Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 319 din 8 iulie 2003  privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

LEGE nr. 319 din 8 iulie 2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 23 iulie 2003
Parlamentul României adopta prezenta lege.

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Statutul personalului de cercetare-dezvoltare constituie cadrul prin care se promoveazã formarea continua, dezvoltarea şi motivarea resurselor umane, pentru asigurarea competentei şi eticii profesionale în activitãţile de cercetare-dezvoltare, a libertãţii demersurilor ştiinţifice şi pentru participarea personalului din domeniu la promovarea şi evaluarea activitãţilor ce îi revin.
(2) Resursele umane ale cercetãrii-dezvoltãrii cuprind persoanele din sistemul de cercetare-dezvoltare care îndeplinesc condiţiile de studii prevãzute de lege, care au capacitatea şi competenta de exercitare deplina a atribuţiilor şi a drepturilor încredinţate şi asumate şi respecta etica şi deontologia profesionalã.
ART. 2
Ministerul Educaţiei şi Cercetãrii*), denumit în continuare autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, este autoritatea administraţiei publice centrale de specialitate cu responsabilitãţi directe în calificarea şi certificarea resurselor umane ale activitãţii de cercetare-dezvoltare.
---------------
*) Conform <>Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 64/2003 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 29 iunie 2003, noua denumire a ministerului este Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului.
ART. 3
(1) Dispoziţiile prezentului statut se aplica personalului de cercetare-dezvoltare care îşi desfãşoarã activitatea în cadrul sistemului naţional de cercetare-dezvoltare, în cadrul altor structuri organizatorice cu capital de stat, privat sau mixt, al instituţiilor publice, precum şi în cadrul unor forme asociative ori în mod individual.
(2) Prezenta lege reglementeazã statutul personalului de cercetare-dezvoltare şi stabileşte drepturile şi obligaţiile specifice, precum şi modalitãţile de angajare şi promovare.
ART. 4
Activitatea personalului de cercetare-dezvoltare este de interes naţional şi cuprinde:
a) dezvoltarea cunoştinţelor ştiinţifice;
b) participarea la transferul cunoştinţelor şi tehnologiilor în toate domeniile vieţii economice şi sociale;
c) participarea la valorificarea eficienta a rezultatelor activitãţii de cercetare-dezvoltare, pentru dezvoltarea durabila a societãţii.
ART. 5
Personalul de cercetare-dezvoltare:
a) asimileazã, utilizeazã şi genereazã noi cunoştinţe şi aplica cele mai bune practici în domeniul specific de activitate;
b) respecta misiunea cercetãrii, etica şi deontologia profesionalã.

CAP. II
Categorii de personal, funcţii şi grade profesionale

ART. 6
Activitatea din structurile de cercetare-dezvoltare prevãzute la art. 3 se desfãşoarã de cãtre urmãtoarele categorii de personal:
a) personal de cercetare-dezvoltare;
b) cadre didactice universitare;
c) personal auxiliar din activitatea de cercetare-dezvoltare;
d) personal din aparatul funcţional.
ART. 7
Personalul de cercetare-dezvoltare prevãzut la art. 6 lit. a), cu studii superioare, care desfãşoarã activitãţi de cercetare ştiinţificã, se diferentiaza pe funcţii şi grade profesionale, dupã cum urmeazã:
a) cercetator ştiinţific gradul I - CS I;
b) cercetator ştiinţific gradul II - CS II;
c) cercetator ştiinţific gradul III - CS III;
d) cercetator ştiinţific - CS;
e) asistent de cercetare ştiinţificã - ACS.
ART. 8
Personalul de cercetare-dezvoltare prevãzut la art. 6 lit. a), cu studii superioare tehnice, care desfãşoarã activitãţi de dezvoltare tehnologicã, se diferentiaza pe funcţii şi grade profesionale, dupã cum urmeazã:
a) inginer de dezvoltare tehnologicã gradul I - IDT I;
b) inginer de dezvoltare tehnologicã gradul II - IDT II;
c) inginer de dezvoltare tehnologicã gradul III - IDT III;
d) inginer de dezvoltare tehnologicã - IDT.
ART. 9
Personalul auxiliar cu studii superioare din activitatea de cercetare-dezvoltare, prevãzut la art. 6 lit. c), este format din specialişti din domenii şi profiluri diferite, prevãzute în nomenclatoarele de funcţii ale celorlalte sectoare de activitate.
ART. 10
(1) Personalul auxiliar cu studii medii din activitatea de cercetare-dezvoltare, prevãzut la art. 6 lit. c), se diferentiaza pe funcţii şi trepte profesionale, dupã cum urmeazã:
a) tehnician treapta I - T I;
b) tehnician treapta II - T II;
c) tehnician treapta III - T III;
d) tehnician stagiar - TS.
(2) Personalul prevãzut la alin. (1) participa pe lângã cercetatorii ştiinţifici şi inginerii de dezvoltare tehnologicã la desfãşurarea activitãţii de cercetare-dezvoltare prin efectuarea de masurari, analize, operaţii de execuţie a unor elemente, operaţii de întreţinere şi exploatare a aparaturii şi a instalaţiilor de cercetare, precum şi la alte activitãţi asemãnãtoare.

CAP. III
Acordarea gradelor profesionale şi încadrarea pe funcţii

ART. 11
Încadrarea pe funcţii şi grade profesionale a personalului de cercetare-dezvoltare se face prin concurs, în condiţiile prevãzute de prezenta lege.
ART. 12
Metodologia de încadrare pe funcţii şi grade profesionale a personalului auxiliar din activitatea de cercetare-dezvoltare şi a personalului din aparatul funcţional se stabileşte de cãtre fiecare instituţie sau unitate de cercetare-dezvoltare, conform prevederilor legale în vigoare.
ART. 13
Personalul auxiliar din activitatea de cercetare-dezvoltare şi cel din aparatul funcţional al instituţiilor sau al unitãţilor de cercetare-dezvoltare se încadreazã pe funcţii şi trepte profesionale, stabilite de prevederile legislaţiei în vigoare.
ART. 14
Numãrul de posturi pe funcţii şi grade profesionale se propune de cãtre consiliul ştiinţific şi se aproba de cãtre consiliul de administraţie al instituţiei sau al unitãţii, respectiv de organele de conducere echivalente, în concordanta cu necesitãţile şi resursele financiare ale acesteia.
ART. 15
(1) Funcţiile şi gradele profesionale de cercetare-dezvoltare se ocupa prin concurs, pe baza evaluãrii performantelor profesionale.
(2) Concursul se anunta public, prin afişare la sediul instituţiei sau al unitãţii şi prin publicare într-un ziar de circulaţie nationala, şi se desfãşoarã în conformitate cu prevederile prezentului statut.
(3) Înscrierea la concurs se face în termen de 30 de zile de la data publicãrii anunţului.
(4) Comisiile de concurs sunt formate din personal de cercetare-dezvoltare sau din învãţãmântul superior, din instituţia ori unitatea respectiva sau din afarã acesteia, care are un grad ştiinţific mai mare sau cel puţin egal cu cel al postului scos la concurs.
(5) Probele de concurs şi conţinutul acestora sunt aprobate de consiliul ştiinţific al instituţiei sau al unitãţii organizatoare a concursului.
(6) Dosarul de înscriere la concursul pentru ocuparea unui post de cercetare-dezvoltare cu studii superioare cuprinde obligatoriu urmãtoarele:
a) cerere-tip de înscriere;
b) copii legalizate de pe diploma de bacalaureat sau echivalenta, diploma de licenta ori echivalenta, însoţite de foaia matricola, precum şi copie legalizatã de pe cartea de munca sau copie-extras de pe Registrul general de evidenta a salariaţilor, pentru a dovedi vechimea;
c) copie legalizatã de pe diploma de doctor în ramura de ştiinţa corespunzãtoare postului, precum şi de pe alte diplome sau titluri ştiinţifice ori academice;
d) curriculum vitae;
e) lista lucrãrilor publicate, însoţitã de câte un exemplar din cel puţin 5 lucrãri reprezentative;
f) alte înscrisuri solicitate de legislaţia sau reglementãrile în vigoare.
(7) Durata şi finalizarea concursului este de 30 de zile de la data încheierii înscrierii, la nivelul comisiei de concurs, şi de 45 de zile, la nivelul instituţiei sau al unitãţii organizatoare a concursului, de la depunerea raportului comisiei de concurs.
ART. 16
(1) Evaluarea performantelor profesionale ale candidaţilor, precum şi încadrarea pe funcţii se realizeazã ţinând seama de studii, de competenta şi de rezultatele profesionale obţinute, de titlurile ştiinţifice şi de gradele profesionale obţinute, de experienta în specialitatea postului, de aptitudinile specifice necesare îndeplinirii funcţiei, cu respectarea prevederilor din prezentul statut.
(2) Concursurile pentru ocuparea posturilor de cercetãtori ştiinţifici se organizeazã dupã cum urmeazã:
a) concursul pentru ocuparea funcţiei de cercetator ştiinţific consta în probe scrise, orale şi practice, specifice postului, stabilite conform art. 15 alin. (5). Comisia de concurs, formatã din preşedinte şi 2 membri, se propune de directorul ştiinţific şi secretarul ştiinţific, se aproba de consiliul ştiinţific al unitãţii şi se numeşte prin decizie a conducatorului instituţiei sau al unitãţii. Rezultatul probelor de concurs se apreciazã de fiecare membru al comisiei prin note de la 10 la 1; nota probei reprezintã media aritmetica a acestora. Comisia întocmeşte în termen de 5 zile de la ultima proba un raport cu concluzii de recomandare a candidatului care a obţinut cea mai mare medie. Pot fi recomandaţi candidaţi care au obţinut cel puţin media 8 şi nici o nota sub 7. Consiliul ştiinţific şi consiliul de administraţie analizeazã şi aproba rezultatul concursului. Numirea pe postul de cercetator ştiinţific se face prin decizie a conducatorului instituţiei sau al unitãţii;
b) concursul pentru ocuparea funcţiei şi gradului de cercetator ştiinţific gradul III consta în verificarea îndeplinirii condiţiilor necesare, prin analiza dosarului de înscriere şi o proba orala sau scrisã cu subiecte specifice profilului postului. Comisia de concurs este formatã din directorul ştiinţific sau secretarul ştiinţific al unitãţii şi din 3 membri, specialişti în profilul postului, cu funcţie şi grad profesional egale sau mai mari decât ale postului scos la concurs, se propune de directorul ştiinţific şi de secretarul ştiinţific şi se numeşte prin decizie a conducatorului instituţiei sau al unitãţii. Aprecierea candidatului la concursul pentru ocuparea postului de cercetator ştiinţific gradul III se face prin punctaj, pe baza unei grile adaptate specificului locului de munca şi aprobate de consiliul ştiinţific al instituţiei sau al unitãţii. Preşedintele comisiei de concurs prezintã raportul în consiliul ştiinţific al unitãţii, nominalizand candidatul cu cele mai bune performanţe. Consiliul ştiinţific aproba rezultatul concursului, în urma cãruia conducãtorul instituţiei sau al unitãţii emite decizia de numire;
c) concursul pentru ocuparea posturilor de cercetator ştiinţific gradul II şi cercetator ştiinţific gradul I consta în analiza dosarului de înscriere la concurs, verificarea îndeplinirii condiţiilor prevãzute de lege şi aprecierea prin punctaj, pe baza unei grile adaptate specificului activitãţii locului de munca a candidatului şi a performantelor sale. Comisia de concurs este formatã din directorul ştiinţific sau secretarul ştiinţific al instituţiei sau al unitãţii şi din 4 membri, cadre didactice universitare şi cercetãtori, dintre care cel puţin 2 din afarã instituţiei sau a unitãţii respective, se propune de directorul ştiinţific şi de secretarul ştiinţific şi se numeşte prin decizie a conducatorului instituţiei sau al unitãţii. În comisiile pentru ocuparea posturilor de CS I se numesc profesori universitari şi CS I, iar pentru ocuparea posturilor de CS II se numesc profesori universitari sau conferenţiari universitari şi CS I ori CS II. Preşedintele comisiei de concurs prezintã raportul acesteia consiliului ştiinţific al instituţiei sau al unitãţii de cercetare-dezvoltare, nominalizand candidatul cu cele mai bune rezultate. Consiliul ştiinţific aproba rezultatul concursului prin vot nominal deschis. Dosarul de concurs, împreunã cu raportul comisiei şi documentele insotitoare, se înainteazã Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, care valideazã rezultatele concursului, urmând ca autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare sa confirme prin ordin rezultatele concursului de numire pentru funcţia de CS II, respectiv CS I. Numirea pe postul de CS II sau CS I se face prin decizie a conducatorului instituţiei sau al unitãţii de cercetare-dezvoltare.
