Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 363 din 15 septembrie 2004  pentru ratificarea Acordului dintre Romania si Regatul Spaniei privind protectia informatiilor clasificate din domeniul apararii, semnat la Bucuresti la 3 martie 2004    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

LEGE nr. 363 din 15 septembrie 2004 pentru ratificarea Acordului dintre Romania si Regatul Spaniei privind protectia informatiilor clasificate din domeniul apararii, semnat la Bucuresti la 3 martie 2004

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 22 septembrie 2004
Parlamentul României adoptã prezenta lege.

ARTICOL UNIC
Se ratificã Acordul dintre România şi Regatul Spaniei privind protecţia informaţiilor clasificate din domeniul apãrãrii, semnat la Bucureşti la 3 martie 2004.

Aceastã lege a fost adoptatã de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicatã.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALER DORNEANU

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Bucureşti, 15 septembrie 2004.
Nr. 363.

ACORD
între România şi Regatul Spaniei privind
protecţia informaţiilor clasificate din domeniul apãrãrii

România şi Regatul Spaniei, denumite în continuare pãrţi,
au convenit urmãtoarele:

ART. 1
Scop
(1) Scopul prezentului acord este crearea cadrului legal necesar pentru protecţia informaţiilor militare clasificate, care sunt schimbate între pãrţi, pentru cercetare, înzestrare şi programe în domeniul apãrãrii.
(2) Prezentul acord nu are ca obiect schimbul de informaţii din domeniul nuclear, biologic sau chimic referitoare la echipamentul cunoscut ca arme de distrugere în masã.
ART. 2
Definiţii
În scopul prezentului acord, în interesul claritãţii, termenii urmãtori se vor defini astfel:
a) informaţii clasificate din domeniul apãrãrii - informaţii care, în interesul apãrãrii şi în conformitate cu legislaţia pãrţilor, necesitã protecţie împotriva divulgãrii neautorizate şi care au fost considerate ca informaţii clasificate de cãtre autoritãţile responsabile, indiferent de mijloacele folosite pentru pãstrare şi oricare ar fi formele lor de prezentare;
b) material - orice echipament, instrument sau dispozitiv, fabricat ori în curs de fabricaţie, care este clasificat datoritã informaţiilor ce pot fi extrase sau derivã din el şi care pot prejudicia apãrarea;
c) document - orice produs sau substanţã care conţine informaţii clasificate, indiferent de forma/natura lor fizicã sau de compoziţie;
d) contractant - persoanã fizicã sau juridicã împuternicitã în mod legal sã încheie contracte, angajatã ori implicatã în probleme de apãrare, pentru cercetare, programe şi înzestrare în domeniul apãrãrii;
e) contract clasificat - un acord între doi sau mai mulţi contractanţi, care presupune drepturi şi obligaţii pentru pãrţi, care conţine şi implicã informaţii clasificate;
f) autoritate competentã de securitate (CSA)/autoritate desemnatã de securitate (DSA) - autoritatea responsabilã cu aplicarea prevederilor prezentului acord;
g) parte furnizoare - partea la prezentul acord care transmite informaţii clasificate;
h) parte primitoare - partea la prezentul acord care primeşte informaţii clasificate;
i) terţ - orice persoanã, instituţie, organizaţie naţionalã sau internaţionalã, entitate publicã ori privatã sau stat care nu este parte la prezentul acord;
j) autorizaţie de securitate a personalului - documentul, emis unei persoane de cãtre autoritãţile competente ale pãrţilor, care permite accesul la informaţii clasificate, în conformitate cu legislaţia în domeniul securitãţii;
k) autorizaţie de securitate a obiectivului - documentul care dovedeşte cã o companie/instituţie are capacitatea fizicã şi organizatoricã de a folosi şi depozita informaţii clasificate, în conformitate cu legislaţia în domeniul securitãţii.
ART. 3
Clasificãrile de securitate
Clasificãrile de securitate şi echivalenţa lor pentru pãrţi sunt:


─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
În România Echivalenţa în În Regatul
limba englezã Spaniei
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
STRICT SECRET TOP SECRET SECRETO
DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ
STRICT SECRET SECRET RESERVADO
SECRET CONFIDENTIAL CONFIDENCIAL
SECRET DE SERVICIU RESTRICTED DIFUSION
LIMITADA
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────


ART. 4
Autoritãţi competente de securitate şi puncte de contact
(1) Autoritãţile responsabile pentru aplicarea prevederilor prezentului acord, pentru fiecare parte, sunt urmãtoarele:
În România
----------
Direcţia generalã de informaţii a apãrãrii din Ministerul Apãrãrii Naţionale
În Regatul Spaniei
------------------
Secretar de stat, director al Centrului Naţional de Informaţii.
(2) Punctele de contact pentru vizite, notificãri şi consultãri între pãrţile la prezentul acord sunt:
Pentru România
--------------
Ataşatul apãrãrii, militar, aero şi naval,
Ambasada României,
Avenida de Alfonso XIII, 157
28016, Madrid
Pentru Regatul Spaniei
----------------------
Oficiul Naţional de Securitate,
Ministerul Apãrãrii,
Ctra. N-VI, km 8.500
28023, Madrid

ART. 5
Restricţii de utilizare şi divulgare
(1) În afara cazului unui consimţãmânt expres, anterior, partea primitoare nu va divulga sau nu va utiliza şi nu va permite divulgarea ori utilizarea nici unei informaţii clasificate decât în scopul şi în limitele impuse de cãtre sau în numele pãrţii furnizoare.
(2) Partea primitoare nu va transmite sau nu va divulga unui terţ nici o informaţie clasificatã care face obiectul prezentului acord şi nici nu va face publice informaţii clasificate fãrã consimţãmântul prealabil, exprimat în scris, al pãrţii furnizoare.
(3) Nici o prevedere a prezentului acord nu va diminua sau nu va limita nici un drept de proprietate intelectualã, inclusiv patente ori drepturi de autor, al cãror titular poate fi oricare dintre pãrţi sau un terţ.
ART. 6
Protecţia informaţiilor clasificate
(1) Partea furnizoare se va asigura cã partea primitoare va fi informatã cu privire la:
a) categoria de clasificare a informaţiilor şi toate condiţiile de furnizare şi limitare a utilizãrii lor, precum şi marcarea/însemnarea acestora;
b) orice modificare ulterioarã a categoriei de clasificare.
(2) Partea primitoare:
a) se va asigura cã informaţiile clasificate sunt marcate cu propriile sale categorii de clasificare, conform art. 3;
b) în conformitate cu legislaţia proprie va acorda informaţiilor clasificate primite de la cealaltã parte aceeaşi protecţie pe care o asigurã propriilor informaţii clasificate de nivel echivalent, dupã cum au fost stabilite la art. 3;
c) se va asigura cã nu au fost modificate categoriile de clasificare decât dacã acest lucru a fost consimţit în scris de cãtre sau în numele pãrţii furnizoare.
(3) În vederea obţinerii şi menţinerii unor standarde comparabile de securitate, la cerere, fiecare autoritate competentã de securitate/autoritate desemnatã de securitate va pune la dispoziţie celeilalte autoritãţi competente de securitate/autoritãţi desemnate de securitate date referitoare la propriile norme de securitate, proceduri şi practici de protecţie a informaţiilor clasificate.
ART. 7
Accesul la informaţiile clasificate
Accesul la informaţiile clasificate va fi limitat la acele persoane:
a) care au "nevoia de a cunoaşte";
b) care au fost verificate pe linie de securitatea informaţiilor de cãtre autoritãţile competente de securitate/autoritãţile desemnate de securitate ale pãrţilor, ţinându-se cont de nivelul de clasificare a informaţiilor ce vor fi accesate şi în conformitate cu legislaţia naţionalã;
c) care îşi cunosc responsabilitãţile privind accesul la informaţii clasificate;
d) cãrora le-a fost emisã o autorizaţie pentru acces.
ART. 8
Transmiterea informaţiilor clasificate
(1) Dacã nu se stabileşte altfel de cãtre pãrţi, procedura normalã de transmitere a informaţiilor clasificate va fi prin canale militare sau diplomatice. Dacã aceste canale sunt impracticabile sau dacã se întârzie nejustificat primirea informaţiilor clasificate, transmiterea se poate desfãşura prin intermediul personalului verificat în mod corespunzãtor pe linie de protecţia informaţiilor, împuternicit cu un certificat de curier eliberat de partea care transmite informaţiile clasificate.
(2) Pãrţile pot transmite informaţii clasificate prin mijloace electronice, în conformitate cu procedurile de securitate stabilite de comun acord de cãtre pãrţi.
ART. 9
Vizite
(1) Vizitele se efectueazã de cãtre personalul pãrţilor şi al contractanţilor fiecãrei pãrţi care cere sã aibã acces la informaţii clasificate sau de cãtre instituţii ale celeilalte pãrţi unde sunt utilizate informaţii clasificate.
(2) Pentru astfel de vizite va fi nevoie de aprobarea prealabilã a autoritãţii competente de securitate/autoritãţii desemnate de securitate a pãrţii gazdã. Procedura solicitãrii vizitei va fi îndeplinitã printr-o cerere pentru vizitã. Aprobarea pentru vizitã va fi acordatã numai persoanelor care au fost verificate pe linie de securitate pentru utilizarea informaţiilor clasificate.
(3) Cererea pentru vizitã trebuie sã fie primitã la punctul de contact al pãrţii gazdã, menţionat la alin. 2 al art. 4, cu cel puţin douãzeci (20) de zile lucrãtoare înaintea datei planificate pentru vizitã.
(4) În cazuri urgente cererea pentru vizitã poate fi transmisã prin telex, fax sau prin orice alt mijloc, cu cel puţin cinci (5) zile lucrãtoare înainte.
(5) Cererile vor conţine urmãtoarele date:
a) numele vizitatorului propus, data şi locul naşterii, naţionalitatea şi numãrul paşaportului/cãrţii de identitate;
b) statutul oficial al vizitatorului şi denumirea instituţiei, companiei sau a organizaţiei pe care o reprezintã sau de care aparţine;
c) certificarea nivelului de acces la informaţiile clasificate al vizitatorului;
d) denumirea şi adresa instituţiei, companiei sau organizaţiei care va fi vizitatã;
e) numele şi funcţiile persoanelor care vor fi vizitate, dacã se cunosc;
f) scopul vizitei;
g) data vizitei; în cazul unor vizite care se repetã, va trebui stabilitã durata totalã a acestora.
(6) Toţi vizitatorii vor respecta legislaţia în materie de protecţie a informaţiilor clasificate a pãrţii gazdã.
(7) În cazul unui anumit proiect sau al unui anumit contract, se pot întocmi liste ale vizitatorilor frecvenţi, dacã ambele pãrţi vor fi de acord. Aceste liste vor fi valabile pentru o perioadã iniţialã ce nu va depãşi douãsprezece (12) luni, cu posibilitatea de a fi prelungite pe o perioadã egalã, cu aprobarea prealabilã a autoritãţilor competente de securitate/autoritãţilor desemnate de securitate ale ambelor pãrţi. O datã ce o listã a fost aprobatã, detaliile vizitei pot fi stabilite direct între instituţiile sau companiile implicate, cu respectarea participãrii persoanelor nominalizate în listã.
(8) Datele personale ale persoanelor care cer acces la informaţii clasificate în baza prezentului acord vor fi protejate în conformitate cu legislaţia pãrţilor.
(9) Reprezentanţii fiecãrei autoritãţi competente de securitate/autoritãţi desemnate de securitate se pot vizita reciproc, în scopul de a analiza:
a) procedurile pentru protecţia informaţiilor clasificate;
b) eficienţa mãsurilor adoptate de contractanţi pentru aplicarea prezentului acord.
În acest caz, datele vor fi fixate între pãrţi, prin notificarea asupra acestui fapt cu treizeci (30) de zile în avans.
ART. 10
Contracte clasificate
(1) Fiecare parte, înainte de încheierea unui contract clasificat, va trebui sã solicite autoritãţii competente de securitate/autoritãţii desemnate de securitate a celeilalte pãrţi certificarea autorizãrii de securitate a unui contractant sau a unei instituţii de pe teritoriul acestei pãrţi şi care este implicatã într-un contract clasificat şi sã certifice dacã nivelul autorizãrii de securitate corespunde nivelului de clasificare a informaţiilor şi, de asemenea, dacã persoanele implicate în contract au autorizaţii de securitate a personalului corespunzãtoare.
(2) Pãrţile vor recunoaşte pe bazã de reciprocitate certificãrile autorizaţiei de securitate a personalului şi autorizaţiei de securitate a obiectivului, emise în conformitate cu legislaţia lor.
(3) Fiecare contract clasificat sau subcontract încheiat în conformitate cu prevederile prezentului acord va include o anexã conţinând urmãtoarele instrucţiuni de securitate ale proiectului:
a) ghidul clasificãrii şi lista informaţiilor clasificate;
b) procedura de comunicare a schimbãrilor clasificãrilor informaţiilor clasificate;
c) canalele de comunicare şi mijloacele de transmitere electromagneticã;
d) procedura de transport;
e) inspecţiile oficiale;
f) autoritãţile competente responsabile pentru coordonarea securitãţii, prevãzute în contractul clasificat;
g) obligaţia de a notifica orice pierdere sau presupusã pierdere, scurgere ori compromitere a informaţiilor clasificate.
(4) Autoritatea competentã de securitate/autoritatea desemnatã de securitate a pãrţii furnizoare va transmite autoritãţii competente de securitate/autoritãţii desemnate de securitate a pãrţii primitoare douã copii ale listei conţinând informaţiile clasificate din contract, pentru a permite o monitorizare adecvatã a mãsurilor de securitate.
(5) Autoritãţile competente de securitate/autoritãţile desemnate de securitate ale pãrţilor îşi vor notifica reciproc orice schimbare referitoare la certificatele privind autorizaţia de securitate a personalului sau autorizaţia de securitate a obiectivului, în mod special în cazurile retragerii sau scãderii nivelului de securitate.
ART. 11
Asigurãri de securitate
(1) Autoritatea competentã de securitate/autoritatea desemnatã de securitate a fiecãrei pãrţi va informa despre regimul de securitate a instituţiei/ contractantului de pe teritoriul statului sãu, la cererea autoritãţii competente de securitate/autoritãţii desemnate de securitate a celeilalte pãrţi. Autoritatea competentã de securitate/autoritatea desemnatã de securitate a fiecãrei pãrţi va informa, de asemenea, despre regimul autorizaţiei de securitate a unui cetãţean al statului sãu, dacã acest lucru i se solicitã. Aceste notificãri se vor intitula "Asigurare privind autorizaţia de securitate a obiectivului" şi, respectiv, "Asigurare privind autorizaţia de securitate a personalului".
(2) Când un contractant/individ nu are autorizaţie de securitate a personalului/obiectivului sau dacã autorizaţia vizeazã o categorie inferioarã de clasificare celei necesare, oricare autoritate competentã de securitate/ autoritate desemnatã de securitate va solicita celeilalte autoritãţi competente de securitate/autoritãţi desemnate de securitate sã înceapã procesul de acordare sau de ridicare a nivelului de clasificare, în conformitate cu legislaţia naţionalã proprie. În urma unor investigaţii cu rezultat favorabil, se va înainta o asigurare privind autorizaţia de securitate a personalului/obiectivului. În caz contrar, autoritatea competentã de securitate/autoritatea desemnatã de securitate care a fãcut solicitarea va fi informatã.
(3) Dacã una dintre autoritãţile competente de securitate/autoritãţile desemnate de securitate are cunoştinţã despre orice incidente privind protecţia informaţiilor clasificate, atunci va informa imediat cealaltã autoritate competentã de securitate/autoritate desemnatã de securitate despre aceste fapte, le va analiza şi va notifica rezultatele acestei verificãri celeilalte autoritãţi competente de securitate/autoritãţi desemnate de securitate.
(4) Dacã se cere de cãtre cealaltã parte, fiecare autoritate competentã de securitate/autoritate desemnatã de securitate va coopera la verificarea incidentelor privind protejarea informaţiilor clasificate.
ART. 12
Pierderi sau compromitere
(1) În cazul unor încãlcãri ale prevederilor de securitate, care implicã pierderea informaţiilor secrete sau suspiciunea cã au fost divulgate informaţii clasificate unor terţi neautorizaţi, autoritatea competentã de securitate/autoritatea desemnatã de securitate a pãrţii primitoare va informa imediat autoritatea competentã de securitate/autoritatea desemnatã de securitate a pãrţii furnizoare.
(2) Autoritatea competentã de securitate/autoritatea desemnatã de securitate a pãrţii primitoare va iniţia imediat o investigaţie, cu asistenţã din partea autoritãţii competente de securitate/autoritãţii desemnate de securitate a pãrţii furnizoare, dacã se solicitã, în conformitate cu legislaţia statului sãu în domeniul protecţiei informaţiilor secrete. Autoritatea competentã de securitate/autoritatea desemnatã de securitate a pãrţii primitoare va informa în cel mai scurt timp autoritatea competentã de securitate/autoritatea desemnatã de securitate a pãrţii furnizoare asupra circumstanţelor rezultatului investigaţiilor şi mãsurilor luate pentru limitarea efectului şi restabilirea protecţiei informaţiilor clasificate.
ART. 13
Cheltuieli
Fiecare parte va suporta cheltuielile proprii rezultate din aplicarea prezentului acord.
ART. 14
Rezolvarea divergenţelor
(1) În cazul apariţiei unei divergenţe între pãrţile la prezentul acord, cu privire la interpretarea ori aplicarea acestuia sau a oricãrui alt subiect derivând din el, pãrţile, în principiu, vor lua toate mãsurile necesare pentru gãsirea unei soluţii amiabile.
(2) Dacã o asemenea soluţie amiabilã nu este posibilã, pãrţile vor supune divergenţa lor unei decizii comune a autoritãţilor menţionate la alin. (1) al art. 4. Orice decizie luatã sau datã de aceste autoritãţi va fi definitivã şi obligatorie din punct de vedere legal pentru ambele pãrţi.
(3) Pe timpul consultãrilor pentru gãsirea unei soluţii amiabile sau pentru adoptarea unei decizii comune, ambele pãrţi vor continua sã îşi îndeplineascã obligaţiile ce rezultã din prezentul acord.
ART. 15
Dispoziţii finale
(1) Prezentul acord va intra în vigoare la data primirii ultimei notificãri prin care pãrţile îşi comunicã în scris, prin canale diplomatice, cã au fost îndeplinite procedurile legale interne pentru intrarea în vigoare a acestuia.
(2) Prezentul acord este încheiat pentru o perioadã de cinci (5) ani şi se va prelungi automat pe noi perioade de câte cinci (5) ani. Prezentul acord poate înceta în orice moment prin acordul scris al pãrţilor sau poate fi denunţat de oricare dintre pãrţi printr-o notificare scrisã exprimând intenţia sa de denunţare, caz în care acordul va ieşi din vigoare dupã şase (6) luni de la data primirii unei astfel de notificãri.
(3) Amendamente la prezentul acord se pot face prin acordul comun al pãrţilor şi vor intra în vigoare conform prevederilor alin. 1.
(4) În cazul denunţãrii prezentului acord, toate informaţiile clasificate, generate sau schimbate potrivit prezentului acord, vor fi protejate în continuare, conform legislaţiei specifice a pãrţilor şi prevederilor prezentului acord.
Prezentul acord a fost semnat la Bucureşti la 3 martie 2004, în douã exemplare originale, fiecare în limbile românã, spaniolã şi englezã, toate textele fiind egal autentice. În cazul unor diferenţe de interpretare, textul în limba englezã va prevala.

Pentru România,
general locotenent Gheorghe Rotaru,
Director general al Direcţiei Generale
de Informaţii a Apãrãrii

Pentru Regatul Spaniei,
Jorge Dezcallar de Mazarredo,
Secretar de stat, director al
Centrului Naţional de Informaţii
----------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016