Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 321 din 8 iulie 2003  pentru aprobarea   Ordonantei Guvernului nr. 7/2003 privind utilizarea in scopuri exclusiv pasnice a energiei nucleare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

LEGE nr. 321 din 8 iulie 2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 7/2003 privind utilizarea in scopuri exclusiv pasnice a energiei nucleare

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 15 iulie 2003
Parlamentul României adopta prezenta lege.

ART. I
Se aproba <>Ordonanta Guvernului nr. 7 din 30 ianuarie 2003 privind utilizarea în scopuri exclusiv paşnice a energiei nucleare, adoptatã în temeiul <>art. 1 pct. V.4 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 din 1 februarie 2003, cu urmãtoarele modificãri şi completãri:
1. Articolul 2 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 2. - Obiectul prezentei ordonanţe îl constituie promovarea şi organizarea activitãţilor din domeniul nuclear pentru asigurarea resurselor de energie nucleara, prin stimularea cercetãrii, dezvoltãrii şi utilizãrii aplicatiilor nucleare în scopuri paşnice."
2. Articolul 3 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 3. - Activitãţile din domeniul nuclear supuse prevederilor prezentei ordonanţe sunt urmãtoarele:
a) cercetarea ştiinţificã şi dezvoltarea tehnologicã în domeniul energiei nucleare;
b) cercetarea, experimentarea, proiectarea, amplasarea, construcţia, montajul, punerea în funcţiune, exploatarea, modificarea, importul, exportul, conservarea şi dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice;
c) prospectarea, explorarea, exploatarea şi prepararea minereurilor de uraniu şi toriu pentru obţinerea concentratului tehnic;
d) conservarea şi închiderea minelor de uraniu, dezafectarea haldelor şi depozitelor de steril cu conţinut scãzut de uraniu;
e) producerea, furnizarea, tratarea, prelucrarea, utilizarea, depozitarea, transportul, tranzitul, importul şi exportul materialelor nucleare şi radioactive, inclusiv ale combustibilului nuclear, apei grele şi tritiului;
f) colectarea, tratarea, condiţionarea, transportul, depozitarea temporarã şi definitiva a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat;
g) evidenta şi controlul materialelor nucleare şi radioactive, instalaţiilor nucleare şi radiologice, inclusiv ale materialelor de interes nuclear, aflate pe teritoriul României;
h) protecţia fizica a instalaţiilor nucleare şi radiologice;
i) managementul calitãţii, securitatea nucleara, protecţia impotriva radiatiilor ionizante a personalului expus profesional, a populaţiei, a mediului şi a proprietãţii;
j) managementul accidentului nuclear şi/sau urgenţei radiologice în interiorul şi/sau în afarã unei instalaţii nucleare ori radiologice, inclusiv pregãtirea şi specializarea permanenta a personalului implicat;
k) informarea şi educarea populaţiei şi dezvoltarea relaţiilor cu mass-media privind desfãşurarea activitãţilor nucleare în scopuri paşnice;
l) cercetarea ştiinţificã în scopul aplicãrii tehnicilor şi tehnologiilor nucleare în economie şi în viata socialã;
m) elaborarea reglementãrilor la nivel naţional în domeniul nuclear;
n) dezvoltarea relaţiilor de cooperare internationala privind proiectele şi/sau programele nucleare;
o) asigurarea pentru incidente şi accidente nucleare şi evaluarea daunelor în caz de accident nuclear şi/sau urgenta radiologica;
p) producerea, furnizarea, tratarea, utilizarea, depozitarea temporarã sau definitiva, dupã caz, transportul, tranzitul, importul şi exportul dispozitivelor generatoare de radiatii, al surselor radioactive deschise şi închise."
3. Articolul 4 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 4. - Activitãţile prevãzute la art. 3 sunt activitãţi de interes naţional şi pot fi desfãşurate numai în conformitate cu reglementãrile naţionale şi cu acordurile internaţionale la care România este parte."
4. Articolul 5 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 5. - Amplasarea, construcţia, transferul de proprietate şi dezafectarea reactoarelor nucleare de putere şi de cercetare, precum şi a depozitelor definitive de deşeuri radioactive şi combustibil nuclear uzat se aproba prin hotãrâre a Guvernului."
5. Dupã articolul 6 se introduce articolul 6^1 cu urmãtorul cuprins:
"Art. 6^1. - În vederea armonizarii politicilor în domeniul nuclear şi monitorizarii implementarii PNN se înfiinţeazã Agenţia Nucleara prin reorganizarea Agenţiei Naţionale pentru Energie Atomica din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului."
6. Articolul 7 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 7. - Agenţia Nucleara, denumita în continuare AN, elaboreazã Strategia de dezvoltare a domeniului nuclear, Planul de acţiune şi PNN, cu consultarea ministerelor, a altor organe ale administraţiei publice centrale şi locale, a agenţilor economici care au responsabilitãţi şi activeazã în domeniul nuclear, precum şi a asociaţiilor profesionale din domeniu."
7. Alineatul (2) al articolului 8 va avea urmãtorul cuprins:
"(2) PNN cuprinde politicile şi obiectivele referitoare la promovarea şi organizarea activitãţilor din domeniul nuclear."
8. Alineatul (2) al articolului 10 va avea urmãtorul cuprins:
"(2) Programele sectoriale privind dezvoltarea şi aplicarea tehnicilor şi tehnologiilor nucleare în diverse domenii ale economiei şi vieţii sociale sunt elaborate şi administrate de ministerele cu activitãţi specifice şi responsabilitãţi în domeniul respectiv."
9. Articolul 11 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 11. - (1) AN coordoneazã promovarea activitãţilor nucleare în România, pe baza Strategiei de dezvoltare a domeniului nuclear, a Planului de acţiune şi a PNN.
(2) AN asigura stimularea dezvoltãrii parteneriatului internaţional prin colaborarea cu Agenţia Internationala pentru Energie Atomica, cu sediul la Viena, denumita în continuare AIEA, şi cu alte organizaţii internaţionale sau regionale de profil, precum şi încheierea de acorduri şi contracte de cercetare-dezvoltare, de asistenta tehnica, de expertiza, de specializare a personalului, cu consultarea ministerelor cu activitãţi specifice şi responsabilitãţi în domeniul nuclear.
(3) AN promoveazã participarea agenţilor economici din domeniul nuclear la activitãţile pe profilul de activitate şi la cele care se desfãşoarã sub egida AIEA."
10. Titlul capitolului VI va avea urmãtorul cuprins:
"Agenţia Nucleara"
11. Articolul 15 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 15. - AN este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridicã, în subordinea primului-ministru, şi are ca principal obiect de activitate acordarea de asistenta tehnica de specialitate Guvernului în formularea politicii în domeniul nuclear, precum şi promovarea şi monitorizarea activitãţilor nucleare în România."
12. Articolul 16 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 16. - AN are urmãtoarele atribuţii:
a) elaborarea Strategiei de dezvoltare a domeniului nuclear, a Planului de acţiune şi a PNN şi monitorizarea implementarii acestora pe componentele organizatorice, tehnice şi financiare;
b) aprobarea programelor sectoriale pe termen scurt, mediu şi lung;
c) promovarea cercetãrii-dezvoltãrii în domeniul utilizãrii energiei nucleare în scopuri paşnice;
d) monitorizarea implementarii activitãţilor de utilizare a tehnicilor şi tehnologiilor nucleare în economie şi în viata socialã, în scopul dezvoltãrii durabile a societãţii;
e) aprobarea strategiilor privind pregãtirea personalului de specialitate din domeniu, inclusiv a personalului de intervenţie în caz de accident nuclear şi/sau urgenta radiologica;
f) analizarea modernizãrii continue a sistemelor de protecţie fizica a instalaţiilor nucleare şi radiologice;
g) analizarea informarilor periodice, prezentate de CNCAN, privind securitatea instalaţiilor nucleare şi radiologice şi suportul tehnic naţional aferent, precum şi a celor privind garanţiile nucleare;
h) analizarea actelor normative care reglementeazã domeniul nuclear şi propunerea de mãsuri corective în cazul sesizãrii unor deficiente de ordin legislativ;
i) avizarea documentaţiilor şi urmãrirea investiţiilor privind amplasarea şi construcţia reactoarelor nucleare de putere şi de cercetare şi a depozitelor definitive de deşeuri radioactive şi de combustibil nuclear uzat, precum şi a celor privind dezafectarea reactoarelor nucleare de putere şi de cercetare;
j) urmãrirea armonizarii legislaţiei naţionale cu legislaţia, standardele şi recomandãrile internaţionale în domeniul nuclear;
k) monitorizarea sistemelor de marcare a surselor radioactive în conformitate cu cerinţele specifice internaţionale;
l) monitorizarea punerii în aplicare a acordurilor şi tratatelor internaţionale din domeniul nuclear;
m) aprobarea participãrii României la programele sau proiectele internaţionale în domeniul nuclear;
n) monitorizarea, pe componentele principale, a producţiei de energie electrica de origine nucleara, de combustibil nuclear şi de apa grea."
13. Articolul 17 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 17. - (1) Patrimoniul iniţial al AN se va constitui prin preluarea patrimoniului Agenţiei Naţionale pentru Energie Atomica, existent la data intrãrii în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe.
(2) AN este condusã de un consiliu de administraţie, ai cãrui membri sunt reprezentanţi ai ministerelor cu atribuţii în domeniul nuclear.
(3) Preşedintele AN este numit şi revocat prin decizie a primului-ministru."
14. Dupã articolul 17 se introduc articolele 17^1 -17^4 cu urmãtorul cuprins:
"Art. 17^1. - AN îşi desfãşoarã activitatea potrivit structurii organizatorice şi regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, care se aproba prin hotãrâre a Guvernului.
Art. 17^2. - Bugetul de venituri şi cheltuieli al AN se aproba în condiţiile legii.
Art. 17^3. - Cheltuielile curente şi de capital ale AN se finanţeazã de la bugetul de stat.
Art. 17^4. - Cheltuielile curente şi de capital cuprind categoriile de cheltuieli necesare finanţãrii activitãţilor privind funcţionarea AN pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin."
15. Articolul 18 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 18. - Pentru executarea unor activitãţi de specialitate, AN poate angaja experţi din cadrul ministerelor sau al institutelor naţionale cu responsabilitãţi în domeniul nuclear."
16. Alineatul (1) al articolului 22 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 22. - (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare al AN se stabileşte prin hotãrâre a Guvernului în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe."
ART. II
<>Ordonanta Guvernului nr. 7/2003 privind utilizarea în scopuri exclusiv paşnice a energiei nucleare, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 din 1 februarie 2003, cu modificãrile şi completãrile aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.

Aceasta lege a fost adoptatã de Camera Deputaţilor în şedinţa din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
VIOREL HREBENCIUC

Aceasta lege a fost adoptatã de Senat în şedinţa din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

PREŞEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VACAROIU

Bucureşti, 8 iulie 2003.
Nr. 321.

---------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016