Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 286 din 27 iunie 2003  privind modificarea si completarea   Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

LEGE nr. 286 din 27 iunie 2003 privind modificarea si completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 2 iulie 2003
Parlamentul României adopta prezenta lege.

ART. I
<>Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 16 iulie 1992, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modifica şi se completeazã dupã cum urmeazã:

1. Titlul capitolului IV va avea urmãtorul cuprins:
"Autoritatea Electoralã Permanenta şi birourile electorale"

2. Articolul 23 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 23. - (1) În scopul asigurãrii condiţiilor logistice necesare aplicãrii întocmai a dispoziţiilor legale privitoare la exercitarea dreptului de vot, precum şi a condiţiilor corespunzãtoare pentru buna desfãşurare a operaţiunilor electorale, se înfiinţeazã Autoritatea Electoralã Permanenta. Pentru organizarea şi desfãşurarea fiecãrei campanii electorale şi a fiecãrui scrutin se organizeazã Biroul Electoral Central, birouri electorale de circumscripţie electoralã şi birouri electorale ale secţiilor de votare.
(2) Organismele electorale prevãzute la alin. (1) sunt alcãtuite numai din cetãţeni cu drept de vot. Candidaţii nu pot fi preşedinte sau vicepreşedinţi ai Autoritãţii Electorale Permanente şi nici membri ai birourilor electorale.
(3) În îndeplinirea atribuţiilor ce revin organismelor electorale, membrii acestora exercita o funcţie ce implica autoritatea de stat. Exercitarea corecta şi impartiala a funcţiei de membru al organismelor electorale este obligatorie. Nerespectarea obligaţiei atrage rãspunderea juridicã."

3. Dupã articolul 23 se introduc articolele 23^1-23^4 cu urmãtorul cuprins:
"Art. 23^1. - (1) Autoritatea Electoralã Permanenta este o instituţie administrativã autonomã, cu competenta generalã, care asigura, la nivel naţional, aplicarea unitarã, în intervalul dintre doua perioade electorale, a dispoziţiilor legale privitoare la organizarea şi desfãşurarea alegerilor, urmãreşte şi sprijinã dotarea cu logistica necesarã acestora, precum şi realizarea operaţiunilor specifice, în intervalul dintre doua perioade electorale.
(2) În înţelesul prezentei legi, perioada electoralã este intervalul de timp care începe la data aducerii la cunostinta publica a datei alegerilor şi se încheie o data cu comunicarea oficialã a rezultatului scrutinului. Perioada electoralã cuprinde campania electoralã, desfãşurarea efectivã a votarii, centralizarea voturilor, stabilirea rezultatului votarii, atribuirea mandatelor şi publicarea rezultatului alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(3) Autoritatea Electoralã Permanenta este condusã de un preşedinte, cu rang de secretar de stat, numit prin hotãrâre comuna a Senatului şi a Camerei Deputaţilor dintre personalitatile cu pregãtire şi experienta în domeniul juridic sau administrativ.
(4) Preşedintele este ajutat de 2 vicepreşedinţi, cu rang de subsecretar de stat, unul numit de Preşedintele României, iar celãlalt de primul-ministru.
(5) Preşedintele şi vicepreşedinţii nu pot fi membri ai unui partid politic.
(6) Mandatul preşedintelui şi mandatele vicepreşedinţilor Autoritãţii Electorale Permanente sunt de câte 8 ani şi pot fi reînnoite.
(7) Preşedintele şi vicepreşedinţii pot fi revocaţi din funcţie, pentru motive temeinice, de cãtre autoritãţile care i-au numit.
(8) Cheltuielile curente şi de capital ale Autoritãţii Electorale Permanente se asigura de la bugetul de stat.
Art. 23^2. - (1) Autoritatea Electoralã Permanenta are un aparat propriu de specialitate.
(2) Organizarea şi funcţionarea aparatului propriu al Autoritãţii Electorale Permanente, numãrul de posturi, statutul personalului, atribuţiile acestuia şi structura organizatoricã se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, aprobat prin hotãrâre a Guvernului.
(3) Autoritatea Electoralã Permanenta poate avea filiale de lucru în fiecare dintre regiunile de dezvoltare. Înfiinţarea filialelor de lucru, numãrul de posturi, atribuţiile şi raporturile acestora cu Autoritatea Electoralã Permanenta se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a acesteia.
(4) Salarizarea personalului din aparatul de specialitate al Autoritãţii Electorale Permanente se stabileşte prin lege.
Art. 23^3. - Autoritatea Electoralã Permanenta prezintã Parlamentului, anual, un raport asupra activitãţii sale.
Art. 23^4. - (1) Autoritatea Electoralã Permanenta exercita urmãtoarele atribuţii în intervalul dintre doua perioade electorale:
a) elaboreazã propuneri privitoare la asigurarea logisticii necesare desfãşurãrii alegerilor şi urmãreşte modul de îndeplinire a propunerilor;
b) urmãreşte modul de identificare a localurilor secţiilor de votare şi a sediilor birourilor electorale;
c) urmãreşte şi asigura realizarea din timp a dotãrilor specifice secţiilor de votare: urne şi cabine tipizate, ştampile, tusiere, recipiente pentru transportul buletinelor de vot şi altele asemenea;
d) urmãreşte modul de asigurare a fondurilor necesare realizãrii eşalonate, din timp, a logisticii necesare;
e) elaboreazã sisteme de protecţie a secţiilor de votare, a buletinelor de vot şi a celorlalte documente specifice procesului electoral;
f) monitorizeazã şi controleazã modul de întocmire, actualizare şi pãstrare a registrelor cuprinzând listele electorale permanente, precum şi modul de efectuare a comunicãrilor prevãzute de lege;
g) urmãreşte întocmirea şi eliberarea cãrţilor de alegator, în concordanta cu listele electorale;
h) urmãreşte şi controleazã modul de asigurare a concordanţei dintre conţinutul listelor electorale permanente pãstrate la consiliile locale şi exemplarul existent la judecãtorii;
i) asigura, în limita competentelor sale, aplicarea unitarã a dispoziţiilor legale referitoare la organizarea alegerilor;
j) elaboreazã studii şi propuneri vizând îmbunãtãţirea sistemului electoral, pe care le da publicitãţii şi le prezintã autoritãţilor publice, partidelor politice, precum şi organizaţiilor neguvernamentale interesate;
k) publica, în maximum 3 luni de la încheierea, dupã caz, a alegerilor parlamentare, prezidenţiale sau locale, o Carte Alba care va cuprinde o analiza a alegerilor, vizând participarea la scrutin, modul de desfãşurare a alegerilor, abaterile constatate şi rezultatul alegerilor;
l) elaboreazã programe de informare şi instruire a alegãtorilor asupra sistemului electoral romanesc şi asupra respectãrii deontologiei electorale şi asigura popularizarea acestora;
m) elaboreazã programe specifice de instruire pentru secretarii unitãţilor administrativ-teritoriale, urmãreşte şi organizeazã desfãşurarea acestor programe;
n) elaboreazã programe şi stabileşte reguli unitare privind exercitarea votului de cãtre persoanele nestiutoare de carte sau cu handicap şi asigura popularizarea acestora;
o) elaboreazã proiectul bugetului propriu, care va fi aprobat prin legea bugetului de stat;
p) întocmeşte lista cu personalul de specialitate atestat de Institutul Naţional de Statistica, care va participa la centralizarea, prelucrarea datelor şi constatarea rezultatelor alegerilor;
q) organizeazã şi asigura baza materialã pentru sistemul informaţional la nivel naţional, în vederea stabilirii rezultatelor alegerilor;
r) organizeazã licitaţii în vederea selectionarii programelor de calculator ce vor fi utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votarii;
s) elaboreazã şi supune Guvernului spre aprobare calendarul acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale;
s) elaboreazã şi supune Guvernului spre aprobare proiectele de hotãrâri specifice bunei organizãri şi desfasurari a alegerilor;
t) elaboreazã propuneri de imbunatatire şi perfecţionare a sistemului electoral romanesc, pe care le supune Guvernului spre însuşire şi exercitare a dreptului de initiativa legislativã;
t) prezintã Guvernului spre aprobare bugetul perioadei electorale; bugetul va fi aprobat în termen de cel mult 5 zile de la aducerea la cunostinta publica a zilei alegerilor;
u) certifica spre neschimbare, cu 10 zile înainte de data alegerilor, programele de calculator selecţionate în urma licitaţiei organizate potrivit prevederilor legale în vigoare şi le pune la dispoziţie partidelor înscrise în competiţia electoralã, la cererea acestora.
(2) Autoritatea Electoralã Permanenta îndeplineşte orice alte atribuţii prevãzute de lege."

4. Alineatul (1) al articolului 24 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 24. - (1) Biroul Electoral Central este alcãtuit din 7 judecãtori ai Curţii Supreme de Justiţie, preşedintele Autoritãţii Electorale Permanente şi 15 reprezentanţi ai partidelor politice şi aliantelor acestora, care participa la alegeri."

5. Dupã alineatul (1) al articolului 24 se introduce alineatul (1^1) cu urmãtorul cuprins:
"(1^1) Aparatul de lucru al Autoritãţii Electorale Permanente va sprijini Biroul Electoral Central în realizarea atribuţiilor ce îi revin şi a activitãţilor pe care le desfãşoarã în perioada electoralã."

6. La articolul 25 alineatul (1), dupã litera f) se introduce litera f^1) cu urmãtorul cuprins:
"f^1) transmite Autoritãţii Electorale Permanente, dupã publicarea rezultatelor alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I, materialele necesare redactarii Cãrţii Albe a alegerilor;"

7. Dupã alineatul (1) al articolului 39 se introduc alineatele (1^1) şi (1^2) cu urmãtorul cuprins:
"(1^1) Semnele electorale comunicate Biroului Electoral Central trebuie sa se deosebeasca clar de cele anterior înregistrate, fiind interzisã utilizarea aceloraşi simboluri grafice, oricare ar fi figura geometrica în care sunt încadrate. Partidele şi aliantele politice pot întrebuinţa, ca semn electoral, semnul permanent cu care s-au înscris la Tribunalul Bucureşti.
(1^2) Semnele electorale nu pot reproduce sau combina simbolurile naţionale ale statului roman, ale altor state, ale organismelor internaţionale ori ale cultelor religioase. Fac excepţie partidele politice care sunt membre ale unor organizaţii politice internaţionale, acestea putând utiliza semnul organizaţiei respective ca atare sau într-o combinatie specifica."

8. Dupã alineatul (3) al articolului 39 se introduce alineatul (3^1) cu urmãtorul cuprins:
"(3^1) Contestaţiile privind înregistrarea semnelor electorale se depun în termen de 24 de ore de la expirarea termenului prevãzut la alin. (1) şi se soluţioneazã de cãtre Tribunalul Bucureşti în cel mult doua zile de la primirea contestaţiilor. Hotãrârea nu se comunica pãrţilor. Prevederile art. 36 alin. (4)-(6) se aplica în mod corespunzãtor. Hotãrârea definitiva şi irevocabilã se comunica de îndatã Biroului Electoral Central."

9. Alineatul (5) al articolului 39 va avea urmãtorul cuprins:
"(5) Biroul Electoral Central va asigura aducerea la cunostinta publica a semnelor electorale a doua zi dupã expirarea termenului prevãzut la alin. (1) sau, dupã caz, dupã rãmânerea definitiva şi irevocabilã a hotãrârii judecãtoreşti."

10. Dupã articolul 80 se introduce articolul 80^1 cu urmãtorul cuprins:
"Art. 80^1. - (1) Introducerea în uz şi folosirea unui program de calculator cu vicii aparente sau ascunse, care altereaza înregistrarea rezultatelor obţinute în secţiile de votare, totalizeazã cu erori sau duce la repartizarea mandatelor în afarã prevederilor legii, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani.
(2) Cu aceeaşi pedeapsa se sancţioneazã introducerea de date, informaţii sau proceduri care duc la alterarea sistemului informaţional naţional.
(3) Tentativa infracţiunilor prevãzute la alin. (1) şi (2) se pedepseşte."

ART. II
Prevederile prezentei legi se aplica începând cu data de 1 ianuarie 2004.
ART. III
<>Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi cu modificãrile şi completãrile aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.

Aceasta lege a fost adoptatã de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comuna din 19 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALER DORNEANU

PREŞEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VACAROIU

Bucureşti, 27 iunie 2003.
Nr. 286.

-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016