Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 359 din 8 septembrie 2004  privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

LEGE nr. 359 din 8 septembrie 2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 13 septembrie 2004
Parlamentul României adoptã prezenta lege.

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
În scopul simplificãrii procedurilor administrative şi promovãrii calitãţii serviciilor, se instituie prezenta procedurã de înmatriculare în registrul comerţului şi de înregistrare fiscalã a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice sau de autorizare a funcţionãrii persoanelor juridice care, potrivit legii, au obligaţia sã cearã înmatricularea în registrul comerţului.
ART. 2
În sensul prezentei legi, societãţile comerciale, societãţile şi companiile naţionale, grupurile de interes economic, regiile autonome şi organizaţiile cooperatiste, precum şi sucursalele înfiinţate de acestea, denumite în continuare solicitanţi, au obligaţia ca, dupã înmatricularea în registrul comerţului şi înregistrarea fiscalã, sã cearã autorizarea funcţionãrii.
ART. 3
(1) Înmatricularea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale în registrul comerţului şi înregistrarea fiscalã a acestora se fac pe baza autorizaţiei emise de primãria competentã, prin grija acesteia, potrivit legii speciale, fãrã a fi necesarã pronunţarea de cãtre judecãtorul delegat a încheierii prevãzute la <>art. 6 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Înmatricularea persoanelor juridice prevãzute la art. 2, precum şi a sucursalelor acestora se face potrivit prevederilor <>Legii nr. 26/1990 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi celorlalte prevederi referitoare la înregistrarea în registrul comerţului.
ART. 4
Autorizarea funcţionãrii solicitanţilor se face cu îndeplinirea procedurilor prevãzute de prezenta lege şi de actele normative speciale care reglementeazã emiterea fiecãrei autorizaţii.
ART. 5
Prin autorizarea funcţionãrii se înţelege fie asumarea de cãtre solicitant a responsabilitãţii privitoare la legalitatea desfãşurãrii activitãţii, fie obţinerea actului administrativ emis de autoritãţile administraţiei publice competente, strict necesar pentru a permite solicitantului desfãşurarea activitãţilor prevãzute în actele constitutive sau modificatoare înregistrate în registrul comerţului.

CAP. II
Înregistrarea în registrul comerţului

ART. 6
(1) Prin înregistrarea în registrul comerţului se înţelege înmatricularea persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice prevãzute la art. 2, înscrierea de menţiuni, precum şi înregistrarea altor operaţiuni care, potrivit legii, se menţioneazã în registrul comerţului.
(2) Solicitarea efectuãrii înregistrãrii în registrul comerţului se face de cãtre fondatori, administratori sau de reprezentanţii acestora, precum şi de orice persoanã interesatã, în condiţiile legii, prin întocmirea cererii de înregistrare.
(3) Înregistrãrile în registrul comerţului se fac în baza unei încheieri a judecãtorului delegat sau a unei hotãrâri judecãtoreşti irevocabile, în afarã de cazul în care legea prevede altfel.
(4) Persoanele juridice prevãzute la art. 2 dobândesc personalitate juridicã de la data pronunţãrii încheierii judecãtorului delegat, prin care se dispune autorizarea constituirii sau înmatricularea în registrul comerţului, dacã legea nu dispune altfel.
ART. 7
Prin efectuarea înregistrãrilor în registrul comerţului se asigurã opozabilitatea actelor înregistrate faţã de terţi, cu excepţia cazurilor în care legea prevede condiţia cumulativã a publicãrii acestora în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
ART. 8
(1) La înmatriculare, solicitanţilor li se elibereazã certificatul de înregistrare conţinând numãrul de ordine în registrul comerţului şi codul unic de înregistrare atribuit de cãtre Ministerul Finanţelor Publice, precum şi alte acte prevãzute de prezenta lege.
(2) La înregistrarea modificãrilor actului constitutiv se elibereazã certificatul de înscriere de menţiuni, însoţit de încheierea judecãtorului delegat, precum şi alte acte prevãzute de prezenta lege.
(3) Termenul de eliberare a certificatului de înregistrare şi a celui de înscriere de menţiuni este de cel mult 10 zile de la data înregistrãrii cererii, dacã prin încheieri pronunţate de judecãtorul delegat nu se dispune altfel.
ART. 9
(1) Certificatul de înregistrare conţinând codul unic de înregistrare este documentul care atestã cã persoana juridicã a fost luatã în evidenţa oficiului registrului comerţului de pe lângã tribunal şi în evidenţa organului fiscal.
(2) Dacã certificatul de înregistrare conţine şi atributul fiscal "R", acesta atestã cã persoana juridicã a fost luatã în evidenţa organului fiscal ca plãtitor de T.V.A.
(3) Pe parcursul existenţei persoanei juridice dovada privind starea acesteia, referitoare la funcţionare, dizolvare, reorganizare, lichidare, reorganizare judiciarã, faliment sau suspendare temporarã a activitãţii, se face cu extrasul de registru emis de oficiul registrului comerţului de pe lângã tribunal, valabil 30 de zile de la data emiterii.
(4) Termenul de eliberare a extrasului de registru este de cel mult 24 de ore de la data înregistrãrii solicitãrii.
(5) Certificatele constatoare cã un anumit act sau fapt este sau nu este înregistrat în registrul comerţului vor fi eliberate în termen de 3 zile de la data înregistrãrii cererii.

CAP. III
Atribuirea codului unic de înregistrare

ART. 10
Solicitarea înregistrãrii fiscale se face prin depunerea cererii de înregistrare la oficiul registrului comerţului de pe lângã tribunal, iar atribuirea codului unic de înregistrare de cãtre Ministerul Finanţelor Publice este condiţionatã de admiterea cererii de înregistrare în registrul comerţului de cãtre judecãtorul delegat.
ART. 11
(1) În vederea atribuirii codului unic de înregistrare de cãtre Ministerul Finanţelor Publice, oficiile registrului comerţului de pe lângã tribunale transmit direct sau prin intermediul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, pe cale electronicã, Ministerului Finanţelor Publice, datele referitoare la înregistrãrile efectuate în registrul comerţului şi cele conţinute în cererea de înregistrare fiscalã.
(2) Pe baza datelor transmise potrivit alin. (1) Ministerul Finanţelor Publice atribuie, în termen de maximum 24 de ore, codul unic de înregistrare.
ART. 12
(1) Pentru asociaţiile familiale, precum şi pentru persoanele juridice prevãzute la art. 2 structura codului unic de înregistrare se stabileşte de Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei, Ministerul Sãnãtãţii, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Justiţiei.
(2) Pentru persoanele fizice codul unic de înregistrare coincide cu codul numeric personal atribuit de Ministerul Administraţiei şi Internelor sau, dupã caz, cu numãrul de identificare fiscalã atribuit de Ministerul Finanţelor Publice.
ART. 13
Codul unic de înregistrare va fi utilizat de toate sistemele informatice care prelucreazã date privind persoanele fizice, asociaţiile familiale şi persoanele juridice prevãzute la art. 2, precum şi de acestea în relaţiile cu terţii, inclusiv cu autoritãţile şi instituţiile publice, pe toatã durata funcţionãrii lor.
ART. 14
(1) Dupã efectuarea înmatriculãrii societãţilor comerciale în registrul comerţului, un extras al încheierii judecãtorului delegat se comunicã, din oficiu, Regiei Autonome "Monitorul Oficial", spre publicare, pe cheltuiala solicitantului.
(2) Extrasul încheierii judecãtorului delegat va cuprinde urmãtoarele elemente: numãrul şi data încheierii, denumirea, sediul social şi forma juridicã, numele şi adresa fondatorilor, administratorilor şi, dacã este cazul, a cenzorilor, domeniul şi activitatea principalã, capitalul social şi durata de funcţionare.
(3) Pe extrasul prevãzut la alin. (1) oficiul registrului comerţului de pe lângã tribunalul care a efectuat înmatricularea va menţiona codul unic de înregistrare atribuit şi numãrul de ordine în registrul comerţului, iar acest document poate fi transmis şi pe cale electronicã.
(4) La cererea şi pe cheltuiala solicitantului, încheierea judecãtorului delegat se publicã integral în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

CAP. IV
Procedura autorizãrii funcţionãrii

ART. 15
(1) La data eliberãrii de cãtre oficiul registrului comerţului de pe lângã tribunal a certificatului de înregistrare conţinând codul unic de înregistrare sau, dupã caz, la data eliberãrii certificatului de înscriere de menţiuni sau înainte de începerea unei activitãţi care necesitã autorizare, solicitantul are obligaţia de a cere obţinerea urmãtoarelor autorizaţii:
a) actul de autorizare pentru prevenirea şi stingerea incendiilor (P.S.I.), emis de brigãzile şi grupurile de pompieri militari din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor;
b) actul de autorizare sanitarã, emis de direcţiile de sãnãtate publicã teritoriale din subordinea Ministerului Sãnãtãţii sau de ministerele cu reţea proprie de sãnãtate publicã;
c) actul de autorizare veterinarã, emis de direcţiile veterinare şi pentru siguranţa alimentelor teritoriale sau, dupã caz, de Autoritatea Naţionalã Sanitarã Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor sau de ministerele cu reţea veterinarã proprie;
d) actul de autorizare de mediu, emis de autoritãţile publice teritoriale de protecţie a mediului din subordinea Ministerului Mediului şi Gospodãririi Apelor;
e) actul de autorizare din punct de vedere al protecţiei muncii, emis de inspectoratele teritoriale de muncã din subordinea Ministerului Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei.
(2) La cererea solicitantului, documentaţia necesarã obţinerii autorizãrii funcţionãrii persoanelor juridice sau sediilor secundare poate fi depusã o datã cu cererea de înregistrare, însã termenul de eliberare a autorizaţiilor prevãzute la alin. (1) începe sã curgã de la data înregistrãrii în registrul comerţului a persoanei juridice sau a modificãrii actelor constitutive.
(3) În sensul dispoziţiilor prezentei legi, prin act de autorizare se înţelege autorizaţia, avizul sau alt act administrativ emis de autoritãţile şi instituţiile publice competente, potrivit legii.
ART. 16
Autoritãţile publice prevãzute la art. 15 alin. (1), denumite în continuare autoritãţi publice implicate, vor delega, în funcţie de volumul activitãţii, la birourile unice din cadrul oficiilor registrului comerţului de pe lângã tribunale, unul sau mai mulţi reprezentanţi cu drept de semnãturã.
ART. 17
(1) Procedura de autorizare a funcţionãrii se desfãşoarã prin intermediul biroului unic din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângã tribunalul din judeţul pe a cãrui razã solicitantul are stabilit sediul social principal sau secundar.
(2) Oficiile registrului comerţului de pe lângã tribunale au obligaţia organizãrii birourilor unice pentru efectuarea urmãtoarelor activitãţi:
a) primirea cererii de autorizare, verificarea existenţei documentelor necesare stabilite de autoritãţile publice implicate şi înregistrarea cererilor de autorizare în registrul special;
b) încasarea taxelor şi tarifelor datorate autoritãţilor publice implicate în procedura de autorizare a funcţionãrii;
c) transmiterea la autoritãţile publice implicate, dacã este cazul, a cererilor de autorizare şi a documentelor depuse de solicitant, pe bazã de borderou şi semnãturã;
d) primirea de la autoritãţile publice implicate a autorizaţiilor şi a actelor care se elibereazã solicitanţilor şi înregistrarea acestora în registrul special;
e) completarea şi emiterea în termen a certificatelor constatatoare privind înregistrarea declaraţiilor pe propria rãspundere referitoare la autorizarea funcţionãrii, potrivit prezentei legi;
f) ţinerea în sistem computerizat a evidenţei privind cererile de autorizare şi modul de soluţionare a acestora;
g) urmãrirea termenelor prevãzute de prezenta lege şi eliberarea cãtre solicitanţi a certificatelor constatatoare sau, dupã caz, a anexei privind autorizarea, care va deveni anexã la certificatul de înregistrare;
h) decontarea, prin Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, cu autoritãţile publice implicate a taxelor şi tarifelor de autorizare încasate potrivit lit. b).
(3) Anexa la certificatul de înregistrare constituie actul administrativ emis de autoritãţile publice implicate, care atestã faptul cã solicitanţii au obţinut autorizaţiile prevãzute la art. 15 alin. (1), necesare pentru începerea activitãţii.
(4) Pentru sediul social principal şi pentru fiecare sediu social secundar se va elibera câte o anexã la certificatul de înregistrare, care înlocuieşte alte formulare de autorizare utilizate de autoritãţile publice implicate, cu excepţia cazurilor strict prevãzute de reglementãrile armonizate cu legislaţia comunitarã şi cuprinse în hotãrârea Guvernului prevãzutã la art. 43 alin. (4).
ART. 18
(1) Cererile de autorizare a funcţionãrii se depun la oficiul registrului comerţului de pe lângã tribunalul din judeţul pe a cãrui razã solicitantul îşi are stabilit sediul social principal sau secundar şi vor fi însoţite de documentele necesare pentru autorizare, precum şi de dovezile privind achitarea taxelor şi tarifelor aferente, datorate autoritãţilor publice implicate.
(2) Personalul oficiului registrului comerţului de pe lângã tribunal va verifica existenţa la dosar a cererilor de autorizare, a documentelor şi a dovezilor privind plata taxelor şi tarifelor, dupã care va înregistra cererea într-un registru special şi, în termen de 24 de ore, o va înainta fiecãrei autoritãţi publice implicate, împreunã cu documentele aferente.
(3) La înregistrarea cererii se va elibera solicitantului un exemplar cuprinzând numãrul de ordine, data înregistrãrii în registrul special şi termenul de eliberare a anexei referitoare la autorizaţii.
(4) În cazul prevãzut la art. 15 alin. (2), cererile de autorizare a funcţionãrii vor fi înaintate autoritãţilor publice implicate, în termen de 24 de ore de la data înregistrãrii în registrul comerţului a persoanei juridice sau a modificãrii actelor constitutive.
ART. 19
(1) Cererea de autorizare a funcţionãrii se soluţioneazã, dupã caz, de oficiul registrului comerţului de pe lângã tribunal sau de cãtre autoritãţile publice implicate.
(2) Oficiul registrului comerţului de pe lângã tribunal va soluţiona cererea dupã cum urmeazã:
a) în cazul în care solicitantul nu desfãşoarã, la sediul social principal sau secundar, activitãţile prevãzute în actul constitutiv sau modificator, va depune o declaraţie pe propria rãspundere în acest sens. O datã cu eliberarea certificatului de înregistrare sau de înscriere de menţiuni, oficiul registrului comerţului va elibera solicitantului un certificat constatator care atestã cã s-a înregistrat declaraţia pe propria rãspundere şi cã nu este necesarã autorizarea funcţionãrii;
b) în cazul în care solicitantul depune declaraţie pe propria rãspundere, specificã pentru fiecare autoritate publicã, cã îndeplineşte condiţiile de autorizare, oficiul registrului comerţului de pe lângã tribunal va elibera solicitantului un certificat constatator care atestã înregistrarea declaraţiei pe propria rãspundere cã îndeplineşte condiţiile de autorizare pentru activitatea sau obiectivul precizat.
(3) În alte cazuri decât cele prevãzute la alin. (2), autoritãţile publice implicate vor soluţiona cererea dupã cum urmeazã:
a) în cazul în care constatã îndeplinirea cerinţelor legale, vor comunca oficiului registrului comerţului de pe lângã tribunal autorizarea funcţionãrii solicitantului;
b) în cazul în care constatã neregularitãţi ale documentaţiei depuse sau neîndeplinirea condiţiilor legale, vor notifica acest fapt solicitantului, la sediul înregistrat, precum şi oficiului registrului comerţului de pe lângã tribunal, acordând un termen de 30 de zile de remediere a neregularitãţilor constatate, care curge de la data primirii notificãrii şi poate fi prelungit la cererea expresã a solicitantului;
c) în cazul în care neregularitãţile nu sunt remediate în termenul prevãzut la lit. b), vor respinge cererea şi vor menţiona refuzul de autorizare în anexa la certificatul de înregistrare.
(4) În registrul comerţului se înregistreazã datele privitoare la activitãţile pentru care se solicitã autorizarea funcţionãrii, potrivit alin. (2) şi (3).
(5) În cazul prevãzut la alin. (3) lit. a) şi b), oficiul registrului comerţului de pe lângã tribunal va elibera solicitantului un certificat constatator care sã ateste cã s-a depus cererea de autorizare şi cã aceasta este în curs de soluţionare.
(6) Certificatele constatatoare prevãzute la alin. (2) şi (5) au regimul prevãzut la <>art. 4 din Legea nr. 26/1990 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 20
La data primirii notificãrii prevãzute la art. 19 alin. (3) lit. b), termenul de aprobare a autorizãrii se întrerupe, urmând ca, de la data remedierii neregularitãţilor semnalate prin notificare, sã curgã un nou termen de 20 de zile pentru emiterea autorizaţiei.
ART. 21
Termenele de comunicare între oficiul registrului comerţului de pe lângã tribunal şi autoritãţile publice implicate a documentelor prevãzute la art. 19 alin. (3) sunt:
a) 15 zile de la data înregistrãrii cererii de autorizare, pentru actele prevãzute la art. 19 alin. (3) lit. a) şi c), fiind aplicabile dispoziţiile art. 15 alin. (2);
b) 10 zile de la data înregistrãrii cererii de autorizare, pentru notificarea prevãzutã la art. 19 alin. (3) lit. b), fiind aplicabile dispoziţiile art. 15 alin. (2).
ART. 22
(1) Eliberarea de cãtre oficiul registrului comerţului de pe lângã tribunal a documentelor prevãzute la art. 19 alin. (2), alin. (3) lit. a) şi c) şi alin. (5) se va face astfel:
a) la data eliberãrii certificatului de înregistrare, în cazurile prevãzute la art. 19 alin. (2) lit. a) şi b) şi alin. (5);
b) în termen de 20 de zile de la data înregistrãrii cererii de autorizare, în cazul prevãzut la art. 19 alin. (3) lit. a) fiind aplicabile dispoziţiile art. 15 alin. (2);
c) prin excepţie de la prevederile lit. b), în termen de 30 de zile de la data înregistrãrii cererii de autorizare în registrul special, pentru solicitanţii care funcţioneazã în mai mult de 5 sedii sociale secundare, precum şi pentru cei cu mai mult de 5 activitãţi ce necesitã evaluare în vederea autorizãrii, fiind aplicabile dispoziţiile art. 15 alin. (2).
(2) Termenele prevãzute la alin. (1) încep sã curgã de la data înregistrãrii cererii de autorizare a funcţionãrii la oficiul registrului comerţului de pe lângã tribunal şi se calculeazã pe zile libere, cu excepţia prevãzutã la art. 15 alin. (2).
ART. 23
În cazul în care una sau mai multe dintre autoritãţile publice implicate comunicã refuzul emiterii autorizaţiei, oficiul registrului comerţului de pe lângã tribunal va proceda la emiterea anexei la certificatul de înregistrare. Anexa având cuprinsã menţiunea privind refuzul autorizãrii va fi eliberatã solicitantului la termenul legal.
ART. 24
În cazul neîndeplinirii de cãtre solicitant a obligaţiilor stabilite de autoritãţile publice implicate prin notificarea prevãzutã de art. 19 alin. (3) lit. b) ori în cazul refuzului de autorizare, precum şi în cazul reautorizãrii, solicitantul are obligaţia reluãrii procedurii de autorizare a funcţionãrii faţã de autoritatea implicatã emitentã a refuzului, potrivit dispoziţiilor art. 18.
ART. 25
Oficiile registrului comerţului de pe lângã tribunale asigurã condiţiile necesare pentru arhivarea cererilor de autorizare, a documentelor emise în aplicarea procedurii de autorizare a funcţionãrii, precum şi gestionarea datelor cu privire la activitatea de autorizare a funcţionãrii, iar arhivarea documentaţiei care a stat la baza autorizãrii se face de cãtre autoritãţile publice implicate.

CAP. V
Preschimbarea certificatului de înmatriculare şi a celui de înregistrare fiscalã

ART. 26
Pânã la data de 30 decembrie 2004, persoanele juridice prevãzute la art. 2 care, pânã la data intrãrii în vigoare a prezentei legi, nu au preschimbat certificatul de înmatriculare şi cel de înregistrare fiscalã au obligaţia de a solicita la oficiul registrului comerţului de pe lângã tribunalul din judeţul în a cãrui razã au sediul social principal sau secundar preschimbarea acestora cu noul certificat de înregistrare conţinând codul unic de înregistrare.
ART. 27
Procedura stabilitã prin prezenta lege pentru autorizarea funcţionãrii se aplicã în mod corespunzãtor şi preschimbãrilor prevãzute la art. 26.
ART. 28
La data eliberãrii noului certificat de înregistrare conţinând codul unic de înregistrare, în mãsura în care autorizaţiile de funcţionare nu mai sunt valabile sau nu au fost obţinute, se va proceda conform prevederilor art. 18.
ART. 29
În cadrul procedurii de preschimbare sau la înfiinţarea sediilor sociale secundare din alte judeţe, autorizarea funcţionãrii acestora se solicitã la oficiul registrului comerţului de pe lângã tribunalul din judeţul în a cãrui razã se aflã acest sediu.
ART. 30
(1) Neefectuarea preschimbãrii certificatului de înmatriculare şi a celui de înregistrare fiscalã cu noul certificat de înregistrare conţinând codul unic de înregistrare, pânã la termenul prevãzut la art. 26, atrage dizolvarea de drept a persoanelor juridice prevãzute la art. 2.
(2) Constatarea dizolvãrii de drept se face prin încheierea judecãtorului delegat, pronunţatã la cererea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.
(3) Încheierea judecãtorului delegat se înregistreazã în registrul comerţului şi se comunicã concomitent persoanei juridice la sediul social, Ministerului Finanţelor Publice, la Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã pe cale electronicã, şi se publicã concomitent pe pagina de Internet a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, precum şi la sediul oficiului registrului comerţului de pe lângã tribunal.
ART. 31
(1) Încheierea de constatare a dizolvãrii de drept este supusã numai recursului, la cererea oricãrei persoane interesate, în termen de 15 zile de la publicarea prevãzutã la art. 30 alin. (3).
(2) Dacã nu s-a declarat recurs sau recursul a fost respins, persoana juridicã intrã în lichidare potrivit prevederilor <>Legii nr. 31/1990 privind societãţile comerciale, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(3) În termen de 6 luni de la data pronunţãrii încheierii de dizolvare, prevãzutã de art. 30 alin. (2), sau, dupã caz, de la data respingerii recursului formulat împotriva acesteia, reprezentantul legal al persoanei juridice are obligaţia numirii şi înregistrãrii în registrul comerţului a lichidatorului.
(4) Dacã nu existã reprezentant legal ori acesta nu procedeazã la numirea lichidatorului în termenul prevãzut la alin. (3), la cererea oricãrei persoane interesate, judecãtorul delegat numeşte un lichidator de pe Lista practicienilor în reorganizare şi lichidare, remunerarea acestuia urmând a fi fãcutã din averea persoanei juridice dizolvate sau, în cazul lipsei acesteia, din fondul de lichidare constituit în temeiul <>Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizãrii judiciare şi a falimentului, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(5) Dacã în termenul prevãzut la alin. (3) judecãtorul delegat nu a fost sesizat cu nici o cerere de numire a lichidatorului în condiţiile alin. (3) şi (4), persoana juridicã se radiazã din oficiu din registrul comerţului, prin încheiere a judecãtorului delegat, pronunţatã la cererea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.
(6) Încheierea de radiere se înregistreazã în registrul comerţului, se comunicã şi se publicã potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (3).
(7) Bunurile rãmase în patrimoniul persoanei juridice dupã radierea acesteia din registrul comerţului, în condiţiile alin. (5) şi (6), se considerã bunuri abandonate.
ART. 32
Certificatele de înregistrare şi anexele la acestea, eliberate conform procedurilor de soluţionare a cererilor existente anterior intrãrii în vigoare a prezentei legi, îşi pãstreazã valabilitatea.

CAP. VI
Servicii de asistenţã

ART. 33
În cadrul oficiilor registrului comerţului de pe lângã tribunale se desfãşoarã activitãţi de asistenţã acordate solicitanţilor, la cererea şi pe cheltuiala acestora, în vederea asigurãrii îndrumãrii pentru efectuarea procedurilor necesare înregistrãrii în registrul comerţului a actelor constitutive sau modificatoare şi a obţinerii autorizãrii funcţionãrii de la autoritãţile publice implicate.
ART. 34
(1) Serviciile de asistenţã se asigurã prin personalul specializat din cadrul oficiilor registrului comerţului de pe lângã tribunale.
(2) Serviciile de asistenţã se acordã în mod facultativ, la cererea şi pe cheltuiala solicitantului, înainte de depunerea cererii de înregistrare sau, dupã caz, a cererii de autorizare, la oficiul registrului comerţului de pe lângã tribunal.
(3) Serviciile de asistenţã se solicitã prin cerere de servicii explicitã, cuprinzând serviciile solicitate, obligaţiile pãrţilor, termenele şi tarifele datorate.
(4) Modelul şi conţinutul cererii de servicii se stabilesc de cãtre Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.
ART. 35
(1) Serviciile de asistenţã care se presteazã de oficiile registrului comerţului de pe lângã tribunale sunt:
a) îndrumarea prealabilã privind formalitãţile legale pentru constituirea şi modificarea actelor constitutive ale firmelor;
b) îndrumarea pentru completarea corectã a cererii de înregistrare, a formularelor tipizate specifice activitãţii registrului comerţului, a cererii de autorizare;
c) tehnoredactarea cererii de înregistrare;
d) proiectarea şi execuţia siglei şi a emblemei pentru firme;
e) obţinerea evaluãrii prin expertizã a bunurilor subscrise ca aport în naturã la capitalul social;
f) asigurarea obţinerii, dupã caz, pentru bunurile imobile, a:
- dovezii intabulãrii;
- certificatului constatator al sarcinilor cu care, eventual, este grevat respectivul bun;
g) redactarea declaraţiei pe propria rãspundere a fondatorilor, administratorilor, împuterniciţilor sucursalelor şi a cenzorilor cã îndeplinesc condiţiile prevãzute de lege;
h) redactarea actului constitutiv al persoanelor juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului;
i) redactarea statutului pentru societatea cu rãspundere limitatã cu asociat unic;
j) redactarea actului adiţional sau, dupã caz, a hotãrârii adunãrii generale a membrilor sau asociaţilor ori acţionarilor, a deciziei consiliului de administraţie privind modificãri ale actului constitutiv referitoare la:
- sediul social;
- denumirea firmei sau emblema acesteia;
- durata de funcţionare;
- forma juridicã;
- domeniul principal de activitate şi activitatea principalã;
- obiectul de activitate sau codificarea ori recodificarea acestuia în conformitate cu <>Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statisticã nr. 601/2002 privind actualizarea Clasificãrii activitãţilor din economia naţionalã - CAEN;
- administratori şi cenzori;
- alte elemente ale actului constitutiv (nume, domiciliu, participare la profit şi pierderi etc.);
- primirea, retragerea de membri sau asociaţi;
- majorarea sau reducerea capitalului social;
- înfiinţarea sau desfiinţarea de sedii sociale secundare;
- divizare sau fuziune;
- dizolvare sau lichidare;
k) obţinerea autentificãrii actului constitutiv sau a actului adiţional;
l) darea de datã certã pentru actele redactate de serviciile de asistenţã;
m) extragerea din bazele de date de acte normative şi listarea pentru eliberare, la cerere.

CAP. VII
taxe şi tarife

ART. 36
Prin derogare de la prevederile art. 28 alin. 2 lit. c) din <>Legea notarilor publici şi a activitãţii notariale nr. 36/1995 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, cuantumul onorariilor pentru autentificarea ori darea de datã certã a actelor constitutive şi declaraţiilor pe propria rãspundere ale fondatorilor, administratorilor şi cenzorilor, privind îndeplinirea condiţiilor prevãzute de lege, precum şi al celor pentru modificarea actelor constitutive se stabileşte în sumã fixã prin hotãrâre a Guvernului, iniţiatã de Ministerul Justiţiei, pe baza propunerilor Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.
ART. 37
Tarifele percepute pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a actelor prevãzute la art. 14 alin. (1) şi (4) se stabilesc prin hotãrâre a Guvernului, iniţiatã de Ministerul Finanţelor Publice pe baza propunerii Regiei Autonome "Monitorul Oficial".
ART. 38
(1) Pentru operaţiunile efectuate de oficiile registrului comerţului de pe lângã tribunale pentru obţinerea autorizãrii funcţionãrii persoanelor juridice, nivelul taxelor se stabileşte prin hotãrâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Justiţiei.
(2) Taxele şi tarifele pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare se stabilesc prin hotãrâre a Guvernului, la propunerea ministerelor în subordinea cãrora funcţioneazã autoritãţile publice implicate.
(3) Taxele şi tarifele datorate de solicitanţi autoritãţilor publice implicate se achitã la oficiile registrului comerţului de pe lângã tribunale şi se vireazã de cãtre Oficiul Naţional al Registrului Comerţului în conturile titularilor.
ART. 39
Tarifele pentru prestarea serviciilor de asistenţã prevãzute la art. 35 se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei.
ART. 40
Cuantumul taxelor, tarifelor şi onorariilor prevãzute la art. 36-39 se poate indexa anual în funcţie de rata inflaţiei.

CAP. VIII
Dispoziţii finale

ART. 41
(1) Constituie contravenţie şi se sancţioneazã, potrivit legii, cu amendã cuprinsã între 10.000.000 lei şi 100.000.000 lei, desfãşurarea oricãrei activitãţi de cãtre persoanele juridice prevãzute la art. 2, înaintea obţinerii autorizãrii funcţionãrii prevãzute de prezenta lege şi de actele normative speciale, dacã, potrivit legii, fapta nu constituie infracţiune.
(2) Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii prevãzute la alin. (1) se realizeazã de organele de control ale instituţiilor competente sã emitã autorizarea de funcţionare.
(3) Contravenţiei prevãzute la alin. (1) îi sunt aplicabile prevederile <>Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 180/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(4) Pierderea documentelor depuse de solicitant, de cãtre oficiile registrului comerţului sau de cãtre autoritãţile publice implicate se sancţioneazã cu plata unei amenzi judiciare de la 500.000 lei la 5.000.000 lei, prin încheiere pronunţatã de judecãtorul delegat.
(5) Dispoziţiile <>art. 46 din Legea nr. 26/1990 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se aplicã în mod corespunzãtor.
ART. 42
(1) În toate cazurile în care o lege sau un alt act normativ de acelaşi rang prevede radierea de drept a unei persoane juridice înregistrate în registrul comerţului, constatarea dizolvãrii de drept, ca etapã prealabilã obligatorie, urmeazã procedura prevãzutã la art. 30 alin. (2) şi (3).
(2) Dupã constatarea dizolvãrii de drept sunt aplicabile dispoziţiile art. 31.
(3) În cazul în care un act normativ, ulterior înregistrãrii unei persoane juridice în registrul comerţului, dispune încetarea de drept a activitãţii sau lipsirea de drept de efecte a actului de autorizare, de înfiinţare, de încuviinţare sau de recunoaştere, orice persoanã interesatã va putea solicita instanţei competente sã constate modificarea de drept a actelor constitutive ale persoanei juridice în ceea ce priveşte obiectul de activitate şi, dupã caz, dacã acest obiect de activitate este unic, sã constate dizolvarea de drept a persoanei juridice.
(4) Prin hotãrârea pronunţatã potrivit alin. (3), instanţa competentã va dispune înregistrarea în registrul comerţului a hotãrârii pronunţate, rãmasã irevocabilã, şi publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pe cheltuiala persoanei care a fãcut cererea.
(5) În cazul dizolvãrii de drept prevãzute la alin. (3) sunt aplicabile dispoziţiile alin. (2) privitoare la lichidare şi radiere.
ART. 43
(1) Modelul cererii de înregistrare în registrul comerţului şi al certificatului de înregistrare se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei, la propunerea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.
(2) Modelul cererii de înregistrare fiscalã se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice, urmând a fi inclus în cererea de înregistrare în registrul comerţului.
(3) Modelul cererii de autorizare şi al anexei la certificatul de înregistrare se stabilesc prin ordin comun al ministrului justiţiei, al conducãtorilor ministerelor care au în subordine autoritãţile publice implicate, precum şi al conducãtorilor celorlalte autoritãţi ale administraţiei publice implicate, la propunerea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.
(4) Procedurile şi anexele la acestea, cuprinzând listele privind activitãţile sau obiectivele care necesitã autorizarea şi cele privind activitãţile sau obiectivele care sunt considerate autorizate pe baza declaraţiei pe propria rãspundere, precum şi documentele necesare pentru autorizarea funcţionãrii, perioada de valabilitate şi modalitatea de reautorizare se stabilesc prin hotãrâre a Guvernului, la propunerea ministerelor în subordinea cãrora funcţioneazã autoritãţile publice implicate şi a autoritãţilor publice autonome implicate, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
(5) Începând cu data intrãrii în vigoare a prezentei legi, autoritãţile publice implicate vor încheia protocoale cu Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, având ca obiect schimbul de informaţii şi stabilirea procedurilor comune de lucru.
(6) Autoritãţile publice implicate vor comunica oficiilor registrului comerţului de pe lângã tribunale anularea autorizaţiilor de funcţionare, pentru a fi menţionatã în registrul comerţului şi în extrasul de registru prevãzut la art. 9 alin. (3).
(7) Modelul extrasului de registru prevãzut la art. 9 alin. (3), precum şi al certificatului constatator prevãzut la art. 19 alin. (2) şi (5) se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei.
(8) Oficiul registrului comerţului de pe lângã tribunal va menţiona în registrul comerţului autorizaţiile emise sau anulate de autoritãţile publice implicate.
ART. 44
(1) Cererile de înregistrare şi cele de autorizare a funcţionãrii, împreunã cu documentele însoţitoare prevãzute de reglementãrile în vigoare, pot fi transmise şi prin corespondenţã cu valoare declaratã, data primirii fiind consideratã data înregistrãrii cererii.
(2) Corespondenţa va conţine şi dovada privind plata taxelor şi tarifelor legale, care se poate face prin orice instrumente de platã, în contul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, deschis la Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publicã a Municipiului Bucureşti.
(3) Comunicarea de cãtre oficiile registrului comerţului a anexei conţinând autorizaţiile de funcţionare emise de autoritãţile publice implicate, precum şi orice corespondenţã cu solicitanţii se pot face şi prin poştã, la sediul social principal ori secundar sau la domiciliul ales, declarat în cererea de înregistrare ori autorizare a funcţionãrii.
ART. 45
Cererile de înregistrare depuse la oficiile registrului comerţului de pe lângã tribunale pânã la data intrãrii în vigoare a prezentei legi se soluţioneazã potrivit procedurilor în vigoare la data depunerii.
ART. 46
(1) Prezenta lege intrã în vigoare la 30 de zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Pe data intrãrii în vigoare a prezentei legi, se abrogã <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalitãţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionãrii comercianţilor, aprobatã şi modificatã prin <>Legea nr. 370/2002 , republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 14 iunie 2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, art. 174 alin. (2) din titlul V - Grupurile de interes economic - al cãrţii I - Reglementãri generale pentru prevenirea şi combaterea corupţiei - din <>Legea nr. 161/2003 privind unele mãsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitãţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

Aceastã lege a fost adoptatã de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicatã.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALER DORNEANU

PREŞEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

Bucureşti, 8 septembrie 2004.
Nr. 359.

-----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016