Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 278 din 10 iulie 2009  pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Consiliul Federal Elvetian privind serviciile aeriene regulate, semnat la Bucuresti la 10 noiembrie 2008    Twitter Facebook
Cautare document

LEGE nr. 278 din 10 iulie 2009 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Consiliul Federal Elvetian privind serviciile aeriene regulate, semnat la Bucuresti la 10 noiembrie 2008

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 30 iulie 2009
LEGE nr. 278 din 10 iulie 2009
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind serviciile aeriene regulate, semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2008
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 30 iulie 2009


Parlamentul României adoptã prezenta lege.

ARTICOL UNIC
Se ratificã Acordul dintre Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind serviciile aeriene regulate, semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2008.

Aceastã lege a fost adoptatã de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor <>art. 75 şi ale <>art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicatã .

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
ROBERTA ALMA ANASTASE

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU PEREŞ

Bucureşti, 10 iulie 2009.
Nr. 278.ACORD
între Guvernul României şi Consiliul Federal
Elveţian privind serviciile aeriene regulate

Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian (denumite în continuare pãrţi contractante),
dorind sã promoveze un sistem internaţional de aviaţie bazat pe competiţie între companiile aeriene pe piaţã, cu un minimum de intervenţie şi reglementare guvernamentalã,
dorind sã faciliteze extinderea oportunitãţilor pentru serviciile aeriene internaţionale,
recunoscând cã serviciile aeriene internaţionale competitive şi eficiente contribuie la intensificarea comerţului, bunãstarea consumatorilor şi creşterea economicã,
dorind sã dea posibilitatea companiilor aeriene de a oferi publicului care doreşte sã cãlãtoreascã şi sã expedieze mãrfuri o varietate de opţiuni ale serviciilor şi dorind sã încurajeze companiile particulare sã dezvolte şi sã implementeze preţuri inovatoare şi competitive,
dorind sã asigure cel mai ridicat grad de siguranţã şi securitate în serviciile aeriene internaţionale şi sã reafirme grava lor preocupare cu privire la acte sau ameninţãri împotriva securitãţii aeronavelor, care pun în pericol siguranţa persoanelor sau proprietãţii, afectând negativ operarea serviciilor aeriene, şi submineazã încrederea publicã în siguranţa aviaţiei civile,
fiind pãrţi la <>Convenţia aviaţiei civile internaţionale , deschisã pentru semnare la 7 decembrie 1944,
au convenit urmãtoarele:

ART. 1
Definiţii
1. În scopul aplicãrii prezentului acord şi a anexei sale, în afara cazului în care s-a convenit altfel:
a) termenul <>Convenţie înseamnã <>Convenţia aviaţiei civile internaţionale , deschisã pentru semnare la Chicago la 7 decembrie 1944, şi include orice anexã adoptatã în baza <>art. 90 din aceastã convenţie şi orice amendament al anexelor sau <>Convenţiei în baza <>art. 90 şi <>94 din aceasta, în mãsura în care acele anexe şi amendamente sunt aplicabile pentru ambele pãrţi contractante;
b) termenul autoritãţi aeronautice înseamnã, în cazul României, Ministerul Transporturilor şi, în cazul Elveţiei, Oficiul Federal al Aviaţiei Civile ori, în ambele cazuri, orice persoanã sau organism autorizat sã exercite funcţiile care revin în prezent autoritãţilor sus-menţionate;
c) termenul companii aeriene desemnate înseamnã o companie aerianã sau companiile aeriene pe care una dintre pãrţile contractante le-a desemnat în conformitate cu art. 5 din prezentul acord pentru operarea serviciilor aeriene convenite;
d) termenul servicii convenite înseamnã servicii aeriene pe rutele specificate pentru transport de pasageri, marfã şi poştã, separat sau în combinaţie;
e) termenii serviciu aerian, serviciu aerian internaţional, companie aerianã şi stop în scopuri necomerciale vor avea înţelesul dat termenilor respectivi în <>art. 96 din Convenţie ;
f) termenul teritoriu în legãturã cu un stat va avea înţelesul care i s-a dat în <>art. 2 din Convenţie ;
g) termenul tarif înseamnã preţurile care trebuie plãtite pentru transportul pasagerilor, bagajelor şi mãrfii, precum şi condiţiile în baza cãrora sunt aplicate aceste preţuri, incluzând taxele de comision şi alte remunerãri adiţionale pentru agenţie sau vânzarea documentelor de transport, dar excluzând remunerarea şi condiţiile pentru transportul poştei.
2. Anexa formeazã parte integralã a prezentului acord. Toate referirile la prezentul acord vor include anexa, în afara situaţiei în care s-a convenit altfel în mod explicit.
ART. 2
Acordarea drepturilor
1. Fiecare parte contractantã acordã celeilalte pãrţi contractante drepturile specificate în prezentul acord în scopul de a opera servicii aeriene internaţionale pe rutele specificate în anexã. Aceste servicii şi rute sunt denumite servicii convenite şi, respectiv, rute specificate.
2. Cu condiţia respectãrii prevederilor prezentului acord, companiile aeriene desemnate de fiecare parte contractantã se vor bucura, în timp ce opereazã servicii aeriene internaţionale, de:
a) dreptul de a survola fãrã aterizare teritoriul celeilalte pãrţi contractante;
b) dreptul de a face opriri în teritoriul sus-menţionat pentru scopuri necomerciale;
c) alte drepturi specificate în prezentul acord.
3. Nicio prevedere din prezentul articol nu va putea fi consideratã a conferi companiilor aeriene desemnate de o parte contractantã privilegiul de a îmbarca, pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante, pasageri, bagaje, marfã şi poştã transportate pentru remunerare sau chirie şi destinate unui alt punct din teritoriul acelei pãrţi contractante.
4. Dacã, datoritã unui conflict armat, evoluţiilor sau tulburãrilor politice ori împrejurãrilor speciale şi neobişnuite, companiile aeriene desemnate de una dintre pãrţile contractante nu au posibilitatea sã opereze un serviciu pe ruta lor normalã, cealaltã parte contractantã va depune toate eforturile posibile pentru a facilita continuarea operãrii acestui serviciu prin rearanjamente corespunzãtoare ale acestor rute, incluzând acordarea de drepturi pentru acel moment când ar putea fi necesare pentru a facilita realizarea operaţiunilor.
ART. 3
Exercitarea drepturilor
1. Companiile desemnate se vor bucura de oportunitãţi egale şi echitabile pentru a concura la efectuarea serviciilor agreate în baza prezentului acord.
2. Niciuna dintre pãrţile contractante nu va restricţiona dreptul fiecãrei companii aeriene desemnate de a transporta trafic internaţional între teritoriile respective ale pãrţilor contractante sau între teritoriul unei pãrţi contractante şi teritorii ale ţãrilor terţe.
3. Fiecare parte contractantã va permite companiilor aeriene desemnate sã determine frecvenţa şi capacitatea serviciilor aeriene internaţionale pe care le oferã, pe baza considerentelor comerciale de pe piaţã. În conformitate cu acest drept, niciuna dintre pãrţile contractante nu va limita unilateral volumul traficului, frecvenţa, numãrul destinaţiilor ori regularitatea serviciilor sau tipul ori tipurile aeronavelor operate de companiile aeriene desemnate de cãtre cealaltã parte contractantã, exceptând cazurile în care aceasta poate fi cerutã pentru motive vamale, tehnice, operaţionale sau de protecţie a mediului, în conformitate cu <>art. 15 din Convenţie .
ART. 4
Aplicarea legilor şi reglementãrilor
1. Legile şi reglementãrile unei pãrţi contractante care guverneazã intrarea în, staţionarea şi plecarea de pe teritoriul sãu a aeronavelor angajate în navigaţie aerianã internaţionalã sau zborul acestor aeronave deasupra acelui teritoriu se vor aplica companiilor aeriene desemnate ale celeilalte pãrţi contractante.
2. Legile şi reglementãrile unei pãrţi contractante care guverneazã intrarea în, staţionarea şi plecarea de pe teritoriul sãu a pasagerilor, echipajelor, bagajelor, mãrfii sau poştei, cum ar fi formalitãţile privind intrarea, ieşirea, emigrarea şi imigrarea, precum şi mãsurile vamale şi sanitare, se vor aplica pasagerilor, echipajelor, bagajelor, mãrfii sau poştei transportate de aeronavele companiilor aeriene desemnate de cãtre cealaltã parte contractantã în timp ce ele se aflã în cadrul teritoriului respectiv.
3. Niciuna dintre pãrţile contractante nu poate acorda vreun privilegiu propriilor sale companii aeriene faţã de companiile aeriene desemnate ale celeilalte pãrţi contractante în aplicarea legilor şi reglementãrilor la care se face referire în acest articol.
ART. 5
Desemnarea şi autorizaţia de operare
1. Fiecare parte contractantã va avea dreptul de a desemna cât de multe companii aeriene doreşte în scopul de a opera serviciile agreate. Aceastã desemnare va fi efectuatã în virtutea unei notificãri scrise între autoritãţile aeronautice ale celor douã pãrţi contractante.
2. La primirea acestei desemnãri şi a unei cereri de la o companie aerianã desemnatã, autoritatea aeronauticã a celeilalte pãrţi contractante va acorda fãrã întârziere companiei aeriene desemnate autorizaţia de operare corespunzãtoare, în condiţiile în care:
a) compania este stabilitã în teritoriul pãrţii contractante care a desemnat-o şi are o licenţã de operare în termen de validitate, în conformitate cu legile aplicabile; şi
b) compania aerianã este deţinutã şi va continua sã fie deţinutã, direct sau prin proprietate majoritarã, de cãtre România, Elveţia ori de statele membre ale Uniunii Europene şi/sau de resortisanţi din România, Elveţia ori statele membre ale Uniunii Europene şi va fi controlatã efectiv în orice moment de cãtre aceste state sau de cãtre aceşti resortisanţi; şi
c) controlul de reglementare al acelei companii aeriene este exercitat şi menţinut de cãtre România, Elveţia sau de un stat membru al Uniunii Europene responsabil pentru emiterea certificatului de operator aerian al acesteia, iar autoritatea aeronauticã relevantã este identificatã în mod clar în desemnare.
3. Autoritãţile aeronautice ale unei pãrţi contractante pot cere companiilor aeriene desemnate de cealaltã parte contractantã sã dovedeascã faptul cã sunt calificate sã îndeplineascã condiţiile prevãzute în baza legilor şi reglementãrilor aplicate în mod normal de cãtre acele autoritãţi la operarea serviciilor aeriene internaţionale, în conformitate cu prevederile Convenţiei.
4. Având autorizaţia de operare, conform paragrafului 2 al prezentului articol, companiile aeriene desemnate pot oricând sã opereze serviciile convenite.
ART. 6
Revocarea şi suspendarea autorizaţiei de operare
1. Fiecare parte contractantã va avea dreptul sã revoce sau sã suspende o autorizaţie de operare pentru exercitarea drepturilor specificate în art. 2 al prezentului acord de cãtre companiile aeriene desemnate de cealaltã parte contractantã sau sã impunã acele condiţii pe care le considerã necesare pentru exercitarea unor astfel de drepturi, dacã:
a) compania aerianã nu este stabilitã în teritoriul pãrţii contractante care a desemnat-o şi nu are o licenţã de operare în termen de validitate, în conformitate cu legile aplicabile; sau
b) compania aerianã nu este deţinutã şi nu va continua sã fie deţinutã, în mod direct sau prin proprietate majoritarã, de cãtre România, Elveţia ori de statele membre ale Uniunii Europene şi/sau de resortisanţi din România, Elveţia ori statele membre ale Uniunii Europene şi nu va fi controlatã efectiv în orice moment de cãtre aceste state sau de cãtre aceşti resortisanţi; sau
c) controlul de reglementare al acelei companii aeriene nu este exercitat şi menţinut de cãtre România, Elveţia sau de un stat membru al Uniunii Europene responsabil pentru emiterea certificatului de operator aerian al acesteia, iar autoritatea aeronauticã relevantã nu este identificatã în mod clar în desemnare; sau
d) companiile aeriene respective nu reuşesc sã se conformeze sau au încãlcat în mod serios legile ori reglementãrile pãrţii contractante care acordã aceste drepturi; sau
e) companiile aeriene respective nu reuşesc sã opereze serviciile convenite în conformitate cu condiţiile prevãzute în prezentul acord.
2. Acest drept va fi exercitat numai dupã consultarea cu cealaltã parte contractantã, cu excepţia cazului în care revocarea imediatã, suspendarea sau impunerea condiţiilor menţionate în paragraful 1 al prezentului articol este esenţialã pentru a preveni noi abateri de la legi şi reglementãri. O astfel de consultare va începe cât mai repede posibil, dar nu mai târziu de 15 zile de la data solicitãrii acesteia.
ART. 7
Securitatea aviaţiei
1. În conformitate cu drepturile şi obligaţiile care le revin potrivit dreptului internaţional, pãrţile contractante reafirmã cã obligaţia lor reciprocã de a proteja securitatea aeronauticã civilã împotriva actelor de intervenţie ilicitã face parte integrantã din prezentul acord. Fãrã a limita aplicabilitatea generalã a drepturilor şi obligaţiilor care le revin potrivit dreptului internaţional, pãrţile contractante vor acţiona în special în conformitate cu prevederile Convenţiei referitoare la infracţiuni şi la anumite alte acte sãvârşite la bordul aeronavelor, încheiatã la Tokyo la 14 septembrie 1963, ale <>Convenţiei pentru reprimarea capturãrii ilicite a aeronavelor, semnatã la Haga la 16 decembrie 1970, ale <>Convenţiei pentru reprimarea actelor ilicite îndreptate contra securitãţii aviaţiei civile, încheiatã la Montreal la 23 septembrie 1971, ale Protocolului suplimentar la aceasta pentru reprimarea actelor ilicite de violenţã la aeroporturile care deservesc aviaţia civilã internaţionalã şi ale oricãrei altei convenţii privind securitatea aeronauticã la care pãrţile contractante vor deveni pãrţi.
2. Pãrţile contractante îşi vor acorda reciproc, la cerere, toatã asistenţa necesarã pentru prevenirea actelor de capturare ilicitã a aeronavelor civile şi a altor acte ilicite îndreptate împotriva securitãţii acestor aeronave, a pasagerilor şi echipajelor lor, a aeroporturilor şi instalaţiilor de navigaţie aerianã, precum şi a oricãrei altei ameninţãri îndreptate împotriva securitãţii aviaţiei civile.
3. În relaţiile reciproce, pãrţile contractante vor acţiona în conformitate cu prevederile referitoare la securitatea aeronauticã, stabilite de Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale şi desemnate ca anexe la Convenţie, în mãsura în care aceste prevederi se aplicã pãrţilor contractante; ele vor cere operatorilor aeronavelor înmatriculate în statele lor sau operatorilor aeronavelor care îşi au sediul principal ori reşedinţa permanentã pe teritoriile statelor lor, precum şi operatorilor de aeroporturi situate pe teritoriile statelor lor sã acţioneze în conformitate cu aceste prevederi referitoare la securitatea aeronauticã.
4. Fiecare parte contractantã este de acord cã acestor operatori de aeronave li se poate cere sã respecte prevederile privind securitatea aeronauticã, la care se face referire în paragraful 3 al prezentului articol, pretinse de cealaltã parte contractantã la intrarea pe, ieşirea de pe sau în timp ce se aflã pe teritoriul statului acestei celeilalte pãrţi contractante. Fiecare parte contractantã va garanta cã pe teritoriul statului sãu se aplicã în mod efectiv mãsuri adecvate pentru protecţia aeronavelor şi pentru controlul pasagerilor, al echipajelor, al bagajelor de mânã şi de calã, al mãrfurilor şi proviziilor de bord, înainte şi în timpul îmbarcãrii sau încãrcãrii. Fiecare parte contractantã va examina, de asemenea, în spirit favorabil, orice cerere pentru mãsuri speciale rezonabile de securitate, care îi este adresatã de cãtre cealaltã parte contractantã pentru a face faţã unei ameninţãri deosebite.
5. Atunci când se produce un incident sau existã o ameninţare de sãvârşire a unui act de capturare ilicitã de aeronave civile ori se sãvârşesc alte acte ilicite îndreptate împotriva securitãţii acestor aeronave, a pasagerilor şi echipajelor lor, a aeroporturilor sau a instalaţiilor de navigaţie aerianã, pãrţile contractante se vor ajuta reciproc prin facilitarea comunicaţiilor şi prin alte mãsuri corespunzãtoare, cu scopul de a pune capãt rapid şi în condiţii de securitate acestui incident sau acestei ameninţãri.
6. În cazul în care o parte contractantã are motive întemeiate sã creadã cã cealaltã parte contractantã s-a abãtut de la respectarea prevederilor referitoare la securitatea aeronauticã din acest articol, autoritãţile aeronautice ale oricãreia dintre pãrţile contractante pot sã cearã consultãri imediate cu autoritãţile aeronautice ale celeilalte pãrţi contractante. Imposibilitatea de a ajunge la un acord satisfãcãtor într-un interval de 15 zile de la data transmiterii unei astfel de cereri va constitui temei pentru retragerea, revocarea, limitarea sau impunerea de condiţii privind autorizaţia de operare şi permisele tehnice ale companiilor aeriene ale acelei pãrţi contractante. O parte contractantã poate întreprinde o acţiune interimarã înainte de expirarea termenului de 15 zile, atunci când aceasta este cerutã de o urgenţã.
ART. 8
Siguranţa aviaţiei
1. Fiecare parte contractantã va recunoaşte ca fiind valabile, în scopul de a opera serviciile convenite prevãzute în prezentul acord, certificatele de aeronavigabilitate, certificatele de competenţã şi licenţele emise sau validate de cãtre cealaltã parte contractantã şi care sunt încã în vigoare, cu condiţia ca cerinţele pentru astfel de certificate sau licenţe sã fie cel puţin egale cu standardele minime care ar putea fi stabilite în conformitate cu Convenţia.
2. Fiecare parte contractantã poate totuşi sã refuze sã recunoascã ca fiind valide pentru scopul de a zbura deasupra propriului sãu teritoriu certificatele de competenţã şi licenţele acordate sau validate pentru propriii sãi cetãţeni de cãtre cealaltã parte contractantã sau de cãtre o ţarã terţã.
3. Fiecare parte contractantã poate sã cearã oricând consultãri cu privire la standardele de siguranţã adoptate în orice domeniu de cãtre cealaltã parte contractantã, cu privire la echipaje, aeronave sau la operarea lor. Aceste consultãri vor avea loc în decurs de 30 de zile de la data acelei cereri.
4. Dacã, în urma acestor consultãri, o parte contractantã constatã cã cealaltã parte contractantã nu menţine şi nu administreazã în mod efectiv, în orice astfel de domeniu, standarde privind siguranţa aviaţiei care sã fie cel puţin egale cu standardele minime stabilite în acel moment în conformitate cu prevederile Convenţiei, prima parte contractantã va notifica celeilalte pãrţi contractante aceste constatãri şi mãsurile considerate necesare pentru a se conforma cu acele standarde minime, precum şi faptul cã aceastã cealaltã parte contractantã trebuie sã întreprindã acţiuni corective adecvate în acest sens. Dacã cealaltã parte contractantã nu reuşeşte sã întreprindã acţiuni corective adecvate în decurs de 15 zile de la primirea unei astfel de notificãri sau într-o perioadã mai lungã care poate fi convenitã, aceasta va constitui temeiul pentru aplicarea prevederilor art. 6 din prezentul acord.
5. Fãrã a aduce prejudicii obligaţiilor menţionate în <>art. 33 din Convenţie , este stabilit cã orice aeronavã operatã de cãtre sau în baza unui aranjament de închiriere, în numele companiei aeriene ori companiilor aeriene ale unei pãrţi contractante, pe rutele spre sau dinspre teritoriul celeilalte pãrţi contractante, poate, cât timp se aflã în limitele teritoriului celeilalte pãrţi contractante, sã fie inspectatã de cãtre reprezentanţii autorizaţi ai celeilalte pãrţi contractante, atât la bord, cât şi împrejurul aeronavei, pentru a se verifica atât valabilitatea documentelor aeronavei, cât şi a documentelor echipajului sãu, precum şi starea vizibilã a aeronavei şi a echipamentului sãu (în acest articol numitã inspecţie pe rampã), cu condiţia ca aceasta sã nu producã o întârziere nejustificatã.
6. Dacã orice astfel de inspecţie pe rampã sau serii de asemenea inspecţii conduc la:
a) suspiciuni serioase privind faptul cã o aeronavã sau operarea unei aeronave nu corespunde cu standardele minime stabilite în acel moment în conformitate cu prevederile Convenţiei; sau
b) suspiciuni serioase privind lipsa de menţinere şi administrare efectivã a standardelor de siguranţã stabilite în acel moment în conformitate cu prevederile <>Convenţiei , partea contractantã care efectueazã inspecţia, în sensul <>art. 33 din Convenţie , va putea sã tragã concluzia cã cerinţele în baza cãrora certificatele sau licenţele aeronavei ori echipajului acelei aeronave au fost eliberate sau validate ori cã cerinţele în baza cãrora este operatã aeronava nu sunt egale sau superioare standardelor minime stabilite în conformitate cu prevederile Convenţiei.
7. În eventualitatea în care accesul în scopul de a întreprinde o inspecţie pe rampã a unei aeronave operate de sau în numele companiei ori companiilor aeriene ale uneia dintre pãrţile contractante, în conformitate cu prevederile paragrafului 5 al prezentului articol, este refuzat de cãtre reprezentantul acelei sau acelor companii aeriene, cealaltã parte contractantã va fi liberã sã aprecieze cã existã suspiciuni serioase, de tipul celor la care se face referire în paragraful 6 al prezentului articol, şi sã tragã concluziile menţionate în acel paragraf.
8. Fiecare parte contractantã îşi rezervã dreptul de a suspenda sau modifica imediat autorizaţia de operare a unei companii ori a unor companii aeriene ale celeilalte pãrţi contractante, în cazul în care prima parte contractantã concluzioneazã, fie în urma unei inspecţii pe rampã, a unei serii de inspecţii pe rampã, a unui refuz al accesului pentru inspecţie pe rampã, fie a consultãrilor sau în alt mod, cã acţiunea imediatã este esenţialã pentru siguranţa operãrii aeronavei.
9. Orice acţiune întreprinsã de cãtre una dintre pãrţile contractante în conformitate cu prevederile paragrafului 4 sau 8 al prezentului articol va fi suspendatã în momentul în care motivul întreprinderii acelei acţiuni înceteazã sã existe.
ART. 9
Exceptare de la taxe
1. Aeronavele operate pe serviciile aeriene internaţionale de cãtre companiile aeriene desemnate de una dintre pãrţile contractante, precum şi echipamentul lor obişnuit, rezervele de carburanţi şi lubrifianţi, proviziile de bord, inclusiv alimentele, bãuturile şi produsele din tutun transportate la bordul acelei aeronave, vor fi admise fãrã plata drepturilor de import/export la introducerea pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante, cu condiţia ca acel echipament, acele rezerve şi provizii sã rãmânã la bordul aeronavelor pânã când acestea sunt reexportate.
2. Vor fi scutite de la plata drepturilor de import/export, cu excepţia taxelor corespunzãtoare serviciului prestat:
a) proviziile de bord încãrcate pe teritoriul unei pãrţi contractante, în cadrul limitelor fixate de cãtre autoritãţile pãrţii contractante respective, şi care se intenţioneazã sã fie folosite la bordul aeronavelor operate pe un serviciu internaţional de cãtre compania aerianã desemnatã de cealaltã parte contractantã;
b) piesele de schimb şi echipamentul obişnuit de bord introduse în teritoriul unei pãrţi contractante pentru întreţinerea sau repararea aeronavelor operate pe serviciile internaţionale;
c) carburanţii şi lubrifianţii destinaţi companiilor aeriene ale unei pãrţi contractante pentru alimentarea aeronavelor operate pe serviciile internaţionale, atunci când aceste provizii urmeazã sã fie folosite pe oricare parte a cãlãtoriei efectuate deasupra teritoriului pãrţii contractante în care ele au fost luate la bord;
d) documentele necesare utilizate de cãtre companiile aeriene desemnate ale unei pãrţi contractante, incluzând documentele de transport, scrisorile de transport aerian şi materialele de reclamã, precum şi vehiculele cu motor, materialele şi echipamentele care ar putea fi utilizate de cãtre companiile aeriene desemnate pentru scopuri comerciale şi operaţionale în cadrul zonei aeroportului, cu condiţia ca aceste materiale şi echipamente sã serveascã transportului de pasageri şi marfã.
3. Echipamentul obişnuit de bord, precum şi materialele şi proviziile reţinute la bordul aeronavelor operate de cãtre companiile aeriene desemnate ale unei pãrţi contractante pot fi descãrcate în teritoriul celeilalte pãrţi contractante numai cu aprobarea autoritãţilor vamale din acel teritoriu. Într-un astfel de caz, ele pot fi puse sub supravegherea acestor autoritãţi pânã când vor fi reexportate sau se va dispune altfel în conformitate cu reglementãrile vamale.
4. Exceptãrile acordate în baza acestui articol vor fi disponibile în situaţiile în care companiile aeriene desemnate de fiecare parte contractantã au încheiat aranjamente cu alte companii aeriene pentru împrumutul sau transferul în teritoriul celeilalte pãrţi contractante al articolelor specificate în paragrafele 1 şi 2 ale acestui articol, cu condiţia ca aceste din urmã companii aeriene sã se bucure de astfel de exceptãri acordate de cealaltã parte contractantã.
ART. 10
Tranzit direct
Pasagerii, bagajele şi marfa în tranzit direct prin zona unei pãrţi contractante şi care nu pãrãsesc zona aeroportului rezervatã acestui scop vor face doar obiectul unui control foarte simplificat, cu excepţia situaţiilor în care mãsurile de securitate împotriva violenţei, pirateriei aeriene şi contrabandei cu droguri narcotice cer altfel.
Bagajele şi marfa în tranzit direct vor fi exceptate de la plata drepturilor de import/export.
ART. 11
Taxele de utilizare
1. Fiecare parte contractantã va întreprinde toate eforturile pentru a se asigura cã taxele de utilizare impuse sau care se permit a fi impuse de cãtre autoritãţile ei competente pentru companiile aeriene desemnate de cealaltã parte contractantã sunt juste şi rezonabile. Acestea vor avea la bazã principii economice întemeiate.
2. Taxele pentru utilizarea aeroportului şi a facilitãţilor şi serviciilor de navigaţie aerianã oferite de una dintre pãrţile contractante companiilor aeriene desemnate de cealaltã parte contractantã nu vor fi mai mari decât cele plãtite de cãtre aeronavele sale naţionale care opereazã pe serviciile internaţionale regulate.
3. Fiecare parte contractantã va încuraja consultãrile dintre autoritãţile sau organismele de taxare competente din teritoriul sãu şi companiile aeriene desemnate care utilizeazã serviciile şi facilitãţile şi va încuraja autoritãţile sau organismele de taxare competente, precum şi companiile aeriene desemnate sã facã schimb cu acele informaţii care ar putea fi necesare pentru a permite o revedere corectã a rezonabilitãţii taxelor, în conformitate cu principiile menţionate în paragrafele 1 şi 2 ale prezentului articol. Fiecare parte contractantã va încuraja autoritãţile de taxare competente sã transmitã utilizatorilor o notificare rezonabilã a oricãrei propuneri de schimbare a taxelor de utilizare, pentru a le permite utilizatorilor sã îşi exprime punctele de vedere înainte de efectuarea schimbãrilor.
ART. 12
Activitãţi comerciale
1. Companiile aeriene desemnate de o parte contractantã vor avea permisiunea sã menţinã reprezentanţe corespunzãtoare pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante. Aceste reprezentanţe pot include personal comercial, operaţional şi tehnic, care poate fi alcãtuit din personal transferat sau angajat local.
2. Pentru activitãţile comerciale se va aplica principiul reciprocitãţii. Autoritãţile competente ale fiecãrei pãrţi contractante vor întreprinde toate mãsurile necesare pentru a se asigura cã reprezentanţele companiilor aeriene desemnate de cealaltã parte contractantã pot sã îşi exercite activitãţile într-o manierã obişnuitã.
3. În particular, fiecare parte contractantã acordã companiilor aeriene desemnate de cealaltã parte contractantã dreptul de a se angaja direct în vânzarea de transport aerian pe teritoriul sãu şi, la alegerea companiilor aeriene, prin agenţii sãi. Companiile aeriene desemnate vor avea dreptul sã vândã astfel de transport şi fiecare persoanã va fi liberã sã achiziţioneze astfel de transport, în moneda acelui teritoriu sau în moneda liber convertibilã a altor ţãri.
4. Companiile aeriene desemnate ale fiecãrei pãrţi contractante pot intra în aranjamente de piaţã, cum ar fi "blocked space", "code sharing" sau alte aranjamente comerciale, cu companiile celeilalte pãrţi contractante sau cu companiile aeriene din ţãrile terţe, cu condiţia ca acele companii aeriene sã deţinã autorizaţia de operare corespunzãtoare.
ART. 13
Conversia şi transferul veniturilor
Companiile aeriene desemnate vor avea dreptul sã converteascã şi sã transmitã în ţãrile lor, la rata oficialã de schimb, surplusul de încasãri ale sumelor plãtite local în proporţia cuvenitã pentru transportul de pasageri, bagaje, marfã şi poştã. Dacã plãţile între pãrţile contractante sunt reglementate printr-un acord special, acest acord special va fi aplicat.
ART. 14
Tarife
1. Fiecare parte contractantã poate cere notificarea sau înregistrarea la autoritãţile sale aeronautice a tarifelor pentru serviciile aeriene internaţionale operate în baza prezentului acord. O astfel de înregistrare nu va fi cerutã sã se facã cu mai mult de 24 de ore înainte de data propusã pentru intrarea în vigoare.
2. Fãrã a limita aplicarea concurenţei generale şi a legislaţiei consumului de cãtre fiecare parte contractantã, intervenţiile pãrţii contractante se vor limita la:
a) prevenirea tarifelor sau practicilor în mod nerezonabil discriminatorii;
b) protejarea consumatorilor faţã de tarifele care sunt mãrite în mod nerezonabil sau sunt în mod nerezonabil restrictive, fie datoritã abuzului de o poziţie dominantã, fie datoritã practicilor concertate între transportatorii aerieni; şi
c) protejarea companiilor aeriene faţã de tarife care sunt scãzute în mod artificial, datoritã subsidiilor sau sprijinului guvernamental direct ori indirect.
3. Nicio parte contractantã nu va lua mãsuri unilaterale pentru a preveni inaugurarea sau continuarea unui tarif propus pentru a fi perceput ori care a fost perceput de cãtre companiile aeriene desemnate ale fiecãrei pãrţi contractante pentru serviciile aeriene internaţionale între teritoriile pãrţilor contractante. Dacã oricare dintre pãrţile contractante crede cã vreun astfel de tarif nu este conform cu considerentele stabilite în acest articol, ea va cere consultãri şi va notifica celeilalte pãrţi contractante motivele nemulţumirii sale în termen de 14 zile de la primirea înregistrãrii. Aceste consultãri nu se vor ţine mai târziu de 14 zile de la primirea cererii. În absenţa unui acord al ambelor pãrţi, tariful va intra în vigoare sau va continua sã fie în vigoare.
ART. 15
Transmiterea orarelor
1. Fiecare parte contractantã poate cere notificarea la autoritãţile sale aeronautice a orarelor preconizate de cãtre companiile aeriene desemnate ale celeilalte pãrţi contractante, nu mai târziu de 30 de zile înainte de operarea serviciilor aeriene convenite. Aceeaşi procedurã se va aplica la oricare modificare ulterioarã.
2. Pentru zborurile suplimentare pe care companiile aeriene desemnate ale unei pãrţi contractante doresc sã le opereze pentru serviciile agreate în afara orarelor notificate va trebui sã se cearã anterior permisiunea de la autoritãţile aeronautice ale celeilalte pãrţi contractante. O astfel de cerere va fi prezentatã în mod obişnuit cu cel puţin douã zile lucrãtoare înainte de operarea acestor zboruri.
ART. 16
Oferirea statisticilor
Autoritãţile aeronautice ale ambelor pãrţi contractante îşi vor furniza reciproc, la cerere, statistici periodice sau alte informaţii similare referitoare la traficul transportat pentru serviciile convenite.
ART. 17
Consultãri
Fiecare parte contractantã poate sã cearã oricând consultãri cu privire la implementarea, interpretarea, aplicarea sau amendarea prezentului acord. Aceste consultãri, care pot fi între autoritãţile aeronautice, vor începe cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data primirii cererii scrise de cãtre cealaltã parte contractantã, în afarã de cazul în care pãrţile contractante au agreat altfel. Fiecare parte contractantã va pregãti şi va prezenta în timpul acestor consultãri dovezi relevante în sprijinul poziţiei sale, în scopul de a facilita decizii în cunoştinţã de cauzã, raţionale şi economice.
ART. 18
Soluţionarea disputelor
1. Orice diferend care apare în legãturã cu prezentul acord, care nu poate fi soluţionat prin negocieri directe sau prin canale diplomatice, va fi supus, la cererea oricãrei pãrţi contractante, unui tribunal de arbitraj.
2. Într-un astfel de caz, fiecare parte contractantã va nominaliza un arbitru şi cei 2 arbitri vor numi un preşedinte, având naţionalitatea unui stat terţ. Dacã în termen de douã luni dupã nominalizarea unui arbitru de cãtre o parte contractantã cealaltã parte contractantã nu a nominalizat propriul sãu arbitru sau dacã în termen de o lunã de la nominalizarea celui de-al doilea arbitru ambii arbitri nu au convenit cu privire la numirea preşedintelui, fiecare parte contractantã poate cere preşedintelui Consiliului Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale sã procedeze la nominalizãrile necesare.
3. Tribunalul de arbitraj îşi va determina propria procedurã şi va decide cu privire la distribuirea costurilor procedurii.
4. Pãrţile contractante se vor conforma cu orice decizie luatã prin aplicarea prezentului articol.
ART. 19
Modificãri
1. Dacã oricare dintre pãrţile contractante considerã cã doreşte sã modifice orice prevedere a prezentului acord, o astfel de modificare va intra în vigoare atunci când pãrţile contractante îşi vor fi notificat reciproc îndeplinirea procedurilor constituţionale.
2. Modificarea anexei la prezentul acord poate fi convenitã direct între autoritãţile aeronautice ale pãrţilor contractante. Modificãrile se vor aplica în mod provizoriu de la data când au fost convenite şi vor intra în vigoare atunci când au fost confirmate printr-un schimb de note diplomatice.
3. În cazul încheierii unei convenţii generale multilaterale privind transportul aerian la care ambele pãrţi contractante au aderat, prezentul acord va fi modificat astfel încât sã se conformeze cu prevederile unei astfel de convenţii.
ART. 20
Încetare
1. Fiecare parte contractantã poate oricând sã notifice în scris celeilalte pãrţi contractante decizia sa de a înceta prezentul acord. O astfel de notificare va fi comunicatã simultan Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale.
2. Acordul va înceta la sfârşitul unei perioade de orar în timpul cãreia se vor fi scurs 12 luni de la data primirii notificãrii, în afarã de cazul în care notificarea este retrasã prin înţelegere mutualã înainte de expirarea acestei perioade.
3. În absenţa luãrii cunoştinţã de primire de cãtre cealaltã parte contractantã, notificarea va fi consideratã ca fiind primitã la 14 zile dupã data la care Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale va primi aceastã comunicare.
ART. 21
Înregistrarea
Prezentul acord şi toate amendamentele la acesta vor fi înregistrate la Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale.
ART. 22
Intrarea în vigoare
Prezentul acord va intra în vigoare atunci când pãrţile contractante îşi vor fi notificat reciproc îndeplinirea formalitãţilor lor constituţionale cu privire la încheierea şi intrarea în vigoare a acordurilor internaţionale.
La intrarea în vigoare, prezentul acord va înlocui <>Acordul dintre Republica Socialistã România şi Confederaţia Elveţianã cu privire la transporturile aeriene civile din 14 iulie 1967.
Drept care, subsemnaţii, fiind pe deplin autorizaţi de guvernele lor respective, au semnat prezentul acord.

Semnat în dublu exemplar la Bucureşti la 10 noiembrie 2008, în limbile românã, germanã şi englezã, toate cele 3 texte fiind egal autentice. În caz de divergenţã de implementare, interpretare sau aplicare, textul în limba englezã va prevala.

Pentru Guvernul României,
Ludovic Orban,
ministrul transporturilor

Pentru Consiliul Federal Elveţian,
Livio Hurzeler,
ambasadorul Confederaţiei Elveţiene la Bucureşti


ANEXÃ

TABEL DE RUTE

I. Rute pe care vor fi operate serviciile aeriene de cãtre companiile aeriene desemnate ale Elveţiei:
- din puncte în Elveţia, via puncte intermediare, cãtre oricare punct sau puncte în România şi cãtre puncte mai departe în Europa şi Orientul Mijlociu.
II. Rute pe care vor fi operate serviciile aeriene de cãtre companiile aeriene desemnate ale României:
- din puncte în România, via puncte intermediare, cãtre oricare punct sau puncte în Elveţia şi cãtre puncte mai departe în Europa şi Africa.
NOTE:
Companiile aeriene desemnate ale fiecãrei pãrţi contractante pot, pe oricare sau pe toate zborurile şi la opţiunea lor:
1. sã opereze zboruri fie într-o direcţie, fie în ambele direcţii;
2. sã combine diferite numere de zbor în cadrul unei operaţiuni cu o aeronavã;
3. sã serveascã puncte intermediare sau puncte mai departe, precum şi puncte în teritoriile pãrţilor contractante aflate pe rute, în orice combinaţie sau în orice ordine;
4. sã omitã opririle la oricare punct sau puncte;
5. sã transfere trafic din oricare dintre aeronavele lor cãtre oricare altã aeronavã a lor, la oricare punct de pe rute; şi
6. sã serveascã puncte dinaintea oricãrui punct în teritoriul sãu, cu sau fãrã schimbarea aeronavei ori numãrului de zbor, şi sã facã reclamã acestor servicii ca fiind servicii directe, fãrã limitãri de direcţie sau geografice şi fãrã pierderea oricãrui drept de a transporta trafic permisibil în alt mod în baza prezentului acord, cu condiţia ca serviciul sã deserveascã un punct din teritoriul pãrţii contractante care desemneazã companiile aeriene.

------

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice