Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 204 din 7 noiembrie 2011  pentru modificarea si completarea Legii nr. 255/1998 privind protectia noilor soiuri de plante si a Legii nr. 186/2000 privind aderarea Romaniei la Conventia internationala pentru protectia noilor soiuri de plante din 2 decembrie 1961, revizuita la Geneva la 10 noiembrie 1972, la 23 octombrie 1978 si la 19 martie 1991    Twitter Facebook
Cautare document

LEGE nr. 204 din 7 noiembrie 2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 255/1998 privind protectia noilor soiuri de plante si a Legii nr. 186/2000 privind aderarea Romaniei la Conventia internationala pentru protectia noilor soiuri de plante din 2 decembrie 1961, revizuita la Geneva la 10 noiembrie 1972, la 23 octombrie 1978 si la 19 martie 1991

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 17 noiembrie 2011

    Parlamentul României adoptã prezenta lege.

    ART. I
    Legea nr. 255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 26 ianuarie 2007, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:

    1. La articolul 1, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(1) Drepturile amelioratorului asupra noilor soiuri de plante aparţinând tuturor genurilor şi speciilor de plante, incluzând, printre altele, hibrizii între genuri şi specii, sunt protejate, recunoscute şi apãrate pe teritoriul României prin acordarea unui brevet pentru soi de cãtre Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor, denumit în continuare ISTIS, în condiţiile prezentei legi."

    2. La articolul 2, literele g), j) şi k) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "g) teste în vegetaţie - experienţele organizate în vegetaţie pentru determinarea distinctivitãţii, uniformitãţii şi stabilitãţii (teste DUS);
    .........................................................................
    j) Buletinul oficial - Buletinul Oficial de Protecţie al Noilor Soiuri de Plante;
    k) autoritatea naţionalã -- autoritatea pentru efectuarea testelor în vegetaţie este ISTIS."

    3. La articolul 2, dupã litera k) se introduc trei noi litere, literele l)-n), cu urmãtorul cuprins:
    "l) Registrul naţional - Registrul naţional al brevetelor pentru soiuri;
    m) licenţa de invenţie - facultate concedatã în tot sau în parte de titularul unui drept de proprietate industrialã în favoarea unei alte persoane de a folosi dreptul sãu exclusiv de exploatare în schimbul unei redevenţe;
    n) redevenţa - obligaţie plãtibilã periodic la date fixe şi sub formã de cotã pentru dreptul de a folosi proprietatea altuia în scopuri productive."

    4. La articolul 6 alineatul (1), litera b) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "b) pe teritoriul altor state, cu mai mult de 4 ani de la înregistrarea cererii de brevet pentru soi, iar pentru pomi, arbori şi arbuşti ornamentali şi viţã-de-vie, cu mai mult de 6 ani."

    5. La articolul 7 alineatul (3), litera b) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "b) înregistrate în catalogul oficial al soiurilor de plante de culturã din România destinate comercializãrii sau în registre şi cataloage similare din alte state, pãrţi contractante la Convenţie;".

    6. La articolul 11, literele a) şi c) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "a) la sediul ISTIS;
    .........................................................................
    c) în formã electronicã, dacã solicitantul are aceastã posibilitate."

    7. La articolul 12 alineatul (1), litera d) se abrogã.

    8. La articolul 12, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Cererea de brevet pentru soi va fi însoţitã de:
    a) chestionarul tehnic tip UPOV, CPVO sau ghid naţional, completat de ameliorator;
    b) dovada de platã a taxei de înregistrare a cererii;
    c) documentele de prioritate;
    d) o procurã, dacã solicitantul este reprezentat printr-un reprezentant autorizat de ISTIS, potrivit prevederilor art. 47 alin. (2) lit. f)."

    9. La articolul 15, alineatul (7) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(7) Dacã o cerere este depusã simultan în România şi în alte ţãri, soiul va fi înregistrat cu aceeaşi denumire în toate ţãrile, cu excepţia cazului în care denumirea este apreciatã de cãtre ISTIS ca fiind nepotrivitã."

    10. La articolul 16, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(1) În termen de o lunã de la depunerea cererii de brevet pentru un nou soi, ISTIS examineazã documentaţia depusã de solicitant, sub aspectul regularitãţii formale, respectiv al îndeplinirii condiţiilor prevãzute la art. 10 alin. (1)-(4) şi la art. 12."

    11. La articolul 17, alineatele (1), (2), (4) şi (5) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "(1) ISTIS va examina pe fond, în termen de 6 luni de la data înregistrãrii cererii, documentaţia cererii de brevet pentru soi privind noutatea şi denumirea soiului, potrivit prevederilor art. 6, 14 şi 15.
    (2) ISTIS notificã solicitantului sau succesorului sãu în drepturi rezultatul examinãrii pe fond a cererii; în cazul unui rezultat negativ, se acordã un termen de maximum 3 luni pentru rãspuns din partea solicitantului.
    .........................................................................
    (4) Dacã în urma examinãrii pe fond ISTIS hotãrãşte, în cadrul comisiei de examinare, cã cererea îndeplineşte condiţiile prevãzute la art. 6-10, art. 12 şi 15, soiul va fi supus examinãrii tehnice în centrele de testare ale ISTIS sau, pentru speciile la care ISTIS nu efectueazã testul DUS, examinarea tehnicã va fi efectuatã de cãtre o autoritate naţionalã cu care ISTIS are încheiat contract administrativ bilateral tip UPOV. În cazul în care soiul pentru care s-a cerut protecţie a fost examinat tehnic din punctul de vedere al distinctivitãţii, stabilitãţii şi uniformitãţii în reţeaua de testare a ISTIS în vederea înregistrãrii în Catalogul oficial naţional şi existã un raport de examinare tehnicã favorabil, acesta poate fi folosit pentru acordarea protecţiei juridice a soiului. În cazul în care testul DUS a fost efectuat într-o ţarã membrã a Uniunii Europene, raportul poate fi recunoscut ca atare şi folosit pentru acordarea protecţiei juridice, în condiţiile Convenţiei. Acest raport va fi solicitat de la autoritatea oficialã implicatã de cãtre ISTIS şi contravaloarea lui va fi achitatã de cãtre solicitant.
    (5) Dacã cererea şi documentele ataşate nu îndeplinesc condiţiile prevãzute la art. 6-10, art. 12 şi 15, iar solicitantul nu rãspunde în termen notificãrii ISTIS şi nici nu cere o prelungire a termenului de rãspuns, ISTIS respinge cererea."

    12. La articolul 18, alineatele (1), (2), (4), (5), (7), (10) şi (12) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "(1) În cazul în care soiul nu a fost examinat în vegetaţie din punctul de vedere al distinctivitãţii, uniformitãţii şi stabilitãţii (testul DUS), soiul candidat va fi supus unei examinãri tehnice în centrele de testare ale ISTIS, pentru a se stabili:
    a) dacã soiul aparţine taxonului botanic declarat de solicitant;
    b) dacã soiul este distinct, uniform şi stabil, potrivit prevederilor art. 7-9;
    c) în urma examinãrii tehnice prin teste pentru soiul care îndeplineşte condiţiile de distinctivitate, uniformitate şi stabilitate se elibereazã un raport de examinare tehnicã.
    (2) Examinarea tehnicã a soiului se efectueazã de cãtre ISTIS în centrele sale de testare sau de cãtre alte autoritãţi similare dintr-un stat membru al Uniunii Europene cu care ISTIS are contract administrativ bilateral.
    .........................................................................
    (4) ISTIS va efectua experienţele necesare în vederea stabilirii îndeplinirii condiţiilor prevãzute la art. 7-9. Solicitantul va pune la dispoziţie, gratuit, materialul de înmulţire aparţinând soiului, în cantitatea şi la data cerute de cãtre institut. În cazul în care testele vor fi efectuate de cãtre o altã autoritate UE, materialul de înmulţire va fi trimis în ţara respectivã.
    (5) ISTIS sau altã autoritate competentã, în termen de un an de la iniţierea testãrii soiului, va transmite solicitantului un raport interimar, iar la sfârşitul examinãrii, dacã soiul corespunde din punct de vedere al distinctivitãţii, uniformitãţii şi stabilitãţii, va elabora raportul de examinare tehnicã.
    .........................................................................
    (7) Pentru speciile de pomi fructiferi şi viţã-de-vie pentru care ISTIS nu are condiţii de efectuare a testului DUS în centre de testare proprii, acest test poate fi efectuat de cãtre specialişti ai ISTIS, în bazine pomicole şi viticole specifice.
    .........................................................................
    (10) ISTIS va respinge cererea de brevet pentru soi dacã valabilitatea testelor este infirmatã.
    .........................................................................
    (12) Hotãrârile ISTIS pot fi atacate de cãtre solicitant la comisia de reexaminare, în termen de 3 luni de la comunicare."

    13. La articolul 18, alineatele (3), (8), (9) şi (11) se abrogã.

    14. La articolul 19, alineatele (1) şi (2) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "(1) În vederea testãrii noului soi, ISTIS organizeazã teste în vegetaţie în centrele de testare aflate în subordinea sa.
    (2) Testele în vegetaţie se organizeazã în conformitate cu metodologia elaboratã de ISTIS, conform normelor UPOV şi CPVO."

    15. Articolul 20 se abrogã.

    16. Titlul articolului 21 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ARTICOLUL 21
    Hotãrârile ISTIS"

    17. La articolul 21, alineatele (1) şi (4) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "(1) Pe baza raportului de examinare tehnicã, ISTIS stabileşte dacã noul soi îndeplineşte condiţiile prevãzute la art. 6-8 şi art. 15 şi, dupã caz, acordã brevetul pentru soi sau respinge cererea de brevet pentru soi.
    .........................................................................
    (4) Pe baza evoluţiei cunoştinţelor agrobiologice, metodologia de examinare şi tipul de caracteristici urmãrite în cursul testãrii în conformitate cu normele UPOV sau CPVO pot fi modificate corespunzãtor, în cursul duratei de valabilitate a brevetului, fãrã modificarea întinderii protecţiei acordate şi a caracteristicilor noului soi."

    18. Articolul 24 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ARTICOLUL 24
    Prelungirea termenului-limitã
    (1) Termenele-limitã privind examinarea cererii de brevet pentru soi, precum şi pentru repetarea testelor în vegetaţie pot fi prelungite cu pânã la un an, cu plata tarifelor legale.
    (2) La cererea solicitantului, înaintea expirãrii termenelor-limitã potrivit prevederilor art. 17, durata termenelor poate fi prelungitã cu câte 3 luni, dar nu mai mult de douã ori, sub condiţia plãţii tarifului legal."

    19. La articolul 26, alineatul (4) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(4) Comisia de reexaminare poate sã solicite ISTIS sã repete testele în vegetaţie sau sã foloseascã un expert de culturã care sã participe la examinarea soiului."

    20. La articolul 28, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Brevetul pentru soi şi denumirea soiului se înscriu în Registrul naţional al brevetelor pentru soiuri, care este public şi poate fi consultat de terţi, cu plata tarifului de inspectare prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltãrii rurale."

    21. Titlul articolului 29 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ARTICOLUL 29
    Tarife pentru eliberarea brevetului pentru soi şi înregistrarea denumirii soiului"

    22. La articolul 29, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(1) Pentru procedurile de examinare în faţa ISTIS, solicitantul va plãti tarife stabilite prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltãrii rurale."

    23. La articolul 29 alineatul (2), litera e) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "e) examinarea tehnicã, pe grupe de specii, potrivit art. 18."

    24. La articolul 29, alineatul (3) se abrogã.

    25. Articolul 30 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ARTICOLUL 30
    Durata de protecţie a soiului
    (1) Durata de protecţie a soiului este de 25 de ani şi se calculeazã de la data acordãrii brevetului pentru soi pânã la sfârşitul celui de-al 25-lea an calendaristic care urmeazã anului acordãrii.
    (2) Durata de protecţie pentru soiurile de pomi, arbori şi arbuşti ornamentali, viţã-de-vie, cartofi şi hamei este de 30 de ani şi se calculeazã de la data acordãrii brevetului pentru soi pânã la sfârşitul celui de-al 30-lea an calendaristic care urmeazã anului acordãrii."

    26. La articolul 31, alineatul (5) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(5) Titularul de brevet pentru soi este îndreptãţit sã solicite redevenţe pentru exploatarea soiului protejat în cazul acordãrii de licenţe pe bazã contractualã, iar licenţiatul este obligat la plata sumelor de bani convenite."

    27. La articolul 31, dupã alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu urmãtorul cuprins:
    "(5^1) Valoarea redevenţei se va stabili prin contract între titularul de brevet şi cel care multiplicã şi exploateazã pentru producţie şi/sau comercializeazã sãmânţa şi materialul sãditor. Acordul titularului de brevet privind acordarea licenţei pe bazã contractualã va fi depus de cãtre operatorii economici producãtori de seminţe, în copie, la inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului sãditor."

    28. La articolul 33, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(1) Pentru stimularea producţiei agricole la speciile de plante prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta lege, fermierii pot sã utilizeze, sã cultive soiuri, pentru a obţine recolte pentru folosul propriu, fãrã a deţine o licenţã de la titular, cu excepţia soiurilor protejate care sunt hibrizi sau soiuri sintetice."

    29. La articolul 33, dupã alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmãtorul cuprins:
    "(1^1) Pentru speciile care nu sunt incluse în anexã se aplicã prevederile alin. (4)."

    30. La articolul 33, alineatele (4) şi (10) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "(4) Fermierii sunt obligaţi sã plãteascã titularului de brevet o remuneraţie echitabilã pentru folosirea seminţei din soiul protejat, mai scãzutã decât preţul plãtit pentru o licenţã de înmulţire a materialului din categoria biologicã minimalã acceptatã, folositã pentru certificarea oficialã a soiului protejat.
    .........................................................................
    (10) Titularul de brevet poate cere informaţii agricultorilor şi procesatorilor de sãmânţã. Informaţii pot fi furnizate şi de organismele oficiale implicate în controlul producţiei agricole, dacã aceste informaţii au fost obţinute în exercitarea atribuţiilor de serviciu, fãrã alte obligaţii şi costuri suplimentare. Referitor la datele personale, aceste prevederi nu pot sã încalce legislaţia naţionalã privind protecţia individualã referitoare la procesarea şi mişcarea liberã a datelor personale."

    31. La articolul 36 alineatul (1), litera d) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "d) titularul de brevet pentru soi nu plãteşte tarifele de menţinere în vigoare a brevetului pentru soi."

    32. La articolul 39, alineatele (5) şi (8) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "(5) Transmiterea drepturilor intrã în vigoare la data încheierii perioadei de 30 de zile.
    .........................................................................
    (8) O transmitere care încã nu a fost înscrisã în Registru poate sã fie invocatã împotriva terţilor care au dobândit drepturi ulterior datei de transmitere, dacã la data la care au dobândit aceste drepturi cunoşteau cã s-a fãcut transmiterea."

    33. La articolul 40, dupã alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmãtorul cuprins:
    "(1^1) Producerea de seminţe certificate, procesarea sau comercializarea acestora pot fi transmise numai în baza contractului de licenţã încheiat cu titularul de brevet în care se includ plata redevenţei şi durata contractului."

    34. La articolul 40, alineatul (5) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(5) La solicitarea persoanei interesate, ISTIS poate înregistra şi alte transmiteri de drepturi asupra soiului protejat, cu plata tarifului legal."

    35. Titlul articolului 42 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ARTICOLUL 42
    Cãile de atac împotriva hotãrârilor ISTIS"

    36. La articolul 42, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Contestaţia sau, dupã caz, cererea de revocare ori de anulare a brevetului pentru soi va fi examinatã de cãtre comisia de reexaminare, în termen de 90 de zile de la depunere, dacã dovezile permit soluţionarea cauzei în acest termen. Componenţa acestei comisii va fi alta decât a celei de examinare şi va fi alcãtuitã din reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale şi ai ISTIS. Conducerea ministerului va aproba componenţa comisiei de reexaminare, formatã din experţi pe culturã."

    37. Articolul 47 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ARTICOLUL 47
    Competenţe
    (1) Competenţele pentru punerea în aplicare a prezentei legi aparţin ISTIS.
    (2) ISTIS, ca organ de specialitate în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale, este autoritatea oficialã desemnatã pentru acordarea protecţiei juridice a soiurilor pe teritoriul României, care acordã brevete pentru noile soiuri, în conformitate cu prezenta lege şi cu respectarea convenţiilor la care România este parte, şi are urmãtoarele atribuţii:
    a) înregistreazã, publicã şi examineazã cererile de acordare a brevetelor pentru noile soiuri;
    b) organizeazã şi ţine Registrul naţional al cererilor de brevete pentru soiuri şi Registrul naţional al brevetelor pentru soiuri;
    c) editeazã periodic Buletinul oficial, care conţine informaţii cu privire la cererile de brevete pentru soiuri, la denumirea de noi soiuri şi la propunerea de denumiri, precum şi la noile soiuri pentru care s-a acordat brevet;
    d) elaboreazã metodologia de examinare tehnicã în vederea stabilirii distinctivitãţii, uniformitãţii şi stabilitãţii soiurilor pentru care s-a cerut acordarea protecţiei în conformitate cu normele CPVO, UPOV şi interne, în domeniu;
    e) stabileşte, pentru speciile pentru care nu existã ghiduri UPOV sau CPVO, metodologia de examinare tehnicã în conformitate cu normele interne şi internaţionale în vigoare;
    f) efectueazã examinarea tehnicã în vegetaţie pentru stabilirea distinctivitãţii, uniformitãţii şi stabilitãţii (DUS) în centrele de testare, pentru soiurile la care s-a cerut acordarea protecţiei;
    g) atestã reprezentanţii autorizaţi pentru procedurile privind protecţia noilor soiuri de plante în faţa ISTIS;
    h) asigurã schimbul de publicaţii cu autoritãţile naţionale similare strãine şi cu organisme şi organizaţii internaţionale de profil;
    i) dezvoltã relaţii de cooperare cu statele-pãrţi contractante ale Convenţiei, cu Biroul UPOV şi cu Oficiul comunitar.
    (3) În exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale:
    a) monitorizeazã activitatea privind protecţia dreptului de proprietate intelectualã asupra soiurilor, cu toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din prezenta lege;
    b) împreunã cu ISTIS colaboreazã cu asociaţiile amelioratorilor, ale titularilor de brevete pentru soiuri, ale producãtorilor de seminţe şi material de înmulţire, cu institutele şi staţiunile de cercetare de profil, în vederea protecţiei şi promovãrii noilor soiuri, şi stabileşte strategia de dezvoltare în domeniul creãrii de noi soiuri;
    c) acordã licenţã obligatorie, potrivit prevederilor art. 41 alin. (1);
    d) acordã licenţã obligatorie neexclusivã, potrivit prevederilor art. 41 alin. (8);
    e) prin inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi materialului sãditor, în cazul soiurilor protejate, solicitã multiplicatorilor acordul titularului de brevet."

    38. La articolul 50, litera m) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "m) tariful de eliberare şi de menţinere a brevetului pentru soi;".

    39. La articolul 51, alineatul (1) litera b) şi alineatele (2) şi (3) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "b) la ISTIS, care va funcţiona ca oficiu receptor al cererii de protecţie.
    (2) Cererea de protecţie a noului soi conţinând documentele prevãzute în Regulamentul (CE) nr. 2100/1994 al Consiliului din 27 iulie 1994 de instituire a unui regim de protecţie comunitarã a soiurilor de plante, depusã la ISTIS, va fi transmisã la Oficiul comunitar în interval de douã sãptãmâni de la depunere, sub condiţia plãţii tarifului de înregistrare a cererii.
    (3) Data de depozit a cererii la Oficiul comunitar va fi data la care se primeşte o cerere completã şi sunt plãtite tarifele legale."

    40. La articolul 52, alineatul (3) se abrogã.

    41. În tot cuprinsul legii, termenul "Oficiu" se înlocuieşte cu abrevierea "ISTIS", iar anexa se modificã şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantã din prezenta lege.

    ART. II
    (1) Predarea-preluarea documentelor privind protecţia noilor soiurilor de plante între Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mãrci şi ISTIS se face pe bazã de protocol, în termen de 15 zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi.
    (2) Protocolul de predare-preluare cuprinde urmãtoarele documente:
    a) Registrul naţional al cererilor de brevete pentru soiuri (RNCBS);
    b) Registrul naţional al brevetelor pentru soiuri (RNBS);
    c) baza de date cu soiurile brevetate, soiuri revocate, soiuri respinse etc.;
    d) cererile de acordare a brevetelor de soi, în curs;
    e) formularul de brevet de soi;
    f) Buletinul Oficial al Brevetelor pentru Soiuri;
    g) toate celelalte documente privind activitatea de protecţie a noilor soiuri de plante.
    (3) Cererile de brevete pentru soi înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mãrci în condiţiile Legii nr. 255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante, republicatã, pentru care nu s-a luat o hotãrâre de acordare sau de respingere pânã la intrarea în vigoare a prezentei legi, se soluţioneazã potrivit prevederilor prezentei legi.
    (4) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, ISTIS va elabora regulamentul pentru aplicarea Legii nr. 255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante, republicatã, care va fi aprobat prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltãrii rurale.
    ART. III
    Articolul 3 din Legea nr. 186/2000 privind aderarea României la Convenţia Internaţionalã pentru protecţia noilor soiuri de plante din 2 decembrie 1961, revizuitã la Geneva la 10 noiembrie 1972, la 23 octombrie 1978 şi la 19 martie 1991, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 6 noiembrie 2000, se modificã dupã cum urmeazã:
    "Art. 3. - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale este desemnat sã plãteascã Uniunii Internaţionale pentru Protecţia Noilor Soiuri de Plante contribuţia anualã a României, determinatã în conformitate cu art. 29 din Convenţia internaţionalã pentru protecţia noilor soiuri de plante."
    ART. IV
    La data intrãrii în vigoare a prezentei legi, se abrogã:
    a) Secţiunea a 3-a din Cap. II, alcãtuitã din art. 18-21, şi anexa nr. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietãţii industriale şi regimul de utilizare a acestora, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 959 din 29 noiembrie 2006, cu modificãrile ulterioare;
    b) Hotãrârea Guvernului nr. 984/2007 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 638 din 18 septembrie 2007.
    ART. V
    Legea nr. 255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 26 ianuarie 2007, cu modificãrile şi completãrile aduse prin prezenta lege, se va republica, dându-se textelor o nouã numerotare.

    Aceastã lege a fost adoptatã de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicatã.

                 PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                      ROBERTA ALMA ANASTASE

                      PREŞEDINTELE SENATULUI
                        MIRCEA-DAN GEOANĂ

    Bucureşti, 7 noiembrie 2011.
    Nr. 204.


    ANEXĂ
    (Anexa la Legea nr. 255/1998)

                          SPECIILE DE PLANTE AGRICOLE
                  la care se aplicã dispoziţiile privitoare
                        la privilegiul fermierului

    a) Plante furajere
    Cicer arietinum L. - nãut
    Lupinus luteus L.- lupin galben
    Medicago sativa L. - lucernã
    Pisum sativum L. (partim.) - mazãre de câmp
    Trifolium alexandrinum L. - trifoi de Alexandria
    Trifolium resupinatum L. - trifoi persan
    Vicia faba L. - bob
    Vicia sativa L. - mãzãriche
    Lolium multiflorum Lam. - raigras italian
    b) Cereale
    Avena sativa L. - ovãz
    Hordeum vulgare L. - orz
    Oryza sativa L. - orez
    Phalaris canariensis L. - iarba canarilor
    Secale cereale L. - secarã
    X Triticosecale Wittm. - triticale
    Triticum aestivum L. Emend, Fiori et Paol - grâu comun
    Triticum durum Desf. - grâu dur
    Triticum spelta L. - grâu spelta
    c) cartof
    Solanum tuberosum L. - cartof
    d) Plante tehnice şi oleaginoase
    Brassica napus L. (partim.) - rapiţã pentru ulei
    Brassica rapa L. - colza
    Linum usitatissimum L. - in pentru ulei (cu excepţia inului pentru fibrã)

                              ----------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice