Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 358 din 11 iulie 2003  pentru aprobarea   Ordonantei Guvernului nr. 39/2003 privind procedurile de administrare a creantelor bugetelor locale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

LEGE nr. 358 din 11 iulie 2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2003 privind procedurile de administrare a creantelor bugetelor locale

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 23 iulie 2003
Parlamentul României adopta prezenta lege.

ART. I
Se aproba <>Ordonanta Guvernului nr. 39 din 30 ianuarie 2003 privind procedurile de administrare a creanţelor bugetelor locale, adoptatã în temeiul <>art. 1 pct. III.4 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 2 februarie 2003, cu urmãtoarele modificãri şi completãri:
1. La articolul 7 alineatul (1), litera f) se abroga.
2. La articolul 7 alineatul (2), litera b) va avea urmãtorul cuprins:
"b) administratorii, asociaţii, actionarii şi oricare alte persoane, care au provocat insolvabilitatea persoanei juridice debitoare, prin înstrãinarea sau ascunderea cu rea-credinţa, sub orice forma, a bunurilor mobile şi imobile proprietate a acesteia ori prin nedeclararea schimbãrii sediului social."
3. La articolul 7 alineatul (3), partea introductivã şi litera a) vor avea urmãtorul cuprins:
"(3) Pentru obligaţiile restante la bugetul local ale societãţii comerciale debitoare rãspund solidar administratorii, directorii şi persoanele care exercita sau au exercitat administrarea şi conducerea societãţii şi care:
a) au determinat, cu rea-credinţa, acumularea de obligaţii restante la bugetul local pe o perioada de 12 luni într-un interval de 2 ani consecutivi;"
4. La articolul 7, dupã alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu urmãtorul cuprins:
"(4) Rãspunderea asociaţilor şi actionarilor la societãţile comerciale debitoare se stabileşte potrivit <>Legii nr. 31/1990 privind societãţile comerciale, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare."
5. La articolul 10, alineatul (4) va avea urmãtorul cuprins:
"(4) Garanţia prevãzutã la alin. (3) poate fi sub forma de scrisoare de garanţie bancarã, contract de gaj ori ipoteca, precum şi orice alta forma de garanţie prevãzutã de lege. Garanţia se restituie sau se ridica, dupã caz, de cãtre organele competente, numai atunci când contestaţia a fost admisã sau obligaţia de plata a fost stinsã."
6. Articolul 12 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 12. - Pentru neachitarea la termenul scadent a obligaţiilor la bugetul local debitorii datoreazã dobânzi şi penalitãţi de întârziere. Dobânzile şi penalitãţile de întârziere datorate sunt cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil."
7. La articolul 16, alineatul (2) va avea urmãtorul cuprins:
"(2) Cota penalitatilor de întârziere se poate modifica anual prin legea bugetului de stat."
8. La articolul 19, dupã alineatul (1) se introduce alineatul (1^1) cu urmãtorul cuprins:
"(1^1) În cazul în care cererea de compensare sau restituire, dupã caz, precum şi documentaţia anexatã care sta la baza acesteia, depuse de plãtitor, sunt incomplete şi nu îndeplinesc condiţiile prevãzute de reglementãrile legale în materie, termenul de 30 de zile curge de la data prezentãrii de cãtre acesta a documentaţiei complete."
9. La articolul 19, dupã alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu urmãtorul cuprins:
"(3) Veniturile din dobânzile prevãzute la alin. (1) sunt considerate venituri neimpozabile la calculul profitului impozabil."
10. La articolul 22 alineatul (1), litera b) va avea urmãtorul cuprins:
"b) obligaţii la bugetul local cu termen de plata în anul curent, expirate;"
11. La articolul 23, alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 23. - (1) Plata obligaţiei la bugetul local se face prin decontare bancarã, mandat poştal, mijloace electronice de plata, în numerar sau prin anulare de timbre fiscale mobile, la termenele stabilite potrivit dispoziţiilor legale."
12. La articolul 24, alineatul (2) va avea urmãtorul cuprins:
"(2) În cazul plãţii efectuate prin decontare bancarã sau prin mandat poştal, pentru obligaţiile bugetare locale cu termen de plata fix sau stabilit sub forma de interval, obligaţia bugetarã se considera plãtitã la data debitarii contului contribuabilului."
13. Articolul 38 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 38. - Dacã valoarea bunurilor proprii ale debitorului nu acoperã integral creanta bugetarã localã, mãsurile asiguratorii pot fi înfiinţate şi asupra bunurilor deţinute de debitor în proprietate comuna cu terţe persoane, pentru cota-parte detinuta de acesta."
14. Articolul 39 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 39. - Impotriva actelor prin care se dispun şi se duc la îndeplinire mãsurile asiguratorii, cel interesat poate face contestaţie în conformitate cu prevederile art. 124."
15. La articolul 40, alineatul (2) va avea urmãtorul cuprins:
"(2) Prin derogare de la dispoziţiile Codului de procedura civilã, executarea silitã a creanţelor bugetului local nu se perimeaza."
16. La articolul 41 alineatul (3), litera c) va avea urmãtorul cuprins:
"c) prin prezentarea celui somat şi primirea somaţiei de cãtre acesta sub semnatura, ca urmare a înştiinţãrii prin alte mijloace, cum sunt: fax, telefon, posta electronica, dacã se asigura transmiterea textului actului şi confirmarea primirii acestuia."
17. La articolul 55, alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 55. - (1) La cererea organului de executare, bãncile, organele de poliţie, instituţiile care gestioneazã registre publice sau altele asemenea, alte persoane juridice sau persoane fizice care exercita profesii libere, desfãşurate în mod independent, în condiţiile legii, sunt obligate sa furnizeze de îndatã, în scris, datele şi informaţiile solicitate, în vederea aplicãrii procedurii de executare silitã, precum şi pentru luarea altor mãsuri privind stingerea creanţelor bugetare locale, chiar dacã prin legi speciale se dispune altfel, fãrã perceperea de taxe, tarife, comisioane sau alte sume."
18. La articolul 57, alineatele (2) şi (3) vor avea urmãtorul cuprins:
"(2) Procedurile privind transmiterea informaţiilor precizate la alin. (1), prevãzute la <>art. 57 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanţelor bugetare, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 644 din 30 august 2002, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 79/2003 , cu modificãrile ulterioare, sunt aplicabile în mod similar şi organelor de executare ale autoritãţilor administraţiei publice locale.
(3) Informaţiile prevãzute la alin. (1) vor fi utilizate exclusiv în scopul colectãrii creanţelor bugetare şi cu respectarea obligaţiilor prevãzute la art. 214 şi 215."
19. Articolul 59 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 59. - În absenta debitorului sau dacã acesta refuza accesul în oricare dintre încãperile prevãzute la art. 58 alin. (1), executorul bugetar local poate sa pãtrundã în acestea, în prezenta unui reprezentant al poliţiei ori al jandarmeriei sau a altui agent al forţei publice şi a doi martori majori. Dispoziţiile art. 58 alin. (2) şi (3) sunt aplicabile."
20. La articolul 63 se introduce alineatul (2) cu urmãtorul cuprins:
"(2) În cazul sumelor urmaribile reprezentând venituri şi disponibilitati în valuta, bãncile sunt autorizate sa efectueze convertirea în lei a sumelor în valuta, fãrã consimţãmântul titularului de cont, la cursul de schimb afişat de acestea pentru ziua respectiva."
21. La articolul 65, alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 65. - (1) Poprirea asupra veniturilor debitorilor, persoane fizice sau persoane juridice, se înfiinţeazã de cãtre organul de executare printr-o adresa care va fi transmisã prin scrisoare recomandatã cu dovada de primire terţului poprit, împreunã cu o copie certificatã de pe titlul executoriu. Totodatã va fi înştiinţat şi debitorul despre înfiinţarea popririi."
22. La articolul 68, alineatul (2) va avea urmãtorul cuprins:
"(2) Judecarea contestaţiei se face de urgenta şi cu precãdere."
23. La articolul 93, alineatul (2) va avea urmãtorul cuprins:
"(2) Înaintea valorificãrii bunurilor, acestea vor fi evaluate. În acest scop organul de executare va apela la organe şi persoane de specialitate, a cãror selectare nu este supusã reglementãrilor privind achiziţiile publice şi care sunt obligate sa îşi îndeplineascã atribuţiile ce le revin în acest sens."
24. La articolul 93, dupã alineatul (2) se introduce alineatul (2^1) cu urmãtorul cuprins:
"(2^1) Organul de executare va actualiza preţul de evaluare ţinând cont de rata inflaţiei."
25. La articolul 93, alineatul (3) va avea urmãtorul cuprins:
"(3) Atunci când se considera necesar, organul de executare va proceda la o noua evaluare."
26. La articolul 94 alineatul (2), partea introductivã şi litera e) vor avea urmãtorul cuprins:
"(2) În sensul alin. (1), valorificarea bunurilor sau a unui ansamblu de bunuri mobile şi/sau imobile se face prin:
...................................................................
e) alte modalitãţi admise de lege, inclusiv valorificarea bunurilor prin case de licitaţii, agenţii imobiliare sau societãţi de brokeraj, dupã caz."
27. La articolul 94, alineatul (4) va avea urmãtorul cuprins:
"(4) Vânzarea directa se poate face imediat dupã sechestrarea bunurilor, dacã acestea sunt supuse pericolului degradãrii sau alterarii, dupã caz."
28. La articolul 95, alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 95. - (1) Valorificarea bunurilor, potrivit înţelegerii pãrţilor, se realizeazã de debitorul însuşi, cu acordul organului de executare, astfel încât sa se asigure încasarea corespunzãtoare a creanţelor bugetare. Debitorul este obligat sa prezinte în scris organului de executare propunerile ce i s-au fãcut şi nivelul de acoperire a creanţelor bugetare, indicând numele şi adresa potenţialului cumpãrãtor, precum şi termenul în care acesta din urma va achitã preţul propus."
29. La articolul 96, alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 96. - (1) Valorificarea bunurilor prin vânzare directa se poate realiza în urmãtoarele cazuri:
a) pentru bunurile prevãzute la art. 94 alin. (4);
b) înaintea începerii procedurii de valorificare prin licitaţie, dacã se recupereazã integral creanta bugetarã;
c) pe parcursul procedurii de valorificare prin licitaţie sau dupã finalizarea acesteia, dacã bunul nu a fost vândut şi o persoana oferã cel puţin preţul de evaluare."
30. La articolul 97, alineatele (2) şi (3) vor avea urmãtorul cuprins:
"(2) Publicitatea vânzãrii se realizeazã prin afişarea anunţului privind vânzarea la sediul organului de executare, al primãriei în a carei raza teritorialã se afla bunurile sechestrate, la sediul şi domiciliul debitorului, la locul vânzãrii, dacã acesta este altul decât cel unde se afla bunurile sechestrate, pe imobilul scos la vânzare, în cazul vânzãrii bunurilor imobile, şi prin anunţuri într-un cotidian naţional de larga circulaţie, într-un cotidian local, în pagina de Internet, dupã caz, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum şi prin alte modalitãţi prevãzute de lege.
(3) Vor fi înştiinţaţi despre data, ora şi locul licitaţiei şi debitorul, custodele, administratorul-sechestru, precum şi titularii drepturilor reale şi ai sarcinilor care greveazã bunul urmãrit."
31. La articolul 101, alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 101. - (1) Preţul de pornire al licitaţiei este preţul de evaluare pentru prima licitaţie, diminuat cu 25% pentru a doua licitaţie şi cu 50% pentru a treia licitaţie."
32. La articolul 107, alineatul (2) va avea urmãtorul cuprins:
"(2) La a treia licitaţie creditorii urmãritori sau intervenienţi nu pot sa adjudece bunurile oferite spre vânzare la un preţ mai mic de 50% din preţul de evaluare."
33. La articolul 116, dupã alineatul (4) se introduce alineatul (5) cu urmãtorul cuprins:
"(5) În cazul în care bunurile imobile trecute în proprietatea publica a unitãţii administrativ-teritoriale, conform prezentei ordonanţe, au fost revendicate şi restituite, potrivit legii, terţelor persoane, debitorul va fi obligat la plata sumelor stinse prin aceasta modalitate."
34. Articolul 126 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 126. - Contestaţia se introduce la judecãtoria în a carei raza teritorialã se afla sediul organului de executare şi se judeca în procedura de urgenta."
35. La articolul 131, dupã alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu urmãtorul cuprins:
"(4) Pentru obligaţiile bugetare ale debitorilor declaraţi în stare de insolvabilitate conducãtorul organului de executare dispune scoaterea creanţei din evidenta curenta şi trecerea ei într-o evidenta separatã."
36. La articolul 133, alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 133. - (1) Organul de executare este obligat ca, pentru creanţele bugetului local, datorate de comercianţii societãţii comerciale, cooperative de consum ori cooperative meşteşugãreşti sau persoane fizice, sa ceara instanţelor judecãtoreşti competente începerea procedurii reorganizãrii judiciare şi a falimentului, în condiţiile legii."
37. La articolul 136 se introduce alineatul (2) cu urmãtorul cuprins:
"(2) Cheltuielile generate de comunicarea somaţiei prin posta sunt suportate de fiecare creditor bugetar."
38. La articolul 140, litera b) va avea urmãtorul cuprins:
"b) pe data îndeplinirii de cãtre debitor, înainte de începerea executãrii silite sau în cursul acesteia, a unui act voluntar de plata a obligaţiei prevãzute în titlul executoriu ori a recunoaşterii în orice alt mod a datoriei;"
39. La articolul 151, alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 151. - (1) Toate persoanele fizice sau juridice, romane şi strãine, definite contribuabili potrivit <>Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, denumita în continuare <>Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 , trebuie sa întocmeascã şi sa depunã declaraţii, declaraţii de impunere, declaraţii speciale de impunere, deconturi, deconturi de impunere sau declaraţii-deconturi de impunere, dupã caz, denumite în continuare declaraţii de impunere."
40. Articolul 153 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 153. - Declaraţia de impunere, întocmitã pentru fiecare fel de impozit sau taxa, se depune de contribuabil la termenul stabilit prin <>Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 . În cazul în care ultima zi de depunere este zi nelucrãtoare, stabilitã potrivit legii, declaraţia de impunere se considera a fi depusa în termen dacã se prezintã în ziua lucrãtoare imediat urmãtoare termenului de depunere."
41. La articolul 162, alineatul (3) va avea urmãtorul cuprins:
"(3) Penalitãţile aplicate potrivit alin. (1) lit. a)-c) nu pot sa depãşeascã suma de 50.000.000 lei, suma ce se actualizeazã în condiţiile prevãzute la <>art. 67 din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 ."
42. La articolul 183, alineatul (23) va avea urmãtorul cuprins:
"(23) Procesul-verbal de constatare a contravenţiilor se încheie pentru acele fapte ale cãror constatare şi sancţionare sunt de competenta compartimentului de specialitate, în conformitate cu prevederile <>Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 180/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare."
43. La articolul 191, alineatul (2) va avea urmãtorul cuprins:
"(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) contravenţiile constatate şi amenzile aplicate prin acte ale compartimentelor de specialitate ale autoritãţilor administraţiei publice locale, care se soluţioneazã în conformitate cu prevederile <>Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 180/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare."
44. Articolul 193 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 193. - Contribuabilul nemulţumit de modul în care au fost soluţionate obiectiunile se poate adresa cu contestaţie, în termen de 15 zile calendaristice de la data comunicãrii rãspunsului, primarului/primarului general al municipiului Bucureşti/primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti/preşedintelui consiliului judeţean, în funcţie de competenta acestora în stabilirea impozitelor şi taxelor locale."
45. La articolul 198, alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 198. - (1) Impotriva dispoziţiei primarului/primarului general al municipiului Bucureşti/primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti/preşedintelui consiliului judeţean contribuabilul nemulţumit se poate adresa, în condiţiile legii, judecãtoriei sau, dupã caz, tribunalului, cu acţiune pentru anularea actului respectiv."
46. Denumirea titlului XII va avea urmãtorul cuprins:
"Infracţiuni şi contravenţii"
47. Dupã articolul 199 se introduce articolul 199^1 cu urmãtorul cuprins:
"Art. 199^1. - Constituie infracţiune sustragerea, substituirea, degradarea sau înstrãinarea de cãtre debitor ori de cãtre terţe persoane a bunurilor sechestrate, în conformitate cu prevederile art. 73 alin. (1) şi ale art. 76 alin. (3), şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei."
48. La articolul 203, alineatul (2) va avea urmãtorul cuprins:
"(2) Dispoziţiile prezentei ordonanţe se completeazã cu prevederile <>Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 180/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare."
49. La articolul 212, alineatul 2 va avea urmãtorul cuprins:
"(2) În condiţiile alin. (1), se aproba modificãri şi completãri la formularele tipizate prevãzute în anexa nr. IV la Normele metodologice pentru aplicarea <>Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale, aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.278/2002 ."
50. Articolul 218 va avea urmãtorul cuprins:
"<>Art. 218. - În tot cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 10 septembrie 2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al Normelor metodologice pentru aplicarea <>Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale, aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.278/2002 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 875 din 4 decembrie 2002, cu modificãrile ulterioare, se modifica şi se înlocuiesc, corespunzãtor prevederilor din prezenta ordonanta, trimiterile la:
a) <>Ordonanta Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire şi de depunere a declaraţiilor de impozite şi taxe, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 24 martie 1999, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi la Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor <>Ordonanţei Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire şi de depunere a declaraţiilor de impozite şi taxe, aprobate prin <>Ordinul ministrului finanţelor nr. 2.690/1998 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 din 11 februarie 1999, cu modificãrile ulterioare;
b) <>Ordonanta Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 30 august 1997, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 64/1999 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi la Instrucţiunile de aplicare a prevederilor <>Ordonanţei Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal, aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 886/1999 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 546 din 8 noiembrie 1999;
c) <>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/1999 privind soluţionarea obiectiunilor şi contestaţiilor formulate impotriva actelor de control şi de impunere având ca obiect constatarea şi stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a majorãrilor de întârziere, a penalitatilor, precum şi a altor sume şi mãsuri, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 30 aprilie 1999, aprobatã prin <>Legea nr. 392/2001 ;
d) <>Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanţelor bugetare, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 644 din 30 august 2002, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 79/2003 , cu modificãrile ulterioare."
ART. II
În termen de 30 de zile de la data publicãrii prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, <>Ordonanta Guvernului nr. 39/2003 privind procedurile de administrare a creanţelor bugetelor locale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 2 februarie 2003, cu modificãrile şi completãrile aduse prin prezenta lege, va fi republicatã dându-se textelor o noua numerotare.

Aceasta lege a fost adoptatã de Senat în şedinţa din 23 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TARACILA

Aceasta lege a fost adoptatã de Camera Deputaţilor în şedinţa din 24 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
VIOREL HREBENCIUC

Bucureşti, 11 iulie 2003.
Nr. 358.

------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016