Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 232 din 31 mai 2003  pentru aprobarea   Ordonantei Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispozitii din legislatia financiar-fiscala    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

LEGE nr. 232 din 31 mai 2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispozitii din legislatia financiar-fiscala

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 31 mai 2003
Parlamentul României adopta prezenta lege.

ART. 1
Se aproba <>Ordonanta Guvernului nr. 36 din 30 ianuarie 2003 privind corelarea unor dispoziţii din legislaţia financiar-fiscalã, adoptatã în temeiul <>art. 1 pct. II.4 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 2 februarie 2003, cu urmãtoarele modificãri şi completãri:
1. Partea introductivã a articolului II va avea urmãtorul cuprins:
"<>Art. II. - Legea nr. 414/2002 privind impozitul pe profit, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 456 din 27 iunie 2002, cu modificãrile ulterioare, se modifica şi se completeazã dupã cum urmeazã:"
2. La articolul II punctul 2, alineatul (7) al articolului 2 va avea urmãtorul cuprins:
"(7) Sumele înregistrate în conturi de rezerve, reprezentând facilitãţi fiscale, potrivit legii, nu pot fi utilizate pentru majorarea capitalului social sau pentru acoperirea pierderilor. În cazul în care nu sunt respectate prevederile acestui alineat, asupra acestor sume se recalculeazã impozitul pe profit şi se vor calcula dobânzi, penalitãţi şi penalitãţi de întârziere de la data aplicãrii facilitatii respective, potrivit legii. Nu se supun impozitãrii rezervele din influente de curs valutar aferente aprecierii disponibilitãţilor în valuta, constituite potrivit legii, înregistrate de bãnci - persoane juridice romane şi sucursalele bãncilor strãine care îşi desfãşoarã activitatea în România."
3. La articolul II punctul 3, litera a) a alineatului (3) al articolului 9 va avea urmãtorul cuprins:
"a) rezerva, în limita a 5% din profitul contabil, înainte de determinarea impozitului pe profit, din care se scad veniturile neimpozabile şi se adauga cheltuielile aferente acestor venituri neimpozabile, pana ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul social subscris şi vãrsat sau din patrimoniu, dupã caz, potrivit legilor de organizare şi funcţionare. Rezerva constituitã de persoanele juridice care furnizeazã utilitãţi societãţilor comerciale care se restructureaza, se reorganizeazã sau se privatizeazã poate fi folositã pentru acoperirea pierderilor de valoare a pachetului de acţiuni obţinut în urma procedurii de conversie a creanţelor, iar sumele destinate reconstituirii ulterioare a acesteia sunt deductibile la calculul profitului impozabil, începând cu anul fiscal 2003."
4. La articolul II, dupã punctul 3 se introduc doua puncte noi, punctele 3^1 şi 3^2, cu urmãtorul cuprins:
3^1. La articolul 9 alineatul (6), dupã litera b) se introduc doua noi litere, literele c) şi d), cu urmãtorul cuprins:
"c) cheltuielile cu primele de asigurare pentru accidente de munca, boli profesionale şi risc profesional, precum şi cheltuielile cu alte prime de asigurare plãtite de angajator în numele angajatului, impozabile, potrivit legii, la angajat persoana fizica;
d) cheltuielile cu cotizaţiile plãtite asociaţiilor profesionale, recunoscute prin hotãrâre a Guvernului ca fiind de utilitate publica, pana la nivelul echivalentului în lei al sumei de 1.000 euro anual."
3^2. Litera p) a alineatului (7) al articolului 9 se abroga.
5. La articolul II punctul 5, alineatul (7) al articolului 10 va avea urmãtorul cuprins:
"(7) Prevederile alin. (1) - (3) nu se aplica bãncilor - persoane juridice romane, sucursalelor bãncilor strãine care îşi desfãşoarã activitatea în România, societãţilor comerciale pentru operaţiunile de leasing, societãţilor de credit ipotecar, precum şi instituţiilor de credit."
6. La articolul II punctul 7, alineatul (3) al articolului 16 va avea urmãtorul cuprins:
"(3) În cazul persoanelor juridice strãine care realizeazã veniturile prevãzute la alin. (1) şi (2), obligaţia completãrii şi depunerii declaraţiei de impunere, în numele şi în contul persoanei juridice strãine, precum şi a calculãrii, reţinerii şi plãţii impozitului revine plãtitorului de venit, precum şi persoanei juridice rezidente ale carei valori se tranzactioneaza sau societãţii de intermediere ori societãţii de servicii de investiţii financiare, o data cu primul termen stabilit la art. 20."
7. La articolul V, dupã punctul 5 se introduce un punct nou, punctul 5^1, cu urmãtorul cuprins:
5^1. Litera a) a alineatului (1) al articolului 11 va avea urmãtorul cuprins:
"a) exportul de bunuri, transportul şi prestãrile de servicii legate direct de exportul bunurilor, bunurile comercializate prin magazinele duty-free, precum şi prin magazinele situate în aeroporturile internaţionale dupã locurile stabilite pentru efectuarea controlului vamal la ieşirea din ţara;"
8. La articolul V, dupã punctul 14 se introduc doua puncte noi, punctele 14^1 şi 14^2, cu urmãtorul cuprins:
14^1. Litera b) a alineatului (1) al articolului 26 va avea urmãtorul cuprins:
"b) prin compensarea efectuatã de organele fiscale la cerere sau din oficiu, dupã caz, cu obligaţii datorate şi neachitate cãtre bugetul de stat, obligaţii datorate la fondul de risc pentru garanţii de stat pentru împrumuturi externe, inclusiv dobânzile şi penalitãţile de orice fel aferente acestora;"
14^2. La articolul 26 alineatul (1), dupã litera b) se introduce o litera noua, litera b^1), cu urmãtorul cuprins:
"b^1) prin compensarea efectuatã de organele fiscale la cerere sau din oficiu, dupã caz, cu obligaţii datorate şi neachitate cãtre bugetul asigurãrilor sociale de stat, bugetul fondului de asigurãri sociale de sãnãtate, bugetul asigurãrilor pentru şomaj, bugetele locale, inclusiv dobânzile şi penalitãţile de orice fel aferente acestora. Ordonatorii de credite care rãspund prin lege de colectarea veniturilor respective vor comunica lunar la organele fiscale teritoriale datoriile pe care le au agenţii economici fata de aceste bugete şi/sau fonduri;"
9. Partea introductivã a articolului VI va avea urmãtorul cuprins:
"<>Art. VI. - Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 10 septembrie 2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modifica şi se completeazã dupã cum urmeazã:"
10. La articolul VI, înaintea punctului 1 se introduce un punct nou, care devine punctul 1, cu urmãtorul cuprins:
1. Punctul 5 din anexa nr. 2 va avea urmãtorul cuprins:
"5. Clãdirile aflate:
(1) în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome <<Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat>>;
(2) în domeniul privat al statului şi în administrarea Regiei Autonome <<Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat>>, care sunt atribuite, conform dispoziţiilor <>art. 6 alin. (1) din Hotãrârea Guvernului nr. 533/2002 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome <<Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat>>."
11. La articolul VI, punctul 1, care a devenit punctul 2, va avea urmãtorul cuprins:
2. Subpunctele (12) şi (14) ale punctului 7 din anexa nr. 2 vor avea urmãtorul cuprins:
"(12) construcţii hidrometrice, oceanografice, hidrometeorologice, hidrotehnice, de îmbunãtãţiri funciare, porturi, canale navigabile cu ecluzele şi staţiile de pompare aferente canalelor;
.................................................................
(14) reţele şi conducte pentru transportul apei, al produselor petroliere, gazelor şi lichidelor industriale, reţele şi conducte de termoficare şi reţele de canalizare."
12. La articolul VI punctul 3, punctul 5 al literei B din anexa nr. 5 va avea urmãtorul cuprins:
"5. terenurile aferente complexelor hidrotehnice sau de navigaţie, porturilor, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele şi staţiile de pompare aferente acestora, precum şi terenurile aferente lucrãrilor de îmbunãtãţiri funciare."
13. Partea introductivã a articolului VII va avea urmãtorul cuprins:
"<>Art. VII. - Legea nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere şi autorizare a producţiei, importului şi circulaţiei unor produse supuse accizelor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 2 august 2002, cu completãrile ulterioare, se modifica şi se completeazã dupã cum urmeazã:"
14. La articolul VII, înaintea punctului 1 se introduc trei puncte noi, punctele 1-3, cu urmãtorul cuprins:
1. La articolul 21, dupã alineatul (3) se introduce un alineat nou, alineatul (4), cu urmãtorul cuprins:
"(4) Agenţii economici producãtori de bãuturi alcoolice distilate sunt obligaţi sa utilizeze pentru depozitarea acestor produse rezervoare şi recipiente calibrate, pentru care deţin certificate de calibrare eliberate de un laborator de metrologie din structura Biroului Roman de Metrologie Legalã."
2. Litera a) a articolului 32 va avea urmãtorul cuprins:
"a) Ministerul Finanţelor Publice, în cazul agenţilor economici producãtori şi importatori de alcool etilic rafinat, distilate şi bãuturi alcoolice distilate, inclusiv tuica, rachiuri naturale şi produse intermediare;"
3. Literele f) şi g) ale alineatului (1) al articolului 33 vor avea urmãtorul cuprins:
"f) declaraţia solicitantului privind sediul social, filialele, sucursalele, punctele de lucru, spaţiile de depozitare şi orice alte locuri unde îşi desfãşoarã activitatea, precum şi adresele acestora. În cazul agenţilor economici producãtori de alcool, de distilate şi de bãuturi alcoolice distilate, inclusiv de tuica şi rachiuri naturale, declaraţia va fi însoţitã şi de documentele care atesta dreptul de proprietate asupra clãdirilor, precum şi dreptul de proprietate sau concesiune asupra terenului. Nu intra sub incidenta acestor prevederi unitãţile de cercetare-dezvoltare organizate potrivit prevederilor <>Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unitãţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice <<Gheorghe Ionescu-Sisesti>>;
g) adeverinta eliberata de organul fiscal teritorial, în cazul producãtorilor interni de alcool, distilate şi bãuturi alcoolice distilate, inclusiv de tuica şi rachiuri naturale, din care sa rezulte deţinerea în proprietate a capacitãţilor de producţie, precum şi a celorlalte construcţii-anexe: depozite de materii prime, bazine pentru plamezi, rezervoare de depozitare şi de pãstrare a produselor obţinute. Nu intra sub incidenta acestor prevederi unitãţile de cercetare-dezvoltare organizate potrivit prevederilor <>Legii nr. 290/2002 ;"
15. La articolul VII punctul 1, care a devenit punctul 4, alineatul (3) al articolului 39 va avea urmãtorul cuprins:
"(3) Cedarea sau înstrãinarea activelor imobilizate ale societãţii comerciale autorizate, cu autorizaţie expiratã, anulatã ori suspendatã, se va putea face numai dupã ce s-au achitat la bugetul de stat toate obligaţiile fiscale sau dupã ce persoana care urmeazã sa preia activele societãţii comerciale a confirmat posibilitatea plãţii tuturor debitelor cãtre bugetul de stat, prin depunerea unei scrisori de garanţie bancarã."
16. La articolul VII, dupã punctul 1, devenit punctul 4, se introduce un punct nou, punctul 4^1, cu urmãtorul cuprins:
4^1. Articolul 49 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 49. - (1) Necomercializarea sau neprelucrarea de cãtre agenţii economici producãtori de alcool etilic rafinat şi/sau distilate, în fiecare trimestru al anului pentru care s-a obţinut autorizaţie de comercializare, a unei cantitãţi egale cu cel puţin 20% din cantitatea totalã estimatã a se realiza pe perioada de autorizare atrage suspendarea activitãţii şi sigilarea instalaţiilor de producţie pe urmãtoarele 3 luni. Pentru producãtorii care lucreazã în sistem integrat, la calcularea procentului de 20% este inclusã şi cantitatea de bãuturi alcoolice comercializate în echivalent alcool etilic.
(2) Întârzierea la plata a accizelor cu mai mult de 30 de zile de la termenul legal atrage anularea autorizaţiei şi închiderea activitãţii agentului economic în cauza, pana la plata sumelor restante."
17. La articolul VII, dupã punctul 2, devenit punctul 5, se introduc trei puncte noi, punctele 6-9, cu urmãtorul cuprins:
6. Litera z^1) a alineatului (1) al articolului 52 va avea urmãtorul cuprins:
"z^1) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (5) sau ale art. 21 alin. (4);"
7. La articolul 53, dupã alineatul (1) se introduce un alineat nou, alineatul (1^1), cu urmãtorul cuprins:
"(1^1) Anularea autorizaţiei se face de cãtre organul emitent şi în situaţia în care agenţii economici deţin sau comercializeazã produse supuse sistemului de marcare, marcate cu marcaje neautentice şi/sau deţin în stoc astfel de marcaje. În acest caz administratorii şi asociaţii societãţilor respective îşi pierd dreptul de a desfasura activitate de producţie şi comerţ în domeniul produselor supuse marcarii, în urmãtorii 10 ani de la constatarea faptei."
8. Litera a) a alineatului (3) al articolului 53 va avea urmãtorul cuprins:
"a) actelor de control emise de organele de specialitate, prin care s-au constatat încãlcãri ale prevederilor legale, sau al anulãrii licenţei de atestare a dreptului de marcare de cãtre autoritatea emitenta;"
9. Dupã articolul 62 se introduce un articol nou, articolul 62^1, cu urmãtorul cuprins:
"Art. 62^1. - (1) Agenţii economici producãtori şi importatori de tuica, rachiuri naturale şi produse intermediare, care deţin autorizaţii de comercializare emise de direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, au obligaţia de a solicita Ministerului Finanţelor Publice anularea acestora şi emiterea unor noi autorizaţii, în conformitate cu prevederile art. 32 lit. a); în caz contrar, autorizaţiile eliberate anterior sunt nule de drept.
(2) Eliberarea noilor autorizaţii se face în condiţiile prevãzute de prezenta lege, fãrã plata taxei de autorizare."
18. Articolul IX va avea urmãtorul cuprins:
"<>Art. IX. - Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 3 august 2001, aprobatã şi modificatã prin <>Legea nr. 493/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modifica şi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. Litera m) a articolului 5 va avea urmãtorul cuprins:
<<m) sumele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare, a indemnizaţiei acordate pe perioada delegarii şi detaşãrii în alta localitate, în ţara şi în strãinãtate, precum şi în cazul deplasarii în cadrul localitãţii, în interesul serviciului. Sunt exceptate de la aceste prevederi sumele acordate de persoanele juridice fãrã scop patrimonial şi de alte entitãţi neplatitoare de impozit pe profit peste limita de 2,5 ori indemnizaţia acordatã salariaţilor din instituţiile publice;>>
2. La articolul 21, dupã litera d) a alineatului (1) se introduce o litera noua, litera e), cu urmãtorul cuprins:
<<e) 10% din venitul brut încasat din activitãţile desfãşurate în baza unei convenţii/contract civil încheiat în condiţiile Codului civil.>>
3. Litera e) a articolului 23 va avea urmãtorul cuprins:
<<e) veniturile realizate în baza unor convenţii/contracte civile de prestãri de servicii, altele decât cele realizate din activitãţi independente;>>
4. La articolul 23, dupã litera h) se introduce o litera noua, litera h^1), cu urmãtorul cuprins:
<<h^1) sumele acordate de persoanele juridice fãrã scop patrimonial şi de alte entitãţi neplatitoare de impozit pe profit, peste limita de 2,5 ori indemnizaţia acordatã salariaţilor din instituţiile publice;>>
5. Alineatul (1) al articolului 62 va avea urmãtorul cuprins:
<<Art. 62. - (1) Contribuabilii au obligaţia sa completeze şi sa depunã la organul fiscal competent o declaraţie de venit global, precum şi declaraţii speciale, pana la data de 15 mai a anului urmãtor celui de realizare a venitului.>>
19. Dupã articolul IX se introduc doua articole noi, articolele IX^1 şi IX^2, cu urmãtorul cuprins:
"<>Art. IX^1. - Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanţelor bugetare, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 644 din 30 august 2002, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 79/2003 , se modifica dupã cum urmeazã:
1. Alineatul (2) al articolului 6 va avea urmãtorul cuprins:
<<(2) Pentru persoanele juridice cu sediul în România care au sucursale şi/sau puncte de lucru, plãtitor de obligaţii bugetare este persoana juridicã atât pentru activitatea proprie, cat şi în numele sucursalelor şi/sau al punctelor de lucru, dupã caz, cu excepţia impozitului pe venitul din salarii, pentru plata cãruia persoana juridicã poate imputernici sucursalele şi/sau punctele de lucru.>>
2. Alineatele (3) şi (6) ale articolului 13 vor avea urmãtorul cuprins:
<<(3) Pentru sumele stinse prin compensare, dobânzile şi penalitãţile de orice fel se calculeazã pana la data înregistrãrii cererii de compensare la organul competent.
.................................................................
(6) Modul de calcul al dobânzilor aferente sumelor reprezentând eventuale diferenţe între impozitul pe profit plãtit la data de 25 ianuarie a anului urmãtor celui de impunere şi impozitul pe profit datorat conform declaraţiei de impunere întocmite pe baza situaţiei financiare anuale va fi reglementat prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.>>
3. Alineatul (1) al articolului 19 va avea urmãtorul cuprins:
<<Art. 19. - (1) Pentru sumele de restituit de la buget plãtitorii au dreptul la dobanda dupã expirarea unui termen de 30 de zile de la data depunerii la organul competent a cererii de restituire sau de compensare, dupã caz, cu excepţia sumelor provenite din impozitul pe venit.>>
4. Alineatul (2) al articolului 24 va avea urmãtorul cuprins:
<<(2) În cazul plãţii efectuate prin decontare bancarã sau prin mandat poştal pentru obligaţiile bugetare cu termen de plata fix sau stabilit sub forma de interval, obligaţia bugetarã se considera plãtitã la data creditarii contului bugetar corespunzãtor. În înţelesul acestei prevederi, contul bugetar corespunzãtor este contul curent general al trezoreriei statului, deschis la Banca Nationala a României.>>
5. La articolul 24, dupã alineatul (3) se introduce un alineat nou, alineatul (4), cu urmãtorul cuprins:
<<(4) În cazul plãţilor efectuate prin decontare bancarã pentru obligaţiile bugetare datorate în vama cu ocazia operaţiunii de vamuire, obligaţia bugetarã se considera plãtitã la data la care bãncile debiteaza contul plãtitorului pe baza instrumentelor de decontare specifice, confirmate prin ştampila şi semnatura autorizata a acestora.>>
6. Alineatul (3) al articolului 43 va avea urmãtorul cuprins:
<<(3) Fata de terţi, inclusiv fata de stat, o garanţie realã şi celelalte sarcini reale asupra bunurilor au un grad de prioritate care se stabileşte de la momentul în care acestea au fost fãcute publice prin oricare dintre metodele prevãzute de <>Legea nr. 99/1999 privind unele mãsuri pentru accelerarea reformei economice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.>>
7. La articolul 43, dupã alineatul (3) se introduce un alineat nou, alineatul (4), cu urmãtorul cuprins:
<<(4) Garanţiile reale şi celelalte sarcini reale asupra bunurilor, prevãzute la alin. (3), sunt cele care intra sub incidenta titlului VI din <>Legea nr. 99/1999 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi a Codului civil.>>
8. Alineatul (1) al articolului 57 va avea urmãtorul cuprins:
<<Art. 57. - (1) Bãncile sunt obligate sa comunice administraţiei fiscale datele de identificare a conturilor pe care le deschid sau le inchid titularii lor, forma juridicã pe care aceştia o au şi domiciliul sau sediul acestora, dupã caz. Aceasta comunicare se va face în prima jumãtate a fiecãrei luni, referitor la conturile deschise sau închise în luna anterioarã. Comunicarea va fi adresatã organului fiscal subordonat Ministerului Finanţelor Publice, în a cãrui raza teritorialã se afla societatea bancarã.>>
<>Art. IX^2. - Ordonanta Guvernului nr. 24/2001 privind impunerea microintreprinderilor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din 17 august 2001, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 111/2003 , se modifica şi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. Dupã alineatul (1) al articolului 1 se introduc doua alineate noi, alineatele (1^1) şi (1^2), cu urmãtorul cuprins:
<<(1^1) Persoanele juridice plãtitoare de impozit pe profit pot opta pentru încadrarea în categoria microintreprinderilor începând cu anul fiscal urmãtor, dacã sunt îndeplinite condiţiile prevãzute la alin. (1). Opţiunea se comunica organelor fiscale teritoriale la începutul anului fiscal, sub forma unei declaraţii pe propria rãspundere, pana la data de 31 ianuarie inclusiv.
(1^2) Persoanele juridice plãtitoare de impozit pe venit nu mai aplica acest sistem de impunere începând cu anul urmãtor anului în care nu mai îndeplinesc una dintre condiţiile prevãzute la alin. (1). În cazul persoanelor juridice plãtitoare de impozit pe venit, care nu au nici un salariat, condiţia prevãzutã la lit. b) a alin. (1) se considera îndeplinitã dacã angajarea se realizeazã pana la data de 31 decembrie 2003.>>
2. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 1 vor avea urmãtorul cuprins:
<<(2) Persoanele juridice înfiinţate în cursul unui an fiscal beneficiazã de prevederile prezentei ordonanţe dacã îndeplinesc condiţiile prevãzute la lit. a) şi d) ale alin. (1), la data înregistrãrii la registrul comerţului, şi condiţia prevãzutã la lit. b) a alin. (1) în termen de 60 de zile inclusiv de la aceasta data. Contribuabilii care se înfiinţeazã în cursul unui an fiscal înscriu opţiunea în cererea de înregistrare la registrul comerţului. Opţiunea este definitiva pentru anul fiscal respectiv şi pentru anii fiscali urmãtori cat timp sunt îndeplinite condiţiile prevãzute la alin. (1).
(3) Nu intra sub incidenta prevederilor prezentei ordonanţe entitatile care desfãşoarã activitãţi în urmãtoarele domenii:
a) bancar;
b) asigurãri şi reasigurari, piata de capital, cu excepţia persoanelor juridice care desfãşoarã activitãţi de intermediere în aceste domenii;
c) jocuri de noroc, pariuri sportive, cazinouri.>>
3. Alineatul (1) al articolului 3 se abroga."
20. Articolul X va avea urmãtorul cuprins:
"Art. X. - (1) Taxele prevãzute la alin. (2) se declara lunar, pana la data de 25 a lunii urmãtoare celei în care acestea se factureaza, pe formularul stabilit prin ordin al ministrului finanţelor publice.
(2) Sumele reprezentând taxele de dezvoltare cuprinse în tarifele pentru energia electrica şi termica, prevãzute la <>art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 29/1994 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 10 august 1994, aprobatã prin <>Legea nr. 136/1994 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se vireazã de cãtre agenţii economici prevãzuţi la <>art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 29/1994 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, la bugetul de stat, lunar, pana la data de 25 a lunii urmãtoare celei în care acestea se încaseazã."
21. Dupã articolul XI se introduce un articol nou, articolul XI^1, cu urmãtorul cuprins:
"<>Art. XI^1. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare şi pentru modificarea unor acte normative, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 821 din 13 noiembrie 2002, aprobatã prin <>Legea nr. 41/2003 , se completeazã dupã cum urmeazã:
1. Dupã alineatul (1) al articolului XV se introduc şapte alineate noi, alineatele (1^1)-(1^7), cu urmãtorul cuprins:
<<(1^1) Activitãţile stabilite la alin. (1) se realizeazã de cãtre Ministerul Finanţelor Publice prin unitãţile sale teritoriale.
(1^2) Contribuţiile de asigurãri sociale, precum şi celelalte venituri, inclusiv dobânzile, penalitãţile şi penalitãţile de întârziere, ce se cuvin bugetului asigurãrilor sociale de stat, bugetului fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate, bugetului asigurãrilor pentru şomaj, bugetului asigurãrilor pentru accidente de munca şi boli profesionale, sunt cele reglementate prin dispoziţiile legale în vigoare şi se încaseazã în conturile acestor bugete.
(1^3) Persoanele juridice sau fizice la care îşi desfãşoarã activitatea asiguraţii din sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, sistemul asigurãrilor sociale de sãnãtate, sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi sistemul asigurãrilor pentru accidente de munca şi boli profesionale sau persoanele fizice, dupã caz, au obligaţia sa depunã lunar, trimestrial sau anual, dupã caz, declaraţia privind obligaţiile de plata cãtre bugetele prevãzute la alin. (1^2) la unitãţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în termenul prevãzut prin norme metodologice.
(1^4) Controlul fiscal al veniturilor prevãzute la alin. (1^2) se face potrivit prevederilor <>Ordonanţei Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal, aprobatã şi modificatã prin <>Legea nr. 64/1999 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(1^5) Contestaţiile formulate impotriva mãsurilor dispuse prin actele de control întocmite de organele Ministerului Finanţelor Publice, abilitate, potrivit legii, sa încheie acte de control sau de impunere privind veniturile prevãzute la alin. (1^2), se soluţioneazã de cãtre organele specializate ale Ministerului Finanţelor Publice potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
(1^6) Contestaţiile formulate impotriva mãsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele abilitate, potrivit actelor normative speciale de instituire a contribuţiilor de asigurãri sociale, rãmân supuse procedurii de soluţionare prevãzute de acestea şi dupã data intrãrii în vigoare a prevederilor prezentei legi.
(1^7) Casa Nationala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurãri Sociale, Casa Nationala de Asigurãri de Sãnãtate, Agenţia Nationala pentru Ocuparea Forţei de Munca, Fondul Naţional de Asigurare pentru Accidente de Munca şi Boli Profesionale şi unitãţile din subordinea acestora vor efectua cheltuieli în limita aprobatã prin buget şi a creditelor bugetare deschise, în condiţiile legii.>>"
22. Articolul XII se abroga.
23. La articolul XIV, dupã litera h) se introduc trei litere noi, literele i)-k), cu urmãtorul cuprins:
"i) <>Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanţelor bugetare, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
j) <>Ordonanta Guvernului nr. 24/2001 privind impunerea microintreprinderilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
k) <>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificãrile şi completãrile ulterioare."
ART. 2
(1) Modificãrile şi completãrile aduse prin prezenta lege la <>Legea nr. 414/2002 privind impozitul pe profit, precum şi cele aduse prin prezenta lege la <>Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale se aplica începând cu anul fiscal 2003.
(2) Modificãrile şi completãrile aduse prin prezenta lege la <>art. 21 şi 62^1 din Legea nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere şi autorizare a producţiei, importului şi circulaţiei unor produse supuse accizelor se aplica în termen de 90 de zile de la data publicãrii prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(3) Modificãrile şi completãrile aduse prin prezenta lege la <>Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit se aplica începând cu prima zi a lunii urmãtoare celei publicãrii prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 3
(1) În termen de 60 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi, Ministerul Finanţelor Publice va emite instrucţiuni privind metodologia de calcul al impozitului pe veniturile microintreprinderilor, aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.
(2) În aplicarea prevederilor cuprinse la art. I pct. 21 art. XI^1, se vor elabora norme metodologice care vor fi aprobate prin hotãrâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, precum şi precizãri şi instrucţiuni ce vor fi aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.
ART. 4
(1) De la data de 1 ianuarie 2004 se abroga:
a) alin. (2) al art. 30, alin. (5) al art. 31, alin. (1) al art. 36, lit. e) şi f) ale art. 144 şi lit. l) a <>art. 148 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
b) alin. (1) şi (2) ale <>art. 32 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi stimularea ocupãrii forţei de munca, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
c) art. 105, alin. (4) al art. 108 şi <>art. 109 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca şi boli profesionale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 27 iunie 2002;
d) art. 9, alin. (2) al art. 50, alin. (2) şi (3) ale art. 55 şi lit. a) şi e) ale <>art. 65 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 838 din 20 noiembrie 2002;
e) <>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2001 privind controlul asupra încasãrii veniturilor şi efectuãrii cheltuielilor din bugetul asigurãrilor sociale de stat şi din bugetul asigurãrilor pentru şomaj şi soluţionarea contestaţiilor privind mãsurile dispuse prin actele de control, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 din 29 iunie 2001, aprobatã şi modificatã prin <>Legea nr. 768/2001 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
f) orice alte dispoziţii contrare.

Aceasta lege a fost adoptatã de Senat în şedinţa din 29 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TARACILA

Aceasta lege a fost adoptatã de Camera Deputaţilor în şedinţa din 29 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
VALER DORNEANU

Bucureşti, 31 mai 2003.
Nr. 232.
-----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016