Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 228 din 31 octombrie 2008  pentru ratificarea Acordului de imprumut (Proiect privind controlul integrat al poluarii cu nutrienti) dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare si a Acordului de asistenta financiara nerambursabila acordata din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluarii cu nutrienti) dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnate la Bucuresti la 28 decembrie 2007    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

LEGE nr. 228 din 31 octombrie 2008 pentru ratificarea Acordului de imprumut (Proiect privind controlul integrat al poluarii cu nutrienti) dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare si a Acordului de asistenta financiara nerambursabila acordata din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluarii cu nutrienti) dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnate la Bucuresti la 28 decembrie 2007

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 24 noiembrie 2008


Parlamentul României adoptã prezenta lege.

ART. 1
(1) Se ratificã Acordul de împrumut (Proiect privind controlul integrat al poluãrii cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţionalã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în valoare de 50 milioane de euro echivalent, semnat la Bucureşti la 28 decembrie 2007, denumit în continuare Acord.
(2) Se ratificã Acordul de asistenţã financiarã nerambursabilã acordatã din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluãrii cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţionalã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în valoare de 5,5 milioane de dolari S.U.A. echivalent, semnat la Bucureşti la 28 decembrie 2007, denumit în continuare Asistenţã financiarã nerambursabilã.
ART. 2
(1) Proiectul privind controlul integrat al poluãrii cu nutrienţi se realizeazã de Unitatea de management al proiectului (UMP) înfiinţatã în cadrul Ministerului Mediului şi Dezvoltãrii Durabile, al cãrei personal este salarizat în conformitate cu prevederile <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialiştilor români care îşi desfãşoarã activitatea în cadrul unitãţilor de management de proiect, aprobatã prin <>Legea nr. 172/2001 .
(2) Ministerul Economiei şi Finanţelor va încheia cu Ministerul Mediului şi Dezvoltãrii Durabile un acord subsidiar, prin care se vor stabili drepturile şi obligaţiile pãrţilor în aplicarea prevederilor Acordului, precum şi o convenţie, prin care se vor delega acestuia întreaga autoritate şi responsabilitate în realizarea proiectului şi utilizarea sumelor din Asistenţa financiarã nerambursabilã.
ART. 3
Proiectul privind controlul integrat al poluãrii cu nutrienţi, prevãzut la art. 1, se finanţeazã din urmãtoarele surse:
a) de la bugetul de stat, în limita echivalentului în lei al sumei de 50 milioane de euro, prin prevederea sumelor necesare cu prioritate în bugetul anual al Ministerului Mediului şi Dezvoltãrii Durabile pe toatã durata implementãrii proiectului;
b) asistenţã financiarã nerambursabilã în valoare de 5,5 milioane de dolari S.U.A. echivalent;
c) bugetele locale ale comunelor beneficiare ale proiectului, în limita echivalentului în lei al sumei de 3,63 milioane de euro;
d) sume repartizate prin hotãrâre a consiliului judeţean cãtre bugetele locale ale comunelor aflate în aria de implementare a proiectului, în limita echivalentului în lei al sumei de 1,40 milioane de euro;
e) bugetul propriu al Administraţiei Naţionale "Apele Române", în limita echivalentului în lei al sumei de un milion de euro, reprezentând cheltuieli cu personalul propriu desemnat pentru implementarea şi monitorizarea proiectului.
ART. 4
Echivalentul în euro şi dolari S.U.A. al surselor din care se asigurã finanţarea Proiectului privind controlul integrat al poluãrii cu nutrienţi este cel valabil la data semnãrii Acordului, respectiv a Asistenţei financiare nerambursabile şi poate fi ajustat cu diferenţele rezultate din actualizarea valorii totale a acestuia, în funcţie de evoluţia indicelui preţurilor de consum total, comunicat de Institutul Naţional de Statisticã, şi, dacã este cazul, cu diferenţele rezultate din fluctuaţia de curs valutar.
Diferenţele rezultate vor fi acoperite prin prevederea sumelor corespunzãtoare în bugetele ordonatorilor de credite, pe propria rãspundere a acestora.
ART. 5
(1) Tragerile din contul împrumutului prevãzut la art. 1 se efectueazã de Ministerul Economiei şi Finanţelor, în baza raportãrilor Ministerului Mediului şi Dezvoltãrii Durabile, însuşite de ordonatorul principal de credite, referitoare la cheltuielile eligibile efectuate în cadrul Proiectului privind controlul integrat al poluãrii cu nutrienţi. Sumele trase vor avea destinaţiile prevãzute de legislaţia în vigoare.
(2) Activele achiziţionate în cadrul Proiectului privind controlul integrat al poluãrii cu nutrienţi se transferã, dupã recepţia acestora, cu titlu gratuit, cãtre beneficiari, aceştia având obligaţia ca, începând cu data transferului, sã le utilizeze şi sã le asigure întreţinerea atât pe perioada derulãrii proiectului, cât şi dupã aceasta.
ART. 6
Plata serviciului datoriei publice aferent împrumutului, respectiv rambursarea acestuia, achitarea dobânzilor, a comisioanelor şi a altor costuri aferente împrumutului se asigurã din sume alocate anual de la bugetul de stat în bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor - Acţiuni generale.
ART. 7
(1) Se autorizeazã Guvernul României ca, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, de comun acord cu Banca Internaţionalã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, sã introducã, pe parcursul utilizãrii împrumutului şi a Asistenţei financiare nerambursabile, în raport cu condiţiile concrete de derulare a Acordului şi a Asistenţei financiare nerambursabile, amendamente la conţinutul acestora, care privesc realocãri de fonduri, modificãri în structurã pe componente, precum şi alte modificãri care nu sunt de naturã sã majoreze obligaţiile financiare ale României faţã de Banca Internaţionalã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare sau sã determine noi condiţionãri economice faţã de cele convenite iniţial între pãrţi.
(2) Amendamentele la Acord şi la Asistenţa financiarã nerambursabilã convenite cu Banca Internaţionalã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, conform alin. (1), se aprobã prin hotãrâre a Guvernului.

Aceastã lege a fost adoptatã de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicatã.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
BOGDAN OLTEANU

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
NORICA NICOLAI

Bucureşti, 31 octombrie 2008.
Nr. 228.


Împrumut nr. 4873 RO
Asistenţã financiarã nerambursabilã acordatã din Fondul GEF NR. TF 058040 RO

ACORD DE ÎMPRUMUT
(Proiect privind controlul integrat al poluãrii cu nutrienţi)
între România şi Banca Internaţionalã pentru Reconstrucţie
şi Dezvoltare*)
-------
*) Traducere.

Datat 28 decembrie 2007

Acord datat 28 decembrie 2007, între România (Împrumutat) şi Banca Internaţionalã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca)
Prin prezentul acord, Împrumutatul şi Banca convin urmãtoarele:

ART. I
Condiţii generale; definiţii
1.01. Condiţiile generale (astfel cum sunt definite în apendicele la prezentul acord) fac parte integrantã din prezentul acord.
1.02. În afara cazului în care din context reiese altfel, termenii scrişi cu iniţialã majusculã în Acordul de împrumut au înţelesul prevãzut în Condiţiile generale sau în apendicele la prezentul acord.
ART. II
Împrumutul
2.01. Banca este de acord sã acorde Împrumutatului, în termenii şi condiţiile prevãzute sau menţionate în prezentul acord, un împrumut în sumã de cincizeci milioane euro (50.000.000 EUR) (împrumut).
2.02. Împrumutatul poate trage sume din împrumut pentru sprijinirea Proiectului în conformitate cu prevederile secţiunii IV a anexei nr. 2 la prezentul acord.
2.03. Comisionul iniţial plãtibil de cãtre Împrumutat este egal cu un sfert de procent (0,25%) din suma împrumutului.
Împrumutatul va plãti comisionul iniţial nu mai târziu de 60 de zile dupã data intrãrii în vigoare.
2.04. Pentru fiecare perioadã de dobândã, Împrumutatul va plãti o dobândã egalã cu rata LIBOR pentru moneda împrumutului plus o marjã variabilã. Fãrã a contraveni celor de mai sus, dacã o sumã trasã din suma împrumutului nu este rambursatã la scadenţã şi dacã aceastã situaţie de neplatã persistã timp de treizeci (30) de zile, atunci dobânda plãtitã de Împrumutat se va calcula aşa cum este prevãzut în secţiunea 3.02 (d) din Condiţiile generale.
2.05. Datele de platã sunt 15 martie şi 15 septembrie ale fiecãrui an.
2.06. Suma împrumutului va fi rambursatã în conformitate cu graficul de rambursare prevãzut în anexa nr. 3 la prezentul acord.
2.07. Fãrã a se limita la prevederile secţiunii 5.10 din Condiţiile generale, Împrumutatul va furniza cu promptitudine Bãncii informaţiile legate de prevederile prezentului articol II pe care Banca le poate solicita rezonabil în mod periodic.
ART. III
Proiectul
3.01. Împrumutatul îşi declarã angajamentul faţã de obiectivele Proiectului. În acest scop, Împrumutatul va realiza Proiectul prin MMDD în conformitate cu prevederile art. V din Condiţiile generale.
3.02. Fãrã a se limita la prevederile secţiunii 3.01 din prezentul acord şi în afara cazului în care Împrumutatul şi Banca vor conveni altfel, Împrumutatul va asigura realizarea Proiectului conform prevederilor anexei nr. 2 la prezentul acord.
ART. IV
Remediile Bãncii
4.01. Situaţiile suplimentare de suspendare constau în urmãtoarele:
(i) sub rezerva prevederilor subparagrafului (ii) din prezentul paragraf, suspendarea, anularea sau încetarea, totalã sau parţialã, a dreptului Împrumutatului de a face trageri din Asistenţa financiarã nerambursabilã acordatã din Fondul FGM acordat Împrumutatului pentru finanţarea Proiectului, în conformitate cu termenii Acordului de asistenţã financiarã nerambursabilã acordatã din Fondul FGM;
(ii) prevederile subparagrafului (i) din prezentul paragraf nu se aplicã în cazul în care Împrumutatul stabileşte, cu acordul Bãncii, cã: (A) aceastã suspendare, anulare sau încetare nu se datoreazã neîndeplinirii de cãtre Împrumutat a vreunei obligaţii ce îi revine prin respectivul acord; şi (B) Împrumutatul dispune de fonduri corespunzãtoare pentru Proiect din alte surse, în termeni şi în condiţii care sunt în concordanţã cu obligaţiile asumate de Împrumutat prin acordul de faţã.
ART. V
Intrarea în vigoare
5.01. Condiţiile suplimentare pentru intrarea în vigoare constau în urmãtoarele:
(a) MMDD a înfiinţat UMP în condiţii acceptabile pentru Bancã, atribuind UMP responsabilitãţile pentru implementarea Proiectului, şi a asigurat un spaţiu de birou corespunzãtor pentru UMP;
(b) Acordul de asistenţã financiarã nerambursabilã acordatã din Fondul FGM a fost semnat şi predat şi toate condiţiile premergãtoare intrãrii în vigoare a acestuia sau dreptului Împrumutatului de a face trageri în baza acestuia (în afara intrãrii în vigoare a Acordului de împrumut) au fost îndeplinite.
5.02. Termenul-limitã pentru intrarea în vigoare este una sutã cincizeci (150) zile de la data prezentului acord.
ART. VI
Reprezentant; adrese
6.01. Reprezentantul Împrumutatului este Ministerul Economiei şi Finanţelor.
6.02. Adresa Împrumutatului este:
Ministerul Economiei şi Finanţelor
str. Apolodor nr. 17
Bucureşti
România
Telex:
11239
Fax:
4021 312 6792
6.03. Adresa Bãncii este:
Banca Internaţionalã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
1818 H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433
Statele Unite ale Americii
Telegraf:
INTBAFRAD
Washington, D.C.
Telex:
248423 (MCI) or
64145 (MCI)
Fax:
1-202-477-6391

Încheiat la Bucureşti, România, în ziua şi anul menţionate la început.

ROMÂNIA,
Prin domnul Varujan Vosganian,
ministrul economiei şi finanţelor,
reprezentant autorizat

BANCA INTERNAŢIONALĂ PENTRU
RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE,
Prin domnul Benoit P. Blarel,
şeful biroului Bãncii Mondiale la Bucureşti,
reprezentant autorizat


ANEXA 1

DESCRIEREA PROIECTULUI

Proiectul are drept obiective reducerea evacuãrii de nutrienţi în corpurile de apã şi promovarea unei schimbãri de comportament prin întãrirea capacitãţii instituţionale şi de reglementare, precum şi prin acţiuni cu rol demonstrativ la nivelul comunelor şi deci sprijinirea Guvernului României în vederea satisfacerii cerinţelor UE în domeniul protecţiei apei.
Proiectul este alcãtuit din urmãtoarele pãrţi:
Partea I: Investiţii la nivel de comunã în zonele vulnerabile la nitraţi
Sprijinirea beneficiarilor pentru implementarea de subproiecte ce vizeazã urmãtoarele domenii: (i) îmbunãtãţirea sistemelor comunale de manipulare şi depozitare pentru promovarea unui management mai bun al deşeurilor animale şi menajere; (ii) plantarea de fâşii tampon de vegetaţie şi reabilitarea unor mici suprafeţe de pãşuni comunale; (iii) activitãţi de igienizare şi apã; (iv) promovarea adoptãrii de cãtre fermieri a metodelor de bunã practicã în managementul nutrienţilor prevãzute în Codul de bune practici agricole; (v) realizarea de studii de fezabilitate pentru îmbunãtãţirea serviciilor de apã şi ape uzate; şi (vi) testarea şi demonstrarea fezabilitãţii producerii de biogaz şi energie cogenerate de gunoiul de grajd şi deşeurile organice menajere, prin digestie anaerobã.
Partea II: Consolidare instituţionalã şi dezvoltarea capacitãţii
1. Armonizarea legislaţiei privind protecţia apei şi solului cu reglementãrile UE referitoare la Directiva UE a nitraţilor şi la Directivele-cadru UE în domeniul apei, cu accent pe clarificarea responsabilitãţilor de implementare şi coordonare ale diverselor agenţii.
2. Sprijinirea ANAR în conducerea grupurilor de lucru alcãtuite din reprezentanţi ai diverselor agenţii la nivel de bazin hidrografic şi judeţ pentru Directiva UE a nitraţilor şi raportarea acestor activitãţi MMDD şi UE, prin finalizarea construcţiei şi dotãrii centrului ANAR de pregãtire şi formare, şi achiziţionarea de echipament pentru puţuri de apã freaticã şi echipamente pentru laboratoare mobile şi de testare în teren. În plus, se va putea acorda sprijin instituţiilor reprezentate în Comitetul Interministerial pentru Aplicarea Directivei UE a nitraţilor (CIA).
3. Desfãşurarea unui program complex de pregãtire şi formare a personalului instituţiilor de nivel naţional, regional şi judeţean din componenţa grupurilor de lucru pentru Directiva UE a nitraţilor.
4. Desfãşurarea unor activitãţi de pregãtire şi formare a beneficiarilor pentru a putea accesa fondurile UE, cuprinzând pregãtirea, implementarea şi managementul proiectelor.
5. Elaborarea sistemului de dezvoltare a capacitãţii care sã poatã sprijini extinderea, la nivel naţional, a procesului de implementare a directivelor-cadru UE.
Partea III: Strategia de informare publicã şi replicare
Desfãşurarea unor activitãţi de informare a publicului la nivel local, de bazin hidrografic, naţional şi regional, incluzând ateliere de lucru, vizite în teren, cãlãtorii de studiu şi alte evenimente şi produse media, pentru a face cunoscut Proiectul şi avantajele acestuia, a promova o mai bunã igienizare în zonele vulnerabile la nitraţi din mediul rural şi aplicarea unor metode de bune practici agricole şi pentru a susţine extinderea activitãţilor întreprinse în cadrul Proiectului şi în alte judeţe, precum şi în alte ţãri riverane Mãrii Negre şi candidate UE.
Partea IV: Managementul Proiectului
Sprijinirea UMP în implementarea, monitorizarea, estimarea şi evaluarea impactului Proiectului, prin asigurarea de: (i) fonduri pentru acoperirea costurilor de operare; şi (ii) servicii de consultanţã pentru auditurile, precum şi pentru monitorizarea şi evaluarea Proiectului.


ANEXA 2

EXECUŢIA PROIECTULUI

SECŢIUNEA I
Aranjamente instituţionale şi de altã naturã

A. Împrumutatul, prin MMDD, va atribui Comitetului Interministerial pentru Aplicarea Directivei nitraţilor (CIA) responsabilitatea supravegherii generale a Proiectului şi va menţine acest comitet pe durata implementãrii Proiectului.
B. (i) Pe durata implementãrii Proiectului, Împrumutatul, prin MMDD, va menţine o UMP cu personal şi resurse corespunzãtoare, acceptabile pentru Bancã, iar UMP va avea responsabilitatea generalã a implementãrii şi managementului de zi cu zi al Proiectului, aceasta incluzând, dar nelimitându-se la: (a) elaborarea programelor de lucru şi a planurilor de implementare semestriale pentru realizarea Proiectului; (b) pregãtirea documentelor de licitaţie şi contractare în cadrul Proiectului; (c) menţinerea evidenţelor financiare şi a conturilor Proiectului şi asigurarea auditului financiar al acestora; (d) întocmirea rapoartelor privind Proiectul menţionate în secţiunea II lit. A din prezenta anexã; şi (e) evaluarea progreselor în implementarea Proiectului.
(ii) În maximum trei (3) luni de la data-limitã a intrãrii în vigoare, Împrumutatul, prin MMDD, va angaja, pe lângã personalul de bazã al UMP, specialiştii necesari implementãrii cu eficacitate a Proiectului şi rezonabil stabiliţi de cãtre Împrumutat şi Bancã.
C. Împrumutatul, prin MMDD, va asigura, pânã cel târziu pe 1 februarie 2008, angajarea de cãtre primele şase (6) direcţii de apã selecţionate a uneia sau douã persoane care sã lucreze ca personal al acestora pentru implementarea Proiectului la nivel regional, în coordonarea UMP. În urmãtoarele şase luni, restul direcţiilor de apã vor angaja una sau douã persoane care sã lucreze, ca membri ai personalului lor, pentru implementarea Proiectului la nivel regional în coordonare UMP.
D. Împrumutatul, prin MMDD: (i) va întreprinde toate mãsurile necesare implementãrii Proiectului conform Manualului operaţional şi PMM şi nu va modifica, suspenda, abroga, anula sau renunţa la nicio prevedere a Manualului operaţional şi a PMM fãrã aprobarea prealabilã a Bãncii; (ii) se va asigura cã toate mãsurile ce trebuie întreprinse şi sunt cuprinse în PMM se vor realiza în timp util; şi (iii) va asigura includerea informaţiilor corespunzãtoare privind implementarea PMM în rapoartele privind Proiectul, menţionate în secţiunea II lit. A din prezenta anexã.
E. Împrumutatul va asigura anual resurse bugetare adecvate pentru implementarea Proiectului, pe toatã perioada de implementare a acestuia.
F. În scopul implementãrii pãrţii I a Proiectului, Împrumutatul, prin MMDD şi UMP:
(i) va selecta beneficiarii şi subproiectele pe baza criteriilor de selecţie prevãzute în Manualul operaţional;
(ii) va furniza fonduri din împrumut beneficiarilor selecţionaţi pentru subproiecte eligibile în termeni şi în condiţii acceptabile pentru Bancã;
(iii) va încheia aranjamente contractuale cu beneficiarii pentru acordarea de fonduri pentru subproiecte care sã stabileascã termenii şi condiţiile acestei finanţãri, aranjamentele privind distribuirea costurilor, cerinţele de mediu şi aranjamentele de implementare; şi
(iv) va asigura implementarea subproiectelor conform Manualului operaţional şi PMM.
G. Analiza de la jumãtatea perioadei
1. În cel mult treizeci (30) de luni de la data-limitã a intrãrii în vigoare, Împrumutatul, prin MMDD, va efectua, împreunã cu Banca, o analizã la jumãtatea perioadei privind progresele în implementarea Proiectului (denumitã în continuare analiza de la jumãtatea perioadei).
Analiza de la jumãtatea perioadei va cuprinde, printre altele:
(a) progresele înregistrate în atingerea obiectivelor Proiectului; şi
(b) performanţa generalã a Proiectului, pe baza indicatorilor de performanţã pentru Proiect.
2. Împrumutatul, prin MMDD, va întocmi şi prezenta Bãncii, cu cel puţin patru (4) sãptãmâni înaintea analizei de la jumãtatea perioadei, un raport separat care sã arate stadiul implementãrii fiecãrei componente a Proiectului şi un raport rezumativ privind implementarea generalã a Proiectului.
3. Împrumutatul, prin MMDD, va elabora şi prezenta Bãncii, în cel mult douã (2) sãptãmâni de la data analizei de la jumãtatea perioadei, un program de acţiuni, acceptabil pentru Bancã, pentru implementarea în continuare a Proiectului care sã ţinã seama de constatãrile analizei de la jumãtatea perioadei, program pe care îl va pune apoi în aplicare.

SECŢIUNEA II
Monitorizarea, raportarea şi evaluarea Proiectului

A. Rapoartele privind Proiectul. Raportul de încheiere
Împrumutatul, prin MMDD, va monitoriza şi evalua progresul Proiectului şi va întocmi rapoarte privind Proiectul conform prevederilor secţiunii 5.08 din Condiţiile generale şi pe baza indicatorilor conveniţi cu Banca. Fiecare raport privind Proiectul va acoperi perioada unui semestru calendaristic şi va fi furnizat Bãncii în cel mult patruzeci şi cinci (45) de zile de la încheierea perioadei acoperite de acest raport.
B. Management financiar, raportãri şi audituri financiare
1. Împrumutatul, prin MMDD, va asigura menţinerea unui sistem de management financiar conform prevederilor secţiunii 5.09 din Condiţiile generale.
2. Împrumutatul va asigura realizarea de raportãri financiare interimare neauditate privind Proiectul pentru fiecare semestru calendaristic, acceptabile pentru Bancã, ca fond şi formã, ce vor fi furnizate Bãncii în maximum patruzeci şi cinci (45) de zile de la încheierea semestrului respectiv.
3. Împrumutatul, prin MMDD, va asigura auditarea raportãrilor sale financiare în conformitate cu prevederile secţiunii 5.09 (b) din Condiţiile generale. Fiecare audit al raportãrilor financiare va acoperi perioada unui an fiscal al Împrumutatului. Raportãrile financiare, auditate pentru fiecare asemenea perioadã, vor fi furnizate Bãncii în maximum şase (6) luni de la încheierea acestei perioade.

SECŢIUNEA III
Achiziţii

A. Generalitãţi
1. Bunuri şi lucrãri. Toate bunurile şi lucrãrile necesare Proiectului şi care urmeazã sã fie finanţate din sumele împrumutului vor fi achiziţionate conform cerinţelor prevãzute sau menţionate în secţiunea I a Ghidului privind achiziţiile şi prevederilor prezentei anexe.
2. Servicii de consultanţã. Toate serviciile de consultanţã necesare proiectului şi care urmeazã sã fie finanţate din sumele împrumutului vor fi achiziţionate corespunzãtor cerinţelor prevãzute sau menţionate în secţiunile I şi IV ale Ghidului privind consultanţii şi prevederilor prezentei anexe.
3. Definiţii. Termenii scrişi cu iniţialã majusculã în prezenta secţiune, care descriu metode specifice de achiziţii sau metode de examinare de cãtre Bancã a unor contracte specifice, se referã la metoda respectivã descrisã în Ghidul privind achiziţiile sau Ghidul privind consultanţii, dupã caz.
B. Metode specifice de achiziţie a bunurilor şi lucrãrilor
1. Licitaţie internaţionalã competitivã
În afara cazului în care în paragraful 2 de mai jos se prevede altfel, bunurile şi lucrãrile vor fi achiziţionate prin contracte acordate pe bazã de licitaţie internaţionalã competitivã.
2. Alte metode de achiziţie a bunurilor şi lucrãrilor
(a) În tabelul de mai jos se indicã şi alte metode care pot fi utilizate pentru achiziţiile de bunuri şi lucrãri. În Planul de achiziţii se vor preciza condiţiile în care pot fi utilizate aceste metode.


┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Metodã de achiziţie │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ (a) Licitaţie naţionalã competitivã: contracte pentru │
│lucrãri civile cu un cost estimat la sub 4.000.000 euro │
│per contract şi contracte pentru bunuri cu un cost estimat│
│la sub 800.000 euro per contract pot fi achiziţionate pe │
│baza legislaţiei şi reglementãrilor naţionale ale │
│Împrumutatului, în mãsura în care au fost acceptate de │
│Bancã. │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ (b) Cumpãrare │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ (c) Contractare directã │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
C. Metode distincte de achiziţie a serviciilor de consultanţã
1. Selecţia pe bazã de Calitate şi Cost
În afara cazului în care în paragraful 2 de mai jos se prevede contrariul, serviciile de consultanţã se vor achiziţiona prin contracte acordate în urma selecţiei pe bazã de calitate şi cost.
2. Alte metode de achiziţie a serviciilor de consultanţã
În tabelul care urmeazã se indicã şi alte metode în afara selecţiei pe bazã de calitate şi cost care pot fi utilizate pentru achiziţionarea serviciilor de consultanţã. În Planul de achiziţii se vor preciza condiţiile în care pot fi utilizate aceste metode.


┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Metodã de achiziţie │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ (a) Selecţie pe baza calitãţii │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ (b) Selecţie pe baza unui buget fix │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ (c) Selecţie pe baza celui mai mic cost │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ (d) Selecţie pe baza calificãrii consultanţilor │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ (e) Selecţie dintr-o singurã sursã │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ (f) Selecţia consultanţilor individuali │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘D. Examinarea de cãtre Bancã a deciziilor privind achiziţiile
În Planul de achiziţii se va arãta care contracte vor fi prezentate Bãncii pentru examinare anterioarã. Toate celelalte contracte vor fi supuse examinãrii ulterioare de cãtre Bancã.

