Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 258 din 14 decembrie 2010  pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului    Twitter Facebook
Cautare document

LEGE nr. 258 din 14 decembrie 2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 17 decembrie 2010
    Parlamentul României adoptã prezenta lege.

    ART. I
    <>Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 15 septembrie 2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:

    1. La articolul 1, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 1. - (1) Instituţia Avocatul Poporului are drept scop apãrarea drepturilor şi libertãţilor persoanelor fizice în raporturile acestora cu autoritãţile publice."

    2. Articolul 4 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 4. - Autoritãţile publice sunt obligate sã comunice sau, dupã caz, sã punã la dispoziţia instituţiei Avocatul Poporului, în condiţiile legii, informaţiile, documentele sau actele pe care le deţin în legãturã cu petiţiile care au fost adresate instituţiei Avocatul Poporului, acordându-i sprijin pentru exercitarea atribuţiilor sale."

    3. La articolul 5, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 5. - (1) Avocatul Poporului prezintã, în şedinţa comunã a celor douã Camere ale Parlamentului, rapoarte, anual sau la cererea acestora. Rapoartele trebuie sã cuprindã informaţii cu privire la activitatea instituţiei Avocatul Poporului. Ele pot conţine recomandãri privind modificarea legislaţiei sau mãsuri de altã naturã pentru ocrotirea drepturilor şi libertãţilor persoanelor fizice."

    4. La articolul 9, dupã alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmãtorul cuprins:
    "(4) Avocatul Poporului, îndeplinind condiţiile de numire prevãzute pentru judecãtori la Curtea Constituţionalã, la data pensionãrii sau recalculãrii pensiei anterior stabilite, beneficiazã de pensie calculatã similar cu cea a judecãtorilor Curţii Constituţionale."

    5. La articolul 11, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 11. - (1) Adjuncţii Avocatului Poporului sunt numiţi pe o duratã de 5 ani de cãtre birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, la propunerea Avocatului Poporului, cu avizul comisiilor juridice ale celor douã Camere ale Parlamentului. Condiţiile pentru ocuparea funcţiei de adjunct al Avocatului Poporului se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiei Avocatul Poporului."

    6. La articolul 11, dupã alineatul (1) se introduc şapte noi alineate, alineatele (1^1)-(1^7), cu urmãtorul cuprins:
    "(1^1) Funcţia de adjunct al Avocatului Poporului este asimilatã funcţiei de secretar de stat.
    (1^2) Mandatul adjuncţilor Avocatului Poporului se exercitã de la data depunerii, în faţa Avocatului Poporului şi a câte unui membru al birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, împuternicit pentru aceasta, a urmãtorului jurãmânt: Jur sã respect Constituţia şi legile ţãrii şi sã apãr drepturile şi libertãţile cetãţenilor, îndeplinindu-mi cu bunã-credinţã şi imparţialitate atribuţiile de adjunct al Avocatului Poporului. Aşa sã-mi ajute Dumnezeu!
    (1^3) Jurãmântul poate fi depus şi fãrã formula religioasã.
    (1^4) Refuzul depunerii jurãmântului împiedicã intrarea în funcţie a adjunctului Avocatului Poporului şi deschide procedura pentru numirea în funcţie a altei persoane.
    (1^5) Mandatul dureazã pânã la depunerea jurãmântului de cãtre noii adjuncţi ai Avocatului Poporului şi poate fi reînnoit o singurã datã.
    (1^6) Perioada de îndeplinire a funcţiei de adjunct al Avocatului Poporului de cãtre absolvenţi ai facultãţilor cu profil juridic constituie vechime în magistraturã. Perioada de îndeplinire a funcţiei de adjunct al Avocatului Poporului de cãtre absolvenţi ai facultãţilor cu alt profil decât cel juridic constituie vechime în specialitatea studiilor absolvite.
    (1^7) Demisia, incompatibilitatea, imposibilitatea îndeplinirii funcţiei sau decesul se constatã de cãtre Avocatul Poporului şi se comunicã birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, în cel mult 30 de zile de la apariţia cauzei care determinã încetarea mandatului adjunctului. Pânã la numirea unui nou adjunct, atribuţiile sale vor fi delegate, prin ordin al Avocatului Poporului, unei persoane din cadrul personalului de specialitate."

    7. Articolul 12 se abrogã.

    8. Dupã articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 12^1, cu urmãtorul cuprins:
    "Art. 12^1. - Adjuncţii Avocatului Poporului îndeplinesc urmãtoarele atribuţii:
    a) coordoneazã activitatea din domeniul lor de activitate;
    b) informeazã Avocatul Poporului cu privire la activitatea din domeniul lor de activitate;
    c) repartizeazã petiţiile în cadrul domeniilor lor de activitate;
    d) avizeazã rapoartele, recomandãrile, precum şi orice alte acte supuse aprobãrii Avocatului Poporului;
    e) îndeplinesc, în ordinea stabilitã de Avocatul Poporului, atribuţiile acestuia în caz de imposibilitate temporarã a exercitãrii funcţiei;
    f) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite de Avocatul Poporului, în limitele legii."

    9. La articolul 13, literele b), c) şi i) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "b) decide asupra petiţiilor formulate de persoanele fizice lezate prin încãlcarea drepturilor sau libertãţilor acestora de cãtre autoritãţile administraţiei publice;
    c) verificã activitatea de rezolvare legalã a petiţiilor primite şi solicitã autoritãţilor sau funcţionarilor administraţiei publice în cauzã încetarea încãlcãrii drepturilor şi libertãţilor persoanelor fizice, repunerea în drepturi a petiţionarului şi repararea prejudiciilor;
    ..................................................................
    i) exercitã funcţia de ordonator principal de credite, atribuţie pe care o poate delega cu respectarea prevederilor legale privind finanţele publice;".

    10. La articolul 13, dupã litera i) se introduce o nouã literã, litera i^1), cu urmãtorul cuprins:
    "i^1) poate sesiza instanţa de contencios administrativ, în condiţiile legii contenciosului administrativ;".

    11. La articolul 13, litera j) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "j) îndeplineşte alte atribuţii prevãzute de lege."

    12. La articolul 13 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmãtorul cuprins:
    "(2) Avocatul Poporului poate delega exercitarea acestor atribuţii adjuncţilor sãi sau unor persoane cu funcţii de conducere din cadrul instituţiei."

    13. Articolul 14 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 14. - (1) Instituţia Avocatul Poporului îşi exercitã atribuţiile din oficiu sau la cererea persoanelor fizice, a societãţilor comerciale, a asociaţiilor sau a altor persoane juridice.
    (2) Petiţiile pot fi adresate de persoanele prevãzute la alin. (1), fãrã deosebire de cetãţenie, vârstã, sex, apartenenţã politicã sau convingeri religioase."

    14. Articolul 15 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 15. - (1) Petiţiile adresate instituţiei Avocatul Poporului trebuie sã se facã în scris şi sã indice numele şi domiciliul persoanei fizice lezate în drepturile şi libertãţile acesteia, drepturile şi libertãţile încãlcate, precum şi autoritatea administrativã ori funcţionarul public în cauzã. Petiţionarul trebuie sã dovedeascã întârzierea sau refuzul administraţiei publice de a soluţiona legal petiţia.
    (2) Nu pot fi luate în considerare petiţiile anonime, iar petiţiile îndreptate împotriva încãlcãrii drepturilor şi libertãţilor persoanelor fizice prin acte sau fapte ale autoritãţii administraţiei publice se adreseazã instituţiei Avocatul Poporului nu mai târziu de un an de la data la care aceste încãlcãri s-au produs ori de la data la care persoana în cauzã a luat cunoştinţã de ele.
    (3) Avocatul Poporului poate respinge motivat petiţiile vãdit nefondate sau poate cere date suplimentare pentru analiza şi soluţionarea petiţiilor.
    (4) Nu fac obiectul activitãţii instituţiei Avocatul Poporului şi vor fi respinse fãrã motivare petiţiile privind actele emise de Camera Deputaţilor, de Senat sau de Parlament, actele şi faptele deputaţilor şi senatorilor, ale Preşedintelui României, ale Curţii Constituţionale, ale preşedintelui Consiliului Legislativ, ale autoritãţii judecãtoreşti, precum şi ale Guvernului, cu excepţia legilor şi ordonanţelor."

    15. Articolul 16 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 16. - Petiţiile adresate instituţiei Avocatul Poporului sunt scutite de taxa de timbru."

    16. La articolul 17, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 17. - (1) Conducerea penitenciarelor, a centrelor de reeducare pentru minori, a spitalelor penitenciare, precum şi Ministerul Public şi organele de poliţie sunt obligate sã permitã, fãrã nicio restricţie, persoanelor care executã pedeapsa închisorii sau, dupã caz, se aflã arestate ori reţinute, precum şi minorilor aflaţi în centrele de reeducare sã se adreseze, în orice mod, instituţiei Avocatul Poporului cu privire la lezarea drepturilor şi libertãţilor lor, cu excepţia restrângerilor legale."

    17. Articolul 18 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 18. - În cazul în care instituţia Avocatul Poporului constatã cã soluţionarea petiţiei cu care a fost sesizatã este de competenţa autoritãţii judecãtoreşti, se poate adresa, dupã caz, ministrului justiţiei, Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Public sau preşedintelui instanţei de judecatã, care este obligat sã comunice mãsurile luate."

    18. Articolul 19 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 19. - În cazul sesizãrii privind excepţia de neconstituţionalitate a legilor şi ordonanţelor care se referã la drepturile şi libertãţile persoanelor fizice, Curtea Constituţionalã va solicita şi punctul de vedere al instituţiei Avocatul Poporului."

    19. La articolul 20, alineatul (1) se modificã va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 20. - (1) Avocatul Poporului şi adjuncţii acestuia au acces, în condiţiile legii, la informaţiile clasificate deţinute de autoritãţile publice, în mãsura în care le considerã necesare pentru soluţionarea petiţiilor care i-au fost adresate."

    20. La articolul 21, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 21. - (1) În exercitarea atribuţiilor sale, Avocatul Poporului emite recomandãri."

    21. La articolul 22, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 22. - (1) Avocatul Poporului, adjuncţii acestuia, precum şi personalul de specialitate al instituţiei Avocatul Poporului au dreptul sã facã anchete proprii, sã cearã autoritãţilor administraţiei publice orice informaţii sau documente necesare anchetei, sã audieze şi sã ia declaraţii de la conducãtorii autoritãţilor administraţiei publice şi de la orice funcţionar care poate da informaţiile necesare soluţionãrii petiţiei, în condiţiile prezentei legi."

    22. Articolul 23 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 23. - (1) În cazul în care, în urma examinãrii petiţiilor primite, se constatã cã petiţia persoanei fizice lezate este întemeiatã, instituţia Avocatul Poporului se va adresa în scris autoritãţii administraţiei publice care a încãlcat drepturile persoanei fizice şi va cere sã reformeze sau sã revoce actul administrativ şi sã repare prejudiciile produse, precum şi sã repunã persoana fizicã lezatã în situaţia anterioarã.
    (2) Autoritãţile publice în cauzã vor lua de îndatã mãsurile necesare pentru înlãturarea ilegalitãţilor constatate, repararea prejudiciilor şi înlãturarea cauzelor care au generat sau au favorizat încãlcarea drepturilor persoanei lezate şi vor informa despre aceasta instituţia Avocatul Poporului."

    23. Articolul 24 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 24. - (1) În cazul în care autoritatea administraţiei publice sau funcţionarul public nu înlãturã, în termen de 30 de zile de la data sesizãrii, ilegalitãţile comise, instituţia Avocatul Poporului se adreseazã autoritãţilor administraţiei publice ierarhic superioare, care sunt datoare sã îi comunice, în termen de cel mult 45 de zile, mãsurile luate.
    (2) Dacã autoritatea publicã sau funcţionarul public aparţine administraţiei publice locale, instituţia Avocatul Poporului se adreseazã prefectului. De la data depunerii sesizãrii la prefectul judeţului curge un nou termen de 45 de zile."

    24. La articolul 26, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 26. - (1) Instituţia Avocatul Poporului va aduce la cunoştinţa persoanei care i-a adresat petiţia modul de soluţionare. Acesta poate fi fãcut public de cãtre Avocatul Poporului prin mijloace de informare în masã, cu consimţãmântul persoanei sau al persoanelor interesate şi cu respectarea prevederilor art. 20 privind informaţiile şi documentele secrete."

    25. Articolul 29 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 29. - (1) Instituţia Avocatul Poporului va organiza birouri teritoriale, în vederea realizãrii atribuţiilor ce îi revin, potrivit prezentei legi, conform anexei care face parte integrantã din prezenta lege. Preşedinţii consiliilor judeţene şi primarii vor asigura spaţiile necesare pentru funcţionarea birourilor teritoriale.
    (2) În situaţii motivate, Avocatul Poporului va putea stabili sediul biroului teritorial şi în alt oraş decât oraşul-reşedinţã de judeţ, din raza de competenţã a curţii de apel."

    26. La articolul 36, alineatele (3^1) şi (4) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "(3^1) Adjuncţii Avocatului Poporului care nu au domiciliu şi nici locuinţã proprietate personalã în municipiul Bucureşti beneficiazã, de la data numirii în funcţie, de decontarea cheltuielilor de cazare şi transport de la localitatea de domiciliu pânã la locul de muncã din municipiul Bucureşti.
    (4) Guvernul şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti vor pune la dispoziţia instituţiei Avocatul Poporului sediul necesar funcţionãrii acesteia."

    27. La articolul 36, dupã alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmãtorul cuprins:
    "(5) Paza sediului instituţiei Avocatul Poporului se asigurã, în mod gratuit, de cãtre Jandarmeria Românã."

    28. La articolul 37 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmãtorul cuprins:
    "(2) Dacã în funcţia de adjunct al Avocatului Poporului este numit un judecãtor, un procuror, un avocat, un notar, un consilier juridic, un economist sau o persoanã care îndeplineşte alte funcţii asimilate, rezervarea postului acestuia/acesteia este obligatorie."

    29. În anexã, punctul 7 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:


┌───────────┬────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│Nr.biroului│Sediul │Judeţele aflate în competenţã teritorialã │
├───────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ "7. │Slobozia│Cãlãraşi, Giurgiu, Ialomiţa, Ilfov, Teleorman"│
└───────────┴────────┴──────────────────────────────────────────────┘    ART. II
    Prezenta lege intrã în vigoare la 30 de zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ART. III
    La data intrãrii în vigoare a prezentei legi, orice alte dispoziţii contrare se abrogã.
    ART. IV
    <>Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 15 septembrie 2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouã numerotare.

    Aceastã lege a fost adoptatã de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicatã.

                        PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                             ROBERTA ALMA ANASTASE

                           p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
                            TEODOR-VIOREL MELEŞCANU

    Bucureşti, 14 decembrie 2010.
    Nr. 258.

                                    -------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice