Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 334 din 17 iulie 2006 (*republicata*)  privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

LEGE nr. 334 din 17 iulie 2006 (*republicata*) privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 22 iulie 2010
___________
*) Republicatã în temeiul <>art. II din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 98/2008 pentru modificarea şi completarea <>Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activitãţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 630 din 29 august 2008, aprobatã prin <>Legea nr. 91/2009 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 246 din 14 aprilie 2009, dându-se textelor o nouã numerotare.
<>Legea nr. 334/2006 fost publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 632 din 21 iulie 2006 şi a mai fost modificatã şi completatã prin:
- <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 1/2007 privind unele mãsuri pentru organizarea şi desfãşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 din 8 februarie 2007, cu modificãrile ulterioare, respinsã prin <>Legea nr. 251/2009 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 462 din 3 iulie 2009;
- <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 8/2007 pentru modificarea <>art. IV din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 1/2007 privind unele mãsuri pentru organizarea şi desfãşurarea alegerilor pentru Parlamentul European şi a <>art. 9^2 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfãşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 134 din 23 februarie 2007, respinsã prin <>Legea nr. 290/2009 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 2 octombrie 2009;
- Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 32/2008 privind modificarea <>Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritãţilor administraţiei publice locale şi pentru modificarea şi completarea <>Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activitãţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 217 din 21 martie 2008, aprobatã prin <>Legea nr. 4/2009 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 20 februarie 2009;
- <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 66/2008 pentru modificarea şi completarea <>Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a <>Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activitãţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, precum şi pentru modificarea <>Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea <>Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritãţilor administraţiei publice locale, a <>Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a <>Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 30 mai 2008, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 50/2009 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 26 martie 2009.


CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Prezenta lege are drept scop asigurarea egalitãţii de şanse în competiţia politicã şi a transparenţei în finanţarea activitãţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.
(2) Finanţarea publicã sau privatã nu poate urmãri limitarea independenţei partidelor politice.
(3) Finanţarea activitãţii partidelor politice se realizeazã numai în condiţiile legii.
ART. 2
Partidele politice pot deţine, în condiţiile legii, bunuri mobile şi imobile care sunt necesare realizãrii activitãţii specifice.
ART. 3
(1) Sursele de finanţare a activitãţii unui partid politic sunt:
a) cotizaţii ale membrilor de partid;
b) donaţii, legate şi alte liberalitãţi;
c) venituri provenite din activitãţi proprii, conform art. 12;
d) subvenţii de la bugetul de stat.
(2) Partidele politice nu pot avea şi folosi alte surse de finanţare decât cele prevãzute la alin. (1).
(3) Partidele politice au obligaţia de a-şi organiza contabilitate proprie, conform reglementãrilor contabile în vigoare.
(4) Operaţiunile de încasãri şi plãţi ale partidelor politice se efectueazã prin conturi bancare, în lei şi în valutã, deschise la bãnci cu sediul în România, potrivit legii.
(5) Veniturile realizate din activitãţile prevãzute la alin. (1) lit. c) sunt scutite de impozite şi taxe.

CAP. II
Finanţarea privatã

SECŢIUNEA 1
Cotizaţii

ART. 4
(1) Cuantumul cotizaţiilor, repartizarea şi utilizarea acestora se stabilesc prin hotãrâri ale partidului politic, potrivit statutului propriu.
(2) Veniturile totale provenite din cotizaţii sunt neplafonate.
(3) Suma cotizaţiilor plãtite într-un an de un membru de partid nu poate depãşi 48 de salarii minime brute pe ţarã. Salariul de bazã minim brut pe ţarã luat ca referinţã este cel existent la data de 1 ianuarie a anului respectiv.
(4) Partidele politice au obligaţia de a publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, cuantumul total al veniturilor din cotizaţii pânã la data de 31 martie a anului urmãtor, precum şi lista membrilor de partid care au plãtit într-un an cotizaţii a cãror valoare însumatã depãşeşte 10 salarii minime brute pe ţarã.
(5) Lista prevãzutã la alin. (4) trebuie sã cuprindã urmãtoarele elemente: numele şi prenumele membrului de partid, cetãţenia, codul numeric personal, valoarea şi data la care a fost plãtitã cotizaţia.

SECŢIUNEA a 2-a
Donaţii

ART. 5
(1) Donaţiile primite de un partid politic într-un an fiscal nu pot depãşi 0,025% din veniturile prevãzute în bugetul de stat pe anul respectiv.
(2) În anul fiscal în care au loc alegeri generale locale, parlamentare, pentru Parlamentul European sau alegerea Preşedintelui României, plafonul va fi de 0,050% din veniturile prevãzute în bugetul de stat pe anul respectiv.
(3) Donaţiile primite de la o persoanã fizicã într-un an pot fi de pânã la 200 de salarii de bazã minime brute pe ţarã, la valoarea existentã la data de 1 ianuarie a anului respectiv.
(4) În anul fiscal în care au loc mai multe scrutine, donaţiile primite de la o persoanã fizicã pot fi de pânã la 400 de salarii de bazã minime brute pe ţarã, la valoarea de la data de 1 ianuarie a anului respectiv, pentru fiecare campanie electoralã sau campanie pentru referendum, cu respectarea dispoziţiilor alin. (2).
(5) Donaţiile primite de la o persoanã juridicã într-un an pot fi de pânã la 500 de salarii de bazã minime brute pe ţarã, la valoarea existentã la data de 1 ianuarie a anului respectiv.
(6) În anul fiscal în care au loc mai multe scrutine, donaţiile primite de la o persoanã juridicã într-un an pot fi de pânã la 1.000 de salarii de bazã minime brute pe ţarã, la valoarea de la data de 1 ianuarie a anului respectiv, pentru fiecare campanie electoralã sau campanie pentru referendum, cu respectarea dispoziţiilor alin. (2).
(7) Suma totalã a donaţiilor fãcute de persoanele juridice controlate direct sau indirect de o altã persoanã ori de un grup de persoane fizice sau juridice nu poate depãşi limitele prevãzute la alin. (3) şi (5).
(8) Valoarea justã a bunurilor mobile şi imobile donate partidului, precum şi a serviciilor prestate acestuia cu titlu gratuit se include în valoarea donaţiilor, în limitele prevãzute la alin. (1)-(5).
(9) Se interzice persoanelor juridice care, la data efectuãrii donaţiei, au datorii exigibile mai vechi de 60 de zile la bugetul de stat, bugetul asigurãrilor sociale sau la bugetele locale sã facã donaţii partidelor politice, cu excepţia situaţiei când au de recuperat sume mai mari decât datoria proprie.
(10) La efectuarea donaţiei, partidul politic are obligaţia de a solicita persoanei juridice donatoare prezentarea unei declaraţii pe propria rãspundere privind respectarea condiţiei prevãzute la alin. (9).
(11) Este interzisã acceptarea sub orice formã, directã sau indirectã, de cãtre partidele politice, a donaţiilor de bunuri materiale ori sume de bani sau prestarea de servicii gratuite fãcute cu scopul evident de a obţine un avantaj economic ori politic sau cu încãlcarea dispoziţiilor alin. (10).
ART. 6
Reducerile de preţ care depãşesc 20% din valoarea bunurilor sau serviciilor oferite partidelor politice şi candidaţilor independenţi se vor considera donaţii şi se vor înregistra distinct în contabilitatea proprie a partidului ori a candidatului independent, conform normelor emise de Ministerul Finanţelor Publice.
ART. 7
(1) La primirea donaţiei sunt obligatorii verificarea şi înregistrarea identitãţii donatorului, indiferent de caracterul public sau confidenţial al acesteia.
(2) La solicitarea scrisã a donatorului, identitatea sa rãmâne confidenţialã, în situaţia în care donaţia se situeazã în limita sumei anuale de 10 salarii de bazã minime brute pe ţarã.
(3) Suma totalã primitã de un partid politic ca donaţii confidenţiale nu poate depãşi echivalentul a 0,006% din veniturile prevãzute în bugetul de stat pe anul respectiv.
ART. 8
(1) Toate donaţiile vor fi evidenţiate în mod corespunzãtor în documentele contabile, cu menţionarea datei la care au fost fãcute şi a altor informaţii care sã permitã identificarea surselor de finanţare.
(2) Donaţiile de bunuri şi servicii prestate cu titlu gratuit vor fi reflectate în contabilitate la valoarea justã şi stabilitã în condiţiile legii.
(3) Nu sunt considerate donaţii activitãţile prestate pe bazã de voluntariat în condiţiile legii.
ART. 9
(1) Partidele politice au obligaţia de a publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, lista persoanelor fizice şi juridice care au fãcut într-un an fiscal donaţii a cãror valoare cumulatã depãşeşte 10 salarii de bazã minime brute pe ţarã, precum şi suma totalã a donaţiilor confidenţiale primite pânã la data de 31 martie a anului urmãtor.
(2) Lista prevãzutã la alin. (1) trebuie sã conţinã urmãtoarele elemente:
a) pentru persoanele fizice: numele şi prenumele donatorului, codul numeric personal, cetãţenia, valoarea, felul donaţiei şi data la care a fost efectuatã;
b) pentru persoanele juridice: denumirea, sediul, naţionalitatea, codul unic de înregistrare, valoarea, felul donaţiei şi data la care a fost efectuatã donaţia.
ART. 10
(1) Este interzisã folosirea resurselor financiare, umane şi tehnice aparţinând instituţiilor publice, regiilor autonome, companiilor naţionale, societãţilor comerciale sau societãţilor bancare la care sunt acţionari majoritari statul ori unitãţi administrativ-teritoriale, pentru sprijinirea activitãţii partidelor politice sau a campaniei electorale a acestora, altfel decât în condiţiile stabilite de legile electorale.
(2) Partidele politice nu pot accepta donaţii sau servicii prestate cu titlu gratuit de la o autoritate ori instituţie publicã, de la o regie autonomã, de la o companie naţionalã, societate comercialã sau societate bancarã cu capital integral ori majoritar de stat.
(3) Este interzisã acceptarea donaţiilor din partea unui sindicat sau a unui cult religios, indiferent de natura acestora.
(4) Sumele primite cu încãlcarea prevederilor alin. (2) şi (3) se confiscã şi se fac venit la bugetul de stat.
(5) Prevederile alin. (1)-(4) se aplicã în mod corespunzãtor alianţelor politice, alianţelor electorale, precum şi candidaţilor independenţi.
ART. 11
(1) Acceptarea donaţiilor din partea altor state ori a organizaţiilor din strãinãtate, precum şi din partea persoanelor fizice sau juridice strãine este interzisã.
(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) donaţiile constând în bunuri materiale necesare activitãţii politice, dar care nu sunt materiale de propagandã electoralã, primite de la organizaţii politice internaţionale la care partidul politic respectiv este afiliat sau de la partide politice ori formaţiuni politice aflate în relaţii de colaborare politicã. Pot fi primite şi materiale de propagandã care se folosesc numai în cadrul campaniei electorale pentru alegerea reprezentanţilor României în Parlamentul European.
(3) Donaţiile prevãzute la alin. (2) se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I, pânã la data de 31 martie a anului urmãtor.
(4) Donaţiile prevãzute la alin. (2) sunt scutite de plata taxelor vamale, cu excepţia mijloacelor de transport.
(5) Sumele primite cu încãlcarea prevederilor alin. (1) se confiscã şi se fac venit la bugetul de stat.

SECŢIUNEA a 3-a
Alte surse de venituri

ART. 12
(1) Partidele politice nu pot desfãşura activitãţi specifice societãţilor comerciale. Fac excepţie urmãtoarele activitãţi din care partidele politice pot obţine venituri:
a) editarea, realizarea şi difuzarea publicaţiilor ori a altor materiale de propagandã şi culturã politicã proprii;
b) organizarea de întruniri şi seminarii cu tematicã politicã, economicã sau socialã;
c) acţiunile culturale, sportive şi distractive;
d) serviciile interne;
e) închirierea spaţiilor aflate în patrimoniul propriu pentru conferinţe sau acţiuni social-culturale şi pentru organizarea birourilor parlamentare;
f) înstrãinarea terenurilor şi clãdirilor din patrimoniu, dar numai dupã cel puţin 10 ani de la înregistrarea în patrimoniu, cu excepţia partidelor politice aflate în curs de dizolvare. Termenul de 10 ani nu se aplicã în situaţia bunurilor imobiliare moştenite;
g) înstrãinarea bunurilor mobile din patrimoniu, numai dacã nu reprezintã acte de comerţ.
(2) Partidele politice pot obţine venituri din dobânzi bancare.
(3) Partidele politice au obligaţia de a publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, cuantumul total al veniturilor provenite din alte surse, pânã la data de 31 martie a anului urmãtor.
ART. 13
(1) Dacã un partid este asociat, conform legii, cu o formaţiune nepoliticã, aportul financiar al acesteia din urmã la forma respectivã de asociere nu poate depãşi într-un an fiscal valoarea de 500 de salarii de bazã minime brute pe ţarã, la data de 1 ianuarie a anului respectiv.
(2) Aportul financiar total în forme de asociere cu formaţiuni nepolitice nu poate avea într-un an o valoare mai mare decât echivalentul a 0,006% din veniturile prevãzute în bugetul de stat pe anul respectiv.
(3) Sumele primite cu încãlcarea prevederilor alin. (1) şi (2) se confiscã şi se fac venit la bugetul de stat.
(4) Partidele politice au obligaţia de a publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, cuantumul total al sumelor ce fac obiectul alin. (1), pânã la data de 31 martie a anului urmãtor.

CAP. III
Finanţarea publicã

Subvenţii de la bugetul de stat
ART. 14
(1) Partidele politice primesc anual subvenţie de la bugetul de stat, în condiţiile legii.
(2) Suma alocatã anual partidelor politice nu poate fi mai mare de 0,04% din veniturile prevãzute în bugetul de stat. Pentru partidele politice care promoveazã femei pe listele electorale, pe locuri eligibile, suma alocatã de la bugetul de stat va fi majoratã proporţional cu numãrul mandatelor obţinute în alegeri de candidaţii femei.
(3) Subvenţia de la bugetul de stat se acordã în funcţie de urmãtoarele criterii:
a) numãrul de voturi primite în alegerile parlamentare;
b) numãrul de voturi primite în alegerile locale.
(4) În cazul alianţelor politice sau electorale, subvenţia se va împãrţi, potrivit înţelegerii, între membrii alianţei sau, în lipsa unei înţelegeri, dupã numãrul de mandate obţinute.
ART. 15
75% din bugetul anual acordat partidelor politice vor fi împãrţite partidelor politice, proporţional cu numãrul de voturi primite la alegerile parlamentare, respectiv media voturilor valabil exprimate pentru Camera Deputaţilor şi Senat, dacã au realizat pragul electoral.
ART. 16
25% din bugetul anual acordat partidelor politice vor fi împãrţite partidelor politice, proporţional cu numãrul de voturi valabil exprimate, primite la alegerile locale pentru alegerea consilierilor judeţeni şi consilierilor din cadrul municipiului Bucureşti, dacã au obţinut cel puţin 50 de mandate de consilier judeţean şi de consilier din cadrul municipiului Bucureşti.
ART. 17
Formaţiunile politice şi alianţele politice sau electorale primesc anual subvenţii de la bugetul de stat în condiţiile legii.
ART. 18
(1) Subvenţia de la bugetul de stat se varsã lunar în contul fiecãrui partid politic, prin bugetul Autoritãţii Electorale Permanente, şi se reflectã distinct în evidenţa contabilã a partidelor politice.
(2) La nivelul Autoritãţii Electorale Permanente se constituie un compartiment specializat pentru alocarea subvenţiei de la bugetul de stat.
ART. 19
(1) Acordarea subvenţiei de la bugetul de stat poate fi suspendatã temporar, prin decizie a Autoritãţii Electorale Permanente, pentru încãlcarea dispoziţiilor prevãzute la art. 3 alin. (3), art. 4 alin. (4), art. 9, art. 11 alin. (3), art. 12 alin. (1), art. 13 alin. (4), art. 39 şi art. 40 alin. (2), pânã la îndeplinirea cerinţelor legale.
(2) Autoritatea Electoralã Permanentã notificã în prealabil partidului politic neregulile constatate şi termenul de remediere a acestora.
(3) Termenul acordat partidelor politice pentru remedierea neregulilor constatate nu poate fi mai mare de 15 zile.
(4) Decizia de suspendare temporarã a acordãrii tranşelor lunare de la bugetul de stat poate fi contestatã în termen de 15 zile de la comunicare, la instanţa de contencios administrativ competentã, care trebuie sã se pronunţe în termen de 15 zile de la sesizare. Hotãrârea instanţei este definitivã şi irevocabilã.
(5) Pe durata suspendãrii temporare a subvenţiei, aceasta este pãstratã de cãtre Autoritatea Electoralã Permanentã în sume de mandat, pânã la pronunţarea definitivã a instanţei, acestea nefãcând obiectul rambursãrii la sfârşitul anului la bugetul de stat.
(6) În termen de 10 zile de la notificarea scrisã a partidului politic referitoare la remedierea neregulilor constatate, Autoritatea Electoralã Permanentã se pronunţã asupra ridicãrii suspendãrii tranşelor lunare.
ART. 20
(1) Veniturile care provin din subvenţii de la bugetul de stat pot avea urmãtoarele destinaţii:
a) cheltuieli materiale pentru întreţinerea şi funcţionarea sediilor;
b) cheltuieli de personal;
c) cheltuieli pentru presã şi propagandã;
d) cheltuieli privind organizarea de activitãţi cu caracter politic;
e) cheltuieli de deplasare în ţarã şi în strãinãtate;
f) cheltuieli pentru telecomunicaţii;
g) cheltuieli cu delegaţiile din strãinãtate;
h) cheltuieli cu cotizaţiile datorate organizaţiilor politice internaţionale la care este afiliat partidul politic;
i) investiţii în bunuri mobile şi imobile, necesare activitãţii partidelor respective;
j) cheltuieli de protocol;
k) cheltuieli de biroticã;
l) cheltuieli pentru campania electoralã.
(2) Este interzisã folosirea veniturilor provenite din subvenţii de la bugetul de stat pentru oricare alte destinaţii decât cele prevãzute la alin. (1).
(3) Eficienţa şi oportunitatea acestor cheltuieli se hotãrãsc de organele de conducere ale partidelor politice, potrivit statutului lor şi dispoziţiilor legale.
ART. 21
(1) Autoritãţile administraţiei publice centrale şi locale asigurã cu prioritate, în termen de cel mult 90 de zile de la solicitare, spaţii pentru sediile centrale şi locale ale partidelor politice, precum şi terenurile aferente, la cererea motivatã a acestora.
(2) Partidele politice pot primi cel mult câte un sediu pe unitate administrativ-teritorialã.
(3) Închirierea de cãtre autoritãţile locale a spaţiilor destinate sediilor partidelor politice urmeazã regimul juridic prevãzut pentru închirierea spaţiilor cu destinaţie de locuinţã.
(4) Partidele politice care îşi înceteazã activitatea ca urmare a reorganizãrii, autodizolvãrii sau dizolvãrii pronunţate prin hotãrâri definitive ale instanţelor judecãtoreşti sunt obligate sã predea autoritãţilor administraţiei publice locale, în termen de 30 de zile, spaţiile pe care le-au deţinut cu contract de închiriere încheiat cu acestea. Spaţiile deţinute în proprietate vor fi transmise în condiţiile legii.
(5) În termen de 30 de zile, Tribunalul Bucureşti va comunica Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Autoritãţii Electorale Permanente încetarea activitãţii partidului politic.
(6) În termen de 15 zile de la primirea comunicãrii, Ministerul Administraţiei şi Internelor va transmite respectivele hotãrâri cãtre instituţia prefectului din toate judeţele şi din municipiul Bucureşti, în vederea preluãrii sediilor închiriate de autoritãţile publice, prin executorii judecãtoreşti, dacã nu au fost predate în termenul legal.
ART. 22
Plata tuturor cheltuielilor legate de telecomunicaţii, energie electricã şi termicã, gaze, apã, canal etc. ale unui partid cade în sarcina exclusivã a acestuia şi se face la tariful spaţiilor cu destinaţie de locuinţã.

CAP. IV
Finanţarea în timpul campaniilor electorale

SECŢIUNEA 1
Contribuţiile pentru campania electoralã

ART. 23
(1) Donaţiile şi legatele primite dupã deschiderea campaniilor electorale de la persoanele fizice sau juridice trebuie declarate Autoritãţii Electorale Permanente de cãtre mandatarul financiar, în termen de 5 zile lucrãtoare de la primire.
(2) Donaţiile şi legatele primite dupã deschiderea campaniilor electorale pot fi folosite pentru campania electoralã numai dupã declararea lor la Autoritatea Electoralã Permanentã.
ART. 24
(1) Este interzisã finanţarea campaniei electorale, în mod direct sau indirect, de cãtre persoane fizice ori juridice strãine.
(2) Sumele astfel primite se confiscã şi se fac venit la bugetul de stat.
ART. 25
(1) Se interzice finanţarea în orice mod a campaniei electorale a unui partid, a unei alianţe a acestora sau a unui candidat independent de cãtre o autoritate publicã, instituţie publicã, regie autonomã, companie naţionalã, societate comercialã ori societate bancarã, la care sunt acţionari majoritari statul sau unitãţi administrativ-teritoriale, ori de cãtre societãţi comerciale care desfãşoarã activitãţi finanţate din fonduri publice. Interdicţia se aplicã în cazul societãţilor comerciale care, cu 12 luni înainte de începerea campaniei electorale, au desfãşurat activitãţi finanţate din fonduri publice.
(2) Se interzice finanţarea în orice mod a campaniei electorale a unui partid, a unei alianţe a acestora sau a unui candidat independent de cãtre sindicate, culte religioase, asociaţii ori fundaţii din strãinãtate.
(3) Sumele primite cu încãlcarea alin. (1) şi (2) se confiscã şi se fac venit la bugetul de stat.

SECŢIUNEA a 2-a
Mandatarul financiar

ART. 26
(1) Primirea donaţiilor sau a legatelor de la persoane fizice ori juridice se face numai printr-un mandatar financiar, desemnat în acest scop de conducerea partidului.
(2) În cazul alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat, donaţiile şi legatele destinate unui candidat sau partid, primite dupã anunţarea oficialã a datei alegerilor, pot fi fãcute doar prin intermediul unui mandatar financiar personal sau al mandatarului financiar al partidului. Acesta poate fi numit de conducerea partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetãţenilor români aparţinând minoritãţilor naţionale, pentru candidaţii acestora, sau poate fi ales personal de cãtre fiecare candidat.
(3) Mandatarul financiar este obligat sã ţinã evidenţa operaţiunilor financiare, dupã cum urmeazã:
a) la nivel naţional, în cazul alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al României şi pentru alegerea reprezentanţilor României în Parlamentul European;
b) pentru fiecare colegiu electoral, în cazul alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi, respectiv, pentru Senat;
c) pentru fiecare circumscripţie electoralã judeţeanã, în cazul alegerilor pentru funcţiile de consilieri judeţeni şi funcţia de preşedinte al consiliului judeţean;
d) pentru fiecare circumscripţie electoralã localã, în cazul candidaţilor pentru funcţiile de primar şi consilieri locali.
(4) Mandatarul financiar are urmãtoarele atribuţii:
a) organizeazã evidenţa veniturilor primite pentru campania electoralã, a transferurilor altor fonduri provenite din veniturile obţinute în afara perioadei electorale şi a cheltuielilor efectuate pentru campania electoralã;
b) verificã legalitatea operaţiunilor financiare efectuate în campania electoralã, respectarea prevederilor privind donaţiile înregistrate în perioada dintre aducerea la cunoştinţã a datei alegerilor şi finalizarea campaniei electorale;
c) înainteazã Autoritãţii Electorale Permanente raportul privind respectarea condiţiilor legale privind finanţarea partidelor politice pe perioada campaniei electorale.
(5) Mandatarul financiar rãspunde solidar cu partidul care l-a desemnat de legalitatea operaţiunilor financiare efectuate în perioada campaniei electorale şi de respectarea prevederilor art. 23-25.
(6) Mandatarul financiar poate fi o persoanã fizicã sau juridicã.
(7) Un partid poate avea mai mulţi mandatari financiari, la nivel central, pentru filiale sau pentru candidaţi; în acest caz se vor delimita împuternicirile acestora şi se va desemna un mandatar financiar coordonator.
(8) Mandatarul financiar coordonator reprezintã partidul în relaţia cu Autoritatea Electoralã Permanentã.
(9) În campaniile electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, operaţiunile financiare ale fiecãrui candidat sunt ţinute în evidenţã de cãtre un mandatar financiar personal, care poate fi acelaşi pentru mai mulţi candidaţi. Mandatarii financiari ai candidaţilor trimit rapoartele prevãzute de lege cãtre Autoritatea Electoralã Permanentã, prin intermediul mandatarului financiar coordonator.
(10) Autoritatea Electoralã Permanentã poate solicita, în cazul în care este necesar, documente suplimentare sau explicaţii mandatarilor financiari ai candidaţilor.
(11) Mai multe partide nu pot folosi serviciile aceluiaşi mandatar, cu excepţia situaţiei în care partidele fac parte din aceeaşi alianţã politicã sau electoralã.
(12) Calitatea de mandatar financiar se dobândeşte numai dupã înregistrarea sa oficialã la Autoritatea Electoralã Permanentã. Înregistrarea mandatarului financiar se realizeazã în intervalul dintre momentul aducerii la cunoştinţã publicã a datei alegerilor şi începerea campaniei electorale, fãcându-se publicã în presã sau pe pagina de internet a partidului.
(13) Candidaţii nu pot fi mandatari financiari.
ART. 27
Prevederile art. 26 se aplicã în mod corespunzãtor şi candidaţilor independenţi.
ART. 28
Cheltuielile legate de organizarea şi desfãşurarea operaţiunilor electorale se suportã de la bugetul de stat ori, dupã caz, de la bugetele locale sau judeţene, potrivit dispoziţiilor legilor electorale.
ART. 29
(1) Accesul la serviciile publice de radio şi de televiziune în cadrul campaniei electorale, precum şi la locurile speciale de afişaj electoral este garantat şi se asigurã potrivit dispoziţiilor legilor electorale.
(2) Partidele şi alianţele politice, precum şi candidaţii independenţi au obligaţia de a imprima pe toate materialele de propagandã electoralã urmãtoarele date:
a) numele candidatului independent, denumirea partidului politic sau a alianţei politice ori electorale care le-a comandat, dupã caz;
b) denumirea operatorului economic care le-a realizat.
(3) Cheltuielile privitoare la realizarea materialelor de propagandã electoralã sunt suportate exclusiv de beneficiarii acestora - candidaţi independenţi, partide politice sau alianţe politice ori electorale.
(4) Partidele şi alianţele politice, precum şi candidaţii independenţi sunt obligaţi sã declare Autoritãţii Electorale Permanente, prin mandatar financiar, numãrul de materiale de propagandã electorale produse, defalcat pe categorii.
(5) Este considerat material de propagandã electoralã orice material scris, audio sau video, care îndeplineşte urmãtoarele condiţii:
a) se referã la un candidat sau partid clar identificat;
b) este utilizat în perioada campaniei electorale, stabilitã potrivit legilor privitoare la organizarea alegerilor;
c) are obiectiv electoral şi se adreseazã publicului larg;
d) depãşeşte limitele activitãţii jurnalistice de informare a publicului.
(6) Materialele scrise, audio sau video folosite în alegerea organelor de conducere ale partidelor politice nu pot fi utilizate cu încãlcarea prevederilor alin. (5) lit. b)-d).

SECŢIUNEA a 3-a
Limitele maxime ale cheltuielilor

ART. 30
(1) Limita maximã a cheltuielilor care pot fi efectuate de un partid politic sau alianţã politicã ori electoralã în fiecare campanie electoralã se calculeazã prin însumarea valorilor maxime permise prin lege pentru fiecare candidat propus pentru alegeri.
(2) La nivel central, suplimentar faţã de limitele maxime admise pentru fiecare candidat, partidul poate cheltui o sumã de maximum 50 de salarii de bazã minime brute pe ţarã pentru fiecare candidat.
(3) Valorile maxime permise pentru fiecare candidat sunt stabilite în funcţie de salariul de bazã minim brut pe ţarã, existent la data de 1 ianuarie a anului electoral, dupã cum urmeazã:
a) 350 de salarii de bazã minime brute pe ţarã, pentru fiecare candidat la funcţia de deputat;
b) 500 de salarii de bazã minime brute pe ţarã, pentru fiecare candidat la funcţia de senator;
c) 2.500 de salarii de bazã minime brute pe ţarã, pentru fiecare candidat pentru postul de reprezentant al României în Parlamentul European;
d) 50 de salarii de bazã minime brute pe ţarã, pentru fiecare candidat la funcţia de consilier judeţean sau consilier local în Consiliul General al Municipiului Bucureşti;
e) 30 de salarii de bazã minime brute pe ţarã, pentru fiecare candidat la funcţia de consilier local în consiliile municipiilor reşedinţã de judeţ şi în consiliile sectoarelor municipiului Bucureşti;
f) 25 de salarii minime brute pe ţarã, pentru fiecare candidat la funcţia de consilier local în consiliile municipiilor şi oraşelor;
g) 20 de salarii minime brute pe ţarã, pentru fiecare candidat la funcţia de consilier local în consiliile comunale;
h) 10.000 de salarii de bazã minime brute pe ţarã, pentru fiecare candidat la funcţia de primar general al municipiului Bucureşti;
i) 2.500 de salarii de bazã minime brute pe ţarã, pentru fiecare candidat la funcţia de primar al unui sector al municipiului Bucureşti ori al unui municipiu sau oraş;
j) 30 de salarii de bazã minime brute pe ţarã, pentru fiecare candidat la funcţia de primar al unei comune;
k) 3.500 de salarii de bazã minime brute pe ţarã, pentru fiecare candidat la funcţia de preşedinte al consiliului judeţean.
(4) Limitele maxime ale cheltuielilor prevãzute la alin. (3) se aplicã şi candidaţilor independenţi.
ART. 31
(1) Candidaţii propuşi pentru alegeri de un partid politic pot finanţa activitãţi de propagandã electoralã doar prin intermediul partidului politic.
(2) În cazul campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi, respectiv, pentru alegerea Senatului, la nivelul circumscripţiilor electorale judeţene, fiecare partid va deschide, dupã caz, câte un cont al partidului ori câte un cont sau subcont pentru fiecare candidat la funcţia de deputat sau senator.
(3) Activitãţile de propagandã electoralã ale fiecãrui candidat, precum şi donaţiile şi legatele primite de fiecare candidat în numele partidului se desfãşoarã doar prin intermediul conturilor sau subconturilor prevãzute la alin. (2).
(4) Sumele de bani primite de la candidaţii propuşi pentru alegeri de un partid politic sunt considerate donaţii şi li se aplicã în mod corespunzãtor prevederile prezentei legi.
(5) Dispoziţiile prezentei legi nu se aplicã depozitelor constituite în vederea depunerii candidaturilor pentru funcţia de deputat sau senator, prevãzute la <>art. 29 alin. (5)-(7) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea <>Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritãţilor administraţiei publice locale, a <>Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a <>Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 32
(1) Pânã la validarea mandatelor, conducerea partidului, a organizaţiei judeţene, candidaţii la funcţia de deputat ori senator sau, dupã caz, candidatul independent vor depune la Autoritatea Electoralã Permanentã o declaraţie privind respectarea plafoanelor prevãzute la art. 30 alin. (3).
(2) Sumele ce depãşesc plafoanele prevãzute la art. 30 alin. (3) se fac venit la bugetul de stat.
ART. 33
(1) Limita maximã a cheltuielilor care pot fi efectuate de un partid, o alianţã politicã sau de un candidat independent în campania electoralã pentru alegerea Preşedintelui României este de 25.000 de salarii de bazã minime brute pe ţarã.
(2) Prevederile art. 23-29, ale art. 32, 39, 42 şi 47 se aplicã în mod corespunzãtor.
(3) În cazul în care alegerile pentru Preşedintele României au loc în acelaşi timp cu alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat, partidele care propun un candidat la funcţia de Preşedinte al României vor desemna un mandatar special pentru campania electoralã a candidatului în cauzã.
ART. 34
Atunci când un candidat este propus pentru mai multe funcţii într-o campanie electoralã, limita maximã a cheltuielilor ce pot fi efectuate se stabileşte la valoarea cea mai mare, potrivit art. 30 sau 33, dupã caz.

CAP. V
Controlul finanţãrii partidelor politice şi a campaniilor electorale

ART. 35
(1) Autoritatea Electoralã Permanentã este autoritatea publicã abilitatã sã controleze respectarea prevederilor legale privind finanţarea partidelor politice, a alianţelor politice sau electorale, a candidaţilor independenţi şi a campaniilor electorale.
(2) Controlul privind subvenţiile de la bugetul de stat va fi efectuat în mod simultan şi de Curtea de Conturi, conform dispoziţiilor <>Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicatã.
(3) În cadrul Autoritãţii Electorale Permanente se înfiinţeazã, în termen de 60 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi, Departamentul de control al finanţãrii partidelor politice şi a campaniilor electorale, prin suplimentarea schemei de personal existente.
(4) Departamentul de control al finanţãrii partidelor politice şi a campaniilor electorale este condus de un director general, numit în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
(5) Poate fi numit director general al Departamentului de control al finanţãrii partidelor politice şi a campaniilor electorale orice persoanã care îndeplineşte cumulativ urmãtoarele condiţii:
a) poate ocupa o funcţie, în condiţiile stabilite la <>art. 12 alin. (1) lit. a)-h) din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, republicatã;
b) are studii superioare în domeniul ştiinţelor economice sau juridice;
c) nu a fost membru al unui partid politic în ultimii 5 ani.
(6) Concursul pentru ocuparea funcţiei prevãzute la alin. (4) este organizat de o comisie specialã, formatã din 7 membri, numitã în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, prin ordin al preşedintelui Autoritãţii Electorale Permanente, alcãtuitã din cadre didactice cu pregãtire economicã sau juridicã.
(7) Comisia prevãzutã la alin. (6) va stabili regulamentul de concurs şi va desemna candidatul câştigãtor al concursului, care va fi numit în funcţie de cãtre preşedintele Autoritãţii Electorale Permanente, în termen de 15 zile de la desemnare.
(8) Directorul general al Departamentului de control al finanţãrii partidelor politice şi a campaniilor electorale are urmãtoarele atribuţii exclusive:
a) organizeazã activitatea de control al finanţãrii partidelor politice;
b) coordoneazã activitatea personalului din subordine;
c) propune preşedintelui Autoritãţii Electorale Permanente aplicarea sancţiunilor prevãzute de prezenta lege.
ART. 36
(1) Anual şi ori de câte ori este sesizatã, Autoritatea Electoralã Permanentã verificã pentru fiecare partid respectarea prevederilor legale referitoare la finanţarea partidelor politice.
(2) Autoritatea Electoralã Permanentã poate fi sesizatã de cãtre orice persoanã care prezintã dovezi cu privire la nerespectarea prevederilor legale referitoare la finanţarea partidelor politice.
(3) Fapta persoanei prevãzute la alin. (2) de a face afirmaţii false cu rea-credinţã cu privire la nerespectarea prevederilor legale referitoare la finanţarea partidelor politice constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 3 ani.
(4) Raportul anual se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe pagina de internet a Autoritãţii Electorale Permanente, pânã la data de 31 martie a anului urmãtor.
(5) Autoritatea Electoralã Permanentã poate controla respectarea prevederilor legale referitoare la finanţarea partidelor politice şi atunci când existã suspiciuni de încãlcare a prevederilor legale privitoare la finanţarea partidelor, la sesizarea oricãror persoane interesate sau din oficiu.
(6) Rezultatele fiecãrui control efectuat se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe pagina de internet a Autoritãţii Electorale Permanente, în termen de 15 zile de la efectuare.
ART. 37
Autoritãţile publice au obligaţia de a sprijini Autoritatea Electoralã Permanentã în efectuarea controlului finanţãrii partidelor politice.
ART. 38
(1) În termen de 15 zile de la data desfãşurãrii alegerilor, mandatarul financiar este obligat sã depunã la Autoritatea Electoralã Permanentã un raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale pentru fiecare partid politic, alianţã politicã, alianţã electoralã, organizaţie a cetãţenilor români aparţinând minoritãţilor naţionale sau candidat independent.
(2) Dupã expirarea termenului prevãzut la alin. (1), Autoritatea Electoralã Permanentã asigurã aducerea la cunoştinţã publicã a listei partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetãţenilor români aparţinând minoritãţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi care au depus rapoartele detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale, pe mãsurã ce acestea sunt depuse, prin publicãri succesive în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(3) Rapoartele se publicã de Autoritatea Electoralã Permanentã în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la publicarea rezultatului alegerilor.
(4) Candidaţilor declaraţi aleşi nu li se pot valida mandatele dacã raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale pentru fiecare partid politic sau candidat independent nu a fost depus în condiţiile legii.
ART. 39
(1) Pentru verificarea legalitãţii încasãrilor şi a plãţilor efectuate de partidele politice, Autoritatea Electoralã Permanentã poate solicita declaraţii şi documentele suplimentare pe care le considerã necesare.
(2) Partidele politice au obligaţia de a prezenta în termen de 15 zile reprezentanţilor Autoritãţii Electorale Permanente documentele solicitate.
(3) În termen de 30 de zile de la primirea raportului sau, dupã caz, a documentelor suplimentare solicitate, Autoritatea Electoralã Permanentã se va pronunţa, prin hotãrâre, asupra corectitudinii evidenţelor contabile electorale şi asupra legalitãţii plãţilor fãcute.
(4) Dacã se constatã nereguli, se vor aplica sancţiunile prevãzute de prezenta lege.
(5) Hotãrârea pronunţatã potrivit alin. (3) poate fi atacatã la instanţa competentã în condiţiile legii.
ART. 40
(1) Autoritatea Electoralã Permanentã are obligaţia de a publica pe pagina de internet proprie toate raportãrile obligatorii a fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform art. 4 alin. (4), art. 9 alin. (1) şi (2), art. 11 alin. (3), art. 12 alin. (3), art. 13 alin. (4) şi art. 38 alin. (3), precum şi declaraţiile prevãzute la art. 23.
(2) Partidele politice au obligaţia sã furnizeze în format electronic datele prevãzute la alin. (1).

CAP. VI
Sancţiuni

ART. 41
(1) Constituie contravenţii şi se sancţioneazã cu amendã de la 5.000 lei la 25.000 lei încãlcarea dispoziţiilor prevãzute la: art. 3 alin. (2) şi (3), art. 4 alin. (3) şi (4), art. 5, 6, 7, 8, 9, art. 10 alin. (2) şi (3), art. 11 alin. (1) şi (3), art. 12 alin. (1) şi (3), art. 13 alin. (1) şi (2), art. 20 alin. (2), art. 23, art. 24 alin. (1), art. 25 alin. (1) şi (2), art. 26 alin. (1), (3), (4), (11) şi (13), art. 29 alin. (2)-(4) şi (6), art. 30 alin. (3) şi (4), art. 31, 38 şi art. 39 alin. (2).
(2) Sancţiunile se pot aplica, dupã caz, partidului politic, candidatului independent, mandatarului financiar şi/sau donatorului care a încãlcat dispoziţiile prevãzute la alin. (1).
ART. 42
(1) În situaţiile prevãzute la art. 41 alin. (1), contravenientul varsã la bugetul de stat sumele de bani şi/sau contravaloarea bunurilor şi serviciilor care au constituit obiectul contravenţiei, pe baza hotãrârii Autoritãţii Electorale Permanente.
(2) În acelaşi mod se fac venit la bugetul de stat donaţiile acceptate de un partid politic în curs de dizolvare sau de un partid politic care acţioneazã în baza statutului modificat, deşi modificãrile nu au fost comunicate Tribunalului Bucureşti, conform prevederilor legale, sau instanţa a respins cererea de încuviinţare a modificãrii statutului.
ART. 43
(1) Contravenţiile prevãzute la art. 41 se constatã de cãtre reprezentanţii Autoritãţii Electorale Permanente, iar sancţiunea se aplicã prin decizie a Autoritãţii Electorale Permanente.
(2) Decizia Autoritãţii Electorale Permanente poate fi atacatã la instanţa competentã, în condiţiile legii.
ART. 44
Prevederile <>art. 41 şi 43 se completeazã cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 180/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 45
(1) În termen de 30 de zile de la data rãmânerii definitive şi irevocabile a hotãrârii judecãtoreşti pronunţate asupra procesului-verbal de constatare a contravenţiei sau, dupã caz, de la expirarea termenului de contestare a procesului-verbal de constatare a contravenţiei, sumele echivalente amenzilor neachitate se pot reţine din tranşele lunare ce urmeazã a fi achitate cu titlu de finanţare publicã, cu aplicarea în mod corespunzãtor a procedurii privind executarea silitã prin poprire, prevãzutã de <>Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Ministerul Finanţelor Publice, prin organele sale abilitate, informeazã Autoritatea Electoralã Permanentã despre neachitarea în termenul prevãzut la alin. (1) a amenzilor aplicate de Autoritatea Electoralã Permanentã.
ART. 46
(1) În cazul în care, prin hotãrâre judecãtoreascã definitivã, unul sau mai mulţi candidaţi declaraţi aleşi ai unui partid politic au fost condamnaţi pentru o infracţiune în legãturã cu finanţarea partidului politic ori, dupã caz, a campaniei electorale, aceştia devin incompatibili cu statutul de parlamentar sau de ales local pentru mandatul obţinut, care este anulat.
(2)*) Prin hotãrâri ale Camerelor Parlamentului ori, dupã caz, ale consiliului judeţean sau local, se constatã starea de incompatibilitate, iar locurile de deputaţi, senatori ori consilieri devenite vacante vor fi ocupate de supleanţii de pe lista partidului politic respectiv.
(3)*) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) se aplicã şi alianţelor politice, alianţelor electorale şi candidaţilor independenţi, în acest caz locul devenit vacant urmând a fi ocupat de supleantul de pe lista partidului politic ori alianţei electorale care a obţinut cel mai mare numãr de voturi valabil exprimate.
ART. 47.*)
Prin regulamentele Camerelor Parlamentului, precum şi prin regulamentele consiliilor judeţene şi locale se va reglementa procedura de aplicare a mãsurilor prevãzute la art. 46.
_________
*) A se vedea <>Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea <>Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritãţilor administraţiei publice locale, a <>Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a <>Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 13 martie 2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

CAP. VII
Dispoziţii tranzitorii şi finale

ART. 48
Dispoziţiile prezentei legi se aplicã în mod corespunzãtor şi organizaţiilor cetãţenilor aparţinând minoritãţilor naţionale care sunt asimilate partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi candidaţilor independenţi, în condiţiile legii electorale.
ART. 49
(1) Autoritatea Electoralã Permanentã pãstreazã un registru fiscal al partidelor politice, al alianţelor politice şi al candidaţilor independenţi, în care vor fi trecute toate datele referitoare la activitatea financiarã a acestora, precum şi la sancţiunile aplicate.
(2) În termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Autoritatea Electoralã Permanentã va prelua pe bazã de proces-verbal de predare-primire registrul fiscal de la Curtea de Conturi.
ART. 50
<>Legea nr. 373/2004 **) pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 29 septembrie 2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã dupã cum urmeazã:
__________
**) Abrogatã prin <>Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea <>Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritãţilor administraţiei publice locale, a <>Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a <>Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 13 martie 2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

1. La articolul 28, alineatul (2) va avea urmãtorul cuprins:
"(2) Organizarea şi funcţionarea aparatului propriu al Autoritãţii Electorale Permanente, numãrul de posturi, statutul personalului, atribuţiile acestuia şi structura organizatoricã se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, aprobat prin hotãrâre a birourilor permanente ale celor douã Camere ale Parlamentului, la propunerea Autoritãţii Electorale Permanente. Personalul Autoritãţii Electorale Permanente are acelaşi statut cu personalul din aparatul celor douã Camere ale Parlamentului. La organizarea şi funcţionarea aparatului propriu nu se aplicã prevederile <>art. XVI din titlul III al cãrţii a II-a din Legea nr. 161/2003 privind unele mãsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitãţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificãrile şi completãrile ulterioare."
2. La articolul 29, alineatul (4) va avea urmãtorul cuprins:
"(4) În îndeplinirea atribuţiilor sale, Autoritatea Electoralã Permanentã adoptã decizii, hotãrâri şi instrucţiuni, care se semneazã de preşedinte şi se contrasemneazã de vicepreşedinţi. Hotãrârile Autoritãţii Electorale Permanente se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi sunt obligatorii pentru toate organismele şi autoritãţile cu atribuţii electorale."
ART. 51
Prin hotãrâre a birourilor permanente ale celor douã Camere ale Parlamentului se aprobã noua structurã organizatoricã a Autoritãţii Electorale Permanente, în vederea asigurãrii funcţionãrii Departamentului de control al finanţãrii partidelor politice şi a campaniilor electorale şi a compartimentului specializat pentru alocarea subvenţiei de la bugetul de stat.
ART. 52
(1) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi se vor elabora şi supune aprobãrii, prin hotãrâre a Guvernului, la propunerea Autoritãţii Electorale Permanente, normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.
(2) Normele metodologice vor reglementa obligatoriu:
a) contabilitatea curentã a partidelor politice;
b) modalitãţile şi formatul de înregistrare, evidenţã şi publicitate a donaţiilor, cotizaţiilor şi veniturilor proprii ale partidelor politice;
c) acordarea şi utilizarea subvenţiilor de la bugetul de stat;
d) modalitãţile şi formatul specifice de înregistrare a veniturilor şi cheltuielilor în campania electoralã;
e) atribuţiile mandatarului financiar;
f) procedura şi metodologia controlului.
ART. 53
(1) Prezenta lege intrã în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia urmãtoarelor dispoziţii, care intrã în vigoare la data de 1 iulie 2007, referitoare la:
a) acordarea subvenţiilor de la bugetul de stat;
b) Autoritatea Electoralã Permanentã, cu excepţia art. 35 alin. (3)-(8).
(2) La data intrãrii în vigoare a prezentei legi, <>Legea nr. 43/2003 privind finanţarea activitãţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 30 ianuarie 2003, cu modificãrile ulterioare, se abrogã, cu excepţia dispoziţiilor referitoare la acordarea subvenţiilor de la bugetul de stat şi la Curtea de Conturi, care se abrogã la data de 1 iulie 2007.

___________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016