Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 307 din 30 decembrie 2008  privind asocierea Guvernului Romaniei la Centrul European pentru Politici Sociale si Cercetare (CEPSC)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

LEGE nr. 307 din 30 decembrie 2008 privind asocierea Guvernului Romaniei la Centrul European pentru Politici Sociale si Cercetare (CEPSC)

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2008

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

ART. 1
Se aprobã asocierea ca membru cu drepturi depline a Guvernului României la Centrul European pentru Politici Sociale şi Cercetare (CEPSC), cu sediul la Viena.
ART. 2
Sumele necesare pentru plata cotizaţiei anuale se asigurã de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse.

Aceastã lege a fost adoptatã de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicatã.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
ROBERTA ALMA ANASTASE

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU PEREŞ

Bucureşti, 30 decembrie 2008.
Nr. 307.

STATUTUL
Centrului European pentru Politici Sociale şi Cercetare*)
_________
*) Traducere.

ART. I
Înfiinţare
(1) În considerarea Rezoluţiei 1.406(XLVI) a Consiliului Economic şi Social al Naţiunilor Unite, a recomandãrilor Conferinţei miniştrilor europeni responsabili cu politica socialã (Haga, august 1972), pe baza concluziilor şi recomandãrilor Grupului de lucru al Naţiunilor Unite privind cooperarea europeanã pentru dezvoltarea cercetãrii şi formãrii în domeniul politicilor sociale (Berna, februarie 1973) şi a rezultatelor pozitive ale consultãrilor organizate de secretarul general al Naţiunilor Unite cu membrii guvernelor cu privire la meritele înfiinţãrii Centrului European, comitetul fondator a agreat înfiinţarea Centrului European pentru Pregãtire Socialã şi Cercetare, denumit în continuare Centru, în conformitate cu acordul la care s-a ajuns de înfiinţare a unui asemenea centru, între Naţiunile Unite şi Guvernul Federal al Austriei.
În urma aprobãrii unanime a membrilor Consiliului de directori al Centrului, la reuniunea anualã a Consiliului din luna aprilie 1989, Centrul European pentru Pregãtire Socialã şi Cercetare a fost redenumit. Noul sãu nume, Centrul European pentru Politici Sociale şi Cercetare, a fost comunicat cãtre Vereinpolizei der Sicherheitsdirektion Wien, care a confirmat respectiva înregistrare prin Adresa din 30 mai 1989.
(2) Centrul va fi o instituţie autonomã şi se va baza pe cooperarea dintre Guvernul Federal al Austriei şi Naţiunile Unite, în special guvernele statelor membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, membrii agenţiilor specializate sau ale Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomicã, în special cele din Europa.
(3) Centrul va fi înfiinţat ca o instituţie nonprofit şi va fi supus legislaţiei şi jurisdicţiei ţãrii-gazdã.
(4) Sediul permanent al Centrului va fi la Viena.
ART. II
(1) Centrul va promova cooperarea dintre guvernele Naţiunilor Unite din regiunea Europei, organisme publice, interguvernamentale şi alte organizaţii internaţionale şi neguvernamentale, precum şi din sectorul privat, active în domeniul politicii sociale, cu un accent special pe politici şi cercetare. În acest scop, Centrul va colabora îndeaproape în special cu Centrul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Socialã şi Afaceri Umanitare, în derularea Programului de Dezvoltare Socialã Europeanã.
(2) Principalele funcţii ale Centrului sunt:
a) sã promoveze schimbul de experienţã în domeniul politicilor sociale în diferite regiuni, prin organizarea de seminarii şi reuniuni de experţi;
b) sã desfãşoare şi sã încurajeze cercetarea, inclusiv proiectele de cercetare care implicã o colaborare între Centru şi organizaţii, autoritãţi naţionale, alte organisme şi indivizi;
c) sã menţinã relaţii cu organizaţii, autoritãţi naţionale şi alte organisme şi indivizi, activi în domeniul politicii sociale.
ART. III
Mijloace de realizare a obiectivului
Este responsabilitatea Centrului sã facã uz de toate acele mijloace potrivite pentru realizarea obiectivelor stabilite la art. II. În mod special, Centrul va organiza grupuri de lucru, seminarii şi cursuri în vederea implementãrii de programe de pregãtire şi va desfãşura şi încuraja proiecte de cercetare. Pentru a fi capabil sã îşi îndeplineascã funcţiile, Centrul va fi dotat cu personalul necesar. Pe lângã directorul executiv, personalul Centrului va fi constituit din personal de instruire şi cercetare, alcãtuit din specialişti care pot fi, de asemenea, delegaţi de alte guverne, guvernul ţãrii-gazdã sau de Naţiunile Unite. Totuşi, personalul Naţiunilor Unite desemnat va opera doar pe termen scurt.
ART. IV
Participare
(1) Participarea este deschisã ţãrii-gazdã, altor state cooperante din regiunea Europei din sistemul Naţiunilor Unite, organismelor publice, organizaţiilor interguvernamentale şi altor organizaţii internaţionale şi neguvernamentale, precum şi sectorului privat. Participarea poate lua 3 forme: (a) "deplina cooperare", (b) "afilierea" şi (c) "sponsorizarea". Deplina cooperare şi afilierea sunt deschise statelor cooperante, iar sponsorizarea tuturor entitãţilor legale şi indivizilor.
a) Statutul de deplinã cooperare este condiţionat de:
(i) acceptarea statutului Centrului;
(ii) promovarea scopurilor Centrului prin cooperare activã;
(iii) numirea unui Oficial Naţional de Legãturã (ONL);
(iv) îndeplinirea obligaţiilor financiare cu privire la bugetul obişnuit al Centrului în vederea atingerii obiectivului Scalei Indicative de Evaluare.
b) Afilierea este condiţionatã de pct. (i), (ii) şi (iii), menţionate mai sus.
c) Sponsorizarea implicã subvenţii, granturi, donaţii în bani şi în naturã, inclusiv detaşarea de personal, fonduri alocate pentru programe etc., extinse cãtre Centru de cãtre persoane fizice şi juridice.
(2) Calitatea de membru în Consiliul directorilor este deschisã candidaţilor nominalizaţi de state care au statut de deplinã cooperare.
(3) În urma nominalizãrilor statelor interesate, Consiliul va propune candidaţii pentru desemnare de cãtre secretarul general al Naţiunilor Unite. Prin aceste nominalizãri, secretarul general va încerca sã realizeze un echilibru în reprezentarea statelor cu statut de deplinã cooperare, aflate în diferite etape de dezvoltare economicã şi socialã.
(4) Statele cu statut de deplinã cooperare au dreptul la beneficii speciale, care sunt revizuite periodic de cãtre Consiliu. Atât statele cu statut de deplinã cooperare, cât şi cele afiliate pot:
a) sã participe la adunãrile ONL;
b) sã primeascã publicaţii ale Centrului şi sã fie informate cu privire la activitãţile acestuia;
c) sã participe la reuniunile anuale deschise ale Consiliului de directori, cu statut de observatori;
d) sã participe, pe bazã de invitaţie, în organismele consultative.
(5) Fondurile necesare pentru atingerea obiectivelor stabilite la art. II vor fi constituite din taxe, pe baza Scalei Indicative de Evaluare. Aceastã Scalã Indicativã de Evaluare va fi revizuitã periodic şi ajustatã de Consiliu în funcţie de schimbãrile condiţiilor şi cerinţelor.
(6) Fonduri suplimentare vor fi constituite din contribuţii voluntare fãcute Centrului de Naţiunile Unite şi statele membre europene, agenţiile specializate ale Naţiunilor Unite, alte organizaţii internaţionale şi organizaţii private, precum şi indivizi. Totodatã, fondurile pot fi constituite din donaţii, moşteniri şi alte tipuri de contribuţii.
ART. V
Începerea activitãţilor şi anul de lucru
Anul de lucru va fi anul calendaristic.
ART. VI
Organizare
Organele Centrului vor fi:
a) Adunarea ONL;
b) Consiliul;
c) preşedintele;
d) conducerea;
e) auditorii.
ART. VII
Adunarea ONL şi Oficialii Naţionali de Legãturã (ONL)
Adunarea ONL este un organism consultativ permanent pe lângã Consiliul de directori. Este alcãtuitã din Oficialii Naţionali de Legãturã (ONL) desemnaţi de guvernele respective care iau parte la reuniunea anualã a Adunãrii ONL. Adunarea ONL este prezidatã de un membru al Consiliului, numit de Consiliu cu un an înainte, prin rotaţie. ONL este principalul punct de contact, care funcţioneazã ca un promotor activ al obiectivelor Centrului în ţara sa, precum şi al intereselor ţãrii sale în cadrul Centrului.
Adunarea raporteazã cu privire la prioritãţile naţionale, transmite recomandãri Consiliului cu privire la activitãţile din program ale Centrului şi aduce în atenţie orice chestiuni de interes pentru lucrãrile Centrului.
ART. VIII
Consiliul
(1) Consiliul se compune din 9 pânã la 12 membri numiţi de secretarul general al Naţiunilor Unite dintre candidaţii propuşi de Consiliu în conformitate cu art. IV.2, 6 membri numiţi de Guvernul Federal al Austriei şi reprezentantul secretarului general al Naţiunilor Unite, care va fi preşedintele Consiliului. O creştere a numãrului de membri ai Consiliului peste 9, alţii decât cei din ţara-gazdã, poate fi decisã cu o majoritate de trei pãtrimi a Consiliului. Creşterea Consiliului va fi determinatã de progresele realizate în atingerea ţintelor din Scala Indicativã de Evaluare.
(2) Membrii Consiliului vor fi numiţi pe o perioadã de 3 ani. Membrii reprezentând alte state decât ţara-gazdã pot fi realeşi pentru un nou mandat; membrii austrieci ai Consiliului pot fi realeşi pentru un mandat mai lung. Ca parte a sistemului de rotaţie, în fiecare an o treime din locurile în Consiliu devin vacante. În cazul în care un membru al Consiliului este temporar absent, va fi numit un supleant.
(3) Cei 9 pânã la 12 membri desemnaţi de secretarul general vor fi experţi în domeniul bunãstãrii şi dezvoltãrii sociale, aleşi pe baza calificãrilor profesionale, dintre cetãţenii statelor, altele decât Austria, care au statutul de deplinã cooperare cu Centrul.
(4) Directorul executiv al Centrului va fi din oficiu un membru al Consiliului, fãrã drept de vot.
(5) Consiliul va fi convocat anual la iniţiativa preşedintelui. Consiliul va analiza toate aspectele referitoare la activitãţile Centrului aduse la cunoştinţa sa de cãtre preşedinte şi directorul executiv.
(6) În fiecare an, directorul executiv va transmite Consiliului spre analizã şi aprobare un raport cuprinzând: (i) activitãţile anului precedent; şi (ii) activitãţile programate pentru anul urmãtor. Consiliul poate solicita rapoarte suplimentare şi poate modifica cerinţele de raportare (de exemplu, sã obţinã rapoarte care acoperã perioade mai mari de timp), în cazul în care acest lucru este necesar.
(7) Dupã ce autoritãţile competente ale ţãrii-gazdã, statele cooperante şi Naţiunile Unite au confirmat ce fonduri vor fi disponibile pentru perioada bugetarã relevantã, bugetul anual al Centrului va fi elaborat de directorul executiv. În acest scop, autoritãţile competente ale ţãrii-gazdã vor oferi asistenţã tehnicã. Bugetul anual va fi supus aprobãrii Consiliului. Deşi Consiliul poate face modificãri în bugetul propus în ceea ce priveşte fondurile alocate unor programe specifice, acesta nu trebuie sã creascã suma totalã a cheltuielilor considerate necesare pentru urmãtorii ani.
(8) De câte ori este posibil, Consiliul va lua decizii şi va face recomandãri în mod unanim. În cazul în care preşedintele va fi de pãrere cã nu este posibil pentru Consiliu sã ajungã la un acord unanim, se va recurge la vot. Fiecare membru are un vot. Deciziile vor fi luate cu majoritate simplã. Preşedintele nu va vota, cu excepţia cazului în care se înregistreazã un vot la egalitate. Pentru a se ajunge la decizii valide este necesarã prezenţa a mai mult de jumãtate din numãrul membrilor.
(9) Consiliul poate invita reprezentanţi ai organizaţiilor care fac parte din sistemul Naţiunilor Unite, ai organizaţiilor neguvernamentale cu statut consultativ pe lângã Consiliul Economic şi Social, precum şi reprezentanţi ai statelor cu statut de deplinã cooperare, pentru a participa la reuniuni pe propria lor cheltuialã.
(10) Consiliul poate desemna asemenea organisme suplimentare dupã cum considerã necesar. Acestea vor fi raportate Consiliului.
ART. IX
Preşedintele
(1) Preşedintele Consiliului va fi reprezentantul secretarului general al Naţiunilor Unite.
(2) Preşedintele va reprezenta Centrul în relaţiile externe şi va fi autorizat sã semneze în numele acestuia împreunã cu directorul executiv. El/ea poate totuşi autoriza directorul executiv sã semneze singur.
(3) Preşedintele va stabili agenda reuniunilor Consiliului, va convoca reuniunile şi le va prezida.
ART. X
Conducerea Centrului
(1) Directorul executiv are responsabilitatea conducerii Centrului.
(2) Directorul executiv va fi numit de Guvernul Federal al Austriei, în consultare cu secretarul general al Naţiunilor Unite; numirea acestuia va fi aprobatã de Consiliu. Funcţiile acestuia vor fi:
a) sã planifice şi sã direcţioneze activitãţile din programul Centrului;
b) sã organizeze şi sã direcţioneze administraţia Centrului şi sã desemneze ceilalţi membri ai personalului;
c) sã pregãteascã şi sã transmitã Consiliului rapoartele şi estimãrile bugetare anuale ale Centrului.
ART. XI
Auditorii
(1) Cei doi auditori vor fi numiţi de Consiliu şi nu trebuie sã fie membri ai acestuia.
(2) Auditorii vor participa la supervizarea operaţiunilor financiare curente şi vor audita declaraţia anualã de cheltuieli, care se va realiza o datã pe an. Ei vor raporta cu privire la audit.
ART. XII
Soluţionarea disputelor
În scopul soluţionãrii disputelor dintre membri, se va înfiinţa o curte de arbitraj. Aceasta va consta într-un preşedinte numit de Consiliu şi 2 reprezentanţi numiţi de pãrţile în litigiu. Decizia Curţii va fi finalã.
ART. XIII
Amendamente la statut
(1) Amendamente la prezentul statut pot fi fãcute de oricare stat cu statut de deplinã cooperare.
(2) Amendamentele propuse vor fi transmise în scris cãtre toate statele cu statut de deplinã cooperare, înaintea reuniunii Consiliului la care vor fi discutate amendamentele, astfel încât membrii sã poate face comentarii.
(3) Propunerile de amendamente la statut vor fi, de asemenea, comunicate a priori Naţiunilor Unite.
ART. XIV
(1) Potrivit prezentului statut, Centrul va fi considerat dizolvat dacã Consiliul decide sã îl dizolve sau dacã toate statele, cu excepţia unuia, se retrag din participare.
(2) În cazul în care se ia decizia de dizolvare a Centrului, Consiliul va decide, de asemenea, cu privire la utilizarea oricãrei proprietãţi rãmase. Bunurile existente vor fi folosite în conformitate cu obiectivele Centrului.

__________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016