Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 259 din 7 decembrie 2011  privind ratificarea Conventiei dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Regatului Arabiei Saudite pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si a protocolului la conventie, semnate la Riad la 26 aprilie 2011    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

LEGE nr. 259 din 7 decembrie 2011 privind ratificarea Conventiei dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Regatului Arabiei Saudite pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si a protocolului la conventie, semnate la Riad la 26 aprilie 2011

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 917 din 23 decembrie 2011

    Parlamentul României adoptã prezenta lege.

     ARTICOL UNIC
    Se ratificã Convenţia dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Arabiei Saudite pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi protocolul la convenţie, semnate la Riad la 26 aprilie 2011.

    Aceastã lege a fost adoptatã de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicatã.

             PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                   ROBERTA ALMA ANASTASE

                p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
                       IOAN CHELARU

    Bucureşti, 7 decembrie 2011.
    Nr. 259.


                       CONVENŢIE
    între Guvernul României şi Guvernul Regatului Arabiei Saudite pentru
     evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire
                la impozitele pe venit

    Guvernul României şi Guvernul Regatului Arabiei Saudite,
    dorind sã încheie o convenţie pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, au convenit dupã cum urmeazã:

    ART. 1
    Persoane vizate
    Prezenta convenţie se aplicã persoanelor care sunt rezidente ale unuia sau ale ambelor state contractante.
    ART. 2
    Impozite vizate
    1. Prezenta convenţie se aplicã impozitelor pe venit stabilite în numele unui stat contractant sau al unitãţilor sale administrativ-teritoriale ori al subdiviziunilor sale administrative sau al autoritãţilor sale locale, indiferent de modul în care sunt percepute acestea.
    2. Sunt considerate impozite pe venit toate impozitele stabilite pe venitul total sau pe elementele de venit, inclusiv impozitele pe câştigurile provenite din înstrãinarea proprietãţii mobiliare sau imobiliare, precum şi impozitele asupra creşterii capitalului.
    3. Impozitele existente asupra cãrora se aplicã convenţia sunt în special:
    a) în cazul României:
    (i) impozitul pe venit;
    (ii) impozitul pe profit;
    (denumite în continuare "impozitul român");
    b) în cazul Regatului Arabiei Saudite:
    (i) Zakat-ul;
    (ii) impozitul pe venit incluzând impozitul pe investiţiile în gaze naturale;
    (denumite în continuare "impozitul saudit").
    4. Prevederile prezentei convenţii se aplicã de asemenea oricãror impozite identice sau în esenţã similare care sunt stabilite de oricare dintre statele contractante dupã data semnãrii acestei convenţii, în plus sau în locul impozitelor existente. Autoritãţile competente ale ambelor state contractante se vor informa reciproc asupra oricãror modificãri importante aduse în legislaţiile lor fiscale respective.
    ART. 3
    Definiţii generale
    1. În sensul prezentei convenţii, în mãsura în care contextul nu cere o interpretare diferitã:
    a) termenul "România" înseamnã teritoriul de stat al României, inclusiv marea sa teritorialã şi spaţiul aerian de deasupra teritoriului şi mãrii teritoriale asupra cãrora România îşi exercitã suveranitatea, precum şi zona contiguã şi platoul continental şi zona economicã exclusivã asupra cãrora România îşi exercitã, în conformitate cu legislaţia sa şi potrivit normelor şi principiilor dreptului internaţional, drepturi suverane şi jurisdicţie;
    b) termenul "Regat al Arabiei Saudite" înseamnã teritoriul Regatului Arabiei Saudite care include de asemenea zona din afara apelor teritoriale unde Regatul Arabiei Saudite îşi exercitã drepturile suverane şi jurisdicţionale asupra apelor sale, fundului mãrii, subsolului şi resurselor naturale în virtutea legislaţiei sale şi dreptului internaţional;
    c) expresiile "un stat contractant" şi "celãlalt stat contractant" înseamnã România sau Regatul Arabiei Saudite, dupã cum cere contextul;
    d) termenul "persoanã" include o persoanã fizicã, o societate sau orice altã asociere de persoane;
    e) termenul "societate" înseamnã orice persoanã juridicã sau orice entitate care este consideratã ca fiind o persoanã juridicã în scopul impozitãrii;
    f) expresiile "întreprindere a unui stat contractant" şi "întreprindere a celuilalt stat contractant" înseamnã, dupã caz, o întreprindere exploatatã de un rezident al unui stat contractant şi o întreprindere exploatatã de un rezident al celuilalt stat contractant;
    g) expresia "trafic internaţional" înseamnã orice transport efectuat cu o navã sau aeronavã exploatatã de o întreprindere a unui stat contractant care are sediul conducerii efective într-un stat contractant, cu excepţia cazului când nava sau aeronava este exploatatã numai între locuri din celãlalt stat contractant;
    h) termenul "naţional" înseamnã:
    (i) orice persoanã fizicã având cetãţenia României sau naţionalitatea Arabiei Saudite;
    (ii) orice persoanã juridicã, parteneriat sau asociere având statutul în conformitate cu legislaţia în vigoare într-un stat contractant;
    i) expresia "autoritate competentã" înseamnã:
    (i) în cazul României, Ministerul Finanţelor Publice reprezentat de ministrul finanţelor publice sau reprezentantul sãu autorizat;
    (ii) în cazul Regatului Arabiei Saudite, Ministerul Finanţelor reprezentat de ministrul finanţelor sau reprezentantul sãu autorizat.
    2. În ceea ce priveşte aplicarea acestei convenţii în orice moment de un stat contractant, orice termen care nu este definit în aceasta va avea, dacã contextul nu cere o interpretare diferitã, înţelesul pe care îl are la momentul respectiv în cadrul legislaţiei acelui stat referitoare la impozitele pentru care se aplicã convenţia, orice înţeles pe care îl are în cadrul legislaţiei fiscale a acelui stat prevalând asupra înţelesului pe care termenul îl are în alte legi ale acelui stat.
    ART. 4
    Rezident
    1. În sensul prezentei convenţii, expresia "rezident al unui stat contractant" înseamnã:
    a) orice persoanã care, potrivit legislaţiei acelui stat, este supusã impozitãrii în acel stat datoritã domiciliului sãu, rezidenţei sale, locului sãu de înregistrare, locului sãu de conducere sau oricãrui alt criteriu de naturã similarã şi include de asemenea acel stat şi orice unitãţi administrativ-teritoriale ori subdiviziuni administrative sau autoritãţi locale ale acestuia;
    b) o persoanã juridicã organizatã în baza legilor unui stat contractant şi care în general este scutitã de impozit în acel stat şi care este înfiinţatã şi menţinutã în acel stat fie:
    (i) exclusiv în scop religios, caritabil, educaţional, ştiinţific ori altul similar; sau
    (ii) pentru a acorda pensii sau alte beneficii similare salariaţilor în baza unui plan de pensii.
    Totuşi, aceastã expresie nu include o persoanã care este supusã impozitãrii în acel stat numai pentru faptul cã realizeazã venituri din surse situate în acel stat.
    2. Când, în conformitate cu prevederile paragrafului 1 al acestui articol, o persoanã fizicã este rezidentã a ambelor state contractante, atunci statutul sãu se determinã dupã cum urmeazã:
    a) aceasta va fi consideratã rezidentã numai a statului contractant în care are o locuinţã permanentã la dispoziţia sa; dacã aceasta dispune de o locuinţã permanentã în ambele state, ea va fi consideratã rezidentã numai a statului contractant cu care legãturile sale personale şi economice sunt mai strânse (centrul intereselor vitale);
    b) dacã statul contractant în care aceasta are centrul intereselor sale vitale nu poate fi determinat sau dacã aceasta nu dispune de o locuinţã permanentã în niciunul dintre state, ea va fi consideratã rezidentã numai a statului contractant în care locuieşte în mod obişnuit;
    c) dacã aceasta locuieşte în mod obişnuit în ambele state contractante sau în niciunul dintre ele, ea va fi consideratã rezidentã numai a statului contractant al cãrui naţional este;
    d) dacã aceasta este naţional al ambelor state contractante sau al niciunuia dintre ele, autoritãţile competente ale statelor contractante vor rezolva problema de comun acord.
    3. Când, potrivit prevederilor paragrafului 1 al acestui articol, o persoanã, alta decât o persoanã fizicã, este rezidentã a ambelor state contractante, ea va fi consideratã rezidentã numai a statului în care este situat locul conducerii sale efective.
    ART. 5
    Sediu permanent
    1. În sensul prezentei convenţii, expresia "sediu permanent" înseamnã un loc fix de afaceri prin care întreprinderea îşi desfãşoarã în întregime sau în parte activitatea.
    2. Expresia "sediu permanent" include, dar nu se limiteazã la:
    a) un loc de conducere;
    b) o sucursalã;
    c) un birou;
    d) o fabricã;
    e) un atelier;
    f) orice loc de extracţie a resurselor naturale.
    3. Expresia "sediu permanent" include de asemenea:
    a) un şantier de construcţii, un proiect de construcţii, de asamblare sau de instalare ori activitãţile de supraveghere legate de acestea, dar numai atunci când asemenea şantier, proiect sau activitãţi dureazã mai mult de 9 luni;
    b) prestarea de servicii, inclusiv servicii de consultanţã, de o întreprindere prin salariaţi sau alt personal angajat de întreprindere în acest scop, dar numai când activitãţile de aceastã naturã continuã (pentru acelaşi proiect sau pentru un proiect conex) într-un stat contractant pentru o perioadã sau perioade care însumeazã mai mult de 6 luni în orice perioadã de 12 luni.
    4. Independent de prevederile anterioare ale acestui articol, expresia "sediu permanent" se considerã cã nu include:
    a) folosirea de instalaţii numai în scopul depozitãrii sau expunerii de produse sau mãrfuri aparţinând întreprinderii;
    b) menţinerea unui stoc de produse sau mãrfuri aparţinând întreprinderii numai în scopul depozitãrii sau expunerii;
    c) menţinerea unui stoc de produse sau mãrfuri aparţinând întreprinderii numai în scopul prelucrãrii de cãtre o altã întreprindere;
    d) menţinerea unui loc fix de afaceri numai în scopul cumpãrãrii de produse sau mãrfuri ori al colectãrii de informaţii pentru întreprindere;
    e) menţinerea unui loc fix de afaceri numai în scopul desfãşurãrii pentru întreprindere a oricãrei alte activitãţi cu caracter pregãtitor sau auxiliar;
    f) menţinerea unui loc fix de afaceri numai pentru orice combinare a activitãţilor menţionate în subparagrafele a)-e), cu condiţia ca întreaga activitate a locului fix de afaceri ce rezultã din aceastã combinare sã aibã un caracter pregãtitor sau auxiliar;
    g) vânzarea unui stoc de produse sau mãrfuri aparţinând întreprinderii care sunt expuse în cadrul unui târg sau expoziţii temporare ocazionale dupã închiderea acelui târg sau acelei expoziţii.
    5. Independent de prevederile paragrafelor 1 şi 2 ale acestui articol, atunci când o persoanã - alta decât un agent cu statut independent cãruia i se aplicã prevederile paragrafului 7 acţioneazã într-un stat contractant în numele unei întreprinderi a celuilalt stat contractant, acea întreprindere se considerã cã are un sediu permanent în primul stat contractant menţionat în privinţa oricãror activitãţi pe care acea persoanã le exercitã pentru întreprindere, dacã acea persoanã are şi exercitã în mod obişnuit în acel stat împuternicirea de a încheia contracte în numele întreprinderii, în afarã de cazul când activitãţile unei astfel de persoane sunt limitate la cele menţionate în paragraful 4 al acestui articol care, dacã sunt exercitate printr-un loc fix de afaceri, nu fac din acest loc fix de afaceri un sediu permanent potrivit prevederilor acelui paragraf.
    6. Independent de prevederile precedente ale acestui articol, o întreprindere de asigurãri a unui stat contractant se considerã cã are un sediu permanent în celãlalt stat contractant dacã colecteazã prime sau asigurã riscuri pe teritoriul celuilalt stat contractant.
    7. O întreprindere a unui stat contractant nu se considerã cã are un sediu permanent în celãlalt stat contractant numai pentru faptul cã aceasta îşi exercitã activitatea de afaceri în celãlalt stat printr-un broker, agent comisionar general sau orice alt agent cu statut independent, cu condiţia ca astfel de persoane sã acţioneze în cadrul activitãţii lor obişnuite.
    8. Faptul cã o societate care este rezidentã a unui stat contractant controleazã sau este controlatã de o societate care este rezidentã a celuilalt stat contractant sau care îşi exercitã activitatea de afaceri în celãlalt stat contractant (printr-un sediu permanent sau în alt mod) nu este suficient pentru a face una dintre aceste societãţi un sediu permanent al celeilalte.
    ART. 6
    Venituri din proprietãţi imobiliare
    1. Veniturile realizate de un rezident al unui stat contractant din proprietãţi imobiliare (inclusiv veniturile din agriculturã sau din exploatãri forestiere) situate în celãlalt stat contractant sunt impozabile în celãlalt stat contractant.
    2. Expresia "proprietãţi imobiliare" are înţelesul care este atribuit de legislaţia statului contractant în care proprietãţile în cauzã sunt situate. Expresia include, în orice caz, accesoriile proprietãţii imobiliare, inventarul viu şi echipamentul utilizat în agriculturã şi în exploatãri forestiere, drepturile asupra cãrora se aplicã prevederile dreptului comun cu privire la proprietatea funciarã, uzufructul proprietãţilor imobiliare şi drepturile la rente variabile sau fixe pentru exploatarea sau concesionarea exploatãrii zãcãmintelor minerale, izvoarelor şi a altor resurse naturale. Navele şi aeronavele nu sunt considerate proprietãţi imobiliare.
    3. Prevederile paragrafului 1 al acestui articol se aplicã veniturilor obţinute din exploatarea directã, din închirierea sau din folosirea în orice altã formã a proprietãţii imobiliare.
    4. Prevederile paragrafelor 1 şi 3 ale acestui articol se aplicã de asemenea veniturilor provenind din proprietãţi imobiliare ale unei întreprinderi şi veniturilor din proprietãţi imobiliare utilizate pentru exercitarea unor profesii independente.
    ART. 7
    Profiturile întreprinderii
    1. Profiturile unei întreprinderi a unui stat contractant sunt impozabile numai în acel stat, în afarã de cazul când întreprinderea exercitã activitate de afaceri în celãlalt stat contractant printr-un sediu permanent situat acolo. Dacã întreprinderea exercitã activitate de afaceri în acest mod, profiturile întreprinderii pot fi impuse în celãlalt stat, dar numai acea parte din ele care este atribuibilã acelui sediu permanent.
    2. Sub rezerva prevederilor paragrafului 3 al acestui articol, când o întreprindere a unui stat contractant exercitã activitate de afaceri în celãlalt stat contractant printr-un sediu permanent situat acolo, atunci se atribuie în fiecare stat contractant acelui sediu permanent profiturile pe care acesta le-ar fi putut realiza dacã ar fi constituit o întreprindere distinctã şi separatã, exercitând activitãţi identice sau similare, în condiţii identice sau similare şi tratând cu toatã independenţa cu întreprinderea a cãrui sediu permanent este.
    3. La determinarea profiturilor unui sediu permanent sunt admise ca deductibile cheltuielile care sunt efectuate în scopul activitãţii de afaceri a sediului permanent, inclusiv cheltuielile de conducere şi cheltuielile generale de administrare efectuate, indiferent dacã s-au efectuat în statul în care se aflã situat sediul permanent sau în altã parte. Totuşi, nu vor fi permise asemenea deduceri în legãturã cu sume, în situaţia în care acestea existã, plãtite (altfel decât ca rambursare a cheltuielilor efective) de sediul permanent cãtre sediul central al întreprinderii sau cãtre oricare dintre birourile sale, sub formã de redevenţe, onorarii ori alte plãţi similare în schimbul folosirii patentelor sau a altor drepturi ori sub formã de comision pentru servicii specifice prestate sau pentru management ori, cu excepţia cazului unei întreprinderi bancare, sub formã de venituri din titluri de creanţã aferente împrumuturilor bãneşti acordate sediului permanent. De asemenea, nu vor fi luate în considerare la determinarea profiturilor unui sediu permanent sumele percepute (altfel decât ca rambursare a cheltuielilor efective) de sediul permanent de la sediul central al întreprinderii sau de la oricare dintre birourile sale, sub formã de redevenţe, onorarii sau alte plãţi similare în schimbul folosirii patentelor sau a altor drepturi ori sub formã de comision pentru servicii specifice prestate sau pentru management ori, cu excepţia cazului unei întreprinderi bancare, sub formã de venituri din titluri de creanţã aferente împrumuturilor bãneşti acordate sediului central al întreprinderii sau oricãruia dintre celelalte birouri ale sale.
    4. Termenul "profiturile întreprinderii" include, dar nu se limiteazã la veniturile obţinute din activitãţi industriale, comerciale, bancare, de asigurare, din transportul pe ape interioare, prestarea de servicii şi închirierea proprietãţii mobiliare personale tangibile. Acest termen nu include desfãşurarea de profesii independente de cãtre o persoanã fizicã.
    5. În mãsura în care într-un stat contractant se obişnuieşte ca profitul care se atribuie unui sediu permanent sã fie determinat prin repartizarea profitului total al întreprinderii în diversele sale pãrţi componente, nicio prevedere a paragrafului 2 nu împiedicã acel stat contractant sã determine profitul impozabil în conformitate cu repartiţia uzualã; metoda de repartizare adoptatã trebuie sã fie totuşi aceea prin care rezultatul obţinut sã fie în concordanţã cu principiile enunţate în prezentul articol.
    6. Niciun profit nu se atribuie unui sediu permanent numai pentru faptul cã acel sediu permanent cumpãrã produse sau mãrfuri pentru întreprindere.
    7. În vederea aplicãrii prevederilor paragrafelor precedente, profitul care se atribuie sediului permanent se determinã în fiecare an prin aceeaşi metodã, în afarã de cazul când existã motive temeinice şi suficiente pentru a proceda altfel.
    8. Când profiturile includ elemente de venit care sunt tratate separat în alte articole ale prezentei convenţii, atunci prevederile acelor articole nu sunt afectate de prevederile prezentului articol.
    ART. 8
    Transport naval şi aerian
    1. Profiturile obţinute din exploatarea în trafic internaţional a navelor sau aeronavelor sunt impozabile numai în statul contractant în care este situat locul conducerii efective a întreprinderii.
    2. Expresia "profituri obţinute din exploatarea în trafic internaţional a navelor sau aeronavelor" include:
    a) profiturile obţinute din închirierea în întregime (pentru o perioadã de timp sau pentru voiaje) a navelor sau aeronavelor utilizate în transportul internaţional;
    b) profiturile obţinute din închirierea pe bazã nudã a unor nave sau aeronave utilizate în transportul internaţional;
    c) profiturile obţinute din utilizarea sau închirierea containerelor şi a echipamentului aferent utilizat în transportul internaţional care este legat de venitul obţinut din exploatarea în trafic internaţional a navelor sau aeronavelor.
    3. Dacã locul conducerii efective a unei întreprinderi de transport naval se aflã la bordul unei nave, atunci acesta se considerã a fi situat în statul contractant în care se aflã portul de înregistrare a navei sau, dacã nu existã un astfel de port, în statul contractant în care este rezident cel care exploateazã nava.
    4. Prevederile paragrafului 1 al acestui articol se aplicã de asemenea profiturilor obţinute din participarea la un pool, la o exploatare în comun sau la o agenţie internaţionalã de transport.
    ART. 9
    Întreprinderi asociate
    1. Când
    a) o întreprindere a unui stat contractant participã direct sau indirect la conducerea, la controlul ori la capitalul unei întreprinderi a celuilalt stat contractant; sau
    b) aceleaşi persoane participã direct sau indirect la conducerea, la controlul sau la capitalul unei întreprinderi a unui stat contractant şi a unei întreprinderi a celuilalt stat contractant, şi, fie într-un caz, fie în celãlalt, cele douã întreprinderi sunt legate în relaţiile lor comerciale sau financiare de condiţii acceptate sau impuse care diferã de acelea care ar fi fost stabilite între întreprinderi independente, atunci profiturile care fãrã aceste condiţii ar fi fost obţinute de una dintre întreprinderi, dar nu au putut fi obţinute de fapt datoritã acestor condiţii, pot fi incluse în profiturile acelei întreprinderi şi impozitate în consecinţã.
    2. Când un stat contractant include în profiturile unei întreprinderi a acelui stat - şi impoziteazã în consecinţã profiturile asupra cãrora o întreprindere a celuilalt stat contractant a fost supusã impozitãrii în celãlalt stat şi profiturile astfel incluse sunt profituri care ar fi revenit întreprinderii primului stat menţionat dacã condiţiile stabilite între cele douã întreprinderi ar fi fost acelea care ar fi fost convenite între întreprinderi independente, atunci celãlalt stat va proceda la modificarea corespunzãtoare a sumei impozitului stabilit asupra acelor profituri. La efectuarea acestei modificãri se va ţine seama de celelalte prevederi ale prezentei convenţii şi dacã este necesar autoritãţile competente ale statelor contractante se vor consulta reciproc.
    ART. 10
    Dividende
    1. Dividendele plãtite de o societate care este rezidentã a unui stat contractant unui rezident al celuilalt stat contractant sunt impozabile în celãlalt stat contractant.
    2. Totuşi, astfel de dividende sunt de asemenea impozabile în statul contractant în care este rezidentã societatea plãtitoare de dividende şi potrivit legislaţiei acelui stat, dar dacã beneficiarul efectiv al dividendelor este un rezident al celuilalt stat contractant, impozitul astfel stabilit nu va depãşi 5% din suma brutã a dividendelor. Prezentul paragraf nu afecteazã impunerea societãţii cu privire la profiturile din care se plãtesc dividendele.
    3. Independent de prevederile paragrafului 2 al acestui articol, dividendele plãtite de o societate care este rezidentã a unui stat contractant cãtre Guvernul celuilalt stat contractant sau o unitate administrativ-teritorialã ori o subdiviziune administrativã sau o autoritate localã a acestuia sau oricãrei agenţii ori instituţii (inclusiv o instituţie financiarã) deţinutã în întregime de celãlalt stat contractant sau de o unitate administrativ-teritorialã ori de o subdiviziune administrativã sau de o autoritate localã a acestuia vor fi scutite de impozit în primul stat menţionat.
    4. Termenul "dividende" folosit în prezentul articol înseamnã venituri provenind din acţiuni, din pãrţi miniere, din pãrţi de fondator sau din alte drepturi, care nu sunt titluri de creanţã, din participarea la profituri, precum şi veniturile din alte pãrţi sociale care sunt supuse aceluiaşi regim de impunere ca veniturile din acţiuni de cãtre legislaţia statului în care este rezidentã societatea distribuitoare.
    5. Prevederile paragrafelor 1 şi 2 ale acestui articol nu se aplicã dacã beneficiarul efectiv al dividendelor, fiind rezident al unui stat contractant, desfãşoarã activitate de afaceri în celãlalt stat contractant în care societatea plãtitoare de dividende este rezidentã, printr-un sediu permanent situat acolo sau desfãşoarã în celãlalt stat profesii independente printr-o bazã fixã situatã acolo, iar deţinerea drepturilor generatoare de dividende în legãturã cu care dividendele sunt plãtite este efectiv legatã de un asemenea sediu permanent sau bazã fixã. În aceastã situaţie se aplicã prevederile art. 7 sau ale art. 14 din prezenta convenţie, dupã caz.
    6. Când o societate rezidentã a unui stat contractant realizeazã profituri sau venituri din celãlalt stat contractant, celãlalt stat nu poate percepe niciun impozit asupra dividendelor plãtite de societate, cu excepţia cazului când asemenea dividende sunt plãtite unui rezident al celuilalt stat ori când deţinerea drepturilor generatoare de dividende în legãturã cu care dividendele sunt plãtite este efectiv legatã de un sediu permanent sau de o bazã fixã situate în celãlalt stat, nici sã supunã profiturile nedistribuite ale societãţii unui impozit asupra profiturilor nedistribuite ale societãţii, chiar dacã dividendele plãtite ori profiturile nedistribuite reprezintã în întregime sau în parte profituri ori venituri provenind din celãlalt stat.
    ART. 11
    Venituri din titluri de creanţã
    1. Veniturile din titluri de creanţã provenind dintr-un stat contractant şi plãtite unui rezident al celuilalt stat contractant sunt impozabile în celãlalt stat.
    2. Totuşi, astfel de venituri din titluri de creanţã sunt de asemenea impozabile în statul contractant din care provin şi potrivit legislaţiei acelui stat, dar dacã beneficiarul efectiv al veniturilor din titluri de creanţã este un rezident al celuilalt stat contractant, impozitul astfel stabilit nu va depãşi 5% din suma brutã a veniturilor din titluri de creanţã.
    3. Independent de prevederile paragrafului 2 al acestui articol, veniturile din titluri de creanţã provenind dintr-un stat contractant sunt scutite de impozit în acel stat dacã:
    a) plãtitorul veniturilor din titluri de creanţã este Guvernul acelui stat contractant sau o unitate administrativ-teritorialã ori o subdiviziune administrativã sau o autoritate localã a acestuia; sau
    b) veniturile din titluri de creanţã sunt plãtite Guvernului celuilalt stat contractant sau unitãţii administrativ-teritoriale ori subdiviziunii administrative sau autoritãţii locale a acestuia sau oricãrei agenţii ori instituţii (inclusiv o instituţie financiarã) deţinutã în întregime de celãlalt stat contractant sau de o unitate administrativ-teritorialã ori de o subdiviziune administrativã sau de o autoritate localã a acestuia; sau
    c) veniturile din titluri de creanţã sunt plãtite cãtre orice altã agenţie sau instituţie (inclusiv o instituţie financiarã) în legãturã cu împrumuturi contractate în aplicarea unui acord încheiat între guvernele statelor contractante; sau
    d) veniturile din titluri de creanţã sunt plãtite pentru un împrumut acordat, asigurat sau garantat de o instituţie publicã în scopul promovãrii exporturilor.
    4. Termenul "venituri din titluri de creanţã" folositã în prezentul articol înseamnã venituri din titluri de creanţã de orice naturã însoţite sau nu de garanţii ipotecare ori de o clauzã de participare la profiturile debitorului şi în special veniturile din efecte publice şi veniturile din obligaţiuni, inclusiv primele şi premiile legate de asemenea efecte sau obligaţiuni. Penalitãţile pentru plata cu întârziere nu sunt considerate venituri din titluri de creanţã în sensul prezentului articol.
    5. Prevederile paragrafelor 1 şi 2 ale acestui articol nu se aplicã dacã beneficiarul efectiv al veniturilor din titluri de creanţã, fiind un rezident al unui stat contractant, desfãşoarã activitate de afaceri în celãlalt stat contractant din care provin veniturile din titluri de creanţã printr-un sediu permanent situat acolo sau presteazã în celãlalt stat profesii independente printr-o bazã fixã situatã acolo, iar creanţa în legãturã cu care sunt plãtite astfel de venituri este efectiv legatã de un asemenea sediu permanent sau bazã fixã. În aceastã situaţie se aplicã prevederile art. 7 sau ale art. 14 din prezenta convenţie, dupã caz.
    6. Veniturile din titluri de creanţã se considerã cã provin dintr-un stat contractant când plãtitorul este rezident al acelui stat. Totuşi, când plãtitorul unor astfel de venituri, fie cã este sau nu rezident al unui stat contractant, are într-un stat contractant un sediu permanent sau o bazã fixã în legãturã cu care a fost contractatã creanţa generatoare a unor astfel de venituri şi aceste venituri se suportã de un asemenea sediu permanent sau bazã fixã, atunci astfel de venituri se considerã cã provin din statul contractant în care este situat sediul permanent sau baza fixã.
    7. Când datoritã unei relaţii speciale existente între plãtitor şi beneficiarul efectiv sau între ambii şi o altã persoanã suma veniturilor din titluri de creanţã, ţinând seama de creanţa pentru care sunt plãtite, depãşeşte suma care ar fi fost convenitã între plãtitor şi beneficiarul efectiv în lipsa unei astfel de relaţii, prevederile prezentului articol se aplicã numai la ultima sumã menţionatã. În acest caz, partea excedentarã a plãţilor este impozabilã potrivit legislaţiei fiecãrui stat contractant, ţinând seama de celelalte prevederi ale prezentei convenţii.
    ART. 12
    Redevenţe
    1. Redevenţele provenind dintr-un stat contractant şi plãtite unui rezident al celuilalt stat contractant sunt impozabile în celãlalt stat.
    2. Totuşi, astfel de redevenţe sunt de asemenea impozabile în statul contractant din care provin şi potrivit legislaţiei acelui stat, dar dacã beneficiarul efectiv al redevenţelor este un rezident al celuilalt stat contractant, impozitul astfel stabilit nu va depãşi 10 la sutã din suma brutã a redevenţelor.
    3. Termenul "redevenţe" folosit în prezentul articol înseamnã plãţi de orice fel primite pentru folosirea sau dreptul de a folosi orice drept de autor asupra unei opere literare, artistice sau ştiinţifice, inclusiv asupra programelor de calculator, filmelor de cinematograf sau filmelor ori benzilor folosite pentru emisiunile de radio sau de televiziune, orice patent, marcã de comerţ, desen sau model, plan, formulã sau procedeu secret ori pentru utilizarea sau dreptul de a utiliza un echipament industrial, comercial sau ştiinţific ori pentru informaţii referitoare la experienţa în domeniul industrial, comercial sau ştiinţific.
    4. Prevederile paragrafelor 1 şi 2 ale acestui articol nu se aplicã dacã beneficiarul efectiv al redevenţelor, fiind un rezident al unui stat contractant, desfãşoarã activitate de afaceri în celãlalt stat contractant din care provin redevenţele printr-un sediu permanent situat acolo sau presteazã în celãlalt stat profesii independente printr-o bazã fixã situatã acolo, iar dreptul sau proprietatea pentru care se plãtesc redevenţele sunt efectiv legate de un asemenea sediu permanent sau bazã fixã. În aceastã situaţie, se aplicã prevederile articolului 7 sau ale articolului 14 din prezenta convenţie, dupã caz.
    5. Redevenţele se considerã cã provin dintr-un stat contractant când plãtitorul este rezident al acelui stat. Totuşi, când plãtitorul redevenţelor, fie cã este sau nu rezident al unui stat contractant, are într-un stat contractant un sediu permanent sau o bazã fixã de care este legatã obligaţia de a plãti redevenţele şi astfel de redevenţe sunt suportate de un asemenea sediu permanent sau bazã fixã, atunci astfel de redevenţe se considerã cã provin din statul în care este situat sediul permanent sau baza fixã.
    6. Când datoritã unei relaţii speciale existente între plãtitor şi beneficiarul efectiv sau între ambii şi o altã persoanã, suma redevenţelor, având în vedere utilizarea, dreptul sau informaţia pentru care sunt plãtite, depãşeşte suma care ar fi fost convenitã între plãtitor şi beneficiarul efectiv în lipsa unei astfel de relaţii, prevederile prezentului articol se aplicã numai la ultima sumã menţionatã. În acest caz, partea excedentarã a plãţilor este impozabilã potrivit legislaţiei fiecãrui stat contractant, ţinând seama de celelalte prevederi ale prezentei convenţii.
    ART. 13
    Câştiguri de capital
    1. Câştigurile realizate de un rezident al unui stat contractant din înstrãinarea proprietãţii imobiliare, astfel cum sunt definite la articolul 6 din prezenta convenţie şi situate în celãlalt stat contractant, sunt impozabile în celãlalt stat.
    2. Câştigurile provenind din înstrãinarea proprietãţii mobiliare fãcând parte din activul unui sediu permanent pe care o întreprindere a unui stat contractant îl are în celãlalt stat contractant sau a proprietãţii mobiliare ţinând de o bazã fixã de care dispune un rezident al unui stat contractant în celãlalt stat contractant pentru exercitarea unor profesii independente, inclusiv câştigurile provenind din înstrãinarea unui asemenea sediu permanent (singur sau cu întreaga întreprindere) sau a unei asemenea baze fixe, sunt impozabile în celãlalt stat contractant.
    3. Câştigurile provenind din înstrãinarea navelor sau aeronavelor exploatate în trafic internaţional sau a proprietãţii mobiliare necesare exploatãrii unor asemenea nave sau aeronave sunt impozabile numai în statul contractant în care este situat locul conducerii efective a întreprinderii.
    4. Câştigurile realizate din înstrãinarea acţiunilor care constituie o participare într-o societate (alta decât o societate listatã pe o piaţã bursierã) rezidentã a unui stat contractant sunt impozabile în acel stat.
    5. Câştigurile provenind din înstrãinarea oricãrei proprietãţi, alta decât cea la care se face referire în paragrafele precedente, sunt impozabile numai în statul contractant în care este rezident cel care înstrãineazã.
    ART. 14
    Profesii independente
    1. Veniturile realizate de un rezident al unui stat contractant din exercitarea unor servicii profesionale sau a altor activitãţi cu caracter independent sunt impozabile numai în acel stat, în afarã de urmãtoarele situaţii când un astfel de venit poate fi impus de asemenea în celãlalt stat contractant:
    a) dacã dispune în mod obişnuit de o bazã fixã în celãlalt stat contractant în scopul exercitãrii activitãţilor sale; în acest caz, numai acea parte din venit care este atribuibilã acelei baze fixe poate fi impusã în celãlalt stat contractant; sau
    b) dacã prezenţa sa în celãlalt stat contractant este pentru o perioadã sau perioade care însumeazã sau depãşesc în total 183 de zile în orice perioadã de 12 luni începând sau sfârşind în anul fiscal vizat; în acest caz, numai acea parte din venit care este obţinutã din activitãţile sale desfãşurate în celãlalt stat poate fi impusã în celãlalt stat.
    2. Expresia "servicii profesionale" cuprinde în special activitãţile independente cu caracter ştiinţific, literar, artistic, educativ sau pedagogic, precum şi exercitarea independentã a profesiilor de medic, avocat, inginer, arhitect, dentist şi contabil.
    ART. 15
    Profesii dependente
    1. Sub rezerva prevederilor articolelor 16, 18, 19, 20 şi 21 ale acestei convenţii, salariile şi alte remuneraţii similare obţinute de un rezident al unui stat contractant pentru o activitate salariatã sunt impozabile numai în acel stat, în afarã de cazul când activitatea salariatã este exercitatã în celãlalt stat contractant. Dacã activitatea salariatã este astfel exercitatã, asemenea remuneraţii obţinute sunt impozabile în celãlalt stat.
    2. Independent de prevederile paragrafului 1 al acestui articol, remuneraţiile obţinute de un rezident al unui stat contractant pentru o activitate salariatã exercitatã în celãlalt stat contractant sunt impozabile numai în primul stat menţionat dacã:
    a) beneficiarul este prezent în celãlalt stat pentru o perioadã sau perioade care nu depãşesc în total 183 de zile în orice perioadã de 12 luni începând sau sfârşind în anul fiscal vizat; şi
    b) remuneraţiile sunt plãtite de cãtre sau în numele unui angajator care nu este rezident al celuilalt stat; şi
    c) remuneraţiile nu sunt suportate de un sediu permanent sau de o bazã fixã pe care angajatorul le are în celãlalt stat.
    3. Independent de prevederile precedente ale acestui articol, remuneraţiile primite pentru o activitate salariatã exercitatã la bordul unei nave sau aeronave exploatate în trafic internaţional sunt impozabile în statul contractant în care este situat locul conducerii efective a întreprinderii.
    ART. 16
    Remuneraţiile membrilor consiliului de administraţie
    Remuneraţiile membrilor consiliului de administraţie şi alte plãţi similare primite de un rezident al unui stat contractant în calitatea sa de membru al consiliului de administraţie al unei societãţi care este rezidentã a celuilalt stat contractant sunt impozabile în celãlalt stat.
    ART. 17
    Artişti şi sportivi
    1. Independent de prevederile articolelor 14 şi 15 ale acestei convenţii, veniturile obţinute de un rezident al unui stat contractant în calitate de artist de spectacol aşa cum sunt artiştii de teatru, de film, de radio sau de televiziune, ori ca interpret muzical sau ca sportiv, din activitãţile lui personale desfãşurate în aceastã calitate în celãlalt stat contractant, sunt impozabile în celãlalt stat.
    2. Când veniturile în legãturã cu activitãţile personale desfãşurate de un artist de spectacol sau de un sportiv, în aceastã calitate, nu revin artistului de spectacol sau sportivului, ci unei alte persoane, acele venituri, independent de prevederile articolelor 7, 14 şi 15 ale acestei convenţii, sunt impozabile în statul contractant în care sunt exercitate activitãţile artistului de spectacol sau ale sportivului.
    3. Veniturile obţinute de un rezident al unui stat contractant din activitãţi desfãşurate în celãlalt stat contractant, astfel cum sunt menţionate în paragrafele 1 şi 2 ale acestui articol, sunt scutite de impozit în celãlalt stat contractant dacã vizita în celãlalt stat contractant este suportatã în întregime sau în principal din fonduri publice ale primului stat contractant menţionat, ale unitãţii administrativ-teritoriale ori ale subdiviziunii administrative sau ale autoritãţii locale a acestuia sau are loc în baza unui acord sau aranjament cultural încheiat sau fãcut între guvernele statelor contractante.
    ART. 18
    Pensii
    1. Sub rezerva prevederilor paragrafului 2 al articolului 19 al acestei convenţii, pensiile şi alte remuneraţii similare plãtite unui rezident al unui stat contractant pentru activitatea salariatã desfãşuratã în trecut sunt impozabile numai în acel stat.
    2. Independent de prevederile paragrafului 1 al acestui articol, pensiile şi alte plãţi fãcute în baza unei scheme publice care este parte a sistemului de asigurãri sociale a unui stat contractant sau a unei unitãţi administrativ-teritoriale ori a unei subdiviziuni administrative sau a unei autoritãţi locale a acestuia sunt impozabile numai în acel stat.
    ART. 19
    Funcţii publice
    1. a) Salariile şi alte remuneraţii similare, altele decât pensiile, plãtite de un stat contractant sau de o unitate administrativ-teritorialã ori de o subdiviziune administrativã sau de o autoritate localã a acestuia unei persoane fizice pentru serviciile prestate acelui stat sau unitãţi ori subdiviziuni sau autoritãţi sunt impozabile numai în acel stat.
    b) Totuşi, astfel de salarii şi alte remuneraţii similare sunt impozabile numai în celãlalt stat contractant dacã serviciile sunt prestate în acel stat şi persoana fizicã este rezidentã a acelui stat şi:
    (i) este un naţional al acelui stat; sau
    (ii) nu a devenit rezidentã a acelui stat numai în scopul prestãrii serviciilor.
    2. a) Orice pensie plãtitã de cãtre sau din fonduri create de un stat contractant sau de o unitate administrativ-teritorialã ori de o subdiviziune administrativã sau de o autoritate localã a acestuia unei persoane fizice pentru serviciile prestate acelui stat sau unitãţi ori subdiviziuni sau autoritãţi este impozabilã numai în acel stat.
    b) Totuşi, o astfel de pensie este impozabilã numai în celãlalt stat contractant dacã persoana fizicã este rezidentã şi naţional al acelui stat.
    3. Prevederile articolelor 15, 16, 17 şi 18 ale acestei Convenţii se aplicã salariilor şi altor remuneraţii similare şi pensiilor plãtite pentru serviciile prestate în legãturã cu o activitate de afaceri desfãşuratã de un stat contractant sau de o unitate administrativ-teritorialã ori de o subdiviziune administrativã sau de o autoritate localã a acestuia.
    ART. 20
    Studenţi
    1. Plãţile pe care le primeşte pentru întreţinere, educaţie sau pregãtire un student, un stagiar sau un practicant care este sau a fost imediat anterior venirii sale într-un stat contractant un rezident al celuilalt stat contractant şi care este prezent în primul stat menţionat numai în scopul educãrii sau pregãtirii sale, nu sunt impozabile în acel stat, cu condiţia ca astfel de sume sã provinã din surse situate în afara acelui stat.
    2. Remuneraţiile pe care un student, un stagiar sau un practicant care este sau a fost anterior un rezident al unui stat contractant le obţine dintr-o activitate salariatã pe care o desfãşoarã în celãlalt stat contractant pentru o perioadã sau perioade care nu depãşesc în total 183 de zile în orice perioadã de 12 luni începând sau sfârşind în anul fiscal vizat, nu se impun în acel stat dacã activitatea salariatã este direct legatã de studiile sau de pregãtirea sa desfãşuratã în primul stat menţionat.
    ART. 21
    Profesori şi cercetãtori
    1. O persoanã fizicã ce este sau a fost rezidentã a unui stat contractant imediat anterior venirii sale în celãlalt stat contractant şi care, la invitaţia oricãrei/oricãrui universitãţi, colegiu, şcoli sau a altei instituţii educaţionale similare nonprofit care este recunoscutã de guvernul celuilalt stat contractant, este prezentã în celãlalt stat pentru o perioadã care nu depãşeşte 2 ani de la data primei sale sosiri în celãlalt stat contractant, numai în scopul de a preda sau a cerceta ori pentru ambele, la astfel de instituţii educaţionale, este scutitã de impozit în celãlalt stat contractant pentru remuneraţia primitã pentru predare sau cercetare.
    2. Prevederile paragrafului 1 al acestui articol nu se aplicã venitului din cercetare dacã asemenea cercetare nu este întreprinsã în interes public, ci în interesul obţinerii unui câştig în folosul unei anumite persoane sau al unui grup de persoane.
    ART. 22
    Alte venituri
    1. Elementele de venit ale unui rezident al unui stat contractant, indiferent de unde provin, care nu sunt tratate în articolele precedente ale prezentei convenţii sunt impozabile numai în acel stat.
    2. Prevederile paragrafului 1 al acestui articol nu se aplicã asupra veniturilor, altele decât veniturile provenind din proprietãţile imobiliare aşa cum sunt definite în paragraful 2 al articolului 6 al acestei Convenţii, dacã primitorul unor astfel de venituri, fiind rezident al unui stat contractant, desfãşoarã activitate de afaceri în celãlalt stat contractant printr-un sediu permanent situat acolo sau exercitã în celãlalt stat profesii independente printr-o bazã fixã situatã acolo şi dreptul sau proprietatea în legãturã cu care venitul este plãtit sunt efectiv legate de un asemenea sediu permanent sau bazã fixã. În aceastã situaţie, se aplicã prevederile articolului 7 sau ale articolului 14 din prezenta convenţie, dupã caz.
    ART. 23
    Metode de eliminare a dublei impuneri
    1. Când un rezident al unui stat contractant realizeazã venituri care, în conformitate cu prevederile prezentei convenţii, sunt impozitate în celãlalt stat contractant, primul stat contractant menţionat va acorda ca deducere din impozitul pe venitul acelui rezident o sumã egalã cu impozitul pe venit plãtit în celãlalt stat contractant. Totuşi, aceastã deducere nu va putea depãşi în niciun caz acea parte a impozitului pe venit, astfel cum este calculatã înainte ca deducerea sã fie acordatã, care este atribuibilã venitului care poate fi impozitat în celãlalt stat contractant.
    2. În cazul Regatului Arabiei Saudite, metodele de eliminare a dublei impuneri nu vor împiedica aplicarea prevederilor regimului de colectare a Zakat-ului în ceea ce priveşte naţionalii saudiţi.
    ART. 24
    Procedura amiabilã
    1. Când o persoanã considerã cã datoritã mãsurilor luate de unul sau de ambele state contractante rezultã sau va rezulta pentru ea o impozitare care nu este conformã cu prevederile prezentei convenţii, ea poate, indiferent de cãile de atac prevãzute de legislaţia internã a acelor state, sã supunã cazul sãu autoritãţii competente a statului contractant al cãrui rezident este. Cazul trebuie prezentat în 3 ani de la prima notificare a acţiunii din care rezultã o impunere contrarã prevederilor prezentei convenţii.
    2. Autoritatea competentã se va strãdui, dacã reclamaţia pare întemeiatã şi dacã ea însãşi nu este în mãsurã sã ajungã la o soluţionare corespunzãtoare, sã rezolve cazul pe calea unei înţelegeri amiabile cu autoritatea competentã a celuilalt stat contractant în vederea evitãrii unei impozitãri care nu este în conformitate cu prezenta convenţie. Orice înţelegere realizatã va fi aplicatã indiferent de perioada de prescripţie prevãzutã în legislaţia internã a statelor contractante.
    3. Autoritãţile competente ale ambelor state contractante se vor strãdui sã rezolve prin înţelegere amiabilã orice dificultãţi sau dubii rezultate ca urmare a interpretãrii sau aplicãrii prezentei convenţii. De asemenea, acestea se pot consulta reciproc pentru eliminarea dublei impuneri, în cazuri care nu sunt prevãzute în prezenta convenţie.
    4. Autoritãţile competente ale statelor contractante pot comunica direct între ele în scopul realizãrii unei înţelegeri, în sensul paragrafelor precedente.
    ART. 25
    Schimbul de informaţii
    1. Autoritãţile competente ale statelor contractante vor face schimb de informaţii necesare aplicãrii prevederilor prezentei convenţii sau ale legislaţiilor interne ale statelor contractante privitoare la impozitele vizate de prezenta convenţie, în mãsura în care impozitarea la care se referã nu este contrarã prezentei convenţii. Schimbul de informaţii nu este limitat de articolul 1 al acestei convenţii. Orice informaţie obţinutã de un stat contractant va fi tratatã ca fiind confidenţialã în acelaşi mod ca şi informaţia obţinutã conform prevederilor legislaţiei interne a acelui stat şi va fi dezvãluitã numai persoanelor sau autoritãţilor (inclusiv instanţelor judecãtoreşti şi organelor administrative) însãrcinate cu stabilirea, încasarea, aplicarea, urmãrirea impozitelor sau soluţionarea contestaţiilor cu privire la impozitele care fac obiectul prezentei convenţii. Asemenea persoane sau autoritãţi vor folosi informaţia numai în astfel de scopuri. Acestea pot dezvãlui informaţia în procedurile judecãtoreşti sau în deciziile judiciare.
    2. Prevederile paragrafului 1 nu vor fi interpretate ca impunând unui stat contractant obligaţia:
    a) de a lua mãsuri administrative contrare legislaţiei şi practicii administrative a acelui sau a celuilalt stat contractant;
    b) de a furniza informaţii care nu pot fi obţinute pe baza legislaţiei sau în cadrul practicii administrative normale a acelui sau a celuilalt stat contractant;
    c) de a furniza informaţii care ar dezvãlui un secret comercial, de afaceri, industrial sau profesional ori un procedeu de fabricaţie sau informaţii a cãror divulgare ar fi contrarã ordinii publice.
    ART. 26
    Membrii misiunilor diplomatice şi ai posturilor consulare
    Prevederile prezentei convenţii nu afecteazã privilegiile fiscale de care beneficiazã membrii misiunilor diplomatice sau ai posturilor consulare în virtutea regulilor generale ale dreptului internaţional sau a prevederilor unor acorduri speciale.
    ART. 27
    Alte prevederi
    Prevederile prezentei convenţii nu afecteazã aplicarea prevederilor legislaţiei interne vizând evaziunea fiscalã şi evitarea plãţii impozitelor privind limitarea cheltuielilor şi a oricãror deduceri care apar din tranzacţii între întreprinderi ale unui stat contractant şi întreprinderi situate în celãlalt stat contractant, dacã scopul principal sau unul dintre scopurile principale ale înfiinţãrii unor astfel de întreprinderi sau a tranzacţiilor realizate între acestea a fost de a obţine beneficii de pe urma prezentei convenţii care altfel nu ar fi putut fi obţinute.
    ART. 28
    Intrarea în vigoare
    1. Fiecare dintre statele contractante va notifica celuilalt pe cãi diplomatice îndeplinirea procedurilor legale interne necesare intrãrii în vigoare a prezentei convenţii. Convenţia va intra în vigoare în prima zi a celei de-a doua luni urmãtoare lunii în care a fost primitã ultima din aceste notificãri.
    2. Prevederile convenţiei se vor aplica:
    a) în ceea ce priveşte impozitele reţinute la sursã, pentru sumele plãtite în sau dupã prima zi a lunii ianuarie imediat urmãtoare datei la care convenţia intrã în vigoare; şi
    b) în ceea ce priveşte alte impozite, pentru anii fiscali începând la sau dupã prima zi a lunii ianuarie imediat urmãtoare datei la care convenţia intrã în vigoare.
    ART. 29
    Denunţarea
    1. Prezenta convenţie va rãmâne în vigoare pe o perioadã nedeterminatã. Fiecare dintre statele contractante poate denunţa convenţia pe cãi diplomatice prin remiterea cãtre celãlalt stat contractant a unei notificãri scrise de denunţare nu mai târziu de a 30-a zi a lunii iunie a oricãrui an calendaristic, începând la 5 ani dupã anul în care convenţia a intrat în vigoare.
    2. În aceastã situaţie, convenţia va înceta sã se aplice:
    a) în ceea ce priveşte impozitele reţinute la sursã, pentru sumele plãtite dupã sfârşitul anului calendaristic în care a fost remisã o astfel de notificare; şi
    b) în ceea ce priveşte alte impozite, pentru anii fiscali începând dupã sfârşitul anului calendaristic în care a fost remisã o astfel de notificare.
    Drept care, subsemnaţii, autorizaţi în bunã şi cuvenitã formã, au semnat prezenta convenţie.
    Semnatã la Riad la 26 aprilie 2011, în douã exemplare în limbile românã, arabã şi englezã, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergenţe în interpretare, textul în limba englezã va prevala.

                 Pentru Guvernul României,
                     Teodor Baconschi,
                ministrul afacerilor externe

          Pentru Guvernul Regatului Arabiei Saudite,
                Hamad Bin Sulaiman Al-Bazai,
                  viceministrul finanţelor


                              PROTOCOL
         la Convenţia dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului
     Arabiei Saudite pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii
               fiscale cu privire la impozitele pe venit

    La semnarea Convenţiei încheiate astãzi între Guvernul României şi Guvernul Regatului Arabiei Saudite pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, s-a convenit ca urmãtoarele prevederi suplimentare sã facã parte integrantã din prezenta convenţie.
Se înţelege cã:
    1. Cu referire la subparagraful d) al paragrafului 1 al articolului 3, termenul "persoanã" include de asemenea statul şi unitãţile administrativ-teritoriale ori subdiviziunile administrative sau autoritãţile locale ale acestuia.
    2. Cu referire la articolele 5 şi 7, profiturile obţinute de o întreprindere a unui stat contractant din exportul de mãrfuri cãtre celãlalt stat contractant nu sunt impozabile în celãlalt stat contractant. Atunci când contractele de export includ alte activitãţi desfãşurate în celãlalt stat contractant printr-un sediu permanent, profiturile obţinute din astfel de activitãţi sunt impozabile în celãlalt stat contractant.
    Drept care subsemnaţii, autorizaţi în bunã şi cuvenitã formã, au semnat prezentul protocol.
    Semnat la Riad, la 26 aprilie 2011, în douã exemplare în limbile românã, arabã şi englezã, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergenţe în interpretare, textul în limba englezã va prevala.

            Pentru Guvernul României,
                Teodor Baconschi,
           ministrul afacerilor externe

     Pentru Guvernul Regatului Arabiei Saudite,
            Hamad Bin Sulaiman Al-Bazai,
              viceministrul finanţelor


                       ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016