Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 23 din 17 decembrie 1971  PRIVIND APARAREA SECRETULUI DE STAT IN REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

LEGE nr. 23 din 17 decembrie 1971 PRIVIND APARAREA SECRETULUI DE STAT IN REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA

EMITENT: MAREA ADUNARE NATIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL NR. 157 DIN 17/12/71
CAP. 1
ART. 1
Apãrarea secretului de stat este o îndatorire patriotica, o obligaţie de onoare a tuturor cetãţenilor Republicii Socialiste România - muncitori, ţãrani, intelectuali şi alte categorii de oameni ai muncii - prin care aceştia îşi aduc contribuţia la apãrarea cuceririlor revoluţionare ale poporului roman, a independentei, suveranitãţii şi integritãţii teritoriale a statului nostru.
ART. 2
Constituie secrete de stat, potrivit prevederilor Codului penal, informaţiile, date şi documentele care prezintã în mod vadit acest caracter, precum şi cele declarate sau calificate astfel prin hotãrîre a Consiliului de Miniştri.
Transmiterea sau divulgarea informaţiilor, datelor şi documentelor ce constituie secrete de stat, pierderea, deţinerea în afarã îndatoririlor de serviciu, distrugerea, alterarea ori sustragerea documentelor cu un astfel de caracter, neglijenţa care a avut drept urmare una din aceste fapte sau care a dat posibilitatea altei persoane sa între în posesia unor informaţii, date sau documente de natura sa punã în pericol interesele economice, tehnico-ştiinţifice, militare sau politice ale statului, precum şi orice alte încãlcãri ale normelor privind apãrarea secretului de stat, constituie fapte deosebit de grave şi sînt pedepsite de legea penalã.
Conducãtorii şi salariaţii organizaţiilor socialiste, precum şi orice alte persoane care iau cunostinta despre sãvîrşirea unei fapte privind pierderea, alterarea, distrugerea ori sustragerea documentelor ce constituie secrete de stat sau despre transmiterea ori divulgarea unor informaţii sau date avînd un astfel de caracter au obligaţia sa sesizeze îndatã şefii ierarhici, precum şi organele Consiliului Securitãţii Statului.
ART. 3
În funcţie de importanta lor, informaţiile, datele şi documentele ce constituie secrete de stat se clasifica astfel: strict secrete de importanta deosebita, strict secrete şi secrete.
Informaţiile, datele şi documentele care se încadreazã în una din categoriile prevãzute la alineatul precedent se stabilesc prin hotãrîre a Consiliului de Miniştri.
ART. 4
Informaţiile, datele sau documentele care, potrivit prezentei legi, nu constituie secrete de stat, dar nu sînt destinate publicitãţii, sînt secrete de serviciu şi nu pot fi divulgate.
ART. 5
Publicarea sau difuzarea prin presa, radio, televiziune sau prin orice alte mijloace a datelor referitoare la planurile de producţie, investiţii, forte de munca şi mijloace de producţie, precum şi a datelor referitoare la capacitatile de producţie în funcţiune sau perspectiva, altele decît cele cuprinse în statisticile oficiale, se face, de regula, în procente, iar atunci cînd este necesar, şi în cifre absolute cu aprobarea scrisã a conducãtorilor organelor centrale sau a preşedinţilor comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, inclusiv pentru organizaţiile socialiste subordonate acestora.
Se interzice scoaterea, difuzarea sau publicarea în strãinãtate a lucrãrilor sau scrierilor de orice fel, care ar putea prejudicia interesele statului roman.
CAP. 2
ART. 6
Rãspunderea pentru luarea mãsurilor de apãrare a secretului de stat o au miniştrii şi conducãtorii celorlalte organe centrale, preşedinţii comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, conducãtorii organizaţiilor economice, întreprinderilor şi instituţiilor, precum şi şefii misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale Republicii Socialiste România.
Conducãtorii organizaţiilor socialiste vor asigura un control permanent asupra pãstrãrii şi manipulãrii documentelor ce constituie secrete de stat, pentru prevenirea şi descoperirea oricãror pierderi, alterãri, distrugeri, sustrageri ori transmiteri sau divulgari ale acestora.
Semestrial, organele de conducere prevãzute la alineatul 1 vor analiza modul cum se asigura pãstrarea secretului de stat, atît la organul central, cît şi în întreprinderile, organizaţiile economice şi instituţiile subordonate şi vor lua mãsuri pentru aplicarea riguroasã a prevederilor prezentei legi.
ART. 7
Conducãtorii organizaţiilor socialiste sînt obligaţi sa ţinã evidenta persoanelor care au primit aprobare sa lucreze cu informaţii, date sau documente secrete de stat ori în sectoare unde se executa lucrãri cu un asemenea caracter. Evidenta lor se va tine şi dupã desfacerea contractului de munca, timp de 3 ani.
ART. 8
Conducãtorii organizaţiilor socialiste sînt obligaţi sa menţioneze, dupã caz, în adresa de solicitare a vizei sau pe cererea salariatului care urmeazã sa plece în strãinãtate în interes de serviciu ori personal, dacã acesta lucreazã sau a lucrat cu informaţii, date şi documente secrete de stat, dacã lucreazã la invenţii sau inovaţii cu caracter deosebit, exprimindu-şi totodatã pãrerea asupra garanţiilor moral-politice pe care le prezintã.
Persoana care a lucrat cu documente strict secrete de importanta deosebita nu poate pleca definitiv din ţara decît dupã cel puţin 3 ani de la data cînd a încetat sa mai lucreze cu astfel de documente.
ART. 9
În vederea apãrãrii secretului de stat, Consiliul Securitãţii Statului are urmãtoarele obligaţii:
a) controleazã periodic la ministere, celelalte organe centrale sau alte organizaţii socialiste, modul de aplicare a dispoziţiilor legale privind apãrarea secretului de stat, stabilind mãsuri obligatorii pentru înlãturarea deficienţelor constatate;
b) stabileşte împreunã cu conducãtorii organizaţiilor socialiste, obiectivele şi locurile în care este interzisã fotografierea, filmarea sau executarea de lucrãri de arte plastice;
c) sprijinã organizaţiile socialiste în vederea organizãrii activitãţii privind evidenta, pãstrarea şi manipularea documentelor secrete de stat şi asigura instruirea necesarã pentru aplicarea unitarã a prevederilor prezentei legi.
Preşedintele Consiliului Securitãţii Statului va informa periodic Consiliul de Stat şi Consiliul de Miniştri asupra modului de aplicare a dispoziţiilor legale privind apãrarea secretului de stat.
ART. 10
Persoana cãreia îi sînt încredinţate date sau documente ce constituie secrete de stat este direct rãspunzãtoare pentru asigurarea securitãţii acestora.
ART. 11
Este interzis ca salariatul care are acces la informaţii, date sau documente ce constituie secrete de stat, precum şi persoana care, prin natura serviciului sau profesiei, afla asemenea date, sa divulge sub orice forma conţinutul acestora, atît fata de cetãţenii romani, cît şi fata de cei strãini. Interdicţia este obligatorie şi dupã încetarea raporturilor de munca în cadrul cãrora persoana respectiva a luat cunostinta despre informaţii, date, documente ce constituie secrete de stat.
ART. 12
Persoana care nu lucreza cu informaţii, date şi documente ce constituie secrete de stat dar care afla de conţinutul acestora sau intra în posesia lor, este obligatã sa anunţe ori, dupã caz, sa le predea de îndatã organelor Consiliului Securitãţii Statului.
ART. 13
Salariatul care deţine informaţii, date ori documente ce constituie secrete de stat sau desfãşoarã activitate în locuri unde se executa lucrãri cu un astfel de caracter nu poate stabili relaţii de serviciu cu organizaţiile internaţionale, reprezentantele şi organizaţiile strãine, fãrã aprobarea prealabilã a conducatorului organizaţiei socialiste din care face parte.
Stabilirea relaţiilor în interes de serviciu cu strãinii care nu au domiciliu în Republica Socialistã România, de cãtre persoana prevãzutã la alineatul precedent, se poate face numai cu aprobarea prealabilã a conducatorului organizaţiei socialiste din care aceasta face parte. În cazul în care cererea de aprobare prealabilã nu a fost posibila, salariatul va informa în termen de 24 ore pe conducãtorul organizaţiei socialiste, despre relaţiile stabilite.
Se interzice ca salariatul care deţine informaţii, date ori documente ce constituie secrete de stat sa stabileascã relaţii personale cu strãinii care nu au domiciliu în Republica Socialistã România, dacã acestea afecteazã interesele statului roman.
ART. 14
Se interzice cetãţenilor romani de a avea orice fel de legatura cu posturile de radio şi televiziune ori cu organele de presa din strãinãtate, care, prin acţiunile lor, desfãşoarã o activitate de defaimare sau contrarã intereselor statului roman.
ART. 15
Acordarea de interviuri organelor de presa, agentiilor de presa ori posturilor de radio sau televiziune strãine de cãtre cetãţenii romani, în ţara sau pe timpul cît se afla în strãinãtate în interes de serviciu sau personal, pentru probleme ce privesc interese politice, social-economice, de apãrare şi tehnico-ştiinţifice ale statului roman, se va face numai cu aprobarea conducatorului organului central în subordinea cãruia se afla organizaţia din care face parte cel în cauza sau, dupã caz, a preşedintelui comitetului executiv al consiliului popular judeţean ori al municipiului Bucureşti.
ART. 16
Conducãtorii organizaţiilor socialiste vor lua toate mãsurile ce se impun pentru educarea salariaţilor în spiritul pãstrãrii secretului de stat, al vigilentei, cinstei şi demnitãţii în relaţiile cu strãinii.
Radioul, televiziunea, presa centrala şi localã, revistele şi publicaţiile periodice vor acorda o atentie deosebita dezvoltãrii la toţi cetãţenii a simtului rãspunderii pentru pãstrarea cu stictete a secretului de stat, precum şi pentru sporirea vigilentei şi combativitatii impotriva tuturor celor care prin palavrageala, laudarosenie sau neglijenţa aduc prejudicii securitãţii statului roman.
Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste, împreunã cu uniunile de creaţie vor stimula realizarea şi publicarea unor lucrãri menite sa contribuie la educarea cetãţenilor pentru apãrarea şi pãstrarea secretului de stat.
CAP. 3
ART. 17
Ministerele şi celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare, organizaţiile economice, întreprinderile şi instituţiile vor asigura evidenta, pãstrarea şi manipularea datelor şi documentelor ce constituie secrete de stat şi a celor care constituie secrete de serviciu, separat de documentele nesecrete.
ART. 18
La organizaţiile socialiste cu volum mare de informaţii, date şi documente cu caracter secret de stat se organizeazã compartimente speciale pentru evidenta, pãstrarea şi manipularea acestora, în cadrul numãrului de posturi şi al fondului de salarii existente la data prezentei legi. Acolo unde volumul de documente secrete nu justifica înfiinţarea unor astfel de compartimente, conducãtorul organizaţiei socialiste va desemna un salariat care, pe lîngã atribuţiile ce îi revin potrivit funcţiei sale, va îndeplini şi astfel de sarcini, facindu-se menţiune în acest sens în statele de funcţii.
Compartimentele speciale prevãzute la alineatul precedent vor fi înfiinţate de conducerea organului central sau de comitetul executiv al consiliului popular judeţean ori al municipiului Bucureşti, cu acordul Consiliului Securitãţii Statului.
Înfiinţarea compartimentelor prevãzute la alineatul 1 în cadrul Ministerului Forţelor Armate şi Ministerului Afacerilor Interne se face numai cu aprobarea conducãtorilor acestor organe centrale.
Angajarea sau numirea salariaţilor ce vor încadra compartimentele speciale, precum şi desemnarea celor care vor exercita şi atribuţii cu privire la evidenta, pãstrarea şi manipularea informaţiilor, datelor şi documentelor cu caracter secret de stat se fac cu avizul Consiliului Securitãţii Statului.
ART. 19
În afarã programului de lucru, documentele cu caracter secret de stat se pãstreazã la compartimentul special sau la salariatul care exercita şi atribuţii cu privire la evidenta, pãstrarea şi manipularea informaţiilor, datelor şi documentelor cu caracter secret de stat.
Se interzice scoaterea din incinta organizaţiei socialiste a documentelor ce conţin secrete de stat pentru a fi duse la domiciliu sau în alte locuri neautorizate.
Şefii ori secretarii de cabinete de la Marea Adunare Nationala, Consiliul de Stat, Consiliul de Miniştri, de la miniştri, ceilalţi conducatori ai organelor centrale şi adjunctii acestora, de la preşedinţii comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi secretarii conducãtorilor centralelor industriale şi marilor întreprinderi, sînt consideraţi salariaţi care îndeplinesc şi atribuţii legate de evidenta, pãstrarea şi manipularea documentelor cu caracter secret de stat.
ART. 20
Multiplicarea documentelor ce constituie secrete de stat se face numai de cãtre persoane care au aprobare sa lucreze cu astfel de documente, pastrindu-se o evidenta stricta a exemplarelor multiplicate.
Se interzice multiplicarea documentelor strict secrete de importanta deosebita primite de la alte organizaţii socialiste.
ART. 21
Persoana care se angajeazã la o organizaţie socialistã şi urmeazã sa-şi desfãşoare activitatea într-un loc de munca unde se executa lucrãri cu caracter secret de stat, va fi incunostiintata de specificul activitãţii şi i se va cere sa semneze un angajament cu privire la pãstrarea cu stricteţe a secretului de stat. Un astfel de angajament va fi semnat şi de salariatul care, la data prezentei legi, executa sau are acces la asemenea lucrãri.
Fac excepţie de la prevederile alineatului precedent cadrele permanente ale forţelor armate care s-au angajat în acest sens prin jurãmîntul militar.
Salariatul care, pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, trebuie sa lucreze sau sa consulte date şi documente ce constituie secrete de stat, urmeazã sa aibã o aprobare specialã în acest scop.
Aprobarea prevãzutã la alineatul precedent se da de cãtre:
a) conducãtorul organizaţiei socialiste pentru categoria strict secret de importanta deosebita şi strict secret;
b) locţiitorul conducatorului organizaţiei socialiste, împuternicit în acest scop, pentru categoria secret.
Aprobarea data pentru accesul la o categorie superioarã de documente permite accesul şi la o categorie inferioarã.
Persoanele care fac practica în organizaţiile socialiste sau în locurile de munca unde se afla informaţii, date şi documente ce constituie secrete de stat ori se executa lucrãri cu un astfel de caracter, li se aplica acelaşi regim ca şi salariaţilor, în ce priveşte apãrarea secretului de stat.
ART. 22
Accesul în organizaţiile socialiste este admis pe baza de legitimatii, permise sau bilete de intrare, dupã distincţiile prevãzute în prezenta secţiune.
Dispoziţiile alineatului precedent nu se aplica compartimentelor organizaţiilor socialiste care presteazã servicii publice.
ART. 23
Este interzis accesul cu aparate de fotografiat sau filmat în locurile în care se afla documente ce constituie secrete de stat ori unde se executa lucrãri cu un asemenea caracter.
ART. 24
Conducãtorii organizaţiilor socialiste vor stabili reguli cu privire la circulaţia şi ordinea interioarã în incinta unitãţilor, astfel încît accesul în locurile şi sectoarele în care se afla informaţii, date sau documente ce constituie secrete de stat sau unde se executa lucrãri cu un astfel de caracter sa nu fie posibil decît pentru persoanele care au primit aprobare, potrivit prevederilor art. 32, 34 şi 35.
ART. 25
Accesul ocazional pentru intervenţii tehnice, reparaţii şi alte asemenea activitãţi, în locurile prevãzute la art. 32, este permis pe baza unui bilet de acces nominal eliberat de şeful sectorului unde se executa lucrarea.
ART. 26
Pentru a distinge salariaţii care au acces în diferite locuri de munca sau sectoare de producţie, aceştia vor purta, dupã caz, diferenţiate pe sectoare de munca sau specialitãţi, insigne, ecusoane, banderole, bonete sau echipamentul de protecţie ori de lucru în culori diferite.
Pe echipamentul de protecţie ori de lucru, salariaţii vor avea cusut ecusonul pe care este menţionat numele şi prenumele acestuia, precum şi locul de munca.
Salariaţii care nu au dreptul la echipament de protecţie sau de lucru vor purta, pe ţinuta de serviciu, insigne, banderole sau, în mod vizibil, legitimatia de serviciu.
Determinarea locurilor de munca, sau sectoarelor de producţie, modelul insignelor, ecusoanelor, banderolelor, culoarea echipamentului de protecţie sau de lucru, repartizarea şi modul de purtare a acestora, se vor stabili prin regulamente de ordine interioarã.
ART. 27
Pãtrunderea sau facilitarea patrunderii unui salariat într-un sector pentru care nu are aprobare de acces, nepurtarea echipamentului specific sectorului de munca sau, dupã caz, a insignei ori a altor semne distinctive ce au fost stabilite prin regulamentele de ordine interioarã, sînt considerate abateri de la disciplina muncii, aplicindu-se, în raport cu gravitatea faptelor, sancţiuni potrivit legii.
ART. 28
În cazurile în care din cercetãrile administrative rezulta ca salariaţii în cauza - prin nerespectarea regulilor de acces menţionate în prezenta secţiune - au urmãrit sau inlesnesc sãvîrşirea unor infracţiuni, conducerea organizaţiei socialiste va informa de îndatã organele Consiliului Securitãţii Statului.
ART. 29
Salariatul care îşi pierde echipamentul, legitimatia, insigna sau un alt semn distinctiv este obligat sa anunţe de îndatã pe şeful sau ierarhic.
Cazurile de înstrãinare a echipamentului, a insignei ori a altor semne distinctive, sau de pierdere a acestora vor fi cercetate de cãtre şefii sectoarelor în care lucreazã cei ce le-au avut în primire, informind de fiecare data şefii lor ierarhici şi organele Consiliului Securitãţii Statului.
Evidenta legitimatiilor pierdute sau furate va fi ţinuta la organul care le-a emis. Acesta va comunica personalului însãrcinat cu controlul la intrãrile în incinta organizaţiei socialiste care sînt legitimatiile pierdute sau furate, pentru a preveni folosirea lor de cãtre alte persoane.
ART. 30
Accesul fiecãrui salariat în incinta organizaţiei socialiste în care lucreazã este admis pe baza legitimatiei de serviciu, prevãzutã cu fotografie şi semnatã de conducãtorul acesteia sau de cãtre alte persoane anume desemnate, care fac parte din colectivul de conducere a unitãţii. Accesul se face prin intrari anume stabilite, în funcţie de întinderea, nevoile serviciului şi mãsurile de asigurare a securitãţii organizaţiei socialiste.
ART. 31
Legitimatiile de serviciu vor fi clasificate pe locuri de munca, prin aplicarea pe acestea a unor litere sau a altor semne distinctive. Pe ele se va mentiona poarta pe unde are acces salariatul în incinta organizaţiei socialiste. Legitimatiile se vizeazã semestrial.
Salariaţii care au pierdut legitimatiile de serviciu li se vor elibera permise provizorii de acces, pînã la emiterea unor noi legitimatii.
La încetarea angajãrii, legitimatiile de acces vor fi ridicate şi anulate.
ART. 32
Este interzis accesul altor persoane în afarã salariaţilor care au legitimatii de serviciu cu fotografie şi cu menţiunea prevãzutã la art. 31 în locurile în care se afla informaţii, date şi documente cu caracter secret de stat sau care, deşi nu au asemenea caracter nu sînt destinate publicitãţii, în staţiile pilot, în sectoare a cãror procese tehnologice reprezintã secret de fabricaţie, în cele în care încep ori se experimenteaza tehnologii de producţie cu elemente considerate noutati tehnico-ştiinţifice, precum şi în orice alt loc unde se executa lucrãri cu caracter secret de stat. Accesul altor salariaţi decît al acelora care lucreazã în aceste locuri de munca este admis numai cu aprobarea conducatorului organizaţiei socialiste sau, în lipsa acestuia, a înlocuitorului sau.
Legitimatiile de serviciu prevãzute cu fotografii ale persoanelor care lucreazã în locurile de munca stabilite la alineatul precedent se poarta de cãtre acestea, în timpul programului de lucru, la loc vizibil. Aceeaşi obligaţie revine şi salariaţilor care îndeplinesc sarcini privind evidenta, pãstrarea şi manipularea datelor şi documentelor cu caracter secret de stat.
ART. 33
Accesul în incinta organizaţiilor socialiste al salariaţilor sau membrilor altor organizaţii socialiste, în interes de serviciu, este admis numai cu bilet de intrare, eliberat pe baza buletinului de identitate, cu aprobarea şefului compartimentului competent.
ART. 34
Accesul salariaţilor santierelor de construcţii în incinta organizaţiilor socialiste în care se afla asemenea santiere se face cu permise de intrare eliberate de conducãtorii acestor organizaţii socialiste sau de cãtre alte persoane din conducerea acestora, la cererea conducãtorilor santierelor de construcţii.
Permisul se elibereazã cu valabilitate pe intreaga durata a executãrii lucrãrilor şi se vizeazã trimestrial. La terminarea lucrãrilor, el se restituie emitentului.
ART. 35
Aprobarea accesului salariaţilor altor organizaţii socialiste, în interes de serviciu, în locurile unde se afla informaţii, date şi documente ce constituie secrete de stat sau se executa lucrãri cu un astfel de caracter, se da de cãtre conducãtorul organizaţiei socialiste cãreia i se solicita accesul sau locţiitorul acestuia, pe baza unei delegaţii semnate de conducãtorul organizaţiei socialiste din care face parte salariatul delegat. Pe delegaţie se vor mentiona datele şi documentele ce vor fi consultate ori locurile unde urmeazã sa aibã acces.
ART. 36
În locurile de munca de importanta deosebita, accesul salariaţilor altor organizaţii socialiste în interes de serviciu este permis numai pe baza aprobãrii conducatorului organului central sau înlocuitorului acestuia.
ART. 37
Aprobarea prevãzutã la art. 35 şi 36 se poate acorda pentru a avea acces o singura data sau pentru o perioada care sa nu depãşeascã o luna.
ART. 38
Salariaţii organizaţiilor socialiste care, potrivit legii, au sarcini permanente de control, vor avea acces în unitãţile şi locurile de munca în care se afla secrete de stat sau se executa lucrãri cu un asemenea caracter pe baza legitimatiei sau delegaţiei speciale semnatã de conducãtorul organului cu sarcini de control din care face parte salariatul.
Pentru accesul în unitãţile şi locurile de munca de importanta deosebita, legitimatiile sau delegatiile speciale de control vor fi semnate de conducãtorul organului central în subordinea cãruia se afla organul de control şi vor fi valabile timp de un an.
ART. 39
Persoanele aflate la practica în organizaţiile socialiste, precum şi indrumatorii şi supraveghetorii acestora din afarã unitãţii au acces numai în sectorul în care sînt repartizaţi, pe baza permisului de intrare eliberat cu respectarea prevederilor din prezentul capitol.
ART. 40
Persoanele din afarã organizaţiilor socialiste care vin pentru angajari, audiente, cereri, reclamaţii, sesizãri şi propuneri, nu au acces în incinta organizaţiei. Acestea pot avea acces numai în pavilioanele administrative, pe baza biletului de intrare, eliberat cu aprobarea şefului compartimentului competent şi vor fi primite, de regula, în încãperi special amenajate.
Primirea în audienta la conducerea organizaţiilor socialiste se poate face şi în birourile de lucru ale acesteia. În asemenea cazuri, cei care vin în audienta vor fi insotiti atît la venire, cît şi la plecare.
ART. 41
Vizitarea unor unitãţi sau sectoare de producţie, altele decît cele de importanta deosebita, se poate face numai cu aprobarea conducãtorilor organizaţiilor socialiste respective, care vor stabili în acest scop traseele de acces şi persoanele care vor însoţi pe vizitatori.
CAP. 4
ART. 42
Fotografierea, filmarea sau executarea de lucrãri de arte plastice pe teritoriul Republicii Socialiste România, fãrã autorizaţie specialã eliberata de cãtre Consiliul Securitãţii Statului, este interzisã dacã priveşte:
a) întreprinderile industriale sau secţiile acestora unde se executa produse interesind apãrarea nationala, ori încep sau se experimenteaza tehnologii de producţie cu elemente considerate noutati tehnico-ştiinţifice, precum şi staţiile pilot;
b) armamentul militar şi tehnica de lupta, cu excepţia celor scoase la paradele militare;
c) construcţiile militare de orice natura, poligoanele, aerodromurile şi porturile militare, cu excepţia celor ce se vor stabili de Ministerul Forţelor Armate şi Ministerul Afacerilor Interne împreunã cu Consiliul Securitãţii Statului.
Aceste dispoziţii se aplica şi în cazul în care obiectivele enumerate la alineatul precedent sînt în curs de construire.
Obiectivele şi mijloacele prevãzute la literele a, b şi c pot fi filmate şi fotografiate de cãtre personalul militar, pentru nevoile interne ale Ministerului Forţelor Armate, Ministerului Afacerilor Interne şi Consiliului Securitãţii Statului, pe baza unei aprobãri; aceasta poate fi data de cãtre ministrul forţelor armate, ministrul afacerilor interne şi preşedintele Consiliului Securitãţii Statului sau de împuterniciţii lor, fiecare pentru mijloacele din dotarea ori obiectivele din administrarea organului central respectiv.
ART. 43
Trupele Ministerului Forţelor Armate, Consiliului Securitãţii Statului sau ale Ministerului Afacerilor Interne aflate pe cimpul de instrucţie sau de aplicaţii, pot fi fotografiate sau filmate în scopuri educative şi de pregãtire militarã cu aprobarea ministrilor sau a adjunctilor acestora, respectiv a preşedintelui sau vicepreşedintelui Consiliului Securitãţii Statului, fãrã autorizaţie specialã.
ART. 44
Se interzice, indiferent de obiectiv, fotografierea şi filmarea din avion.
Aceste operaţii se pot executa numai în interes de serviciu de persoane ce poseda autorizaţii speciale eliberate de organele competente ale Consiliului Securitãţii Statului.
Militarii de specialitate pot executa misiuni de serviciu de aerofotogrametrie pe baza ordinului de serviciu eliberat de cãtre organele militare.
ART. 45
Cererea adresatã Consiliului Securitãţii Statului pentru eliberarea unei autorizaţii de filmare, fotografiere sau de executare a lucrãrilor de arte plastice va cuprinde obligatoriu menţionarea obiectului acestora, data sau perioada de timp în care urmeazã a se executa, numele persoanei care o va efectua, precum şi avizul organizaţiei socialiste în a carei administrare operativã se afla obiectul respectiv.
Titularii autorizaţiilor emise în baza prezentei legi sînt obligaţi a se prezenta, înainte de începerea lucrãrilor, la conducãtorii organizaţiilor socialiste unde vor executa lucrãrile, pentru a se pune de acord cu aceştia.
ART. 46
Fotografierea ori filmarea sau executarea de lucrãri de arte plastice în incinta organizaţiilor socialiste ce nu sînt prevãzute în art. 42 este permisã numai cu încuviinţarea conducãtorilor organizaţiilor socialiste respective.
ART. 47
Obiectivele, pãrţile din obiective şi zonele în care accesul, precum şi fotografierea, filmarea sau executarea de lucrãri de arte plastice sînt interzise, vor fi marcate cu indicatoare de interdicţie în acest sens.
Indicatoarele vor fi instalate prin grija organizaţiilor socialiste, respectiv a consiliilor populare în a cãror administrare operativã se afla obiectivele sau zonele prevãzute la alineatul precedent.
CAP. 5
ART. 48
Strãinii care desfãşoarã activitãţi pe baza de contracte au acces în organizaţiile socialiste beneficiare cu aprobare scrisã a conducãtorilor organizaţiilor socialiste respective sau a inlocuitorilor acestora, numai în secţiile sau sectoarele de producţie în care prezenta lor este legatã de îndeplinirea obligaţiilor contractuale, precum şi în pavilioanele administrative.
ART. 49
Strãinii care vin în organizaţiile socialiste în scopul efectuãrii unor tranzacţii comerciale au acces numai în pavilioanele administrative şi în expoziţii. În cazuri justificate, accesul acestora va putea fi admis şi în secţiile de producţie al cãror proces tehnologic nu constituie secret de stat sau de fabricaţie, cu aprobarea conducatorului organului central cãruia îi este subordonata organizaţia socialistã.
ART. 50
Accesul strãinilor în organizaţiile socialiste, în scopul documentãrii tehnico-ştiinţifice, este admis numai cu aprobarea scrisã a conducerii organului central în a cãrui subordine se afla organizaţia respectiva şi este limitat la compartimentele strict necesare documentãrii pentru care au primit aprobare şi nu se gãsesc date şi documente ce constituie secret de stat.
ART. 51
În unitãţile şi locurile de munca de importanta deosebita, accesul strãinilor este admis numai cu aprobarea, dupã caz, a preşedintelui Consiliului de Stat sau a preşedintelui Consiliului de Miniştri.
Lista unitãţilor şi locurilor de munca prevãzute la alineatul precedent va fi întocmitã de preşedintele Consiliului Securitãţii Statului şi va fi supusã spre aprobare preşedintelui Consiliului de Stat.
ART. 52
Strãinii prevãzuţi la art. 48-51, pe timpul cît se afla în sediul organizaţiei socialiste, vor purta semne distinctive, diferite de cele folosite de salariaţii proprii, puse la dispoziţie de aceasta organizaţie.
Pe timpul vizitei, strãinii vor fi insotiti de persoane anume desemnate de conducerea organizaţiei socialiste.
ART. 53
Este interzis accesul cetãţenilor strãini şi al persoanelor fãrã cetãţenie la informaţii, date şi documente ce constituie secrete de stat.
ART. 54
Dispoziţiile art. 53 nu se aplica strãinilor care vin în ţara pentru a coopera la executarea unor lucrãri sau pentru schimb de experienta, în baza convenţiilor, protocoalelor, contractelor şi alte asemenea înţelegeri încheiate de cãtre statul roman sau organizaţiile socialiste romane în ce priveşte informaţiile, datele şi documentele în legatura cu obiectul cooperãrii ori al schimbului de experienta. În acest caz, aprobarea de acces va fi data de cãtre conducãtorul organului central tutelar, cu avizul Consiliului Securitãţii Statului.
ART. 55
Strãinii, inclusiv membrii misiunilor diplomatice acreditate în Republica Socialistã România, pot fotografia, filma sau executa lucrãri de arte plastice pe teritoriul Republicii Socialiste România avînd ca subiecte edificii, monumente şi obiective de interes cultural şi artistic, precum şi valori din oraşe şi peisaje dacã acestea nu privesc obiectivele arãtate la art. 42 şi 43 sau obiectivele situate în zonele în care strãinii nu au acces.
Strãinii pot executa lucrãri de fotografiere, filmare sau de arte plastice privind obiectivele indicate la art. 42, precum şi acelea situate în zonele în care nu au acces, numai dacã poseda autorizaţii speciale eliberate de cãtre Consiliul Securitãţii Statului.
De asemenea, strãinii pot executa lucrãri de fotografiere, filmare sau de arte plastice în timpul deplasarii cu avionul numai dacã poseda autorizaţii speciale eliberate de cãtre Consiliul Securitãţii Statului.
CAP. 6
ART. 56
Consiliul Securitãţii Statului organizeazã şi rãspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de colectarea, transportul şi distribuirea corespondentei cu caracter secret de stat.
ART. 57
Documentele care constituie secrete de stat, precum şi cele care nu sînt destinate publicitãţii, nu pot fi transportate în strãinãtate de cãtre delegatiile sau salariaţii organizaţiilor socialiste decît cu aprobarea ministrului sau conducatorului organului central, respectîndu-se şi normele legale stabilite cu privire la transportul şi pãstrarea corespondentei diplomatice.
Documentele strict secrete de importanta deosebita nu pot fi transportate în strãinãtate de cãtre delegatiile sau salariaţii organizaţiilor socialiste fãrã aprobarea preşedintelui Consiliului de Miniştri.
Aprobãrile prevãzute la alineatele precedente se vor da numai pentru acele documente care sînt strict necesare şi numai dacã în exterior exista condiţii pentru pãstrarea secretului lor.
ART. 58
Documentele ce constituie secrete de stat care se transporta în strãinãtate vor fi predate şefului delegaţiei sau salariatului ce pleacã în strãinãtate numai prin compartimentul special pentru evidenta, pãstrarea şi manipularea documentelor secrete, pe baza de proces-verbal.
CAP. 7
Sancţiuni
ART. 59
Nerespectarea dispoziţiilor legale privind apãrarea secretului de stat constituie o fapta deosebit de grava şi se pedepseşte potrivit legii penale, dacã sînt întrunite elementele vreunei infracţiuni.
Faptele de încãlcare a normelor privind apãrarea secretului de stat care nu întrunesc elementele infracţiunii atrag, dupã caz, rãspunderea administrativã ori disciplinarã, materialã sau civilã.
ART. 60
Constituie contravenţii la normele privind apãrarea secretului de stat urmãtoarele fapte, dacã nu au fost sãvîrşite în astfel de condiţii încît, potrivit legii penale, sînt considerate infracţiuni:
a) nerespectarea dispoziţiilor prevãzute la art. 12, 23, 24, 29 alin. 1 şi art. 35, de cãtre cei cãrora, potrivit legii, le revin astfel de obligaţii;
b) nerespectarea dispoziţiilor prevãzute la art. 30, 31, 33, 34 şi 39-41, de cãtre cei cãrora, potrivit legii, le revin astfel de obligaţii;
c) nerespectarea dispoziţiilor prevãzute la art. 7, 18 alin. 4, art. 19 alin. 1 şi 2, art. 20, 21, 25, 32, 48-53, 57 şi 58, de cãtre cei cãrora, potrivit legii, le revin astfel de obligaţii;
d) nerespectarea dispoziţiilor prevãzute la art.42-46, 55 alin. 2 şi 3, de cãtre cei cãrora, potrivit legii, le revin astfel de obligaţii;
e) nerespectarea dispoziţiilor art. 2 alin. 3, art. 4, 5, 11, 13, 14, 15, 36 şi 38 şi neglijenţa care a dat posibilitatea unei persoane neautorizate sa cunoascã sau sa posede date şi documente secrete de stat, precum şi divulgarea secretului de stat atunci cînd nu constituie o infracţiune, ori divulgarea de informaţii sau date care, deşi nu constituie secrete de stat, nu sînt destinate publicitãţii;
f) nerespectarea normelor cu privire la evidenta, întocmirea, multiplicarea, manipularea şi pãstrarea datelor şi documentelor cu caracter secret de stat.
Contravenţiile prevãzute la literele a, b şi f se sancţioneazã cu amenda de la 200 la 400 lei, cele prevãzute la literele c şi d cu amenda de la 400 la 1000 lei, iar cele prevãzute la litera e cu amenda de la 1000 la 5000 lei.
ART. 61
Contravenţiile prevãzute la art. 60 se constata de ofiţerii de securitate, iar cele de la art. 60 litera b şi de ofiţerii şi subofiterii de militie.
Contravenţiile prevãzute la art. 60 litera d se constata şi de ofiţerii anume împuterniciţi de Ministerul Forţelor Armate sau Ministerul Afacerilor Interne.
Contravenţiile prevãzute la art. 60 literele a, b, c, d şi f, sãvîrşite de angajaţii organizaţiilor socialiste la locul de munca sau de alte persoane în incinta organizaţiilor socialiste se constata şi de cãtre conducãtorul compartimentului din care face parte contravenientul sau al celui unde s-a produs contravenţia.
ART. 62
Impotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiilor se poate face o plîngere, în termen de 15 zile de la data comunicãrii; aceasta se rezolva dupã cum urmeazã:
- în cazul contravenţiilor prevãzute la art. 60 litera e, constatate de ofiţerii de securitate, de cãtre preşedinte, primul vicepreşedinte sau vicepreşedinţii Consiliului Securitãţii Statului.
ART. 63
Dispoziţiile art. 60-62 se completeazã cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenientilor, în mãsura în care prezenta lege nu dispune altfel.
CAP. 8
Dispoziţii finale
ART. 64
În unele organizaţii socialiste de importanta deosebita se vor organiza servicii, secţii sau birouri subordonate conducãtorilor acestora, care vor avea urmãtoarele atribuţii:
a) controleazã aplicarea şi respectarea de cãtre toţi salariaţii a normelor privind apãrarea secretului de stat;
b) asigura paza şi securitatea inventiilor şi inovatiilor din obiective;
c) indruma şi controleazã activitatea tuturor salariaţilor în probleme de relaţii şi protocol;
d) organizeazã accesul şi circulaţia în interiorul obiectivelor şi asigura respectarea regulilor de ordine interioarã;
e) elaboreazã planurile de paza şi securitate a obiectivelor şi controleazã modul de aplicare a lor;
f) organizeazã şi controleazã paza contra incendiilor.
Înfiinţarea serviciilor, secţiilor sau birourilor prevãzute în prezentul articol se aproba de cãtre organul central respectiv, cu acordul Consiliului Securitãţii Statului şi al Ministerului Afacerilor Interne, în limita numãrului de posturi şi a fondurilor de salarii existente la data prezentei legi.
ART. 65
Organizaţiile obşteşti de orice fel sînt obligate sa aplice normele prevãzute în prezenta lege cu privire la apãrarea secretului de stat.
ART. 66
Organizarea, inventarierea, expertizarea şi predarea documentelor secrete de stat la fondul arhivistic se fac în conformitate cu normele privind evidenta, pãstrarea şi folosirea Fondului arhivistic naţional al Republicii Socialiste România.
ART. 67
Nomenclatura funcţiilor, condiţiile de studii şi vechime, precum şi salariile tarifare ale personalului însãrcinat cu evidenta, pãstrarea şi manipularea datelor şi documentelor ce constituie secrete de stat, precum şi ale personalului din serviciile, secţiile şi birourile prevãzute la art. 64 se stabilesc de cãtre Ministerul Muncii, prin asimilare cu salariile tarifare în vigoare ale funcţiilor corespunzãtoare din compartimentele de personal şi administrativ, la care se adauga un spor de importanta de 5-25%, calculat la salariul tarifar de încadrare. Acest spor se include în salariul tarifar.
Procentul de calcul al sporului pe funcţii şi compartimente de activitate se stabileşte diferenţiat, în raport cu importanta şi condiţiile specifice fiecãrei unitãţi, pe baza propunerilor ministerelor, celorlalte organe centrale şi ale comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, cu acordul Consiliului Securitãţii Statului şi cu avizul Ministerului Muncii.
ART. 68
În cadrul Ministerului Forţelor Armate, Ministerului Afacerilor Interne şi Consiliului Securitãţii Statului aprobãrile prevãzute la art. 21, 34 şi 41 se dau de cãtre comandantii (şefii) de unitãţi, respectiv de loctiitorii acestora.
ART. 69
Consiliul de Miniştri va emite norme cu privire la evidenta, întocmirea, multiplicarea, manipularea şi pãstrarea datelor şi documentelor cu caracter secret de stat şi a celor care constituie secrete de serviciu, în înţelesul acestei legi.
ART. 70
Prezenta lege intra în vigoare în termen de 60 zile de la publicare.
ART. 71
Decretul nr. 430/1969 privind apãrarea secretului de stat, devenit Legea nr. 29/1969, Decretul nr. 332/1958 privind reglementarea condiţiilor de executarea a unor lucrãri de arte plastice pe teritoriul Republicii Socialiste România, <>Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 2293/1969 pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind executarea unor lucrãri de fotografiere, filmare şi de arte plastice pe teritoriul Republicii Socialiste România, prevederile art. 15-23 din Instrucţiunile privind organizarea şi funcţionarea pazei civile la instituţii, întreprinderi, organizaţii economice de stat şi cooperatiste, modul de acces în aceste unitãţi, precum şi condiţiile de angajare a paznicilor civili şi a personalului care controleazã accesul în instituţii, întreprinderi, organizaţii economice de stat şi cooperatiste, aprobate prin Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 1270/1958 şi prevederile <>art. 1 lit. C din Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 2286/1969 pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind paza civilã la organizaţiile socialiste, paza obsteasca în comune şi paza de cimp, precum şi orice alte dispoziţii contrare, se abroga.

-------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016