(3) Condiţiile minime de experienta profesionalã pe care trebuie sa le îndeplineascã persoanele supuse evaluãrii pentru activitatea de cercetare ştiinţificã sunt urmãtoarele:
a) pentru asistent de cercetare ştiinţificã, sa fie absolvenţi cu examen de licenta sau de diploma;
b) pentru cercetator ştiinţific, sa aibã activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învãţãmântul superior de cel puţin 2 ani sau de cel puţin 4 ani în alte activitãţi;
c) pentru cercetator ştiinţific gradul III, sa aibã activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învãţãmântul superior de cel puţin 6 ani sau de 4 ani, în cazul candidaţilor care deţin titlul de doctor; pentru candidaţii care provin din afarã învãţãmântului superior sau a cercetãrii ştiinţifice, o vechime de 10 ani, sau de 8 ani, pentru candidaţii care deţin titlul de doctor;
d) pentru cercetator ştiinţific gradul II, sa aibã activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învãţãmântul superior de cel puţin 8 ani şi titlul ştiinţific de doctor; pentru candidaţii care provin din afarã învãţãmântului superior sau a cercetãrii ştiinţifice, o vechime de 12 ani în profilul postului;
e) pentru cercetator ştiinţific gradul I, sa aibã activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învãţãmântul superior de cel puţin 9 ani şi titlul ştiinţific de doctor; pentru candidaţii care provin din afarã învãţãmântului superior sau a cercetãrii ştiinţifice, o vechime de 15 ani în profilul postului;
f) personalul de cercetare-dezvoltare sau din învãţãmântul superior, care îndeplineşte condiţiile de studii, cu o activitate deosebita în domeniul postului pentru care concureazã, demonstrata prin lucrãri de specialitate de valoare nationala şi internationala, poate sa se prezinte, cu aprobarea consiliului ştiinţific, la concursul pentru ocuparea unui post în cercetare-dezvoltare cu reducerea condiţiilor de vechime stabilite la lit. b)-e).
(4) Concursul pentru ocuparea funcţiilor şi gradelor inginerilor de dezvoltare tehnologicã se organizeazã pe baza metodologiei stabilite şi avizate de consiliul ştiinţific şi aprobate de consiliul de administraţie al instituţiei sau al unitãţii de cercetare-dezvoltare. Rezultatele concursului şi concluziile comisiei sunt analizate şi avizate de consiliul ştiinţific şi aprobate de consiliul de administraţie al instituţiei sau al unitãţii de cercetare-dezvoltare, iar decizia de numire este data de conducãtorul instituţiei sau unitãţii.
(5) Condiţiile minime de experienta profesionalã pe care trebuie sa le îndeplineascã persoanele supuse evaluãrii pentru activitatea de dezvoltare tehnologicã sunt urmãtoarele:
a) pentru inginer de dezvoltare tehnologicã, sa aibã o vechime de cel puţin 2 ani în specialitatea postului;
b) pentru inginer de dezvoltare tehnologicã gradul III, sa aibã o vechime de cel puţin 3 ani în specialitatea postului;
c) pentru inginer de dezvoltare tehnologicã gradul II, sa aibã o vechime de cel puţin 5 ani în specialitatea postului;
d) pentru inginer de dezvoltare tehnologicã gradul I, sa aibã o vechime de cel puţin 8 ani în specialitatea postului.
ART. 17
(1) Gradele profesionale CS, CS III, IDT, IDT III, IDT II şi IDT I se acorda prin decizie a conducatorului instituţiei sau al unitãţii de cercetare-dezvoltare, pe baza rezultatelor obţinute la concurs, conform prevederilor art. 16.
(2) Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare este organismul consultativ, fãrã personalitate juridicã, organizat conform <>art. 140 alin. (3) din Legea învãţãmântului nr. 84/1995 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(3) Componenta şi condiţiile de numire a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare şi a comisiilor sale de specialitate, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare a acestora vor fi revizuite şi completate prin cuprinderea unei structuri distincte, prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetãrii pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
(4) Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, în urma analizei documentelor de concurs, confirma sau infirma motivat rezultatele concursului şi transmite conducatorului autoritãţii de stat pentru cercetare-dezvoltare avizul pentru atribuirea prin ordin a titlurilor CS II şi CS I.
(5) Încadrarea pe funcţie, în gradele profesionale ştiinţifice II şi I se face prin decizie a conducatorului instituţiei sau al unitãţii de cercetare-dezvoltare, emisã în baza comunicãrii autoritãţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
(6) Confirmarea sau infirmarea deciziei de concurs pentru acordarea gradelor IDT I şi IDT II se face de cãtre autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.
ART. 18
(1) Gradul profesional, o data acordat, aparţine persoanei titulare pentru domeniul de cercetare-dezvoltare respectiv şi constituie titlu personal de care poate face uz în toate cazurile care implica imaginea sau drepturile personale.
(2) Pentru personalul atestat, gradele profesionale CS I, CS II, CS III în domeniul cercetãrii ştiinţifice, respectiv IDT I, IDT II şi IDT III în domeniul dezvoltãrii tehnologice, pentru care au fost dobândite, sunt recunoscute în orice instituţie sau unitate în care se desfãşoarã activitãţi în domeniile respective.
(3) În afarã procesului propriu-zis de acordare, gradul profesional se pãstreazã independent de ocuparea sau nu a unui post în cercetare-dezvoltare de o anume categorie.
ART. 19
Funcţiile şi gradele de cercetare-dezvoltare dobândite anterior se echivaleaza cu funcţiile corespunzãtoare gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare respective, stabilite prin prezenta lege, şi echivalarea se face prin ordin al conducatorului autoritãţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
ART. 20
Funcţiile de conducere şi coordonare ştiinţificã din instituţiile sau unitãţile de cercetare-dezvoltare, care sunt îndeplinite de cãtre personalul de cercetare-dezvoltare prevãzut la art. 6 lit. a), pot fi:
A. Funcţii de conducere:
a) director general sau director;
b) director ştiinţific;
c) director tehnic;
d) secretar ştiinţific;
e) şef compartiment cercetare-dezvoltare.
B. Funcţii de coordonare ştiinţificã:
a) director program cercetare-dezvoltare;
b) director proiect cercetare-dezvoltare;
c) şef program cercetare-dezvoltare;
d) şef proiect cercetare-dezvoltare.
ART. 21
(1) Funcţiile de conducere în activitatea de cercetare-dezvoltare se ocupa prin concurs.
(2) Funcţiile specifice de conducere din instituţiile sau unitãţile de cercetare-dezvoltare prevãzute la art. 20 se ocupa, în condiţiile legii, de personalul care îndeplineşte urmãtoarele condiţii minime:
a) pentru director general sau director, cel puţin CS II, care are şi atestat pentru management în cercetare-dezvoltare;
b) pentru director ştiinţific, cel puţin CS II;
c) pentru director tehnic sau secretar ştiinţific, cel puţin CS II la nivelul institutelor de cercetare-dezvoltare sau cel puţin CS III la nivelul staţiunilor sau al altor structuri;
d) pentru celelalte funcţii specifice de conducere prevãzute la art. 20, personal de cercetare-dezvoltare începând de la funcţia de CS III sau IDT III.
ART. 22
Cercetatorii ştiinţifici pot funcţiona ca personal didactic în instituţiile de învãţãmânt superior pe funcţii echivalente, cu respectarea prevederilor <>Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

CAP. IV
Drepturi şi obligaţii

ART. 23
Categoriile de personal prevãzute la art. 6 lit. a) şi b) beneficiazã, pe lângã drepturile prevãzute de lege pentru personalul încadrat în munca, şi de urmãtoarele drepturi:
a) de a avea acces la sursele de informare şi documentare necesare proiectelor de cercetare-dezvoltare la care participa, cu respectarea normelor de folosire şi publicare;
b) de a participa la elaborarea strategiei cercetãrii ştiinţifice şi dezvoltãrii tehnologice;
c) de a participa la manifestãri ştiinţifice cu comunicãri din rezultatele activitãţii de cercetare-dezvoltare şi de a publica lucrãri ştiinţifice, în condiţiile legii, cu sprijinul instituţiei sau al unitãţii, în limita resurselor financiare;
d) de a breveta rezultatele cercetãrii, în condiţiile legii, cu sprijinul instituţiei sau al unitãţii, în limita resurselor financiare;
e) de a fi recunoscute ca autori sau coautori ai unui demers ştiinţific şi de a fi recompensate conform legislaţiei din domeniu;
f) de a fi sprijinite de instituţie sau de unitate, în vederea perfecţionãrii pregãtirii lor profesionale, conform legii;
g) de a face parte din asociaţii profesionale, societãţi şi organizaţii ştiinţifice, naţionale şi internaţionale, fãrã ca prin activitatea desfasurata în aceste organisme sa între în conflict de interese cu unitatea unde presteazã activitatea de baza;
h) de a le fi recunoscuta şi stimulata performanta în domeniul cercetãrii-dezvoltãrii prin: premii, gratificatii, titluri, diplome, precum şi prin alte modalitãţi;
i) de a participa la competitii pentru finanţarea activitãţii ştiinţifice proprii, din fonduri bugetare sau private, în condiţiile legii;
j) de a participa ca expert, referent, membru în comisii de evaluare, consultant şi altele asemenea, la solicitarea altor instituţii sau agenţi economici, fãrã a intra în conflict de interese cu instituţia sau unitatea unde presteazã activitatea de baza şi de a fi remunerate pentru activitatea depusa;
k) de a putea obţine un venit lunar neplafonat, dacã în acelaşi timp cu execuţia temelor finanţate din fonduri de la bugetul de stat deruleazã şi proiecte finanţate din programe internaţionale la care România plãteşte cotizatie, precum şi dacã proiectul conduce, în timpul execuţiei şi dupã finalizare, la transferuri tehnologice sau valorificari;
l) de a obţine un venit lunar neplafonat, rezultat din execuţia proiectelor interne şi internaţionale;
m) de a desfasura activitãţi, prin cumul, privind cercetarea, învãţãmântul sau valorificarea cercetãrii în conformitate cu prevederile legilor în domeniu; acestea se pot exercita în interiorul sau în afarã instituţiei sau a unitãţii de cercetare în care sunt încadrate, cu respectarea prevederilor art. 24 lit. c);
n) de a beneficia, în condiţiile legii, de sporuri la salariul de baza, respectiv: doctorat, fidelitate, confidenţialitate şi alte sporuri prevãzute de lege sau în contractele colective de munca;
o) de a refuza motivat, din considerente morale şi etice, sa participe la cercetãri ştiinţifice care au un impact negativ asupra fiinţei umane şi asupra mediului natural;
p) de a solicita şi de a obţine cu prioritate aprobarea pentru a ocupa un post de grad inferior celui dobândit, dacã este în interes propriu.
ART. 24
Categoriile de personal prevãzute la art. 6 lit. a) şi b) au, pe lângã obligaţiile prevãzute de lege pentru personalul încadrat în munca, şi urmãtoarele obligaţii:
a) sa respecte etica şi deontologia activitãţii de cercetare-dezvoltare;
b) sa respecte drepturile de proprietate intelectualã şi confidenţialitatea convenitã cu colaboratorii şi cu finantatorii cercetãrii;
c) sa nu creeze conflict de interese sau concurenta neloialã în cazul cumulului de activitãţi, efectuat în condiţiile legii;
d) sa participe la formarea cercetatorilor tineri şi sa transmitã cunoştinţele şi experienta proprie în activitatea de cercetare-dezvoltare;
e) sa utilizeze patrimoniul tehnico-ştiinţific şi alte resurse ale instituţiei sau ale unitãţii exclusiv pentru activitãţi profesionale în interesul instituţiei sau al unitãţii angajatoare;
f) sa participe la evaluarea activitãţii de cercetare-dezvoltare, precum şi a rezultatelor proprii;
g) sa participe la competitii pentru programele internaţionale ale Comunitãţii Europene sau pentru programele rezultate din acordurile internaţionale de cooperare bilaterala la care România este parte;
h) sa desfãşoare activitatea ştiinţificã, tehnologicã sau de inovare fãrã a incalca drepturile şi libertãţile omului;
i) sa-şi dezvolte continuu cunoştinţele ştiinţifice şi tehnice şi sa contribuie la diseminarea informatiei şi culturii ştiinţifice şi tehnice, precum şi la constientizarea publicului şi a factorilor de decizie asupra rolului ştiinţei şi tehnicii;
j) sa participe la aplicarea, în condiţiile legii, a rezultatelor activitãţii proprii de cercetare-dezvoltare.
ART. 25
(1) La încetarea activitãţii în instituţie sau unitate, personalul de cercetare-dezvoltare nu poate folosi rezultatele ştiinţifice şi tehnice care au fost obţinute în unitate în cadrul unor lucrãri finanţate din fonduri publice, pe o durata de cel puţin 5 ani, fãrã acordul finanţatorului.
(2) Nerespectarea angajamentului prevãzut la alin. (1) constituie contravenţie şi se sancţioneazã cu amenda echivalenta cu 20 de salarii de CS I, la gradatia maxima.
(3) Plata amenzii nu exonereaza contravenienţii de la plata daunelor provocate.
(4) Contravenţia se constata şi amenda corespunzãtoare se aplica de reprezentantul autoritãţii de stat pentru cercetare-dezvoltare sub a carei autoritate se afla unitatea de cercetare-dezvoltare prejudiciata.
(5) Contravenţiei prevãzute la alin. (2) îi sunt aplicabile dispoziţiile <>Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 180/2002 , cu modificãrile ulterioare.

CAP. V
Formarea profesionalã şi pregãtirea personalului de cercetare-dezvoltare

ART. 26
Perfecţionarea profesionalã a personalului de cercetare-dezvoltare se realizeazã în principal prin urmãtoarele forme:
a) doctorat;
b) programe de formare continua;
c) programe de documentare şi schimburi de experienta la nivel naţional şi internaţional;
d) programe de specializare şi de cooperare interdisciplinare, la nivel naţional şi internaţional;
e) învãţãmânt postuniversitar, organizat potrivit legii;
f) burse de perfecţionare şi stagii de pregãtire şi documentare realizate în ţara sau în strãinãtate;
g) manifestãri ştiinţifice din ţara sau din strãinãtate.
ART. 27
În vederea sprijinirii instruirii şi mobilitatii personalului de cercetare-dezvoltare, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare şi ordonatorii principali de credite care finanţeazã activitãţi de cercetare-dezvoltare pot infiinta, în condiţiile legii, centre de instruire pentru personalul de cercetare-dezvoltare, precum şi din alte domenii.
ART. 28
Personalul cu funcţii de conducere este obligat sa se perfecţioneze în domeniul managementului pentru cercetare-dezvoltare. Pentru ocuparea funcţiilor de conducere şi menţinerea în aceste funcţii, care presupun şi responsabilitate administrativã, se organizeazã stagii de pregãtire şi perfecţionare în domeniul managementului pentru cercetare-dezvoltare.
ART. 29
Finanţarea activitãţilor de formare profesionalã continua se asigura din fonduri prevãzute cu aceasta destinaţie în bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor sau ale unitãţilor de cercetare-dezvoltare, precum şi în programele de formare profesionalã finanţate din surse interne şi internaţionale.
ART. 30
Personalul de cercetare-dezvoltare care urmeazã o forma de specializare în ţara sau în strãinãtate este obligat sa se angajeze, în scris, ca va lucra în cadrul unitãţii între 1 an şi 5 ani, proporţional cu costurile şi durata specializãrii. În cazul nerespectãrii acestui angajament pentru motive imputabile salariatului, acesta va suporta contravaloarea specializãrii.

CAP. VI
Mobilitatea personalului de cercetare-dezvoltare

ART. 31
Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare şi ordonatorii principali de credite care finanţeazã activitãţi de cercetare-dezvoltare asigura cadrul de reglementare compatibil cu spaţiul european şi mondial al cercetãrii-dezvoltãrii, pentru accesul cercetatorilor la patrimoniul tehnic şi ştiinţific, în condiţiile legii, şi pentru asigurarea unor condiţii atractive de munca.
ART. 32
(1) În instituţiile şi în unitãţile de cercetare-dezvoltare pot fi cuprinşi studenţi care sa lucreze în colective de specialişti din unitãţile respective.
(2) Instituţiile şi unitãţile de cercetare-dezvoltare pot acorda studenţilor din ultimii doi ani burse de studii. Plata acestor burse va fi condiţionatã de obligaţia absolvenţilor de a se angaja, pe o perioada determinata, prin angajamentul încheiat sub forma de contract, în unitatea de cercetare-dezvoltare finanţatoare. Cuantumul burselor va acoperi cheltuielile de studii.
ART. 33
(1) Academia Romana, academiile de ramura, institutele de învãţãmânt superior şi institutele naţionale de cercetare-dezvoltare pot propune autoritãţii de stat pentru cercetare-dezvoltare constituirea, pe perioade determinate, de centre sau colective mixte de specialişti, pentru realizarea unor strategii de ramura sau sectoriale pana la finalizarea acestora. Modalitatea de constituire şi funcţionare a centrelor şi colectivelor mixte de specialişti se stabileşte prin ordin al conducatorului autoritãţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
(2) Centrele sau colectivele mixte prevãzute la alin. (1) utilizeazã în comun mijloacele financiare şi materiale de care dispun, în scopul gestionãrii rationale a potenţialului uman de cercetare.
ART. 34
Pentru completarea şi dezvoltarea potenţialului uman angrenat în cercetare-dezvoltare, în programele instituţiilor de învãţãmânt superior vor fi cuprinse activitãţi pentru pregãtirea şi stimularea angajãrii tinerilor în instituţii sau în unitãţi de cercetare-dezvoltare.

CAP. VII
Dispoziţii tranzitorii şi finale

ART. 35
(1) Personalul de cercetare-dezvoltare atestat, care revine în activitatea de cercetare-dezvoltare dupã pãrãsirea acesteia pentru motive care nu îi sunt imputabile, se încadreazã la gradul ştiinţific dobândit anterior.
(2) Personalul atestat ştiinţific poate exercita prin cumul de funcţii activitãţi în cercetare-dezvoltare, învãţãmânt şi/sau producţie, în condiţiile prevãzute de lege.
(3) Beneficiazã de rezervarea postului şi pot exercita cumulat activitãţi de cercetare-dezvoltare, la gradul ştiinţific dobândit, persoanele alese în Parlament, numite în Guvern sau care îndeplinesc funcţii de specialitate specifice în aparatul Parlamentului, al Administraţiei Prezidenţiale şi al administraţiei publice centrale ori în serviciile publice descentralizate ale acesteia, precum şi cele alese sau numite de Parlament în alte organe şi organisme centrale ale statului, precum şi cele alese în conducerea Academiei Romane.
ART. 36
(1) Cercetatorii ştiinţifici gradul I pensionaţi pot desfasura, în condiţiile legii, activitãţi de cercetare-dezvoltare, salarizate prin cumul sau prin plata cu ora.
(2) La cerere, cercetatorii ştiinţifici gradul I pot fi mentinuti în continuare în funcţii de cercetare-dezvoltare, dupã împlinirea vârstei legale de pensionare, cu aprobarea anuala a consiliului ştiinţific.
(3) Personalul didactic universitar poate funcţiona ca personal de cercetare asociat în instituţiile, unitãţile sau structurile de cercetare-dezvoltare ale acestora, cu participare la conducerea şi execuţia programelor şi a proiectelor de cercetare-dezvoltare, precum şi la valorificarea rezultatelor acestora.
(4) Personalul didactic universitar poate încheia contracte sau convenţii de cooperare ştiinţificã şi de dezvoltare tehnologicã pe durata determinata cu instituţiile, unitãţile sau structurile de cercetare-dezvoltare ale acestora, în vederea participãrii la coordonarea şi execuţia programelor şi a proiectelor de cercetare-dezvoltare din Planul naţional sau planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare.
ART. 37
Cetãţenilor romani care au lucrat în strãinãtate în cercetare-dezvoltare li se echivaleaza integral, la cerere, vechimea în specialitate, pe baza documentelor care atesta acest lucru.
ART. 38
În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare va elabora Codul de etica şi deontologie profesionalã a personalului de cercetare-dezvoltare, care se aproba prin hotãrâre a Guvernului.

Aceasta lege a fost adoptatã de Senat în şedinţa din 12 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TARACILA

Aceasta lege a fost adoptatã de Camera Deputaţilor în şedinţa din 17 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
VIOREL HREBENCIUC

Bucureşti, 8 iulie 2003.
Nr. 319.
------------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016