SECŢIUNEA IV
Tragerile din sumele împrumutului

A. Generalitãţi
1. Împrumutatul poate trage sume din împrumut conform prevederilor art. II din Condiţiile generale, secţiunii de faţã şi instrucţiunilor suplimentare transmise de cãtre Bancã prin înştiinţare Împrumutatului (inclusiv "Ghidul Bãncii Mondiale de trageri pentru finanţarea Proiectelor", datat mai 2006, periodic revizuit de cãtre Bancã şi aplicabil acordului în urma acestor instrucţiuni) pentru finanţarea cheltuielilor eligibile prevãzute mai jos, în tabelul din paragraful 2.
2. În tabelul care urmeazã se precizeazã categoriile de cheltuieli eligibile care pot fi finanţate din sumele împrumutului ("Categorie"), dupã ce cheltuielile eligibile au fost pre-finanţate de cãtre Împrumutat, suma din împrumut alocatã fiecãrei categorii şi procentul din cheltuiala efectuatã în cadrul fiecãrei categorii pentru cheltuielile eligibile.┌─────────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┐
│ Categorie │ Suma alocatã │ │
│ │ din împrumut │ Procentul din │
│ │ (exprimatã │ cheltuieli ce │
│ │ în euro) │ urmeazã a fi │
│ │ │ finanţat │
├─────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│(1) Bunuri, lucrãri, servicii de │ │ │
│consultanţã şi instruire în cadrul │ │ │
│pãrţii I a Proiectului │ 39.413.200 │ 100 % │
├─────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│(2) Bunuri, lucrãri, servicii de │ │ │
│consultanţã şi instruire în cadrul │ │ │
│pãrţii II a Proiectului │ 3.884.000 │ 100 % │
├─────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│(3) Bunuri, lucrãri, servicii de │ │ │
│consultanţã şi instruire în cadrul │ │ │
│pãrţii III a Proiectului │ 2.481.800 │ 100 % │
├─────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│(4) Bunuri, lucrãri, servicii de │ │ │
│consultanţã (inclusiv audituri), │ │ │
│costuri de operare în cadrul pãrţii │ │ │
│IV a Proiectului │ 4.221.000 │ 100 % │
├─────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│SUMA TOTALĂ │ 50.000.000 │ │
└─────────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┘3. Pentru scopurile prezentei anexe:
(a) prin termenul procent din cheltuieli ce urmeazã a fi finanţate se înţelege suma maximã cu care pot fi finanţate cheltuielile eligibile din sumele împrumutului;
(b) prin termenul costuri de operare se înţelege costurile de operare generate de MMDD pentru implementarea Proiectului, constând din: chiria spaţiilor de birou, reabilitarea şi întreţinerea acestora (inclusiv utilitãţile) şi consumabile; combustibil şi întreţinerea vehiculelor, deplasãri ale personalului (vizite în teren/diurne); publicitatea pentru oferte, costurile de traducere, comunicaţiile şi comisioanele bancare; şi
(c) prin termenul instruire se înţelege cheltuielile legate de activitãţile de pregãtire şi formare prevãzute în Proiect, cuprinzând taxele de participare ale participanţilor la instruire, cheltuielile de transport şi diurnele pentru instructori şi pentru cei cãrora li se acordã pregãtire, cheltuielile de traducere, cu materialele pentru instruire şi consumabile, chiria sãlilor şi echipamentului.
B. Condiţii de tragere. Perioadã de tragere
1. Fãrã a contraveni prevederilor pãrţii A din prezenta secţiune, nu se va efectua nicio tragere:
(a) din contul împrumutului pânã când Banca nu a primit plata în întregime a comisionului iniţial;
(b) pentru plãţi achitate anterior datei Acordului, cu excepţia unor trageri care, totalizate, sã nu depãşeascã zece milioane euro (10.000.000 euro) din suma împrumutului şi care pot fi efectuate pentru plãţi fãcute anterior acestei date, dar numai cu începere din 17 septembrie 2007 sau dupã aceastã datã pentru cheltuieli eligibile din categoriile (1)-(4); şi
(c) pentru plãţi pe baza unui contract sau pentru costurile de operare pe care Banca le-a finanţat sau a fost de acord sã le finanţeze prin Acordul de asistenţã financiarã nerambursabilã acordatã din Fondul FGM.
2. Data de închidere este 31 decembrie 2013.


ANEXA 3

GRAFIC DE RAMBURSARE


┌─────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐
│ Data de platã a ratei de capital │ Rata de capital din împrumut │
│ │ care trebuie achitatã │
│ │ (exprimatã în euro)*1) │
├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│În fiecare an, la 15 martie şi 15 septembrie,│ │
│cu începere din 15 martie 2013 pânã la │ │
│15 septembrie 2022 inclusiv │ 2.500.000 │
└─────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┘--------
*1) Sumele din aceastã coloanã reprezintã suma în euro ce urmeazã a fi rambursatã, cu excepţiile prevãzute în secţiunea 3.10 din Condiţiile generale.


APENDICE

SECŢIUNEA I
Definiţii

1. ANAR înseamnã Administraţia Naţionalã "Apele Române" a Împrumutatului, înfiinţatã prin Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 107/2002, cu modificãrile şi completãrile aduse acesteia pânã la data semnãrii acordului, sau orice succesor al acesteia;
2. Beneficiar înseamnã o comunã, asociaţie de comune, fermã sau asociaţie de ferme dintr-unul din judeţele selecţionate, eligibile pentru un subproiect conform criteriilor de eligibilitate prevãzute în Manualul operaţional.
3. Categorie înseamnã o categorie prevãzutã în tabelul din secţiunea IV a anexei nr. 2 la acord.
4. Ghidul privind consultanţii înseamnã "Ghid: selecţia şi angajarea consultanţilor de cãtre împrumutaţii Bãncii Mondiale", publicat de Bancã în mai 2004;
5. PMM înseamnã Planul de management al mediului care descrie mãsurile de mediu anticipate pentru investiţiile din cadrul Proiectului şi pãrţile responsabile de monitorizarea construcţiilor şi a impactului operaţional;
6. UE înseamnã Uniunea Europeanã;
7. Directiva UE a nitraţilor înseamnã Directiva Consiliului Europei 91/676/CEE din 12 decembrie 1991 privind protecţia apelor împotriva poluãrii cu nitraţi din surse agricole;
8. Directiva-cadru UE privind apa înseamnã Directiva 2000/60/CE a Parlamentului şi Consiliului Europei prin care se stabileşte cadrul comun de acţiune privind politica în domeniul apei;
9. Asistenţã financiarã nerambursabilã acordatã din Fondul Global de Mediu (FGM) înseamnã asistenţa financiarã nerambursabilã acordatã Împrumutatului de cãtre Bancã acţionând în calitate de Agenţie de implementare a FGM pentru finanţarea Proiectului, în termenii şi condiţiile prevãzute în Acordul de asistenţã financiarã nerambursabilã acordatã din FGM.
10. Acord de asistenţã financiarã nerambursabilã acordatã din FGM înseamnã acordul dintre Împrumutat şi Bancã acţionând în calitate de Agenţie de implementare a FGM pentru Proiect, din aceeaşi datã cu Acordul de împrumut şi care poate fi modificat şi completat periodic. Acordul de asistenţã financiarã nerambursabilã acordatã din FGM include toate anexele, apendicele şi acordurile suplimentare la Acordul de asistenţã financiarã nerambursabilã acordatã din FGM;
11. Condiţii generale înseamnã condiţiile generale de împrumut ale Bãncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare din 1 iulie 2005, cu modificãrile şi completãrile aduse acestora pânã la 15 octombrie 2006;
12. CIA înseamnã Comitetul Interministerial pentru Aplicarea Directivei UE a nitraţilor înfiinţat prin Ordinul nr. 452/2001.
13. MADR înseamnã Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale al Împrumutatului sau orice succesor al acestuia.
14. MMDD înseamnã Ministerul Mediului şi Dezvoltãrii Durabile al Împrumutatului sau orice succesor al acestuia.
15. Manual operaţional înseamnã manualul care descrie procedurile pentru implementarea Proiectului, care cuprinde, printre altele: (i) procedurile pentru stabilirea aranjamentelor administrative, de achiziţii, contabilitate, management financiar, monitorizare şi evaluare; (ii) formatul-model al raportãrilor financiare neauditate pentru o anumitã perioadã şi al rapoartelor privind Proiectul; (iii) criteriile de eligibilitate, procedurile de selecţie, termenii şi condiţiile, precum şi aranjamentele privind achiziţiile pentru subproiecte.
16. UMP înseamnã Unitatea de management a proiectului a MMDD sau orice succesor legal al acestuia acceptabil pentru Bancã.
17. Ghidul privind achiziţiile înseamnã Ghidul privind achiziţiile pe baza împrumuturilor BIRD şi creditelor IDA, publicat de Bancã în mai 2004.
18. Planul de achiziţii înseamnã planul de achiziţii pentru Proiect al Împrumutatului din 12 septembrie 2007, menţionat în paragraful 1.16 al Ghidului privind achiziţiile şi paragraful 1.24 al Ghidului privind consultanţii, plan care va fi actualizat periodic conform prevederilor paragrafelor sus-amintite;
19. Judeţe selecţionate înseamnã judeţul Argeş (bazinul râurilor Argeş-Vedea), judeţul Buzãu (bazinul râurilor Buzãu-Ialomiţa), judeţul Vâlcea (bazinul râului Olt), judeţul Iaşi (bazinul râurilor Prut-Bârlad), judeţele Bacãu şi Neamţ (bazinul râului Siret), judeţul Cluj (bazinul râurilor Someş-Tisa), judeţul Timiş (bazinul hidrografic al Banatului), judeţul Bihor (bazinul Crişurilor), judeţul Mureş (bazinul râului Mureş) şi judeţul Dolj (bazinul râului Jiu);
20. Subproiect înseamnã o activitate sau un grup de activitãţi menţionate în partea I a anexei nr. 1 la Acord.

SECŢIUNEA II
Modificãri ale Condiţiilor generale

Modificãrile aduse Condiţiilor generale sunt urmãtoarele:
1. Secţiunea 3.01 va avea urmãtorul cuprins:
"Secţiunea 3.01. "Comision iniţial". Împrumutatul va plãti Bãncii un comision iniţial prin aplicarea la suma împrumutului a unei rate specificate în Acordul de împrumut (comision iniţial)."
2. În secţiunea 3.02 "Dobânda" se introduce un nou paragraf (d), cu urmãtorul cuprins:
"(d) Fãrã a contraveni prevederilor paragrafului (a) al prezentei secţiuni, dacã orice suma trasã din suma împrumutului nu este rambursatã la scadenţã şi o astfel de situaţie persistã timp de treizeci de zile, atunci Împrumutatul va plãti o ratã de dobândã penalizatoare (Default Interest Rate) aplicatã asupra sumei restante în locul ratei dobânzii specificate în Acordul de împrumut (sau al altei rate a dobânzii aplicabile conform art. IV, ca rezultat al conversiei) pânã când suma restantã se plãteşte în întregime. Începând cu prima zi a perioadei de neplatã a dobânzii se va calcula la suma restantã dobânda prin aplicarea ratei de dobândã penalizatoare şi se va plãti semestrial, în tranşe, la fiecare datã de platã."
3. Apendicele "Definiţii" se modificã dupã cum urmeazã:
(a) Paragraful 19 "Comision de angajament" se eliminã, iar paragrafele urmãtoare se renumeroteazã în mod corespunzãtor.
(b) Apendicele se completeazã cu urmãtoarele:
"27. Perioada de platã a dobânzii penalizatoare înseamnã, pentru orice sumã restantã din sumele trase din împrumut, fiecare perioadã de dobândã pe parcursul cãreia o astfel de sumã datoratã rãmâne neplãtitã; oricum, se prevede cã aceastã perioadã de platã a dobânzii penalizatoare se calculeazã începând cu cea de-a 31-a zi de la data la care o astfel de sumã devine restantã şi perioada de platã a dobânzii penalizatoare va lua sfârşit la data la care aceastã sumã este plãtitã în întregime.
28. Rata dobânzii penalizatoare înseamnã, pentru orice perioadã de dobândã pentru neplatã:
(a) în cazul împrumuturilor cu marjã variabilã: dobânda LIBOR plus marja variabilã de platã plus o jumãtate de procent (0,5%);
(b) în cazul împrumuturilor cu marjã fixã pentru care dobânda la suma trasã din împrumut, cãreia i se aplicã rata dobânzii penalizatoare, era plãtibilã la o ratã variabilã stabilitã imediat înaintea aplicãrii ratei de dobândã penalizatoare: rata variabilã de platã plus o jumãtate de procent (0,5%); şi
(c) în cazul împrumuturilor cu marjã fixã pentru care dobânda la suma trasã din împrumut, cãreia i se aplicã rata dobânzii penalizatoare, era plãtibilã la o ratã fixã imediat stabilitã înaintea aplicãrii ratei de dobândã penalizatoare: dobânda LIBOR plus marja fixã de platã plus o jumãtate de procent (0,5%).
29. LIBOR de platã înseamnã LIBOR aplicabil perioadei de dobândã relevante; se înţelege cã pentru perioada iniţialã de platã a dobânzii penalizatoare LIBOR de platã va fi egal cu LIBOR pentru perioada de dobândã în care suma la care se face referire în paragraful (d) al primei secţiuni 3.02 devine restantã.
30 Rata variabilã neplãtitã înseamnã rata variabilã pentru perioada de dobândã relevantã; se înţelege cã pentru perioada iniţialã de platã a dobânzii penalizatoare rata variabilã neplãtitã va fi egalã cu rata variabilã pentru perioada de dobândã în care suma la care se face referire în paragraful (d) al primei secţiuni 3.02 devine restantã."
(c) Paragraful 43 "Marja fixã" (renumerotat) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"43. Marja fixã însemnã marja fixã a Bãncii pentru valuta iniţialã a împrumutului în vigoare de la 00,01 ora Washington, D.C., cu o zi calendaristicã înaintea datei Acordului de împrumut; cu condiţia ca, în cazul unei conversii totale sau parţiale a sumei în valutã netrase din împrumut, aceastã marjã fixã sã fie ajustatã la data executãrii într-o manierã specificatã în Ghidul conversiei; şi cu condiţia ca, în plus şi farã a contraveni celor de mai sus, în scopul determinãrii ratei dobânzii penalizatoare aplicabile unei sume trase din împrumut, a cãrei dobândã se plãteşte la o ratã fixã, marja fixã înseamnã marja fixã a Bãncii în vigoare de la 00,01 ora Washington, D.C., cu o zi calendaristicã înaintea datei Acordului de împrumut, pentru valuta în care este denominatã suma respectivã."
(d) Paragraful 56 "Data resetãrii LIBOR" (renumerotat) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"56 data resetãrii LIBOR înseamnã: (a) pentru oricare dintre valutele împrumutului, altele decât euro, ziua situatã cu douã zile bancare londoneze înaintea primei zile a perioadei de dobândã relevantã (sau: (i) în cazul perioadei de dobândã pentru împrumuturile cu marjã variabilã, ziua situatã cu douã zile bancare londoneze înaintea celei de-a cinsprezecea zi a lunii ce precede luna în care Acordul de împrumut este semnat; cu excepţia situaţiei în care data Acordului de împrumut cade la data sau dupã data de cincisprezece a lunii în care este semnat Acordul de împrumut, data resetãrii LIBOR va fi data situatã cu douã zile bancare londoneze înaintea celei de-a cincisprezecea zi a unei astfel de luni; (ii) în cazul perioadei de dobândã iniţialã a unui împrumut cu marjã fixã, ziua situatã cu douã zile bancare londoneze înaintea primei sau a celei de-a cincisprezecea zile a lunii în care este semnat Acordul de împrumut, oricare dintre zilele ce se succed imediat datei Acordului de împrumut; cu excepţia cazului în care data Acordului de împrumut cade în prima sau a cincisprezecea zi a unei astfel de luni, data resetãrii LIBOR va fi cu douã zile bancare londoneze înaintea datei Acordului de împrumut; şi (iii) dacã data conversiei unei conversii a valutei în care este exprimatã o sumã din totalul sumelor trase pentru orice valutã aprobatã, alta decât euro, cade într-o zi, alta decât data de platã, data iniţialã de resetare LIBOR pentru valuta aprobatã va fi ziua situatã cu douã zile bancare londoneze înaintea primei sau a celei de-a cincisprezecea zi a lunii în care cade data conversiei, indiferent care zi precede imediat data conversiei; cu excepţia cazului în care data conversiei cade în prima sau în cea de-a cincisprezecea zi a unei astfel de luni, data resetãrii LIBOR pentru valuta aprobatã va fi cea în ziua situatã cu douã zile bancare londoneze înaintea datei de conversie); (b) pentru euro, ziua situatã cu douã zile stabilite prin sistemul TARGET înaintea primei zile a perioadei relevante de dobândã [sau: (i) în cazul perioadei de dobândã pentru împrumuturile cu marjã variabilã, ziua situatã cu douã zile reglementate de sistemul TARGET înaintea celei de-a cincisprezecea zi a lunii ce precede luna în care Acordul de împrumut este semnat; cu excepţia situaţiei în care data Acordului de împrumut cade în data sau dupã data de cincisprezece a lunii în care este semnat Acordul de împrumut, data resetãrii LIBOR va fi data situatã cu douã zile reglementate de sistemul TARGET înaintea celei de-a cincisprezecea zi a unei astfel de luni; (ii) în cazul în care perioada de dobândã iniţialã a unui împrumut cu marjã fixã, ziua situatã cu douã zile reglementate de sistemul TARGET înaintea primei sau a celei de-a cincisprezecea zi a lunii în care este semnat Acordul de împrumut, oricare dintre zilele ce se succed imediat datei Acordului de împrumut; cu excepţia cazului în care data Acordului de împrumut cade în prima sau în a cincisprezecea zi a unei astfel de luni, data resetãrii LIBOR va fi cu douã zile reglementate de sistemul TARGET înaintea datei Acordului de împrumut; şi (iii) dacã data conversiei unei conversii a valutei în care este exprimatã o sumã din totalul sumelor trase pentru orice valutã aprobatã, alta decât euro, cade într-o zi, alta decât data de platã, data iniţialã de resetare LIBOR pentru valuta aprobatã va fi ziua situatã cu douã zile reglementate de sistemul TARGET înaintea primei sau a celei de-a cincisprezecea zi a lunii în care cade data conversiei, indiferent care zi precede imediat data conversiei; cu excepţia cazului în care data conversiei cade în prima sau în cea de a cincisprezecea zi a unei astfel de luni, data resetãrii LIBOR pentru valuta aprobatã va fi cea în ziua situatã cu douã zile reglementate de sistemul TARGET înaintea datei de conversie]; şi (c) fãrã a contraveni prevederilor subparagrafelor (a) şi (b) ale prezentului paragraf, dacã, pentru o conversie a valutei aplicatã pentru o valutã aprobatã, Banca constatã cã practicile pieţei pentru determinarea datei resetãrii LIBOR va fi o altfel de astfel de datã, aşa dupã cum este specificat în ghidurile privind conversia."
(e) Paragraful 66 "Plata împrumutului" (renumerotat) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"66. Plata împrumutului înseamnã orice sumã rambursabilã Bãncii de cãtre beneficiarii împrumutului ca urmare a angajamentelor legale asumate sau a condiţiilor generale, incluzând, dar fãrã a se limita la, orice sumã din sumele trase din împrumut, dobândã, comision de angajament, dobânda plãtibilã ca urmare a aplicãrii ratei de dobândã penalizatoare (dacã este cazul), orice comision de rambursare anticipatã, orice comision de tranzacţionare aferent conversiei sau finalizarea în avans a conversiei, orice comision plãtibil la stabilirea unor rate de dobândã speciale (Interest Rate Cap şi Interest Rate Collar) şi orice nemodificare de sumã plãtibilã de cãtre Împrumutat."
(f) Paragraful 71 "Data de platã" (renumerotat) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"71. Data de platã înseamnã fiecare datã la care se plãteşte dobânda, specificatã în Acordul de împrumut, datã ce survine la sau dupã data Acordului de împrumut."

Asistenţã Financiarã Nerambursabilã
Acordatã din Fondul GEF nr. TF058040 RO
Legat de Împrumutul nr. 4873 RO


ACORD DE ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ
acordatã din Fondul Global de Mediu*)
(Proiect privind controlul integrat al poluãrii cu nutrienţi) între România
şi Banca Internaţionalã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând
în calitate de agenţie de implementare a Fondului Global de Mediu

Datat 28 decembrie 2007
---------
*) Traducere.


Acord datat 28 decembrie 2007 între România (Primitor) şi Banca Internaţionalã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca), acţionând în calitate de agenţie de implementare a Fondului Global de Mediu (FGM)
Primitorul şi Banca convin prin aceasta asupra urmãtoarelor:

ART. I
Condiţii standard. Definiţii
1.01. Condiţiile standard pentru Asistenţa financiarã nerambursabilã acordatã de Bancã din diverse fonduri, datate 20 iulie 2006 (Condiţii standard) constituie parte integrantã din prezentul acord.
1.02. În afara cazului în care din context reiese altfel, termenii scrişi cu iniţialã majusculã în prezentul acord au înţelesul prevãzut în condiţiile standard sau în prezentul acord.
ART. II
Proiectul
2.01. Primitorul îşi declarã angajamentul faţã de obiectivele proiectului descris în anexa nr. 1 la prezentul acord (Proiect). În acest scop, Primitorul va realiza Proiectul prin Ministerul Mediului şi Dezvoltãrii Durabile (MMDD), conform prevederilor articolului II din Condiţiile standard şi acordului din aceeaşi datã cu prezentul acord dintre Bancã şi Primitor.
2.02. Fãrã a se limita la prevederile secţiunii 2.01 din prezentul acord şi în afara cazului în care Primitorul şi Banca vor stabili altfel de comun acord, Primitorul va asigura realizarea Proiectului conform prevederilor anexei nr. 2 la prezentul acord.
ART. III
Asistenţa financiarã nerambursabilã
3.01. Banca acordã Primitorului în termenii şi condiţiile stabilite sau la care se face referire în prezentul acord, asistenţã financiarã nerambursabilã în sumã de cinci milioane cinci sute de mii dolari SUA (5.500.000 dolari SUA) (grant) pentru sprijinirea finanţãrii Proiectului.
3.02. Recipientul poate trage sume din grant în conformitate cu prevederile secţiunii IV a anexei nr. 2 la prezentul acord.
ART. IV
Remediile Bãncii
4.01. Situaţiile suplimentare de suspendare constau în urmãtoarele:
(i) sub rezerva prevederilor subparagrafului (ii) al prezentului paragraf, suspendarea, anularea sau încetarea totalã ori parţialã a dreptului Primitorului de a face trageri din împrumutul acordat acestuia, în conformitate cu termenii Acordului de împrumut;
(ii) Prevederile subparagrafului (i) din prezentul paragraf nu se aplicã în cazul în care Primitorul stabileşte, cu acordul Bãncii, cã: (A) aceastã suspendare, anulare sau încetare nu se datoreazã neîndeplinirii de cãtre Primitor a vreunei obligaţii ce îi revine prin respectivul acord; şi (B) Primitorul dispune de fonduri corespunzãtoare pentru Proiect din alte surse, în termenii şi condiţiile care sunt în concordanţã cu obligaţiile asumate de acesta prin prezentul acord.
ART. V
Intrarea în vigoare. Rezilierea
5.01. Condiţia suplimentarã pentru intrarea în vigoare este ca Acordul de împrumut sã fi fost semnat şi predat şi toate condiţiile premergãtoare intrãrii în vigoare a acestuia sau dreptului Împrumutatului de a face trageri în baza acestuia (în afara intrãrii în vigoare a prezentului acord sã fi fost îndeplinite.
ART. VI
Reprezentantul Primitorului. Adrese
6.01. Reprezentantul Primitorului menţionat în secţiunea 7.02 din Condiţiile standard este Ministerul Economiei şi Finanţelor.
6.02. Adresa Împrumutatului este:
Ministerul Economiei şi Finanţelor
str. Apolodor nr. 17
Bucureşti
România
Telex:
11239
Fax:
4021 312 6792
6.03. Adresa Bãncii este:
Banca Internaţionalã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
1818 H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433
Statele Unite ale Americii
Telegraf:
INTBAFRAD
Washington, D.C.
Telex:
248423 (MCI) or
64145 (MCI)
Fax:
1-202-477-6391

Încheiat la Bucureşti, România, în ziua şi anul menţionate la început.

ROMÂNIA,
prin domnul Varujan Vosganian,
ministrul economiei şi finanţelor,
reprezentant autorizat

BANCA INTERNAŢIONALĂ PENTRU RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE,
acţionând în calitate de agenţie de implementare
a Fondului Global de Mediu,
prin domnul Benoit P. Blarel,
şeful biroului Bãncii Mondiale la Bucureşti,
reprezentant autorizatANEXA 1

DESCRIEREA PROIECTULUI

Proiectul are drept obiective reducerea evacuãrii de nutrienţi în corpurile de apã şi promovarea unei schimbãri de comportament prin întãrirea capacitãţii instituţionale şi de reglementare, precum şi prin acţiuni cu rol demonstrativ la nivelul comunelor şi deci sprijinirea Guvernului României în vederea satisfacerii cerinţelor UE în domeniul protecţiei apei.
Proiectul este alcãtuit din urmãtoarele pãrţi:
Partea I: Investiţii la nivel de comunã în zonele vulnerabile la nitraţi
Sprijinirea beneficiarilor pentru implementarea de subproiecte ce vizeazã urmãtoarele domenii: (i) îmbunãtãţirea sistemelor comunale de manipulare şi depozitare pentru promovarea unui management mai bun al deşeurilor animale şi menajere; (ii) plantarea de fâşii-tampon de vegetaţie şi reabilitarea unor mici suprafeţe de pãşuni comunale; (iii) activitãţi de igienizare şi apã; (iv) promovarea adoptãrii de cãtre fermieri a metodelor de bunã practicã în managementul nutrienţilor prevãzute în Codul de bune practici agricole; (v) realizarea de studii de fezabilitate pentru îmbunãtãţirea serviciilor de apã şi ape uzate; şi (vi) testarea şi demonstrarea fezabilitãţii producerii de biogaz şi energie cogenerate de gunoiul de grajd şi deşeurile organice menajere, prin digestie anaerobã.
Partea II: Consolidare instituţionalã şi dezvoltarea capacitãţii
1. Armonizarea legislaţiei privind protecţia apei şi solului cu reglementãrile UE referitoare la Directiva UE a nitraţilor şi la directivele-cadru UE în domeniul apei, cu accent pe clarificarea responsabilitãţilor de implementare şi coordonare ale diverselor agenţii.
2. Sprijinirea ANAR în conducerea grupurilor de lucru alcãtuite din reprezentanţi ai diverselor agenţii la nivel de bazin hidrografic şi judeţ pentru Directiva UE a nitraţilor şi raportarea acestor activitãţi MMDD şi UE, prin finalizarea construcţiei şi dotãrii centrului ANAR de pregãtire şi formare, precum şi achiziţionarea de echipament pentru puţuri de apã freaticã şi echipamente pentru laboratoare mobile şi de testare în teren. În plus, se va putea acorda sprijin instituţiilor reprezentate în Comitetul Interministerial pentru Aplicarea Directivei UE a nitraţilor (CIA).
3. Desfãşurarea unui program complex de pregãtire şi formare a personalului instituţiilor de nivel naţional, regional şi judeţean din componenţa grupurilor de lucru pentru Directiva UE a nitraţilor.
4. Desfãşurarea unor activitãţi de pregãtire şi formare a beneficiarilor pentru a putea accesa fondurile UE, cuprinzând pregãtirea, implementarea şi managementul proiectelor.
5. Elaborarea sistemului de dezvoltare a capacitãţii care sã poatã sprijini extinderea, la nivel naţional, a procesului de implementare a directivelor-cadru ale UE.
Partea III: Strategia de informare publicã şi replicare
Desfãşurarea unor activitãţi de informare a publicului la nivel local, de bazin hidrografic, naţional şi regional, incluzând ateliere de lucru, vizite în teren, cãlãtorii de studiu şi alte evenimente şi produse media, pentru a face cunoscute Proiectul şi avantajele acestuia, a promova o mai bunã igienizare în zonele vulnerabile la nitraţi din mediul rural şi aplicarea unor metode de bune practici agricole şi pentru a susţine extinderea activitãţilor întreprinse în cadrul Proiectului şi în alte judeţe, precum şi în alte ţãri riverane Mãrii Negre şi candidate UE.
Partea IV: Managementul Proiectului
Sprijinirea UMP în implementarea, monitorizarea, estimarea şi evaluarea impactului Proiectului, prin asigurarea de: (i) fonduri pentru acoperirea costurilor de operare; şi (ii) servicii de consultanţã pentru auditurile, precum şi pentru monitorizarea şi evaluarea Proiectului.


ANEXA 2

EXECUŢIA PROIECTULUI

SECŢIUNEA I
Aranjamente instituţionale şi de altã naturã

A. Împrumutatul, prin MMDD, va atribui Comitetului Interministerial pentru Aplicarea Directivei nitraţilor (CIA) responsabilitatea supravegherii generale a Proiectului şi va menţine acest comitet pe durata implementãrii Proiectului.
B. (i) Pe durata implementãrii Proiectului, Primitorul, prin MMDD, va menţine o UMP cu personal şi resurse corespunzãtoare, acceptabile pentru Bancã, iar UMP va avea responsabilitatea generalã a managementului şi implementãrii de zi cu zi a Proiectului, aceasta incluzând, dar nelimitându-se la: (a) elaborarea programelor de lucru şi a planurilor de implementare semestriale pentru realizarea Proiectului; (b) pregãtirea documentelor de licitaţie şi contractare în cadrul Proiectului; (c) menţinerea evidenţelor financiare şi a conturilor Proiectului şi asigurarea auditului financiar al acestora; (d) întocmirea rapoartelor privind Proiectul, menţionate în secţiunea II lit. A din prezenta anexã; şi (e) evaluarea progreselor în implementarea Proiectului.
(ii) În maximum trei (3) luni de la data-limitã a intrãrii în vigoare, Primitorul, prin MMDD, va angaja, pe lângã personalul de bazã al UMP, specialiştii necesari implementãrii cu eficienţã a Proiectului şi rezonabil stabiliţi de cãtre Primitor şi Bancã.
C. Împrumutatul, prin MMDD, va asigura, pânã cel târziu pe 1 februarie 2008, angajarea de cãtre primele şase (6) direcţii de apã selecţionate a uneia sau a douã persoane care sã lucreze ca personal al acestora pentru implementarea Proiectului la nivel regional, în coordonarea UMP. În urmãtoarele şase luni, restul direcţiilor de apã vor angaja una sau douã persoane care sã lucreze, ca membri ai personalului lor pentru implementarea Proiectului la nivel regional în coordonare UMP.
D. Primitorul, prin MMDD: (i) va întreprinde toate mãsurile necesare implementãrii Proiectului conform Manualului operaţional şi PMM şi nu va modifica, suspenda, abroga, anula sau renunţa la nicio prevedere a Manualului operaţional şi a PMM fãrã aprobarea prealabilã a Bãncii; (ii) se va asigura cã toate mãsurile ce trebuie întreprinse şi sunt cuprinse în PMM se vor realiza în timp util; şi (iii) va asigura includerea informaţiilor corespunzãtoare privind implementarea PMM în rapoartele privind Proiectul, menţionate în secţiunea II lit. A din prezenta anexã.
E. În scopul implementãrii pãrţii I a Proiectului, Primitorul, prin MMDD şi UMP:
(i) va selecta beneficiarii şi subproiectele pe baza criteriilor de selecţie prevãzute în Manualul operaţional;
(ii) va furniza beneficiarilor selecţionaţi fonduri din sumele grantului pentru subproiecte eligibile în termeni şi condiţii acceptabile pentru Bancã;
(iii) va încheia aranjamente contractuale cu beneficiarii pentru acordarea de granturi/împrumuturi pentru subproiecte care sã stabileascã termenii şi condiţiile acestei finanţãri, aranjamentele privind distribuirea costurilor, cerinţele de mediu şi aranjamentele de implementare;
(iv) va asigura implementarea subproiectelor conform Manualului operaţional şi PMM.
F. Analiza de la jumãtatea perioadei
1. În cel mult de treizeci (30) de luni de la data-limitã a intrãrii în vigoare, Primitorul, prin MMDD, va efectua, împreunã cu Banca, o analizã la jumãtatea perioadei privind progresele înregistrate în implementarea Proiectului (denumitã în continuare analiza de la jumãtatea perioadei).
Analiza de la jumãtatea perioadei va cuprinde, printre altele:
(a) progresele înregistrate în atingerea obiectivelor Proiectului; şi
(b) performanţa generalã a Proiectului, pe baza indicatorilor de performanţã pentru Proiect.
2. Primitorul, prin MMDD, va întocmi şi prezenta Bãncii, cu cel puţin patru (4) sãptãmâni înaintea analizei de la jumãtatea perioadei, un raport separat care sã arate stadiul implementãrii fiecãrei componente a Proiectului şi un raport rezumativ privind implementarea generalã a Proiectului.
3. Primitorul, prin MMDD, va elabora şi prezenta Bãncii, în cel mult douã (2) sãptãmâni de la data analizei de la jumãtatea perioadei, un program de acţiuni, acceptabil pentru Bancã, pentru implementarea în continuare a Proiectului, care sã ţinã seama de constatãrile analizei de la jumãtatea perioadei, program pe care îl va pune apoi în aplicare.

SECŢIUNEA II
Monitorizarea, raportarea şi evaluarea Proiectului

A. Rapoartele privind Proiectul. Raportul de încheiere
1. Primitorul, prin MMDD, va monitoriza şi evalua progresul Proiectului şi va întocmi rapoarte privind Proiectul conform prevederilor secţiunii 2.06 din Condiţiile generale şi pe baza indicatorilor conveniţi cu Banca. Fiecare raport privind Proiectul va acoperi perioada unui semestru calendaristic şi va fi furnizat Bãncii în cel mult patruzeci şi cinci (45) de zile de la încheierea perioadei acoperite de acest raport.
2. Primitorul va întocmi Raportul de încheiere în conformitate cu prevederile secţiunii 2.06 din condiţiile standard. Raportul de încheiere va fi transmis Bãncii Mondiale în cel mult şase (6) luni de la data închiderii.
B. Management financiar, raportãri şi audituri financiare
1. Primitorul va asigura menţinerea unui sistem de management financiar conform prevederilor secţiunii 2.07 din condiţiile standard.
2. Primitorul va asigura realizarea de raportãri financiare interimare neauditate privind Proiectul pentru fiecare semestru calendaristic, acceptabile pentru Bancã, ca fond şi formã, ce vor fi furnizate Bãncii în maximum patruzeci şi cinci (45) de zile de la încheierea semestrului respectiv.
3. Primitorul, prin MMDD, va asigura auditarea raportãrilor sale financiare în conformitate cu prevederile secţiunii 2.07 din condiţiile standard. Fiecare audit al raportãrilor financiare va acoperi perioada unui an fiscal al Primitorului. Raportãrile financiare auditate pentru fiecare asemenea perioadã vor fi furnizate Bãncii în maximum şase (6) luni de la încheierea acestei perioade.

SECŢIUNEA III
Achiziţii

A. Generalitãţi
1. Bunuri şi lucrãri. Toate bunurile şi lucrãrile necesare Proiectului şi care urmeazã sã fie finanţate din sumele grantului vor fi achiziţionate conform cerinţelor prevãzute sau menţionate în secţiunea I a Ghidului privind achiziţiile şi prevederilor prezentei anexe.
2. Servicii de consultanţã. Toate serviciile de consultanţã necesare proiectului şi care urmeazã sã fie finanţate din sumele grantului vor fi achiziţionate corespunzãtor cerinţelor prevãzute sau menţionate în secţiunile I şi IV ale Ghidului privind consultanţii şi prevederilor prezentei anexe.
3. Definiţii. Termenii scrişi cu iniţialã majusculã în prezenta secţiune, care descriu metode specifice de achiziţii sau metode de examinare de cãtre Bancã a unor contracte specifice, se referã la metoda respectivã descrisã în Ghidul privind achiziţiile sau Ghidul privind consultanţii, dupã caz.
B. Metode specifice de achiziţie a bunurilor şi lucrãrilor
1. Licitaţie internaţionalã competitivã. În afara cazului în care în paragraful 2 de mai jos se prevede altfel, bunurile şi lucrãrile vor fi achiziţionate prin contracte acordate pe bazã de licitaţie internaţionalã competitivã.
2. Alte metode de achiziţie a bunurilor şi lucrãrilor. (a) În tabelul de mai jos se indicã şi alte metode care pot fi utilizate pentru achiziţiile de bunuri şi lucrãri. În Planul de achiziţii se vor preciza condiţiile în care pot fi utilizate aceste metode.


┌────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Metodã de achiziţie │
├────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ (a) Licitaţie naţionalã competitivã: contracte pentru │
│lucrãri civile cu un cost estimat la sub 4.000.000 euro per │
│contract şi contracte pentru bunuri cu un cost estimat la │
│sub 800.000 euro per contract pot fi achiziţionate pe baza │
│legislaţiei şi reglementãrilor naţionale ale Primitorului, │
│în mãsura în care au fost acceptate de Bancã. │
├────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ (b) Cumpãrare │
├────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ (c) Contractare directã │
└────────────────────────────────────────────────────────────┘C. Metode distincte de achiziţie a serviciilor de consultanţã
1. Selecţia pe bazã de calitate şi cost. În afara cazului în care în paragraful 2 de mai jos se prevede contrariul, serviciile de consultanţã se vor achiziţiona prin contracte acordate în urma selecţiei pe bazã de calitate şi cost.
2. Alte metode de achiziţie a serviciilor de consultanţã. În tabelul care urmeazã se indicã şi alte metode în afara selecţiei pe bazã de calitate şi cost care pot fi utilizate pentru achiziţionarea serviciilor de consultanţã. În Planul de achiziţii se vor preciza condiţiile în care pot fi utilizate aceste metode.


┌───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Metodã de achiziţie │
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ (a) Selecţie pe baza calitãţii │
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ (b) Selecţie pe baza unui buget fix │
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ (c) Selecţie pe baza celui mai mic cost │
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ (d) Selecţie pe baza calificãrii consultanţilor │
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ (e) Selecţie dintr-o singurã sursã │
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ (f) Selecţia consultanţilor individuali │
└───────────────────────────────────────────────────────────┘D. Examinarea de cãtre Bancã a deciziilor privind achiziţiile
În Planul de achiziţii se va arãta care contracte vor fi prezentate Bãncii pentru examinare anterioarã. Toate celelalte contracte vor fi supuse examinãrii ulterioare de cãtre Bancã.

SECŢIUNEA IV
Tragerile din sumele grantului

A. Generalitãţi
1. Primitorul poate trage sume din grant conform prevederilor art. 2 din Condiţiile generale, secţiunii de faţã şi instrucţiunilor suplimentare transmise de cãtre Bancã prin înştiinţare Primitorului (inclusiv "Ghidul Bãncii Mondiale de trageri pentru finanţarea Proiectelor", datat mai 2006, periodic revizuit de cãtre Bancã şi aplicabil Acordului în urma acestor instrucţiuni) pentru finanţarea cheltuielilor eligibile prevãzute mai jos, în tabelul din paragraful 2 de mai jos.
2. În tabelul care urmeazã se precizeazã categoriile de cheltuieli eligibile care pot fi finanţate din sumele grantului ("Categorie"), suma din grant alocatã fiecãrei categorii şi procentul din cheltuiala efectuatã în cadrul fiecãrei categorii pentru cheltuielile eligibile.


┌─────────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┐
│ Categorie │ Suma alocatã │ │
│ │ din asistenţa │ Procentul din │
│ │ financiarã │ cheltuieli ce │
│ │nerambursabilã │ urmeazã a fi │
│ │(exprimatã în │ finanţat │
│ │ dolari SUA) │ │
├─────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│(1) Bunuri, lucrãri, servicii de │ │ │
│consultanţã şi instruire în cadrul │ │ │
│pãrţii I a Proiectului │ 2.060.000 │ 100 % │
├─────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│(2) Bunuri, lucrãri, servicii de │ │ │
│consultanţã şi instruire în cadrul │ │ │
│pãrţii II a Proiectului │ 2.740.000 │ 100 % │
├─────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│(3) Bunuri, lucrãri, servicii de │ │ │
│consultanţã şi instruire în cadrul │ │ │
│pãrţii III a Proiectului │ 150.000 │ 100 % │
├─────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│(4) Bunuri, lucrãri, servicii de │ │ │
│consultanţã (inclusiv audituri), │ │ │
│costuri de operare în cadrul pãrţii │ │ │
│IV a Proiectului │ 550.000 │ 100 % │
├─────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│SUMA TOTALĂ │ 5.500.000 │ │
└─────────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┘3. Pentru scopul prezentei anexe:
(a) prin termenul "procent din cheltuieli ce urmeazã a fi finanţate" se înţelege suma maximã cu care pot fi finanţate cheltuielile eligibile din sumele grantului;
(b) prin termenul costuri de operare se înţelege costurile de operare generate de MMDD pentru implementarea Proiectului, constând din: chiria spaţiilor de birou, reabilitarea şi întreţinerea acestora (inclusiv utilitãţile) şi consumabile; combustibil şi întreţinerea vehiculelor, deplasãri ale personalului (vizite în teren/diurne); publicitatea pentru oferte, costurile de traducere, comunicaţiile şi comisioanele bancare; şi
(c) prin termenul instruire se înţelege cheltuielile legate de activitãţile de pregãtire şi formare prevãzute în Proiect, cuprinzând taxele de participare ale participanţilor la instruire, cheltuielile de transport şi diurnele pentru instructori şi pentru cei cãrora li se acordã pregãtire, cheltuielile de traducere, cu materialele pentru instruire şi consumabile, chiria sãlilor şi echipamentului.
B. Condiţii de tragere. Perioadã de tragere
1. Fãrã a contraveni prevederilor pãrţii A din prezenta secţiune, nu se va efectua nicio tragere:
(a) pentru plãţi efectuate anterior datei Acordului; şi
(b) pentru plãţi efectuate anterior datei Acordului, cu excepţia unor trageri care, totalizate, sã nu depãşeascã un milion o sutã de mii dolari SUA (1.100.000 dolari SUA) din suma grantului şi care pot fi efectuate pentru plãţi fãcute anterior acestei date, dar numai cu începere din 17 septembrie 2007 sau dupã aceastã datã pentru cheltuieli eligibile din categoriile (1)-(4); şi
(c) pentru plãţi efectuate în baza unui contract sau pentru costuri de operare pe care Banca le-a finanţat sau a fost de acord sã le finanţeze prin Acordul de împrumut.
2. Data de închidere este 31 decembrie 2013.


APENDICE

Definiţii
1. ANAR înseamnã Administraţia Naţionalã "Apele Române" a Împrumutatului, înfiinţatã prin Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 107/2002, cu modificãrile şi completãrile aduse acesteia pânã la data semnãrii Acordului, sau orice succesor al acesteia.
2. Beneficiar înseamnã o comunã, asociaţie de comune, fermã sau asociaţie de ferme din unul dintre judeţele selecţionate, eligibile pentru un subproiect conform criteriilor de eligibilitate prevãzute în Manualul operaţional.
3. Categorie înseamnã o categorie prevãzutã în tabelul din secţiunea IV a anexei nr. 2 la prezentul acord.
4. Ghidul privind consultanţii înseamnã "Ghid: Selecţia şi angajarea consultanţilor de cãtre împrumutaţii Bãncii Mondiale", publicat de Bancã în mai 2004.
5. PMM înseamnã Planul de management al mediului care descrie mãsurile de mediu anticipate pentru investiţiile din cadrul Proiectului şi pãrţile responsabile de monitorizarea construcţiilor şi a impactului operaţional.
6. UE înseamnã Uniunea Europeanã.
7. Directiva UE a nitraţilor înseamnã Directiva Consiliului Europei 91/676/CEE din 12 decembrie 1991 privind protecţia apelor împotriva poluãrii cu nitraţi din surse agricole.
8. Directiva-cadru UE privind apa înseamnã Directiva 2000/60/CE a Parlamentului şi Consiliului Europei prin care se stabileşte cadrul comun de acţiune privind politica în domeniul apei.
9. Asistenţã financiarã nerambursabilã acordatã din Fondul Global de Mediu (FGM) înseamnã asistenţa financiarã nerambursabilã acordatã Primitorului de cãtre Bancã acţionând în calitate de Agenţie de implementare a FGM pentru finanţarea Proiectului, în termenii şi condiţiile prevãzute în Acordul de asistenţã financiarã nerambursabilã acordatã din FGM.
10. Acord de asistenţã financiarã nerambursabilã acordatã din FGM înseamnã acordul dintre Primitor şi Bancã acţionând în calitate de Agenţie de implementare a FGM pentru Proiect, din aceeaşi datã cu Acordul de împrumut şi care poate fi modificat şi completat periodic. Acordul de asistenţã financiarã nerambursabilã acordatã din FGM include toate anexele, apendicele şi acordurile suplimentare la Acordul de asistenţã financiarã nerambursabilã acordatã din FGM.
11. CIA înseamnã Comitetul Interministerial pentru Aplicarea Directivei UE a nitraţilor, înfiinţat prin Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pãdurilor nr. 452/2001, cu modificãrile şi completãrile aduse acestuia pânã la data Acordului.
12. MADR înseamnã Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale al Primitorului sau orice succesor al acestuia.
13. MMDD înseamnã Ministerul Mediului şi Dezvoltãrii Durabile al Primitorului sau orice succesor al acestuia.
14. Manual operaţional înseamnã manualul care descrie procedurile pentru implementarea Proiectului, care cuprinde, printre altele: (i) procedurile pentru stabilirea aranjamentelor administrative, de achiziţii, contabilitate, management financiar şi monitorizare şi evaluare; (ii) formatul-model al raportãrilor financiare neauditate pentru o anumitã perioadã şi al rapoartelor privind Proiectul; şi (iii) criteriile de eligibilitate, procedurile de selecţie, termenii şi condiţiile, precum şi aranjamentele privind achiziţiile pentru subproiecte.
15. UMP înseamnã Unitatea de management a proiectului a MMDD sau orice succesor legal al acestuia acceptabil pentru Bancã.
16. Ghidul privind achiziţiile înseamnã "Ghidul privind achiziţiile pe baza împrumuturilor BIRD şi creditelor IDA", publicat de Bancã în mai 2004.
17. Planul de achiziţii înseamnã planul de achiziţii pentru Proiect al Primitorului din 12 septembrie 2007 menţionat în paragraful 1.16 al Ghidului privind achiziţiile şi paragraful 1.24 al Ghidului privind consultanţii, plan care va fi actualizat periodic conform prevederilor paragrafelor sus-amintite.
18. Judeţe selecţionate înseamnã judeţul Argeş (bazinul râurilor Argeş-Vedea), judeţul Buzãu (bazinul râurilor Buzãu-Ialomiţa), judeţul Vâlcea (bazinul râului Olt), judeţul Iaşi (bazinul râurilor Prut-Bârlad), judeţele Bacãu şi Neamţ (bazinul râului Siret), judeţul Cluj (bazinul râurilor Someş-Tisa), judeţul Timiş (bazinul hidrografic al Banatului), judeţul Bihor (bazinul Crişurilor), judeţul Mureş (bazinul râului Mureş) şi judeţul Dolj (bazinul râului Jiu).
19. Subproiect înseamnã o activitate sau un grup de activitãţi menţionate în partea I a anexei nr. I la prezentul acord.

-------


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016