Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 260 din 4 noiembrie 2008  privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren sau inundatiilor    Twitter Facebook
Cautare document

LEGE nr. 260 din 4 noiembrie 2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren sau inundatiilor

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Prezenta lege reglementeazã:
a) condiţiile asigurãrii obligatorii a locuinţelor aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice;
b) raporturile dintre asigurat şi asigurãtor, precum şi drepturile şi obligaţiile fiecãrei pãrţi la contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor;
c) constituirea, atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Poolului de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale.
ART. 2
În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au urmãtoarele semnificaţii:
a) locuinţã, locuinţã socialã, locuinţã de serviciu, locuinţã de intervenţie, locuinţã de necesitate, locuinţã de protocol, casã de vacanţã - au înţelesurile prevãzute la <>art. 2 din Legea locuinţei nr. 114/1996 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare; în cazul locuinţelor situate în condominii, prin locuinţã se înţelege atât spaţiile aflate în proprietate exclusivã, cât şi cota-parte din coproprietatea indivizã asupra spaţiilor şi a elementelor de construcţii comune;
b) dezastru natural - cutremure de pãmânt, alunecãri de teren sau inundaţii, ca fenomene naturale;
c) tipuri de locuinţe:
- tip A - construcţia cu structura de rezistenţã din beton armat, metal ori lemn sau cu pereţi exteriori din piatrã, cãrãmidã arsã sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic;
- tip B - construcţia cu pereţi exteriori din cãrãmidã nearsã sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic;
d) poliţã de asigurare împotriva dezastrelor naturale, denumitã în continuare PAD - înscrisul ce atestã încheierea contractului de asigurare a locuinţei, în temeiul cãruia asigurãtorul se obligã sã plãteascã asiguratului despãgubirea totalã sau parţialã pentru prejudiciile produse locuinţei ca urmare a producerii riscului asigurat, în condiţiile şi în limitele stabilite de prezenta lege şi, dupã caz, ale celorlalte clauze înscrise în poliţã sau în contractul de asigurare;
e) Pool de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale, denumit în continuare PAID - societatea comercialã de asigurarereasigurare, constituitã prin asocierea societãţilor de asigurare autorizate sã încheie asigurãri obligatorii pentru locuinţe, în conformitate cu prevederile prezentei legi, ale <>Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurãrilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale <>Legii nr. 31/1990 privind societãţile comerciale, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale normelor aprobate în aplicarea acestor legi;
f) primã obligatorie - suma de bani pe care o plãteşte proprietarul unei locuinţe, în calitatea sa de asigurat, ori împuternicitul, contractantul sau reprezentantul legal al acestuia, în scopul încheierii unei asigurãri de locuinţe, în condiţiile prezentei legi;
g) sumã asiguratã obligatoriu - limita maximã de despãgubire care poate fi acordatã de asigurãtor pentru daunele provocate construcţiei, în funcţie de tipul locuinţei, ca urmare a producerii unui risc asigurat, în condiţiile prezentei legi;
h) asigurare de prim risc - pentru orice daunã care a intervenit pe parcursul valabilitãţii unui contract de asigurare, cuantumul despãgubirii se stabileşte la nivelul pagubei efective, în limita sumei asigurate.
ART. 3
(1) Începând cu data la care se împlinesc 90 de zile de la data adoptãrii normelor de Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor emise în aplicarea prezentei legi, persoanele fizice şi juridice sunt obligate sã îşi asigure împotriva dezastrelor naturale, în condiţiile prezentei legi, toate construcţiile cu destinaţia de locuinţã, din mediul urban sau rural, aflate în proprietatea acestora şi înregistrate în evidenţele organelor fiscale.
(2) Obligaţia încheierii contractelor de asigurare a locuinţelor aflate în proprietatea statului sau a unitãţilor administrativteritoriale revine persoanelor ori autoritãţilor desemnate, în condiţiile legii, sã le administreze.
(3) În cazul în care o locuinţã face obiectul unui contract de leasing financiar, încheierea contractului de asigurare este în sarcina locatorului.
(4) În cazul persoanelor fizice beneficiare de ajutor social, prima obligatorie se suportã din bugetele locale, pe seama sumelor defalcate din venituri ale bugetului de stat.
(5) În cazul construcţiilor cu destinaţia de locuinţã aflate în coproprietate, se va încheia câte un contract de asigurare obligatorie pentru fiecare locuinţã în parte. În acest caz, prima de asigurare se va plãti pe fiecare locuinţã în parte.
(6) Contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor se încheie numai cu asigurãtorii asociaţi în PAID şi care sunt autorizaţi sã încheie astfel de contracte, în condiţiile stabilite prin normele emise în aplicarea prezentei legi şi a <>Legii nr. 32/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, de Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor, denumitã în continuare C.S.A.
(7) Nu intrã sub incidenţa prezentei legi anexele, dependinţele care nu sunt legate structural de clãdirea în care este situatã locuinţa asiguratã, precum şi bunurile din interiorul locuinţei.
ART. 4
Elementele contractuale şi condiţiile de asigurare cuprinse în poliţa de asigurare, precum şi criteriile de autorizare a asigurãtorilor sunt cele prevãzute la art. 7 alin. (1) şi la art. 26 alin. (1), precum şi cele stabilite prin norme emise prin ordin al preşedintelui C.S.A.

CAP. II
Poliţa de asigurare împotriva dezastrelor naturale

SECŢIUNEA 1
Suma asiguratã obligatoriu şi condiţiile asigurãrii obligatorii a locuinţelor

ART. 5
(1) Suma asiguratã ce poate fi acordatã în temeiul prezentei legi, denumitã în continuare sumã asiguratã obligatoriu, este echivalentul în lei, la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţionalã a României la data încheierii contractului de asigurare obligatorie a locuinţei, a:
a) 20.000 euro, pentru fiecare locuinţã de tip A;
b) 10.000 euro, pentru fiecare locuinţã de tip B.
(2) Primele cuvenite pentru sumele asigurate prevãzute la alin. (1), denumite în continuare prime obligatorii, sunt echivalentul în lei, la cursul Bãncii Naţionale a României valabil la data efectuãrii plãţii, a:
a) 20 euro, pentru suma prevãzutã la alin. (1) lit. a);
b) 10 euro, pentru suma prevãzutã la alin. (1) lit. b).
(3) Suma asiguratã obligatoriu, precum şi prima obligatorie aferentã pot fi modificate prin hotãrâre a Guvernului, în primii 5 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, iar dupã aceastã perioadã, prin ordin al preşedintelui C.S.A.
(4) Modificarea valorii sumelor prevãzute la alin. (1) şi (2) se poate face anual. Criteriile care pot sta la baza modificãrii se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei legi şi trebuie sã vizeze cel puţin suprafaţa locuinţei, costurile de înlocuire şi rata inflaţiei.
(5) Încadrarea pe tipuri de locuinţe a locuinţelor care prezintã în acelaşi timp elemente specifice atât tipului A, cât şi tipului B se face în condiţiile stabilite prin norme emise de C.S.A., dupã criteriul ponderii materialelor de construcţie.
ART. 6
Riscurile care se asigurã obligatoriu prin PAD sunt daunele produse construcţiilor cu destinaţia de locuinţã de oricare dintre formele de manifestare a dezastrului, ca efect direct sau indirect al producerii dezastrului natural.
ART. 7
(1) Contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor se încheie în formã scrisã între PAID şi proprietarul locuinţei, prin mijlocirea societãţilor de asigurare acţionare PAID, prin derogare de la dispoziţiile <>Legii nr. 32/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi trebuie sã îndeplineascã cel puţin urmãtoarele condiţii:
a) suma asiguratã trebuie sã fie egalã cu cea asiguratã obligatoriu, prevãzutã la art. 5 alin. (1) lit. a) sau, dupã caz, lit. b);
b) riscurile asigurate prin contract trebuie sã cuprindã riscurile prevãzute la art. 6.
(2) Termenii, condiţiile şi clauzele contractului de asigurare a locuinţelor, referitoare la suma asiguratã obligatoriu, prima obligatorie şi riscurile prevãzute la art. 6, denumite în continuare clauze obligatorii, sunt general valabile şi obligatorii şi se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei legi, aprobate prin ordin al preşedintelui C.S.A.
(3) PAD trebuie sã cuprindã cel puţin urmãtoarele elemente:
a) denumirea/numele şi sediul/domiciliul pãrţilor contractante;
b) numele beneficiarului asigurãrii;
c) tipul locuinţei şi adresa acesteia;
d) suma asiguratã obligatoriu;
e) prima obligatorie şi termenele de platã a acesteia;
f) perioada de valabilitate a contractului de asigurare;
g) numãrul şi titlul actului normativ în temeiul cãruia s-a emis PAD, precum şi numãrul şi data publicãrii acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 8
Se considerã îndeplinitã condiţia existenţei asigurãrii obligatorii a locuinţei în condiţiile prezentei legi, atunci când, în mod cumulativ:
a) prin PAD se asigurã construcţia cu destinaţia de locuinţã pentru suma asiguratã obligatoriu;
b) PAD acoperã riscurile prevãzute la art. 6;
c) asiguratul a plãtit prima obligatorie.

SECŢIUNEA a 2-a
Valabilitatea PAD

ART. 9
(1) PAD este valabilã pe o perioadã de 12 luni, cu începere de la ora 0,00 a zilei urmãtoare celei în care s-a plãtit prima obligatorie.
(2) În situaţia schimbãrii proprietarului unei locuinţe care este asiguratã obligatoriu şi prima a fost achitatã integral, PAD rãmâne valabilã pânã la data trecutã în contract.
(3) Dupã data expirãrii valabilitãţii prevãzute în PAD, asigurãtorul va încheia o asigurare obligatorie cu noul proprietar, dupã care va transmite în baza de date gestionatã de PAID modificãrile survenite.
ART. 10
Persoana care devine proprietarã a unei locuinţe neasigurate pentru riscurile prevãzute la art. 6, dupã împlinirea termenului prevãzut la art. 3 alin. (1), este obligatã sã contracteze o PAD pentru aceeaşi locuinţã, în termen de 5 zile lucrãtoare de la data autentificãrii titlului de proprietate.
ART. 11
(1) Valabilitatea PAD înceteazã în cazul în care construcţia asiguratã îşi pierde integral destinaţia de locuinţã sau bunul piere din alte cauze decât cele cuprinse în asigurarea obligatorie. Pierderea acestei destinaţii nu obligã asigurãtorul care a emis PAD la restituirea sumei corespunzãtoare valorii primei obligatorii.
(2) Beneficiarii asigurãrii şi asiguraţii care, dupã data intrãrii în vigoare a prezentei legi, vor proceda la construirea, lãrgirea sau modificarea locuinţelor fãrã autorizaţie de construire, emisã în condiţiile legii, sau cu nerespectarea autorizaţiei respective, afectând structura de rezistenţã a locuinţelor şi favorizând expunerea la unul dintre riscurile asigurate obligatoriu, nu vor fi despãgubiţi în baza asigurãrii obligatorii, în cazul producerii riscului asigurat.

SECŢIUNEA a 3-a
Prima de asigurare

ART. 12
(1) Plata primelor obligatorii se face anticipat, cu cel puţin 24 de ore înainte de expirarea valabilitãţii PAD.
(2) Pentru locuinţele sociale sau pentru persoanele care beneficiazã, din diferite motive, de ajutoare sociale, prima pentru asigurarea obligatorie este în sarcina autoritãţii locale care are în evidenţã persoanele în cauzã şi se face direct în contul PAID, care, pe baza listei transmise de autoritatea localã, emite poliţele de asigurare pentru aceste persoane.
(3) Plata primelor subvenţionate parţial sau total se va face în contul PAID de la bugetele locale, din sumele virate cu destinaţie specialã de la bugetul de stat.
ART. 13
(1) Din sumele încasate cu titlu de primã de asigurare obligatorie, asigurãtorii reţin o cotã-parte cu titlu de comision.
(2) Comisionul încasat de asigurãtorii autorizaţi sã încheie contracte de asigurare obligatorie a locuinţelor, pentru asigurarea corespunzãtoare PAD, se stabileşte prin ordin al preşedintelui C.S.A.

SECŢIUNEA a 4-a
Drepturi şi obligaţii ale asiguratului şi asigurãtorului

ART. 14
Prin PAD, asiguratul, împuternicitul sau contractantul asigurãrii se obligã sã plãteascã PAID prima obligatorie, iar acesta se obligã ca, la producerea riscului asigurat obligatoriu, sã plãteascã asiguratului despãgubirea rezultatã din PAD încheiatã în condiţiile prezentei legi şi ale normelor emise de C.S.A. în aplicarea prezentei legi.
ART. 15
Potrivit PAD, asiguratului îi revin urmãtoarele obligaţii şi drepturi:
1. obligaţii:
a) sã achite prima obligatorie, în condiţiile prezentei legi;
b) sã îndeplineascã celelalte obligaţii şi sã respecte condiţiile prevãzute de prezenta lege;
2. drepturi:
- sã încaseze despãgubirea rezultatã din PAD, în cazul producerii riscului asigurat obligatoriu.
ART. 16
Potrivit PAD, PAID îi revin urmãtoarele obligaţii şi drepturi:
1. obligaţii:
a) sã constate şi sã evalueze prejudiciile, sã stabileascã cuantumul despãgubirii şi sã finalizeze dosarele de daunã în termenele şi în condiţiile stabilite în conformitate cu normele emise de C.S.A. în aplicarea prezentei legi;
b) sã plãteascã despãgubirile;
c) sã îndeplineascã celelalte obligaţii şi sã respecte condiţiile prevãzute de prezenta lege;
2. drepturi:
a) sã reţinã comisionul din valoarea primei obligatorii plãtite, în cuantumul prevãzut prin ordin al preşedintelui C.S.A.;
b) sã refuze plata despãgubirilor în cazul în care, în termen de 60 de zile de la producerea riscului asigurat, beneficiarii prevãzuţi la art. 18 alin. (2) nu au înştiinţat asigurãtorul despre acest fapt şi dacã din acest motiv nu s-a putut determina cauza producerii riscului asigurat, respectiv mãrimea şi întinderea prejudiciului.

SECŢIUNEA a 5-a
Obligaţiile autoritãţilor administraţiei publice locale

ART. 17
(1) Primarii, prin compartimentele de specialitate, vor furniza PAID lista tuturor construcţiilor cu destinaţia de locuinţã, inclusiv a celor cu destinaţia de locuinţã socialã, amplasate în unitatea administrativ-teritorialã în cauzã, specificând numele şi prenumele sau denumirea proprietarului şi, dupã caz, adresa domiciliului fiscal, codul numeric personal sau codul de identificare fiscalã al acestuia, numãrul din registrul de rol nominal unic şi din registrul agricol. Actualizarea se va face în termen de 72 de ore de la schimbarea proprietarului locuinţei sau, dupã caz, a datelor de identitate a acestuia.
(2) PAID va transmite lunar primarilor lista proprietarilor care nu au încheiat contracte de asigurare obligatorie a locuinţelor şi valoarea primei obligatorii datorate de fiecare.
(3) Primarul, prin compartimentul de specialitate, va trimite în termen de 3 zile de la data primirii listei, scrisori de înştiinţare cu confirmare de primire cãtre debitori.
(4) În cazul proprietarilor de construcţii cu destinaţia de locuinţã care declarã şi o adresã de poştã electronicã personalã, PAID va putea folosi, cu acordul acestora, un asemenea mod de comunicare pentru avertizarea privind expirarea sau neîncheierea PAD. În mesajul electronic se va menţiona valoarea primei de asigurare. Acest mesaj electronic va fi trimis şi cãtre compartimentul de specialitate al primarului din unitatea administrativ-teritorialã unde se aflã clãdirea în cauzã, dacã existã condiţii tehnice de primire a mesajului respectiv.
(5) Lista proprietarilor care nu au contractat o PAD şi a persoanelor care beneficiazã de subvenţionarea parţialã sau totalã a primei obligatorii se pune la dispoziţia asigurãtorilor autorizaţi de cãtre PAID.

SECŢIUNEA a 6-a
Cererile de despãgubire, constatarea daunelor şi plata despãgubirilor

ART. 18
(1) În cazul producerii unuia dintre riscurile asigurate obligatoriu, cererea de despãgubire se poate face numai de beneficiarii PAD şi va fi adresatã asigurãtorului care a emis poliţa.
(2) Au calitatea de beneficiari ai PAD urmãtoarele categorii de persoane:
1. în cazul persoanelor fizice:
a) proprietarii construcţiilor cu destinaţia de locuinţã, asigurate în condiţiile prezentei legi;
b) persoanele desemnate expres în PAD ca beneficiari de cãtre proprietarii prevãzuţi la lit. a);
c) succesorii legali şi/sau testamentari ai persoanelor prevãzute la lit. a), în cazul în care acestea au decedat, cu aplicarea corespunzãtoare a legislaţiei în domeniul succesoral, dacã nu existã beneficiar desemnat potrivit lit. b);
2. în cazul persoanelor juridice:
a) proprietarii construcţiilor cu destinaţia de locuinţã, asigurate în condiţiile prezentei legi;
b) în cazul locuinţelor prevãzute la art. 3 alin. (2), persoanele sau autoritãţile desemnate, în condiţiile legii, sã le administreze.
(3) În cazul în care beneficiarii prevãzuţi la alin. (2) pct. 1 lit. a) sunt minori, cererile de despãgubire se fac în numele acestora de cãtre reprezentanţii legali, desemnaţi în condiţiile legii.
ART. 19
(1) Constatarea şi evaluarea prejudiciilor, precum şi stabilirea cuantumului despãgubirii se fac de cãtre asigurãtorul care a eliberat PAD, în conformitate cu normele emise de C.S.A. în aplicarea prezentei legi.
(2) În cazul proprietarilor care beneficiazã de subvenţionarea primei de asigurare, cererea de despãgubire se adreseazã direct PAID şi, prin derogare de la prevederile alin. (1), constatarea şi evaluarea prejudiciilor, respectiv lichidarea daunelor se pot face şi de o societate desemnatã conform normelor emise de C.S.A.
(3) Constatarea şi evaluarea prejudiciilor, precum şi finalizarea dosarelor de daunã se vor face în termenele şi condiţiile stabilite de C.S.A. prin normele de aplicare a prezentei legi.
(4) Plata despãgubirilor se va face de societatea care a efectuat constatarea şi evaluarea, în termenul prevãzut prin normele emise de C.S.A. în aplicarea prezentei legi.
(5) Pentru neplata la termen a despãgubirilor se calculeazã penalitãţi care se plãtesc persoanei asigurate, în condiţiile şi în cuantumul stabilite de C.S.A.
(6) Sumele cuvenite ca despãgubire pot fi consemnate în conturi bancare deschise de beneficiarii asigurãrii sau în numerar.
(7) Despãgubirile acordate de PAID pentru daunele acoperite prin PAD nu pot depãşi valoarea sumei asigurate obligatoriu.
(8) PAID deconteazã asigurãtorilor autorizaţi numai cheltuielile efectuate cu activitatea de constatare a prejudiciilor rezultate în urma producerii riscurilor asigurate obligatoriu, precum şi despãgubirea acordatã ca urmare a producerii riscurilor asigurate.
ART. 20
Asigurãtorii autorizaţi vor plãti asiguraţilor numai contravaloarea costurilor de reparaţii/înlocuire referitoare la prejudiciile cauzate de producerea riscului asigurat, în limita sumei totale asigurate prin PAD.
ART. 21
Asigurãtorii au dreptul sã refuze plata despãgubirilor în cazul în care, în termen de 60 de zile de la producerea riscului asigurat, beneficiarii prevãzuţi la art. 18 nu au înştiinţat asigurãtorul despre acest fapt şi dacã din acest motiv nu s-au putut determina cauza producerii riscului asigurat şi întinderea prejudiciului.
ART. 22
Pentru riscurile prevãzute la art. 6, sumele plãtite de asigurãtor asiguratului cu titlu de despãgubire, în baza PAD, se constituie dupã cum urmeazã:
a) valoarea asiguratã obligatoriu sau, dupã caz, parte din aceasta, corespunzãtoare valorii pagubei, se încaseazã de asigurãtor de la PAID, în conformitate cu normele emise de C.S.A. în aplicarea prezentei legi;
b) calculul despãgubirii pentru suma asiguratã prin PAD se va face pe baza asigurãrii de prim risc.
ART. 23
(1) Persoanele fizice sau juridice care nu îşi asigurã locuinţele aflate în proprietate, în condiţiile prezentei legi, nu beneficiazã, în cazul producerii unuia dintre dezastrele naturale definite potrivit prezentei legi, de niciun fel de despãgubiri de la bugetul de stat sau de la bugetul local pentru prejudiciile produse locuinţelor.
(2) Persoanele fizice despãgubite, în condiţiile prezentei legi, pentru pagubele rezultate în urma producerii unui dezastru natural nu beneficiazã de prevederile <>Legii nr. 114/1996 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, referitoare la acordarea locuinţelor sociale.

SECŢIUNEA a 7-a
Locuinţele din condominii

ART. 24
(1) Pentru condominiile în care sunt cel puţin 4 apartamente, elementele de construcţii, spaţiile şi utilitãţile fiind în proprietate indivizã comunã, se va încheia câte un contract de asigurare obligatorie pentru fiecare locuinţã în parte. În acest caz, prima de asigurare se va plãti pe fiecare locuinţã în parte.
(2) În situaţia prevãzutã la alin. (1), valoarea sumei asigurate obligatoriu, respectiv a primei obligatorii se constituie din totalul sumelor care ar fi datorate pentru fiecare locuinţã în parte, iar procentul din prima de asigurare, datorat de fiecare persoanã coasiguratã, se stabileşte în raport cu numãrul de locuinţe aflate în proprietatea acesteia, respectiv în funcţie de cota-parte care revine persoanei respective din locuinţa aflatã în coproprietate. Modul de repartizare la proprietari a sumelor plãtite de asigurãtor cu titlu de despãgubire în cazul producerii riscului asigurat se stabileşte prin regulamentul-cadru emis de C.S.A.

CAP. III
Constituirea, atribuţiile, organizarea şi funcţionarea PAID

ART. 25
(1) În vederea gestionãrii asigurãrii obligatorii împotriva dezastrelor naturale a locuinţelor se constituie societatea comercialã de asigurare-reasigurare denumitã PAID, potrivit dispoziţiilor <>Legii nr. 32/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) PAID are urmãtoarele atribuţii:
a) tipãreşte PAD;
b) contracteazã reasigurarea;
c) administreazã baza de date privind evidenţa construcţiilor cu destinaţia de locuinţã care trebuie asigurate obligatoriu, precum şi a celor asigurate;
d) îndeplineşte funcţia de centru de coordonare a activitãţii de constatare a prejudiciilor rezultate în urma producerii unui dezastru natural, desfãşuratã de societãţile de asigurãri autorizate.
(3) În ceea ce priveşte statutul de societate de asigurarereasigurare, activitatea PAID este supusã reglementãrii şi supravegherii C.S.A., în condiţiile legii.
(4) Pentru îndeplinirea atribuţiilor prevãzute la alin. (2), PAID va emite, cu avizul C.S.A., regulamente privind organizarea şi funcţionarea societãţii, inclusiv relaţia dintre societãţile de asigurare autorizate şi PAID, fluxurile financiare şi de informaţii şi orice alte aspecte considerate a fi necesare pentru funcţionarea societãţii, în condiţiile prezentei legi.
(5) Atribuţiile organelor statutare, precum şi cele ale conducerii executive a PAID se stabilesc în condiţiile prevãzute de <>Legea nr. 31/1990 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv de <>Legea nr. 32/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi de normele emise de C.S.A. în aplicarea acesteia.
ART. 26
(1) Pot fi acţionari ai PAID persoanele juridice care sunt autorizate sã încheie PAD, în condiţiile prevãzute de <>Legea nr. 32/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi de normele prudenţiale privind acoperirea riscurilor de catastrofe naturale, emise în aplicarea legii.
(2) Ulterior constituirii PAID, asigurãtorii care îndeplinesc condiţia prevãzutã la alin. (1) au dreptul de a deveni acţionari la aceastã societate în aceleaşi condiţii cu acţionarii PAID care au calitatea de asigurãtori autorizaţi sã încheie asigurãri obligatorii pentru locuinţe.
ART. 27
(1) Un acţionar poate deţine cel mult 15% din acţiunile PAID sau din drepturile de vot în cadrul adunãrii generale a acţionarilor.
(2) PAID va plãti acţionarilor dividende din profit, dacã acesta existã, pentru capitalul vãrsat la constituirea acestuia.
ART. 28
(1) Pe lângã organele statutare şi cele de conducere ale PAID, din care fac parte reprezentanţi ai C.S.A., se constituie un consiliu consultativ, în care se discutã deciziile PAID şi care poate formula propuneri privind activitatea desfãşuratã de PAID, având în componenţã:
a) un reprezentant al Ministerului Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor;
b) un reprezentant al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative;
c) un reprezentant al Ministerului Economiei şi Finanţelor;
d) câte un reprezentant al urmãtoarelor structuri asociative:
Asociaţia Comunelor din România, Asociaţia Oraşelor din România, Asociaţia Municipiilor din România;
e) câte un reprezentant al ligilor legal constituite ale asociaţiilor de proprietari.
(2) Reprezentanţii prevãzuţi la alin. (1) lit. a)-c) se desemneazã prin ordine ale conducãtorilor instituţiilor respective.
ART. 29
Conducerea executivã a PAID se exercitã de un director general şi de un director general adjunct, care trebuie sã îndeplineascã condiţiile prevãzute în <>Legea nr. 32/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale normelor emise în aplicarea acesteia.
ART. 30
Persoanele semnificative trebuie sã îndeplineascã criteriile prevãzute în normele emise de C.S.A. în aplicarea <>Legii nr. 32/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi cele prevãzute de <>Legea nr. 31/1990 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 31
Disponibilitãţile PAID pot fi plasate la instituţii de credit, în instrumente ale pieţei monetare, în titluri de stat sau obligaţiuni municipale ori în alte instrumente financiare, în conformitate cu prevederile <>Legii nr. 32/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

CAP. IV
Contravenţii

ART. 32
(1) Urmãtoarele fapte constituie contravenţii: a) nerespectarea de cãtre persoanele fizice sau juridice a obligaţiei de asigurare a locuinţelor prevãzute la art. 3 alin. (1), cu excepţia cazurilor în care persoanele respective se aflã în situaţia prevãzutã la art. 11 sau nu a expirat perioada prevãzutã la art. 35;
b) nerespectarea de cãtre persoanele fizice sau juridice a obligaţiei de asigurare a locuinţelor prevãzute la art. 10.
(2) Contravenţiile prevãzute la alin. (1) se sancţioneazã cu amendã de la 100 la 500 lei.
(3) Constatarea contravenţiilor prevãzute la alin. (1) şi aplicarea sancţiunilor se fac de cãtre primari şi de cãtre persoanele împuternicite în acest scop de cãtre aceştia.
(4) Contravenţiilor prevãzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile prevãzute în <>Legea nr. 32/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi în normele emise de C.S.A. în aplicarea acesteia, iar în mãsura în care aceasta nu prevede altfel, se aplicã dispoziţiile <>Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 180/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(5) Amenzile contravenţionale stabilite prin prezenta lege şi aplicate de C.S.A. se fac venituri la bugetul de stat în cotã de 40%, venituri la bugetul C.S.A. în cotã de 40%, iar restul de 20% se face venit la bugetul autoritãţilor locale de pe raza teritorialã în care locuieşte contravenientul.

CAP. V
Susţinerea financiarã a PAID

ART. 33
(1) Se autorizeazã Ministerul Economiei şi Finanţelor sã contracteze împrumuturi pentru:
a) plata primei de reasigurare pentru primul an de la intrarea în vigoare a prezentei legi, precum şi pentru completarea, dupã caz, a diferenţei pânã la nivelul primei de reasigurare cuvenite pentru fiecare din urmãtorii 4 ani;
b) suplimentarea fondurilor PAID necesare acordãrii despãgubirilor în cazul unor dezastre naturale în care pierderile depãşesc capacitatea sistemului de a efectua plata tuturor acestora.
(2) Condiţiile de contractare a împrumuturilor prevãzute la alin. (1) se stabilesc ulterior, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
(3) Se autorizeazã Ministerul Economiei şi Finanţelor sã acorde sumele contractate în temeiul prevederilor alin. (1), prin încheierea cu PAID a unor acorduri subsecvente de împrumut.
(4) Rambursarea împrumuturilor se efectueazã din sursele proprii ale PAID.
ART. 34
Autoritãţile administraţiei publice centrale şi locale vor prevedea în bugetul anual sumele necesare plãţii primei obligatorii pentru locuinţele aflate în proprietatea statului şi a unitãţilor administrativ-teritoriale.

CAP. VI
Dispoziţii finale

ART. 35
Pentru primul an, proprietarii de construcţii cu destinaţia de locuinţã sunt obligaţi sã încheie contracte de asigurare obligatorie a locuinţelor pânã la expirarea unei perioade de un an de la data împlinirii termenului prevãzut la art. 3 alin. (1).
ART. 36
Pentru anul 2009, primarii, prin compartimentele de specialitate ale acestora, transmit datele prevãzute la art. 17 alin. (1) cãtre PAID, dupã cum urmeazã:
a) în cazul oraşelor/municipiilor, în termen de o lunã de la data adoptãrii normelor de cãtre C.S.A., emise în aplicarea prezentei legi;
b) în cazul comunelor, în termen de 3 luni de la data adoptãrii normelor de cãtre C.S.A., emise în aplicarea prezentei legi.
ART. 37
În aplicarea prezentei legi, C.S.A. va emite norme privind:
a) criteriile de autorizare a asigurãtorilor pentru încheierea de contracte de asigurare obligatorie a locuinţelor;
b) forma şi clauzele cuprinse în PAD;
c) stabilirea comisioanelor care se încaseazã în condiţiile prevãzute de lege;
d) condiţiile cedãrii în reasigurare a riscurilor asigurate prin PAD;
e) constituirea rezervei pentru constatarea daunelor asigurate prin PAD, cu aplicarea principiului managementului separat pentru activitatea de asigurare obligatorie a locuinţelor;
f) constatarea, evaluarea şi lichidarea daunelor;
g) aspectele pentru care prezenta lege prevede în mod expres cã se reglementeazã pe aceastã cale.
ART. 38
În vederea îndeplinirii atribuţiilor stabilite prin prezenta lege, PAID va încheia protocoale de colaborare cu structurile asociative prevãzute la art. 28 alin. (1) lit. d), precum şi cu alte autoritãţi, instituţii sau asociaţii a cãror contribuţie la realizarea scopului urmãrit de prezenta lege se apreciazã ca fiind necesarã.
ART. 39
Prezenta lege se completeazã, în mod corespunzãtor, cu legislaţia civilã, comercialã şi cu cea din domeniul asigurãrilor şi reasigurãrilor.
ART. 40
Normele metodologice de aplicare a prezentei legi se aprobã prin hotãrâre a Guvernului, la propunerea C.S.A., în termen de 90 de zile de la data publicãrii prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 41
Prezenta lege intrã în vigoare la 120 de zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Aceastã lege a fost adoptatã de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicatã.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
EUGEN NICOLICEA

PREŞEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

Bucureşti, 4 noiembrie 2008.
Nr. 260.

--------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice