Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 287 din 28 decembrie 2010  bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2011    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

LEGE nr. 287 din 28 decembrie 2010 bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2011

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 28 decembrie 2010

    Parlamentul României adoptã prezenta lege.

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Prezenta lege prevede şi autorizeazã pentru anul bugetar 2011 veniturile pe capitole şi subcapitole şi cheltuielile pe destinaţii şi pe ordonatori principali de credite pentru bugetul asigurãrilor sociale de stat, bugetul asigurãrilor pentru şomaj, bugetele instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii, precum şi reglementãri specifice exerciţiului bugetar al anului 2011.

    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii referitoare la bugetul asigurãrilor sociale de stat pe anul 2011

    ART. 2
    (1) Sinteza bugetului asigurãrilor sociale de stat detaliatã la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe pãrţi, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, dupã caz, este prevãzutã în anexa nr. 1/03.
    (2) Bugetul asigurãrilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii se stabileşte la venituri în sumã de 47.587,1 milioane lei, iar la cheltuieli în sumã de 47.587,1 milioane lei.
    (3) Sistemul de asigurare pentru accidente de muncã şi boli profesionale se stabileşte la venituri în sumã de 305,9 milioane lei, iar la cheltuieli în sumã de 52,0 milioane lei, cu un excedent de 253,9 milioane lei.
    (4) Sinteza cheltuielilor bugetare pe surse de finanţare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, dupã caz, pe ordonatori principali de credite, este prevãzutã în anexa nr. 2/03/01-04.
    (5) Sinteza proiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolã şi de pescuit, precum şi altor facilitãţi şi instrumente postaderare şi detalierea pe proiecte, numãrul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de bazã şi programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare, detaliate, sunt prevãzute în anexele nr. 3/03, 4/03 şi 5/03.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Dispoziţii referitoare la bugetul asigurãrilor pentru şomaj pe anul 2011

    ART. 3
    (1) Sinteza veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurãrilor pentru şomaj, detaliatã la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe pãrţi, capitole, subcapitole, paragrafe şi titluri, dupã caz, este prevãzutã în anexa nr. 1/04.
    (2) Bugetul asigurãrilor pentru şomaj, aferent sistemului asigurãrilor pentru şomaj, se stabileşte la venituri în sumã de 4.203,3 milioane lei, iar la cheltuieli în sumã de 4.203,3 milioane lei.
    (3) Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale instituit prin <>Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificãrile ulterioare, se stabileşte la venituri în sumã de 197,9 milioane lei, iar la cheltuieli în sumã de 67,5 milioane lei, cu un excedent de 130,4 milioane lei.
    (4) Sinteza cheltuielilor bugetare pe surse de finanţare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, dupã caz, este prevãzutã în anexa nr. 2/04.
    (5) Sinteza proiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolã şi de pescuit, precum şi altor facilitãţi şi instrumente postaderare şi detalierea pe proiecte, numãrul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de bazã şi programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare, detaliate, sunt prevãzute în anexele nr. 3/04, 4/04 şi 5/04.
    (6) Sinteza sumelor alocate pentru centrele regionale de formare profesionalã a adulţilor, care funcţioneazã în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncã, este prevãzutã în anexa nr. 6/04.

    CAP. II
    Responsabilitãţi în aplicarea prezentei legi

    ART. 4
    (1) Pentru anul 2011, finanţarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte care întrunesc criteriile de eligibilitate pentru finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolã şi de pescuit, altor programe/instrumente/facilitãţi care funcţioneazã pe principiul rambursãrii integrale sau parţiale a cheltuielilor cãtre beneficiari se asigurã de la bugetul asigurãrilor sociale de stat sau, dupã caz, de la bugetul asigurãrilor pentru şomaj, în cazul beneficiarilor de proiecte care sunt finanţaţi din aceste bugete.
    (2) Ordonatorul principal de credite poate asigura prin bugetele proprii finanţarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte ai cãror beneficiari sunt instituţii publice, aflate în coordonare sau subordonare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în condiţiile stabilite prin memorandumurile/contractele de finanţare.
    (3) Ordonatorii de credite finanţaţi integral sau parţial de la bugetul asigurãrilor sociale de stat sau, dupã caz, de la bugetul asigurãrilor pentru şomaj, care au calitatea de lider al unui parteneriat beneficiar al unui proiect finanţat din fonduri externe nerambursabile, pot asigura prin bugetele proprii cofinanţarea publicã pentru proiectele/propunerile de proiecte în condiţiile stabilite prin acordul de parteneriat, anexã la memorandumul/contractul de finanţare.
    (4) Fondurile aferente cheltuielilor prevãzute la alin. (1) sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor de credite beneficiari de proiecte, precum şi în bugetele centrelor regionale de formare profesionalã a adulţilor, la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare", respectiv la capitolele şi subcapitolele corespunzãtoare de cheltuieli, potrivit destinaţiei acestora, şi au avizul de principiu al autoritãţii de management/gestiune a programului/instrumentului/facilitãţii asupra eligibilitãţii activitãţilor din cadrul proiectelor propuse la finanţare.
    (5) Fac excepţie de la prevederile alin. (4) privind obţinerea avizului de principiu al autoritãţii de management/gestiune a programului/instrumentului/facilitãţii:
    a) proiectele/propunerile de proiecte care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanţarea în cadrul programelor/instrumentelor/facilitãţilor care nu sunt gestionate de cãtre autoritãţi ale administraţiei publice din România;
    b) proiectele/propunerile de proiecte pentru ai cãror beneficiari sunt prevãzute reguli specifice în legislaţia privind gestionarea financiarã a fondurilor externe nerambursabile postaderare.
    (6) Se autorizeazã ordonatorul principal de credite al bugetelor de asigurãri sociale prevãzute la alin. (1) sã efectueze, pe parcursul exerciţiului bugetar, redistribuiri de fonduri între proiecte din fonduri externe nerambursabile astfel încât sã asigure implementarea corespunzãtoare a acestora, inclusiv sã introducã proiecte noi în condiţiile prevãzute la alin. (4), cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor prevãzute la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare" din bugetele proprii, precum şi din bugetele instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii aflate în subordinea lor. Aceste modificãri vor fi comunicate lunar Ministerului Finanţelor Publice.
    ART. 5
    (1) Pentru cota-parte din plãţile efectuate aferente cheltuielilor prevãzute la art. 4 alin. (1) din programe aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolã şi de pescuit sau din alte programe/instrumente/facilitãţi postaderare, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va solicita autoritãţii de management/gestiune a programului/instrumentului/facilitãţii rambursarea acesteia, în conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum şi cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de finanţare.
    (2) Sumele aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare, reprezentând contribuţia Comisiei Europene şi/sau a altor donatori externi la proiectele prevãzute la art. 4 alin. (1), se fac venit la bugetele din care au fost finanţate proiectele respective şi se vireazã la aceste bugete, valoarea subvenţiei acordate beneficiarilor finanţaţi parţial din bugetul asigurãrilor pentru şomaj fiind diminuatã cu sumele primite ca prefinanţare, conform prevederilor legale comunitare şi naţionale care reglementeazã fiecare domeniu care intrã în sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare, de cãtre autoritãţile de management/gestiune a fondurilor/instrumentelor/facilitãţilor sau de cãtre alte autoritãţi naţionale abilitate în acest sens în cadrul unor programe/facilitãţi sau instrumente postaderare, dupã caz.
    (3) Beneficiarii finanţaţi integral de la bugetul asigurãrilor sociale de stat sau, dupã caz, de la bugetul asigurãrilor pentru şomaj, care implementeazã proiecte finanţate în cadrul programelor/instrumentelor/facilitãţilor care nu sunt gestionate de cãtre autoritãţi ale administraţiei publice din România, vireazã cu celeritate în conturile de venituri sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective.
    ART. 6
    (1) Se interzice ordonatorului principal de credite al bugetului asigurãrilor sociale de stat şi al bugetului asigurãrilor pentru şomaj sã efectueze virãri de credite de la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare.
    (2) Sumele prevãzute la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare" nu pot fi redistribuite la alte naturi de cheltuieli cu ocazia rectificãrilor bugetare pe parcursul anului 2011.
    (3) În condiţiile prevãzute de <>Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pe parcursul întregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua virãri de credite bugetare între titlurile, articolele şi alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare", cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate.
    (4) Din sumele prevãzute la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare" se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru derularea corespunzãtoare a proiectelor finanţate de la acest titlu.
    ART. 7
    (1) Se interzice ordonatorului principal de credite sã efectueze virãri de credite bugetare de la titlul "Alte transferuri", alineatul "Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilã" la celelalte alineate şi articole de cheltuieli ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare.
    (2) Din sumele prevãzute la titlul "Alte transferuri", alineatul "Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilã" se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru derularea corespunzãtoare a obiectivelor cuprinse în aceste programe.
    ART. 8
    (1) În condiţiile prevãzute de <>Legea nr. 500/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în cursul întregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua virãri de credite bugetare între titlurile şi articolele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole, dupã caz, în vederea asigurãrii plãţii la scadenţã a cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme internaţionale, a derulãrii corespunzãtoare a programelor finanţate din fonduri comunitare pre- şi postaderare.
    (2) În condiţiile prevãzute de <>Legea nr. 500/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se autorizeazã ordonatorul principal de credite care identificã, pe parcursul exerciţiului bugetar anual, proiecte noi sau proiecte în derulare din anii anteriori finanţabile din fonduri externe nerambursabile postaderare şi care nu au în bugetul propriu titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare" sau articolul corespunzãtor, sã introducã titlul şi articolul respectiv, cu condiţia existenţei fişelor de fundamentare a proiectelor propuse la finanţare/finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN), avizate de principiu de cãtre autoritatea de management/gestiune a programului/instrumentului/facilitãţii.
    (3) Prevederile alin. (2) se aplicã şi instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii, cu introducerea corespunzãtoare a modificãrilor atât la partea de cheltuieli, cât şi la partea de venituri, prin diminuarea corespunzãtoare a subvenţiilor acordate potrivit legii.
    (4) Ordonatorul principal de credite comunicã lunar Ministerului Finanţelor Publice modificãrile efectuate potrivit prevederilor alin. (1) şi (2), concomitent cu transmiterea formularelor de prezentare modificate în mod corespunzãtor şi, dupã caz, a formularelor de fundamentare.
    ART. 9
    Sunt interzise virãrile de credite bugetare între capitolele de cheltuieli aprobate pentru sistemul public de pensii şi cele pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncã şi boli profesionale.
    ART. 10
    Sunt interzise virãrile de credite bugetare între subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale.
    ART. 11
    (1) Prevederile de cheltuieli aprobate pentru prestaţii de asigurãri sociale şi asigurãri pentru şomaj care se realizeazã potrivit dispoziţiilor legale, direct de cãtre angajator, prin deducerea acestora din contribuţiile datorate, se pot depãşi, modificându-se corespunzãtor prevederile bugetare atât la venituri, cât şi la cheltuieli, cu menţinerea echilibrului aprobat.
    (2) Ordonatorul principal de credite este abilitat sã efectueze modificãrile prevãzute la alin. (1) şi sunt obligaţi sã raporteze Ministerului Finanţelor Publice aceste modificãri atât distinct, cât şi prin evidenţierea în situaţiile financiare trimestriale, respectiv anuale.
    ART. 12
    Se interzice ordonatorului principal de credite sã efectueze virãri de credite bugetare de la titlul "Transferuri între unitãţi ale administraţiei publice" al capitolului 69.03 "Asigurãri şi asistenţã socialã pentru accidente de muncã şi boli profesionale" şi al capitolului 68.04 "Asigurãri şi asistenţã socialã" la celelalte titluri ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare, precum şi între alineatele acestui titlu de cheltuieli.
    ART. 13
    Se interzice ordonatorului principal de credite al bugetului asigurãrilor sociale de stat şi al bugetului asigurãrilor pentru şomaj sã efectueze şi sã aprobe redistribuiri de credite bugetare de la obiectivele de investiţii în continuare, respectiv de la obiectivele de investiţii noi, la poziţia "Alte cheltuieli de investiţii", cuprinse în programele de investiţii publice, anexe la aceste bugete.
    ART. 14
    Ordonatorul principal de credite are obligaţia sã comunice Ministerului Finanţelor Publice detalierea în structurã, pe funcţii, numãrul maxim de posturi finanţat în anul 2011 şi fondul aferent salariilor de bazã, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

    CAP. III
    Dispoziţii finale

    ART. 15
    Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurãrilor sociale de stat pe anul 2011 este de 2.022 lei.
    ART. 16
    Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte, în condiţiile legii, în cazul:
    a) asiguratului sau pensionarului, la 2.022 lei;
    b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 1.011 lei.
    ART. 17
    (1) Pentru anul 2011 cotele de contribuţie de asigurãri sociale se stabilesc dupã cum urmeazã:
    a) 31,3% pentru condiţii normale de muncã, datoratã de angajator şi angajaţi, din care 10,5% datoratã de angajaţi şi 20,8% datoratã de angajatori;
    b) 36,3% pentru condiţii deosebite de muncã, datoratã de angajator şi angajaţi, din care 10,5% datoratã de angajaţi şi 25,8% datoratã de angajatori;
    c) 41,3% pentru condiţii speciale de muncã, datoratã de angajator şi angajaţi, din care 10,5% datoratã de angajaţi şi 30,8% datoratã de angajatori.
    (2) În cota de contribuţie individualã de asigurãri sociale prevãzutã la alin. (1) este inclusã şi cota de 3% aferentã fondurilor de pensii administrate privat, prevãzutã de <>Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (3) Cotele prevãzute la alin. (1) şi (2) se aplicã începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2011.
    ART. 18
    (1) În baza prevederilor <>art. 29 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi stimularea ocupãrii forţei de muncã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale <>art. 7 din Legea nr. 200/2006, cu modificãrile ulterioare, pentru anul 2011 se stabilesc urmãtoarele cote ale contribuţiilor:
    a) contribuţia datoratã de angajatori la bugetul asigurãrilor pentru şomaj este de 0,5%;
    b) contribuţia individualã datoratã la bugetul asigurãrilor pentru şomaj este de 0,5%;
    c) contribuţia datoratã la bugetul asigurãrilor pentru şomaj de cãtre persoanele asigurate în baza contractului de asigurare pentru şomaj este de 1%;
    d) contribuţia datoratã de angajator la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale potrivit prevederilor <>art. 7 alin. (1) din Legea nr. 200/2006, cu modificãrile ulterioare, este de 0,25%.
    (2) Cotele prevãzute la alin. (1) se aplicã începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2011.
    (3) Suma totalã care poate fi utilizatã pentru acordarea de credite, conform prevederilor <>art. 87 din Legea nr. 76/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, este de 10 milioane lei, iar cuantumul maxim al creditului ce poate fi acordat unui beneficiar de credite din aceastã sumã este de 1,5 milioane lei.
    ART. 19
    (1) Cotele de contribuţii datorate de angajatori în funcţie de clasa de risc, potrivit prevederilor <>Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncã şi boli profesionale, republicatã, se stabilesc de la 0,15% la 0,85%, aplicate asupra sumei veniturilor brute realizate lunar.
    (2) Cotele prevãzute la alin. (1) se aplicã începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2011.
    ART. 20
    În anul 2011, pentru plata drepturilor la domiciliul beneficiarilor, cheltuielile pentru transmiterea şi achitarea drepturilor finanţate din bugetul asigurãrilor sociale de stat şi a celor din bugetul asigurãrilor pentru şomaj se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1% asupra sumelor virate şi se suportã din bugetul din care se finanţeazã dreptul respectiv.
    ART. 21
    (1) Sumele aferente drepturilor bãneşti acordate personalului din cadrul instituţiilor publice finanţate de la bugetul asigurãrilor sociale de stat şi bugetul asigurãrilor pentru şomaj, din fondurile constituite conform <>Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi <>Ordonanţei Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor mãsuri financiare, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 116/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi care, potrivit legii, se introduc în salariul de bazã sunt prevãzute în anexele nr. 6/03 şi 7/04.
    (2) Ordonatorul principal de credite vireazã lunar la bugetul asigurãrilor sociale de stat şi la bugetul asigurãrilor pentru şomaj, dupã caz, sumele aferente drepturilor prevãzute la alin. (1) din fondurile constituite potrivit legii şi prevãzute în anexele la aceste bugete.
    (3) Cu sumele virate potrivit alin. (2) se majoreazã veniturile bugetului asigurãrilor sociale de stat şi bugetului asigurãrilor pentru şomaj, precum şi cheltuielile de personal şi transferurile între unitãţi ale administraţiei publice, prin diminuarea în mod corespunzãtor a veniturilor şi cheltuielilor aprobate potrivit alin. (1).
    (4) Ministerul Finanţelor Publice este autorizat, la propunerea ordonatorului principal de credite, sã introducã modificãrile în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurãrilor sociale de stat şi bugetului asigurãrilor pentru şomaj.
    (5) Ordonatorul principal de credite al bugetului asigurãrilor pentru şomaj este autorizat sã introducã modificãrile în volumul şi structura veniturilor, precum şi a cheltuielilor de personal ale instituţiilor publice subordonate finanţate parţial din venituri proprii.
    ART. 22
    Anexele nr. 1/03-6/03 şi nr. 1/04-7/04*) fac parte integrantã din prezenta lege.
------
    *) Anexele nr. 1/03-6/03 şi nr. 1/04-7/04 sunt reproduse în facsimil.

    Aceastã lege a fost adoptatã de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicatã.

             p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
                       IOAN OLTEAN

                  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
                        PETRU FILIP

    Bucureşti, 28 decembrie 2010.
    Nr. 287.

     ANEXA 1/03

                          BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
                                     pe anul 2011

                                      - SINTEZA -                                                                                 - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2011 │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ Program │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│0001 03 │VENITURI - TOTAL │47.892.981│
│0002 │I. VENITURI CURENTE │33.936.637│
│2000 │B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI │33.851.690│
│2003 │CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR │23.876.792│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat datorate de │ │
│ │angajatori │23.575.936│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de muncã şi │ │
│ │boli profesionale datorate de angajatori │ 300.856│
│2103 │CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR │ 9.974.898│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat datorate de │ │
│ │asiguraţi │11.770.471│
│ 04 │Contribuţia altor persoane asigurate │ 446.800│
│ 05 │Contribuţii facultative ale asiguraţilor │ 11.620│
│ 06 │Contribuţii de asigurare pentru accidente de muncã şi │ │
│ │boli profesionale datorate de alte persoane fizice │ │
│ │care încheie asigurarea │ 36│
│ 07 │Contribuţia la fondul de pensii, administrat privat │ │
│ │(se scade) │-2.254.029│
│2900 03 │C. VENITURI NEFISCALE │ 84.947│
│3000 │C1. VENITURI DIN PROPRIETATE │ 5.000│
│3003 │VENITURI DIN PROPRIETATE │ 1.000│
│ 07 │Alte venituri pentru asigurãrile de accidente de muncã│ │
│ │şi boli profesionale │ 1.000│
│3103 │VENITURI DIN DOBÂNZI │ 4.000│
│ 06 │Venituri din dobânzi ale sistemului de asigurãri de │ │
│ │accidente de muncã şi boli profesionale │ 4.000│
│3300 03 │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │ 79.947│
│3303 │VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI │ 79.325│
│ 11 │Contribuţia pentru bilete de tratament şi odihnã │ 79.325│
│3603 │DIVERSE VENITURI │ 622│
│ 50 │Alte venituri │ 622│
│4100 03 │IV. SUBVENŢII │13.942.745│
│4200 │SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE│13.942.745│
│4203 │SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT │13.942.745│
│ 24 │Subvenţii primite de bugetul asigurãrilor sociale │ │
│ │de stat │13.942.745│
│4503 │SUME PRIMITE DE LA UE/ALŢI DONATORI ÎN CONTUL │ │
│ │PLĂŢILOR EFECTUATE ŞI PREFINANŢĂRI │ 13.599│
│ 01 │Fondul European de Dezvoltare Regionalã │ 13.599│
│4903 │Venituri sistem public de pensii │47.587.089│
│ 02 │Venituri sistem accidente de muncã şi boli │ │
│ │profesionale │ 305.892│
│5003 │CHELTUIELI - BUGET ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT │47.639.123│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │47.631.512│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 90.407│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 67.729│
│ 01 │Salarii de bazã │ 63.375│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncã │ 2.451│
│ 06 │Alte sporuri │ 278│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din afara unitãţii │ 110│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 47│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 1.468│
│ 03 │Contribuţii │ 22.678│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 15.764│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 412│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 4.308│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de muncã şi │ │
│ │boli profesionale │ 123│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 2.071│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 507.015│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 29.610│
│ 01 │Furnituri de birou │ 2.990│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 65│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţa motricã │ 6.080│
│ 04 │Apã, canal şi salubritate │ 539│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 586│
│ 06 │Piese de schimb │ 86│
│ 07 │Transport │ 9│
│ 08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 5.630│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 130│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 13.495│
│ 02 │Reparaţii curente │ 2.000│
│ 03 │Hranã │ 150│
│ 01 │Hranã pentru oameni │ 150│
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 500│
│ 01 │Medicamente │ 300│
│ 02 │Materiale sanitare │ 200│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 509│
│ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 100│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 409│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 720│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 510│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 210│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 103│
│ 12 │Consultanţã şi expertizã │ 20│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 110│
│ 14 │Protecţia muncii │ 10│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 473.283│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 22│
│ 04 │Chirii │ 2.000│
│ 06 │Prestãri servicii pentru transmiterea drepturilor │ 449.047│
│ 09 │Executarea silitã a creanţelor bugetare │ 10│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 22.204│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 50.000│
│ 03 │Alte dobânzi │ 50.000│
│ 02 │Dobânda datoratã trezoreriei statului │ 50.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 1.356│
│ 01 │Transferuri curente │ 1.356│
│ 21 │Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurãri│ │
│ │pentru accidente de muncã şi boli profesionale, cãtre │ │
│ │bugetul fondului naţional unic de asigurãri sociale de│ │
│ │sãnãtate, reprezentând contribuţia de asigurãri │ │
│ │sociale de sãnãtate pentru pers. aflate în concediu │ │
│ │medical din cauzã de accident de muncã sau boalã │ │
│ │profesionalã │ 1.174│
│ 44 │Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurãri│ │
│ │pentru accidente de muncã şi boli profesionale, cãtre │ │
│ │bugetul fondului naţional unic de asigurãri sociale de│ │
│ │sãnãtate, pentru concedii şi indemnizaţii │ │
│ │datorate persoanelor aflate în incapacitate temporarã │ │
│ │de muncã din cauzã de accident de muncã sau boalã │ │
│ │profesionalã │ 182│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.000│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 1.000│
│ 17 │Transferuri pentru programe şi proiecte de prevenire a│ │
│ │accidentelor de muncã şi a bolilor profesionale │ 1.000│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 24.140│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │46.957.594│
│ 01 │Asigurãri sociale │46.223.442│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 734.152│
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 389.975│
│ 02 │Ajutoare sociale în naturã │ 344.177│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 7.611│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 7.611│
│ 01 │Active fixe │ 5.745│
│ 01 │Construcţii │ 4.245│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 500│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active corporale │ 600│
│ 30 │Alte active fixe │ 400│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 1.866│
│6800 03 │Partea a III-a CHELTUIELI │ │
│ │SOCIAL-CULTURALE │47.639.123│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │47.631.512│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 90.407│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 507.015│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 50.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 1.356│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.000│
│ 56 │TITLUL VIII PROGRAME CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 24.140│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │46.957.594│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 7.611│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 7.611│
│6803 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │47.587.089│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │47.579.578│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 86.737│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 64.982│
│ 01 │Salarii de bazã │ 61.013│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncã │ 2.421│
│ 06 │Alte sporuri │ 278│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din afara unitãţii │ 110│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 45│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 1.115│
│ 03 │Contribuţii │ 21.755│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 15.109│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 395│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 4.133│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de muncã şi │ │
│ │boli profesionale │ 118│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 2.000│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 506.168│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 28.882│
│ 01 │Furnituri de birou │ 2.930│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 60│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţa motricã │ 5.960│
│ 04 │Apã, canal şi salubritate │ 528│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 430│
│ 06 │Piese de schimb │ 80│
│ 07 │Transport │ 9│
│ 08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 5.530│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 130│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 13.225│
│ 02 │Reparaţii curente │ 2.000│
│ 03 │Hranã │ 150│
│ 01 │Hranã pentru oameni │ 150│
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 500│
│ 01 │Medicamente │ 300│
│ 02 │Materiale sanitare │ 200│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 500│
│ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 100│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 400│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 700│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 500│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 200│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 100│
│ 12 │Consultanţã şi expertizã │ 20│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 100│
│ 14 │Protecţia muncii │ 10│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 473.206│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 20│
│ 04 │Chirii │ 2.000│
│ 06 │Prestãri servicii pentru transmiterea drepturilor │ 449.022│
│ 09 │Executarea silitã a creanţelor bugetare │ 10│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 22.154│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 50.000│
│ 03 │Alte dobânzi │ 50.000│
│ 02 │Dobânda datoratã trezoreriei statului │ 50.000│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 24.140│
│ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare │ │
│ │Regionalã (FEDR) │ 24.140│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │46.912.533│
│ 01 │Asigurãri sociale │46.216.770│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 695.763│
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 364.240│
│ 02 │Ajutoare sociale în naturã │ 331.523│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 7.511│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 7.511│
│ 01 │Active fixe │ 5.645│
│ 01 │Construcţii │ 4.245│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 500│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active corporale │ 500│
│ 30 │Alte active fixe │ 400│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 1.866│
│6803 03 │Pensii şi ajutoare pentru bãtrâneţe │46.216.770│
│ 04 │Asistenţa acordatã persoanelor în vârstã │ 331.523│
│ 09 │Ajutoare pentru urmaşi │ 364.240│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurãrilor şi asistenţei│ │
│ │sociale │ 674.556│
│ 02 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor │ 449.022│
│ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 225.534│
│6903 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE │ │
│ │MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE │ 52.034│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 51.934│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.670│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 2.747│
│ 01 │Salarii de bazã │ 2.362│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncã │ 30│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 2│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 353│
│ 03 │Contribuţii │ 923│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 655│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 17│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 175│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de muncã şi │ │
│ │boli profesionale │ 5│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 71│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 847│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 728│
│ 01 │Furnituri de birou │ 60│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 5│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţa motricã │ 120│
│ 04 │Apã, canal şi salubritate │ 11│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 156│
│ 06 │Piese de schimb │ 6│
│ 08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 100│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 270│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 9│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 9│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 20│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 10│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 10│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 3│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 10│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 77│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 2│
│ 06 │Prestãri servicii pentru transmiterea drepturilor │ 25│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 50│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 1.356│
│ 01 │Transferuri curente │ 1.356│
│ 21 │Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurãri│ │
│ │pentru accidente de muncã şi boli profesionale, cãtre │ │
│ │bugetul fondului naţional unic de asigurãri sociale de│ │
│ │sãnãtate, reprezentând contribuţia de asigurãri │ │
│ │sociale de sãnãtate pentru pers. aflate în concediu │ │
│ │medical din cauzã de accident de muncã sau boalã │ │
│ │profesionalã │ 1.174│
│ 44 │Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurãri│ │
│ │pentru accidente de muncã şi boli profesionale, cãtre │ │
│ │bugetul fondului naţional unic de asigurãri sociale de│ │
│ │sãnãtate, pentru concedii şi indemnizaţii │ │
│ │datorate persoanelor aflate în incapacitate temporarã │ │
│ │de muncã din cauzã de accident de muncã sau boalã │ │
│ │profesionalã │ 182│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.000│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 1.000│
│ 17 │Transferuri pentru programe şi proiecte de prevenire a│ │
│ │accidentelor de muncã şi a bolilor profesionale │ 1.000│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 45.061│
│ 01 │Asigurãri sociale │ 6.672│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 38.389│
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 25.735│
│ 02 │Ajutoare sociale în naturã │ 12.654│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 100│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 100│
│ 01 │Active fixe │ 100│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active corporale │ 100│
│6903 03 │Pensii şi ajutoare pentru bãtrâneţe │ 6.672│
│6903 05 │Asistenţã socialã în caz de boli şi invaliditãţi │ 36.623│
│ 01 │Asistenţã socialã în caz de boli │ 19.464│
│ 02 │Asistenţã socialã în caz de invaliditate │ 17.159│
│ 07 │Asigurãri pentru şomaj │ 805│
│ 09 │Ajutoare pentru urmaşi │ 2.317│
│ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ 1.000│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii │ │
│ │sociale │ 1.000│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurãrilor şi asistenţei│ │
│ │sociale │ 4.617│
│ 02 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor │ 25│
│ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 4.592│
│9903 │EXCEDENT/DEFICIT │ 253.858│
│ 11 │Excedent/Deficit sistem accidente de muncã şi boli │ │
│ │profesionale │ 253.858│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘
     ANEXA 2/03/01

    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI
    SOCIALE

                          BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
                                     pe anul 2011
                                                                                  - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2011 │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ Program │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│5003 │CHELTUIELI - BUGET ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT │44.331.545│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │44.323.934│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 90.407│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 67.729│
│ 01 │Salarii de bazã │ 63.375│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncã │ 2.451│
│ 06 │Alte sporuri │ 278│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din afara unitãţii │ 110│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 47│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 1.468│
│ 03 │Contribuţii │ 22.678│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 15.764│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 412│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 4.308│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de muncã şi │ │
│ │boli profesionale │ 123│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 2.071│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 487.362│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 29.610│
│ 01 │Furnituri de birou │ 2.990│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 65│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţa motricã │ 6.080│
│ 04 │Apã, canal şi salubritate │ 539│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 586│
│ 06 │Piese de schimb │ 86│
│ 07 │Transport │ 9│
│ 08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 5.630│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 130│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 13.495│
│ 02 │Reparaţii curente │ 2.000│
│ 03 │Hranã │ 150│
│ 01 │Hranã pentru oameni │ 150│
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 500│
│ 01 │Medicamente │ 300│
│ 02 │Materiale sanitare │ 200│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 509│
│ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 100│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 409│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 720│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 510│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 210│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 103│
│ 12 │Consultanţã şi expertizã │ 20│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 110│
│ 14 │Protecţia muncii │ 10│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 453.630│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 22│
│ 04 │Chirii │ 2.000│
│ 06 │Prestãri servicii pentru transmiterea drepturilor │ 429.394│
│ 09 │Executarea silitã a creanţelor bugetare │ 10│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 22.204│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 50.000│
│ 03 │Alte dobânzi │ 50.000│
│ 02 │Dobânda datoratã trezoreriei statului │ 50.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 1.356│
│ 01 │Transferuri curente │ 1.356│
│ 21 │Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurãri│ │
│ │pentru accidente de muncã şi boli profesionale, cãtre │ │
│ │bugetul fondului naţional unic de asigurãri sociale de│ │
│ │sãnãtate, reprezentând contribuţia de asigurãri │ │
│ │sociale de sãnãtate pentru pers. aflate în concediu │ │
│ │medical din cauzã de accident de muncã sau boalã │ │
│ │profesionalã │ 1.174│
│ 44 │Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurãri│ │
│ │pentru accidente de muncã şi boli profesionale, cãtre │ │
│ │bugetul fondului naţional unic de asigurãri sociale de│ │
│ │sãnãtate, pentru concedii şi indemnizaţii │ │
│ │datorate persoanelor aflate în incapacitate temporarã │ │
│ │de muncã din cauzã de accident de muncã sau boalã │ │
│ │profesionalã │ 182│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.000│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 1.000│
│ 17 │Transferuri pentru programe şi proiecte de prevenire a│ │
│ │accidentelor de muncã şi a bolilor profesionale │ 1.000│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 24.140│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │43.669.669│
│ 01 │Asigurãri sociale │42.943.612│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 726.057│
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 382.883│
│ 02 │Ajutoare sociale în naturã │ 343.174│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 7.611│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 7.611│
│ 01 │Active fixe │ 5.745│
│ 01 │Construcţii │ 4.245│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 500│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active corporale │ 600│
│ 30 │Alte active fixe │ 400│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 1.866│
│6800 03 │Partea aIII-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │44.331.545│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │44.323.934│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 90.407│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 487.362│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 50.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 1.356│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.000│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 24.140│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │43.669.669│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 7.611│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 7.611│
│6803 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │44.279.511│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │44.272.000│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 86.737│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 64.982│
│ 01 │Salarii de bazã │ 61.013│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncã │ 2.421│
│ 06 │Alte sporuri │ 278│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din afara unitãţii │ 110│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 45│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 1.115│
│ 03 │Contribuţii │ 21.755│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 15.109│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 395│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 4.133│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de muncã şi │ │
│ │boli profesionale │ 118│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 2.000│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 486.515│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 28.882│
│ 01 │Furnituri de birou │ 2.930│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 60│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţa motricã │ 5.960│
│ 04 │Apã, canal şi salubritate │ 528│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 430│
│ 06 │Piese de schimb │ 80│
│ 07 │Transport │ 9│
│ 08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 5.530│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 130│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 13.225│
│ 02 │Reparaţii curente │ 2.000│
│ 03 │Hranã │ 150│
│ 01 │Hranã pentru oameni │ 150│
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 500│
│ 01 │Medicamente │ 300│
│ 02 │Materiale sanitare │ 200│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 500│
│ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 100│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 400│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 700│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 500│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 200│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 100│
│ 12 │Consultanţã şi expertizã │ 20│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 100│
│ 14 │Protecţia muncii │ 10│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 453.553│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 20│
│ 04 │Chirii │ 2.000│
│ 06 │Prestãri servicii pentru transmiterea drepturilor │ 429.369│
│ 09 │Executarea silitã a creanţelor bugetare │ 10│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 22.154│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 50.000│
│ 03 │Alte dobânzi │ 50.000│
│ 02 │Dobânda datoratã trezoreriei statului │ 50.000│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 24.140│
│ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionalã │ │
│ │(FEDR) │ 24.140│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │43.624.608│
│ 01 │Asigurãri sociale │42.936.940│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 687.668│
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 357.148│
│ 02 │Ajutoare sociale în naturã │ 330.520│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 7.511│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 7.511│
│ 01 │Active fixe │ 5.645│
│ 01 │Construcţii │ 4.245│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 500│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active corporale │ 500│
│ 30 │Alte active fixe │ 400│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 1.866│
│6803 03 │Pensii şi ajutoare pentru bãtrâneţe │42.936.940│
│ 04 │Asistenţã acordatã persoanelor în vârstã │ 330.520│
│ 09 │Ajutoare pentru urmaşi │ 357.148│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurãrilor şi asistenţei│ │
│ │sociale │ 654.903│
│ 02 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor │ 429.369│
│ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 225.534│
│6903 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE │ │
│ │MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE │ 52.034│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 51.934│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.670│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 2.747│
│ 01 │Salarii de bazã │ 2.362│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncã │ 30│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 2│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 353│
│ 03 │Contribuţii │ 923│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 655│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 17│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 175│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de muncã şi │ │
│ │boli profesionale │ 5│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 71│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 847│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 728│
│ 01 │Furnituri de birou │ 60│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 5│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţa motricã │ 120│
│ 04 │Apã, canal şi salubritate │ 11│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 156│
│ 06 │Piese de schimb │ 6│
│ 08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 100│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 270│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 9│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 9│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 20│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 10│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 10│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 3│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 10│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 77│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 2│
│ 06 │Prestãri servicii pentru transmiterea drepturilor │ 25│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 50│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 1.356│
│ 01 │Transferuri curente │ 1.356│
│ 21 │Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurãri│ │
│ │pentru accidente de muncã şi boli profesionale, cãtre │ │
│ │bugetul fondului naţional unic de asigurãri sociale de│ │
│ │sãnãtate, reprezentând contribuţia de asigurãri │ │
│ │sociale de sãnãtate pentru persoanele aflate în conce-│ │
│ │diu medical din cauzã de accident de muncã sau boalã │ │
│ │profesionalã │ 1.174│
│ 44 │Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurãri│ │
│ │pentru accidente de muncã şi boli profesionale, cãtre │ │
│ │bugetul fondului naţional unic de asigurãri sociale de│ │
│ │sãnãtate, pentru concedii şi indemnizaţii │ │
│ │datorate persoanelor aflate în incapacitate temporarã │ │
│ │de muncã din cauzã de accident de muncã sau boalã │ │
│ │profesionalã │ 182│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.000│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 1.000│
│ 17 │Transferuri pentru programe şi proiecte de prevenire a│ │
│ │accidentelor de muncã şi a bolilor profesionale │ 1.000│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 45.061│
│ 01 │Asigurãri sociale │ 6.672│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 38.389│
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 25.735│
│ 02 │Ajutoare sociale în naturã │ 12.654│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 100│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 100│
│ 01 │Active fixe │ 100│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active corporale │ 100│
│6903 03 │Pensii şi ajutoare pentru bãtrâneţe │ 6.672│
│ 05 │Asistenţã socialã în caz de boli şi invaliditãţi │ 36.623│
│ 01 │Asistenţã socialã în caz de boli │ 19.464│
│ 02 │Asistenţã socialã în caz de invaliditate │ 17.159│
│ 07 │Asigurãri pentru şomaj │ 805│
│ 09 │Ajutoare pentru urmaşi │ 2.317│
│ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ 1.000│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii │ │
│ │sociale │ 1.000│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurãrilor şi asistenţei│ │
│ │sociale │ 4.617│
│ 02 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor │ 25│
│ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 4.592│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘
     ANEXA 2/03/02

    MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE-PENSII

                          BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
                                     pe anul 2011
                                                                                  - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2011 │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ Program │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│5003 │CHELTUIELI - BUGET ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT │ 1.718.324│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.718.324│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 8.013│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 8.013│
│ 06 │Prestãri servicii pentru transmiterea drepturilor │ 8.013│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 1.710.311│
│ 01 │Asigurãri sociale │ 1.706.311│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 4.000│
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 4.000│
│6800 03 │Partea aIII-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │ 1.718.324│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.718.324│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 8.013│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 1.710.311│
│6803 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 1.718.324│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.718.324│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 8.013│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 8.013│
│ 06 │Prestãri servicii pentru transmiterea drepturilor │ 8.013│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 1.710.311│
│ 01 │Asigurãri sociale │ 1.706.311│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 4.000│
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 4.000│
│6803 03 │Pensii şi ajutoare pentru bãtrâneţe │ 1.706.311│
│ 09 │Ajutoare pentru urmaşi │ 4.000│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurãrilor şi asistenţei│ │
│ │sociale │ 8.013│
│ 02 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor │ 8.013│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘     ANEXA 2/03/03

    MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR - PENSII

                          BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
                                     pe anul 2011
                                                                                  - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2011 │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ Program │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│5003 │CHELTUIELI - BUGET ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT │ 1.402.881│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.402.881│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 9.890│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 9.890│
│ 06 │Prestãri servicii pentru transmiterea drepturilor │ 9.890│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 1.392.991│
│ 01 │Asigurãri sociale │ 1.388.991│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 4.000│
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 3.000│
│ 02 │Ajutoare sociale în naturã │ 1.000│
│6800 03 │Partea aIII-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │ 1.402.881│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.402.881│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 9.890│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 1.392.991│
│6803 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 1.402.881│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.402.881│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 9.890│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 9.890│
│ 06 │Prestãri servicii pentru transmiterea drepturilor │ 9.890│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 1.392.991│
│ 01 │Asigurãri sociale │ 1.388.991│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 4.000│
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 3.000│
│ 02 │Ajutoare sociale în naturã │ 1.000│
│6803 03 │Pensii şi ajutoare pentru bãtrâneţe │ 1.388.991│
│ 04 │Asistenţã acordatã persoanelor în vârstã │ 1.000│
│ 09 │Ajutoare pentru urmaşi │ 3.000│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurãrilor şi asistenţei│ │
│ │sociale │ 9.890│
│ 02 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor │ 9.890│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘
     ANEXA 2/03/04

    SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII - PENSII

                          BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
                                     pe anul 2011
                                                                                  - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2011 │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ Program │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│5003 │CHELTUIELI - BUGET ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT │ 186.373│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 186.373│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.750│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 1.750│
│ 06 │Prestãri servicii pentru transmiterea drepturilor │ 1.750│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 184.623│
│ 01 │Asigurãri sociale │ 184.528│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 95│
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 92│
│ 02 │Ajutoare sociale în naturã │ 3│
│6800 03 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │ 186.373│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 186.373│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.750│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 184.623│
│6803 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 186.373│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 186.373│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.750│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 1.750│
│ 06 │Prestãri servicii pentru transmiterea drepturilor │ 1.750│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 184.623│
│ 01 │Asigurãri sociale │ 184.528│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 95│
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 92│
│ 02 │Ajutoare sociale în naturã │ 3│
│6803 03 │Pensii şi ajutoare pentru bãtrâneţe │ 184.528│
│ 04 │Asistenţã acordatã persoanelor în vârstã │ 3│
│ 09 │Ajutoare pentru urmaşi │ 92│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurãrilor şi asistenţei│ │
│ │sociale │ 1.750│
│ 02 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor │ 1.750│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘     ANEXA 3/03

    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                                        SINTEZA
         proiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul programelor aferente
          Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolã şi de Pescuit,
                    precum şi altor facilitãţi şi instrumente postaderare
                                                                                                                    mii lei
┌─────────────────────────────┬──┬─────┬───────────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│ Denumirea şi codul │ │ │ Valoarea │Realizãri│Realizãri│Execuţie│ Propu- │Estimãri│Estimãri │Estimãri │Estimãri │
│ proiectului/surse │ │ Cod │ totalã a │ pânã în │ 2009 │prelimi-│ neri │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ anii │
│ de finanţare │ │ │finanţãrii │anul 2008│ │ natã │ 2011 │ │ │ │urmãtori │
│ │ │ │ │ │ │ 2010 │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 0 │ │ │1=2+3+..+9 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
└─────────────────────────────┴──┴─────┴───────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
 TOTAL CHELTUIELI 50.03
    I. Credite de angajament 30.157 5.149 24.140 132 736
   II. Credite bugetare 30.157 5.149 24.140 132 736
  din care:
 Programe din Fondul European
 de Dezvoltare Regionalã(FEDR) 56.01
    I. Credite de angajament 30.157 5.149 24.140 132 736
   II. Credite bugetare 30.157 5.149 24.140 132 736
  din care:
 Finanţare naţionalã 56.01.01
    I. Credite de angajament 4.503 773 3.620 16 94
   II. Credite bugetare 4.503 773 3.620 16 94
 Finanţare externã nerambursabilã 56.01.02
    I. Credite de angajament 20.677 3.432 16.617 94 534
   II. Credite bugetare 20.677 3.432 16.617 94 534
 Cheltuieli neeligibile 56.01.03
    I. Credite de angajament 4.977 944 3.903 22 108
   II. Credite bugetare 4.977 944 3.903 22 108
  din acesta:
 2. Programul Operaţional
 Sectorial Creşterea Competiti-
 vitãţii Economice (POS CCE)
    I. Credite de angajament 25.874 5.149 20.725
   II. Credite bugetare 25.874 5.149 20.725
  din care:
 Finanţare naţionalã 56.01.01
    I. Credite de angajament 3.951 773 3.178
   II. Credite bugetare 3.951 773 3.178
 Finanţare externã nerambursabilã 56.01.02
    I. Credite de angajament 17.548 3.432 14.116
   II. Credite bugetare 17.548 3.432 14.116
 Cheltuieli neeligibile 56.01.03
    I. Credite de angajament 4.375 944 3.431
   II. Credite bugetare 4.375 944 3.431
 4. Program Operaţional
 Dezvoltarea Capacitãţii
 Administrative (PO DCA)
    I. Credite de angajament 4.283 3.415 132 736
   II. Credite bugetare 4.283 3.415 132 736
  din care:
 Finanţare naţionalã 56.01.01
    I. Credite de angajament 552 442 16 94
   II. Credite bugetare 552 442 16 94
 Finanţare externã nerambursabilã 56.01.02
    I. Credite de angajament 3.129 2.501 94 534
   II. Credite bugetare 3.129 2.501 94 534
 Cheltuieli neeligibile 56.01.03
    I. Credite de angajament 602 472 22 108
   II. Credite bugetare 602 472 22 108
     ANEXA 3/03/01

    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
    Program/facilitate/instrument: 4 - Program Operaţional Dezvoltarea Capacitãţii Administrative (PO DCA)

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                                FIŞA PROIECTULUI
          finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
          Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolã şi
          de Pescuit şi a altor facilitaţi şi instrumente postaderare                                                                                                                    mii lei
┌─────────────────────────────┬──┬─────┬───────────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│ Denumirea şi codul │ │ │ Valoarea │Realizãri│Realizãri│Execuţie│ Propu- │Estimãri│Estimãri │Estimãri │Estimãri │
│ proiectului/surse │ │ Cod │ totalã a │ pânã în │ 2009 │prelimi-│ neri │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ anii │
│ de finanţare │ │ │finanţãrii │anul 2008│ │ natã │ 2011 │ │ │ │urmãtori │
│ │ │ │ │ │ │ 2010 │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 0 │ │ │1=2+3+..+9 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
└─────────────────────────────┴──┴─────┴───────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
 Proiectul: 1 Dezvoltarea competenţelor digitale şi manageriale în rândul personalului din cadrul CNPAS şi caselor teritoriale
 de pensii

 TOTAL CHELTUIELI
                                I 1.371 983 72 316
                               II 1.371 983 72 316

  Capitolul bugetar: 6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA SOCIALĂ

 PROIECTE CU FINANŢARE DIN FEN
 POSTADERARE I 56 1.371 983 72 316
                               II 1.371 983 72 316
 Programe din Fondul European
 de Dezvoltare Regionalã (FEDR) I 56.01 1.371 983 72 316
 din care: II 1.371 983 72 316
 Finanţare naţionalã I 56.01.01 178 128 9 41
                               II 178 128 9 41
 Finanţare externã I 56.01.02 1.007 722 51 234
 nerambursabilã II 1.007 722 51 234

 Cheltuieli neeligibile I 56.01.03 186 133 12 41
                               II 186 133 12 41
     ANEXA 3/03/02

    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
    Program/facilitate/instrument: 4 - Program Operaţional Dezvoltarea Capacitãţii Administrative (PO DCA)

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                                FIŞA PROIECTULUI
          finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
          Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolã şi
          de Pescuit şi a altor facilitaţi şi instrumente postaderare                                                                                                                    mii lei
┌─────────────────────────────┬──┬─────┬───────────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│ Denumirea şi codul │ │ │ Valoarea │Realizãri│Realizãri│Execuţie│ Propu- │Estimãri│Estimãri │Estimãri │Estimãri │
│ proiectului/surse │ │ Cod │ totalã a │ pânã în │ 2009 │prelimi-│ neri │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ anii │
│ de finanţare │ │ │finanţãrii │anul 2008│ │ natã │ 2011 │ │ │ │urmãtori │
│ │ │ │ │ │ │ 2010 │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 0 │ │ │1=2+3+..+9 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
└─────────────────────────────┴──┴─────┴───────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
 Proiectul: 2 Implementarea unui instrument modern de mãsurare a performanţelor activitãţii caselor judeţene de pensii

 TOTAL CHELTUIELI
                                I 2.912 2.432 60 420
                               II 2.912 2.432 60 420

  Capitolul bugetar: 6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA SOCIALĂ

 PROIECTE CU FINANŢARE DIN FEN
 POSTADERARE I 56 2.912 2.432 60 420
                               II 2.912 2.432 60 420
 Programe din Fondul European
 de Dezvoltare Regionalã (FEDR) I 56.01 2.912 2.432 60 420
 din care: II 2.912 2.432 60 420
 Finanţare naţionalã I 56.01.01 374 314 7 53
                               II 374 314 7 53
 Finanţare externã I 56.01.02 2.122 1.779 43 300
 nerambursabilã II 2.122 1.779 43 300

 Cheltuieli neeligibile I 56.01.03 416 339 10 67
                               II 416 339 10 67
     ANEXA 3/03/03

    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
    Program/facilitate/instrument: 2 - Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivitãţii Economice (POS CCE)

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                                FIŞA PROIECTULUI
          finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
          Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolã şi
          de Pescuit şi a altor facilitaţi şi instrumente postaderare                                                                                                                    mii lei
┌─────────────────────────────┬──┬─────┬───────────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│ Denumirea şi codul │ │ │ Valoarea │Realizãri│Realizãri│Execuţie│ Propu- │Estimãri│Estimãri │Estimãri │Estimãri │
│ proiectului/surse │ │ Cod │ totalã a │ pânã în │ 2009 │prelimi-│ neri │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ anii │
│ de finanţare │ │ │finanţãrii │anul 2008│ │ natã │ 2011 │ │ │ │urmãtori │
│ │ │ │ │ │ │ 2010 │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 0 │ │ │1=2+3+..+9 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
└─────────────────────────────┴──┴─────┴───────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
 Proiectul: 3 SERVICII PUBLICE ELECTRONICE DESTINATE CETĂŢENILOR, CONTRIBUABILI ŞI BENEFICIARI AI SISTEMULUI PUBLIC DE
 PENSII ŞI DIN SISTEMUL ACCIDENTELOR DE MUNCĂ ŞI BOLILOR PROFESIONALE

 TOTAL CHELTUIELI
                                I 25.874 5.149 20.725
                               II 25.874 5.149 20.725

  Capitolul bugetar: 6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA SOCLALĂ

 PROIECTE CU FINANŢARE DIN FEN
 POSTADERARE I 56 25.874 5.149 20.725
                               II 25.874 5.149 20.725
 Programe din Fondul European
 de Dezvoltare Regionalã (FEDR) I 56.01 25.874 5.149 20.725
 din care: II 25.874 5.149 20.725
 Finanţare naţionalã I 56.01.01 3.951 773 3.178
                               II 3.951 773 3.178
 Finanţare externã I 56.01.02 17.548 3.432 14.116
 nerambursabilã II 17.548 3.432 14.116

 Cheltuieli neeligibile I 56.01.03 4.375 944 3.431
                               II 4.375 944 3.431
     ANEXA 4/03

    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

         NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI ŞI FONDUL AFERENT SALARIILOR DE BAZĂ
  pe anii 2010-2011 (sume alocate de la bugetul asigurãrilor sociale de stat)┌───────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────┬───────────┬──────────┬──────────┐
│ │ Numãr │ Salariul│Modificarea│ Numãr de │ Fond │
│ │ de │mediu de │ numãrului │ posturi │ aferent │
│ │posturi│bazã din │de posturi │ finanţat │salariilor│
│ │finan- │anul 2011│ în anul │ în anul │ de bazã │
│ │ţate în│ (lei) │ 2011(+/-) │ 2011 │ pe anul │
│ │ anul │ │ faţã de │ │ 2011 │
│ │ 2010 │ │anul 2010 │ │(mii lei) │
├───────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4=1+3 │5=2x4x12 │
│ │ │ │ │ │luni/1000 │
├───────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│ TOTAL │ 4.511│ │ -782│ 3.729│ 63.375│
│ din care: │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ 6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA SOCIALĂ │ 4.369│ 1.410│ -763│ 3.606│ 61.014│
│ │ │ │ │ │ │
│ 6903 ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI │ 142│ 1.600│ -19│ 123│ 2.362│
│ PROFESIONALE │ │ │ │ │ │
└───────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┴───────────┴──────────┴──────────┘
     ANEXA 5/03

    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

                        PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE                                                                                                            - mii lei -
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
I - Credite de TOTAL Cheltuieli Execuţie Propuneri Estimãri Estimãri Estimãri Estimãri
     angajament efectuate preliminatã 2011 2012 2013 2014 anii
II - Credite bugetare pânã la 2010 ulteriori
  CAPITOL/GRUPA/SURSA/ 31.12.2009
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
          0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL GENERAL
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5000 TOTAL GENERAL I 156.105 123.635 2.706 6.811 7.954 8.248 6.751
                                II 156.105 122.535 2.356 7.611 7.954 8.248 7.401
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR I 46.421 13.951 2.706 6.811 7.954 8.248 6.751
SOCIALE DE STAT II 46.421 12.851 2.356 7.611 7.954 8.248 7.401
 50037101 Active fixe I 34.216 9.996 2.106 4.945 6.070 6.298 4.801
                                II 34.216 8.896 1.756 5.745 6.070 6.298 5.451
 5003710101 Construcţii I 15.210 1.200 1.396 3.445 4.270 3.198 1.701
                                II 15.210 100 1.046 4.245 4.270 3.198 2.351
 5003710102 Maşini, echi- I 3.020 20 500 500 1.000 1.000
 pamente şi mijloace de II 3.020 20 500 500 1.000 1.000
 transport
 5003710103 Mobilier, I 11.631 6.921 310 600 800 1.500 1.500
 aparaturã biroticã şi II 11.631 6.921 310 600 800 1.500 1.500
 alte active corporale
 5003710130 Alte active fixe I 4.355 1.855 400 400 500 600 600
                                II 4.355 1.855 400 400 500 600 600
 50037103 Reparaţii capitale I 12.205 3.955 600 1.866 1.884 1.950 1.950
 aferente activelor fixe II 12.205 3.955 600 1.866 1.884 1.950 1.950
5006 CREDITE EXTERNE I 109.684 109.684
                                II 109.684 109.684
 50067101 Active fixe I 109.684 109.684
                                II 109.684 109.684
 5006710103 Mobilier, I 105.099 105.099
 aparaturã biroticã şi II 105.099 105.099
 alte active corporale
 5006710130 Alte active fixe I 4.585 4.585
                                II 4.585 4.585
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 A - Obiective (proiecte) de investiţii în continuare
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5000 TOTAL GENERAL I 14.920 1.200 1.396 3.265 4.270 3.198 1.591
                                II 14.920 100 1.046 4.065 4.270 3.198 2.241
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR I 14.920 1.200 1.396 3.265 4.270 3.198 1.591
SOCIALE DE STAT II 14.920 100 1.046 4.065 4.270 3.198 2.241
 50037101 Active fixe I 14.920 1.200 1.396 3.265 4.270 3.198 1.591
                                II 14.920 100 1.046 4.065 4.270 3.198 2.241
 5003710101 Construcţii I 14.920 1.200 1.396 3.265 4.270 3.198 1.591
                                II 14.920 100 1.046 4.065 4.270 3.198 2.241
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 C - Alte cheltuieli de investiţii
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5000 TOTAL GENERAL I 141.185 122.435 1.310 3.546 3.684 5.050 5.160
                                II 141.185 122.435 1.310 3.546 3.684 5.050 5.160
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR I 31.501 12.751 1.310 3.546 3.684 5.050 5.160
SOCIALE DE STAT II 31.501 12.751 1.310 3.546 3.684 5.050 5.160
 50037101 Active fixe I 19.296 8.796 710 1.680 1.800 3.100 3.210
                                II 19.296 8.796 710 1.680 1.800 3.100 3.210
 5003710101 Construcţii I 290 180 110
                                II 290 180 110
 5003710102 Maşini, echipamente I 3.020 20 500 500 1.000 1.000
 şi mijloace dc transport II 3.020 20 500 500 1.000 1.000
 5003710103 Mobilier, aparaturã I 11.631 6.921 310 600 800 1.500 1.500
 biroticã şi alte active II 11.631 6.921 310 600 800 1.500 1.500
 corporale
 5003710130 Alte active fixe I 4.355 1.855 400 400 500 600 600
                                II 4.355 1.855 400 400 500 600 600
 50037103 Reparaţii capitale I 12.205 3.955 600 1.866 1.884 1.950 1.950
 aferente activelor fixe II 12.205 3.955 600 1.866 1.884 1.950 1.950
5006 CREDITE EXTERNE I 109.684 109.684
                                II 109.684 109.684
 50067101 Active fixe I 109.684 109.684
                                II 109.684 109.684
 5006710103 Mobilier, aparaturã I 105.099 105.099
 biroticã şi alte active II 105.099 105.099
 corporale
 5006710130 Alte active fixe I 4.585 4.585
                                II 4.585 4.585
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 b. Dotãri independente
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5000 TOTAL GENERAL I 119.750 112.040 310 1.100 1.300 2.500 2.500
                                II 119.750 112.040 310 1.100 1.300 2.500 2.500
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR I 14.651 6.941 310 1.100 1.300 2.500 2.500
SOCIALE DE STAT II 14.651 6.941 310 1.100 1.300 2.500 2.500
 50037101 Active fixe I 14.651 6.941 310 1.100 1.300 2.500 2.500
                                II 14.651 6.941 310 1.100 1.300 2.500 2.500
 5003710102 Maşini,
 echipamente şi mijloace de I 3.020 20 500 500 1.000 1.000
 transport II 3.020 20 500 500 1.000 1.000
 5003710103 Mobilier, aparaturã I 11.631 6.921 310 600 800 1.500 1.500
 biroticã şi alte active II 11.631 6.921 310 600 800 1.500 1.500
 corporale
5006 CREDITE EXTERNE I 105.099 105.099
                                II 105.099 105.099
 50067101 Active fixe I 105.099 105.099
                                II 105.099 105.099
 5006710103 Mobilier, aparaturã I 105.099 105.099
 biroticã şi alte active II 105.099 105.099
 corporale
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate şi alte studii
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5000 TOTAL GENERAL I 290 180 110
                                II 290 180 110
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR I 290 180 110
SOCIALE DE STAT II 290 180 110
 50037101 Active fixe I 290 180 110
                                II 290 180 110
 5003710101 Construcţii I 290 180 110
                                II 290 180 110
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 e. Alte cheltuieli asimilate investiţiilor
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5000 TOTAL GENERAL I 21.145 10.395 1.000 2.266 2.384 2.550 2.550
                                II 21.145 10.395 1.000 2.266 2.384 2.550 2.550
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR I 16.560 5.810 1.000 2.266 2.384 2.550 2.550
SOCIALE DE STAT II 16.560 5.810 1.000 2.266 2.384 2.550 2.550
 50037101 Active fixe I 4.355 1.855 400 400 500 600 600
                                II 4.355 1.855 400 400 500 600 600
 5003710130 Alte active fixe I 4.355 1.855 400 400 500 600 600
                                II 4.355 1.855 400 400 500 600 600
 50037103 Reparaţii capitale I 12.205 3.955 600 1.866 1.884 1.950 1.950
 aferente activelor fixe II 12.205 3.955 600 1.866 1.884 1.950 1.950
5006 CREDITE EXTERNE I 4.585 4.585
                                II 4.585 4.585
 50067101 Active fixe I 4.585 4.585
                                II 4.585 4.585
 5006710130 Alte active fixe I 4.585 4.585
                                II 4.585 4.585
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 TOTAL CAPITOL 68 - ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA SOCIALĂ
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA I 149.175 117.105 2.706 6.711 7.854 8.148 6.651
SOCIALĂ II 149.175 116.005 2.356 7.511 7.854 8.148 7.301
6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA I 39.491 7.421 2.706 6.711 7.854 8.148 6.651
SOCIALĂ II 39.491 6.321 2.356 7.511 7.854 8.148 7.301
 68037101 Active fixe I 27.286 3.466 2.106 4.845 5.970 6.198 4.701
                                II 27.286 2.366 1.756 5.645 5.970 6.198 5.351
 6803710101 Construcţii I 15.210 1.200 1.396 3.445 4.270 3.198 1.701
                                II 15.210 100 1.046 4.245 4.270 3.198 2.351
 6803710102 Maşini, echipamente I 3.020 20 500 500 1.000 1.000
 şi mijloace dc transport II 3.020 20 500 500 1.000 1.000

 6803710103 Mobilier, aparaturã I 4.701 391 310 500 700 1.400 1.400
 biroticã şi alte active II 4.701 391 310 500 700 1.400 1.400
 corporale
 6803710130 Alte active fixe I 4.355 1.855 400 400 500 600 600
                                II 4.355 1.855 400 400 500 600 600
 68037103 Reparaţii capitale I 12.205 3.955 600 1.866 1.884 1.950 1.950
 aferente activelor fixe II 12.205 3.955 600 1.866 1.884 1.950 1.950
6806 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA I 109.684 109.684
SOCIALĂ II 109.684 109.684
 68067101 Active fixe I 109.684 109.684
                                II 109.684 109.684
 6806710103 Mobilier, aparaturã I 105.099 105.099
 biroticã şi alte active II 105.099 105.099
 corporale
 6806710130 Alte active fixe I 4.585 4.585
                                II 4.585 4.585
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 TOTAL CAPITOL 69 - ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 6900 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA I 6.930 6.530 100 100 100 100
 SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE II 6.930 6.530 100 100 100 100
 MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE
 6903 ASIGURĂRI SI ASISTENŢA I 6.930 6.530 100 100 100 100
 SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE II 6.930 6.530 100 100 100 100
 MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE
 69037101 Active fixe I 6.930 6.530 100 100 100 100
                                II 6.930 6.530 100 100 100 100
 6903710103 Mobilier, aparaturã I 6.930 6.530 100 100 100 100
 biroticã şi alte active II 6.930 6.530 100 100 100 100
 corporale
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 A - Obiective (proiecte) dc investiţii în continuare
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA I 14.920 1.200 1.396 3.265 4.270 3.198 1.591
SOCIALĂ II 14.920 100 1.046 4.065 4.270 3.198 2.241
6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA I 14.920 1.200 1.396 3.265 4.270 3.198 1.591
SOCIALĂ II 14.920 100 1.046 4.065 4.270 3.198 2.241
 68037101 Active fixe I 14.920 1.200 1.396 3.265 4.270 3.198 1.591
                                II 14.920 100 1.046 4.065 4.270 3.198 2.241
 6803710101 Construcţii I 14.920 1.200 1.396 3.265 4.270 3.198 1.591
                                II 14.920 100 1.046 4.065 4.270 3.198 2.241
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 C - Alte cheltuieli de investiţii
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA I 134.255 115.905 1.310 3.446 3.584 4.950 5.060
SOCIALĂ II 134.255 115.905 1.310 3.446 3.584 4.950 5.060
6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA I 24.571 6.221 1.310 3.446 3.584 4.950 5.060
SOCIALĂ II 24.571 6.221 1.310 3.446 3.584 4.950 5.060
 68037101 Active fixe I 12.366 2.266 710 1.580 1.700 3.000 3.110
                                II 12.366 2.266 710 1.580 1.700 3.000 3.110
 6803710101 Construcţii I 290 180 110
                                II 290 180 110
 6803710102 Maşini, I 3.020 20 500 500 1.000 1.000
 echipamente şi mijloace de II 3.020 20 500 500 1.000 1.000
 transport
 6803710103 Mobilier, aparaturã I 4.701 391 310 500 700 1.400 1.400
 biroticã şi alte active II 4.701 391 310 500 700 1.400 1.400
 corporale
 6803710130 Alte active fixe I 4.355 1.855 400 400 500 600 600
                                II 4.355 1.855 400 400 500 600 600
 68037103 Reparaţii capitale I 12.205 3.955 600 1.866 1.884 1.950 1.950
 aferente activelor fixe II 12.205 3.955 600 1.866 1.884 1.950 1.950
6806 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA I 109.684 109.684
SOCIALĂ II 109.684 109.684
 68067101 Active fixe I 109.684 109.684
                                II 109.684 109.684
 6806710103 Mobilier, aparaturã I 105.099 105.099
 biroticã şi alte active II 105.099 105.099
 corporale
 6806710130 Alte active fixe I 4.585 4.585
                                II 4.585 4.585
6900 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA I 6.930 6.530 100 100 100 100
SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE II 6.930 6.530 100 100 100 100
MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE
6903 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA I 6.930 6.530 100 100 100 100
SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE II 6.930 6.530 100 100 100 100
MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE
 69037101 Active fixe I 6.930 6.530 100 100 100 100
                                II 6.930 6.530 100 100 100 100
 6903710103 Mobilier, aparaturã I 6.930 6.530 100 100 100 100
 biroticã şi alte active II 6.930 6.530 100 100 100 100
 corporale
     ANEXA 5/03/01

    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
    COD OBIECTIV 2
                                      FIŞA
               OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII
                             b. Dotãri independente
   Tipul cheltuielii: C - Alte cheltuieli de investiţii
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE
     DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI

     I - Credite de angajament
     II - Credite bugetare
                                                                                                             - mii lei -
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Surse de finanţare şi I/II TOTAL Cheltuieli Execuţie Propuneri Estimãri Estimãri Estimãri Estimãri
costuri de finanţare efectuate preliminatã 2011 2012 2013 2014 anii
                                               pânã la 2010 ulteriori
                                             31.12.2009
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
          0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5000 TOTAL GENERAL I 119.750 112.040 310 1.100 1.300 2.500 2.500
                                II 119.750 112.040 310 1.100 1.300 2.500 2.500
6800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 112.820 105.510 310 1.000 1.200 2.400 2.400
SOCIALĂ II 112.820 105.510 310 1.000 1.200 2.400 2.400
6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 7.721 411 310 1.000 1.200 2.400 2.400
SOCIALĂ II 7.721 411 310 1.000 1.200 2.400 2.400
 68037101 Active fixe I 7.721 411 310 1.000 1.200 2.400 2.400
                                II 7.721 411 310 1.000 1.200 2.400 2.400
 6803710102 Maşini, I 3.020 20 500 500 1.000 1.000
 echipamente şi mijloace II 3.020 20 500 500 1.000 1.000
 de transport
 6803710103 Mobilier, I 4.701 391 310 500 700 1.400 1.400
 aparaturã biroticã şi II 4.701 391 310 500 700 1.400 1.400
 alte active corporale
6806 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 105.099 105.099
SOCIALĂ II 105.099 105.099
 68067101 Active fixe I 105.099 105.099
                                II 105.099 105.099
 6806710103 Mobilier, I 105.099 105.099
 aparaturã biroticã şi II 105.099 105.099
 alte active corporale
6900 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 6.930 6.530 100 100 100 100
SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE II 6.930 6.530 100 100 100 100
DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE
6903 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 6.930 6.530 100 100 100 100
SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE II 6.930 6.530 100 100 100 100
DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE
 69037101 Active fixe I 6.930 6.530 100 100 100 100
                                II 6.930 6.530 100 100 100 100
 6903710103 Mobilier, aparaturã I 6.930 6.530 100 100 100 100
 biroticã şi alte active II 6.930 6.530 100 100 100 100
 corporale    COD OBIECTIV 3
                                      FIŞA
               OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII
                  c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de
                  prefezabilitate, fezabilitate şi alte studii
   Tipul cheltuielii: C - Alte cheltuieli de investiţii
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE
     DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI

     I - Credite de angajament
     II - Credite bugetare
                                                                                                             - mii lei -
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Surse de finanţare şi I/II TOTAL Cheltuieli Execuţie Propuneri Estimãri Estimãri Estimãri Estimãri
costuri de finanţare efectuate preliminatã 2011 2012 2013 2014 anii
                                               pânã la 2010 ulteriori
                                             31.12.2009
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
          0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5000 TOTAL GENERAL I 290 180 110
                                II 290 180 110
6800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 290 180 110
SOCIALĂ II 290 180 110
6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 290 180 110
SOCIALĂ II 290 180 110
 68037101 Active fixe I 290 180 110
                                II 290 180 110
 6803710101 Construcţii I 290 180 110
                                II 290 180 110    COD OBIECTIV 5
                          Fişa obiectivului de investiţii
                    e. Alte cheltuieli asimilate investiţiilor
   Tipul cheltuielii: C - Alte cheltuieli de investiţii
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE
     DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI

     I - Credite de angajament
     II - Credite bugetare
                                                                                                             - mii lei -
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Surse de finanţare şi I/II TOTAL Cheltuieli Execuţie Propuneri Estimãri Estimãri Estimãri Estimãri
costuri de finanţare efectuate preliminatã 2011 2012 2013 2014 anii
                                               pânã la 2010 ulteriori
                                             31.12.2009
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
          0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5000 TOTAL GENERAL I 21.145 10.395 1.000 2.266 2.384 2.550 2.550
                                II 21.145 10.395 1.000 2.266 2.384 2.550 2.550
6800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 21.145 10.395 1.000 2.266 2.384 2.550 2.550
SOCIALĂ II 21.145 10.395 1.000 2.266 2.384 2.550 2.550
6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 16.560 5.810 1.000 2.266 2.384 2.550 2.550
SOCIALĂ II 16.560 5.810 1.000 2.266 2.384 2.550 2.550
 68037101 Active fixe I 4.355 1.855 400 400 500 600 600
                                II 4.355 1.855 400 400 500 600 600
 6803710130 Alte active fixe I 4.355 1.855 400 400 500 600 600
                                II 4.355 1.855 400 400 500 600 600
 68037103 Reparaţii capitale I 12.205 3.955 600 1.866 1.884 1.950 1.950
 aferente activelor fixe II 12.205 3.955 600 1.866 1.884 1.950 1.950
6806 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 4.585 4.585
SOCIALĂ II 4.585 4.585
 68067101 Active fixe I 4.585 4.585
                                II 4.585 4.585
 6806710130 Alte active fixe I 4.585 4.585
                                II 4.585 4.585
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    COD OBIECTIV 760
                                      FIŞA
               OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII
                     BIROURI ŞI ARHIVA DMPS ŞI CJP GIURGIU


    Tipul cheltuielii: A - Obiective (proiecte) de investiţii în continuare
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   A. Date GENERALE

    1. Date geografice:
      1.1 Judeţ /Sector Giurgiu
      1.2 Municipiu /Oraş /Comunã Giurgiu
      1.3 Amplasament Str. Dorobanţi nr. 18

    2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
      2.1 Numãrul şi data Acordului MFP
      2.2 Numãrul şi data aprobãrii studiului de
          fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) Ordin nr. 41/01.07.2008

   B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI

     1. Valoarea totalã aprobatã (mii lei) 1806
     2. Data preţului pentru calculul valorii
        totale (luna/an) 03/2008
     3. Capacitãţi aprobate (în unitãţi fizice) SC 606 42 MP; SD 1792 02 MP
     4. Durata de realizare aprobatã (numãr luni) 18

   C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR

     1. Valoarea totalã aprobatã la deschiderea finanţãrii (mii lei) 1806
     2. Data preţului (luna/an) 01/2009
     3. Durata de realizare contractatã (nr. luni) 18
     4. Data începerii investiţiei (luna/an) 01/2009
     5. Data programatã a terminãrii şi PIF (luna/an) 06/2010
     6. Valoarea decontatã pânã la 31 decembrie 2009 (mii lei) 100
     7. Valoarea programatã în anul 2010 (mii lei) 906
     8. Valoarea rãmasã de finanţat la 31.12.2010 (mii lei) 800
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


                                                                                                          - mii lei -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE
    ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ
    PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare
                                                                                                          - mii lei -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Surse de finanţare şi I/II TOTAL Cheltuieli Execuţie Propuneri Estimãri Estimãri Estimãri Estimãri
costuri de finanţare efectuate preliminatã 2011 2012 2013 2014 anii
                                                pânã la 2010 ulteriori
                                              31.12.2009
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
          0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5000 TOTAL GENERAL I 1.806 700 1.106
                                II 1.806 100 906 800
6800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 1.806 700 1.106
     SOCIALĂ II 1.806 100 906 800
6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 1.806 700 1.106
     SOCIALĂ II 1.806 100 906 800
 68037101 Active fixe I 1.806 700 1.106
                                II 1.806 100 906 800
 6803710101 Construcţii I 1.806 700 1.106
                                II 1.806 100 906 800
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    COD OBIECTIV 761
                                      FIŞA
        OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII SEDIU CJP GORJ


    Tipul cheltuielii: A - Obiective (proiecte) de investiţii în continuare
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   A. Date GENERALE

    1. Date geografice:
      1.1 Judeţ /Sector Gorj
      1.2 Municipiu /Oraş /Comunã Târgu Jiu
      1.3 Amplasament Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 2A

    2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
      2.1 Numãrul şi data Acordului MFP
      2.2 Numãrul şi data aprobãrii studiului de
          fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) Ordin nr. 417/01.07.2008

   B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI

     1. Valoarea totalã aprobatã (mii lei) 11408
     2. Data preţului pentru calculul valorii
        totale (luna/an) 03/2008
     3. Capacitãţi aprobate (în unitãţi fizice) SC 1122 MP; SD 3468 MP;
                                                                    80 SALARIAŢI
     4. Durata de realizare aprobatã (numãr luni) 24

   C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR

     1. Valoarea totalã aprobatã la deschiderea finanţãrii (mii lei) 11408
     2. Data preţului (luna/an) 01/2009
     3. Durata de realizare contractatã (nr. luni) 24
     4. Data începerii investiţiei (luna/an) 06/2009
     5. Data programatã a terminãrii şi PIF (luna/an) 06/2011
     6. Valoarea decontatã pânã la 31 decembrie 2009 (mii lei)
     7. Valoarea programatã în anul 2010 (mii lei) 140
     8. Valoarea rãmasã de finanţat la 31.12.2010 (mii lei) 11592
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE
    ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ
    PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                                                                                                          - mii lei -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Surse de finanţare şi I/II TOTAL Cheltuieli Execuţie Propuneri Estimãri Estimãri Estimãri Estimãri
costuri de finanţare efectuate preliminatã 2011 2012 2013 2014 anii
                                                pânã la 2010 ulteriori
                                              31.12.2009
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
          0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5000 TOTAL GENERAL I 11.732 500 290 3.265 4.270 3.198 209
                                II 11.732 140 3.265 4.270 3.198 859
6800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 11.732 500 290 3.265 4.270 3.198 209
     SOCIALĂ II 11.732 140 3.265 4.270 3.198 859
6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 11.732 500 290 3.265 4.270 3.198 209
     SOCIALĂ II 11.732 140 3.265 4.270 3.198 859
 68037101 Active fixe I 11.732 500 290 3.265 4.270 3.198 209
                                II 11.732 140 3.265 4.270 3.198 859
 6803710101 Construcţii I 11.732 500 290 3.265 4.270 3.198 209
                                II 11.732 140 3.265 4.270 3.198 859
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    COD OBIECTIV 762
                                      FIŞA
    OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII EXTINDERE SEDIU CNPAS


    Tipul cheltuielii: A - Obiective (proiecte) de investiţii în continuare
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   A. Date GENERALE

    1. Date geografice:
      1.1 Judeţ /Sector Sector 2
      1.2 Municipiu /Oraş /Comunã Bucureşti
      1.3 Amplasament Str. Latina nr. 8

    2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
      2.1 Numãrul şi data Acordului MFP
      2.2 Numãrul şi data aprobãrii studiului de
          fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) Decizie nr. 847/11.11.2008

   B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI

     1. Valoarea totalã aprobatã (mii lei) 1382
     2. Data preţului pentru calculul valorii
        totale (luna/an) 10/2008
     3. Capacitãţi aprobate (în unitãţi fizice) SC 339 26 MP
     4. Durata de realizare aprobatã (numãr luni) 12

   C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR

     1. Valoarea totalã aprobatã la deschiderea finanţãrii (mii lei) 1382
     2. Data preţului (luna/an) 01/2009
     3. Durata de realizare contractatã (nr. luni) 12
     4. Data începerii investiţiei (luna/an) 04/2004
     5. Data programatã a terminãrii şi PIF (luna/an)
     6. Valoarea decontatã pânã la 31 decembrie 2009 (mii lei)
     7. Valoarea programatã în anul 2010 (mii lei)
     8. Valoarea rãmasã de finanţat la 31.12.2010 (mii lei) 1382
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE
    ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ
    PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                                                                                                          - mii lei -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Surse de finanţare şi I/II TOTAL Cheltuieli Execuţie Propuneri Estimãri Estimãri Estimãri Estimãri
costuri de finanţare efectuate preliminatã 2011 2012 2013 2014 anii
                                                pânã la 2010 ulteriori
                                              31.12.2009
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
          0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5000 TOTAL GENERAL I 1.382 1.382
                                II 1.382 1.382
6800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 1.382 1.382
     SOCIALĂ II 1.382 1.382
6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 1.382 1.382
     SOCIALĂ II 1.382 1.382
 68037101 Active fixe I 1.382 1.382
                                II 1.382 1.382
 6803710101 Construcţii I 1.382 1.382
                                II 1.382 1.382
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     ANEXA 6/03

                BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
       pe anul 2011, conform <>Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003
               şi <>Ordonanţei Guvernului nr. 29/2004
                                                                    ─ mii lei ─
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Ca─ │Sub─│Pa─ │Gru─│Ar─│A─ │ │ │
│pi─ │ca─ │ra─ │pa/ │ti─│li─│ Denumire indicator │ 2011 │
│tol │pi─ │graf│Ti─ │col│ne─│ │ Propuneri│
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│0001 10 │VENITURI PROPRII─ TOTAL VENITURI │ 60.619│
│0002 │I. VENITURI CURENTE │ 60.619│
│2900 │C. VENITURI NEFISCALE │ 61.619│
│3300 │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │ 60.619│
│3310 │VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII │ │
│ │ŞI ALTE ACTIVITĂŢI │ │
│ 08 │Venituri din pretãri de servicii │ │
│3610 │DIVERSE VENITURI │ 60.619│
│ 50 │Alte venituri │ 60.619│
│5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ 60.619│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 60.619│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 60.619│
│6810 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 58.103│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 58.103│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 58.103│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 45.571│
│ 01 │Salarii de bazã │ 45.571│
│ 03 │Contribuţii │ 12.532│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 9.479│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 228│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate│ 2.370│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de│ │
│ │muncã şi boli profesionale │ 68│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 387│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurãrilor şi │ │
│ │asistenţei sociale │ 58.103│
│ 30 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 58.103│
│6910 │ASIGURĂRI ŞI ASITENŢĂ SOCIALĂ PENTRU │ │
│ │ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE │ 2.516│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.516│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.516│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 1.973│
│ 01 │Salarii de bazã │ 1.973│
│ 03 │Contribuţii │ 543│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 410│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 10│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate│ 103│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de│ │
│ │muncã şi boli profesionale │ 3│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 17│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurãrilor şi │ │
│ │asistenţei sociale │ 2.516│
│ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 2.516│
└───────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴──────────┘     ANEXA 1/04

    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

             BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ
                     pe anul 2011
                      -SINTEZA-                                                                        - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Ca─ │Sub─│Pa─ │Gru─│Ar─│A─ │ │ │
│pi─ │ca─ │ra─ │pa/ │ti─│li─│ Denumire indicator │ Program │
│tol │pi─ │graf│Ti─ │col│ne─│ │ 2011 │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│0001 04 │VENITURI - TOTAL │ 4.401.242│
│0002 04 │I.VENITURI CURENTE │ 1.223.992│
│1604 │TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA │ │
│ │UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFĂŞURAREA │ │
│ │DE ACTIVITĂŢI │ 33│
│ 03 │Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe │ │
│ │şi autorizaţii de funcţionare │ 33│
│2000 04 │B.CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI │ 1.193.959│
│2004 │CONTRIBŢIILE ANGAJATORILOR │ 696.701│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri peentru şomaj │ │
│ │datorate de angajatori │ 500.816│
│ 01 │Contribuţii ale angajatorului şi ale │ │
│ │persoanelor juridice asimilate │ │
│ │angajatorului │ 500.816│
│ 06 │Contribuţia angajatorilor la fondul de │ │
│ │garantare pentru plata creanţelor salariale │ 195.885│
│2104 │CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR │ 497.258│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri pentru şomaj │ │
│ │datorate de asiguraţi │ 497.258│
│ 01 │Contribuţii individuale │ 496.939│
│ 02 │Contribuţii datorate de persoanele care │ │
│ │încheie contract de asigurare pentru │ 319│
│ │şomaj │ │
│2900 04 │C. VENITURI NEFISCALE │ 30.000│
│3000 04 │CI VENITURI DIN PROPRIETĂŢI │ 22.432│
│3104 │VENITURI DIN DOBÂNZI │ 22.432│
│ 03 │Alte venturi din dobânzi │ 21.156│
│ 04 │Venituri din dobânzi la fondul de garantare │ │
│ │pentru plata creanţelor salariale │ 1.276│
│3600 04 │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │ 7.568│
│3604 │DIVERSE VENITURI │ 7.568│
│ 12 │Alte venituri la fondul de garantare pentru │ │
│ │plata creanţelor salariale │ 757│
│ 50 │Alte venituri │ 6.811│
│4000 04 │III OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 122.967│
│4004 │ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR │ │
│ │ACORDATE │ 122.967│
│ 03 │Încasãri din rambursarea împrumuturilor │ │
│ │acordate pentru înfiinţarea şi dezvoltarea │ 122.967│
│ │de întreprinderi mici şi mijlocii │ │
│4100 04 │IV. SUBVENŢII │ 3.032.785│
│4200 04 │SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 3.032.785│
│4204 │SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT │ 3.032.785│
│ 25 │Subvenţii primite de bugetul asigurãrilor │ │
│ │pentru şomaj │ 3.032.785│
│4504 │SUME PRIMITE DE LA UE/ALŢI DONATORI ÎN │ │
│ │CONTUL PLĂŢILOR EFECTUATE ŞI PREFINANŢĂRI │ 21.498│
│ 01 │Fondul European de Dezvoltare Regionalã │ 89│
│ 02 │Fondul Social European │ 21.329│
│ 16 │Alte facilitãţi şi instrumnente postaderare │ 80│
│4904 01 │Venituri sistem asigurãri pentru şomaj │ 4.203.324│
│4904 02 │Venituri fond garantare pentru plata │ │
│ │creanţelor salariale │ 197.918│
│5004 │BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ │ 4.270.800│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.251.464│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 58.923│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 87.974│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 14.345│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 4.907│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 1.119.921│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 500│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ │
│ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ │
│ │POSTADERARE │ 26.561│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 2.872.293│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 66.040│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 9.336│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFTNANCIARE │ 9.336│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 10.000│
│ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ 10.000│
│6400 04 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │ 4.062.266│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.052.930│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 58.923│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 86.826│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 14.345│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 612│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 1.115.322│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ │
│ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ │
│ │POSTADERARE │ 1.500│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 2.709.362│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 66.040│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 9.336│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 9.336│
│6404 │CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU │ │
│ │PLATA CREANŢELOR SALARIALE │ 67.476│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 67.476│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 605│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 831│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 66.040│
│ 01 │Asigurãri pentru plata creanţelor salariale │ 66.040│
│ 02 │Cheltuieli de gestionare ale fondului de │ │
│ │garantare a creanţelor salariale │ 1.436│
│ 01 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata │ │
│ │drepturilor │ 680│
│ 02 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 756│
│6504 │INVĂŢĂMÂNT │ 33.447│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 31.484│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 300│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 11.828│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 612│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 14.861│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ │
│ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ │
│ │POSTADERARE │ 1.500│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 2.383│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.963│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.963│
│ 07 │Învãţãmânt nedefinibil prin nivel │ 14.861│
│ 01 │Centre de specializare, perfecţionare, │ │
│ │calificare şi recalificare │ 14.861│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul învãţãmântului │ 18.586│
│6804 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 3.961.343│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.953.970│
│ 10 │TITLUL I CHIELTUIELI DE PERSONAL │ 58.018│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 74.167│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 14.345│
│ 51 │TITLUIL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 1.100.461│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 2.706.979│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 7.373│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 7.373│
│ 07 │Asigurãri pentru şomaj │ 3.771.440│
│ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ 36.000│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul prevenirii │ │
│ │excluderii sociale │ 36.000│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurãrilor şi │ │
│ │asistenţei sociale │ 153.903│
│ 02 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata │ │
│ │drepturilor │ 30.291│
│ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 123.612│
│8000 04 │Partea a V-a ACŢIUNI ECONOMICE │ 208.534│
│8004 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI │ │
│ │DE MUNCĂ │ 208.534│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 198.534│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.148│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 4.295│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 4.599│
│ 55 │TITLUL VII ALTE FRANSFERURI │ 500│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ │
│ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ │
│ │POST ADERARE │ 25.061│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 162.931│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 10.000│
│ 80 │TITLUL XV ÎMIPRUMUTURI │ l0.000│
│ 02 │Acţiuni generale de muncã │ 208.534│
│ 04 │Mãsuri active pentru combaterea şomajului │ 5.747│
│ 05 │Stimularea creãrii de locuri de muncã │ 167.226│
│ 30 │Alte acţiuni generale de muncã │ 35.561│
│8904 01 │Cheltuieli sistem asigurãri pentru şomaj │ 4.203.324│
│8904 02 │Cheltuieli fond garantare pentru plata │ │
│ │creanţelor salariale │ 67.476│
│9904 │EXCEDENT/DEFICIT │ 130.442│
│9904 11 │Excedent/Deficit fond garantare pentru plata│ │
│ │creanţelor salariale │ 130.442│
└───────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴──────────┘     ANEXA 2/04

    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

               BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ
                        SINTEZA
         cheltuielilor pe surse de finanţare, capitole,
         subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli,
           articole, alineate, dupã caz, pe anul 2011
                                                                        - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Ca─ │Sub─│Pa─ │Gru─│Ar─│A─ │ │ │
│pi─ │ca─ │ra─ │pa/ │ti─│li─│ Denumire indicator │ Program │
│tol │pi─ │graf│Ti─ │col│ne─│ │ 2011 │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ 4.270.800│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.251.464│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 58.923│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 87.974│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 14.345│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 4.907│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 1.119.921│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 500│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ │
│ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ │
│ │POSTADERARE │ 26.561│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 2.872.293│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 66.040│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 9.336│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 9.336│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 10.000│
│ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ 10.000│
│6400 │CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU │ │
│ │PLATA CREANŢELOR SALARIALE │ 67.476│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 67.476│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 605│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 831│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 66.040│
│6500 │INVĂŢĂMÂNT │ 33.447│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 31.484│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 300│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 11.828│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 612│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 14.861│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ │
│ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ │
│ │POSTADERARE │ 1.500│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 2.383│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.963│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.963│
│6800 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 3.961.343│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.953.970│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 58.018│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 74.167│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 14.345│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 1.100.461│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 2.706.979│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 7.373│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 7.373│
│8000 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE │ │
│ │ŞI DE MUNCĂ │ 208.534│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 198.534│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.148│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 4.295│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 4.599│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 500│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ │
│ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ │
│ │POSTADERARE │ 25.061│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 162.931│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 10.000│
│ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ 10.000│
│5004 │CHELTUIELI-BUGET ASIGURĂRI PENTRU ŞOMAJ │ 4.270.800│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.251.464│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 58.923│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 46.092│
│ 01 │Salarii de bazã │ 43.760│
│ 06 │Alte sporuri │ 26│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din afara│ │
│ │unitãţii │ 1.100│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 201│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 1.005│
│ 02 │Cheltuieli salariale în naturã │ 100│
│ 04 │Locuinţa de serviciu folositã de salariat │ │
│ │şi familia sa │ 100│
│ 03 │Contribuţii │ 12.731│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 9.606│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 229│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate│ 2.413│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente │ │
│ │de muncã şi boli profesionale │ 79│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 404│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 87.974│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 43.929│
│ 01 │Furnituri de birou │ 562│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 76│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţã motricã │ 4.348│
│ 04 │Apã, canal şi salubritate │ 472│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 452│
│ 06 │Piese de schimb │ 216│
│ 08 │Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 3.152│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu │ │
│ │caracter funcţional │ 30.841│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere │ │
│ │şi funcţionare │ 3.810│
│ 02 │Reparaţii curente │ 1.000│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 500│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 500│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 853│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 761│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 92│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 132│
│ 12 │Consultanţã şi expertizã │ 50│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 175│
│ 14 │Protecţia muncii │ 61│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 41.274│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 20│
│ 04 │Chirii │ 6.500│
│ 06 │Prestãri servicii pentru transmiterea │ │
│ │drepturilor │ 30.971│
│ 09 │Executarea silitã a creanţelor bugetare │ 20│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 3.763│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 14.345│
│ 03 │Alte dobânzi │ 14.345│
│ 02 │Dobânda datorata trezoreriei statului │ 14.345│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 4.907│
│ 09 │Plãţi cãtre angajatori pentru formarea │ │
│ │profesionalã a angajaţilor │ 612│
│ 19 │Plãţi pentru stimularea creerii de locuri │ │
│ │de muncã │ 4.295│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 1.119.921│
│ 01 │Transferuri curente │ 1.119.921│
│ 01 │Transferuri cãtre instituţii publice │ 14.861│
│ 17 │Transferuri din bugetul asigurãrilor │ │
│ │pentru şomaj cãtre bugetul asigurãrilor │ │
│ │sociale de stat │ 914.629│
│ 18 │Transferuri din bugetul asigurãrilor │ │
│ │pentru şomaj cãtre bugetele locale pentru │ │
│ │finanţarea programelor pentru ocuparea │ │
│ │temporarã a forţei de muncã şi subvenţio- │ │
│ │narea locurilor de muncã │ 4.599│
│ 19 │Transferuri din bugetul asigurãrilor │ │
│ │pentru şomaj cãtre bugetul fondului naţional│ │
│ │unic de asugurãri sociale de sãnãtate │ 185.568│
│ 20 │Transferuri din bugetul asigurãrilor │ │
│ │pentru şomaj cãtre bugetul asigurãrilor │ │
│ │sociale de stat reprezentând asigurare │ │
│ │pentru accidente de muncã şi boli │ │
│ │profesionale pentru şomeri pe durata │ │
│ │practicii profesionale │ 264│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 500│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 300│
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare│ │
│ │nerambursabilã │ 300│
│ 02 │B. Transferuri curente în strãinãtate │ │
│ │(cãtre organizaţii internaţionale) │ 200│
│ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme │ │
│ │internaţionale │ 200│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ │
│ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ │
│ │POSTADERARE │ 26.561│
│ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare │ │
│ │Regionalã (FEDR) │ 111│
│ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 26.350│
│ 24 │Cofinanţarea asistenţei financiare │ │
│ │nerambursabile postaderare de la Comunitatea│ │
│ │Europeanã │ 100│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 2.872.293│
│ 01 │Asigurãri sociale │ 2.670.979│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 201.314│
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 198.931│
│ 02 │Ajutoare sociale în naturã │ 2.383│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 66.040│
│ 25 │Sume aferente plãţii creanţelor salariale │ 66.040│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 9.336│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 9.336│
│ 01 │Active fixe │ 3.209│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport│ 1.000│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active │ │
│ │corporale │ 1.800│
│ 30 │Alte active fixe │ 409│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 6.127│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 10.000│
│ 80 │TITLUL XV IMPRUMUTURI │ 10.000│
│ 04 │Împrumuturi din bugetul asigurãrilor │ │
│ │pentru şomaj │ 10.000│
│6404 │CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU │ │
│ │PLATA CREANŢELOR SALARIALE │ 67.476│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 67.476│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 605│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 438│
│ 01 │Salarii de bazã │ 436│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 2│
│ 03 │Contribuţii │ 167│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 111│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 2│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate│ 39│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente │ │
│ │de muncã şi boli profesionale │ 2│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 13│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 831│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 146│
│ 01 │Furnituri de birou │ 10│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 1│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţa motricã │ 40│
│ 04 │Apa, canal şi salubritate │ 35│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu │ │
│ │caracter funcţional │ 50│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere │ │
│ │şi funcţionare │ 10│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 685│
│ 06 │Prestãri servicii pentru transmiterea │ │
│ │drepturilor │ 680│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 5│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 66.040│
│ 25 │Sume aferente plãţii creanţelor salariale │ 66.040│
│ 01 │Asigurãri pentru plata creanţelor salariale │ 66.040│
│ 02 │Cheltuieli de gestionare ale fondului de │ │
│ │garantare a creanţelor salariale │ 1.436│
│ 01 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata │ │
│ │drepturilor │ 680│
│ 02 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 756│
│6504 │INVĂŢĂMÂNT │ 33.447│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 31.484│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 300│
│ 01 │Cheltuieli salariate în bani │ 233│
│ 01 │Salarii de bazã │ 229│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 1│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 3│
│ 03 │Contribuţii │ 67│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 48│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 1│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate│ 12│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente │ │
│ │de muncã şi boli profesionale │ 1│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 5│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 11.828│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 10.769│
│ 01 │Furnituri de birou │ 22│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 10│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţa motricã │ 600│
│ 04 │Apã, canal şi salubritate │ 37│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 32│
│ 06 │Piese de schimb │ 16│
│ 08 │Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 152│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu │ │
│ │caracter funcţional │ 9.000│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere │ │
│ │şi funcţionare │ 900│
│ 02 │Reparaţii curente │ 200│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 200│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 200│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 11│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 11│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 12│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 25│
│ 14 │Protecţia muncii │ 1│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 610│
│ 04 │Chirii │ 500│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 110│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 612│
│ 09 │Plãţi cãtre angajatori pentru formarea │ │
│ │profesionalã a angajaţilor │ 612│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 14.861│
│ 01 │Transferuri curente │ 14.861│
│ 01 │Transferuri cãtre instituţii publice │ 14.861│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ │
│ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ │
│ │POSTADERARE │ 1.500│
│ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 1.500│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 2.383│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 2.383│
│ 02 │Ajutoare sociale în naturã │ 2.383│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.963│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.963│
│ 01 │Active fixe │ 300│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active │ 300│
│ │corporale │ │
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 1.663│
│ 07 │Invãţãmânt nedefinibil prin nivel │ 14.861│
│ 01 │Centre de specializare, perfecţionare, │ │
│ │calificare şi recalificare │ 14.861│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul învãţãmântului │ 18.586│
│6804 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 3.961.343│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.953.970│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 58.018│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 45.421│
│ 01 │Salarii de bazã │ 43.095│
│ 06 │Alte sporuri │ 26│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din │ │
│ │afarã unitãţii │ 1.100│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 200│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 1.000│
│ 02 │Cheltuieli salariale în naturã │ 100│
│ 04 │Locuinţa de serviciu folositã de salariat │ │
│ │şi familia sa │ 100│
│ 03 │Contribuţii │ 12.497│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 9.447│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 226│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate│ 2.362│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente │ │
│ │de muncã şi boli profesionale │ 76│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 386│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 74.167│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 33.014│
│ 01 │Furnituri de birou │ 530│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 65│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţa motricã │ 3.708│
│ 04 │Apã, canal şi salubritate │ 400│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 420│
│ 06 │Piese de schimb │ 200│
│ 08 │Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 3.000│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu │ │
│ │caracter funcţional │ 21.791│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere │ │
│ │şi funcţionare │ 2.900│
│ 02 │Reparaţii curente │ 800│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 300│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 300│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 842│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 750│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 92│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 120│
│ 12 │Consultanţã şi expertizã │ 50│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 150│
│ 14 │Protecţia muncii │ 60│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 38.831│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 20│
│ 04 │Chirii │ 6.000│
│ 06 │Prestãri servicii pentru transmiterea │ │
│ │drepturilor │ 30.291│
│ 09 │Executarea silitã a crenţelor bugetare │ 20│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 2.500│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 14.345│
│ 03 │Alte dobânzi │ 14.345│
│ 02 │Dobânda datoratã trezoreriei statului │ 14.345│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 1.100.461│
│ 01 │Transferuri curente │ 1.100.461│
│ 17 │Transferuri din bugetul asigurãrilor pentru │ │
│ │şomaj cãtre bugetul asigurãrilor sociale │ │
│ │de stat │ 914.629│
│ 19 │Transferuri din bugetul asigurãrilor pentru │ │
│ │şomaj cãtre bugetul fondului naţional unic │ │
│ │de asigurãri sociale de sãnãtate │ 185.568│
│ 20 │Transferuri din bugetul asigurãrilor pentru │ │
│ │şomaj cãtre bugetul asigurãrilor sociale │ │
│ │de stat reprezentând asigurare pentru │ │
│ │accidente de muncã şi boli profesionale pen-│ │
│ │tru şomeri pe durata practicii profesionale │ 264│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 2.706.979│
│ 01 │Asigurãri sociale │ 2.670.979│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 36.000│
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 36.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 7.373│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 7.373│
│ 01 │Active fixe │ 2.909│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport│ 1.000│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active │ │
│ │corporale │ 1.500│
│ 30 │Alte active fixe │ 409│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 4.464│
│ 07 │Asigurãri pentru şomaj │ 3.771.440│
│ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ 36.000│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul prevenirii │ │
│ │excluderii sociale │ 36.000│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurãrilor şi │ │
│ │asistenţei sociale │ 153.903│
│ 02 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata │ │
│ │drepturilor │ 30.291│
│ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 123.612│
│8004 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI │ │
│ │DE MUNCĂ │ 208.534│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 198.534│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.148│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 1.148│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 1.148│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 4.295│
│ 19 │Plãţi pentru stimularea creeri de locuri │ │
│ │de muncã │ 4.295│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI │ │
│ │ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 4.599│
│ 01 │Transferuri curente │ 4.599│
│ 18 │Transferuri din bugetul asigurãrilor │ │
│ │pentru şomaj cãtre bugetele locale pentru │ │
│ │finanţarea programelor pentru ocuparea │ │
│ │temporarã a forţei de muncã şi subvenţio- │ │
│ │narea locurilor de muncã │ 4.599│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 500│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 300│
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare│ │
│ │nerambursabilã │ 300│
│ 02 │B. Transferuri curente în strãinãtate │ │
│ │(cãtre organizaţii internaţionale) │ 200│
│ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme │ │
│ │internaţionale │ 200│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ │
│ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ │
│ │POSTADERARE │ 25.061│
│ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare │ │
│ │Regionalã (FEDR) │ 111│
│ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 24.850│
│ 24 │Cofinanţarea asistenţei financiare │ │
│ │nerambursabile postaderare de la Comunitatea│ │
│ │Europeanã │ 100│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 162.931│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 162.931│
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 162.931│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 10.000│
│ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ 10.000│
│ 04 │Împrumuturi din bugetul asigurãrilor │ │
│ │pentru şomaj │ 10.000│
│ 02 │Acţiuni generale de muncã │ 208.534│
│ 04 │Mãsuri active pentru combaterea şomajului │ 5.747│
│ 05 │Stimularea creãrii de locuri de muncã │ 167.226│
│ 30 │Alte acţiuni generale de muncã │ 35.561│
└───────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴──────────┘
     ANEXA 3/04

    MINISTERUL MUNCIl, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                          SINTEZA
    proiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul programelor
    aferente Politicii de Coeziune a U-E,, Politicilor Comune Agricola
    şi de Pescuit, precum şi altor facilitãţi şi instrumente postaderareFont 7*
                                                                                                          mii lei
┌──────────────────────────┬─┬───┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│ Denumirea şi codul │ │ │ Valoarea │Realizãri│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimãri│Estimãri│Estimãri│Estimãri │
│ proiectului/surse de │ │Cod│ totalã a │ pâna în │zãri │prelimi-│neri │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ anii │
│ finanţare │ │ │finanţãrii│anul 2008│2009 │natã │2011 │ │ │ │urmãtori │
│ │ │ │ │ │ │2010 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 0 │ │ │1=2+3+..+9│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
└──────────────────────────┴─┴───┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
 TOTAL CHELTUIELI 50.01
 I. Credite de angajament 294.127 10 13.551 44.550 26.852 171.256 37.084 824
 II. Credite bugetare 294.127 10 13.551 44.550 26.852 171.256 37.084 824
 din care:
 Cheltuieli tip curente
 I. Credite de angajament 215.544 26.601 153.895 34.224 824
 II. Credite bugetare 215.544 26.601 153.895 34.224 824
 Cheltuieli tip de capital
 I. Credite de angajament 464 404 60
 II. Credite bugetare 464 404 60
 Programe din Fondul
 European de Dezvoltare
 Regionalã (FEDR) 56.01
 I. Credite de angajament 715 502 111 102
 II. Credite bugetare 715 502 111 102
 din care:
 Finanţare naţionalã 56.01.01
 I. Credite de angajament 103 23 65 15
 II. Credite bugetare 103 23 65 15
 Finanţare externã
 nerambursabilã 56.01.02
 I. Credite de angajament 612 479 46 87
 II. Credite bugetare 612 479 46 87
 din acesta:
 5. Programul Operaţional
 Regional (POR)
 I. Credite de angajament 715 502 111 102
 II. Credite bugetare 715 502 111 102
 din care:
 Finanţare naţionalã 56.01.01
 I. Credite de angajament 103 23 65 15
 II. Credite bugetare 103 23 65 15
 Finanţare externã
 nerambursabilã 56.01.02
 I. Credite de angajament 612 479 46 87
 II. Credite bugetare 612 479 46 87
 Programe din Fondul
 Social Furopean (FSE) 56.02
 I. Credite de angajament 292.752 13.551 43.798 26.641 171.054 36.984 724
 II. Credite bugetare 292.752 13.551 43.798 26.641 171.054 36.984 724
 din care:
 Finanţare naţionalã 56.02.01
 I. Credite de angajament 69.757 3.350 9.515 6.475 41.178 9.058 181
 II. Credite bugetare 69.757 3.350 9.515 6.475 41.178 9.058 181
 Finanţare externã
 nerambursabilã 56.02.02
 I. Credite de angajament 209.172 10.041 28.496 19.402 123.527 27.163 543
 II. Credite bugetare 209.172 10.041 28.496 19.402 123.527 27.163 543
 Cheltuieli neeligibile 56.02.03
 I. Credite de angajament 13.823 160 5.787 764 6.349 763
 II. Credite bugetare 13.823 160 5.787 764 6.349 763
 din acesta:
 3. Programul Operaţional
 Sectorial Dezvoltarea
 Resurselor umane(POS DRU)
 I. Credite de angajament 292.752 13.551 43.798 26.641 171.054 36.984 724
 II. Credite bugetare 292.752 13.551 43.798 26.641 171.054 36.984 724
 din care:
 Finanţare naţionalã 56.02.01
 I. Credite de angajament 69.757 3.350 9.515 6.475 41.178 9.058 181
 II. Credite bugetare 69.757 3.350 9.515 6.475 41.178 9.058 181
 Finanţare externã
 nerambursabilã 56.02.02
 I. Credite de angajament 209.172 10.041 28.496 19.402 123.527 27.163 543
 II. Credite bugetare 209.172 10.041 28.496 19.402 123.527 27.163 543
 Cheltuieli neeligibile 56.02.03
 I. Credite de angajament 13.823 160 5.787 764 6.349 763
 II. Credite bugetare 13.823 160 5.787 764 6.349 763
 Alte facilitaţi şi
 instrumente postaderare 56.16
 I. Credite de angajament 660 10 250 100 100 100 100
 II. Credite bugetare 660 10 250 100 100 100 100
 din care:
 Finanţare naţionala 56.16.01
 I. Credite de angajament 660 10 250 100 100 100 100
 II. Credite bugetare 660 10 250 100 100 100 100
 din acesta:
 99. Alte programe /facilitaţi
 I. Credite de angajament 660 10 250 100 100 100 100
 II. Credite bugetare 660 10 250 100 100 100 100
 din care:
 Finanţare naţionalã 56.16.01
 I. Credite de angajament 660 10 250 100 100 100 100
 II. Credite bugetare 660 10 250 100 100 100 100    NOTA: Suma totalã cuprinde şi sumele proiectelor derulate de Centrele Regionale de Formare Profesionalã a Adulţilor.


     ANEXA 3/04/01

    MINISTERUL MUNCIl, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
    Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                     FIŞA PROIECTULUI
    finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
    Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola şi
     de Pescuit şi a altor facilitãţi şi instrumente postaderare
                                                                                                          mii lei
┌──────────────────────────┬─┬───┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea proiectului şi/ │ │ │ Valoarea │Realizãri│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimãri│Estimãri│Estimãri│Estimãri │
│sau Nr._ data contract/ │ │Cod│ totalã a │ pâna în │zãri │prelimi-│neri │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ anii │
│decizie/ordin de finanţare│ │ │finanţãrii│anul 2008│2009 │natã │2011 │ │ │ │urmãtori │
│ │ │ │ │ │ │2010 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 0 │ │ │1=2+3+..+9│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
└──────────────────────────┴─┴───┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
 Proiectul: 2 Creşterea adaptabilitãţii şi a performanţelor şomerilor tineri în integrarea pe piaţa
 europeanã a muncii
 TOTAL CHELTUIELI
                            I 697 275 191 190 41
                           II 697 275 191 190 41
 Cheltuieli tip curente I 190 190
                           II 190 190
 Capitolul bugetar: 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ
 PROIECTE CU FINANŢARE
 DIN FEN POSTADERARE I 56 697 275 191 190 41
                           II 697 275 191 190 41
 Programe din Fondul
 Social European (FSE) I 56.02 697 275 191 190 41
 din care: II 697 275 191 190 41
 Finanţare naţionalã I 56.02.01 168 63 48 47 10
                           II 168 63 48 47 10
 Finanţare externã I 56.02.02 507 190 143 143 31
 nerambursabilã II 507 190 143 143 31
 Cheltuieli neeligibile I 56.02.03 22 22
                           II 22 22    ANEXA 3/04/02

    MINISTERUL MUNCIl, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
    Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                     FIŞA PROIECTULUI
    finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
    Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola şi
     de Pescuit şi a altor facilitãţi şi instrumente postaderare
                                                                                                          mii lei
┌──────────────────────────┬─┬───┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea proiectului şi/ │ │ │ Valoarea │Realizãri│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimãri│Estimãri│Estimãri│Estimãri │
│sau Nr._ data contract/ │ │Cod│ totalã a │ pâna în │zãri │prelimi-│neri │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ anii │
│decizie/ordin de finanţare│ │ │finanţãrii│anul 2008│2009 │natã │2011 │ │ │ │urmãtori │
│ │ │ │ │ │ │2010 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 0 │ │ │1=2+3+..+9│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
└──────────────────────────┴─┴───┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
 Proiectul: 3 O şansã în plus
 TOTAL CHELTUIELI
                            I 361 361
                           II 361 361
 Capitolul bugetar: 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ
 PROIECTE CU FINANŢARE
 DIN FEN POSTADERARE I 56 361 361
                           II 361 361
 Programe din Fondul
 Social European (FSE) I 56.02 361 361
 din care: II 361 361
 Finanţare naţionalã I 56.02.01 86 86
                           II 86 86
 Finanţare externã
 nerambursabilã I 56.02.02 257 257
                           II 257 257
 Cheltuieli neeligibil I 56.02.03 18 18
                           II 18 18     ANEXA 3/04/03
    MINISTERUL MUNCIl, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
    Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                     FIŞA PROIECTULUI
    finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
    Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola şi
     de Pescuit şi a altor facilitãţi şi instrumente postaderare
                                                                                                          mii lei
┌──────────────────────────┬─┬───┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea proiectului şi/ │ │ │ Valoarea │Realizãri│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimãri│Estimãri│Estimãri│Estimãri │
│sau Nr._ data contract/ │ │Cod│ totalã a │ pâna în │zãri │prelimi-│neri │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ anii │
│decizie/ordin de finanţare│ │ │finanţãrii│anul 2008│2009 │natã │2011 │ │ │ │urmãtori │
│ │ │ │ │ │ │2010 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 0 │ │ │1=2+3+..+9│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
└──────────────────────────┴─┴───┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
 Proiectul: 4 Şanse pentru tineri
 TOTAL CHELTUIELI
                            I 1.208 550 629 29
                           II 1.208 550 629 29
 Cheltuieli tip curente I 29 29
                           II 29 29
 Capitolul bugetar: 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ
 PROIECTE CU FINANŢARE
 DIN FEN POSTADERARE I 56 1.208 550 629 29
                           II 1.208 550 629 29
 Programe din Fondul
 Social Europenii (FSE) I 56.02 1.208 550 629 29
 din care: II 1.208 550 629 29
 Finanţare naţionalã I 56.02.01 277 137 133 7
                           II 277 137 133 7
 Finanţare externã
 nerambursabilã I 56.02.02 833 413 398 22
                           II 833 413 398 22
 Cheltuieli neeligibile I 56.02.03 98 98
                           II 98 98     ANEXA 3/04/04

    MINISTERUL MUNCIl, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
    Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                     FIŞA PROIECTULUI
    finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
    Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola şi
     de Pescuit şi a altor facilitãţi şi instrumente postaderare
                                                                                                          mii lei
┌──────────────────────────┬─┬───┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea proiectului şi/ │ │ │ Valoarea │Realizãri│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimãri│Estimãri│Estimãri│Estimãri │
│sau Nr._ data contract/ │ │Cod│ totalã a │ pâna în │zãri │prelimi-│neri │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ anii │
│decizie/ordin de finanţare│ │ │finanţãrii│anul 2008│2009 │natã │2011 │ │ │ │urmãtori │
│ │ │ │ │ │ │2010 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 0 │ │ │1=2+3+..+9│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
└──────────────────────────┴─┴───┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
 Proiectul: 5 Necesitate, oportunitate, eficienţã şi eficacitate în SPO
 TOTAL CHELTUIELI
                            I 705 207 358 140
                           II 705 207 358 140
 Capitolul bugetar: 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ
 PROIECTE CU FINANŢARE
 DIN FEN POSTADERARE I 56 705 207 358 140
                           II 705 207 358 140
 Programe din Fondul
 Social European (FSE) I 56.02 705 207 358 140
 din care: II 705 207 358 140
 Finanţare naţionalã I 56.02.01 157 52 70 35
                           II 157 52 70 35
 Finanţare externã
 nerambursabilã I 56.02.02 471 155 211 105
                           II 471 155 211 105
 Cheltuieli neeligibile I 56.02.03 77 77
                           II 77 77     ANEXA 3/04/05

    MINISTERUL MUNCIl, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
    Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                     FIŞA PROIECTULUI
    finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
    Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola şi
     de Pescuit şi a altor facilitãţi şi instrumente postaderare
                                                                                                          mii lei
┌──────────────────────────┬─┬───┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea proiectului şi/ │ │ │ Valoarea │Realizãri│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimãri│Estimãri│Estimãri│Estimãri │
│sau Nr._ data contract/ │ │Cod│ totalã a │ pâna în │zãri │prelimi-│neri │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ anii │
│decizie/ordin de finanţare│ │ │finanţãrii│anul 2008│2009 │natã │2011 │ │ │ │urmãtori │
│ │ │ │ │ │ │2010 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 0 │ │ │1=2+3+..+9│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
└──────────────────────────┴─┴───┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
 Proiectul: 6 Creşterea capacitãţii SPO din regiune de a planifica proiecte şi de a furniza servicii de consiliere
 centratã pe client
 TOTAL CHELTUIELI
                            I 1.603 397 1.048 136 22
                           II 1.603 397 1.048 136 22
 Cheltuieli tip curente I 158 136 22
                           II 158 136 22
 Capitolul bugetar: 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ
 PROIECTE CU FINANŢARE
 DIN FEN POSTADERARE I 56 1.603 397 1.048 136 22
                           II 1.603 397 1.048 136 22
 Programe din Fondul
 Social European (FSE) I 56.02 1.603 397 1.048 136 22
 din care; II 1.603 397 1.048 136 22
 Finanţare naţionalã I 56.02.01 357 89 228 34 6
                           II 357 89 228 34 6
 Finanţare externã
 nerambursabilã I 56.02.02 1.067 267 682 102 16
                           II 1.067 267 682 102 16
 Cheltuieli neeligibile I 56.02.03 179 41 138
                           II 179 41 138
     ANEXA 3/04/06

    MINISTERUL MUNCIl, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
    Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                     FIŞA PROIECTULUI
    finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
    Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola şi
     de Pescuit şi a altor facilitãţi şi instrumente postaderare
                                                                                                          mii lei
┌──────────────────────────┬─┬───┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea proiectului şi/ │ │ │ Valoarea │Realizãri│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimãri│Estimãri│Estimãri│Estimãri │
│sau Nr._ data contract/ │ │Cod│ totalã a │ pâna în │zãri │prelimi-│neri │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ anii │
│decizie/ordin de finanţare│ │ │finanţãrii│anul 2008│2009 │natã │2011 │ │ │ │urmãtori │
│ │ │ │ │ │ │2010 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 0 │ │ │1=2+3+..+9│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
└──────────────────────────┴─┴───┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
 Proiectul: 7 Modernizarea SPO - formarea personalului propriu al SPO - Excelenţã în Ocupare
 TOTAL CHELTUIELI
                            I 1.158 312 760 86
                           II 1.158 312 760 86
 Cheltuieli tip curente I 86 86
                           II 86 86
 Capitolul bugetar: 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ
 PROIECTE CU FINANŢARE
 DIN FEN POSTADERARE I 56 l.158 312 760 86
                           II 1.158 312 760 86
 Programe din Fondul
 Social European (FSE) I 56.02 1.158 312 760 86
 din care: II 1.158 312 760 86
 Finanţare naţionalã I 56.02.01 279 67 190 22
                           II 279 67 190 22
 Finanţare externã
 nerambursabilã I 56.02.02 835 201 570 64
                           II 835 201 570 64
 Cheltuieli neeligibile I 56.02.03 44 44
                           II 44 44     ANEXA 3/04/07

    MINISTERUL MUNCIl, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
    Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                     FIŞA PROIECTULUI
    finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
    Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola şi
     de Pescuit şi a altor facilitãţi şi instrumente postaderare
                                                                                                          mii lei
┌──────────────────────────┬─┬───┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea proiectului şi/ │ │ │ Valoarea │Realizãri│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimãri│Estimãri│Estimãri│Estimãri │
│sau Nr._ data contract/ │ │Cod│ totalã a │ pâna în │zãri │prelimi-│neri │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ anii │
│decizie/ordin de finanţare│ │ │finanţãrii│anul 2008│2009 │natã │2011 │ │ │ │urmãtori │
│ │ │ │ │ │ │2010 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 0 │ │ │1=2+3+..+9│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
└──────────────────────────┴─┴───┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
 Proiectul: 8 Sistem de afişare electronicã a informaţiilor privind piaţa muncii
 TOTAL CHELTUIELI
                             I 970 638 332
                            II 970 638 332
 Capitolul bugetar: 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ
 PROIECTE CU FINANŢARE
 DIN FEN POSTADERARE I 56 970 638 332
                            II 970 638 332
 Programe din Fondul
 Social European (FSE) I 56.02 970 638 332
 din care: II 970 638 332
 Finanţare naţionalã I 56.02.01 234 151 83
                            II 234 151 83
 Finanţare externã I 56.02.02 701 452 249
 nerambursabilã II 701 452 249
 Cheltuieli neeligibile I 56.02.03 35 35
                            II 35 35     ANEXA 3/04/08

    MINISTERUL MUNCIl, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
    Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                     FIŞA PROIECTULUI
    finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
    Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola şi
     de Pescuit şi a altor facilitãţi şi instrumente postaderare
                                                                                                          mii lei
┌──────────────────────────┬─┬───┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea proiectului şi/ │ │ │ Valoarea │Realizãri│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimãri│Estimãri│Estimãri│Estimãri │
│sau Nr._ data contract/ │ │Cod│ totalã a │ pâna în │zãri │prelimi-│neri │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ anii │
│decizie/ordin de finanţare│ │ │finanţãrii│anul 2008│2009 │natã │2011 │ │ │ │urmãtori │
│ │ │ │ │ │ │2010 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 0 │ │ │1=2+3+..+9│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
└──────────────────────────┴─┴───┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
 Proiectul: 9 Prelucrarea informaticã a subvenţiilor angajatorilor
 TOTAL CHELTUIELI
                            I 821 821
                           II 821 821
 Capitolul bugetar: 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ
 PROIECTE CU FINANŢARE
 DIN FEN POSTADERARE I 56 821 821
                           II 821 821
 Programe din Fundul
 Social European (FSE) I 56.02 821 821
 din care: II 821 821
 Finanţare naţionalã I 56.02.01 172 172
                           II 172 172
 Finanţare externã I 56.02.02 516 516
 nerambursabilã II 516 516
 Cheltuieli neeligibile I 56.02.03 133 133
                           II 133 133     ANEXA 3/04/09

    MINISTERUL MUNCIl, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
    Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                     FIŞA PROIECTULUI
    finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
    Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola şi
     de Pescuit şi a altor facilitãţi şi instrumente postaderare
                                                                                                          mii lei
┌──────────────────────────┬─┬───┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea proiectului şi/ │ │ │ Valoarea │Realizãri│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimãri│Estimãri│Estimãri│Estimãri │
│sau Nr._ data contract/ │ │Cod│ totalã a │ pâna în │zãri │prelimi-│neri │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ anii │
│decizie/ordin de finanţare│ │ │finanţãrii│anul 2008│2009 │natã │2011 │ │ │ │urmãtori │
│ │ │ │ │ │ │2010 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 0 │ │ │1=2+3+..+9│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
└──────────────────────────┴─┴───┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
 Proiectul: 10 Serviciul public de ocupare în sprijinul dumneavoastrã
 TOTAL CUELTUIELI
                            I 670 160 293 217
                           II 670 160 293 217
 Cheltuieli tip curente I 217 217
                           II 217 217
 Capitolul bugetar: 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ
 PROIECTE CU FINANŢARE
 DIN FEN POSTADERARE I 56 670 160 293 217
                           II 670 160 293 217
 Programe din Fondul
 Social European (FSE) I 56.02 670 160 293 217
 din care: II 670 160 293 217
 Finanţare naţionalã I 56.02.01 157 40 62 55
                           II 157 40 62 55
 Finanţare externã
 nerambursabilã I 56.02.02 466 120 184 162
                           II 466 120 184 162
 Cheltuieli neeligibile I 56.02.03 47 47
                           II 47 47     ANEXA 3/04/10

    MINISTERUL MUNCIl, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
    Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                     FIŞA PROIECTULUI
    finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
    Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola şi
     de Pescuit şi a altor facilitãţi şi instrumente postaderare
                                                                                                          mii lei
┌──────────────────────────┬─┬───┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea proiectului şi/ │ │ │ Valoarea │Realizãri│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimãri│Estimãri│Estimãri│Estimãri │
│sau Nr._ data contract/ │ │Cod│ totalã a │ pâna în │zãri │prelimi-│neri │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ anii │
│decizie/ordin de finanţare│ │ │finanţãrii│anul 2008│2009 │natã │2011 │ │ │ │urmãtori │
│ │ │ │ │ │ │2010 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 0 │ │ │1=2+3+..+9│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
└──────────────────────────┴─┴───┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
 Proiectul: 11 Calitate, eficienţã şi transparenţã în SPO
 TOTAL CHELTUIELI
                            I 346 58 206 82
                           II 346 58 206 82
 Cheltuieli tip curente I 82 82
                           II 82 82
 Capitolul bugetar: 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ
 PROIECTE CU FINANŢARE
 DIN FEN POSTADERARE I 56 346 58 206 82
                           II 346 58 206 82
 Programe din Fondul
 Social European (FSE) I 56.02 346 58 206 82
 din care: II 346 58 206 82
 Finanţare naţionalã I 56.02.01 69 15 33 21
                           II 69 15 33 21
 Finanţare externã
 nerambursabilã I 56.02.02 202 43 98 61
                          II 202 43 98 61
 Cheltuieli neeligibile I 56.02.03 75 75
                          II 75 75     ANEXA 3/04/11

    MINISTERUL MUNCIl, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
    Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                     FIŞA PROIECTULUI
    finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
    Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola şi
     de Pescuit şi a altor facilitãţi şi instrumente postaderare
                                                                                                          mii lei
┌──────────────────────────┬─┬───┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea proiectului şi/ │ │ │ Valoarea │Realizãri│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimãri│Estimãri│Estimãri│Estimãri │
│sau Nr._ data contract/ │ │Cod│ totalã a │ pâna în │zãri │prelimi-│neri │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ anii │
│decizie/ordin de finanţare│ │ │finanţãrii│anul 2008│2009 │natã │2011 │ │ │ │urmãtori │
│ │ │ │ │ │ │2010 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 0 │ │ │1=2+3+..+9│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
└──────────────────────────┴─┴───┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
 Proiectul: 12 Centrul de evaluare a competenţelor angajaţilor în domeniul construcţiilor
 TOTAL CHELTUIELI
                            I 410 34 376
                           II 410 34 376
 Capitolul bugetar: 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ
 PROIECTE CU FINANŢARE
 DIN FEN POSTADERARE I 56 410 34 376
                           II 410 34 376
 Programe din Fondul
 Social European (FSE) I 56.02 410 34 376
 din care: II 410 34 376
 Finanţare naţionalã I 56.02.01 96 9 87
                           II 96 9 87
 Finanţare externã I 56.02.02 284 25 259
 nerambursabilã II 284 25 259
 Cheltuieli neeligibile I 56.02.03 30 30
                           II 30 30     ANEXA 3/04/12

    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
    Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                     FIŞA PROIECTULUI
    finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
    Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola şi
     de Pescuit şi a altor facilitãţi şi instrumente postaderare
                                                                                                          mii lei
┌──────────────────────────┬─┬───┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea proiectului şi/ │ │ │ Valoarea │Realizãri│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimãri│Estimãri│Estimãri│Estimãri │
│sau Nr._ data contract/ │ │Cod│ totalã a │ pâna în │zãri │prelimi-│neri │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ anii │
│decizie/ordin de finanţare│ │ │finanţãrii│anul 2008│2009 │natã │2011 │ │ │ │urmãtori │
│ │ │ │ │ │ │2010 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 0 │ │ │1=2+3+..+9│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
└──────────────────────────┴─┴───┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
 Proiectul: 13 CALISPO- Asigurarea managementului calitãţii SPO la standarde europene
 TOTAL CHELTUIELI
                            I 847 129 718
                           II 847 129 718
 Capitolul bugetar: 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ
 PROIECTE CU FINANŢARE
 DIN FEN POSTADERARE I 56 847 129 718
                           II 847 129 718
 Programe din Fondul
 Social European (FSE) I 56.02 847 129 718
 din care: II 847 129 718
 Finanţare naţionalã I 56.02.01 198 33 165
                           II 198 33 165
 Finanţare externã I 56.02.02 591 96 495
 nerambursabilã II 591 96 495
 Cheltuieli neeligibile I 56.02.03 58 58
                           II 58 58     ANEXA 3/04/13

    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
    Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                     FIŞA PROIECTULUI
    finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
    Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola şi
     de Pescuit şi a altor facilitãţi şi instrumente postaderare
                                                                                                          mii lei
┌──────────────────────────┬─┬───┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea proiectului şi/ │ │ │ Valoarea │Realizãri│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimãri│Estimãri│Estimãri│Estimãri │
│sau Nr._ data contract/ │ │Cod│ totalã a │ pâna în │zãri │prelimi-│neri │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ anii │
│decizie/ordin de finanţare│ │ │finanţãrii│anul 2008│2009 │natã │2011 │ │ │ │urmãtori │
│ │ │ │ │ │ │2010 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 0 │ │ │1=2+3+..+9│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
└──────────────────────────┴─┴───┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
 Proiectul: 14 Analiza deficitului de forţã de muncã calificatã în domeniul construcţiilor
 TOTAL CHELTUIELI
                            I 1.482 158 392 300 632
                           II 1.482 158 392 300 632
 Cheltuieli tip curente I 300 300
                           II 300 300
 Capitolul bugetar: 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ
 PROIECTE CU FINANŢARE
 DIN FEN POSTADERARE I 56 1.482 158 392 300 632
                           II 1.482 158 392 300 632
 Programe din Fondul
 Social European (FSE) I 56.02 1.482 158 392 300 632
 din care: II 1.482 158 392 300 632
 Finanţare naţionalã I 56.02.01 364 40 91 75 158
                           II 364 40 91 75 158
 Finanţare externã
 nerambursabilã I 56.02.02 1.090 118 273 225 474
                           II 1.090 118 273 225 474
 Cheltuieli neeligibile I 56.02.03 28 28
                           II 28 28     ANEXA 3/04/14

    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
    Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                     FIŞA PROIECTULUI
    finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
    Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola şi
     de Pescuit şi a altor facilitãţi şi instrumente postaderare
                                                                                                          mii lei
┌──────────────────────────┬─┬───┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea proiectului şi/ │ │ │ Valoarea │Realizãri│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimãri│Estimãri│Estimãri│Estimãri │
│sau Nr._ data contract/ │ │Cod│ totalã a │ pâna în │zãri │prelimi-│neri │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ anii │
│decizie/ordin de finanţare│ │ │finanţãrii│anul 2008│2009 │natã │2011 │ │ │ │urmãtori │
│ │ │ │ │ │ │2010 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 0 │ │ │1=2+3+..+9│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
└──────────────────────────┴─┴───┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
 Proiectul: 15 PROSELF Promovarea serviciilor de self-service
 TOTAL CHELTUIELI
                            I 18.500 1.591 1.659 500 12.506 1.520 724
                           II 18.500 1.591 1.659 500 12.506 1.520 724
 Cheltuieli tip curente I 15.250 500 12.506 1.520 724
                           II 15.250 500 12.506 1.520 724
 Capitolul bugetar: 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ
 PROIECTE CU FINANŢARE
 DIN FEN POSTADERARE I 56 18.500 1.591 1.659 500 12.506 1.520 724
                           II 18.500 1.591 1.659 500 12.506 1.520 724
 Programe din Fondul
 Social European (FSE) I 56.02 18.500 1.591 1.659 500 12.506 1.520 724
 din care: II 18.500 1.591 1.659 500 12.506 1.520 724
 Finanţare naţionalã I 56.02.01 4.369 397 290 125 2.996 380 181
                           II 4.369 397 290 125 2.996 380 181
 Finanţare externã
 nerambursabilã I 56.02.02 13.109 1.194 869 375 8.988 1.140 543
                           II 13.109 1.194 869 375 8.988 1.140 543
 Cheltuieli neeligibile I 56.02.03 1.022 500 522
                           II 1.022 500 522    ANEXĂ 3/04/15

    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
    Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                     FIŞA PROIECTULUI
    finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
    Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola şi
     de Pescuit şi a altor facilitãţi şi instrumente postaderare
                                                                                                          mii lei
┌──────────────────────────┬─┬───┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea proiectului şi/ │ │ │ Valoarea │Realizãri│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimãri│Estimãri│Estimãri│Estimãri │
│sau Nr._ data contract/ │ │Cod│ totalã a │ pâna în │zãri │prelimi-│neri │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ anii │
│decizie/ordin de finanţare│ │ │finanţãrii│anul 2008│2009 │natã │2011 │ │ │ │urmãtori │
│ │ │ │ │ │ │2010 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 0 │ │ │1=2+3+..+9│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
└──────────────────────────┴─┴───┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
 Proiectul: 16 SAPERE- Studii, analize statistice şi previziuni asupra pieţei muncii pentru a întãri
 capacitatea ANOFM în România
 TOTAL CHELTUIELI
                            I 7.817 1.903 2.434 500 2.980
                           II 7.817 1.903 2.434 500 2.980
 Cheltuieli tip curente I 3.480 500 2.980
                           II 3.480 500 2.980
 Capitolul bugetar: 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ
 PROIECTE CU FINANŢARE
 DIN FEN POSTADERARE I 56 7.817 1.903 2.434 500 2.980
                           II 7.817 1.903 2.434 500 2.980
 Programe din Fondul
 Social European (FSE) I 56.02 7.817 1.903 2.434 500 2.980
 din care: II 7.817 1.903 2.434 500 2.980
 Finanţare naţionalã I 56.02.01 1.912 476 566 125 745
                           II 1.912 476 566 125 745
 Finanţare externã
 nerambursabilã I 56.02.02 5.735 1.427 1.698 375 2.235
                           II 5.735 1.427 1.698 375 2.235
 Cheltuieli neeligibile I 56.02.03 170 170
                           II 170 170     ANEXA 3/04/16

    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
    Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                     FIŞA PROIECTULUI
    finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
    Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola şi
     de Pescuit şi a altor facilitãţi şi instrumente postaderare
                                                                                                          mii lei
┌──────────────────────────┬─┬───┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea proiectului şi/ │ │ │ Valoarea │Realizãri│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimãri│Estimãri│Estimãri│Estimãri │
│sau Nr._ data contract/ │ │Cod│ totalã a │ pâna în │zãri │prelimi-│neri │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ anii │
│decizie/ordin de finanţare│ │ │finanţãrii│anul 2008│2009 │natã │2011 │ │ │ │urmãtori │
│ │ │ │ │ │ │2010 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 0 │ │ │1=2+3+..+9│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
└──────────────────────────┴─┴───┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
 Proiectul: 17 Model de cooperare transnaţionalã pentru întoarcerea lucrãtorilor români - MEDIT
 TOTAL CHELTUIELI
                            I 10.516 382 1.455 1.000 7.679
                           II 10.516 382 1.455 1.000 7.679
 Cheltuieli tip curente I 8.679 1.000 7.679
                           II 8.679 1.000 7.679
 Capitolul bugetar: 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ
 PROIECTE CU FINANŢARE
 DIN FEN POSTADERARE I 56 10.516 382 1.455 1.000 7.679
                           II 10.516 382 1.455 1.000 7.679
 Programe din Fondul
 Social European (FSE) I 56.02 10.516 382 1.455 1.000 7.679
 din care: II 10.516 382 1.455 1.000 7.679
 Finanţare naţionalã I 56.02.01 2.459 96 314 250 1.799
                           II 2.459 96 314 250 1.799
 Finanţare externã
 nerambursabilã I 56.02.02 7.373 286 941 750 5.396
                           II 7.373 286 941 750 5.396
 Cheltuieli neeligibile I 56.02.03 684 200 484
                           II 684 200 484
     ANEXA 3/04/17

    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
    Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                     FIŞA PROIECTULUI
    finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
    Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola şi
     de Pescuit şi a altor facilitãţi şi instrumente postaderare
                                                                                                          mii lei
┌──────────────────────────┬─┬───┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea proiectului şi/ │ │ │ Valoarea │Realizãri│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimãri│Estimãri│Estimãri│Estimãri │
│sau Nr._ data contract/ │ │Cod│ totalã a │ pâna în │zãri │prelimi-│neri │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ anii │
│decizie/ordin de finanţare│ │ │finanţãrii│anul 2008│2009 │natã │2011 │ │ │ │urmãtori │
│ │ │ │ │ │ │2010 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 0 │ │ │1=2+3+..+9│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
└──────────────────────────┴─┴───┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
 Proiectul: 18 ASC- Anticiparea schimbãrilor pe piaţa muncii
 TOTAL CHELTUIELI
                            I 7.531 196 1.807 1.000 4.528
                           II 7.531 196 1.807 1.000 4.528
 Cheltuieli tip curente I 5.528 1.000 4.528
                           II 5.528 1.000 4.528
 Capitolul bugetar: 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ
 PROIECTE CU FINANŢARE
 DIN FEN POSTADERARE I 56 7.531 196 1.807 1.000 4.528
                           II 7.531 196 1.807 1.000 4.528
 Programe din Fondul
 Social European (FSE) I 56.02 7.531 196 1.807 1.000 4.528
 din care: II 7.531 196 1.807 1.000 4.528
 Finanţare naţionalã I 56.02.01 1.779 49 402 250 1.078
                           II 1.779 49 402 250 1.078
 Finanţare externã
 nerambursabilã I 56.02.02 5.335 147 1.205 750 3.233
                           II 5.335 147 1.205 750 3.233
 Cheltuieli neeligibile I 56.02.03 417 200 217
                           II 417 200 217
     ANEXA 3/04/18
    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
    Program/facilitate/instrument: 3 - Program Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                                 FIŞA PROIECTULUI
    finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de
    Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricole şi de Pescuit şi a altor facilitãţi
                           şi instrumente postaderare

                                                                                                          mii lei
┌──────────────────────────┬─┬───┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea proiectului şi/ │ │ │ Valoarea │Realizãri│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimãri│Estimãri│Estimãri│Estimãri │
│sau Nr. _ data contract/ │ │Cod│ totalã a │ pânã în │zãri │prelimi-│neri │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ anii │
│decizie/ordin de finanţare│ │ │finanţãrii│anul 2008│2009 │natã │2011 │ │ │ │urmãtori │
│ │ │ │ │ │ │2010 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 0 │ │ │1=2+3+..+9│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
└──────────────────────────┴─┴───┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
 Proiectul: 19 SCOP- Specializarea Consilierilor de Orientare Profesionalã

 TOTAL CHELTUIELI
                            I 18.500 1.346 3.447 1.000 12.342 365
                           II 18.500 1.346 3.447 1.000 12.342 365
 Cheltuieli tip curente I 13.707 1.000 12.342 365
                           II 13.707 1.000 12.342 365

 Capitolul bugetar: 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ

 PROIECTE CU FINANŢARE
 DIN FEN POSIADERVRE I 56 18.500 1.346 3.447 1.000 12.342 365
                           II 18.500 1.346 3.447 1.000 12.342 365
 Programe din Fondul I 56.02 18.500 1.346 3.447 1.000 12.342 365
 Social European (FSE) II 18.500 1.346 3.447 1.000 12.342 365
 din care:
 Finanţare naţionalã I 56.02.01 4.591 337 827 250 3.086 91
                           II 4.591 337 827 250 3.086 91
 Finanţare externã I 56.02.02 13.770 1.009 2.481 750 9.256 274
 nerambursabilã II 13.770 1.009 2.481 750 9.256 274
 Cheltuieli neeligibile I 56.02.03 139 139
                           II 139 139
     ANEXA 3/04/19
    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
    Program/facilitate/instrument: 3 - Program Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                                 FIŞA PROIECTULUI
    finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de
    Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricole şi de Pescuit şi a altor facilitãţi
                           şi instrumente postaderare

                                                                                                          mii lei
┌──────────────────────────┬─┬───┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea proiectului şi/ │ │ │ Valoarea │Realizãri│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimãri│Estimãri│Estimãri│Estimãri │
│sau Nr. _ data contract/ │ │Cod│ totalã a │ pânã în │zãri │prelimi-│neri │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ anii │
│decizie/ordin de finanţare│ │ │finanţãrii│anul 2008│2009 │natã │2011 │ │ │ │urmãtori │
│ │ │ │ │ │ │2010 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 0 │ │ │1=2+3+..+9│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
└──────────────────────────┴─┴───┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
 Proiectul: 20 COMPROF - Creşterea nivelului de competenţe profesionale ale SPO pentru furnizarea
                         serviciilor personalizate
 TOTAL CHELTUIELI
                            I 12.510 1.671 2.358 1.000 6.881 600
                           II 12.510 1.671 2.358 1.000 6.881 600
 Cheltuieli tip curente I 8.481 1.000 6.881 600
                           II 8.481 1.000 6.881 600

 Capitolul bugetar: 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ

 PROIECTE CU FINANŢARE
 DIN FEN POSTADERARE I 56 12.510 1.671 2.358 1.000 6.881 600
                           II 12.510 1.671 2.358 1.000 6.881 600
 Programe din Fondul
 Social European (FSE) I 56.02 12.510 1.671 2.358 1.000 6.881 600
 din care: II 12.510 1.671 2.358 1.000 6.881 600
 Finanţare naţionalã I 56.02.01 3.054 418 516 250 1.720 150
                           II 3.054 418 516 250 1.720 150
 Finanţare externã
 nerambursabilã I 56.02.02 9.161 1.253 1.547 750 5.161 450
                           II 9.161 1.253 1.547 750 5.161 450
 Cheltuieli neeligibile I 56.02.03 295 295
                           II 295 295
     ANEXA 3/04/20
    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
    Program/facilitate/instrument: 3 - Program Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                                 FIŞA PROIECTULUI
    finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de
    Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricole şi de Pescuit şi a altor facilitãţi
                           şi instrumente postaderare

                                                                                                          mii lei
┌──────────────────────────┬─┬───┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea proiectului şi/ │ │ │ Valoarea │Realizãri│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimãri│Estimãri│Estimãri│Estimãri │
│sau Nr. _ data contract/ │ │Cod│ totalã a │ pânã în │zãri │prelimi-│neri │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ anii │
│decizie/ordin de finanţare│ │ │finanţãrii│anul 2008│2009 │natã │2011 │ │ │ │urmãtori │
│ │ │ │ │ │ │2010 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 0 │ │ │1=2+3+..+9│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
└──────────────────────────┴─┴───┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
 Proiectul: 21 SCOR- Şanse pentru comunitatea ruralã

 TOTAL CHELTUIELI
                            I 18.500 1.163 2.705 1.000 12.587 1.045
                           II 18.500 1.163 2.705 1.000 12.587 1.045
 Cheltuieli tip curente I 14.632 1.000 12.587 1.045
                           II 14.632 1.000 12.587 1.045


 Capitolul bugetar: 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ

 PROIECTE CU FINANŢARE
 DIN FEN POSTADERARE I 56 18.500 1.163 2.705 1.000 12.587 1.045
                           II 18.500 1.163 2.705 1.000 12.587 1.045
 Programe din Fondul
 Social European (FSE) I 56.02 18.500 1.163 2.705 1.000 12.587 1.045
 din care: II 18.500 1.163 2.705 1.000 12.587 1.045
 Finanţare naţionalã I 56.02.01 4.458 291 508 250 3.147 262
                           II 4.458 291 508 250 3.147 262
 Finanţare externã I 56.02.02 13.367 872 1.522 750 9.440 783
 nerambursabilã II 13.367 872 1.522 750 9.440 783
 Cheltuieli neeligibile I 56.02.03 675 675
                           II 675 675
     ANEXA 3/04/21
    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
    Program/facilitate/instrument: 3 - Program Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                                 FIŞA PROIECTULUI
    finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de
    Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricole şi de Pescuit şi a altor facilitãţi
                           şi instrumente postaderare

                                                                                                          mii lei
┌──────────────────────────┬─┬───┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea proiectului şi/ │ │ │ Valoarea │Realizãri│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimãri│Estimãri│Estimãri│Estimãri │
│sau Nr. _ data contract/ │ │Cod│ totalã a │ pânã în │zãri │prelimi-│neri │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ anii │
│decizie/ordin de finanţare│ │ │finanţãrii│anul 2008│2009 │natã │2011 │ │ │ │urmãtori │
│ │ │ │ │ │ │2010 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 0 │ │ │1=2+3+..+9│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
└──────────────────────────┴─┴───┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
 Proiectul: 22 Noi oportunitãţi de ocupare în mediul rural prin TELEWORK

 TOTAL CHELTUIELI
                            I 7.805 1.678 2.796 500 2.831
                           II 7.805 1.678 2.796 500 2.831
 Cheltuieli tip curente I 3.331 500 2.831
                           II 3.331 500 2.831

 Capitolul bugetar: 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ

 PROIECTE CU FINANŢARE
 DIN FEN POSTADERARE I 56 7.805 1.678 2.796 500 2.831
                           II 7.805 1.678 2.796 500 2.831
 Programe din Fondul
 Social European (FSE) I 56.02 7.805 1.678 2.796 500 2.831
 din care: II 7.805 1.678 2.796 500 2.831
 Finanţare naţionalã I 56.02.01 1.831 419 579 125 708
                           II 1.831 419 579 125 708
 Finanţare externã I 56.02.02 5.494 1.259 1.737 375 2.123
 nerambursabilã II 5.494 1.259 1.737 375 2.123
 Cheltuieli neeligibile I 56.02.03 480 480
                           II 480 480
     ANEXA 3/04/22
    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
    Program/facilitate/instrument: 99 - Alte programe/facilitãţi

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                                 FIŞA PROIECTULUI
    finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de
    Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricole şi de Pescuit şi a altor facilitãţi
                           şi instrumente postaderare
                                                                                                          mii lei
┌──────────────────────────┬─┬───┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea proiectului şi/ │ │ │ Valoarea │Realizãri│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimãri│Estimãri│Estimãri│Estimãri │
│sau Nr. _ data contract/ │ │Cod│ totalã a │ pânã în │zãri │prelimi-│neri │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ anii │
│decizie/ordin de finanţare│ │ │finanţãrii│anul 2008│2009 │natã │2011 │ │ │ │urmãtori │
│ │ │ │ │ │ │2010 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 0 │ │ │1=2+3+..+9│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
└──────────────────────────┴─┴───┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
 Proiectul: 23 EURES

 TOTAL CHELTUIELI
                            I 660 10 250 100 100 100 100
                           II 660 10 250 100 100 100 100
 Cheltuieli tip curente I 400 100 100 100 100
                           II 400 100 100 100 100

 Capitolul bugetar: 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ

 PROIECTE CU FINANŢARE
 DIN FEN POSTADERARE I 56 660 10 250 100 100 100 100
                           II 660 10 250 100 100 100 100
 Alte facilitãţi şi
 instrumente postaderare I 56.16 660 10 250 100 100 100 100
 din care: II 660 10 250 100 100 100 100
 Finanţare naţionalã I 56.16.01 660 10 250 100 100 100 100
                           II 660 10 250 100 100 100 100
     ANEXA 3/04/23
    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
    Program/facilitate/instrument: 3 - Program Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                                 FIŞA PROIECTULUI
    finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de
    Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricole şi de Pescuit şi a altor facilitãţi
                           şi instrumente postaderare
                                                                                                          mii lei
┌──────────────────────────┬─┬───┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea proiectului şi/ │ │ │ Valoarea │Realizãri│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimãri│Estimãri│Estimãri│Estimãri │
│sau Nr. _ data contract/ │ │Cod│ totalã a │ pânã în │zãri │prelimi-│neri │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ anii │
│decizie/ordin de finanţare│ │ │finanţãrii│anul 2008│2009 │natã │2011 │ │ │ │urmãtori │
│ │ │ │ │ │ │2010 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 0 │ │ │1=2+3+..+9│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
└──────────────────────────┴─┴───┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
 Proiectul: 24 Cariera e în mâinile tale

 TOTAL CHELTUIELI
                            I 1.455 40 838 577
                           II 1.455 40 838 577
 Cheltuieli tip curente I 577 577
                           II 577 577

 Capitolul bugetar: 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ

 PROIECTE ŞI FINANŢARE
 DIN FEN POSTADERARE I 56 1.455 40 838 577
                           II 1.455 40 838 577
 Programe din Fundul
 Social European (FSE) I 56.02 1.455 40 838 577
 din care: II 1.455 40 838 577
 Finanţare naţionalã I 56.02.01 345 10 190 145
                           II 345 10 190 145
 Finanţare externã I 56.02.02 1.030 30 568 432
 nerambursabilã II 1.030 30 568 432
 Cheltuieli neeligibile I 56.02.03 80 80
                           II 80 80
     ANEXA 3/04/24
    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
    Program/facilitate/instrument: 3 - Program Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                                 FIŞA PROIECTULUI
    finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de
    Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricole şi de Pescuit şi a altor facilitãţi
                           şi instrumente postaderare
                                                                                                          mii lei
┌──────────────────────────┬─┬───┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea proiectului şi/ │ │ │ Valoarea │Realizãri│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimãri│Estimãri│Estimãri│Estimãri │
│sau Nr. _ data contract/ │ │Cod│ totalã a │ pânã în │zãri │prelimi-│neri │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ anii │
│decizie/ordin de finanţare│ │ │finanţãrii│anul 2008│2009 │natã │2011 │ │ │ │urmãtori │
│ │ │ │ │ │ │2010 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 0 │ │ │1=2+3+..+9│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
└──────────────────────────┴─┴───┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
 Proiectul: 25 RATIO L3 -

 TOTAL CHELTUIELI
                            I 10.830 2 639 1.000 6.451 740
                           II 10.830 2.639 1.000 6.451 740
 Cheltuieli tip curente I 8.191 1.000 6.451 740
                           II 8.191 1.000 6.451 740

 Capitolul bugetar: 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ

 PROIECTE CU FINANŢARE
 DIN FEN POSTADERARE I 56 10.830 2.639 1.000 6.451 740
                           II 10.830 2.639 1.000 6.451 740
 Programe din Fundul I 56.02 10.830 2.639 1.000 6.451 740
 Social European (FSE) II 10.830 2.639 1.000 6.451 740
 din care:
 Finanţare naţionalã I 56.02.01 2.423 535 250 1.453 185
                           II 2.423 535 250 1.453 185
 Finanţare externã I 56.02.02 7.267 1.604 750 4.358 555
 nerambursabilã II 7.267 1.604 750 4.358 555
 Cheltuieli neeligibile I 56.02.03 1.140 500 640
                           II 1.140 500 640
     ANEXA 3/04/25
    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
    Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                                 FIŞA PROIECTULUI
    finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de
    Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricole şi de Pescuit şi a altor facilitãţi
                           şi instrumente postaderare
                                                                                                          mii lei
┌──────────────────────────┬─┬───┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea proiectului şi/ │ │ │ Valoarea │Realizãri│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimãri│Estimãri│Estimãri│Estimãri │
│sau Nr. _ data contract/ │ │Cod│ totalã a │ pânã în │zãri │prelimi-│neri │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ anii │
│decizie/ordin de finanţare│ │ │finanţãrii│anul 2008│2009 │natã │2011 │ │ │ │urmãtori │
│ │ │ │ │ │ │2010 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 0 │ │ │1=2+3+..+9│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
└──────────────────────────┴─┴───┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
 Proiectul: 26 Campanie de comunicare plivind serviciile SPO oferite tinerilor şi angajatorilor

 TOTAL CHELTUIELI
                            I 8.439 302 3.866 500 3.771
                           II 8.439 302 3.866 500 3.771
 Cheltuieli tip curente I 4.271 500 3.771
                           II 4.271 500 3.771

 Capitolul bugetar: 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ

 PROIECTE CU FINANŢARE
 DIN FEN POSTADERARE I 56 8.439 302 3.866 500 3.771
                           II 8.439 302 3.866 500 3.771
 Programe din Fondul
 Social European (FSE) I 56.02 8.439 302 3.866 500 3.771
 din care: II 8.439 302 3.866 500 3.771
 Finanţare naţionalã I 56.02.01 1.905 75 762 125 943
                           II 1.905 75 762 125 943
 Finanţare externã I 56.02.02 5.715 227 2.285 375 2.828
 nerambursabilã II 5.715 227 2.285 375 2.828
 Cheltuieli neeligibile I 56.02.03 819 819
                           II 819 819
     ANEXA 3/04/26
    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
    Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                                 FIŞA PROIECTULUI
    finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de
    Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricole şi de Pescuit şi a altor facilitãţi
                           şi instrumente postaderare
                                                                                                          mii lei
┌──────────────────────────┬─┬───┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea proiectului şi/ │ │ │ Valoarea │Realizãri│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimãri│Estimãri│Estimãri│Estimãri │
│sau Nr. _ data contract/ │ │Cod│ totalã a │ pânã în │zãri │prelimi-│neri │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ anii │
│decizie/ordin de finanţare│ │ │finanţãrii│anul 2008│2009 │natã │2011 │ │ │ │urmãtori │
│ │ │ │ │ │ │2010 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 0 │ │ │1=2+3+..+9│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
└──────────────────────────┴─┴───┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
 Proiectul: 27 Ai JOBCLUBUL tau, Ai şansa ta

 TOTAL CHELTUIELI
                            I 112 73 39
                           II 112 73 39
 Cheltuieli tip curente I 39 39
                           II 39 39

 Capitolul bugetar: 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ

 PROIECTE CU FINANŢARE
 DIN FEN POSTADERARE I 56 112 73 39
                           II 112 73 39
 Programe din Fundul
 Social European (FSE) I 56.02 112 73 39
 din care: II 112 73 39
 Finanţare naţionalã I 56.02.01 24 14 10
                           II 24 14 10
 Finanţare externã I 56.02.02 68 39 29
 nerambursabilã II 68 39 29
 Cheltuieli neeligibile I 56.02.03 20 20
                           II 20 20
     ANEXA 3/04/27
    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
    Program/facilitate/instrument: 3 - Program Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                                 FIŞA PROIECTULUI
    finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de
    Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricole şi de Pescuit şi a altor facilitãţi
                           şi instrumente postaderare
                                                                                                          mii lei
┌──────────────────────────┬─┬───┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea proiectului şi/ │ │ │ Valoarea │Realizãri│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimãri│Estimãri│Estimãri│Estimãri │
│sau Nr. _ data contract/ │ │Cod│ totalã a │ pânã în │zãri │prelimi-│neri │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ anii │
│decizie/ordin de finanţare│ │ │finanţãrii│anul 2008│2009 │natã │2011 │ │ │ │urmãtori │
│ │ │ │ │ │ │2010 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 0 │ │ │1=2+3+..+9│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
└──────────────────────────┴─┴───┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
 Proiectul: 28 CONCCTIC - Cooperare pentru Ocupare a Nevãzãtorilor prin Creşterea Competenţelor
                          în Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor

 TOTAL CHELTUIELI
                            I 4.884 3.092 500 1.292
                           II 4.884 3.092 500 1.292
 Cheltuieli tip curente I 1.792 500 1.292
                           II 1.792 500 1.292

 Capitolul bugetar: 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ

 PROIECTE CU FINANŢARE
 DIN FEN POSTADERARE I 56 4.884 3.092 500 1.292
                           II 4.884 3.092 500 1.292
 Programe din Fondul
 Social European (FSE) I 56.02 4.884 3.092 500 1.292
 din care: II 4.884 3.092 500 1.292
 Finanţare naţionalã I 56.02.01 1.150 702 125 323
                           II 1.150 702 125 323
 Finanţare externã I 56.02.02 3.447 2.103 375 969
 nerambursabilã II 3.447 2.103 375 969
 Cheltuieli neeligibile I 56.02.03 287 287
                           II 287 287
     ANEXA 3/04/28
    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
    Program/facilitate/instrument: 3 - Program Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                                 FIŞA PROIECTULUI
    finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de
    Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricole şi de Pescuit şi a altor facilitãţi
                           şi instrumente postaderare
                                                                                                          mii lei
┌──────────────────────────┬─┬───┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea proiectului şi/ │ │ │ Valoarea │Realizãri│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimãri│Estimãri│Estimãri│Estimãri │
│sau Nr. _ data contract/ │ │Cod│ totalã a │ pânã în │zãri │prelimi-│neri │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ anii │
│decizie/ordin de finanţare│ │ │finanţãrii│anul 2008│2009 │natã │2011 │ │ │ │urmãtori │
│ │ │ │ │ │ │2010 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 0 │ │ │1=2+3+..+9│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
└──────────────────────────┴─┴───┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
 Proiectul: 29 MedForm

 TOTAL CHELTUIELI
                            I 6.052 1.501 600 3.951
                           II 6.052 1.501 600 3.951
 Cheltuieli tip curente I 4.551 600 3.951
                           II 4.551 600 3.951

 Capitolul bugetar: 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ

 PROIECTE CU FINANŢARE I 56 6.052 1.501 600 3.951
 DIN FEN POSTADERARE II 6.052 1.501 600 3.951
 Programe din Fondul
 Social European (FSE) I 56.02 6.052 1.501 600 3.951
 din care: II 6.052 1.501 600 3.951
 Finanţare naţionalã I 56.02.01 1.386 313 150 923
                           II 1.386 313 150 923
 Finanţare externã I 56.02.02 4.157 938 450 2.769
 nerambursabilã II 4.157 938 450 2.769
 Cheltuieli neeligibile I 56.02.03 509 250 259
                           II 509 250 259
     ANEXA 3/04/29
    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
    Program/facilitate/instrument: 3 - Program Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                                 FIŞA PROIECTULUI
    finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de
    Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricole şi de Pescuit şi a altor facilitãţi
                           şi instrumente postaderare
                                                                                                          mii lei
┌──────────────────────────┬─┬───┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea proiectului şi/ │ │ │ Valoarea │Realizãri│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimãri│Estimãri│Estimãri│Estimãri │
│sau Nr. _ data contract/ │ │Cod│ totalã a │ pâna în │zãri │prelimi-│neri │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ anii │
│decizie/ordin de finanţare│ │ │finanţãrii│anul 2008│2009 │natã │2011 │ │ │ │urmãtori │
│ │ │ │ │ │ │2010 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 0 │ │ │1=2+3+..+9│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
└──────────────────────────┴─┴───┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
 Proiectul: 30 CALL CENTER SPO

 TOTAL CHELTUIELI
                            I 10.174 858 500 8.139 677
                           II 10.174 858 500 8.139 677
 Cheltuieli tip curente I 9.316 500 8.139 677
                           II 9.316 500 8.139 677

 Capitolul bugetar: 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ

 PROIECTE CU FINANŢARE I 56 10.174 858 500 8.139 677
 DIN FEN POSTADERARE II 10.174 858 500 8.139 677
 Programe din Fondul
 Social European (FSE) I 56.02 10.174 858 500 8.139 677
 din care: II 10.174 858 500 8.139 677
 Finanţare naţionalã I 56.02.01 2.437 215 67 1.985 170
                           II 2.437 215 67 1.985 170
 Finanţare externã I 56.02.02 7.305 643 201 5.954 507
 nerambursabilã II 7.305 643 201 5.954 507
 Cheltuieli neeligibile I 56.02.03 432 232 200
                           II 432 232 200
     ANEXA 3/04/30
    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
    Program/facilitate/instrument: 4 - Program Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                                 FIŞA PROIECTULUI
    finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de
    Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricole şi de Pescuit şi a altor facilitãţi
                           şi instrumente postaderare
                                                                                                          mii lei
┌──────────────────────────┬─┬───┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea proiectului şi/ │ │ │ Valoarea │Realizãri│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimãri│Estimãri│Estimãri│Estimãri │
│sau Nr. _ data contract/ │ │Cod│ totalã a │ pânã în │zãri │prelimi-│neri │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ anii │
│decizie/ordin de finanţare│ │ │finanţãrii│anul 2008│2009 │natã │2011 │ │ │ │urmãtori │
│ │ │ │ │ │ │2010 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 0 │ │ │1=2+3+..+9│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
└──────────────────────────┴─┴───┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
 Proiectul: 51 Cai de formare şi ocupate în sectorul turismului alternativ - ALTER TOUR

 TOTAL CHELTUIELI
                            I 20.774 828 500 16.586 2.860
                           II 20.774 828 500 16.586 2.860
 Cheltuieli tip curente I 500 500
                           II 500 500

 Capitolul bugetar: 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ

 PROIECTE CU FINANŢARE I 56 20.774 828 500 16.586 2.860
 DIN FEN POSTADERARE II 20.774 828 500 16.586 2.860
 Programe din Fundul I 56.02 20.774 828 500 16.586 2.860
 Social European (FSE) II 20.774 828 500 16.586 2.860
 din care:
 Finanţare naţionalã I 56.02.01 4.774 181 113 3.815 665
                           II 4.774 181 113 3.815 665
 Finanţare externã I 56.02.02 14.322 543 337 11.447 1.995
 nerambursabilã II 14.322 543 337 11.447 1.995
 Cheltuieli neeligibile I 56.02.03 1.678 104 50 1.324 200
                           II 1.678 104 50 1.324 200
     ANEXA 3/04/31
    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
    Program/facilitate/instrument: 3 - Program Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                                 FIŞA PROIECTULUI
    finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de
    Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricole şi de Pescuit şi a altor facilitãţi
                           şi instrumente postaderare
                                                                                                          mii lei
┌──────────────────────────┬─┬───┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea proiectului şi/ │ │ │ Valoarea │Realizãri│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimãri│Estimãri│Estimãri│Estimãri │
│sau Nr. _ data contract/ │ │Cod│ totalã a │ pânã în │zãri │prelimi-│neri │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ anii │
│decizie/ordin de finanţare│ │ │finanţãrii│anul 2008│2009 │natã │2011 │ │ │ │urmãtori │
│ │ │ │ │ │ │2010 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 0 │ │ │1=2+3+..+9│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
└──────────────────────────┴─┴───┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
 Proiectul: 32 O şansa de ocupare-Antreprenoriatul în mediul rural
 TOTAL CHELTUIELI
                            I 5.352 1.488 500 3.364
                           II 5.352 1.488 500 3.364
 Cheltuieli tip curente I 3.864 500 3.364
                           II 3.864 500 3.364

 Capitolul bugetar: 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ

 PROIECTE CU FINANŢARE I 56 5.352 1.488 500 3.364
 DIN FEN POSTADERARE II 5.352 1.488 500 3.364
 Programe din Fundul I 56.02 5.352 1.488 500 3.364
 Social European (FSE) II 5.352 1.488 500 3.364
 din care:
 Finanţare naţionalã I 56.02.01 1.263 335 125 803
                           II 1.263 335 125 803
 Finanţare externã I 56.02.02 3.787 1.003 375 2.409
 neranibursiabilã II 3.787 1.003 375 2.409
 Cheltuieli neeligibile I 56.02.03 302 150 152
                           II 302 150 152
     ANEXA 3/04/32
    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
    Program/facilitate/instrument: 3 - Program Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                                 FIŞA PROIECTULUI
    finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de
    Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricole şi de Pescuit şi a altor facilitãţi
                           şi instrumente postaderare
                                                                                                          mii lei
┌──────────────────────────┬─┬───┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea proiectului şi/ │ │ │ Valoarea │Realizãri│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimãri│Estimãri│Estimãri│Estimãri │
│sau Nr. _ data contract/ │ │Cod│ totalã a │ pânã în │zãri │prelimi-│neri │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ anii │
│decizie/ordin de finanţare│ │ │finanţãrii│anul 2008│2009 │natã │2011 │ │ │ │urmãtori │
│ │ │ │ │ │ │2010 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 0 │ │ │1=2+3+..+9│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
└──────────────────────────┴─┴───┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
 Proiectul: 33 ASPER-Asistenţã personalizatã

 TOTAL CHELTUIELI
                            I 1.335 412 400 523
                           II 1.135 412 400 523
 Cheltuieli tip curente I 923 400 523
                           II 923 400 523

 Capitolul bugetar: 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ

 PROIECTE CU FINANŢARE I 56 1.335 412 400 523
 DIN FEN POSTADERARE II 1.335 412 400 523

 Programe din Fondul I 56.02 1.335 412 400 523
 Social European (FSE) II 1.335 412 400 523
 din care:
 Finanţare naţionalã I 56.02.01 321 99 92 130
                           II 321 99 92 130
 Finanţare externã I 56.02.02 960 296 274 390
 nerambursabilã II 960 296 274 390
 Cheltuieli neeligibile I 56.02.03 54 17 34 3
                           II 54 17 34 3
     ANEXA 3/04/33
    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
    Program/facilitate/instrument: 3 - Program Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                                 FIŞA PROIECTULUI
    finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de
    Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricole şi de Pescuit şi a altor facilitãţi
                           şi instrumente postaderare
                                                                                                          mii lei
┌──────────────────────────┬─┬───┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea proiectului şi/ │ │ │ Valoarea │Realizãri│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimãri│Estimãri│Estimãri│Estimãri │
│sau Nr. _ data contract/ │ │Cod│ totalã a │ pânã în │zãri │prelimi-│neri │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ anii │
│decizie/ordin de finanţare│ │ │finanţãrii│anul 2008│2009 │natã │2011 │ │ │ │urmãtori │
│ │ │ │ │ │ │2010 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 0 │ │ │1=2+3+..+9│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
└──────────────────────────┴─┴───┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
 Proiectul: 34 Promoveazã femeia
 TOTAL CHELTUIELI
                            I 4.087 157 200 2.893 837
                           II 4.087 157 200 2.893 837
 Cheltuieli tip curente I 3.930 200 2.893 837
                           II 3.930 200 2.893 837

 Capitolul bugetar: 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ

 PROIECTE CU FINANŢARE I 56 4.087 157 200 2.893 837
 DIN FEN POSTADERARE II 4.087 157 200 2.893 837
 Programe din Fondul I 56.02 4.087 157 200 2.893 837
 Social European (FSE) II 4.087 157 200 2.893 837
 din care:
 Finanţare naţionalã I 56.02.01 832 40 48 568 176
                           II 832 40 48 568 176
 Finanţare externã I 56.02.02 2.491 117 142 1.704 528
 nerambursabilã II 2.491 117 142 1.704 528
 Cheltuieli neeligibile I 56.02.03 764 10 621 133
                           II 764 10 621 133
     ANEXA 3/04/34
    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
    Program/facilitate/instrument: 3 - Program Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                                 FIŞA PROIECTULUI
    finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de
    Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricole şi de Pescuit şi a altor facilitãţi
                           şi instrumente postaderare
                                                                                                          mii lei
┌──────────────────────────┬─┬───┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea proiectului şi/ │ │ │ Valoarea │Realizãri│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimãri│Estimãri│Estimãri│Estimãri │
│sau Nr. _ data contract/ │ │Cod│ totalã a │ pânã în │zãri │prelimi-│neri │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ anii │
│decizie/ordin de finanţare│ │ │finanţãrii│anul 2008│2009 │natã │2011 │ │ │ │urmãtori │
│ │ │ │ │ │ │2010 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 0 │ │ │1=2+3+..+9│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
└──────────────────────────┴─┴───┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
 Proiectul: 35 Educaţia continuã orientatã spre performanţã, pentru specialiştii în formarea profesionalã a
               şomerilor- ECOP
 TOTAL CHELTUIELI
                            I 8.223 360 1.209 5.718 936
                           II 8.223 360 1.209 5.718 936
 Cheltuieli tip curente I 7.863 1.209 5.718 936
                           II 7.863 1.209 5.718 936

 Capitolul bugetar: 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ

 PROIECTE CU FINANŢARE I 56 8 223 360 1.209 5.718 936
 DIN FEN POSTADERARE II 8.223 360 1.209 5.718 936
 Programe din Fondul I 56.02 8 223 360 1.209 5.718 936
 Social European (FSE) II 8.223 360 1.209 5.718 936
 din care:
 Finanţare naţionalã I 56.02.01 1.881 88 297 1.307 189
                           II 1.881 88 297 1.307 189
 Finanţare externã I 56.02.02 5.642 262 892 3.921 567
 nerambursabilã II 5.642 262 892 3.921 567
 Cheltuieli neeligibile I 56.02.03 700 10 20 490 180
                           II 700 10 20 490 180
     ANEXA 3/04/35
    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
    Program/facilitate/instrument: 3 - Program Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                                 FIŞA PROIECTULUI
    finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de
    Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricole şi de Pescuit şi a altor facilitãţi
                           şi instrumente postaderare
                                                                                                          mii lei
┌──────────────────────────┬─┬───┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea proiectului şi/ │ │ │ Valoarea │Realizãri│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimãri│Estimãri│Estimãri│Estimãri │
│sau Nr. _ data contract/ │ │Cod│ totalã a │ pânã în │zãri │prelimi-│neri │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ anii │
│decizie/ordin de finanţare│ │ │finanţãrii│anul 2008│2009 │natã │2011 │ │ │ │urmãtori │
│ │ │ │ │ │ │2010 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 0 │ │ │1=2+3+..+9│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
└──────────────────────────┴─┴───┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
 Proiectul: 36 CALISIG-Calificare pentru o slujbã mai sigurã

 TOTAL CHELTUIELI
                            I 6.850 556 1.209 5.085
                           II 6.850 556 1.209 5.085
 Cheltuieli tip curente I 6.294 1.209 5.085
                           II 6.294 1.209 5.085

 Capitolul bugetar: 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ

 PROIECTE CU FINANŢARE I 56 6.850 556 1.209 5.085
 DIN EEN POSTADERARE II 6.850 556 1.209 5.085
 Programe din Fondul I 56.02 6.850 556 1.209 5.085
 Social European (FSE) II 6.850 556 1.209 5.085
 din care:
 Finanţare naţionalã I 56.02.01 1.659 137 289 1.233
                           II 1.659 137 289 1.233
 Finanţare externã I 56.02.02 4.975 409 866 3.700
 nerambursabilã II 4.975 409 866 3.700
 Cheltuieli neeligibile I 56.02.03 216 10 54 152
                           II 216 10 54 152
     ANEXA 3/04/36
    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
    Program/facilitate/instrument: 3 - Program Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                                 FIŞA PROIECTULUI
    finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de
    Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricole şi de Pescuit şi a altor facilitãţi
                           şi instrumente postaderare
                                                                                                          mii lei
┌──────────────────────────┬─┬───┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea proiectului şi/ │ │ │ Valoarea │Realizãri│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimãri│Estimãri│Estimãri│Estimãri │
│sau Nr. _ data contract/ │ │Cod│ totalã a │ pânã în │zãri │prelimi-│neri │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ anii │
│decizie/ordin de finanţare│ │ │finanţãrii│anul 2008│2009 │natã │2011 │ │ │ │urmãtori │
│ │ │ │ │ │ │2010 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 0 │ │ │1=2+3+..+9│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
└──────────────────────────┴─┴───┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
 Proiectul: 37 MRB Performant System - implementarea în cadrul SPO a unui sistem performant de management al relaţiilor cu beneficiarii

 TOTAL CHELTUIELI
                            I 6.802 549 1.000 5.253
                           II 6.802 549 1.000 5.253
 Cheltuieli tip curente I 6.253 1.000 5.253
                           II 6.253 1.000 5.253

 Capitolul bugetar: 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ

 PROIECTE CU FINANŢARE I 56 6.802 549 1.000 5.253
 DIN FEN POSTADERARE II 6.802 549 1.000 5.253
 Pragrame din Fondul I 56.02 6.802 549 1.000 5.253
 Social European (FSE) II 6.802 549 1.000 5.253
 din care:
 Finanţare naţionalã I 56.02.01 1.636 130 238 1.268
                           II 1.636 130 238 1.268
 Finanţare externã I 56.02.02 4.904 389 712 3.803
 nerambursabilã II 4.904 389 712 3.803
 Cheltuieli neeligibile I 56.02.03 262 30 50 182
                           II 262 30 50 182
     ANEXA 3/04/37
    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
    Program/facilitate/instrument: 3 - Program Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                                 FIŞA PROIECTULUI
    finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de
    Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricole şi de Pescuit şi a altor facilitãţi
                           şi instrumente postaderare
                                                                                                          mii lei
┌──────────────────────────┬─┬───┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea proiectului şi/ │ │ │ Valoarea │Realizãri│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimãri│Estimãri│Estimãri│Estimãri │
│sau Nr. _ data contract/ │ │Cod│ totalã a │ pânã în │zãri │prelimi-│neri │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ anii │
│decizie/ordin de finanţare│ │ │finanţãrii│anul 2008│2009 │natã │2011 │ │ │ │urmãtori │
│ │ │ │ │ │ │2010 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 0 │ │ │1=2+3+..+9│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
└──────────────────────────┴─┴───┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
 Proiectul: 38 Sã devenim competitivi pe piaţa muncii

 TOTAL CHELTUIELI
                            I 5.292 4 146 2.645 2.497
                           II 5.292 4 146 2.645 2.497
 Cheltuieli tip curente I 5.288 146 2.645 2.497
                           II 5.288 146 2.645 2.497

 Capitolul bugetar: 6504 ÎNVĂŢĂMÂNT

 PROIECTE CU FINANŢARE I 56 5.292 4 146 2.645 2.497
 DIN FEN POSTADERARE II 5.292 4 146 2.645 2.497
 Programe din Fondul I 56.02 5.292 4 146 2.645 2.497
 Social European (FSE) II 5.292 4 146 2.645 2.497
 din care:
 Finanţare naţionalã I 56.02.01 1.300 1 34 648 617
                           II 1.300 1 34 648 617
 Finanţare externã I 56.02.02 3.902 3 102 1.947 1.850
 nerambursabilã II 3.902 3 102 1.947 1.850
 Cheltuieli neeligibile I 56.02.03 90 10 50 30
                           II 90 10 50 30
     ANEXA 3/04/38
    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
    Program/facilitate/instrument: 3 - Program Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                                 FIŞA PROIECTULUI
    finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de
    Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricole şi de Pescuit şi a altor facilitãţi
                           şi instrumente postaderare
                                                                                                          mii lei
┌──────────────────────────┬─┬───┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea proiectului şi/ │ │ │ Valoarea │Realizãri│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimãri│Estimãri│Estimãri│Estimãri │
│sau Nr. _ data contract/ │ │Cod│ totalã a │ pânã în │zãri │prelimi-│neri │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ anii │
│decizie/ordin de finanţare│ │ │finanţãrii│anul 2008│2009 │natã │2011 │ │ │ │urmãtori │
│ │ │ │ │ │ │2010 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 0 │ │ │1=2+3+..+9│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
└──────────────────────────┴─┴───┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
 Proiectul: 39 INCOFOP-Informare,consiliere,orientare şi formare profesionalã pentru egalitate de şanse

 TOTAL CHELTUIELI
                            I 7.560 1 145 5.513 1.901
                           II 7.560 1 145 5.513 1.901
 Cheltuieli tip curente I 7.559 145 5.513 1.901
                           II 7.559 145 5.513 1.901

 Capitolul bugetar: 6504 INVĂŢĂMÂNT

 PROIECTE CU FINANŢARE I 56 7.560 1 145 5.513 1.901
 DIN FEN POSTADERARE II 7.560 1 145 5.513 1.901
 Programe din Fundul I 56.02 7.560 1 145 5.513 1.901
 Social European (FSE) II 7.560 1 145 5.513 1.901
 din care;
 Finanţare naţionalã I 56.02.01 1.824 1 24 1.325 474
                           II 1.824 1 24 1.325 474
 Finanţare externã I 56.02.02 5.468 71 3.975 1.422
 nerambursabilã II 5.468 71 3.975 1.422
 Cheltuieli neeligibile I 56.02.03 268 50 213 5
                           II 268 50 213 5
     ANEXA 3/04/39
    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
    Program/facilitate/instrument: 3 - Program Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                                 FIŞA PROIECTULUI
    finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de
    Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricole şi de Pescuit şi a altor facilitãţi
                           şi instrumente postaderare
                                                                                                          mii lei
┌──────────────────────────┬─┬───┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea proiectului şi/ │ │ │ Valoarea │Realizãri│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimãri│Estimãri│Estimãri│Estimãri │
│sau Nr. _ data contract/ │ │Cod│ totalã a │ pânã în │zãri │prelimi-│neri │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ anii │
│decizie/ordin de finanţare│ │ │finanţãrii│anul 2008│2009 │natã │2011 │ │ │ │urmãtori │
│ │ │ │ │ │ │2010 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 0 │ │ │1=2+3+..+9│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
└──────────────────────────┴─┴───┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
 Proiectul: 40 PACSPO-Pregãtirea aprofundatã continuã în serviciul public de ocupare

 TOTAL CHELTUIELI
                            I 18.756 3 500 10.917 7.336
                           II 18.756 3 500 10.917 7.336
 Cheltuieli tip curente I 18.753 500 10.917 7.336
                           II 18.753 500 10.917 7.336

 Capitolul bugetar: 6504 ÎNVĂŢĂMÂNT

 PROIECTE CV FINANŢARE
 DIN FEN POSTADERARE I 56 18.756 3 500 10.917 7.336
                           II 18.756 3 500 10.917 7.336
 Programe din Fondul I 56.02 18.756 3 500 10.917 7.336
 Social European (FSE) II 18.756 3 500 10.917 7.336
 din care:
 Finanţare naţionalã I 56.02.01 4.642 1 123 2.697 1.821
                           II 4.642 1 123 2.697 1.821
 Finanţare externã I 56.02.02 13.918 2 367 8.089 5.460
 nerambursabilã II 13.918 2 367 8.089 5.460
 Cheltuieli neeligibile I 56.02.03 196 10 131 55
                           II 196 10 131 55
     ANEXA 3/04/40
    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
    Program/facilitate/instrument: 3 - Program Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                                 FIŞA PROIECTULUI
    finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de
    Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricole şi de Pescuit şi a altor facilitãţi
                           şi instrumente postaderare
                                                                                                          mii lei
┌──────────────────────────┬─┬───┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea proiectului şi/ │ │ │ Valoarea │Realizãri│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimãri│Estimãri│Estimãri│Estimãri │
│sau Nr. _ data contract/ │ │Cod│ totalã a │ pânã în │zãri │prelimi-│neri │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ anii │
│decizie/ordin de finanţare│ │ │finanţãrii│anul 2008│2009 │natã │2011 │ │ │ │urmãtori │
│ │ │ │ │ │ │2010 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 0 │ │ │1=2+3+..+9│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
└──────────────────────────┴─┴───┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
 Proiectul: 41 ICAR- învãţãmânt continuu aprofundat pentru Romania
 TOTAL CHELTUIELI
                            I 17.174 2 750 9.804 6.618
                           II 17.174 2 750 9.804 6.618
 Cheltuieli tip curente I 17.172 750 9.804 6.618
                           II 17.172 750 9.804 6.618

 Capitolul bugetar: 6504 ÎNVĂŢĂMÂNT

 PROIECTE CU FINANŢARE
 DIN FEN POSTADERARE I 56 17.174 2 750 9.804 6.618
                           II 17.174 2 750 9.804 6.618
 Programe din Fondul
 Social European (FSE) I 56-02 17.174 2 750 9.804 6.618
 din care: II 17.174 2 750 9.804 6.618
 Finanţare naţionalã I 56.02.01 4.247 1 180 2.425 1.641
                           II 4.247 1 180 2.425 1.641
 Finanţare externã I 56.02.02 12.739 1 540 7.275 4.923
 nerambursabilã II 12.739 1 540 7.275 4.923
 Cheltuieli neeligibile I 56.02.03 188 30 104 54
                           II 188 30 104 54
     ANEXA 3/04/41
    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
    Program/facilitate/instrument: 3 - Program Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                                 FIŞA PROIECTULUI
    finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de
    Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricole şi de Pescuit şi a altor facilitãţi
                           şi instrumente postaderare
                                                                                                          mii lei
┌──────────────────────────┬─┬───┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea proiectului şi/ │ │ │ Valoarea │Realizãri│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimãri│Estimãri│Estimãri│Estimãri │
│sau Nr. _ data contract/ │ │Cod│ totalã a │ pânã în │zãri │prelimi-│neri │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ anii │
│decizie/ordin de finanţare│ │ │finanţãrii│anul 2008│2009 │natã │2011 │ │ │ │urmãtori │
│ │ │ │ │ │ │2010 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 0 │ │ │1=2+3+..+9│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
└──────────────────────────┴─┴───┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
 Proiectul: 42 Şanse egale pentru un viitor comun

 TOTAL CHELTUIELI
                            I 5.620 686 750 4.184
                           II 5.620 686 750 4.184
 Cheltuieli tip curente I 4.934 750 4.184
                           II 4.934 750 4.184

 Capitolul bugetar: 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ

 PROIECTE CU FINANŢARE I 5.620 686 750 4.184
 DIN FEN POSTADERARE II 5.620 686 750 4.184
 Programe din Fundul I 56.02 5.620 686 750 4.184
 Social European (FSE) II 5.620 686 750 4.184
 din care:
 Finanţare naţionalã I 56.02.01 1.300 160 180 960
                           II 1.300 160 180 960
 Finanţare externã I 56.02.02 3.900 478 540 2.882
 nerambursabilã II 3.900 478 540 2.882
 Cheltuieli neeligibile I 56.02.03 420 48 30 342
                           II 420 48 30 342
     ANEXA 3/04/42
    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
    Program/facilitate/instrument: 3 - Program Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                                 FIŞA PROIECTULUI
    finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de
    Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricole şi de Pescuit şi a altor facilitãţi
                           şi instrumente postaderare
                                                                                                          mii lei
┌──────────────────────────┬─┬───┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea proiectului şi/ │ │ │ Valoarea │Realizãri│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimãri│Estimãri│Estimãri│Estimãri │
│sau Nr. _ data contract/ │ │Cod│ totalã a │ pânã în │zãri │prelimi-│neri │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ anii │
│decizie/ordin de finanţare│ │ │finanţãrii│anul 2008│2009 │natã │2011 │ │ │ │urmãtori │
│ │ │ │ │ │ │2010 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 0 │ │ │1=2+3+..+9│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
└──────────────────────────┴─┴───┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
 Proiectul: 43 Funcţionarul electronic

 TOTAL CHELTUIELI
                            I 14.330 650 4.679 4.679 4.322
                           II 14.330 650 4.679 4.679 4.322
 Cheltuieli tip curente I 13.680 4.679 4.679 4.322
                           II 13.680 4.679 4.679 4.322

 Capitolul bugetar: 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ

 PROIECTE CU FINANŢARE I 56 14.330 650 4.679 4.679 4.322
 DIN FEN POSTADERARE II 14.330 650 4.679 4.679 4.322
 Programe din Fondul I 56.02 14.330 650 4.679 4.679 4.322
 Social European (FSE) II 14.330 650 4.679 4.679 4.322
 din care:
 Finanţare naţionalã I 56.02.01 3.499 138 1.147 1.147 1.067
                           II 3.499 138 1.147 1.147 1.067
 Finanţare externã I 56.02.02 10.495 413 3.440 3.440 3.202
 nerambursabilã II 10.495 413 3.440 3.440 3.202
 Cheltuieli neeligibile I 56.02.03 336 99 92 92 53
                           II 336 99 92 92 53
     ANEXA 3/04/43
    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
    Program/facilitate/instrument: 3 - Program Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                                 FIŞA PROIECTULUI
    finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de
    Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricole şi de Pescuit şi a altor facilitãţi
                           şi instrumente postaderare
                                                                                                          mii lei
┌──────────────────────────┬─┬───┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea proiectului şi/ │ │ │ Valoarea │Realizãri│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimãri│Estimãri│Estimãri│Estimãri │
│sau Nr. _ data contract/ │ │Cod│ totalã a │ pânã în │zãri │prelimi-│neri │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ anii │
│decizie/ordin de finanţare│ │ │finanţãrii│anul 2008│2009 │natã │2011 │ │ │ │urmãtori │
│ │ │ │ │ │ │2010 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 0 │ │ │1=2+3+..+9│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
└──────────────────────────┴─┴───┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
 Proiectul: 44 CALLCEMM Apelaţi Centrul Electronic de Mediere a Muncii

 TOTAL CHELTUIELI
                            I 15.694 450 3.257 7.257 4.730
                           II 15.694 450 3.257 7.257 4.730
 Cheltuieli tip curente I 15.244 3.257 7.257 4.730
                           II 15.244 3.257 7.257 4.730

 Capitolul bugetar: 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ

 PROIECTE CU FINANŢARE I 56 15.694 450 3.257 7.257 4.730
 DIN FEN POSTADERARE II 15.694 450 3.257 7.257 4.730
 Programe din Fondul I 56.02 15.694 450 3.257 7.257 4.730
 Social European (FSE) II 15.694 450 3.257 7.257 4.730
 din care:
 Finanţare naţionalã I 56.02.01 3.842 108 792 1.772 1.170
                           II 3.842 108 792 1.772 1.170
 Finanţare externã I 56.02.02 11.516 322 2.373 5.314 3.507
 nerambursabilã II 11.516 322 2.373 5.314 3.507
 Cheltuieli neeligibile I 56.02.03 336 20 92 171 53
                           II 336 20 92 171 53
     ANEXA 3/04/44
    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
    Program/facilitate/instrument: 5 - Program Operaţional Regional (POR)

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                                 FIŞA PROIECTULUI
    finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de
    Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricole şi de Pescuit şi a altor facilitãţi
                           şi instrumente postaderare
                                                                                                          mii lei
┌──────────────────────────┬─┬───┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea proiectului şi/ │ │ │ Valoarea │Realizãri│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimãri│Estimãri│Estimãri│Estimãri │
│sau Nr. _ data contract/ │ │Cod│ totalã a │ pânã în │zãri │prelimi-│neri │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ anii │
│decizie/ordin de finanţare│ │ │finanţãrii│anul 2008│2009 │natã │2011 │ │ │ │urmãtori │
│ │ │ │ │ │ │2010 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 0 │ │ │1=2+3+..+9│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
└──────────────────────────┴─┴───┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
 Proiectul: 100 Implementarea Serviciilor de Ocupare
 TOTAL CHELTUIELI
                            I 251 98 51 102
                           II 251 98 51 102

 Capitolul bugetar: 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ

 PROIECTE CU FINANŢARE I 56 251 98 51 102
 DIN FEN POSTADERARE II 251 98 51 102
 Programe din Fondul I 56.01 251 98 51 102
 European de Dezvoltare II 251 98 51 102
 Regionalã (FEDR)
 din care:
 Finanţare naţionalã I 56.01.01 34 14 5 15
                           II 34 14 5 15
 Finanţare externã I 56.01.02 217 84 46 87
 nerambursabilã II 217 84 46 87
     ANEXA 3/04/45

    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
    Program/facilitate/instrument: 5 - Programul Operaţional Regional (POR)

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                                 FIŞA PROIECTULUI
    finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de
    Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricole şi de Pescuit şi a altor facilitãţi
                           şi instrumente postaderare
                                                                                                          mii lei
┌──────────────────────────┬─┬───┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea proiectului şi/ │ │ │ Valoarea │Realizãri│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimãri│Estimãri│Estimãri│Estimãri │
│sau Nr. _ data contract/ │ │Cod│ totalã a │ pânã în │zãri │prelimi-│neri │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ anii │
│decizie/ordin de finanţare│ │ │finanţãrii│anul 2008│2009 │natã │2011 │ │ │ │urmãtori │
│ │ │ │ │ │ │2010 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 0 │ │ │1=2+3+..+9│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
└──────────────────────────┴─┴───┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
 Proiectul: 101 CORRIDOR

 TOTAL CHELTUIELI
                            I 60 60
                           II 60 60
 Cheltuieli tip de capital I 60 60
                           II 60 60

 Capitolul bugetar: 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ

 PROIECTE CU FINANŢARE I 56 60 60
 DIN FEN POSTADERARE II 60 60

 Programe din Fondul I 56.01 60 60
 European de Dezvoltare II 60 60
 Regionalã(FEDR)
 din care:
 Finanţare naţionalã I 56.01.01 60 60
                           II 60 60
     ANEXA 3/04/46

    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
    Program/facilitate/instrument: 5 - Programul Operaţional Regional (POR)

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                                 FIŞA PROIECTULUI
    finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de
    Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricole şi de Pescuit şi a altor facilitãţi
                           şi instrumente postaderare
                                                                                                          mii lei
┌──────────────────────────┬─┬───┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Denumirea proiectului şi/ │ │ │ Valoarea │Realizãri│Reali-│Execuţie│Propu-│Estimãri│Estimãri│Estimãri│Estimãri │
│sau Nr. _ data contract/ │ │Cod│ totalã a │ pânã în │zãri │prelimi-│neri │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ anii │
│decizie/ordin de finanţare│ │ │finanţãrii│anul 2008│2009 │natã │2011 │ │ │ │urmãtori │
│ │ │ │ │ │ │2010 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 0 │ │ │1=2+3+..+9│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
└──────────────────────────┴─┴───┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
 Proiectul: 102 HURO- Colaborare integrata transfrontalierã maghiaro-românã în domeniul forţei de muncã

 TOTAL CHELTUIELI
                            I 404 404
                           II 404 404
 Cheltuieli tip de capital I 404 404
                           II 404 404

 Capitolul bugetar: 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ

 PROIECTE CU FINANŢARE I 56 404 404
 DIN FEN POSTADERARE II 404 404

 Programe din Fondul I 56.01 404 404
 European de Dezvoltare II 404 404
 Regionalã(FEDR)
 din care:
 Finanţare naţionalã I 56.01.01 9 9
                           II 9 9
 Finanţare externã I 56.01.02 395 395
 nerambursabilã II 395 395
     ANEXA 4/04

    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

         NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI ŞI FONDUL AFERENT SALARIILOR DE BAZĂ
                               pe anii 2010-2011
           (sume alocate de la bugetul asigurãrilor sociale de stat)

┌───────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────┬───────────┬──────────┬──────────┐
│ │ Numãr │ Salariul│Modificarea│ Numãr de │ Fond │
│ │ de │mediu de │ numãrului │ posturi │ aferent │
│ │posturi│bazã din │de posturi │ finanţat │salariilor│
│ │finan- │anul 2011│ în anul │ în anul │ de bazã │
│ │ţat în │ (lei) │ 2011(+/-) │ 2011 │ pe anul │
│ │ anul │ │ faţã de │ │ 2011 │
│ │ 2010 │ │anul 2010 │ │(mii lei) │
├───────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4=1+3 │5=2x4x12 │
│ │ │ │ │ │luni/1000 │
├──────────────────────────────────────^