Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 19 din 26 februarie 2009  bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2009    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

LEGE nr. 19 din 26 februarie 2009 bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2009

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 27 februarie 2009

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Prezenta lege prevede şi autorizeazã pentru anul bugetar 2009 veniturile pe capitole şi subcapitole şi cheltuielile pe destinaţii pentru bugetul asigurãrilor sociale de stat, bugetul asigurãrilor pentru şomaj, bugetele instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii, precum şi reglementãri specifice exerciţiului bugetar al anului 2009.

SECŢIUNEA 1
Dispoziţii referitoare la bugetul asigurãrilor sociale de stat pe anul 2009

ART. 2
(1) Sinteza bugetului asigurãrilor sociale de stat detaliatã la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe pãrţi, capitole, subcapitole, paragrafe şi titluri, dupã caz, este prevãzutã în anexa nr. 1/03.
(2) Bugetul asigurãrilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii se stabileşte la venituri în sumã de 40.130 milioane lei, la cheltuieli în sumã de 39.909 milioane lei, cu un excedent de 221 milioane lei.
(3) Sistemul de asigurare pentru accidente de muncã şi boli profesionale se stabileşte la venituri în sumã de 294 milioane lei, iar la cheltuieli în sumã de 54 milioane lei, cu un excedent de 240 milioane lei.
(4) Sinteza cheltuielilor bugetare pe surse de finanţare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, dupã caz, este prevãzutã în anexa nr. 2/03.
(5) Sinteza proiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolã şi de pescuit, precum şi altor facilitãţi şi instrumente postaderare şi detalierea pe proiecte, numãrul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de bazã şi programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare, detaliate, sunt prevãzute în anexele nr. 3/03, 4/03 şi 5/03.
ART. 3
(1) Numãrul total al locurilor la tratament balnear şi odihnã ce poate fi finanţat din bugetul asigurãrilor sociale de stat, precum şi cel care poate fi acordat gratuit diverselor categorii sociale care au reglementat acest drept prin norme legale în vigoare se stabileşte prin decizie a preşedintelui Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurãri Sociale, cu încadrarea în fondurile aprobate prin buget, pânã cel mai târziu la 15 aprilie 2009.
(2) Fondurile alocate decontãrii biletelor de odihnã nu pot depãşi 10% din totalul fondurilor aprobate pentru cheltuielile cu biletele de tratament balnear şi odihnã la capitolul "Asigurãri şi asistenţã socialã", titlul "Asistenţã socialã", alineatul "Ajutoare sociale în naturã".
(3) Numãrul locurilor la tratament balnear ce se acordã gratuit nu poate depãşi 15% din numãrul total al locurilor contractate.
(4) Tarifele practicate de unitãţile de tratament din proprietatea Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurãri Sociale se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, la propunerea preşedintelui Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurãri Sociale.
(5) Diferenţa dintre contravaloarea biletelor de odihnã acordate salariaţilor bugetari în anul 2008 şi contribuţia încasatã de la beneficiarii acestora rãmâne cheltuialã a bugetului asigurãrilor sociale de stat pe anul 2008.

SECŢIUNEA a 2-a
Dispoziţii referitoare la bugetul asigurãrilor pentru şomaj pe anul 2009

ART. 4
(1) Sinteza veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurãrilor pentru şomaj, detaliatã la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe pãrţi, capitole, subcapitole, paragrafe şi titluri, dupã caz, este prevãzutã în anexa nr. 1/04.
(2) Bugetul asigurãrilor pentru şomaj, aferent sistemului asigurãrilor pentru şomaj, se stabileşte la venituri în sumã de 1.454 milioane lei, la cheltuieli în sumã de 1.521 milioane lei, cu un deficit de 67 milioane lei.
(3) Deficitul sistemului de asigurãri pentru şomaj ce se va înregistra la sfârşitul anului 2009 se acoperã din disponibilitãţile înregistrate de bugetul asigurãrilor pentru şomaj în anii precedenţi.
(4) Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale instituit prin <>Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificãrile ulterioare, se stabileşte la venituri în sumã de 224 milioane lei, iar la cheltuieli în sumã de 100 milioane lei, cu un excedent de 124 milioane lei.
(5) Sinteza cheltuielilor bugetare pe surse de finanţare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, dupã caz, este prevãzutã în anexa nr. 2/04.
(6) Sinteza proiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolã şi de pescuit, precum şi altor facilitãţi şi instrumente postaderare şi detalierea pe proiecte, numãrul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de bazã şi programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare, detaliate, sunt prevãzute în anexele nr. 3/04, 4/04 şi 5/04.
(7) Bugetele centrelor regionale de formare profesionalã a adulţilor, care funcţioneazã în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncã, şi detalierea pe centre a acestora sunt prevãzute în anexa nr. 6/04.

CAP. II
Responsabilitãţi în aplicarea prezentei legi

ART. 5
(1) Se interzice ordonatorului principal de credite al bugetului asigurãrilor sociale de stat şi al bugetului asigurãrilor pentru şomaj sã efectueze virãri de credite de la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare.
(2) Sumele prevãzute la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare" nu pot fi redistribuite la alte naturi de cheltuieli cu ocazia rectificãrilor bugetare pe parcursul anului 2009.
(3) În condiţiile prevederilor <>Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile ulterioare, pe parcursul întregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua virãri de credite bugetare între titlurile, articolele şi alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare".
(4) Din sumele prevãzute la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare" se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru derularea corespunzãtoare a proiectelor finanţate de la acest titlu.
ART. 6
Se interzice ordonatorului principal de credite al bugetului asigurãrilor sociale de stat şi al bugetului asigurãrilor pentru şomaj sã efectueze şi sã aprobe redistribuiri de credite bugetare de la obiectivele de investiţii în continuare, respectiv de la obiectivele de investiţii noi, la poziţia "Alte cheltuieli de investiţii", cuprinse în programele de investiţii publice, anexe la aceste bugete.
ART. 7
(1) În bugetul asigurãrilor sociale de stat şi al bugetului asigurãrilor pentru şomaj sunt prevãzute, dupã caz, şi sumele reprezentând contribuţia Guvernului României la realizarea programelor şi proiectelor cu finanţare internaţionalã.
(2) Ordonatorul principal de credite are obligaţia ca, în cadrul creditelor bugetare aprobate, sã asigure integral şi cu prioritate fondurile necesare reprezentând componenta localã aferentã derulãrii programelor şi proiectelor cu finanţare internaţionalã, precum şi fondurile necesare finanţãrii angajamentelor asumate prin documentele privind aderarea României la Uniunea Europeanã.
(3) Se interzice ordonatorului principal de credite sã efectueze virãri de credite bugetare de la titlul "Transferuri între unitãţi ale administraţiei publice" la celelalte titluri ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare, precum şi între alineatele acestui titlu de cheltuieli.
(4) Se interzice ordonatorului principal de credite sã efectueze virãri de credite bugetare de la titlul "Alte transferuri" alineatul "Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilã" la celelalte alineate şi articole de cheltuieli ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare.
(5) Din sumele prevãzute la titlul "Alte transferuri" alineatul "Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilã" se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru derularea corespunzãtoare a obiectivelor cuprinse în aceste programe.
(6) Sumele reprezentând contribuţia Guvernului la realizarea obiectivelor de investiţii cu finanţare externã de la titlul "Active nefinanciare" nu pot fi redistribuite la alte obiective sau categorii de investiţii.
ART. 8
În cursul întregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua, în cadrul sursei de finanţare "Credite externe", virãri de credite bugetare între titlurile şi articolele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole, pentru asigurarea sumelor necesare derulãrii corespunzãtoare a programelor finanţate din fonduri externe rambursabile.
ART. 9
În condiţiile prevederilor <>Legii nr. 500/2002 , cu modificãrile ulterioare, în cursul întregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua virãri de credite bugetare între titlurile şi articolele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole, dupã caz, în vederea asigurãrii plãţii la scadenţã a cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme internaţionale, a derulãrii corespunzãtoare a programelor finanţate din fonduri comunitare pre- şi postaderare, precum şi a programelor cu finanţare rambursabilã.
ART. 10
Sunt interzise virãrile de credite bugetare între capitolele de cheltuieli aprobate pentru sistemul public de pensii şi cele pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncã şi boli profesionale.
ART. 11
Sunt interzise virãrile de credite bugetare între subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale.
ART. 12
(1) Prevederile de cheltuieli aprobate pentru prestaţii de asigurãri sociale şi asigurãri pentru şomaj care se realizeazã potrivit dispoziţiilor legale, direct de cãtre angajator, prin deducerea acestora din contribuţiile datorate, se pot depãşi, modificându-se corespunzãtor prevederile bugetare atât la venituri, cât şi la cheltuieli, cu menţinerea echilibrului aprobat.
(2) Ordonatorul principal de credite este abilitat sã efectueze modificãrile prevãzute la alin. (1) şi este obligat sã raporteze Ministerului Finanţelor Publice aceste modificãri atât distinct, cât şi prin evidenţierea în situaţiile financiare trimestriale, respectiv anuale.

CAP. III
Dispoziţii finale

ART. 13
(1) