Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 238 din 5 decembrie 2011  pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 53/2008 privind modificarea si completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism    Twitter Facebook
Cautare document

LEGE nr. 238 din 5 decembrie 2011 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 53/2008 privind modificarea si completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 7 decembrie 2011

    Parlamentul României adoptã prezenta lege.

    ART. I
    Se aprobã Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 53 din 21 aprilie 2008 privind modificarea şi completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spãlãrii banilor, precum şi pentru instituirea unor mãsuri de prevenire şi combatere a finanţãrii actelor de terorism, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 30 aprilie 2008, cu modificãrile ulterioare, cu urmãtoarele modificãri şi completãri:

    1. La articolul I punctul 2, litera e) a articolului 2 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "e) prin instituţie de credit se înţelege entitatea definitã la art. 7 alin. (1) pct. 10 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 227/2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;".

    2. La articolul I punctul 3, alineatul (1), partea introductivã a alineatului (4) şi alineatul (5) ale articolului 2^1 se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 2^1. - (1) În sensul prezentei legi, persoane expuse politic sunt persoanele fizice care exercitã sau au exercitat funcţii publice importante, membrii familiilor acestora, precum şi persoanele cunoscute public ca asociaţi apropiaţi ai persoanelor fizice care exercitã funcţii publice importante.
    ....................................................................
    (4) Membrii familiilor persoanelor care exercitã funcţii publice importante sunt, în sensul prezentei legi:
    ....................................................................
    (5) Persoanele cunoscute public ca asociaţi apropiaţi ai persoanelor fizice care exercitã funcţii publice importante sunt:
    a) orice persoanã fizicã ce se dovedeşte a fi beneficiarul real al unei persoane juridice sau al unei entitãţi juridice împreunã cu oricare dintre persoanele prevãzute la alin. (2) sau având orice altã relaţie privilegiatã de afaceri cu o astfel de persoanã;
    b) orice persoanã fizicã care este singurul beneficiar real al unei persoane juridice sau al unei entitãţi juridice cunoscute ca fiind înfiinţatã în beneficiul uneia dintre persoanele prevãzute la alin. (2)."

    3. La articolul I punctul 4, alineatul (1) al articolului 3 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 3. - (1) De îndatã ce o persoanã fizicã, în cadrul activitãţii desfãşurate pentru o persoanã juridicã prevãzutã la art. 8, sau una dintre persoanele fizice prevãzute la art. 8 are suspiciuni cã o operaţiune ce urmeazã sã fie efectuatã are ca scop spãlarea banilor sau finanţarea actelor de terorism, informeazã persoana desemnatã conform art. 14 alin. (1), care sesizeazã imediat Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spãlãrii Banilor, denumit în continuare Oficiul. Persoana desemnatã analizeazã informaţiile primite şi sesizeazã Oficiul cu privire la suspiciunile motivate rezonabil. Acesta confirmã primirea sesizãrii. Pentru persoanele fizice şi juridice prevãzute la art. 8 lit. k), sesizarea se transmite de cãtre persoana care are suspiciuni cã operaţiunea ce urmeazã sã fie efectuatã are ca scop spãlarea banilor sau finanţarea actelor de terorism."

    4. La articolul I punctul 5, alineatul (9) al articolului 3 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(9) Forma şi conţinutul raportului pentru operaţiunile prevãzute la alin. (1), (6) şi (7) vor fi stabilite prin decizie a plenului Oficiului, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi. Raportãrile prevãzute la alin. (6) şi (7) se transmit Oficiului, în maximum 10 zile lucrãtoare, în baza unei metodologii de lucru elaborate de Oficiu."

    5. La articolul I, dupã punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 6^1, cu urmãtorul cuprins:
    "6^1. La articolul 4, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmãtorul cuprins:
    «(3) Persoanele prevãzute la art. 8 sesizeazã de îndatã Oficiul, atunci când constatã cã faţã de o operaţiune sau mai multe operaţiuni care au fost efectuate în contul unui client existã suspiciuni cã fondurile au ca scop spãlarea banilor sau finanţarea actelor de terorism.»"

    6. La articolul I, dupã punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 7^1, cu urmãtorul cuprins:
    "7^1. La articolul 6, alineatul (11) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    «(1^1) Identitatea persoanei fizice care a informat persoana fizicã desemnatã în conformitate cu art. 14 alin. (1) şi a persoanei fizice care, în conformitate cu art. 14 alin. (1), a sesizat Oficiul nu poate fi dezvãluitã în cuprinsul sesizãrii.»"

    7. La articolul I punctul 10, articolul 7 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 7. - (1) Aplicarea cu bunã-credinţã a prevederilor art. 3-5 de cãtre persoane fizice şi/sau juridice, inclusiv a celor prevãzute la art. 8, nu poate atrage rãspunderea disciplinarã, civilã sau penalã a acestora.
    (2) Suspendarea şi prelungirea suspendãrii efectuate cu nerespectarea prevederilor legale şi cu rea-credinţã sau efectuate ca urmare a sãvârşirii unei fapte ilicite, în condiţiile rãspunderii civile delictuale şi s-a cauzat un prejudiciu, de cãtre Oficiu şi de cãtre Parchetul de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie atrage rãspunderea statului pentru prejudiciul cauzat."

    8. La articolul I punctul 11, litera g) a articolului 8 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "g) furnizorii de servicii privind societãţi comerciale sau alte entitãţi, alţii decât cei prevãzuţi la lit. e) sau f), aşa cum sunt definiţi la art. 2 lit. j);".

    9. La articolul I punctul 12, articolul 8^1 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 8^1. - Persoanele prevãzute la art. 8 sunt obligate ca, în desfãşurarea activitãţii lor, sã adopte mãsuri de prevenire a spãlãrii banilor şi a finanţãrii actelor de terorism şi, în acest scop, pe bazã de risc, aplicã mãsuri-standard, simplificate sau suplimentare, de cunoaştere a clientelei, care sã le permitã identificarea, dupã caz, şi a beneficiarului real."

    10. La articolul I punctul 14, articolul 9^1 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 9^1. - Persoanele prevãzute la art. 8 vor aplica mãsurilestandard de cunoaştere a clientelei tuturor clienţilor noi. Aceleaşi mãsuri vor fi aplicabile, în funcţie de risc, cât mai curând posibil, şi în cazul clienţilor existenţi."

    11. La articolul I, dupã punctul 16 se introduce un nou punct, punctul 16^1, cu urmãtorul cuprins:
    "16^1. Articolul 13 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    «Art. 13. - (1) În fiecare caz în care identitatea este solicitatã potrivit prevederilor prezentei legi, persoana juridicã sau persoana fizicã prevãzutã la art. 8, care are obligaţia identificãrii clientului, va pãstra o copie de pe document, ca dovadã de identitate, sau referinţe de identitate, pentru o perioadã de minimum 5 ani, începând cu data când se încheie relaţia cu clientul.
    (2) Persoanele prevãzute la art. 8 vor pãstra evidenţele secundare sau operative şi înregistrãrile tuturor operaţiunilor financiare ce decurg din derularea unei relaţii de afaceri ori a unei tranzacţii ocazionale pe o perioadã de minimum 5 ani de la încheierea relaţiei de afaceri, respectiv de la realizarea tranzacţiei ocazionale, într-o formã corespunzãtoare, pentru a putea fi folosite ca mijloace de probã în justiţie.»"

    12. La articolul I punctul 18, dupã alineatul (4) al articolului 14 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmãtorul cuprins:
    "(5) Persoanele desemnate conform alin. (1) şi (1^1) vor avea acces direct şi în timp util la datele şi informaţiile relevante necesare îndeplinirii obligaţiilor prevãzute de prezenta lege."

    13. La articolul I punctul 20, alineatul (2) al articolului 16 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Oficiul organizeazã cel puţin o datã pe an seminare de instruire în domeniul prevenirii spãlãrii banilor şi finanţãrii actelor de terorism. La cerere, Oficiul şi autoritãţile de supraveghere pot participa la programele speciale de instruire a reprezentanţilor persoanelor prevãzute la art. 8."

    14. La articolul I, dupã punctul 20 se introduce un nou punct, punctul 20^1, cu urmãtorul cuprins:
    "20^1. Dupã articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 16^1, cu urmãtorul cuprins:
    «Art. 16^1. - (1) Autorizarea şi/sau înregistrarea entitãţilor care desfãşoarã activitãţi de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele ce fac obiectul supravegherii Bãncii Naţionale a României conform prezentei legi, se realizeazã de cãtre Ministerul Finanţelor Publice, prin Comisia de autorizare a activitãţii de schimb valutar, denumitã în continuare Comisia.
    (2) Dispoziţiile legale referitoare la procedura aprobãrii tacite nu se aplicã în cadrul procedurii de autorizare şi/sau de înregistrare a entitãţilor prevãzute la alin. (1).
    (3) Componenţa Comisiei prevãzute la alin. (1) se stabileşte prin ordin comun al ministrului finanţelor publice, al ministrului administraţiei şi internelor şi al preşedintelui Oficiului, din structura acesteia fãcând parte cel puţin câte un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Oficiului.
    (4) Procedura de autorizare şi/sau de înregistrare a entitãţilor prevãzute la alin. (1) se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice.»"

    15. La articolul I punctul 21, literele a) şi b) ale alineatului (1) al articolului 17 se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "a) autoritãţile de supraveghere prudenţialã, pentru persoanele supuse acestei supravegheri, potrivit legii, inclusiv pentru sucursalele din România ale persoanelor juridice strãine supuse unei supravegheri similare în ţara de origine;
    b) Garda Financiarã şi alte autoritãţi cu atribuţii de control financiar-fiscal, conform legii; Garda Financiarã are atribuţii inclusiv pentru entitãţile care efectueazã activitãţi de schimb valutar, cu excepţia celor supravegheate de autoritãţile prevãzute la lit. a);".

    16. La articolul I punctul 21, dupã alineatul (3) al articolului 17 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmãtorul cuprins:
    "(4) În exercitarea atribuţiilor de verificare şi control, reprezentanţii împuterniciţi ai Oficiului pot consulta documentele întocmite sau deţinute de cãtre persoanele ce fac obiectul controlului şi pot reţine fotocopii ale acestora pentru a stabili împrejurãrile privind suspiciunile de spãlare a banilor şi de finanţare a terorismului."

    17. La articolul I punctul 23, dupã alineatul (2^1) al articolului 19 se introduce un nou alineat, alineatul (2^2), cu urmãtorul cuprins:
    "(2^2) Oficiul poate dispune, la solicitarea organelor judiciare române sau la solicitarea instituţiilor strãine care au atribuţii asemãnãtoare şi care au obligaţia pãstrãrii secretului în condiţii similare, suspendarea efectuãrii unei tranzacţii care are ca scop spãlarea banilor sau finanţarea actelor de terorism, art. 3 alin. (2)-(5) aplicându-se în mod corespunzãtor, luând în considerare justificãrile prezentate de instituţia solicitantã, precum şi faptul cã tranzacţia ar fi putut fi suspendatã dacã ar fi fãcut obiectul unui raport privind o tranzacţie suspectã transmis de una dintre persoanele fizice şi juridice prevãzute la art. 8."

    18. La articolul I, dupã punctul 25 se introduce un nou punct, punctul 25^1, cu urmãtorul cuprins:
    "25^1. La articolul 22, partea introductivã a alineatului (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    «Art. 22. - (1) Constituie contravenţie urmãtoarele fapte, dacã nu au fost sãvârşite în astfel de condiţii încât sã constituie infracţiuni:»".

    19. La articolul I punctul 26, litera b) a alineatului (1) al articolului 22 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "b) nerespectarea obligaţiilor prevãzute la art. 3 alin. (2) teza a treia, art. 5 alin. (2), art. 8^1, 8^2, 9, 9^1, 9^2, art. 12^1 alin. (1), art. 13-15 şi la art. 17."

    20. La articolul I punctul 29, alineatul (4) al articolului 23 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(4) Dacã fapta a fost sãvârşitã de o persoanã juridicã, pe lângã pedeapsa amenzii, instanţa aplicã, dupã caz, una sau mai multe dintre pedepsele complementare prevãzute la art. 53^1 alin. 3 lit. a)-c) din Codul penal."

    21. La articolul I, punctul 35 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "35. Articolul 29 se abrogã."
    ART. II
    Prevederile art. 16^1 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spãlãrii banilor, precum şi pentru instituirea unor mãsuri de prevenire şi combatere a finanţãrii actelor de terorism, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se aplicã la 120 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi.

    Aceastã lege a fost adoptatã de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicatã.


              PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                    ROBERTA ALMA ANASTASE


                    PREŞEDINTELE SENATULUI
                      MIRCEA-DAN GEOANĂ


    Bucureşti, 5 decembrie 2011.
    Nr. 238.
                         __________
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice