Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 259 din 23 iunie 2006  pentru modificarea si completarea   Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice    Twitter Facebook

LEGE nr. 259 din 23 iunie 2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 3 iulie 2006

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

ART. I
<>Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 din 24 iulie 2001, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. La articolul 1, alineatul (2) va avea urmãtorul cuprins:
"(2) În sensul prezentei legi, monumentele istorice sunt bunuri imobile, construcţii şi terenuri situate pe teritoriul României, semnificative pentru istoria, cultura şi civilizaţia naţionalã şi universalã."
2. La articolul 1, dupã alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4) cu urmãtorul cuprins:
"(4) Pot fi clasate ca monumente istorice bunurile imobile situate în afara graniţelor, proprietãţi ale statului român, cu respectarea legislaţiei statului pe teritoriul cãruia se aflã."
3. La articolul 4, alineatele (2), (4), (5), (6), (7) şi (8) vor avea urmãtorul cuprins:
"(2) Monumentele istorice proprietate publicã a statului sau a unitãţilor administrativ-teritoriale sunt inalienabile, imprescriptibile şi insesizabile; aceste monumente istorice pot fi date în administrare instituţiilor publice, pot fi concesionate, date în folosinţã gratuitã instituţiilor de utilitate publicã sau închiriate, în condiţiile legii, cu avizul Ministerului Culturii şi Cultelor sau, dupã caz, al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor.
..............................................................
(4) Monumentele istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat pot fi vândute numai în condiţiile exercitãrii dreptului de preemţiune ale statului român, prin Ministerul Culturii şi Cultelor, pentru monumentele istorice clasate în grupa A, sau prin serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor, pentru monumentele istorice clasate în grupa B, ori al unitãţilor administrativ-teritoriale, dupã caz, potrivit prezentei legi, sub sancţiunea nulitãţii absolute a vânzãrii.
(5) Proprietarii, persoane fizice sau juridice de drept privat, care intenţioneazã sã vândã monumente istorice, transmit serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor înştiinţarea privind intenţia de vânzare, însoţitã de documentaţia stabilitã prin ordin al ministrului culturii şi cultelor.
(6) Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor transmit Ministerului Culturii şi Cultelor înştiinţarea, documentaţia şi propunerea de rãspuns, în termen de 5 zile lucrãtoare de la primirea acestora.
(7) Termenul de exercitare a dreptului de preemţiune al statului este de maximum 25 de zile de la data înregistrãrii înştiinţãrii, documentaţiei şi a propunerii de rãspuns la Ministerul Culturii şi Cultelor sau, dupã caz, la serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor; titularii dreptului de preemţiune vor prevedea în bugetul propriu sumele necesare destinate exercitãrii dreptului de preemţiune; valoarea de achiziţionare se negociazã cu vânzãtorul.
(8) În cazul în care Ministerul Culturii şi Cultelor sau serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor nu îşi exercitã dreptul de preemţiune în termenul prevãzut la alin. (7), acest drept se transferã autoritãţilor publice locale, care îl pot exercita în maximum 15 zile."
4. La articolul 4, dupã alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (8^1), cu urmãtorul cuprins:
"(8^1) Comunicãrile privind neexercitarea dreptului de preemţiune au termen de valabilitate pentru întregul an calendaristic în care au fost emise, inclusiv pentru situaţiile în care monumentul istoric este vândut de mai multe ori."
5. Dupã articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4^1, cu urmãtorul cuprins:
"Art. 4^1. - În actele de înstrãinare, concesionare, închiriere, dare în administrare sau dare în folosinţã gratuitã a monumentelor istorice se va menţiona regimul de monument istoric al imobilelor şi obligaţia protejãrii acestora potrivit prezentei legi."
6. La articolul 8, alineatele (1) şi (2) vor avea urmãtorul cuprins:
"Art. 8. - (1) Pentru fiecare monument istoric se instituie zona sa de protecţie, delimitatã pe baza reperelor topografice, geografice sau urbanistice, în funcţie de trama stradalã, relief şi caracteristicile monumentului istoric, dupã caz, prin care se asigurã conservarea integratã şi punerea în valoare a monumentului istoric şi a cadrului sãu construit sau natural.
(2) Delimitarea şi instituirea zonei de protecţie se realizeazã, simultan cu clasarea bunului imobil ca monument istoric, în condiţiile legii."
7. La articolul 8, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmãtorul cuprins:
"(2^1) Autoritãţile publice locale competente vor include în planurile urbanistice şi în regulamentele aferente zonele de protecţie delimitate conform alin. (2)."
8. La articolul 8, alineatul (4) se abrogã.
9. Denumirea capitolului II al titlului II va avea urmãtorul cuprins:
"CAPITOLUL II
Inventarierea şi clasarea monumentelor istorice"
10. Articolul 11 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 11. - (1) Inventarierea monumentelor istorice reprezintã acţiunea de strângere a totalitãţii informaţiilor, documentelor, studiilor, cercetãrilor şi a documentaţiilor cu privire la identificarea imobilelor susceptibile de a dobândi calitatea de monument istoric, a imobilelor clasate ca monumente istorice, a monumentelor istorice declasate, precum şi a celor distruse sau dispãrute.
(2) Inventarul monumentelor istorice reprezintã o bazã de date, actualizatã permanent prin operaţiunile necesare de corelare, în vederea asigurãrii unei informãri permanente şi exacte în legãturã cu situaţia imobilelor monumente istorice.
(3) Clasarea este procedura prin care se conferã regim de monument istoric unui bun imobil conform art. 7.
(4) Inventarierea şi clasarea se realizeazã potrivit dispoziţiilor prevãzute de prezenta lege şi în conformitate cu normele metodologice de inventariere şi clasare a monumentelor istorice, aprobate prin ordin al ministrului culturii şi cultelor.
(5) Pentru realizarea inventarierii monumentelor istorice, autoritãţile şi instituţiile publice competente comunicã serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor, la solicitarea acestora, date privind situaţia juridicã a imobilelor."
11. La articolul 12 alineatul (1) punctul 2, literele a) şi c) vor avea urmãtorul cuprins:
"a) proprietarului bunului imobil;
..............................................................
c) Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, a Comisiei Naţionale de Arheologie sau a Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor;".
12. La articolul 12 alineatul (1) punctul 2, dupã litera d) se introduce o nouã literã, litera e), cu urmãtorul cuprins:
"e) instituţiilor publice cu atribuţii în domeniu."
13. La articolul 12, alineatele (2) şi (4) vor avea urmãtorul cuprins:
"(2) Dosarul de clasare sau de declasare este întocmit de serviciile deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor, de regulã, prin experţi autorizaţi sau specialişti atestaţi înscrişi în registrele Ministerului Culturii şi Cultelor şi se înainteazã compartimentului de specialitate din Ministerul Culturii şi Cultelor, care îl analizeazã şi îl prezintã, dupã caz, Comisiei Naţionale de Arheologie şi/sau Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice spre analizã şi propuneri. Secretarul Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice elaboreazã proiectul de ordin de clasare sau de declasare, pe care îl înainteazã ministrului culturii şi cultelor spre aprobare.
..............................................................
(4) Comunicarea de clasare sau de declasare, respectiv, dupã caz, rãspunsul motivat privind neclasarea sau nedeclasarea, se comunicã proprietarului şi titularilor altor drepturi reale, precum şi autoritãţii administraţiei publice locale de cãtre serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor, în termen de cel mult 30 de zile de la data primirii lor de la Ministerul Culturii şi Cultelor sau de la publicarea lor în Monitorul Oficial al României, Partea I, dupã caz."
14. Articolul 13 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 13. - (1) Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor au obligaţia de a comunica de îndatã proprietarului, titularului dreptului de administrare sau, respectiv, titularului altui drept real asupra bunului imobil declanşarea procedurii de clasare sau de declasare.
(2) De la data comunicãrii cãtre proprietar sau cãtre titularul altor drepturi reale a declanşãrii procedurii de clasare şi pânã la publicarea ordinului de clasare sau pânã la comunicarea neclasãrii, dupã caz, dar nu mai mult de 12 luni, bunului imobil în cauzã i se aplicã regimul juridic al monumentelor istorice."
15. La articolul 14, alineatele (1), (6) şi (7) vor avea urmãtorul cuprins:
"Art. 14. - (1) Comunicarea de clasare, de declasare sau rãspunsul privind neclasarea sau nedeclasarea pot fi contestate de proprietarul bunului imobil în cauzã la Ministerul Culturii şi Cultelor în termen de 30 de zile de la data comunicãrii; contestaţia se soluţioneazã în termen de 30 de zile de la înregistrare.
..............................................................
(6) La data rãmânerii definitive a comunicãrii de declasare sau de la data comunicãrii rãspunsului privind neclasarea, regimul de monument istoric al bunului înceteazã, iar reluarea procedurii de clasare sau de declasare nu poate interveni înainte de 3 ani, în absenţa descoperirii unor elemente noi care sã o justifice.
(7) În situaţia introducerii unei acţiuni în contencios administrativ împotriva ordinului de clasare sau a comunicãrii declanşãrii procedurii de clasare, pânã la pronunţarea unei hotãrâri judecãtoreşti rãmase definitive şi irevocabile, asupra bunului imobil în cauzã se aplicã regimul juridic al monumentelor istorice."
16. La articolul 15, alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 15. - (1) Ordinul de clasare sau de declasare se publicã, prin grija Ministerului Culturii şi Cultelor, în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 15 zile de la rãmânerea definitivã."
17. Articolul 17 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 17. - (1) Monumentele istorice, zonele de protecţie şi zonele construite protejate, definite potrivit legii, se evidenţiazã în planurile de amenajare a teritoriului şi în planurile urbanistice ale unitãţilor administrativ-teritoriale.
(2) În condiţiile legii şi în baza avizului Ministerului Culturii şi Cultelor, în scopul protejãrii valorilor de patrimoniu cultural ce au determinat instituirea zonei construite protejate, autoritãţile publice locale pot institui servituţi, pot interzice desfiinţarea sau modificarea construcţiilor.
(3) Calitatea de monument istoric, precum şi cea de zonã construitã protejatã, de oraş istoric sau de sat istoric se marcheazã printr-un însemn distinctiv amplasat de reprezentanţii primãriilor pe monumentul istoric, la intrarea în zona construitã protejatã sau în oraşul istoric ori satul istoric, dupã caz, în conformitate cu normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului culturii şi cultelor. Costul însemnelor distinctive se suportã de cãtre autoritãţile publice locale."
18. Articolul 18 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 18. - (1) În sensul prezentei legi, prin declasare se înţelege radierea din Lista monumentelor istorice a unui bun imobil sau a unei pãrţi din acesta, prin menţionarea în listã a ordinului de declasare.
(2) Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor comunicã proprietarului, titularului dreptului de administrare sau titularului altui drept real asupra monumentului istoric declasat, dupã caz, în maximum 5 zile de la publicarea ordinului de declasare, efectuarea radierii.
(3) Declasarea monumentelor istorice urmeazã aceeaşi procedurã ca cea prevãzutã pentru clasare. Ea este declanşatã din oficiu în oricare dintre situaţiile urmãtoare:
a) descãrcarea de sarcinã arheologicã, în cazul siturilor arheologice, conform avizului Comisiei Naţionale de Arheologie;
b) dispariţia monumentului istoric;
c) constatarea pierderii calitãţii de monument istoric a imobilului.
(4) Erorile materiale din Lista monumentelor istorice pot fi îndreptate din oficiu sau în urma solicitãrii oricãrei persoane interesate."
19. Articolul 20 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 20. - (1) Clasarea de urgenţã este procedura excepţionalã prin care un bun imobil aflat în pericol iminent de distrugere sau de alterare fizicã este clasat în grupa A sau B, dupã caz, în vederea luãrii mãsurilor urgente necesare pentru salvarea sa.
(2) Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor pot declanşa procedura de clasare de urgenţã, din oficiu sau la solicitarea oricãrei persoane interesate.
(3) Declanşarea procedurii de clasare de urgenţã se efectueazã în maximum 3 zile de la identificarea situaţiei imobilului sau înregistrarea solicitãrii privind situaţia imobilului, pe baza notei de constatare elaborate de delegatul serviciului public deconcentrat al Ministerului Culturii şi Cultelor al muzeului judeţean, respectiv al muzeului municipiului Bucureşti, sau al autoritãţilor administraţiei publice locale, dupã caz.
(4) Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor comunicã imediat în scris proprietarului bunului imobil declanşarea procedurii de clasare de urgenţã a imobilului în Lista monumentelor istorice. De la data comunicãrii declanşãrii procedurii de clasare de urgenţã pânã la finalizarea procedurii, imobilului i se aplicã regimul juridic al monumentelor istorice.
(5) Împotriva declanşãrii procedurii de clasare de urgenţã sau a ordinului de clasare de urgenţã, proprietarul se poate adresa instanţei de contencios administrativ.
(6) Pânã la soluţionarea litigiului, bunului imobil în cauzã i se aplicã regimul juridic al monumentelor istorice.
(7) La solicitarea serviciilor deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor, proprietarii imobilelor propuse pentru clasare din oficiu sau de urgenţã vor transmite acestora documentele necesare completãrii dosarului de clasare."
20. La articolul 21, alineatele (1) şi (3) vor avea urmãtorul cuprins:
"Art. 21. - (1) Lista monumentelor istorice cuprinde monumentele istorice clasate în grupa A sau B şi se întocmeşte de Institutul Naţional al Monumentelor Istorice.
..............................................................
(3) Lista monumentelor istorice stã la baza întocmirii cadastrului de specialitate al monumentelor istorice, a planurilor de amenajare a teritoriului şi a planurilor urbanistice."
21. La articolul 22, alineatele (1) şi (3) vor avea urmãtorul cuprins:
"Art. 22. - (1) Intervenţiile asupra monumentelor istorice se fac numai pe baza şi cu respectarea avizului emis de cãtre Ministerul Culturii şi Cultelor sau, dupã caz, de cãtre serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor.
..............................................................
(3) Autorizaţia de construire, autorizaţia de desfiinţare, precum şi autorizaţiile referitoare la intervenţiile prevãzute la alin. (2) se elibereazã numai pe baza şi în conformitate cu avizul Ministerului Culturii şi Cultelor sau, dupã caz, al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor şi cu celelalte avize, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare."
22. La articolul 22 alineatul (2), literele a) şi d) vor avea urmãtorul cuprins:
"a) toate lucrãrile de cercetare, conservare, construire, extindere, consolidare, restructurare, amenajãri peisagistice şi de punere în valoare, care modificã substanţa sau aspectul monumentelor istorice;
..............................................................
d) schimbãri ale funcţiunii sau destinaţiei monumentelor istorice, inclusiv schimbãrile temporare;".
23. Articolul 23 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 23. - (1) Intervenţiile care se efectueazã asupra imobilelor care nu sunt monumente istorice, dar care se aflã în zone de protecţie a monumentelor istorice sau în zone construite protejate se autorizeazã pe baza avizului Ministerului Culturii şi Cultelor sau, dupã caz, al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor şi a celorlalte avize, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
(2) Toate intervenţiile care se efectueazã asupra monumentelor istorice, altele decât cele de schimbare a funcţiunii sau a destinaţiei, de întreţinere sau de reparaţii curente, indiferent de sursa lor de finanţare şi de regimul de proprietate a imobilului, se fac sub inspecţia şi controlul propriu ale Ministerului Culturii şi Cultelor, respectiv ale serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor, cu personal atestat, în condiţiile legii.
(3) În condiţiile legii, în cazul realizãrii de lucrãri neautorizate, fãrã avize sau care încalcã avizele de specialitate, personalul de inspecţie abilitat are dreptul sã întrerupã lucrãrile pânã la intrarea în legalitate, sã aplice sancţiuni şi, dupã caz, sã dispunã revenirea la situaţia iniţialã şi sã sesizeze organele de cercetare penalã.
(4) Elaborarea expertizelor tehnice, a proiectelor de consolidare, restaurare, verificarea tehnicã a proiectelor şi dirigentarea lucrãrilor se efectueazã numai de experţi şi/sau specialişti atestaţi de cãtre Ministerul Culturii şi Cultelor, cu respectarea exigenţelor specifice domeniului monumentelor istorice şi a cerinţelor privind calitatea lucrãrilor în construcţii.
(5) Protejarea şi conservarea monumentelor istorice reprezentând descoperiri arheologice rãmase decopertate se face, în condiţiile legii, de cãtre investitori, sub coordonarea responsabilului ştiinţific al şantierului şi a instituţiei organizatoare."
24. Articolele 24-26 se abrogã.
25. La articolul 27, alineatul (4) va avea urmãtorul cuprins:
"(4) Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, potrivit prevederilor prezentei legi, Ministerul Culturii şi Cultelor organizeazã compartimente de specialitate în aparatul propriu, precum şi instituţii subordonate, având drept atribuţii activitãţile de cercetare, inventariere, avizare, inspecţie şi control, conservare, restaurare şi punere în valoare a monumentelor istorice."
26. Articolul 28 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 28. - (1) În vederea protejãrii monumentelor istorice Ministerul Culturii şi Cultelor îndeplineşte, direct sau prin serviciile sale publice deconcentrate ori prin alte instituţii publice subordonate, urmãtoarele atribuţii:
1. organizeazã sistemul naţional de cercetare, inventariere, clasare a monumentelor istorice, de elaborare a reglementãrilor din domeniu, de inspecţie şi control a monumentelor istorice;
2. avizeazã reglementãrile, normele şi metodologiile cu aplicabilitate pentru domeniul monumentelor istorice, în cazul în care acestea sunt elaborate de alte autoritãţi decât Ministerul Culturii şi Cultelor;
3. conferã, prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, regimul de monument istoric;
4. publicã Lista monumentelor istorice, întocmitã de Institutul Naţional al Monumentelor Istorice, în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi o actualizeazã, potrivit legii, la fiecare 5 ani;
5. face propuneri pentru cuprinderea în proiectul bugetului de stat a sumelor necesare în vederea finanţãrii cheltuielilor pentru protejarea monumentelor istorice;
6. emite avizele necesare în vederea eliberãrii autorizaţiilor de construire pentru lucrãrile şi intervenţiile asupra monumentelor istorice;
7. emite avizul privind regulamentele de construcţie din zonele de protecţie a monumentelor istorice şi în zonele construite protejate;
8. emite avizul privind studiile de fundamentare istorico-ştiinţificã pentru delimitarea zonelor de protecţie a monumentelor istorice sau a zonelor construite protejate, ale secţiunilor de specialitate din planurile de amenajare a teritoriului şi planurilor urbanistice, precum şi pentru proiectele de restaurare a monumentelor istorice;
9. emite avizul pentru Planul de amenajare a teritoriului naţional - secţiunea "Zone construite protejat", precum şi pentru secţiunile de specialitate din planurile de amenajare a teritoriului care au ca obiect monumente istorice sau zone construite protejate;
10. emite avizele pentru secţiunile de specialitate din planurile urbanistice generale ale unitãţilor administrativ-teritoriale, planurile urbanistice zonale, precum şi din planurile urbanistice de detaliu, care au ca obiect monumente istorice sau zone construite protejate;
11. emite avizele pentru intervenţii asupra imobilelor situate în zonele de protecţie a monumentelor istorice şi în zonele construite protejate, pentru care nu existã regulamente de construcţie avizate conform pct. 7;
12. iniţiazã, atunci când este necesar, sau solicitã consiliilor judeţene sau Consiliului General al Municipiului Bucureşti, dupã caz, exproprierea pentru cauzã de utilitate publicã a monumentelor istorice, în vederea salvãrii acestora de la distrugere şi degradare;
13. coordoneazã, prin diriginţi de specialitate ai Oficiului Naţional al Monumentelor Istorice, atestaţi de Ministerul Culturii şi Cultelor, lucrãrile de conservare, consolidare şi restaurare a monumentelor istorice, atunci când intervenţiile sunt finanţate total sau parţial din fondurile alocate de Ministerul Culturii şi Cultelor;
14. asigurã inspecţia şi controlul propriu la monumentele istorice privind starea lor de conservare şi respectarea avizelor de specialitate emise, precum şi controlul propriu al şantierelor având drept obiect monumentele istorice, indiferent de regimul de proprietate şi de grupa monumentului istoric, de natura operaţiunilor şi de sursa lor de finanţare;
15. constatã contravenţii şi aplicã sancţiuni prin împuterniciţii sãi şi ia mãsurile corespunzãtoare de sesizare a organelor de cercetare penalã, în cazul infracţiunilor;
16. instituie, în termen de 90 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi, Registrul specialiştilor, Registrul experţilor şi verificatorilor tehnici, precum şi Registrul operatorilor economici din domeniul protejãrii monumentelor istorice;
17. emite atestate pentru specialiştii şi experţii în domeniul protejãrii monumentelor istorice, în conformitate cu metodologia aprobatã prin ordin al ministrului culturii şi cultelor;
18. reglementeazã pentru domeniul monumentelor istorice funcţionarea operatorilor economici care au ca obiect de activitate efectuarea de cercetãri, proiectarea şi executarea de lucrãri la monumente istorice, în conformitate cu metodologia aprobatã prin ordin al ministrului culturii şi cultelor;
19. avizeazã reglementãrile, normele şi metodologiile elaborate de autoritãţile şi instituţiile publice abilitate, privind:
a) organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de educaţie, formare, specializare şi perfecţionare a specialiştilor din domeniul protejãrii monumentelor istorice;
b) prevenirea şi stingerea incendiilor la monumente istorice;
c) mãsurile de protecţie specialã a monumentelor istorice în caz de conflict armat, de protecţie împotriva actelor de terorism sau în situaţii de urgenţã;
d) stabilirea planurilor şi mãsurilor de prevenire a distrugerilor cauzate de calamitãţi sau dezastre naturale la monumente istorice;
e) înlãturarea sau diminuarea factorilor poluanţi la monumente istorice şi în zonele de protecţie a acestora;
f) elaborarea cadastrului monumentelor istorice;
20. avizeazã folosirea materialelor, tehnicilor şi tehnologiilor noi pentru restaurarea monumentelor istorice;
21. susţine, în condiţiile legii, programe şi proiecte de revitalizare şi punere în valoare a monumentelor istorice, hotãrãşte strategii şi cofinanţeazã programe şi publicaţii pentru animarea culturalã şi stimularea interesului public faţã de monumentele istorice;
22. instituie şi controleazã amplasarea însemnului distinctiv care atestã regimul de monument istoric al unui bun imobil, în vederea protejãrii sale în timp de pace sau de conflict armat;
23. colaboreazã cu organizaţiile neguvernamentale, în condiţiile legii, la realizarea de programe şi proiecte de protejare a monumentelor istorice;
24. asigurã funcţionarea, logistica, secretariatul şi sediul Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice şi, prin serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor, pentru comisiile regionale ale monumentelor istorice;
25. colaboreazã cu organismele internaţionale interesate şi participã, în cooperare cu acestea, la finanţarea programelor de protejare a monumentelor istorice, inclusiv a celor înscrise în Lista Patrimoniului Mondial;
26. exercitã, în numele statului, dreptul de preemţiune asupra monumentelor istorice clasate în grupa A;
27. iniţiazã, la propunerea Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice şi, dupã caz, a Comisiei Naţionale de Arheologie, proiecte de hotãrâre a Guvernului privind acordarea statutului de oraş istoric sau sat istoric;
28. finanţeazã editarea şi publicarea Revistei monumentelor istorice şi a Buletinului monumentelor istorice.
(2) În situaţii de urgenţã, stãri potenţial generatoare de situaţii de urgenţã, situaţii care privesc siguranţa naţionalã sau în alte situaţii excepţionale, Ministerul Culturii şi Cultelor poate emite avize de urgenţã pentru intervenţii asupra monumentelor istorice, fãrã consultarea Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice sau, dupã caz, a Comisiei Naţionale de Arheologie, cu condiţia ca intervenţiile sã fie reversibile.
(3) Pentru eliberarea avizelor prevãzute la alin. (1) pct. 6-10 nu se percep taxe sau tarife.
(4) Pentru eliberarea atestatelor, avizelor şi autorizaţiilor prevãzute la alin. (1) pct. 11, 17 şi 18 se percep taxe şi tarife, care se fac venit la Ministerul Culturii şi Cultelor sau la serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor şi se gestioneazã în regim extrabugetar, în condiţiile legii, exclusiv pentru acţiuni, proiecte şi programe în domeniul monumentelor istorice.
(5) Nivelul taxelor şi tarifelor care se percep potrivit alin. (3) se stabileşte prin ordin al ministrului culturii şi cultelor."
27. La articolul 29, alineatele (3), (4) şi (6) vor avea urmãtorul cuprins:
"(3) Principalele atribuţii ale Institutului Naţional al Monumentelor Istorice sunt:
a) actualizarea inventarului monumentelor istorice;
b) actualizarea periodicã a Listei monumentelor istorice;
c) elaborarea normelor şi metodologiilor specifice pentru domeniul monumentelor istorice, care se aprobã prin ordin al ministrului culturii şi cultelor;
d) elaborarea dosarelor pentru monumentele istorice propuse a fi incluse în Lista Patrimoniului Mondial;
e) gestionarea, în condiţiile legii, a fondurilor destinate inventarierii, elaborãrii normelor şi metodologiilor pentru monumente istorice, investigaţiilor, proiectelor-pilot, expertizelor tehnice, cercetãrilor şi studiilor specifice;
f) administrarea inventarului şi fondului documentar al monumentelor istorice - care cuprinde: arhiva, fototeca, fondul cartografic şi biblioteca monumentelor istorice - care sunt proprietatea publicã a statului român;
g) coordonarea activitãţii serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor şi a oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliarã privind realizarea inventarului şi a cadastrului de specialitate al monumentelor istorice, care au obligaţia includerii monumentelor istorice în planurile cadastrale şi în hãrţile topografice;
h) editarea Revistei monumentelor istorice şi a Buletinului monumentelor istorice, precum şi a altor publicaţii de specialitate, pe orice tip de suport;
i) colaborarea cu Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice pentru completarea inventarului, editarea unor publicaţii de specialitate şi pentru punerea în valoare a monumentelor istorice;
j) elaborarea şi actualizarea Listei monumentelor istorice distruse sau dispãrute;
k) gestionarea Registrului specialiştilor, Registrului experţilor şi verificatorilor tehnici, precum şi a procedurilor şi mecanismelor de atestare şi înscriere în acestea în conformitate cu metodologia aprobatã prin ordin al ministrului culturii şi cultelor;
l) constituirea şi actualizarea Registrului zonelor construite protejate.
(4) Institutul Naţional al Monumentelor Istorice organizeazã şi realizeazã şi alte activitãţi aducãtoare de venituri, specifice atribuţiilor sale, conform prevederilor legale, inclusiv prin încheierea de contracte cu persoane juridice sau fizice de specialitate, venituri pe care le gestioneazã în regim extrabugetar.
..............................................................
(6) Institutul Naţional al Monumentelor Istorice dezvoltã inventarul şi fondul documentar al monumentelor istorice, inclusiv prin achiziţii."
28. La articolul 29, dupã alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmãtorul cuprins:
"(7) Instituţiile publice cu atribuţii în domeniu colaboreazã cu serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor şi cu Institutul Naţional al Monumentelor Istorice pentru actualizarea inventarului şi fondului documentar al monumentelor istorice şi transmit acestora, la cerere, copii de pe documentele, studiile, cercetãrile şi publicaţiile privind monumentele istorice de care dispun."
29. La articolul 30, alineatul (3) va avea urmãtorul cuprins:
"(3) Principalele atribuţii ale Oficiului Naţional al Monumentelor Istorice sunt:
a) gestionarea, în condiţiile legii, a fondurilor destinate cercetãrii, expertizãrii şi executãrii lucrãrilor de consolidare-restaurare şi punere în valoare a monumentelor istorice finanţate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor şi încredinţate prin transfer Oficiului Naţional al Monumentelor Istorice;
b) fundamentarea, în conformitate cu normele privind creditarea, elaborate de Ministerul Culturii şi Cultelor şi aprobate prin hotãrâre a Guvernului, a necesarului de credite; propunerea prioritãţilor şi evaluarea documentaţiilor prezentate de persoanele de drept privat în vederea obţinerii de credite fãrã dobândã, cu dobândã redusã sau cu dobânda pieţei, pentru efectuarea de lucrãri de protejare la monumentele istorice deţinute;
c) gestionarea, prin acordarea de credite în conformitate cu prevederile lit. b), în regim extrabugetar, a sumelor provenite din aplicarea timbrului monumentelor istorice, precum şi din alte surse cu aceeaşi destinaţie, obţinute în condiţiile legii; sumele încasate din rambursãri de credite şi plãţi din dobânzi se utilizeazã în sistem revolving, cu acelaşi scop;
d) administrarea, în numele Ministerului Culturii şi Cultelor, a monumentelor istorice intrate cu orice titlu în proprietatea statului, altele decât cele administrate de alte instituţii publice; propunerea eficientizãrii acestora prin promovarea de proiecte şi programe de revitalizare, realizarea de parteneriate sau prin concesionare, dare în folosinţã gratuitã ori închiriere, în condiţiile legii;
e) predarea documentaţiilor pentru monumentele istorice la care au fost efectuate lucrãri şi recepţii finale Institutului Naţional al Monumentelor Istorice, pentru actualizarea inventarului monumentelor istorice şi arhivare;
f) punerea la dispoziţie Institutului Naţional al Monumentelor Istorice a documentelor şi informaţiilor deţinute, necesare actualizãrii inventarului monumentelor istorice;
g) elaborarea reglementãrilor, normelor şi metodologiilor specifice domeniului protejãrii monumentelor istorice privind conţinutul-cadru al documentaţiilor, tarifarea acestora, executarea lucrãrilor, organizarea achiziţiilor publice, contractarea şi decontarea lucrãrilor;
h) editarea pe orice tip de suport şi comercializarea materialelor privind protejarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice;
i) organizarea şi realizarea altor activitãţi specifice atribuţiilor sale, aducãtoare de venituri, conform prevederilor legale, inclusiv prin încheierea de contracte cu persoane juridice sau fizice de specialitate, pe care le gestioneazã în regim extrabugetar;
j) gestionarea Registrului operatorilor economici din domeniul protejãrii monumentelor istorice, precum şi a procedurilor şi mecanismelor de atestare şi înscriere în acestea, în conformitate cu metodologia aprobatã prin ordin al ministrului culturii şi cultelor."
30. Articolul 31 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 31. - În vederea realizãrii mãsurilor de protejare a monumentelor istorice, în termen de 60 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi, în cadrul serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor, prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, se înfiinţeazã şi se stabilesc atribuţiile Serviciului monumentelor istorice, încadrat cu personal specializat în domeniu."
31. La articolul 32, alineatele (1)-(3) vor avea urmãtorul cuprins:
"Art. 32. - (1) La data intrãrii în vigoare a prezentei legi, se reorganizeazã Comisia Naţionalã a Monumentelor Istorice, organism ştiinţific de specialitate, fãrã personalitate juridicã, cu rol consultativ în domeniul protejãrii monumentelor istorice, care funcţioneazã pe lângã Ministerul Culturii şi Cultelor.
(2) Comisia Naţionalã a Monumentelor Istorice propune strategiile şi avizarea metodologiilor, normativelor şi mãsurilor tehnico-ştiinţifice din domeniul protejãrii monumentelor istorice.
(3) Comisia Naţionalã a Monumentelor Istorice este formatã din 21 de membri, personalitãţi, specialişti şi experţi atestaţi în domeniul protejãrii monumentelor istorice."
32. La articolul 33, alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 33. - (1) Independenţa membrilor Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice în adoptarea propunerilor Comisiei este garantatã prin prezenta lege."
33. La articoul 34, alineatul (2) va avea urmãtorul cuprins:
"(2) Funcţia de secretar al Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice este îndeplinitã de şeful compartimentului de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor. Funcţiile de secretari ai secţiunilor de specialitate ale Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice sunt îndeplinite de specialişti din cadrul compartimentului de specialitate al Ministerului Culturii şi Cultelor."
34. Articolul 35 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 35. - (1) Comisia Naţionalã a Monumentelor Istorice are urmãtoarele atribuţii:
a) propune aprobarea strategiei naţionale privind protejarea monumentelor istorice, elaboratã de Institutul Naţional al Monumentelor Istorice;
b) formuleazã prioritãţile privind lucrãrile şi mãsurile necesare pentru asigurarea protejãrii monumentelor istorice, indiferent de situaţia lor juridicã şi de sursa de finanţare;
c) propune aprobarea, prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, a metodologiilor, normelor, normativelor şi reglementãrilor din domeniul protejãrii monumentelor istorice, elaborate de Ministerul Culturii şi Cultelor sau de instituţiile specializate din subordinea acestuia;
d) propune clasarea, declasarea, neclasarea sau nedeclasarea şi schimbarea grupei de clasare a monumentelor istorice;
e) propune criteriile de atestare a specialiştilor şi experţilor din domeniul protejãrii monumentelor istorice, precum şi criteriile de reglementare a activitãţii operatorilor economici cu activitate în domeniul protejãrii monumentelor istorice;
f) propune avizarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - secţiunea "Zone construite protejate";
g) propune avizarea pentru secţiunile de specialitate din planurile privind amenajarea teritoriului care au ca obiect monumentele istorice sau zone construite protejate;
h) propune avizul privind studiile de fundamentare istorico-ştiinţificã pentru delimitarea zonelor de protecţie a monumentelor istorice clasate în grupa A sau a zonelor construite protejate care cuprind monumente istorice clasate în grupa A, ale secţiunilor de specialitate din planurile de amenajare a teritoriului şi planurile urbanistice, precum şi pentru proiectele de restaurare a monumentelor istorice clasate în grupa A;
i) propune avizul pentru studiile de fundamentare şi secţiunile de specialitate din planurile urbanistice generale ale unitãţilor administrativ-teritoriale şi din planurile urbanistice zonale, precum şi pentru planurile urbanistice de detaliu, care au ca obiect monumente istorice clasate în grupa A sau zone construite protejate care cuprind monumente istorice clasate în grupa A;
j) propune avizul pentru documentaţiile privind intervenţiile asupra monumentelor istorice sau inscripţionarea monumentelor istorice, având la bazã texte avizate de organisme sau instituţii ştiinţifice de specialitate;
k) propune avizul pentru intervenţii asupra imobilelor situate în zonele de protecţie a monumentelor istorice şi în zonele construite protejate, pentru care nu existã regulamente de construcţie avizate conform art. 28 alin. (1) pct. 7;
l) propune monumente istorice pentru a fi incluse în Lista patrimoniului cultural şi natural mondial, precum şi în Lista patrimoniului mondial în pericol, elaborate de UNESCO;
m) propune avizarea folosirii unor materiale, tehnici şi tehnologii noi pentru restaurarea monumentelor istorice, în baza documentaţiilor de specialitate;
n) propune programe de pregãtire a specialiştilor, precum şi planuri-cadru de învãţãmânt, de formare şi specializare în domeniul protejãrii monumentelor istorice.
(2) Atribuţiile Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice menţionate la alin. (1) lit. d), g), j) şi k) pot fi delegate comisiilor regionale ale monumentelor istorice, în condiţiile stabilite de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice.
(3) Membrii Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice şi ai comisiilor zonale ale monumentelor istorice primesc o indemnizaţie lunarã, pentru lunile în care comisiile se întrunesc, reprezentând 20% din indemnizaţia lunarã a unui secretar de stat, la care se adaugã decontarea cheltuielilor de participare la lucrãrile comisiilor."
35. Articolul 36 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 36. - (1) Comisiile regionale ale monumentelor istorice se reorganizeazã în comisii zonale ale monumentelor istorice pe lângã serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi, ca organisme ştiinţifice de specialitate descentralizate ale Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, fãrã personalitate juridicã, cu rol consultativ în domeniul protejãrii monumentelor istorice.
(2) Numãrul, teritoriul de competenţã, organizarea şi funcţionarea comisiilor zonale ale monumentelor istorice sunt stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, aprobat prin ordin al ministrului culturii şi cultelor.
(3) Comisiile zonale ale monumentelor istorice au câte 9 membri, iar preşedinţii acestora sunt membri ai Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice.
(4) Componenţa comisiilor zonale ale monumentelor istorice se aprobã prin ordin al ministrului culturii şi cultelor la propunerea compartimentului de specialitate din Ministerul Culturii şi Cultelor. În cadrul acestora vor fi incluşi arhitecţii şefi ai judeţelor, respectiv arhitectul şef al municipiului Bucureşti.
(5) Comisiile zonale ale monumentelor istorice au urmãtoarele atribuţii:
a) fundamenteazã şi propun elementele specifice strategiei regionale privind protejarea monumentelor istorice;
b) formuleazã prioritãţile pentru protejarea monumentelor istorice în plan regional, în vederea evaluãrii şi asigurãrii fondurilor necesare;
c) analizeazã şi propun Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice clasarea sau declasarea monumentelor istorice din regiunile lor de competenţã în grupa A sau B, dupã caz;
d) propun avizul privind documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului pentru instituirea, delimitarea şi reglementarea construirii zonelor de protecţie a monumentelor istorice clasate în grupa B sau a zonelor construite protejate cu monumente istorice clasate în grupa B;
e) propun avizarea studiilor de fundamentare din planurile de amenajare a teritoriului, planurile urbanistice generale, planurile urbanistice zonale ale localitãţilor care cuprind monumente istorice clasate în grupa B;
f) propun avizarea planurilor urbanistice de detaliu şi a proiectelor de execuţie în zonele de protecţie a monumentelor istorice din grupa A şi în zonele protejate cu monumente istorice clasate în grupa A, pentru care existã reglementãri avizate de Ministerul Culturii şi Cultelor;
g) propun avizul privind documentaţiile tehnice care cuprind lucrãri de cercetare, investigaţii expertize tehnice, proiecte tehnice şi detalii de execuţie pentru monumentele istorice clasate în grupa B;
h) propun avizul privind documentaţiile pentru lucrãri de întreţinere şi reparaţii curente la monumentele istorice clasate în grupa A, care nu aduc modificãri de arhitecturã ori ale componentelor artistice, în condiţiile în care lucrãrile se executã cu materiale şi tehnici de lucru specifice epocii de edificare a monumentului istoric;
i) îndeplinesc alte atribuţii date în competenţã, potrivit dispoziţiilor prevãzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice."
36. Articolul 37 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 37. - (1) În cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor se constituie, prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi, un colectiv de control pentru activitatea de protejare a monumentelor istorice.
(2) Colectivul de control pentru activitatea de protejare a monumentelor istorice are urmãtoarele atribuţii:
a) controleazã, în condiţiile legii, documentele şi documentaţiile de orice fel privind conservarea, restaurarea şi protejarea monumentelor istorice;
b) constatã încãlcarea prevederilor legale în domeniul conservãrii, restaurãrii şi protejãrii monumentelor istorice şi propune luarea mãsurilor legale ce se impun;
c) are acces, în condiţiile legii, la orice monument istoric, precum şi pe şantierele de cercetare sau de conservare-restaurare a monumentelor istorice; în acest scop, organele abilitate ale statului au obligaţia sã sprijine personalul colectivului în exercitarea atribuţiilor;
d) face propuneri de sancţionare, în condiţiile legii, a abaterilor constatate.
(3) În îndeplinirea atribuţiilor prevãzute la alin. (2), colectivul de control pentru activitatea de protejare a monumentelor istorice are dreptul sã solicite şi sã primeascã informaţii şi documente, în condiţiile legii, de la orice persoanã fizicã sau juridicã, aceasta având obligaţia de a da curs solicitãrii în termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii cererii."
37. La articolul 38 alineatul (1), literele b), f) şi k) vor avea urmãtorul cuprins:
"b) sã asigure paza, integritatea şi protecţia monumentelor istorice, sã ia mãsuri pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, sã asigure efectuarea lucrãrilor de conservare, consolidare, restaurare, reparaţii curente şi de întreţinere a acestora în condiţiile legii;
..............................................................
f) în cazul în care solicitã descãrcarea imobilului de sarcinã arheologicã, sã finanţeze sãpãtura, cercetarea arheologicã, elaborarea documentaţiei aferente, conservarea şi protejarea eventualelor vestigii descoperite cu ocazia efectuãrii cercetãrii arheologice;
..............................................................
k) sã permitã montarea şi sã întreţinã însemnul distinctiv care marcheazã calitatea de monument istoric a imobilului;".
38. La articolul 38, dupã alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmãtorul cuprins:
"(1^1) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. h), lucrãrile de construcţie ce fac obiectul autorizãrii, la monumentele istorice de categorie B, cu excepţia lucrãrilor la componentele artistice, pot fi efectuate şi de persoane fizice sau juridice neatestate, cu condiţia respectãrii avizelor de specialitate."
39. La articolul 39, alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 39. - (1) Pentru protejarea monumentelor istorice aflate în proprietatea privatã a persoanelor fizice sau juridice, Ministerul Culturii şi Cultelor, serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor şi autoritãţile administraţiei publice locale, dupã caz, pot asigura, la cererea proprietarilor, cu titlu gratuit, consultanţã de specialitate, în condiţiile legii."
40. La articolul 39, alineatele (2)-(5) se abrogã.
41. La articolul 40, alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 40. - (1) Contribuţia financiarã a statului, constând în sume alocate prin bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor cu destinaţia protejãrii monumentelor istorice, indiferent de deţinãtor, poate sã acopere total sau parţial costul lucrãrilor de protejare a monumentelor istorice."
42. Dupã articolul 40 se introduce un nou articol, articolul 40^1, cu urmãtorul cuprins:
"Art. 40^1. - (1) Costul lucrãrilor de proiectare, expertizare, conservare, reparare, consolidare, restaurare şi punere în valoare a monumentelor istorice, indiferent de grupa în care sunt clasate, ori a altor imobile din ansambluri sau situri istorice, aflate în proprietate publicã ori privatã, incluse în programe de importanţã naţionalã sau internaţionalã, stabilite prin hotãrâre a Guvernului iniţiatã la propunerea ministerelor implicate în realizarea acestora, poate fi acoperit integral ori parţial de la bugetul de stat sau al unitãţilor administrativ-teritoriale, prin bugetul ordonatorilor de credite care participã la realizarea programelor.
(2) Pentru acoperirea costului lucrãrilor prevãzute la alin. (1) nu este obligatorie constituirea de garanţii de cãtre beneficiarii contribuţiei.
(3) Lucrãrile prevãzute la alin. (1) sunt lucrãri de interes public naţional, pentru care nu se datoreazã taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism şi autorizaţiei de construire."
43. La articolul 42, alineatele (1) şi (2) vor avea urmãtorul cuprins:
"Art. 42. - (1) Proprietarii imobilelor monumente istorice, definite potrivit art. 3 lit. a) din prezenta lege, sunt scutiţi în totalitate de plata impozitului pe clãdiri, cu excepţia spaţiilor în care se desfãşoarã activitãţi economice sau comerciale.
(2) Pentru suprafaţa ocupatã la sol de imobilele prevãzute la alin. (1) nu se plãteşte impozitul pe teren."
44. La articolul 46 alineatul (1), dupã litera h) se introduce o nouã literã, litera i), cu urmãtorul cuprins:
"i) elaboreazã planurile anuale de gestiune şi protecţie a monumentelor istorice de pe teritoriul unitãţii administrativ-teritoriale care sunt înscrise în Lista patrimoniului mondial şi asigurã monitorizarea acestora prin personalul propriu."
45. La articolul 47, literele c)-e) vor avea urmãtorul cuprins:
"c) prevãd, în termen de 12 luni de la clasarea monumentelor istorice, fondurile bugetare necesare pentru elaborarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului şi a regulamentelor aferente;
d) elaboreazã regulamentele de urbanism pentru zonele de protecţie a monumentelor istorice şi pentru zonele construite protejate şi le aprobã numai pe baza şi în condiţiile avizului Ministerului Culturii şi Cultelor sau al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor, dupã caz;
e) elaboreazã sau, dupã caz, aprobã programe ori mãsuri administrative, bugetare sau fiscale speciale de prevenire a degradãrii monumentelor istorice şi a zonelor protejate din municipiul, oraşul sau comuna respectivã, cu respectarea avizului Ministerului Culturii şi Cultelor sau al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor, dupã caz;".
46. La articolul 47, dupã alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmãtorul cuprins:
"(2) La data emiterii autorizaţiilor de construcţie sau de desfiinţare, pentru lucrãri ce urmeazã a se executa la monumente istorice, în zonele de protecţie a acestora sau în zonele construite protejate, autoritãţile emitente ale autorizaţiilor transmit copii ale acestor documente serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor."
47. La articolul 49, literele b) şi d) vor avea urmãtorul cuprins:
"b) iniţiazã, cu avizul Ministerului Culturii şi Cultelor, procedura de expropriere pentru cauzã de utilitate publicã în vederea protejãrii monumentelor istorice, în situaţiile şi cu respectarea condiţiilor prevãzute de lege;
..............................................................
d) elibereazã autorizaţii de construire sau de desfiinţare pentru monumente istorice şi pentru imobile aflate în zona de protecţie a monumentelor istorice sau în zonele construite protejate, numai pe baza şi în condiţiile avizului Ministerului Culturii şi Cultelor sau ale serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor, dupã caz."
48. La articolul 50, alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 50. - (1) Protejarea monumentelor istorice se finanţeazã de proprietarii sau deţinãtorii acestora şi poate fi cofinanţatã din fonduri asigurate de la bugetul de stat, bugetele locale sau din alte surse."
49. La articolul 52, alineatele (3) şi (4) vor avea urmãtorul cuprins:
"(3) Timbrul monumentelor istorice este obligatoriu pentru:
a) cãrţile poştale ilustrate, plicurile, mãrcile poştale, hãrţile, pliantele, broşurile, revistele, ghidurile turistice, cãrţile, albumele, atlasele, enciclopediile, filmele artistice şi documentare, casetele video, compact-discurile, diapozitivele, videoclipurile, cardurile bancare şi cartelele telefonice comercializate în România, reprezentând monumente istorice individualizate sau în ansambluri, prin imagini fotografice sau reprezentãri grafice de interior sau exterior;
b) biletele de intrare, inclusiv taxele de fotografiere sau de filmare, pentru monumentele istorice puse la dispoziţie publicului, în totalitate ori în parte, aflate în proprietatea sau în folosinţa persoanelor juridice de drept privat care desfãşoarã activitãţi economice;
c) biletele de intrare la manifestãrile culturale, sportive sau de agrement, târguri şi expoziţii desfãşurate în spaţii situate în zona de protecţie a acestora sau în zonele construite protejate;
d) activitãţile de cazinou, jocuri de noroc şi jocuri mecanice.
(4) Timbrul monumentelor istorice se percepe de la operatorii economici, editori sau producãtori, de la proprietari, titulari ai dreptului de administrare sau ai altor drepturi reale asupra imobilelor situate în zona de protecţie a monumentelor istorice în zonele construite protejate sau de la beneficiarii veniturilor realizate, dupã caz."
50. La articolul 52, dupã alineatul (4) se introduc douã noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu urmãtorul cuprins:
"(5) Se excepteazã de la plata timbrului muzeele care funcţioneazã în clãdiri monumente istorice sau în zone de protecţie ale acestora.
(6) Prin derogare de la prevederile alin. (3) şi (4), pot fi exceptaţi de la plata taxei timbrului monumentelor istorice operatorii economici care, prin activitãţile pe care le desfãşoarã, contribuie la protejarea monumentelor istorice, cu o sumã cel puţin egalã celei pe care o datoreazã la plata taxei timbrului monumentelor istorice."
51. Articolul 53 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 53. - (1) Fondurile obţinute din aplicarea timbrului monumentelor istorice se utilizeazã de cãtre Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice în mod exclusiv pentru:
a) acordarea de credite în condiţiile art. 30 alin. (3) lit. b) şi c), cu prioritate pentru lucrãri de intervenţie urgentã la monumente istorice, în funcţie de strategia protejãrii monumentelor istorice;
b) finanţarea elaborãrii de reglementãri tehnico-economice, de norme şi metodologii privind elaborarea de documentaţii specifice, executãrii de lucrãri, realizãrii de achiziţii, contractãrii şi decontãrii de lucrãri privind monumentele istorice;
c) finanţarea unor amenajãri în vederea pregãtirii monumentelor istorice pentru vizitare gratuitã, precum şi pentru realizarea unor programe sau proiecte culturale.
(2) Cuantumul timbrului monumentelor istorice se stabileşte prin hotãrâre a Guvernului şi se actualizeazã, anual, prin ordin al ministrului culturii şi cultelor."
52. La articolul 56, alineatele (1) şi (2) vor avea urmãtorul cuprins:
"Art. 56. - (1) Constituie contravenţii la regimul de protejare a monumentelor istorice urmãtoarele fapte, dacã, potrivit legii, nu constituie infracţiuni:
a) executarea de lucrãri asupra unui imobil dupã declanşarea procedurii de clasare sau asupra unui monument istoric, fãrã avizul Ministerului Culturii şi Cultelor;
b) încãlcarea de cãtre proprietar sau de cãtre titularul dreptului de administrare a unui monument istoric a obligaţiilor prevãzute la art. 38;
c) nevirarea contravalorii timbrului monumentelor istorice, precum şi a taxelor şi tarifelor prevãzute de prezenta lege;
d) organizarea manifestãrilor prevãzute la art. 8 alin. (5) şi (6), în lipsa acordului autoritãţii competente;
e) neprecizarea în certificatul de urbanism a necesitãţii obţinerii avizului Ministerului Culturii şi Cultelor sau a serviciilor deconcentrate ale acestuia, dupã caz, pentru lucrãrile propuse la monumente istorice în zona de protecţie a acestora ori în zonele protejate;
f) eliberarea autorizaţiilor de construire sau de desfiinţare pentru lucrãri la monumente istorice în zonele protejate fãrã avizul Ministerului Culturii şi Cultelor ori a serviciilor deconcentrate, dupã caz.
(2) Contravenţiile prevãzute la alin. (1) lit. a), e) şi f) se sancţioneazã cu amendã de la 5.000 lei la 10.000 lei, iar cele menţionate la alin. (1) lit. b)-d) se sancţioneazã cu amendã de la 4.000 lei la 8.000 lei."
53. Dupã articolul 56 se introduce un nou articol, articolul 56^1, cu urmãtorul cuprins:
"Art. 56^1. - Nivelul amenzilor prevãzute la art. 56 poate fi actualizat prin hotãrâre a Guvernului."
54. Articolul 58 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 58. - Contravenţiilor prevãzute la <>art. 56 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 180/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare."
55. Articolul 60 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 60. - (1) Lista cuprinzând monumentele, ansamblurile şi siturile istorice, aprobatã de Comisia Naţionalã a Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice în anii 1991-1992, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, rãmâne în vigoare. În termen de 3 ani de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi, Institutul Naţional al Monumentelor Istorice va actualiza Lista monumentelor istorice, potrivit atribuţiilor stabilite prin art. 29 alin. (3).
(2) Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor sunt obligate sã înştiinţeze, în scris, proprietarii sau titularii drepturilor reale asupra monumentelor istorice despre regimul juridic special al imobilelor în cauzã şi sã le transmitã obligaţia privind folosinţa monumentului istoric."
56. Articolele 61 şi 63 se abrogã.
ART. II
În cuprinsul actelor normative în vigoare sintagma Lista cuprinzând monumentele istorice se înlocuieşte cu sintagma Lista monumentelor istorice.
ART. III
În termen de 3 luni de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi, în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române din Ministerul Administraţiei şi Internelor se organizeazã structuri specializate în prevenirea, descoperirea şi urmãrirea faptelor ilegale care privesc monumentele istorice, zonele de protecţie ale acestora, precum şi zonele construite protejate.
ART. IV
În termen de 3 luni de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi, autoritãţile administraţiei publice centrale şi locale comunicã Ministerului Culturii şi Cultelor monumentele istorice şi zonele de protecţie pe care le propun în vederea declarãrii de interes public naţional sau local, potrivit legii.
ART. V
<>Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouã numerotare.

Aceastã lege a fost adoptatã de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicatã.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
BOGDAN OLTEANU

PREŞEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

Bucureşti, 23 iunie 2006.
Nr. 259.

-------

Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Tags: Monitorul Oficial, Acte Monitorul Oficial, Lege, Parlamentul Romaniei, LEGE nr. 259 din 23 iunie 2006

ComentariiNume
Email
Comentariu

Maximum 3000 caractere.
Cod securitate:
Cod de securitate
Fii primul care comenteaza.
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice