Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 354 din 10 iulie 2003  pentru aprobarea   Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de aparare, ordine publica si siguranta nationala    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

LEGE nr. 354 din 10 iulie 2003 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de aparare, ordine publica si siguranta nationala

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003
Parlamentul României adopta prezenta lege.

ARTICOL UNIC
Se aproba <>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 189 din 12 decembrie 2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apãrare, ordine publica şi siguranta nationala, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942 din 23 decembrie 2002, cu urmãtoarele modificãri şi completãri:
1. Articolul 2 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 2. - Derularea operaţiunilor compensatorii se realizeazã pe baza de acorduri şi contracte economice, a cãror încheiere este guvernata de urmãtoarele principii:
a) stabilitatea preţului - obligaţia de a introduce clauze compensatorii pentru contractele de achiziţie prevãzute la art. 5 nu trebuie sa determine o creştere a preţului de cumpãrare;
b) asigurarea unui beneficiu reciproc - propunerile trebuie sa fie avantajoase atât pentru contractant, cat şi pentru economia României;
c) dezvoltarea - propunerile trebuie sa induca o creştere a unei afaceri sau a unei tranzacţii noi;
d) cauzalitatea - acordurile trebuie sa rezulte direct din contractele de achiziţie prevãzute la art. 5;
e) responsabilitatea - rãspunderea pentru neexecutarea oricãror obligaţii ce izvorãsc din acord îi revine contractantului, chiar dacã obligaţia compensatorie este îndeplinitã de cãtre o persoana fizica sau juridicã desemnatã de contractant."
2. Literele b)-e) ale articolului 3 vor avea urmãtorul cuprins:
"b) susţinerea industriei româneşti, în general, şi a celei de apãrare, în special;
c) creşterea aportului de valuta atât prin exportul produselor de apãrare, cat şi al altor produse şi servicii ale economiei româneşti sau prin investiţii de capital strãin;
d) obţinerea de tehnologie moderna;
e) crearea de noi oportunitati de afaceri şi promovarea investiţiilor şi a colaborãrii în activitatea de cercetare ştiinţificã;"
3. Articolul 4 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 4. - În sensul prezentei ordonanţe de urgenta, termenii şi expresiile de mai jos au urmãtorul înţeles:
a) operaţiuni compensatorii - un set de compensaţii economice utilizate în practica comercialã internationala sub denumirea de offset, ca o condiţie pentru achiziţionarea de produse, lucrãri sau servicii de pe piata externa, în domeniul apãrãrii, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
b) operaţiuni compensatorii directe - participarea agenţilor economici romani la realizarea de echipamente, tehnica, tehnologie, materiale, produse ce fac obiectul contractului de achiziţie sau la prestarea de servicii care contribuie la implementarea şi exploatarea în bune condiţii a echipamentelor şi produselor achiziţionate. Operaţiunile compensatorii directe se pot realiza în urmãtoarele forme:
- producţia sub licenta - producţia de echipamente, tehnica, tehnologie, materiale, produse sau prestarea de servicii bazate pe transferul de informaţie tehnica de la contractant cãtre agenţi economici romani;
- subcontractarea - producerea de cãtre un agent economic roman a unei pãrţi sau a unei componente a echipamentului, produsului sau serviciului care face obiectul contractului de achiziţie, cu sau fãrã licenta de producţie acordatã de cãtre contractant;
- cumpãrarea de produse rezultate - forma de compensare prin care contractantul se obliga ca în contul obligaţiei compensatorii sa cumpere de la agenţi economici romani produse sau servicii realizate cu echipamentele, tehnica, tehnologia, produsele şi materialele livrate;
- transferul de tehnologie - transferarea de cunoştinţe, asistenta tehnica sau alte activitãţi de transfer tehnologic, care sa permitã obţinerea de noi capacitãţi sau creşterea competitivitatii pieselor de schimb şi a componentelor;
c) operaţiuni compensatorii indirecte - compensaţii economice care nu sunt legate de echipamentele, tehnica, tehnologia, materialele, produsele sau serviciile care fac obiectul contractului de achiziţie. Operaţiunile compensatorii indirecte se pot realiza în urmãtoarele forme:
- exportul de produse, servicii sau lucrãri care nu sunt legate de obiectul contractului de achiziţie;
- schimbul de produse sau servicii stabilite de contractant şi un agent economic roman la o valoare echivalenta;
- cumpãrãrile în avans - forma a operaţiunilor compensatorii indirecte, prin care contractantul cumpara produse sau servicii înaintea exportului propriilor produse, servicii sau lucrãri ce fac obiectul contractului de achiziţie, cu scopul de a crea capacitate de plata în beneficiul autoritãţii contractante, asigurându-se astfel resursele valutare pentru plata avansului la contractul de achiziţie;
- asistenta în marketing - activitãţi de sprijinire a agenţilor economici romani în pãtrunderea pe pieţele externe;
- asistenta financiarã - activitãţi legate de furnizarea sau sprijinirea obţinerii de fonduri pentru un agent economic roman, în vederea realizãrii de exporturi;
- alte activitãţi în domenii care nu sunt legate de produsul, serviciul sau lucrarea achizitionata, precum: transferul de tehnologie şi know-how, cooperare în cercetare şi dezvoltare, noi investiţii, înfiinţarea de companii mixte, asistenta pentru crearea de noi locuri de munca, asistenta pentru întreprinderi mici şi mijlocii;
d) contract de achiziţie - contractul de achiziţie în domeniul apãrãrii, ordinii publice şi siguranţei naţionale, semnat între o autoritate contractantã şi un contractant şi care depãşeşte pragul valoric prevãzut la art. 5;
e) contractant - orice ofertant care poate fi persoana juridicã strãinã, reprezentant al unei persoane juridice strãine în România sau un intermediar pentru produse, servicii sau lucrãri importate, cãruia i se atribuie contractul de achiziţie în urma aplicãrii uneia dintre procedurile prevãzute de legislaţia romana în vigoare;
f) autoritate contractantã - autoritate publica sau instituţie publica, de interes naţional sau local, astfel cum este definitã în legislaţia romana în vigoare, cu care contractantul încheie contractul de achiziţie;
g) Agenţia de compensare pentru achiziţii de tehnica specialã, denumita în continuare Agenţia - instituţie publica autonomã, cu personalitate juridicã, aflatã în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului, având drept obiect de activitate punerea în aplicare a procedurilor prevãzute de prezenta ordonanta de urgenta pentru executarea operaţiunilor compensatorii;
h) entitate eligibilã - orice persoana juridicã romana sau strãinã desemnatã de contractant pentru a îndeplini, în numele acestuia, obligaţia de compensare;
i) tranzacţie prin compensare - orice acord încheiat între contractant şi un agent economic roman, avizat de Agenţie pentru executarea obligaţiei de compensare;
j) obligaţie de compensare - obligaţia contractantului de a face compensaţii economice în proporţie de cel puţin 80% din valoarea contractului de achiziţie;
k) valoarea obligaţiei de compensare - valoarea totalã a compensatiei oferite de un contractant pentru a i se atribui un contract de achiziţie în România; aceasta valoare rezulta din aplicarea procentului oferit de contractant ca obligaţie de compensare la valoarea contractului de achiziţie;
l) valoarea adãugatã local - valoarea totalã a exporturilor de produse, servicii sau lucrãri produse, prestate ori executate în România, rezultate în urma derulãrii operaţiunilor compensatorii, mai puţin costul tuturor materiilor prime, materialelor şi serviciilor importate de contractant şi, dacã este cazul, de o parte eligibilã, şi profiturile şi beneficiile distribuite contractantului şi transferate în afarã tarii;
m) valoarea tranzacţiei prin compensare - valoarea unei tranzacţii individuale prin compensare, avizatã de Agenţie şi calculatã ca valoare adãugatã local de o tranzacţie prin compensare, înmulţitã cu multiplicatorul de compensare;
n) multiplicator de compensare - coeficientul maximal utilizat pentru a stimula promovarea unor domenii considerate de importanta majorã pentru economia româneascã, stabilit prin hotãrâre a Guvernului;
o) credit de compensare - partea din valoarea obligaţiei de compensare realizatã de contractant la un moment dat, direct sau indirect;
p) creditare - procesul de scãdere a valorii creditului de compensare din valoarea obligaţiei de compensare, stabilitã prin programul de compensare;
r) contul contractantului - înregistrarea facuta de Agenţie a stadiului în care se afla îndeplinirea obligaţiilor de compensare ale contractantului, prin urmãrirea şi înregistrarea creditului curent."
4. Articolul 5 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 5. - Prevederile prezentei ordonanţe de urgenta se aplica pentru îndeplinirea obligaţiilor de compensare rezultate din contractul de achiziţie din import de cãtre autoritatea contractantã de produse, servicii sau lucrãri necesare domeniului apãrãrii, ordinii publice şi siguranţei naţionale, a cãror valoare depãşeşte 5 milioane euro."
5. Articolul 6 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 6. - (1) Valoarea obligaţiei de compensare trebuie sa fie cel puţin 80% din valoarea contractului de achiziţie.
(2) Majorarea sau reducerea valorii contractului de achiziţie atrage revizuirea valorii obligaţiei de compensare, modificãrile apãrute urmând a fi consemnate în scris, prin acordul pãrţilor.
(3) Autoritatea contractantã are obligaţia de a notifica Agenţiei eventualele modificãri ale valorii contractului de achiziţie.
(4) Valoarea obligaţiei de compensare se exprima în moneda stabilitã prin contractul de achiziţie.
(5) Pentru achiziţii, în caz de urgenta sau stare de necesitate, Guvernul, la propunerea Comisiei prevãzute la art. 9 alin. (1), poate aproba modificarea obligaţiei de compensare."
6. Articolul 7 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 7. - Perioada în care obligaţia de compensare trebuie îndeplinitã este de maximum 10 ani, în funcţie de valoarea obligaţiei şi de complexitatea acesteia, dar fãrã sa depãşeascã cu mai mult de 2 ani durata de executare a contractului de achiziţie."
7. Alineatul (1) al articolului 8 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 8. - (1) Agenţia este finanţatã de la bugetul de stat pe o perioada de un an de la începerea activitãţii. Dupã expirarea acestui termen, finanţarea Agenţiei se asigura din venituri extrabugetare, conform hotãrârii Guvernului de înfiinţare a acesteia."
8. Litera a) a alineatului (2) al articolului 8 se abroga.
9. Literele b), d)-i), k), l) şi n) ale alineatului (2) al articolului 8 vor avea urmãtorul cuprins:
"b) supunerea spre aprobare Comisiei prevãzute la art. 9 alin. (1) a domeniilor prioritare ce beneficiazã de derularea operaţiunilor de compensare şi a valorilor multiplicatorilor de compensare rezultaţi ca urmare a analizei prioritatilor de dezvoltare a României;
...............................................................
d) urmãrirea tranzacţiilor unde pot fi luate în considerare operaţiuni compensatorii;
e) furnizarea de informaţii contractanţilor cu privire la procedurile legale în vigoare pentru încheierea acordurilor compensatorii şi executarea obligaţiilor de compensare, cu respectarea legislaţiei privind informaţiile clasificate;
f) colaborarea cu autoritãţile contractante, pentru a asigura o buna corelare între prevederile contractului de achiziţie şi cele ale acordurilor compensatorii;
g) analizarea şi supunerea spre aprobare Comisiei prevãzute la art. 9 alin. (1) a procedurii şi a documentelorcadru (acordul-cadru de compensare şi planul de afaceri);
h) asigurarea de asistenta potenţialilor contractanţi în identificarea de oportunitati pentru executarea obligaţiilor de compensare;
i) elaborarea, întreţinerea şi actualizarea permanenta a unei baze de date cu privire la agenţii economici romani, la produsele şi serviciile româneşti care, în conformitate cu domeniile prioritare de dezvoltare a României, pot beneficia de programe de compensare;
..............................................................
k) evaluarea, la sfârşitul perioadei de compensare, a stadiului de îndeplinire a obligaţiei de compensare şi prezentarea de propuneri Comisiei prevãzute la art. 9 alin. (1), în vederea luãrii unei decizii;
l) notificarea îndeplinirii obligaţiilor de compensare de cãtre contractant;
.............................................................
n) elaborarea strategiei României privind operaţiunile compensatorii, pe care o supune aprobãrii Comisiei prevãzute la art. 9 alin. (1);"
10. Alineatul (3) al articolului 8 va avea urmãtorul cuprins:
"(3) Organizarea şi funcţionarea Agenţiei se stabilesc prin hotãrâre a Guvernului."
11. Alineatul (1) al articolului 9 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 9. - (1) Comisia guvernamentalã pentru compensarea achiziţiilor de tehnica specialã, denumita în continuare Comisia, se constituie pe lângã Guvernul României, prin decizie a primului-ministru, şi este alcãtuitã din: ministrul economiei şi comerţului, în calitate de preşedinte, ministrul apãrãrii naţionale, ministrul finanţelor publice şi ministrul afacerilor externe, în calitate de membri."
12. La articolul 9, dupã alineatul (2) se introduce un alineat nou, alineatul (2^1), cu urmãtorul cuprins:
"(2^1) Membrii Comisiei pot dispune, în condiţiile legii, mandatarea specialã a altor persoane, pentru îndeplinirea atribuţiilor ce decurg din calitatea de membru."
13. Alineatul (4) al articolului 9 va avea urmãtorul cuprins:
"(4) Principalele atribuţii ale Comisiei sunt urmãtoarele:
a) aprobarea strategiei României privind operaţiunile compensatorii;
b) supunerea spre aprobare Guvernului a domeniilor prioritare de dezvoltare a României, care vor fi sprijinite prin operaţiunile compensatorii, şi a multiplicatorilor de compensare propuşi de Agenţie;
c) aprobarea acordului-cadru de compensare şi a planului de afaceri;
d) luarea de decizii în privinta includerii în programul de compensare a tranzacţiei prin compensare şi aprobarea valorii acesteia;
e) certificarea încheierii tranzacţiilor prin compensare şi, ulterior, a întregului program, în baza unei evaluãri realizate de Agenţie;
f) aprobarea raportului anual al Agenţiei;
g) elaborarea raportului anual referitor la îndeplinirea programelor de compensare şi prezentarea acestuia spre aprobare Guvernului."
14. Titlul capitolului III va avea urmãtorul cuprins:
"Procedura de atribuire a contractului de achiziţie, de semnare a acordului-cadru, de aprobare a planului de afaceri şi de executare a obligaţiei de compensare"
15. Articolul 10 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 10. - În baza strategiei de dezvoltare economicã şi a politicii industriale şi de export a României, Comisia, la propunerea Agenţiei, stabileşte domeniile care beneficiazã prioritar de derularea operaţiunilor compensatorii."
16. Alineatul (1) al articolului 11 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 11. - (1) Având în vedere domeniile prioritare aprobate prin hotãrâre a Guvernului, Agenţia propune spre aprobare Comisiei, prin intermediul multiplicatorilor de compensare, o ierarhizare a sectoarelor economice ce beneficiazã de derularea operaţiunilor compensatorii."
17. Articolul 12 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 12. - Pentru contractele de achiziţie prevãzute la art. 5, autoritatea contractantã are obligaţia ca, în anunţul de intenţie pe care îl transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achiziţii publice, sa facã menţiunea necesitãţii introducerii clauzei de compensare. De asemenea, notifica Agenţiei intenţia de a realiza achiziţii care intra sub incidenta prezentei ordonanţe de urgenta."
18. Articolul 13 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 13. - Pe perioada derulãrii procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie, candidaţii sau ofertanţii contacteaza Agenţia pentru o corecta informare asupra condiţiilor şi procedurilor necesare pentru semnarea acordurilor de compensare şi executarea obligaţiilor de compensare."
19. Articolul 14 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 14. - La elaborarea caietului de sarcini, autoritatea contractantã include şi specificaţii cu privire la clauza de compensare, de care Agenţia va tine cont cu prioritate la semnarea acordului-cadru de compensare."
20. Articolul 15 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 15. - (1) Autoritatea contractantã notifica participanţilor la procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie, care, conform prezentei ordonanţe de urgenta, trebuie sa cuprindã o clauza de compensare, despre aceasta obligaţie.
(2) Nici un contractant cãruia i-a fost atribuit un contract de achiziţie prin una dintre procedurile legale nu poate invoca necunoaşterea obligaţiei de a derula operaţiuni compensatorii şi nu poate refuza îndeplinirea acestei obligaţii."
21. Articolul 16 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 16. - În contractul de achiziţie se menţioneazã expres obligaţia contractantului de a executa operaţiuni compensatorii."
22. Articolul 17 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 17. - Ofertele depuse de participanţii la procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie trebuie sa conţinã urmãtoarele informaţii cu privire la operaţiunile compensatorii:
a) informaţii cu privire la experienta contractantului referitoare la operaţiuni compensatorii;
b) declaraţie privind acceptarea obligaţiei de compensare şi a penalitatilor prevãzute de prezenta ordonanta de urgenta în cazul neîndeplinirii obligaţiilor;
c) tipurile de operaţiuni compensatorii ce vor fi utilizate;
d) alte informaţii pe care contractantul le considera utile."
23. Articolul 18 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 18. - Obligaţia de compensare devine efectivã de la data semnãrii contractului de achiziţie."
24. La capitolul III, titlul secţiunii a 2-a va avea urmãtorul cuprins:
"Semnarea acordului-cadru de compensare"

25. Articolul 19 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 19. - (1) În cel mult 60 de zile de la semnarea contractului de achiziţie, contractantul semneazã acordulcadru de compensare, prin care îşi recunoaşte obligaţia de a executa operaţiuni compensatorii şi prevederile generale ale acestei obligaţii.
(2) Acordul-cadru de compensare se aproba de Comisie şi se semneazã de cãtre contractant şi de Agenţie.
(3) Acordul-cadru de compensare cuprinde, în mod obligatoriu, clauze referitoare la: valoarea obligaţiei de compensare, perioada în care obligaţia de compensare trebuie îndeplinitã, derularea acesteia pe fiecare an, tipul de operaţiune compensatorie - directa sau indirecta, domeniile care vor beneficia de operaţiuni compensatorii, garanţiile bancare de buna execuţie a contractului, declaraţia privind acceptarea necondiţionatã a penalitatilor şi a prevederilor stipulate în prezenta ordonanta de urgenta, precum şi alte informaţii pe care contractantul le considera utile."
26. Alineatele (1), (2) şi (4) ale articolului 20 vor avea urmãtorul cuprins:
"Art. 20. - (1) Dupã semnarea acordului-cadru de compensare, contractantul elaboreazã planul de afaceri, având la baza prevederile acordului-cadru de compensare.
(2) Planul de afaceri este un document cuprinzând detalii cu privire la implementarea şi funcţionarea efectivã a afacerii în perioada prevãzutã pentru îndeplinirea obligaţiei de compensare.
...............................................................
(4) Planul de afaceri trebuie depus la Agenţie, în vederea avizãrii de cãtre aceasta şi a aprobãrii de cãtre Comisie, în termen de 30 de zile de la semnarea acordului-cadru de compensare."
27. Alineatele (3) şi (4) ale articolului 21 vor avea urmãtorul cuprins:
"(3) Planul de afaceri trebuie aprobat de cãtre Comisie în cel mult 60 de zile de la data prezentãrii acestuia.
(4) Întârzierile în executarea obligaţiei de compensare, cauzate de propunerea de cãtre contractant a unor planuri de afaceri neadecvate, pot atrage penalitãţi pentru neimplicare."
28. Articolul 22 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 22. - Prin regulamente emise de cãtre Agenţie se stabilesc formulare-tip, atât pentru acordul-cadru de compensare, cat şi pentru planul de afaceri, care conţin informaţii minimale pe care contractantul trebuie sa le prezinte Agenţiei."
29. La capitolul III, titlul secţiunii a 4-a va avea urmãtorul cuprins:
"Executarea obligaţiei de compensare"

30. Articolul 23 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 23. - (1) Executarea obligaţiei de compensare începe efectiv din momentul semnãrii acordului cu contractantul.
(2) Executarea obligaţiei de compensare se realizeazã prin acumularea, în perioada prevãzutã în acordul-cadru de compensare, a unui credit curent egal cu valoarea obligaţiei de compensare.
(3) Contractantul poate câştiga un credit de compensare viitor care poate fi utilizat în cazul atragerii unor obligaţii de compensare viitoare."
31. Articolul 24 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 24. - Executarea obligaţiei de compensare se poate realiza şi prin intermediul unei asocieri între contractant şi o persoana fizica sau juridicã romana, care vizeazã unul sau mai multe dintre domeniile în care România promoveazã operaţiunile compensatorii."
32. Articolul 26 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 26. - (1) Determinarea creditului curent, câştigat pentru fiecare an la fiecare tranzacţie, se face prin înmulţirea valorii adãugate local pentru fiecare tranzacţie cu multiplicatorii de compensare aferenţi; suma creditelor obţinute pentru fiecare tranzacţie reprezintã creditul curent anual.
(2) Dupã aprobarea de cãtre Agenţie, creditul calculat conform alin. (1) se trece în contul contractantului, iar obligaţia de compensare se va reduce în mod corespunzãtor.
(3) În momentul în care creditul acumulat este egal cu valoarea obligaţiei de compensare, contractantul şi-a îndeplinit în totalitate aceasta obligaţie."
33. Articolul 27 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 27. - (1) Îndeplinirea obligaţiilor contractantului se urmãreşte separat pe cele doua categorii de operaţiuni compensatorii, directe şi indirecte.
(2) În cazul în care valoarea totalã a uneia dintre cele doua categorii de operaţiuni compensatorii, obţinutã în final, depãşeşte valoarea totalã a angajamentului prevãzutã în acord, valoarea excedentarã poate fi creditata în contul contractantului, la cererea acestuia, cu scopul îndeplinirii angajamentelor sale pentru cealaltã categorie de operaţiuni compensatorii.
(3) Depasirile obligaţiilor de compensare se menţin în contul contractantului pe o perioada de maximum 2 ani de la expirarea acordului-cadru de compensare."
34. Articolul 28 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 28. - (1) La expirarea perioadei prevãzute pentru executarea obligaţiei de compensare, Agenţia evalueaza stadiul îndeplinirii obligaţiilor ce reveneau contractantului ca urmare a semnãrii acordurilor de compensare.
(2) Situaţia rezultatã din evaluare este supusã aprobãrii Comisiei, care decide dacã contractantul şi-a îndeplinit obligaţiile sau dacã acesta trebuie penalizat pentru neîndeplinirea obligaţiei de compensare."
35. Titlul capitolului IV va avea urmãtorul cuprins:

"Evaluarea şi raportarea stadiului executãrii obligaţiilor
de compensare"

36. Articolul 29 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 29. - Evaluarea stadiului executãrii obligaţiei de compensare se face trimestrial şi anual."
37. Litera b) a articolului 30 va avea urmãtorul cuprins:
"b) raportul anual privind toate angajamentele sale de compensare, care trebuie prezentat în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei pentru care a fost întocmit."
38. Literele a), b), h) şi i) ale articolului 31 vor avea urmãtorul cuprins:
"a) descrierea stadiului curent al îndeplinirii obligaţiei de compensare;
b) valoarea obligaţiei de compensare şi a creditului de compensare pe fiecare tip de operaţiuni compensatorii şi pe total;
................................................................
h) o copie a declaraţiei vamale, arãtând valoarea de export realizatã, şi o declaraţie din care sa reiasã ca exporturile respective sunt realizate în cadrul programului de compensare;
i) o copie de pe declaraţia agentului economic roman, din care sa reiasã ca sumele au fost încasate pentru exporturile realizate în cadrul programului de compensare;"
39. Literele a) şi b) ale articolului 32 vor avea urmãtorul cuprins:
"a) partea de operaţiune compensatorie realizatã pana la momentul raportului (valori globale pe ani);
b) partea de operaţiune compensatorie realizatã pe parcursul perioadei raportului (separat, pe tipul de operaţiune compensatorie realizatã);"
40. Articolul 33 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 33. - În urma rapoartelor prezentate, precum şi a documentelor înaintate de cãtre contractant pentru stabilirea creditului curent anual, Agenţia pregãteşte şi supune spre aprobare Comisiei evaluarea cost-beneficiu a obligaţiei de compensare."
41. Alineatul (1) al articolului 34 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 34. - (1) Dacã obligaţiile de compensare nu sunt îndeplinite la termen şi în modul cerut, contractantul va plati partii romane penalitãţi de întârziere de 0,01% pe zi din suma neobtinuta prin operaţiunea compensatorie."
42. Articolul 35 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 35. - În termen de 45 de zile de la semnarea acordului-cadru de compensare, contractantul va emite cãtre Agenţie o scrisoare de garanţie bancarã de buna execuţie a acordului, în valoare de minimum 10% din valoarea obligaţiei asumate, care va fi valabilã pe toatã durata de executare a acordului-cadru de compensare."
43. Articolul 36 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 36. - Valoarea obligaţiei de compensare corespunzãtoare unui an şi nerealizata se reporteazã pentru anul urmãtor."
44. Articolul 37 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 37. - Contractantul care nu îşi executa angajamentele de compensare este exclus de la o alta procedura de atribuire a unui contract de achiziţie ce implica şi executarea unei obligaţii de compensare pe o perioada de 5 ani, calculatã de la momentul expirãrii acordului de compensare executat necorespunzãtor."
45. Alineatele (1) şi (3) ale articolului 39 vor avea urmãtorul cuprins:
"Art. 39. - (1) Contractantul aduce la cunostinta Agenţiei, în termen de 5 zile, producerea evenimentului de forta majorã şi face dovada producerii acestuia, precum şi a efectelor asupra executãrii obligaţiei de compensare, în termen de 15 zile de la apariţia cazului de forta majorã; în caz contrar, contractantul este considerat responsabil pentru întârzieri, executãri necorespunzãtoare sau neexecutari datorate acestor factori ca şi când culpa ar fi a sa.
................................................................
(3) Dacã Agenţia constata ca a avut loc un eveniment de forta majorã, aceasta prelungeşte durata programului de compensare cu o perioada rezonabila de timp, în funcţie de circumstanţe."
46. Articolul 40 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 40. - Contractantul nu are dreptul de a angaja cu contract individual de munca, în scopul executãrii obligaţiei de compensare, persoane care fac parte din Agenţie sau Comisie ori care au fãcut parte în momentul analizarii acordurilor de compensare ale respectivului contractant, sub sancţiunea nulitãţii contractului de munca."
47. Articolul 41 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 41. - Agenţia are obligaţia de a întocmi dosarul operaţiunilor compensatorii, cuprinzând toate documentele relevante din cadrul procedurii de încheiere-derulare a acordurilor de compensare, precum şi documentele ce atesta modul de executare a obligaţiilor de compensare, inclusiv rapoartele trimestriale şi anuale."
48. Articolul 42 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 42. - Dosarul se pãstreazã de cãtre Agenţie atât timp cat executarea obligaţiei de compensare este în derulare, dar nu mai puţin de 5 ani de la data finalizarii executãrii obligaţiei respective."
49. Articolul 43 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 43. - La cerere, dosarul operaţiunilor compensatorii este pus la dispoziţie oricãrei autoritãţi publice interesate, spre consultare, cu condiţia ca nici o informaţie sa nu fie divulgatã, dacã dezvaluirea ei ar fi contrarã legii, ar impiedica aplicarea legii, ar afecta interesul public, ar prejudicia interesul legitim al pãrţilor sau ar afecta libera concurenta, dar fãrã a se limita drepturile ce decurg, potrivit legii, pentru organele abilitate, de a ridica documente care pot servi la dovedirea fraudelor, a contravenţiilor sau infracţiunilor."
50. Titlul capitolului VI va avea urmãtorul cuprins:

"Infracţiuni, contravenţii şi sancţiuni"

51. Dupã articolul 43 se introduce un articol nou, articolul 43^1, cu urmãtorul cuprins:
"Art. 43^1 - (1) Furnizarea de informaţii contractantului, care s-au dovedit de natura sa îl favorizeze în mod neloial pe acesta în cadrul procedurii pentru încheierea acordurilor de compensare sau a unei tranzacţii prin compensare, precum şi în cadrul executãrii obligaţiei de compensare, constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit legii penale.
(2) Înţelegerea contractantului cu membri ai Agenţiei sau ai Comisiei sau cu agenţi economici romani, în scopul denaturarii rezultatului procedurii de încheiere a acordurilor de compensare sau de executare a obligaţiei de compensare, constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit legii penale."
52. Literele c) şi d) ale articolului 44 se abroga.
53. Alineatul (1) al articolului 45 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 45. - (1) Contravenţiile prevãzute la art. 44 se sancţioneazã cu amenda de la 80.000.000 lei la 400.000.000 lei."
54. Alineatul (1) al articolului 46 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 46. - (1) În cazul sãvârşirii infracţiunii prevãzute la art. 43^1 alin. (2), precum şi al contravenţiei prevãzute la art. 44 lit. b) din vina contractantului, acestuia i se va interzice participarea la orice alta achiziţie în România pe o durata de 5 ani."
55. Alineatul (2) al articolului 47 va avea urmãtorul cuprins:
"(2) Agenţii constatatori ai contravenţiilor vor notifica Agenţia în termen de 5 zile, în cazul constatãrii sãvârşirii contravenţiei prevãzute la art. 44 lit. b), în vederea aplicãrii de cãtre Agenţie a sancţiunii prevãzute la art. 46."
56. Alineatul (1) al articolului 49 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 49. - (1) Acordurile de compensare şi tranzacţiile sunt interpretate, aplicate şi executate în conformitate cu legile romane."
57. Articolul 50 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 50. - Costurile pentru activitãţile premergãtoare operaţiunii compensatorii şi pentru executarea obligaţiei de compensare sunt suportate în întregime de cãtre contractant."
58. Articolul 51 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 51. - Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Economiei şi Comerţului rãspund pentru promovarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenta în strãinãtate."

Aceasta lege a fost adoptatã de Camera Deputaţilor în şedinţa din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
VIOREL HREBENCIUC

Aceasta lege a fost adoptatã de Senat în şedinţa din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.

PREŞEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VACAROIU

Bucureşti, 10 iulie 2003.
Nr. 354.
-----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016