Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 329 din 8 iulie 2003  privind exercitarea profesiei de detectiv particular    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

LEGE nr. 329 din 8 iulie 2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 23 iulie 2003
Parlamentul României adopta prezenta lege.

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Detectivul particular este persoana atestata în condiţiile prezentei legi şi care, fãrã sa aducã atingere dreptului la viata intima, familialã şi privatã ori altor drepturi şi libertãţi fundamentale, la cererea persoanelor fizice sau juridice, desfãşoarã activitãţi specifice de investigare, referitoare la:
a) conduita şi moralitatea publica a unei persoane;
b) date privind solvabilitatea ori seriozitatea unei persoane fizice sau juridice potenţiala partenera într-o afacere;
c) persoanele dispãrute de la domiciliu;
d) bunurile care fac obiectul unor litigii de natura civilã sau penalã înstrãinate în scopul prejudicierii intereselor unei pãrţi în proces;
e) asigurarea protecţiei impotriva scurgerii unor informaţii din sfera vieţii private sau a activitãţii agenţilor economici care doresc sa pãstreze confidenţialitatea acestora.
(2) Activitatea detectivului particular nu poate fi contrarã reglementãrilor legale interne sau celor internaţionale la care România este parte, siguranţei naţionale, ordinii publice ori bunelor moravuri.
(3) Informaţiile obţinute în urma activitãţilor desfãşurate de detectivul particular sunt destinate exclusiv clientului acestuia, în condiţiile prezentei legi.
ART. 2
(1) Detectivul particular îşi poate exercita profesia, dupã caz, în cadrul societãţilor specializate sau al cabinetelor individuale de detectivi particulari, înfiinţate conform legislaţiei comerciale şi care funcţioneazã în baza licenţei eliberate de Inspectoratul General al Poliţiei Romane.
(2) Obiectul de activitate al societãţilor specializate şi al cabinetelor individuale de detectivi particulari este unic.
(3) Conducãtorii executivi ai societãţilor specializate de detectivi particulari trebuie sa fie absolvenţi ai facultãţii de drept sau ai unei şcoli postliceale de detectivi ori sa fi îndeplinit funcţia de poliţist ori lucrator în cadrul unei instituţii publice cu atribuţii în domeniul ordinii publice sau siguranţei naţionale cu grad de ofiţer şi sa îndeplineascã condiţiile prevãzute la art. 5 lit. c), d), e) şi f).
ART. 3
(1) Detectivul particular este obligat sa pãstreze secretul profesional asupra datelor şi informaţiilor obţinute.
(2) Datele şi informaţiile prevãzute la alin. (1) pot fi comunicate, la cerere, potrivit legii, numai instanţelor judecãtoreşti şi Ministerului Public, dacã acestea sunt utile pentru aflarea adevãrului în cauzele aflate pe rol.
(3) În activitatea desfasurata, detectivul particular se supune legii, statutului societãţii specializate sau al cabinetului individual de detectivi particulari.

CAP. II
Dobândirea calitãţii de detectiv particular

ART. 4
Activitatea de detectiv particular poate fi desfasurata numai de persoanele care sunt atestate profesional.
ART. 5
Poate dobândi calitatea de detectiv particular persoana care îndeplineşte urmãtoarele condiţii:
a) are cetãţenie romana şi domiciliul în ţara;
b) poseda cel puţin studii medii şi este absolventa a unei şcoli postliceale de detectivi sau a îndeplinit funcţia de poliţist ori lucrator în cadrul unor instituţii publice cu atribuţii în domeniul apãrãrii, ordinii publice sau siguranţei naţionale ori este absolventa a unei instituţii de învãţãmânt superior;
c) este apta din punct de vedere medical;
d) nu a sãvârşit fapte penale;
e) nu desfãşoarã o activitate care implica exerciţiul autoritãţii publice;
f) a obţinut avizul inspectoratului de poliţie judeţean sau al Direcţiei generale de poliţie a municipiului Bucureşti, dupã caz;
g) a promovat examenul de atestare a calitãţii de detectiv, conform prevederilor art. 7.
ART. 6
Pentru susţinerea examenului de atestare a calitãţii de detectiv particular, cei interesaţi trebuie sa depunã la inspectoratele de poliţie judeţene sau, dupã caz, la Direcţia generalã de poliţie a municipiului Bucureşti urmãtoarele acte:
a) cerere;
b) curriculum vitae;
c) actul de stare civilã, în copie legalizatã;
d) actul de studii, în copie legalizatã;
e) actul de absolvire a unui curs de specialitate, în copie legalizatã;
f) certificate medicale şi de testare psihologicã, eliberate de o unitate sanitarã specializatã, respectiv de un laborator autorizat;
g) certificat de cazier judiciar;
h) declaraţie din care sa rezulte ca îndeplineşte condiţia prevãzutã la art. 5 lit. e);
i) dovada achitãrii tarifului pentru susţinerea examenului de atestare a cunoştinţelor, stabilit în conformitate cu dispoziţiile legale.
ART. 7
(1) Calitatea de detectiv particular se dobândeşte în urma verificãrii îndeplinirii condiţiilor prevãzute de lege şi a examinãrii candidaţilor de cãtre o comisie instituitã la nivelul inspectoratului de poliţie judeţean, respectiv al Direcţiei generale de poliţie a municipiului Bucureşti.
(2) Comisia prevãzutã la alin. (1) se întruneşte trimestrial, iar verificarea cunoştinţelor se face potrivit tematicii aprobate de Inspectoratul General al Poliţiei Romane.
(3) Dupã promovarea examenului, detectivului particular i se elibereazã un atestat, pe baza cãruia se poate asocia, ori angaja la o societate licentiata sau îşi poate infiinta cabinet individual pentru desfãşurarea de activitãţi de investigare.
(4) Persoana respinsã la examen poate depune contestaţie la Inspectoratul General al Poliţiei Romane în termen de 3 zile, acesta având obligaţia sa o soluţioneze în termen de 30 de zile de la data depunerii.
ART. 8
(1) Calitatea de detectiv particular înceteazã:
a) prin renunţare scrisã, care se depune la inspectoratul de poliţie judeţean sau, dupã caz, la Direcţia generalã de poliţie a municipiului Bucureşti;
b) prin anularea atestatului în condiţiile art. 23 alin. (2);
c) când persoana în cauza nu mai îndeplineşte condiţiile prevãzute la art. 5 lit. a) şi c)-e).
(2) Calitatea de detectiv particular se suspenda:
a) când impotriva persoanei în cauza se pune în mişcare acţiunea penalã, pentru o infracţiune sãvârşitã cu intenţie, în legatura cu activitatea sa de detectiv; în acest caz suspendarea dureazã pana la soluţionarea definitiva a cauzei;
b) pe timpul cat detectivul particular se afla în una dintre situaţiile prevãzute la art. 10;
c) în condiţiile prevãzute la art. 20 şi art. 23 alin. (1).
ART. 9
(1) Dupã promovarea examenului de atestare inspectoratul de poliţie judeţean sau, dupã caz, Direcţia generalã de poliţie a municipiului Bucureşti elibereazã persoanei în cauza o legitimatie de detectiv particular, cu plata unei taxe.
(2) Cuantumul taxei prevãzute la alin. (1), precum şi forma şi conţinutul legitimatiei se stabilesc prin ordin al ministrului de interne, la propunerea Inspectoratului General al Poliţiei Romane.
ART. 10
Exercitarea profesiei de detectiv particular este incompatibilã cu:
a) activitatea salarizata în cadrul altor profesii, care implica exerciţiul autoritãţii publice;
b) activitãţi care influenţeazã independenta profesiei ori contravin bunelor moravuri;
c) exercitarea nemijlocitã de fapte de comerţ, cu excepţia celor conforme obiectului de activitate şi îndeplinirii atribuţiilor specifice.

CAP. III
Drepturile şi obligaţiile detectivului particular, ale societãţilor specializate şi ale cabinetelor individuale în care acesta îşi desfãşoarã activitatea

ART. 11
(1) În exercitarea profesiei detectivul particular are dreptul sa efectueze investigaţii în legatura cu persoanele, bunurile, faptele, datele şi împrejurãrile care fac obiectul acestei activitãţi, cu respectarea stricta a drepturilor şi libertãţilor cetãţenilor, precum şi a dispoziţiilor legale.
(2) În efectuarea investigatiei detectivul particular poate solicita persoanelor fizice sau autoritãţilor publice informaţii care, potrivit legii, nu sunt clasificate şi nu aduc atingere dreptului la viata intima, familialã şi privatã ori altor drepturi şi libertãţi fundamentale ale persoanei vizate.
ART. 12
Detectivul particular are urmãtoarele obligaţii:
a) sa manifeste probitate şi conştiinciozitate profesionalã, scopul activitãţii sale fiind aflarea adevãrului în cauza pentru care a fost angajat;
b) sa foloseascã metode şi mijloace de investigare prin care sa nu aducã atingere normelor de drept ori drepturilor şi libertãţilor cetatenesti;
c) sa pãstreze, chiar şi dupã încetarea calitãţii de detectiv particular, secretul profesional cu privire la actele, faptele, datele şi împrejurãrile despre care a luat cunostinta în timpul desfãşurãrii activitãţii, cu excepţia cazurilor expres prevãzute de lege;
d) sa nu uzeze de calitatea de detectiv particular decât în interesul serviciului.
ART. 13
Detectivului particular, în desfãşurarea activitãţii, îi este interzisã efectuarea de investigaţii cu privire la:
a) activitatea personalului reprezentantelor diplomatice şi consulare sau a organizaţiilor internaţionale cu statut similar;
b) activitatea persoanelor, desfasurata permanent ori temporar, cu orice titlu, în interesul autoritãţilor publice, instituţiilor sau altor persoane juridice de interes public ori în serviciile de interes public;
c) datele confidenţiale cu privire la convingerile politice, religioase, filozofice sau sindicale şi la exprimarea acestor convingeri, la orientarea sexualã, sãnãtatea, originea socialã ori etnicã a unei persoane;
d) cauzele penale aflate în lucru la organele judiciare;
e) activitãţile specifice desfãşurate de instituţiile cu atribuţii în domeniul apãrãrii, ordinii publice şi siguranţei naţionale.
ART. 14
Societãţile specializate şi cabinetele individuale de detectivi particulari au urmãtoarele drepturi:
a) sa se doteze şi sa foloseascã mijloacele tehnice de investigare şi comunicaţii permise de lege;
b) sa organizeze cursuri şi alte activitãţi de pregãtire profesionalã şi fizica specifice pentru perfecţionarea pregãtirii personalului propriu;
c) sa se afilieze în asociaţii profesionale care sa le reprezinte interesele în relaţiile cu alte asociaţii sau cu instituţii ale statului;
d) sa solicite oficial de la autoritãţile publice date despre persoane, bunuri sau situaţii necesare detectivului particular în procesul de investigare, care, potrivit legii, nu sunt clasificate şi nu aduc atingere dreptului la viata intima, familialã şi privatã ori altor drepturi şi libertãţi fundamentale ale persoanei vizate.
ART. 15
În organizarea şi desfãşurarea activitãţii detectivii particulari din societãţile specializate şi din cabinetele individuale au obligaţia:
a) sa întreprindã investigaţii numai în baza unei convenţii scrise încheiate cu clientul;
b) sa înfiinţeze un registru numerotat şi sa îl înregistreze la inspectoratul de poliţie judeţean sau, dupã caz, la Direcţia generalã de poliţie a municipiului Bucureşti, în care vor tine evidenta cazurilor investigate;
c) sa comunice datele şi informaţiile solicitate de organele de cercetare penalã, de procuror sau de instanta de judecata;
d) în cazurile în care constata ca informaţiile obţinute vizeazã siguranta nationala, sa sesizeze de îndatã autoritãţile cu atribuţii în domeniu;
e) sa angajeze şi sa foloseascã pentru activitãţile specifice de investigaţii numai persoane care au calitatea de detectiv particular;
f) în raport de posibilitãţi şi pe baza unor convenţii, sa primeascã în practica elevi ai şcolilor de detectivi particulari.

CAP. IV
Sancţiuni

ART. 16
Nerespectarea dispoziţiilor prezentei legi atrage, dupã caz, rãspunderea civilã, materialã, disciplinarã, contravenţionalã sau penalã.
ART. 17
Încãlcarea prevederilor art. 2 alin. (1), ale art. 4, precum şi declararea de date false prin actul prevãzut la art. 6 lit. h) constituie infracţiuni şi se pedepsesc potrivit Codului penal.
ART. 18
Constituie contravenţii urmãtoarele fapte, dacã nu sunt sãvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, sa fie considerate infracţiuni:
a) efectuarea de investigaţii în alte cazuri decât cele prevãzute la art. 1 alin. (1) sau cu încãlcarea prevederilor art. 12 lit. b)-d) şi ale art. 13;
b) încãlcarea prevederilor art. 3 alin. (1) şi (3);
c) încãlcarea prevederilor art. 2 alin. (2) şi (3), art. 3 alin. (2) şi ale art. 15 lit. a)-e).
ART. 19
(1) Contravenţiile prevãzute la art. 18 se sancţioneazã dupã cum urmeazã:
a) faptele prevãzute la lit. a) şi c), cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei;
b) fapta prevãzutã la lit. b), cu amenda de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei.
(2) În cazul contravenţiilor prevãzute la art. 18 lit. c), sancţiunea amenzii poate fi aplicatã şi persoanei juridice, caz în care limitele acesteia sunt de la 10.000.000 lei la 25.000.000 lei.
ART. 20
(1) Repetarea sãvârşirii contravenţiilor prevãzute la art. 18 lit. a) şi c) în interval de un an atrage suspendarea atestatului pe o perioada de la 3 la 6 luni.
(2) Suspendarea atestatului şi revocarea suspendãrii se dispun, în toate cazurile, de cãtre Inspectoratul General al Poliţiei Romane, la propunerea inspectoratelor de poliţie judeţene sau a Direcţiei generale de poliţie a municipiului Bucureşti, şi se comunica persoanei în cauza.
ART. 21
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de cãtre politisti anume desemnaţi de Inspectoratul General al Poliţiei Romane.
ART. 22
Prevederile <>Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 180/2002 , cu modificãrile ulterioare, cu excepţia art. 28 şi 29, se aplica şi contravenţiilor prevãzute de prezenta lege.
ART. 23
(1) Încãlcarea obligaţiilor prevãzute la art. 15 poate atrage şi suspendarea atestatului de detectiv particular sau, dupã caz, a licenţei de funcţionare a societãţii specializate de detectivi, pe o perioada cuprinsã între o luna şi 3 luni.
(2) Atestatul de detectiv particular sau, dupã caz, licenta de funcţionare a societãţii specializate de detectivi poate fi anulatã dacã, într-un interval de un an de la data la care a expirat termenul de suspendare a atestatului sau a licenţei, este sãvârşitã din nou una dintre faptele care atrag mãsura suspendãrii.
ART. 24
(1) Mãsurile prevãzute la art. 23 se dispun de inspectoratul de poliţie judeţean sau, dupã caz, de cãtre Direcţia generalã de poliţie a municipiului Bucureşti.
(2) Impotriva mãsurilor prevãzute la alin. (1) detectivul particular sau, dupã caz, societatea comercialã specializatã poate face plângere la judecãtoria în circumscripţia cãreia îşi are domiciliul sau sediul.

CAP. V
Dispoziţii finale

ART. 25
Controlul activitãţii specifice desfãşurate de societãţile specializate şi de cabinetele individuale de detectivi particulari se efectueazã de politisti anume desemnaţi de cãtre Inspectoratul General al Poliţiei Romane, cu avizul Ministerului Public.
ART. 26
Inspectoratul General al Poliţiei Romane tine evidenta tuturor detectivilor atestaţi, a societãţilor specializate şi a cabinetelor individuale de detectivi particulari.
ART. 27
Nomenclatorul de activitãţi din economia nationala se completeazã cu activitatea de detectiv particular.
ART. 28
(1) Prezenta lege intra în vigoare la 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) În 60 de zile de la publicare, Inspectoratul General al Poliţiei Romane şi Serviciul Roman de Informaţii vor elabora proiectul normelor de aplicare a prezentei legi, pe care îl vor supune aprobãrii Guvernului.

Aceasta lege a fost adoptatã de Senat în şedinţa din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.

PREŞEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VACAROIU

Aceasta lege a fost adoptatã de Camera Deputaţilor în şedinţa din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
VIOREL HREBENCIUC

Bucureşti, 8 iulie 2003.
Nr. 329.
-------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016