor, cu respectarea prevederilor legale referitoare la imprimarea buletinelor de vot pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, care se aplicã în mod corespunzãtor. Prefecţii rãspund ca toate buletinele de vot necesare sã fie imprimate cu cel puţin 3 zile înainte de data alegerilor.
(4) Înscrierea candidaţilor pe buletinul de vot se face în ordinea depunerii candidaturilor.
ART. 13
(1) Semnele electorale se declarã la Biroul Electoral Central o datã cu depunerea candidaturii.
(2) Dacã alegerile pentru Preşedintele României au loc concomitent cu cele pentru Camera Deputaţilor şi Senat, se vor utiliza numai semnele electorale stabilite în cadrul alegerilor pentru cele douã Camere. Dacã alegerile pentru Preşedintele României au loc la o datã diferitã, se vor utiliza numai semnele electorale stabilite în cadrul ultimelor alegeri pentru Camera Deputaţilor şi Senat. În cazul partidelor politice sau al alianţelor politice care nu au participat la aceste alegeri, se aplicã prevederile legii pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, referitoare la semnele electorale şi la denumiri.
ART. 14
Prevederile legale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, referitoare la ştampilele secţiilor de votare şi la predarea, distribuirea şi afişarea buletinelor de vot sau la eliberarea unor buletine vizate şi anulate, se aplicã şi pentru alegerile privind Preşedintele României.

SECŢIUNEA a 4-a
Campania electoralã şi desfãşurarea alegerilor

ART. 15
(1) Campania electoralã şi desfãşurarea alegerilor pentru Preşedintele României se fac potrivit dispoziţiilor legale privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, cu excepţiile prevãzute în prezenta secţiune.
(2) Preşedintele în funcţie poate participa la campania prezidenţialã a partidului politic sau a alianţei politice care l-a propus sau îi susţine candidatura, potrivit art. 9.
ART. 16
(1) Pentru candidaţii la alegerea Preşedintelui României, accesul la serviciile publice de radio şi televiziune este egal şi gratuit.
(2) Orarul pentru campania electoralã şi repartizarea timpilor de antenã pentru accesul egal şi gratuit al candidaţilor la serviciile publice de radio şi televiziune se fac, dupã încheierea perioadei de depunere a candidaturilor, de birourile permanente reunite ale celor douã Camere ale Parlamentului, împreunã cu reprezentanţii serviciilor publice de radio şi televiziune şi cu participarea candidaţilor.
(3) Dacã alegerile pentru Preşedintele României au loc concomitent cu cele pentru Camera Deputaţilor şi Senat, se vor avea în vedere şi orarul şi repartizarea timpilor de antenã pentru campania electoralã privind alegerea celor douã Camere.
ART. 17
Împotriva soluţiei date de biroul electoral de circumscripţie la plângerile ce îi sunt adresate cu privire la împiedicarea unui partid sau a unei alianţe politice ori a unui candidat de a-şi desfãşura campania electoralã, contestaţiile se soluţioneazã de Curtea Constituţionalã, în termen de 3 zile de la sesizare.
ART. 18
(1) Dacã alegerile pentru Preşedintele României au loc concomitent cu cele pentru Camera Deputaţilor şi Senat, persoanele acreditate sã asiste la efectuarea operaţiunilor electorale pentru alegerea deputaţilor şi senatorilor pot asista şi la efectuarea celor pentru alegerea Preşedintelui României.
(2) În cazul în care alegerile pentru Preşedintele României au loc la o datã diferitã, acreditarea pentru a asista la operaţiunile electorale a delegaţilor presei, cinematografiei, radioului şi televiziunii, române sau strãine, a organizaţiilor neguvernamentale care au ca principal obiect de activitate apãrarea drepturilor fundamentale ale omului ori a observatorilor externi care solicitã aceasta se face de cãtre Biroul Electoral Central.
(3) În situaţia prevãzutã la alin. (2) partidele şi alianţele politice care au propus candidaţi vor putea desemna câte un singur delegat, pentru fiecare secţie de votare şi birou electoral de circumscripţie, care sã asiste la efectuarea operaţiunilor electorale. Desemnarea se face prin comunicarea prenumelui, numelui şi domiciliului reprezentantului, sub semnãtura conducerii partidului sau a alianţei politice. Dacã mai multe partide sau alianţe politice au propus acelaşi candidat, ele pot desemna numai un reprezentant comun.
ART. 19
(1) Alegãtorul va vota aplicând ştampila cu menţiunea "Votat" înãuntrul patrulaterului care cuprinde prenumele şi numele candidatului pe care îl voteazã.
(2) Dacã alegerile pentru Preşedintele României au loc concomitent cu cele pentru Camera Deputaţilor şi Senat, dupã exprimarea votului se va aplica ştampila cu menţiunea "Votat" pe cartea de alegãtor pe un singur numãr de scrutin.
(3) Dacã alegerile pentru Preşedintele României au loc la o datã diferitã de cele pentru Camera Deputaţilor şi Senat, dupã exprimarea votului ştampila se aplicã pe cartea de alegãtor la numãrul de scrutin adus la cunoştinţã publicã de Guvern o datã cu data votãrii.
(4) La al doilea tur de scrutin ştampila se aplicã la numãrul de scrutin care urmeazã.

CAP. III
Stabilirea rezultatului alegerilor

ART. 20
(1) Operaţiunile electorale pentru constatarea rezultatelor votãrii la secţiile de votare, contestaţiile şi întâmpinãrile cu privire la operaţiunile de votare şi de deschidere a urnelor se fac cu respectarea prevederilor legale privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului.
(2) Rezultatul votãrii la secţia de votare se consemneazã într-un tabel.
(3) Candidaţii la alegerile pentru Parlament din partea partidelor politice care au propus şi candidaţi pentru alegerea Preşedintelui României au dreptul sã întocmeascã şi ei un tabel. Dacã alegerile pentru cele douã Camere şi pentru Preşedintele României nu au loc concomitent, acest drept revine delegaţilor partidelor politice care au propus candidaţii în alegerile pentru Preşedintele României.
(4) Tabelele vor cuprinde voturile nule, prenumele şi numele candidaţilor şi voturile valabil exprimate pentru fiecare candidat.
ART. 21
(1) Dupã deschiderea urnelor şi numãrarea voturilor, preşedintele biroului secţiei de votare încheie un proces-verbal în 3 exemplare, care va cuprinde:
a) numãrul alegãtorilor, potrivit listelor electorale permanente;
b) numãrul alegãtorilor care s-au prezentat la urne; defalcarea acestui numãr în funcţie de alegãtorii de pe lista permanentã şi de pe cea specialã;
c) numãrul total al voturilor valabil exprimate;
d) numãrul voturilor nule;
e) numãrul voturilor valabil exprimate pentru fiecare candidat;
f) expunerea pe scurt a întâmpinãrilor şi contestaţiilor şi a modului lor de soluţionare, precum şi a contestaţiilor înaintate spre soluţionare biroului electoral de circumscripţie;
g) numãrul total al buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate.
(2) Procesele-verbale se semneazã de preşedinte şi de membrii biroului. Un exemplar al procesului-verbal se afişeazã la loc vizibil, la sediul biroului electoral al secţiei de votare.
(3) Membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare li se elibereazã, la cerere, o copie certificatã de cãtre toţi cei care au semnat originalul; cererea trebuie formulatã înainte de întocmirea procesului-verbal.
(4) Lipsa semnãturii unor membri ai biroului secţiei de votare nu influenţeazã asupra valabilitãţii procesului-verbal. Preşedintele va menţiona motivele care au împiedicat semnarea.
(5) Procesele-verbale, împreunã cu toate contestaţiile privitoare la operaţiunile electorale ale secţiei de votare, precum şi cu buletinele de vot nule şi cele contestate vor alcãtui un dosar, care, sigilat şi ştampilat, va fi înaintat biroului electoral de circumscripţie, de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare şi membrii biroului, cu pazã militarã, în cel mult 24 de ore.
(6) În termen de 24 de ore de la primirea dosarului, biroul electoral de circumscripţie va trimite unul dintre exemplarele procesului-verbal la tribunalul în a cãrui razã teritorialã este circumscripţia electoralã; candidaţii sau partidele şi alianţele politice care i-au propus pot obţine copii legalizate de pe acest exemplar.
ART. 22
(1) Dupã primirea proceselor-verbale de la toate birourile electorale ale secţiilor de votare şi dupã soluţionarea contestaţiilor şi întâmpinãrilor primite, biroul electoral de circumscripţie încheie un proces-verbal care va cuprinde:
a) numãrul alegãtorilor din circumscripţia electoralã, potrivit listelor electorale permanente;
b) numãrul total al alegãtorilor ce s-au prezentat la urne; defalcarea acestui numãr de pe listele permanente şi de pe cele speciale;
c) numãrul total al voturilor valabil exprimate;
d) numãrul voturilor nule;
e) numãrul voturilor valabil exprimate pentru fiecare candidat în cadrul circumscripţiei electorale;
f) expunerea pe scurt a întâmpinãrilor, contestaţiilor şi hotãrârilor luate de biroul electoral de circumscripţie;
g) numãrul total al buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate.
(2) Prevederile art. 21 alin. (2) şi (4) se aplicã în mod corespunzãtor.
(3) Procesul-verbal, împreunã cu întâmpinãrile, contestaţiile şi procesele-verbale primite de la birourile electorale ale secţiilor de votare, formând un dosar, încheiat, sigilat şi semnat de membrii biroului electoral, se înainteazã cu pazã militarã la Biroul Electoral Central, în cel mult 48 de ore de la primirea ultimului proces-verbal al birourilor electorale ale secţiilor de votare.
ART. 23
(1) Biroul Electoral Central rezolvã întâmpinãrile şi contestaţiile depuse, deciziile date fiind definitive, dupã care încheie un proces-verbal care cuprinde:
a) numãrul total al alegãtorilor, potrivit listelor electorale ale localitãţilor unde îşi au domiciliul aceştia;
b) numãrul total al alegãtorilor care s-au prezentat la urne;
c) numãrul total al voturilor nule;
d) numãrul total al voturilor valabil exprimate, pe întreaga ţarã, pentru fiecare candidat şi constatarea îndeplinirii condiţiilor prevãzute la art. 81 din Constituţia României, republicatã; în situaţia în care aceste condiţii nu sunt întrunite, prenumele şi numele candidaţilor care vor participa la al doilea tur de scrutin;
e) centralizarea rezultatelor celui de-al doilea tur, potrivit prevederilor lit. a)-d), care se aplicã în mod corespunzãtor, prenumele şi numele candidatului a cãrui alegere a fost constatatã;
f) modul de soluţionare a contestaţiilor şi întâmpinãrilor primite.
(2) Prevederile art. 21 alin. (2) şi (4) se aplicã în mod corespunzãtor.
(3) Procesul-verbal, pentru fiecare tur de scrutin, împreunã cu dosarele birourilor electorale de circumscripţie, primite potrivit art. 22 alin. (3), se înainteazã cu pazã militarã la Curtea Constituţionalã, în termen de 24 de ore de la înregistrarea ultimului dosar.
ART. 24
(1) Curtea Constituţionalã anuleazã alegerile în cazul în care votarea şi stabilirea rezultatelor au avut loc prin fraudã de naturã sã modifice atribuirea mandatului sau, dupã caz, ordinea candidaţilor care pot participa la al doilea tur de scrutin. În aceastã situaţie Curtea va dispune repetarea turului de scrutin în a doua duminicã de la data anulãrii alegerilor.
(2) Cererea de anulare a alegerilor se poate face de partidele şi candidaţii care au participat la alegeri, în termen de cel mult 3 zile de la închiderea votãrii; cererea trebuie motivatã şi însoţitã de dovezile pe care se întemeiazã.
(3) Cererea poate fi admisã numai dacã cel care a sesizat nu este implicat în producerea fraudei.
(4) Soluţionarea cererii de cãtre Curtea Constituţionalã se face pânã la data prevãzutã de lege pentru aducerea la cunoştinţã publicã a rezultatului alegerilor.
ART. 25
(1) Curtea Constituţionalã publicã rezultatul alegerilor în presã şi în Monitorul Oficial al României, Partea I, pentru fiecare tur de scrutin şi valideazã rezultatul alegerilor pentru preşedintele ales.
(2) Actul de validare se întocmeşte în 3 exemplare, dintre care unul rãmâne la Curtea Constituţionalã, unul se prezintã Parlamentului pentru depunerea jurãmântului prevãzut la art. 82 alin. (2) din Constituţia României, republicatã, iar al treilea se înmâneazã candidatului ales.
ART. 26
(1) Al doilea tur de scrutin are loc în condiţiile prevãzute la art. 81 alin. (3) din Constituţia României, republicatã, la douã sãptãmâni de la primul tur de scrutin, în aceleaşi secţii de votare şi circumscripţii electorale, sub conducerea operaţiunilor electorale de cãtre aceleaşi birouri electorale şi pe baza aceloraşi liste de alegãtori de la primul tur.
(2) În al doilea tur de scrutin participã primii 2 candidaţi care au obţinut cel mai mare numãr de voturi, valabil exprimate pe întreaga ţarã la primul tur. Confirmarea acestui numãr se face de Curtea Constituţionalã în termen de 24 de ore de la primirea proceselor-verbale prevãzute la art. 23 alin. (3), prin aducerea la cunoştinţã publicã a prenumelui şi numelui celor doi candidaţi care vor participa la cel de-al doilea tur de scrutin şi a zilei votãrii stabilite potrivit alin. (1).
(3) Campania electoralã pentru al doilea tur de scrutin începe de la data când s-a adus la cunoştinţã publicã ziua votãrii.
(4) În termen de douã zile de la deschiderea campaniei electorale se vor stabili orarul pentru desfãşurarea acesteia la serviciile publice de radio şi televiziune şi repartizarea timpilor de antenã, potrivit art. 16 care se aplicã în mod corespunzãtor.
(5) Persoanele acreditate sã asiste la efectuarea operaţiunilor electorale la primul tur de scrutin sunt de drept acreditate sã asiste la efectuarea acestor operaţiuni şi la al doilea tur de scrutin.

CAP. IV
Dispoziţii tranzitorii şi finale

ART. 27
Sancţiunile contravenţionale şi pedepsele, prevãzute de lege pentru încãlcarea dispoziţiilor legale privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, se aplicã şi în ceea ce priveşte încãlcarea dispoziţiilor legale corespunzãtoare privind alegerea Preşedintelui României.
ART. 28
Prevederile legale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, referitoare la suportarea cheltuielilor electorale, taxa de timbru, oficiile electorale, sprijinirea de cãtre Guvern a activitãţii birourilor electorale şi a oficiilor electorale, materialele utilizate în procesul electoral, actul de identitate şi cartea de alegãtor, precum şi la judecarea de cãtre instanţe a întâmpinãrilor, a contestaţiilor şi a oricãror alte cereri se aplicã şi în ceea ce priveşte alegerile pentru Preşedintele României.
ART. 29
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantã din prezenta lege.
ART. 30
(1) Alegerile din anul 2004 pentru Preşedintele României vor avea loc o datã cu cele pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului.
(2) Data alegerilor şi durata campaniei electorale din anul 2004 pentru Preşedintele României se stabilesc prin lege.
ART. 31
La data intrãrii în vigoare a prezentei legi <>Legea nr. 69/1992 pentru alegerea Preşedintelui României, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 16 iulie 1992, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se abrogã.

