Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
LEGE nr. 191 din 27 octombrie 2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 191 din 27 octombrie 2011  pentru modificarea si completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern    Twitter Facebook
Cautare document

LEGE nr. 191 din 27 octombrie 2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 3 noiembrie 2011

    Parlamentul României adoptã prezenta lege.

    ART. I
    Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 953 din 24 decembrie 2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:

    1. Articolul 1 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 1. - Prezenta lege reglementeazã organizarea şi exercitarea auditului public intern în entitãţile publice."

    2. La articolul 2, litera a) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "a) audit public intern - activitate funcţional independentã şi obiectivã, de asigurare şi consiliere, conceputã sã adauge valoare şi sã îmbunãtãţeascã activitãţile entitãţii publice; ajutã entitatea publicã sã îşi îndeplineascã obiectivele, printr-o abordare sistematicã şi metodicã, evalueazã şi îmbunãtãţeşte eficienţa şi eficacitatea managementului riscului, controlului şi proceselor de guvernanţã;".

    3. La articolul 2, dupã litera a) se introduc cinci noi litere, literele a^1)-a^5), cu urmãtorul cuprins:
    "a^1) autoritate publicã - orice organ de stat sau al unitãţilor administrativ-teritoriale care acţioneazã, în regim de putere publicã, pentru satisfacerea unui interes legitim public; sunt asimilate autoritãţilor publice structurile asociative ale autoritãţilor publice locale şi alte persoane juridice de drept privat care, potrivit legii, au obţinut statut de utilitate publicã şi sunt autorizate sã presteze un serviciu public, în regim de putere publicã;
    a^2) cadrul general de competenţe profesionale al auditorului intern din sectorul public, denumit în continuare cadrul general de competenţe profesionale - cuprinde domeniile şi, în cadrul lor, cunoştinţele, abilitãţile şi valorile profesionale necesare exercitãrii activitãţii de audit public intern în entitãţile publice şi care sunt specificate în Standardul Ocupaţional «Auditor intern în sectorul public»;
    a^3) Carta auditului public intern - document oficial care defineşte scopul, obiectivele, organizarea, competenţele, responsabilitãţile şi autoritatea structurii de audit în cadrul entitãţii publice, sfera de aplicare, natura serviciilor de asigurare şi consiliere, metodologia de lucru, regulile de conduitã a auditorilor interni şi stabileşte necesitatea accesului la documente, bunuri şi informaţii, cu ocazia misiunilor de audit desfãşurate;
    a^4) certificat de atestare a auditorului intern din sectorul public, denumit în continuare certificat de atestare - document emis de Ministerul Finanţelor Publice, prin Unitatea Centralã de Armonizare pentru Auditul Public Intern (UCAAPI), care atestã îndeplinirea condiţiilor necesare pentru ca un auditor intern sã desfãşoare activitãţi de audit public intern în entitãţile publice;
    a^5) compartiment de audit public intern - noţiune genericã privind tipul de structurã funcţionalã de bazã a auditului public intern care, în funcţie de volumul şi complexitatea activitãţilor şi riscurile asociate de la nivelul entitãţii publice, poate fi: direcţie generalã, direcţie, serviciu, birou sau compartiment cu minimum 2 auditori interni, angajaţi cu normã întreagã;".

    4. La articolul 2, literele b) şi c) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "b) control intern - totalitatea politicilor şi procedurilor elaborate şi implementate de managementul entitãţii publice pentru a asigura: atingerea obiectivelor entitãţii într-un mod economic, eficient şi eficace; respectarea regulilor specifice domeniului, a politicilor şi deciziilor managementului; protejarea bunurilor şi informaţiilor, prevenirea şi depistarea fraudelor şi erorilor; calitatea documentelor contabile, precum şi furnizarea în timp util de informaţii de încredere pentru management;
    c) control financiar public intern - întregul sistem de control intern din sectorul public, format din sistemele de control ale entitãţilor publice, ale altor structuri abilitate de Guvern şi din unitãţile centrale responsabile cu armonizarea şi implementarea principiilor şi standardelor de control şi de audit;".

    5. La articolul 2, dupã litera c) se introduc douã noi litere, literele c^1) şi c^2), cu urmãtorul cuprins:
    "c^1) cooperare pentru asigurarea activitãţii de audit public intern în entitãţile publice locale - exercitarea în comun a activitãţii de audit public intern de cãtre mai multe entitãţi, una îndeplinind rol de organizator, sau realizarea acestei activitãţi, pentru mai multe entitãţi publice locale, de compartimente de audit organizate la nivelul structurilor asociative de utilitate publicã ale autoritãţilor administraţiei publice locale, în conformitate cu hotãrârile consiliilor locale; condiţiile şi termenii cooperãrii sunt stabiliţi într-un acord;
    c^2) dobândirea competenţelor - procesul prin care se obţin cunoştinţele, abilitãţile şi valorile profesionale necesare unei persoane pentru a planifica şi executa misiuni de audit public intern la entitãţile publice şi a cãror deţinere este confirmatã de cãtre instituţii autorizate prin lege;".

    6. La articolul 2, litera g) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "g) entitate publicã - autoritatea publicã, instituţia publicã, compania/societatea naţionalã, regia autonomã, societatea comercialã la care statul sau o unitate administrativ-teritorialã este acţionar majoritar şi care are personalitate juridicã, precum şi entitatea finanţatã în proporţie de peste 50% din fonduri publice;".

    7. La articolul 2, dupã litera h) se introduce o nouã literã, litera h^1), cu urmãtorul cuprins:
    "h^1) guvernanţã - ansamblul proceselor şi structurilor implementate de management în scopul informãrii, direcţionãrii, conducerii şi monitorizãrii activitãţilor entitãţii publice cãtre atingerea obiectivelor sale;".

    8. La articolul 2, litera i) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "i) instituţie publicã - denumire genericã ce include Parlamentul, Administraţia Prezidenţialã, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice, alte autoritãţi publice, instituţiile publice autonome, unitãţile administrativ-teritoriale, respectiv comunele, oraşele, municipiile, judeţele, sectoarele şi municipiul Bucureşti, instituţiile publice centrale şi locale subordonate, aflate în coordonarea sau sub autoritatea altor entitãţi publice, indiferent de modul de finanţare a activitãţii lor;".

    9. La articolul 2, dupã litera j) se introduce o nouã literã, litera j^1), cu urmãtorul cuprins:
    "j^1) instituţii autorizate - instituţii de învãţãmânt superior acreditate în România, precum şi furnizori de formare profesionalã autorizaţi de Consiliul Naţional al Calificãrilor şi al Formãrii Profesionale a Adulţilor (CNCFPA);".

    10. La articolul 2, litera l) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "l) pista de audit - stabilirea fluxurilor informaţiilor, atribuţiilor şi responsabilitãţilor referitoare la acestea, precum şi a modului de arhivare a documentaţiei justificative complete, pentru toate stadiile desfãşurãrii unei acţiuni, care sã permitã, totodatã, reconstituirea operaţiunilor de la suma totalã pânã la detalii individuale şi invers;".

    11. La articolul 2, dupã litera l) se introduc douã noi litere, literele m) şi n), cu urmãtorul cuprins:
    "m) Standard Ocupaţional «Auditor intern în sectorul public» - document aprobat în baza Legii nr. 132/1999 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Calificãrilor şi al Formãrii Profesionale a Adulţilor, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, care precizeazã unitãţile de competenţã şi nivelul calitativ asociat rezultatelor activitãţilor specifice privind ocupaţia de auditor intern în sectorul public;
    n) structuri asociative ale autoritãţilor publice locale, denumite în continuare structuri asociative - includ Asociaţia Comunelor din România, Asociaţia Oraşelor din România, Asociaţia Municipiilor din România, Uniunea Naţionalã a Consiliilor Judeţene din România şi alte forme asociative de interes general pentru administraţia publicã localã, constituite potrivit legii, precum şi structurile teritoriale cu personalitate juridicã ale acestora, dupã caz."

    12. La articolul 3, alineatele (1) şi (2) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 3. - (1) Obiectivul general al auditului public intern în entitãţile publice îl reprezintã îmbunãtãţirea managementului acestora şi poate fi atins, în principal, prin:
    a) activitãţi de asigurare, care reprezintã examinãri obiective ale elementelor probante, efectuate în scopul de a furniza entitãţilor publice o evaluare independentã a proceselor de management al riscurilor, de control şi de guvernanţã;
    b) activitãţi de consiliere menite sã adauge valoare şi sã îmbunãtãţeascã procesele guvernanţei în entitãţile publice, fãrã ca auditorul intern sã îşi asume responsabilitãţi manageriale.
    (2) Sfera auditului public intern cuprinde toate activitãţile desfãşurate în cadrul entitãţilor publice pentru îndeplinirea obiectivelor acestora, inclusiv evaluarea sistemului de control managerial."

    13. La articolul 4, dupã litera b) se introduce o nouã literã, litera b^1), cu urmãtorul cuprins:
    "b^1) comitetele de audit intern;".

    14. La articolul 5 alineatul (2), litera e) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "e) experţi din alte domenii de activitate, respectiv contabilitate publicã, juridic, sisteme informatice - 3 persoane;".

    15. La articolul 5 alineatul (2), dupã litera e) se introduce o nouã literã, litera f), cu urmãtorul cuprins:
    "f) un reprezentant din conducerea structurilor asociative ale autoritãţilor publice locale."

    16. La articolul 7, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 7. - (1) În cadrul Ministerului Finanţelor Publice se constituie Unitatea Centralã de Armonizare pentru Auditul Public Intern (UCAAPI), structuratã pe servicii de specialitate, în subordinea directã a ministrului finanţelor publice."

    17. La articolul 8, literele f), g) şi i) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "f) avizeazã normele metodologice specifice diferitelor sectoare de activitate în domeniul auditului public intern, inclusiv normele metodologice proprii ale compartimentelor de audit public intern organizate la nivelul structurilor asociative;
    g) dezvoltã sistemul de raportare a rezultatelor activitãţii de audit public intern şi elaboreazã raportul anual, precum şi sinteze, pe baza rapoartelor primite inclusiv de la compartimentele de audit public intern organizate la nivelul structurilor asociative;
    ......................................................................
    i) verificã respectarea de cãtre compartimentele de audit public intern, inclusiv de cãtre cele organizate la nivelul structurilor asociative, a normelor, instrucţiunilor, precum şi a Codului privind conduita eticã a auditorului intern, evalueazã activitatea acestora şi poate iniţia mãsurile corective necesare, în cooperare cu conducãtorul entitãţii publice, respectiv al structurii asociative în cauzã;".

    18. La articolul 8, dupã litera i) se introduc trei noi litere, literele i^1)-i^3), cu urmãtorul cuprins:
    "i^1) stabileşte cadrul general al acordului de cooperare pentru asigurarea activitãţii de audit public intern în entitãţile publice locale;
    i^2) îndrumã entitãţile publice locale şi structurile asociative în implementarea sistemului de cooperare pentru asigurarea activitãţii de audit public intern;
    i^3) stabileşte, în condiţiile legii, pentru domeniile cadrului general de competenţe profesionale cunoştinţele, abilitãţile şi valorile pe care o persoanã trebuie sã le deţinã pentru exercitarea activitãţii de audit public intern;".

    19. La articolul 8, literele j) şi l) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "j) coordoneazã sistemul de recrutare în domeniul auditului public intern, sistemul de atestare naţionalã a auditorilor interni din entitãţile publice, precum şi sistemul de formare profesionalã continuã a acestora;
    ......................................................................
    l) coopereazã cu Curtea de Conturi pentru asigurarea complementaritãţii activitãţilor de audit public intern şi audit public extern şi a creşterii eficienţei acestora, precum şi cu alte autoritãţi şi instituţii publice din România, cu respectarea independenţei, funcţiilor şi cerinţelor specifice fiecãrei profesii;".

    20. Dupã articolul 8 se introduc douã noi articole, articolele 8^1 şi 8^2, cu urmãtorul cuprins:
    "Art. 8^1. - (1) Instituţiile publice centrale care deruleazã în cursul unui exerciţiu bugetar un buget mai mare de 2.000.000.000 lei trebuie sã constituie un comitet de audit intern pentru a acţiona în vederea creşterii eficienţei activitãţii de audit public intern.
    (2) Comitetul de audit intern cuprinde între 5 şi 7 membri, numiţi de conducãtorul instituţiei publice centrale, şi are urmãtoarea componenţã:
    a) auditori interni cu experienţã de minimum 5 ani, 2-3 persoane;
    b) specialişti cu vechime de minimum 5 ani care activeazã în domeniul specific de activitate al instituţiei publice sau în domeniile-suport: financiar-contabilitate, resurse umane, juridic, sisteme informatice, 2-3 persoane;
    c) conducãtorul compartimentului de audit public intern.
    (3) Auditorii interni nominalizaţi la alin. (2) lit. a) îşi desfãşoarã activitatea în alte instituţii publice care nu sunt subordonate, aflate în coordonarea sau sub autoritatea instituţiei publice în cauzã.
    (4) Specialiştii nominalizaţi la alin. (2) lit. b) îşi desfãşoarã activitatea în cadrul instituţiei publice centrale şi nu ocupã funcţii de conducere.
    (5) Echilibrul decizional în cadrul comitetului de audit intern se asigurã prin cooptarea în numãr egal a persoanelor nominalizate la alin. (2) lit. a) şi b).
    (6) Comitetul de audit intern este condus de un preşedinte, ales cu majoritate simplã de voturi dintre membrii comitetului, pentru un mandat de 3 ani, care poate fi reînnoit o singurã datã; conducãtorul compartimentului de audit public intern nu poate îndeplini funcţia de preşedinte.
    (7) Regulamentul de organizare şi funcţionare a comitetului de audit intern este aprobat de plenul acestuia, cu o majoritate simplã din voturi.
    (8) Secretariatul tehnic al comitetului de audit intern este asigurat de compartimentul de audit public intern din cadrul instituţiei publice centrale.
    (9) Membrii comitetului de audit intern primesc o indemnizaţie de şedinţã stabilitã în aceleaşi condiţii ca şi indemnizaţia de şedinţã a membrilor Comitetului pentru Audit Public Intern (CAPI); indemnizaţia se suportã din bugetul de stat, prin bugetul instituţiei publice centrale în cauzã.
    (10) Comitetul de audit intern se întruneşte de douã ori pe an, în şedinţe ordinare, sau ori de câte ori este nevoie, în şedinţe extraordinare, numai pentru realizarea atribuţiilor prevãzute la art. 8^2 lit. b), d) şi f).
    (11) La cererea conducãtorului instituţiei publice centrale, preşedintele comitetului de audit intern va participa la şedinţele managementului la vârf, pentru a exprima opinia comitetului cu privire la problemele supuse dezbaterii.
    (12) Instituţiile publice cu un buget mai mic de 2.000.000.000 lei în cursul unui exerciţiu bugetar pot constitui comitete de audit intern în scopul creşterii eficienţei activitãţii de audit intern.
    Art. 8^2. - În realizarea obiectivelor sale, comitetul de audit intern are urmãtoarele atribuţii principale:
    a) dezbate şi avizeazã planul multianual şi planul anual pentru activitatea de audit public intern;
    b) analizeazã şi emite o opinie asupra recomandãrilor formulate de auditorii interni, inclusiv asupra celor care nu au fost acceptate de conducãtorul instituţiei publice centrale;
    c) avizeazã Carta auditului public intern;
    d) examineazã sesizãrile referitoare la nerespectarea Codului privind conduita eticã a auditorului intern şi propune conducãtorului instituţiei publice centrale mãsurile necesare;
    e) analizeazã şi avizeazã Raportul anual al activitãţii de audit public intern;
    f) avizeazã acordurile de cooperare cu alte instituţii publice privind exercitarea activitãţii de audit public intern."

    21. La articolul 9, litera a) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "a) conducãtorul instituţiei publice sau, în cazul altor entitãţi publice, organul de conducere colectivã are obligaţia asigurãrii cadrului organizatoric şi funcţional necesar desfãşurãrii activitãţii de audit public intern;".

    22. La articolul 9, dupã litera a) se introduc douã noi litere, literele a^1) şi a^2), cu urmãtorul cuprins:
    "a^1) entitãţile publice locale care coopereazã pentru asigurarea activitãţii de audit public intern utilizeazã capacitatea de audit a compartimentului care se constituie în cadrul entitãţii organizatoare sau la nivelul structurii asociative, dupã caz; compartimentul de audit astfel constituit se organizeazã şi funcţioneazã potrivit prevederilor prezentei legi;
    a^2) la entitãţile publice locale care nu şi-au constituit compartiment propriu de audit intern sau nu au intrat în cooperare pentru asigurarea activitãţii de audit intern, aceasta poate fi asiguratã de cãtre auditori interni, persoane fizice atestate, pe baza contractelor de prestãri servicii, conform prevederilor prezentei legi;".

    23. La articolul 9, dupã litera b) se introduce o nouã literã, litera b^1), cu urmãtorul cuprins:
    "b^1) la entitãţile publice centrale ai cãror conducãtori sunt ordonatori principali de credite şi gestioneazã un buget de pânã la 5.000.000 lei şi nu au constituit un compartiment de audit public intern, activitatea de audit este realizatã de Ministerul Finanţelor Publice, prin UCAAPI, pe baza unui protocol de colaborare;".

    24. La articolul 10, alineatele (1) şi (2) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 10. - (1) Compartimentul de audit public intern se constituie distinct în subordinea directã a conducãtorului entitãţii.
    (2) Conducãtorul compartimentului de audit public intern este numit/destituit de cãtre conducãtorul entitãţii/structurii asociative, cu avizul UCAAPI; pentru entitãţile publice subordonate, aflate în coordonarea sau sub autoritatea altor entitãţi publice, numirea/destituirea se face cu avizul entitãţii publice ierarhic superioare, în condiţiile legii."

    25. La articolul 10, dupã alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (3^1)-(3^3), cu urmãtorul cuprins:
    "(3^1) Compartimentul de audit public intern este dimensionat, ca numãr de auditori, pe baza volumului de activitate şi a mãrimii riscurilor asociate, astfel încât sã asigure auditarea activitãţilor cuprinse în sfera auditului public intern.
    (3^2) Compartimentul de audit public intern din cadrul entitãţii organizatoare, respectiv de la nivelul structurii asociative este dimensionat, ca numãr de auditori, astfel încât sã asigure realizarea activitãţii de audit public intern la toate entitãţile publice locale cuprinse în acordul de cooperare; cheltuielile ocazionate de activitatea de audit public intern desfãşuratã în sistem de cooperare, reprezentând cheltuieli de personal, cheltuieli privind impozite, contribuţii şi alte taxe aferente drepturilor de personal acordate şi cele cu deplasãrile interne sunt repartizate, în mod corespunzãtor, pe entitãţile semnatare ale acordului, în funcţie de numãrul de zile/auditor prestate; celelalte cheltuieli materiale, dacã pãrţile nu convin altfel, rãmân în sarcina entitãţii organizatoare sau a structurii asociative, dupã caz; modalitatea concretã de decontare a cheltuielilor se stabileşte prin acordul de cooperare.
    (3^3) Contractele de prestãri servicii cuprind activitãţile de elaborare a planurilor anuale, respectiv a planurilor multianuale ale activitãţii de audit intern, misiunile de audit şi natura acestora, în funcţie de volumul de activitate şi mãrimea riscurilor asociate, astfel încât sã asigure auditarea activitãţilor cuprinse în sfera auditului public intern, precum şi numãrul de auditori interni, ţinând cont şi de necesitatea asigurãrii funcţiei de supervizare a desfãşurãrii procesului de audit intern."

    26. La articolul 11, litera b) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "b) elaboreazã proiectul planului multianual de audit public intern, de regulã pe o perioadã de 3 ani, şi, pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern;".

    27. La articolul 13, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 13. - (1) Auditul public intern se exercitã asupra tuturor activitãţilor desfãşurate într-o entitate publicã, inclusiv asupra activitãţilor entitãţilor subordonate, aflate în coordonarea sau sub autoritatea altor entitãţi publice."

    28. La articolul 13 alineatul (2), literele a) şi c) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "a) activitãţile financiare sau cu implicaţii financiare desfãşurate de entitatea publicã din momentul constituirii angajamentelor pânã la utilizarea fondurilor de cãtre beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finanţare externã;
    ......................................................................
    c) administrarea patrimoniului, precum şi vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al unitãţilor administrativ-teritoriale;".

    29. La articolul 14, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 14. - (1) Proiectul planului multianual, respectiv proiectul planului anual de audit public intern se elaboreazã de cãtre compartimentul de audit public intern, pe baza evaluãrii riscului asociat diferitelor structuri, activitãţi, programe/proiecte sau operaţiuni, precum şi prin preluarea sugestiilor conducãtorului entitãţii publice, prin consultare cu entitãţile publice ierarhic superioare, ţinând seama de recomandãrile Curţii de Conturi a României şi ale organismelor Comisiei Europene; activitãţile care prezintã în mod constant riscuri ridicate trebuie sã fie auditate, de regulã, anual."

    30. La articolul 14, dupã alineatul (1) se introduc douã noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu urmãtorul cuprins:
    "(1^1) Proiectele planurilor multianuale şi proiectele planurilor anuale de audit public intern ale entitãţilor publice locale care îşi asigurã activitatea de audit prin cooperare se elaboreazã în conformitate cu prevederile stabilite la alin. (1) şi se centralizeazã în planul multianual şi în planul anual de audit ale entitãţii publice organizatoare, respectiv ale structurii asociative, dupã caz.
    (1^2) Proiectele planurilor multianuale şi ale planurilor anuale de audit public intern ale entitãţilor publice locale unde se desfãşoarã activitatea pe bazã de contracte de prestãri servicii se elaboreazã în conformitate cu prevederile stabilite la alin. (1) şi se aprobã de cãtre conducãtorul entitãţii publice locale."

    31. La articolul 14, alineatul (3) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(3) Auditorii din cadrul compartimentelor de audit public intern desfãşoarã, cu aprobarea conducãtorului entitãţii publice, misiuni de audit ad-hoc, considerate misiuni de audit public intern cu caracter excepţional, necuprinse în planul anual, în condiţiile prevãzute la art. 15."

    32. La articolul 16, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 16. - (1) Compartimentul de audit public intern notificã structura care va fi auditatã cu 15 zile calendaristice înainte de declanşarea misiunii de audit; notificarea cuprinde scopul, principalele obiective şi durata misiunii de audit; notificarea va fi însoţitã de Carta auditului public intern."

    33. La articolul 16, alineatul (2) se abrogã.

    34. La articolul 17, alineatele (2)-(4) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Proiectul raportului de audit public intern se transmite la structura auditatã; aceasta poate comunica, în maximum 15 zile calendaristice de la primirea raportului, punctele sale de vedere, care vor fi analizate de auditorii interni.
    (3) În termen de 10 zile calendaristice de la primirea punctelor de vedere, compartimentul de audit public intern organizeazã reuniunea de conciliere cu structura auditatã, în cadrul cãreia se analizeazã constatãrile şi concluziile, în vederea acceptãrii recomandãrilor formulate.
    (4) Conducãtorul compartimentului de audit public intern transmite, dupã caz, raportul de audit public intern finalizat, pentru analizã şi avizare, împreunã cu rezultatele concilierii:
    a) conducãtorului entitãţii publice care a aprobat misiunea;
    b) numai conducãtorului entitãţii publice locale care îşi asigurã activitatea de audit prin cooperare, pentru misiunile de audit public intern proprii, şi nu informeazã alte persoane fizice sau juridice, cu excepţia celor prevãzute de lege, despre date, fapte sau situaţii constatate cu ocazia desfãşurãrii misiunilor;
    c) conducãtorului instituţiei publice mici."

    35. La articolul 17, dupã alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmãtorul cuprins:
    "(4^1) Dupã avizare, recomandãrile cuprinse în raportul de audit public intern sunt comunicate structurii auditate."

    36. La articolul 18, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 18. - (1) Auditorii interni care sunt funcţionari publici sunt recrutaţi, se supun regimului juridic privind incompatibilitãţile, au drepturi şi obligaţii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi cu prevederile prezentei legi."

    37. La articolul 18, dupã alineatul (2) se introduc cinci noi alineate, alineatele (2^1)-(2^5), cu urmãtorul cuprins:
    "(2^1) Cadrul general de competenţe profesionale ale auditorilor interni din sectorul public acoperã, potrivit standardului ocupaţional aprobat pentru aceastã ocupaţie, cel puţin urmãtoarele domenii:
    a) audit intern;
    b) managementul riscului, controlul intern şi guvernanţã;
    c) management;
    d) contabilitate;
    e) finanţe publice;
    f) tehnologia informaţiei;
    g) drept.
    (2^2) Recunoaşterea competenţelor profesionale dobândite de auditorul intern se realizeazã pe baza:
    a) corespondenţei disciplinelor înscrise în foile matricole, aferente studiilor universitare, postuniversitare şi în certificatele de absolvire cu recunoaştere naţionalã, acordate în condiţiile legii, cu domeniile din cadrul general de competenţe profesionale;
    b) pentru domeniile care nu se regãsesc în cadrul foilor matricole sau în echivalent, auditorul intern trebuie sã îşi completeze pregãtirea profesionalã prin programe organizate de instituţii autorizate, finalizate prin diplome sau certificate de absolvire cu recunoaştere naţionalã.
    (2^3) Certificatul de atestare se elibereazã dacã sunt îndeplinite, cumulativ, urmãtoarele condiţii:
    a) în urma procesului de recunoaştere a rezultat îndeplinirea condiţiilor prevãzute la alin. (2^2);
    b) experienţã profesionalã de minimum un an;
    c) probitate profesionalã confirmatã prin douã recomandãri din partea unor auditori interni sau specialişti în domeniu, cu experienţã de minimum 5 ani în activitatea publicã.
    (2^4) Pentru auditorii interni care deţin un certificat în audit intern emis de instituţii de profil cu recunoaştere internaţionalã, respectiv: Institutul Auditorilor Interni din Statele Unite ale Americii, Institutul Francez al Auditului şi Controlului Intern, Institutul Auditorilor Interni din Marea Britanie şi Irlanda, nu mai este necesarã îndeplinirea condiţiilor menţionate la alin. (2^3) lit. a).
    (2^5) Certificatul de atestare îşi pierde valabilitatea atunci când:
    a) auditorul intern/persoana fizicã atestatã nu a desfãşurat activitãţi specifice de audit public intern timp de 5 ani;
    b) auditorul intern/persoana fizicã atestatã nu a participat la cursuri de pregãtire profesionalã în cadrul programului de formare profesionalã continuã."

    38. La articolul 18, dupã alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmãtorul cuprins:
    "(5) Persoanelor fizice, altele decât auditorii interni, care solicitã obţinerea certificatului de atestare li se aplicã aceleaşi condiţii de acordare, menţinere sau de pierdere a valabilitãţii stabilite pentru auditorii interni din entitãţile publice."

    39. La articolul 19, alineatul (7) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(7) Auditorii interni au obligaţia sã îşi îmbunãtãţeascã cunoştinţele, abilitãţile şi valorile în cadrul formãrii profesionale continue, inclusiv dupã obţinerea certificatului de atestare, care se realizeazã prin:
    a) participarea la cursuri şi seminare pe teme aferente domeniilor cadrului general de competenţe profesionale sau celor specifice entitãţii publice;
    b) studii individuale pe teme aprobate de conducãtorul compartimentului de audit public intern;
    c) publicarea de materiale de specialitate."

    40. La articolul 19, dupã alineatul (7) se introduc douã noi alineate, alineatele (8) şi (9), cu urmãtorul cuprins:
    "(8) Formarea profesionalã continuã se realizeazã în cadrul unei perioade de minimum 15 zile lucrãtoare pe an, activitate care intrã în responsabilitatea conducãtorului compartimentului de audit public intern, precum şi a conducerii entitãţii publice.
    (9) Auditorii interni au obligaţia de a transmite rapoarte privind modul de realizare a programelor de formare profesionalã continuã, avizate de conducãtorul entitãţii publice, cãtre organismul care a emis certificatul de atestare, o datã la 5 ani, pe baza cãrora se va evalua menţinerea/pierderea valabilitãţii certificatului de atestare."

    41. La articolul 21, litera a) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "a) încãlcarea obligaţiei de a asigura cadrul organizatoric şi funcţional necesar desfãşurãrii activitãţii de audit public intern, potrivit prevederilor art. 9 lit. a);".

    42. La articolul 22, litera a) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "a) de reprezentanţi împuterniciţi ai Ministerului Finanţelor Publice, pentru contravenţiile prevãzute la art. 21;".

    ART. II
    Comitetele de audit intern constituite potrivit prevederilor art. 8^1 alin. (1) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, funcţioneazã începând cu data de 1 ianuarie 2012.
    ART. III
    Pentru atestarea auditorilor interni din entitãţile publice, aflaţi în funcţie la data intrãrii în vigoare a prezentei legi, se aplicã urmãtoarele dispoziţii tranzitorii:
    1. Auditorii interni în funcţie urmeazã sã obţinã certificatul de atestare în termen de 6 ani de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi; cheltuielile aferente obţinerii atestãrii sunt suportate de angajator, în limita bugetului prevãzut pentru pregãtirea profesionalã.
    2. Prin excepţie de la prevederile art. 18 alin. (2^2) din Legea nr. 672/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, auditorilor interni din entitãţile publice, cu o vechime de cel puţin 5 ani în funcţie la data expirãrii termenului prevãzut la pct. 1, li se recunoaşte deţinerea competenţelor profesionale în domeniul audit intern şi în domeniul managementului riscurilor, control intern şi guvernanţã.
    3. Dupã expirarea termenului prevãzut la pct. 1, auditorii interni care nu deţin certificatul de atestare din vina lor nu mai pot efectua şi superviza misiuni de audit public intern, urmând sã desfãşoare alte activitãţi cu caracter administrativ din domeniul auditului public intern sau sã fie transferaţi în alte compartimente din cadrul entitãţii.
    ART. IV
    Dupã expirarea termenului prevãzut la art. III pct. 1, deţinerea certificatului de atestare sau îndeplinirea condiţiilor prevãzute la art. 18 alin. (2^2) din Legea nr. 672/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, dupã caz, constituie cerinţe specifice prevãzute în fişele posturilor vacante scoase la concurs pentru ocuparea funcţiei de auditor intern în entitãţile publice.
    ART. V
    (1) Normele generale privind exercitarea auditului public intern, care vor include şi activitatea de consiliere desfãşuratã de auditorii interni, prevãzutã de Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.702/2005 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi exercitarea activitãţii de consiliere desfãşurate de cãtre auditorii interni din cadrul entitãţilor publice, se actualizeazã de Ministerul Finanţelor Publice în termen de 90 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi şi se aprobã de Guvern.
    (2) Normele privind sistemul de cooperare pentru asigurarea funcţiei de audit public intern se elaboreazã de Ministerul Finanţelor Publice în termen de 90 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi şi se aprobã de Guvern.
    (3) Coordonarea şi desfãşurarea proceselor de atestare naţionalã şi de pregãtire profesionalã continuã a auditorilor interni din sectorul public urmeazã a se realiza în baza normelor care se elaboreazã de Ministerul Finanţelor Publice în termen de 90 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi şi se aprobã de Guvern.
    (4) Normele privind înfiinţarea comitetelor de audit intern se realizeazã de Ministerul Finanţelor Publice în termen de 90 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi şi se aprobã de Guvern.
    ART. VI
    Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 953 din 24 decembrie 2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouã numerotare.

    Aceastã lege a fost adoptatã de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicatã.

                    PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                         ROBERTA ALMA ANASTASE

                         PREŞEDINTELE SENATULUI
                            MIRCEA-DAN GEOANĂ

    Bucureşti, 27 octombrie 2011.
    Nr. 191.

                         -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016