Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
LEGE nr. 213 din 15 noiembrie 2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protectie
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 213 din 15 noiembrie 2011  pentru modificarea si completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protectie    Twitter Facebook
Cautare document

LEGE nr. 213 din 15 noiembrie 2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protectie

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 825 din 22 noiembrie 2011

    Parlamentul României adoptã prezenta lege.

    ART. I
    Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 21 mai 2002, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:

    1. Articolul 1 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 1. - Prevederile prezentei legi se aplicã perdelelor forestiere de protecţie, astfel cum sunt definite la pct. 23 din anexa la Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificãrile şi completãrile ulterioare."

    2. Articolul 4 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 4. - (1) Reţeaua de perdele forestiere de protecţie formeazã Sistemul naţional al perdelelor forestiere de protecţie.
    (2) Potrivit prezentei legi, realizarea Sistemului naţional al perdelelor forestiere de protecţie se declarã de utilitate publicã.
    (3) Autoritatea publicã centralã care rãspunde de silviculturã asigurã realizarea Sistemului naţional al perdelelor forestiere de protecţie."

    3. Articolul 5 se abrogã.

    4. La articolul 7, dupã alineatul (5) se introduc douã noi alineate, alineatele (6) şi (7), cu urmãtorul cuprins:
    "(6) În cazul înfiinţãrii perdelelor forestiere de protecţie în cadrul unei arii naturale protejate se vor respecta prevederile legale privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sãlbatice.
    (7) În cazul în care terenurile pe care se instaleazã perdelele forestiere de protecţie sunt incluse pe lista siturilor contaminate, se vor respecta prevederile legale referitoare la protecţia solului şi subsolului."

    5. Articolul 8 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 8. - (1) Necesitatea înfiinţãrii perdelelor forestiere de protecţie se fundamenteazã pe bazã de studii întocmite de institute de cercetare silvicã, ale cãror servicii se achiziţioneazã în condiţiile legislaţiei privind achiziţiile publice. Studiile efectuate sunt supuse avizãrii Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice «Gheorghe Ionescu-Şişeşti»".
    (2) Întocmirea documentaţiilor tehnico-economice pentru înfiinţarea perdelelor forestiere de protecţie se face de persoane juridice atestate potrivit legii, ale cãror servicii se achiziţioneazã în condiţiile legislaţiei privind achiziţiile publice.
    (3) Execuţia perdelelor forestiere de protecţie se face în baza studiilor tehnico-economice care cuprind în mod obligatoriu:
    a) elementele tehnice necesare în vederea instalãrii perdelelor forestiere de protecţie: orientarea, lãţimea şi distanţa dintre perdelele forestiere de protecţie, schemele de plantare, speciile indicate pentru împãduriri;
    b) lucrãrile de întreţinere pânã la declararea închiderii stãrii de masiv;
    c) investiţia specificã pentru fiecare tip de perdea forestierã de protecţie, precum şi alte date necesare;
    d) identificarea proprietarilor;
    e) planurile de amplasare a perdelelor forestiere de protecţie;
    f) documentaţia cadastralã întocmitã în sistem stereografic de proiecţie 1970, avizatã de cãtre oficiul de cadastru şi publicitate imobiliarã în a cãrui razã teritorialã sunt situate imobilele, cu atribuire de numere cadastrale. La cererea proprietarilor, pentru imobilele respective se vor deschide cãrţi funciare, conform reglementãrilor în vigoare.
    (4) La solicitarea autoritãţii publice centrale care rãspunde de silviculturã, prin structurile silvice teritoriale ale acesteia, se va nota în cartea funciarã faptul cã imobilul este supus procedurii de împãdurire conform prevederilor prezentei legi.
    (5) Prin imobil, în sensul prezentei legi, se înţelege terenul agricol pe care se înfiinţeazã perdele forestiere de protecţie.
    (6) Radierea notãrii din cartea funciarã se face la solicitarea autoritãţii publice centrale care rãspunde de silviculturã prin structurile silvice teritoriale, în urma finalizãrii procedurii sau a renunţãrii la efectuarea investiţiilor.
    (7) Avizarea documentaţiilor tehnico-economice pentru înfiinţarea perdelelor forestiere de protecţie se face de comisia tehnico-economicã constituitã la nivelul autoritãţii publice centrale care rãspunde de silviculturã.
    (8) Executarea perdelelor forestiere de protecţie în siturile Natura 2000 se face dupã obţinerea actului de reglementare care va rezulta în urma procedurii de evaluare adecvatã."

    6. La articolul 9, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 9. - (1) Înfiinţarea perdelelor forestiere de protecţie este obligatorie pentru persoanele fizice şi juridice ale cãror suprafeţe au fost cuprinse în documentaţiile prevãzute la art. 8 alin. (2)."

    7. La articolul 9, alineatele (3) şi (4) se abrogã.

    8. Dupã articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 9^1, cu urmãtorul cuprins:
    "Art. 9^1. - (1) Realizarea Sistemului naţional al perdelelor forestiere de protecţie, indiferent de titularii dreptului de proprietate, se face cu acordul scris al acestora, în condiţiile prevãzute de art. 101 din Legea nr. 46/2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (2) În situaţia prevãzutã la alin. (1), titularii dreptului de proprietate vor fi notificaţi de cãtre structurile teritoriale de specialitate ale autoritãţii publice centrale care rãspunde de silviculturã, cu privire la:
    a) necesitatea, utilitatea publicã şi amplasamentul perdelelor forestiere de protecţie;
    b) posibilitatea de a-şi exprima acordul pentru înfiinţarea perdelei forestiere de protecţie, urmând sã rãmânã în continuare proprietari şi sã beneficieze de compensaţia prevãzutã la art. 101 din Legea nr. 46/2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    c) posibilitatea declanşãrii procedurii de expropriere pentru cauzã de utilitate publicã, în cazul în care nu îşi exprimã acordul.
    (3) Titularii dreptului de proprietate vor fi informaţi despre realizarea Sistemului naţional al perdelelor forestiere de protecţie de cãtre structurile teritoriale de specialitate ale autoritãţii publice centrale care rãspunde de silviculturã, prin afişare pe site-ul instituţiei.
    (4) Exprimarea în scris a acordului de cãtre titularii dreptului de proprietate se face în termen de 45 de zile de la data notificãrii acestora, prin procedura prevãzutã la alin. (2).
    (5) Acordul scris este însoţit de un document doveditor al dreptului de proprietate. Prevederile art. 8 alin. (2) se aplicã în mod corespunzãtor.
    (6) În situaţia în care titularii dreptului de proprietate nu îşi exprimã acordul pentru realizarea lucrãrilor prevãzute la alin. (3), se demareazã procedura de expropriere pentru cauzã de utilitate publicã, în condiţiile prezentei legi, expropriator fiind statul român prin Regia Naţionalã a Pãdurilor - Romsilva."

    9. Articolul 10 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 10. - Terenurile pe care se instaleazã perdelele forestiere de protecţie au destinaţie silvicã şi se introduc în amenajamente silvice în termen de 90 de zile de la recepţia lucrãrilor de împãdurire."

    10. Dupã articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 10^1, cu urmãtorul cuprins:
    "Art. 10^1. - Recepţia lucrãrilor de realizare a Sistemului naţional al perdelelor forestiere de protecţie se face cu participarea obligatorie a:
    a) deţinãtorului terenului;
    b) reprezentantului structurii teritoriale de specialitate silvicã a autoritãţii publice centrale care rãspunde de silviculturã;
    c) reprezentantului unitãţii specializate pentru executarea lucrãrilor de împãdurire."

    11. Dupã articolul 10^1 se introduce un nou capitol, capitolul II^1 "Procedura de expropriere", cuprinzând articolele 10^2-10^13, cu urmãtorul cuprins:
    "CAPITOLUL II^1
    Procedura de expropriere
    Art. 10^2. - (1) Pentru fiecare imobil supus exproprierii, expropriatorul întocmeşte o documentaţie tehnico-economicã ce cuprinde:
    a) documentaţia cadastralã;
    b) confirmarea cã titularul dreptului de proprietate nu şi-a exprimat acordul prevãzut la art. 9^1 alin. (4).
    (2) La nivelul unitãţii administrativ-teritoriale se întocmeşte planul cu amplasamentul lucrãrii care conţine imobilele expropriate şi numerele cadastrale atribuite, avizat de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliarã.
    (3) Conţinutul documentaţiilor cadastrale se stabileşte pe bazã de protocol între autoritatea publicã centralã care rãspunde de silviculturã şi Agenţia Naţionalã de Cadastru şi Publicitate Imobiliarã.
    (4) Planul cu amplasamentul lucrãrii se întocmeşte pe fiecare unitate administrativ-teritorialã şi se avizeazã de cãtre Agenţia Naţionalã de Cadastru şi Publicitate Imobiliarã, prin unitãţile sale subordonate. Dupã atribuirea numerelor cadastrale tuturor imobilelor supuse exproprierii, planul cu amplasamentul lucrãrii va conţine numerele cadastrale alocate imobilelor în cauzã.
    (5) Planul cu amplasamentul lucrãrii însoţit de un centralizator cuprinzând numele proprietarilor, adresa imobilului, suprafaţa imobilului, numãrul cadastral, numãrul de carte funciarã şi oferta de despãgubire se aduce la cunoştinţa publicã de comisia prevãzutã la art. 10^5 alin. (1) prin afişarea la sediul consiliului local respectiv, unde va rãmâne afişat pânã la finalizarea procedurii de expropriere, precum şi prin afişarea pe pagina proprie de internet a expropriatorului.
    Art. 10^3. - (1) Imobilele supuse exproprierii pentru realizarea perdelelor forestiere de protecţie se evalueazã prin experţi evaluatori autorizaţi, ale cãror servicii se achiziţioneazã potrivit legislaţiei privind achiziţiile publice.
    (2) Toate cheltuielile pentru dobândirea imobilelor prevãzute la alin. (1), inclusiv cele aflate pe rolul instanţelor judecãtoreşti, se suportã de la bugetul de stat prin bugetul autoritãţii publice centrale care rãspunde de silviculturã.
    Art. 10^4. - (1) Pe baza documentaţiilor prevãzute la art. 10^2 alin. (1), Guvernul aprobã, prin hotãrâre, declanşarea procedurii de expropriere, darea în administrare expropriatorului a tuturor imobilelor delimitate în planul cu amplasamentul lucrãrii pe fiecare unitate administrativ-teritorialã, suma globalã a despãgubirilor estimatã de cãtre expropriator pe baza unui raport de evaluare întocmit de experţi evaluatori autorizaţi şi termenul în care aceasta se vireazã expropriatorului.
    (2) Este interzisã emiterea de autorizaţii de construire şi de acte administrative pe imobilele cuprinse în hotãrârea Guvernului prevãzutã la alin. (1), dupã intrarea în vigoare a acesteia.
    (3) La cererea expropriatorului, oficiul de cadastru şi publicitate imobiliarã va intabula dreptul de proprietate al statului român, prin Regia Naţionalã a Pãdurilor - Romsilva, conform reglementãrilor în vigoare.
    (4) Suma prevãzutã la alin. (1) poate fi suplimentatã, prin hotãrâre a Guvernului, la cererea expropriatorului, ca urmare a realizãrii rapoartelor de evaluare a imobilelor supuse exproprierii, pentru fiecare unitate administrativ-teritorialã, precum şi în orice alte situaţii, temeinic motivate.
    Art. 10^5. - (1) În termen de 5 zile de la data intrãrii în vigoare a hotãrârii Guvernului prevãzute la art. 10^4 alin. (1), expropriatorul numeşte, prin decizie a conducãtorului structurii teritoriale de specialitate a autoritãţii publice centrale care rãspunde de silviculturã, o comisie de verificare a dreptului de proprietate asupra imobilelor expropriate şi de expropriere la nivelul fiecãrei unitãţi administrativ-teritoriale pe raza cãreia se realizeazã exproprierea, denumitã în continuare comisia.
    (2) Dovada dreptului de proprietate asupra imobilelor expropriate se face prin orice mijloace de probã admise de lege, inclusiv în zonele în care se aplicã Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cãrţile funciare, în funcţie de modalitatea de dobândire a drepturilor - convenţionalã, judiciarã, legalã, succesoralã.
    (3) Comisia este alcãtuitã din 5 membri, dupã cum urmeazã:
    a) un consilier juridic al structurii teritoriale silvice din cadrul autoritãţii publice centrale care rãspunde de silviculturã - preşedinte;
    b) primarul unitãţii administrativ-teritoriale - membru;
    c) 3 reprezentanţi ai Regiei Naţionale a Pãdurilor - Romsilva, din care unul cu studii juridice - membri.
    (4) Comisia constituitã potrivit alin. (1) poate lucra valabil în prezenţa a cel puţin 3 membri.
    (5) Deciziile comisiei se iau cu votul majoritãţii membrilor comisiei.
    (6) Planul cu amplasamentul lucrãrii şi centralizatorul prevãzut la art. 10^2 alin. (5) se aduc la cunoştinţa publicã, prin grija comisiei.
    Art. 10^6. - (1) În vederea obţinerii despãgubirilor, proprietarii asupra imobilelor care fac obiectul exproprierii depun, în termen de 10 zile de la data aducerii la cunoştinţa publicã, o cerere scrisã şi declaraţia autenticã de acceptare a cuantumului despãgubirii.
    (2) În termen de 30 de zile de la depunerea documentelor prevãzute la alin. (1), proprietarilor asupra imobilelor le sunt transmise despãgubirile cuvenite, în contul bancar indicat de aceştia.
    (3) În situaţia în care nu s-au depus în termen documentele prevãzute la alin. (1) ori nu se pot identifica proprietarii, despãgubirea pentru imobilul expropriat se indisponibilizeazã într-un cont purtãtor de dobândã şi se va elibera persoanelor care fac dovada dreptului de proprietate.
    Art. 10^7. - (1) În cazul în care despãgubirile referitoare la acelaşi imobil sunt cerute în concurs sau în contradictoriu de mai multe persoane aparent îndreptãţite, despãgubirile se vor consemna pe numele tuturor, urmând sã fie împãrţite potrivit legii civile.
    (2) Despãgubirea va fi eliberatã numai titularilor drepturilor de proprietate dovedite prin acte autentice şi/sau hotãrâri judecãtoreşti definitive şi irevocabile.
    (3) Eventualele litigii amânã plata despãgubirilor, dar nu suspendã transferul dreptului de proprietate cãtre expropriator.
    (4) În situaţia în care imobilele ce urmeazã a fi expropriate fac obiectul unei succesiuni, iar succesorii nu sunt cunoscuţi sau nu pot prezenta certificat de moştenitor, dacã procedura succesoralã este deschisã, despãgubirea se va consemna pe seama moştenitorilor aparenţi.
    (5) În ipoteza în care procedura succesoralã nu este deschisã, un reprezentant al expropriatorului este îndreptãţit sã solicite deschiderea succesiunii, iar suma reprezentând despãgubirile va fi consemnatã într-un cont distinct pe seama moştenitorilor aparenţi.
    (6) Despãgubirile vor fi eliberate numai succesorilor care îşi vor dovedi calitatea cu certificatul de moştenitor sau cu hotãrârea judecãtoreascã definitivã şi irevocabilã.
    (7) În cazul în care titularul sau unul dintre titularii dreptului real aflaţi în concurs nu este de acord cu despãgubirea stabilitã, suma reprezentând despãgubirea se consemneazã pe numele titularului sau, dupã caz, al titularilor.
    (8) Despãgubirea va fi eliberatã în baza cererii formulate în acest sens, însoţitã de declaraţia autenticã de acceptare a cuantumului despãgubirii stabilite prin hotãrârea comisiei prevãzute la art. 10^5 alin. (1) sau, dupã caz, de hotãrârea judecãtoreascã de stabilire a cuantumului despãgubirii, definitivã şi irevocabilã.
    Art. 10^8. - (1) Identificarea imobilelor supuse exproprierii aflate în litigiu se face numai în baza unei documentaţii cadastrale, întocmite conform reglementãrilor legale în vigoare.
    (2) La cererea comisiei, solicitantul are obligaţia sã completeze documentaţia depusã privind calitatea de titular al dreptului real pentru care solicitã despãgubirea în termen de 15 zile de la data primirii înştiinţãrii.
    (3) În caz contrar, comisia va consemna despãgubirea pe numele solicitantului, însã eliberarea acesteia se va face numai la data la care solicitantul îşi va dovedi dreptul în condiţiile prezentei legi.
    (4) Hotãrârea de stabilire a despãgubirilor se comunicã solicitantului, precum şi celorlalţi titulari ori, dupã caz, titularilor aparenţi, se afişeazã, în extras, la sediul consiliului local în raza cãruia se aflã situat imobilul expropriat şi se afişeazã, în extras, pe pagina de internet a expropriatorului.
    (5) În termen de cel mult 90 de zile de la data emiterii hotãrârii comisiei, expropriatorul efectueazã, prin transfer bancar sau numerar, plata despãgubirilor cãtre titularii drepturilor reale asupra imobilelor expropriate ori consemnarea acestora, în condiţiile art. 10^7 alin. (1), (4) şi (7).
    Art. 10^9. - (1) Expropriatul nemulţumit de cuantumul despãgubirii consemnate în condiţiile art. 10^7 alin. (1), (4) şi (7) se poate adresa instanţei judecãtoreşti competente în termen de 30 de zile de la data la care i-a fost comunicatã hotãrârea comisiei.
    (2) Orice persoanã care se considerã îndreptãţitã la despãgubire pentru exproprierea imobilului se poate adresa instanţei judecãtoreşti competente în termen de 3 ani de la data afişãrii hotãrârii de stabilire a despãgubirilor la sediul consiliului local, în condiţiile art. 10^8 alin. (4).
    (3) La calcularea cuantumului despãgubirii, experţii şi instanţa de judecatã se vor raporta la momentul transferului dreptului de proprietate.
    (4) În cazul prevãzut la alin. (3), eliberarea despãgubirii se face de cãtre expropriator în termen de 90 de zile de la data solicitãrii, pe baza hotãrârii judecãtoreşti definitive şi irevocabile de stabilire a cuantumului acesteia.
    Art. 10^10. - (1) Actele juridice care se încheie dupã data comunicãrii hotãrârii comisiei prevãzute la art. 10^8 alin. (4) sau dupã data plãţii ori, dupã caz, a consemnãrii sumelor stabilite ca despãgubiri, pentru constituirea sau transferul de drepturi reale având ca obiect imobilele afectate de expropriere, sunt lovite de nulitate absolutã.
    (2) Transferul imobilelor din proprietate privatã în proprietate publicã a statului opereazã de drept la data plãţii despãgubirilor pentru expropriere sau, dupã caz, la data consemnãrii acestora, în condiţiile prezentei legi.
    Art. 10^11. - Dupã îndeplinirea procedurilor prevãzute la art. 10^6, proprietarii asupra imobilelor sunt obligaţi sã permitã accesul expropriatorului pentru realizarea perdelelor forestiere de protecţie.
    Art. 10^12. - Faptele persoanelor fizice şi juridice prin care aceştia împiedicã realizarea perdelelor forestiere de protecţie constituie contravenţie şi se sancţioneazã cu amendã de la 300 lei pânã la 1.200 lei, dacã forma în care are loc aceasta nu constituie o faptã mai gravã pedepsitã de lege ca infracţiune.
    Art. 10^13. - (1) Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii prevãzute la art. 10^12 se fac de cãtre personalul silvic împuternicit, ofiţerii şi agenţii de poliţie şi ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Jandarmeriei Române.
    (2) Prevederile art. 10^12 referitoare la contravenţii se completeazã cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 180/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (3) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 180/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, amenzile stabilite potrivit prezentei legi se fac venit la bugetul de stat.
    (4) În situaţia în care fapta prevãzutã la art. 10^12 constituie infracţiune, se aplicã prevederile legii penale. Competenţa de constatare a infracţiunii aparţine structurilor specializate ale statului, conform legislaţiei în vigoare."

    12. La articolul 12, alineatele (1) şi (4) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 12. - (1) Deţinãtorii cu orice titlu de perdele forestiere de protecţie au obligaţia sã ia mãsuri de prevenire şi stingere a incendiilor, sã respecte dispoziţiile cu privire la protecţia pãdurilor şi la circulaţia materialelor lemnoase, prevãzute în Legea nr. 46/2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi în alte reglementãri specifice domeniului, şi sã execute lucrãri de îngrijire, conform normelor tehnice.
    .....................................................................
    (4) Perdelele forestiere de protecţie se administreazã prin ocoale silvice, care au obligaţia sã asigure paza acestora împotriva furturilor şi pãşunatului neautorizat."

    13. Articolul 13 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 13. - Reducerea suprafeţei perdelelor forestiere de protecţie, indiferent de forma de proprietate, este interzisã. Dispoziţiile art. 35-37 din Legea nr. 46/2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, rãmân aplicabile."

    14. Articolul 17 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 17. - Pãşunatul este interzis în perdelele forestiere de protecţie. Dispoziţiile art. 53 din Legea nr. 46/2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, rãmân aplicabile."

    15. Articolul 18 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 18. - (1) Sursele de finanţare pentru întocmirea documentaţiilor tehnico-economice de realizare a perdelelor forestiere de protecţie, precum şi pentru realizarea respectivelor lucrãri sunt urmãtoarele:
    a) fondul de ameliorare a fondului funciar şi alocaţii de la bugetul de stat, potrivit art. 91 din Legea nr. 46/2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    b) fondul de conservare şi regenerare a pãdurilor, constituit potrivit art. 33 din Legea nr. 46/2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    c) fondul de mediu;
    d) alocaţii de la bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;
    e) sponsorizãri de la societãţi comerciale, fundaţii şi altele;
    f) surse financiare externe nerambursabile sau creditele externe pe termen lung;
    g) contribuţia benevolã a persoanelor fizice sau juridice, interesate de executarea lucrãrilor de ameliorare;
    h) alte surse legale.
    (2) Autoritatea publicã centralã care rãspunde de silviculturã, în calitate de coordonator tehnic al acţiunilor de realizare a Sistemului naţional al perdelelor forestiere de protecţie, va solicita anual includerea în bugetul de stat a fondurilor necesare pentru împãdurirea acestora în anul urmãtor.
    (3) Finanţarea administrãrii perdelelor forestiere de protecţie şi paza acestora împotriva furturilor şi pãşunatului neautorizat se asigurã de la bugetul de stat, prin bugetul autoritãţii publice centrale care rãspunde de silviculturã, în limita creditelor bugetare aprobate cu aceastã destinaţie."

    16. Articolul 20 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 20. - (1) Autoritatea publicã centralã care rãspunde de silviculturã, împreunã cu celelalte ministere interesate în crearea de perdele forestiere de protecţie, va întocmi pânã la data de 30 mai a fiecãrui an situaţia fondurilor existente, conform surselor prevãzute la art. 18 destinate realizãrii Sistemului naţional al perdelelor forestiere de protecţie, pe fiecare tip, pentru anul urmãtor.
    (2) Fondurile necesare pentru finanţarea de la bugetul de stat a perdelelor forestiere de protecţie vor fi solicitate anual de cãtre direcţia de specialitate din cadrul autoritãţii publice centrale care rãspunde de silviculturã pânã la data de 30 mai, pentru a fi incluse în bugetul de stat pentru anul urmãtor, cu destinaţia respectivã.
    (3) Sumele constituite în condiţiile prevãzute la art. 18 vor fi depuse în conturi bancare purtãtoare de dobândã şi vor fi utilizate în exerciţiul financiar al anului urmãtor, cu excepţia alocaţiilor de la bugetul de stat."

    17. Articolul 21 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 21. - Autoritatea publicã centralã care rãspunde de silviculturã va aloca în fiecare an fondurile necesare realizãrii perdelelor forestiere de protecţie a terenurilor agricole pentru prevenirea şi combaterea fenomenului de secetã şi a deşertificãrii."

    18. La articolul 25, alineatele (1) şi (4) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 25. - (1) Tãierea sau scoaterea din rãdãcini, fãrã drept, de arbori, puieţi ori lãstari din perdelele forestiere de protecţie, indiferent de forma de proprietate, de cãtre proprietari, deţinãtori sau de cãtre oricare altã persoanã, dacã valoarea pagubei este de peste 5 ori mai mare decât preţul mediu al unui metru cub de masã lemnoasã pe picior ori dacã valoarea este sub aceastã limitã, dar fapta a fost sãvârşitã de cel puţin douã ori în interval de 2 ani, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 4 ani sau cu zile de muncã în folosul comunitãţii.
    ......................................................................
    (4) Maximul pedepselor prevãzute la alin. (1)-(3) se majoreazã cu 3 ani în cazul în care faptele au fost sãvârşite în urmãtoarele împrejurãri:
    a) de douã sau mai multe persoane împreunã;
    b) de o persoanã având asupra sa o armã sau substanţe chimice periculoase;
    c) în timpul nopţii."

    19. Articolul 27 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 27. - (1) Autoritatea publicã centralã care rãspunde de silviculturã este coordonatoare a Programului de realizare a Sistemului naţional al perdelelor forestiere de protecţie şi colaboreazã cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice «Gheorghe Ionescu-Şişeşti», precum şi cu alte instituţii şi operatori economici interesaţi.
    (2) În cazul imobilelor expropriate, autoritatea publicã centralã care rãspunde de silviculturã asigurã actualizarea anualã a inventarului centralizat al bunurilor proprietate publicã a statului."

    20. Articolul 31 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 31. - Autoritatea publicã centralã care rãspunde de silviculturã va raporta anual Guvernului situaţia identificãrii terenurilor destinate realizãrii Sistemului naţional al perdelelor forestiere de protecţie."

    21. Articolul 34 se abrogã.
    ART. II
    Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 21 mai 2002, cu modificãrile şi completãrile aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouã numerotare.

    Aceastã lege a fost adoptatã de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicatã.


           PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                ROBERTA ALMA ANASTASE

               PREŞEDINTELE SENATULUI
                 MIRCEA-DAN GEOANĂ


    Bucureşti, 15 noiembrie 2011.
    Nr. 213.
                   _________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016