Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
LEGE nr. 201 din 22 octombrie 2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 103/2006 privind unele masuri pentru facilitarea cooperarii politienesti internationale
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 201 din 22 octombrie 2010  pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 103/2006 privind unele masuri pentru facilitarea cooperarii politienesti internationale    Twitter Facebook
Cautare document

LEGE nr. 201 din 22 octombrie 2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 103/2006 privind unele masuri pentru facilitarea cooperarii politienesti internationale

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 718 din 28 octombrie 2010

    Parlamentul României adoptã prezenta lege.

    ART. I
    <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 103/2006 privind unele mãsuri pentru facilitarea cooperãrii poliţieneşti internaţionale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.019 din 21 decembrie 2006, aprobatã prin <>Legea nr. 104/2007, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
    1. La articolul 2, literele a), e), f) şi h) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "a) autoritate competentã - autoritate românã sau strãinã cu atribuţii în prevenirea, descoperirea şi cercetarea infracţiunilor sau activitãţilor infracţionale ori care desfãşoarã activitãţi specifice de cooperare şi asistenţã poliţieneascã internaţionalã;
    ................................................................
    e) date şi informaţii operative - orice date, informaţii, documente, evidenţe, activitãţi sau rapoarte, indiferent de suport, formã, mod de exprimare sau de punere în circulaţie, deţinute de cãtre autoritãţile competente ori de cãtre orice persoanã fizicã sau juridicã, în mãsura în care acestea sunt accesibile autoritãţilor competente fãrã luarea unor mãsuri coercitive;
    f) agenţi - personalul desemnat din cadrul autoritãţilor române competente şi al autoritãţilor strãine similare din statele membre ale Uniunii Europene, respectiv din statele membre Schengen, pentru efectuarea operaţiunilor comune, respectiv pentru efectuarea activitãţilor de urmãrire transfrontalierã;
    ..............................................................
    h) state membre Schengen - state care aplicã prevederile acquis-ului Schengen în domeniul cooperãrii poliţieneşti şi judiciare în materie penalã."
    2. Dupã articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu urmãtorul cuprins:
    "Art. 3^1. - (1) În cadrul cooperãrii poliţieneşti internaţionale, autoritãţile române competente prelucreazã datele şi informaţiile operative referitoare la o persoanã fizicã identificatã sau identificabilã, cu respectarea legislaţiei române privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
    (2) Autoritãţile române competente care transmit date cu caracter personal trebuie sã se asigure cã acestea sunt adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul pentru care au fost solicitate şi cã datele cu caracter personal sunt exacte şi, dacã este cazul, actualizate.
    (3) Autoritãţile române competente care în cadrul cooperãrii poliţieneşti internaţionale prelucreazã date cu caracter personal sunt obligate sã aplice mãsurile tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea acestora împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificãrii, dezvãluirii sau accesului neautorizat, în special dacã prelucrarea respectivã comportã transmisii de date în cadrul unei reţele, precum şi împotriva oricãrei forme de prelucrare ilegalã."
    3. Titlul capitolului II se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:

    "CAPITOLUL II
    Atribuţiile Centrului de Cooperare Poliţieneascã Internaţionalã"

    4. Articolul 4 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 4. - Pentru activitãţile specifice de cooperare şi asistenţã poliţieneascã internaţionalã prevãzute la art. 1 alin. (1) se desemneazã ca autoritate centralã transmiţãtoare Centrul de Cooperare Poliţieneascã Internaţionalã, denumit în continuare CCPI, structurã din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, fãrã personalitate juridicã."
    5. Articolul 5 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 5. - CCPI reuneşte urmãtoarele canale de cooperare poliţieneascã internaţionalã: Interpol, Europol, Sistemul Informatic Schengen/SIRENE, legãtura operaţionalã cu Centrul SECI, precum şi cu ataşaţii de afaceri interne şi ofiţerii de legãturã, atât români acreditaţi în strãinãtate, cât şi strãini acreditaţi în România."
    6. La articolul 6 alineatul (1) litera a), dupã punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 3^1, cu urmãtorul cuprins:
    "3^1. informarea autoritãţilor române şi strãine cu atribuţii în prevenirea şi combaterea terorismului cu privire la acte de terorism sau fapte asimilate acestora, pentru luarea mãsurilor operative ce se impun;".
    7. La articolul 6 alineatul (1), dupã litera e) se introduc cinci noi litere, literele f)-j), cu urmãtorul cuprins:
    "f) primirea şi transmiterea de date şi informaţii şi coordonarea activitãţilor referitoare la supravegherea şi urmãrirea transfrontalierã, în limitele prevãzute de lege;
    g) asigurarea schimbului de informaţii suplimentare potrivit prevederilor Manualului SIRENE, în legãturã cu semnalãrile din Sistemul Informatic Schengen, şi luarea mãsurilor necesare din competenţã ca urmare a localizãrii unei persoane, a unui bun sau obiect;
    h) asigurarea schimbului de date şi informaţii în legãturã cu semnalãrile Interpol şi luarea mãsurilor din competenţa sa necesare cu privire la persoanele, bunurile sau obiectele din bazele de date ale Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminalã - Interpol;
    i) asigurarea accesului autoritãţilor competente române la bazele de date ale Secretariatului General al Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminalã - Interpol şi intermedierea alimentãrii acestora de cãtre autoritãţile competente române;
    j) primirea şi transmiterea de date cu caracter personal şi de informaţii suplimentare cu privire la profilele genetice şi datele dactiloscopice."
    8. Dupã titlul capitolului VI se introduce titlul unei noi secţiuni, secţiunea 1, cu urmãtorul cuprins:
    "SECŢIUNEA 1
    Schimbul de date şi informaţii operative"
    9. Articolul 22 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 22. - (1) Autoritãţile române competente primesc şi transmit autoritãţilor competente din statele membre ale Uniunii Europene date şi informaţii operative în condiţiile stabilite în prezentul capitol.
    (2) Datele şi informaţiile operative se transmit la cererea autoritãţilor competente din statele membre ale Uniunii Europene, în aceleaşi condiţii în care se transmit între autoritãţile române competente.
    (3) În cazul în care autoritatea românã solicitatã nu poate avea acces la datele şi informaţiile solicitate decât în temeiul unei autorizaţii din partea unei autoritãţi judiciare, autoritatea românã solicitã autorizarea autoritãţii judiciare competente pentru a avea acces la informaţiile solicitate şi pentru a le transmite.
    (4) Dacã datele sau informaţiile solicitate ori obţinute de la un alt stat membru al Uniunii Europene sau de la un stat terţ sunt supuse principiului specialitãţii, transmiterea acestora cãtre autoritatea competentã dintr-un stat membru al Uniunii Europene nu se poate face decât cu acordul statului membru sau al statului terţ care le-a comunicat."
    10. Articolul 23 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 23. - (1) Transmiterea datelor şi informaţiilor operative, solicitate de autoritãţile competente din statele membre ale Uniunii Europene, referitoare la infracţiunile prevãzute la <>art. 85 alin. (1) din Legea nr. 302/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, dacã aceste date sau informaţii operative sunt conţinute într-un sistem de evidenţã automat accesibil direct autoritãţilor române competente, se face în termen de:
    a) 8 ore - în cazul cererilor urgente;
    b) 3 zile - în cazul cererilor urgente, dacã transmiterea datelor sau a informaţiilor operative solicitate în termen de 8 ore implicã un efort disproporţionat;
    c) o sãptãmânã - în cazul cererilor fãrã caracter de urgenţã.
    (2) În situaţia în care cererile de date şi informaţii operative se referã la alte fapte decât infracţiunile prevãzute la <>art. 85 alin. (1) din Legea nr. 302/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ori dacã aceste date sau informaţii operative nu figureazã într-un sistem de evidenţã automat accesibil direct autoritãţilor române competente, termenul de transmitere este de 14 zile.
    (3) Dacã datele sau informaţiile solicitate potrivit prevederilor alin. (1) sau (2) nu pot fi transmise cu respectarea acestor termene, autoritatea competentã solicitantã va fi informatã prin intermediul formularului prevãzut în anexa nr. 1.
    (4) Transmiterea cererii de asistenţã se face prin orice mijloace în mãsurã sã producã un document scris şi în condiţii care sã permitã autoritãţilor destinatare sã le stabileascã autenticitatea."
    11. Dupã articolul 23 se introduc şase noi articole, articolele 23^1-23^6, cu urmãtorul cuprins:
    "Art. 23^1. - (1) Datele şi informaţiile operative pot fi solicitate autoritãţilor competente ale statelor membre ale Uniunii Europene, în cazul în care existã motive de fapt pentru care s-ar considera cã acestea pot deţine datele sau informaţiile solicitate.
    (2) Solicitarea se face prin intermediul formularului prevãzut în anexa nr. 2 şi cuprinde motivele de fapt prevãzute la alin. (1), scopul pentru care datele şi informaţiile operative sunt solicitate, precum şi indicarea legãturii dintre scop şi persoana care face obiectul acestor date şi informaţii operative.
    (3) Autoritatea românã competentã solicitã doar acele date şi informaţii operative care îi sunt necesare şi nu stabileşte termene mai scurte decât cele care corespund scopului solicitãrii.
    Art. 23^2. - (1) Datele şi informaţiile operative primite de la autoritãţile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene nu pot fi utilizate decât pentru scopurile în care au fost solicitate ori pentru prevenirea sau îndepãrtarea unui pericol grav şi iminent la adresa ordinii şi siguranţei publice.
    (2) Datele şi informaţiile operative primite potrivit prevederilor art. 23^1 pot fi prelucrate în alte scopuri decât cele pentru care au fost solicitate iniţial numai cu acordul prealabil al autoritãţii solicitate.
    Art. 23^3. - (1) Autoritãţile române competente, în calitate de autoritãţi solicitate, pot impune autoritãţilor competente solicitante condiţii referitoare la:
    a) modalitatea de utilizare a datelor şi informaţiilor operative transmise;
    b) comunicarea rezultatelor investigaţiilor, actelor premergãtoare sau a actelor de urmãrire penalã care au determinat schimbul de date şi informaţii operative.
    (2) Autoritãţile române competente sunt obligate sã respecte condiţiile impuse de cãtre autoritãţile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene în legãturã cu datele şi informaţiile operative transmise de cãtre acestea.
    (3) Se poate face excepţie de la dispoziţiile alin. (2) numai dupã consultarea autoritãţii competente solicitate şi cu luarea în considerare a punctului de vedere al acesteia.
    (4) La cererea autoritãţilor competente solicitate, autoritãţile competente române le furnizeazã acestora informaţii cu privire la utilizarea şi prelucrarea ulterioarã a datelor şi informaţiilor operative transmise, în situaţia prevãzutã la alin. (3).
    Art. 23^4. - (1) Autoritãţile române competente pot refuza transmiterea de date şi informaţii operative:
    a) dacã existã motive pentru a presupune cã furnizarea:
    (i) ar aduce atingere securitãţii naţionale;
    (ii) ar periclita buna desfãşurare a unei investigaţii poliţieneşti sau a procesului penal;
    (iii) ar pune în pericol viaţa ori integritatea fizicã a unei persoane;
    (iv) ar implica un efort disproporţionat sau ar fi fãrã relevanţã în raport cu scopurile pentru care au fost solicitate datele şi informaţiile operative;
    b) dacã pedeapsa prevãzutã de legea penalã românã pentru infracţiunea la care se face referire în cerere este închisoarea de pânã la un an.
    (2) Autoritãţile române competente refuzã comunicarea de date şi informaţii operative dacã autoritatea judiciarã competentã nu a autorizat accesul la informaţiile solicitate şi nici transmiterea acestora în situaţia în care sunt incidente dispoziţiile art. 22 alin. (3).
    Art. 23^5. - (1) Fãrã a aduce atingere dispoziţiilor art. 22 alin. (3) şi art. 23^4, autoritãţile române competente transmit date şi informaţii operative autoritãţilor competente din statele membre ale Uniunii Europene, fãrã a fi necesarã o cerere prealabilã, atunci când, pe baza unor motive de fapt, se considerã cã acestea ar putea contribui la descoperirea, prevenirea şi cercetarea infracţiunilor prevãzute la <>art. 85 alin. (1) din Legea nr. 302/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (2) Comunicarea datelor şi informaţiilor operative potrivit dispoziţiilor alin. (1) se limiteazã la ceea ce se considerã a fi relevant şi necesar pentru a se atinge scopul transmiterii.
    Art. 23^6. - Prezenta secţiune se aplicã şi în relaţia cu Regatul Norvegiei, Republica Islanda şi Confederaţia Elveţianã."
    12. Dupã articolul 23^6 se introduc douã noi secţiuni, secţiunea a 2-a, conţinând articolele 23^7-23^12, şi secţiunea a 3-a, conţinând articolele 23^13 şi 23^14, cu urmãtorul cuprins:
    "SECŢIUNEA a 2-a
    Alte forme de cooperare
    Art. 23^7. - (1) Autoritãţile române competente, în conformitate cu dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţã şi în limitele competenţelor lor, acordã asistenţã poliţieneascã autoritãţilor competente din statele membre ale Uniunii Europene, în scopul prevenirii şi combaterii criminalitãţii, cu excepţia cazurilor în care pentru aceasta trebuie formulatã o cerere de asistenţã judiciarã internaţionalã în materie penalã.
    (2) Asistenţa potrivit alin. (1) se va acorda, în special:
    a) pentru exercitarea eficientã a controalelor la frontiera de stat şi pentru supravegherea acesteia;
    b) în cazul unor evenimente majore cu dimensiune transfrontalierã;
    c) în cazul unor reuniuni de masã, dezastre şi accidente grave;
    d) în cadrul unor operaţiuni comune.
    Art. 23^8. - (1) În zonele de frontierã, cooperarea poliţieneascã va fi reglementatã prin tratate încheiate între autoritãţile române competente şi autoritãţile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene vecine.
    (2) În caz de urgenţã, schimbul de date şi informaţii operative în zona de frontierã poate fi efectuat prin intermediul structurilor de contact de la frontiera comunã cu statele membre ale Uniunii Europene.
    Art. 23^9. - (1) În vederea prevenirii infracţiunilor şi a menţinerii ordinii şi siguranţei publice în cursul evenimentelor majore care au o dimensiune transfrontalierã, autoritãţile române competente transmit, potrivit legii, atât la cerere, cât şi din proprie iniţiativã:
    a) date cu caracter personal referitoare la persoane despre care se presupune, pe baza antecedentelor penale sau a altor împrejurãri, cã intenţioneazã sã comitã infracţiuni cu ocazia evenimentelor sau cã acestea prezintã un pericol pentru ordinea şi siguranţa publicã;
    b) orice alte date şi informaţii operative necesare realizãrii scopului prevãzut în prezentul alineat.
    (2) Datele cu caracter personal primite de autoritãţile române competente din partea autoritãţilor competente ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene în condiţiile prezentului articol vor fi:
    a) prelucrate numai în scopul şi pentru evenimentele concrete pentru care au fost furnizate;
    b) şterse de îndatã ce obiectivele prevãzute la alin. (1) au fost sau nu mai pot fi atinse, dar nu mai târziu de un an de la primirea acestora.
    Art. 23^10. - Autoritãţile române competente, în condiţiile legii şi potrivit competenţelor ce le revin, oferã asistenţã autoritãţilor competente ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene, în cazul unor reuniuni de masã, dezastre, accidente grave ori al altor evenimente majore, în scopul prevenirii infracţiunilor şi menţinerii ordinii şi siguranţei publice, astfel:
    a) prin notificarea promptã a unor asemenea situaţii cu impact transfrontalier, precum şi prin schimbul oricãror informaţii relevante;
    b) prin adoptarea şi coordonarea, pe teritoriul României, a mãsurilor de poliţie necesare în situaţiile cu impact transfrontalier;
    c) prin trimiterea, pe cât posibil, de agenţi, specialişti şi consilieri şi punerea la dispoziţie de echipament, la cererea statului membru al Uniunii Europene pe al cãrui teritoriu a apãrut situaţia respectivã.
    Art. 23^11. - (1) În vederea intensificãrii cooperãrii poliţieneşti, în cursul menţinerii ordinii şi siguranţei publice şi al prevenirii infracţiunilor, autoritãţile competente române şi autoritãţile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene pot desfãşura operaţiuni comune pe teritoriul statului român.
    (2) Înainte de începerea unei operaţiuni comune specifice pe teritoriul statului român, autoritãţile competente române şi autoritãţile competente ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene stabilesc de comun acord:
    a) autoritãţile competente participante;
    b) scopul specific al operaţiunii comune;
    c) zona geograficã a statului român în care se desfãşoarã operaţiunea comunã;
    d) perioada în care se deruleazã operaţiunea comunã;
    e) asistenţa specificã ce urmeazã sã fie furnizatã statului român de cãtre statul membru al Uniunii Europene, inclusiv în ceea ce priveşte trimiterea de agenţi, elementele materiale şi financiare;
    f) agenţii care participã la operaţiunea comunã;
    g) conducãtorul echipei comune;
    h) atribuţiile pe care le pot exercita agenţii autoritãţilor competente ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul statului român în timpul operaţiunii comune;
    i) armamentul, muniţia şi echipamentele specifice pe care agenţii autoritãţilor competente ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene le pot utiliza în timpul operaţiunii comune;
    j) modalitãţile logistice privind transportul, cazarea şi securitatea;
    k) modul de alocare a costurilor operaţiunii comune;
    l) orice alte elemente necesare.
    Art. 23^12. - (1) Operaţiunile comune pe teritoriul statului român se desfãşoarã în cadrul unor echipe comune, potrivit urmãtoarelor reguli generale:
    a) conducãtorul echipei comune este un reprezentant al autoritãţii române competente;
    b) acţiunile echipei comune se desfãşoarã conform legii române;
    c) membrii echipei comune îşi executã sarcinile sub responsabilitatea persoanei prevãzute la lit. a);
    d) agenţii autoritãţilor competente ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene îşi exercitã atribuţiile doar sub îndrumarea şi, de regulã, în prezenţa reprezentanţilor autoritãţii române competente.
    (2) Atribuţiile pe care le pot exercita agenţii autoritãţilor competente ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul statului român, în timpul operaţiunii comune, se stabilesc potrivit prevederilor art. 23^11 alin. (2), în limita competenţei conferite de legislaţia românã agenţilor corespondenţi ai autoritãţii române competente.
    (3) Agenţii autoritãţilor competente ale statelor membre ale Uniunii Europene pot, conform legislaţiei lor naţionale şi în limitele competenţelor lor, sã furnizeze echipei comune datele şi informaţiile operative care sunt la dispoziţia statului ai cãrui reprezentanţi sunt.
    (4) Datele şi informaţiile operative obţinute de agenţii autoritãţilor competente ale statelor membre ale Uniunii Europene în cadrul sau în legãturã cu participarea la o operaţiune comunã pot fi utilizate:
    a) în scopul specific operaţiunii comune;
    b) pentru a descoperi, a cerceta sau a urmãri alte infracţiuni, cu consimţãmântul autoritãţii competente a statului pe teritoriul cãruia au fost obţinute informaţiile;
    c) pentru prevenirea unui pericol la adresa vieţii ori integritãţii fizice a unei persoane sau la adresa ordinii şi siguranţei publice, cu respectarea dispoziţiilor lit. b);
    d) în alte scopuri, cu condiţia ca acest lucru sã fie convenit de cãtre statele care au format echipa comunã.
    SECŢIUNEA a 3-a
    Reguli privind portul uniformei şi folosirea armamentului de cãtre agenţii strãini. Statutul juridic şi rãspunderea agenţilor strãini
    Art. 23^13. - (1) Cu ocazia operaţiunilor comune desfãşurate pe teritoriul statului român, agenţii autoritãţilor competente ale statelor membre ale Uniunii Europene pot purta uniforma naţionalã. De asemenea, aceştia pot purta, cu acordul autoritãţii competente române, armamentul, muniţia şi echipamentele care le sunt permise, în conformitate cu legislaţia lor naţionalã.
    (2) În timpul operaţiunilor comune, utilizarea armamentului pe teritoriul statului român de cãtre agenţii autoritãţilor competente ale statelor membre ale Uniunii Europene este interzisã, cu excepţia cazului de legitimã apãrare.
    (3) În situaţia în care, în cadrul unei operaţiuni comune, agenţii autoritãţilor competente ale statelor membre ale Uniunii Europene folosesc vehicule pe teritoriul statului român, aceştia se supun regulilor de circulaţie pe drumurile publice prevãzute de legislaţia românã şi beneficiazã, în condiţiile legii, de regim de circulaţie prioritarã.
    Art. 23^14. - (1) Pe timpul operaţiunilor comune, agenţii autoritãţilor competente ale statelor membre ale Uniunii Europene sunt asimilaţi persoanelor care au aceeaşi calitate în statul român în privinţa infracţiunilor comise împotriva lor sau de cãtre ei.
    (2) Agenţilor autoritãţilor competente ale statelor membre ale Uniunii Europene le sunt aplicabile normele din legislaţia muncii a statului care i-a detaşat, inclusiv cele referitoare la normele de disciplinã.
    (3) În ceea ce priveşte rãspunderea agenţilor autoritãţilor competente ale statelor membre ale Uniunii Europene pe timpul desfãşurãrii operaţiunilor comune, se aplicã în mod corespunzãtor dispoziţiile <>art. 187^10 din Legea nr. 302/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare."
    13. Articolul 26 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 26. - Prezenta ordonanţã de urgenţã intrã în vigoare la data aderãrii României la Uniunea Europeanã, cu excepţia cap. V care intrã în vigoare de la data aplicãrii în totalitate de cãtre România a dispoziţiilor acquis-ului Schengen, în temeiul Deciziei Consiliului Uniunii Europene emise în acest sens."
    14. Dupã articolul 27 se introduce un nou articol, articolul 28, cu urmãtorul cuprins:
    "Art. 28. - (1) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantã din prezenta ordonanţã de urgenţã.
    (2) Anexele nr. 1 şi 2 pot fi modificate şi/sau completate prin hotãrâre a Guvernului, potrivit modificãrilor şi completãrilor aduse legislaţiei Uniunii Europene în domeniu."
    15. Menţiunea de transpunere a normelor de drept european se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Prezenta ordonanţã de urgenţã asigurã crearea condiţiilor necesare aplicãrii directe a art. 7, 39, 41, 46 şi 47 din Convenţia, semnatã la Schengen la 19 iunie 1990, de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptatã a controalelor la frontierele comune, transpune în legislaţia naţionalã Decizia-cadru 2006/960/JAI a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind simplificarea schimbului de informaţii şi date operative între autoritãţile de aplicare a legii ale statelor membre ale Uniunii Europene, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 386 din 29 decembrie 2006, creeazã cadrul juridic necesar aplicãrii art. 5, 10, 13, 14 şi 17-23 din Decizia 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperãrii transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului şi a criminalitãţii transfrontaliere, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 210 din 6 august 2008, a art. 17 din Decizia 2008/616/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind punerea în aplicare a Deciziei 2008/615/JAI privind intensificarea cooperãrii transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului şi a criminalitãţii transfrontaliere, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 210 din 6 august 2008."
    16. Dupã menţiunea de transpunere a normelor de drept european se introduc anexele nr. 1 şi 2, având cuprinsul prevãzut în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantã din prezenta lege.
    17. În tot cuprinsul <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 103/2006, sintagmele "date şi informaţii operative de interes poliţienesc" şi "date şi informaţii de interes operativ" se înlocuiesc cu sintagma "date şi informaţii operative".
    ART. II
    În tot cuprinsul actelor normative în vigoare, sintagma "Centrul de Cooperare Poliţieneascã Internaţionalã din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor" se înlocuieşte cu sintagma "Centrul de Cooperare Poliţieneascã Internaţionalã din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române".
    ART. III
    <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 103/2006 privind unele mãsuri pentru facilitarea cooperãrii poliţieneşti internaţionale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.019 din 21 decembrie 2006, aprobatã prin <>Legea nr. 104/2007, cu modificãrile şi completãrile aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouã numerotare.

    Aceastã lege a fost adoptatã de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicatã.

                      p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
                                  IOAN OLTEAN

                             PREŞEDINTELE SENATULUI
                               MIRCEA-DAN GEOANÃ

    Bucureşti, 22 octombrie 2010.
    Nr. 201.


    ANEXA 1
    -------
(Anexa nr. 1 la <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 103/2006)
---------------------------------------------------------------

    Formular care trebuie utilizat de cãtre statul român în caz de transmitere/amânare/refuz de informaţii

    Prezentul formular trebuie utilizat pentru:
    a) a transmite datele şi/sau informaţiile operative solicitate;
    b) a informa autoritatea solicitantã cu privire la imposibilitatea de a respecta termenul normal;
    c) a informa autoritatea solicitantã cu privire la necesitatea de a prezenta cererea unei autoritãţi judiciare spre autorizare;
    d) a informa autoritatea solicitantã cu privire la refuzul de a transmite informaţiile respective.
    Prezentul formular poate fi utilizat de mai multe ori în cursul procedurii (de exemplu, în cazul în care cererea trebuie mai întâi sã fie înaintatã unei autoritãţi judiciare şi în cazul în care se dovedeşte ulterior cã trebuie refuzatã executarea cererii).┌────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐
│Autoritatea solicitatã (denumire, adresã, numãr │ │
│de telefon, numãr de fax, e-mail, stat membru) │ │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Coordonatele agentului responsabil (facultativ) │ │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Numãrul de referinţã al prezentului rãspuns │ │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Data şi numãrul de referinţã ale rãspunsului │ │
│anterior │ │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│În rãspuns cãtre urmãtoarea autoritate │ │
│solicitantã │ │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Data şi ora cererii │ │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Numãrul de referinţã al cererii │ │
└────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Termen normal în temeiul art. 4 din Decizia-cadru 2006/960/JAI a Consiliului │
│din 18 decembrie 2006 privind simplificarea schimbului de informaţii şi date │
│operative între autoritãţile de aplicare a legii ale statelor membre ale │
│Uniunii Europene │
├───────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┤
│Infracţiunea intrã sub incidenţa art. 2 alin. (2) │ Se solicitã tratament │
│din Decizia-cadru 2002/584/JAI a Consiliului din │ de urgenţã │
│13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare│ -> [] 8 ore │
│şi procedurile de predare între statele membre │ │
│şi ├──────────────────────────┤
│datele sau informaţiile operative solicitate │ Nu se solicitã tratament │
│figureazã într-o bazã de date la care autoritatea │ de urgenţã │
│de aplicare a legii poate avea acces direct în │ -> [] o sãptãmânã │
│statul membru solicitat. │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Alte cazuri │ -> [] 14 zile │
└───────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Informaţii transmise în temeiul Deciziei-cadru 2006/960/JAI: datele şi │
│ informaţiile operative furnizate │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. Utilizarea datelor sau informaţiilor operative furnizate │
│[] nu este autorizatã decât în scopurile pentru care acestea au fost │
│comunicate sau pentru a preveni un pericol imediat şi grav pentru │
│siguranţa publicã │
│[] este, de asemenea, autorizatã pentru alte scopuri, sub rezerva urmãtoarelor│
│condiţii (facultativ): │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2. Fiabilitatea sursei │
│[] fiabilã │
│[] fiabilã în general │
│[] deloc fiabilã │
│[] nu poate fi evaluatã │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3. Fiabilitatea datelor sau informaţiilor operative │
│[] sigure │
│[] atestate de sursã │
│[] informaţii indirecte-confirmate │
│[] informaţii indirecte-neconfirmate │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4. Rezultatele investigaţiilor poliţieneşti sau ale procesului penal care au │
│condus la schimbul de date şi informaţii operative trebuie comunicate │
│autoritãţii care a transmis aceste date sau informaţii operative │
│[] nu │
│[] da │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5. În caz de schimb spontan, motivele fac sã se considere cã datele sau │
│informaţiile operative ar putea contribui la depistarea şi la prevenirea │
│infracţiunilor menţionate la art. 2 alin. (2) din Decizia-cadru 2002/584/JAI │
│sau la o cercetare a acestora: │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ÎNTÂRZIERE - Nu este posibil sã se rãspundã în termenul aplicabil în temeiul │
│ art. 4 din Decizia-cadru 2006/960/JAI │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Datele sau informaţiile operative nu pot fi comunicate în termenul indicat, │
│din urmãtoarele motive: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Este posibil ca acestea sã poatã fi transmise în termen de: │
│[] o zi [] douã zile [] 3 zile │
│[] .... sãptãmâni │
│[] o lunã │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│[] S-a solicitat autorizarea unei autoritãţi judiciare. │
│Durata prevãzutã pentru procedura de acordare/refuz a/al autorizãrii este │
│de.... sãptãmâni. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│REFUZ - Datele sau informaţiile operative: │
│[] nu ar putea fi comunicate şi solicitate la nivel naţional │
│sau │
│[] nu pot fi comunicate din unul sau mai multe dintre urmãtoarele motive: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A. Motive legate de controlul judiciar care împiedicã transmiterea sau │
│necesitã recurgerea la asistenţã judiciarã reciprocã │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│[] Autoritatea judiciarã competentã nu a autorizat accesul la datele sau │
│informaţiile operative şi nici schimbul acestora. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│[] Datele sau informaţiile operative solicitate au fost obţinute anterior │
│prin intermediul unor mãsuri coercitive şi transmiterea acestora nu este │
│permisã în temeiul legislaţiei naţionale. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│[] Datele sau informaţiile operative nu sunt deţinute: │
│ - de cãtre autoritãţile de aplicare a legii │
│ sau │
│ - de cãtre autoritãţile publice ori entitãţile private într-un mod care │
│ permite autoritãţilor de aplicare a legii sã aibã acces la acestea fãrã │
│ a lua mãsuri coercitive. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│B. Comunicarea informaţiilor sau a datelor operative solicitate ar aduce │
│atingere intereselor naţionale esenţiale în materie de securitate ale statului│
│membru solicitat ori ar dãuna bunei desfãşurãri a unei investigaţii │
│poliţieneşti sau a procesului penal ori siguranţei persoanelor sau datele ori │
│informaţiile operative solicitate ar fi în mod clar disproporţionate sau fãrã │
│relevanţã în raport cu scopurile pentru care au fost solicitate. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│C. În cazul în care se marcheazã caseta A sau B, se vor furniza, dacã se │
│considerã necesar, alte informaţii sau se va indica motivul refuzului │
│(facultativ): │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│D. Autoritatea solicitatã decide sã refuze executarea pentru cã cererea │
│priveşte, în temeiul legislaţiei statului membru solicitat, urmãtoarea │
│infracţiune (a se preciza natura şi calificarea juridicã a infracţiunii)......│
│care se pedepseşte cu închisoarea pânã la un an. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│E. Datele sau informaţiile operative solicitate nu sunt disponibile. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│F. Datele sau informaţiile operative solicitate au fost obţinute de la un alt │
│stat membru ori de la o ţarã terţã şi sunt supuse principiului specialitãţii, │
│iar statul membru sau ţara terţã în cauzã nu şi-a dat acordul pentru │
│comunicarea acestora. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    ANEXA 2
    -------
(Anexa nr. 2 la <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 103/2006)
---------------------------------------------------------------

    Formular de solicitare de date şi informaţii operative care urmeazã
 a fi utilizate de cãtre statul român în calitate de stat membru solicitant

    Prezentul formular se utilizeazã la solicitarea de date şi informaţii operative.
    I. Informaţii administrative┌────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐
│Autoritatea solicitatã (denumire, adresã, numãr │ │
│de telefon, numãr de fax, e-mail, stat membru) │ │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Coordonatele agentului responsabil (facultativ) │ │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Cãtre urmãtorul stat membru │ │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Data şi ora prezentei cereri │ │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Numãrul de referinţã al prezentei cereri │ │
└────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Cereri anterioare │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│[] Prezenta cerere este prima cu privire la aceastã cauzã │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│[] Prezenta cerere urmeazã altor cereri anterioare cu privire la aceeaşi cauzã│
├────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤
│ Cerere anterioarã (cereri anterioare) │ Rãspuns(uri) │
├───┬──────────┬─────────────────────────┼─────────────┬───────────────────────┤
│ │ Data │ Numãr de referinţã │ Data │ Numãr de referinţã │
│ │ │(pentru statul membru │ │ (pentru statul membru │
│ │ │ solicitat) │ │ solicitant) │
├───┼──────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┤
│ 1.│ │ │ │ │
├───┼──────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┤
│ 2.│ │ │ │ │
├───┼──────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┤
│ 3.│ │ │ │ │
├───┼──────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┤
│ 4.│ │ │ │ │
└───┴──────────┴─────────────────────────┴─────────────┴───────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│În cazul în care prezenta cerere se adreseazã mai multor autoritãţi din statul│
│membru solicitat, a se preciza fiecare dintre canalele utilizate │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│[] Ofiţer de legãturã UNE/Europol [] spre informare │
│ [] spre execuţie │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│[] BCN Interpol [] spre informare │
│ [] spre execuţie │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│[] SIRENE [] spre informare │
│ [] spre execuţie │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│[] Ofiţer de legãturã [] spre informare │
│ [] spre execuţie │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│[] Altele (a se preciza) [] spre informare │
│ [] spre execuţie │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│În cazul în care aceeaşi cerere se adreseazã altor state membre, a se preciza │
│aceste state membre, precum şi canalele utilizate (facultativ) │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    II. Termene
    NOTĂ?: termenele în temeiul art. 4 din Decizia-cadru 2006/960/JAI a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind simplificarea schimbului de informaţii şi date operative între autoritãţile de aplicare a legii ale statelor membre ale Uniunii Europene
    A. Infracţiunea intrã sub incidenţa art. 2 alin. (2) din Decizia-cadru 2002/584/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare şi procedurile de predare între statele membre ale Uniunii Europene şi datele sau informaţiile operative solicitate figureazã într-un sistem de evidenţã automat accesibil direct autoritãţii de aplicare a legii:
    - cererea este urgentã - termen: 8 ore, cu posibilitatea de amânare
    - cererea nu este urgentã - termen: o sãptãmânã
    B. Alte cazuri: termen 14 zile┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│[] SE SOLICITÃ un tratament de urgenţã │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│[] NU SE SOLICITÃ un tratament de urgenţã │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Motive pentru tratamentul de urgenţã (de exemplu, persoanele bãnuite se aflã │
│în stare de arest preventiv, cauza trebuie adusã în faţa instanţei înaintea │
│unei date stabilite): │
│ │
│Datele sau informaţiile operative solicitate │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Tipul de infracţiune sau de activitate infracţionalã (activitãţi │
│infracţionale) care face obiectul cercetãrii │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Descrierea circumstanţelor comiterii infracţiunii (infracţiunilor), inclusiv │
│timpul, locul şi gradul de participare la infracţiune (infracţiuni) a │
│persoanei care face obiectul cererii de date sau informaţii operative: │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Natura infracţiunii (infracţiunilor) │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Aplicarea art. 4 alin. (1) şi (3) din Decizia-cadru 2006/960/JAI │
│[] A.1. Infracţiunea se pedepseşte cu închisoarea şi maximul pedepsei este │
│ de cel puţin 3 ani, în statul membru solicitant │
│şi │
│A.2. Infracţiunea este una (sau mai multe) dintre urmãtoarele: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│[] Participarea la un grup criminal [] Spãlarea produselor infracţiunii │
│ organizat │
│ │
│[] Terorism [] Contrafacerea de monedã, inclusiv │
│ a monedei euro │
│ │
│[] Trafic de persoane [] Fapte ilicite legate de criminalita- │
│ tea informaticã │
│ │
│[] Exploatarea sexualã a copiilor [] Fapte ilicite privind mediul │
│ şi pornografie infantilã înconjurãtor, inclusiv traficul cu │
│ specii de animale şi vegetale pe cale│
│ de dispariţie │
│ │
│[] Trafic ilicit de substanţe [] Facilitarea intrãrii şi şederii │
│ stupefiante şi substanţe ilegale │
│ psihotrope │
│ │
│[] Trafic ilicit de arme, muniţii [] Omor şi vãtãmare corporalã gravã │
│ şi substanţe explozive │
│ │
│[] Corupţie [] Trafic ilicit de organe şi │
│ ţesuturi umane │
│ │
│[] Frauda, incluzând frauda împotriva [] Lipsirea de libertate în mod ilegal,│
│ intereselor financiare ale rãpire şi luare de ostatici │
│ Comunitãţilor Europene, în sensul │
│ Convenţiei din 26 iulie 1995 │
│ privind protecţia intereselor │
│ financiare ale Comunitãţilor │
│ Europene │
│ │
│[] Jaf organizat sau armat [] Rasism şi xenofobie │
│ │
│[] Trafic ilicit de bunuri culturale, [] Trafic ilicit de materiale │
│ inclusiv antichitãţi şi opere de nucleare sau radioactive │
│ artã │
│ │
│[] Înşelãciune [] Trafic de vehicule furate │
│ │
│[] Deturnare de fonduri [] Viol │
│ │
│[] Contrafacere şi piraterie de bunuri [] Incendiere cu intenţie │
│ │
│[] Falsificare de acte oficiale şi uz [] Crime aflate în jurisdicţia │
│ de acte oficiale falsificate Curţii Penale Internaţionale │
│ │
│[] Falsificarea de mijloace de platã [] Sechestrare ilegalã de aeronave │
│ sau de nave │
│ │
│[] Trafic ilicit de substanţe [] Sabotaj │
│ hormonale şi alţi factori de │
│ creştere │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│-> Infracţiunea intrã prin urmare sub incidenţa art. 2 alin. (2) din Decizia- │
│cadru 2002/584/JAI - art. 4 alin. (1) (cereri urgente) şi alin. (3) (cereri │
│care nu sunt urgente) din Decizia-cadru 2006/960/JAI sunt prin urmare │
│aplicabile în ceea ce priveşte termenele de rãspuns la prezenta cerere. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Sau │
│ │
│[] B. Infracţiunea (infracţiunile) nu se încadreazã la lit. A. │
│ │
│În acest caz, descrierea infracţiunii (infracţiunilor): │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Scopul pentru care se solicitã datele sau informaţiile operative │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Legãtura dintre scopul pentru care se solicitã datele sau informaţiile │
│operative şi persoana care face obiectul acestor date sau informaţii operative│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Identitatea/Identitãţi (în mãsura în care se cunoaşte) a/ale persoanei/ │
│persoanelor care face/fac obiectul principal al investigaţiei poliţieneşti sau│
│al procesului penal, care justificã cererea de date sau informaţii operative │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Motive pentru a se considera cã datele sau informaţiile operative se aflã │
│pe teritoriul statului membru solicitat │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Restricţii privind utilizarea informaţiilor care figureazã în prezenta cerere │
│în alte scopuri decât cele pentru care aceste informaţii au fost furnizate, │
│precum şi pentru prevenirea unui pericol imediat şi grav pentru siguranţa │
│publicã │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│[] Utilizarea este permisã. │
│ │
│[] Utilizarea este permisã, dar fãrã menţiunea furnizorului informaţiilor. │
│ │
│[] Utilizarea nu este permisã fãrã autorizaţia furnizorului informaţiilor. │
│ │
│[] Utilizarea nu este permisã. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


                      --------------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016