Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 294 din 21 decembrie 2011  bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2012    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

LEGE nr. 294 din 21 decembrie 2011 bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2012

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 22 decembrie 2011
    Parlamentul României adoptã prezenta lege.

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Prezenta lege prevede şi autorizeazã pentru anul bugetar 2012 veniturile pe capitole şi subcapitole şi cheltuielile pe destinaţii şi pe ordonatori principali de credite pentru bugetul asigurãrilor sociale de stat, bugetul asigurãrilor pentru şomaj, bugetele instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii, precum şi reglementãri specifice exerciţiului bugetar al anului 2012.

    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii referitoare la bugetul asigurãrilor sociale de stat pe anul 2012

    ART. 2
    (1) Sinteza bugetului asigurãrilor sociale de stat detaliatã la venituri pe capitole, subcapitole şi paragrafe, dupã caz, iar la cheltuieli pe pãrţi, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, dupã caz, este prevãzutã în anexa nr. 1/03.
    (2) Bugetul asigurãrilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii se stabileşte la venituri în sumã de 48.460,9 milioane lei, iar la cheltuieli în sumã de 48.460,9 milioane lei.
    (3) Sistemul de asigurare pentru accidente de muncã şi boli profesionale se stabileşte la venituri în sumã de 268,9 milioane lei, iar la cheltuieli în sumã de 98 milioane lei, cu un excedent de 170,9 milioane lei.
    (4) Sinteza cheltuielilor bugetare pe surse de finanţare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, dupã caz, pe ordonatori principali de credite este prevãzutã în anexele nr. 2/03/01-04.
    (5) Sinteza proiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, Politicilor comune Agricolã şi de Pescuit, precum şi altor facilitãţi şi instrumente postaderare şi detalierea pe proiecte, numãrul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de bazã şi programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare, detaliate, sunt prevãzute în anexele nr. 3/03, 4/03 şi 5/03.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Dispoziţii referitoare la bugetul asigurãrilor pentru şomaj pe anul 2012

    ART. 3
    (1) Sinteza veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurãrilor pentru şomaj, detaliatã la venituri pe capitole, subcapitole şi paragrafe, dupã caz, iar la cheltuieli, pe pãrţi, capitole, subcapitole, paragrafe şi titluri, dupã caz, este prevãzutã în anexa nr. 1/04.
    (2) Bugetul asigurãrilor pentru şomaj, aferent sistemului asigurãrilor pentru şomaj, se stabileşte la venituri în sumã de 2.227,9 milioane lei, iar la cheltuieli în sumã de 2.227,9 milioane lei.
    (3) Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificãrile ulterioare, se stabileşte la venituri în sumã de 215,2 milioane lei, iar la cheltuieli în sumã de 27,1 milioane lei, cu un excedent de 188,1 milioane lei.
    (4) Sinteza cheltuielilor bugetare pe surse de finanţare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, dupã caz, este prevãzutã în anexa nr. 2/04.
    (5) Sinteza proiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, Politicilor comune Agricolã şi de Pescuit, precum şi altor facilitãţi şi instrumente postaderare şi detalierea pe proiecte, numãrul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de bazã şi programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare, detaliate, sunt prevãzute în anexele nr. 3/04, 4/04 şi 5/04.
    (6) Sinteza sumelor alocate pentru centrele regionale de formare profesionalã a adulţilor, care funcţioneazã în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncã, este prevãzutã în anexa nr. 6/04.

    CAP. II
    Responsabilitãţi în aplicarea prezentei legi

    ART. 4
    (1) Pentru anul 2012, finanţarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte care întrunesc criteriile de eligibilitate pentru finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, Politicilor comune Agricolã şi de Pescuit, altor programe/instrumente/ facilitãţi care funcţioneazã pe principiul rambursãrii integrale sau parţiale a cheltuielilor cãtre beneficiari se asigurã de la bugetul asigurãrilor sociale de stat sau, dupã caz, de la bugetul asigurãrilor pentru şomaj, în cazul beneficiarilor de proiecte care sunt finanţaţi din aceste bugete, cãrora le revine şi obligaţia corelativã a recuperãrii sumelor utilizate cu încãlcarea dispoziţiilor legale în vigoare.
    (2) Ordonatorul principal de credite poate asigura prin bugetele proprii finanţarea cheltuielilor aferente proiectelor/ propunerilor de proiecte ai cãror beneficiari sunt instituţii publice, aflate în coordonare sau subordonare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în condiţiile stabilite prin memorandumurile/contractele/deciziile/ordinele de finanţare.
    (3) Ordonatorii de credite finanţaţi integral sau parţial din bugetul asigurãrilor sociale de stat sau, dupã caz, din bugetul asigurãrilor pentru şomaj, care au calitatea de lider al unui parteneriat beneficiar al unui proiect finanţat din fonduri externe nerambursabile, pot asigura prin bugetele proprii cofinanţarea publicã pentru proiectele/propunerile de proiecte, în condiţiile stabilite prin acordul de parteneriat, anexã la memorandumul/ contractul/decizia/ordinul de finanţare.
    (4) Fondurile aferente cheltuielilor prevãzute la alin. (1) sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor de credite beneficiari de proiecte, precum şi în bugetele centrelor regionale de formare profesionalã a adulţilor, la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare", respectiv la capitolele şi subcapitolele corespunzãtoare de cheltuieli, potrivit destinaţiei acestora, pe baza fişei de fundamentare a proiectului propus la finanţare/finanţat, avizatã de principiu, din punctul de vedere al eligibilitãţii activitãţilor, de cãtre autoritatea de management/gestiune a programului/instrumentului/facilitãţii.
    (5) Fac excepţie de la prevederile alin. (4) privind obţinerea avizului de principiu al autoritãţii de management/gestiune a programului/instrumentului/facilitãţii:
    a) proiectele/propunerile de proiecte care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanţarea în cadrul programelor/instrumentelor/facilitãţilor care nu sunt gestionate de cãtre autoritãţi ale administraţiei publice din România;
    b) proiectele/propunerile de proiecte pentru ai cãror beneficiari sunt prevãzute reguli specifice privind avizarea în legislaţia privind gestionarea financiarã a fondurilor externe nerambursabile postaderare.
    (6) Se autorizeazã ordonatorul principal de credite al bugetelor de asigurãri sociale prevãzute la alin. (1) sã efectueze în cursul întregului an redistribuiri de fonduri între şi în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, astfel încât sã asigure implementarea corespunzãtoare a acestora, precum şi sã introducã anexe la bugetele acestuia cu proiecte noi şi sã modifice Programul de investiţii publice, dupã caz, în condiţiile prevãzute la alin. (4). Aceste modificãri vor fi comunicate lunar Ministerului Finanţelor Publice.
    ART. 5
    (1) Pentru cota-parte din plãţile efectuate aferente cheltuielilor prevãzute la art. 4 alin. (1), eligibilã a fi rambursatã din programe aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, Politicilor comune Agricolã şi de Pescuit sau din alte programe/instrumente/facilitãţi postaderare, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va solicita autoritãţii de management/gestiune a programului/instrumentului/facilitãţii rambursarea acesteia, în conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum şi cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de finanţare.
    (2) Sumele aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare, reprezentând contribuţia Comisiei Europene şi/sau a altor donatori externi la proiectele prevãzute la art. 4 alin. (1), se fac venit la bugetele din care au fost finanţate proiectele respective şi se vireazã la aceste bugete, conform prevederilor legale ale Uniunii Europene şi prevederilor naţionale care reglementeazã fiecare domeniu ce intrã în sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare, de cãtre autoritãţile de management/gestiune, Autoritatea de certificare şi platã sau de cãtre alte autoritãţi naţionale abilitate în acest sens în cadrul unor programe/facilitãţi sau instrumente postaderare, dupã caz.
    (3) Beneficiarii finanţaţi integral de la bugetul asigurãrilor sociale de stat sau, dupã caz, de la bugetul asigurãrilor pentru şomaj, care implementeazã proiecte finanţate în cadrul programelor/instrumentelor/facilitãţilor care nu sunt gestionate de cãtre autoritãţi ale administraţiei publice din România, vireazã cu celeritate în conturile de venituri ale acestor bugete sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective.
    ART. 6
    (1) Se interzice ordonatorului principal de credite al bugetului asigurãrilor sociale de stat şi al bugetului asigurãrilor pentru şomaj sã efectueze virãri de credite de la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare.
    (2) Sumele prevãzute la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare" nu pot fi redistribuite la alte naturi de cheltuieli pe parcursul anului 2012.
    (3) În condiţiile prevãzute de Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pe parcursul întregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua virãri de credite bugetare între titlurile, articolele şi alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare", cu încadrarea în totalul cheltuielilor aprobate prin buget.
    (4) Din sumele prevãzute la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare" se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru derularea corespunzãtoare a proiectelor finanţate de la acest titlu.
    ART. 7
    (1) Se interzice ordonatorului principal de credite sã efectueze virãri de credite bugetare de la titlul "Alte transferuri", alineatul "Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilã" la celelalte alineate şi articole de cheltuieli ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare.
    (2) Din sumele prevãzute la titlul "Alte transferuri" alineatul "Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilã" se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru derularea corespunzãtoare a obiectivelor cuprinse în aceste programe.
    ART. 8
    (1) În condiţiile prevãzute de Legea nr. 500/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în cursul întregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua virãri de credite bugetare între titlurile şi articolele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole, dupã caz, în vederea asigurãrii plãţii la scadenţã a cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme internaţionale, a derulãrii corespunzãtoare a programelor finanţate din fonduri ale Uniunii Europene pre- şi postaderare.
    (2) În condiţiile prevãzute de Legea nr. 500/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se autorizeazã ordonatorul principal de credite care identificã, pe parcursul exerciţiului bugetar anual, proiecte noi sau proiecte în derulare din anii anteriori finanţabile din fonduri externe nerambursabile postaderare şi care nu are în bugetul propriu titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare" sau articolul corespunzãtor sã introducã titlul şi articolul respectiv, cu condiţia existenţei fişelor de fundamentare a proiectelor propuse la finanţare/finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN), avizate de principiu de cãtre autoritatea de management/ gestiune a programului/instrumentului/ facilitãţii, şi sã modifice Programul de investiţii publice, dupã caz.
    (3) Prevederile alin. (2) se aplicã şi instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii, cu introducerea corespunzãtoare a modificãrilor atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli.
    (4) Ordonatorul principal de credite comunicã lunar Ministerului Finanţelor Publice modificãrile efectuate potrivit prevederilor alin. (1) şi (2), concomitent cu transmiterea formularelor de prezentare modificate în mod corespunzãtor şi, dupã caz, a formularelor de fundamentare.
    ART. 9
    Sunt interzise virãrile de credite bugetare între capitolele de cheltuieli aprobate pentru sistemul public de pensii şi cele pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncã şi boli profesionale.
    ART. 10
    Sunt interzise virãrile de credite bugetare între subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale.
    ART. 11
    (1) Prevederile de cheltuieli aprobate pentru prestaţii de asigurãri sociale şi asigurãri pentru şomaj care se realizeazã potrivit dispoziţiilor legale, direct de cãtre angajator, prin deducerea acestora din contribuţiile datorate se pot depãşi, modificându-se corespunzãtor prevederile bugetare atât la venituri, cât şi la cheltuieli, cu menţinerea echilibrului aprobat.
    (2) Ordonatorul principal de credite este abilitat sã efectueze modificãrile prevãzute la alin. (1) şi este obligat sã raporteze Ministerului Finanţelor Publice aceste modificãri atât distinct, cât şi prin evidenţierea în situaţiile financiare trimestriale, respectiv anuale.
    ART. 12
    Se interzice ordonatorului principal de credite sã efectueze virãri de credite bugetare de la titlul "Transferuri între unitãţi ale administraţiei publice" al capitolului 69.03 "Asigurãri şi asistenţã socialã pentru accidente de muncã şi boli profesionale" şi al capitolului 68.04 "Asigurãri şi asistenţã socialã" la celelalte titluri ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare, precum şi între alineatele acestui titlu de cheltuieli.
    ART. 13
    (1) Se interzice ordonatorului principal de credite al bugetului asigurãrilor sociale de stat şi al bugetului asigurãrilor pentru şomaj sã efectueze şi sã aprobe redistribuiri de credite bugetare de la obiectivele de investiţii în continuare, respectiv de la obiectivele de investiţii noi, la poziţia "Alte cheltuieli de investiţii", cuprinse în programele de investiţii publice, anexe la aceste bugete, cu excepţia proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile preaderare/postaderare.
    (2) Se autorizeazã Ministerul Finanţelor Publice, la propunerea ordonatorului principal de credite al bugetului asigurãrilor sociale de stat şi al bugetului asigurãrilor pentru şomaj, sã introducã modificãri în fişele obiectivelor/proiectelor/ categoriilor de investiţii, precum şi sã efectueze pe tot parcursul anului redistribuiri ale creditelor de angajament neutilizate, potrivit prevederilor alin. (1) şi cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate pe anul 2012 în programele de investiţii publice, anexe la aceste bugete.
    (3) Reparaţiile capitale aferente activelor fixe sunt incluse în Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii, la poziţia C "Alte cheltuieli de investiţii", categoria e "Alte cheltuieli asimilate investiţiilor", anexã la bugetul asigurãrilor sociale de stat şi la bugetul asigurãrilor pentru şomaj.
    ART. 14
    Ordonatorul principal de credite are obligaţia sã transmitã Ministerului Finanţelor Publice detalierea în structurã, pe funcţii, a numãrului maxim de posturi finanţate prin prezenta lege şi salariul mediu de bazã pe funcţii, din anul 2012, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
    ART. 15
    Drepturile de pensii obţinute în baza unor hotãrâri judecãtoreşti definitive şi irevocabile, ca urmare a contestãrii recalculãrii şi revizuirii efectuate pentru categoriile de pensii prevãzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor mãsuri în domeniul pensiilor şi de Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor mãsuri în domeniul pensiilor prevãzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor mãsuri în domeniul pensiilor, se suportã din bugetul asigurãrilor sociale de stat.
    ART. 16
    (1) În anul 2012, plata titlurilor executorii se efectueazã în cuantumul prevãzut pentru acest an prin Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevãzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 230/2011, din sumele aprobate la titlul "Cheltuieli de personal", în mod eşalonat, în tranşe trimestriale egale.
    (2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1) în bugetul asigurãrilor sociale de stat şi bugetul asigurãrilor pentru şomaj, la titlul "Cheltuieli de personal" sunt incluse şi fondurile aferente plãţii titlurilor executorii, în conformitate cu Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 71/2009, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 230/2011.

    CAP. III
    Dispoziţii finale

    ART. 17
    Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurãrilor sociale de stat pe anul 2012 este de 2.117 lei.
    ART. 18
    Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte, în condiţiile legii, astfel:
    a) în cazul asiguratului sau pensionarului, la 2.117 lei;
    b) în cazul unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 1.059 lei.
    ART. 19
    (1) Cotele de contribuţii sociale obligatorii pentru anul 2012 sunt cele prevãzute la art. 296^18 alin. (3) lit. a), d), e) şi f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (2) În cota de contribuţie individualã de asigurãri sociale prevãzutã la art. 296^18 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, este inclusã şi cota de 3,5% aferentã fondurilor de pensii administrate privat, prevãzutã de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 20
    În anul 2012, pentru plata drepturilor la domiciliul beneficiarilor, cheltuielile pentru transmiterea şi achitarea drepturilor finanţate din bugetul asigurãrilor sociale de stat şi a celor din bugetul asigurãrilor pentru şomaj se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1% asupra sumelor plãtite şi se suportã din bugetul din care se finanţeazã dreptul respectiv.
    ART. 21
    Anexele nr. 1/03-5/03 şi nr. 1/04-6/04 fac parte integrantã din prezenta lege.

    Aceastã lege a fost adoptatã de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicatã.

              PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                   ROBERTA ALMA ANASTASE

                   PREŞEDINTELE SENATULUI
                        VASILE BLAGA

    Bucureşti, 21 decembrie 2011.
    Nr. 294.

    ANEXA 1/03

                          BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
                                     pe anul 2012

                                      - SINTEZA -                                                                                 - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ Program │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2012 │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│0001 03 │VENITURI - TOTAL │48.729.781│
│0002 03 │I. VENITURI CURENTE │34.883.580│
│2000 03 │B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI │34.806.137│
│2003 │CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR │24.534.291│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat datorate de │ │
│ │angajatori │24.265.603│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de muncã şi │ │
│ │boli profesionale datorate de angajatori │ 268.688│
│ 01 │Contribuţii de asigurare pentru accidente de muncã şi │ │
│ │boli profesionale datorate de angajatori │ 268.447│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de muncã şi │ │
│ │boli profesionale pentru şomeri pe durata practicii │ │
│ │profesionale │ 241│
│2103 │CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR │10.271.846│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat datorate de │ │
│ │asiguraţi │12.409.878│
│ 04 │Contribuţia altor persoane asigurate │ 468.303│
│ 05 │Contribuţii facultative ale asiguraţilor │ 17.912│
│ 06 │Contribuţii de asigurare pentru accidente de muncã şi │ │
│ │boli profesionale datorate de alte persoane fizice │ │
│ │care încheie asigurarea │ 2│
│ 07 │Contribuţia la fondul de pensii, administrat privat │ │
│ │(se scade) │-2.724.211│
│ 09 │Contribuţii de asigurãri sociale de la persoane care │ │
│ │realizeazã venituri de naturã profesionalã cu caracter│ │
│ │ocazional │ 1.240│
│ 10 │Contribuţii de asigurãri sociale ale persoanelor care │ │
│ │realizeazã venituri de naturã profesionalã, altele │ │
│ │decât cele de naturã salariale, plãtite de angajatori │ 98.677│
│ 11 │Contribuţii de asigurãri sociale ale persoanelor │ │
│ │pentru perioadele în care acestea nu au avut calitatea│ │
│ │de asigurat în sistemul de pensii │ 45│
│2900 03 │C. VENITURI NEFISCALE │ 77.443│
│3000 03 │C1. VENITURI DIN PROPRIETATE │ 200│
│3003 │VENITURI DIN PROPRIETATE │ 100│
│ 07 │Alte venituri pentru asigurãrile de accidente de muncã│ │
│ │şi boli profesionale │ 100│
│3103 │VENITURI DIN DOBÂNZI │ 100│
│ 06 │Venituri din dobânzi ale sistemului de asigurãri de │ │
│ │accidente de muncã şi boli profesionale │ 100│
│3300 03 │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │ 77.243│
│3303 │VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI │ 77.243│
│ 11 │Contribuţia pentru bilete de tratament şi odihnã │ 77.243│
│4100 03 │IV. SUBVENŢII │13.834.101│
│4200 03 │SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE│13.834.101│
│4203 │SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT │13.834.101│
│ 24 │Subvenţii primite de bugetul asigurãrilor sociale │ │
│ │de stat │13.834.101│
│4503 │SUME PRIMITE DE LA UE/ALŢI DONATORI ÎN CONTUL │ │
│ │PLĂŢILOR EFECTUATE ŞI PREFINANŢĂRI │ 12.100│
│ 01 │Fondul European de Dezvoltare Regionalã │ 12.100│
│4903 01 │Venituri sistem public de pensii │48.460.891│
│4903 02 │Venituri sistem accidente de muncã şi boli │ │
│ │profesionale │ 268.890│
│5003 │CHELTUIELI - BUGET ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT │48.558.841│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │48.550.887│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 127.653│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 100.147│
│ 01 │Salarii de bazã │ 95.989│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncã │ 530│
│ 06 │Alte sporuri │ 200│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din afara unitãţii │ 150│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 82│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 3.196│
│ 02 │Cheltuieli salariale în naturã │ 14│
│ 04 │Locuinţa de serviciu folositã de salariat şi familia │ │
│ │sa │ 14│
│ 03 │Contribuţii │ 27.492│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 20.831│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 501│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 5.208│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de muncã şi │ │
│ │boli profesionale │ 150│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 802│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 465.536│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 31.285│
│ 01 │Furnituri de birou │ 3.419│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 73│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţa motricã │ 6.124│
│ 04 │Apã, canal şi salubritate │ 540│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 586│
│ 06 │Piese de schimb │ 236│
│ 07 │Transport │ 9│
│ 08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 5.671│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 150│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 14.477│
│ 02 │Reparaţii curente │ 1.800│
│ 03 │Hranã │ 150│
│ 01 │Hranã pentru oameni │ 150│
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 500│
│ 01 │Medicamente │ 300│
│ 02 │Materiale sanitare │ 200│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 509│
│ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 100│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 409│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 730│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 510│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 220│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 103│
│ 12 │Consultanţã şi expertizã │ 20│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 110│
│ 14 │Protecţia muncii │ 20│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 430.309│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 22│
│ 03 │Prime de asigurare non-viaţã │ 260│
│ 04 │Chirii │ 1.700│
│ 06 │Prestãri servicii pentru transmiterea drepturilor │ 408.067│
│ 09 │Executarea silitã a creanţelor bugetare │ 10│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 20.250│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 30.000│
│ 03 │Alte dobânzi │ 30.000│
│ 02 │Dobânda datoratã trezoreriei statului │ 30.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 806│
│ 01 │Transferuri curente │ 806│
│ 21 │Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurãri│ │
│ │pentru accidente de muncã şi boli profesionale, cãtre │ │
│ │bugetul fondului naţional unic de asigurãri sociale de│ │
│ │sãnãtate, reprezentând contribuţia de asigurãri │ │
│ │sociale de sãnãtate pentru persoanele aflate în │ │
│ │concediu medical din cauzã de accident de muncã sau │ │
│ │boalã profesionalã │ 698│
│ 44 │Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurãri│ │
│ │pentru accidente de muncã şi boli profesionale, cãtre │ │
│ │bugetul fondului naţional unic de asigurãri sociale de│ │
│ │sãnãtate, pentru concedii şi indemnizaţii │ │
│ │datorate persoanelor aflate în incapacitate temporarã │ │
│ │de muncã din cauzã de accident de muncã sau boalã │ │
│ │profesionalã │ 108│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 100│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 100│
│ 17 │Transferuri pentru programe şi proiecte de prevenire a│ │
│ │accidentelor de muncã şi a bolilor profesionale │ 100│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 48.232│
│ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionalã │ │
│ │(FEDR) │ 7.626│
│ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 40.606│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │47.878.560│
│ 01 │Asigurãri sociale │47.130.770│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 747.790│
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 445.291│
│ 02 │Ajutoare sociale în naturã │ 302.499│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 7.954│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 7.954│
│ 01 │Active fixe │ 6.070│
│ 01 │Construcţii │ 4.270│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 500│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active corporale │ 800│
│ 30 │Alte active fixe │ 500│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 1.884│
│6800 03 │Partea a III-a CHELTUIELI │ │
│ │SOCIAL-CULTURALE │48.558.841│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │48.550.887│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 127.653│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 465.536│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 30.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 806│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 100│
│ 56 │TITLUL VIII PROGRAME CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 48.232│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │47.878.560│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 7.954│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 7.954│
│6803 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │48.460.891│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │48.453.037│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 122.547│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 96.141│
│ 01 │Salarii de bazã │ 92.213│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncã │ 500│
│ 06 │Alte sporuri │ 200│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din afara unitãţii │ 150│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 78│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 3.000│
│ 02 │Cheltuieli salariale în naturã │ 14│
│ 04 │Locuinţa de serviciu folositã de salariat şi familia │ │
│ │sa │ 14│
│ 03 │Contribuţii │ 26.392│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 19.998│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 481│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 5.000│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de muncã şi │ │
│ │boli profesionale │ 144│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 769│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 464.078│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 30.604│
│ 01 │Furnituri de birou │ 3.359│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 70│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţa motricã │ 6.000│
│ 04 │Apã, canal şi salubritate │ 528│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 430│
│ 06 │Piese de schimb │ 230│
│ 07 │Transport │ 9│
│ 08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 5.611│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 150│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 14.217│
│ 02 │Reparaţii curente │ 1.800│
│ 03 │Hranã │ 150│
│ 01 │Hranã pentru oameni │ 150│
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 500│
│ 01 │Medicamente │ 300│
│ 02 │Materiale sanitare │ 200│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 500│
│ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 100│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 400│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 700│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 500│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 200│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 100│
│ 12 │Consultanţã şi expertizã │ 20│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 100│
│ 14 │Protecţia muncii │ 20│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 429.584│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 20│
│ 03 │Prime şi asigurare non-viaţã │ 200│
│ 04 │Chirii │ 1.700│
│ 06 │Prestãri servicii pentru transmiterea drepturilor │ 407.454│
│ 09 │Executarea silitã a creanţelor bugetare │ 10│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 20.200│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 30.000│
│ 03 │Alte dobânzi │ 30.000│
│ 02 │Dobânda datoratã trezoreriei statului │ 30.000│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 48.232│
│ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare │ │
│ │Regionalã (FEDR) │ 7.626│
│ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 40.606│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │47.788.180│
│ 01 │Asigurãri sociale │47.069.426│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 718.754│
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 424.874│
│ 02 │Ajutoare sociale în naturã │ 293.880│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 7.854│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 7.854│
│ 01 │Active fixe │ 5.970│
│ 01 │Construcţii │ 4.270│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 500│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active corporale │ 700│
│ 30 │Alte active fixe │ 500│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 1.884│
│ 03 │Pensii şi ajutoare pentru bãtrâneţe │47.069.426│
│ 04 │Asistenţa acordatã persoanelor în vârstã │ 293.880│
│ 09 │Ajutoare pentru urmaşi │ 424.874│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurãrilor şi asistenţei│ │
│ │sociale │ 672.711│
│ 02 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor │ 407.465│
│ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 265.246│
│6903 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE │ │
│ │MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE │ 97.950│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 97.850│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 5.106│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 4.006│
│ 01 │Salarii de bazã │ 3.776│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncã │ 30│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 4│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 196│
│ 03 │Contribuţii │ 1.100│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 833│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 20│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 208│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de muncã şi │ │
│ │boli profesionale │ 6│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 33│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.458│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 681│
│ 01 │Furnituri de birou │ 60│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 3│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţa motricã │ 124│
│ 04 │Apã, canal şi salubritate │ 12│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 156│
│ 06 │Piese de schimb │ 6│
│ 08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 60│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 260│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 9│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 9│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 30│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 10│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 20│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 3│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 10│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 725│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 2│
│ 03 │Prime de asigurare non-viaţã │ 60│
│ 06 │Prestãri servicii pentru transmiterea drepturilor │ 613│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 50│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 806│
│ 01 │Transferuri curente │ 806│
│ 21 │Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurãri│ │
│ │pentru accidente de muncã şi boli profesionale, cãtre │ │
│ │bugetul fondului naţional unic de asigurãri sociale de│ │
│ │sãnãtate, reprezentând contribuţia de asigurãri │ │
│ │sociale de sãnãtate pentru persoanele aflate în │ │
│ │concediu medical din cauzã de accident de muncã sau │ │
│ │boalã profesionalã │ 698│
│ 44 │Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurãri│ │
│ │pentru accidente de muncã şi boli profesionale, cãtre │ │
│ │bugetul fondului naţional unic de asigurãri sociale de│ │
│ │sãnãtate, pentru concedii şi indemnizaţii │ │
│ │datorate persoanelor aflate în incapacitate temporarã │ │
│ │de muncã din cauzã de accident de muncã sau boalã │ │
│ │profesionalã │ 108│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 100│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 100│
│ 17 │Transferuri pentru programe şi proiecte de prevenire a│ │
│ │accidentelor de muncã şi a bolilor profesionale │ 100│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 90.380│
│ 01 │Asigurãri sociale │ 61.344│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 29.036│
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 20.417│
│ 02 │Ajutoare sociale în naturã │ 8.619│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 100│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 100│
│ 01 │Active fixe │ 100│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active corporale │ 100│
│ 03 │Pensii şi ajutoare pentru bãtrâneţe │ 61.344│
│ 05 │Asistenţã socialã în caz de boli şi invaliditãţi │ 27.190│
│ 01 │Asistenţã socialã în caz de boli │ 13.488│
│ 02 │Asistenţã socialã în caz de invaliditate │ 13.702│
│ 07 │Asigurãri pentru şomaj │ 102│
│ 09 │Ajutoare pentru urmaşi │ 2.550│
│ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ 100│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii │ │
│ │sociale │ 100│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurãrilor şi asistenţei│ │
│ │sociale │ 6.664│
│ 02 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor │ 613│
│ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 6.051│
│9903 │EXCEDENT/DEFICIT │ 170.940│
│9903 11 │Excedent/Deficit sistem accidente de muncã şi boli │ │
│ │profesionale │ 170.940│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘    ANEXA 2/03/01

    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI
    SOCIALE

                          Bugetul asigurãrilor sociale de stat
                                     pe anul 2012
                                                                                  - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ Program │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2012 │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│5003 │CHELTUIELI - BUGET ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT │44.131.743│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │44.123.789│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 127.653│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 100.147│
│ 01 │Salarii de bazã │ 95.989│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncã │ 530│
│ 06 │Alte sporuri │ 200│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din afara unitãţii │ 150│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 82│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 3.196│
│ 02 │Cheltuieli salariale în naturã │ 14│
│ 04 │Locuinţa de serviciu folositã de salariat şi familia │ │
│ │sa │ 14│
│ 03 │Contribuţii │ 27.492│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 20.831│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 501│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 5.208│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de muncã şi │ │
│ │boli profesionale │ 150│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 802│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 441.870│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 31.274│
│ 01 │Furnituri de birou │ 3.419│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 73│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţa motricã │ 6.124│
│ 04 │Apã, canal şi salubritate │ 540│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 586│
│ 06 │Piese de schimb │ 236│
│ 07 │Transport │ 9│
│ 08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 5.660│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 150│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 14.477│
│ 02 │Reparaţii curente │ 1.800│
│ 03 │Hranã │ 150│
│ 01 │Hranã pentru oameni │ 150│
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 500│
│ 01 │Medicamente │ 300│
│ 02 │Materiale sanitare │ 200│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 509│
│ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 100│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 409│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 730│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 510│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 220│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 103│
│ 12 │Consultanţã şi expertizã │ 20│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 110│
│ 14 │Protecţia muncii │ 20│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 406.654│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 22│
│ 03 │Prime de asigurare non-viaţã │ 260│
│ 04 │Chirii │ 1.700│
│ 06 │Prestãri servicii pentru transmiterea drepturilor │ 384.412│
│ 09 │Executarea silitã a creanţelor bugetare │ 10│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 20.250│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 30.000│
│ 03 │Alte dobânzi │ 30.000│
│ 02 │Dobânda datoratã trezoreriei statului │ 30.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 806│
│ 01 │Transferuri curente │ 806│
│ 21 │Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurãri│ │
│ │pentru accidente de muncã şi boli profesionale, cãtre │ │
│ │bugetul fondului naţional unic de asigurãri sociale de│ │
│ │sãnãtate, reprezentând contribuţia de asigurãri │ │
│ │sociale de sãnãtate pentru persoanele aflate în conce-│ │
│ │diu medical din cauzã de accident de muncã sau boalã │ │
│ │profesionalã │ 698│
│ 44 │Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurãri│ │
│ │pentru accidente de muncã şi boli profesionale, cãtre │ │
│ │bugetul fondului naţional unic de asigurãri sociale de│ │
│ │sãnãtate, pentru concedii şi indemnizaţii │ │
│ │datorate persoanelor aflate în incapacitate temporarã │ │
│ │de muncã din cauzã de accident de muncã sau boalã │ │
│ │profesionalã │ 108│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 100│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 100│
│ 17 │Transferuri pentru programe şi proiecte de prevenire a│ │
│ │accidentelor de muncã şi a bolilor profesionale │ 100│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 48.232│
│ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionalã │ │
│ │(FEDR) │ 7.626│
│ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 40.606│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │43.475.128│
│ 01 │Asigurãri sociale │42.738.948│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 736.180│
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 433.781│
│ 02 │Ajutoare sociale în naturã │ 302.399│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 7.954│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 7.954│
│ 01 │Active fixe │ 6.070│
│ 01 │Construcţii │ 4.270│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 500│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active corporale │ 800│
│ 30 │Alte active fixe │ 500│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 1.884│
│6800 03 │Partea aIII-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │44.131.743│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │44.123.789│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 127.653│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 441.870│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 30.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 806│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 100│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 48.232│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │43.475.128│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 7.954│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 7.954│
│6803 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │44.033.793│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │44.025.939│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 122.547│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 96.141│
│ 01 │Salarii de bazã │ 92.213│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncã │ 500│
│ 06 │Alte sporuri │ 200│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din afara unitãţii │ 150│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 78│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 3.000│
│ 02 │Cheltuieli salariale în naturã │ 14│
│ 04 │Locuinţa de serviciu folositã de salariat şi familia │ │
│ │sa │ 14│
│ 03 │Contribuţii │ 26.392│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 19.998│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 481│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 5.000│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de muncã şi │ │
│ │boli profesionale │ 144│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 769│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 440.412│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 30.593│
│ 01 │Furnituri de birou │ 3.359│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 70│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţa motricã │ 6.000│
│ 04 │Apã, canal şi salubritate │ 528│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 430│
│ 06 │Piese de schimb │ 230│
│ 07 │Transport │ 9│
│ 08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 5.600│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 150│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 14.217│
│ 02 │Reparaţii curente │ 1.800│
│ 03 │Hranã │ 150│
│ 01 │Hranã pentru oameni │ 150│
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 500│
│ 01 │Medicamente │ 300│
│ 02 │Materiale sanitare │ 200│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 500│
│ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 100│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 400│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 700│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 500│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 200│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 100│
│ 12 │Consultanţã şi expertizã │ 20│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 100│
│ 14 │Protecţia muncii │ 20│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 405.929│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 20│
│ 03 │Prime de asigurare non-viaţã │ 200│
│ 04 │Chirii │ 1.700│
│ 06 │Prestãri servicii pentru transmiterea drepturilor │ 383.799│
│ 09 │Executarea silitã a creanţelor bugetare │ 10│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 20.200│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 30.000│
│ 03 │Alte dobânzi │ 30.000│
│ 02 │Dobânda datoratã trezoreriei statului │ 30.000│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 48.232│
│ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionalã │ │
│ │(FEDR) │ 7.626│
│ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 40.606│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │43.384.748│
│ 01 │Asigurãri sociale │42.677.604│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 707.144│
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 413.364│
│ 02 │Ajutoare sociale în naturã │ 293.780│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 7.854│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 7.854│
│ 01 │Active fixe │ 5.970│
│ 01 │Construcţii │ 4.270│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 500│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active corporale │ 700│
│ 30 │Alte active fixe │ 500│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 1.884│
│ 03 │Pensii şi ajutoare pentru bãtrâneţe │42.677.604│
│ 04 │Asistenţã acordatã persoanelor în vârstã │ 293.780│
│ 09 │Ajutoare pentru urmaşi │ 413.364│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurãrilor şi asistenţei│ │
│ │sociale │ 649.045│
│ 02 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor │ 383.799│
│ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 265.246│
│6903 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE │ │
│ │MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE │ 97.950│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 97.850│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 5.106│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 4.006│
│ 01 │Salarii de bazã │ 3.776│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncã │ 30│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 4│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 196│
│ 03 │Contribuţii │ 1.100│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 833│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 20│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 208│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de muncã şi │ │
│ │boli profesionale │ 6│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 33│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.458│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 681│
│ 01 │Furnituri de birou │ 60│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 3│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţa motricã │ 124│
│ 04 │Apã, canal şi salubritate │ 12│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 156│
│ 06 │Piese de schimb │ 6│
│ 08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 60│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 260│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 9│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 9│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 30│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 10│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 20│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 3│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 10│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 725│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 2│
│ 03 │Prime de asigurare non-viaţã │ 60│
│ 06 │Prestãri servicii pentru transmiterea drepturilor │ 613│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 50│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 806│
│ 01 │Transferuri curente │ 806│
│ 21 │Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurãri│ │
│ │pentru accidente de muncã şi boli profesionale, cãtre │ │
│ │bugetul fondului naţional unic de asigurãri sociale de│ │
│ │sãnãtate, reprezentând contribuţia de asigurãri │ │
│ │sociale de sãnãtate pentru persoanele aflate în conce-│ │
│ │diu medical din cauzã de accident de muncã sau boalã │ │
│ │profesionalã │ 698│
│ 44 │Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurãri│ │
│ │pentru accidente de muncã şi boli profesionale, cãtre │ │
│ │bugetul fondului naţional unic de asigurãri sociale de│ │
│ │sãnãtate, pentru concedii şi indemnizaţii │ │
│ │datorate persoanelor aflate în incapacitate temporarã │ │
│ │de muncã din cauzã de accident de muncã sau boalã │ │
│ │profesionalã │ 108│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 100│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 100│
│ 17 │Transferuri pentru programe şi proiecte de prevenire a│ │
│ │accidentelor de muncã şi a bolilor profesionale │ 100│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 90.380│
│ 01 │Asigurãri sociale │ 61.344│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 29.036│
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 20.417│
│ 02 │Ajutoare sociale în naturã │ 8.619│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 100│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 100│
│ 01 │Active fixe │ 100│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active corporale │ 100│
│ 03 │Pensii şi ajutoare pentru bãtrâneţe │ 61.344│
│ 05 │Asistenţã socialã în caz de boli şi invaliditãţi │ 27.190│
│ 01 │Asistenţã socialã în caz de boli │ 13.488│
│ 02 │Asistenţã socialã în caz de invaliditate │ 13.702│
│ 07 │Asigurãri pentru şomaj │ 102│
│ 09 │Ajutoare pentru urmaşi │ 2.550│
│ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ 100│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii │ │
│ │sociale │ 100│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurãrilor şi asistenţei│ │
│ │sociale │ 6.664│
│ 02 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor │ 613│
│ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 6.051│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘
    ANEXA 2/03/02

    MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

                          Bugetul asigurãrilor sociale de stat
                                     pe anul 2012
                                                                                  - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ Program │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2012 │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│5003 │BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT │ 2.470.794│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.470.794│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 11.555│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 11.555│
│ 06 │Prestãri servicii pentru transmiterea drepturilor │ 11.555│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 2.459.239│
│ 01 │Asigurãri sociale │ 2.453.239│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 6.000│
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 6.000│
│6800 03 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │ 2.470.794│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.470.794│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 11.555│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 2.459.239│
│6803 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 2.470.794│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.470.794│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 11.555│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 11.555│
│ 06 │Prestãri servicii pentru transmiterea drepturilor │ 11.555│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 2.459.239│
│ 01 │Asigurãri sociale │ 2.453.239│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 6.000│
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 6.000│
│ 03 │Pensii şi ajutoare pentru bãtrâneţe │ 2.453.239│
│ 09 │Ajutoare pentru urmaşi │ 6.000│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurãrilor şi asistenţei│ │
│ │sociale │ 11.555│
│ 02 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor │ 11.555│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘    ANEXA 2/03/03

    MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

                          Bugetul asigurãrilor sociale de stat
                                     pe anul 2012
                                                                                  - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ Program │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2012 │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│5003 │BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT │ 1.629.020│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.629.020│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 9.100│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 9.100│
│ 06 │Prestãri servicii pentru transmiterea drepturilor │ 9.100│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 1.619.920│
│ 01 │Asigurãri sociale │ 1.614.553│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 5.367│
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 5.267│
│ 02 │Ajutoare sociale în naturã │ 100│
│6800 03 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │ 1.629.020│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.629.020│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 9.100│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 1.619.920│
│6803 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 1.629.020│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.629.020│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 9.100│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 9.100│
│ 06 │Prestãri servicii pentru transmiterea drepturilor │ 9.100│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 1.619.920│
│ 01 │Asigurãri sociale │ 1.614.553│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 5.367│
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 5.267│
│ 02 │Ajutoare sociale în naturã │ 100│
│ 03 │Pensii şi ajutoare pentru bãtrâneţe │ 1.614.553│
│ 04 │Asistenţã acordatã persoanelor în vârstã │ 100│
│ 09 │Ajutoare pentru urmaşi │ 5.267│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurãrilor şi asistenţei│ │
│ │sociale │ 9.100│
│ 02 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor │ 9.100│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘    ANEXA 2/03/04

    SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII

                          Bugetul asigurãrilor sociale de stat
                                     pe anul 2012
                                                                                  - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ Program │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2012 │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│5003 │BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT │ 327.284│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 327.284│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 3.011│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 11│
│ 08 │Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 11│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 3.000│
│ 06 │Prestãri servicii pentru transmiterea drepturilor │ 3.000│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 324.273│
│ 01 │Asigurãri sociale │ 324.030│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 243│
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 243│
│6800 03 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │ 327.284│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 327.284│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 3.011│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 324.273│
│6803 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 327.284│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 327.284│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 3.011│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 11│
│ 08 │Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 11│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 3.000│
│ 06 │Prestãri servicii pentru transmiterea drepturilor │ 3.000│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 324.273│
│ 01 │Asigurãri sociale │ 324.030│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 243│
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 243│
│ 03 │Pensii şi ajutoare pentru bãtrâneţe │ 324.030│
│ 09 │Ajutoare pentru urmaşi │ 243│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurãrilor şi asistenţei│ │
│ │sociale │ 3.011│
│ 02 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor │ 3.011│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘    ANEXA 3/03

    Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                                        SINTEZA
         proiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul programelor aferente
          Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolã şi de Pescuit,
                    precum şi altor facilitãţi şi instrumente postaderare
                                                                                                                    mii lei
┌──────────────────────────────────────┬───────────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│Cod Denumirea program │ Valoarea │Realizãri│Realizãri│Execuţie│ Propu- │Estimãri│Estimãri │Estimãri │ Anii │
│ instrument/facilitate │ totalã │ pânã în │ 2010 │prelimi-│ neri │ 2013 │ 2014 │ 2015 │ urmãtori│
│ │ │anul 2009│ │ natã │ 2012 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ 2011 │ │ │ │ │ │
└──────────────────────────────────────┴───────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
 5000 TOTAL GENERAL
   I. Credite de angajament 76.295 0 0 21.883 54.412 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 76.295 0 0 15.776 48.232 12.287 0 0 0

 68035601 Programe din Fondul European
          de Dezvoltare Regionalã(FEDR)
   I. Credite de angajament 26.659 0 0 10.669 15.990 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 26.659 0 0 6.746 7.626 12.287 0 0 0

 68035601 Programe din Fondul European
          de Dezvoltare Regionalã (FEDR)
 1711 Servicii publice electronice destinate cetãţenilor, contribuabili şi beneficiari ai sistemului public de pensii şi
      din sistemul accidentelor de muncã şi bolilor profesionale
   I. Credite de angajament 26.659 0 0 10.669 15.990 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 26.659 0 0 6.746 7.626 12.287 0 0 0

 68035601
 6803560101 Finanţarea naţionalã
   I. Credite de angajament 3.951 0 0 1.581 2.370 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 3.951 0 0 1.000 1.130 1.821 0 0 0

 68035601
 6803560102 Finanţarea externã nerambursabilã
   I. Credite de angajament 17.548 0 0 7.023 10.525 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 17.548 0 0 4.440 5.020 8.088 0 0 0

 68035601
 6803560103 Cheltuieli neeligibile
   I. Credite de angajament 5.160 0 0 2.065 3.095 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 5.160 0 0 1.306 1.476 2.378 0 0 0

 68035602 Programe din Fondul Social European (FSE)
   I. Credite de angajament 49.636 0 0 11.214 38.422 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 49.636 0 0 9.030 40.606 0 0 0 0

 68035602 Programe din Fondul Social European (FSE)
 1709 Dezvoltarea competenţelor digitale şi manageriale în rândul personalului din cadrul CNPAS şi caselor teritoriale de pensii
   I. Credite de angajament 1.374 0 0 550 824 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 1.374 0 0 550 824 0 0 0 0

 68035602 Programe din Fondul Social European (FSE)
 1710 Implementarea unui sistem modern de mãsurare a performanţelor activitãţii caselor judeţene de pensii
   I. Credite de angajament 3.020 0 0 908 2.112 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 3.020 0 0 333 2.687 0 0 0 0

 68035602 Programe din Fondul Social European (FSE)
 2022 Simplificarea şi automatizarea schimbului de date între CNPP şi alte instituţii publice cu care interacţioneazã;
          date integrate prin automatizarea fluxurilor informaţionale interne şi externe (DIAFIX)
   I. Credite de angajament 23.152 0 0 9.756 13.396 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 23.152 0 0 8.147 15.005 0 0 0 0

 68035602 Programe din Fondul Social European (FSE)
 2142 Îmbunãtãţirea gestiunii documetelor în Casa Naţionalã de Pensii şi Alte drepturi de Asigurãri Sociale şi
          instituţiile sale subordonate
   I. Credite de angajament 22.090 0 0 0 22.090 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 22.090 0 0 0 22.090 0 0 0 0

 68035602
 6803560201 Finanţare naţionalã
   I. Credite de angajament 6.029 0 0 1.363 4.666 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 6.029 0 0 1.100 4.929 0 0 0 0

 68035602
 6803560202 Finanţare externã nerambursabilã
    I. Credite de angajament 34.170 0 0 7.722 26.448 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 34.170 0 0 6.231 27.939 0 0 0 0

 68035602
 6803560203 Cheltuieli neeligibile
    I. Credite de angajament 9.437 0 0 2.129 7.308 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 9.437 0 0 1.699 7.738 0 0 0 0    ANEXA 3/03/01

    Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
    Program/facilitate/instrument: 02 - Program Operaţional Sectorial Creşterea Competitivitãţii Economice (POS CCE)

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                                FIŞA PROIECTULUI
          finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
          Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi
          de Pescuit şi a altor facilitaţi şi instrumente postaderare                                                                                                                  - mii lei -
┌──────────────────────────────────────┬───────────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│ Denumirea şi codul │ Valoarea │Realizãri│Realizãri│Execuţie│ Propu- │Estimãri│Estimãri │Estimãri │ Anii │
│ proiectului/surse │ totalã │ pânã în │ 2010 │prelimi-│ neri │ 2013 │ 2014 │ 2015 │ urmãtori│
│ de finanţare │ │anul 2009│ │ natã │ 2012 │ │ │ │ │
└──────────────────────────────────────┴───────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
 Proiectul: 1711 Servicii publice electronice destinate cetãţenilor, contribuabili şi beneficiari ai sistemului public de
                 pensii şi din sistemul accidentelor de muncã şi boli profesionale

 Fond de finanţare: 01 Fondul European de Dezvoltare Regionalã (FEDR)

 5000 TOTAL GENERAL
   I. Credite de angajament 26.659 0 0 10.669 15.990 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 26.659 0 0 6.746 7.626 12.287 0 0 0

 5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
   I. Credite de angajament 26.659 0 0 10.669 15.990 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 26.659 0 0 6.746 7.626 12.287 0 0 0

 6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
   I. Credite de angajament 26.659 0 0 10.669 15.990 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 26.659 0 0 6.746 7.626 12.287 0 0 0

 680356 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
   I. Credite de angajament 26.659 0 0 10.669 15.990 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 26.659 0 0 6.746 7.626 12.287 0 0 0

 68035601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionalã (FEDR)
   I. Credite de angajament 26.659 0 0 10.669 15.990 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 26.659 0 0 6.746 7.626 12.287 0 0 0

 6803560101 Finanţarea naţionalã
   I. Credite de angajament 3.951 0 0 1.581 2.370 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 3.951 0 0 1.000 1.130 1.821 0 0 0

 6803560102 Finanţarea externã nerambursabilã
   I. Credite de angajament 17.548 0 0 7.023 10.525 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 17.548 0 0 4.440 5.020 8.088 0 0 0

 6803560103 Cheltuieli neeligibile
   I. Credite de angajament 5.160 0 0 2.065 3.095 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 5.160 0 0 1.306 1.476 2.378 0 0 0    Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
    Program/facilitate/instrument: 04 - Program Operaţional Dezvoltarea Capacitãţii Administrative (PO DCA)

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                                FIŞA PROIECTULUI
          finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
          Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi
          de Pescuit şi a altor facilitaţi şi instrumente postaderare                                                                                                                  - mii lei -
┌──────────────────────────────────────┬───────────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│ Denumirea şi codul │ Valoarea │Realizãri│Realizãri│Execuţie│ Propu- │Estimãri│Estimãri │Estimãri │ Anii │
│ proiectului/surse │ totalã │ pânã în │ 2010 │prelimi-│ neri │ 2013 │ 2014 │ 2015 │ urmãtori│
│ de finanţare │ │anul 2009│ │ natã │ 2012 │ │ │ │ │
└──────────────────────────────────────┴───────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
 Proiectul: 1709 Dezvoltarea competenţelor digitale şi manageriale în rândul personalului din cadrul CNPAS şi caselor
                 teritoriale de pensii

 Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE)

 5000 TOTAL GENERAL
   I. Credite de angajament 1.374 0 0 550 824 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 1.374 0 0 550 824 0 0 0 0

 5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
   I. Credite de angajament 1.374 0 0 550 824 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 1.374 0 0 550 824 0 0 0 0

 6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
   I. Credite de angajament 1.374 0 0 550 824 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 1.374 0 0 550 824 0 0 0 0

 680356 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
   I. Credite de angajament 1.374 0 0 550 824 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 1.374 0 0 550 824 0 0 0 0

 68035602 Programe din Fondul Social European (FSE)
   I. Credite de angajament 1.374 0 0 550 824 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 1.374 0 0 550 824 0 0 0 0

 6803560201 Finanţarea naţionalã
   I. Credite de angajament 169 0 0 69 100 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 169 0 0 69 100 0 0 0 0

 6803560202 Finanţarea externã nerambursabilã
   I. Credite de angajament 956 0 0 386 570 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 956 0 0 386 570 0 0 0 0

 6803560203 Cheltuieli neeligibile
   I. Credite de angajament 249 0 0 95 154 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 249 0 0 95 154 0 0 0 0    Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
    Program/facilitate/instrument: 04 - Program Operaţional Dezvoltarea Capacitãţii Administrative (PO DCA)

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                                FIŞA PROIECTULUI
          finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
          Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi
          de Pescuit şi a altor facilitaţi şi instrumente postaderare                                                                                                                  - mii lei -
┌──────────────────────────────────────┬───────────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│ Denumirea şi codul │ Valoarea │Realizãri│Realizãri│Execuţie│ Propu- │Estimãri│Estimãri │Estimãri │ Anii │
│ proiectului/surse │ totalã │ pânã în │ 2010 │prelimi-│ neri │ 2013 │ 2014 │ 2015 │ urmãtori│
│ de finanţare │ │anul 2009│ │ natã │ 2012 │ │ │ │ │
└──────────────────────────────────────┴───────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
 Proiectul: 1710 Implementarea unui sistem modern de mãsurare a performanţelor activitãţii caselor judeţene de pensii

 Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE)

 5000 TOTAL GENERAL
   I. Credite de angajament 3.020 0 0 908 2.112 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 3.020 0 0 333 2.687 0 0 0 0

 5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
   I. Credite de angajament 3.020 0 0 908 2.112 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 3.020 0 0 333 2.687 0 0 0 0

 6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
   I. Credite de angajament 3.020 0 0 908 2.112 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 3.020 0 0 333 2.687 0 0 0 0

 680356 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
   I. Credite de angajament 3.020 0 0 908 2.112 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 3.020 0 0 333 2.687 0 0 0 0

 68035602 Programe din Fondul Social European (FSE)
   I. Credite de angajament 3.020 0 0 908 2.112 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 3.020 0 0 333 2.687 0 0 0 0

 6803560201 Finanţarea naţionalã
   I. Credite de angajament 374 0 0 112 262 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 374 0 0 46 328 0 0 0 0

 6803560202 Finanţarea externã nerambursabilã
   I. Credite de angajament 2.122 0 0 638 1.484 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 2.122 0 0 260 1.862 0 0 0 0

 6803560203 Cheltuieli neeligibile
   I. Credite de angajament 524 0 0 158 366 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 524 0 0 27 497 0 0 0 0    Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
    Program/facilitate/instrument: 04 - Program Operaţional Dezvoltarea Capacitãţii Administrative (PO DCA)

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                                FIŞA PROIECTULUI
          finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
          Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi
          de Pescuit şi a altor facilitaţi şi instrumente postaderare                                                                                                                  - mii lei -
┌──────────────────────────────────────┬───────────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│ Denumirea şi codul │ Valoarea │Realizãri│Realizãri│Execuţie│ Propu- │Estimãri│Estimãri │Estimãri │ Anii │
│ proiectului/surse │ totalã │ pânã în │ 2010 │prelimi-│ neri │ 2013 │ 2014 │ 2015 │ urmãtori│
│ de finanţare │ │anul 2009│ │ natã │ 2012 │ │ │ │ │
└──────────────────────────────────────┴───────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
 Proiectul: 2022 Simplificarea şi automatizarea schimbului de date între CNPP şi alte instituţii publice cu care
                 interacţioneazã; date integrate prin automatizarea fluxurilor informaţionale interne şi externe (DIAFIX)

 Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE)

 5000 TOTAL GENERAL
   I. Credite de angajament 23.152 0 0 9.756 13.396 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 23.152 0 0 8.147 15.005 0 0 0 0

 5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
   I. Credite de angajament 23.152 0 0 9.756 13.396 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 23.152 0 0 8.147 15.005 0 0 0 0

 6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
   I. Credite de angajament 23.152 0 0 9.756 13.396 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 23.152 0 0 8.147 15.005 0 0 0 0

 680356 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
   I. Credite de angajament 23.152 0 0 9.756 13.396 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 23.152 0 0 8.147 15.005 0 0 0 0

 68035602 Programe din Fondul Social European (FSE)
   I. Credite de angajament 23.152 0 0 9.756 13.396 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 23.152 0 0 8.147 15.005 0 0 0 0

 6803560201 Finanţarea naţionalã
   I. Credite de angajament 2.807 0 0 1.182 1.625 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 2.807 0 0 985 1.822 0 0 0 0

 6803560202 Finanţarea externã nerambursabilã
   I. Credite de angajament 15.908 0 0 6.698 9.210 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 15.908 0 0 5.585 10.323 0 0 0 0

 6803560203 Cheltuieli neeligibile
   I. Credite de angajament 4.437 0 0 1.876 2.561 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 4.437 0 0 1.577 2.860 0 0 0 0


    Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
    Program/facilitate/instrument: 04 Program Operaţional Dezvoltarea Capacitãţii Administrative (PO DCA)

    I - Credite de angajament
    II - Credit bugetar

                                FIŞA PROIECTULUI
          finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
         Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de
            Pescuit şi a altor facilitãţi şi instrumente postaderare
                                                                                                     - mii lei -
──────────────────────────────┬──────────┬─────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┬────────┬────────┬────────┐
     Denumirea şi codul │ Valoarea │Realizãri│Realizãri│Execuţie│Propu- │Estimãri│Estimãri│Estimãri│ Anii │
    proiectului/surse de │ totalã │ pânã în │ 2010 │prelimi-│ neri │ 2013 │ 2014 │ 2015 │urmãtori│
         finanţare │ │ anul │ │ natã │ 2012 │ │ │ │ │
                              │ │ 2009 │ │ 2011 │ │ │ │ │ │
                              │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
                              │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──────────────────────────────┴──────────┴─────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴────────┘

Proiectul: 2142 Îmbunãtãţirea gestiunii documentelor în Casa Naţionalã de Pensii şi Alte drepturi de Asigurãri
                     Sociale şi instituţiile sale subordonate
Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE)


5000 TOTAL GENERAL

 I. Credite de angajament 22.090 0 0 0 22.090 0 0 0 0

 II. Credite bugetare 22.090 0 0 0 22.090 0 0 0 0

5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT

 I. Credite de angajament 22.090 0 0 0 22.090 0 0 0 0
 II. Credite bugeture 22.090 0 0 0 22.090 0 0 0 0

6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA SOCIALĂ

 I. Credite de angajament 22.090 0 0 0 22.090 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 22.090 0 0 0 22.090 0 0 0 0

680356 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
             POSTADERARE

 I. Credite de angajament 22.090 0 0 0 22.090 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 22.090 0 0 0 22.090 0 0 0 0

68035602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 I. Credite de angajament 22.090 0 0 0 22.090 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 22.090 0 0 0 22.090 0 0 0 0

6803560201 Finanţarea naţionalã

 I. Credite de angajament 2.679 0 0 0 2.679 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 2.679 0 0 0 2.679 0 0 0 0

6803560202 Finanţarea externã nerambursabilã

 I. Credite de angajament 15.184 0 0 0 15.184 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 15.184 0 0 0 15.184 0 0 0 0

6803560203 Cheltuieli neeligibile

 I. Credite de angajament 4.227 0 0 0 4.227 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 4.227 0 0 0 4.227 0 0 0 0
    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

    ANEXA 4/03

          Numãrul maxim de posturi finanţate din bugetul asigurãrilor
                                sociale de stat
                              pe anii 2011 - 2012


 ┌────────────────────────────────┬────────────────┬─────────────────────┬────────────────┐
 │ │Numãr de posturi│Modificarea numãrului│Numãr de posturi│
 │ │finanţat în anul│ de posturi în anul │ finanţat │
 │ │ 2011 │2012 (±) faţã de anul│ în anul 2012 │
 │ │ │ 2011 │ │
 ├────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 = 1 + 2 │
 ├────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤
 │ TOTAL │ 3.729│ │ 3.729│
 │ din care: │ │ │ │
 │ │ │ │ │
 │6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA │ 3.606│ │ 3.606│
 │ SOCIALĂ │ │ │ │
 │ │ │ │ │
 │6903 ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE │ 123│ │ 123│
 │ DE MUNCA ŞI BOLI │ │ │ │
 │ PROFESIONALE │ │ │ │
 │ │ │ │ │
 └────────────────────────────────┴────────────────┴─────────────────────┴────────────────┘
    ANEXA 5/03

    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

                        PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE                                                                                                            - mii lei -
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
I - Credite de TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Propuneri Estimãri Estimãri Estimãri Estimãri
     angajament efectuate preliminate 2012 2013 2014 2015 anii
II - Credite bugetare pânã la 2011 ulteriori
  CAPITOL/GRUPA/SURSA/ 31.12.2010
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
          0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL GENERAL
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5000 TOTAL GENERAL I 159.096 123.885 3.466 7.954 8.248 7.400 7.400 743
                                II 159.096 123.885 2.500 7.954 8.248 7.400 7.400 1.709
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR I 49.412 14.201 3.466 7.954 8.248 7.400 7.400 743
SOCIALE DE STAT II 49.412 14.201 2.500 7.954 8.248 7.400 7.400 1.709
 50037101 Active fixe I 35.257 9.646 1.600 6.070 6.298 5.450 5.450 743
                                II 35.257 9.646 1.600 6.070 6.298 5.450 5.450 743
 5003710101 Construcţii I 13.151 140 100 4.270 3.198 2.350 2.350 743
                                II 13.151 140 100 4.270 3.198 2.350 2.350 743
 5003710102 Maşini, echi- I 4.020 20 500 500 1.000 1.000 1.000
 pamente şi mijloace de II 4.020 20 500 500 1.000 1.000 1.000
 transport
 5003710103 Mobilier, I 13.131 7.231 600 800 1.500 1.500 1.500
 aparaturã biroticã şi II 13.131 7.231 600 800 1.500 1.500 1.500
 alte active corporale
 5003710130 Alte active fixe I 4.955 2.255 400 500 600 600 600
                                II 4.955 2.255 400 500 600 600 600
 50037103 Reparaţii capitale I 14.155 4.555 1.866 1.884 1.950 1.950 1.950
 aferente activelor fixe II 14.155 4.555 900 1.884 1.950 1.950 1.950 966
5006 CREDITE EXTERNE I 109.684 109.684
                                II 109.684 109.684
 50067101 Active fixe I 109.684 109.684
                                II 109.684 109.684
 5006710103 Mobilier, I 105.099 105.099
 aparaturã biroticã şi II 105.099 105.099
 alte active corporale
 5006710130 Alte active fixe I 4.585 4.585
                                II 4.585 4.585
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 A - Obiective (proiecte) de investiţii în continuare
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5000 TOTAL GENERAL I 13.151 140 100 4.270 3.198 2.350 2.350 743
                                II 13.151 140 100 4.270 3.198 2.350 2.350 743
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR I 13.151 140 100 4.270 3.198 2.350 2.350 743
SOCIALE DE STAT II 13.151 140 100 4.270 3.198 2.350 2.350 743
 50037101 Active fixe I 13.151 140 100 4.270 3.198 2.350 2.350 743
                                II 13.151 140 100 4.270 3.198 2.350 2.350 743
 5003710101 Construcţii I 13.151 140 100 4.270 3.198 2.350 2.350 743
                                II 13.151 140 100 4.270 3.198 2.350 2.350 743
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 C - Alte cheltuieli de investiţii
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5000 TOTAL GENERAL I 145.945 123.745 3.366 3.684 5.050 5.050 5.050
                                II 145.945 123.745 2.400 3.684 5.050 5.050 5.050 966
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR I 36.261 14.061 3.366 3.684 5.050 5.050 5.050
SOCIALE DE STAT II 36.261 14.061 2.400 3.684 5.050 5.050 5.050 966
 50037101 Active fixe I 22.106 9.506 1.500 1.800 3.100 3.100 3.100
                                II 22.106 9.506 1.500 1.800 3.100 3.100 3.100
 5003710102 Maşini, echipamente I 4.020 20 500 500 1.000 1.000 1.000
 şi mijloace dc transport II 4.020 20 500 500 1.000 1.000 1.000
 5003710103 Mobilier, aparaturã I 13.131 7.231 600 800 1.500 1.500 1.500
 biroticã şi alte active II 13.131 7.231 600 800 1.500 1.500 1.500
 corporale
 5003710130 Alte active fixe I 4.955 2.255 400 500 600 600 600
                                II 4.955 2.255 400 500 600 600 600
 50037103 Reparaţii capitale I 14.155 4.555 1.866 1.884 1.950 1.950 1.950
 aferente activelor fixe II 14.155 4.555 900 1.884 1.950 1.950 1.950 966
5006 CREDITE EXTERNE I 109.684 109.684
                                II 109.684 109.684
 50067101 Active fixe I 109.684 109.684
                                II 109.684 109.684
 5006710103 Mobilier, aparaturã I 105.099 105.099
 biroticã şi alte active II 105.099 105.099
 corporale
 5006710130 Alte active fixe I 4.585 4.585
                                II 4.585 4.585
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 b. Dotãri independente
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5000 TOTAL GENERAL I 122.250 112.350 1.100 1.300 2.500 2.500 2.500
                                II 122.250 112.350 1.100 1.300 2.500 2.500 2.500
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR I 17.151 7.251 1.100 1.300 2.500 2.500 2.500
SOCIALE DE STAT II 17.151 7.251 1.100 1.300 2.500 2.500 2.500
 50037101 Active fixe I 17.151 7.251 1.100 1.300 2.500 2.500 2.500
                                II 17.151 7.251 1.100 1.300 2.500 2.500 2.500
 5003710102 Maşini,
 echipamente şi mijloace de I 4.020 20 500 500 1.000 1.000 1.000
 transport II 4.020 20 500 500 1.000 1.000 1.000
 5003710103 Mobilier, aparaturã I 13.131 7.231 600 800 1.500 1.500 1.500
 biroticã şi alte active II 13.131 7.231 600 800 1.500 1.500 1.500
 corporale
5006 CREDITE EXTERNE I 105.099 105.099
                                II 105.099 105.099
 50067101 Active fixe I 105.099 105.099
                                II 105.099 105.099
 5006710103 Mobilier, aparaturã I 105.099 105.099
 biroticã şi alte active II 105.099 105.099
 corporale
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 e. Alte cheltuieli asimilate investiţiilor
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5000 TOTAL GENERAL I 23.695 11.395 2.266 2.384 2.550 2.550 2.550
                                II 23.695 11.395 1.300 2.384 2.550 2.550 2.550 966
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR I 19.110 6.810 2.266 2.384 2.550 2.550 2.550
SOCIALE DE STAT II 19.110 6.810 1.300 2.384 2.550 2.550 2.550 966
 50037101 Active fixe I 4.955 2.255 400 500 600 600 600
                                II 4.955 2.255 400 500 600 600 600
 5003710130 Alte active fixe I 4.955 2.255 400 500 600 600 600
                                II 4.955 2.255 400 500 600 600 600
 50037103 Reparaţii capitale I 14.155 4.555 1.866 1.884 1.950 1.950 1.950
 aferente activelor fixe II 14.155 4.555 900 1.884 1.950 1.950 1.950 966
5006 CREDITE EXTERNE I 4.585 4.585
                                II 4.585 4.585
 50067101 Active fixe I 4.585 4.585
                                II 4.585 4.585
 5006710130 Alte active fixe I 4.585 4.585
                                II 4.585 4.585
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 TOTAL CAPITOL 68 - ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA SOCIALĂ
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA I 152.066 117.355 3.366 7.854 8.148 7.300 7.300 743
SOCIALĂ II 152.066 117.355 2.400 7.854 8.148 7.300 7.300 1.709
6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA I 42.382 7.671 3.366 7.854 8.148 7.300 7.300 743
SOCIALĂ II 42.382 7.671 2.400 7.854 8.148 7.300 7.300 1.709
 68037101 Active fixe I 28.227 3.116 1.500 5.970 6.198 5.350 5.350 743
                                II 28.227 3.116 1.500 5.970 6.198 5.350 5.350 743
 6803710101 Construcţii I 13.151 140 100 4.270 3.198 2.350 2.350 743
                                II 13.151 140 100 4.270 3.198 2.350 2.350 743
 6803710102 Maşini, echipamente I 4.020 20 500 500 1.000 1.000 1.000
 şi mijloace dc transport II 4.020 20 500 500 1.000 1.000 1.000

 6803710103 Mobilier, aparaturã I 6.101 701 500 700 1.400 1.400 1.400
 biroticã şi alte active II 6.101 701 500 700 1.400 1.400 1.400
 corporale
 6803710130 Alte active fixe I 4.955 2.255 400 500 600 600 600
                                II 4.955 2.255 400 500 600 600 600
 68037103 Reparaţii capitale I 14.155 4.555 1.866 1.884 1.950 1.950 1.950
 aferente activelor fixe II 14.155 4.555 900 1.884 1.950 1.950 1.950 966
6806 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA I 109.684 109.684
SOCIALĂ II 109.684 109.684
 68067101 Active fixe I 109.684 109.684
                                II 109.684 109.684
 6806710103 Mobilier, aparaturã I 105.099 105.099
 biroticã şi alte active II 105.099 105.099
 corporale
 6806710130 Alte active fixe I 4.585 4.585
                                II 4.585 4.585
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 TOTAL CAPITOL 69 - ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 6900 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA I 7.030 6.530 100 100 100 100 100
 SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE II 7.030 6.530 100 100 100 100 100
 MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE
 6903 ASIGURĂRI SI ASISTENŢA I 7.030 6.530 100 100 100 100 100
 SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE II 7.030 6.530 100 100 100 100 100
 MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE
 69037101 Active fixe I 7.030 6.530 100 100 100 100 100
                                II 7.030 6.530 100 100 100 100 100
 6903710103 Mobilier, aparaturã I 7.030 6.530 100 100 100 100 100
 biroticã şi alte active II 7.030 6.530 100 100 100 100 100
 corporale
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 A - Obiective (proiecte) de investiţii în continuare
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA I 13.151 140 100 4.270 3.198 2.350 2.350 743
SOCIALĂ II 13.151 140 100 4.270 3.198 2.350 2.350 743
6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA I 13.151 140 100 4.270 3.198 2.350 2.350 743
SOCIALĂ II 13.151 140 100 4.270 3.198 2.350 2.350 743
 68037101 Active fixe I 13.151 140 100 4.270 3.198 2.350 2.350 743
                                II 13.151 140 100 4.270 3.198 2.350 2.350 743
 6803710101 Construcţii I 13.151 140 100 4.270 3.198 2.350 2.350 743
                                II 13.151 140 100 4.270 3.198 2.350 2.350 743
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 C - Alte cheltuieli de investiţii
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA I 138.915 117.215 3.266 3.584 4.950 4.950 4.950
SOCIALĂ II 138.915 117.215 2.300 3.584 4.950 4.950 4.950 966
6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA I 29.231 7.531 3.266 3.584 4.950 4.950 4.950
SOCIALĂ II 29.231 7.531 2.300 3.584 4.950 4.950 4.950 966
 68037101 Active fixe I 15.076 2.976 1.400 1.700 3.000 3.000 3.000
                                II 15.076 2.976 1.400 1.700 3.000 3.000 3.000
 6803710102 Maşini, I 4.020 20 500 500 1.000 1.000 1.000
 echipamente şi mijloace de II 4.020 20 500 500 1.000 1.000 1.000
 transport
 6803710103 Mobilier, aparaturã I 6.101 701 500 700 1.400 1.400 1.400
 biroticã şi alte active II 6.101 701 500 700 1.400 1.400 1.400
 corporale
 6803710130 Alte active fixe I 4.955 2.255 400 500 600 600 600
                                II 4.955 2.255 400 500 600 600 600
 68037103 Reparaţii capitale I 14.155 4.555 1.866 1.884 1.950 1.950 1.950
 aferente activelor fixe II 14.155 4.555 900 1.884 1.950 1.950 1.950 966
6806 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA I 109.684 109.684
SOCIALĂ II 109.684 109.684
 68067101 Active fixe I 109.684 109.684
                                II 109.684 109.684
 6806710103 Mobilier, aparaturã I 105.099 105.099
 biroticã şi alte active II 105.099 105.099
 corporale
 6806710130 Alte active fixe I 4.585 4.585
                                II 4.585 4.585
6900 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA I 7.030 6.530 100 100 100 100 100
SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE II 7.030 6.530 100 100 100 100 100
MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE
6903 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA I 7.030 6.530 100 100 100 100 100
SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE II 7.030 6.530 100 100 100 100 100
MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE
 69037101 Active fixe I 7.030 6.530 100 100 100 100 100
                                II 7.030 6.530 100 100 100 100 100
 6903710103 Mobilier, aparaturã I 7.030 6.530 100 100 100 100 100
 biroticã şi alte active II 7.030 6.530 100 100 100 100 100
 corporale
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    ANEXA 5/03/01

    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
    COD OBIECTIV 2
                                      FIŞA
               OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII
                             b. Dotãri independente
   Tipul cheltuielii: C - Alte cheltuieli de investiţii
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE
     DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI

     I - Credite de angajament
     II - Credite bugetare
                                                                                                             - mii lei -
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Surse de finanţare şi I/II TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Propuneri Estimãri Estimãri Estimãri Estimãri
costuri de finanţare efectuate preliminate 2012 2013 2014 2015 anii
                                               pânã la 2011 ulteriori
                                             31.12.2010
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
          0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5000 TOTAL GENERAL I 122.250 112.350 1.100 1.300 2.500 2.500 2.500
                                II 122.250 112.350 1.100 1.300 2.500 2.500 2.500
6800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 115.220 105.820 1.000 1.200 2.400 2.400 2.400
SOCIALĂ II 115.220 105.820 1.000 1.200 2.400 2.400 2.400
6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 10.121 721 1.000 1.200 2.400 2.400 2.400
SOCIALĂ II 10.121 721 1.000 1.200 2.400 2.400 2.400
 68037101 Active fixe I 10.121 721 1.000 1.200 2.400 2.400 2.400
                                II 10.121 721 1.000 1.200 2.400 2.400 2.400
 6803710102 Maşini, I 4.020 20 500 500 1.000 1.000 1.000
 echipamente şi mijloace II 4.020 20 500 500 1.000 1.000 1.000
 de transport
 6803710103 Mobilier, I 6.101 701 500 700 1.400 1.400 1.400
 aparaturã biroticã şi II 6.101 701 500 700 1.400 1.400 1.400
 alte active corporale
6806 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 105.099 105.099
SOCIALĂ II 105.099 105.099
 68067101 Active fixe I 105.099 105.099
                                II 105.099 105.099
 6806710103 Mobilier, I 105.099 105.099
 aparaturã biroticã şi II 105.099 105.099
 alte active corporale
6900 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 7.030 6.530 100 100 100 100 100
SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE II 7.030 6.530 100 100 100 100 100
DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE
6903 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 7.030 6.530 100 100 100 100 100
SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE II 7.030 6.530 100 100 100 100 100
DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE
 69037101 Active fixe I 7.030 6.530 100 100 100 100 100
                                II 7.030 6.530 100 100 100 100 100
 6903710103 Mobilier, I 7.030 6.530 100 100 100 100 100
 aparaturã biroticã şi II 7.030 6.530 100 100 100 100 100
 alte active corporale
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
    COD OBIECTIV 5
                                      FIŞA
               OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII
                    e. Alte cheltuieli asimilate investiţiilor
   Tipul cheltuielii: C - Alte cheltuieli de investiţii
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE
     DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI

     I - Credite de angajament
     II - Credite bugetare
                                                                                                             - mii lei -
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Surse de finanţare şi I/II TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Propuneri Estimãri Estimãri Estimãri Estimãri
costuri de finanţare efectuate preliminate 2012 2013 2014 2015 anii
                                               pânã la 2011 ulteriori
                                             31.12.2010
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
          0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5000 TOTAL GENERAL I 23.695 11.395 2.266 2.384 2.550 2.550 2.550
                                II 23.695 11.395 1.300 2.384 2.550 2.550 2.550 966
6800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 23.695 11.395 2.266 2.384 2.550 2.550 2.550
SOCIALĂ II 23.695 11.395 1.300 2.384 2.550 2.550 2.550 966
6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 19.110 6.810 2.266 2.384 2.550 2.550 2.550
SOCIALĂ II 19.110 6.810 1.300 2.384 2.550 2.550 2.550 966
 68037101 Active fixe I 4.955 2.255 400 500 600 600 600
                                II 4.955 2.255 400 500 600 600 600
 6803710130 Alte active fixe I 4.955 2.255 400 500 600 600 600
                                II 4.955 2.255 400 500 600 600 600
 68037103 Reparaţii capitale I 14.155 4.555 1.866 1.884 1.950 1.950 1.950
 aferente activelor fixe II 14.155 4.555 900 1.884 1.950 1.950 1.950 966
6806 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 4.585 4.585
SOCIALĂ II 4.585 4.585
 68067101 Active fixe I 4.585 4.585
                                II 4.585 4.585
 6806710130 Alte active fixe I 4.585 4.585
                                II 4.585 4.585
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
    COD OBIECTIV 761
                                      FIŞA
        OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII SEDIU CJP GORJ


    Tipul cheltuielii: A - Obiective (proiecte) de investiţii în continuare
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   A. Date GENERALE

    1. Date geografice:
      1.1 Judeţ /Sector Gorj
      1.2 Municipiu /Oraş /Comunã Târgu Jiu
      1.3 Amplasament Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 2A

    2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
      2.1 Numãrul şi data Acordului MFP
      2.2 Numãrul şi data aprobãrii studiului de
          fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) Ordin nr. 417/01.07.2008

   B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI

     1. Valoarea totalã aprobatã (mii lei) 11408
     2. Data preţului pentru calculul valorii
        totale (luna/an) 03/2008
     3. Capacitãţi aprobate (în unitãţi fizice) SC 1122 MP; SD 3468 MP;
                                                                    80 SALARIAŢI
     4. Durata de realizare aprobatã (numãr luni) 24

   C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR

     1. Valoarea totalã aprobatã la deschiderea finanţãrii (mii lei) 11408
     2. Data preţului (luna/an) 01/2009
     3. Durata de realizare contractatã (nr. luni) 24
     4. Data începerii investiţiei (luna/an) 06/2009
     5. Data programatã a terminãrii şi PIF (luna/an) 06/2011
     6. Valoarea decontatã pânã la 31 decembrie 2010 (mii lei) 140
     7. Valoarea programatã în anul 2010 (mii lei) 100
     8. Valoarea rãmasã de finanţat la 31.12.2011 (mii lei) 11529
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ
       PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                                                                                                          - mii lei -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Surse de finanţare şi I/II TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Propuneri Estimãri Estimãri Estimãri Estimãri
costuri de finanţare efectuate preliminate 2012 2013 2014 2015 anii
                                                pânã la 2011 ulteriori
                                              31.12.2010
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
          0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5000 TOTAL GENERAL I 11.769 140 100 4.270 3.198 2.350 1.711
                                II 11.769 140 100 4.270 3.198 2.350 1.711
6800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 11.769 140 100 4.270 3.198 2.350 1.711
     SOCIALĂ II 11.769 140 100 4.270 3.198 2.350 1.711
6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 11.769 140 100 4.270 3.198 2.350 1.711
     SOCIALĂ II 11.769 140 100 4.270 3.198 2.350 1.711
 68037101 Active fixe I 11.769 140 100 4.270 3.198 2.350 1.711
                                II 11.769 140 100 4.270 3.198 2.350 1.711
 6803710101 Construcţii I 11.769 140 100 4.270 3.198 2.350 1.711
                                II 11.769 140 100 4.270 3.198 2.350 1.711
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
    COD OBIECTIV 762
                                      FIŞA
    OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII EXTINDERE SEDIU CNPAS


    Tipul cheltuielii: A - Obiective (proiecte) de investiţii în continuare
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   A. Date GENERALE

    1. Date geografice:
      1.1 Judeţ /Sector Sector 2
      1.2 Municipiu /Oraş /Comunã Bucureşti
      1.3 Amplasament Str. Latina nr. 8

    2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
      2.1 Numãrul şi data Acordului MFP
      2.2 Numãrul şi data aprobãrii studiului de
          fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) Decizie nr. 847/11.11.2008

   B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI

     1. Valoarea totalã aprobatã (mii lei) 1382
     2. Data preţului pentru calculul valorii
        totale (luna/an) 10/2008
     3. Capacitãţi aprobate (în unitãţi fizice) SC 339 26 MP
     4. Durata de realizare aprobatã (numãr luni) 12

   C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR

     1. Valoarea totalã aprobatã la deschiderea finanţãrii (mii lei) 1382
     2. Data preţului (luna/an) 01/2009
     3. Durata de realizare contractatã (nr. luni) 12
     4. Data începerii investiţiei (luna/an) 04/2004
     5. Data programatã a terminãrii şi PIF (luna/an)
     6. Valoarea decontatã pânã la 31 decembrie 2010 (mii lei)
     7. Valoarea programatã în anul 2011 (mii lei)
     8. Valoarea rãmasã de finanţat la 31.12.2011 (mii lei) 1382
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ
       PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                                                                                                          - mii lei -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Surse de finanţare şi I/II TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Propuneri Estimãri Estimãri Estimãri Estimãri
costuri de finanţare efectuate preliminate 2012 2013 2014 2015 anii
                                                pânã la 2011 ulteriori
                                              31.12.2010
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
          0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5000 TOTAL GENERAL I 1.382 639 743
                                II 1.382 639 743
6800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 1.382 639 743
     SOCIALĂ II 1.382 639 743
6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 1.382 639 743
     SOCIALĂ II 1.382 639 743
 68037101 Active fixe I 1.382 639 743
                                II 1.382 639 743
 6803710101 Construcţii I 1.382 639 743
                                II 1.382 639 743
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    ANEXA 1/04

    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

                       BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ
                                  pe anul 2011
                                   -SINTEZA-                                                                        - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Ca─ │Sub─│Pa─ │Gru─│Ar─│A─ │ │ │
│pi─ │ca─ │ra─ │pa/ │ti─│li─│ Denumire indicator │ Program │
│tol │pi─ │graf│Ti─ │col│ne─│ │ 2012 │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│0001 04 │VENITURI - TOTAL │ 2.443.035│
│0002 04 │I.VENITURI CURENTE │ 1.327.490│
│1604 │TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA │ │
│ │UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFĂŞURAREA │ │
│ │DE ACTIVITĂŢI │ 33│
│ 03 │Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe │ │
│ │şi autorizaţii de funcţionare │ 33│
│2000 04 │B.CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI │ 1.305.000│
│2004 │CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR │ 765.455│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri pentru şomaj │ │
│ │datorate de angajatori │ 568.228│
│ 01 │Contribuţii ale angajatorului şi ale │ │
│ │persoanelor juridice asimilate │ │
│ │angajatorului │ 568.228│
│ 06 │Contribuţia angajatorilor la fondul de │ │
│ │garantare pentru plata creanţelor salariale │ 197.227│
│2104 │CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR │ 539.545│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri pentru şomaj │ │
│ │datorate de asiguraţi │ 535.387│
│ 01 │Contribuţii individuale │ 535.050│
│ 02 │Contribuţii datorate de persoanele care │ │
│ │încheie contract de asigurare pentru │ 337│
│ │şomaj │ │
│ 09 │Contribuţii de asigurãri pentru şomaj de la │ 83│
│ │persoane care realizeazã venituri de naturã │ │
│ │profesionalã cu caracter ocazional │ │
│ 10 │Contribuţii de asigurãri pentru şomaj ale │ 4.075│
│ │persoanelor care realizeazã venituri de │ │
│ │naturã profesionalã, altele decât cele de │ │
│ │naturã salarialã, plãtite de angajatori │ │
│2900 04 │C. VENITURI NEFISCALE │ 22.457│
│3000 04 │CI VENITURI DIN PROPRIETĂŢI │ 18.500│
│3104 │VENITURI DIN DOBÂNZI │ 18.500│
│ 03 │Alte venturi din dobânzi │ 1.300│
│ 04 │Venituri din dobânzi la fondul de garantare │ │
│ │pentru plata creanţelor salariale │ 17.200│
│3600 04 │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │ 3.957│
│3604 │DIVERSE VENITURI │ 3.957│
│ 12 │Alte venituri la fondul de garantare pentru │ │
│ │plata creanţelor salariale │ 757│
│ 50 │Alte venituri │ 3.200│
│4000 04 │III OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 4.000│
│4004 │ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR │ │
│ │ACORDATE │ 4.000│
│ 03 │Încasãri din rambursarea împrumuturilor │ │
│ │acordate pentru înfiinţarea şi dezvoltarea │ 4.000│
│ │de întreprinderi mici şi mijlocii │ │
│4100 04 │IV. SUBVENŢII │ 974.453│
│4200 04 │SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 974.453│
│4204 │SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT │ 974.453│
│ 25 │Subvenţii primite de bugetul asigurãrilor │ │
│ │pentru şomaj │ 974.453│
│4504 │SUME PRIMITE DE LA UE/ALŢI DONATORI ÎN │ │
│ │CONTUL PLĂŢILOR EFECTUATE ŞI PREFINANŢĂRI │ 137.092│
│ 01 │Fondul European de Dezvoltare Regionalã │ 82│
│ 02 │Sume primite în contul plãţilor efectuate │ 82│
│ │în anul curent │ │
│ 02 │Fondul Social European │ 136.930│
│ 01 │Sume primite în contul plãţilor efectuate │ 136.843│
│ │în anul curent │ │
│ 02 │Sume primite în contul plãţilor efectuate │ 87│
│ │în anul curent │ │
│ 16 │Alte facilitãţi şi instrumente postaderare │ 80│
│4904 01 │Venituri sistem asigurãri pentru şomaj │ 2.227.851│
│4904 02 │Venituri fond garantare pentru plata │ │
│ │creanţelor salariale │ 215.184│
│5004 │BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ │ 2.254.901│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.243.495│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 75.744│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 67.280│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 20.000│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 3.027│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 500.831│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 400│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ │
│ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ │
│ │POSTADERARE │ 131.529│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 1.419.106│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 25.578│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 9.906│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 9.906│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 1.500│
│ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ 1.500│
│6400 04 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │ 1.998.479│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.988.573│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 75.744│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 66.092│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 20.000│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 50│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 500.831│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ │
│ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ │
│ │POSTADERARE │ 10.805│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 1.289.473│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 25.578│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 9.906│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 9.906│
│6404 │CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU │ │
│ │PLATA CREANŢELOR SALARIALE │ 27.050│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 27.050│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 809│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 663│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 25.578│
│ 01 │Asigurãri pentru plata creanţelor salariale │ 25.578│
│ 02 │Cheltuieli de gestionare ale fondului de │ │
│ │garantare a creanţelor salariale │ 1.472│
│ 01 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata │ │
│ │drepturilor │ 256│
│ 02 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 1.216│
│6504 │INVĂŢĂMÂNT │ 47.838│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 44.850│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 410│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 10.855│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 50│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 20.264│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ │
│ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ │
│ │POSTADERARE │ 10.805│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 2.466│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 2.988│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 2.988│
│ 07 │Învãţãmânt nedefinibil prin nivel │ 20.264│
│ 01 │Centre de specializare, perfecţionare, │ │
│ │calificare şi recalificare │ 20.264│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul învãţãmântului │ 27.574│
│6804 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 1.923.591│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.916.673│
│ 10 │TITLUL I CHIELTUIELI DE PERSONAL │ 74.525│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 54.574│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 20.000│
│ 51 │TITLUIL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 480.567│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 1.287.007│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 6.918│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 6.918│
│ 07 │Asigurãri pentru şomaj │ 1.726.966│
│ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ 40.608│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul prevenirii │ │
│ │excluderii sociale │ 40.608│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurãrilor şi │ │
│ │asistenţei sociale │ 156.017│
│ 02 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata │ │
│ │drepturilor │ 12.464│
│ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 143.553│
│8000 04 │Partea a V-a ACŢIUNI ECONOMICE │ 256.422│
│8004 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI │ │
│ │DE MUNCĂ │ 256.422│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 254.922│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.188│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 2.977│
│ 55 │TITLUL VII ALTE FRANSFERURI │ 400│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ │
│ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ │
│ │POSTADERARE │ 120.724│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 129.633│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 1.500│
│ 80 │TITLUL XV ÎMIPRUMUTURI │ 1.500│
│ 02 │Acţiuni generale de muncã │ 256.422│
│ 04 │Mãsuri active pentru combaterea şomajului │ 1.188│
│ 05 │Stimularea creãrii de locuri de muncã │ 132.610│
│ 30 │Alte acţiuni generale de muncã │ 122.624│
│8904 01 │Cheltuieli sistem asigurãri pentru şomaj │ 2.227.851│
│8904 02 │Cheltuieli fond garantare pentru plata │ │
│ │creanţelor salariale │ 27.050│
│9904 │EXCEDENT/DEFICIT │ 188.134│
│9904 11 │Excedent/Deficit fond garantare pentru plata│ │
│ │creanţelor salariale │ 188.134│
└───────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴──────────┘    ANEXA 2/04

    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI
    SOCIALE

                        BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ
                                     SINTEZA
             cheltuielilor pe surse de finanţare, capitole, subcapitole,
           paragrafe, titluri de cheltuieli, articole, alineate, dupã caz,
                                   pe anul 2012                                                                                  - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2011 │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ Program │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│5004 │BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ │ 2.254.901│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.243.495│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 75.744│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 58.980│
│ 01 │Salarii de bazã │ 56.453│
│ 06 │Alte sporuri │ 3│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din afara unitãţii │ 1.700│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 218│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 606│
│ 02 │Cheltuieli salariale în naturã │ 100│
│ 04 │Locuinţa de serviciu folositã de salariat şi familia │ 100│
│ │sa │ │
│ 03 │Contribuţii │ 16.664│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 12.239│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 297│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 3.088│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de muncã şi │ │
│ │boli profesionale │ 116│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 924│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 67.280│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 39.751│
│ 01 │Furnituri de birou │ 592│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 100│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţa motricã │ 4.334│
│ 04 │Apã, canal şi salubritate │ 477│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 462│
│ 06 │Piese de schimb │ 218│
│ 08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 2.653│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 27.290│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 3.625│
│ 02 │Reparaţii curente │ 1.674│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 1.100│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 1.100│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 1.137│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 862│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 275│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 135│
│ 12 │Consultanţã şi expertizã │ 50│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 180│
│ 14 │Protecţia muncii │ 61│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 23.192│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 20│
│ 04 │Chirii │ 7.084│
│ 06 │Prestãri servicii pentru transmiterea drepturilor │ 12.720│
│ 09 │Executarea silitã a creanţelor bugetare │ 20│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 3.348│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 20.000│
│ 03 │Alte dobânzi │ 20.000│
│ 02 │Dobânda datoratã trezoreriei statului │ 20.000│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 3.027│
│ 09 │Plãţi cãtre angajatori pentru formarea profesionalã a │ 50│
│ │angajaţilor │ │
│ 19 │Plãţi pentru stimularea creerii de locuri de muncã │ 2.977│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 500.831│
│ 01 │Transferuri curente │ 500.831│
│ 01 │Transferuri cãtre instituţii publice │ 20.264│
│ 17 │Transferuri din bugetul asigurãrilor pentru şomaj │ 399.315│
│ │cãtre bugetul asigurãrilor sociale de stat │ │
│ 19 │Transferuri din bugetul asigurãrilor pentru şomaj │ 81.011│
│ │cãtre bugetul fondului naţional unic de asigurãri │ │
│ │sociale de sãnãtate │ │
│ 20 │Transferuri din bugetul asigurãrilor pentru şomaj │ 241│
│ │cãtre bugetul asigurãrilor sociale de stat │ │
│ │reprezentând asigurarea pentru accidente de muncã şi │ │
│ │boli profesionale pentru şomeri pe durata practicii │ │
│ │profesionale │ │
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 400│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 200│
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │
│ │nerambursabilã │ 200│
│ 02 │B. Transferuri curente în strãinãtate (cãtre │ │
│ │organizaţii internaţionale) │ 200│
│ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 200│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 131.529│
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │
│ 01 │Programe din Fondul European de Dezvotare Regionalã │ │
│ │(FEDR) │ 102│
│ 02 │Programe din Fondul Social European (ESE) │ 131.327│
│ 24 │Cofinanţarea asistenţei financiare nerambursabile │ │
│ │postaderare de la Comunitatea Europeanã │ 100│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 1.419.106│
│ 01 │Asigurãri sociale │ 1.246.399│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 172.707│
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 170.241│
│ 02 │Ajutoare sociale în naturã │ 2.466│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 25.578│
│ 25 │Sume aferente plaţii creanţelor salariale │ 25.578│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 9.906│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 9.906│
│ 01 │Active fixe │ 2.714│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 1.013│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active corporale │ 1.240│
│ 30 │Alte active fixe │ 461│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 7.192│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 1.500│
│ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ 1.500│
│ 04 │Împrumuturi din bugetul asigurãrilor pentru şomaj │ 1.500│
│6404 │CELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA │ 27.050│
│ │CREANŢELOR SALARIALE │ │
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 27.050│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 809│
│ 0l │Cheltuieli salariale în bani │ 583│
│ 01 │Salarii de bazã │ 576│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 4│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 3│
│ 03 │Contribuţii │ 226│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 150│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 4│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 51│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de muncã şi │ │
│ │boli profesionale │ 4│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 17│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 663│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 367│
│ 01 │Furnituri de birou │ 30│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 25│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţã motricã │ 84│
│ 04 │Apã, canal şi salubritate │ 40│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 138│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 50│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 296│
│ 06 │Prestãri servicii pentru transmiterea drepturilor │ 256│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 40│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 25.578│
│ 25 │Sume aferente plaţii creanţelor saiariale │ 25.578│
│ 01 │Asigurãri pentru plata creanţelor saiariale │ 25.578│
│ 02 │Cheltuieli de gestionare ale fondului de garantare a │ │
│ │creanţelor saiariale │ 1.472│
│ 01 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor │ 256│
│ 02 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 1.216│
│6504 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 47.838│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 44.850│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 410│
│ 01 │Cheltuieli saiariale în bani │ 314│
│ 01 │Salarii de bazã │ 310│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 1│
│ 30 │Alte drepturi saiariale în bani │ 3│
│ 03 │Contribuţii │ 96│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 67│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 3│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 17│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de muncã şi │ │
│ │boli profesionale │ 2│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 7│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 10.855│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 9.597│
│ 01 │Furnituri de birou │ 22│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 10│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţã motricã │ 750│
│ 04 │Apã, canal şi salubritate │ 37│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 32│
│ 06 │Piese de schimb │ 18│
│ 08 │Poşta, telecomunicaţii, radio, internet │ 153│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 7.900│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 675│
│ 02 │Reparaţii curente │ 380│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 200│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 200│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 12│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 12│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 15│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 30│
│ 14 │Protecţia muncii │ 1│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 620│
│ 04 │Chirii │ 500│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 120│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 50│
│ 09 │Plãţi cãtre angajatori pentru formarea profesionalã │ │
│ │a angajaţilor │ 50│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 20.264│
│ │PUBLICE │ │
│ 01 │Transferuri curente │ 20.264│
│ 01 │Transferuri cãtre instituţii publice │ 20.264│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │
│ │EXTERNE NERAMBURSABILE (EEN) POSTADERARE │ 10.805│
│ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 10.805│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCALĂ │ 2.466│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 2.466│
│ 02 │Ajutoare sociale în naturã │ 2.466│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 2.988│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 2.988│
│ 01 │Active fixe │ 375│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 135│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active corporale │ 240│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 2.613│
│ 07 │Învãţãmânt nedefinibil prin nivel │ 20.264│
│ 01 │Centre de specializare, perfecţionare, calificare şi │ │
│ │recalificare │ 20.264│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul învãţãmântului │ 27.574│
│6804 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 1.923.591│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.916.673│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 74.525│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 58.083│
│ 01 │Salarii de bazã │ 55.567│
│ 06 │Alte sporuri │ 3│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din afara unitãţii │ 1.700│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 213│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 600│
│ 02 │Cheltuieli salariale în naturã │ 100│
│ 04 │Locuinţa de serviciu folositã de salariat şi familia │ │
│ │sa │ 100│
│ 03 │Contribuţii │ 16.342│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 12.022│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 290│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 3.020│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de muncã │ │
│ │şi boli profesionale │ 110│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 900│
│ 20 │ TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 54.574│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 29.787│
│ 01 │Furnituri de birou │ 540│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 65│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţã motricã │ 3.500│
│ 04 │Apã, canal şi salubritate │ 400│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 430│
│ 06 │Piese de schimb │ 200│
│ 08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 2.500│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 19.252│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 2.900│
│ 02 │Reparaţii curente │ 1.294│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 900│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 900│
│ 06 │Deplasãri detaşãri, transferãri │ 1.125│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 850│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 275│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 120│
│ 12 │Consultanţã şi expertizã │ 50│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 150│
│ 14 │Protecţia muncii │ 60│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 21.088│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 20│
│ 04 │Chirii │ 6.584│
│ 06 │Prestãri servicii pentru transmiterea drepturilor │ 12.464│
│ 09 │Executarea silitã a creanţelor bugetare │ 20│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 2.000│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 20.000│
│ 03 │Alte dobânzi │ 20.000│
│ 02 │Dobânda datoratã trezoreriei statului │ 20.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ 480.567│
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ │
│ 01 │Transferuri curente │ 480.567│
│ 17 │Transferuri din bugetul asigurãrilor pentru şomaj │ 399.315│
│ │cãtre bugetul asigurãrilor sociale de stat │ │
│ 19 │Transferuri din bugetul asigurãrilor pentru şomaj │ │
│ │cãtre bugetul fondului naţional unic de asigurãri │ 81.011│
│ │sociale de sãnãtate │ │
│ 20 │Transferuri din bugetul asigurãrilor pentru şomaj │ 241│
│ │cãtre bugetul asigurãrilor sociale de stat │ │
│ │reprezentând asigurare pentru accidente de muncã şi │ │
│ │boli profesionale pentru şomeri pe durata practicii │ │
│ │profesionale │ │
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 1.287.007│
│ 01 │Asigurãri sociale │ 1.246.399│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 40.608│
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 40.608│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 6.918│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 6.918│
│ 01 │Active fixe │ 2.339│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 878│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active corporale │ 1.000│
│ 30 │Alte active fixe │ 461│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 4.579│
│ 07 │Asigurãri pentru şomaj │ 1.726.966│
│ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ 40.608│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii │ │
│ │sociale │ 40.608│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurãrilor şi │ │
│ │asistenţei sociale │ 156.017│
│ 02 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor │ 12.464│
│ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 143.553│
│8004 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ 256.422│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 254.922│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.188│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 1.188│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 1.188│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 2.977│
│ 19 │Plãţi pentru stimularea creerii de locuri de muncã │ 2.977│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 400│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 200│
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │
│ │nerambursabilã │ 200│
│ 02 │B. Transferuri curente în strãinãtate (cãtre │ │
│ │organizaţii internaţionale) │ 200│
│ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 200│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 120.724│
│ │NERAMBURSABILE (EEN) POSTADERARE │ │
│ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionalã │ │
│ │(FEDR) │ 102│
│ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 120.522│
│ 24 │Cofinanţarea asistenţei financiare nerambursabile │ │
│ │postaderare de la Comunitatea Europeanã │ 100│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 129.633│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 129.633│
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 129.633│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 1.500│
│ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ 1.500│
│ 04 │Împrumuturi din bugetul asigurãrilor pentru şomaj │ 1.500│
│ 02 │Acţiuni generale de muncã │ 256.422│
│ 04 │Mãsuri active pentru combaterea şomajului │ 1.188│
│ 05 │Stimularea creãrii de locuri de muncã │ 132.610│
│ 30 │Alte acţiuni generale de muncã │ 122.624│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘    ANEXA 3/04

    Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

    I. Credite de angajament
    II. Credit bugetar                                    SINTEZA
              proiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul
               programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E.,
              Politicilor Comune Agricolã şi de Pescuit, precum şi
                  altor facilitãţi şi instrumente postaderare                                                                                                            - mii lei -
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Cod Denumirea program/ Valoarea Realizãri Realizãri Execuţie Propu- Estimãri Estimãri Estimãri Anii │
│ instrument/facilitate totalã pânã în 2010 prelimi- neri 2013 2014 2015 urmãtori │
│ anul 2009 minatã 2012 │
│ 2011 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 5000 TOTAL GENERAL

  I. Credite de angajament 362.525 11.193 18.817 125.902 136.770 63.453 5.442 948 0
 II. Credite bugetare 362.525 11.193 18.817 125.902 136.770 63.453 5.442 948 0

 65045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

  I. Credite de angajament 19.531 0 50 3.341 16.046 94 0 0 0
 II. Credite bugetare 19.531 0 50 3.341 16.046 94 0 0 0

 65045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1750 Sã devenim competitivi pe piaţa muncii

  I. Credite de angajament 1.586 0 21 165 1.400 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.586 0 21 165 1.400 0 0 0 0

 65045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1752 INCOF0P - Informare, consiliere, orientare şi formare profesionalã pentru egalitate în şanse

  I. Credite de angajament 1.271 0 0 64 1.207 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.271 0 0 64 1.207 0 0 0 0

 65045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1753 PACSPO - Pregãtirea aprofundatã continuã în serviciul public de ocupare

  I. Credite de angajament 7.119 0 27 1.494 5.598 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 7.119 0 27 1.494 5.598 0 0 0 0

 65045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1755 ICAR - Învãţãmânt continuu aprofundat pentru România

  I. Credite de angajament 6.613 0 0 1.406 5.207 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 6.613 0 0 1.406 5.207 0 0 0 0

 65045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1883 Femei competente - femei active pe plaţa muncii

  I. Credite de angajament 1.366 0 2 21 1.343 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.366 0 2 21 1.343 0 0 0 0

 65045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1892

  I. Credite de angajament 901 0 0 46 855 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 901 0 0 46 855 0 0 0 0

 65045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1908 Programe Active pentru Şomeri - PAS decisiv pentru cariera ta

  I. Credite de angajament 675 0 0 145 436 94 0 0 0
 II. Credite bugetare 675 0 0 145 436 94 0 0 0

 65045602

 6504560201 Finanţarea naţionalã

  I. Credite de angajament 3.396 0 6 772 2.618 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.396 0 6 772 2.618 0 0 0 0


 65045602

 6504560202 Finanţarea externã nerambursabilã

  I. Credite de angajament 15.124 0 29 2.248 12.753 94 0 0 0
 II. Credite bugetare 15.124 0 29 2.248 12.753 94 0 0 0

 65045602

 6504560203 Cheltuieli neeligibile

  I. Credite de angajament 1.011 0 15 321 675 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.011 0 15 321 675 0 0 0 0

 80045601 Programe din Fondul European de Dezoltare Regionalã (FEDR)

  I. Credite de angajament 213 0 0 111 102 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 213 0 0 111 102 0 0 0 0

 80045601 Programe din Fondul European de Dezoltare Regionalã (FEDR)

 2805 Crearea unei pieţe a forţei de muncã comune Regiunea Olt-Pleven prin mobilitate şi servici de formare

  I. Credite de angajament 213 0 0 111 102 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 213 0 0 111 102 0 0 0 0

 80045601 Finanţarea naţionala

 8004560101

  I. Credite de angajament 28 0 0 18 10 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 28 0 0 18 10 0 0 0 0

 80045601

 8004560102 Finanţarea externã nerambursabilã

  I. Credite de angajament 174 0 0 89 85 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 174 0 0 89 85 0 0 0 0

 80045601

 8004560103 Cheltuieli neeligibile

  I. Credite de angajament 11 0 0 4 7 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 11 0 0 4 7 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

  I. Credite de angajament 342.021 11.183 18.517 122.350 120.522 63.259 5.342 848 0
 II. Credite bugetare 342.021 11.183 18.517 122.350 120.522 63.259 5.342 848 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1728 SCOR - Şanse pentru comunitatea ruralã

  I. Credite de angajament 6.669 1.161 1.475 2.355 1.678 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 6.669 1.161 1.475 2.355 1.678 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1729 Noi oportunitãţi de ocupare în mediul rural prin TELEWORK

  I. Credite de angajament 6.009 1.679 1.579 2.754 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 6.009 1.676 1.579 2.754 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1731 Cariera e în mâinile tale

  I. Credite de angajament 1.231 38 867 326 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.231 38 867 326 0 0 0 0 0


 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
             RATIO L3

 1732

  I. Credite de angajament 7.951 0 1.172 2.500 3.885 394 0 0 0
 II. Credite bugetare 7.951 0 1.172 2.500 3.885 394 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1733 Companie de comunicare privind serviciile SPO oferite tinerilor şi angajaţilor

  I. Credite de angajament 7.279 301 1.628 5.350 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 7.279 301 1.628 5.350 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1734 Ai JOBCLUBUL tau, Ai şansa ta

  I. Credite de angajament 32 0 22 10 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 32 0 22 10 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1736 CONCCTIC - Cooperare pentru Ocupare a Nevãzãtorilor prin Creşterea Cometenţelor în Tehnologia Informaţiei
                        şi a Comunicaţiilor

  I. Credite de angajament 2.766 0 640 2.126 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 2.766 0 640 2.126 0 0 0 0 0


 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1737 MedForm

  I. Credite de angajament 3.615 0 69 1.690 1.856 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.615 0 69 1.690 1.856 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1739 CALL CENTER SPO

  I. Credite de angajament 3.795 0 1 1.066 2.305 423 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.795 0 1 1.066 2.305 423 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1740 Şanse pentru tineri

  I. Credite de angajament 1.633 549 465 286 333 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.633 549 465 286 333 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1741 Cai de formare şi ocupare în sectorul turismului alternativ - ALTER TOIJR

  I. Credite de angajament 9.845 0 153 4.378 3.202 2.112 0 0 0
 II. Credite bugetare 9.845 0 153 4.378 3.202 2.112 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1742 O şansã de ocupare - Antreprenoriatul în mediul rural

  I. Credite de angajament 3.687 0 3 1.361 1.906 417 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.687 0 3 1.361 1.906 417 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1743 ASPER - Asistentã personalizatã

  I. Credite de angajament 458 0 6 373 79 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 458 0 6 373 79 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1745 Promoveazã femeia

  I. Credite de angajament 4.039 0 49 1.491 1.639 860 0 0 0
 II. Credite bugetare 4.039 0 49 1.491 1.639 860 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1746 Educaţia continuã orientalã spre performanţã, pentru specialiştii în formarea profesionalã a şomerilor
             - ECOP

  I. Credite de angajament 8.269 0 33 1.990 3.843 2.403 0 0 0
 II. Credite bugetare 8.269 0 33 1.990 3.843 2.403 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1747 CALISIG - Calificare pentru o slujbã mai sigurã

  I. Credite de angajament 3.935 0 182 2.562 1.191 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.935 0 182 2.562 1.191 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1749 MRB Performant System - implementarea în cadrul SPO a unui sistem performant de management al relaţiilor
             cu beneficiarii

  I. Credite de angajament 3.416 0 0 2.059 1.357 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.416 0 0 2.059 1.357 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1752 INCOFOP - Informare, consiliere, orientare şi formare profesionalã pentru egalitate în şanse

  I. Credite de angajament 1.058 0 9 795 254 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.058 0 9 795 254 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1756 Şanse egale pentru un viitor comun

  I. Credite de angajament 3.055 0 0 1.050 2.005 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.055 0 0 1.050 2.005 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1757 Funcţionarul electronic

  I. Credite de angajament 12.362 0 950 4.379 4.302 2.731 0 0 0
 II. Credite bugetare 12.362 0 950 4.379 4.302 2.731 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1758 CALLCEMM Apelaţi Centrul Electronic de Mediere a Muncii

  I. Credite de angajament 13.789 0 842 5.257 4.957 2.730 0 0 0
 II. Credite bugetare 13.789 0 842 5.257 4.957 2.730 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1760 Prelucrarea informaticã a subvenţiilor angajatorilor

  I. Credite de angajament 819 0 256 563 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 819 0 256 563 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1763 Serviciul public de ocupare în sprijinul dumneavoastrã

  I. Credite de angajament 302 160 112 30 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 302 160 112 30 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1764 Calitate, eficienţã şi transparenţã în SPO

  I. Credite de angajament 322 58 149 115 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 322 58 149 115 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1767 Analiza deficitului de forţã de muncã calificatã în domeniul construcţiilor

  I. Credite de angajament 311 157 47 107 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 311 157 47 107 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1768 PROSELF Promovarea serviciilor de self-service

  I. Credite de angajament 21.133 1.590 1.086 15.294 3.163 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 21.133 1.590 1.086 15.294 3.163 0 0 0 0


 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1769 SAPERE - Studii, analize statistice şi previziuni asupra pieţei muncii pentru a întãri capacitatea
             ANOFM în România

  I. Credite de angajament 6.104 1.902 1.092 3.110 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 6.104 1.902 1.092 3.110 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1770 Model de cooperare transnaţionalã pentru întoarcerea lucrãtorilor români - MEDIT

  I. Credite de angajament 4.301 380 482 3.439 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 4.301 380 482 3.439 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1771 ASC - Anticiparea schimbãrilor pe piaţa muncii

  I. Credite de angajament 4.780 195 2.032 2.553 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 4.780 195 2.032 2.553 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1772 SCOP - Specializarea Consilierilor de Orientare Profesionalã

  I. Credite de angajament 6.868 1.346 753 3.450 1.319 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 6.868 1.346 753 3.450 1.319 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

             COMPROF - Creşterea nivelului de competenţe profesionale ale SPO pentru furnizarea serviciilor
             personalitate

 1773

  I. Credite de angajament 6.643 1.670 1.389 2.016 1.568 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 6.643 1.670 1.389 2.016 1.568 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondai Social European (FSE)

 1863 Fii informat

  I. Credite de angajament 6.229 0 0 1.020 5.074 135 0 0 0
 II. Credite bugetare 6.229 0 0 1.020 5.074 135 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1864 SAFE - Servicii de Aprobare Flexibilã a Mobilitãţii la nivel european

  I. Credite de angajament 4.102 0 0 990 3.112 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 4.102 0 0 990 3.112 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1865 Gestionarea eficientã a Resurselor în vederea îmbunãtãţirii Calitãţii Serviciilor oferite persoanelor
             aliate în cãutarea unui loc de muncã dar şi de Economisire a Resurselor Naturale GREEN

  I. Credite de angajament 5.375 0 0 2.370 3.005 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 5.375 0 0 2.370 3.005 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1866 Centre PICAS - Puncte de informare, Consiliere şi Asistenţã Specializatã pentru şomeri şi persoanele în
             cãutarea unui loc de muncã de sectorul abordat

  I. Credite de angajament 529 0 0 69 307 153 0 0 0
 II. Credite bugetare 529 0 0 69 307 153 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1867 O şansã tinerilor din mediu rural

  I. Credite de angajament 5.072 0 40 4.384 648 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 5.072 0 40 4.384 648 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1868 SUCCES - Sustenabilitate şi Utilitate prin Complementaritate şi Competitivitate, Eficienţã şi Sprijin

  I. Credite de angajament 1.284 0 160 620 504 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.284 0 160 620 504 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1869 ACCES - Parteneriat pentru integrare socialã

  I. Credite de angajament 4.340 0 157 515 2.189 1.479 0 0 0
 II. Credite bugetare 4.340 0 157 515 2.189 1.479 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1870 ACTIV - Abordare integratã a mãsurilor de ocupare

  I. Credite de angajament 1.919 0 113 963 843 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.919 0 113 963 843 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1871 CLOP - Creşterea economicã localã prin reorientare

  I. Credite de angajament 1.055 0 29 776 250 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.055 0 29 776 250 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1872 Job Net Turism - Turism rural - alternativa viabilã de dezvoltare socio economicã în nordul României

  I. Credite de angajament 8.564 0 91 3.603 2.864 2.006 0 0 0
 II. Credite bugetare 8.564 0 91 3.603 2.864 2.006 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1873 Alter Nova - Noi alternative pe piaţa muncii

  I. Credite de angajament 1.027 0 31 770 226 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.027 0 31 770 226 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1882 INTERNSHIP - Parteneriat de pregãtire a tinerilor absolvenţi pentru debutul în cariera - ID 75440

  I. Credite de angajament 305 0 92 133 80 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 305 0 92 133 80 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1883 Femei competente - femei active pe piaţa muncii

  I. Credite de angajament 1.309 0 5 667 637 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.309 0 5 667 637 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1884 PIFAM - Program integrator al formãrii adulţilor Recalificaţi

  I. Credite de angajament 10.207 0 0 3.812 3.447 2.948 0 0 0
 II. Credite bugetare 10.207 0 0 3.812 3.447 2.948 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1885 PONE - Program pilot de creştere a gradului de ocupare în Regiunea Nord - Est

  I. Credite de angajament 1.216 0 196 906 114 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.216 0 196 906 114 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1886 PAEM - Program de mãsuri active pentru ocuparea

  I. Credite de angajament 499 0 0 188 311 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 499 0 0 188 311 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1887 Cãtre un viitor durabil

  I. Credite de angajament 706 0 11 341 354 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 706 0 11 341 354 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1888 SOFT - Servicii de ocupare, formare şi training

  I. Credite de angajament 863 0 49 490 324 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 863 0 49 490 324 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1889 Comunicare personalizatã cu grupurile ţintã ale SPO

  I. Credite de angajament 14.869 0 0 4.750 8.159 1.960 0 0 0
 II. Credite bugetare 14.869 0 0 4.750 8.159 1.960 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1890 Mobilitate şi adaptabilitate pentru persoanele aflate în cãutarea

  I. Credite de angajament 938 0 0 295 643 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 938 0 0 295 643 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1891 WORKACCES NORD - EST - Program pilot de creştere a gradului de ocupare în regiunea NORD - EST

  I. Credite de angajament 2.010 0 0 1.157 853 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 2.010 0 0 1.157 853 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1892 Calificarea conform cerinţelor pieţei muncii, o şansã realã pentru o viata mai bunã

  I. Credite de angajament 41 0 0 13 28 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 41 0 0 13 28 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1893 CIPS - Centre de Incluziune Profesionalã şi Socialã

  I. Credite de angajament 8.486 0 0 1.150 2.650 4.686 0 0 0
 II. Credite bugetare 8.486 0 0 1.150 2.650 4.686 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social Europeane (FSE)

 1894 SILCO - Sistem inovativ de servicii bazat pe limbajul competenţelor

  I. Credite de angajament 9.002 0 0 1.545 3.023 4.434 0 0 0
 II. Credite bugetare 9.002 0 0 1.545 3.023 4.434 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1902 OFFICE - Oferta formativ1 îmbunãtãţitã pentru centre eficiente

  I. Credite de angajament 10.341 0 0 1.404 3.747 5.190 0 0 0
 II. Credite bugetare 10.341 0 0 1.404 3.747 5.190 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1903 Cardul profesional european - soluţie europeanã în cãutarea unui loc de muncã

  I. Credite de angajament 3.991 0 0 1.460 2.531 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.991 0 0 1.460 2.531 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1904 Un viitor mai sigur

  I. Credite de angajament 652 0 0 232 420 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 652 0 0 232 420 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1905 DIGITEGAL - Utilizarea mediului electronic pentru a creşte şansele gãsirii unui loc de muncã - şanse egale
             pentru toţi şomerii

  I. Credite de angajament 301 0 0 271 30 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 301 0 0 271 30 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1906 CONFORMED - Consiliere, FORmare, MEDiere - servicii integrate

  I. Credite de angajament 689 0 0 367 322 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 689 0 0 367 322 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1907 CAMPION - Centre autonome şi moderne de pregãtire prin implementarea unei organizaţii

  I. Credite de angajament 9.252 0 0 1.455 3.958 3.839 0 0 0
 II. Credite bugetare 9.252 0 0 1.455 3.958 3.839 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1908 Programe Active pentru Şomeri - PAS decisiv pentru cariera ta

  I. Credite de angajament 996 0 0 354 635 7 0 0 0
 II. Credite bugetare 996 0 0 354 635 7 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1909 Dezvoltarea abilitãţilor profesionale pentru reintegrarea şomerilor în viaţa activã în Regiunea
             Sud - Muntenia

  I. Credite de angajament 90 0 0 70 20 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 90 0 0 70 20 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1910 Dezvoltarea abilitãţilor profesionale pentru reintegrarea şomerilor în viaţa activã în judeţul Giurgiu

  I. Credite de angajament 201 0 0 101 100 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 201 0 0 101 100 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1911 FORMINTEG - Mãsuri active de ocupare în judeţul Galaţi

  I. Credite de angajament 562 0 0 239 323 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 562 0 0 239 323 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (ESE)

 1922 Turismul: siguranţa viitorului tãu profesional

  I. Credite de angajament 121 0 0 57 64 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 121 0 0 57 64 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (ESE)

 1923 SĂLAJ WORKACCES - Program pilot de creştere a gradului de ocupare în judeţul Sãlaj

  I. Credite de angajament 785 0 0 520 265 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 785 0 0 520 265 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (ESE)

 1924 Priveşte înainte, tu decizi!

  I. Credite de angajament 187 0 0 84 103 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 187 0 0 84 103 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1925 Facilitatea accesului pe piaţa muncii a persoanelor în cãutarea unui loc de muncã şi a şomerilor

  I. Credite de angajament 76 0 0 76 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 76 0 0 76 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1926 WORKFLEX Nord-Est - Reţea pilot de formare şomerilor şi persoanelor inactive din regiunea nord-est pentru
             asigurarea mobilitãţii ocupaţionale şi geografice

  I. Credite de angajament 55 0 0 50 5 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 55 0 0 50 5 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1942 SPISS - Program pilot de implementare a unor mãsuri active de ocupare a şomerilor şi persoanelor inactive
             cu studii superioare din judeţul Iaşi

  I. Credite de angajament 106 0 0 106 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 106 0 0 106 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1943 Competitiv Acces - Program pilot de facilitare a accesului şomerilor şi persoanelor inactive din judeţul
             Iaşi pe piaţa muncii

  I. Credite de angajament 90 0 0 70 20 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 90 0 0 70 20 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1944 STOP şomajului în rândul tinerilor

  I. Credite de angajament 6.554 0 0 472 2.541 3.541 0 0 0
 II. Credite bugetare 6.554 0 0 472 2.541 3.541 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1945 Reţea multiregionalã de dezvoltare a antreprenoriatului

  I. Credite de angajament 1.759 0 0 698 931 130 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.759 0 0 698 931 130 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1946 Informat, instruit, angajat

  I. Credite de angajament 11 0 0 7 4 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 11 0 0 7 4 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1947 Îmbunãtãţirea capacitãţii de ocupare a şomerilor tineri şi a tinerilor de lungã duratã din judeţul Dâmboviţa

  I. Credite de angajament 251 0 0 88 163 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 251 0 0 88 163 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1948 Piaţa Muncii: oportunitãţi pentru viitor prin şanse egale pentru femei

  I. Credite de angajament 7.560 0 0 547 2.907 3.220 886 0 0
 II. Credite bugetare 7.560 0 0 547 2.907 3.220 886 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 1949 Servicii integrate de dezvoltare profesionalã pentru adulţii cu probleme de sãnãtate mintalã

  I. Credite de angajament 64 0 0 32 32 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 64 0 0 32 32 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
 2002 O şansã pentru fiecare

  I. Credite de angajament 1.796 0 0 1.005 791 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.796 0 0 1.005 791 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
 2122 Parteneriat public-privat pentru ocuparea forţei de muncã

  I. Credite de angajament 11.988 0 0 977 5.018 4.160 1.833 0 0
 II. Credite bugetare 11.988 0 0 977 5.018 4.160 1.833 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
 2123 Instrumente strategice pentru ocuparea în industria turismului

  I. Credite de angajament 910 0 0 297 180 378 55 0 0
 II. Credite bugetare 910 0 0 297 180 378 55 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
 2124 Construieşte-ţi propriul viitor. Program integrat de formare profesionalã şi ocupare în sectorul construcţii

  I. Credite de angajament 200 0 0 28 78 94 0 0 0
 II. Credite bugetare 200 0 0 28 78 94 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
 2125 Calificarea şi integrarea pe piaţa muncii a şomerilor în domeniul turismului din regiunile de dezvoltare
          sud-est Muntenia, Bucureşti-Ilfov

  I. Credite de angajament 565 0 0 37 160 368 0 0 0
 II. Credite bugetare 565 0 0 37 160 368 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
 2126 Şomer antreprenor? Se poate! - ŞANSA. Servicii publice pentru ocuparea şi inovarea forţei de muncã,
          consultanţã şi sprijin pentru SPO din Regiunile Centru şi Vest, în dezvoltarea de servicii noi pentru
          promovarea antreprenoriatului

  I. Credite de angajament 7.515 0 0 1.472 3.953 2.090 0 0 0
 II. Credite bugetare 7.515 0 0 1.472 3.953 2.090 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
 2127 Mãsuri integrate de ocupare în regiunea Sud-Est

  I. Credite de angajament 40 0 0 40 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 40 0 0 40 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
 2128 Mobilitate = Adaptare + Succes - Stimularea mobilitãţii forţãi de muncã corelatã cu dinamica pieţei muncii la
          nivel inter-regional

  I. Credite de angajament 7.692 0 0 517 3.467 3.708 0 0 0
 II. Credite bugetare 7.692 0 0 517 3.467 3.708 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
 2129 Fii comepetent pe piaţa muncii! - Dezvoltarea competenţelor profesionale pentru reintegrarea şomerilor în
          viaţa activã în judeţul Galaţi

  I. Credite de angajament 324 0 0 114 210 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 324 0 0 114 210 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
 2130 Coaching - inovaţie în antreprenoriat

  I. Credite de angajament 142 0 0 38 42 62 0 0 0
 II. Credite bugetare 142 0 0 38 42 62 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
 2390 Eficienţã şi calitate în Serviciile de Ocupare - ECSPO

  I. Credite de angajament 2.438 0 0 2 1.052 798 586 0 0
 II. Credite bugetare 2.438 0 0 2 1.052 798 586 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
 2391 BARRABARRIPEN - un model inter - regional de incluziune destinat femeilor rome

  I. Credite de angajament 31 0 0 2 29 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 31 0 0 2 29 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
 2392 CEDO - SPO - Calitate, eficienţã, dinamism, oportunitate în Sistemul Public de Ocupare - POSDRU/111/4.1/
          S/91811

  I. Credite de angajament 1.190 0 0 300 890 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.190 0 0 300 890 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
 2394 Pro Activ - pe piaţa muncii

  I. Credite de angajament 21 0 0 4 17 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 21 0 0 4 17 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
 2395 Formarea continuã - premiza calitãţii în SPO

  I. Credite de angajament 7.510 0 0 765 1.272 3.623 1.002 848 0
 II. Credite bugetare 7.510 0 0 765 1.272 3.623 1.002 848 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
 2396 Dezvoltarea antreprenoriatului inter-regional sudic - DAIRS

  I. Credite de angajament 2.625 0 0 1.050 1.575 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 2.625 0 0 1.050 1.575 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
 2397 Green Jobs - Crearea unui sistem de analizã şi monitorizare a locurilor de muncã verzi în România
          POSDRU/111/4.1/S/91801

  I. Credite de angajament 5.920 0 0 580 2.180 2.180 980 0 0
 II. Credite bugetare 5.920 0 0 580 2.180 2.180 980 0 0

 80045602
 8004560201 Finanţarea naţionalã

  I. Credite de angajament 84.032 2.592 3.270 26.358 32.796 17.261 1.555 200 0
 II. Credite bugetare 84.032 2.592 3.270 26.358 32.796 17.261 1.555 200 0

 80045602
 8004560202 Finanţarea externã nerambursabilã

  I. Credite de angajament 224.184 8.302 13.432 80.274 76.972 41.435 3.269 500 0
 II. Credite bugetare 224.184 8.302 13.432 80.274 76.972 41.435 3.269 500 0

 80045602
 8004560203 Cheltuieli neeligibile

  I. Credite de angajament 34.709 273 1.768 16.534 10.754 4.714 518 148 0
 II. Credite bugetare 34.709 273 1.768 16.534 10.754 4.714 518 148 0

 80045616 Alte facilitãţi şi instrumente postaderare

  I. Credite de angajament 760 10 250 100 100 100 100 100 0
 II. Credite bugetare 760 10 250 100 100 100 100 100 0

 80045616 Alte facilitãţi şi instrumente postaderare
 1730 EURES

  I. Credite de angajament 760 10 250 100 100 100 100 100 0
 II. Credite bugetare 760 10 250 100 100 100 100 100 0

 80045616
 8004561601 Finanţarea naţionalã

  I. Credite de angajament 760 10 250 100 100 100 100 100 0
 II. Credite bugetare 760 10 250 100 100 100 100 100 0    NOTĂ: Suma totalã cuprinde şi sumele proiectelor derulate de Centrele Regionale de Formare Profesionalã a Adulţilor.


    ANEXA 03/04/21
    Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
    Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I. - Credite de angajament
    II. - Credit bugetar

                     FIŞA PROIECTULUI
    finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
    Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi
     de Pescuit şi a altor facilitãţi şi instrumente postaderare

                                                                                                       -mii lei-
┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizãri│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimãri│Estimãri│Estimãri│ Anii │
│ surse │ totalã │ pâna în │zãri │prelimi-│neri │ 2013 │ 2014 │ 2015 │urmãtori │
│ de finanţare │ │anul 2009│2010 │natã │2012 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │2011 │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
 Proiectul: 1728 SCOR - Şanse pentru comunitatea ruralã
 Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE)

 5000 TOTAL GENERAL

 I. Credite de angajament 6.669 1.161 1.475 2.355 1.678 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 6.669 1.161 1.475 2.355 1.678 0 0 0 0

 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ

 I. Credite de angajament 6.669 1.161 1.475 2.355 1.678 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 6.669 1.161 1.475 2.355 1.678 0 0 0 0

 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ

 I. Credite de angajament 6.669 1.161 1.475 2.355 1.678 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 6.669 1.161 1.475 2.355 1.678 0 0 0 0

 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

 I. Credite de angajament 6.669 1.161 1.475 2.355 1.678 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 6.669 1.161 1.475 2.355 1.678 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 I. Credite de angajament 6.669 1.161 1.475 2.355 1.678 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 6.669 1.161 1.475 2.355 1.678 0 0 0 0

 8004560201 Finanţarea naţionalã

 I. Credite de angajament 571 24 28 255 264 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 571 24 28 255 264 0 0 0 0

 8004560202 Finanţarea externã nerambursabilã

 I. Credite de angajament 5.351 1.112 1.339 1.750 1.150 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 5.351 1.112 1.339 1.750 1.150 0 0 0 0

 8004560203 Cheltuieli neeligibile

 I. Credite de angajament 747 25 108 350 264 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 747 25 108 350 264 0 0 0 0


    Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
    Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I. - Credite de angajament
    II. - Credit bugetar

                     FIŞA PROIECTULUI
    finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
    Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi
     de Pescuit şi a altor facilitãţi şi instrumente postaderare

                                                                                                       -mii lei-
┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizãri│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimãri│Estimãri│Estimãri│ Anii │
│ surse │ totalã │ pâna în │zãri │prelimi-│neri │ 2013 │ 2014 │ 2015 │urmãtori │
│ de finanţare │ │anul 2009│2010 │natã │2012 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │2011 │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
 Proiectul: 1729 Noi oportunitãţi de ocupare în mendiul rural prin TELEWORK
 Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE)

 5000 TOTAL GENERAL

 I. Credite de angajament 6.009 1.676 1.579 2.754 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 6.009 1.676 1.579 2.754 0 0 0 0 0

 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ

 I. Credite de angajament 6.009 1.676 1.579 2.754 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 6.009 1.676 1.579 2.754 0 0 0 0 0

 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ

 I. Credite de angajament 6.009 1.676 1.579 2.754 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 6.009 1.676 1.579 2.754 0 0 0 0 0

 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

 I. Credite de angajament 6.009 1.676 1.579 2.754 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 6.009 1.676 1.579 2.754 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 I. Credite de angajament 6.009 1.676 1.579 2.754 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 6.009 1.676 1.579 2.754 0 0 0 0 0

 8004560201 Finanţarea naţionalã

 I. Credite de angajament 732 1.511 1.189 2.041 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 732 1.511 1.189 2.041 0 0 0 0 0

 8004560202 Finanţarea externã nerambursabilã

 I. Credite de angajament 4.741 1.511 1.189 2.041 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 4.741 1.511 1.189 2.041 0 0 0 0 0

 8004560203 Cheltuieli neeligibile

 I. Credite de angajament 536 130 132 274 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 536 130 132 274 0 0 0 0 0


    Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
    Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I. - Credite de angajament
    II. - Credit bugetar

                     FIŞA PROIECTULUI
    finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
    Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi
     de Pescuit şi a altor facilitãţi şi instrumente postaderare

                                                                                                       -mii lei-
┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizãri│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimãri│Estimãri│Estimãri│ Anii │
│ surse │ totalã │ pâna în │zãri │prelimi-│neri │ 2013 │ 2014 │ 2015 │urmãtori │
│ de finanţare │ │anul 2009│2010 │natã │2012 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │2011 │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
 Proiectul: 1731 Cariera e în mâinile tale
 Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE)

 5000 TOTAL GENERAL

 I. Credite de angajament 1.231 38 867 326 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.231 38 867 326 0 0 0 0 0

 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ

 I. Credite de angajament 1.231 38 867 326 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.231 38 867 326 0 0 0 0 0

 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ

 I. Credite de angajament 1.231 38 867 326 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.231 38 867 326 0 0 0 0 0

 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

 I. Credite de angajament 1.231 38 867 326 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.231 38 867 326 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 I. Credite de angajament 1.231 38 867 326 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.231 38 867 326 0 0 0 0 0

 8004560201 Finanţarea naţionalã

 I. Credite de angajament 54 38 16 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 54 38 16 0 0 0 0 0 0

 8004560202 Finanţarea externã nerambursabilã

 I. Credite de angajament 1.100 0 798 302 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.100 0 798 302 0 0 0 0 0

 8004560203 Cheltuieli neeligibile

 I. Credite de angajament 77 0 53 24 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 77 0 53 24 0 0 0 0 0


    Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
    Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I. - Credite de angajament
    II. - Credit bugetar

                     FIŞA PROIECTULUI
    finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
    Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi
     de Pescuit şi a altor facilitãţi şi instrumente postaderare

                                                                                                       -mii lei-
┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizãri│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimãri│Estimãri│Estimãri│ Anii │
│ surse │ totalã │ pâna în │zãri │prelimi-│neri │ 2013 │ 2014 │ 2015 │urmãtori │
│ de finanţare │ │anul 2009│2010 │natã │2012 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │2011 │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
 Proiectul: 1732 RATIO L3
 Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE)

 5000 TOTAL GENERAL

 I. Credite de angajament 7.951 0 1.172 2.500 3.885 394 0 0 0
 II. Credite bugetare 7.951 0 1.172 2.500 3.885 394 0 0 0

 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ

 I. Credite de angajament 7.951 0 1.172 2.500 3.885 394 0 0 0
 II. Credite bugetare 7.951 0 1.172 2.500 3.885 394 0 0 0

 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ

 I. Credite de angajament 7.951 0 1.172 2.500 3.885 394 0 0 0
 II. Credite bugetare 7.951 0 1.172 2.500 3.885 394 0 0 0

 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

 I. Credite de angajament 7.951 0 1.172 2.500 3.885 394 0 0 0
 II. Credite bugetare 7.951 0 1.172 2.500 3.885 394 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 I. Credite de angajament 7.951 0 1.172 2.500 3.885 394 0 0 0
 II. Credite bugetare 7.951 0 1.172 2.500 3.885 394 0 0 0

 8004560201 Finanţarea naţionalã

 I. Credite de angajament 3.110 0 263 700 1.911 236 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.110 0 263 700 1.911 236 0 0 0

 8004560202 Finanţarea externã nerambursabilã

 I. Credite de angajament 3.971 0 789 1.350 1.724 108 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.971 0 789 1.350 1.724 108 0 0 0

 8004560203 Cheltuieli neeligibile

 I. Credite de angajament 870 0 120 450 250 50 0 0 0
 II. Credite bugetare 870 0 120 450 250 50 0 0 0


    Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
    Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I. - Credite de angajament
    II. - Credit bugetar

                     FIŞA PROIECTULUI
    finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
    Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi
     de Pescuit şi a altor facilitãţi şi instrumente postaderare

                                                                                                       -mii lei-
┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizãri│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimãri│Estimãri│Estimãri│ Anii │
│ surse │ totalã │ pâna în │zãri │prelimi-│neri │ 2013 │ 2014 │ 2015 │urmãtori │
│ de finanţare │ │anul 2009│2010 │natã │2012 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │2011 │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
 Proiectul: 1733 Companie de comunicare privind serviciile SPO oferite tinerilor şi angajaţilor
 Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE)

 5000 TOTAL GENERAL

 I. Credite de angajament 7.279 301 1.628 5.350 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 7.279 301 1.628 5.350 0 0 0 0 0

 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ

 I. Credite de angajament 7.279 301 1.628 5.350 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 7.279 301 1.628 5.350 0 0 0 0 0

 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ

 I. Credite de angajament 7.279 301 1.628 5.350 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 7.279 301 1.628 5.350 0 0 0 0 0

 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

 I. Credite de angajament 7.279 301 1.628 5.350 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 7.279 301 1.628 5.350 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 I. Credite de angajament 7.279 301 1.628 5.350 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 7.279 301 1.628 5.350 0 0 0 0 0

 8004560201 Finanţarea naţionalã

 I. Credite de angajament 2.397 75 342 1.980 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 2.397 75 342 1.980 0 0 0 0 0

 8004560202 Finanţarea externã nerambursabilã

 I. Credite de angajament 3.772 226 1.026 2.520 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.772 226 1.026 2.520 0 0 0 0 0

 8004560203 Cheltuieli neeligibile

 I. Credite de angajament 1.110 0 260 850 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.110 0 260 850 0 0 0 0 0


    Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
    Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I. - Credite de angajament
    II. - Credit bugetar

                     FIŞA PROIECTULUI
    finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
    Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi
     de Pescuit şi a altor facilitãţi şi instrumente postaderare

                                                                                                       -mii lei-
┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizãri│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimãri│Estimãri│Estimãri│ Anii │
│ surse │ totalã │ pâna în │zãri │prelimi-│neri │ 2013 │ 2014 │ 2015 │urmãtori │
│ de finanţare │ │anul 2009│2010 │natã │2012 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │2011 │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
 Proiectul: 1734 Ai JOBCLUBUL tãu, Ai şansa ta
 Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE)

 5000 TOTAL GENERAL

 I. Credite de angajament 32 0 22 10 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 32 0 22 10 0 0 0 0 0

 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ

 I. Credite de angajament 32 0 22 10 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 32 0 22 10 0 0 0 0 0

 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ

 I. Credite de angajament 32 0 22 10 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 32 0 22 10 0 0 0 0 0

 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

 I. Credite de angajament 32 0 22 10 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 32 0 22 10 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 I. Credite de angajament 32 0 22 10 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 32 0 22 10 0 0 0 0 0

 8004560201 Finanţarea naţionalã

 I. Credite de angajament 5 0 2 3 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 5 0 2 3 0 0 0 0 0

 8004560202 Finanţarea externã nerambursabilã

 I. Credite de angajament 23 0 18 5 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 23 0 18 5 0 0 0 0 0

 8004560203 Cheltuieli neeligibile

 I. Credite de angajament 4 0 2 2 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 4 0 2 2 0 0 0 0 0


    Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
    Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I. - Credite de angajament
    II. - Credit bugetar

                     FIŞA PROIECTULUI
    finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
    Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi
     de Pescuit şi a altor facilitãţi şi instrumente postaderare

                                                                                                       -mii lei-
┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizãri│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimãri│Estimãri│Estimãri│ Anii │
│ surse │ totalã │ pâna în │zãri │prelimi-│neri │ 2013 │ 2014 │ 2015 │urmãtori │
│ de finanţare │ │anul 2009│2010 │natã │2012 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │2011 │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
 Proiectul: 1736 CONCCTIC - Cooperare pentru Ocupare a Nevãzãtorilor prin Creşterea Competenţelor în Tehnologia
                 Informaţiei şi a Cominicaţiilor
 Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE)

 5000 TOTAL GENERAL

 I. Credite de angajament 2.766 0 640 2.126 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 2.766 0 640 2.126 0 0 0 0 0

 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ

 I. Credite de angajament 2.766 0 640 2.126 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 2.766 0 640 2.126 0 0 0 0 0

 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ

 I. Credite de angajament 2.766 0 640 2.126 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 2.766 0 640 2.126 0 0 0 0 0

 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

 I. Credite de angajament 2.766 0 640 2.126 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 2.766 0 640 2.126 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 I. Credite de angajament 2.766 0 640 2.126 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 2.766 0 640 2.126 0 0 0 0 0

 8004560201 Finanţarea naţionalã

 I. Credite de angajament 278 0 76 202 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 278 0 76 202 0 0 0 0 0

 8004560202 Finanţarea externã nerambursabilã

 I. Credite de angajament 2.311 0 478 1.833 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 2.311 0 478 1.833 0 0 0 0 0

 8004560203 Cheltuieli neeligibile

 I. Credite de angajament 177 0 86 91 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 177 0 86 91 0 0 0 0 0


    Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
    Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I. - Credite de angajament
    II. - Credit bugetar

                     FIŞA PROIECTULUI
    finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
    Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi
     de Pescuit şi a altor facilitãţi şi instrumente postaderare

                                                                                                       -mii lei-
┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizãri│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimãri│Estimãri│Estimãri│ Anii │
│ surse │ totalã │ pâna în │zãri │prelimi-│neri │ 2013 │ 2014 │ 2015 │urmãtori │
│ de finanţare │ │anul 2009│2010 │natã │2012 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │2011 │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
 Proiectul: 1737 MedForm
 Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE)

 5000 TOTAL GENERAL

 I. Credite de angajament 3.615 0 69 1.690 1.856 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.615 0 69 1.690 1.856 0 0 0 0

 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ

 I. Credite de angajament 3.615 0 69 1.690 1.856 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.615 0 69 1.690 1.856 0 0 0 0

 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ

 I. Credite de angajament 3.615 0 69 1.690 1.856 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.615 0 69 1.690 1.856 0 0 0 0

 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

 I. Credite de angajament 3.615 0 69 1.690 1.856 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.615 0 69 1.690 1.856 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 I. Credite de angajament 3.615 0 69 1.690 1.856 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.615 0 69 1.690 1.856 0 0 0 0

 8004560201 Finanţarea naţionalã

 I. Credite de angajament 1.786 0 14 870 902 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.786 0 14 870 902 0 0 0 0

 8004560202 Finanţarea externã nerambursabilã

 I. Credite de angajament 1.352 0 42 600 710 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.352 0 42 600 710 0 0 0 0

 8004560203 Cheltuieli neeligibile

 I. Credite de angajament 477 0 13 220 244 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 477 0 13 220 244 0 0 0 0    Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
    Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I. - Credite de angajament
    II. - Credit bugetar

                     FIŞA PROIECTULUI
    finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
    Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi
     de Pescuit şi a altor facilitãţi şi instrumente postaderare

                                                                                                       -mii lei-
┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizãri│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimãri│Estimãri│Estimãri│ Anii │
│ surse │ totalã │ pâna în │zãri │prelimi-│neri │ 2013 │ 2014 │ 2015 │urmãtori │
│ de finanţare │ │anul 2009│2010 │natã │2012 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │2011 │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
 Proiectul: 1739 CALL CENTER SPO
 Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE)

 5000 TOTAL GENERAL

 I. Credite de angajament 3.795 0 1 1.066 2.305 423 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.795 0 1 1.066 2.305 423 0 0 0

 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ

 I. Credite de angajament 3.795 0 1 1.066 2.305 423 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.795 0 1 1.066 2.305 423 0 0 0

 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ

 I. Credite de angajament 3.795 0 1 1.066 2.305 423 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.795 0 1 1.066 2.305 423 0 0 0

 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

 I. Credite de angajament 3.795 0 1 1.066 2.305 423 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.795 0 1 1.066 2.305 423 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 I. Credite de angajament 3.795 0 1 1.066 2.305 423 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.795 0 1 1.066 2.305 423 0 0 0

 8004560201 Finanţarea naţionalã

 I. Credite de angajament 1.112 0 0 340 624 148 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.112 0 0 340 624 148 0 0 0

 8004560202 Finanţarea externã nerambursabilã

 I. Credite de angajament 2.345 0 1 550 1.531 263 0 0 0
 II. Credite bugetare 2.345 0 1 550 1.531 263 0 0 0

 8004560203 Cheltuieli neeligibile

 I. Credite de angajament 338 0 0 176 150 12 0 0 0
 II. Credite bugetare 338 0 0 176 150 12 0 0 0    Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
    Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I. - Credite de angajament
    II. - Credit bugetar

                     FIŞA PROIECTULUI
    finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
    Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi
     de Pescuit şi a altor facilitãţi şi instrumente postaderare

                                                                                                       -mii lei-
┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizãri│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimãri│Estimãri│Estimãri│ Anii │
│ surse │ totalã │ pâna în │zãri │prelimi-│neri │ 2013 │ 2014 │ 2015 │urmãtori │
│ de finanţare │ │anul 2009│2010 │natã │2012 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │2011 │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
 Proiectul: 1740 Şanse pentru tineri
 Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE)

 5000 TOTAL GENERAL

 I. Credite de angajament 1.633 549 465 286 333 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.633 549 465 286 333 0 0 0 0

 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ

 I. Credite de angajament 1.633 549 465 286 333 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.633 549 465 286 333 0 0 0 0

 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ

 I. Credite de angajament 1.633 549 465 286 333 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.633 549 465 286 333 0 0 0 0

 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

 I. Credite de angajament 1.633 549 465 286 333 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.633 549 465 286 333 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 I. Credite de angajament 1.633 549 465 286 333 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.633 549 465 286 333 0 0 0 0

 8004560201 Finanţarea naţionalã

 I. Credite de angajament 137 35 36 66 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 137 35 36 66 0 0 0 0 0

 8004560202 Finanţarea externã nerambursabilã

 I. Credite de angajament 1.070 498 401 171 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.070 498 401 171 0 0 0 0 0

 8004560203 Cheltuieli neeligibile

 I. Credite de angajament 825 0 11 330 333 151 0 0 0
 II. Credite bugetare 825 0 11 330 333 151 0 0 0


    Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
    Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I. - Credite de angajament
    II. - Credit bugetar

                     FIŞA PROIECTULUI
    finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
    Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi
     de Pescuit şi a altor facilitãţi şi instrumente postaderare

                                                                                                       -mii lei-
┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizãri│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimãri│Estimãri│Estimãri│ Anii │
│ surse │ totalã │ pâna în │zãri │prelimi-│neri │ 2013 │ 2014 │ 2015 │urmãtori │
│ de finanţare │ │anul 2009│2010 │natã │2012 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │2011 │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
 Proiectul: 1741 Cãi de formare şi ocupare în sectorul turismului alternativ - ALTER TOUR
 Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE)

 5000 TOTAL GENERAL

 I. Credite de angajament 9.845 0 153 4.378 3.202 2.112 0 0 0
 II. Credite bugetare 9.845 0 153 4.378 3.202 2.112 0 0 0

 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ

 I. Credite de angajament 9.845 0 153 4.378 3.202 2.112 0 0 0
 II. Credite bugetare 9.845 0 153 4.378 3.202 2.112 0 0 0

 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ

 I. Credite de angajament 9.845 0 153 4.378 3.202 2.112 0 0 0
 II. Credite bugetare 9.845 0 153 4.378 3.202 2.112 0 0 0

 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

 I. Credite de angajament 9.845 0 153 4.378 3.202 2.112 0 0 0
 II. Credite bugetare 9.845 0 153 4.378 3.202 2.112 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 I. Credite de angajament 9.845 0 153 4.378 3.202 2.112 0 0 0
 II. Credite bugetare 9.845 0 153 4.378 3.202 2.112 0 0 0

 8004560201 Finanţarea naţionalã

 I. Credite de angajament 525 0 11 330 33 151 0 0 0
 II. Credite bugetare 525 0 11 330 33 151 0 0 0

 8004560202 Finanţarea externã nerambursabilã

 I. Credite de angajament 8.065 0 114 3.461 2.784 1.706 0 0 0
 II. Credite bugetare 8.065 0 114 3.461 2.784 1.706 0 0 0

 8004560203 Cheltuieli neeligibile

 I. Credite de angajament 1.255 0 28 587 385 255 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.255 0 28 587 385 255 0 0 0


    Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
    Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I. - Credite de angajament
    II. - Credit bugetar

                     FIŞA PROIECTULUI
    finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
    Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi
     de Pescuit şi a altor facilitãţi şi instrumente postaderare

                                                                                                       -mii lei-
┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizãri│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimãri│Estimãri│Estimãri│ Anii │
│ surse │ totalã │ pâna în │zãri │prelimi-│neri │ 2013 │ 2014 │ 2015 │urmãtori │
│ de finanţare │ │anul 2009│2010 │natã │2012 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │2011 │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
 Proiectul: 1742 O şansã de ocupare - Antreprenoriatul în mediul rural
 Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE)

 5000 TOTAL GENERAL

 I. Credite de angajament 3.687 0 3 1.361 1.906 417 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.687 0 3 1.361 1.906 417 0 0 0

 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ

 I. Credite de angajament 3.687 0 3 1.361 1.906 417 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.687 0 3 1.361 1.906 417 0 0 0

 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ

 I. Credite de angajament 3.687 0 3 1.361 1.906 417 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.687 0 3 1.361 1.906 417 0 0 0

 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

 I. Credite de angajament 3.687 0 3 1.361 1.906 417 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.687 0 3 1.361 1.906 417 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 I. Credite de angajament 3.687 0 3 1.361 1.906 417 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.687 0 3 1.361 1.906 417 0 0 0

 8004560201 Finanţarea naţionalã

 I. Credite de angajament 1.168 0 1 390 646 131 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.168 0 1 390 646 131 0 0 0
 8004560202 Finanţarea externã nerambursabilã

 I. Credite de angajament 2.096 0 2 773 1.099 222 0 0 0
 II. Credite bugetare 2.096 0 2 773 1.099 222 0 0 0

 8004560203 Cheltuieli neeligibile

 I. Credite de angajament 423 0 0 198 161 64 0 0 0
 II. Credite bugetare 423 0 0 198 161 64 0 0 0


    Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
    Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I. - Credite de angajament
    II. - Credit bugetar

                     FIŞA PROIECTULUI
    finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
    Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi
     de Pescuit şi a altor facilitãţi şi instrumente postaderare

                                                                                                       -mii lei-
┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizãri│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimãri│Estimãri│Estimãri│ Anii │
│ surse │ totalã │ pâna în │zãri │prelimi-│neri │ 2013 │ 2014 │ 2015 │urmãtori │
│ de finanţare │ │anul 2009│2010 │natã │2012 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │2011 │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
 Proiectul: 1743 ASPER - Asistenţã personalizatã
 Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE)

 5000 TOTAL GENERAL

 I. Credite de angajament 458 0 6 373 79 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 458 0 6 373 79 0 0 0 0

 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ

 I. Credite de angajament 458 0 6 373 79 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 458 0 6 373 79 0 0 0 0

 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ

 I. Credite de angajament 458 0 6 373 79 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 458 0 6 373 79 0 0 0 0

 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

 I. Credite de angajament 458 0 6 373 79 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 458 0 6 373 79 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 I. Credite de angajament 458 0 6 373 79 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 458 0 6 373 79 0 0 0 0

 8004560201 Finanţarea naţionalã

 I. Credite de angajament 21 0 1 18 2 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 21 0 1 18 2 0 0 0 0

 8004560202 Finanţarea externã nerambursabilã

 I. Credite de angajament 371 0 4 295 72 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 371 0 4 295 72 0 0 0 0

 8004560203 Cheltuieli neeligibile

 I. Credite de angajament 66 0 1 60 5 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 66 0 1 60 5 0 0 0 0


    Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
    Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I. - Credite de angajament
    II. - Credit bugetar

                     FIŞA PROIECTULUI
    finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
    Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi
     de Pescuit şi a altor facilitãţi şi instrumente postaderare

                                                                                                       -mii lei-
┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizãri│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimãri│Estimãri│Estimãri│ Anii │
│ surse │ totalã │ pâna în │zãri │prelimi-│neri │ 2013 │ 2014 │ 2015 │urmãtori │
│ de finanţare │ │anul 2009│2010 │natã │2012 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │2011 │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
 Proiectul: 1745 Promoveazã femeia
 Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE)

 5000 TOTAL GENERAL

 I. Credite de angajament 4.039 0 49 1.491 1.639 860 0 0 0
 II. Credite bugetare 4.039 0 49 1.491 1.639 860 0 0 0

 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ

 I. Credite de angajament 4.039 0 49 1.491 1.639 860 0 0 0
 II. Credite bugetare 4.039 0 49 1.491 1.639 860 0 0 0

 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ

 I. Credite de angajament 4.039 0 49 1.491 1.639 860 0 0 0
 II. Credite bugetare 4.039 0 49 1.491 1.639 860 0 0 0

 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

 I. Credite de angajament 4.039 0 49 1.491 1.639 860 0 0 0
 II. Credite bugetare 4.039 0 49 1.491 1.639 860 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 I. Credite de angajament 4.039 0 49 1.491 1.639 860 0 0 0
 II. Credite bugetare 4.039 0 49 1.491 1.639 860 0 0 0

 8004560201 Finanţarea naţionalã

 I. Credite de angajament 291 0 1 91 134 65 0 0 0
 II. Credite bugetare 291 0 1 91 134 65 0 0 0

 8004560202 Finanţarea externã nerambursabilã

 I. Credite de angajament 3.046 0 39 1.100 1.245 662 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.046 0 39 1.100 1.245 662 0 0 0

 8004560203 Cheltuieli neeligibile

 I. Credite de angajament 702 0 9 300 260 133 0 0 0
 II. Credite bugetare 702 0 9 300 260 133 0 0 0


    Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
    Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I. - Credite de angajament
    II. - Credit bugetar

                     FIŞA PROIECTULUI
    finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
    Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi
     de Pescuit şi a altor facilitãţi şi instrumente postaderare

                                                                                                       -mii lei-
┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizãri│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimãri│Estimãri│Estimãri│ Anii │
│ surse │ totalã │ pâna în │zãri │prelimi-│neri │ 2013 │ 2014 │ 2015 │urmãtori │
│ de finanţare │ │anul 2009│2010 │natã │2012 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │2011 │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
 Proiectul: 1746 Educaţia continuã orientatã spre performanţã, pentru specialişti în formarea profesionalã a
                 şomerilor - ECOP
 Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE)

 5000 TOTAL GENERAL

 I. Credite de angajament 8.269 0 33 1.990 3.843 2.403 0 0 0
 II. Credite bugetare 8.269 0 33 1.990 3.843 2.403 0 0 0

 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ

 I. Credite de angajament 8.269 0 33 1.990 3.843 2.403 0 0 0
 II. Credite bugetare 8.269 0 33 1.990 3.843 2.403 0 0 0

 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ

 I. Credite de angajament 8.269 0 33 1.990 3.843 2.403 0 0 0
 II. Credite bugetare 8.269 0 33 1.990 3.843 2.403 0 0 0

 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

 I. Credite de angajament 8.269 0 33 1.990 3.843 2.403 0 0 0
 II. Credite bugetare 8.269 0 33 1.990 3.843 2.403 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 I. Credite de angajament 8.269 0 33 1.990 3.843 2.403 0 0 0
 II. Credite bugetare 8.269 0 33 1.990 3.843 2.403 0 0 0

 8004560201 Finanţarea naţionalã

 I. Credite de angajament 3.895 0 5 800 1.966 1.124 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.895 0 5 800 1.966 1.124 0 0 0

 8004560202 Finanţarea externã nerambursabilã

 I. Credite de angajament 3.795 0 16 950 1.730 1.099 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.795 0 16 950 1.730 1.099 0 0 0

 8004560203 Cheltuieli neeligibile

 I. Credite de angajament 579 0 12 240 147 180 0 0 0
 II. Credite bugetare 579 0 12 240 147 180 0 0 0


    Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
    Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I. - Credite de angajament
    II. - Credit bugetar

                     FIŞA PROIECTULUI
    finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
    Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi
     de Pescuit şi a altor facilitãţi şi instrumente postaderare

                                                                                                       -mii lei-
┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizãri│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimãri│Estimãri│Estimãri│ Anii │
│ surse │ totalã │ pâna în │zãri │prelimi-│neri │ 2013 │ 2014 │ 2015 │urmãtori │
│ de finanţare │ │anul 2009│2010 │natã │2012 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │2011 │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
 Proiectul: 1747 CALISIG - Calificare pentru o slujbã mai sigurã
 Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE)

 5000 TOTAL GENERAL

 I. Credite de angajament 3.935 0 182 2.562 1.191 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.935 0 182 2.562 1.191 0 0 0 0

 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ

 I. Credite de angajament 3.935 0 182 2.562 1.191 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.935 0 182 2.562 1.191 0 0 0 0

 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ

 I. Credite de angajament 3.935 0 182 2.562 1.191 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.935 0 182 2.562 1.191 0 0 0 0

 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

 I. Credite de angajament 3.935 0 182 2.562 1.191 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.935 0 182 2.562 1.191 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 I. Credite de angajament 3.935 0 182 2.562 1.191 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.935 0 182 2.562 1.191 0 0 0 0

 8004560201 Finanţarea naţionalã

 I. Credite de angajament 428 0 14 359 55 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 428 0 14 359 55 0 0 0 0

 8004560202 Finanţarea externã nerambursabilã

 I. Credite de angajament 2.717 0 138 2.043 536 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 2.717 0 138 2.043 536 0 0 0 0

 8004560203 Cheltuieli neeligibile

 I. Credite de angajament 1.295 0 0 695 600 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.295 0 0 695 600 0 0 0 0    Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
    Program/facilitate/instrument: 03 - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I. - Credite de angajament
    II. - Credit bugetar


                     FIŞA PROIECTULUI
    finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
    Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi
     de Pescuit şi a altor facilitãţi şi instrumente postaderare

                                                                                                       -mii lei-
┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizãri│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimãri│Estimãri│Estimãri│ Anii │
│ surse │ totalã │ pâna în │zãri │prelimi-│neri │ 2013 │ 2014 │ 2015 │urmãtori │
│ de finanţare │ │anul 2009│2010 │natã │2012 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │2011 │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
 Proiectul: 1749 MRB Performant System - implementare în cadrul SPO a unui sisten performant de management al
                 relaţiilor de beneficiari
 Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE)

 5000 TOTAL GENERAL

 I. Credite de angajament 3.416 0 0 2.059 1.357 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.416 0 0 2.059 1.357 0 0 0 0

 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ

 I. Credite de angajament 3.416 0 0 2.059 1.357 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.416 0 0 2.059 1.357 0 0 0 0

 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

 I. Credite de angajament 3.416 0 0 2.059 1.357 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.416 0 0 2.059 1.357 0 0 0 0

 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
        POSTADERARE

 I. Credite de angajament 3.416 0 0 2.059 1.357 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.416 0 0 2.059 1.357 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 I. Credite de angajament 3.416 0 0 2.059 1.357 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.416 0 0 2.059 1.357 0 0 0 0

 8004560201 Finanţarea naţionala

 I Credite de angajament 1.295 0 0 695 600 0 0 0 0
 II Credite bugetare 1.295 0 0 695 600 0 0 0 0

 8004560202 Finanţarea externa nerambursabila

 I Credite de angajament 1.758 0 0 1.144 614 0 0 0 0
 II Credite bugetare 1.758 0 0 1.144 614 0 0 0 0

 8004560203 Cheltuieli neeligibile

 I. Credite de angajament 363 0 0 220 143 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 363 0 0 220 143 0 0 0 0
    Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
    Program/facilitate/instrument: 03 - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I. - Credite de angajament
    II. - Credit bugetar


                     FIŞA PROIECTULUI
    finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
    Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi
     de Pescuit şi a altor facilitãţi şi instrumente postaderare

                                                                                                       -mii lei-
┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizãri│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimãri│Estimãri│Estimãri│ Anii │
│ surse │ totalã │ pâna în │zãri │prelimi-│neri │ 2013 │ 2014 │ 2015 │urmãtori │
│ de finanţare │ │anul 2009│2010 │natã │2012 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │2011 │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
 Proiectul: 1750 Sa devenim competitivi pe piaţa muncii
 Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE)

 5000 TOTAL GENERAL

 I. Credite de angajament 1.586 0 21 165 1.400 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.586 0 21 165 1.400 0 0 0 0

 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ

 I. Credite de angajament 1.586 0 21 165 1.400 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.586 0 21 165 1.400 0 0 0 0

 6504 INVATAMANT

 I. Credite de angajament 1.586 0 21 165 1.400 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.586 0 21 165 1.400 0 0 0 0

 650456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (EEN)
        POSTADERARE

 I. Credite de angajament 1.586 0 21 165 1.400 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.586 0 21 165 1.400 0 0 0 0

 65045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 I. Credite de angajament 1.586 0 21 165 1.400 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.586 0 21 165 1.400 0 0 0 0

 6504560201 Finanţarea naţionala

 I. Credite de angajament 45 0 0 12 33 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 45 0 0 12 33 0 0 0 0

 6504560202 Finanţarea externa nerambursabila

 I. Credite de angajament 1.486 0 10 139 1.337 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.486 0 10 139 1.337 0 0 0 0

 6504560203 Cheltuieli neeligibile

 I. Credite de angajament 55 0 11 14 30 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 55 0 11 14 30 0 0 0 0
    Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale
    Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

     I. Credite de angajament
     II Credit bugetar

                                FISA PROIECTULUI
         finanţat/propus la finanţare in cadrul programelor aferente
         Politicii de Coeziune a U.E. Politicii Agricole Comune si de
            Peseuît si a altor facilitaţi si instrumente postaderare

                                                                                                       -mii lei-
┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizãri│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimãri│Estimãri│Estimãri│ Anii │
│ surse │ totalã │ pâna în │zãri │prelimi-│neri │ 2013 │ 2014 │ 2015 │urmãtori │
│ de finanţare │ │anul 2009│2010 │natã │2012 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │2011 │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
 Proiectul: 1752 INCOFOP - Informare, consiliere, orientare si formare profesionala pentru egalitate in
                      şanse
 Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE)

 5000 TOTAL GENERAL

 I. Credite de angajament 2.329 0 9 859 1.461 0 0 0 0
 II. Credite bugetaie 2.329 0 9 859 1.461 0 0 0 0

 5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU ŞOMAJ

 I. Credite de angajament 2.329 0 9 859 1.461 0 0 0 0
 II. Credite bugetaie 2.329 0 9 859 1.461 0 0 0 0

 6504 INVATAMANT

 I. Credite de angajament 1.271 0 0 64 1.207 0 0 0 0
 II. Credite bugetaie 1.271 0 0 64 1.207 0 0 0 0

 650456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FIN)
        POSTADERARE

 I. Credite de angajament 1.271 0 0 64 1.207 0 0 0 0
 II. Credite bugetaie 1.271 0 0 64 1.207 0 0 0 0

 65045602 Programe din Fondul Social European(FSE)

 I. Credite de angajament 1.271 0 0 64 1.207 0 0 0 0
 II Credite bugetaie 1.271 0 0 64 1.207 0 0 0 0

 6504560201 Finanţarea naţionala

 I. Credie de angaiameţit 19 0 0 1 18 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 19 0 0 1 18 0 0 0 0

 6504560202 Finanţarea externa nerambursabila

 I. Credite de angajament 1.202 0 0 18 1.184 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.202 0 0 18 1.184 0 0 0 0

 6504560203 Cheltuieli neeligibile

 I. Credite de angajament 50 0 0 45 5 0 0 0 0
 II. Ciedite bugetate 50 0 0 45 5 0 0 0 0

 8004 4CTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

 I. Credite de angajament 1.058 0 9 795 254 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.058 0 9 795 254 0 0 0 0

 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
        POSTADERARE

 I. Credite de angajament 1.058 0 9 795 254 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.058 0 9 795 254 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 I. Credite de angajament 1.058 0 9 795 254 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.058 0 9 795 254 0 0 0 0

 8004560201 Finanţarea naţionala

 I. Credite de angajament 91 0 0 70 21 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 91 0 0 70 21 0 0 0 0

 8004560202 Finanţarea externa nerambursabila

 I. Credite de angajament 932 0 9 713 210 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 932 0 9 713 210 0 0 0 0

 8004560203 Cheltuieli neeligibile

 I. Credite de angajament 35 0 0 12 23 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 35 0 0 12 23 0 0 0 0
    Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale
    Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I. Credite de angajament
    II. Credit bugetar


                                FISA PROIECTULUI
           finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
         Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
            Pescuit si a altor facilitaţi si instrumente postaderare
                                                                                                       -mii lei-
┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizãri│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimãri│Estimãri│Estimãri│ Anii │
│ surse │ totalã │ pâna în │zãri │prelimi-│neri │ 2013 │ 2014 │ 2015 │urmãtori │
│ de finanţare │ │anul 2009│2010 │natã │2012 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │2011 │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
 Proiectul: 1753 PACSPO - Pregãtirea aprofundata continua in serviciul public de ocupare
 Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE)


 5000 TOTAL GENERAL

 I. Credite de angajament 7.119 0 27 1.494 5.598 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 7.119 0 27 1.494 5.598 0 0 0 0

 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ

 I. Credite de angajament 7.119 0 27 1.494 5.598 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 7.119 0 27 1.494 5.598 0 0 0 0

 6504 ÎNVĂŢĂMÂNT

 I. Credite de angajament 7.119 0 27 1.494 5.598 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 7.119 0 27 1.494 5.598 0 0 0 0

 650456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
        POSTADERARE

 I. Credite de angajament 7.119 0 27 1.494 5.598 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 7.119 0 27 1.494 5.598 0 0 0 0

 65045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 I. Credite de angajament 7.119 0 27 1.494 5.598 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 7.119 0 27 1.494 5.598 0 0 0 0

 6504560201 Finanţarea naţionala

 I. Credite de angajament 1.690 0 6 358 1.326 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.690 0 6 358 1.326 0 0 0 0

 6504560202 Finanţarea externa nerambursabila

 I. Credite de angajament 5.012 0 19 1.015 3.978 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 5.012 0 19 1.015 3.978 0 0 0 0

 6504560203 Cheltuieli neeligibile

 I. Credite de angajament 417 0 2 121 294 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 417 0 2 121 294 0 0 0 0
    Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale
    Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I. Credite de angajament
    II. Credit bugetar


                                FISA PROIECTULUI
           finanţat/propus la finanţare in cadrul programelor aferente
         Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune si de
            Pescuit si a altor facilitaţi si instrumente postaderare

                                                                                                       -mii lei-
┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizãri│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimãri│Estimãri│Estimãri│ Anii │
│ surse │ totalã │ pâna în │zãri │prelimi-│neri │ 2013 │ 2014 │ 2015 │urmãtori │
│ de finanţare │ │anul 2009│2010 │natã │2012 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │2011 │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
 Proiectul: 1755 ICAR - Învãţãmânt continuu aprofundat pentru România
 Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE)

 5000 TOTAL GENERAL

 I. Credite de angajament 6.613 0 0 1.406 5.207 0 0 0 0
 II Credite bugetare 6.613 0 0 1.406 5.207 0 0 0 0

 5004 BUCETUL ASICURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ

 I. Credite de angajament 6.613 0 0 1.406 5.207 0 0 0 0
 II Credite bugetare 6.613 0 0 1.406 5.207 0 0 0 0

 6504 INVATAMANT

 I. Credite de angajament 6.613 0 0 1.406 5.207 0 0 0 0
 II Credite bugetare 6.613 0 0 1.406 5.207 0 0 0 0

 650456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
        POSTADERARE

 I. Credite de angajament 6.613 0 0 1.406 5.207 0 0 0 0
 II Credite bugetare 6.613 0 0 1.406 5.207 0 0 0 0

 65045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 I. Credite de angajament 6.613 0 0 1.406 5.207 0 0 0 0
 II Credite bugetare 6.613 0 0 1.406 5.207 0 0 0 0

 6504560201 Finanţarea naţionala

 I. Credite de angajament 1.626 0 0 396 1.230 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.626 0 0 396 1.230 0 0 0 0

 6504560202 Finanţarea externa nerambursabila

 I. Credite de angajament 4.580 0 0 888 3.692 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 4.580 0 0 888 3.692 0 0 0 0

 6504560203 Cheltuieli neeligibile

 I. Credite de angajament 407 0 0 122 285 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 407 0 0 122 285 0 0 0 0    Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale
    Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)


    I. Credite de angajament
    II. Credit bugetar


                                FISA PROIECTULUI
           finanţat/propus la finanţare in cadrul programelor aferente
         Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune si de
            Pescuit si a altor facilitaţi si instrumente postaderare

                                                                                                       -mii lei-
┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizãri│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimãri│Estimãri│Estimãri│ Anii │
│ surse │ totalã │ pâna în │zãri │prelimi-│neri │ 2013 │ 2014 │ 2015 │urmãtori │
│ de finanţare │ │anul 2009│2010 │natã │2012 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │2011 │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
 Proiectul: 1756 Şanse egale pentru un viitor comun
 Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE)

 5000 TOTAL GENERAL

 I. Credite de angajament 3.055 0 0 1.050 2.005 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.055 0 0 1.050 2.005 0 0 0 0

 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ

 I. Credite de angajament 3.055 0 0 1.050 2.005 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.055 0 0 1.050 2.005 0 0 0 0

 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

 I. Credite de angajament 3.055 0 0 1.050 2.005 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.055 0 0 1.050 2.005 0 0 0 0

 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
        POSTADERARE

 I. Credite de angajament 3.055 0 0 1.050 2.005 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.055 0 0 1.050 2.005 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 I. Credite de angajament 3.055 0 0 1.050 2.005 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.055 0 0 1.050 2.005 0 0 0 0

 8004560201 Finanţarea naţionala

 I. Credite de angajament 2.625 0 0 800 1.823 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 2.625 0 0 800 1.823 0 0 0 0

 8004560202 Finanţarea externa nerambursabila

 I. Credite de angajament 85 0 0 50 35 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 85 0 0 50 35 0 0 0 0

 8004560203 Cheliuieli neeligibile

 I. Credite de angajament 345 0 0 200 145 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 345 0 0 200 145 0 0 0 0    Ministerul Muncii Familiei si Protecţiei Sociale
    Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I. Credite de angajament
    II. Credit bugetar


                                FISA PROIECTULUI
           finanţat/propus la finanţare in cadrul programelor aferente
         Politicii de Coeziune a U.E. Politicii Agricole Comune si de
            Pescuit si a altor facilitaţi si instrumente postaderare

                                                                                                       -mii lei-
┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizãri│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimãri│Estimãri│Estimãri│ Anii │
│ surse │ totalã │ pâna în │zãri │prelimi-│neri │ 2013 │ 2014 │ 2015 │urmãtori │
│ de finanţare │ │anul 2009│2010 │natã │2012 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │2011 │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
 Proiectul: 1757 Funcţionarul electronic
 Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE)

 5000 TOTAL GENERAL

 I. Credite de angajament 12.362 0 950 4.379 4.302 2.731 0 0 0
 II. Credite bugetare 12.362 0 950 4.379 4.302 2.731 0 0 0

 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ

 I. Credite de angajament 12.362 0 950 4.379 4.302 2.731 0 0 0
 II. Credite bugetare 12.362 0 950 4.379 4.302 2.731 0 0 0

 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

 I. Credite de angajament 12.362 0 950 4.379 4.302 2.731 0 0 0
 II. Credite bugetare 12.362 0 950 4.379 4.302 2.731 0 0 0

 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
        POSTADERARE

 I. Credite de angajament 12.362 0 950 4.379 4.302 2.731 0 0 0
 II. Credite bugetare 12.362 0 950 4.379 4.302 2.731 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 I. Credite de angajament 12.362 0 950 4.379 4.302 2.731 0 0 0
 II. Credite bugetare 12.362 0 950 4.379 4.302 2.731 0 0 0

 8004560201 Finanţarea naţionala

 I. Credite de angajament 2.899 0 235 1.047 947 670 0 0 0
 II.Credite bugetare 2.899 0 235 1.047 947 670 0 0 0

 8004560202 Finanţarea externa nerambursabila

 I. Credite de angajament 9.217 0 706 3.240 3.263 2.008 0 0 0
 II. Credite bugetare 9.217 0 706 3.240 3.263 2.008 0 0 0

 004560203 Cheltuieli neeligibile

 I. Credite de angajament 246 0 9 92 92 53 0 0 0
 II. Credite bugetare 246 0 9 92 92 53 0 0 0    Ministerul Muncii Familiei si Protecţiei Sociale
    Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I. Credite de angajament
    II. Credit bugetar

                                FISA PROIECTULUI
          finanţat/propus la finanţare in cadrul programelor aferente
         Politicii de Coeziune a U.E. Politicii Agricole Comune si de
            Pescuit si a altor facilitaţi si instrumente postaderare

                                                                                                       -mii lei-
┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizãri│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimãri│Estimãri│Estimãri│ Anii │
│ surse │ totalã │ pâna în │zãri │prelimi-│neri │ 2013 │ 2014 │ 2015 │urmãtori │
│ de finanţare │ │anul 2009│2010 │natã │2012 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │2011 │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
 Proiectul: 1758 CALLCEMM Apelaţi Centrul Electronic de Mediere a Muncii
 Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE)

 5000 TOTAL GENERAL

 I. Credite de angajament 13.786 0 842 5.257 4.957 2.730 0 0 0
 II. Credite bugetare 13.786 0 842 5.257 4.957 2.730 0 0 0

 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU SOMAJ

 I. Credite de angajament 13.786 0 842 5.257 4.957 2.730 0 0 0
 II. Credite bugetare 13.786 0 842 5.257 4.957 2.730 0 0 0

 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

 I. Credite de angajament 13.786 0 842 5.257 4.957 2.730 0 0 0
 II. Credite bugetare 13.786 0 842 5.257 4.957 2.730 0 0 0

 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
        POSTADERARE
 I. Credite de angajament 13.786 0 842 5.257 4.957 2.730 0 0 0
 II. Credite bugetare 13.786 0 842 5.257 4.957 2.730 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 I. Credite de angajament 13.786 0 842 5.257 4.957 2.730 0 0 0
 II. Credite bugetare 13.786 0 842 5.257 4.957 2.730 0 0 0

 8004560201 Finanţarea naţionala

 I. Credite de angajament 1.045 0 75 464 264 242 0 0 0
 II. Crodite bugetare 1.045 0 75 464 264 242 0 0 0

 8004560202 Finanţarea externa nerambursabila

 I. Credite de angajament 12.500 0 763 4.701 4.601 2.435 0 0 0
 II. Credite bugetare 12.500 0 763 4.701 4.601 2.435 0 0 0

 004560203 Cheltuieli neeligibile

 I. Credite de angajament 241 0 4 92 92 53 0 0 0
 II. Credite bugetare 241 0 4 92 92 53 0 0 0    Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale
    Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I. Credite de angajament
    II. Credit bugetar


                                FISA PROIECTULUI
          finanţat/propus la finanţare in cadrul programelor aferente
         Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune si de
            Pescuit si a altor facilitaţi si instrumente postaderare

                                                                                                       -mii lei-
┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizãri│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimãri│Estimãri│Estimãri│ Anii │
│ surse │ totalã │ pâna în │zãri │prelimi-│neri │ 2013 │ 2014 │ 2015 │urmãtori │
│ de finanţare │ │anul 2009│2010 │natã │2012 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │2011 │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
 Proiectul: 1760 Prelucrarea informatica a subvenţiilor angajatorilor
 Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE)

 5000 TOTAL GENERAL

 I. Credite de angajament 819 0 256 563 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 819 0 256 563 0 0 0 0 0

 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ

 I. Credite de angajament 819 0 256 563 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 819 0 256 563 0 0 0 0 0

 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

 I. Credite de angajament 819 0 256 563 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 819 0 256 563 0 0 0 0 0

 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
        POSTADERARE

 I. Credite de angajament 819 0 256 563 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 819 0 256 563 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 I. Credite de angajament 819 0 256 563 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 819 0 256 563 0 0 0 0 0

 8004560201 Finanţarea naţionala

 I. Credite de angajament 365 0 131 234 0 0 0 0 0
 II. Credite buguare 365 0 131 234 0 0 0 0 0

 8004560202 Finanţarea externa nerambursabila

 I. Credite de angajament 328 0 75 253 0 0 0 0 0
 II. Credne bugetare 328 0 75 253 0 0 0 0 0

 8004560203 Cheltuieil neeligibile

 I. Credite de angajamtnt 126 0 50 76 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetart 126 0 50 76 0 0 0 0 0    Ministerul Muncii Familiei si Protecţiei Sociale
    Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I. Credite de angajament
    II. Credit bugetar

                                FISA PROIECTULUI
          finanţat/propus la finanţare in cadrul programelor aferente
         Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune si de
            Pescuit si a altor facilitaţi şi instrumente postaderare

                                                                                                       -mii lei-
┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizãri│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimãri│Estimãri│Estimãri│ Anii │
│ surse │ totalã │ pâna în │zãri │prelimi-│neri │ 2013 │ 2014 │ 2015 │urmãtori │
│ de finanţare │ │anul 2009│2010 │natã │2012 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │2011 │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
 Proiectul: 1763 Serviciul public de ocupare in sprijinul dumneavoastrã
 Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE)

 5000 TOTAL GENERAL

 I. Credite de angajament 302 160 112 30 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 302 160 112 30 0 0 0 0 0

 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ

 I. Credite de angajament 302 160 112 30 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 302 160 112 30 0 0 0 0 0

 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

 I. Credite de angajament 302 160 112 30 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 302 160 112 30 0 0 0 0 0

 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
        POSTADERARE

 I. Credite de angajament 302 160 112 30 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 302 160 112 30 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European(FSE)

 I. Credite de angajament 302 160 112 30 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 302 160 112 30 0 0 0 0 0

 8004560201 Finanţarea naţionala

 I. Credite de angajament 107 40 41 26 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 107 40 41 26 0 0 0 0 0

 8004560202 Finanţarea externa nerambursabila

 I. Credite de angajament 166 120 46 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 166 120 46 0 0 0 0 0 0

 8004560203 Cheltuieli neeligibile

 I. Credite de angajament 29 0 25 4 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 29 0 25 4 0 0 0 0 0    Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale
    Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I. Credite de angajament
    II. Credit bugetar


                                FISA PROIECTULUI
          finanţat/propus la finanţare in cadrul programelor aferente
         Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune si de
            Pescuit si a altor facilitaţi şi instrumente postaderare

                                                                                                       -mii lei-
┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizãri│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimãri│Estimãri│Estimãri│ Anii │
│ surse │ totalã │ pâna în │zãri │prelimi-│neri │ 2013 │ 2014 │ 2015 │urmãtori │
│ de finanţare │ │anul 2009│2010 │natã │2012 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │2011 │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
 Proiectul: 1764 Calitate, eficienta si transparenta in SPO
 Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE)

 5000 TOTAL GENERAL

 I. Credite de angajament 322 58 149 115 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 322 58 149 115 0 0 0 0 0

 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ

 I. Credite de angajament 322 58 149 115 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 322 58 149 115 0 0 0 0 0

 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

 I. Credite de angajament 322 58 149 115 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 322 58 149 115 0 0 0 0 0

 800456 TITLUL VIU PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
        POSTADERARE

 I. Credite de angajament 322 58 149 115 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 322 58 149 115 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 I. Credite de angajament 322 58 149 115 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 322 58 149 115 0 0 0 0 0

 8004560201 Finanţarea naţionala

 I. Credite de angajament 142 50 91 1 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 142 50 91 1 0 0 0 0 0

 8004560202 Finanţarea externa nerambursabila

 I. Credite de angajament 165 0 54 111 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 165 0 54 111 0 0 0 0 0

 8004560203 Cheltuieli neeligibile

 I. Credite de angajament 15 8 4 3 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 15 8 4 3 0 0 0 0 0    Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale
    Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I. Credite de angajament
    II. Credit bugetar


                                FISA PROIECTULUI
           finanţat/propus la finanţare in cadrul programelor aferente
         Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune si de
            Pescuit si a altor facilitaţi şi instrumente postaderare

                                                                                                       -mii lei-
┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizãri│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimãri│Estimãri│Estimãri│ Anii │
│ surse │ totalã │ pâna în │zãri │prelimi-│neri │ 2013 │ 2014 │ 2015 │urmãtori │
│ de finanţare │ │anul 2009│2010 │natã │2012 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │2011 │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
 Proiectul: 1767 Analiza deficitului de forţa de munca calificata in domeniul construcţiilor
 Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE)

 5000 TOTAL GENERAL

 I. Credite de angajament 311 157 47 107 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 311 157 47 107 0 0 0 0 0

 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU SOMAJ

 I. Credite de angajament 311 157 47 107 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 311 157 47 107 0 0 0 0 0

 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

 I. Credite de angajament 311 157 47 107 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 311 157 47 107 0 0 0 0 0

 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
        POSTADERARE

 I. Credite de angajament 311 157 47 107 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 311 157 47 107 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 I. Credite de angajament 311 157 47 107 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 311 157 47 107 0 0 0 0 0

 8004560201 Finanţarea naţionala

 I. Credite de angajament 272 156 9 107 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 272 156 9 107 0 0 0 0 0

 8004560202 Finanţarea externa nerambursabila

 I. Credite de angajamem 38 0 38 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 38 0 38 0 0 0 0 0 0

 8004560203 Cheltuieli neeligibile

 I. Credite de angajament 1 1 0 0 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1 1 0 0 0 0 0 0 0    Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale
    Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I. Credite de angajament
    II. Credit bugetar                                FISA PROIECTULUI
          finanţat/propus la finanţare in cadrul programelor aferente
         Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune si de
            Pescuit si a altor facilitaţi si instrumente postaderare

                                                                                                       -mii lei-
┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizãri│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimãri│Estimãri│Estimãri│ Anii │
│ surse │ totalã │ pâna în │zãri │prelimi-│neri │ 2013 │ 2014 │ 2015 │urmãtori │
│ de finanţare │ │anul 2009│2010 │natã │2012 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │2011 │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
 Proiectul: 1768 PROSELF Promovarea serviciilor de self-service
 Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE)

 5000 TOTAL GENERAL

 I. Credite de angajament 21.133 1.590 1.086 15.294 3.163 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 21.133 1.590 1.086 15.294 3.163 0 0 0 0

 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ

 I. Credite de angajament 21.133 1.590 1.086 15.294 3.163 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 21.133 1.590 1.086 15.294 3.163 0 0 0 0

 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

 I. Credite de angajament 21.133 1.590 1.086 15.294 3.163 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 21.133 1.590 1.086 15.294 3.163 0 0 0 0

 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
        POSTADERARE

 I. Credite de angajament 21.133 1.590 1.086 15.294 3.163 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 21.133 1.590 1.086 15.294 3.163 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 I. Credite de angajament 21.133 1.590 1.086 15.294 3.163 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 21.133 1.590 1.086 15.294 3.163 0 0 0 0

 8004560201 Finanţarea naţionala

 I. Credite de angajament 4.344 394 250 3.050 650 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 4.344 394 250 3.050 650 0 0 0 0

 8004560202 Finanţarea externa nerambursabila

 I. Credite de angajament 12.986 1.187 748 9.100 1.951 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 12.986 1.187 748 9.100 1.951 0 0 0 0

 8004560203 Cheltuieli neeligibile

 I. Credite de angajament 3.803 9 88 3.144 562 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.803 9 88 3.144 562 0 0 0 0    Ministerul Muncii Familiei si Protecţiei Sociale
    Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I. Credite de angajament
    II. Credit bugetar


                                FISA PROIECTULUI
          finanţat/propus la finanţare in cadrul programelor aferente
         Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune si de
            Pescuit si a altor facilitaţi si instrumente postaderare

                                                                                                       -mii lei-
┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizãri│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimãri│Estimãri│Estimãri│ Anii │
│ surse │ totalã │ pâna în │zãri │prelimi-│neri │ 2013 │ 2014 │ 2015 │urmãtori │
│ de finanţare │ │anul 2009│2010 │natã │2012 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │2011 │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
 Proiectul: 1769 SAPERE - Studii, analize statistice si previziuni asupra pieţei muncii pentru a întãri
                          capacitatea ANOFM in România
 Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE)

 5000 TOTAL GENERAL

 I. Credite de angajament 6.104 1.902 1.092 3.110 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 6.104 1.902 1.092 3.110 0 0 0 0 0

 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ

 I. Credite de angajament 6.104 1.902 1.092 3.110 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 6.104 1.902 1.092 3.110 0 0 0 0 0

 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

 I. Credite de angajament 6.104 1.902 1.092 3.110 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 6.104 1.902 1.092 3.110 0 0 0 0 0

 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
        POSTADERARE

 I. Credite de angajament 6.104 1.902 1.092 3.110 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 6.104 1.902 1.092 3.110 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 I. Credite de angajament 6.104 1.902 1.092 3.110 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 6.104 1.902 1.092 3.110 0 0 0 0 0

 8004560201 Finanţarea naţionala

 I. Credite de angajament 2.123 475 248 1.400 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 2.123 475 248 1.400 0 0 0 0 0

 8004560202 Finanţarea externa nerambursabila

 I. Credite de angajament 3.614 1.418 746 1.450 0 0 0 0 0
 II Credite bugetare 3.614 1.418 746 1.450 0 0 0 0 0

 8004560203 Cheltuieli neeligibile

 I. Credite de angajament 367 9 98 260 0 0 0 0 0
 II Credite bugetare 367 9 98 260 0 0 0 0 0
    Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale
    Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I. Credite de angajament
    II. Credit bugetar


                                FISA PROIECTULUI
          finanţat/propus la finanţare in cadrul programelor aferente
         Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune si de
            Pescuit si a altor facilitaţi si instrumente postaderare

                                                                                                       -mii lei-
┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizãri│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimãri│Estimãri│Estimãri│ Anii │
│ surse │ totalã │ pâna în │zãri │prelimi-│neri │ 2013 │ 2014 │ 2015 │urmãtori │
│ de finanţare │ │anul 2009│2010 │natã │2012 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │2011 │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
 Proiectul: 1770 Model de cooperare transnaţionala pentru întoarcerea lucratorilor romani - - MEDIE
 Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE)

 5000 TOTAL GENERAL

 I. Credite de angajament 4.301 380 482 3.439 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetaic 4.301 380 482 3.439 0 0 0 0 0

 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU SOMAJ

 I. Credite de angajament 4.301 380 482 3.439 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetaic 4.301 380 482 3.439 0 0 0 0 0

 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

 I. Credite de angajament 4.301 380 482 3.439 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetaic 4.301 380 482 3.439 0 0 0 0 0

 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
        POSTADERARE

 I. Credite de angajament 4.301 380 482 3.439 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetaic 4.301 380 482 3.439 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 I. Credite de angajament 4.301 380 482 3.439 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetaic 4.301 380 482 3.439 0 0 0 0 0

 8004560201 Finanţarea naţionala

 I. Credite de angajament 880 93 113 674 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 880 93 113 674 0 0 0 0 0

 8004560202 Finanţarea externa nerambursabila

 I. Credite de angajament 2.620 281 339 2.000 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 2.620 281 339 2.000 0 0 0 0 0

 8004560203 Cheltuieli neeligibile

 I. Credite de angajament 801 6 30 765 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 801 6 30 765 0 0 0 0 0    Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale
    Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I. Credite de angajament
    II. Credit bugetar


                                FISA PROIECTULUI
          finanţat/propus la finanţare in cadrul programelor aferente
         Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune si de
            Pescuit si a altor facilitaţi si instrumente postaderare

                                                                                                       -mii lei-
┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizãri│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimãri│Estimãri│Estimãri│ Anii │
│ surse │ totalã │ pâna în │zãri │prelimi-│neri │ 2013 │ 2014 │ 2015 │urmãtori │
│ de finanţare │ │anul 2009│2010 │natã │2012 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │2011 │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
 Protecţul: 1771 ASC - Anticiparea schimbãrilor pe piaţa muncii
 Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE)

 5000 TOTAL GENERAL

 I. Credite de angajament 4.780 195 2.032 2.553 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 4.780 195 2.032 2.553 0 0 0 0 0

 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ

 I. Credite de angajament 4.780 195 2.032 2.553 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 4.780 195 2.032 2.553 0 0 0 0 0

 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

 I. Credite de angajament 4.780 195 2.032 2.553 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 4.780 195 2.032 2.553 0 0 0 0 0

 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
        POSTADERARE

 I. Credite de angajament 4.780 195 2.032 2.553 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 4.780 195 2.032 2.553 0 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 I. Credite de angajament 4.780 195 2.032 2.553 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 4.780 195 2.032 2.553 0 0 0 0 0

 8004560201 Finanţarea naţionala

 I. Credite de angajament 1.254 163 441 650 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.254 163 441 650 0 0 0 0 0

 8004560202 Finanţarea externa nerambursabila

 I. Credite de angajament 3.050 27 1.323 1.700 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 3.050 27 1.323 1.700 0 0 0 0 0

 8004560203 Cheltuieli neeligibile

 I. Credite de angajament 476 5 268 203 0 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 476 5 268 203 0 0 0 0 0    Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale
    Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I. Credite de angajament
    II. Credit bugetar


                                FISA PROIECTULUI
          finanţat/propus la finanţare in cadrul programelor aferente
         Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune si de
            Pescuit si a altor facilitaţi si instrumente postaderare

                                                                                                      - mii lei -
┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizãri│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimãri│Estimãri│Estimãri│ Anii │
│ surse │ totalã │ pâna în │zãri │prelimi-│neri │ 2013 │ 2014 │ 2015 │urmãtori │
│ de finanţare │ │anul 2009│2010 │natã │2012 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │2011 │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
 Proiectul: 1772 SCOP - Specializarea Consilierilor de Orientare Profesionala
 Fond dc finanţare: 02 Fondul Social European (FSE)

 5000 TOTAL GENERAL

 I. Credite de angajament 6.868 1.346 753 3.450 1.319 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 6.868 1.346 753 3.450 1.319 0 0 0 0

 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ

 I. Credite de angajament 6.868 1.346 753 3.450 1.319 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 6.868 1.346 753 3.450 1.319 0 0 0 0

 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

 I. Credite de angajament 6.868 1.346 753 3.450 1.319 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 6.868 1.346 753 3.450 1.319 0 0 0 0

 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
        POSTADERARE

 I. Credite de angajament 6.868 1.346 753 3.450 1.319 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 6.868 1.346 753 3.450 1.319 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 I. Credite de angajament 6.868 1.346 753 3.450 1.319 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 6.868 1.346 753 3.450 1.319 0 0 0 0

 8004560201 Finanţarea naţionala

 I. Credite de angajament 1.781 334 182 850 415 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 1.781 334 182 850 415 0 0 0 0

 8004560202 Finanţarea externa nerambursabila

 I. Credite de angajament 4.269 1.002 546 2.000 721 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 4.269 1.002 546 2.000 721 0 0 0 0

 8004560203 Cheltuieli neeligibile

 I. Credite de angajament 818 10 25 600 183 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 818 10 25 600 183 0 0 0 0    Minister oi Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale
    Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I. Credite de angajament
    II. Credit bugetar

                                FISA PROIECTULUI
          finanţat/propus la finanţare in cadrul programelor aferente
         Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
            Pescuit si a altor facilitaţi si instrumente postaderare

                                                                                                       -mii lei-
┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizãri│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimãri│Estimãri│Estimãri│ Anii │
│ surse │ totalã │ pâna în │zãri │prelimi-│neri │ 2013 │ 2014 │ 2015 │urmãtori │
│ de finanţare │ │anul 2009│2010 │natã │2012 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │2011 │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
 Proiectul: 1773 COMPROF - Creşterea nivelului de competente profesionale ale SPO pentru furnizarea serviciilor
                 personalizate
 Fond de finanţare: 02 Fondul Social Furopean (FSE)

 5000 TOTAL GENERAL

 I. Credite de angajament 6.643 1.670 1.389 2.016 1.568 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 6.643 1.670 1.389 2.016 1.568 0 0 0 0

 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ

 I. Credite de angajament 6.643 1.670 1.389 2.016 1.568 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 6.643 1.670 1.389 2.016 1.568 0 0 0 0

 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

 I. Credite de angajament 6.643 1.670 1.389 2.016 1.568 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 6.643 1.670 1.389 2.016 1.568 0 0 0 0

 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
        POSTADERARE

 I. Credite de angajament 6.643 1.670 1.389 2.016 1.568 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 6.643 1.670 1.389 2.016 1.568 0 0 0 0

 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

 I. Credite de angajament 6.643 1.670 1.389 2.016 1.568 0 0 0 0
 II. Credite bugetare 6.643 1.670 1.389 2.016 1.568 0 0 0 0

 8004560201 Finanţarea naţionala

 I. Credite de angajament 2.408 680 303 596 829 0 0 0 0
 II. Credite bancare 2.408 680 303 596 829 0 0 0 0

 8004560202 Finanţarea externa nerambursabila

 I. Credite de angajament 3.81l 920 907 1.300 684 0 0 0 0
 II. Credite bancare 3.81l 920 907 1.300 684 0 0 0 0

 8004560203 Cheltuieli neeligibile

 I. Credite de angajament 424 70 179 120 55 0 0 0 0
 II. Credite bancare 424 70 179 120 55 0 0 0 0    Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
    Program/facilitate/instrument: 03 - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I. - Credite de angajament
    II. - Credit bugetar


                     FIŞA PROIECTULUI