Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 222 din 22 mai 2003  pentru aprobarea   Ordonantei Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea agentilor economici care presteaza servicii de reparatie, de reglare si/sau desfasoara activitate de reconstructie a vehiculelor rutiere    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

LEGE nr. 222 din 22 mai 2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea agentilor economici care presteaza servicii de reparatie, de reglare si/sau desfasoara activitate de reconstructie a vehiculelor rutiere

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 29 mai 2003
Parlamentul României adopta prezenta lege.

ART. 1
Se aproba <>Ordonanta Guvernului nr. 82 din 24 august 2000 privind autorizarea agenţilor economici care presteazã servicii de reparatie, de reglare şi/sau desfãşoarã activitate de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, adoptatã în temeiul <>art. 1 lit. F pct. 7 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 30 august 2000, cu urmãtoarele modificãri şi completãri:
1. Titlul ordonanţei va avea urmãtorul cuprins:
"ORDONANTA
privind autorizarea agenţilor economici care desfãşoarã activitãţi de reparaţii, de reglare, de modificãri constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor uzate"
2. Articolul 1 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 1. - (1) Prevederile prezentei ordonanţe se aplica tuturor agenţilor economici care desfãşoarã activitãţi prin care se pot influenta parametrii constructivi, funcţionali şi de calitate ai vehiculelor rutiere, fata de reglementãrile legale referitoare la condiţiile tehnice privind admiterea şi menţinerea în circulaţie a acestora pe drumurile publice.
(2) În sensul prezentei ordonanţe, prin activitãţi care pot influenta parametrii constructivi, funcţionali şi de calitate ai vehiculelor rutiere se înţelege:
a) activitãţi de reparaţii, întreţinere şi reglari functionale ale vehiculelor rutiere;
b) activitãţi de reparaţii, reconditionari, montari, verificãri şi etalonari ale componentelor şi echipamentelor vehiculelor rutiere;
c) modificãri constructive şi reconstructia vehiculelor rutiere;
d) activitãţi de dezmembrare a vehiculelor rutiere uzate, în vederea comercializãrii şi reciclarii.
(3) Activitãţile menţionate la alin. (2) se pot desfasura numai în ateliere specializate, în baza autorizaţiei tehnice de funcţionare.
(4) Autorizaţia tehnica de funcţionare este documentul prin care se atesta capabilitatea tehnica a agentului economic de a efectua, în conformitate cu legislaţia în vigoare, activitãţile prevãzute la alin. (2)."
3. Dupã articolul 1 se introduce articolul 1^1 cu urmãtorul cuprins:
"Art. 1^1. - În sensul prezentei ordonanţe, termenii utilizaţi în cuprinsul acesteia au urmãtoarele semnificatii:
a) agent economic - persoana fizica sau juridicã autorizata sa efectueze activitãţile menţionate la art. 1 alin. (2);
b) activitate de reparaţii a vehiculelor rutiere - activitatea specifica ce presupune operaţii de înlocuire a cel puţin unei componente a vehiculului cu o componenta noua, identicã sau similarã cu componenta de prim montaj, de origine sau de uz general, şi/sau operaţii de reconditionare a unei componente din unul dintre sistemele vehiculului, efectuatã în conformitate cu documentaţia tehnica specifica a producãtorilor de vehicule;
c) activitate de reglare - activitatea specifica ce presupune realizarea sau refacerea stãrii unui sistem tehnic ale cãrui marimi caracteristice s-au abãtut de la anumite condiţii impuse;
d) activitate de reconstrucţie - activitatea de producţie industriala de vehicule rutiere în care se folosesc piese, ansambluri sau subansambluri noi ori reconditionate, pe un flux de fabricaţie, cu tehnologii şi sisteme de asigurare a calitãţii certificate de organisme competente;
e) onorabilitate - situaţia în care se gãseşte conducãtorul activitãţii autorizate, care nu a fost condamnat pentru infracţiuni penale grave şi care acţioneazã în mod etic şi responsabil în raport cu beneficiarii;
f) modificãri constructive - activitatea ce are ca rezultat schimbarea parametrilor constructivi, funcţionali sau de calitate ai vehiculului rutier şi/sau a componentelor acestuia fata de tipul omologat;
g) neutralitate - situaţia în care se gãseşte un agent economic care, prin activitatea desfasurata, nu genereazã conflict de interese;
h) dezmembrare - activitatea specifica ce presupune demontarea vehiculului rutier şi/sau a subansamblurilor acestuia în componente, în vederea comercializãrii sau a reciclarii acestora."
4. Articolul 2 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 2. - (1) Autorizaţia tehnica de funcţionare se elibereazã de cãtre Regia Autonomã <<Registrul Auto Roman>>, organism tehnic specializat al Ministerului lucrãrilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, denumit în continuare R.A.R., având în vedere raportul de evaluare a capabilitãţii tehnice a agentului economic, întocmit de personalul propriu certificat pentru evaluarea conformitatii pe baza reglementãrilor şi normelor tehnice elaborate de ministerul respectiv.
(2) Activitatea agenţilor economici care verifica şi/sau etaloneaza tahografe, aparate de taxat şi limitatoare de viteza este condiţionatã de asigurarea cerinţelor de obiectivitate şi neutralitate a agentului respectiv în raport cu utilizatorii aparatelor.
(3) Autorizaţia tehnica de funcţionare se acorda agenţilor economici care îndeplinesc condiţiile de dotare, documentaţie tehnica şi tehnologii corespunzãtoare, au angajat personal calificat corespunzãtor lucrãrilor pe care le executa, iar conducãtorul activitãţilor prevãzute la art. 1 îndeplineşte condiţiile de onorabilitate şi de capacitate profesionalã.
(4) Autorizaţia tehnica de funcţionare diferentiaza agenţii economici pe clase, în funcţie de complexitatea activitãţii pe care o executa şi/sau de mãrcile ori tipurile de vehicule rutiere pentru care desfãşoarã aceste activitãţi.
(5) Agenţii economici care desfãşoarã activitãţi specifice în termenul de garanţie a vehiculelor noi trebuie sa aibã şi abilitarea din partea producãtorului vehiculului rutier respectiv sau din partea reprezentantului autorizat al acestuia.
(6) Valabilitatea autorizaţiei tehnice de funcţionare este condiţionatã de menţinerea de cãtre titularul acesteia a condiţiilor care au stat la baza acordãrii autorizaţiei tehnice de funcţionare.
(7) Autorizaţia tehnica de funcţionare poate fi suspendatã, parţial sau total, în cazul nerespectãrii uneia dintre condiţiile care au stat la baza acordãrii acesteia, pana la remedierea deficienţelor semnalate.
(8) Autorizaţia tehnica de funcţionare se anuleazã în cazul în care deficientele semnalate, care au condus la suspendarea parţialã sau totalã a acesteia, nu au fost remediate la termenele stabilite în decizia de suspendare a autorizaţiei tehnice de funcţionare."
5. Articolul 3 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 3 - (1) Conformitatea activitãţilor prevãzute la art. 1, executate, se verifica prin inspecţie cu dispozitive, echipamente şi tehnologii specifice, care sa garanteze ca vehiculul supus acestor activitãţi corespunde condiţiilor şi reglementãrilor legale privind admiterea şi menţinerea în circulaţie a vehiculelor rutiere.
(2) Agenţii economici sunt obligaţi sa înregistreze şi sa menţinã dovezi care sa demonstreze conformitatea activitãţilor executate cu condiţiile tehnice şi de calitate impuse. Registrele de evidenta a activitãţilor vor conţine şi rezultatele inspectiilor efectuate în condiţiile alin. (1)."
6. Articolul 4 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 4. - Echipamentele, piesele de schimb şi materialele care pot afecta siguranta circulaţiei şi/sau protecţia mediului, utilizate de agenţii economici care desfãşoarã activitãţile prevãzute la art. 1, trebuie sa fie certificate sau omologate în conformitate cu reglementãrile legale, dupã caz."
7. Articolul 5 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 5. - Agenţii economici care efectueazã activitãţile prevãzute la art. 1 sunt obligaţi sa elibereze beneficiarului certificate de garanţie pentru lucrãrile executate, care sa includã, dacã este cazul, şi duratele de garanţie aferente componentelor noi ori reconditionate utilizate, în conformitate cu reglementãrile legale."
8. Articolul 6 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 6. - (1) Activitatea de reconstrucţie a vehiculelor rutiere se poate efectua numai de agenţi economici - persoane juridice - care desfãşoarã o activitate de producţie industriala în domeniu şi care au certificat un sistem de management al calitãţii, în conformitate cu modelul aplicabil din seria de standarde SR EN ISO 9000.
(2) Autorizarea tehnica a activitãţii de dezmembrare a vehiculelor rutiere uzate este condiţionatã de respectarea condiţiilor speciale de reutilizare, reciclare sau valorificare a pieselor, componentelor şi materialelor de exploatare rezultate ca urmare a dezmembrarii, în scopul prezervarii şi ameliorãrii calitãţii mediului, al siguranţei circulaţiei rutiere şi pentru conservarea energiei, dupã caz."
9. Dupã articolul 6 se introduce articolul 6^1 cu urmãtorul cuprins:
"Art. 6^1. - (1) Constituie contravenţii, în mãsura în care, potrivit legii penale, nu sunt considerate infracţiuni, şi se sancţioneazã cu amenda urmãtoarele fapte:
a) efectuarea activitãţilor prevãzute la art. 1 alin. (2) fãrã autorizaţia tehnica de funcţionare, cu amenda de la 20.000.000 lei la 100.000.000 lei;
b) efectuarea activitãţilor prevãzute la art. 1 alin. (2), pentru care autorizaţia tehnica de funcţionare a fost suspendatã total sau parţial, cu amenda de la 5.000.000 lei la 50.000.000 lei;
c) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (2) şi ale art. 4, cu amenda de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei;
d) nerespectarea prevederilor art. 5, cu amenda de la 5.000.000 lei la 50.000.000 lei.
(2) Cuantumurile amenzilor prevãzute la alin. (1) pot fi modificate prin hotãrâre a Guvernului, în funcţie de rata inflaţiei.
(3) Contravenţiile prevãzute la alin. (1) se constata şi se sancţioneazã de cãtre personalul împuternicit în acest scop de cãtre Ministerul lucrãrilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, autoritatea competenta în domeniul transporturilor.
(4) Dispoziţiile referitoare la sancţionarea contravenţiilor la prezenta ordonanta se completeazã cu prevederile <>Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 180/2002 , cu modificãrile ulterioare.
(5) Impotriva procesului-verbal de suspendare sau anulare a autorizaţiei tehnice de funcţionare agenţii economici pot face contestaţii adresate Ministerului lucrãrilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, în termen de 5 zile lucrãtoare de la data inmanarii sau comunicãrii procesului-verbal.
(6) Ministerul lucrãrilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei este obligat sa rãspundã în termen de 10 zile lucrãtoare de la data primirii contestaţiilor menţionate la alin. (5).
(7) În cazul în care agenţii economici sancţionaţi nu sunt multumiti de modul de soluţionare a contestaţiilor de cãtre Ministerul lucrãrilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, se pot adresa cu plângere instanţelor judecãtoreşti, în conformitate cu prevederile legale în vigoare."
10. Articolul 7 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 7. - (1) În termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe, Ministerul lucrãrilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei actualizeazã reglementãrile şi normele tehnice privind autorizarea agenţilor economici care presteazã servicii de reparaţii, reglare şi/sau desfãşoarã activitatea de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, aprobate prin <>Ordinul ministrului transporturilor nr. 536/1997 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 9 decembrie 1997, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Reglementãrile şi normele tehnice prevãzute la alin. (1) se actualizeazã în termen de 60 de zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonanţe.
(3) Normele tehnice prevãzute la alin. (1) se reactualizeazã periodic de cãtre Ministerul lucrãrilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, în funcţie de evoluţia legislaţiei din Uniunea Europeanã.
(4) La actualizarea reglementãrilor şi normelor tehnice Ministerul lucrãrilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei va solicita şi punctul de vedere al asociaţiilor profesionale din domeniu, constituite conform legii.
(5) Autorizaţiile tehnice de funcţionare eliberate de R.A.R. înainte de data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe rãmân valabile pana la primul audit de supraveghere."
ART. 2
Prezenta lege intra în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 3
<>Ordonanta Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea agenţilor economici care presteazã servicii de reparatie, de reglare şi/sau desfãşoarã activitate de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, astfel cum a fost modificatã şi completatã prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.

Aceasta lege a fost adoptatã de Senat în şedinţa din 10 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU ATHANASIU

Aceasta lege a fost adoptatã de Camera Deputaţilor în şedinţa din 6 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALER DORNEANU

Bucureşti, 22 mai 2003.
Nr. 222.
-------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016