Aceastã lege a fost adoptatã de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicatã.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALER DORNEANU

PREŞEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

Bucureşti, 20 septembrie 2004.
Nr. 370.

ANEXA 1


Denumirea partidului politic sau alianţei politice (ori menţiunea
"Candidat independent", dupã caz)
Semnul electoral al partidului politic sau alianţei politice

LISTA SUSŢINĂTORILOR
pentru alegerea Preşedintelui României

- ..... (data alegerilor) -

Candidatul ............. (prenume şi nume)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Data Act de identitate Sem-
crt Prenume Nume nasterii Adresa ─────────────────────── nãtu-
Denumire Seria Numãrul ra*)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
7.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────DECLARAŢIE

Subsemnatul ..........(prenume şi nume), domiciliat în ........, nãscut la data de ..... în comuna/oraşul/municipiul ...... judeţul ...... posesor al C.I. (B.I.) seria ...... nr. ........ declar pe propria rãspundere cã toate datele şi semnãturile cuprinse în prezenta listã, care are un numãr de ...... poziţii, corespund realitãţii.


Data, Localitatea, Semnãtura,

-------------
*) Lista este act public şi se aflã sub incidenţa art. 292 din Codul penal. Este interzisã semnarea mai multor liste.

ANEXA 2


MODELUL BULETINULUI DE VOT PENTRU
ALEGEREA PRESEDINTELUI ROMANIEI

Fila 1 Fila 2,3...
┌──────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────────┐
│ │ │ ┌─────────────┐┌─────────────┐ │
│ ROMÂNIA │ │ │ 1) 2) ││ 1) 2) │ │
│ │ │ │ ││ │ │
│ │ │ │ ││ │ │
│ P │ │ │ 3) ││ 3) │ │
│ │ │ │ ││ │ │
│ │ │ └─────────────┘└─────────────┘ │
│ BULETIN DE VOT │ │ ┌─────────────┐┌─────────────┐ │
│ │ │ │ 1) 2) ││ 1) 2) │ │
│ PENTRU ALEGEREA │ │ │ ││ │ │
│ PRESEDINTELUI ROMÂNIEI │ │ │ ││ │ │
│ │ │ │ 3) ││ 3) │ │
│ │ │ │ ││ │ │
│ *) │ │ └─────────────┘└─────────────┘ │
│ │ │ ┌─────────────┐┌─────────────┐ │
│ │ │ │ 1) 2) ││ 1) 2) │ │
│ Circumscriptia electrala │ │ │ ││ │ │
│ nr. ........ │ │ │ ││ │ │
│ │ │ │ 3) ││ 3) │ │
│ │ │ │ ││ │ │
│ │ │ └─────────────┘└─────────────┘ │
└──────────────────────────────┘ └──────────────────────────────────┘


-----------
*) Se trece data alegerilor

1) Se trece denumirea completa a partidului politic sau aliantei politice ori mentiunea "Candidat independent".
2) Se trece semnul electoral; intre denumirea partidului politic sau aliantei politice si semnul electoral trebuie sa se pastreze distanta de 3 litere.
3) Se trec prenumele si numele candidatului.

NOTA:
Se imprima atitea patrulatere câti candidati sunt, in ordinea depunerii candidaturilor.
Hârtia pentru buletinele de vot va fi de culoare alba si suficient de groasa pentru a nu se distinge pe verso numele imprimat si votul dat.
Pe paginile buletinului de vot se vor imprima patrulatere in numar suficient pentru a cuprinde toate candidaturile, in afara de ultima pagina, care va ramine alba pentru stampila de control.
Toate numele, prenumele si cuvintele ce se inscriu in interiorul patrulaterului se vor tipari cu litera corp 10 verzal drepte.
Paginile buletinului de vot, inclusiv ultima pagina care va ramâne alba, vor fi numerotate.
Pe teritoriul unei circumscriptii electorale se va folosi tus, pentru stampile, de aceeasi culoare.
Semnul electoral se va imprima intr-un spatiu grafic de 2,5 cm x 2,5 cm.

-----------------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016