Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 216 din 26 aprilie 2001  a bugetului de stat pe anul 2001    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

LEGE nr. 216 din 26 aprilie 2001 a bugetului de stat pe anul 2001

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 26 aprilie 2001

    Parlamentul României adoptă prezenta lege.

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Obiectul prezentei legi îl constituie stabilirea volumului veniturilor şi a structurii acestora, pe surse, şi al cheltuielilor, pe destinaţii, pentru bugetul de stat şi bugetele fondurilor speciale pentru anul 2001, regimul acestora, precum şi responsabilităţile instituţiilor publice implicate în procesul de execuţie a acestor bugete.
    ART. 2
    Bugetul de stat autorizează fluxurile financiare publice de formare a veniturilor şi de repartizare a acestora pe destinaţii şi ordonatori principali de credite, în conformitate cu obiectivele de dezvoltare economico-socială a ţării şi ale politicii financiare specifice anului 2001.
    ART. 3
    (1) Estimarea veniturilor bugetare pentru anul 2001 a fost realizată pe baza proiecţiei indicatorilor macroeconomici.
    (2) Sinteza bugetului de stat pe anul 2001, detaliată, la venituri, pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole, titluri şi articole, precum şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1.
    (3) Sinteza cheltuielilor bugetului de stat pe anul 2001, cu detalierea pe articole de cheltuieli şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2, iar bugetele ordonatorilor principali de credite sunt prevăzute în anexa nr. 3*).
    (4) Bugetul de stat pe anul 2001 se stabileşte la venituri în sumă de 153.092,4 miliarde lei, iar la cheltuieli, în sumă de 194.398,2 miliarde lei, cu un deficit de 41.305,8 miliarde lei.
    (5) Bugetele fondurilor speciale sunt prevăzute în anexele nr. 10-13.
----------
    *) Anexa nr. 3 se publică ulterior.

    CAP. II
    Structura şi regimul veniturilor bugetare

    ART. 4
    Constituirea resurselor financiare publice se face pe seama impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi veniturilor nefiscale, prelevate de la persoanele juridice şi fizice.
    ART. 5
    Încasarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a celorlalte venituri ale bugetului de stat, ale bugetelor locale şi ale bugetelor fondurilor speciale pe anul 2001, de orice natură şi provenienţa, se efectuează în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum şi potrivit dispoziţiilor prezentei legi.
    ART. 6
    (1) Impozitele, taxele şi celelalte venituri, precum şi actele normative care le reglementează, în baza cărora se fac încasări în anul 2001 la bugetul de stat, la bugetele locale şi la bugetele fondurilor speciale, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 4.
    (2) Controlul fiscal pentru stabilirea, urmărirea şi încasarea debitelor pe anii precedenţi, în limita perioadei de prescripţie, se efectuează, potrivit prevederilor actelor normative în vigoare, la data operaţiunilor supuse controlului.
    ART. 7
    Impozitele care se cuprind la capitolul "Impozitul pe venit", restante la data de 31 decembrie 1999 şi neîncasate până la data de 31 decembrie 2000, se încasează şi se înregistrează în anul 2001 la aceleaşi bugete şi subdiviziuni la care au fost datorate.
    ART. 8
    Veniturile bugetului de stat pe anul 2001 sunt în sumă de 153.092,4 miliarde lei şi se prezintă astfel:

                                              - miliarde lei -
                                              ----------------
    VENITURI - TOTAL 153.092,4
    din care:
     Venituri curente 151.740,4
       din acestea:
        a) venituri fiscale: 144.668,9
        - impozite directe 44.294,0
          din care:
          - impozitul pe profit 25.367,0
          - impozitul pe venit 32.130,0
          - cote şi sume defalcate
            din impozitul pe venit
            (se scad) -26.284,0
        - impozite indirecte 100.374,9
           din care:
          - taxa pe valoarea adăugată 49.856,2
          - taxa pe valoarea adăugată
            încasată 71.517,0
          - sume defalcate din taxa
            pe valoarea adăugată
            (se scad) -21.660,8
        - accize 31.562,0
        - taxe vamale 10.409,0
    b) venituri nefiscale 7.071,5
    Venituri din capital 146,0
    Donaţii şi sponsorizări 20,0
    Încasări din rambursarea împrumuturilor 1.186,0


    CAP. III
    Regimul şi destinaţiile cheltuielilor prevăzute în bugetul de stat

    ART. 9
    Cheltuielile prevăzute în bugetul de stat pe anul 2001 reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite, iar modificarea lor se va face în condiţiile legii. Angajarea, contractarea de lucrări, bunuri şi servicii, precum şi efectuarea de cheltuieli de către ordonatorii de credite se fac numai cu respectarea prevederilor legale şi în limita creditelor bugetare aprobate.
    ART. 10
    În structură economică cheltuielile bugetului de stat pe anul 2001 în sumă de 194.398,2 miliarde lei se prezintă astfel:

                                                   - miliarde lei -
                                                   ----------------
    CHELTUIELI - TOTAL 194.398,2
    din care:
    1. Cheltuieli curente 166.832,1
       din acestea:
       a) cheltuieli de personal 28.494,8
       b) cheltuieli materiale şi servicii 17.707,5
       c) subvenţii 8.930,1
       d) prime acordate producătorilor agricoli 701,0
       e) transferuri 58.473,3
       f) dobânzi aferente datoriei publice
          şi alte cheltuieli 50.617,1
       g) rezerve 1.908,3
    2. Cheltuieli de capital 11.430,5
    3. Împrumuturi acordate 262,5
    4. Rambursări de credite, plăţi de dobânzi
       şi comisioane la credite 15.873,1
       din acestea:
       a) rambursări de credite externe 10.632,2
       b) plăţi de dobânzi şi comisioane
       la credite externe 5.240,9


    ART. 11
    (1) Ordonatorii principali de credite vor stabili numărul de posturi, salariile de bază, indemnizaţiile de conducere şi celelalte elemente ale sistemului de salarizare prevăzute de lege, cu încadrarea în cheltuielile de personal şi în numărul maxim de posturi aprobate pentru anul 2001, potrivit anexei nr. 3.
    (2) În cheltuielile de personal pe anul 2001 sunt incluse şi sumele necesare în vederea acordării premiului anual pentru activitatea anului 2000 la ordonatorii de credite care nu au achitat integral aceste drepturi în anul 2000.
    (3) În limita cheltuielilor de personal şi a numărului maxim de posturi ordonatorii principali de credite vor aproba, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, statele de funcţii, numai cu avizul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale. Un exemplar al statelor de funcţii ale ordonatorilor principali de credite şi statele de personal centralizate, pentru instituţiile din subordinea acestora, se vor depune la Ministerul Finanţelor Publice în termen de 15 zile de la aprobarea acestora. Aceste prevederi nu se aplica în cazul ordonatorilor principali de credite de la Camera Deputaţilor, Senat şi Administraţia prezidenţială.
    ART. 12
    Cheltuielile pentru deplasări, detaşări, transferări, prevăzute în bugetul de stat pe anul 2001, nu pot fi majorate prin virări de credite bugetare de la alte articole de cheltuieli, cu excepţia virărilor de la un alineat la altul, în limita sumelor totale prevăzute cu aceasta destinaţie, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.
    ART. 13
    (1) Începând cu luna în care prezenta lege se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, valoarea de referinţă universală care se utilizează în vederea determinării valorii de referinţă sectorială şi, respectiv, a indemnizaţiilor şi a salariilor de bază, după caz, pentru personalul salarizat potrivit anexelor nr. II/1 cap. I, II/2 şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, cu modificările ulterioare, este de 2.444.000 lei, iar indicatorul de prioritate intersectorială prevăzut la nr. crt. 1, 2 şi 3 din anexa nr. I la legea sus-menţionată se stabileşte la 0,62.
    (2) Valoarea de referinţă universală prevăzută la alin. (1) se utilizează numai la stabilirea drepturilor salariale pentru personalul care ocupă funcţii salarizate potrivit anexelor menţionate la alin. (1).
    (3) Prevederile din unele acte normative referitoare la stabilirea indemnizaţiilor sau a salariilor de bază, după caz, pentru alte categorii de personal pe baza valorii de referinţă sectorială, prevăzută de lege pentru funcţiile de demnitate publică alese sau numite, potrivit alin. (1), nu se aplică în anul 2001.
    ART. 14
    În vederea monitorizării cheltuielilor de personal prevăzute în bugetul de stat şi în bugetele fondurilor speciale, anexe la prezenta lege, ordonatorii principali de credite bugetare au următoarele obligaţii:
    a) în termen de 20 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, vor prezenta Ministerului Finanţelor Publice situaţia privind repartizarea pe fiecare lună a cheltuielilor de personal aprobate, având în vedere asigurarea condiţiilor de desfăşurare a activităţii potrivit atribuţiilor stricte ale acestora până la sfârşitul anului;
    b) lunar vor raporta plăţile de casă aferente cheltuielilor de personal, la datele şi în structura stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice, care va fi emis în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi şi va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I;
    c) vor asigura că drepturile stabilite şi plăţile de casă aferente cheltuielilor de personal, cumulate de la începutul anului, să nu depăşească sumele repartizate potrivit lit. a) pentru perioada respectivă.
    ART. 15
    Veniturile proprii, alocaţiile de la bugetul de stat şi cheltuielile ce se suportă din acestea, veniturile şi cheltuielile gestionate în regim extrabugetar, precum şi intrările de credite externe sunt prevăzute în anexele la bugetele ordonatorilor principali de credite.
    ART. 16
    (1) Cheltuielile pentru autorităţile publice, care se finanţează de la bugetul de stat pe anul 2001, se stabilesc în sumă de 11.922,1 miliarde lei, din care: 7.244,2 miliarde lei cheltuieli de personal, 2.256,1 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 29,6 miliarde lei alocaţii de la buget pentru instituţii publice, 637,1 miliarde lei transferuri, 1.243,8 miliarde lei cheltuieli de capital, 511,3 miliarde lei rambursări de credite şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora.
    (2) Cheltuielile pentru autorităţile publice sunt în sumă de 994,5 miliarde lei pentru Camera Deputaţilor, 447,9 miliarde lei pentru Senat, 92,1 miliarde lei pentru Administraţia prezidentială, 44,0 miliarde lei pentru Curtea Constituţională, 426,7 miliarde lei pentru Curtea de Conturi, 3.993,1 miliarde lei pentru autoritatea judecătorească, 28,2 miliarde lei pentru Consiliul Legislativ, 16,1 miliarde lei pentru Avocatul Poporului, 83,4 miliarde lei pentru Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, 25,0 miliarde lei pentru Consiliul Concurenţei, 5.771,1 miliarde lei pentru administraţia publică centrală, din care: 225,8 miliarde lei pentru Secretariatul General al Guvernului şi 5.545,3 miliarde lei pentru ministere şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale de specialitate.
    (3) Administraţia prezidentială poate să deconteze, în limitele prevăzute de dispoziţiile legale, cheltuielile de transport, cazare şi alte cheltuieli pentru membrii delegaţiilor oficiale, reprezentanţii unor instituţii şi reprezentanţii mass-media, care nu sunt salariaţii Administraţiei prezidenţiale şi care îl însoţesc pe Preşedintele României în vizitele pe care le efectuează în străinătate, de la titlul "Cheltuieli materiale şi servicii", articolul "Alte cheltuieli". Cheltuielile aferente deplasărilor efectuate de personalul Administraţiei prezidenţiale se suportă de la acelaşi articol de cheltuieli. Administraţia prezidentială poate solicita instituţiilor reprezentate în delegaţiile oficiale conduse de Preşedintele României, care se deplasează în străinătate, decontarea cheltuielilor de transport ce le revin din costul total al prestaţiilor realizate cu aeronavele speciale avute la dispoziţie.
    (4) Cheltuielile de întreţinere şi reparaţii ale bunurilor din patrimoniul administrat de Camera Deputaţilor, repartizate în scopul exercitării mandatului de către deputaţi în circumscripţiile electorale, sunt cuprinse în bugetul Camerei Deputaţilor la titlul "Cheltuieli materiale şi servicii".
    (5) Cheltuielile pentru exploatarea şi întreţinerea Clubului Parlamentarilor Români şi a cabinetului medical din cadrul Camerei Deputaţilor se suportă din bugetul acesteia. Cheltuielile pentru exploatarea şi întreţinerea cabinetului medical din cadrul Senatului se suportă din bugetul acestuia.
    (6) Veniturile realizate de Camera Deputaţilor, respectiv de Senat, vor fi reţinute integral de către acestea pentru acoperirea unor cheltuieli curente şi de capital aferente acţiunilor şi activităţilor extrabugetare, organizate cu aprobarea Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, respectiv al Senatului. Administrarea, contabilizarea şi raportarea veniturilor şi cheltuielilor respective se vor realiza în regim extrabugetar, iar disponibilităţile de la sfârşitul anului se vor reporta în anul următor, pentru a fi cheltuite cu aceleaşi destinaţii. Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, respectiv al Senatului poate aproba utilizarea încasărilor în lei sau în valută şi pentru alte destinaţii, în condiţiile legii.
    (7) La determinarea nivelului cheltuielilor materiale şi servicii şi al cheltuielilor de capital din bugetul Ministerului Justiţiei au fost avute în vedere şi sumele rămase neutilizate din anii precedenţi, realizate, potrivit Legii nr. 146/1997, din taxele judiciare de timbru.
    ART. 17
    (1) Cheltuielile pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, care se finanţează de la bugetul de stat pe anul 2001, se stabilesc în sumă de 36.915,4 miliarde lei, din care: 16.420,7 miliarde lei cheltuieli de personal, 9.212,6 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 2.142,2 miliarde lei alocaţii de la buget pentru instituţii publice, 1.146,2 miliarde lei transferuri, 1.117,5 miliarde lei cheltuieli de capital, 6.876,2 miliarde lei rambursări de credite şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora.
    (2) Cheltuielile pentru apărare naţională se stabilesc în sumă de 17.748,8 miliarde lei, în care se cuprind şi cheltuielile privind asigurarea interoperabilităţii în cadrul acţiunilor de integrare euroatlantică, pentru participarea la operaţiuni de menţinere a păcii în curs de desfăşurare, pentru participarea armatei române în cadrul Programului "Parteneriat pentru Pace", pentru constituirea forţei de reactie rapida, precum şi pentru alte acţiuni, aprobate în condiţiile legii.
    (3) Cheltuielile pentru ordine publică şi siguranţă naţională se stabilesc în sumă de 19.166,6 miliarde lei.
    (4) Cheltuielile pentru pregătirea personalului în instituţiile militare de învăţământ se suportă de către ordonatorii principali de credite care au în subordine astfel de unităţi de învăţământ, indiferent de instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională din care face parte personalul militar şcolarizat.
    ART. 18
    (1) Cheltuielile social-culturale, care se finanţează de la bugetul de stat pe anul 2001, se stabilesc în sumă de 43.934,5 miliarde lei, din care: 2.878,0 miliarde lei cheltuieli de personal, 4.283,5 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 1.720,0 miliarde lei alocaţii de la buget pentru instituţii publice, 29.646,3 miliarde lei transferuri, 2.505,5 miliarde lei cheltuieli de capital, 2.901,2 miliarde lei rambursări de credite şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora.
    (2) Cheltuielile social-culturale pe capitole de cheltuieli sunt în sumă de 10.098,0 miliarde lei pentru învăţământ, 7.042,4 miliarde lei pentru sănătate, 3.296,6 miliarde lei pentru cultură, religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret şi 23.497,5 miliarde lei pentru asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii.
    (3) În bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, la cap. 57.01 "Învăţământ", titlul "Cheltuieli materiale şi servicii" este cuprinsă şi suma de 200,0 miliarde lei reprezentând contravaloarea ajutoarelor ce se acordă, cu ocazia începerii anului şcolar, unor categorii de elevi care provin din familii cu venituri reduse.
    (4) În bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, la cap. 57.01 "Învăţământ", titlul "Cheltuieli de capital" sunt cuprinse şi fonduri pentru achiziţionarea de mijloace auto pentru transportul elevilor şi pentru dotarea cu calculatoare a instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat. Bunurile astfel achiziţionate vor fi transferate unităţilor beneficiare.
    (5) Din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării se suportă şi bursele studenţilor din Republica Moldova, acordate potrivit dispoziţiilor legale.
    (6) Guvernul poate garanta credite externe, în limita a 150,0 milioane dolari S.U.A., contractate de către instituţiile de învăţământ superior de stat pe baza de proiecte, în condiţiile legii.
    (7) În bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale sunt cuprinse şi fonduri pentru plata contribuţiilor care revin statului român în baza acordurilor încheiate cu alte state pe linia acordării de asistenţă medicală.
    (8) Din transferurile pentru susţinerea sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap, prevăzute în bugetul Ministerului Sănătăţii şi Familiei, se asigură şi sumele necesare în vederea aplicării prevederilor art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 72/1999 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, aprobată prin Legea nr. 55/2000.
    (9) Transferurile prevăzute în bugetul Ministerului Informaţiilor Publice se utilizează pe destinaţiile prevăzute în anexa nr. 3/33.
    (10) Sumele de la bugetul de stat destinate Comitetului Olimpic Român sunt prevăzute în anexa la bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului.
    (11) Suma de 17,6 miliarde lei, prevăzută în bugetul Ministerului Afacerilor Externe la capitolul "Cultură, religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret", se alocă pentru finanţarea activităţii Fundaţiei Culturale Române.
    (12) Din bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, de la cap. 60.01 "Asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii", titlul "Cheltuieli materiale şi servicii" se finanţează cheltuielile aferente gratuităţilor şi reducerilor la transportul pe calea ferată, metrou, auto şi naval de care beneficiază, în condiţiile legii, persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin Legea nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern.
    (13) Taxele poştale percepute de Compania Naţională "Poşta Română" - S.A. pentru prestaţiile privind plata la domiciliul beneficiarilor a drepturilor de pensii, în anul 2001, nu pot depăşi 1,35% din valoarea sumelor plătite.
    ART. 19
    (1) Cheltuielile pentru servicii şi dezvoltare publică, locuinţe, mediu şi ape, care se finanţează de la bugetul de stat pe anul 2001, se stabilesc în sumă de 4.674,3 miliarde lei, din care: 206,3 miliarde lei cheltuieli de personal, 49,6 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 1.589,6 miliarde lei transferuri, 1.940,4 miliarde lei cheltuieli de capital şi 888,4 miliarde lei rambursări de credite şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora.
    (2) Cheltuielile pentru servicii şi dezvoltare publică, locuinţe, mediu şi ape, pe capitole de cheltuieli, sunt în sumă de 3.174,5 miliarde lei pentru servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe şi de 1.499,8 miliarde lei pentru mediu şi ape.
    ART. 20
    (1) Cheltuielile din bugetul de stat pentru acţiuni economice se stabilesc în sumă de 36.875,6 miliarde lei, din care: 988,1 miliarde lei cheltuieli de personal, 1.020,6 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 4.955,9 miliarde lei subvenţii, 701,0 miliarde lei prime, 20.552,9 miliarde lei transferuri, 4.033,5 miliarde lei cheltuieli de capital, 4.623,6 miliarde lei rambursări de credite şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora.
    (2) Cheltuielile pentru acţiuni economice, pe capitole de cheltuieli, sunt în sumă de 6.084,1 miliarde lei pentru industrie, 9.718,0 miliarde lei pentru agricultura şi silvicultura, 15.554,7 miliarde lei pentru transporturi şi comunicaţii şi 5.518,8 miliarde lei pentru alte acţiuni economice.
    (3) Din bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, de la cap. 68.01 "Transporturi şi comunicaţii", titlul "Transferuri" se finanţează şi cheltuielile aferente facilităţilor acordate elevilor şi studenţilor pentru transportul pe calea ferată şi cu metroul, inclusiv obligaţiile neachitate la data de 31 decembrie 2000.
    (4) Gestionarea Fondului de ameliorare a fondului funciar, constituit potrivit anexelor nr. 1 şi 2 la Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, se va face în condiţiile prevederilor legale şi se va utiliza pe baza normelor metodologice elaborate de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.
    (5) Cheltuielile destinate stimulării producţiei de export şi a exportului se stabilesc în sumă de 800,0 miliarde lei, din care:
    a) 400,0 miliarde lei pentru stabilizarea ratei dobânzii la creditele pe termen scurt, mediu şi lung, acordate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. şi de bănci pentru producţia de export şi pentru exportul de maşini, utilaje, instalaţii complexe şi executarea de obiective în străinătate, precum şi pentru alte exporturi creditate pe termen scurt, efectuate în anii 2000 şi 2001, potrivit prevederilor art. 9 lit. c) şi ale art. 10 lit. b) din Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. şi instrumentele specifice de sustinere a comerţului exterior;
    b) 350,0 miliarde lei pentru stimularea realizării de obiective complexe şi a producţiei cu ciclu lung de fabricaţie, destinate exportului în condiţiile prevederilor art. 5 lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/1995 privind unele măsuri pentru stimularea realizării de obiective complexe şi a producţiei cu ciclu lung de fabricaţie, destinate exportului, aprobată prin Legea nr. 70/1995, şi în conformitate cu prevederile art. 9 lit. a), b) şi c) şi ale art. 10 lit. b) din Legea nr. 96/2000, din care: 250,0 miliarde lei pentru acordarea de bonificatii de dobânda, 50,0 miliarde lei fondul pentru garanţii de export şi 50,0 miliarde lei fondul pentru asigurarea şi reasigurarea creditelor de export pe termen scurt, mediu şi lung, a garanţiilor de export şi a investiţiilor române în străinătate;
    c) 50,0 miliarde lei fondul pentru asigurarea şi reasigurarea creditelor obţinute în vederea realizării de bunuri şi servicii destinate exportului pentru exportul de mărfuri generale, altele decât cele prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 14/1995, potrivit prevederilor art. 9 lit. d) din Legea nr. 96/2000.
    (6) În bugetul Ministerului pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperatie sunt cuprinse şi sume pentru constituirea capitalului social al Fondului naţional de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, potrivit legii.
    ART. 21
    (1) Cheltuielile pentru alte acţiuni, care se finanţează de la bugetul de stat pe anul 2001, se stabilesc în sumă de 4.288,3 miliarde lei, din care: 757,4 miliarde lei cheltuieli de personal, 885,1 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 82,4 miliarde lei subvenţii, 1.901,1 miliarde lei transferuri, 589,8 miliarde lei cheltuieli de capital şi 72,5 miliarde lei plăţi de dobânzi şi comisioane aferente creditelor externe.
    (2) Cheltuielile pentru alte acţiuni, pe capitole de cheltuieli, sunt în sumă de 2.680,9 miliarde lei pentru cercetare ştiinţifică şi de 1.607,4 miliarde lei pentru alte acţiuni.
    (3) Ministerul Educaţiei şi Cercetării este autorizat, conform art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 59/1997 cu privire la finanţarea, în sistem descentralizat, în domeniul ştiinţei, tehnologiei şi inovarii, ca, în afară sumelor prevăzute pentrul anul 2001, să angajeze pentru anii 2002-2004 sume de până la 800,0 miliarde lei anual, în vederea finanţării multianuale a programelor de cercetaredezvoltare şi stimulare a inovarii, cuprinse în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare.
    (4) În anul 2001 Academia Română poate utiliza, în vederea finanţării unor cheltuieli de personal, veniturile extrabugetare realizate în condiţiile Legii nr. 70/1992 pentru acordarea dreptului unităţilor de cercetare ştiinţifică ale Academiei Române de a folosi veniturile suplimentare obţinute din contracte.
    (5) Din bugetul Academiei Române de la cap. 71.01 "Cercetare ştiinţifică" se finanţează şi cheltuielile aferente transportului intern pe calea ferată pentru membrii Academiei Române, potrivit regulamentului aprobat de Prezidiul Academiei Române.
    ART. 22
    La partea de cheltuieli a bugetului de stat se stabilesc şi se utilizează, pe bază de hotărâri ale Guvernului:
    a) Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, în sumă de 1.141,9 miliarde lei, care se foloseşte pentru finanţarea unor acţiuni şi sarcini intervenite în cursul anului în bugetul de stat şi în bugetele locale, cu menţinerea echilibrului bugetar. Alocarea de sume din Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului, pentru bugetele locale, se face prin majorarea sumelor defalcate sau a transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe, după caz;
    b) Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, în sumă de 650,0 miliarde lei, se utilizează pentru lucrări operative de înlăturare a efectelor unor calamităţi naturale şi pentru acordarea de sprijin financiar familiilor sinistrate. Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului poate fi majorat de Guvern din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, în funcţie de necesităţile privind asigurarea sumelor pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale;
    c) Fondul la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova, în sumă de 116,4 miliarde lei, din care: 57,5 miliarde lei pentru proiecte economice şi culturale dintre România şi Republica Moldova, inclusiv 2,25 miliarde lei pentru publicarea revistelor: "Literatură şi artă", "Glasul naţiunii", "Limba română" şi "Florile dalbe", 32,5 miliarde lei pentru plata retransmisiei emisiunilor Programului 1 al Societăţii Române de Televiziune pe teritoriul Republicii Moldova, conform Hotărârii Guvernului nr. 605/1998, pentru care ordonator principal de credite este Societatea Română de Televiziune, şi 26,4 miliarde lei reprezentând echivalentul în lei al ajutorului nerambursabil acordat Republicii Moldova sub formă de energie electrică, conform Hotărârii Guvernului nr. 1.255/2000 privind acordarea unui ajutor nerambursabil Republicii Moldova, sub formă de energie electrică, cu modificările ulterioare.
    ART. 23
    În anul 2001, prin bugetul de stat se vor acorda împrumuturi în sumă de 262,5 miliarde lei, din care: 210,2 miliarde lei pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale, 1,8 miliarde lei pentru persoanele care beneficiază de statutul de refugiat şi sunt lipsite de mijloace de existenţă şi 50,5 miliarde lei microcredite acordate persoanelor fizice care desfăşoară activităţi pe cont propriu, aducătoare de venituri, în vederea întreţinerii materiale.

    CAP. IV
    Deficitul bugetar, datoria publică şi împrumutul guvernamental

    ART. 24
    Deficitul bugetului de stat se stabileşte în sumă de 41.305,8 miliarde lei.
    ART. 25
    (1) Cheltuielile pentru dobânzile aferente datoriei publice se stabilesc în sumă de 50.617,1 miliarde lei, din care: 31.201,0 miliarde lei reprezintă dobânzi aferente datoriei publice interne, 3.100,8 miliarde lei dobânzi aferente datoriei publice externe, care, potrivit reglementărilor legale, se plătesc de la bugetul de stat, 7.803,9 miliarde lei cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de stat şi de riscul garanţiilor acordate de stat în condiţiile legii, 2.597,1 miliarde lei diferenţe de curs aferente datoriei publice externe, în care sunt incluse şi diferenţele de curs nefavorabile aferente rambursarii ratelor şi dobânzilor scadente la împrumuturile externe contractate pentru susţinerea balanţei de plăţi şi pentru ajustare structurală, 1.716,0 miliarde lei diferenţe de curs aferente datoriei publice interne, 3.969,9 miliarde lei rambursări de credite externe pentru importul de combustibili şi 228,4 miliarde lei dobânzi şi comisioane aferente creditului extern pentru importul de combustibil.
    (2) În cheltuielile pentru datoria publică se cuprind şi cheltuielile ocazionate în anii 2000 şi 2001 de stabilirea riscului de ţară (rating) prin agenţiile specializate.
    (3) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice ca, pentru plata datoriei României către Polonia, decurgând din acordul guvernamental bilateral de cliring cu Polonia, să stabilească nivelul costurilor din lei în dolari S.U.A., aferente modernizării drumului comunal Cacica-Solonetu Nou, în limita sumei de 1,8 milioane dolari S.U.A., alocata de partea poloneză acestui obiectiv conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/1997 privind aprobarea Protocolului încheiat între Ministerul Finanţelor din România şi Ministerul Finanţelor din Republica Polona în problema lichidării datoriei în valută convertibilă a României fata de Republica Polona, semnat la Bucureşti la 25 februarie 1997, aprobată prin Legea nr. 92/1997, pe baza cursului de schimb leu/dolar S.U.A., comunicat de Banca Naţionala a României, în vigoare la data emiterii facturii reprezentând executarea lucrărilor.
    (4) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei va asigura din bugetul Fondului special al drumurilor publice resursele necesare reprezentând contribuţia părţii române în anul 2001 la execuţia obiectivului de investiţii "Modernizarea drumului comunal Cacica-Solonetu Nou", care se va realiza şi cu sprijin financiar acordat de Polonia.
    (5) Guvernul, prin Ministerul Finanţelor Publice, este autorizat să contracteze împrumuturi de stat pentru finanţarea şi refinanţarea deficitelor bugetului de stat din anii anteriori şi din anul 2001, până la nivelul înregistrat la finele fiecărui an.
    (6) În vederea asigurării finanţării temporare a deficitului curent al bugetului de stat pe anul 2001 din disponibilităţile aflate în contul general al trezoreriei statului, împrumuturile de stat pentru finanţarea şi refinanţarea deficitului bugetului de stat pot fi contractate independent de soldul contului general al trezoreriei statului.
    (7) Veniturile din privatizare şi din valorificarea activelor bancare neperformante se vor utiliza în condiţiile prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2000 privind unele măsuri pentru diminuarea datoriei publice interne.

    CAP. V
    Dispoziţii referitoare la agenţii economici

    ART. 26
    (1) Regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995, aprobată şi modificată prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, şi celelalte societăţi comerciale pot efectua anual, în limita unei cote de până la 1,5%, aplicată asupra fondului de salarii realizat anual, aferent salariaţilor cu contract individual de muncă, cheltuieli care sunt deductibile la calculul profitului impozabil, pentru funcţionarea corespunzătoare a unor activităţi sau unităţi aflate în administrarea acestora potrivit legii, şi anume: grădiniţe, creşe, dispensare, cabinete medicale, servicii de sănătate acordate în cazul bolilor profesionale şi al accidentelor de muncă până la internarea într-o unitate sanitară, muzee, cantine, baze sportive, cluburi, cămine de nefamilişti, precum şi pentru şcolile pe care le au sub patronaj.
    (2) În cadrul aceleiaşi limite prevăzute la alin. (1) unităţile menţionate pot aloca sume şi pentru: acoperirea unei părţi din cheltuielile ocazionate de procurarea unor daruri pentru copiii salariaţilor; acoperirea parţială a costului transportului la şi de la locul de muncă al salariaţilor; suportarea parţială a costului biletelor de tratament sau de odihnă pentru salariaţii proprii şi pentru membrii de familie ai acestora, inclusiv al transportului; acordarea de ajutoare pentru înmormântare; acordarea de ajutoare unor salariaţi care au suferit pierderi însemnate în gospodăriile proprii ca urmare a calamităţilor naturale, pentru acoperirea unei părţi din cheltuieli, în cazul unor boli grave sau incurabile, precum şi pentru contribuţia la fondurile de intervenţie ale asociaţiei profesionale, potrivit prevederilor art. 51 din Legea minelor nr. 61/1998.
    (3) Persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente şi care obţin venituri comerciale sau venituri din profesii liberale, precum şi asociaţiile fără personalitate juridică, care îşi desfăşoară activitatea cu salariaţi cu contract individual de muncă pot efectua, în limita unei cote de 1,5% din drepturile salariale realizate anual pentru salariaţii în cauză, cheltuieli care sunt deductibile fiscal la calculul venitului net, pentru destinaţiile prevăzute la alin. (2).
    (4) Cheltuielile de natura celor prevăzute la alin. (1) şi (2), inclusiv cele suportate din transferurile pentru protecţia socială, acordate de către regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale subvenţionate de la bugetul de stat sau care primesc transferuri de la bugetul de stat, precum şi de către societăţile comerciale subvenţionate de la bugetul de stat, se prevăd în bugetele de venituri şi cheltuieli ale acestora, la nivelul stabilit şi aprobat de către Guvern.
    (5) Veniturile de natura celor prevăzute la alin. (2) şi (3), realizate de salariaţi, nu se supun impozitării.
    (6) Pentru regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995, subvenţionate de la bugetul de stat, precum şi pentru societăţile comerciale subvenţionate de la bugetul de stat şi societăţile comerciale cu capital de stat, care au prevăzut în actul constitutiv de înfiinţare aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli prin hotărâre a Guvernului, cheltuielile de protocol, reclamă şi publicitate sunt deductibile fiscal în limitele aprobate prin legile care le reglementează şi se aprobă de către Guvern o dată cu aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale acestora.
    ART. 27
    (1) Bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2001 ale regiilor autonome, societăţilor sau companiilor naţionale cu capital majoritar de stat, societăţilor comerciale subvenţionate de la bugetul de stat şi ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995, vor fi fundamentate şi întocmite în urma analizei unui set de indicatori economicofinanciari aleşi de fiecare minister, organ central sau local, în funcţie de specificul de activitate al agentului economic, astfel încât acesta să asigure resursele pentru acoperirea cheltuielilor necesare în vederea desfăşurării în condiţii de eficienta a activităţilor proprii.
    (2) La regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital majoritar de stat, aflate sub autoritatea unor ministere sau organe centrale, fondul de salarii prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2001 va fi propus şi dimensionat de către fiecare minister sau organ central consultând asociaţiile patronale şi organizaţiile sindicale din domeniu.
    (3) Fundamentarea fondului de salarii se va realiza pe baza analizei unui set de indicatori, cum sunt: producţia fizică sau volumul serviciilor, nivelul veniturilor, nivelul cheltuielilor, productivitatea muncii, profitul brut şi alţi indicatori economico-financiari, specifici domeniului de activitate al agentului economic, astfel încât în anul 2001, faţă de anul 2000, indicele productivităţii muncii să fie superior indicelui câştigului salarial mediu şi activitatea să se desfăşoare în condiţii de eficienţă economică în funcţie de specificul fiecărui sector.
    (4) Modul de întocmire a bugetelor de venituri şi cheltuieli, precum şi execuţia pe luni a acestora vor fi analizate de către fiecare minister şi, după caz, organ central, împreună cu Comitetul de monitorizare a Acordului social încheiat în anul 2001.
    ART. 28
    (1) Dividendele nete realizate în anul 2000, conform legii, de societăţile şi companiile naţionale şi de celelalte societăţi comerciale la care drepturile şi obligaţiile ce decurg din calitatea de acţionar al statului român se exercită de către instituţii publice implicate în procesul de privatizare, altele decât Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, se vor face venit la bugetul de stat sau la bugetele locale, după caz.
    (2) Sumele se virează la bugetul de stat sau la bugetele locale, după caz, la capitolul "Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome", în termen de 30 de zile de la data oficială de depunere a bilanţurilor contabile anuale, potrivit reglementărilor legale în vigoare.
    ART. 29
    (1) Regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale pot emite titluri negociabile numai cu aprobarea Ministerului Finanţelor Publice, pe baza propunerilor prezentate de ministere, consilii locale, judeţene şi de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz.
    (2) Titlurile negociabile pot fi obligaţiuni sau orice alte titluri de credit, stabilite de Ministerul Finanţelor Publice.

    CAP. VI
    Dispoziţii referitoare la bugetele locale

    ART. 30
    (1) Din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat se stabilesc sume defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale, reprezentând 4.000,0 miliarde lei, din care: 1.019,7 miliarde lei se aloca bugetelor proprii ale judeţelor, potrivit anexei nr. 5, iar diferenţa se repartizează pe comune, oraşe şi municipii de către consiliul judeţean, prin hotărâre, cu prioritate acelor unităţi administrative-teritoriale care înregistrează venituri proprii insuficiente, după consultarea primarilor şi cu asistenta tehnica de specialitate a direcţiei generale a finanţelor publice.
    (2) Sumele defalcate din impozitul pe venit pentru subvenţionarea energiei termice livrate populaţiei, în sumă de 2.524,0 miliarde lei, prevăzută în anexa nr. 6, se repartizează de către consiliul judeţean, pe unităţi administrativ-teritoriale, în condiţiile prevăzute la alin. (1), în funcţie de cantitatea de energie termica livrata populaţiei, la care preţul local depăşeşte preţul naţional de referinţa.
    (3) Din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat, începând cu luna următoare celei în care se publică prezenta lege în Monitorul Oficial al României, Partea I, la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale se aloca lunar, în termen de 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care s-a încasat acest impozit, o cota de 36,5% la bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, pe teritoriul cărora îşi desfăşoară activitatea angajatorii, 10% la bugetul propriu al judeţului şi 15% la dispoziţia consiliului judeţean pentru echilibrarea bugetelor comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţului.
    (4) Pentru municipiul Bucureşti cota este de 61,5% şi se repartizează în condiţiile prevăzute la alin. (3), astfel: 18% la bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, 36,5% la bugetul propriu al municipiului Bucureşti şi 7% la dispoziţia Consiliului General al Municipiului Bucureşti, numai pentru echilibrarea bugetelor locale ale sectoarelor acestuia. Aceste procente se aplica asupra impozitului pe venit încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărui sector, începând cu luna iulie 2001, urmând ca până la finele lunii respective Consiliul General al Municipiului Bucureşti să descentralizeze cheltuielile bugetare către sectoare, în concordanta cu sursele de venituri ale acestora.
    (5) Plătitorii de impozite şi taxe care au organizate puncte de lucru stabile sunt obligaţi să solicite înregistrarea fiscală a acestora ca plătitori de impozit pe venituri din salarii, la organul fiscal în a cărui raza teritorială se afla punctul de lucru.
    (6) Solicitarea se face în termen de 15 zile de la data înfiinţării pentru punctele de lucru nou-înfiinţate, iar pentru cele existente, în termen de 15 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (7) Plătitorii prevăzuţi la alin. (5) au obligaţia să organizeze evidenta contabila corespunzătoare pentru determinarea impozitului pe venitul din salarii calculat, reţinut şi vărsat.
    (8) Ministerul Finanţelor Publice împreună cu Ministerul Administraţiei Publice vor elabora norme metodologice pentru aplicarea prevederilor de mai sus, care se vor aproba prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului administraţiei publice în termen de 5 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (9) Criteriile de repartizare pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din impozitul pe venit şi a celor din cota de 15% la dispoziţia consiliului judeţean pentru echilibrarea bugetelor locale sunt prevăzute în anexa nr. 7.
    (10) În anul 2001 se acorda transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe, în sumă de 1.500,0 miliarde lei.
    (11) Ministerul Finanţelor Publice împreună cu Ministerul Administraţiei Publice vor repartiza transferurile respective pe judeţe şi pe municipiul Bucureşti pentru finanţarea unor proiecte de investiţii care beneficiază de împrumuturi externe, potrivit acordurilor de împrumut încheiate cu organismele financiare internaţionale.
    (12) În cazul obiectivelor de dezvoltare a utilităţilor municipale cu finanţare parţială din împrumuturi externe, în baza acordurilor încheiate de România cu organismele financiare internaţionale, pentru contractele încheiate cu finanţare mixtă din împrumuturi externe şi din fonduri locale, respectiv alocaţii din bugetele locale şi transferuri de la bugetul de stat, avansurile se acorda, în condiţiile prevăzute în contractele respective, potrivit acordurilor încheiate.
    (13) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, care beneficiază de transferuri din bugetul de stat pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe, au obligaţia să analizeze lunar execuţia lucrărilor de investiţii şi, în situaţia constatării de fonduri disponibile, să propună Ministerului Finanţelor Publice reîntregirea transferurilor de la bugetul de stat, prevăzute în poziţie globală.
    ART. 31
    (1) Finanţarea cheltuielilor instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat, cu excepţia celor prevăzute la art. XIII alin. (1) lit. a)-e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2001, creşelor şi centrelor locale de consultanţa agricolă se asigura din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale în a căror raza acestea îşi desfăşoară activitatea.
    (2) Pentru finanţarea cheltuielilor instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat, creşelor şi centrelor locale de consultanţa agricolă, descentralizate începând cu anul 2001, din taxa pe valoarea adăugată încasată la bugetul de stat se stabilesc sume defalcate pentru bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, în sumă de 21.660,8 miliarde lei, potrivit anexelor nr. 8, 8a) şi 8b), sume ce se repartizează pe comune, oraşe, municipii şi judeţ, de către consiliul judeţean, prin hotărâre şi cu asistenta tehnica de specialitate a direcţiei generale a finanţelor publice. Repartizarea sumelor defalcate pentru finanţarea cheltuielilor instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat se va face şi cu asistenta tehnica de specialitate a inspectoratului şcolar judeţean, potrivit normelor metodologice elaborate de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Administraţiei Publice şi Ministerul Finanţelor Publice, aprobate prin hotărâre a Guvernului.
    (3) Numărul maxim de posturi finanţat pentru învăţământul preuniversitar de stat şi centrele locale de consultanţa agricolă este prevăzut în anexa nr. 8c).
    (4) Cheltuielile efectuate de la bugetul de stat, începând cu data de 1 ianuarie 2001 până la data de 30 iunie 2001, pentru finanţarea cheltuielilor instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat, creşelor şi centrelor locale de consultanţa agricolă se regularizează cu bugetele locale până la data de 31 iulie 2001, conform precizărilor elaborate de Ministerul Finanţelor Publice, în termen de 15 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (5) Până la data efectuării regularizărilor, Ministerului Educaţiei şi Cercetării i se pot deschide credite bugetare pentru acoperirea cheltuielilor rămase în finanţarea acestuia. Până la finele lunii iunie 2001 Ministerul Finanţelor Publice va deschide credite bugetare Ministerului Educaţiei şi Cercetării, Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor pentru finanţarea cheltuielilor instituţiilor prevăzute la alin. (1).
    (6) În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor vor asigura predarea, pe bază de protocol, a patrimoniului instituţiilor şi activităţilor preluate de către consiliile locale şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti.
    (7) Din bugetele locale se suportă şi cheltuielile aferente facilităţilor de transport feroviar pe liniile interne pentru personalul didactic preuniversitar, potrivit prevederilor art. 107 alin. (4) din Legea nr. 128/1997 privind statutul personalului didactic.
    ART. 32
    Sumele prevăzute în bugetele unor ministere, reprezentând transferuri către bugetele locale, defalcate pe judeţe prin anexă la bugetele acestora, se repartizează pe unităţi administrativ-teritoriale de către consiliul judeţean, prin hotărâre, cu consultarea primarilor.
    ART. 33
    Categoriile de venituri şi cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2001 sunt prevăzute în anexa nr. 9.
    ART. 34
    (1) Limitele maxime ale numărului de posturi din aparatul propriu al consiliilor locale de la comune, oraşe, municipii şi sectoare ale municipiului Bucureşti, precum şi de la consiliile judeţene sunt prevăzute în anexa nr. 9a).
    (2) La stabilirea concretă a numărului de posturi din aparatul propriu consiliile locale şi consiliile judeţene vor lua în considerare numărul populaţiei din comunele, oraşele, municipiile şi judeţele respective, suprafaţa şi numărul de localităţi componente ale unităţilor administrativ-teritoriale.
    (3) Stabilirea numărului de posturi se va face în condiţiile cheltuirii eficiente a fondurilor publice şi încadrării cheltuielilor de personal în veniturile bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale.
    ART. 35
    Regiile autonome de interes local care în anul 2001 se transforma, în condiţiile legii, în societăţi comerciale vor plăţi la bugetele locale impozit pe profit şi vărsăminte din profitul net aferent perioadei în care au funcţionat ca regii autonome şi impozit pe profit aferent perioadei din an în care funcţionează ca societăţi comerciale. În anii următori transformarii în societăţi comerciale impozitul pe profit se plăteşte la bugetul de stat, în condiţiile prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. VII
    Bugetele fondurilor speciale

    ART. 36
    (1) Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului pentru asigurări sociale de sănătate pe anul 2001, constituit în baza prevederilor Legii nr. 145/1997 privind asigurările sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, sunt prevăzute în anexa nr. 10.
    (2) La stabilirea sumelor care se prevăd în contractele ce se încheie de către spitale cu casele de asigurări de sănătate pentru plata serviciilor medicale se au în vedere şi cheltuielile aferente instalării aparaturii de înaltă performanţă achiziţionate din credite externe cu garanţia statului.
    ART. 37
    Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic pe anul 2001, constituit în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 29/1994, aprobată prin Legea nr. 136/1994, cu modificările ulterioare, sunt cuprinse în anexa nr. 11.
    ART. 38
    (1) Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului special al drumurilor publice pe anul 2001, constituit în baza prevederilor Legii nr. 118/1996, republicată, cu modificările ulterioare, sunt prevăzute în anexa nr. 12.
    (2) Repartizarea pe judeţe a cotei din Fondul special al drumurilor publice, destinată drumurilor judeţene şi celor de interes local, se face de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, în conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 118/1996, republicată, cu modificările ulterioare, cu consultarea preşedinţilor de consilii judeţene.
    ART. 39
    (1) Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului special pentru protejarea asiguraţilor pe anul 2001, constituit în baza prevederilor Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurarile în România, sunt prevăzute în anexa nr. 13.
    (2) Veniturile Fondului special pentru protejarea asiguraţilor se constituie prin aplicarea unei cote de 1,5% asupra volumului de prime brute încasate, potrivit art. 60 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurarile în România.
    (3) Gestionarea Fondului special pentru protejarea asiguraţilor se face de către Ministerul Finanţelor Publice, respectiv de către Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, după numirea acestuia, în conformitate cu art. 45 alin. (4) din Legea nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările ulterioare, iar eventualele disponibilităţi rămase nefolosite la finele anului se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.

    CAP. VIII
    Responsabilităţi în aplicarea legii

    ART. 40
    Guvernul răspunde de realizarea prevederilor bugetare, scop în care examinează periodic situaţia financiară pe economie, execuţia bugetară şi stabileşte măsuri pentru menţinerea sau îmbunătăţirea echilibrului bugetar, după caz.
    ART. 41
    Guvernul poate aproba, prin hotărâre, modificări în structura şi între ordonatorii principali de credite, cu încadrarea în nivelul total al intrărilor de credite externe, cuprinse în anexele nr. 1 şi 2, în funcţie de derularea programelor de împrumut extern, aprobate potrivit legii.
    ART. 42
    (1) La propunerea justificată a ordonatorilor principali de credite, în funcţie de derularea procesului investiţional şi de evoluţia preţurilor, se autorizează Guvernul, prin Ministerul Finanţelor Publice, să aprobe, până la data de 31 octombrie 2001, modificări în listele de investiţii, anexe la bugetele ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu excepţia poziţiei "Alte cheltuieli de investiţii", la care se pot aproba modificări numai la cheltuielile privind proiectarea şi execuţia consolidărilor şi intervenţiilor pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acţiuni accidentale şi calamităţi naturale, cuprinse la aceasta poziţie, cu încadrarea în cheltuielile de capital aprobate la capitolul respectiv, conform clasificaţiei funcţionale.
    (2) Limitele valorice privind competenţa de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice, prevăzute în Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice, se modifică pentru anul 2001 conform prevederilor anexei nr. 14.
    ART. 43
    (1) Ordonatorii principali de credite au obligaţia să analizeze lunar situaţia creditelor bugetare aprobate prin bugetul de stat pe anul 2001, pentru care, în baza unor dispoziţii legale sau a altor cauze, acţiunile şi sarcinile au fost ori pot fi anulate sau amânate, şi să propună Ministerului Finanţelor Publice anularea creditelor respective.
    (2) Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului se majorează cu creditele bugetare anulate potrivit prevederilor alin. (1).
    ART. 44
    (1) În bugetele ordonatorilor principali de credite sunt prevăzute, după caz, şi sumele reprezentând contribuţia Guvernului României la realizarea programelor şi proiectelor cu finanţare internaţională.
    (2) Ordonatorii principali de credite au obligaţia ca, în cadrul creditelor bugetare aprobate pe anul 2001, să asigure integral şi cu prioritate fondurile necesare reprezentând componenta locală aferentă derulării programelor şi proiectelor cu finanţare internaţională.
    (3) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Transferuri", alineatele "Contribuţii la programele realizate cu finanţare internaţională" şi "Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale" la celelalte alineate şi articole de cheltuieli ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare.
    (4) Sumele reprezentând contribuţia Guvernului la realizarea obiectivelor de investiţii cu finanţare externă de la titlul "Cheltuieli de capital" nu pot fi redistribuite la alte obiective de investiţii.
    ART. 45
    Ordonatorii de credite au obligaţia ca, în cadrul prevederilor bugetare aprobate, să asigure cu prioritate plata facturilor reprezentând consumurile de energie electrică şi termică şi de gaze naturale de la titlul "Cheltuieli materiale şi servicii".
    ART. 46
    (1) Sumele destinate plăţii cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme internaţionale, aprobate potrivit prevederilor legale, inclusiv plăţii eventualelor comisioane bancare percepute de băncile străine corespondente ale Băncii Naţionale a României pentru efectuarea transferurilor valutare aferente, sunt prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul "Transferuri". Contribuţia României la organisme financiar-bancare internaţionale, stabilită potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, se asigură din bugetul Ministerului Finanţelor Publice.
    (2) În vederea asigurării plăţii la scadenţă a cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme internaţionale şi la organisme financiar-bancare internaţionale, precum şi a rambursarilor de credite externe, plăţilor de dobânzi şi a comisioanelor aferente acestora, ordonatorii principali de credite pot efectua, înainte de angajarea cheltuielilor, virări de credite bugetare de la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol, în cursul întregului an.
    (3) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la tilul "Rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane la credite" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare.
    (4) Din transferurile aferente contribuţiilor la programele realizate cu finanţare internaţională, prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite, se pot efectua cheltuieli materiale şi servicii şi cheltuieli de capital pentru derularea corespunzătoare a obiectivelor cuprinse în Programul Naţional de Aderare a României la Uniunea Europeană.
    ART. 47
    (1) Cheltuielile privind despăgubirile, inclusiv cele provenite din aplicarea impozitelor, taxelor şi a celorlalte venituri ale bugetului de stat, alte daune stabilite ca fiind datorate de Ministerul Finanţelor Publice, în nume propriu sau în reprezentarea interesului statului, pe baza hotărârilor definitive ale instanţelor judecătoreşti, precum şi obligaţiile băneşti ale statului român, născute din aplicarea Convenţiei europene a drepturilor omului şi constatate prin acorduri de soluţionare amiabilă, prin decizii ale Comitetului Ministrilor al Consiliului Europei şi hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului, se acoperă de către Ministerul Finanţelor Publice, pe baza de documente legale, din sumele prevăzute cu aceasta destinaţie în bugetul de stat pe anul 2001.
    (2) Din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Finanţelor Publice pentru despăgubiri civile, precum şi pentru cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale, se asigura şi fondurile necesare în vederea aplicării Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor romani pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940.
    ART. 48
    (1) Ordonatorii principali şi secundari de credite vor aproba şi vor transmite instituţiilor publice din subordine bugetele pe structura de cheltuieli prevăzută în anexa nr. 3, în termen de 15 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (2) În cadrul termenului prevăzut la alin. (1) Guvernul va aproba bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2001 ale regiilor autonome, societăţilor sau companiilor naţionale, societăţilor comerciale subvenţionate de la bugetul de stat şi institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995, la propunerea ministerelor şi a altor organe centrale coordonatoare, precum şi bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2001 ale societăţilor comerciale cu capital de stat care au aceasta prevedere în actul constitutiv.
    (3) Cu sumele realizate peste prevederile bugetare la taxele judiciare de timbru pentru activitatea instanţelor, din taxele de timbru pentru activitatea notarială, stabilite în conformitate cu prevederile Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările ulterioare, precum şi cu cele provenite din amenzi judiciare şi din recuperarea cheltuielilor de judecată avansate de stat, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 30/1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/1997 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, se suplimenteaza prevederile la aceste venituri şi creditele bugetare aprobate Ministerului Justiţiei. Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul şi în structura bugetului de stat.
    ART. 49
    (1) Pentru proiectele de investiţii finanţate din credite externe contractate de statul român de la organismele financiare internaţionale - Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Banca Europeană de Investiţii, Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei şi altele - echivalentul în valută împrumutului al părţii în lei, reprezentând contribuţia părţii române la finanţarea acestor proiecte, este cel valabil la data încheierii acordurilor de împrumut dintre România şi organismele financiare respective şi poate fi modificat pe parcursul executării lucrărilor cu diferenţele rezultate din actualizarea valorii totale a proiectelor, în funcţie de evoluţia indicelui preţurilor de consum total, comunicat de Institutul Naţional de Statistică şi Studii Economice, pe propria răspundere a ordonatorilor principali de credite şi a unităţilor beneficiare de împrumut extern.
    (2) În cazul schimbării statutului juridic al beneficiarilor finali de credite externe contractate de statul român de la organismele financiare internaţionale - Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Banca Europeană de Investiţii, Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei şi altele - transferurile de la bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din credite externe şi, după caz, alocaţiile din bugetele locale, reprezentând parţial contribuţia părţii române la finanţarea acestor proiecte, vor fi asigurate în continuare în măsura în care Ministerul Finanţelor Publice a avizat schimbarea statutului juridic.
    (3) Cheltuielile suplimentare rezultate în condiţiile alin. (1), precum şi eventualele depăşiri provenite din modificarea unor dispoziţii legale în domeniul impozitelor şi taxelor aferente proiectelor pe parcursul derulării acestora, se finanţează din bugetul de stat, bugetele locale sau din surse proprii ale beneficiarilor finali ai împrumuturilor externe, după caz, până la finalizarea proiectelor respective.
    ART. 50
    Ordonatorii principali de credite pot delega dreptul de a aproba folosirea şi repartizarea creditelor bugetare înlocuitorilor de drept ai acestora, precum şi altor persoane împuternicite special în acest scop.
    ART. 51
    Guvernul poate prezenta Parlamentului, până la data de 30 noiembrie 2001, propuneri de rectificare a bugetului de stat şi a bugetelor fondurilor speciale pe anul 2001, ca urmare a schimbărilor intervenite în evoluţia indicatorilor macroeconomici, a unor măsuri fiscale, a adaptării legislaţiei la condiţiile economiei de piaţa sau a altor cauze justificate.

    CAP. IX
    Dispoziţii finale

    ART. 52
    (1) În anul 2001 sunt deductibile la calculul profitului impozabil cheltuielile corespunzătoare tichetelor de masă repartizate de către unităţile emitente, autorizate potrivit Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, şi acordate de către angajatori, în limita valorii nominale prevăzute de lege, unui număr maxim de 611.000 salariaţi în trimestrul I, 711.000 salariaţi în trimestrul II, 811.000 salariaţi în trimestrul III şi 1.011.000 salariaţi în trimestrul IV. Pentru instituţiile publice eliberarea tichetelor de masă salariaţilor se va face în limita creditelor bugetare aprobate cu aceasta destinaţie.
    (2) Unităţile emitente nu vor elibera tichete de masă angajatorilor care înregistrează obligaţii neachitate la scadenţă la sfârşitul anului 2000 faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale.
    (3) În anul 2001 cadrele militare, militarii angajaţi pe bază de contract şi salariaţii civili, care au dreptul la hrană potrivit normelor prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, aprobată şi modificată prin Legea nr. 143/1994, atunci când nu beneficiază de alimente primesc în locul acestora contravaloarea drepturilor de hrană la nivelul lunii decembrie 2000.
    ART. 53
    (1) Până la data de 15 decembrie 2001 contravaloarea în lei a garanţiilor reţinute în cota de 10% din valoarea utilajelor livrate la Combinatul minier de îmbogăţire a minereurilor acide cu conţinut de fier de la Krivoi Rog-Ucraina se compensează cu obligaţiile de plată datorate la bugetul de stat până la data de 31 decembrie 2000 şi neachitate până la data compensării, de către societăţile comerciale furnizoare, iar majorările de întârziere aferente acestor obligaţii se scutesc la plata. Procedura de compensare se realizează de către organele fiscale teritoriale cu condiţia încheierii în prealabil a unei convenţii între fiecare societate comercială furnizoare şi Ministerul Industriei şi Resurselor, prin care să se prevadă obligaţia expresă a acestor societăţi de a aduce furnitura livrată, pe cheltuială proprie, într-o nouă garanţie care să expire o dată cu garanţia externă. Ministerul Industriei şi Resurselor va confirma suma garanţiilor reţinute, actualizate la cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Naţională a României, în vigoare la data compensării.
    (2) Dacă societăţile comerciale care au beneficiat de compensarea obligaţiilor bugetare conform alin. (1) nu îşi îndeplinesc obligaţiile asumate în convenţie, acestea vor restitui contravaloarea garanţiilor compensate, actualizate la cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Naţională a României, în vigoare la data restituirii garanţiei. Recuperarea acestor sume, ce constituie venituri la bugetul de stat, se face de către organele fiscale teritoriale competente ale Ministerului Finanţelor Publice, în baza convenţiei care constituie titlu executoriu.
    (3) În procedura de compensare prevăzută la alin. (1) nu sunt cuprinse societăţile comerciale debitoare aflate în procedura de dizolvare-lichidare sau reorganizare judiciară şi faliment, după caz, conform prevederilor legale în vigoare.
    (4) Obligaţiile datorate bugetului de stat, scadente până la data de 31 decembrie 2000 şi neachitate de către Societatea Naţională a Petrolului "Petrom" - S.A. se sting prin compensare cu contravaloarea carburanţilor şi lubrifianţilor livraţi de societatea respectivă Ministerului Apărării Naţionale, precum şi unităţilor subordonate acestui minister până la data de 15 decembrie 2001, în limita sumei de până la 1.000,0 miliarde lei.
    (5) Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să elaboreze precizări metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentului articol, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ART. 54
    Pentru echilibrarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în anul 2001 se alocă din bugetul de stat transferuri în sumă de 1.500,0 miliarde lei, din care suma de 500,0 miliarde lei reprezintă dobânda datorată trezoreriei statului pentru sumele utilizate din contul general al trezoreriei statului pentru acoperirea deficitului înregistrat de bugetul asigurărilor sociale de stat în anii anteriori.
    ART. 55
    (1) Ordonatorii principali de credite prevăzuţi în anexa nr. 15 vor definitiva, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, principalele programe care se experimentează şi se finanţează din bugetele acestora în anul 2001.
    (2) Structura, indicatorii şi fondurile aferente acestor programe se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
    (3) Auditul extern al acestor programe se realizează de către Curtea de Conturi.
    ART. 56
    Anexele nr. 1-15 fac parte integrantă din prezenta lege.

    Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 12 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

                                  PREŞEDINTELE
                              CAMEREI DEPUTAŢILOR
                                 VALER DORNEANU

                             PREŞEDINTELE SENATULUI
                                NICOLAE VACAROIU

    Bucureşti, 26 aprilie 2001.
    Nr. 216.


    ANEXA 1

                         BUGETUL DE STAT PE ANUL 2001
                                   - Sinteza -

                                                                    - mii lei -

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 C S T
 a u i
 p b- t A
 i c l l
 t a u/ i Denumire Program Intrări de
 o p A n indicatori 2001 credite Total
 l i r e externe
     t t a
     o i t
     l c
         o
         l
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       A B 1 2 3 = 1+2
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

0001 VENITURI 153.092.442.700 153.092.442.700
0002 I. VENITURI
                 CURENTE 151.740.442.700 151.740.442.700
0003 A. VENITURI
                 FISCALE 144.668.942.700 144.668.942.700
0004 A1. IMPOZITE
                  DIRECTE 44.294.000.000 44.294.000.000
0101 IMPOZITUL
              PE PROFIT 25.367.000.000 25.367.000.000
0201 IMPOZITUL
              PE SALARII 600.000.000 600.000.000
     01 Impozitul pe
              salarii - total - 600.000.000 600.000.000
0601 IMPOZITUL PE VENIT 32.130.000.000 32.130.000.000
     01 Impozit pe veni-
              turi din activi-
              tăţi independente 650.000.000 650.000.000
     02 Impozit pe venituri
              din salarii 28.648.000.000 28.648.000.000
     03 Impozit pe venituri
              din cedarea folo-
              sinţei bunurilor 450.000.000 450.000.000
     04 Impozit pe venituri
              din dividende 500.000.000 500.000.000
     05 Impozit pe venituri
              din dobânzi 250.000.000 250.000.000
     06 Impozit pe alte
              venituri 100.000.000 100.000.000
     07 Impozit pe venit
              din pensii 300.000.000 300.000.000
     08 Impozitul pe veni-
              turile obţinute din
              jocurile de noroc,
              din premii şi din
              prime în bani
              şi/sau natură 80.000.000 80.000.000
     09 Impozitul pe veni-
              turile obţinute
              din transferul
              dreptului de pro-
              prietate asupra
              valorilor mobiliare
              şi vânzarea părţi-
              lor sociale 40.000.000 40.000.000
     10 Regularizări 982.000.000 982.000.000
     11 Impozitul pe
              veniturile din
              valorificarea sub
              orice formă a
              drepturilor de
              proprietate
              intelectuală 30.000.000 30.000.000
     12 Impozitul pe veni-
              turile realizate
              de persoanele
              fizice nerezidente 100.000.000 100.000.000
0701 COTE ŞI SUME
              DEFALCATE DIN
              IMPOZITUL PE VENIT
                (se scad) -26.284.000.000 -26.284.000.000
     01 Cote defalcate din
              impozitul pe venit
              (se scad) -19.760.000.000 -19.760.000.000
     02 Sume defalcate
              din impozitul pe
              venit pentru
              echilibrarea
              bugetelor locale
              (se scad) -4.000.000.000 -4.000.000.000
     03 Sume defalcate
              din impozitul pe
              venit pentru
              subvenţionarea
              energiei termice
              livrate populaţiei
              (se scad) -2.524.000.000 -2.524.000.000
0801 ALTE IMPOZITE
                DIRECTE 6.825.000.000 6.825.000.000
     01 Impozitul pe veni-
              turile realizate
              de persoanele
              juridice nerezi-
              dente 1.900.000.000 1.900.000.000
     02 Impozitul pe profit
              obţinut din activi-
              tăţi comerciale
              ilicite sau din
              nerespectarea Legii
              privind protecţia
              consumatorilor 20.000.000 20.000.000
     03 Impozitul pe divi-
              dende de la
              societăţile
              comerciale 1.000.000.000 1.000.000.000
     07 Contribuţia agen-
              ţilor economici
              pentru învăţământul
              de stat 3.900.000.000 3.900.000.000
     30 Alte încasări
              din impozite
              directe 5.000.000 5.000.000
0901 CONTRIBUŢII 5.656.000.000 5.656.000.000
     04 Contribuţia pentru
              pensia suplimentară 156.000.000 156.000.000
     09 Contribuţia agen-
              ţilor economici
              pentru persoanele
              cu handicap 5.500.000.000 5.500.000.000
1300 A2. IMPOZITE
                  INDIRECTE 100.374.942.700 100.374.942.700
1301 TAXA PE VALOAREA
                   ADĂUGATĂ 49.856.242.700 49.856.242.700
     01 TVA încasată 71.517.000.000 71.517.000.000
     03 Sume defalcate din
              TVA pentru bugetele
              locale (se scad) -21.660.757.300 -21.660.757.300
1401 ACCIZE 31.562.000.000 31.562.000.000
1601 taxe VAMALE 10.409.000.000 10.409.000.000
     01 taxe vamale de la
              persoane juridice 10.284.000.000 10.284.000.000
     02 taxe vamale şi alte
              venituri încasate
              de la persoane
              fizice prin unită-
              ţile vamale 125.000.000 125.000.000
1701 ALTE IMPOZITE
                  INDIRECTE 8.547.700.000 8.547.700.000
     01 taxe pentru jocu-
              rile de noroc 600.000.000 600.000.000
     03 taxe şi tarife
              pentru eliberarea
              de licenţe şi
              autorizaţii de
              funcţionare 300.000.000 300.000.000
     04 Taxa pentru acti-
              vitatea de prospec-
              ţiune, explorare
              şi exploatare a
              resurselor minerale 1.250.000.000 1.250.000.000
     10 taxe judiciare de
              timbru 800.000.000 800.000.000
     12 taxe de timbru
              pentru activitatea
              notarială 800.000.000 800.000.000
     13 taxe extrajudiciare
              de timbru 7.000.000 7.000.000
     15 Amenzi judiciare 15.000.000 15.000.000
     16 Venituri din
              recuperarea
              cheltuielilor
              judiciare avansate
              de stat 32.000.000 32.000.000
     18 Taxa asupra unor
              activităţi dăuna-
              toare sănătăţii şi
              din publicitatea
              lor 550.000.000 550.000.000
     21 Taxa de timbru
              social asupra
              jocurilor de noroc 300.000.000 300.000.000
     22 Taxa de timbru
              social asupra
              valorii automo-
              bilelor noi din
              import 20.000.000 20.000.000
     23 Contribuţia agen-
              ţilor economici
              din turism 131.000.000 131.000.000
     24 Impozitul pe
              ţiţeiul din pro-
              ducţia internă şi
              gazele naturale 2.899.000.000 2.899.000.000
     25 taxe de autorizare
              pentru comerciali-
              zarea alcoolului,
              băuturilor alcoo-
              lice, produselor
              din tutun şi a
              cafelei 228.000.000 228.000.000
     26 Venituri cu desti-
              naţie specială din
              comisionul pentru
              servicii vamale 400.000.000 400.000.000
     27 Venituri cu desti-
              naţie specială din
              cotele aplicate
              asupra veniturilor
              realizate în
              domeniul aviaţiei
              civile 195.700.000 195.700.000
     30 Alte încasări din
              impozite indirecte 20.000.000 20.000.000
1900 B. VENITURI
                 NEFISCALE 7.071.500.000 7.071.500.000
2001 VĂRSĂMINTE DIN
              PROFITUL NET AL
              REGIILOR AUTONOME 650.000.000 650.000.000
2101 VĂRSĂMINTE DE LA
              INSTITUŢIILE
              PUBLICE 2.022.400.000 2.022.400.000
     01 taxe de metrologie 100.000 100.000
     03 taxe pentru
              prestaţiile efec-
              tuate şi pentru
              eliberarea auto-
              rizaţiilor de
              transport în tra-
              fic internaţional 8.800.000 8.800.000
     04 taxe consulare 970.000.000 970.000.000
     05 taxe pentru ana-
              lize efectuate de
              laboratoare,
              altele decât cele
              sanitare, de pe
              lângă instituţii 15.000.000 15.000.000
     10 taxe şi alte veni-
              turi din protecţia
              mediului 500.000 500.000
     12 Vărsăminte din
              disponibilităţile
              instituţiilor
              publice şi activi-
              tăţilor autofi-
              nanţate 3.000.000 3.000.000
     13 Vărsăminte din
              veniturile insti-
              tuţiilor publice
              şi activităţilor
              autofinanţate 25.000.000 25.000.000
     30 Alte venituri de
              la instituţiile
              publice 1.000.000.000 1.000.000.000
2201 DIVERSE VENITURI 4.399.100.000 4.399.100.000
     01 Venituri din apli-
              carea prescripţiei
              extinctive 85.000.000 85.000.000
     03 Venituri din
              amenzi şi alte
              sancţiuni apli-
              cate, potrivit
              dispoziţiilor
              legale 870.000.000 870.000.000
     04 Încasări din cota
              reţinută, conform
              Codului Penal 2.000.000 2.000.000
     05 Restituiri de
              fonduri din
              finanţarea buge-
              ţară a anilor
              precedenţi 500.000.000 500.000.000
     07 Venituri din
              concesiuni 2.350.000.000 2.350.000.000
     08 Penalităţi pentru
              nedepunerea sau
              depunerea cu în-
              târziere a decla-
              raţiei de impozite
              şi taxe 5.000.000 5.000.000
     09 Încasarea dobân-
              zilor aferente
              ratelor lunare din
              vânzarea locuin-
              ţelor construite
              din fondurile
              statului 10.000.000 10.000.000
     11 Vărsăminte de la
              persoane juridice,
              pentru persoane
              cu handicap
              neîncadrate 31.100.000 31.100.000
     12 Încasări din valo-
              rificarea bunu-
              rilor confiscate,
              abandonate şi alte
              sume constatate o
              dată cu confisca-
              rea potrivit legii 290.000.000 290.000.000
     16 Venituri realizate
              din încasarea
              debitelor eviden-
              ţiate în bilanţu-
              rile de lichidare
              a patrimoniului
              fostelor coopera-
              tive agricole
              de producţie 1.000.000 1.000.000
     19 Venituri din
              dividende 5.000.000 5.000.000
     30 Încasări din
              alte surse 250.000.000 250.000.000
3000 II. VENITURI DIN
                   CAPITAL 146.000.000 146.000.000
3001 VENITURI DIN
               VALORIFICAREA
              UNOR BUNURI ALE
                  STATULUI 146.000.000 146.000.000
     01 Venituri din
              valorificarea unor
              bunuri ale insti-
              tuţiilor publice 131.000.000 131.000.000
     02 Venituri din valo-
              rificarea stocuri-
              lor de la rezerve-
              le materiale naţi-
              onale şi de
              mobilizare 15.000.000 15.000.000
4000 VII. DONAŢII ŞI
               SPONSORIZĂRI 20.000.000 20.000.000
4001 DONAŢII ŞI
               SPONSORIZĂRI 20.000.000 20.000.000
     01 Donaţii 20.000.000 20.000.000
4200 VIII. ÎNCASĂRI
                DIN RAMBURSAREA
                ÎMPRUMUTURILOR
                 ACORDATE 1.186.000.000 1.186.000.000
4201 ÎNCASĂRI DIN
              RAMBURSAREA
              ÎMPRUMUTURILOR
              ACORDATE 1.186.000.000 1.186.000.000
     01 Încasări din
              rambursarea
              împrumuturilor
              acordate pentru
              finalizarea unor
              obiective aprobate
              prin convenţii
              bilaterale şi
              acorduri inter-
              guvernamentale 900.000 900.000
     05 Încasări din
              rambursarea
              împrumuturilor
              acordate persoa-
              nelor care benefi-
              ciază de statutul
              de refugiat 100.000 100.000
     07 Încasări din
              rambursarea
              împrumuturilor
              pentru finanţarea
              lucrărilor
              agricole 900.000.000 900.000.000
     09 Încasări din
              rambursarea împru-
              muturilor acordate
              pentru acoperirea
              arieratelor către
              CONEL şi ROMGAZ 250.000.000 250.000.000
     10 Încasări din ram-
              bursarea împrumu-
              turilor din fondul
              de redresare
              financiară 30.000.000 30.000.000
     11 Încasări din ram-
              bursarea împrumu-
              turilor acordate
              pentru proiecte
              de investiţii
              în turism 5.000.000 5.000.000
5001 II. CHELTUIELI -
                    TOTAL 194.398.242.700 21.407.749.906 215.805.992.606
        01 CHELTUIELI CURENTE 166.832.087.842 10.549.086.689 177.381.174.531
        02 CHELTUIELI DE
               PERSONAL 28.494.799.507 23.407.140 28.518.206.647
        20 CHELTUIELI
              MATERIALE ŞI
              SERVICII 17.707.436.987 469.683.778 18.177.120.765
        34 SUBVENŢII 8.930.084.446 205.560.000 9.135.644.446
        35 01 Alocaţii de la
              buget pentru
              instituţii
              publice 4.666.055.633 205.560.000 4.871.615.633
        35 02 Subvenţii pe
              produse şi
              activităţi 2.745.027.027 2.745.027.027
        35 03 Subvenţii pentru
              acoperirea dife-
              renţelor de preţ
              şi tarif 1.519.001.786 1.519.001.786
        36 PRIME 701.000.000 701.000.000
        38 TRANSFERURI 58.473.339.794 9.850.435.771 68.323.775.565
        39 Transferuri
              consolidabile 7.851.972.214 7.851.972.214
        39 03 Transferuri din
              bugetul de stat
              către bugetele
              locale pentru
              investiţii finan-
              ţate parţial din
              împrumuturi externe 1.500.000.000 1.500.000.000
        39 04 Transferuri din
              bugetul de stat
              către bugetul
              asigurărilor
              sociale de stat 1.500.000.000 1.500.000.000
        39 07 Transferuri din
              bugetul de stat
              către bugetele
              locale pentru
              susţinerea
              sistemului de
              protecţie a drep-
              turilor copilului 1.712.200.000 1.712.200.000
        39 10 Transferuri din
              bugetul de stat
              către bugetul
              fondului de asi-
              gurări sociale
              de sănătate,
              reprezentând
              contribuţia
              datorată de
              persoanele care
              satisfac serviciul
              militar în termen 204.448.410 204.448.410
        39 11 Transferuri din
              bugetul de stat
              către bugetul
              fondului de asi-
              gurări sociale
              de sănătate,
              reprezentând
              contribuţia
              datorată de
              persoanele care
              execută o pedeapsă
              privativă de
              libertate sau
              arest preventiv 121.468.804 121.468.804
        39 14 Program privind
              pietruirea drumu-
              rilor comunale şi
              alimentarea cu apă
              a satelor 400.000.000 400.000.000
        39 15 Transferuri pentru
              susţinerea sis-
              temului de pro-
              tecţie a persoane-
              lor cu handicap 1.699.200.000 1.699.200.000
        39 16 Contribuţia per-
              soanelor asigurate
              pentru finanţarea
              ocrotirii sănătăţii 291.300.000 291.300.000
        39 19 Transferuri de la
              bugetul de stat
              către bugetele
              locale pentru
              construcţii de
              locuinţe 385.000.000 385.000.000
        39 20 Transferuri de la
              bugetul de stat
              către bugetele
              locale pentru
              finanţarea ela-
              borării şi/sau
              actualizării
              planurilor urba-
              nistice generale
              şi a regulamen-
              telor locale de
              urbanism 9.000.000 9.000.000
        39 24 Transferuri către
              bugetele locale
              pentru aeroporturi
              de interes local 29.355.000 29.355.000
        40 Transferuri
              neconsolidabile 50.621.367.580 9.850.435.771 60.471.803.351
        40 01 Locuinţe 500.000.000 500.000.000
        40 02 Burse 965.995.030 965.995.030
        40 03 Alocaţii şi alte
              ajutoare pentru
              copii 8.015.230.980 8.015.230.980
        40 04 Pensii şi aju-
              toare I.O.V.R.,
              militari şi alte
              persoane 8.631.006.473 8.631.006.473
        40 08 Ajutoare sociale 40.000.000 40.000.000
        40 09 Alte ajutoare,
              alocaţii şi indem-
              nizaţii 119.734.392 119.734.392
        40 11 Contribuţii şi
              cotizaţii la
              organisme
              internaţionale 631.966.619 631.966.619
        40 13 Diferenţa de
              dobânzi aferentă
              creditelor bancare
              subventionată
              potrivit dispozi-
              ţiilor legale 3.000 3.000
        40 15 plăţi compen-
              satorii 586.243.527 586.243.527
        40 16 Fondul de cerce-
              tare-dezvoltare 533.496.801 533.496.801
        40 17 Fondul pentru
              stimularea
              inovării 292.394.000 292.394.000
        40 19 Alocaţia supli-
              mentară pentru
              familiile cu copii 1.029.300.000 1.029.300.000
        40 21 Plăţi efectuate
              în cadrul progra-
              melor de dezvoltare 992.125.094 992.125.094
        40 22 Cheltuieli pentru
              susţinerea
              programelor teh-
              nice de conservare
              sau de închidere a
              minelor 450.000.000 464.223.000 914.223.000
        40 23 Protecţie socială
              ce se acordă
              pentru unele acti-
              vităţi din
              sectorul minier 601.875.000 601.875.000
        40 24 Cheltuieli pentru
              susţinerea
              transportului
              feroviar public
              de călători 4.055.000.000 4.055.000.000
        40 26 Transferuri
              aferente
              Fondului Naţional
              de Preaderare 2.628.698.000 2.628.698.000
        40 27 Transferuri
              aferente
              Fondului Român
              de Dezvoltare
              Socială 66.521.500 314.050.000 380.571.500
        40 28 Executarea silită
              a creanţelor
              bugetare 15.000.000 15.000.000
        40 29 Despăgubiri
              civile, precum
              şi cheltuieli
              judiciare şi
              extrajudiciare
              derivate din
              acţiuni în
              reprezentarea
              intereselor
              statului, potrivit
              dispoziţiilor
              legale 394.374.540 394.374.540
        40 30 Onorariile pentru
              expertizele con-
              tabile dispuse în
              cadrul procesului
              penal 3.220.000 3.220.000
        40 32 Sprijinirea
              organizaţiilor
              cetăţenilor
              aparţinând
              minorităţilor
              naţionale, altele
              decât cele care
              primesc subvenţii
              de la bugetul de
              stat, potrivit
              legii 94.000.000 94.000.000
        40 33 Proiecte de comu-
              nicare, informare
              publică şi promo-
              varea imaginii şi
              intereselor româ-
              neşti peste hotare 27.254.997 27.254.997
        40 34 Sprijinirea acti-
              vităţii românilor
              de pretutindeni şi
              a organizaţiilor
              reprezentative ale
              acestora 7.000.000 7.000.000
        40 35 Finanţarea părţi-
              delor politice 58.000.000 58.000.000
        40 36 Finanţarea
              acţiunilor cu ca-
              racter ştiinţific
              şi social-cultural 2.500.000 2.500.000
        40 37 Finanţarea unor
              programe şi pro-
              iecte în cadrul
              Campaniei europene
              pentru combaterea
              rasismului,
              xenofobiei,
              antisemitismului
              şi intoleranţei 800.000 800.000
        40 38 Finanţarea
              Ansamblului
               "Memorialul
              victimelor comu-
              nismului şi al
              rezistenţei Sighet" 2.000.000 2.000.000
        40 39 Comenzi de stat
              pentru cărţi
              şi publicaţii 24.000.000 24.000.000
        40 40 Sprijin financiar
              pentru producerea
              şi distribuirea
              filmelor 12.900.000 12.900.000
        40 41 Asociaţii şi
              fundaţii 36.900.000 36.900.000
        40 42 Alocaţie de încre-
              dinţare şi pla-
              sament familial 191.600.000 191.600.000
        40 43 Ajutor anual
              pentru veteranii
              de război 63.000.000 63.000.000
        40 44 Programe pentru
              sănătate 1.120.686.959 1.120.686.959
        40 45 Programe pentru
              tineret 23.154.000 23.154.000
        40 46 Sprijin financiar
              pentru activitatea
              Comitetului
              Olimpic Român 41.270.000 41.270.000
        40 47 Cadastru imobiliar 35.000.000 35.000.000
        40 48 Meteorologie şi
              hidrologie 95.431.860 690.453.200 785.885.060
        40 49 Prevenirea şi
              combaterea
              inundaţiilor
              şi îngheţurilor 391.500 391.500
        40 50 Cheltuieli pentru
              valorificarea
              cenuşilor de
              pirită 40.000.000 40.000.000
        40 51 Cooperare
              economică
              internaţională 185.646.000 185.646.000
        40 53 Sprijinirea
              producătorilor
              agricoli pentru
              terenuri agricole
              cultivate 5.000.000.000 5.000.000.000
        40 54 Cabaline din
              patrimoniul
              genetic naţional 25.400.000 25.400.000
        40 55 Contribuţii la
              programe realizate
              cu finanţare
              internaţională 4.829.727.354 8.144.601.250 12.974.328.604
        40 56 Transferuri pentru
              drumuri, căi
              ferate, aviaţie
              şi navigaţie 1.000.000.000 1.000.000.000
        40 57 Transferuri pentru
              finanţarea de bază
              a învăţământului
              superior 3.600.000.000 3.600.000.000
        40 58 Transferuri pentru
              constituirea
              fondului de
              garantare a
              creditelor
              bancare acordate
              studenţilor 3.000.000 3.000.000
        40 59 Transferuri pentru
              cercetare-dezvol-
              tare (granturi) 81.672.127 81.672.127
        40 60 Transferuri pentru
              acţiuni de
              sănătate 803.412.471 803.412.471
        40 61 Susţinerea
              cultelor 40.000.000 40.000.000
        40 62 Stimularea
              exporturilor 800.000.000 800.000.000
        40 64 Fondul la dispo-
              ziţia primului-
              ministru pentru
              sprijinirea
              comunităţilor
              româneşti de
              pretutindeni 1.000.000 1.000.000
        40 66 Contribuţia statu-
              lui la salarizarea
              personalului de
              cult 606.786.062 606.786.062
        40 68 Programe de pro-
              tecţie socială şi
              integrare socio-
              profesională a
              persoanelor cu
              handicap 25.000.000 25.000.000
        40 70 Susţinerea siste-
              mului de protecţie
              a copilului 60.000.000 237.108.321 297.108.321
        40 75 Contribuţia statu-
              lui, care se alocă
              Patriarhiei Române
              pentru sprijinirea
              aşezămintelor
              Bisericii Ortodoxe
              Române din afară
              graniţelor 21.204.000 21.204.000
        40 79 Transferuri
              pentru aparatură
              medicală de mare
              performanţă 5.000.000 5.000.000
        40 80 Alte transferuri 269.244.783 269.244.783
        40 81 Fond de garantare
              a împrumuturilor
              pentru întreprin-
              deri mici şi
              mijlocii 50.000.000 50.000.000
        40 82 Transferuri pentru
              acţiuni de
              ecologizare 123.750.000 123.750.000
        40 83 Transferuri către
              Consiliul Naţional
              de Formare Profe-
              sională a Adulţilor 2.683.568 2.683.568
        40 84 Finanţarea
              Ansamblului
              "Memorialul
               revoluţiei -
              Decembrie 1989"
              din municipiul
              Timişoara 2.500.000 2.500.000
        40 85 Transferuri
              pentru transportul
              de călători cu
              metroul 565.000.000 565.000.000
        40 86 Programul de
              realizare a sis-
              temului naţional
              antigrindină 40.000.000 40.000.000
        40 87 Sume destinate
              finanţării progra-
              melor sportive
              realizate de
              structurile
              sportive de drept
              privat 100.000 100.000
        40 88 Transferuri către
              Consiliul Naţional
              al Persoanelor
              Varstnice 2.176.943 2.176.943
        40 89 Transferuri pentru
              sprijinirea
              proprietarilor
              de păduri 28.000.000 28.000.000
        40 91 Renta viageră 21.990.000 21.990.000
        49 DOBÂNZI 50.617.100.000 50.617.100.000
        60 REZERVE 1.908.327.108 1.908.327.108
        70 CHELTUIELI DE
                CAPITAL 11.430.571.567 10.858.663.217 22.289.234.784
        79 ÎMPRUMUTURI
                ACORDATE 262.461.800 262.461.800
        80 02 Împrumuturi acor-
              date pentru
              finalizarea unor
              obiective aprobate
              prin convenţii
              bilaterale şi
              acorduri inter-
              guvernamentale 210.219.000 210.219.000
        80 05 Împrumuturi acor-
              date persoanelor
              care beneficiază
              de statutul de
              refugiat şi sunt
              lipsite de
              mijloace de
              existenţă 1.760.880 1.760.880
        80 13 Microcredite
              acordate persoa-
              nelor fizice
              care desfăşoară
              activităţi pe cont
              propriu, aducătoa-
              re de venituri,
              în vederea între-
              ţinerii materiale 50.481.920 50.481.920
        84 RAMBURSĂRI DE
              CREDITE, PLĂŢI
              DE DOBÂNZI ŞI
              COMISIOANE LA
               CREDITE 15.873.121.491 15.873.121.491
        85 Rambursări de
              credite externe
              şi plăţi de
              dobânzi şi
              comisioane la
              creditele externe
              contractate de
              ordonatorii
              de credite 15.873.121.491 15.873.121.491
        85 01 Rambursări de
              credite externe 10.632.260.598 10.632.260.598
        85 02 Plăţi de dobânzi
              şi comisioane 5.240.860.893 5.240.860.893
5100 Partea I -
              SERVICII PUBLICE
                 GENERALE 11.922.148.909 362.585.001 12.284.733.910
5101 AUTORITĂŢI PUBLICE 11.922.148.909 362.585.001 12.284.733.910
        01 CHELTUIELI CURENTE 10.167.027.136 305.857.578 10.472.884.714
        02 CHELTUIELI DE
                 PERSONAL 7.244.186.673 285.500 7.244.472.173
        20 CHELTUIELI
              MATERIALE ŞI
                SERVICII 2.256.059.227 25.096.878 2.281.156.105
        34 SUBVENŢII 29.632.490 29.632.490
        35 01 Alocaţii de la
              buget pentru
              instituţii publice 29.632.490 29.632.490
        38 TRANSFERURI 637.148.746 280.475.200 917.623.946
        40 Transferuri
              neconsolidabile 637.148.746 280.475.200 917.623.946
        40 11 Contribuţii şi
              cotizaţii la
              organisme
              internaţionale 493.164.303 493.164.303
        40 41 Asociaţii şi
              fundaţii 400.000 400.000
        40 55 Contribuţii la
              programe realizate
              cu finanţare
              internaţionala 143.584.443 280.475.200 424.059.643
        70 CHELTUIELI DE
                 CAPITAL 1.243.815.636 56.727.423 1.300.543.059
        84 RAMBURSĂRI DE
              CREDITE, PLĂŢI
              DE DOBÂNZI ŞI
              COMISIOANE LA
               CREDITE 511.306.137 511.306.137
        85 Rambursări de
              credite externe
              şi plăţi de
              dobânzi şi comişi-
              oane la creditele
              externe contrac-
              tate de ordona-
              torii de credite 511.306.137 511.306.137
        85 01 Rambursări de
              credite externe 414.967.885 414.967.885
        85 02 Plăţi de dobânzi
              şi comisioane 96.338.252 96.338.252
     01 Administraţia
              Prezidentiala 92.057.096 92.057.096
     02 Autorităţi
              legislative 1.442.393.106 1.442.393.106
     03 Autorităţi
              judecătoreşti 3.993.118.803 3.993.118.803
     04 Alte organe ale
              autorităţilor
              publice 628.273.061 628.273.061
     05 Autorităţi
              executive 5.766.306.843 362.585.001 6.128.891.844
5400 Partea a II-a -
              APĂRARE, ORDINE
              PUBLICA ŞI SIGU-
              RANTA NAŢIONALA 36.915.379.934 5.187.100.400 42.102.480.334
        01 CHELTUIELI CURENTE 28.921.652.539 28.921.652.539
        02 CHELTUIELI DE
                PERSONAL 16.420.721.197 16.420.721.197
        20 CHELTUIELI MATE-
              RIALE ŞI SERVICII 9.212.551.082 9.212.551.082
        34 SUBVENŢII 2.142.165.700 2.142.165.700
        35 01 Alocaţii de la
              buget pentru
              instituţii publice 2.142.165.700 2.142.165.700
        38 TRANSFERURI 1.146.214.560 1.146.214.560
        39 Transferuri
              consolidabile 317.831.256 317.831.256
        39 10 Transferuri din
              bugetul de stat
              către bugetul
              Fondului de asigu-
              rari sociale
              de sănătate
              reprezentând
              contribuţia
              datorată de
              persoanele care
              satisfac serviciul
              militar în termen 196.362.452 196.362.452
        39 11 Transferuri din
              bugetul de stat
              către bugetul
              Fondului de
              asigurări sociale
              de sănătate repre-
              zentand contribuţia
              datorată de per-
              soanele care
              executa o pedeapsa
              privativă de
              libertate sau
              arest preventiv 121.468.804 121.468.804
        40 Transferuri
              neconsolidabile 828.383.304 828.383.304
        40 09 Alte ajutoare,
              alocaţii şi
              indemnizaţii 100.000 100.000
        40 11 Contribuţii şi
              cotizaţii la
              organisme
              internaţionale 7.763.666 7.763.666
        40 15 Plăţi compensatorii 586.243.527 586.243.527
        40 55 Contribuţii la
              programe realizate
              cu finanţare
              internaţionala 3.474.100 3.474.100
        40 60 Transferuri pentru
              acţiuni de
              sănătate 230.407.471 230.407.471
        70 CHELTUIELI DE
                CAPITAL 1.117.536.975 5.187.100.400 6.304.637.375
        84 RAMBURSĂRI DE
              CREDITE, PLĂŢI DE
              DOBÂNZI ŞI COMIŞI-
              OANE LA CREDITE 6.876.190.420 6.876.190.420
        85 Rambursări de
              credite externe
              şi plăţi de
              dobânzi şi
              comisioane la
              creditele externe
              contractate de
              ordonatorii de
              credite 6.876.190.420 6.876.190.420
        85 01 Rambursări de
              credite externe 5.387.941.730 5.387.941.730
        85 02 Plăţi de dobânzi
              şi comisioane 1.488.248.690 1.488.248.690
5401 APĂRARE NAŢIONALA 17.748.817.688 3.177.973.800 20.926.791.488
        01 CHELTUIELI CURENTE 11.888.804.585 11.888.804.585
        02 CHELTUIELI DE
              PERSONAL 7.179.388.616 7.179.388.616
        20 CHELTUIELI MATE-
              RIALE ŞI SERVICII 3.880.310.799 3.880.310.799
        38 TRANSFERURI 829.105.170 829.105.170
        39 Transferuri
              consolidabile 95.023.488 95.023.488
        39 10 Transferuri din
              bugetul de stat
              către bugetul
              Fondului de
              asigurări sociale
              de sănătate
              reprezentând
              contribuţia
              datorată de
              persoanele care
              satisfac serviciul
              militar în termen 95.023.488 95.023.488
        40 Transferuri
              neconsolidabile 734.081.682 734.081.682
        40 11 Contribuţii şi
              cotizaţii la
              organisme
              internaţionale 4.376.971 4.376.971
        40 15 Plăţi compensatorii 586.243.527 586.243.527
        40 60 Transferuri pentru
              acţiuni de
              sănătate 143.461.184 143.461.184
        70 CHELTUIELI DE
                CAPITAL 577.349.503 3.177.973.800 3.755.323.303
        84 RAMBURSĂRI DE
              CREDITE, PLĂŢI DE
              DOBÂNZI ŞI COMIŞI-
               OANE LA CREDITE 5.282.663.600 5.282.663.600
        85 Rambursări de
              credite externe şi
              plăţi de dobânzi
              şi comisioane la
              creditele externe
              contractate de
              ordonatorii de
              credite 5.282.663.600 5.282.663.600
        85 01 Rambursări de
              credite externe 4.423.879.600 4.423.879.600
        85 02 Plăţi de dobânzi
              şi comisioane 858.784.000 858.784.000
     01 Administraţie
              centrală 199.095.980 199.095.980
     02 Apărare naţională
              şi operaţiuni de
              menţinere a păcii 10.867.299.731 3.177.973.800 14.045.273.531
     03 Acţiuni de
              integrare euro-
              atlantica şi
              pentru constitui-
              rea forţei de
              reactie rapida 5.954.385.555 5.954.385.555
     04 Parteneriat pentru
              pace 137.500.000 137.500.000
     05 Plăţi
              compensatorii 590.536.422 590.536.422
5501 ORDINE PUBLICA ŞI
               SIGURANŢA
               NAŢIONALA 19.166.562.246 2.009.126.600 21.175.688.846
        01 CHELTUIELI CURENTE 17.032.847.954 17.032.847.954
        02 CHELTUIELI DE
                 PERSONAL 9.241.332.581 9.241.332.581
        20 CHELTUIELI MATERI-
               ALE ŞI SERVICII 5.332.240.283 5.332.240.283
        34 SUBVENŢII 2.142.165.700 2.142.165.700
        35 01 Alocaţii de la
              buget pentru
              instituţii publice 2.142.165.700 2.142.165.700
        38 TRANSFERURI 317.109.390 317.109.390
        39 Transferuri
              consolidabile 222.807.768 222.807.768
        39 10 Transferuri din
              bugetul de stat
              către bugetul
              Fondului de asigu-
              rari sociale de
              sănătate reprezen-
              tand contribuţia
              datorată de per-
              soanele care
              satisfac serviciul
              militar în termen 101.338.964 101.338.964
        39 11 Transferuri din
              bugetul de stat
              către bugetul
              Fondului de asigu-
              rari sociale
              de sănătate
              reprezentând
              contribuţia
              datorată de per-
              soanele care
              executa o pedeapsa
              privativă de
              libertate sau
              arest preventiv 121.468.804 121.468.804
        40 Transferuri
              neconsolidabile 94.301.622 94.301.622
        40 09 Alte ajutoare,
              alocaţii şi
              indemnizaţii 100.000 100.000
        40 11 Contribuţii şi
              cotizaţii la
              organisme
              internaţionale 3.386.695 3.386.695
        40 29 Despăgubiri civi-
              le, precum şi
              cheltuieli
              judiciare şi
              extrajudiciare
              derivate din
              acţiuni în
              reprezentarea
              intereselor statu-
              lui, potrivit
              dispoziţiilor
              legale 174.540 174.540
        40 30 Onorariile pentru
              expertizele conta-
              bile dispuse în
              cadrul procesului
              penal 220.000 220.000
        40 55 Contribuţii la
              programe realizate
              cu finanţare
              internaţionala 3.474.100 3.474.100
        40 60 Transferuri pentru
              acţiuni de
              sănătate 86.946.287 86.946.287
        70 CHELTUIELI DE
                CAPITAL 540.187.472 2.009.126.600 2.549.314.072
        84 RAMBURSĂRI DE
              CREDITE, PLĂŢI DE
              DOBÂNZI ŞI COMIŞI-
              OANE LA CREDITE 1.593.526.820 1.593.526.820
        85 Rambursări de
              credite externe şi
              plăţi de dobânzi
              şi comisioane la
              creditele externe
              contractate de
              ordonatorii de
              credite 1.593.526.820 1.593.526.820
        85 01 Rambursări de
              credite externe 964.062.130 964.062.130
        85 02 Plăţi de dobânzi
              şi comisioane 629.464.690 629.464.690
     01 Administraţie
              centrală 716.924.510 716.924.510
     02 Poliţie 5.222.028.428 1.313.200.000 6.535.228.428
     03 Protecţie şi paza
              contra incendiilor 941.642.377 941.642.377
     04 Paza şi suprave-
              gherea frontierei 1.740.538.654 1.740.538.654
     05 Jandarmerie 2.481.042.025 2.481.042.025
     06 Siguranţa
              naţională 4.991.489.406 695.926.600 5.687.416.006
     07 Penitenciare 2.304.427.300 2.304.427.300
     50 Alte instituţii
              şi acţiuni privind
              ordinea publică
              şi siguranţa
              naţională 768.469.546 768.469.546
5700 Partea a III-a -
              CHELTUIELI SOCIAL-
                 CULTURALE 43.934.520.740 3.646.230.255 47.580.750.995
        01 CHELTUIELI CURENTE 38.527.780.323 1.106.535.567 39.634.315.890
        02 CHELTUIELI DE
                PERSONAL 2.878.036.815 21.810.267 2.899.847.082
        20 CHELTUIELI MATERI-
               ALE ŞI SERVICII 4.283.478.846 419.366.979 4.702.845.825
        34 SUBVENŢII 1.719.961.055 1.719.961.055
        35 01 Alocaţii de la
              buget pentru in-
              stitutii publice 1.719.961.055 1.719.961.055
        38 TRANSFERURI 29.646.303.607 665.358.321 30.311.661.928
        39 Transferuri
              consolidabile 3.709.486.108 3.709.486.108
        39 07 Transferuri din
              bugetul de stat
              către bugetele
              locale pentru
              susţinerea
              sistemului de
              protecţie a
              drepturilor
              copilului 1.712.200.000 1.712.200.000
        39 10 Transferuri din
              bugetul de stat
              către bugetul
              Fondului de asigu-
              rari sociale
              de sănătate
              reprezentând
              contribuţia
              datorată de
              persoanele care
              satisfac serviciul
              militar în termen 6.786.108 6.786.108
        39 15 Transferuri pentru
              susţinerea siste-
              mului de protecţie
              a persoanelor
              cu handicap 1.699.200.000 1.699.200.000
        39 16 Contribuţia per-
              soanelor asigurate
              pentru finanţarea
              ocrotirii
              sănătăţii 291.300.000 291.300.000
        40 Transferuri
              neconsolidabile 25.936.817.499 665.358.321 26.602.175.820
        40 02 Burse 941.995.030 941.995.030
        40 03 Alocaţii şi alte
              ajutoare pentru
              copii 8.015.230.980 8.015.230.980
        40 04 Pensii şi ajutoare
              I.O.V.R., militari
              şi alte persoane 8.631.006.473 8.631.006.473
        40 08 Ajutoare sociale 40.000.000 40.000.000
        40 09 Alte ajutoare,
              alocaţii şi
              indemnizaţii 119.634.392 119.634.392
        40 11 Contribuţii şi
              cotizaţii la
              organisme
              internaţionale 40.222.553 40.222.553
        40 13 Diferenţa de
              dobânzi aferentă
              creditelor bancare
              subventionata
              potrivit dispozi-
              tiilor legale 3.000 3.000
        40 19 Alocaţia suplimen-
              ţara pentru fami-
              liile cu copii 1.029.300.000 1.029.300.000
        40 32 Sprijinirea
              organizaţiilor
              cetăţenilor
              aparţinând
              minorităţilor
              naţionale, altele
              decât cele care
              primesc subvenţii
              de la bugetul de
              stat, potrivit
              legii 94.000.000 94.000.000
        40 33 Proiecte de comu-
              nicare, informare
              publică şi promo-
              varea imaginii
              şi intereselor
              româneşti peste
              hotare 27.254.997 27.254.997
        40 34 Sprijinirea acti-
              vitatii romanilor
              de pretutindeni şi
              a organizaţiilor
              reprezentative
              ale acestora 7.000.000 7.000.000
        40 36 Finanţarea
              acţiunilor cu
              caracter stiin-
              tific şi
              social-cultural 2.500.000 2.500.000
        40 37 Finanţarea unor
              programe şi pro-
              iecte în cadrul
              Campaniei europene
              pentru combaterea
              rasismului,
              xenofobiei,
              antisemitismului
              şi intolerantei 800.000 800.000
        40 38 Finanţarea
              Ansamblului
              "Memorialul
              victimelor comu-
              nismului şi al
              rezistentei
              Sighet" 2.000.000 2.000.000
        40 39 Comenzi de stat
              pentru cărţi şi
              publicaţii 24.000.000 24.000.000
        40 40 Sprijin financiar
              pentru producerea
              şi distribuirea
              filmelor 12.900.000 12.900.000
        40 41 Asociaţii şi
              fundaţii 36.500.000 36.500.000
        40 42 Alocaţie de
              încredinţare şi
              plasament familial 191.600.000 191.600.000
        40 43 Ajutor anual
              pentru veteranii
              de război 63.000.000 63.000.000
        40 44 Programe pentru
              sănătate 1.120.686.959 1.120.686.959
        40 45 Programe pentru
              tineret 23.154.000 23.154.000
        40 46 Sprijin financiar
              pentru activitatea
              Comitetului
              Olimpic Român 41.270.000 41.270.000
        40 55 Contribuţii la
              programe realizate
              cu finanţare
              internaţionala 418.368.759 428.250.000 846.618.759
        40 57 Transferuri
              pentru finanţarea
              de baza a învaţă-
              mantului superior 3.600.000.000 3.600.000.000
        40 58 Transferuri
              pentru
              constituirea
              fondului de
              garantare a
              creditelor
              bancare acordate
              studenţilor 3.000.000 3.000.000
        40 60 Transferuri
              pentru acţiuni
              de sănătate 573.005.000 573.005.000
        40 61 Susţinerea
              cultelor 40.000.000 40.000.000
        40 64 Fondul la
              dispoziţia
              primului-ministru
              pentru sprijinirea
              comunităţilor
              româneşti de
              pretutindeni 1.000.000 1.000.000
        40 66 Contribuţia
              statului la
              salarizarea
              personalului de
              cult 606.786.062 606.786.062
        40 68 Programe de
              protecţie
              socială
              şi integrare
              socioprofesionala
              a persoanelor cu
              handicap 25.000.000 25.000.000
        40 70 Susţinerea
              sistemului de
              protecţie
              a copilului 60.000.000 237.108.321 297.108.321
        40 75 Contribuţia
              statului, care se
              aloca Patriarhiei
              Române pentru
              sprijinirea
              aşezămintelor
              Bisericii Ortodoxe
              Române din afară
              graniţelor 21.204.000 21.204.000
        40 79 Transferuri pentru
              aparatura medicală
              de mare
              performanta 5.000.000 5.000.000
        40 80 Alte transferuri 89.944.783 89.944.783
        40 83 Transferuri către
              Consiliul Naţional
              de Formare
              Profesională a
              Adulţilor 2.683.568 2.683.568
        40 84 Finanţarea
              Ansamblului
              "Memorialul
              revoluţiei
              - Decembrie 1989"
              din municipiul
              Timişoara 2.500.000 2.500.000
        40 87 Sume destinate
              finanţării
              programelor
              sportive realizate
              de structurile
              sportive de drept
              privat 100.000 100.000
        40 88 Transferuri către
              Consiliul Naţional
              al Persoanelor
              Varstnice 2.176.943 2.176.943
        40 91 Renta viageră 21.990.000 21.990.000
        70 CHELTUIELI DE
              CAPITAL 2.505.517.967 2.539.694.688 5.045.212.655
        84 RAMBURSĂRI DE
              CREDITE, PLĂŢI DE
              DOBÂNZI ŞI
              COMISIOANE LA
              CREDITE 2.901.222.450 2.901.222.450
        85 Rambursări de
              credite externe şi
              plăţi de dobânzi
              şi comisioane la
              creditele externe
              contractate de
              ordonatorii de
              credite 2.901.222.450 2.901.222.450
        85 01 Rambursări de
              credite externe 1.956.982.590 1.956.982.590
        85 02 Plăţi de dobânzi
              şi comisioane 944.239.860 944.239.860
5701 ÎNVĂŢĂMÂNT 10.098.024.200 2.063.023.000 12.161.047.200
        01 CHELTUIELI CURENTE 8.412.849.567 759.721.667 9.172.571.234
        02 CHELTUIELI DE
              PERSONAL 1.706.674.486 20.999.667 1.727.674.153
        20 CHELTUIELI
              MATERIALE ŞI
              SERVICII 1.193.471.500 310.472.000 1.503.943.500
        34 SUBVENŢII 600.000.000 600.000.000
        35 01 Alocaţii de la
              buget pentru
              instituţii
              publice 600.000.000 600.000.000
        38 TRANSFERURI 4.912.703.581 428.250.000 5.340.953.581
        39 Transferuri
              consolidabile 6.723.360 6.723.360
        39 10 Transferuri din
              bugetul de stat
              către bugetul
              Fondului de
              asigurări sociale
              de sănătate
              reprezentând
              contribuţia
              datorată de
              persoanele care
              satisfac serviciul
              militar în termen 6.723.360 6.723.360
        40 Transferuri
              neconsolidabile 4.905.980.221 428.250.000 5.334.230.221
        40 02 Burse 941.995.030 941.995.030
        40 55 Contribuţii la
              programe realizate
              cu finanţare
              internaţionala 356.148.750 428.250.000 784.398.750
        40 57 Transferuri pentru
              finanţarea de baza
              a învăţământului
              superior 3.600.000.000 3.600.000.000
        40 58 Transferuri pentru
              constituirea
              fondului de
              garantare a
              creditelor bancare
              acordate
              studenţilor 3.000.000 3.000.000
        40 66 Contribuţia
              statului la
              salarizarea
              personalului de
              cult 2.996.658 2.996.658
        40 80 Alte transferuri 1.839.783 1.839.783
        70 CHELTUIELI DE
              CAPITAL 1.385.399.633 1.303.301.333 2.688.700.966
        84 RAMBURSĂRI DE
              CREDITE, PLĂŢI DE
              DOBÂNZI ŞI
              COMISIOANE LA
              CREDITE 299.775.000 299.775.000
        85 Rambursări de
              credite externe
              şi plăţi de
              dobânzi şi
              comisioane la
              creditele externe
              contractate de
              ordonatorii de
              credite 299.775.000 299.775.000
        85 01 Rambursări de
              credite externe 60.811.500 60.811.500
        85 02 Plăţi de dobânzi
              şi comisioane 238.963.500 238.963.500
     01 Administraţie
              centrală 36.693.411 36.693.411
     02 Învăţământ
              preşcolar 137.120.230 81.738.650 218.858.880
     03 Învăţământ primar
              şi gimnazial 967.723.838 1.144.341.100 2.112.064.938
     04 Învăţământ liceal 564.854.072 408.693.250 973.547.322
     05 Învăţământ
              profesional 49.785.389 49.785.389
     08 Învăţământ special 20.000.000 20.000.000
     09 Învăţământ
              superior 5.768.042.493 428.250.000 6.196.292.493
     10 Biblioteci
              centrale,
              universitare şi
              pedagogice 141.995.857 141.995.857
     14 Internate, cămine
              şi cantine pentru
              elevi şi studenţi 389.451.550 389.451.550
     25 Servicii publice
              descentralizate 664.876.965 664.876.965
     50 Alte instituţii şi
              acţiuni de
              învăţământ 1.357.480.395 1.357.480.395
5801 SĂNĂTATE 7.042.441.131 1.162.121.755 8.204.562.886
        01 CHELTUIELI CURENTE 3.579.482.799 3.579.482.799
        02 CHELTUIELI DE
              PERSONAL 802.178.058 802.178.058
        20 CHELTUIELI
              MATERIALE ŞI
              SERVICII 1.048.437.092 1.048.437.092
        34 SUBVENŢII 12.500.000 12.500.000
        35 01 Alocaţii de la
              buget pentru
              instituţii
              publice 12.500.000 12.500.000
        38 TRANSFERURI 1.716.367.649 1.716.367.649
        39 Transferuri
              consolidabile 17.928 17.928
        39 10 Transferuri din
              bugetul de stat
              către bugetul
              Fondului de
              asigurări sociale
              de sănătate
              reprezentând
              contribuţia
              datorată de
              persoanele care
              satisfac
              serviciul militar
              în termen 17.928 17.928
        40 Transferuri
              neconsolidabile 1.716.349.721 1.716.349.721
        40 11 Contribuţii şi
              cotizaţii la
              organisme
              internaţionale 12.874.553 12.874.553
        40 44 Programe pentru
              sănătate 1.120.686.959 1.120.686.959
        40 55 Contribuţii la
              programe realizate
              cu finanţare
              internaţionala 4.783.209 4.783.209
        40 60 Transferuri pentru
              acţiuni de
              sănătate 573.005.000 573.005.000
        40 79 Transferuri pentru
              aparatura medicală
              de mare
              performanta 5.000.000 5.000.000
        70 CHELTUIELI DE
              CAPITAL 908.618.382 1.162.121.755 2.070.740.137
        84 RAMBURSĂRI DE
              CREDITE, PLĂŢI DE
              DOBÂNZI ŞI
              COMISIOANE LA
              CREDITE 2.554.339.950 2.554.339.950
        85 Rambursări de
              credite externe
              şi plăţi de
              dobânzi şi
              comisioane la
              creditele externe
              contractate de
              ordonatorii de
              credite 2.554.339.950 2.554.339.950
        85 01 Rambursări de
              credite externe 1.887.891.590 1.887.891.590
        85 02 Plăţi de dobânzi
              şi comisioane 666.448.360 666.448.360
     01 Administraţie
              centrală 598.151.034 598.151.034
     03 Spitale 1.462.948.917 1.162.121.755 2.625.070.672
     04 Sanatorii de
              recuperare şi
              balneare 7.007.709 7.007.709
     05 Creşs 2.027.167 2.027.167
     07 Centre de
              transfuzii
              sanguine 484.000.000 484.000.000
     09 Centre de
              sănătate 137.277.413 137.277.413
     25 Servicii publice
              descentralizate 2.206.075.934 2.206.075.934
     50 Alte instituţii şi
              acţiuni sanitare 2.144.952.957 2.144.952.957
5901 CULTURA, RELIGIE
              ŞI ACŢIUNI PRIVIND
              ACTIVITATEA
              SPORTIVA ŞI DE
              TINERET 3.296.540.484 71.375.000 3.367.915.484
        01 CHELTUIELI CURENTE 3.133.609.122 71.375.000 3.204.984.122
        02 CHELTUIELI DE
              PERSONAL 144.606.493 144.606.493
        20 CHELTUIELI
              MATERIALE ŞI
              SERVICII 910.709.321 71.375.000 982.084.321
        34 SUBVENŢII 1.094.388.287 1.094.388.287
        35 01 Alocaţii de la
              buget pentru
              instituţii
              publice 1.094.388.287 1.094.388.287
        38 TRANSFERURI 983.905.021 983.905.021
        39 Transferuri
              consolidabile 44.820 44.820
        39 10 Transferuri din
              bugetul de stat
              către bugetul
              Fondului de
              asigurări sociale
              de sănătate
              reprezentând
              contribuţia
              datorată de
              persoanele care
              satisfac
              serviciul militar
              în termen 44.820 44.820
        40 Transferuri
              neconsolidabile 983.860.201 983.860.201
        40 11 Contribuţii şi
              cotizaţii la
              organisme
              internaţionale 24.348.000 24.348.000
        40 13 Diferenţa de
              dobânzi aferentă
              creditelor bancare
              subventionata
              potrivit
              dispoziţiilor
              legale 3.000 3.000
        40 32 Sprijinirea
              organizaţiilor
              cetăţenilor
              aparţinând
              minorităţilor
              naţionale,
              altele decât cele
              care primesc
              subvenţii de la
              bugetul de stat,
              potrivit legii 94.000.000 94.000.000
        40 33 Proiecte de
              comunicare,
              informare publică
              şi promovarea
              imaginii şi
              intereselor
              româneşti peste
              hotare 27.254.997 27.254.997
        40 34 Sprijinirea
              activităţii
              romanilor de
              pretutindeni şi
              a organizaţiilor
              reprezentative
              ale acestora 7.000.000 7.000.000
        40 36 Finanţarea
              acţiunilor cu
              caracter
              ştiinţific şi
              social-cultural 2.500.000 2.500.000
        40 37 Finanţarea unor
              programe şi
              proiecte în cadrul
              Campaniei europene
              pentru combaterea
              rasismului,
              xenofobiei,
              antisemitismului
              şi intolerantei 800.000 800.000
        40 38 Finanţarea
              Ansamblului
              "Memorialul
              victimelor
              comunismului şi al
              rezistentei
              Sighet" 2.000.000 2.000.000
        40 39 Comenzi de stat
              pentru cărţi
              şi publicaţii 24.000.000 24.000.000
        40 40 Sprijin financiar
              pentru producerea
              şi distribuirea
              filmelor 12.900.000 12.900.000
        40 45 Programe pentru
              tineret 23.154.000 23.154.000
        40 46 Sprijin financiar
              pentru activitatea
              Comitetului
              Olimpic Român 41.270.000 41.270.000
        40 55 Contribuţii la
              programe realizate
              cu finanţare
              internaţionala 52.536.800 52.536.800
        40 61 Susţinerea
              cultelor 40.000.000 40.000.000
        40 64 Fondul la
              dispoziţia
              primului-ministru
              pentru sprijinirea
              comunităţilor
              româneşti de
              pretutindeni 1.000.000 1.000.000
        40 66 Contribuţia
              statului la
              salarizarea
              personalului de
              cult 603.789.404 603.789.404
        40 75 Contribuţia
              statului, care se
              aloca Patriarhiei
              Române pentru
              sprijinirea
              aşezămintelor
              Bisericii Ortodoxe
              Române din afară
              graniţelor 21.204.000 21.204.000
        40 80 Alte transferuri 3.500.000 3.500.000
        40 84 Finanţarea
              Ansamblului
              "Memorialul
              revoluţiei
              - Decembrie 1989"
              din municipiul
              Timişoara 2.500.000 2.500.000
        40 87 Sume destinate
              finanţării
              programelor
              sportive realizate
              de structurile
              sportive de drept
              privat 100.000 100.000
        70 CHELTUIELI DE
              CAPITAL 153.795.362 153.795.362
        84 RAMBURSĂRI DE
              CREDITE, PLĂŢI DE
              DOBÂNZI ŞI
              COMISIOANE LA
              CREDITE 9.136.000 9.136.000
        85 Rambursări de
              credite externe
              şi plăţi de
              dobânzi şi
              comisioane la
              creditele externe
              contractate de
              ordonatorii de
              credite 9.136.000 9.136.000
        85 02 Plăţi de dobânzi
              şi comisioane 9.136.000 9.136.000
     01 Administraţie
              centrală 109.599.591 109.599.591
     02 Biblioteci publice
              naţionale 105.030.439 105.030.439
     04 Muzee 154.316.534 154.316.534
     05 Teatre şi
              instituţii
              profesioniste
              de spectacole şi
              concerte 246.853.259 246.853.259
     15 Culte religioase 664.993.404 664.993.404
     20 Activitatea
              sportiva 633.417.314 633.417.314
     21 Activitatea de
              tineret 60.303.000 60.303.000
     25 Servicii publice
              descentralizate 78.127.019 78.127.019
     50 Alte instituţii şi
              acţiuni privind
              cultura, religia
              şi activitatea
              sportivă şi de
              tineret 1.243.899.924 71.375.000 1.315.274.924
6001 ASISTENŢĂ SOCIALĂ,
              ALOCAŢII, PENSII,
              AJUTOARE ŞI
              INDEMNIZAŢII 23.497.514.925 349.710.500 23.847.225.425
        01 CHELTUIELI CURENTE 23.401.838.835 275.438.900 23.677.277.735
        02 CHELTUIELI DE
              PERSONAL 224.577.778 810.600 225.388.378
        20 CHELTUIELI
              MATERIALE ŞI
              SERVICII 1.130.860.933 37.519.979 1.168.380.912
        34 SUBVENŢII 13.072.768 13.072.768
        35 01 Alocaţii de la
              buget pentru
              instituţii
              publice 13.072.768 13.072.768
        38 TRANSFERURI 22.033.327.356 237.108.321 22.270.435.677
        39 Transferuri
              consolidabile 3.702.700.000 3.702.700.000
        39 07 Transferuri din
              bugetul de stat
              către bugetele
              locale pentru
              susţinerea
              sistemului de
              protecţie a
              drepturilor
              copilului 1.712.200.000 1.712.200.000
        39 15 Transferuri pentru
              susţinerea
              sistemului de
              protecţie a
              persoanelor
              cu handicap 1.699.200.000 1.699.200.000
        39 16 Contribuţia
              persoanelor
              asigurate pentru
              finanţarea
              ocrotirii
              sănătăţii 291.300.000 291.300.000
        40 Transferuri
              neconsolidabile 18.330.627.356 237.108.321 18.567.735.677
        40 03 Alocaţii şi alte
              ajutoare pentru
              copii 8.015.230.980 8.015.230.980
        40 04 Pensii şi ajutoare
              I.O.V.R., militari
              şi alte persoane 8.631.006.473 8.631.006.473
        40 08 Ajutoare sociale 40.000.000 40.000.000
        40 09 Alte ajutoare,
              alocaţii şi
              indemnizaţii 119.634.392 119.634.392
        40 11 Contribuţii şi
              cotizaţii la
              organisme
              internaţionale 3.000.000 3.000.000
        40 19 Alocaţia
              suplimentară
              pentru familiile
              cu copii 1.029.300.000 1.029.300.000
        40 41 Asociaţii şi
              fundaţii 36.500.000 36.500.000
        40 42 Alocaţie de
              încredinţare şi
              plasament
              familial 191.600.000 191.600.000
        40 43 Ajutor anual
              pentru veteranii
              de război 63.000.000 63.000.000
        40 55 Contribuţii la
              programe realizate
              cu finanţare
              internaţională 4.900.000 4.900.000
        40 68 Programe de
              protecţie socială
              şi integrare
              socioprofesională
              a persoanelor cu
              handicap 25.000.000 25.000.000
        40 70 Susţinerea
              sistemului de
              protecţie
              a copilului 60.000.000 237.108.321 297.108.321
        40 80 Alte transferuri 84.605.000 84.605.000
        40 83 Transferuri către
              Consiliul Naţional
              de Formare
              Profesională a
              Adulţilor 2.683.568 2.683.568
        40 88 Transferuri către
              Consiliul Naţional
              al Persoanelor
              Vârstnice 2.176.943 2.176.943
        40 91 Renta viageră 21.990.000 21.990.000
        70 CHELTUIELI DE
              CAPITAL 57.704.590 74.271.600 131.976.190
        84 RAMBURSĂRI DE
              CREDITE, PLĂŢI DE
              DOBÂNZI ŞI
              COMISIOANE LA
              CREDITE 37.971.500 37.971.500
        85 Rambursări de
              credite externe şi
              plăţi de
              dobânzi şi
              comisioane la
              creditele externe
              contractate de
              ordonatorii de
              credite 37.971.500 37.971.500
        85 01 Rambursări de
              credite externe 8.279.500 8.279.500
        85 02 Plăţi de dobânzi
              şi comisioane 29.692.000 29.692.000
     01 Administraţie
              centrală 130.105.837 11.276.679 141.382.516
     08 Centre de primire
              a minorilor 780.636 780.636
     09 Ajutor social 40.000.000 40.000.000
     14 Alocaţia de
              încredinţare şi
              plasament
              familial 191.600.000 191.600.000
     15 Alocaţia de stat
              pentru copii 8.015.230.980 8.015.230.980
     17 Ajutoare pentru
              soţii de militari
              în termen 1.002.392 1.002.392
     18 Centre de primire,
              triere şi cazare
              a persoanelor
              solicitante a
              statutului
              de refugiat 3.598.250 3.598.250
     19 Alocaţia
              suplimentară
              pentru familiile
              cu copii 1.029.300.000 1.029.300.000
     20 Pensii, ajutoare,
              indemnizaţii şi
              sporuri I.O.V.R.,
              veterani de război
              şi pentru alte
              categorii de
              beneficiari 4.102.776.338 4.102.776.338
     21 Pensii militari 3.606.932.035 3.606.932.035
     25 Servicii publice
              descentralizate 224.265.448 101.325.500 325.590.948
     29 Concediu plătit
              pentru creşterea
              copiilor până la
              2 ani 3.360.000 3.360.000
     37 Ajutoare speciale 996.536.555 996.536.555
     38 Indemnizaţii
              nevăzători
              salariaţi 7.452.000 7.452.000
     43 Susţinerea
              sistemului de
              protecţie a
              drepturilor
              copilului 1.772.200.000 237.108.321 2.009.308.321
     44 Susţinerea
              sistemului de
              protecţie
              a persoanelor cu
              handicap 1.699.200.000 1.699.200.000
     48 Programe de
              protecţie socială
              şi integrare
              socioprofesionala
              a persoanelor
              cu handicap 25.000.000 25.000.000
     50 Alte acţiuni
              privind asistenta
              socială, alocaţii,
              pensii, ajutoare
              şi indemnizaţii 1.648.174.454 1.648.174.454
6300 Partea a IV-a -
              SERVICII ŞI
              DEZVOLTARE
              PUBLICA, LOCUINŢE,
              MEDIU ŞI APE 4.674.317.494 2.125.861.550 6.800.179.044
        01 CHELTUIELI CURENTE 1.845.541.814 1.079.218.550 2.924.760.364
        02 CHELTUIELI DE
              PERSONAL 206.328.791 206.328.791
        20 CHELTUIELI
              MATERIALE ŞI
              SERVICII 49.640.954 49.640.954
        38 TRANSFERURI 1.589.572.069 1.079.218.550 2.668.790.619
        39 14 Program privind
              pietruirea
              drumurilor
              comunale şi
              alimentarea cu apa
              a satelor 400.000.000 400.000.000
        39 19 Transferuri de la
              bugetul de stat
              către bugetele
              locale pentru
              construcţii
              de locuinţe 385.000.000 385.000.000
        39 20 Transferuri de la
              bugetul de stat
              către bugetele
              locale pentru
              finanţarea
              elaborării şi/sau
              actualizării
              planurilor
              urbanistice
              generale şi a
              regulamentelor
              locale de urbanism 9.000.000 9.000.000
        40 Transferuri
              neconsolidabile 795.572.069 1.079.218.550 1.874.790.619
        40 01 Locuinţe 500.000.000 500.000.000
        40 11 Contribuţii şi
              cotizaţii la
              organisme
              internaţionale 8.647.650 8.647.650
        40 47 Cadastru imobiliar 35.000.000 35.000.000
        40 55 Contribuţii la
              programe realizate
              cu finanţare
              internaţionala 203.174.419 1.079.218.550 1.282.392.969
        40 82 Transferuri pentru
              acţiuni de
              ecologizare 48.750.000 48.750.000
        70 CHELTUIELI DE
              CAPITAL 1.940.413.880 1.046.643.000 2.987.056.880
        84 RAMBURSĂRI DE
              CREDITE, PLĂŢI DE
              DOBÂNZI ŞI
              COMISIOANE LA
              CREDITE 888.361.800 888.361.800
        85 Rambursări de
              credite externe şi
              plăţi de dobânzi
              şi comisioane la
              creditele externe
              contractate de
              ordonatorii de
              credite 888.361.800 888.361.800
        85 01 Rambursări de
              credite externe 533.199.800 533.199.800
        85 02 Plăţi de dobânzi
              şi comisioane 355.162.000 355.162.000
6301 SERVICII ŞI
              DEZVOLTARE PUBLICA
              ŞI LOCUINŢE 3.174.552.013 1.079.218.550 4.253.770.563
        01 CHELTUIELI CURENTE 1.523.259.339 1.079.218.550 2.602.477.889
        38 TRANSFERURI 1.523.259.339 1.079.218.550 2.602.477.889
        39 Transferuri
              consolidabile 794.000.000 794.000.000
        39 14 Program privind
              pietruirea
              drumurilor
              comunale şi
              alimentarea cu apa
              a satelor 400.000.000 400.000.000
        39 19 Transferuri de la
              bugetul de stat
              către bugetele
              locale pentru
              construcţii
              de locuinţe 385.000.000 385.000.000
        39 20 Transferuri de la
              bugetul de stat
              către bugetele
              locale pentru
              finanţarea
              elaborării şi/sau
              actualizării
              planurilor
              urbanistice
              generale şi a
              regulamentelor
              locale de urbanism 9.000.000 9.000.000
        40 Transferuri
              neconsolidabile 729.259.339 1.079.218.550 1.808.477.889
        40 01 Locuinţe 500.000.000 500.000.000
        40 47 Cadastru imobiliar 35.000.000 35.000.000
        40 55 Contribuţii la
              programe realizate
              cu finanţare
              internaţionala 194.259.339 1.079.218.550 1.273.477.889
        70 CHELTUIELI DE
              CAPITAL 798.332.874 798.332.874
        84 RAMBURSĂRI DE
              CREDITE, PLĂŢI DE
              DOBÂNZI ŞI
              COMISIOANE LA
              CREDITE 852.959.800 852.959.800
        85 Rambursări de
              credite externe şi
              plăţi de dobânzi
              şi comisioane la
              creditele externe
              contractate de
              ordonatorii de
              credite 852.959.800 852.959.800
        85 01 Rambursări de
              credite externe 533.199.800 533.199.800
        85 02 Plăţi de dobânzi
              şi comisioane 319.760.000 319.760.000
     08 Locuinţe 1.683.332.874 1.683.332.874
     50 Alte acţiuni
              privind
              dezvoltarea
              publică şi
              locuinţe 1.491.219.139 1.079.218.550 2.570.437.689
6401 MEDIU ŞI APE 1.499.765.481 1.046.643.000 2.546.408.481
        01 CHELTUIELI CURENTE 322.282.475 322.282.475
        02 CHELTUIELI DE
              PERSONAL 206.328.791 206.328.791
        20 CHELTUIELI
              MATERIALE ŞI
              SERVICII 49.640.954 49.640.954
        38 TRANSFERURI 66.312.730 66.312.730
        40 Transferuri
              neconsolidabile 66.312.730 66.312.730
        40 11 Contribuţii şi
              cotizaţii la
              organisme
              internaţionale 8.647.650 8.647.650
        40 55 Contribuţii la
              programe realizate
              cu finanţare
              internaţionala 8.915.080 8.915.080
        40 82 Transferuri pentru
              acţiuni de
              ecologizare 48.750.000 48.750.000
        70 CHELTUIELI DE
              CAPITAL 1.142.081.006 1.046.643.000 2.188.724.006
        84 RAMBURSĂRI DE
              CREDITE, PLĂŢI DE
              DOBÂNZI ŞI
              COMISIOANE LA
              CREDITE 35.402.000 35.402.000
        85 Rambursări de
              credite externe şi
              plăţi de dobânzi
              şi comisioane la
              creditele externe
              contractate de
              ordonatorii de
              credite 35.402.000 35.402.000
        85 02 Plăţi de dobânzi
              şi comisioane 35.402.000 35.402.000
     01 Administraţie
              centrală 79.060.222 79.060.222
     02 Dezvoltare surse
              de apa, acumulări
              şi amenajări
              hidrotehnice 1.060.483.006 1.046.643.000 2.107.126.006
     03 Supraveghere şi
              protecţie mediu,
              reducerea
              şi controlul
              poluarii 333.612.253 333.612.253
     04 Prospecţiuni
              geologice privind
              sursele de apa 900.000 900.000
     05 Controlul
              activităţilor
              nucleare 25.710.000 25.710.000
6600 Partea a V-a -
              ACŢIUNI ECONOMICE 36.875.647.788 9.388.496.200 46.264.143.988
        01 CHELTUIELI CURENTE 28.218.578.537 7.716.893.700 35.935.472.237
        02 CHELTUIELI DE
              PERSONAL 988.145.772 988.145.772
        20 CHELTUIELI
              MATERIALE ŞI
              SERVICII 1.020.599.490 1.020.599.490
        34 SUBVENŢII 4.955.866.635 205.560.000 5.161.426.635
        35 01 Alocaţii de la
              buget pentru
              instituţii
              publice 763.737.822 205.560.000 969.297.822
        35 02 Subvenţii pe
              produse şi
              activităţi 2.673.127.027 2.673.127.027
        35 03 Subvenţii pentru
              acoperirea
              diferenţelor
              de preţ şi tarif 1.519.001.786 1.519.001.786
        36 PRIME 701.000.000 701.000.000
        38 TRANSFERURI 20.552.966.640 7.511.333.700 28.064.300.340
        39 24 Transferuri către
              bugetele locale
              pentru aeroporturi
              de interes local 29.355.000 29.355.000
        40 Transferuri
              neconsolidabile 20.523.611.640 7.511.333.700 28.034.945.340
        40 02 Burse 24.000.000 24.000.000
        40 11 Contribuţii şi
              cotizaţii la
              organisme
              internaţionale 30.618.553 30.618.553
        40 21 Plăţi efectuate in
              cadrul programelor
              de dezvoltare 992.125.094 992.125.094
        40 22 Cheltuieli pentru
              susţinerea
              programelor
              tehnice de
              conservare
              sau de închidere a
              minelor 450.000.000 464.223.000 914.223.000
        40 23 Protecţie socială
              ce se acorda
              pentru unele
              activităţi din
              sectorul minier 601.875.000 601.875.000
        40 24 Cheltuieli pentru
              susţinerea
              transportului
              feroviar public
              de călători 4.055.000.000 4.055.000.000
        40 26 Transferuri
              aferente Fondului
              Naţional de
              Preaderare 2.628.698.000 2.628.698.000
        40 48 Meteorologie şi
              hidrologie 95.431.860 690.453.200 785.885.060
        40 49 Prevenirea şi
              combaterea
              inundatiilor
              şi ingheturilor 391.500 391.500
        40 50 Cheltuieli pentru
              valorificarea
              cenusilor de
              pirita 40.000.000 40.000.000
        40 51 Cooperare
              economică
              internaţionala 40.000.000 40.000.000
        40 53 Sprijinirea
              producătorilor
              agricoli pentru
              terenuri agricole
              cultivate 5.000.000.000 5.000.000.000
        40 54 Cabaline din
              patrimoniul
              genetic naţional 25.400.000 25.400.000
        40 55 Contribuţii la
              programe realizate
              cu finanţare
              internaţionala 3.717.125.633 6.356.657.500 10.073.783.133
        40 56 Transferuri pentru
              drumuri, cai
              ferate, aviaţie şi
              navigaţie 1.000.000.000 1.000.000.000
        40 62 Stimularea
              exporturilor 800.000.000 800.000.000
        40 80 Alte transferuri 119.300.000 119.300.000
        40 81 Fond de garantare
              a împrumuturilor
              pentru intreprin-
              deri mici şi
              mijlocii 50.000.000 50.000.000
        40 82 Transferuri pentru
              acţiuni de
              ecologizare 75.000.000 75.000.000
        40 85 Transferuri pentru
              transportul
              de călători cu
              metroul 565.000.000 565.000.000
        40 86 Programul de
              realizare a
              sistemului
              naţional
              antigrindina 40.000.000 40.000.000
        40 89 Transferuri pentru
              sprijinirea
              proprietarilor de
              păduri 28.000.000 28.000.000
        70 CHELTUIELI DE
              CAPITAL 4.033.488.467 1.671.602.500 5.705.090.967
        84 RAMBURSĂRI DE
              CREDITE, PLĂŢI DE
              DOBÂNZI ŞI
              COMISIOANE LA
              CREDITE 4.623.580.784 4.623.580.784
        85 Rambursări de
              credite externe şi
              plăţi de dobânzi
              şi comisioane la
              creditele externe
              contractate de
              ordonatorii de
              credite 4.623.580.784 4.623.580.784
        85 01 Rambursări de
              credite externe 2.316.956.693 2.316.956.693
        85 02 Plăţi de dobânzi
              şi comisioane 2.306.624.091 2.306.624.091
6601 INDUSTRIE 6.084.137.951 464.223.000 6.548.360.951
        01 CHELTUIELI CURENTE 4.341.695.877 464.223.000 4.805.918.877
        02 CHELTUIELI DE
              PERSONAL 85.023.594 85.023.594
        20 CHELTUIELI
              MATERIALE ŞI
              SERVICII 162.042.500 162.042.500
        34 SUBVENŢII 2.662.460.000 2.662.460.000
        35 01 Alocaţii de la
              buget pentru
              instituţii publice 1.175.000 1.175.000
        35 02 Subvenţii pe
              produse şi
              activităţi 2.660.285.000 2.660.285.000
        35 03 Subvenţii pentru
              acoperirea
              diferenţelor de
              preţ şi tarif 1.000.000 1.000.000
        38 TRANSFERURI 1.432.169.783 464.223.000 1.896.392.783
        40 Transferuri
              neconsolidabile 1.432.169.783 464.223.000 1.896.392.783
        40 11 Contribuţii şi
              cotizaţii la
              organisme
              internaţionale 5.589.283 5.589.283
        40 22 Cheltuieli pentru
              susţinerea
              programelor
              tehnice de
              conservare sau de
              închidere a
              minelor 450.000.000 464.223.000 914.223.000
        40 23 Protecţie socială
              ce se acorda
              pentru unele
              activităţi din
              sectorul minier 601.875.000 601.875.000
        40 50 Cheltuieli pentru
              valorificarea
              cenusilor de
              pirita 40.000.000 40.000.000
        40 51 Cooperare
              economică
              internaţionala 145.646.000 145.646.000
        40 55 Contribuţii la
              programe realizate
              cu finanţare
              internaţionala 111.059.500 111.059.500
        40 80 Alte transferuri 3.000.000 3.000.000
        40 82 Transferuri pentru
              acţiuni de
              ecologizare 75.000.000 75.000.000
        70 CHELTUIELI DE
              CAPITAL 1.700.000.000 1.700.000.000
        84 RAMBURSĂRI DE
              CREDITE, PLĂŢI DE
              DOBÂNZI ŞI
              COMISIOANE LA
              CREDITE 42.442.074 42.442.074
        85 Rambursări de
              credite externe şi
              plăţi de dobânzi
              şi comisoane la
              creditele externe
              contractate de
              ordonatorii de
              credite 42.442.074 42.442.074
        85 01 Rambursări de
              credite externe 11.732.337 11.732.337
        85 02 Plăţi de dobânzi
              şi comisioane 30.709.737 30.709.737
     01 Administraţie
              centrală 167.397.877 464.223.000 631.620.877
     02 Prospecţiuni şi
              lucrări geologice
              pentru descoperi
              -rea de resurse
              minerale 97.000.000 97.000.000
     03 Combustibili
              minerali solizi 1.481.038.421 1.481.038.421
     06 Resurse minerale,
              altele decât
              combustibili 2.434.481.579 2.434.481.579
     07 Industrie
              prelucratoare 227.000.000 227.000.000
     50 Alte cheltuieli in
              domeniul
              industriei 1.677.220.074 1.677.220.074
6701 AGRICULTURA ŞI
              SILVICULTURA 9.717.997.739 194.425.500 9.912.423.239
        01 CHELTUIELI CURENTE 9.201.848.129 47.678.500 9.249.526.629
        02 CHELTUIELI DE
              PERSONAL 651.988.584 651.988.584
        20 CHELTUIELI
              MATERIALE ŞI
              SERVICII 382.319.353 382.319.353
        34 SUBVENŢII 2.213.997.357 2.213.997.357
        35 01 Alocaţii de la
              buget pentru
              instituţii publice 696.997.357 696.997.357
        35 03 Subvenţii pentru
              acoperirea
              diferenţelor de
              preţ şi tarif 1.517.000.000 1.517.000.000
        36 PRIME 701.000.000 701.000.000
        38 TRANSFERURI 5.252.542.835 47.678.500 5.300.221.335
        40 Transferuri
              neconsolidabile 5.252.542.835 47.678.500 5.300.221.335
        40 11 Contribuţii şi
              cotizaţii la
              organisme
              internaţionale 9.441.485 9.441.485
        40 53 Sprijinirea
              producătorilor
              agricoli pentru
              terenuri agricole
              cultivate 5.000.000.000 5.000.000.000
        40 54 Cabaline din
              patrimoniul
              genetic naţional 25.400.000 25.400.000
        40 55 Contribuţii la
              programe realizate
              cu finanţare
              internaţionala 74.401.350 47.678.500 122.079.850
        40 80 Alte transferuri 115.300.000 115.300.000
        40 89 Transferuri pentru
              sprijinirea
              proprietarilor de
              păduri 28.000.000 28.000.000
        70 CHELTUIELI DE
              CAPITAL 374.141.910 146.747.000 520.888.910
        84 RAMBURSĂRI DE
              CREDITE, PLĂŢI DE
              DOBÂNZI ŞI
              COMISIOANE LA
              CREDITE 142.007.700 142.007.700
        85 Rambursări de
              credite externe şi
              plăţi de dobânzi
              şi comisioane la
              creditele externe
              contractate de
              ordonatorii de
              credite 142.007.700 142.007.700
        85 01 Rambursări de
              credite externe 93.358.500 93.358.500
        85 02 Plăţi de dobânzi
              şi comisioane 48.649.200 48.649.200
     01 Administraţie
              centrală 69.000.000 69.000.000
     02 Amendare soluri
              acide şi alcaline 7.000.000 7.000.000
     03 Acoperire sume
              fixe la seminţe 459.000.000 459.000.000
     04 Combatere
              daunatori şi boli
              în sectorul
              vegetal 232.768.380 232.768.380
     05 Reproducţie şi
              selecţie animale 187.000.000 187.000.000
     06 Programe pentru
              susţinerea
              preţurilor la
              produsele agricole 63.666.500 63.666.500
     07 Subventionare
              dobânzi aferente
              creditelor bancare
              acordate producă-
              torilor agricoli 58.000.000 58.000.000
     10 Alte programe
              pentru sprijinirea
              producătorilor
              agricoli 5.700.000.000 5.700.000.000
     14 Îmbunătăţiri
              funciare,
              irigaţii, desecări
              şi combatere a
              eroziunii solului 1.154.094.000 1.154.094.000
     15 Silvicultura 305.129.260 146.747.000 451.876.260
     17 Prevenirea şi
              combaterea bolilor
              la animale şi
              combaterea
              epizootiilor 290.000.000 290.000.000
     25 Servicii publice
              descentralizate 863.845.914 863.845.914
     50 Alte unităţi şi
              acţiuni din
              domeniul agricul-
              turii şi
              şilviculturii 328.493.685 47.678.500 376.172.185
6801 TRANSPORTURI ŞI
              COMUNICAŢII 15.554.695.173 7.832.407.000 23.387.102.173
        01 CHELTUIELI CURENTE 9.408.586.499 6.307.551.500 15.716.137.999
        02 CHELTUIELI DE
              PERSONAL 125.466.781 125.466.781
        20 CHELTUIELI
              MATERIALE ŞI
              SERVICII 116.924.093 116.924.093
        34 SUBVENŢII 12.842.027 12.842.027
        35 02 Subvenţii pe
              produse şi
              activităţi 12.842.027 12.842.027
        38 TRANSFERURI 9.153.353.598 6.307.551.500 15.460.905.098
        39 Transferuri
              consolidabile 29.355.000 29.355.000
        39 24 Transferuri către
              bugetele locale
              pentru aeroporturi
              de interes local 29.355.000 29.355.000
        40 Transferuri
              neconsolidabile 9.123.998.598 6.307.551.500 15.431.550.098
        40 02 Burse 24.000.000 24.000.000
        40 11 Contribuţii şi
              cotizaţii la
              organisme
              internaţionale 10.315.115 10.315.115
        40 24 Cheltuieli pentru
              susţinerea
              transportului
              feroviar public de
              călători 4.055.000.000 4.055.000.000
        40 55 Contribuţii la
              programe realizate
              cu finanţare
              internaţionala 3.468.683.483 6.307.551.500 9.776.234.983
        40 56 Transferuri pentru
              drumuri, cai
              ferate, aviaţie şi
              navigaţie 1.000.000.000 1.000.000.000
        40 80 Alte transferuri 1.000.000 1.000.000
        40 85 Transferuri pentru
              transportul de
              călători cu
              metroul 565.000.000 565.000.000
        70 CHELTUIELI DE
              CAPITAL 1.844.708.574 1.524.855.500 3.369.564.074
        84 RAMBURSĂRI DE
              CREDITE, PLĂŢI DE
              DOBÂNZI ŞI
              COMISIOANE LA
              CREDITE 4.301.400.100 4.301.400.100
        85 Rambursări de
              credite externe şi
              plăţi de dobânzi
              şi comisioane la
              creditele externe
              contractate de
              ordonatorii de
              credite 4.301.400.100 4.301.400.100
        85 01 Rambursări de
              credite externe 2.147.845.050 2.147.845.050
        85 02 Plăţi de dobânzi
              şi comisioane 2.153.555.050 2.153.555.050
     01 Administraţie
              centrală 1.292.313.235 1.142.000.000 2.434.313.235
     02 Aviaţie civilă 1.818.765.596 382.570.000 2.201.335.596
     03 Navigaţie civilă 720.626.100 1.147.710.000 1.868.336.100
     05 Drumuri şi poduri 3.537.967.483 1.941.400.000 5.479.367.483
     06 Transport feroviar 6.816.261.000 2.904.677.000 9.720.938.000
     07 Transport în comun 1.150.050.127 314.050.000 1.464.100.127
     08 Aeroporturi de
              interes local 29.355.000 29.355.000
     09 Aviaţie civilă
              finanţată din
              venituri cu
              destinaţie
              specială 166.345.000 166.345.000
     10 Comunicaţii 22.011.632 22.011.632
     50 Alte cheltuieli in
              domeniul
              transporturilor
              şi comunicaţiilor 1.000.000 1.000.000
6901 ALTE ACŢIUNI
              ECONOMICE 5.518.816.925 897.440.700 6.416.257.625
        01 CHELTUIELI CURENTE 5.266.448.032 897.440.700 6.163.888.732
        02 CHELTUIELI DE
              PERSONAL 125.666.813 125.666.813
        20 CHELTUIELI
              MATERIALE ŞI
              SERVICII 359.313.544 359.313.544
        34 SUBVENŢII 66.567.251 205.560.000 272.127.251
        35 01 Alocaţii de la
              buget pentru
              instituţii
              publice 65.565.465 205.560.000 271.125.465
        35 03 Subvenţii pentru
              acoperirea
              diferenţelor
              de preţ şi tarif 1.001.786 1.001.786
        38 TRANSFERURI 4.714.900.424 691.880.700 5.406.781.124
        40 Transferuri
              neconsolidabile 4.714.900.424 691.880.700 5.406.781.124
        40 11 Contribuţii şi
              cotizaţii la
              organisme
              internaţionale 5.272.670 5.272.670
        40 21 Plăţi efectuate in
              cadrul programelor
              de dezvoltare 992.125.094 992.125.094
        40 26 Transferuri
              aferente Fondului
              Naţional de
              Preaderare 2.628.698.000 2.628.698.000
        40 48 Meteorologie şi
              hidrologie 95.431.860 690.453.200 785.885.060
        40 49 Prevenirea şi
              combaterea
              inundatiilor
              şi ingheturilor 391.500 391.500
        40 51 Cooperare
              economică
              internaţionala 40.000.000 40.000.000
        40 55 Contribuţii la
              programe realizate
              cu finanţare
              internaţionala 62.981.300 1.427.500 64.408.800
        40 62 Stimularea
              exporturilor 800.000.000 800.000.000
        40 81 Fond de garantare
              a împrumuturilor
              pentru intreprin-
              deri mici şi
              mijlocii 50.000.000 50.000.000
        40 86 Programul de
              realizare a
              sistemului
              naţional
              antigrindina 40.000.000 40.000.000
        70 CHELTUIELI DE
              CAPITAL 114.637.983 114.637.983
        84 RAMBURSĂRI DE
              CREDITE, PLĂŢI DE
              DOBÂNZI ŞI
              COMISIOANE LA
              CREDITE 137.730.910 137.730.910
        85 Rambursări de
              credite externe şi
              plăţi de dobânzi
              şi comisioane la
              creditele externe
              contractate de
              ordonatorii de
              credite 137.730.910 137.730.910
        85 01 Rambursări de
              credite externe 64.020.806 64.020.806
        85 02 Plăţi de dobânzi
              şi comisioane 73.710.104 73.710.104
     01 Administraţie
              centrală 1.221.396.327 206.987.500 1.428.383.827
     02 Rezerve materiale
              naţionale şi de
              mobilizare 303.627.633 303.627.633
     03 Prevenirea şi
              combaterea
              inundatiilor
              şi ingheturilor 1.368.717 1.368.717
     04 Meteorologie şi
              hidrologie 209.380.620 690.453.200 899.833.820
     05 Stimulare
              producţie de
              export şi a
              exportului 800.000.000 800.000.000
     06 Acţiuni de co-
              operare economică
              internaţionala 40.000.000 40.000.000
     07 Stimulare între-
              prinderi mici şi
              mijlocii 50.000.000 50.000.000
     10 Sistemul naţional
              antigrindina 40.000.000 40.000.000
     13 Promovarea şi
              dezvoltarea
              turismului 166.001.786 166.001.786
     18 Fondul Naţional de
              Preaderare 2.628.698.000 2.628.698.000
     50 Alte cheltuieli
              pentru acţiuni
              economice 58.343.842 58.343.842
7100 Partea a VI-a -
              ALTE ACŢIUNI 4.288.338.927 697.476.500 4.985.815.427
        01 CHELTUIELI CURENTE 3.626.080.385 340.581.294 3.966.661.679
        02 CHELTUIELI DE
              PERSONAL 757.380.259 1.311.373 758.691.632
        20 CHELTUIELI
              MATERIALE ŞI
              SERVICII 885.107.388 25.219.921 910.327.309
        34 SUBVENŢII 82.458.566 82.458.566
        35 01 Alocaţii de la
              buget pentru
              instituţii publice 10.558.566 10.558.566
        35 02 Subvenţii pe
              produse şi
              activităţi 71.900.000 71.900.000
        38 TRANSFERURI 1.901.134.172 314.050.000 2.215.184.172
        39 Transferuri
              consolidabile 1.299.850 1.299.850
        39 10 Transferuri din
              bugetul de stat
              către bugetul
              Fondului de
              asigurări sociale
              de sănătate
              reprezentând
              contribuţia
              datorată de
              persoanele care
              satisfac serviciul
              militar în termen 1.299.850 1.299.850
        40 Transferuri
              neconsolidabile 1.899.834.322 314.050.000 2.213.884.322
        40 11 Contribuţii şi
              cotizaţii la
              organisme
              internaţionale 51.549.894 51.549.894
        40 16 Fondul de
              cercetare
              -dezvoltare 533.496.801 533.496.801
        40 17 Fondul pentru
              stimularea
              inovarii 292.394.000 292.394.000
        40 27 Transferuri
              aferente Fondului
              Român de
              Dezvoltare Socială 66.521.500 314.050.000 380.571.500
        40 28 Executarea silită
              a creanţelor
              bugetare 15.000.000 15.000.000
        40 29 Despăgubiri
              civile, precum şi
              cheltuieli
              judiciare şi
              extrajudiciare
              derivate din
              acţiuni in
              reprezentarea
              intereselor
              statului, potrivit
              dispoziţiilor
              legale 394.200.000 394.200.000
        40 30 Onorariile pentru
              expertizele
              contabile dispuse
              în cadrul
              procesului penal 3.000.000 3.000.000
        40 35 Finanţarea
              partidelor
              politice 58.000.000 58.000.000
        40 55 Contribuţii la
              programe realizate
              cu finanţare
              internaţionala 344.000.000 344.000.000
        40 59 Transferuri pentru
              cercetare-
              dezvoltare
              (granturi) 81.672.127 81.672.127
        40 80 Alte transferuri 60.000.000 60.000.000
        70 CHELTUIELI DE
              CAPITAL 589.798.642 356.895.206 946.693.848
        84 RAMBURSĂRI DE
              CREDITE, PLĂŢI DE
              DOBÂNZI ŞI
              COMISIOANE LA
              CREDITE 72.459.900 72.459.900
        85 Rambursări de
              credite externe şi
              plăţi de dobânzi
              şi comisioane la
              creditele externe
              contractate de
              ordonatorii de
              credite 72.459.900 72.459.900
        85 01 Rambursări de
              credite externe 22.211.900 22.211.900
        85 02 Plăţi de dobânzi
              şi comisioane 50.248.000 50.248.000
7101 CERCETARE
              ŞTIINŢIFICĂ 2.680.889.587 2.680.889.587
        01 CHELTUIELI CURENTE 2.537.663.996 2.537.663.996
        02 CHELTUIELI DE
              PERSONAL 392.211.333 392.211.333
        20 CHELTUIELI
              MATERIALE ŞI
              SERVICII 781.669.219 781.669.219
        34 SUBVENŢII 10.558.566 10.558.566
        35 01 Alocaţii de la
              buget pentru
              instituţii publice 10.558.566 10.558.566
        38 TRANSFERURI 1.353.224.878 1.353.224.878
        39 Transferuri
              consolidabile 112.056 112.056
        39 10 Transferuri din
              bugetul de stat
              către bugetul
              Fondului de
              asigurări sociale
              de sănătate
              reprezentând
              contribuţia
              datorată de
              persoanele care
              satisfac serviciul
              militar în termen 112.056 112.056
        40 Transferuri
              neconsolidabile 1.353.112.822 1.353.112.822
        40 11 Contribuţii şi
              cotizaţii la
              organisme
              internaţionale 51.549.894 51.549.894
        40 16 Fondul de
              cercetare-
              dezvoltare 533.496.801 533.496.801
        40 17 Fondul pentru
              stimularea
              inovarii 292.394.000 292.394.000
        40 55 Contribuţii la
              programe realizate
              cu finanţare
              internaţionala 344.000.000 344.000.000
        40 59 Transferuri pentru
              cercetare-
              dezvoltare
              (granturi) 81.672.127 81.672.127
        40 80 Alte transferuri 50.000.000 50.000.000
        70 CHELTUIELI DE
              CAPITAL 143.225.591 143.225.591
     01 Administraţie
              centrală 84.729.000 84.729.000
     02 Cercetare
              fundamentală 346.819.749 346.819.749
     03 Cercetare
              aplicativa şi
              experimentală 2.004.986.364 2.004.986.364
     50 Alte instituţii şi
              acţiuni pentru
              cercetare
              ştiinţifică 244.354.474 244.354.474
7201 ALTE ACŢIUNI 1.607.449.340 697.476.500 2.304.925.840
        01 CHELTUIELI CURENTE 1.088.416.389 340.581.294 1.428.997.683
        02 CHELTUIELI DE
              PERSONAL 365.168.926 1.311.373 366.480.299
        20 CHELTUIELI
              MATERIALE ŞI
              SERVICII 103.438.169 25.219.921 128.658.090
        34 SUBVENŢII 71.900.000 71.900.000
        35 02 Subvenţii pe
              produse şi
              activităţi 71.900.000 71.900.000
        38 TRANSFERURI 547.909.294 314.050.000 861.959.294
        39 Transferuri
              consolidabile 1.187.794 1.187.794
        39 10 Transferuri din
              bugetul de stat
              către bugetul
              Fondului de
              asigurări sociale
              de sănătate
              reprezentând
              contribuţia
              datorată de
              persoanele care
              satisfac serviciul
              militar în termen 1.187.794 1.187.794
        40 Transferuri
              neconsolidabile 546.721.500 314.050.000 860.771.500
        40 27 Transferuri
              aferente Fondului
              Român de
              Dezvoltare Socială 66.521.500 314.050.000 380.571.500
        40 28 Executarea silită
              a creanţelor
              bugetare 15.000.000 15.000.000
        40 29 Despăgubiri
              civile, precum şi
              cheltuieli
              judiciare şi
              extrajudiciare
              derivate din
              acţiuni in
              reprezentarea
              intereselor
              statului, potrivit
              dispoziţiilor
              legale 394.200.000 394.200.000
        40 30 Onorariile pentru
              expertizele
              contabile dispuse
              în cadrul
              procesului penal 3.000.000 3.000.000
        40 35 Finanţarea
              partidelor
              politice 58.000.000 58.000.000
        40 80 Alte transferuri 10.000.000 10.000.000
        70 CHELTUIELI DE
              CAPITAL 446.573.051 356.895.206 803.468.257
        84 RAMBURSĂRI DE
              CREDITE, PLĂŢI DE
              DOBÂNZI ŞI
              COMISIOANE LA
              CREDITE 72.459.900 72.459.900
        85 Rambursări de
              credite externe şi
              plăţi de dobânzi
              şi comisioane la
              creditele externe
              contractate de
              ordonatorii de
              credite 72.459.900 72.459.900
        85 01 Rambursări de
              credite externe 22.211.900 22.211.900
        85 02 Plăţi de dobânzi
              şi comisioane 50.248.000 50.248.000
     01 Administraţie
              centrală vamală şi
              unităţi
              teritoriale 276.145.751 276.145.751
     05 Sistemul naţional
              de decoraţii 25.000.000 25.000.000
     06 Cheltuieli pentru
              aplicarea
              tratatelor
              internaţionale 4.000.000 4.000.000
     07 Protecţie civilă 137.063.251 137.063.251
     08 Executarea silită
              a creanţelor
              bugetare 15.000.000 15.000.000
     10 Despăgubiri
              civile, precum si
              cheltuieli
              judiciare şi
              extrajudiciare
              derivate din
              acţiuni in
              reprezentarea
              intereselor
              statului potrivit
              dispoziţiilor
              legale 394.200.000 394.200.000
     11 Onorarii pentru
              expertizele
              contabile dispuse
              în cadrul
              procesului penal 3.000.000 3.000.000
     12 Dezvoltarea şi
              modernizarea
              punctelor de
              control pentru
              trecerea
              frontierei, precum
              şi a celorlalte
              unităţi vamale 490.890.900 369.151.500 860.042.400
     18 Măsuri active
              pentru combaterea
              somajului 14.275.000 14.275.000
     19 Zboruri speciale 71.900.000 71.900.000
     20 Fondul Român de
              Dezvoltare Socială 92.787.500 314.050.000 406.837.500
     50 Alte cheltuieli 97.461.938 97.461.938
8500 Partea a XI-a -
              TRANSFERURI 3.000.000.000 3.000.000.000
8501 TRANSFERURI DIN
              BUGETUL DE STAT 3.000.000.000 3.000.000.000
        01 CHELTUIELI CURENTE 3.000.000.000 3.000.000.000
        38 TRANSFERURI 3.000.000.000 3.000.000.000
        39 Transferuri
              consolidabile 3.000.000.000 3.000.000.000
        39 03 Transferuri din
              bugetul de stat
              către bugetele
              locale pentru
              investiţii
              finanţate parţial
              din împrumuturi
              externe 1.500.000.000 1.500.000.000
        39 04 Transferuri din
              bugetul de stat
              către bugetul
              asigurărilor
              sociale de stat 1.500.000.000 1.500.000.000
     03 Transferuri din
              bugetul de stat
              către bugetele
              locale pentru
              investiţii
              finanţate parţial
              din împrumuturi
              externe 1.500.000.000 1.500.000.000
     04 Transferuri din
              bugetul de stat
              către bugetul
              asigurărilor
              sociale de stat 1.500.000.000 1.500.000.000
8600 Partea a XII-a -
              ÎMPRUMUTURI
              ACORDATE 262.461.800 262.461.800
8601 ÎMPRUMUTURI 262.461.800 262.461.800
        79 ÎMPRUMUTURI
              ACORDATE 262.461.800 262.461.800
        80 02 Împrumuturi
              acordate pentru
              finalizarea unor
              obiective aprobate
              prin convenţii
              bilaterale şi
              acorduri inter-
              guvernamentale 210.219.000 210.219.000
        80 05 Împrumuturi
              acordate
              persoanelor care
              beneficiază de
              statutul de
              refugiat şi sunt
              lipsite de
              mijloace de
              existenta 1.760.880 1.760.880
        80 13 Microcredite
              acordate
              persoanelor fizice
              care desfăşoară
              activităţi pe cont
              propriu,
              aducătoare de
              venituri, in
              vederea
              întreţinerii
              materiale 50.481.920 50.481.920
     02 Împrumuturi pentru
              finalizarea unor
              obiective aprobate
              prin convenţii
              bilaterale şi
              acorduri inter-
              guvernamentale 210.219.000 210.219.000
     05 Împrumuturi
              acordate
              persoanelor care
              beneficiază de
              statutul de
              refugiat şi sunt
              lipsite de
              mijloace de
              existenta 1.760.880 1.760.880
     11 Microcredite
              acordate
              persoanelor fizice
              care desfăşoară
              activităţi pe cont
              propriu,
              aducătoare de
              venituri, in
              vederea
              întreţinerii
              materiale 50.481.920 50.481.920
8800 Partea a XIII-a -
              PLĂŢI DE DOBÂNZI
              ŞI ALTE CHELTUIELI 50.617.100.000 50.617.100.000
8801 DOBÂNZI AFERENTE
              DATORIEI PUBLICE
              ŞI ALTE CHELTUIELI 50.617.100.000 50.617.100.000
     01 Dobânzi aferente
              datoriei publice
              interne 31.201.000.000 31.201.000.000
     02 Dobânzi aferente
              datoriei publice
              externe 3.100.800.000 3.100.800.000
     03 Cheltuieli
              ocazionate de
              emisiunea şi
              plasarea
              titlurilor de stat
              şi de riscul
              garanţiilor date
              de stat, in
              condiţiile legii 7.803.900.000 7.803.900.000
     04 Diferenţe de curs
              aferente datoriei
              publice externe 2.597.100.000 2.597.100.000
     05 Diferenţe de curs
              aferente datoriei
              publice interne 1.716.000.000 1.716.000.000
     06 Rambursări de
              credite externe
              pentru importul de
              combustibili 3.969.900.000 3.969.900.000
     07 Dobânzi şi
              comisioane
              aferente
              creditului extern
              pentru importul de
              combustibili 228.400.000 228.400.000
9500 Partea a XV-a -
              FONDURI DE REZERVA 1.908.327.108 1.908.327.108
9501 FONDURI DE REZERVA 1.908.327.108 1.908.327.108
     01 Fond de rezerva
              bugetară la
              dispoziţia
              Guvernului 1.141.927.108 1.141.927.108
     02 Fond de
              intervenţie la
              dispoziţia
              Guvernului 650.000.000 650.000.000
     03 Fond la dispoziţia
              Guvernului
              României pentru
              relaţiile cu
              Republica Moldova 116.400.000 116.400.000
9901 DEFICIT -41.305.800.000 -21.407.749.906 -62.713.549.906

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    ANEXA 2

                          BUGETUL DE STAT PE ANUL 2001
                    - detalierea pe articole de cheltuieli -
                                                                   - mii lei -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Capi- S T A Program Intrări
tol u i l Denumirea 2001 de credite Total
      b t i indicatorilor externe
      c l n
      a u e
      p / a
      i A t
      t r
      o t
      l i
        c
        o
        l
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       A B 1 2 3 = 1+2
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5001 II. CHELTUIELI -
                  TOTAL 194.398.242.700 21.407.749.906 215.805.992.606
        01 CHELTUIELI CURENTE 166.832.087.842 10.549.086.689 177.381.174.531
        02 CHELTUIELI DE
              PERSONAL 28.494.799.507 23.407.140 28.518.206.647
        20 CHELTUIELI
              MATERIALE ŞI
              SERVICII 17.707.436.987 469.683.778 18.177.120.765
        34 SUBVENŢII 8.930.084.446 205.560.000 9.135.644.446
        35 01 Alocaţii de la
              buget pentru
              instituţii
              publice 4.666.055.633 205.560.000 4.871.615.633
        35 02 Subvenţii pe
              produse şi
              activităţi 2.745.027.027 2.745.027.027
        35 03 Subvenţii pentru
              acoperirea
              diferenţelor de
              preţ şi tarif 1.519.001.786 1.519.001.786
        36 PRIME 701.000.000 701.000.000
        38 TRANSFERURI 58.473.339.794 9.850.435.771 68.323.775.565
        39 Transferuri
              consolidabile 7.851.972.214 7.851.972.214
        39 03 Transferuri din
              bugetul de stat
              către bugetele
              locale pentru
              investiţii
              finanţate parţial
              din împrumuturi
              externe 1.500.000.000 1.500.000.000
        39 04 Transferuri din
              bugetul de stat
              către bugetul
              asigurărilor
              sociale de stat 1.500.000.000 1.500.000.000
        39 07 Transferuri din
              bugetul de stat
              către bugetele
              locale pentru
              susţinerea
              sistemului de
              protecţie a
              drepturilor
              copilului 1.712.200.000 1.712.200.000
        39 10 Transferuri din
              bugetul de stat
              către bugetul
              Fondului de
              asigurări sociale
              de sănătate
              reprezentând
              contribuţia
              datorată de
              persoanele care
              satisfac serviciul
              militar în termen 204.448.410 204.448.410
        39 11 Transferuri din
              bugetul de stat
              către bugetul
              Fondului de
              asigurări sociale
              de sănătate
              reprezentând
              contribuţia
              datorată de
              persoanele care
              executa o pedeapsa
              privativă de
              libertate sau
              arest preventiv 121.468.804 121.468.804
        39 14 Program privind
              pietruirea
              drumurilor
              comunale şi
              alimentarea cu apa
              a satelor 400.000.000 400.000.000
        39 15 Transferuri pentru
              susţinerea
              sistemului de
              protecţie a
              persoanelor cu
              handicap 1.699.200.000 1.699.200.000
        39 16 Contribuţia
              persoanelor
              asigurate pentru
              finanţarea
              ocrotirii
              sănătăţii 291.300.000 291.300.000
        39 19 Transferuri de la
              bugetul de stat
              către bugetele
              locale pentru
              construcţii de
              locuinţe 385.000.000 385.000.000
        39 20 Transferuri de la
              bugetul de stat
              către bugetele
              locale pentru
              finanţarea
              elaborării şi/sau
              a actualizării
              planurilor
              urbanistice
              generale şi a
              regulamentelor
              locale de urbanism 9.000.000 9.000.000
        39 24 Transferuri către
              bugetele locale
              pentru aeroporturi
              de interes local 29.355.000 29.355.000
        40 Transferuri
              neconsolidabile 50.621.367.580 9.850.435.771 60.471.803.351
        40 01 Locuinţe 500.000.000 500.000.000
        40 02 Burse 965.995.030 965.995.030
        40 03 Alocaţii şi alte
              ajutoare pentru
              copii 8.015.230.980 8.015.230.980
        40 04 Pensii şi ajutoare
              I.O.V.R., militari
              şi alte persoane 8.631.006.473 8.631.006.473
        40 08 Ajutoare sociale 40.000.000 40.000.000
        40 09 Alte ajutoare,
              alocaţii şi
              indemnizaţii 119.734.392 119.734.392
        40 11 Contribuţii şi
              cotizaţii la
              organisme
              internaţionale 631.966.619 631.966.619
        40 13 Diferenţa de
              dobânzi aferentă
              creditelor
              bancare,
              subventionata
              potrivit
              dispoziţiilor
              legale 3.000 3.000
        40 15 Plăţi
              compensatorii 586.243.527 586.243.527
        40 16 Fondul de
              cercetare-
              dezvoltare 533.496.801 533.496.801
        40 17 Fondul pentru
              stimularea
              inovarii 292.394.000 292.394.000
        40 19 Alocaţia
              suplimentară
              pentru familiile
              cu copii 1.029.300.000 1.029.300.000
        40 21 Plăţi efectuate in
              cadrul programelor
              de dezvoltare 992.125.094 992.125.094
        40 22 Cheltuieli pentru
              susţinerea
              programelor
              tehnice de
              conservare sau de
              închidere a
              minelor 450.000.000 464.223.000 914.223.000
        40 23 Protecţie socială
              ce se acorda
              pentru unele
              activităţi din
              sectorul minier 601.875.000 601.875.000
        40 24 Cheltuieli pentru
              susţinerea
              transportului
              feroviar public
              de călători 4.055.000.000 4.055.000.000
        40 26 Transferuri
              aferente Fondului
              Naţional de
              Preaderare 2.628.698.000 2.628.698.000
        40 27 Transferuri
              aferente Fondului
              Român de
              Dezvoltare Socială 66.521.500 314.050.000 380.571.500
        40 28 Executarea silită
              a creanţelor
              bugetare 15.000.000 15.0000.000
        40 29 Despăgubiri
              civile, precum şi
              cheltuieli
              judiciare şi
              extrajudiciare
              derivate din
              acţiuni in
              reprezentarea
              intereselor
              statului, potrivit
              dispoziţiilor
              legale 394.374.540 394.374.540
        40 30 Onorariile pentru
              expertizele
              contabile dispuse
              în cadrul
              procesului penal 3.220.000 3.220.000
        40 32 Sprijinirea
              organizaţiilor
              cetăţenilor
              aparţinând
              minorităţilor
              naţionale, altele
              decât cele care
              primesc subvenţii
              de la bugetul de
              stat, potrivit
              legii 94.000.000 94.000.000
        40 33 Proiecte de
              comunicare,
              informare publică
              şi promovarea
              imaginii şi
              intereselor
              româneşti peste
              hotare 27.254.997 27.254.997
        40 34 Sprijinirea
              activităţii
              romanilor de
              pretutindeni şi
              a organizaţiilor
              reprezentative ale
              acestora 7.000.000 7.000.000
        40 35 Finanţarea
              partidelor
              politice 58.000.000 58.000.000
        40 36 Finanţarea
              acţiunilor cu
              caracter
              ştiinţific şi
              social-cultural 2.500.000 2.500.000
        40 37 Finanţarea unor
              programe şi
              proiecte în cadrul
              Campaniei europene
              pentru combaterea
              rasismului,
              xenofobiei,
              antisemitismului
              şi intolerantei 800.000 800.000
        40 38 Finanţarea
              Ansamblului
              "Memorialul
              victimelor
              comunismului şi
              al rezistentei
              Sighet" 2.000.000 2.000.000
        40 39 Comenzi de stat
              pentru cărţi şi
              publicaţii 24.000.000 24.000.000
        40 40 Sprijin financiar
              pentru producerea
              şi distribuirea
              filmelor 12.900.000 12.900.000
        40 41 Asociaţii şi
              fundaţii 36.900.000 36.900.000
        40 42 Alocaţie de
              încredinţare şi
              plasament familial 191.600.000 191.600.000
        40 43 Ajutor anual
              pentru veteranii
              de război 63.000.000 63.000.000
        40 44 Programe pentru
              sănătate 1.120.686.959 1.120.686.959
        40 45 Programe pentru
              tineret 23.154.000 23.154.000
        40 46 Sprijin financiar
              pentru activitatea
              Comitetului
              Olimpic Român 41.270.000 41.270.000
        40 47 Cadastru imobiliar 35.000.000 35.000.000
        40 48 Meteorologie şi
              hidrologie 95.431.860 690.453.200 785.885.060
        40 49 Prevenirea şi
              combaterea
              inundatiilor şi a
              ingheturilor 391.500 391.500
        40 50 Cheltuieli pentru
              valorificarea
              cenusilor de
              pirita 40.000.000 40.000.000
        40 51 Cooperare
              economică
              internaţionala 185.646.000 185.646.000
        40 53 Sprijinirea
              producătorilor
              agricoli pentru
              terenuri agricole
              cultivate 5.000.000.000 5.000.000.000
        40 54 Cabaline din
              patrimoniul
              genetic naţional 25.400.000 25.400.000
        40 55 Contribuţii la
              programe realizate
              cu finanţare
              internaţionala 4.829.727.354 8.144.601.250 12.974.328.604
        40 56 Transferuri pentru
              drumuri, căi
              ferate, aviaţie şi
              navigaţie 1.000.000.000 1.000.000.000
        40 57 Transferuri pentru
              finanţarea de bază
              a învăţământului
              superior 3.600.000.000 3.600.000.000
        40 58 Transferuri pentru
              constituirea
              Fondului de
              garantare a
              creditelor bancare
              acordate
              studenţilor 3.000.000 3.000.000
        40 59 Transferuri pentru
              cercetare-
              dezvoltare
              (granturi) 81.672.127 81.672.127
        40 60 Transferuri pentru
              acţiuni de
              sănătate 803.412.471 803.412.471
        40 61 Susţinerea
              cultelor 40.000.000 40.000.000
        40 62 Stimularea
              exporturilor 800.000.000 800.000.000
        40 64 Fondul la
              dispoziţia
              primului-ministru
              pentru sprijinirea
              comunităţilor
              româneşti de
              pretutindeni 1.000.000 1.000.000
        40 66 Contribuţia
              statului la
              salarizarea
              personalului de
              cult 606.786.062 606.786.062
        40 68 Programe de
              protecţie socială
              şi integrare
              socioprofesionala
              a persoanelor cu
              handicap 25.000.000 25.000.000
        40 70 Susţinerea
              sistemului de
              protecţie a
              copilului 60.000.000 237.108.321 297.108.321
        40 75 Contribuţia
              statului care se
              aloca Patriarhiei
              Române pentru
              sprijinirea
              aşezămintelor
              Bisericii Ortodoxe
              Române din afară
              graniţelor 21.204.000 21.204.000
        40 79 Transferuri pentru
              aparatura medicală
              de mare
              performanta 5.000.000 5.000.000
        40 80 Alte transferuri 269.244.783 269.244.783
        40 81 Fond de garantare
              a împrumuturilor
              pentru intreprin-
              deri mici şi
              mijlocii 50.000.000 50.000.000
        40 82 Transferuri pentru
              acţiuni de
              ecologizare 123.750.000 123.750.000
        40 83 Transferuri către
              Consiliul Naţional
              de Formare
              Profesională a
              Adulţilor 2.683.568 2.683.568
        40 84 Finanţarea
              Ansamblului
              "Memorialul
              revoluţiei -
              Decembrie 1989"
              din municipiul
              Timişoara 2.500.000 2.500.000
        40 85 Transferuri pentru
              transportul de
              călători cu
              metroul 565.000.000 565.000.000
        40 86 Programul de
              realizare a
              sistemului
              naţional
              antigrindina 40.000.000 40.000.000
        40 87 Sume destinate
              finanţării
              programelor
              sportive realizate
              de structurile
              sportive de drept
              privat 100.000 100.000
        40 88 Transferuri către
              Consiliul Naţional
              al Persoanelor
              Varstnice 2.176.943 2.176.943
        40 89 Transferuri pentru
              sprijinirea
              proprietarilor
              de păduri 28.000.000 28.000.000
        40 91 Renta viageră 21.990.000 21.990.000
        49 DOBÂNZI 50.617.100.000 50.617.100.000
        50 01 Dobânzi aferente
              datoriei publice
              interne 31.201.000.000 31.201.000.000
        50 02 Dobânzi aferente
              datoriei publice
              externe 3.100.800.000 3.100.800.000
        50 03 Cheltuieli
              ocazionate de
              emisiunea şi
              plasarea
              titlurilor de stat
              şi de riscurile
              garanţiilor date
              de stat in
              condiţiile legii 7.803.900.000 7.803.900.000
        50 04 Diferenţe de curs
              aferente datoriei
              publice externe 2.597.100.000 2.597.100.000
        50 05 Diferenţe de curs
              aferente datoriei
              publice interne 1.716.000.000 1.716.000.000
        50 06 Rambursări de
              credite externe
              pentru importul de
              combustibili 3.969.900.000 3.969.900.000
        50 07 Dobânzi şi
              comisioane
              aferente
              creditului
              extern pentru
              importul de
              combustibili 228.400.000 228.400.000
        60 REZERVE 1.908.327.108 1.908.327.108
        70 CHELTUIELI DE
              CAPITAL 11.430.571.567 10.858.663.217 22.289.234.784
        79 ÎMPRUMUTURI
              ACORDATE 262.461.800 262.461.800
        80 02 Împrumuturi
              acordate pentru
              finalizarea unor
              obiective aprobate
              prin convenţii
              bilaterale şi
              acorduri inter-
              guvernamentale 210.219.000 210.219.000
        80 05 Împrumuturi
              acordate
              persoanelor care
              beneficiază de
              statutul de
              refugiat şi sunt
              lipsite de
              mijloace de
              existenta 1.760.880 1.760.880
        80 13 Microcredite
              acordate
              persoanelor fizice
              care desfăşoară
              activităţi pe cont
              propriu,
              aducătoare de
              venituri, in
              vederea
              întreţinerii
              materiale 50.481.920 50.481.920
        84 RAMBURSĂRI DE
              CREDITE, PLĂŢI
              DE DOBÂNZI ŞI
              COMISIOANE LA
              CREDITE 15.873.121.491 15.873.121.491
        85 Rambursări de
              credite externe
              şi plăţi de
              dobânzi şi
              comisioane la
              creditele externe
              contractate de
              ordonatorii de
              credite 15.873.121.491 15.873.121.491
        85 01 Rambursări de
              credite externe 10.632.260.598 10.632.260.598
        85 02 Plăţi de dobânzi
              şi comisioane 5.240.860.893 5.240.860.893
5101 AUTORITĂŢI PUBLICE 11.922.148.909 362.585.001 12.284.733.910
        01 CHELTUIELI CURENTE 10.167.027.136 305.857.578 10.472.884.714
        02 CHELTUIELI DE
              PERSONAL 7.244.186.673 285.500 7.244.472.173
        10 Cheltuieli cu
              salariile 4.927.284.097 4.927.284.097
        11 Contribuţii pentru
              asigurări sociale
              de stat 1.143.596.171 1.143.596.171
        12 Cheltuieli pentru
              constituirea
              Fondului pentru
              plata ajutorului
              de şomaj 229.727.181 229.727.181
        13 Deplasări,
              detaşări,
              transferări: 618.047.968 285.500 618.333.468
        13 01 - deplasări,
              detaşări,
              transferări in
              ţara 376.540.348 200.000 376.740.348
        13 02 - deplasări in
              străinătate 241.507.620 85.500 241.593.120
        14 Contribuţii pentru
              constituirea
              Fondului de
              asigurări sociale
              de sănătate 325.531.256 325.531.256
        20 CHELTUIELI
              MATERIALE ŞI
              SERVICII 2.256.059.227 25.096.878 2.281.156.105
        21 Drepturi cu
              caracter social 11.384.905 11.384.905
        22 Hrana 4.394.875 4.394.875
        23 Medicamente şi
              materiale sanitare 4.000.000 4.000.000
        24 Cheltuieli pentru
              întreţinere şi
              gospodărie 995.490.690 7.505.700 1.002.996.390
        25 Materiale şi
              prestări de
              servicii cu
              caracter
              funcţional 301.646.307 157.000 301.803.307
        26 Obiecte de
              inventar de mica
              valoare sau
              scurta durata şi
              echipament 66.895.491 61.878 66.957.369
        27 Reparaţii curente 155.035.681 1.770.100 156.805.781
        28 Reparaţii capitale 407.002.200 5.595.800 412.598.000
        29 Cărţi şi
              publicaţii 33.296.610 33.296.610
        30 Alte cheltuieli 268.612.468 10.006.400 278.618.868
        32 Fondul
              Preşedintelui 4.300.000 4.300.000
        33 Fondul Primului-
              ministru 4.000.000 4.000.000
        34 SUBVENŢII 29.632.490 29.632.490
        35 01 Alocaţii de la
              buget pentru
              instituţii publice 29.632.490 29.632.490
        38 TRANSFERURI 637.148.746 280.475.200 917.623.946
        40 Transferuri
              neconsolidabile 637.148.746 280.475.200 917.623.946
        40 11 Contribuţii şi
              cotizaţii la
              organisme
              internaţionale 493.164.303 493.164.303
        40 41 Asociaţii şi
              fundaţii 400.000 400.000
        40 55 Contribuţii la
              programe realizate
              cu finanţare
              internaţionala 143.584.443 280.475.200 424.059.643
        70 CHELTUIELI DE
              CAPITAL 1.243.815.636 56.727.423 1.300.543.059
        72 Investiţii ale
              instituţiilor
              publice 1.243.815.636 56.727.423 1.300.543.059
        84 RAMBURSĂRI DE
              CREDITE, PLĂŢI
              DE DOBÂNZI ŞI
              COMISIOANE
              LA CREDITE 511.306.137 511.306.137
        85 Rambursări de
              credite externe
              şi plăţi de
              dobânzi şi
              comisioane la
              creditele externe
              contractate de
              ordonatorii de
              credite 511.306.137 511.306.137
        85 01 Rambursări de
              credite externe 414.967.885 414.967.885
        85 02 Plăţi de dobânzi
              şi comisioane 96.338.252 96.338.252
5401 APĂRARE NAŢIONALĂ 17.748.817.688 3.177.973.800 20.926.791.488
        01 CHELTUIELI CURENTE 11.888.804.585 11.888.804.585
        02 CHELTUIELI DE
              PERSONAL 7.179.388.616 7.179.388.616
        10 Cheltuieli cu
              salariile 5.797.665.863 5.797.665.863
        11 Contribuţii pentru
              asigurări sociale
              de stat 592.122.968 592.122.968
        12 Cheltuieli pentru
              constituirea
              Fondului pentru
              plata ajutorului
              de şomaj 105.733.566 105.733.566
        13 Deplasări,
              detaşări,
              transferări: 285.000.000 285.000.000
        13 01 - deplasări,
              detaşări,
              transferări in
              ţara 110.000.000 110.000.000
        13 02 - deplasări in
              străinătate 175.000.000 175.000.000
        14 Contribuţii pentru
              constituirea
              Fondului de
              asigurări sociale
              de sănătate 398.866.219 398.866.219
        20 CHELTUIELI
              MATERIALE ŞI
              SERVICII 3.880.310.799 3.880.310.799
        21 Drepturi cu
              caracter social 645.895.615 645.895.615
        22 Hrana 1.820.836.734 1.820.836.734
        23 Medicamente şi
              materiale sanitare 13.818.500 13.818.500
        24 Cheltuieli pentru
              întreţinere şi
              gospodărie 439.384.532 439.384.532
        25 Materiale şi
              prestări de
              servicii cu
              caracter
              funcţional 772.557.800 772.557.800
        26 Obiecte de
              inventar de mica
              valoare sau
              scurta durata şi
              echipament 79.471.043 79.471.043
        27 Reparaţii curente 47.838.610 47.838.610
        28 Reparaţii capitale 27.927.250 27.927.250
        29 Cărţi şi
              publicaţii 2.455.950 2.455.950
        30 Alte cheltuieli 30.124.765 30.124.765
        38 TRANSFERURI 829.105.170 829.105.170
        39 Transferuri
              consolidabile 95.023.488 95.023.488
        39 10 Transferuri din
              bugetul de stat
              către bugetul
              Fondului de
              asigurări sociale
              de sănătate
              reprezentând
              contribuţia
              datorată de
              persoanele care
              satisfac serviciul
              militar în termen 95.023.488 95.023.488
        40 Transferuri
              neconsolidabile 734.081.682 734.081.682
        40 11 Contribuţii şi
              cotizaţii la
              organisme
              internaţionale 4.376.971 4.376.971
        40 15 Plăţi
              compensatorii 586.243.527 586.243.527
        40 60 Transferuri pentru
              acţiuni de
              sănătate 143.461.184 143.461.184
        70 CHELTUIELI DE
              CAPITAL 577.349.503 3.177.973.800 3.755.323.303
        72 Investiţii ale
              instituţiilor
              publice 577.349.503 3.177.973.800 3.755.323.303
        84 RAMBURSĂRI DE
              CREDITE, PLĂŢI
              DE DOBÂNZI ŞI
              COMISIOANE LA
              CREDITE 5.282.663.600 5.282.663.600
        85 Rambursări de
              credite externe
              şi plăţi de
              dobânzi şi
              comisioane la
              creditele externe
              contractate de
              ordonatorii de
              credite 5.282.663.600 5.282.663.600
        85 01 Rambursări de
              credite externe 4.423.879.600 4.423.879.600
        85 02 Plăţi de dobânzi
              şi comisioane 858.784.000 858.784.000
5501 ORDINE PUBLICĂ ŞI
              SIGURANŢĂ
              NAŢIONALĂ 19.166.562.246 2.009.126.600 21.175.688.846
        01 CHELTUIELI CURENTE 17.032.847.954 17.032.847.954
        02 CHELTUIELI DE
              PERSONAL 9.241.332.581 9.241.332.581
        10 Cheltuieli cu
              salariile 7.083.417.939 7.083.417.939
        11 Contribuţii pentru
              asigurări sociale
              de stat 258.984.902 258.984.902
        12 Cheltuieli pentru
              constituirea
              Fondului pentru
              plata ajutorului
              de şomaj 39.579.444 39.579.444
        13 Deplasări,
              detaşări,
              transferări: 125.783.712 125.783.712
        13 01 - deplasări,
              detaşări,
              transferări in
              ţara 94.863.712 94.863.712
        13 02 - deplasări in
              străinătate 30.920.000 30.920.000
        14 Contribuţii pentru
              constituirea
              Fondului de
              asigurări sociale
              de sănătate 393.248.364 393.248.364
        20 CHELTUIELI
              MATERIALE ŞI
              SERVICII 5.332.240.283 5.332.240.283
        21 Drepturi cu
              caracter social 260.599.180 260.599.180
        22 Hrana 2.134.078.850 2.134.078.850
        23 Medicamente şi
              materiale sanitare 34.440.696 34.440.696
        24 Cheltuieli pentru
              întreţinere şi
              gospodărie 473.535.454 473.535.454
        25 Materiale şi
              prestări de
              servicii cu
              caracter
              funcţional 310.470.912 310.470.912
        26 Obiecte de
              inventar de mica
              valoare sau scurta
              durata şi
              echipament 783.334.470 783.334.470
        27 Reparaţii curente 55.873.291 55.873.291
        28 Reparaţii capitale 49.062.113 49.062.113
        29 Cărţi şi
              publicaţii 2.760.782 2.760.782
        30 Alte cheltuieli 208.181.540 208.181.540
        34 SUBVENŢII 2.142.165.700 2.142.165.700
        35 01 Alocaţii de la
              buget pentru
              instituţii publice 2.142.165.700 2.142.165.700
        38 TRANSFERURI 317.109.390 317.109.390
        39 Transferuri
              consolidabile 222.807.768 222.807.768
        39 10 Transferuri din
              bugetul de stat
              către bugetul
              Fondului de
              asigurări sociale
              de sănătate
              reprezentând
              contribuţia
              datorată de
              persoanele care
              satisfac serviciul
              militar în termen 101.338.964 101.338.964
        39 11 Transferuri din
              bugetul de stat
              către bugetul
              Fondului de
              asigurări sociale
              de sănătate
              reprezentând
              contribuţia
              datorată de
              persoanele care
              executa o pedeapsa
              privativă de
              libertate sau
              arest preventiv 121.468.804 121.468.804
        40 Transferuri
              neconsolidabile 94.301.622 94.301.622
        40 09 Alte ajutoare,
              alocaţii şi
              indemnizaţii 100.000 100.000
        40 11 Contribuţii şi
              cotizaţii la
              organisme
              internaţionale 3.386.695 3.386.695
        40 29 Despăgubiri
              civile, precum şi
              cheltuieli
              judiciare şi
              extrajudiciare
              derivate din
              acţiuni in
              reprezentarea
              intereselor
              statului, potrivit
              dispoziţiilor
              legale 174.540 174.540
        40 30 Onorariile pentru
              expertizele
              contabile dispuse
              în cadrul
              procesului penal 220.000 220.000
        40 55 Contribuţii la
              programe realizate
              cu finanţare
              internaţionala 3.474.100 3.474.100
        40 60 Transferuri pentru
              acţiuni de
              sănătate 86.946.287 86.946.287
        70 CHELTUIELI DE
              CAPITAL 540.187.472 2.009.126.600 2.549.314.072
        72 Investiţii ale
              instituţiilor
              publice 540.187.472 2.009.126.600 2.549.314.072
        84 RAMBURSĂRI DE
              CREDITE, PLĂŢI
              DE DOBÂNZI ŞI
              COMISIOANE LA
              CREDITE 1.593.526.820 1.593.526.820
        85 Rambursări de
              credite externe
              şi plăţi
              de dobânzi şi
              comisioane la
              creditele
              externe
              contractate de
              ordonatorii
              de credite 1.593.526.820 1.593.526.820
        85 01 Rambursări de
              credite externe 964.062.130 964.062.130
        85 02 Plăţi de dobânzi
              şi comisioane 629.464.690 629.464.690
5701 ÎNVĂŢĂMÂNT 10.098.024.200 2.063.023.000 12.161.047.200
        01 CHELTUIELI
              CURENTE 8.412.849.567 759.721.667 9.172.571.234
        02 CHELTUIELI DE
              PERSONAL 1.706.674.486 20.999.667 1.727.674.153
        10 Cheltuieli cu
              salariile 1.291.709.673 1.291.709.673
        11 Contribuţii pentru
              asigurări sociale
              de stat 240.749.917 240.749.917
        12 Cheltuieli pentru
              constituirea
              Fondului
              pentru plata
              ajutorului de
              şomaj 48.106.913 48.106.913
        13 Deplasări,
              detaşări,
              transferări: 39.739.689 20.999.667 60.739.356
        13 01 - deplasări,
              detaşări,
              transferări
              în ţara 29.592.861 29.592.861
        13 02 - deplasări in
              străinătate 10.146.828 20.999.667 31.146.495
        14 Contribuţii pentru
              constituirea
              Fondului
              de asigurări
              sociale de
              sănătate 86.368.294 86.368.294
        20 CHELTUIELI
              MATERIALE ŞI
              SERVICII 1.193.471.500 310.472.000 1.503.943.500
        21 Drepturi cu
              caracter social 372.646.765 372.646.765
        22 Hrana 207.942.247 207.942.247
        23 Medicamente şi
              materiale sanitare 2.479.487 2.479.487
        24 Cheltuieli pentru
              întreţinere şi
              gospodărie 128.017.683 128.017.683
        25 Materiale şi
              prestări de
              servicii cu
              caracter
              funcţional 16.177.765 15.000.000 31.177.765
        26 Obiecte de
              inventar de mica
              valoare sau
              scurta durata
              şi echipament 42.822.334 42.822.334
        27 Reparaţii curente 25.391.315 25.391.315
        28 Reparaţii capitale 113.683.783 113.683.783
        29 Cărţi şi publicaţii 7.175.243 7.175.243
        30 Alte cheltuieli 48.734.878 295.472.000 344.206.878
        31 Manuale 228.400.000 228.400.000
        34 SUBVENŢII 600.000.000 600.000.000
        35 01 Alocaţii de la
              buget pentru
              instituţii publice 600.000.000 600.000.000
        38 TRANSFERURI 4.912.703.581 428.250.000 5.340.953.581
        39 Transferuri
              consolidabile 6.723.360 6.723.360
        39 10 Transferuri din
              bugetul de stat
              către bugetul
              Fondului de
              asigurări sociale
              de sănătate
              reprezentând
              contribuţia
              datorată de
              persoanele care
              satisfac
              serviciul militar
              în termen 6.723.360 6.723.360
        40 Transferuri
              neconsolidabile 4.905.980.221 428.250.000 5.334.230.221
        40 02 Burse 941.995.030 941.995.030
        40 55 Contribuţii la
              programe realizate
              cu finanţare
              internaţionala 356.148.750 428.250.000 784.398.750
        40 57 Transferuri pentru
              finanţarea de baza
              a învăţământului
              superior 3.600.000.000 3.600.000.000
        40 58 Transferuri pentru
              constituirea
              Fondului de
              garantare a
              creditelor
              bancare acordate
              studenţilor 3.000.000 3.000.000
        40 66 Contribuţia
              statului la
              salarizarea
              personalului
              de cult 2.996.658 2.996.658
        40 80 Alte transferuri 1.839.783 1.839.783
        70 CHELTUIELI DE
              CAPITAL 1.385.399.633 1.303.301.333 2.688.700.966
        72 Investiţii ale
              instituţiilor
              publice 1.385.399.633 1.303.301.333 2.688.700.966
        84 RAMBURSĂRI DE
              CREDITE, PLĂŢI
              DE DOBÂNZI ŞI
              COMISIOANE LA
              CREDITE 299.775.000 299.775.000
        85 Rambursări de
              credite externe
              şi plăţi de
              dobânzi şi
              comisioane la
              creditele
              externe
              contractate de
              ordonatorii de
              credite 299.775.000 299.775.000
        85 01 Rambursări de
              credite externe 60.811.500 60.811.500
        85 02 Plăţi de dobânzi
              şi comisioane 238.963.500 238.963.500
5801 SĂNĂTATE 7.042.441.131 1.162.121.755 8.204.562.886
        01 CHELTUIELI CURENTE 3.579.482.799 3.579.482.799
        02 CHELTUIELI DE
              PERSONAL 802.178.058 802.178.058
        10 Cheltuieli cu
              salariile 583.432.639 583.432.639
        11 Contribuţii pentru
              asigurări sociale
              de stat 143.080.446 143.080.446
        12 Cheltuieli pentru
              constituirea
              Fondului
              pentru plata
              ajutorului
              de şomaj 29.057.084 29.057.084
        13 Deplasări,
              detaşări,
              transferări: 5.773.966 5.773.966
        13 01 - deplasări,
              detaşări,
              transferări
              în ţara 4.928.265 4.928.265
        13 02 - deplasări in
              străinătate 845.701 845.701
        14 Contribuţii pentru
              constituirea
              Fondului
              de asigurări
              sociale de
              sănătate 40.833.923 40.833.923
        20 CHELTUIELI
              MATERIALE ŞI
              SERVICII 1.048.437.092 1.048.437.092
        21 Drepturi cu
              caracter social 622.872 622.872
        22 Hrana 120.048.274 120.048.274
        23 Medicamente şi
              materiale
              sanitare 202.257.044 202.257.044
        24 Cheltuieli pentru
              întreţinere şi
              gospodărie 143.625.885 143.625.885
        25 Materiale şi
              prestări de
              servicii cu
              caracter
              funcţional 380.763.026 380.763.026
        26 Obiecte de
              inventar de
              mica valoare
              sau scurta durata
              şi echipament 38.179.469 38.179.469
        27 Reparaţii curente 74.241.297 74.241.297
        28 Reparaţii capitale 7.785.809 7.785.809
        29 Cărţi şi publicaţii 1.929.939 1.929.939
        30 Alte cheltuieli 78.983.477 78.983.477
        34 SUBVENŢII 12.500.000 12.500.000
        35 01 Alocaţii de la
              buget pentru
              instituţii publice 12.500.000 12.500.000
        38 TRANSFERURI 1.716.367.649 1.716.367.649
        39 Transferuri
              consolidabile 17.928 17.928
        39 10 Transferuri din
              bugetul de stat
              către bugetul
              Fondului de
              asigurări
              sociale de
              sănătate
              reprezentând
              contribuţia
              datorată de
              persoanele
              care satisfac
              serviciul
              militar in
              termen 17.928 17.928
        40 Transferuri
              neconsolidabile 1.716.349.721 1.716.349.721
        40 11 Contribuţii şi
              cotizaţii la
              organisme
              internaţionale 12.874.553 12.874.553
        40 44 Programe pentru
              sănătate 1.120.686.959 1.120.686.959
        40 55 Contribuţii la
              programe realizate
              cu finanţare
              internaţionala 4.783.209 4.783.209
        40 60 Transferuri pentru
              acţiuni de sănătate 573.005.000 573.005.000
        40 79 Transferuri pentru
              aparatura medicală
              de mare performanta 5.000.000 5.000.000
        70 CHELTUIELI DE
              CAPITAL 908.618.382 1.162.121.755 2.070.740.137
        72 Investiţii ale
              instituţiilor
              publice 908.618.382 1.162.121.755 2.070.740.137
        84 RAMBURSĂRI DE
              CREDITE, PLĂŢI
              DE DOBÂNZI ŞI
              COMISIOANE LA
              CREDITE 2.554.339.950 2.554.339.950
        85 Rambursări de
              credite externe
              şi plăţi de
              dobânzi şi
              comisioane la
              creditele
              externe
              contractate de
              ordonatorii
              de credite 2.554.339.950 2.554.339.950
        85 01 Rambursări de
              credite externe 1.887.891.590 1.887.891.590
        85 02 Plăţi de dobânzi
              şi comisioane 666.448.360 666.448.360
5901 CULTURA, RELIGIE
              ŞI ACŢIUNI
              PRIVIND
              ACTIVITATEA
              SPORTIVA
              ŞI DE TINERET 3.296.540.484 71.375.000 3.367.915.484
        01 CHELTUIELI
              CURENTE 3.133.609.122 71.375.000 3.204.984.122
        02 CHELTUIELI DE
              PERSONAL 144.606.493 144.606.493
        10 Cheltuieli cu
              salariile 89.539.147 89.539.147
        11 Contribuţii pentru
              asigurări sociale
              de stat 21.937.090 21.937.090
        12 Cheltuieli pentru
              constituirea
              Fondului pentru
              plata ajutorului
              de şomaj 4.476.957 4.476.957
        13 Deplasări,
              detaşări,
              transferări: 22.385.557 22.385.557
        13 01 - deplasări,
              detaşări,
              transferări
              în ţara 8.388.904 8.388.904
        13 02 - deplasări in
              străinătate 13.996.653 13.996.653
        14 Contribuţii pentru
              constituirea
              Fondului de
              asigurări
              sociale de
              sănătate 6.267.742 6.267.742
        20 CHELTUIELI
              MATERIALE ŞI
              SERVICII 910.709.321 71.375.000 982.084.321
        24 Cheltuieli pentru
              întreţinere şi
              gospodărie 23.870.609 23.870.609
        25 Materiale şi
              prestări de
              servicii cu
              caracter
              funcţional 560.819.212 560.819.212
        26 Obiecte de
              inventar de
              mica valoare
              sau scurta
              durata şi
              echipament 1.530.976 1.530.976
        27 Reparaţii
              curente 2.051.739 2.051.739
        28 Reparaţii
              capitale 1.319.835 1.319.835
        29 Cărţi şi
              publicaţii 7.532.145 7.532.145
        30 Alte cheltuieli 313.584.805 71.375.000 384.959.805
        34 SUBVENŢII 1.094.388.287 1.094.388.287
        35 01 Alocaţii de la
              buget pentru
              instituţii publice 1.094.388.287 1.094.388.287
        38 TRANSFERURI 983.905.021 983.905.021
        39 Transferuri
              consolidabile 44.820 44.820
        39 10 Transferuri din
              bugetul de stat
              către bugetul
              Fondului de
              asigurări sociale
              de sănătate
              reprezentând
              contribuţia
              datorată de
              persoanele care
              satisfac
              serviciul militar
              în termen 44.820 44.820
        40 Transferuri
              neconsolidabile 983.860.201 983.860.201
        40 11 Contribuţii şi
              cotizaţii la
              organisme
              internaţionale 24.348.000 24.348.000
        40 13 Diferenţa de
              dobânzi aferentă
              creditelor bancare,
              subventionata
              potrivit
              dispoziţiilor
              legale 3.000 3.000
        40 32 Sprijinirea
              organizaţiilor
              cetăţenilor
              aparţinând
              minorităţilor
              naţionale,
              altele decât cele
              care primesc
              subvenţii de la
              bugetul de stat,
              potrivit legii 94.000.000 94.000.000
        40 33 Proiecte de
              comunicare,
              informare
              publică şi
              promovare a
              imaginii şi a
              intereselor
              româneşti peste
              hotare 27.254.997 27.254.997
        40 34 Sprijinirea
              activităţii
              romanilor de
              pretutindeni
              şi a organizaţiilor
              reprezentative
              ale acestora 7.000.000 7.000.000
        40 36 Finanţarea
              acţiunilor cu
              caracter
              ştiinţific şi
              social-cultural 2.500.000 2.500.000
        40 37 Finanţarea unor
              programe şi
              proiecte în cadrul
              Campaniei europene
              pentru combaterea
              rasismului, xenofobiei,
              antisemitismului şi
              intolerantei 800.000 800.000
        40 38 Finanţarea
              Ansamblului
              "Memorialul
              victimelor
              comunismului
              şi al rezistentei
              Sighet" 2.000.000 2.000.000
        40 39 Comenzi de stat
              pentru cărţi şi
              publicaţii 24.000.000 24.000.000
        40 40 Sprijin financiar
              pentru producerea
              şi distribuirea
              filmelor 12.900.000 12.900.000
        40 45 Programe pentru
              tineret 23.154.000 23.154.000
        40 46 Sprijin financiar
              pentru activitatea
              Comitetului Olimpic
              Român 41.270.000 41.270.000
        40 55 Contribuţii la
              programe realizate
              cu finanţare
              internaţionala 52.536.800 52.536.800
        40 61 Susţinerea cultelor 40.000.000 40.000.000
        40 64 Fondul la dispoziţia
              primului-ministru
              pentru sprijinirea
              comunităţilor
              româneşti de
              pretutindeni 1.000.000 1.000.000
        40 66 Contribuţia
              statului la
              salarizarea
              personalului
              de cult 603.789.404 603.789.404
        40 75 Contribuţia
              statului care
              se aloca
              Patriarhiei
              Române pentru
              sprijinirea
              aşezămintelor
              Bisericii Ortodoxe
              Române din afară
              graniţelor 21.204.000 21.204.000
        40 80 Alte transferuri 3.500.000 3.500.000
        40 84 Finanţarea
              Ansamblului
              "Memorialul
              revoluţiei -
              Decembrie 1989"
              din municipiul
              Timişoara 2.500.000 2.500.000
        40 87 Sume destinate
              finanţării
              programelor
              sportive realizate
              de structurile
              sportive de drept
              privat 100.000 100.000
        70 CHELTUIELI DE
              CAPITAL 153.795.362 153.795.362
        72 Investiţii ale
              instituţiilor
              publice 153.795.362 153.795.362
        84 RAMBURSĂRI DE
              CREDITE, PLĂŢI
              DE DOBÂNZI ŞI
              COMISIOANE LA
              CREDITE 9.136.000 9.136.000
        85 Rambursări de
              credite externe
              şi plăţi de
              dobânzi şi
              comisioane la
              creditele externe
              contractate de
              ordonatorii de
              credite 9.136.000 9.136.000
        85 02 Plăţi de dobânzi
              şi comisioane 9.136.000 9.136.000
6001 ASISTENŢĂ SOCIALĂ,
              ALOCAŢII, PENSII,
              AJUTOARE ŞI
              INDEMNIZAŢII 23.497.514.925 349.710.500 23.847.225.425
        01 CHELTUIELI CURENTE 23.401.838.835 275.438.900 23.677.277.735
        02 CHELTUIELI DE
              PERSONAL 224.577.778 810.600 225.388.378
        10 Cheltuieli cu
              salariile 165.158.139 165.158.139
        11 Contribuţii pentru
              asigurări sociale
              de stat 33.248.961 33.248.961
        12 Cheltuieli pentru
              constituirea
              Fondului pentru
              plata ajutorului
              de şomaj 8.257.907 8.257.907
        13 Deplasări,
              detaşări,
              transferări: 6.351.700 810.600 7.162.300
        13 01 - deplasări,
              detaşări,
              transferări
              în ţara 4.154.400 300.000 4.454.400
        13 02 - deplasări in
              străinătate 2.197.300 510.600 2.707.900
        14 Contribuţii pentru
              constituirea
              Fondului de
              asigurări sociale
              de sănătate 11.561.071 11.561.071
        20 CHELTUIELI
              MATERIALE ŞI
              SERVICII 1.130.860.933 37.519.979 1.168.380.912
        21 Drepturi cu
              caracter social 963.252.531 963.252.531
        22 Hrana 358.000 358.000
        23 Medicamente şi
              materiale
              sanitare 65.000 65.000
        24 Cheltuieli
              pentru întreţinere
              şi gospodărie 49.643.250 525.000 50.168.250
        25 Materiale şi
              prestări de
              servicii cu
              caracter
              funcţional 3.990.787 11.646.679 15.637.466
        26 Obiecte de
              inventar de mica
              valoare sau
              scurta durata şi
              echipament 3.856.870 420.000 4.276.870
        27 Reparaţii curente 14.101.696 14.101.696
        28 Reparaţii capitale 16.720.000 16.720.000
        29 Cărţi şi publicaţii 1.719.200 2.700.000 4.419.200
        30 Alte cheltuieli 77.153.599 22.228.300 99.381.899
        34 SUBVENŢII 13.072.768 13.072.768
        35 01 Alocaţii de la
              buget pentru
              instituţii publice 13.072.768 13.072.768
        38 TRANSFERURI 22.033.327.356 237.108.321 22.270.435.677
        39 Transferuri
              consolidabile 3.702.700.000 3.702.700.000
        39 07 Transferuri din
              bugetul de stat
              către bugetele
              locale pentru
              susţinerea
              sistemului de
              protecţie a
              drepturilor
              copilului 1.712.200.000 1.712.200.000
        39 15 Transferuri
              pentru susţinerea
              sistemului
              de protecţie a
              persoanelor cu
              handicap 1.699.200.000 1.699.200.000
        39 16 Contribuţia
              persoanelor
              asigurate
              pentru finanţarea
              ocrotirii sănătăţii 291.300.000 291.300.000
        40 Transferuri
              neconsolidabile 18.330.627.356 237.108.321 18.567.735.677
        40 03 Alocaţii şi alte
              ajutoare pentru
              copii 8.015.230.980 8.015.230.980
        40 04 Pensii şi ajutoare
              I.O.V.R., militari
              şi alte persoane 8.631.006.473 8.631.006.473
        40 08 Ajutoare sociale 40.000.000 40.000.000
        40 09 Alte ajutoare,
              alocaţii şi
              indemnizaţii 119.634.392 119.634.392
        40 11 Contribuţii
              şi cotizaţii
              la organisme
              internaţionale 3.000.000 3.000.000
        40 19 Alocaţia
              suplimentară
              pentru familiile
              cu copii 1.029.300.000 1.029.300.000
        40 41 Asociaţii şi
              fundaţii 36.500.000 36.500.000
        40 42 Alocaţie de
              încredinţare şi
              plasament familial 191.600.000 191.600.000
        40 43 Ajutor anual pentru
              veteranii de război 63.000.000 63.000.000
        40 55 Contribuţii la
              programe realizate
              cu finanţare
              internaţionala 4.900.000 4.900.000
        40 68 Programe de
              protecţie socială
              şi integrare
              socioprofesionala
              a persoanelor cu
              handicap 25.000.000 25.000.000
        40 70 Susţinerea
              sistemului de
              protecţie a
              copilului 60.000.000 237.108.321 297.108.321
        40 80 Alte transferuri 84.605.000 84.605.000
        40 83 Transferuri către
              Consiliul Naţional
              de Formare
              Profesională a
              Adulţilor 2.683.568 2.683.568
        40 88 Transferuri către
              Consiliul Naţional
              al Persoanelor
              Varstnice 2.176.943 2.176.943
        40 91 Renta viageră 21.990.000 21.990.000
        70 CHELTUIELI DE
              CAPITAL 57.704.590 74.271.600 131.976.190
        72 Investiţii ale
              instituţiilor
              publice 57.704.590 74.271.600 131.976.190
        84 RAMBURSĂRI DE
              CREDITE, PLĂŢI
              DE DOBÂNZI ŞI
              COMISIOANE LA
              CREDITE 37.971.500 37.971.500
        85 Rambursări de
              credite externe
              şi plăţi de
              dobânzi şi
              comisioane la
              creditele
              externe
              contractate de
              ordonatorii de
              credite 37.971.500 37.971.500
        85 01 Rambursări de
              credite externe 8.279.500 8.279.500
        85 02 Plăţi de dobânzi
              şi comisioane 29.692.000 29.692.000
6301 SERVICII ŞI
              DEZVOLTARE PUBLICĂ
              ŞI LOCUINŢE 3.174.552.013 1.079.218.550 4.253.770.563
        01 CHELTUIELI CURENTE 1.523.259.339 1.079.218.550 2.602.477.889
        38 TRANSFERURI 1.523.259.339 1.079.218.550 2.602.477.889
        39 Transferuri
              consolidabile 794.000.000 794.000.000
        39 14 Program privind
              pietruirea
              drumurilor
              comunale şi
              alimentarea cu
              apa a satelor 400.000.000 400.000.000
        39 19 Transferuri de la
              bugetul de stat
              către bugetele
              locale pentru
              construcţii de
              locuinţe 385.000.000 385.000.000
        39 20 Transferuri de la
              bugetul de stat
              către bugetele
              locale pentru
              finanţarea
              elaborării şi/sau
              a actualizării
              planurilor
              urbanistice
              generale şi a
              regulamentelor
              locale de urbanism 9.000.000 9.000.000
        40 Transferuri
              neconsolidabile 729.259.339 1.079.218.550 1.808.477.889
        40 01 Locuinţe 500.000.000 500.000.000
        40 47 Cadastru
              imobiliar 35.000.000 35.000.000
        40 55 Contribuţii la
              programe
              realizate
              cu finanţare
              internaţionala 194.259.339 1.079.218.550 1.273.477.889
        70 CHELTUIELI DE
              CAPITAL 798.332.874 798.332.874
        72 Investiţii ale
              instituţiilor
              publice 798.332.874 798.332.874
        84 RAMBURSĂRI DE
              CREDITE, PLĂŢI
              DE DOBÂNZI ŞI
              COMISIOANE LA
              CREDITE 852.959.800 852.959.800
        85 Rambursări de
              credite externe
              şi plăţi de dobânzi
              şi comisioane la
              creditele externe
              contractate de
              ordonatorii de
              credite 852.959.800 852.959.800
        85 01 Rambursări de
              credite externe 533.199.800 533.199.800
        85 02 Plăţi de dobânzi
              şi comisioane 319.760.000 319.760.000
6401 MEDIU ŞI APE 1.499.765.481 1.046.643.000 2.546.408.481
        01 CHELTUIELI CURENTE 322.282.475 322.282.475
        02 CHELTUIELI DE
              PERSONAL 206.328.791 206.328.791
        10 Cheltuieli cu
              salariile 146.076.331 146.076.331
        11 Contribuţii pentru
              asigurări sociale
              de stat 35.788.701 35.788.701
        12 Cheltuieli pentru
              constituirea
              Fondului pentru
              plata ajutorului
              de şomaj 7.303.817 7.303.817
        13 Deplasări,
              detaşări,
              transferări: 6.934.599 6.934.599
        13 01 - deplasări,
              detaşări,
              transferări în ţara 4.434.599 4.434.599
        13 02 - deplasări in
              străinătate 2.500.000 2.500.000
        14 Contribuţii pentru
              constituirea
              Fondului de
              asigurări sociale
              de sănătate 10.225.343 10.225.343
        20 CHELTUIELI
              MATERIALE ŞI
              SERVICII 49.640.954 49.640.954
        24 Cheltuieli pentru
              întreţinere şi
              gospodărie 13.462.630 13.462.630
        25 Materiale şi
              prestări de
              servicii cu
              caracter
              funcţional 22.517.130 22.517.130
        26 Obiecte de
              inventar de mica
              valoare sau scurta
              durata şi echipament 1.270.800 1.270.800
        27 Reparaţii curente 2.328.160 2.328.160
        29 Cărţi şi publicaţii 1.484.260 1.484.260
        30 Alte cheltuieli 8.577.974 8.577.974
        38 TRANSFERURI 66.312.730 66.312.730
        40 Transferuri
              neconsolidabile 66.312.730 66.312.730
        40 11 Contribuţii şi
              cotizaţii la
              organisme
              internaţionale 8.647.650 8.647.650
        40 55 Contribuţii la
              programe realizate
              cu finanţare
              internaţionala 8.915.080 8.915.080
        40 82 Transferuri pentru
              acţiuni de
              ecologizare 48.750.000 48.750.000
        70 CHELTUIELI DE
              CAPITAL 1.142.081.006 1.046.643.000 2.188.724.006
        72 Investiţii ale
              instituţiilor
              publice 90.500.000 90.500.000
        73 Investiţii ale
              regiilor autonome,
              societăţilor
              şi companiilor
              naţionale şi ale
              societăţilor
              comerciale cu
              capital majoritar
              de stat 1.051.581.006 1.046.643.000 2.098.224.006
        84 RAMBURSĂRI DE
              CREDITE, PLĂŢI
              DE DOBÂNZI ŞI
              COMISIOANE LA
              CREDITE 35.402.000 35.402.000
        85 Rambursări de
              credite externe
              şi plăţi de dobânzi
              şi comisioane la
              creditele externe
              contractate de
              ordonatorii de
              credite 35.402.000 35.402.000
        85 02 Plăţi de dobânzi
              şi comisioane 35.402.000 35.402.000
6601 INDUSTRIE 6.084.137.951 464.223.000 6.548.360.951
        01 CHELTUIELI CURENTE 4.341.695.877 464.223.000 4.805.918.877
        02 CHELTUIELI DE
              PERSONAL 85.023.594 85.023.594
        10 Cheltuieli cu
              salariile 57.106.664 57.106.664
        11 Contribuţii pentru
              asigurări sociale
              de stat 13.991.133 13.991.133
        12 Cheltuieli pentru
              constituirea Fondului
              pentru plata
              ajutorului de şomaj 2.855.333 2.855.333
        13 Deplasări, detaşări,
              transferări: 7.072.998 7.072.998
        13 01 - deplasări,
              detaşări,
              transferări în ţara 928.598 928.598
        13 02 - deplasări în
              străinătate 6.144.400 6.144.400
        14 Contribuţii pentru
              constituirea Fondului
              de asigurări
              sociale de sănătate 3.997.466 3.997.466
        20 CHELTUIELI MATERIALE
              ŞI SERVICII 162.042.500 162.042.500
        24 Cheltuieli pentru
              întreţinere şi
              gospodărie 33.324.200 33.324.200
        25 Materiale şi prestări
              de servicii cu
              caracter funcţional 2.785.950 2.785.950
        26 Obiecte de inventar
              de mica valoare
              sau scurta durata
              şi echipament 846.750 846.750
        27 Reparaţii curente 1.688.200 1.688.200
        28 Reparaţii capitale 59.400 59.400
        29 Cărţi şi publicaţii 282.300 282.300
        30 Alte cheltuieli 123.055.700 123.055.700
        34 SUBVENŢII 2.662.460.000 2.662.460.000
        35 01 Alocaţii de la
              buget pentru
              instituţii
              publice 1.175.000 1.175.000
        35 02 Subvenţii pe
              produse şi
              activităţi 2.660.285.000 2.660.285.000
        35 03 Subvenţii pentru
              acoperirea
              diferenţelor
              de preţ şi tarif 1.000.000 1.000.000
        38 TRANSFERURI 1.432.169.783 464.223.000 1.896.392.783
        40 Transferuri
              neconsolidabile 1.432.169.783 464.223.000 1.896.392.783
        40 11 Contribuţii şi
              cotizaţii la
              organisme
              internaţionale 5.589.283 5.589.283
        40 22 Cheltuieli pentru
              susţinerea
              programelor
              tehnice de
              conservare sau de
              închidere
              a minelor 450.000.000 464.223.000 914.223.000
        40 23 Protecţie socială
              ce se acorda
              pentru unele
              activităţi din
              sectorul minier 601.875.000 601.875.000
        40 50 Cheltuieli pentru
              valorificarea
              cenusilor de
              pirita 40.000.000 40.000.000
        40 51 Cooperare economică
              internaţionala 145.646.000 145.646.000
        40 55 Contribuţii la
              programe realizate
              cu finanţare
              internaţionala 111.059.500 111.059.500
        40 80 Alte transferuri 3.000.000 3.000.000
        40 82 Transferuri pentru
              acţiuni de
              ecologizare 75.000.000 75.000.000
        70 CHELTUIELI DE
              CAPITAL 1.700.000.000 1.700.000.000
        72 Investiţii ale
              instituţiilor
              publice 10.567.500 10.567.500
        73 Investiţii ale
              regiilor autonome,
              societăţilor
              şi companiilor
              naţionale şi
              societăţilor
              comerciale cu
              capital majoritar
              de stat 1.689.432.500 1.689.432.500
        84 RAMBURSĂRI DE
              CREDITE, PLĂŢI
              DE DOBÂNZI ŞI
              COMISIOANE LA
              CREDITE 42.442.074 42.442.074
        85 Rambursări de
              credite externe
              şi plăţi de dobânzi
              şi comisioane la
              creditele externe
              contractate de
              ordonatorii de
              credite 42.442.074 42.442.074
        85 01 Rambursări de
              credite externe 11.732.337 11.732.337
        85 02 Plăţi de dobânzi
              şi comisioane 30.709.737 30.709.737
6701 AGRICULTURA ŞI
              SILVICULTURA 9.717.997.739 194.425.500 9.912.423.239
        01 CHELTUIELI CURENTE 9.201.848.129 47.678.500 9.249.526.629
        02 CHELTUIELI DE
              PERSONAL 651.988.584 651.988.584
        10 Cheltuieli cu
              salariile 465.705.923 465.705.923
        11 Contribuţii pentru
              asigurări sociale
              de stat 114.097.950 114.097.950
        12 Cheltuieli pentru
              constituirea
              Fondului pentru
              plata ajutorului
              de şomaj 23.285.296 23.285.296
        13 Deplasări,
              detaşări,
              transferări 16.300.000 16.300.000
        13 01 - deplasări,
              detaşări,
              transferări
              în ţara 14.100.000 14.100.000
        13 02 - deplasări in
              străinătate 2.200.000 2.200.000
        14 Contribuţii pentru
              constituirea
              Fondului de
              asigurări sociale
              de sănătate 32.599.415 32.599.415
        20 CHELTUIELI
              MATERIALE ŞI
              SERVICII 382.319.353 382.319.353
        22 Hrana 969.000 969.000
        23 Medicamente şi
              materiale sanitare 56.834.085 56.834.085
        24 Cheltuieli pentru
              întreţinere şi
              gospodărie 55.054.064 55.054.064
        25 Materiale şi
              prestări de
              servicii cu
              caracter
              funcţional 253.485.401 253.485.401
        26 Obiecte de inventar
              de mica valoare
              sau scurta durata
              şi echipament 2.206.770 2.206.770
        27 Reparaţii curente 2.020.365 2.020.365
        28 Reparaţii capitale 8.291.210 8.291.210
        29 Cărţi şi publicaţii 1.027.543 1.027.543
        30 Alte cheltuieli 2.430.915 2.430.915
        34 SUBVENŢII 2.213.997.357 2.213.997.357
        35 01 Alocaţii de la
              buget pentru
              instituţii publice 696.997.357 696.997.357
        35 03 Subvenţii pentru
              acoperirea
              diferenţelor
              de preţ şi tarif 1.517.000.000 1.517.000.000
        36 PRIME 701.000.000 701.000.000
        37 Prime acordate
              producătorilor
              agricoli 701.000.000 701.000.000
        38 TRANSFERURI 5.252.542.835 47.678.500 5.300.221.335
        40 Transferuri
              neconsolidabile 5.252.542.835 47.678.500 5.300.221.335
        40 11 Contribuţii şi
              cotizaţii la
              organisme
              internaţionale 9.441.485 9.441.485
        40 53 Sprijinirea
              producătorilor
              agricoli pentru
              terenuri agricole
              cultivate 5.000.000.000 5.000.000.000
        40 54 Cabaline din
              patrimoniul
              genetic naţional 25.400.000 25.400.000
        40 55 Contribuţii la
              programe realizate
              cu finanţare
              internaţionala 74.401.350 47.678.500 122.079.850
        40 80 Alte transferuri 115.300.000 115.300.000
        40 89 Transferuri pentru
              sprijinirea
              proprietarilor
              de păduri 28.000.000 28.000.000
        70 CHELTUIELI DE
              CAPITAL 374.141.910 146.747.000 520.888.910
        72 Investiţii ale
              instituţiilor
              publice 126.120.000 126.120.000
        73 Investiţii ale
              regiilor autonome,
              societăţilor
              şi companiilor
              naţionale şi
              societăţilor
              comerciale cu
              capital majoritar
              de stat 248.021.910 146.747.000 394.768.910
        84 RAMBURSĂRI DE
              CREDITE, PLĂŢI
              DE DOBÂNZI ŞI
              COMISIOANE LA
              CREDITE 142.007.700 142.007.700
        85 Rambursări de
              credite externe
              şi plăţi de dobânzi
              şi comisioane la
              creditele externe
              contractate de
              ordonatorii de
              credite 142.007.700 142.007.700
        85 01 Rambursări de
              credite externe 93.358.500 93.358.500
        85 02 Plăţi de dobânzi
              şi comisioane 48.649.200 48.649.200
6801 TRANSPORTURI ŞI
              COMUNICAŢII 15.554.695.173 7.832.407.000 23.387.102.173
        01 CHELTUIELI CURENTE 9.408.586.499 6.307.551.500 15.716.137.999
        02 CHELTUIELI DE
              PERSONAL 125.466.781 125.466.781
        10 Cheltuieli cu
              salariile 88.325.967 88.325.967
        11 Contribuţii pentru
              asigurări sociale
              de stat 21.639.862 21.639.862
        12 Cheltuieli pentru
              constituirea
              Fondului pentru
              plata ajutorului
              de şomaj 4.416.298 4.416.298
        13 Deplasări,
              detaşări,
              transferări 4.901.836 4.901.836
        13 01 - deplasări,
              detaşări,
              transferări
              în ţara 2.391.340 2.391.340
        13 02 - deplasări
              în străinătate 2.510.496 2.510.496
        14 Contribuţii pentru
              constituirea Fondului
              de asigurări sociale
              de sănătate 6.182.818 6.182.818
        20 CHELTUIELI MATERIALE
  &n