Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 340 din 10 decembrie 2013  a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2014    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

LEGE nr. 340 din 10 decembrie 2013 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2014

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 12 decembrie 2013

    Parlamentul României adoptă prezenta lege.

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Prezenta lege prevede şi autorizează pentru anul bugetar 2014 veniturile pe capitole şi subcapitole şi cheltuielile pe destinaţii şi pe ordonatori principali de credite pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, sinteza bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii, precum şi reglementări specifice exerciţiului bugetar al anului 2014.

    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii referitoare la bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2014

    ART. 2
    (1) Sinteza bugetului asigurărilor sociale de stat detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1/03.
    (2) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii se stabileşte la venituri în sumă de 51.888,7 milioane lei, iar la cheltuieli, în sumă de 51.888,7 milioane lei.
    (3) Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se stabileşte la venituri în sumă de 311,3 milioane lei, iar la cheltuieli, în sumă de 112,4 milioane lei, cu un excedent de 198,9 milioane lei.
    (4) Sinteza cheltuielilor bugetare pe surse de finanţare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz, pe ordonatori principali de credite, este prevăzută în anexele nr. 2/03/01-2/03/04.
    (5) Sinteza proiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă şi de pescuit, precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare şi detalierea pe proiecte şi programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare, detaliate, sunt prevăzute în anexele nr. 3/03 şi 4/03.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Dispoziţii referitoare la bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2014

    ART. 3
    (1) Sinteza veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru şomaj, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe şi titluri, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1/04.
    (2) Bugetul asigurărilor pentru şomaj, aferent sistemului asigurărilor pentru şomaj, se stabileşte la venituri în sumă de 1.806 milioane lei, iar la cheltuieli, în sumă de 1.806 milioane lei.
    (3) Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare, se stabileşte la venituri în sumă de 265,9 milioane lei, iar la cheltuieli, în sumă de 43,6 milioane lei, cu un excedent de 222,3 milioane lei.
    (4) Sinteza cheltuielilor bugetare pe surse de finanţare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2/04.
    (5) Sinteza proiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă şi de pescuit, precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare şi detalierea pe proiecte şi programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare, detaliate, sunt prevăzute în anexele nr. 3/04 şi 4/04.
    (6) Sinteza sumelor alocate pentru centrele regionale de formare profesională a adulţilor, care funcţionează în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, este prevăzută în anexa nr. 5/04.

    CAP. II
    Responsabilităţi în aplicarea prezentei legi şi dispoziţii în gestionarea proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile

    SECŢIUNEA 1
    Responsabilităţi în aplicarea prezentei legi

    ART. 4
    (1) Pentru anul 2014, finanţarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte care întrunesc criteriile de eligibilitate pentru finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă şi de pescuit, altor programe/ instrumente/facilităţi postaderare, care funcţionează pe principiul rambursării integrale sau parţiale a cheltuielilor către beneficiari, se asigură de la bugetul asigurărilor sociale de stat sau, după caz, de la bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cazul beneficiarilor de proiecte care sunt finanţaţi din aceste bugete, cărora le revine şi obligaţia corelativă a recuperării sumelor utilizate cu încălcarea dispoziţiilor legale în vigoare.
    (2) Ordonatorul principal de credite al bugetelor de asigurări prevăzute la alin. (1), denumit în continuare ordonatorul principal de credite, poate asigura prin bugetele proprii finanţarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte ai căror beneficiari sunt instituţii publice, aflate în coordonare sau subordonare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în condiţiile stabilite prin memorandumurile/contractele/deciziile/ ordinele de finanţare.
    (3) Ordonatorii de credite finanţaţi integral sau parţial din bugetul asigurărilor sociale de stat sau, după caz, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, care au calitatea de lider al unui parteneriat beneficiar al unui proiect finanţat din fonduri externe nerambursabile, pot asigura prin bugetele proprii cofinanţarea publică pentru proiectele/propunerile de proiecte în condiţiile stabilite prin acordul de parteneriat, anexă la memorandumul/ contractul/decizia/ordinul de finanţare.
    (4) În cazul proiectelor/propunerilor de proiecte care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanţarea în cadrul programelor/instrumentelor/facilităţilor care nu sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din România şi ale căror reguli de implementare permit beneficiarilor solicitarea şi obţinerea de prefinanţări/avansuri, finanţarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se asigură în limita necesarului rămas neacoperit de prefinanţările/avansurile primite.
    (5) Fondurile aferente cheltuielilor prevăzute la alin. (1)-(3) sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor de credite beneficiari de proiecte, la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", respectiv la capitolele şi subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli, potrivit destinaţiei acestora, pe baza fişei de fundamentare a proiectului propus la finanţare/finanţat, avizată de principiu, din punctul de vedere al eligibilităţii activităţilor, de către autoritatea de management/gestiune a programului/instrumentului/facilităţii.
    (6) Fac excepţie de la prevederile alin. (5) privind obţinerea avizului de principiu al autorităţii de management/gestiune a programului/instrumentului/facilităţii:
    a) proiectele/propunerile de proiecte care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanţarea în cadrul programelor/instrumentelor/facilităţilor care nu sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din România;
    b) proiectele/propunerile de proiecte pentru ai căror beneficiari sunt prevăzute reguli specifice privind avizarea, în legislaţia privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile postaderare;
    c) proiectele/propunerile de proiecte ai căror beneficiari nu sunt finanţaţi integral de la bugetul asigurărilor pentru şomaj.
    (7) Sumele prevăzute pe total la alineatul "Finanţare externă nerambursabilă" nu pot fi diminuate. Sumele prevăzute pe total la alineatul "Cheltuieli neeligibile" nu pot fi majorate prin virare de la celelalte alineate de cheltuieli din cadrul titlului "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare". Majorarea sumelor prevăzute la alineatul "Cheltuieli neeligibile" poate fi efectuată numai de la alte titluri de cheltuieli, în condiţiile legii.
    (8) Se autorizează ordonatorul principal de credite să efectueze în cursul întregului an virări de credite între şi în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investiţiilor şi majorarea cheltuielilor curente, astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a acestora, precum şi să introducă anexe la bugetele lui cu proiecte noi şi să modifice Programul de investiţii publice, după caz, în condiţiile prevăzute la alin. (5). Aceste modificări vor fi comunicate lunar Ministerului Finanţelor Publice.
    ART. 5
    (1) Pentru cota-parte din plăţile efectuate aferente cheltuielilor prevăzute la art. 4 alin. (1), eligibilă a fi rambursată din programe aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă şi de pescuit sau din alte programe/instrumente/facilităţi postaderare, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va solicita autorităţii de management/gestiune a programului/instrumentului/facilităţii rambursarea acesteia în maximum 3 luni de la efectuarea plăţii în conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum şi cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de finanţare.
    (2) Sumele aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare, reprezentând contribuţia Comisiei Europene şi/sau a altor donatori externi la proiectele prevăzute la art. 4 alin. (1), se fac venit la bugetele din care au fost finanţate proiectele respective şi se virează la aceste bugete conform prevederilor legale ale Uniunii Europene şi naţionale ce reglementează fiecare domeniu care intră în sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare de către autorităţile de management/gestiune, autoritatea de certificare şi plată ori de către alte autorităţi naţionale abilitate în acest sens în cadrul unor programe/facilităţi sau instrumente postaderare, după caz.
    (3) Beneficiarii finanţaţi integral de la bugetul asigurărilor sociale de stat sau, după caz, de la bugetul asigurărilor pentru şomaj, care implementează proiecte finanţate în cadrul programelor/instrumentelor/facilităţilor care nu sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din România, virează în conturile de venituri ale acestor bugete sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective, în termen de 5 zile lucrătoare.
    ART. 6
    (1) Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite de la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare.
    (2) Sumele prevăzute la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare" nu pot fi virate la alte naturi de cheltuieli pe parcursul anului 2014.
    (3) În condiţiile prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, pe parcursul întregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite bugetare între titlurile, articolele şi alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor aprobate prin buget şi cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (7).
    (4) Din sumele prevăzute la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanţate de la acest titlu.
    (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1)-(4) se autorizează ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor pentru şomaj să efectueze pe tot parcursul anului virări de credite bugetare de la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" la titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", în vederea asigurării sumelor reprezentând contribuţia proprie şi/sau cofinanţarea naţională, aferentă proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile ale instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii.
    (6) Influenţele în structura creditelor bugetare rezultate în baza virărilor de credite vor fi evidenţiate în structura cheltuielilor aprobate instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare".
    ART. 7
    (1) Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Alte transferuri" alineatul "Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă" la celelalte alineate şi articole de cheltuieli ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare.
    (2) Din sumele prevăzute la titlul "Alte transferuri" alineatul "Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă" se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru derularea corespunzătoare a obiectivelor cuprinse în aceste programe.
    ART. 8
    (1) În condiţiile prevăzute de Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pe parcursul întregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite bugetare între titlurile şi articolele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole, după caz, în vederea asigurării plăţii la scadenţă a cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme internaţionale, a derulării corespunzătoare a programelor finanţate din fonduri ale Uniunii Europene pre- şi postaderare.
    (2) Ordonatorul principal de credite comunică lunar Ministerului Finanţelor Publice modificările efectuate potrivit prevederilor alin. (1).
    ART. 9
    Sunt interzise virările de credite bugetare între capitolele de cheltuieli aprobate pentru sistemul public de pensii şi cele pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
    ART. 10
    Sunt interzise virările de credite bugetare între subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru sistemul asigurărilor pentru şomaj şi Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale.
    ART. 11
    (1) Prevederile de cheltuieli aprobate pentru prestaţii de asigurări sociale şi asigurări pentru şomaj care se realizează potrivit dispoziţiilor legale, direct de către angajator, prin deducerea acestora din contribuţiile datorate, se pot depăşi, modificându-se corespunzător prevederile bugetare atât la venituri, cât şi la cheltuieli, cu menţinerea echilibrului aprobat.
    (2) Ordonatorul principal de credite este abilitat să efectueze modificările prevăzute la alin. (1) şi este obligat să raporteze Ministerului Finanţelor Publice aceste modificări atât distinct, cât şi prin evidenţierea în situaţiile financiare trimestriale, respectiv anuale.
    ART. 12
    Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice" al capitolului 69.03 "Asigurări şi asistenţă socială pentru accidente de muncă şi boli profesionale" şi al capitolului 68.04 "Asigurări şi asistenţă socială" la celelalte titluri ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare, precum şi între alineatele acestui titlu de cheltuieli.
    ART. 13
    Drepturile de pensii obţinute în baza unor hotărâri judecătoreşti definitive, ca urmare a contestării recalculării şi revizuirii efectuate pentru categoriile de pensii prevăzute la art. 1 lit. c)-g) şi h), cu excepţia drepturilor de pensii ale consilierilor de conturi, din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, aprobată prin Legea nr. 109/2012, se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat.
    ART. 14
    (1) În anul 2014 plata titlurilor executorii se efectuează în cuantumul prevăzut pentru acest an prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, prin Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013, precum şi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013, din sumele aprobate la titlul "Cheltuieli de personal", în mod eşalonat în tranşe trimestriale egale.
    (2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1) în bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj, la titlul "Cheltuieli de personal", sunt incluse şi fondurile aferente plăţii titlurilor executorii, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, ale Ordonanţei Guvernului nr. 17/2012, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Dispoziţii referitoare la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020

    ART. 15
    (1) Proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020 se introduc în bugetele ordonatorului principal de credite la un titlu de cheltuieli distinct, după intrarea în vigoare a bazei legale naţionale de gestionare a fondurilor externe nerambursabile, pe baza fişei de fundamentare a proiectului propus la finanţare/finanţat, avizată de principiu, din punctul de vedere al eligibilităţii activităţilor, de către autoritatea de management/gestiune a programului/instrumentului/facilităţii.
    (2) Se autorizează ordonatorul principal de credite, în cursul întregului an, să introducă titlul de cheltuieli prevăzut la alin. (1) şi
să asigure sumele necesare finanţării proiectelor aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020 prin virări de credite bugetare între titlurile, articolele şi alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole.
    (3) Prin excepţie de la art. 6 alin. (1)-(4), ordonatorul principal de credite, în cursul întregului an, poate efectua virări de credite bugetare de la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul prevăzut la alin. (1).
    (4) Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite de la titlul prevăzut la alin. (1) la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare.
    (5) Sumele cuprinse în titlul de cheltuieli distinct prevăzut la alin. (1) nu pot fi virate la alte naturi de cheltuieli pe parcursul anului 2014.
    (6) Propunerile de credite de angajament şi credite bugetare necesare asigurării finanţării proiectelor din fonduri externe nerambursabile aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020 se stabilesc de ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de management pe baza valorii proiectelor aprobate şi/sau a estimării valorii proiectelor ce urmează a fi finanţate în cadrul programelor operaţionale.
    (7) Ordonatorul principal de credite comunică lunar Ministerului Finanţelor Publice modificările efectuate conform prezentului articol, concomitent cu transmiterea anexelor, însuşite de ordonatorul principal de credite, însoţite de fişele de fundamentare prevăzute la alin. (1).

    CAP. III
    Dispoziţii finale

    ART. 16
    Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 este de 2.298 lei.
    ART. 17
    Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte, în condiţiile legii, în cazul:
    a) asiguratului sau pensionarului, la 2.298 lei;
    b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 1.149 lei.
    ART. 18
    În anul 2014 valoarea punctului de pensie este de 790,7 lei.
    ART. 19
    În anul 2014 indicele de corecţie prevăzut la art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, este de 1,07.
    ART. 20
    (1) Cotele de contribuţii sociale obligatorii pentru anul 2014 sunt cele prevăzute la art. 296^18 alin. (3) lit. a), d), e) şi f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În cota de contribuţie individuală de asigurări sociale prevăzută la art. 296^18 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, este inclusă şi cota de 4,5% aferentă fondurilor de pensii administrate privat, prevăzută de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Cota contribuţiei prevăzute la art. 28 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2014, este suma cotelor contribuţiilor la bugetul asigurărilor pentru şomaj prevăzute la art. 296^18 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 21
    În anul 2014 nu se acordă credite, respectiv fonduri nerambursabile prevăzute la art. 86 şi 86^1 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 22
    (1) În anul 2014, pentru plata drepturilor la domiciliul beneficiarilor, cheltuielile pentru transmiterea şi achitarea drepturilor finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat şi a celor din bugetul asigurărilor pentru şomaj se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1% asupra sumelor plătite şi se suportă din bugetul din care se finanţează dreptul respectiv.
    (2) În anul 2014, tariful pentru un talon de plată la domiciliul beneficiarilor, în situaţia în care aceştia au optat pentru plata în cont curent sau în cont de card, este de 2,15 lei şi se suportă din bugetul din care se finanţează dreptul respectiv.
    ART. 23
    Ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat, respectiv al bugetului asigurărilor pentru şomaj are obligaţia să transmită Ministerului Finanţelor Publice detalierea în structură, pe funcţii, a numărului maxim de posturi finanţat în condiţiile legii şi salariul mediu de bază pe funcţii din anul 2014, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
    ART. 24
    În anul 2014 creditele bugetare estimate pentru 2015-2017 sunt prezentate Parlamentului şi publicate în Monitorul Oficial al României având valoare orientativă.
    ART. 25
    Anexele nr. 1/03-4/03 şi nr. 1/04-5/04) fac parte integrantă din prezenta lege.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

                 PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                      VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

                     p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
                     CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

    Bucureşti, 10 decembrie 2013.
    Nr. 340.

    ANEXA 1/03

                          BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
                                     pe anii 2014-2017

                                      - SINTEZĂ -


                                                                                                                   - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ Program │ Estimări │ Estimări │ Estimări │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2014 │ 2015 │ 2016 │ 2017 │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │ │ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│0001 03 │VENITURI - TOTAL │52.200.063│54.334.241│57.544.650│59.874.568│
│0002 03 │I. VENITURI CURENTE │39.680.882│41.613.849│43.393.673│45.766.349│
│2000 03 │B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI │39.558.000│41.484.507│43.257.386│45.627.188│
│2003 │CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR │28.957.017│30.653.170│32.703.910│34.382.748│
│ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de │28.656.205│30.334.507│32.368.280│34.029.363│
│ │angajatori │ │ │ │ │
│ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ │ │ │ │
│ │boli profesionale datorate de angajatori │ 300.812│ 318.663│ 335.630│ 353.385│
│2103 │CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR │10.600.983│10.831.337│10.553.476│11.244.440│
│ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de │ │ │ │ │
│ │asiguraţi │13.575.972│14.369.721│15.131.168│15.912.833│
│ 04 │Contribuţii de asigurări sociale datorate de persoane │ │ │ │ │
│ │asigurate pe bază de contract de asigurare │ 187.740│ 178.828│ 167.710│ 155.106│
│ 05 │Contribuţii facultative ale asiguraţilor │ 27.000│ 32.000│ 37.000│ 37.000│
│ 06 │Contribuţii de asigurare pentru accidente de muncă şi │ │ │ │ │
│ │boli profesionale datorate de alte persoane fizice │ │ │ │ │
│ │care încheie asigurarea │ 60│ 70│ 80│ 90│
│ 07 │Contribuţia la fondul de pensii, administrat privat │ │ │ │ │
│ │(se scade) │-3.615.435│-4.197.420│-5.251.383│-5.351.159│
│ 12 │Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de │ │ │ │ │
│ │persoane care realizează venituri din activităţi │ │ │ │ │
│ │independente, activităţi agricole şi asocieri fără │ │ │ │ │
│ │personalitate juridică │ 354.047│ 371.827│ 388.529│ 405.961│
│ 13 │Contribuţia individuală de asigurări sociale datorată │ │ │ │ │
│ │de persoanele care realizează venituri din drepturi de│ │ │ │ │
│ │proprietate intelectuală │ 20.955│ 22.947│ 24.177│ 25.453│
│ 14 │Contribuţia individuală de asigurări sociale datorată │ │ │ │ │
│ │de persoanele care realizează venituri din activităţi │ │ │ │ │
│ │desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile │ │ │ │ │
│ │încheiate potrivit Codului civil, precum şi a │ │ │ │ │
│ │contractelor de agent │ 50.598│ 53.316│ 56.144│ 59.103│
│ 15 │Contribuţia individuală de asigurări sociale datorată │ │ │ │ │
│ │de persoanele care realizează venituri din activitatea│ │ │ │ │
│ │de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi │ │ │ │ │
│ │extrajudiciară │ 46│ 48│ 51│ 53│
│2900 03 │C. VENITURI NEFISCALE │ 122.882│ 129.342│ 136.287│ 139.161│
│3000 03 │C1. VENITURI DIN PROPRIETATE │ 10.467│ 11.030│ 11.631│ 12.252│
│3003 │VENITURI DIN PROPRIETATE │ 10│ 10│ 10│ 10│
│ 07 │Alte venituri pentru asigurările de accidente de muncă│ │ │ │ │
│ │şi boli profesionale │ 10│ 10│ 10│ 10│
│3103 │VENITURI DIN DOBÂNZI │ 10.457│ 11.020│ 11.621│ 12.242│
│ 06 │Venituri din dobânzi ale sistemului de asigurări de │ │ │ │ │
│ │accidente de muncă şi boli profesionale │ 10.457│ 11.020│ 11.621│ 12.242│
│3300 03 │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │ 112.415│ 118.312│ 124.656│ 126.909│
│3303 │VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI │ 73.354│ 77.626│ 81.974│ 83.229│
│ 08 │Venituri din prestări de servicii │ 83│ 88│ 93│ 98│
│ 11 │Contribuţia pentru bilete de tratament şi odihnă │ 73.071│ 77.388│ 81.781│ 83.081│
│ 50 │Alte venituri din prestări de servicii şi alte │ │ │ │ │
│ │activităţi │ 200│ 150│ 100│ 50│
│3603 │DIVERSE VENITURI │ 39.061│ 40.686│ 42.682│ 43.680│
│ 50 │Alte venituri │ 39.061│ 40.686│ 42.682│ 43.680│
│4100 03 │IV. SUBVENŢII │12.519.181│12.720.392│14.150.977│14.108.219│
│4200 03 │SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE│12.519.181│12.720.392│14.150.977│14.108.219│
│4203 │SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT │12.519.181│12.720.392│14.150.977│14.108.219│
│ 24 │Subvenţii primite de bugetul asigurărilor sociale │ │ │ │ │
│ │de stat │12.519.181│12.720.392│14.150.977│14.108.219│
│4903 01 │Venituri sistem public de pensii │51.888.724│54.004.478│57.197.309│59.508.841│
│4903 02 │Venituri sistem accidente de muncă şi boli │ │ │ │ │
│ │profesionale │ 311.339│ 329.763│ 347.341│ 365.727│
│5003 │BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT │52.001.169│54.118.181│57.314.539│59.629.089│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │51.996.278│54.114.581│57.310.939│59.625.489│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 161.000│ 168.067│ 171.498│ 175.620│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 126.630│ │ │ │
│ 01 │Salarii de bază │ 121.921│ │ │ │
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncă │ 672│ │ │ │
│ 06 │Alte sporuri │ 282│ │ │ │
│ 12 │Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 188│ │ │ │
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 100│ │ │ │
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 3.467│ │ │ │
│ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 25│ │ │ │
│ 04 │Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia │ │ │ │ │
│ │sa │ 25│ │ │ │
│ 03 │Contribuţii │ 34.345│ │ │ │
│ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 25.784│ │ │ │
│ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 638│ │ │ │
│ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 6.604│ │ │ │
│ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ │ │ │ │
│ │boli profesionale │ 238│ │ │ │
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 1.081│ │ │ │
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 412.386│ 455.729│ 474.082│ 516.201│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 32.556│ │ │ │
│ 01 │Furnituri de birou │ 4.065│ │ │ │
│ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 74│ │ │ │
│ 03 │Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 7.640│ │ │ │
│ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 922│ │ │ │
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 590│ │ │ │
│ 06 │Piese de schimb │ 286│ │ │ │
│ 07 │Transport │ 9│ │ │ │
│ 08 │Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 6.415│ │ │ │
│ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ │
│ │funcţional │ 280│ │ │ │
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │ │
│ │funcţionare │ 12.275│ │ │ │
│ 02 │Reparaţii curente │ 2.000│ │ │ │
│ 03 │Hrană │ 320│ │ │ │
│ 01 │Hrană pentru oameni │ 320│ │ │ │
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 600│ │ │ │
│ 01 │Medicamente │ 300│ │ │ │
│ 02 │Materiale sanitare │ 300│ │ │ │
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 510│ │ │ │
│ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 100│ │ │ │
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 410│ │ │ │
│ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 837│ │ │ │
│ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 615│ │ │ │
│ 02 │Deplasări în străinătate │ 222│ │ │ │
│ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 105│ │ │ │
│ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 20│ │ │ │
│ 13 │Pregătire profesională │ 115│ │ │ │
│ 14 │Protecţia muncii │ 20│ │ │ │
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │ │ │ │
│ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ │
│ │potrivit dispoziţiilor legale │ 2.705│ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli │ 372.598│ │ │ │
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 24│ │ │ │
│ 03 │Prime de asigurare non-viaţă │ 280│ │ │ │
│ 04 │Chirii │ 2.010│ │ │ │
│ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 351.519│ │ │ │
│ 09 │Executarea silită a creanţelor bugetare │ 10│ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 18.755│ │ │ │
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 30.005│ 30.005│ 30.005│ 30.005│
│ 03 │Alte dobânzi │ 30.005│ │ │ │
│ 02 │Dobânda datorată trezoreriei statului │ 30.005│ │ │ │
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ │
│ │PUBLICE │ 1.000│ 1.149│ 1.183│ 1.183│
│ 01 │Transferuri curente │ 1.000│ │ │ │
│ 21 │Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări│ │ │ │ │
│ │pentru accidente de muncă şi boli profesionale, către │ │ │ │ │
│ │bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de│ │ │ │ │
│ │sănătate, reprezentând contribuţia de asigurări │ │ │ │ │
│ │sociale de sănătate pentru persoanele aflate în │ │ │ │ │
│ │concediu medical din cauză de accident de muncă sau │ │ │ │ │
│ │boală profesională │ 852│ │ │ │
│ 44 │Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări│ │ │ │ │
│ │pentru accidente de muncă şi boli profesionale, către │ │ │ │ │
│ │bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de│ │ │ │ │
│ │sănătate, pentru concedii şi indemnizaţii │ │ │ │ │
│ │datorate persoanelor aflate în incapacitate temporară │ │ │ │ │
│ │de muncă din cauză de accident de muncă sau boală │ │ │ │ │
│ │profesională │ 148│ │ │ │
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 23.465│ 4.164│ │ │
│ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 23.465│ │ │ │
│ 01 │ Finanţare naţională │ 2.923│ │ │ │
│ 02 │ Finanţarea externă nerambursabilă │ 16.111│ │ │ │
│ 03 │ Cheltuieli neeligibile │ 4.431│ │ │ │
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │51.368.422│53.455.467│56.634.171│58.902.480│
│ 01 │Asigurări sociale │50.519.027│ │ │ │
│ 02 │Ajutoare sociale │ 849.395│ │ │ │
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 528.800│ │ │ │
│ 02 │Ajutoare sociale în natură │ 320.595│ │ │ │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 4.891│ 3.600│ 3.600│ 3.600│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 4.891│ 3.600│ 3.600│ 3.600│
│ 01 │Active fixe │ 3.891│ │ │ │
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 3.391│ │ │ │
│ 30 │Alte active fixe │ 500│ │ │ │
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 1.000│ │ │ │
│6800 03 │Partea a III-a CHELTUIELI │ │ │ │ │
│ │SOCIAL-CULTURALE │52.001.169│54.118.181│57.314.539│59.629.089│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │51.996.278│54.114.581│57.310.939│59.625.489│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 161.000│ 168.067│ 171.498│ 175.620│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 412.386│ 455.729│ 474.082│ 516.201│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 30.005│ 30.005│ 30.005│ 30.005│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ │
│ │PUBLICE │ 1.000│ 1.149│ 1.183│ 1.183│
│ 56 │TITLUL VIII PROGRAME CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 23.465│ 4.164│ │ │
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │51.368.422│53.455.467│56.634.171│58.902.480│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 4.891│ 3.600│ 3.600│ 3.600│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 4.891│ 3.600│ 3.600│ 3.600│
│6803 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │51.888.724│54.004.478│57.197.309│59.508.841│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │51.883.933│54.000.978│57.193.809│59.505.341│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 154.732│ 161.745│ 165.093│ 169.075│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 121.727│ │ │ │
│ 01 │Salarii de bază │ 117.254│ │ │ │
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncă │ 640│ │ │ │
│ 06 │Alte sporuri │ 282│ │ │ │
│ 12 │Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 188│ │ │ │
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 96│ │ │ │
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 3.267│ │ │ │
│ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 25│ │ │ │
│ 04 │Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia │ │ │ │ │
│ │sa │ 25│ │ │ │
│ 03 │Contribuţii │ 32.980│ │ │ │
│ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 24.760│ │ │ │
│ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 610│ │ │ │
│ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 6.345│ │ │ │
│ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ │ │ │ │
│ │boli profesionale │ 229│ │ │ │
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 1.036│ │ │ │
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 410.715│ 454.061│ 472.386│ 514.477│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 31.769│ │ │ │
│ 01 │Furnituri de birou │ 4.000│ │ │ │
│ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 70│ │ │ │
│ 03 │Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 7.500│ │ │ │
│ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 900│ │ │ │
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 430│ │ │ │
│ 06 │Piese de schimb │ 280│ │ │ │
│ 07 │Transport │ 9│ │ │ │
│ 08 │Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 6.300│ │ │ │
│ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ │
│ │funcţional │ 280│ │ │ │
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │ │
│ │funcţionare │ 12.000│ │ │ │
│ 02 │Reparaţii curente │ 2.000│ │ │ │
│ 03 │Hrană │ 320│ │ │ │
│ 01 │Hrană pentru oameni │ 320│ │ │ │
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 600│ │ │ │
│ 01 │Medicamente │ 300│ │ │ │
│ 02 │Materiale sanitare │ 300│ │ │ │
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 500│ │ │ │
│ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 100│ │ │ │
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 400│ │ │ │
│ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 800│ │ │ │
│ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 600│ │ │ │
│ 02 │Deplasări în străinătate │ 200│ │ │ │
│ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 100│ │ │ │
│ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 20│ │ │ │
│ 13 │Pregătire profesională │ 100│ │ │ │
│ 14 │Protecţia muncii │ 20│ │ │ │
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │ │ │ │
│ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ │
│ │potrivit dispoziţiilor legale │ 2.700│ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli │ 371.786│ │ │ │
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 20│ │ │ │
│ 03 │Prime şi asigurare non-viaţă │ 220│ │ │ │
│ 04 │Chirii │ 2.000│ │ │ │
│ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 350.836│ │ │ │
│ 09 │Executarea silită a creanţelor bugetare │ 10│ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 18.700│ │ │ │
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 30.000│ 30.000│ 30.000│ 30.000│
│ 03 │Alte dobânzi │ 30.000│ │ │ │
│ 02 │Dobânda datorată trezoreriei statului │ 30.000│ │ │ │
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 23.465│ 4.164│ │ │
│ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 23.465│ │ │ │
│ 01 │ Finanţare naţională │ 2.923│ │ │ │
│ 02 │ Finanţarea externă nerambursabilă │ 16.111│ │ │ │
│ 03 │ Cheltuieli neeligibile │ 4.431│ │ │ │
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │51.265.021│53.351.008│56.526.330│58.791.789│
│ 01 │Asigurări sociale │50.453.606│ │ │ │
│ 02 │Ajutoare sociale │ 811.415│ │ │ │
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 500.366│ │ │ │
│ 02 │Ajutoare sociale în natură │ 311.049│ │ │ │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 4.791│ 3.500│ 3.500│ 3.500│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 4.791│ 3.500│ 3.500│ 3.500│
│ 01 │Active fixe │ 3.791│ │ │ │
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 3.291│ │ │ │
│ 30 │Alte active fixe │ 500│ │ │ │
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 1.000│ │ │ │
│ 03 │Pensii şi ajutoare pentru bătrâneţe │50.453.606│ │ │ │
│ 04 │Asistenţa acordată persoanelor în vârstă │ 311.049│ │ │ │
│ 09 │Ajutoare pentru urmaşi │ 500.366│ │ │ │
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei│ │ │ │ │
│ │sociale │ 623.703│ │ │ │
│ 02 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor │ 350.836│ │ │ │
│ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 272.867│ │ │ │
│6903 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE │ │ │ │ │
│ │MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE │ 112.445│ 113.703│ 117.230│ 120.248│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 112.345│ 113.603│ 117.130│ 120.148│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 6.268│ 6.322│ 6.405│ 6.545│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 4.903│ │ │ │
│ 01 │Salarii de bază │ 4.667│ │ │ │
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncă │ 32│ │ │ │
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 4│ │ │ │
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 200│ │ │ │
│ 03 │Contribuţii │ 1.365│ │ │ │
│ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 1.024│ │ │ │
│ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 28│ │ │ │
│ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 259│ │ │ │
│ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ │ │ │ │
│ │boli profesionale │ 9│ │ │ │
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 45│ │ │ │
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.671│ 1.668│ 1.696│ 1.724│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 787│ │ │ │
│ 01 │Furnituri de birou │ 65│ │ │ │
│ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 4│ │ │ │
│ 03 │Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 140│ │ │ │
│ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 22│ │ │ │
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 160│ │ │ │
│ 06 │Piese de schimb │ 6│ │ │ │
│ 08 │Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 115│ │ │ │
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │ │
│ │funcţionare │ 275│ │ │ │
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 10│ │ │ │
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 10│ │ │ │
│ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 37│ │ │ │
│ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 15│ │ │ │
│ 02 │Deplasări în străinătate │ 22│ │ │ │
│ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 5│ │ │ │
│ 13 │Pregătire profesională │ 15│ │ │ │
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │ │ │ │
│ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ │
│ │potrivit dispoziţiilor legale │ 5│ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli │ 812│ │ │ │
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 4│ │ │ │
│ 03 │Prime de asigurare non-viaţă │ 60│ │ │ │
│ 04 │Chirii │ 10│ │ │ │
│ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 683│ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 55│ │ │ │
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 5│ 5│ 5│ 5│
│ 03 │Alte dobânzi │ 5│ │ │ │
│ 02 │Dobânda datorată trezoreriei statului │ 5│ │ │ │
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ │
│ │PUBLICE │ 1.000│ 1.149│ 1.183│ 1.183│
│ 01 │Transferuri curente │ 1.000│ │ │ │
│ 21 │Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări│ │ │ │ │
│ │pentru accidente de muncă şi boli profesionale, către │ │ │ │ │
│ │bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de│ │ │ │ │
│ │sănătate, reprezentând contribuţia de asigurări │ │ │ │ │
│ │sociale de sănătate pentru persoanele aflate în │ │ │ │ │
│ │concediu medical din cauză de accident de muncă sau │ │ │ │ │
│ │boală profesională │ 852│ │ │ │
│ 44 │Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări│ │ │ │ │
│ │pentru accidente de muncă şi boli profesionale, către │ │ │ │ │
│ │bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de│ │ │ │ │
│ │sănătate, pentru concedii şi indemnizaţii │ │ │ │ │
│ │datorate persoanelor aflate în incapacitate temporară │ │ │ │ │
│ │de muncă din cauză de accident de muncă sau boală │ │ │ │ │
│ │profesională │ 148│ │ │ │
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 103.401│ 104.459│ 107.841│ 110.691│
│ 01 │Asigurări sociale │ 65.421│ │ │ │
│ 02 │Ajutoare sociale │ 37.980│ │ │ │
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 28.434│ │ │ │
│ 02 │Ajutoare sociale în natură │ 9.546│ │ │ │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 100│ 100│ 100│ 100│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 100│ 100│ 100│ 100│
│ 01 │Active fixe │ 100│ │ │ │
│ 03 │Pensii şi ajutoare pentru bătrâneţe │ 65.421│ │ │ │
│ 05 │Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi │ 36.027│ │ │ │
│ 01 │Asistenţă socială în caz de boli │ 18.409│ │ │ │
│ 02 │Asistenţă socială în caz de invaliditate │ 17.618│ │ │ │
│ 07 │Asigurări pentru şomaj │ 35│ │ │ │
│ 09 │Ajutoare pentru urmaşi │ 2.918│ │ │ │
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei│ │ │ │ │
│ │sociale │ 8.044│ │ │ │
│ 02 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor │ 683│ │ │ │
│ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 7.361│ │ │ │
│9903 │EXCEDENT/DEFICIT │ 198.894│ 216.060│ 230.111│ 245.479│
│9903 11 │Excedent/Deficit sistem accidente de muncă şi boli │ │ │ │ │
│ │profesionale │ 198.894│ 216.060│ 230.111│ 245.479│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘


    ANEXA 2/03/01

    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI
    SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

                          Bugetul asigurărilor sociale de stat
                                   pe anii 2014-2017


                                                                                                                   - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ Program │ Estimări │ Estimări │ Estimări │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2014 │ 2015 │ 2016 │ 2017 │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │ │ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│5003 │BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT │47.166.246│49.071.892│51.985.142│54.108.009│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │46.161.355│49.068.292│51.981.542│54.104.409│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 161.000│ 168.067│ 171.498│ 175.620│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 126.630│ │ │ │
│ 01 │Salarii de bază │ 121.921│ │ │ │
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncă │ 672│ │ │ │
│ 06 │Alte sporuri │ 282│ │ │ │
│ 12 │Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 188│ │ │ │
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 100│ │ │ │
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 3.467│ │ │ │
│ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 25│ │ │ │
│ 04 │Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia │ │ │ │ │
│ │sa │ 25│ │ │ │
│ 03 │Contribuţii │ 34.345│ │ │ │
│ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 25.784│ │ │ │
│ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 638│ │ │ │
│ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 6.604│ │ │ │
│ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ │ │ │ │
│ │boli profesionale │ 238│ │ │ │
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 1.081│ │ │ │
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 394.016│ 434.329│ 451.685│ 493.380│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 32.556│ │ │ │
│ 01 │Furnituri de birou │ 4.065│ │ │ │
│ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 74│ │ │ │
│ 03 │Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 7.640│ │ │ │
│ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 922│ │ │ │
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 590│ │ │ │
│ 06 │Piese de schimb │ 286│ │ │ │
│ 07 │Transport │ 9│ │ │ │
│ 08 │Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 6.415│ │ │ │
│ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ │
│ │funcţional │ 280│ │ │ │
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │ │
│ │funcţionare │ 12.275│ │ │ │
│ 02 │Reparaţii curente │ 2.000│ │ │ │
│ 03 │Hrană │ 320│ │ │ │
│ 01 │Hrană pentru oameni │ 320│ │ │ │
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 600│ │ │ │
│ 01 │Medicamente │ 300│ │ │ │
│ 02 │Materiale sanitare │ 300│ │ │ │
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 510│ │ │ │
│ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 100│ │ │ │
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 410│ │ │ │
│ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 837│ │ │ │
│ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 615│ │ │ │
│ 02 │Deplasări în străinătate │ 222│ │ │ │
│ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 105│ │ │ │
│ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 20│ │ │ │
│ 13 │Pregătire profesională │ 115│ │ │ │
│ 14 │Protecţia muncii │ 20│ │ │ │
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │ │ │ │
│ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ │
│ │potrivit dispoziţiilor legale │ 2.705│ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli │ 354.228│ │ │ │
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 24│ │ │ │
│ 03 │Prime de asigurare non-viaţă │ 280│ │ │ │
│ 04 │Chirii │ 2.010│ │ │ │
│ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 333.149│ │ │ │
│ 09 │Executarea silită a creanţelor bugetare │ 10│ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 18.755│ │ │ │
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 30.005│ 30.005│ 30.005│ 30.005│
│ 03 │Alte dobânzi │ 30.005│ │ │ │
│ 02 │Dobânda datorată trezoreriei statului │ 30.005│ │ │ │
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ │
│ │PUBLICE │ 1.000│ 1.149│ 1.183│ 1.183│
│ 01 │Transferuri curente │ 1.000│ │ │ │
│ 21 │Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări│ │ │ │ │
│ │pentru accidente de muncă şi boli profesionale, către │ │ │ │ │
│ │fondul naţional unic de asigurări sociale de │ │ │ │ │
│ │sănătate, reprezentând contribuţia de asigurări │ │ │ │ │
│ │sociale de sănătate pentru persoanele aflate în conce-│ │ │ │ │
│ │diu medical din cauză de accident de muncă sau boală │ │ │ │ │
│ │profesională │ 852│ │ │ │
│ 44 │Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări│ │ │ │ │
│ │pentru accidente de muncă şi boli profesionale, către │ │ │ │ │
│ │bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de│ │ │ │ │
│ │sănătate, pentru concedii şi indemnizaţii │ │ │ │ │
│ │datorate persoanelor aflate în incapacitate temporară │ │ │ │ │
│ │de muncă din cauză de accident de muncă sau boală │ │ │ │ │
│ │profesională │ 148│ │ │ │
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 23.465│ 4.164│ │ │
│ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 23.465│ │ │ │
│ 01 │ Finanţarea naţională │ 2.923│ │ │ │
│ 02 │ Finanţarea externă nerambursabilă │ 16.111│ │ │ │
│ 03 │ Cheltuieli neeligibile │ 4.431│ │ │ │
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │46.551.869│48.430.578│51.327.171│53.404.221│
│ 01 │Asigurări sociale │45.716.061│ │ │ │
│ 02 │Ajutoare sociale │ 835.808│ │ │ │
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 515.453│ │ │ │
│ 02 │Ajutoare sociale în natură │ 320.355│ │ │ │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 4.891│ 3.600│ 3.600│ 3.600│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 4.891│ 3.600│ 3.600│ 3.600│
│ 01 │Active fixe │ 3.891│ │ │ │
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 3.391│ │ │ │
│ 30 │Alte active fixe │ 500│ │ │ │
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 1.000│ │ │ │
│6800 03 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │47.166.246│49.071.892│51.985.142│54.108.009│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │47.161.355│49.068.292│51.981.542│54.104.409│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 161.000│ 168.067│ 171.498│ 175.620│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 394.016│ 434.329│ 451.685│ 493.380│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 30.005│ 30.005│ 30.005│ 30.005│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ │
│ │PUBLICE │ 1.000│ 1.149│ 1.183│ 1.183│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 23.465│ 4.164│ │ │
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │46.551.869│48.430.578│51.327.171│53.404.221│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 4.891│ 3.600│ 3.600│ 3.600│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 4.891│ 3.600│ 3.600│ 3.600│
│6803 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │47.053.801│48.958.189│51.867.912│53.987.761│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │47.049.010│48.954.689│51.864.412│53.984.261│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 154.732│ 161.745│ 165.093│ 169.075│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 121.727│ │ │ │
│ 01 │Salarii de bază │ 117.254│ │ │ │
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncă │ 640│ │ │ │
│ 06 │Alte sporuri │ 282│ │ │ │
│ 12 │Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 188│ │ │ │
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 96│ │ │ │
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 3.267│ │ │ │
│ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 25│ │ │ │
│ 04 │Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia │ │ │ │ │
│ │sa │ 25│ │ │ │
│ 03 │Contribuţii │ 32.980│ │ │ │
│ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 24.760│ │ │ │
│ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 610│ │ │ │
│ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 6.345│ │ │ │
│ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ │ │ │ │
│ │boli profesionale │ 229│ │ │ │
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 1.036│ │ │ │
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 392.345│ 432.661│ 449.989│ 491.656│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 31.769│ │ │ │
│ 01 │Furnituri de birou │ 4.000│ │ │ │
│ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 70│ │ │ │
│ 03 │Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 7.500│ │ │ │
│ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 900│ │ │ │
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 430│ │ │ │
│ 06 │Piese de schimb │ 280│ │ │ │
│ 07 │Transport │ 9│ │ │ │
│ 08 │Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 6.300│ │ │ │
│ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ │
│ │funcţional │ 280│ │ │ │
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │ │
│ │funcţionare │ 12.000│ │ │ │
│ 02 │Reparaţii curente │ 2.000│ │ │ │
│ 03 │Hrană │ 320│ │ │ │
│ 01 │Hrană pentru oameni │ 320│ │ │ │
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 600│ │ │ │
│ 01 │Medicamente │ 300│ │ │ │
│ 02 │Materiale sanitare │ 300│ │ │ │
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 500│ │ │ │
│ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 100│ │ │ │
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 400│ │ │ │
│ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 800│ │ │ │
│ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 600│ │ │ │
│ 02 │Deplasări în străinătate │ 200│ │ │ │
│ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 100│ │ │ │
│ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 20│ │ │ │
│ 13 │Pregătire profesională │ 100│ │ │ │
│ 14 │Protecţia muncii │ 20│ │ │ │
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │ │ │ │
│ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ │
│ │potrivit dispoziţiilor legale │ 2.700│ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli │ 353.416│ │ │ │
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 20│ │ │ │
│ 03 │Prime de asigurare non-viaţă │ 220│ │ │ │
│ 04 │Chirii │ 2.000│ │ │ │
│ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 332.466│ │ │ │
│ 09 │Executarea silită a creanţelor bugetare │ 10│ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 18.700│ │ │ │
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 30.000│ 30.000│ 30.000│ 30.000│
│ 03 │Alte dobânzi │ 30.000│ │ │ │
│ 02 │Dobânda datorată trezoreriei statului │ 30.000│ │ │ │
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 23.465│ 4.164│ │ │
│ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 23.465│ │ │ │
│ 01 │ Finanţare naţională │ 2.923│ │ │ │
│ 02 │ Finanţarea externă nerambursabilă │ 16.111│ │ │ │
│ 03 │ Cheltuieli neeligibile │ 4.451│ │ │ │
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │46.448.468│48.326.119│51.219.330│53.293.530│
│ 01 │Asigurări sociale │45.650.640│ │ │ │
│ 02 │Ajutoare sociale │ 797.828│ │ │ │
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 487.019│ │ │ │
│ 02 │Ajutoare sociale în natură │ 310.809│ │ │ │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 4.791│ 3.500│ 3.500│ 3.500│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 4.791│ 3.500│ 3.500│ 3.500│
│ 01 │Active fixe │ 3.791│ │ │ │
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 3.291│ │ │ │
│ 30 │Alte active fixe │ 500│ │ │ │
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 1.000│ │ │ │
│ 03 │Pensii şi ajutoare pentru bătrâneţe │45.650.640│ │ │ │
│ 04 │Asistenţă acordată persoanelor în vârstă │ 310.809│ │ │ │
│ 09 │Ajutoare pentru urmaşi │ 487.019│ │ │ │
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei│ │ │ │ │
│ │sociale │ 605.333│ │ │ │
│ 02 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor │ 332.466│ │ │ │
│ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 272.867│ │ │ │
│6903 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE │ │ │ │ │
│ │MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE │ 112.445│ 113.703│ 117.230│ 120.248│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 112.345│ 113.603│ 117.130│ 120.148│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 6.268│ 6.322│ 6.405│ 6.545│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 4.903│ │ │ │
│ 01 │Salarii de bază │ 4.667│ │ │ │
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncă │ 32│ │ │ │
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 4│ │ │ │
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 200│ │ │ │
│ 03 │Contribuţii │ 1.365│ │ │ │
│ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 1.024│ │ │ │
│ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 28│ │ │ │
│ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 259│ │ │ │
│ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ │ │ │ │
│ │boli profesionale │ 9│ │ │ │
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 45│ │ │ │
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.671│ 1.668│ 1.696│ 1.724│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 787│ │ │ │
│ 01 │Furnituri de birou │ 65│ │ │ │
│ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 4│ │ │ │
│ 03 │Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 140│ │ │ │
│ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 22│ │ │ │
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 160│ │ │ │
│ 06 │Piese de schimb │ 6│ │ │ │
│ 08 │Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 115│ │ │ │
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │ │
│ │funcţionare │ 275│ │ │ │
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 10│ │ │ │
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 10│ │ │ │
│ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 37│ │ │ │
│ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 15│ │ │ │
│ 02 │Deplasări în străinătate │ 22│ │ │ │
│ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 5│ │ │ │
│ 13 │Pregătire profesională │ 15│ │ │ │
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │ │ │ │
│ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ │
│ │potrivit dispoziţiilor legale │ 5│ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli │ 812│ │ │ │
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 4│ │ │ │
│ 03 │Prime de asigurare non-viaţă │ 60│ │ │ │
│ 04 │Chirii │ 10│ │ │ │
│ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 683│ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 55│ │ │ │
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 5│ 5│ 5│ 5│
│ 03 │Alte dobânzi │ 5│ │ │ │
│ 02 │Dobânda datorată trezoreriei statului │ 5│ │ │ │
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ │
│ │PUBLICE │ 1.000│ 1.149│ 1.183│ 1.183│
│ 01 │Transferuri curente │ 1.000│ │ │ │
│ 21 │Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări│ │ │ │ │
│ │pentru accidente de muncă şi boli profesionale, către │ │ │ │ │
│ │bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de│ │ │ │ │
│ │sănătate, reprezentând contribuţia de asigurări │ │ │ │ │
│ │sociale de sănătate pentru persoanele aflate în conce-│ │ │ │ │
│ │diu medical din cauză de accident de muncă sau boală │ │ │ │ │
│ │profesională │ 852│ │ │ │
│ 44 │Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări│ │ │ │ │
│ │pentru accidente de muncă şi boli profesionale, către │ │ │ │ │
│ │bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de│ │ │ │ │
│ │sănătate, pentru concedii şi indemnizaţii │ │ │ │ │
│ │datorate persoanelor aflate în incapacitate temporară │ │ │ │ │
│ │de muncă din cauză de accident de muncă sau boală │ │ │ │ │
│ │profesională │ 148│ │ │ │
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 103.401│ 104.459│ 107.841│ 110.691│
│ 01 │Asigurări sociale │ 65.421│ │ │ │
│ 02 │Ajutoare sociale │ 37.980│ │ │ │
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 28.434│ │ │ │
│ 02 │Ajutoare sociale în natură │ 9.546│ │ │ │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 100│ 100│ 100│ 100│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 100│ 100│ 100│ 100│
│ 01 │Active fixe │ 100│ │ │ │
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 100│ │ │ │
│ 03 │Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale │ │ │ │ │
│ 03 │Pensii şi ajutoare pentru bătrâneţe │ 65.421│ │ │ │
│ 05 │Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi │ 36.027│ │ │ │
│ 01 │Asistenţă socială în caz de boli │ 18.409│ │ │ │
│ 02 │Asistenţă socială în caz de invaliditate │ 17.618│ │ │ │
│ 07 │Asigurări pentru şomaj │ 35│ │ │ │
│ 09 │Ajutoare pentru urmaşi │ 2.918│ │ │ │
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei│ │ │ │ │
│ │sociale │ 8.044│ │ │ │
│ 02 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor │ 683│ │ │ │
│ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 7.361│ │ │ │
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘


    ANEXA 2/03/02

    MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

                          Bugetul asigurărilor sociale de stat
                                    pe anii 2014-2017


                                                                                                                   - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ Program │ Estimări │ Estimări │ Estimări │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2014 │ 2015 │ 2016 │ 2017 │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │ │ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│5003 │BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT │ 2.500.000│ 2.609.040│ 2.745.935│ 2.808.769│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.500.000│ 2.609.040│ 2.745.935│ 2.808.769│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 10.041│ 13.535│ 14.009│ 14.009│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 10.041│ │ │ │
│ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 10.041│ │ │ │
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 2.489.959│ 2.595.505│ 2.731.926│ 2.794.760│
│ 01 │Asigurări sociale │ 2.482.933│ │ │ │
│ 02 │Ajutoare sociale │ 7.026│ │ │ │
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 7.026│ │ │ │
│6800 03 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │ 2.500.000│ 2.609.040│ 2.745.935│ 2.808.769│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.500.000│ 2.609.040│ 2.745.935│ 2.808.769│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 10.041│ 13.535│ 14.009│ 14.009│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 2.489.959│ 2.595.505│ 2.731.926│ 2.794.760│
│6803 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 2.500.000│ 2.609.040│ 2.745.935│ 2.808.769│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.500.000│ 2.609.040│ 2.745.935│ 2.808.769│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 10.041│ 13.535│ 14.009│ 14.009│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 10.041│ │ │ │
│ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 10.041│ │ │ │
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 2.489.959│ 2.595.505│ 2.731.926│ 2.794.760│
│ 01 │Asigurări sociale │ 2.482.933│ │ │ │
│ 02 │Ajutoare sociale │ 7.026│ │ │ │
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 7.026│ │ │ │
│ 03 │Pensii şi ajutoare pentru bătrâneţe │ 2.482.933│ │ │ │
│ 09 │Ajutoare pentru urmaşi │ 7.026│ │ │ │
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei│ │ │ │ │
│ │sociale │ 10.041│ │ │ │
│ 02 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor │ 10.041│ │ │ │
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘


    ANEXA 2/03/03

    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

                          Bugetul asigurărilor sociale de stat
                                   pe anii 2014-2017


                                                                                                                   - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ Program │ Estimări │ Estimări │ Estimări │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2014 │ 2015 │ 2016 │ 2017 │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │ │ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│5003 │BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT │ 1.974.625│ 2.063.820│ 2.198.830│ 2.316.140│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.974.625│ 2.063.820│ 2.198.830│ 2.316.140│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 7.160│ 7.100│ 7.600│ 8.000│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 7.160│ │ │ │
│ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 7.160│ │ │ │
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 1.967.465│ 2.056.720│ 2.191.230│ 2.308.140│
│ 01 │Asigurări sociale │ 1.961.225│ │ │ │
│ 02 │Ajutoare sociale │ 6.240│ │ │ │
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 6.000│ │ │ │
│ 02 │Ajutoare sociale în natură │ 240│ │ │ │
│6800 03 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │ 1.974.625│ 2.063.820│ 2.198.830│ 2.316.140│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.974.625│ 2.063.820│ 2.198.830│ 2.316.140│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 7.160│ 7.100│ 7.600│ 8.000│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 1.967.465│ 2.056.720│ 2.191.230│ 2.308.140│
│6803 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 1.974.625│ 2.063.820│ 2.198.830│ 2.316.140│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.974.625│ 2.063.820│ 2.198.830│ 2.316.140│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 7.160│ 7.100│ 7.600│ 8.000│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 7.160│ │ │ │
│ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 7.160│ │ │ │
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 1.967.465│ 2.056.720│ 2.191.230│ 2.308.140│
│ 01 │Asigurări sociale │ 1.961.225│ │ │ │
│ 02 │Ajutoare sociale │ 6.240│ │ │ │
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 6.000│ │ │ │
│ 02 │Ajutoare sociale în natură │ 240│ │ │ │
│ 03 │Pensii şi ajutoare pentru bătrâneţe │ 1.961.225│ │ │ │
│ 04 │Asistenţă acordată persoanelor în vârstă │ 240│ │ │ │
│ 09 │Ajutoare pentru urmaşi │ 6.000│ │ │ │
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei│ │ │ │ │
│ │sociale │ 7.160│ │ │ │
│ 02 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor │ 7.160│ │ │ │
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘


    ANEXA 2/03/04

    SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII

                          Bugetul asigurărilor sociale de stat
                                    pe anii 2014-2017


                                                                                                                   - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ Program │ Estimări │ Estimări │ Estimări │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2014 │ 2015 │ 2016 │ 2017 │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │ │ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│5003 │BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT │ 360.298│ 373.429│ 384.632│ 396.171│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 360.298│ 373.429│ 384.632│ 396.171│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.169│ 765│ 788│ 812│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 1.169│ │ │ │
│ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 1.169│ │ │ │
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 359.129│ 372.664│ 383.844│ 395.359│
│ 01 │Asigurări sociale │ 358.808│ │ │ │
│ 02 │Ajutoare sociale │ 321│ │ │ │
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 321│ │ │ │
│6800 03 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │ 360.298│ 373.429│ 384.632│ 396.171│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 360.298│ 373.429│ 384.632│ 396.171│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.169│ 765│ 788│ 812│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 359.129│ 372.664│ 383.844│ 395.359│
│6803 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 360.298│ 373.429│ 384.632│ 396.171│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 360.298│ 373.429│ 384.632│ 396.171│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.169│ 765│ 788│ 812│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 1.169│ │ │ │
│ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 1.169│ │ │ │
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 359.129│ 372.664│ 383.844│ 395.359│
│ 01 │Asigurări sociale │ 358.808│ │ │ │
│ 02 │Ajutoare sociale │ 321│ │ │ │
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 321│ │ │ │
│ 03 │Pensii şi ajutoare pentru bătrâneţe │ 358.808│ │ │ │
│ 09 │Ajutoare pentru urmaşi │ 321│ │ │ │
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei│ │ │ │ │
│ │sociale │ 1.169│ │ │ │
│ 02 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor │ 1.169│ │ │ │
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘    ANEXA 3/03

    Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice


    I. Credite de angajament
    II. Credit bugetar

                                        SINTEZA
         proiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul programelor aferente
          Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit,
                    precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare


                                                                                                                       mii lei
┌──────────────────────────────────────┬───────────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│Cod Denumirea program │ Valoarea │Realizări│Realizări│Execuţie│Program │Estimări│Estimări │Estimări │ Anii │
│ instrument/facilitate │ totală │ până în │ 2012 │prelimi-│ 2014 │ 2015 │ 2016 │ 2017 │ următori│
│ │ │anul 2011│ │ nată │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ 2013 │ │ │ │ │ │
└──────────────────────────────────────┴───────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
 5000 TOTAL GENERAL
   I. Credite de angajament 80.392 11.995 39.022 1.746 23.465 4.164 0 0 0
  II. Credite bugetare 80.392 381 42.006 10.376 23.465 4.164 0 0 0

 68035601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională(FEDR)
   I. Credite de angajament 26.314 10.669 15.645 0 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 26.314 0 18.681 7.633 0 0 0 0 0

 68035601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)
 1711 Servicii publice electronice destinate cetăţenilor, contribuabili şi beneficiari ai sistemului public de pensii şi
      din sistemul accidentelor de muncă şi bolilor profesionale
   I. Credite de angajament 26.314 10.669 15.645 0 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 26.314 0 18.681 7.633 0 0 0 0 0

 68035601
 6803560101 Finanţarea naţională
   I. Credite de angajament 3.901 1.581 2.320 0 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 3.901 0 2.769 1.132 0 0 0 0 0

 68035601
 6803560102 Finanţarea externă nerambursabilă
   I. Credite de angajament 17.320 7.023 10.297 0 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 17.320 0 12.296 5.024 0 0 0 0 0

 68035601
 6803560103 Cheltuieli neeligibile
   I. Credite de angajament 5.093 2.065 3.028 0 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 5.093 0 3.616 1.477 0 0 0 0 0

 68035602 Programe din Fondul Social European (FSE)
   I. Credite de angajament 54.078 1.326 23.377 1.746 23.465 4.164 0 0 0
  II. Credite bugetare 54.078 381 23.325 2.743 23.465 4.164 0 0 0

 68035602 Programe din Fondul Social European (FSE)
 1709 Dezvoltarea competenţelor digitale şi manageriale în rândul personalului din cadrul CNPAS şi caselor teritoriale de pensii
   I. Credite de angajament 1.138 293 831 14 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 1.138 91 376 671 0 0 0 0 0


 68035602 Programe din Fondul Social European (FSE)
 1710 Implementarea unui sistem modern de măsurare a performanţelor activităţii caselor judeţene de pensii
   I. Credite de angajament 2.587 502 721 1.364 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 2.587 218 685 1.684 0 0 0 0 0

 68035602 Programe din Fondul Social European (FSE)
 2022 Simplificarea şi automatizarea schimbului de date între CNPP şi alte instituţii publice cu care interacţionează;
          date integrate prin automatizarea fluxurilor informaţionale interne şi externe (DIAFIX)
   I. Credite de angajament 22.311 531 21.780 0 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 22.311 72 22.239 0 0 0 0 0 0

 68035602 Programe din Fondul Social European (FSE)
 2142 Îmbunătăţirea gestiunii documentelor în Casa Naţională de Pensii şi Alte drepturi de Asigurări Sociale şi
          instituţiile sale subordonate
   I. Credite de angajament 22.189 0 45 312 21.832 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 22.189 0 25 332 21.832 0 0 0 0

 68035602 Programe din Fondul Social European (FSE)
 4548 Dezvoltarea unui model de simulare pentru sprijinirea luării deciziilor în domeniul sistemului de pensii
   I. Credite de angajament 5.853 0 0 56 1.633 4.164 0 0 0
  II. Credite bugetare 5.853 0 0 56 1.633 4.164 0 0 0

 68035602
 6803560201 Finanţarea naţională
   I. Credite de angajament 6.693 164 2.850 226 2.923 530 0 0 0
  II. Credite bugetare 6.693 49 2.834 357 2.923 530 0 0 0

 68035602
 6803560202 Finanţare externă nerambursabilă
    I. Credite de angajament 37.311 928 16.148 1.279 16.111 2.845 0 0 0
   II. Credite bugetare 37.311 278 16.059 2.018 16.111 2.845 0 0 0

 68035602
 6803560203 Cheltuieli neeligibile
    I. Credite de angajament 10.074 234 4.379 241 4.431 789 0 0 0
   II. Credite bugetare 10.074 54 4.432 368 4.431 789 0 0 0


    ANEXA 3/03/01

    Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
    Program/facilitate/instrument: 02 Program Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE)

    I. Credite de angajament
    II. Credit bugetar

                                FIŞA PROIECTULUI
          finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
          Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi
          de Pescuit şi a altor facilitaţi şi instrumente postaderare


                                                                                                                  - mii lei -
┌──────────────────────────────────────┬───────────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│ Denumirea şi codul │ Valoarea │Realizări│Realizări│Execuţie│Program │Estimări│Estimări │Estimări │ Anii │
│ proiectului/surse │ totală │ până în │ 2012 │prelimi-│ 2014 │ 2015 │ 2016 │ 2017 │ următori│
│ de finanţare │ │anul 2011│ │ nată │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ 2013 │ │ │ │ │ │
└──────────────────────────────────────┴───────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
 Proiectul: 1711 Servicii publice electronice destinate cetăţenilor, contribuabili şi beneficiari ai sistemului public de
                 pensii şi din sistemul accidentelor de muncă şi bolilor profesionale

 Fond de finanţare: 01 Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

 5000 TOTAL GENERAL
   I. Credite de angajament 26.314 10.669 15.645 0 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 26.314 0 18.681 7.633 0 0 0 0 0

 5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
   I. Credite de angajament 26.314 10.669 15.645 0 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 26.314 0 18.681 7.633 0 0 0 0 0

 6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
   I. Credite de angajament 26.314 10.669 15.645 0 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 26.314 0 18.681 7.633 0 0 0 0 0

 680356 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
   I. Credite de angajament 26.314 10.669 15.645 0 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 26.314 0 18.681 7.633 0 0 0 0 0

 68035601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)
   I. Credite de angajament 26.314 10.669 15.645 0 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 26.314 0 18.681 7.633 0 0 0 0 0

 6803560101 Finanţarea naţională
   I. Credite de angajament 3.901 1.581 2.320 0 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 3.901 0 2.769 1.132 0 0 0 0 0

 6803560102 Finanţarea externă nerambursabilă
   I. Credite de angajament 17.320 7.023 10.297 0 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 17.320 0 12.296 5.024 0 0 0 0 0

 6803560103 Cheltuieli neeligibile
   I. Credite de angajament 5.093 2.065 3.028 0 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 5.093 0 3.616 1.477 0 0 0 0 0    Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
    Program/facilitate/instrument: 04 Program Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PO DCA)

    I. Credite de angajament
    II. Credit bugetar

                                FIŞA PROIECTULUI
          finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
          Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi
          de Pescuit şi a altor facilitaţi şi instrumente postaderare


                                                                                                                  - mii lei -
┌──────────────────────────────────────┬───────────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│ Denumirea şi codul │ Valoarea │Realizări│Realizări│Execuţie│Program │Estimări│Estimări │Estimări │ Anii │
│ proiectului/surse │ totală │ până în │ 2012 │prelimi-│ 2014 │ 2015 │ 2016 │ 2017 │ următori│
│ de finanţare │ │anul 2011│ │ nată │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ 2013 │ │ │ │ │ │
└──────────────────────────────────────┴───────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
 Proiectul: 1709 Dezvoltarea competenţelor digitale şi manageriale în rândul personalului din cadrul CNPAS şi caselor
                 teritoriale de pensii

 Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE)

 5000 TOTAL GENERAL
   I. Credite de angajament 1.138 293 831 14 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 1.138 91 376 671 0 0 0 0 0

 5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
   I. Credite de angajament 1.138 293 831 14 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 1.138 91 376 671 0 0 0 0 0

 6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
   I. Credite de angajament 1.138 293 831 14 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 1.138 91 376 671 0 0 0 0 0

 680356 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
   I. Credite de angajament 1.138 293 831 14 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 1.138 91 376 671 0 0 0 0 0

 68035602 Programe din Fondul Social European (FSE)
   I. Credite de angajament 1.138 293 831 14 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 1.138 91 376 671 0 0 0 0 0

 6803560201 Finanţarea naţională
   I. Credite de angajament 152 36 115 1 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 152 11 50 91 0 0 0 0 0

 6803560202 Finanţarea externă nerambursabilă
   I. Credite de angajament 865 202 651 12 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 865 62 287 516 0 0 0 0 0

 6803560203 Cheltuieli neeligibile
   I. Credite de angajament 121 55 65 1 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 121 18 39 64 0 0 0 0 0    Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
    Program/facilitate/instrument: 04 Program Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PO DCA)

    I. Credite de angajament
    II. Credit bugetar

                                FIŞA PROIECTULUI
          finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
          Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi
          de Pescuit şi a altor facilitaţi şi instrumente postaderare


                                                                                                                  - mii lei -
┌──────────────────────────────────────┬───────────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│ Denumirea şi codul │ Valoarea │Realizări│Realizări│Execuţie│Program │Estimări│Estimări │Estimări │ Anii │
│ proiectului/surse │ totală │ până în │ 2012 │prelimi-│ 2014 │ 2015 │ 2016 │ 2017 │ următori│
│ de finanţare │ │anul 2011│ │ nată │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ 2013 │ │ │ │ │ │
└──────────────────────────────────────┴───────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
 Proiectul: 1710 Implementarea unui sistem modern de măsurare a performanţelor activităţii caselor judeţene de pensii

 Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE)

 5000 TOTAL GENERAL
   I. Credite de angajament 2.587 502 721 1.364 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 2.587 218 685 1.684 0 0 0 0 0

 5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
   I. Credite de angajament 2.587 502 721 1.364 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 2.587 218 685 1.684 0 0 0 0 0

 6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
   I. Credite de angajament 2.587 502 721 1.364 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 2.587 218 685 1.684 0 0 0 0 0

 680356 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
   I. Credite de angajament 2.587 502 721 1.364 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 2.587 218 685 1.684 0 0 0 0 0

 68035602 Programe din Fondul Social European (FSE)
   I. Credite de angajament 2.587 502 721 1.364 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 2.587 218 685 1.684 0 0 0 0 0

 6803560201 Finanţarea naţională
   I. Credite de angajament 332 64 93 175 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 332 29 89 214 0 0 0 0 0

 6803560202 Finanţarea externă nerambursabilă
   I. Credite de angajament 1.897 362 526 1.009 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 1.897 167 500 1.230 0 0 0 0 0

 6803560203 Cheltuieli neeligibile
   I. Credite de angajament 358 76 102 180 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 358 22 96 240 0 0 0 0 0


    Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
    Program/facilitate/instrument: 04 - Program Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PO DCA)

    I. Credite de angajament
    II. Credit bugetar

                                FIŞA PROIECTULUI
          finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
          Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi
          de Pescuit şi a altor facilitaţi şi instrumente postaderare


                                                                                                                  - mii lei -
┌──────────────────────────────────────┬───────────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│ Denumirea şi codul │ Valoarea │Realizări│Realizări│Execuţie│Program │Estimări│Estimări │Estimări │ Anii │
│ proiectului/surse │ totală │ până în │ 2012 │prelimi-│ 2014 │ 2015 │ 2016 │ 2017 │ următori│
│ de finanţare │ │anul 2011│ │ nată │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ 2013 │ │ │ │ │ │
└──────────────────────────────────────┴───────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
 Proiectul: 2022 Simplificarea şi automatizarea schimbului de date între CNPP şi alte instituţii publice cu care
                 interacţionează; date integrate prin automatizarea fluxurilor informaţionale interne şi externe (DIAFIX)

 Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE)

 5000 TOTAL GENERAL
   I. Credite de angajament 22.311 531 21.780 0 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 22.311 72 22.239 0 0 0 0 0 0

 5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
   I. Credite de angajament 22.311 531 21.780 0 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 22.311 72 22.239 0 0 0 0 0 0

 6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
   I. Credite de angajament 22.311 531 21.780 0 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 22.311 72 22.239 0 0 0 0 0 0

 680356 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
   I. Credite de angajament 22.311 531 21.780 0 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 22.311 72 22.239 0 0 0 0 0 0

 68035602 Programe din Fondul Social European (FSE)
   I. Credite de angajament 22.311 531 21.780 0 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 22.311 72 22.239 0 0 0 0 0 0

 6803560201 Finanţarea naţională
   I. Credite de angajament 2.701 64 2.637 0 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 2.701 9 2.692 0 0 0 0 0 0

 6803560202 Finanţarea externă nerambursabilă
   I. Credite de angajament 15.304 364 14.940 0 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 15.304 49 15.255 0 0 0 0 0 0

 6803560203 Cheltuieli neeligibile
   I. Credite de angajament 4.306 103 4.203 0 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 4.306 14 4.292 0 0 0 0 0 0    Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
    Program/facilitate/instrument: 04 Program Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PO DCA)

    I. Credite de angajament
    II. Credit bugetar

                                FIŞA PROIECTULUI
          finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
         Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de
            Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare


                                                                                                                  - mii lei -
┌──────────────────────────────────────┬───────────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│ Denumirea şi codul │ Valoarea │Realizări│Realizări│Execuţie│Program │Estimări│Estimări │Estimări │ Anii │
│ proiectului/surse │ totală │ până în │ 2012 │prelimi-│ 2014 │ 2015 │ 2016 │ 2017 │ următori│
│ de finanţare │ │anul 2011│ │ nată │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ 2013 │ │ │ │ │ │
└──────────────────────────────────────┴───────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
 Proiectul: 2142 Îmbunătăţirea gestiunii documentelor în Casa Naţională de Pensii şi Alte drepturi de Asigurări
                 Sociale şi instituţiile sale subordonate

 Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE)

 5000 TOTAL GENERAL
   I. Credite de angajament 22.189 0 45 312 21.832 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 22.189 0 25 332 21.832 0 0 0 0

 5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
   I. Credite de angajament 22.189 0 45 312 21.832 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 22.189 0 25 332 21.832 0 0 0 0

 6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA SOCIALĂ
   I. Credite de angajament 22.189 0 45 312 21.832 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 22.189 0 25 332 21.832 0 0 0 0

 680356 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
        POSTADERARE
   I. Credite de angajament 22.189 0 45 312 21.832 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 22.189 0 25 332 21.832 0 0 0 0

 68035602 Programe din Fondul Social European (FSE)
   I. Credite de angajament 22.189 0 45 312 21.832 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 22.189 0 25 332 21.832 0 0 0 0

 6803560201 Finanţarea naţională
   I. Credite de angajament 2.693 0 5 39 2.649 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 2.693 0 3 41 2.649 0 0 0 0

 6803560202 Finanţarea externă nerambursabilă
   I. Credite de angajament 15.258 0 31 213 15.014 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 15.258 0 17 227 15.014 0 0 0 0

 6803560203 Cheltuieli neeligibile
   I. Credite de angajament 4.238 0 9 60 4.169 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 4.238 0 5 64 4.169 0 0 0 0


    Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
    Program/facilitate/instrument: 99 Alte programe/facilităţi

    I. Credite de angajament
    II. Credit bugetar

                                FIŞA PROIECTULUI
          finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
         Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de
            Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare


                                                                                                                  - mii lei -
┌──────────────────────────────────────┬───────────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│ Denumirea şi codul │ Valoarea │Realizări│Realizări│Execuţie│Program │Estimări│Estimări │Estimări │ Anii │
│ proiectului/surse │ totală │ până în │ 2012 │prelimi-│ 2014 │ 2015 │ 2016 │ 2017 │ următori│
│ de finanţare │ │anul 2011│ │ nată │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ 2013 │ │ │ │ │ │
└──────────────────────────────────────┴───────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
 Proiectul: 4548 Dezvoltarea unui model de simulare pentru sprijinirea luării deciziilor în domeniul sistemului de pensii

 Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE)

 5000 TOTAL GENERAL
   I. Credite de angajament 5.853 0 0 56 1.633 4.164 0 0 0
  II. Credite bugetare 5.853 0 0 56 1.633 4.164 0 0 0

 5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
   I. Credite de angajament 5.853 0 0 56 1.633 4.164 0 0 0
  II. Credite bugetare 5.853 0 0 56 1.633 4.164 0 0 0

 6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA SOCIALĂ
   I. Credite de angajament 5.853 0 0 56 1.633 4.164 0 0 0
  II. Credite bugetare 5.853 0 0 56 1.633 4.164 0 0 0

 680356 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
        POSTADERARE
   I. Credite de angajament 5.853 0 0 56 1.633 4.164 0 0 0
  II. Credite bugetare 5.853 0 0 56 1.633 4.164 0 0 0

 68035602 Programe din Fondul Social European (FSE)
   I. Credite de angajament 5.853 0 0 56 1.633 4.164 0 0 0
  II. Credite bugetare 5.853 0 0 56 1.633 4.164 0 0 0

 6803560201 Finanţarea naţională
   I. Credite de angajament 815 0 0 11 274 530 0 0 0
  II. Credite bugetare 815 0 0 11 274 530 0 0 0

 6803560202 Finanţarea externă nerambursabilă
   I. Credite de angajament 3.987 0 0 45 1.097 2.845 0 0 0
  II. Credite bugetare 3.987 0 0 45 1.097 2.845 0 0 0

 6803560203 Cheltuieli neeligibile
   I. Credite de angajament 1.051 0 0 0 262 789 0 0 0
  II. Credite bugetare 1.051 0 0 0 262 789 0 0 0    ANEXA 4/03

    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

                        PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE


                                                                                                            - mii lei -
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
I - Credite de TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Program Estimări Estimări Estimări Estimări
     angajament efectuate preliminate 2014 2015 2016 2017 anii
II - Credite bugetare până la 2013 ulteriori
  CAPITOL/GRUPA/SURSA/ 31.12.2012
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
          0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL GENERAL
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5000 TOTAL GENERAL I 27.118 1.700 4.891 3.600 3.600 3.600 9.727
                                II 27.118 1.700 4.891 3.600 3.600 3.600 9.727
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR I 27.118 1.700 4.891 3.600 3.600 3.600 9.727
SOCIALE DE STAT II 27.118 1.700 4.891 3.600 3.600 3.600 9.727
 50037101 Active fixe I 18.918 500 3.891 1.600 1.600 1.600 9.727
                                II 18.918 500 3.891 1.600 1.600 1.600 9.727
 5003710101 Construcţii I 9.727 9.727
                                II 9.727 9.727
 5003710102 Maşini, echi- I 5.891 100 3.391 800 800 800
 pamente şi mijloace de II 5.891 100 3.391 800 800 800
 transport
 5003710103 Mobilier, I 900 300 300 300
 aparatură birotică şi II 900 300 300 300
 alte active corporale
 5003710130 Alte active fixe I 2.400 400 500 500 500 500
                                II 2.400 400 500 500 500 500
 50037103 Reparaţii capitale I 8.200 1.200 1.000 2.000 2.000 2.000
 aferente activelor fixe II 8.200 1.200 1.000 2.000 2.000 2.000
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

                        PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
I - Credite de TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Program Estimări Estimări Estimări Estimări
     angajament efectuate preliminate 2014 2015 2016 2017 anii
II - Credite bugetare până la 2013 ulteriori
  CAPITOL/GRUPA/SURSA/ 31.12.2012
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
          0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 A - Obiective (proiecte) de investiţii în continuare
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5000 TOTAL GENERAL I 9.727 9.727
                                II 9.727 9.727
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR I 9.727 9.727
SOCIALE DE STAT II 9.727 9.727
 50037101 Active fixe I 9.727 9.727
                                II 9.727 9.727
 5003710101 Construcţii I 9.727 9.727
                                II 9.727 9.727
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 C - Alte cheltuieli de investiţii
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5000 TOTAL GENERAL I 17.391 1.700 4.891 3.600 3.600 3.600
                                II 17.391 1.700 4.891 3.600 3.600 3.600
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR I 17.391 1.700 4.891 3.600 3.600 3.600
SOCIALE DE STAT II 17.391 1.700 4.891 3.600 3.600 3.600
 50037101 Active fixe I 9.191 500 3.891 1.600 1.600 1.600
                                II 9.191 500 3.891 1.600 1.600 1.600
 5003710102 Maşini, echipamente I 5.891 100 3.391 800 800 800
 şi mijloace de transport II 5.891 100 3.391 800 800 800
 5003710103 Mobilier, aparatură I 900 300 300 300
 birotică şi alte active II 900 300 300 300
 corporale
 5003710130 Alte active fixe I 2.400 400 500 500 500 500
                                II 2.400 400 500 500 500 500
 50037103 Reparaţii capitale I 8.200 1.200 1.000 2.000 2.000 2.000
 aferente activelor fixe II 8.200 1.200 1.000 2.000 2.000 2.000
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 b. Dotări independente
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5000 TOTAL GENERAL I 6.791 100 3.391 1.100 1.100 1.100
                                II 6.791 100 3.391 1.100 1.100 1.100
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR I 6.791 100 3.391 1.100 1.100 1.100
SOCIALE DE STAT II 6.791 100 3.391 1.100 1.100 1.100
 50037101 Active fixe I 6.791 100 3.391 1.100 1.100 1.100
                                II 6.791 100 3.391 1.100 1.100 1.100
 5003710102 Maşini, I 5.891 100 3.391 800 800 800
 echipamente şi mijloace de II 5.891 100 3.391 800 800 800
 transport
 5003710103 Mobilier, aparatură I 900 300 300 300
 birotică şi alte active II 900 300 300 300
 corporale
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 e. Alte cheltuieli asimilate investiţiilor
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5000 TOTAL GENERAL I 2.400 400 500 500 500 500
                                II 2.400 400 500 500 500 500
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR I 2.400 400 500 500 500 500
SOCIALE DE STAT II 2.400 400 500 500 500 500
 50037101 Active fixe I 2.400 400 500 500 500 500
                                II 2.400 400 500 500 500 500
 5003710130 Alte active fixe I 2.400 400 500 500 500 500
                                II 2.400 400 500 500 500 500
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    f. Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistenţă tehnică pentru probe tehnologice şi teste şi predare la
beneficiar şi de execuţie privind reparaţiile capitale, precum şi alte categorii de lucrări de investiţii, cu excepţia
celor incluse la lit. d), aşa cum sunt definite de legislaţia în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru
obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5000 TOTAL GENERAL I 8.200 1.200 1.000 2.000 2.000 2.000
                                II 8.200 1.200 1.000 2.000 2.000 2.000
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR I 8.200 1.200 1.000 2.000 2.000 2.000
SOCIALE DE STAT II 8.200 1.200 1.000 2.000 2.000 2.000
 50037103 Reparaţii capitale I 8.200 1.200 1.000 2.000 2.000 2.000
 aferente activelor fixe II 8.200 1.200 1.000 2.000 2.000 2.000
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


 TOTAL CAPITOL 68 - ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA SOCIALĂ
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA I 26.618 1.600 4.791 3.500 3.500 3.500 9.727
SOCIALĂ II 26.618 1.600 4.791 3.500 3.500 3.500 9.727
6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA I 26.618 1.600 4.791 3.500 3.500 3.500 9.727
SOCIALĂ II 26.618 1.600 4.791 3.500 3.500 3.500 9.727
 68037101 Active fixe I 18.418 400 3.791 1.500 1.500 1.500 9.727
                                II 18.418 400 3.791 1.500 1.500 1.500 9.727
 6803710101 Construcţii I 9.727 9.727
                                II 9.727 9.727
 6803710102 Maşini, echipamente I 5.391 3.291 700 700 700
 şi mijloace de transport II 5.391 3.291 700 700 700
 6803710103 Mobilier, aparatură I 900 300 300 300
 birotică şi alte active II 900 300 300 300
 corporale
 6803710130 Alte active fixe I 2.400 400 500 500 500
                                II 2.400 400 500 500 500
 68037103 Reparaţii capitale I 8.200 1.200 1.000 2.000 2.000 2.000
 aferente activelor fixe II 8.200 1.200 1.000 2.000 2.000 2.000
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 TOTAL CAPITOL 69 - ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 6900 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA I 500 100 100 100 100 100
 SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE II 500 100 100 100 100 100
 MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE
 6903 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA 500 100 100 100 100 100
 SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE II 500 100 100 100 100 100
 MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE
 69037101 Active fixe I 500 100 100 100 100 100
                                II 500 100 100 100 100 100
 6903710102 Maşini, echipamente I 500 100 100 100 100 100
 şi mijloace de transport II 500 100 100 100 100 100
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 A - Obiective (proiecte) de investiţii în continuare
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA I 9.727 9.727
SOCIALĂ II 9.727 9.727
6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA I 9.727 9.727
SOCIALĂ II 9.727 9.727
 68037101 Active fixe I 9.727 9.727
                                II 9.727 9.727
 6803710101 Construcţii I 9.727 9.727
                                II 9.727 9.727
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 C - Alte cheltuieli de investiţii
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

6800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA I 16.891 1.600 4.791 3.500 3.500 3.500
SOCIALĂ II 16.891 1.600 4.791 3.500 3.500 3.500
6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA I 16.891 1.600 4.791 3.500 3.500 3.500
SOCIALĂ II 16.891 1.600 4.791 3.500 3.500 3.500
 68037101 Active fixe I 8.691 400 3.791 1.500 1.500 1.500
                                II 8.691 400 3.791 1.500 1.500 1.500
 6803710102 Maşini, I 5.391 3.291 700 700 700
 echipamente şi mijloace de II 5.391 3.291 700 700 700
 transport
 6803710103 Mobilier, aparatură I 900 300 300 300
 birotică şi alte active II 900 300 300 300
 corporale
 6803710130 Alte active fixe I 2.400 400 500 500 500 500
                                II 2.400 400 500 500 500 500
 68037103 Reparaţii capitale I 8.200 1.200 1.000 2.000 2.000 2.000
 aferente activelor fixe II 8.200 1.200 1.000 2.000 2.000 2.000
6900 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA I 500 100 100 100 100 100
SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE II 500 100 100 100 100 100
MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE
6903 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA I 500 100 100 100 100 100
SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE II 500 100 100 100 100 100
MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE
 69037101 Active fixe I 500 100 100 100 100 100
                                II 500 100 100 100 100 100
 6903710102 Maşini, I 500 100 100 100 100 100
 echipamente şi mijloace de II 500 100 100 100 100 100
 transport
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


    ANEXA 4/03/01

    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE
    COD OBIECTIV 2
                                      FIŞA
               OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII
                             b. Dotări independente


   Tipul cheltuielii: C - Alte cheltuieli de investiţii
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE
     DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI

     I - Credite de angajament
     II - Credite bugetare
                                                                                                             - mii lei -
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Surse de finanţare şi I/II TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Program Estimări Estimări Estimări Estimări
costuri de finanţare efectuate preliminate 2014 2015 2016 2017 anii
                                               până la 2013 ulteriori
                                             31.12.2012
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
          0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5000 TOTAL GENERAL I 6.791 100 3.391 1.100 1.100 1.100
                                II 6.791 100 3.391 1.100 1.100 1.100
6800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 6.791 3.291 1.000 1.000 1.000
SOCIALĂ II 6.791 3.291 1.000 1.000 1.000
6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 6.791 3.291 1.000 1.000 1.000
SOCIALĂ II 6.791 3.291 1.000 1.000 1.000
 68037101 Active fixe I 6.791 3.291 1.000 1.000 1.000
                                II 6.791 3.291 1.000 1.000 1.000
 6803710102 Maşini, I 5.391 3.291 700 700 700
 echipamente şi mijloace II 5.391 3.291 700 700 700
 de transport
 6803710103 Mobilier, I 900 300 300 300
 aparatură birotică şi II 900 300 300 300
 alte active corporale
6900 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 500 100 100 100 100 100
SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE II 500 100 100 100 100 100
DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE
6903 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 500 100 100 100 100 100
SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE II 500 100 100 100 100 100
DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE
 69037101 Active fixe I 500 100 100 100 100 100
                                II 500 100 100 100 100 100
 6903710102 Maşini, I 500 100 100 100 100 100
 echipamente şi mijloace II 500 100 100 100 100 100
 de transport
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE
    COD OBIECTIV 5
                                      FIŞA
               OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII
                    e. Alte cheltuieli asimilate investiţiilor   Tipul cheltuielii: C - Alte cheltuieli de investiţii
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE
     DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI

     I - Credite de angajament
     II - Credite bugetare
                                                                                                             - mii lei -
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Surse de finanţare şi I/II TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Program Estimări Estimări Estimări Estimări
costuri de finanţare efectuate preliminate 2014 2015 2016 2017 anii
                                               până la 2013 ulteriori
                                             31.12.2012
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
          0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5000 TOTAL GENERAL I 2.400 400 500 500 500 500
                                II 2.400 400 500 500 500 500
6800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 2.400 400 500 500 500 500
SOCIALĂ II 2.400 400 500 500 500 500
6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 2.400 400 500 500 500 500
SOCIALĂ II 2.400 400 500 500 500 500
 68037101 Active fixe I 2.400 400 500 500 500 500
                                II 2.400 400 500 500 500 500
 6803710130 Alte active fixe I 2.400 400 500 500 500 500
                                II 2.400 400 500 500 500 500
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE
    COD OBIECTIV 1078

                                      FIŞA
               OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII
       f. Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistenţă tehnică, pentru probe
      tehnologice şi predare la beneficiar şi de execuţie privind reparaţiile
      capitale, precum şi alte categorii de lucrări de investiţii, cu excepţia
      celor incluse la lit. d), aşa cum sunt definite de legislaţia în vigoare,
      inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor
                         şi acordurilor prevăzute de lege──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE
       ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                                                                                                          - mii lei -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Surse de finanţare şi I/II TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Program Estimări Estimări Estimări Estimări
costuri de finanţare efectuate preliminate 2014 2015 2016 2017 anii
                                                până la 2013 ulteriori
                                              31.12.2012
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
          0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5000 TOTAL GENERAL I 8.200 1.200 1.000 2.000 2.000 2.000
                                II 8.200 1.200 1.000 2.000 2.000 2.000
6800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 8.200 1.200 1.000 2.000 2.000 2.000
     SOCIALĂ II 8.200 1.200 1.000 2.000 2.000 2.000
6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 8.200 1.200 1.000 2.000 2.000 2.000
     SOCIALĂ II 8.200 1.200 1.000 2.000 2.000 2.000
 68037103 Reparaţii capitale I 8.200 1.200 1.000 2.000 2.000 2.000
 aferente activelor fixe II 8.200 1.200 1.000 2.000 2.000 2.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE
    COD OBIECTIV 761

                                      FIŞA
        OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII SEDIU CJP GORJ

    Tipul cheltuielii: A - Obiective (proiecte) de investiţii în continuare
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   A. Date GENERALE

    1. Date geografice:
      1.1 Judeţ /Sector Gorj
      1.2 Municipiu /Oraş /Comună Târgu Jiu
      1.3 Amplasament Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 2A

    2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
      2.1 Numărul şi data Acordului MFP
      2.2 Numărul şi data aprobării studiului de
          fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) Ordin 417/01.07.2008

   B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI

     1. Valoarea totală aprobată (mii lei) 11408
     2. Data preţului pentru calculul valorii
        totale (lună/an) 03/2008
     3. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice) SC 1122 MP; SD 3468 MP;
                                                                    80 SALARIAŢI
     4. Durata de realizare aprobată (număr luni) 24

   C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR

     1. Valoarea totală aprobată la deschiderea finanţării (mii lei) 11408
     2. Data preţului (lună/an) 01/2009
     3. Durata de realizare contractată (nr. luni) 24
     4. Data începerii investiţiei (lună/an) 06/2018
     5. Data programată a terminării şi PIF (lună/an) 06/2020
     6. Valoarea decontată până la 31 decembrie 2012 (mii lei)
     7. Valoarea programată în anul 2013 (mii lei)
     8. Valoarea rămasă de finanţat la 31.12.2013 (mii lei) 8345
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ
       PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                                                                                                          - mii lei -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Surse de finanţare şi I/II TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Program Estimări Estimări Estimări Estimări
costuri de finanţare efectuate preliminate 2014 2015 2016 2017 anii
                                                până la 2013 ulteriori
                                              31.12.2012
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
          0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5000 TOTAL GENERAL I 8.345 8.345
                                II 8.345 8.345
6800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 8.345 8.345
     SOCIALĂ II 8.345 8.345
6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 8.345 8.345
     SOCIALĂ II 8.345 8.345
 68037101 Active fixe I 8.345 8.345
                                II 8.345 8.345
 6803710101 Construcţii I 8.345 8.345
                                II 8.345 8.345
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE
    COD OBIECTIV 762
                                      FIŞA
        OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII EXTINDERE SEDIU CNPAS

    Tipul cheltuielii: A - Obiective (proiecte) de investiţii în continuare
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   A. Date GENERALE

    1. Date geografice:
      1.1 Judeţ /Sector Sector 2
      1.2 Municipiu /Oraş /Comună Bucureşti
      1.3 Amplasament Str. Latină nr. 8

    2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
      2.1 Numărul şi data Acordului MFP
      2.2 Numărul şi data aprobării studiului de
          fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) Decizia 847/11.11.2008

   B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI

     1. Valoarea totală aprobată (mii lei) 1382
     2. Data preţului pentru calculul valorii
        totale (lună/an) 10/2008
     3. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice) SC 339 26 MP;
     4. Durata de realizare aprobată (număr luni) 12

   C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR

     1. Valoarea totală aprobată la deschiderea finanţării (mii lei) 1382
     2. Data preţului (lună/an) 01/2009
     3. Durata de realizare contractată (nr. luni) 12
     4. Data începerii investiţiei (lună/an) 06/2018
     5. Data programată a terminării şi PIF (lună/an) 06/2019
     6. Valoarea decontată până la 31 decembrie 2012 (mii lei)
     7. Valoarea programată în anul 2013 (mii lei)
     8. Valoarea rămasă de finanţat la 31.12.2013 (mii lei) 1382
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ
       PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                                                                                                          - mii lei -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Surse de finanţare şi I/II TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Program Estimări Estimări Estimări Estimări
costuri de finanţare efectuate preliminate 2014 2015 2016 2017 anii
                                                până la 2013 ulteriori
                                              31.12.2012
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
          0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5000 TOTAL GENERAL I 1.382 1.382
                                II 1.382 1.382
6800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 1.382 1.382
     SOCIALĂ II 1.382 1.382
6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 1.382 1.382
     SOCIALĂ II 1.382 1.382
 68037101 Active fixe I 1.382 1.382
                                II 1.382 1.382
 6803710101 Construcţii I 1.382 1.382
                                II 1.382 1.382
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    ANEXA 1/04

    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE
    ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

                       BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ
                              pe anii 2014 - 2017
                                  - SINTEZĂ -


                                                                                                                  - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬────────────────────────────────────────────┬──────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐
│Ca─ │Sub─│Pa─ │Gru─│Ar─│A─ │ │ │ │ │ │
│pi─ │ca─ │ra─ │pa/ │ti─│li─│ Denumire indicator │ Program │Estimări 2015│Estimări 2016│Estimări 2017│
│tol │pi─ │graf│Ti─ │col│ne─│ │ 2014 │ │ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│0001 04 │VENITURI - TOTAL │ 2.071.909│ 2.069.442│ 2.099.412│ 2.116.169│
│0002 04 │I.VENITURI CURENTE │ 1.520.758│ 1.603.629│ 1.688.741│ 1.776.151│
│1604 │TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA │ │ │ │ │
│ │UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFĂŞURAREA │ │ │ │ │
│ │DE ACTIVITĂŢI │ 58│ 59│ 61│ 62│
│ 03 │Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe │ │ │ │ │
│ │şi autorizaţii de funcţionare │ 58│ 59│ 61│ 62│
│2000 04 │B.CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI │ 1.493.300│ 1.575.370│ 1.659.780│ 1.746.989│
│2004 │CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR │ 874.695│ 925.372│ 975.334│ 1.027.115│
│ 02 │Contribuţii de asigurări pentru şomaj │ │ │ │ │
│ │datorate de angajatori │ 625.807│ 657.812│ 692.483│ 728.319│
│ 06 │Contribuţia angajatorilor la fondul de │ │ │ │ │
│ │garantare pentru plata creanţelor salariale │ 248.888│ 267.560│ 282.851│ 298.796│
│2104 │CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR │ 618.605│ 649.998│ 684.446│ 719.874│
│ 02 │Contribuţii de asigurări pentru şomaj │ │ │ │ │
│ │datorate de asiguraţi │ 618.605│ 649.998│ 684.446│ 719.874│
│2900 04 │C. VENITURI NEFISCALE │ 27.400│ 28.200│ 28.900│ 29.100│
│3000 04 │C1. VENITURI DIN PROPRIETĂŢI │ 18.800│ 18.300│ 20.900│ 21.170│
│3104 │VENITURI DIN DOBÂNZI │ 18.800│ 18.300│ 20.900│ 21.170│
│ 03 │Alte venituri din dobânzi │ 1.800│ 1.500│ 2.400│ 2.400│
│ 04 │Venituri din dobânzi la fondul de garantare │ │ │ │ │
│ │pentru plata creanţelor salariale │ 17.000│ 16.800│ 18.500│ 18.770│
│3600 04 │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │ 8.600│ 9.900│ 8.000│ 7.930│
│3604 │DIVERSE VENITURI │ 8.600│ 9.900│ 8.000│ 7.930│
│ 12 │Alte venituri la fondul de garantare pentru │ │ │ │ │
│ │plata creanţelor salariale │ 27│ 28│ 29│ 30│
│ 50 │Alte venituri │ 8.573│ 9.872│ 7.971│ 7.900│
│4100 04 │IV. SUBVENŢII │ 551.151│ 465.813│ 410.671│ 340.018│
│4200 04 │SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE │ │ │ │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 551.151│ 465.813│ 410.671│ 340.018│
│4204 │SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT │ 551.151│ 465.813│ 410.671│ 340.018│
│ 25 │Subvenţii primite de bugetul asigurărilor │ │ │ │ │
│ │pentru şomaj │ 551.151│ 465.813│ 410.671│ 340.018│
│4904 01 │Venituri sistem asigurări pentru şomaj │ 1.805.994│ 1.785.054│ 1.798.032│ 1.798.573│
│4904 02 │Venituri fond garantare pentru plata │ │ │ │ │
│ │creanţelor salariale │ 265.915│ 284.388│ 301.380│ 317.596│
│5004 │BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ │ 1.849.641│ 1.833.216│ 1.846.194│ 1.846.735│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.844.546│ 1.829.227│ 1.842.105│ 1.842.646│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 97.900│ 107.777│ 118.369│ 104.889│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 68.272│ 76.711│ 75.907│ 76.038│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 5.000│ 5.000│ 5.000│ 5.000│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 5.332│ 6.173│ 6.365│ 6.468│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 375.638│ 387.377│ 387.560│ 391.113│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 385│ 400│ 400│ 400│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ │ │ │ │
│ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ │ │ │ │
│ │POSTADERARE │ 5.569│ 2.681│ 100│ 100│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 1.243.861│ 1.196.098│ 1.201.394│ 1.211.628│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 42.589│ 47.010│ 47.010│ 47.010│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 5.095│ 3.989│ 4.089│ 4.089│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 5.095│ 3.989│ 4.089│ 4.089│
│6400 04 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │ 1.682.247│ 1.669.108│ 1.678.397│ 1.678.713│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.677.152│ 1.665.119│ 1.674.308│ 1.674.624│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 97.900│ 107.777│ 118.369│ 104.889│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 67.012│ 75.415│ 74.575│ 74.668│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 5.000│ 5.000│ 5.000│ 5.000│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 2.700│ 2.700│ 2.700│ 2.700│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 375.638│ 387.377│ 387.560│ 391.113│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ │ │ │ │
│ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ │ │ │ │
│ │POSTADERARE │ 127│ │ │ │
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 1.086.186│ 1.039.840│ 1.039.094│ 1.049.244│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 42.589│ 47.010│ 47.010│ 47.010│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 5.095│ 3.989│ 4.089│ 4.089│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 5.095│ 3.989│ 4.089│ 4.089│
│6404 │CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU │ │ │ │ │
│ │PLATA CREANŢELOR SALARIALE │ 43.647│ 48.162│ 48.162│ 48.162│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 43.647│ 48.162│ 48.162│ 48.162│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.075│ 1.080│ 1.080│ 1.080│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 983│ 1.072│ 1.072│ 1.072│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 41.589│ 46.010│ 46.010│ 46.010│
│ 01 │Asigurări pentru plata creanţelor salariale │ 41.589│ │ │ │
│ 02 │Cheltuieli de gestionare ale fondului de │ │ │ │ │
│ │garantare a creanţelor salariale │ 2.058│ │ │ │
│ 01 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata │ │ │ │ │
│ │drepturilor │ 416│ │ │ │
│ 02 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 1.642│ │ │ │
│6504 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 35.954│ 36.554│ 36.778│ 36.857│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 35.146│ 35.746│ 35.970│ 36.049│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 460│ 466│ 466│ 466│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 9.794│ 10.994│ 10.994│ 10.994│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 2.700│ 2.700│ 2.700│ 2.700│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 19.406│ 18.853│ 19.000│ 19.000│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ │ │ │ │
│ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ │ │ │ │
│ │POSTADERARE │ 127│ │ │ │
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 2.659│ 2.733│ 2.810│ 2.889│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 808│ 808│ 808│ 808│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 808│ 808│ 808│ 808│
│ 07 │Învăţământ nedefinibil prin nivel │ 19.406│ │ │ │
│ 01 │Centre de specializare, perfecţionare, │ │ │ │ │
│ │calificare şi recalificare │ 19.406│ │ │ │
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul învăţământului │ 16.548│ │ │ │
│6804 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 1.602.646│ 1.584.392│ 1.593.457│ 1.593.694│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.598.359│ 1.581.211│ 1.590.176│ 1.590.413│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 96.365│ 106.231│ 116.823│ 103.343│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 56.235│ 63.349│ 62.509│ 62.602│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 5.000│ 5.000│ 5.000│ 5.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 356.232│ 368.524│ 368.560│ 372.113│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 1.083.527│ 1.037.107│ 1.036.284│ 1.046.355│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 1.000│ 1.000│ 1.000│ 1.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 4.287│ 3.181│ 3.281│ 3.281│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 4.287│ 3.181│ 3.281│ 3.281│
│ 07 │Asigurări pentru şomaj │ 1.408.158│ │ │ │
│ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ 31.601│ │ │ │
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul prevenirii │ │ │ │ │
│ │excluderii sociale │ 31.601│ │ │ │
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi │ │ │ │ │
│ │asistenţei sociale │ 162.887│ │ │ │
│ 02 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata │ │ │ │ │
│ │drepturilor │ 10.519│ │ │ │
│ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 152.368│ │ │ │
│8000 04 │Partea a V-a ACŢIUNI ECONOMICE │ 167.394│ 164.108│ 167.797│ 168.022│
│8004 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI │ │ │ │ │
│ │DE MUNCĂ │ 167.394│ 164.108│ 167.797│ 168.022│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 167.394│ 164.108│ 167.797│ 168.022│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.260│ 1.296│ 1.332│ 1.370│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 2.632│ 3.473│ 3.665│ 3.768│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 385│ 400│ 400│ 400│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ │ │ │ │
│ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ │ │ │ │
│ │POSTADERARE │ 5.442│ 2.681│ 100│ 100│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 157.675│ 156.258│ 162.300│ 162.384│
│ 02 │Acţiuni generale de muncă │ 167.394│ │ │ │
│ 04 │Măsuri active pentru combaterea şomajului │ 1.260│ │ │ │
│ 05 │Stimularea creării de locuri de muncă │ 160.307│ │ │ │
│ 30 │Alte acţiuni generale de muncă │ 5.827│ │ │ │
│8904 01 │Cheltuieli sistem asigurări pentru şomaj │ 1.805.994│ 1.785.054│ 1.798.032│ 1.798.573│
│8904 02 │Cheltuieli fond garantare pentru plata │ │ │ │ │
│ │creanţelor salariale │ 43.647│ 48.162│ 48.162│ 48.162│
│9904 │EXCEDENT/DEFICIT │ 222.268│ 236.226│ 253.218│ 269.434│
│9904 11 │Excedent/Deficit fond garantare pentru plata│ │ │ │ │
│ │creanţelor salariale │ 222.268│ 236.226│ 253.218│ 269.434│
└───────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴──────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘


    ANEXA 2/04

    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI
    SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

                        BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ
                                    SINTEZA
             cheltuielilor pe surse de finanţare, capitole, subcapitole,
           paragrafe, titluri de cheltuieli, articole, alineate, după caz,
                               pe anii 2014 - 2017


                                                                                                                  - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐
│Ca─ │Sub─│Pa─ │Gru─│Ar─│A─ │ │ │ │ │ │
│pi─ │ca─ │ra─ │pa/ │ti─│li─│ Denumire indicator │ Program │Estimări 2015│Estimări 2016│Estimări 2017│
│tol │pi─ │graf│Ti─ │col│ne─│ │ 2014 │ │ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│5004 │BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ │ 1.849.641│ 1.833.216│ 1.846.194│ 1.846.735│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.844.546│ 1.829.227│ 1.842.105│ 1.842.646│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 97.900│ 107.777│ 118.369│ 104.889│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 76.515│ │ │ │
│ 01 │Salarii de bază │ 68.123│ │ │ │
│ 12 │Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 1.306│ │ │ │
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 235│ │ │ │
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 6.851│ │ │ │
│ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 50│ │ │ │
│ 04 │Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia │ 50│ │ │ │
│ │sa │ │ │ │ │
│ 03 │Contribuţii │ 21.335│ │ │ │
│ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 15.864│ │ │ │
│ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 383│ │ │ │
│ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 3.977│ │ │ │
│ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ │ │ │ │
│ │boli profesionale │ 124│ │ │ │
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 987│ │ │ │
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 68.272│ 76.711│ 75.907│ 76.038│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 43.260│ │ │ │
│ 01 │Furnituri de birou │ 775│ │ │ │
│ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 100│ │ │ │
│ 03 │Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 5.589│ │ │ │
│ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 530│ │ │ │
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 482│ │ │ │
│ 06 │Piese de schimb │ 420│ │ │ │
│ 08 │Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 2.150│ │ │ │
│ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ │
│ │funcţional │ 29.694│ │ │ │
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │ │
│ │funcţionare │ 3.520│ │ │ │
│ 02 │Reparaţii curente │ 1.200│ │ │ │
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 500│ │ │ │
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 500│ │ │ │
│ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 1.138│ │ │ │
│ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 1.013│ │ │ │
│ 02 │Deplasări în străinătate │ 125│ │ │ │
│ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 135│ │ │ │
│ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 55│ │ │ │
│ 13 │Pregătire profesională │ 170│ │ │ │
│ 14 │Protecţia muncii │ 81│ │ │ │
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │ │ │ │
│ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ │
│ │potrivit dispoziţiilor legale │ 100│ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli │ 21.633│ │ │ │
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 20│ │ │ │
│ 03 │Prime de asigurare non-viaţă │ 165│ │ │ │
│ 04 │Chirii │ 7.600│ │ │ │
│ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 10.935│ │ │ │
│ 09 │Executarea silită a creanţelor bugetare │ 20│ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 2.893│ │ │ │
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 5.000│ 5.000│ 5.000│ 5.000│
│ 03 │Alte dobânzi │ 5.000│ │ │ │
│ 02 │Dobânda datorată trezoreriei statului │ 5.000│ │ │ │
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 5.332│ 6.173│ 6.365│ 6.468│
│ 09 │Plăţi către angajatori pentru formarea profesională a │ 2.700│ │ │ │
│ │angajaţilor │ │ │ │ │
│ 19 │Plăţi pentru stimularea creerii de locuri de muncă │ 2.632│ │ │ │
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ │
│ │PUBLICE │ 375.638│ 387.377│ 387.560│ 391.113│
│ 01 │Transferuri curente │ 375.638│ │ │ │
│ 01 │Transferuri către instituţii publice │ 19.406│ │ │ │
│ 17 │Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj │ 295.942│ │ │ │
│ │către bugetul asigurărilor sociale de stat │ │ │ │ │
│ 19 │Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj │ 60.040│ │ │ │
│ │către bugetul fondului naţional unic de asigurări │ │ │ │ │
│ │sociale de sănătate │ │ │ │ │
│ 20 │Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj │ 250│ │ │ │
│ │către bugetul asigurărilor sociale de stat │ │ │ │ │
│ │reprezentând asigurarea pentru accidente de muncă şi │ │ │ │ │
│ │boli profesionale pentru şomeri pe durata practicii │ │ │ │ │
│ │profesionale │ │ │ │ │
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 385│ 400│ 400│ 400│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 185│ │ │ │
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │ │ │ │
│ │nerambursabilă │ 185│ │ │ │
│ 02 │B. Transferuri curente în străinătate (către │ │ │ │ │
│ │organizaţii internaţionale) │ 200│ │ │ │
│ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 200│ │ │ │
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 5.569│ 2.681│ 100│ 100│
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │ │ │ │
│ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare │ 150│ │ │ │
│ 01 │Finanţarea naţională │ 30│ │ │ │
│ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 120│ │ │ │
│ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 4.049│ │ │ │
│ 01 │Finanţarea naţională │ 766│ │ │ │
│ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 2.322│ │ │ │
│ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 961│ │ │ │
│ 24 │Cofinanţarea asistenţei financiare nerambursabile │ │ │ │ │
│ │postaderare de la Comunitatea Europeană │ 100│ │ │ │
│ 26 │Fondul european de Ajustare la Globalizare │ 1.270│ │ │ │
│ 01 │Finanţarea naţională │ 300│ │ │ │
│ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 670│ │ │ │
│ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 300│ │ │ │
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 1.243.861│ 1.196.098│ 1.201.394│ 1.211.628│
│ 01 │Asigurări sociale │ 1.051.926│ │ │ │
│ 02 │Ajutoare sociale │ 191.935│ │ │ │
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 189.276│ │ │ │
│ 02 │Ajutoare sociale în natură │ 2.659│ │ │ │
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 42.589│ 47.010│ 47.010│ 47.010│
│ 17 │Despăgubiri civile │ 1.000│ │ │ │
│ 25 │Sume aferente plaţii creanţelor salariale │ 41.589│ │ │ │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 5.095│ 3.989│ 4.089│ 4.089│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 5.095│ 3.989│ 4.089│ 4.089│
│ 01 │Active fixe │ 2.374│ │ │ │
│ 01 │Construcţii │ 1.694│ │ │ │
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 129│ │ │ │
│ 03 │Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale │ 427│ │ │ │
│ 30 │Alte active fixe │ 124│ │ │ │
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 2.721│ │ │ │
│6404 │CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA │ 43.647│ 48.162│ 48.162│ 48.162│
│ │CREANŢELOR SALARIALE │ │ │ │ │
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 43.647│ 48.162│ 48.162│ 48.162│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.075│ 1.080│ 1.080│ 1.080│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 827│ │ │ │
│ 01 │Salarii de bază │ 820│ │ │ │
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 4│ │ │ │
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 3│ │ │ │
│ 03 │Contribuţii │ 248│ │ │ │
│ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 168│ │ │ │
│ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 4│ │ │ │
│ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 54│ │ │ │
│ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ │ │ │ │
│ │boli profesionale │ 4│ │ │ │
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 18│ │ │ │
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 983│ 1.072│ 1.072│ 1.072│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 555│ │ │ │
│ 01 │Furnituri de birou │ 53│ │ │ │
│ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 25│ │ │ │
│ 03 │Încălzit, iluminat şi forţă motrică │ 89│ │ │ │
│ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 60│ │ │ │
│ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ │
│ │funcţional │ 258│ │ │ │
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │ │
│ │funcţionare │ 70│ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli │ 428│ │ │ │
│ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 416│ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 12│ │ │ │
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 41.589│ 46.010│ 46.010│ 46.010│
│ 25 │Sume aferente plaţii creanţelor salariale │ 41.589│ │ │ │
│ 01 │Asigurări pentru plata creanţelor salariale │ 41.589│ │ │ │
│ 02 │Cheltuieli de gestionare ale fondului de garantare a │ │ │ │ │
│ │creanţelor salariale │ 2.058│ │ │ │
│ 01 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor │ 416│ │ │ │
│ 02 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 1.642│ │ │ │
│6504 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 35.954│ 36.554│ 36.778│ 36.857│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 35.146│ 35.746│ 35.970│ 36.049│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 460│ 466│ 466│ 466│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 357│ │ │ │
│ 01 │Salarii de bază │ 353│ │ │ │
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 1│ │ │ │
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 3│ │ │ │
│ 03 │Contribuţii │ 103│ │ │ │
│ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 73│ │ │ │
│ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 3│ │ │ │
│ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 18│ │ │ │
│ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ │ │ │ │
│ │boli profesionale │ 2│ │ │ │
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 7│ │ │ │
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 9.794│ 10.994│ 10.994│ 10.994│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 8.604│ │ │ │
│ 01 │Furnituri de birou │ 22│ │ │ │
│ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 10│ │ │ │
│ 03 │Încălzit, iluminat şi forţă motrică │ 1.000│ │ │ │
│ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 70│ │ │ │
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 32│ │ │ │
│ 06 │Piese de schimb │ 20│ │ │ │
│ 08 │Poşta, telecomunicaţii, radio, internet │ 150│ │ │ │
│ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ │
│ │funcţional │ 6.300│ │ │ │
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │ │
│ │funcţionare │ 1.000│ │ │ │
│ 02 │Reparaţii curente │ 200│ │ │ │
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 200│ │ │ │
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 200│ │ │ │
│ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 13│ │ │ │
│ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 13│ │ │ │
│ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 15│ │ │ │
│ 13 │Pregătire profesională │ 20│ │ │ │
│ 14 │Protecţia muncii │ 21│ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli │ 721│ │ │ │
│ 04 │Chirii │ 600│ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 121│ │ │ │
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 2.700│ 2.700│ 2.700│ 2.700│
│ 09 │Plăţi către angajatori pentru formarea profesională │ │ │ │ │
│ │a angajaţilor │ 2.700│ │ │ │
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 19.406│ 18.853│ 19.000│ 19.000│
│ │PUBLICE │ │ │ │ │
│ 01 │Transferuri curente │ 19.406│ │ │ │
│ 01 │Transferuri către instituţii publice │ 19.406│ │ │ │
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │ │
│ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 127│ │ │ │
│ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 127│ │ │ │
│ 01 │Finanţarea naţională │ 74│ │ │ │
│ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 38│ │ │ │
│ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 15│ │ │ │
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 2.659│ 2.733│ 2.810│ 2.889│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 2.659│ │ │ │
│ 02 │Ajutoare sociale în natură │ 2.659│ │ │ │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 808│ 808│ 808│ 808│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 808│ 808│ 808│ 808│
│ 01 │Active fixe │ 58│ │ │ │
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 31│ │ │ │
│ 03 │Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale │ 27│ │ │ │
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 750│ │ │ │
│ 07 │Învăţământ nedefinibil prin nivel │ 19.406│ │ │ │
│ 01 │Centre de specializare, perfecţionare, calificare şi │ │ │ │ │
│ │recalificare │ 19.406│ │ │ │
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul învăţământului │ 16.548│ │ │ │
│6804 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 1.602.646│ 1.584.392│ 1.593.457│ 1.593.694│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.598.359│ 1.581.211│ 1.590.176│ 1.590.413│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 96.365│ 106.231│ 116.823│ 103.343│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 75.331│ │ │ │
│ 01 │Salarii de bază │ 66.950│ │ │ │
│ 12 │Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 1.306│ │ │ │
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 230│ │ │ │
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 6.845│ │ │ │
│ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 50│ │ │ │
│ 04 │Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia │ │ │ │ │
│ │sa │ 50│ │ │ │
│ 03 │Contribuţii │ 20.984│ │ │ │
│ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 15.623│ │ │ │
│ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 376│ │ │ │
│ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 3.905│ │ │ │
│ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă │ │ │ │ │
│ │şi boli profesionale │ 118│ │ │ │
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 962│ │ │ │
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 56.235│ 63.349│ 62.509│ 62.602│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 34.101│ │ │ │
│ 01 │Furnituri de birou │ 700│ │ │ │
│ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 65│ │ │ │
│ 03 │Încălzit, iluminat şi forţă motrică │ 4.500│ │ │ │
│ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 400│ │ │ │
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 450│ │ │ │
│ 06 │Piese de schimb │ 400│ │ │ │
│ 08 │Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 2.000│ │ │ │
│ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ │
│ │funcţional │ 23.136│ │ │ │
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │ │
│ │funcţionare │ 2.450│ │ │ │
│ 02 │Reparaţii curente │ 1.000│ │ │ │
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 300│ │ │ │
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 300│ │ │ │
│ 06 │Deplasări detaşări, transferări │ 1.125│ │ │ │
│ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 1.000│ │ │ │
│ 02 │Deplasări în străinătate │ 125│ │ │ │
│ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 120│ │ │ │
│ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 55│ │ │ │
│ 13 │Pregătire profesională │ 150│ │ │ │
│ 14 │Protecţia muncii │ 60│ │ │ │
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ 100│ │ │ │
│ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ │
│ │potrivit dispoziţiilor legale │ │ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli │ 19.224│ │ │ │
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 20│ │ │ │
│ 03 │Prime de asigurare non-viaţă │ 165│ │ │ │
│ 04 │Chirii │ 7.000│ │ │ │
│ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 10.519│ │ │ │
│ 09 │Executarea silită a creanţelor bugetare │ 20│ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 1.500│ │ │ │
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 5.000│ 5.000│ 5.000│ 5.000│
│ 03 │Alte dobânzi │ 5.000│ │ │ │
│ 02 │Dobânda datorată trezoreriei statului │ 5.000│ │ │ │
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ 356.232│ 368.524│ 368.560│ 372.113│
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ │ │ │ │
│ 01 │Transferuri curente │ 356.232│ │ │ │
│ 17 │Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj │ 295.942│ │ │ │
│ │către bugetul asigurărilor sociale de stat │ │ │ │ │
│ 19 │Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj │ │ │ │ │
│ │către bugetul fondului naţional unic de asigurări │ 60.040│ │ │ │
│ │sociale de sănătate │ │ │ │ │
│ 20 │Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj │ 250│ │ │ │
│ │către bugetul asigurărilor sociale de stat │ │ │ │ │
│ │reprezentând asigurare pentru accidente de muncă şi │ │ │ │ │
│ │boli profesionale pentru şomeri pe durata practicii │ │ │ │ │
│ │profesionale │ │ │ │ │
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 1.083.527│ 1.037.107│ 1.036.284│ 1.046.355│
│ 01 │Asigurări sociale │ 1.051.926│ │ │ │
│ 02 │Ajutoare sociale │ 31.601│ │ │ │
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 31.601│ │ │ │
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 1.000│ 1.000│ 1.000│ 1.000│
│ 17 │Despăgubiri civile │ 1.000│ │ │ │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 4.287│ 3.181│ 3.281│ 3.281│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 4.287│ 3.181│ 3.281│ 3.281│
│ 01 │Active fixe │ 2.316│ │ │ │
│ 01 │Construcţii │ 1.694│ │ │ │
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 98│ │ │ │
│ 03 │Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale │ 400│ │ │ │
│ 30 │Alte active fixe │ 124│ │ │ │
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 1.971│ │ │ │
│ 07 │Asigurări pentru şomaj │ 1.408.158│ │ │ │
│ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ 31.601│ │ │ │
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii │ │ │ │ │
│ │sociale │ 31.601│ │ │ │
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi │ │ │ │ │
│ │asistenţei sociale │ 162.887│ │ │ │
│ 02 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor │ 10.519│ │ │ │
│ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 152.368│ │ │ │
│8004 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ 167.394│ 164.108│ 167.797│ 168.022│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 167.394│ 164.108│ 167.797│ 168.022│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.260│ 1.296│ 1.332│ 1.370│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 1.260│ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 1.260│ │ │ │
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 2.632│ 3.473│ 3.665│ 3.768│
│ 19 │Plăţi pentru stimularea creerii de locuri de muncă │ 2.632│ │ │ │
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 385│ 400│ 400│ 400│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 185│ │ │ │
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │ │ │ │
│ │nerambursabilă │ 185│ │ │ │
│ 02 │B. Transferuri curente în străinătate (către │ │ │ │ │
│ │organizaţii internaţionale) │ 200│ │ │ │
│ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 200│ │ │ │
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 5.442│ 2.681│ 100│ 100│
│ │NERAMBURSABILE (EEN) POSTADERARE │ │ │ │ │
│ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare │ │ │ │ │
│ │Regionala (FEDR) │ 150│ │ │ │
│ 01 │Finanţarea naţională │ 30│ │ │ │
│ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 120│ │ │ │
│ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 3.922│ │ │ │
│ 01 │Finanţarea naţională │ 692│ │ │ │
│ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 2.284│ │ │ │
│ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 946│ │ │ │
│ 24 │Cofinanţarea asistenţei financiare nerambursabile │ │ │ │ │
│ │postaderare de la Comunitatea Europeană │ 100│ │ │ │
│ 26 │Fondul european de Ajustare la Globalizare │ 1.270│ │ │ │
│ 01 │Finanţarea naţională │ 300│ │ │ │
│ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 670│ │ │ │
│ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 300│ │ │ │
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 157.675│ 156.258│ 162.300│ 162.384│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 157.675│ │ │ │
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 157.675│ │ │ │
│ 02 │Acţiuni generale de muncă │ 167.394│ │ │ │
│ 04 │Măsuri active pentru combaterea şomajului │ 1.260│ │ │ │
│ 05 │Stimularea creării de locuri de muncă │ 160.307│ │ │ │
│ 30 │Alte acţiuni generale de muncă │ 5.827│ │ │ │
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘    ANEXA 3/04

    Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

    I. Credite de angajament
    II. Credit bugetar


                                    SINTEZA
              proiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul
               programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E.,
              Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, precum şi
                  altor facilităţi şi instrumente postaderare


                                                                                                            - mii lei -
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Cod Denumirea program/ Valoarea Realizări Realizări Execuţie Pro- Estimări Estimări Estimări Anii │
│ instrument/facilitate totală până în 2012 prelimi- gram 2015 2016 2017 următori │
│ anul 2011 minată 2014 │
│ 2013 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 5000 TOTAL GENERAL

  I. Credite de angajament 349.014 108.880 115.675 115.235 6.343 2.681 100 100 0
 II. Credite bugetare 349.014 108.880 115.675 115.235 6.343 2.681 100 100 0

 65045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

  I. Credite de angajament 20.828 2.477 9.027 8.423 901 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 20.828 2.477 9.027 8.423 901 0 0 0 0

 65045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1750 Să devenim competitivi pe piaţa muncii

  I. Credite de angajament 1.243 216 670 357 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.243 216 670 357 0 0 0 0 0

 65045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1752 INCOF0P - Informare, consiliere, orientare şi formare profesională pentru egalitate în şanse

  I. Credite de angajament 890 38 852 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 890 38 852 0 0 0 0 0 0

 65045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1753 PACSPO - Pregătirea aprofundată continuă în serviciul public de ocupare

  I. Credite de angajament 3.953 1.227 1.026 1.700 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.953 1.227 1.026 1.700 0 0 0 0 0

 65045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1755 ICAR - Învăţământ continuu aprofundat pentru România

  I. Credite de angajament 3.472 802 1.340 1.330 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.472 802 1.340 1.330 0 0 0 0 0

 65045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1883 Femei competente - femei active pe piaţa muncii

  I. Credite de angajament 1.439 3 1.436 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.439 3 1.436 0 0 0 0 0 0

 65045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1884 PIFAN - Program integrator al formării adulţilor necalificaţi

  I. Credite de angajament 457 0 5 452 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 457 0 5 452 0 0 0 0 0

 65045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1892 Calificarea conform cerinţelor pieţei muncii, o şansă reală pentru o viaţă mai bună

  I. Credite de angajament 887 46 841 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 887 46 841 0 0 0 0 0 0

 65045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1908 Programe Active pentru Şomeri - PAS decisiv pentru cariera ta

  I. Credite de angajament 644 145 485 14 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 644 145 485 14 0 0 0 0 0

 65045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 3846 Formarea profesională pentru dezvoltarea personalului Serviciului Public de Ocupare

  I. Credite de angajament 5.064 0 1.420 3.517 127 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 5.064 0 1.420 3.517 127 0 0 0 0

 65045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 3852 Antreprenoriatul - măsuri active "TREP ACTIV"

  I. Credite de angajament 550 0 550 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 550 0 550 0 0 0 0 0 0

 65045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 3869 Reintegrarea şomerilor pe piaţa activă din judeţul Dâmboviţa

  I. Credite de angajament 402 0 402 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 402 0 402 0 0 0 0 0 0

 65045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 4392 MECSERV

  I. Credite de angajament 1.827 0 0 1.053 774 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.827 0 0 1.053 774 0 0 0 0

 65045602

 6504560201 Finanţarea naţională

  I. Credite de angajament 5.720 481 2.052 2.948 239 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 5.720 481 2.052 2.948 239 0 0 0 0

 65045602

 6504560202 Finanţarea externă nerambursabilă

  I. Credite de angajament 13.230 1.705 6.689 4.304 532 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 13.230 1.705 6.689 4.304 532 0 0 0 0

 65045602

 6504560203 Cheltuieli neeligibile

  I. Credite de angajament 1.878 291 286 1.171 130 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.878 291 286 1.171 130 0 0 0 0

 80045601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

  I. Credite de angajament 2.067 15 177 723 150 1.002 0 0 0
 II. Credite bugetare 2.067 15 177 723 150 1.002 0 0 0

 80045601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

 2805 Crearea unei pieţe a forţei de muncă comune Regiunea Olt-Pleven prin mobilitate şi servici de formare

  I. Credite de angajament 118 15 103 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 118 15 103 0 0 0 0 0 0

 80045601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

 4395 Sprijin pentru finanţarea parţială a cheltuielilor de personal efectuate de ANOFM pentru personalul
             implicat în gestionarea instrumentelor structurale

  I. Credite de angajament 1.949 0 74 723 150 1.002 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.949 0 74 723 150 1.002 0 0 0

 80045601

 8004560101 Finanţarea naţională

  I. Credite de angajament 366 2 87 109 30 138 0 0 0
 II. Credite bugetare 366 2 87 109 30 138 0 0 0

 80045601

 8004560102 Finanţarea externă nerambursabilă

  I. Credite de angajament 1.605 13 80 614 120 778 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.605 13 80 614 120 778 0 0 0

 80045601

 8004560103 Cheltuieli neeligibile

  I. Credite de angajament 96 0 10 0 0 86 0 0 0
 II. Credite bugetare 96 0 10 0 0 86 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

  I. Credite de angajament 307.967 106.073 102.243 94.150 3.922 1.579 0 0 0
 II. Credite bugetare 307.967 106.073 102.243 94.150 3.922 1.579 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1728 SCOR - Şanse pentru comunitatea rurală

  I. Credite de angajament 3.430 2.636 794 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.430 2.636 794 0 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1729 Noi oportunităţi de ocupare în mediul rural prin TELEWORK

  I. Credite de angajament 4.917 4.727 190 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 4.917 4.727 190 0 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1731 Cariera e în mâinile tale

  I. Credite de angajament 1.165 1.165 0 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.165 1.165 0 0 0 0 0 0 0


 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1732 RATIO L3

  I. Credite de angajament 5.908 3.311 1.649 948 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 5.908 3 311 1.649 948 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1733 Companie de comunicare privind serviciile SPO oferite tinerilor şi angajaţilor

  I. Credite de angajament 6.409 6.044 365 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 6.409 6.044 365 0 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1734 Ai JOBCLUBUL tău, Ai şansa ta

  I. Credite de angajament 31 31 0 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 31 31 0 0 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1736 CONCCTIC - Cooperare pentru Ocupare a Nevăzătorilor prin Creşterea Competenţelor în Tehnologia Informaţiei
                        şi a Comunicaţiilor

  I. Credite de angajament 2.245 2.024 221 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 2.245 2.024 221 0 0 0 0 0 0


 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1737 MedForm

  I. Credite de angajament 3.130 1.155 1.316 659 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.130 1.155 1.316 659 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1739 CALL CENTER SPO

  I. Credite de angajament 972 379 402 191 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 972 379 402 191 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1740 Şanse pentru tineri

  I. Credite de angajament 623 623 0 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 623 623 0 0 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1741 Căi de formare şi ocupare în sectorul turismului alternativ - ALTER TOUR

  I. Credite de angajament 5.226 3.360 1.866 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 5.226 3.360 1.866 0 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1742 O şansă de ocupare - Antreprenoriatul în mediul rural

  I. Credite de angajament 3.556 759 862 1.935 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.556 759 862 1.935 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1743 ASPER - Asistentă personalizată

  I. Credite de angajament 247 169 78 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 247 169 78 0 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1745 Promovează femeia

  I. Credite de angajament 4.410 1.090 1.496 1.824 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 4.410 1.090 1.496 1.824 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1746 Educaţia continuă orientată spre performanţă, pentru specialiştii în formarea profesională a şomerilor
             - ECOP

  I. Credite de angajament 9.248 1.743 3.338 4.167 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 9.248 1.743 3.338 4.167 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1747 CALISIG - Calificare pentru o slujbă mai sigură

  I. Credite de angajament 1.431 1.283 148 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.431 1.283 148 0 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1749 MRB Performant System - implementarea în cadrul SPO a unui sistem performant de management al relaţiilor
             cu beneficiarii

  I. Credite de angajament 2.580 1.585 995 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 2.580 1.585 995 0 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1752 INCOFOP - Informare, consiliere, orientare şi formare profesională pentru egalitate în şanse

  I. Credite de angajament 1.142 512 630 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.142 512 630 0 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1756 Şanse egale pentru un viitor comun

  I. Credite de angajament 4.086 536 1.847 1.703 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 4.086 536 1.847 1.703 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1757 Funcţionarul electronic

  I. Credite de angajament 11.181 4.265 2.595 4.321 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 11.181 4.265 2.595 4.321 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1758 CALLCEMM Apelaţi Centrul Electronic de Mediere a Muncii

  I. Credite de angajament 13.054 5.501 3.860 3.693 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 13.054 5.501 3.860 3.693 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1760 Prelucrarea informatică a subvenţiilor angajatorilor

  I. Credite de angajament 937 697 240 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 937 697 240 0 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1763 Serviciul public de ocupare în sprijinul dumneavoastră

  I. Credite de angajament 116 116 0 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 116 116 0 0 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1764 Calitate, eficienţă şi transparenţă în SPO

  I. Credite de angajament 254 254 0 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 254 254 0 0 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1767 Analiza deficitului de forţă de muncă calificată în domeniul construcţiilor

  I. Credite de angajament 311 311 0 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 311 311 0 0 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1768 PROSELF Promovarea serviciilor de self-service

  I. Credite de angajament 18.677 14.777 3.900 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 18.677 14.777 3.900 0 0 0 0 0 0


 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1769 SAPERE - Studii, analize statistice şi previziuni asupra pieţei muncii pentru a întări capacitatea
             ANOFM în România

  I. Credite de angajament 6.430 4.658 1.772 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 6.430 4.658 1.772 0 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1770 Model de cooperare transnaţională pentru întoarcerea lucrătorilor români - MEDIT

  I. Credite de angajament 5.204 3.072 2.132 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 5.204 3.072 2.132 0 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1771 ASC - Anticiparea schimbărilor pe piaţa muncii

  I. Credite de angajament 3.116 3.116 0 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.116 3 116 0 0 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1772 SCOP - Specializarea Consilierilor de Orientare Profesională

  I. Credite de angajament 9.469 5.481 3.642 346 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 9.469 5.481 3.642 346 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1773 COMPROF - Creşterea nivelului de competenţe profesionale ale SPO pentru furnizarea serviciilor
             personalitate

  I. Credite de angajament 6.627 4.130 1.430 1.067 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 6.627 4.130 1.430 1.067 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1863 Fii informat

  I. Credite de angajament 4.816 435 1.171 3.210 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 4.816 435 1.171 3.210 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1864 SAFE - Servicii de Aprobare Flexibilă a Mobilităţii la nivel european

  I. Credite de angajament 3.883 84 3.608 191 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.883 84 3.608 191 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1865 Gestionarea eficientă a Resurselor în vederea îmbunătăţirii Calităţii Serviciilor oferite persoanelor
             aflate în căutarea unui loc de muncă dar şi de Economisire a Resurselor Naturale GREEN

  I. Credite de angajament 9.160 487 1.383 7.290 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 9 160 487 1.383 7.290 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1866 Centre PICAS - Puncte de informare, Consiliere şi Asistenţă Specializată pentru şomeri şi persoanele în
             căutarea unui loc de muncă de sectorul abordat

  I. Credite de angajament 276 0 189 87 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 276 0 189 87 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1867 O şansă tinerilor din mediu rural

  I. Credite de angajament 3.391 3.056 335 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.391 3.056 335 0 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1868 SUCCES - Sustenabilitate şi Utilitate prin Complementaritate şi Competitivitate, Eficienţă şi Sprijin

  I. Credite de angajament 1.114 524 580 10 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.114 524 580 10 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1869 ACCES - Parteneriat pentru integrare socială

  I. Credite de angajament 1.437 402 697 338 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.437 402 697 338 0 0 0 0 0


 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1870 ACTIV - Abordare integrată a măsurilor de ocupare

  I. Credite de angajament 1.954 1.217 737 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.954 1.217 737 0 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1871 CLOP - Creşterea economică locală prin reorientare

  I. Credite de angajament 957 547 410 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 957 547 410 0 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1872 Job Net Turism - Turism rural - alternativa viabilă de dezvoltare socio economică în nordul României

  I. Credite de angajament 6.742 3.286 1.275 2.181 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 6.742 3.286 1.275 2.181 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1873 Alter Nova - Noi alternative pe piaţa muncii

  I. Credite de angajament 918 547 371 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 918 547 371 0 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1882 INTERNSHIP - Parteneriat de pregătire a tinerilor absolvenţi pentru debutul în cariera - ID 75440

  I. Credite de angajament 273 157 116 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 273 157 116 0 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1883 Femei competente - femei active pe piaţa muncii

  I. Credite de angajament 1.464 502 962 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.464 502 962 0 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1884 PIFAN - Program integrator al formării adulţilor necalificaţi

  I. Credite de angajament 12.247 1.874 3.949 6.424 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 12.247 1.874 3.949 6.424 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1885 PONE - Program pilot de creştere a gradului de ocupare în Regiunea Nord - Est

  I. Credite de angajament 1.712 671 1.031 10 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.712 671 1.031 10 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1886 PAEM - Program de măsuri active pentru ocuparea

  I. Credite de angajament 181 129 52 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 181 129 52 0 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1887 Către un viitor durabil

  I. Credite de angajament 580 233 347 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 580 233 347 0 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1888 SOFT - Servicii de ocupare, formare şi training

  I. Credite de angajament 806 482 298 26 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 806 482 298 26 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1889 Comunicare personalizată cu grupurile ţintă ale SPO

  I. Credite de angajament 12.902 3.303 3.095 6.504 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 12.902 3.303 3.095 6.504 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1890 Mobilitate şi adaptabilitate pentru persoanele aflate în căutarea

  I. Credite de angajament 800 301 416 83 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 800 301 416 83 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1891 WORKACCES NORD - EST - Program pilot de creştere a gradului de ocupare în regiunea NORD - EST

  I. Credite de angajament 1.549 806 743 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.549 806 743 0 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1892 Calificarea conform cerinţelor pieţei muncii, o şansă reală pentru o viaţă mai bună

  I. Credite de angajament 13 4 9 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 13 4 9 0 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1893 CIPS - Centre de Incluziune Profesională şi Socială

  I. Credite de angajament 9.355 57 4.223 4.825 250 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 9.355 57 4.223 4.825 250 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1894 SILCO - Sistem inovativ de servicii bazat pe limbajul competenţelor

  I. Credite de angajament 3.162 437 1.586 1.139 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.162 437 1.586 1.139 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1902 OFFICE - Oferta formativă îmbunătăţită pentru centre eficiente

  I. Credite de angajament 2.963 623 2.000 340 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 2.963 623 2.000 340 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1903 Cardul profesional european - soluţie europeană în căutarea unui loc de muncă

  I. Credite de angajament 7.173 99 2.011 5.063 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 7.173 99 2.011 5.063 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1904 Un viitor mai sigur

  I. Credite de angajament 1.164 210 756 198 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.164 210 756 198 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1905 DIGITEGAL - Utilizarea mediului electronic pentru a creşte şansele găsirii unui loc de muncă - şanse egale
             pentru toţi şomerii

  I. Credite de angajament 129 112 17 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 129 112 17 0 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1906 CONFORMED - Consiliere, FORmare, MEDiere - servicii integrate

  I. Credite de angajament 711 210 390 111 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 711 210 390 111 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1907 CAMPION - Centre autonome şi moderne de pregătire prin implementarea unei organizaţii

  I. Credite de angajament 4.792 160 3.375 1.257 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 4.792 160 3.375 1.257 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1908 Programe Active pentru Şomeri - PAS decisiv pentru cariera ta

  I. Credite de angajament 1.235 311 833 91 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.235 311 833 91 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1909 Dezvoltarea abilităţilor profesionale pentru reintegrarea şomerilor în viaţa activă în Regiunea
             Sud - Muntenia

  I. Credite de angajament 100 48 52 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 100 48 52 0 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1910 Dezvoltarea abilităţilor profesionale pentru reintegrarea şomerilor în viaţa activă în judeţul Giurgiu

  I. Credite de angajament 175 91 84 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 175 91 84 0 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1911 FORMINTEG - Măsuri active de ocupare în judeţul Galaţi

  I. Credite de angajament 405 46 256 103 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 405 46 256 103 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1922 Turismul: siguranţa viitorului tău profesional

  I. Credite de angajament 348 18 324 6 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 348 18 324 6 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1923 SĂLAJ WORKACCES - Program pilot de creştere a gradului de ocupare în judeţul Sălaj

  I. Credite de angajament 666 357 251 58 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 666 357 251 58 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1924 Priveşte înainte, tu decizi!

  I. Credite de angajament 100 32 68 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 100 32 68 0 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1925 Facilitatea accesului pe piaţa muncii a persoanelor în căutarea unui loc de muncă şi a şomerilor

  I. Credite de angajament 38 38 0 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 38 38 0 0 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1926 WORKFLEX Nord-Est - Reţea pilot de formare a şomerilor şi persoanelor inactive din regiunea nord-est pentru
             asigurarea mobilităţii ocupaţionale şi geografice

  I. Credite de angajament 79 25 54 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 79 25 54 0 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1942 SPISS - Program pilot de implementare a unor măsuri active de ocupare a şomerilor şi persoanelor inactive
             cu studii superioare din judeţul Iaşi

  I. Credite de angajament 149 149 0 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 149 149 0 0 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1943 Competitiv Acces - Program pilot de facilitare a accesului şomerilor şi persoanelor inactive din judeţul
             Iaşi pe piaţa muncii

  I. Credite de angajament 119 89 30 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 119 89 30 0 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1944 STOP şomajului în rândul tinerilor

  I. Credite de angajament 3.157 38 385 2.734 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.157 38 385 2.734 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1945 Reţea multiregională de dezvoltare a antreprenoriatului

  I. Credite de angajament 1.971 832 786 353 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.971 832 786 353 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1946 Informat, instruit, angajat

  I. Credite de angajament 7 3 4 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 7 3 4 0 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1947 Îmbunătăţirea capacităţii de ocupare a şomerilor tineri şi a tinerilor de lungă durată din judeţul Dâmboviţa

  I. Credite de angajament 101 21 74 6 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 101 21 74 6 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1948 Piaţa Muncii: oportunităţi pentru viitor prin şanse egale pentru femei

  I. Credite de angajament 6.558 1.181 2.303 2.965 109 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 6.558 1.181 2.303 2.965 109 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1949 Servicii integrate de dezvoltare profesională pentru adulţii cu probleme de sănătate mintală

  I. Credite de angajament 30 11 19 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 30 11 19 0 0 0 0 0 0


 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 2002 O şansă pentru fiecare

  I. Credite de angajament 1.799 879 920 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.799 879 920 0 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 2122 Parteneriat public-privat pentru ocuparea forţei de muncă

  I. Credite de angajament 11.197 541 5.390 5.014 252 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 11.197 541 5.390 5.014 252 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 2123 Instrumente strategice pentru ocupare în industria turismului

  I. Credite de angajament 214 8 192 14 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 214 8 192 14 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 2124 Construieşte-ţi propriul viitor. Program integrat de formare profesională şi ocupare în sectorul construcţii

  I. Credite de angajament 83 7 76 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 83 7 76 0 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 2125 Calificarea şi integrarea pe piaţa muncii a şomerilor în domeniul turismului din regiunile de dezvoltare
          sud-est, sud Muntenia, Bucureşti-Ilfov

  I. Credite de angajament 727 22 352 353 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 727 22 352 353 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 2126 Şomer ANtreprenor - Se poAte! - ŞANSA. Servicii publice pentru ocuparea şi inovarea forţei de muncă,
          consultanţă şi sprijin pentru SPO din Regiunile Centru şi Vest, în dezvoltarea de servicii noi pentru
          promovarea antreprenoriatului

  I. Credite de angajament 3.016 256 1.808 952 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.016 256 1.808 952 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 2127 Măsuri integrate de ocupare în regiunea Sud-Est

  I. Credite de angajament 36 36 0 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 36 36 0 0 0 0 0 0 0


 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 2128 MOBILitate = Adaptare + Succes - Stimularea mobilităţii forţei de muncă corelată cu dinamica pieţei muncii la
          nivel inter-regional

  I. Credite de angajament 3.104 76 1.891 1.137 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.104 76 1.891 1.137 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 2129 Fii competent pe piaţa muncii! - Dezvoltarea competenţelor profesionale pentru reintegrarea şomerilor în
          viaţa activă în judeţul Galaţi

  I. Credite de angajament 225 9 216 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 225 9 216 0 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 2130 Coaching - inovaţie în antreprenoriat

  I. Credite de angajament 100 3 97 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 100 3 97 0 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 2390 Eficienţă şi Calitate în Serviciile de Ocupare - ECSPO

  I. Credite de angajament 1.708 12 965 470 261 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.708 12 965 470 261 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 2391 BARRABARRIPEN - un model inter-regional de incluziune destinat femeilor rome

  I. Credite de angajament 34 7 27 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 34 7 27 0 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 2392 CEDO - SPO - Calitate, eficienţă, dinamism, oportunitate în Sistemul Public de Ocupare -
          POSDRU/111/4.1/S/91811

  I. Credite de angajament 1.292 90 279 923 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.292 90 279 923 0 0 0 0 0


 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 2393 SPO On-line - Întâlnirea între cererea şi oferta de forţă de muncă

  I. Credite de angajament 2.636 0 1.176 1.460 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 2.636 0 1.176 1.460 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 2394 Pro Activ - pe piaţa muncii

  I. Credite de angajament 29 0 29 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 29 0 29 0 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 2395 Formarea continuă - premiza calităţii în SPO

  I. Credite de angajament 4.493 372 1.547 2.290 284 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 4.493 372 1.547 2.290 284 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 2396 Dezvoltarea antreprenoriatului inter-regional sudic - DAIRS

  I. Credite de angajament 709 0 617 92 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 709 0 617 92 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 2397 Green Jobs - Crearea unui sistem de analiză şi monitorizare a locurilor de muncă verzi în România
          POSDRU/111/4.1/S/91801

  I. Credite de angajament 2.166 0 1.218 456 492 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 2.166 0 1.218 456 492 0 0 0 0


 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 3847 Formarea profesională a personalului Serviciului Public de Ocupare din România

  I. Credite de angajament 3.568 0 1.165 1.994 409 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.568 0 1.165 1.994 409 0 0 0 0


 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 3848 Calitatea crează competenţe profesionale de nivel european pentru personalul SPO din regiunile
          Centru, Vest şi Nord-Vest

  I. Credite de angajament 2.707 0 2.029 678 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 2.707 0 2.029 678 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 3850 Măsuri active şi sustenabile de ocupare - în contextul dezvoltării clusterelor industriale

  I. Credite de angajament 57 0 57 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 57 0 57 0 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 3852 Antreprenoriatul - măsuri active "TREP ACTIV"

  I. Credite de angajament 4 0 4 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 4 0 4 0 0 0 0 0 0


 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 3853 Crearea de noi oportunităţi pentru şomerii cu vârsta de peste 45 ani din judeţul Dâmboviţa

  I. Credite de angajament 182 0 176 6 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 182 0 176 6 0 0 0 0 0


 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 3854 Competenţa pentru un viitor mai sigur - CVS

  I. Credite de angajament 26 0 24 2 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 26 0 24 2 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 3855 Program integrat de recalificare şi consiliere profesională pentru şomerii din judeţul Călăraşi

  I. Credite de angajament 73 0 49 24 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 73 0 49 24 0 0 0 0 0


 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 3856 Implicare + Formare = Angajare

  I. Credite de angajament 74 0 74 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 74 0 74 0 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 3857 Noi şanse pentru angajare

  I. Credite de angajament 74 0 74 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 74 0 74 0 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 3858 Creşterea calităţii vieţii persoanelor ce părăsesc penitenciarul prin dezvoltarea unor capacităţi
          cu efect asupra îmbunătăţirii participării pe piaţa muncii

  I. Credite de angajament 79 0 44 35 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 79 0 44 35 0 0 0 0 0


 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 3859 Dezvoltarea competenţelor resurselor umane din zonele rurale din judeţul Vrancea

  I. Credite de angajament 17 0 14 3 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 17 0 14 3 0 0 0 0 0


 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 3860 ZONA RURAL - Formare în ocupaţii nonagricole în mediul rural

  I. Credite de angajament 880 0 444 411 25 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 880 0 444 411 25 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 3861 COMARU - Complex de măsuri active în rural

  I. Credite de angajament 883 0 373 467 43 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 883 0 373 467 43 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 3862 Dezvoltarea competenţelor profesionale pentru integrarea pe PM a persoanelor încadrate în agricultura
          de subzistenţă din judeţul Neamţ

  I. Credite de angajament 287 0 30 166 91 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 287 0 30 166 91 0 0 0 0


 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 3863 SPO PLUS CE - Plus de capacitate şi expertiza în serviciul public de ocupare

  I. Credite de angajament 2.644 0 349 1.897 398 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 2.644 0 349 1.897 398 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 3864 Antreprenoriatul - o carieră de succes

  I. Credite de angajament 15 0 12 3 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 15 0 12 3 0 0 0 0 0


 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 3865 Acces direct în SPO

  I. Credite de angajament 4.557 0 1.969 2.123 465 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 4.557 0 1.969 2.123 465 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 3866 Excelenţa prin Competenţă şi Profesionalism ECOP

  I. Credite de angajament 1 0 1 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1 0 1 0 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 3867 SEROP - Servicii de ocupare Performanţe - elaborarea, implementarea şi evaluarea strategiei de aliniere a calităţii

  I. Credite de angajament 2.401 0 189 1.055 234 923 0 0 0
 II. Credite bugetare 2.401 0 189 1.055 234 923 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 3868 Şi la sate oamenii vor să înveţe

  I. Credite de angajament 3 0 3 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 3 0 3 0 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 3870 Ospitalitate ocupaţională în sectorul turistic: acces pe piaţa muncii

  I. Credite de angajament 71 0 0 71 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 71 0 0 71 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 3871 Parcursuri integrate pentru calificarea pieţei muncii şi plasarea profesională în sectorul construcţiilor

  I. Credite de angajament 27 0 1 26 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 27 0 1 26 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 3872 Formarea capitalului uman - element esenţial pentru ieşirea din criză

  I. Credite de angajament 326 0 136 190 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 326 0 136 190 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 3873 SPO - performanţă şi calitate în servicii

  I. Credite de angajament 1.920 0 239 1.191 131 359 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.920 0 239 1.191 131 359 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 3874 Cercetarea şi prognozarea pieţei muncii din vestul României. Evidenţierea şomajului neînregistrat din judeţul Arad

  I. Credite de angajament 1.216 0 97 1.040 79 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.216 0 97 1.040 79 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 3875 Serviciul Public de Ocupare - calitate, accesibilitate şi promptitudine

  I. Credite de angajament 2.185 0 214 1.971 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 2.185 0 214 1.971 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 3876 TeleJob - organizarea pieţei muncii adiacente Municipiului Bucureşti

  I. Credite de angajament 891 0 125 341 128 297 0 0 0
 II. Credite bugetare 891 0 125 341 128 297 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 3877 Un parteneriat de succes pentru formarea şomerilor din mediul rural al judeţului Gorj

  I. Credite de angajament 26 0 0 0 26 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 26 0 0 0 26 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 3878 Şansa pentru competenţa orientată spre rezultat (SCOR)

  I. Credite de angajament 53 0 2 51 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 53 0 2 51 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 3879 Măsuri Integrate de Modernizare şi Armonizare a proceselor Serviciului Public de Ocupare
          în vederea Eficientizării Activităţii şi Reducerii Duratei de Furnizare a Serviciilor
          Specializate către Clienţi

  I. Credite de angajament 390 0 63 290 37 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 390 0 63 290 37 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 3880 Competenţe pentru viaţa activă

  I. Credite de angajament 3 0 3 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 3 0 3 0 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 4147 Formarea profesională utilizând soluţii informatice - o soluţie pentru reconversia profesională a
          forţei de muncă din zona rurală de pe raza judeţului Sibiu

  I. Credite de angajament 68 0 20 48 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 68 0 20 48 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 4387 Soluţie pentru reconversia forţei de muncă din judeţul Alba

  I. Credite de angajament 47 0 10 22 15 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 47 0 10 22 15 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 4388 RURAL CIFCA - consiliere, informare, consultanţă, antreprenoriat

  I. Credite de angajament 517 0 5 321 191 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 517 0 5 321 191 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 4389 Dezvoltare rurală şi integrare pe piaţa muncii

  I. Credite de angajament 10 0 3 5 2 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 10 0 3 5 2 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 4390 SOMeR

  I. Credite de angajament 23 0 11 12 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 23 0 11 12 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 4391 Măsuri integrate de incluziune pe piaţa muncii pentru persoanele ocupate în agricultură de
          subzistenţă şi pentru şomerii din mediul rural

  I. Credite de angajament 23 0 11 12 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 23 0 11 12 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 4393 Formare profesională pentru dezvoltarea resurselor umane din mediul rural judeţul Suceava

  I. Credite de angajament 77 0 0 77 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 77 0 0 77 0 0 0 0 0

 80045602

 8004560201 Finanţarea naţională

  I. Credite de angajament 84.548 21.208 32.717 29.124 692 807 0 0 0
 II. Credite bugetare 84.548 21.208 32.717 29.124 692 807 0 0 0

 80045602

 8004560202 Finanţarea externă nerambursabilă

  I. Credite de angajament 190.761 72.906 60.500 54.442 2.284 629 0 0 0
 II. Credite bugetare 190.761 72.906 60.500 54.442 2.284 629 0 0 0

 80045602

 8004560203 Cheltuieli neeligibile

  I. Credite de angajament 32.710 12.011 9.026 10.584 946 143 0 0 0
 II. Credite bugetare 32.710 12.011 9.026 10.584 946 143 0 0 0


 80045608 Programe Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (ENPI)

  I. Credite de angajament 214 0 134 80 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 214 0 134 80 0 0 0 0 0


 80045608 Programe Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (ENPI)

 4151 Centrul de mediere CREDEM ÎNTR-O NOUĂ ŞANSĂ

  I. Credite de angajament 214 0 134 80 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 214 0 134 80 0 0 0 0 0

 80045608

 8004560801 Finanţarea naţională

  I. Credite de angajament 48 0 48 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 48 0 48 0 0 0 0 0 0

 80045608

 8004560803 Cheltuieli neeligibile

  I. Credite de angajament 166 0 86 80 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 166 0 86 80 0 0 0 0 0

 80045615 Alte programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013

  I. Credite de angajament 102 0 65 37 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 102 0 65 37 0 0 0 0 0

 80045615 Alte programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013

 4150 Mobilitate Leonardo da Vinci

  I. Credite de angajament 30 0 30 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 30 0 30 0 0 0 0 0 0

 80045615 Alte programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013

 4396 LLP-LdV/PLM/2012/RO/117

  I. Credite de angajament 20 0 20 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 20 0 20 0 0 0 0 0 0

 80045615 Alte programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013

 4397 DE/12/LLP-LdV/TOI/147528

  I. Credite de angajament 52 0 15 37 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 52 0 15 37 0 0 0 0 0

 80045615

 8004561501 Finanţarea naţională

  I. Credite de angajament 98 0 65 33 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 98 0 65 33 0 0 0 0 0

 80045615

 8004561502 Finanţarea externă nerambursabilă

  I. Credite de angajament 4 0 0 4 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 4 0 0 4 0 0 0 0 0

 80045616 Alte facilităţi şi instrumente postaderare

  I. Credite de angajament 1.580 315 265 600 100 100 100 100 0
 II. Credite bugetare 1.580 315 265 600 100 100 100 100 0

 80045616 Alte facilităţi şi instrumente postaderare

 1730 EURES

  I. Credite de angajament 1.580 315 265 600 100 100 100 100 0
 II. Credite bugetare 1.580 315 265 600 100 100 100 100 0

 80045616

 8004561601 Finanţarea naţională

  I. Credite de angajament 1.580 315 265 600 100 100 100 100 0
 II. Credite bugetare 1.580 315 265 600 100 100 100 100 0

 80045626 Fondul european de Ajustare la Globalizare

  I. Credite de angajament 16.256 0 3.764 11.222 1.270 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 16.256 0 3.764 11.222 1.270 0 0 0 0

 80045626 Fondul european de Ajustare la Globalizare

 3409 Centrul de Tranziţie de la JOB la SmartJOB

  I. Credite de angajament 16.256 0 3.764 11.222 1.270 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 16.256 0 3.764 11.222 1.270 0 0 0 0

 80045626

 8004562601 Finanţarea naţională

  I. Credite de angajament 5.334 0 1.260 3.774 300 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 5.334 0 1.260 3.774 300 0 0 0 0

 80045626

 8004562602 Finanţarea externă nerambursabilă

  I. Credite de angajament 9.656 0 2.343 6.643 670 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 9.656 0 2.343 6.643 670 0 0 0 0

 80045626

 8004562603 Cheltuieli neeligibile

  I. Credite de angajament 1.266 0 161 805 300 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.266 0 161 805 300 0 0 0 0

    NOTĂ:
    Suma totală cuprinde şi sumele proiectelor derulate de Centrele Regionale de Formare Profesională a Adulţilor.


    ANEXA 3/04/21


    Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
    Program/facilitate/instrument: 01 Programul Operaţional de Asistenţă Tehnică (PO AT)

    I. Credite de angajament
    II. Credit bugetar

                                FIŞA PROIECTULUI
         finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
          Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi
         de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare

                                                                                                       - mii lei -
┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│ Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii │
│ surse │ totală │ până în │ zări │prelimi-│ gram │ 2015 │ 2016 │ 2017 │următori │
│ de finanţare │ │anul 2011│ 2012 │ nată │ 2014 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ 2013 │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘

 Proiectul: 4395 Sprijin pentru finanţarea parţială a cheltuielilor de personal efectuate de ANOFM pentru
                 personalul implicat în gestionarea instrumentelor structurale

 Fond de finanţare: 01 Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

 5000 TOTAL GENERAL

 I. Credite de angajament 1.949 0 74 723 150 1.002 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.949 0 74 723 150 1.002 0 0 0

 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ

 I. Credite de angajament 1.949 0 74 723 150 1.002 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.949 0 74 723 150 1.002 0 0 0

 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ

 I. Credite de angajament 1.949 0 74 723 150 1.002 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.949 0 74 723 150 1.002 0 0 0

 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

 I. Credite de angajament 1.949 0 74 723 150 1.002 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.949 0 74 723 150 1.002 0 0 0

 80045601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

 I. Credite de angajament 1.949 0 74 723 150 1.002 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.949 0 74 723 150 1.002 0 0 0

 8004560101 Finanţarea naţională

 I. Credite de angajament 297 0 20 109 30 138 0 0 0
 II. Credite bugetare 297 0 20 109 30 138 0 0 0

 8004560102 Finanţarea externă nerambursabilă

 I. Credite de angajament 1.556 0 44 614 120 778 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.556 0 44 614 120 778 0 0 0

 8004560103 Cheltuieli neeligibile

 I. Credite de angajament 96 0 10 0 0 86 0 0 0
 II. Credite bugetare 96 0 10 0 0 86 0 0 0
    Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
    Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I. Credite de angajament
    II. Credit bugetar

                                FIŞA PROIECTULUI
         finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
          Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi
         de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare

                                                                                                       - mii lei -
┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│ Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii │
│ surse │ totală │ până în │ zări │prelimi-│ gram │ 2015 │ 2016 │ 2017 │următori │
│ de finanţare │ │anul 2011│ 2012 │ nată │ 2014 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ 2013 │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘

 Proiectul: 1728 SCOR - Şanse pentru comunitatea rurală
 Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE)

 5000 TOTAL GENERAL

 I. Credite de angajament 3.430 2.636 794 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.430 2.636 794 0 0 0 0 0 0

 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ

 I. Credite de angajament 3.430 2.636 794 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.430 2.636 794 0 0 0 0 0 0

 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ

 I. Credite de angajament 3.430 2.636 794 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.430 2.636 794 0 0 0 0 0 0

 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

 I. Credite de angajament 3.430 2.636 794 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.430 2.636 794 0 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 I. Credite de angajament 3.430 2.636 794 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.430 2.636 794 0 0 0 0 0 0

 8004560201 Finanţarea naţională

 I. Credite de angajament 52 52 0 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 52 52 0 0 0 0 0 0 0

 8004560202 Finanţarea externă nerambursabilă

 I. Credite de angajament 3.031 2.451 580 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.031 2.451 580 0 0 0 0 0 0

 8004560203 Cheltuieli neeligibile

 I. Credite de angajament 347 133 214 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 347 133 214 0 0 0 0 0 0
    Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
    Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I. Credite de angajament
    II. Credit bugetar

                                 FIŞA PROIECTULUI
         finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
          Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi
         de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare

                                                                                                       - mii lei -
┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│ Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii │
│ surse │ totală │ până în │ zări │prelimi-│ gram │ 2015 │ 2016 │ 2017 │următori │
│ de finanţare │ │anul 2011│ 2012 │ nată │ 2014 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ 2013 │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘

 Proiectul: 1729 Noi oportunităţi de ocupare în mediul rural prin TELEWORK
 Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE)

 5000 TOTAL GENERAL

 I. Credite de angajament 4.917 4.727 190 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 4.917 4.727 190 0 0 0 0 0 0

 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ

 I. Credite de angajament 4.917 4.727 190 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 4.917 4.727 190 0 0 0 0 0 0

 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ

 I. Credite de angajament 4.917 4.727 190 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 4.917 4.727 190 0 0 0 0 0 0

 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

 I. Credite de angajament 4.917 4.727 190 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 4.917 4.727 190 0 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 I. Credite de angajament 4.917 4.727 190 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 4.917 4.727 190 0 0 0 0 0 0

 8004560201 Finanţarea naţională

 I. Credite de angajament 1.120 930 190 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.120 930 190 0 0 0 0 0 0

 8004560202 Finanţarea externă nerambursabilă

 I. Credite de angajament 3.485 3.485 0 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.485 3.485 0 0 0 0 0 0 0

 8004560203 Cheltuieli neeligibile

 I. Credite de angajament 312 312 0 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 312 312 0 0 0 0 0 0 0
    Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
    Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I. Credite de angajament
    II. Credit bugetar

                               FIŞA PROIECTULUI
         finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
          Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi
         de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare
                                                                                                       - mii lei -
┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│ Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii │
│ surse │ totală │ până în │ zări │prelimi-│ gram │ 2015 │ 2016 │ 2017 │următori │
│ de finanţare │ │anul 2011│ 2012 │ nată │ 2014 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ 2013 │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘

 Proiectul: 1731 Cariera e în mâinile tale
 Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE)

 5000 TOTAL GENERAL

 I. Credite de angajament 1.165 1.165 0 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.165 1.165 0 0 0 0 0 0 0

 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ

 I. Credite de angajament 1.165 1.165 0 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.165 1.165 0 0 0 0 0 0 0

 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ

 I. Credite de angajament 1.165 1.165 0 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.165 1.165 0 0 0 0 0 0 0

 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

 I. Credite de angajament 1.165 1.165 0 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.165 1.165 0 0 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 I. Credite de angajament 1.165 1.165 0 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.165 1.165 0 0 0 0 0 0 0

 8004560201 Finanţarea naţională

 I. Credite de angajament 16 16 0 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 16 16 0 0 0 0 0 0 0

 8004560202 Finanţarea externă nerambursabilă

 I. Credite de angajament 1.074 1.074 0 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.074 1.074 0 0 0 0 0 0 0

 8004560203 Cheltuieli neeligibile

 I. Credite de angajament 75 75 0 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 75 75 0 0 0 0 0 0 0
    Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
    Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I. Credite de angajament
    II. Credit bugetar

                                FIŞA PROIECTULUI
         finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
         Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi
         de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare

                                                                                                       - mii lei -
┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│ Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii │
│ surse │ totală │ până în │ zări │prelimi-│ gram │ 2015 │ 2016 │ 2017 │următori │
│ de finanţare │ │anul 2011│ 2012 │ nată │ 2014 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ 2013 │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘

 Proiectul: 1732 RATIO L3
 Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE)

 5000 TOTAL GENERAL

 I. Credite de angajament 5.908 3.311 1.649 948 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 5.908 3.311 1.649 948 0 0 0 0 0

 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ

 I. Credite de angajament 5.908 3.311 1.649 948 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 5.908 3.311 1.649 948 0 0 0 0 0

 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ

 I. Credite de angajament 5.908 3.311 1.649 948 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 5.908 3.311 1.649 948 0 0 0 0 0

 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

 I. Credite de angajament 5.908 3.311 1.649 948 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 5.908 3.311 1.649 948 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 I. Credite de angajament 5.908 3.311 1.649 948 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 5.908 3.311 1.649 948 0 0 0 0 0

 8004560201 Finanţarea naţională

 I. Credite de angajament 1.549 718 100 731 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.549 718 100 731 0 0 0 0 0

 8004560202 Finanţarea externă nerambursabilă

 I. Credite de angajament 3.711 2.154 1.384 173 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.711 2.154 1.384 173 0 0 0 0 0

 8004560203 Cheltuieli neeligibile

 I. Credite de angajament 648 439 165 44 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 648 439 165 44 0 0 0 0 0
    Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
    Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I. Credite de angajament
    II. Credit bugetar

                                 FIŞA PROIECTULUI
            finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
             Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi
            de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare

                                                                                                       - mii lei -
┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│ Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii │
│ surse │ totală │ până în │ zări │prelimi-│ gram │ 2015 │ 2016 │ 2017 │următori │
│ de finanţare │ │anul 2011│ 2012 │ nată │ 2014 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ 2013 │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘

 Proiectul: 1733 Companie de comunicare privind serviciile SPO oferite tinerilor şi angajaţilor
 Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE)

 5000 TOTAL GENERAL

 I. Credite de angajament 6.409 6.044 365 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 6.409 6.044 365 0 0 0 0 0 0

 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ

 I. Credite de angajament 6.409 6.044 365 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 6.409 6.044 365 0 0 0 0 0 0

 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ

 I. Credite de angajament 6.409 6.044 365 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 6.409 6.044 365 0 0 0 0 0 0

 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

 I. Credite de angajament 6.409 6.044 365 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 6.409 6.044 365 0 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 I. Credite de angajament 6.409 6.044 365 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 6.409 6.044 365 0 0 0 0 0 0

 8004560201 Finanţarea naţională

 I. Credite de angajament 2.110 1.745 365 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 2.110 1.745 365 0 0 0 0 0 0

 8004560202 Finanţarea externă nerambursabilă

 I. Credite de angajament 3.341 3.341 0 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.341 3.341 0 0 0 0 0 0 0

 8004560203 Cheltuieli neeligibile

 I. Credite de angajament 958 958 0 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 958 958 0 0 0 0 0 0 0
    Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
    Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I. Credite de angajament
    II. Credit bugetar

                                 FIŞA PROIECTULUI
            finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
             Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi
            de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare

                                                                                                       - mii lei -
┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│ Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii │
│ surse │ totală │ până în │ zări │prelimi-│ gram │ 2015 │ 2016 │ 2017 │următori │
│ de finanţare │ │anul 2011│ 2012 │ nată │ 2014 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ 2013 │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘

 Proiectul: 1734 Ai JOBCLUBUL tău, Ai şansa ta
 Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE)

 5000 TOTAL GENERAL

 I. Credite de angajament 31 31 0 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 31 31 0 0 0 0 0 0 0

 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ

 I. Credite de angajament 31 31 0 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 31 31 0 0 0 0 0 0 0

 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ

 I. Credite de angajament 31 31 0 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 31 31 0 0 0 0 0 0 0

 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

 I. Credite de angajament 31 31 0 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 31 31 0 0 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 I. Credite de angajament 31 31 0 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 31 31 0 0 0 0 0 0 0

 8004560201 Finanţarea naţională

 I. Credite de angajament 3 3 0 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 3 3 0 0 0 0 0 0 0

 8004560202 Finanţarea externă nerambursabilă

 I. Credite de angajament 25 25 0 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 25 25 0 0 0 0 0 0 0

 8004560203 Cheltuieli neeligibile

 I. Credite de angajament 3 3 0 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 3 3 0 0 0 0 0 0 0
    Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
    Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I. Credite de angajament
    II. Credit bugetar

                                  FIŞA PROIECTULUI
              finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
               Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi
              de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare

                                                                                                       - mii lei -
┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│ Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii │
│ surse │ totală │ până în │ zări │prelimi-│ gram │ 2015 │ 2016 │ 2017 │următori │
│ de finanţare │ │anul 2011│ 2012 │ nată │ 2014 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ 2013 │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘

 Proiectul: 1736 CONCCTIC - Cooperare pentru Ocupare a Nevăzătorilor prin Creşterea Competenţelor în Tehnologia
                   Informaţiei şi a Comunicaţiilor
 Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE)

 5000 TOTAL GENERAL

 I. Credite de angajament 2.245 2.024 221 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 2.245 2.024 221 0 0 0 0 0 0

 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ

 I. Credite de angajament 2.245 2.024 221 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 2.245 2.024 221 0 0 0 0 0 0

 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ

 I. Credite de angajament 2.245 2.024 221 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 2.245 2.024 221 0 0 0 0 0 0

 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

 I. Credite de angajament 2.245 2.024 221 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 2.245 2.024 221 0 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 I. Credite de angajament 2.245 2.024 221 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 2.245 2.024 221 0 0 0 0 0 0

 8004560201 Finanţarea naţională

 I. Credite de angajament 667 481 186 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 667 481 186 0 0 0 0 0 0

 8004560202 Finanţarea externă nerambursabilă

 I. Credite de angajament 1.436 1.404 32 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.436 1.404 32 0 0 0 0 0 0

 8004560203 Cheltuieli neeligibile

 I. Credite de angajament 142 139 3 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 142 139 3 0 0 0 0 0 0

    Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
    Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I. Credite de angajament
    II. Credit bugetar

                                 FIŞA PROIECTULUI
            finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
             Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi
            de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare

                                                                                                       - mii lei -
┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│ Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii │
│ surse │ totală │ până în │ zări │prelimi-│ gram │ 2015 │ 2016 │ 2017 │următori │
│ de finanţare │ │anul 2011│ 2012 │ nată │ 2014 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ 2013 │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘

 Proiectul: 1737 MedForm
 Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE)

 5000 TOTAL GENERAL

 I. Credite de angajament 3.130 1.155 1.316 659 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.130 1.155 1.316 659 0 0 0 0 0

 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ

 I. Credite de angajament 3.130 1.155 1.316 659 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.130 1.155 1.316 659 0 0 0 0 0

 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ

 I. Credite de angajament 3.130 1.155 1.316 659 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.130 1.155 1.316 659 0 0 0 0 0

 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

 I. Credite de angajament 3.130 1.155 1.316 659 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.130 1.155 1.316 659 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 I. Credite de angajament 3.130 1.155 1.316 659 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.130 1.155 1.316 659 0 0 0 0 0

 8004560201 Finanţarea naţională

 I. Credite de angajament 1.642 601 507 534 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.642 601 507 534 0 0 0 0 0

 8004560202 Finanţarea externă nerambursabilă

 I. Credite de angajament 1.306 473 723 110 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.306 473 723 110 0 0 0 0 0

 8004560203 Cheltuieli neeligibile

 I. Credite de angajament 182 81 86 15 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 182 81 86 15 0 0 0 0 0
    Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
    Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I. Credite de angajament
    II. Credit bugetar

                                 FIŞA PROIECTULUI
            finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
             Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi
            de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare

                                                                                                       - mii lei -
┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│ Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii │
│ surse │ totală │ până în │ zări │prelimi-│ gram │ 2015 │ 2016 │ 2017 │următori │
│ de finanţare │ │anul 2011│ 2012 │ nată │ 2014 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ 2013 │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘

 Proiectul: 1739 CALL CENTER SPO
 Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE)

 5000 TOTAL GENERAL

 I. Credite de angajament 972 379 402 191 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 972 379 402 191 0 0 0 0 0

 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ

 I. Credite de angajament 972 379 402 191 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 972 379 402 191 0 0 0 0 0

 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ

 I. Credite de angajament 972 379 402 191 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 972 379 402 191 0 0 0 0 0

 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

 I. Credite de angajament 972 379 402 191 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 972 379 402 191 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 I. Credite de angajament 972 379 402 191 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 972 379 402 191 0 0 0 0 0

 8004560201 Finanţarea naţională

 I. Credite de angajament 338 171 109 58 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 338 171 109 58 0 0 0 0 0

 8004560202 Finanţarea externă nerambursabilă

 I. Credite de angajament 527 188 225 114 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 527 188 225 114 0 0 0 0 0

 8004560203 Cheltuieli neeligibile

 I. Credite de angajament 104 17 68 19 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 104 17 68 19 0 0 0 0 0
    Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
    Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I. Credite de angajament
    II. Credit bugetar

                                  FIŞA PROIECTULUI
              finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
               Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi
              de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare

                                                                                                       - mii lei -
┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│ Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii │
│ surse │ totală │ până în │ zări │prelimi-│ gram │ 2015 │ 2016 │ 2017 │următori │
│ de finanţare │ │anul 2011│ 2012 │ nată │ 2014 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ 2013 │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘

 Proiectul: 1740 Şanse pentru tineri
 Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE)

 5000 TOTAL GENERAL

 I. Credite de angajament 623 623 0 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 623 623 0 0 0 0 0 0 0

 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ

 I. Credite de angajament 623 623 0 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 623 623 0 0 0 0 0 0 0

 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ

 I. Credite de angajament 623 623 0 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 623 623 0 0 0 0 0 0 0

 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

 I. Credite de angajament 623 623 0 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 623 623 0 0 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 I. Credite de angajament 623 623 0 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 623 623 0 0 0 0 0 0 0

 8004560201 Finanţarea naţională

 I. Credite de angajament 96 96 0 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 96 96 0 0 0 0 0 0 0

 8004560202 Finanţarea externă nerambursabilă

 I. Credite de angajament 510 510 0 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 510 510 0 0 0 0 0 0 0

 8004560203 Cheltuieli neeligibile

 I. Credite de angajament 17 17 0 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 17 17 0 0 0 0 0 0 0
    Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
    Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I. Credite de angajament
    II. Credit bugetar

                                 FIŞA PROIECTULUI
          finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
           Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi
          de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare

                                                                                                       - mii lei -
┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│ Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii │
│ surse │ totală │ până în │ zări │prelimi-│ gram │ 2015 │ 2016 │ 2017 │următori │
│ de finanţare │ │anul 2011│ 2012 │ nată │ 2014 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ 2013 │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘

 Proiectul: 1741 Căi de formare şi ocupare în sectorul turismului alternativ - ALTER TOUR
 Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE)

 5000 TOTAL GENERAL

 I. Credite de angajament 5.226 3.360 1.866 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 5.226 3.360 1.866 0 0 0 0 0 0

 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ

 I. Credite de angajament 5.226 3.360 1.866 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 5.226 3.360 1.866 0 0 0 0 0 0

 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ

 I. Credite de angajament 5.226 3.360 1.866 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 5.226 3.360 1.866 0 0 0 0 0 0

 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

 I. Credite de angajament 5.226 3.360 1.866 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 5.226 3.360 1.866 0 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 I. Credite de angajament 5.226 3.360 1.866 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 5.226 3.360 1.866 0 0 0 0 0 0

 8004560201 Finanţarea naţională

 I. Credite de angajament 566 254 312 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 566 254 312 0 0 0 0 0 0

 8004560202 Finanţarea externă nerambursabilă

 I. Credite de angajament 4.009 2.595 1.414 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 4.009 2.595 1.414 0 0 0 0 0 0

 8004560203 Cheltuieli neeligibile

 I. Credite de angajament 651 511 140 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 651 511 140 0 0 0 0 0 0
    Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
    Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I. Credite de angajament
    II. Credit bugetar

                                FIŞA PROIECTULUI
        finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
         Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi
        de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare

                                                                                                       - mii lei -
┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│ Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii │
│ surse │ totală │ până în │ zări │prelimi-│ gram │ 2015 │ 2016 │ 2017 │următori │
│ de finanţare │ │anul 2011│ 2012 │ nată │ 2014 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ 2013 │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘

 Proiectul: 1742 O şansă de ocupare - Antreprenoriatul în mediul rural
 Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE)

 5000 TOTAL GENERAL

 I. Credite de angajament 3.556 759 862 1.935 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.556 759 862 1.935 0 0 0 0 0

 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ

 I. Credite de angajament 3.556 759 862 1.935 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.556 759 862 1.935 0 0 0 0 0

 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ

 I. Credite de angajament 3.556 759 862 1.935 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.556 759 862 1.935 0 0 0 0 0

 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

 I. Credite de angajament 3.556 759 862 1.935 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.556 759 862 1.935 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 I. Credite de angajament 3.556 759 862 1.935 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.556 759 862 1.935 0 0 0 0 0

 8004560201 Finanţarea naţională

 I. Credite de angajament 983 263 284 436 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 983 263 284 436 0 0 0 0 0

 8004560202 Finanţarea externă nerambursabilă

 I. Credite de angajament 2.176 424 441 1.311 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 2.176 424 441 1.311 0 0 0 0 0

 8004560203 Cheltuieli neeligibile

 I. Credite de angajament 397 72 137 188 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 397 72 137 188 0 0 0 0 0
    Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
    Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I. Credite de angajament
    II. Credit bugetar

                               FIŞA PROIECTULUI
         finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
          Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi
         de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare

                                                                                                       - mii lei -
┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│ Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii │
│ surse │ totală │ până în │ zări │prelimi-│ gram │ 2015 │ 2016 │ 2017 │următori │
│ de finanţare │ │anul 2011│ 2012 │ nată │ 2014 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ 2013 │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘

 Proiectul: 1743 ASPER - Asistenţă personalizată
 Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE)

 5000 TOTAL GENERAL

 I. Credite de angajament 247 169 78 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 247 169 78 0 0 0 0 0 0

 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ

 I. Credite de angajament 247 169 78 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 247 169 78 0 0 0 0 0 0

 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ

 I. Credite de angajament 247 169 78 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 247 169 78 0 0 0 0 0 0

 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

 I. Credite de angajament 247 169 78 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 247 169 78 0 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 I. Credite de angajament 247 169 78 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 247 169 78 0 0 0 0 0 0

 8004560201 Finanţarea naţională

 I. Credite de angajament 23 17 6 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 23 17 6 0 0 0 0 0 0

 8004560202 Finanţarea externă nerambursabilă

 I. Credite de angajament 206 138 68 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 206 138 68 0 0 0 0 0 0

 8004560203 Cheltuieli neeligibile

 I. Credite de angajament 18 14 4 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 18 14 4 0 0 0 0 0 0
    Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
    Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I. Credite de angajament
    II. Credit bugetar

                                  FIŞA PROIECTULUI
           finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
            Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi
           de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare

                                                                                                       - mii lei -
┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│ Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii │
│ surse │ totală │ până în │ zări │prelimi-│ gram │ 2015 │ 2016 │ 2017 │următori │
│ de finanţare │ │anul 2011│ 2012 │ nată │ 2014 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ 2013 │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘

 Proiectul: 1745 Promovează femeia
 Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE)

 5000 TOTAL GENERAL

 I. Credite de angajament 4.410 1.090 1.496 1.824 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 4.410 1.090 1.496 1.824 0 0 0 0 0

 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ

 I. Credite de angajament 4.410 1.090 1.496 1.824 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 4.410 1.090 1.496 1.824 0 0 0 0 0

 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ

 I. Credite de angajament 4.410 1.090 1.496 1.824 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 4.410 1.090 1.496 1.824 0 0 0 0 0

 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

 I. Credite de angajament 4.410 1.090 1.496 1.824 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 4.410 1.090 1.496 1.824 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 I. Credite de angajament 4.410 1.090 1.496 1.824 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 4.410 1.090 1.496 1.824 0 0 0 0 0

 8004560201 Finanţarea naţională

 I. Credite de angajament 1.021 18 374 629 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.021 18 374 629 0 0 0 0 0

 8004560202 Finanţarea externă nerambursabilă

 I. Credite de angajament 2.849 888 952 1.009 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 2.849 888 952 1.009 0 0 0 0 0

 8004560203 Cheltuieli neeligibile

 I. Credite de angajament 540 184 170 186 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 540 184 170 186 0 0 0 0 0
    Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
    Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I. Credite de angajament
    II. Credit bugetar

                                 FIŞA PROIECTULUI
          finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
           Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi
          de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare

                                                                                                       - mii lei -
┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│ Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii │
│ surse │ totală │ până în │ zări │prelimi-│ gram │ 2015 │ 2016 │ 2017 │următori │
│ de finanţare │ │anul 2011│ 2012 │ nată │ 2014 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ 2013 │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘

 Proiectul: 1746 Educaţia continuă orientată spre performanţă, pentru specialiştii în formarea profesională
                 a şomerilor - ECOP
 Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE)

 5000 TOTAL GENERAL

 I. Credite de angajament 9.248 1.743 3.338 4.167 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 9.248 1.743 3.338 4.167 0 0 0 0 0

 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ

 I. Credite de angajament 9.248 1.743 3.338 4.167 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 9.248 1.743 3.338 4.167 0 0 0 0 0

 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ

 I. Credite de angajament 9.248 1.743 3.338 4.167 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 9.248 1.743 3.338 4.167 0 0 0 0 0

 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

 I. Credite de angajament 9.248 1.743 3.338 4.167 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 9.248 1.743 3.338 4.167 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 I. Credite de angajament 9.248 1.743 3.338 4.167 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 9.248 1.743 3.338 4.167 0 0 0 0 0

 8004560201 Finanţarea naţională

 I. Credite de angajament 3.564 651 725 2.188 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.564 651 725 2.188 0 0 0 0 0

 8004560202 Finanţarea externă nerambursabilă

 I. Credite de angajament 4.926 861 2.515 1.550 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 4.926 861 2.515 1.550 0 0 0 0 0

 8004560203 Cheltuieli neeligibile

 I. Credite de angajament 758 231 98 429 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 758 231 98 429 0 0 0 0 0    Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
    Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I. Credite de angajament
    II. Credit bugetar

                                 FIŞA PROIECTULUI
         finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
          Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi
         de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare

                                                                                                       - mii lei -
┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│ Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii │
│ surse │ totală │ până în │ zări │prelimi-│ gram │ 2015 │ 2016 │ 2017 │următori │
│ de finanţare │ │anul 2011│ 2012 │ nată │ 2014 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ 2013 │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘

 Proiectul: 1747 CALISIG - Calificare pentru o slujbă mai sigură
 Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE)

 5000 TOTAL GENERAL

 I. Credite de angajament 1.431 1.283 148 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.431 1.283 148 0 0 0 0 0 0

 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ

 I. Credite de angajament 1.431 1.283 148 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.431 1.283 148 0 0 0 0 0 0

 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ

 I. Credite de angajament 1.431 1.283 148 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.431 1.283 148 0 0 0 0 0 0

 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

 I. Credite de angajament 1.431 1.283 148 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.431 1.283 148 0 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 I. Credite de angajament 1.431 1.283 148 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.431 1.283 148 0 0 0 0 0 0

 8004560201 Finanţarea naţională

 I. Credite de angajament 353 254 99 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 353 254 99 0 0 0 0 0 0

 8004560202 Finanţarea externă nerambursabilă

 I. Credite de angajament 966 922 44 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 966 922 44 0 0 0 0 0 0

 8004560203 Cheltuieli neeligibile

 I. Credite de angajament 112 107 5 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 112 107 5 0 0 0 0 0 0
    Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
    Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I. Credite de angajament
    II. Credit bugetar

                                  FIŞA PROIECTULUI
            finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
             Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi
            de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare

                                                                                                       - mii lei -
┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│ Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii │
│ surse │ totală │ până în │ zări │prelimi-│ gram │ 2015 │ 2016 │ 2017 │următori │
│ de finanţare │ │anul 2011│ 2012 │ nată │ 2014 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ 2013 │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘

 Proiectul: 1749 MRB Performant System - implementarea în cadrul SPO a unui sistem performant de management al
                     relaţiilor cu beneficiarii
 Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE)

 5000 TOTAL GENERAL

 I. Credite de angajament 2.580 1.585 995 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 2.580 1.585 995 0 0 0 0 0 0

 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ

 I. Credite de angajament 2.580 1.585 995 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 2.580 1.585 995 0 0 0 0 0 0

 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ

 I. Credite de angajament 2.580 1.585 995 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 2.580 1.585 995 0 0 0 0 0 0

 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

 I. Credite de angajament 2.580 1.585 995 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 2.580 1.585 995 0 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 I. Credite de angajament 2.580 1.585 995 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 2.580 1.585 995 0 0 0 0 0 0

 8004560201 Finanţarea naţională

 I. Credite de angajament 1.064 460 604 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.064 460 604 0 0 0 0 0 0

 8004560202 Finanţarea externă nerambursabilă

 I. Credite de angajament 1.209 930 279 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.209 930 279 0 0 0 0 0 0

 8004560203 Cheltuieli neeligibile

 I. Credite de angajament 307 195 112 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 307 195 112 0 0 0 0 0 0
    Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
    Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I. Credite de angajament
    II. Credit bugetar

                                  FIŞA PROIECTULUI
           finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
            Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi
           de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare

                                                                                                       - mii lei -
┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│ Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii │
│ surse │ totală │ până în │ zări │prelimi-│ gram │ 2015 │ 2016 │ 2017 │următori │
│ de finanţare │ │anul 2011│ 2012 │ nată │ 2014 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ 2013 │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘

 Proiectul: 1750 Să devenim competitivi pe piaţa muncii
 Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE)

 5000 TOTAL GENERAL

 I. Credite de angajament 1.243 216 670 357 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.243 216 670 357 0 0 0 0 0

 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ

 I. Credite de angajament 1.243 216 670 357 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.243 216 670 357 0 0 0 0 0

 6504 ÎNVĂŢĂMÂNT

 I. Credite de angajament 1.243 216 670 357 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.243 216 670 357 0 0 0 0 0

 650456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

 I. Credite de angajament 1.243 216 670 357 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.243 216 670 357 0 0 0 0 0

 65045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 I. Credite de angajament 1.243 216 670 357 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.243 216 670 357 0 0 0 0 0

 6504560201 Finanţarea naţională

 I. Credite de angajament 66 21 33 12 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 66 21 33 12 0 0 0 0 0

 6504560202 Finanţarea externă nerambursabilă

 I. Credite de angajament 1.120 179 607 334 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.120 179 607 334 0 0 0 0 0

 6504560203 Cheltuieli neeligibile

 I. Credite de angajament 57 16 30 11 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 57 16 30 11 0 0 0 0 0
    Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
    Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I. Credite de angajament
    II. Credit bugetar

                                 FIŞA PROIECTULUI
            finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
             Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi
            de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare

                                                                                                       - mii lei -
┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│ Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii │
│ surse │ totală │ până în │ zări │prelimi-│ gram │ 2015 │ 2016 │ 2017 │următori │
│ de finanţare │ │anul 2011│ 2012 │ nată │ 2014 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ 2013 │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘

 Proiectul: 1752 INCOFOP - Informare, consiliere, orientare şi formare profesională pentru egalitate în şanse
 Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE)

 5000 TOTAL GENERAL

 I. Credite de angajament 2.032 550 1.482 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 2.032 550 1.482 0 0 0 0 0 0

 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ

 I. Credite de angajament 2.032 550 1.482 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 2.032 550 1.482 0 0 0 0 0 0

 6504 ÎNVĂŢĂMÂNT

 I. Credite de angajament 890 38 852 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 890 38 852 0 0 0 0 0 0

 650456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

 I. Credite de angajament 890 38 852 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 890 38 852 0 0 0 0 0 0

 65045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 I. Credite de angajament 890 38 852 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 890 38 852 0 0 0 0 0 0

 6504560201 Finanţarea naţională

 I. Credite de angajament 158 1 157 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 158 1 157 0 0 0 0 0 0

 6504560202 Finanţarea externă nerambursabilă

 I. Credite de angajament 639 0 639 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 639 0 639 0 0 0 0 0 0

 6504560203 Cheltuieli neeligibile

 I. Credite de angajament 93 37 56 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 93 37 56 0 0 0 0 0 0

 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ

 I. Credite de angajament 1.142 512 630 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.142 512 630 0 0 0 0 0 0

 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

 I. Credite de angajament 1.142 512 630 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.142 512 630 0 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 I. Credite de angajament 1.142 512 630 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.142 512 630 0 0 0 0 0 0

 8004560201 Finanţarea naţională

 I. Credite de angajament 30 18 12 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 30 18 12 0 0 0 0 0 0

 8004560202 Finanţarea externă nerambursabilă

 I. Credite de angajament 1.080 473 607 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.080 473 607 0 0 0 0 0 0

 8004560203 Cheltuieli neeligibile