Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 230 din 31 octombrie 2008  privind infiintarea si functionarea Academiei de Stiinte Tehnice din Romania    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

LEGE nr. 230 din 31 octombrie 2008 privind infiintarea si functionarea Academiei de Stiinte Tehnice din Romania

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 5 noiembrie 2008

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Academia de Ştiinţe Tehnice din România se înfiinţeazã ca un for de consacrare ştiinţificã, la nivel naţional, al personalitãţilor din domeniul ingineriei, de dezbatere şi iniţiativã, pentru promovarea şi dezvoltarea cercetãrii, creaţiei tehnice şi a învãţãmântului ingineresc, prin reorganizarea Asociaţiei "Academia de Ştiinţe Tehnice din România".
ART. 2
Academia de Ştiinţe Tehnice din România, denumitã în continuare ASTR, este instituţie de interes public, cu personalitate juridicã de drept public, autonomã.
ART. 3
ASTR este constituitã pe duratã nedeterminatã şi are sediul în municipiul Bucureşti, bd. Dacia nr. 26, sectorul 1. Sediul ASTR poate fi schimbat prin hotãrâre a adunãrii generale.
ART. 4
ASTR funcţioneazã în baza prevederilor prezentei legi şi a statutului propriu, adoptat de adunarea generalã a membrilor, aprobat prin hotãrâre a Guvernului.
ART. 5
ASTR reuneşte personalitãţi inginereşti reprezentative, cu o înaltã ţinutã spiritualã şi moralã, care s-au distins prin rezultatele obţinute în promovarea ştiinţei, creaţiei intelectuale şi dezvoltãrii tehnice sau au contribuit la dezvoltarea şi promovarea prestigiului instituţiei academice.
ART. 6
(1) ASTR este continuatoarea şi unicul legatar al Asociaţiei "Academia de Ştiinţe Tehnice din România", înfiinţatã prin Hotãrârea judecãtoreascã nr. 1.216 din 11 decembrie 1997, pronunţatã de Judecãtoria Sectorului 1, Bucureşti.
(2) Pe data înfiinţãrii ASTR, Asociaţia "Academia de Ştiinţe Tehnice din România" se desfiinţeazã.
ART. 7
ASTR participã şi se implicã în activitatea de promovare şi aplicare a cunoştinţelor tehnico-ştiinţifice, în ţarã şi în strãinãtate.

CAP. II
Atribuţiile ASTR

ART. 8
Atribuţiile principale ale ASTR sunt:
a) dezvoltarea cercetãrii fundamentale şi aplicative, promovarea conceptelor interdisciplinare şi identificarea noilor direcţii de evoluţie în domeniul ştiinţelor tehnice;
b) stimularea eforturilor şi a realizãrilor cercetãtorilor ştiinţifici şi promovarea drepturilor de proprietate ştiinţificã;
c) iniţierea şi promovarea contactelor internaţionale cu academii şi instituţii de profil, dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi afilierea la organizaţii tehnico-ştiinţifice de prestigiu;
d) efectuarea de cercetãri, studii, consultanţã, precum şi conducerea sau, dupã caz, executarea de programe ori proiecte de cercetare ştiinţificã, dezvoltare tehnologicã şi de stimulare a inovãrii, cât şi a altor lucrãri de specialitate tehnico-ştiinţificã;
e) încurajarea realizãrilor teoretice şi practice în domeniul tehnico-ştiinţific prin acordarea de premii, diplome şi medalii;
f) organizarea de manifestãri tehnico'adştiinţifice, naţionale şi internaţionale;
g) editarea unor lucrãri de larg interes şi a unor publicaţii periodice în profilul activitãţii proprii.
ART. 9
ASTR recunoaşte Academia Românã ca cel mai înalt for naţional de consacrare ştiinţificã şi culturalã, precum şi Academia Oamenilor de Ştiinţã din România, ca for naţional de consacrare ştiinţificã, ce reunesc personalitãţi reprezentative ale ştiinţei. ASTR colaboreazã cu academiile înfiinţate prin lege, cu Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului, cu celelalte ministere, cu instituţii şi organizaţii ştiinţifice, academice, de cercetare şi învãţãmânt din ţarã şi strãinãtate, cu Asociaţia Generalã a Inginerilor din România şi cu alte organizaţii profesionale de specialitate.

CAP. III
Membrii ASTR

ART. 10
ASTR are în compunerea sa membri de onoare, membri titulari, membri corespondenţi şi membri asociaţi.
ART. 11
(1) Membri de onoare pot fi personalitãţi române şi strãine, de înalt prestigiu în domeniul ştiinţelor tehnice, cu autoritate ştiinţificã recunoscutã.
(2) ASTR poate acorda şi titlul de membru de onoare post'admortem unor personalitãţi marcante ale ştiinţei şi tehnicii.
ART. 12
(1) Membrii titulari şi membrii corespondenţi sunt cetãţeni români, aleşi dintre personalitãţile care au contribuţii deosebite în domeniul tehnico-ştiinţific, consacrate prin realizãri profesionale şi lucrãri ştiinţifice de specialitate evaluate pe baza criteriilor precizate prin statut.
(2) Membrii titulari sunt aleşi de regulã dintre membrii corespondenţi.
(3) Numãrul maxim de membri titulari este de 150 şi numãrul membrilor corespondenţi este de 100.
ART. 13
Membri asociaţi sunt acele persoane fizice care prin activitatea ştiinţificã realizatã sau prin contribuţii materiale susţin şi sprijinã dezvoltarea obiectului de activitate şi a prestigiului ASTR.
ART. 14
Calitatea de membru ASTR nu conferã dreptul de a purta titlul de academician.
ART. 15
(1) Membrii titulari ai ASTR primesc o indemnizaţie lunarã brutã în valoare de 1.800 lei. Membrii corespondenţi primesc o indemnizaţie lunarã brutã de 1.400 lei. Membrii de onoare pot beneficia de o indemnizaţie stabilitã de adunarea generalã.
(2) Membrii prezidiului ASTR beneficiazã de o majorare cu 20% a indemnizaţiei lunare.
(3) Indemnizaţiile se indexeazã anual cu rata inflaţiei comunicatã de Institutul Naţional de Statisticã.
(4) Membrii ASTR care sunt şi membri ai altor academii opteazã pentru o singurã indemnizaţie.
(5) Membrii ASTR primesc drepturile legale pentru deplasãrile în interesul ASTR, în ţarã sau în strãinãtate.
ART. 16
Alegerea membrilor ASTR se face în limita locurilor disponibile şi dupã criteriile prevãzute în statut.

CAP. IV
Organizarea ASTR

ART. 17
ASTR este structuratã pe secţii de specialitate şi filiale la nivel teritorial.
ART. 18
Secţiile de specialitate sunt constituite ca unitãţi funcţionale care grupeazã toţi membrii, în funcţie de specialitatea fiecãruia.
ART. 19
Filialele funcţioneazã ca unitãţi subordonate, înfiinţate prin hotãrâre a adunãrii generale a ASTR.
ART. 20
Modul de organizare şi funcţionare a secţiilor şi filialelor este stabilit prin statutul ASTR.

CAP. V
Organele de conducere

ART. 21
Organele de conducere ale ASTR sunt: adunarea generalã, prezidiul şi preşedintele.
ART. 22
Adunarea generalã este forul suprem de conducere al ASTR şi este constituitã din totalitatea membrilor titulari şi corespondenţi.
ART. 23
Adunarea generalã este convocatã o datã pe an, în sesiune ordinarã, sau ori de câte ori este nevoie, în sesiune extraordinarã, la iniţiativa prezidiului ori la cererea a cel puţin unei treimi din numãrul total al membrilor titulari şi corespondenţi.
ART. 24
(1) Adunarea generalã este legal constituitã în prezenţa a douã treimi din numãrul membrilor titulari şi corespondenţi şi adoptã hotãrâri valabile cu votul majoritãţii simple a membrilor prezenţi. Dacã la prima convocare nu este întrunit cvorumul legal de douã treimi din numãrul de membri, în termen de 30 de zile se convoacã o nouã adunare generalã, care se considerã legal constituitã cu prezenţa a mai mult de jumãtate din numãrul membrilor titulari şi corespondenţi.
(2) Adunarea generalã hotãrãşte prin vot. Votul secret este obligatoriu în toate cazurile în care se iau hotãrâri referitoare la persoane.
ART. 25
Adunarea generalã are urmãtoarele atribuţii principale:
a) adoptã statutul ASTR şi aprobã regulamentul de organizare şi funcţionare;
b) aprobã alegerea membrilor ASTR, validaţi de prezidiul ASTR, şi aprobã retragerea calitãţii de membru al ASTR, la propunerea prezidiului ASTR;
c) aprobã strategia de dezvoltare şi programul anual de activitate al ASTR, prezentate de prezidiu;
d) aprobã darea de seamã anualã privind activitatea ASTR, situaţiile financiare anuale şi proiectul de buget;
e) alege preşedintele ASTR, 3 vicepreşedinţi şi secretarul general, dintre membrii titulari, pe o perioadã de 4 ani.
ART. 26
(1) Prezidiul se constituie din preşedinte, vicepreşedinţi, secretarul general şi preşedinţii secţiilor ASTR şi are ca principalã atribuţie conducerea activitãţii în perioada dintre adunãrile generale.
(2) Biroul prezidiului este format din preşedinte, vicepreşedinţi şi secretarul general şi asigurã conducerea operativã a ASTR ca organ executiv.
ART. 27
(1) Preşedintele reprezintã ASTR în relaţiile cu terţe persoane fizice şi juridice din ţarã şi strãinãtate şi este ordonator de credite.
(2) Un membru ASTR poate fi ales în funcţia de preşedinte pentru cel mult douã mandate, care pot fi şi succesive.

CAP. VI
Aparatul de lucru al ASTR şi al unitãţilor din subordine

ART. 28
(1) ASTR are un aparat de lucru la nivel central şi la nivelul filialelor teritoriale.
(2) Structura organizatoricã a aparatului de lucru la nivel central şi la nivelul filialelor, precum şi numãrul maxim de posturi se aprobã prin hotãrâre a Guvernului, la propunerea prezidiului ASTR.
(3) Angajarea, încetarea raporturilor de serviciu şi salarizarea personalului de la nivel central şi din filialele teritoriale se fac în conformitate cu dispoziţiile legale aplicate personalului bugetar şi se aprobã de cãtre biroul prezidiului ASTR.

CAP. VII
Finanţarea şi patrimoniul ASTR

ART. 29
(1) Fondurile necesare funcţionãrii ASTR conform prezentei legi şi statutului propriu se asigurã din venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Autoritãţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţificã.
(2) ASTR poate fi sprijinitã prin donaţii, sponsorizãri şi prin alte bunuri, conform legii, pe baza aprobãrii prezidiului ASTR.
(3) Patrimoniul ASTR este alcãtuit din:
a) bunuri mobile şi imobile;
b) bunuri mobile şi imobile, proprietate publicã sau privatã a statului ori a unitãţilor administrativ-teritoriale, atribuite în administrare sau în folosinţã în condiţiile legii;
c) alte bunuri dobândite potrivit legii.
ART. 30
Organele administrative teritoriale sprijinã ASTR prin acordarea de spaţii necesare funcţionãrii în bune condiţii.
ART. 31
ASTR are în dotare un parc auto propriu.

CAP. VIII
Dispoziţii finale

ART. 32
În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, adunarea generalã a ASTR adoptã statutul propriu, care se aprobã prin hotãrâre a Guvernului.

Aceastã lege a fost adoptatã de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicatã.

p. PREŞEDINTELE
CAMEREI DEPUTAŢILOR
EUGEN NICOLICEA

PREŞEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

Bucureşti, 31 octombrie 2008.
Nr. 230.

---------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016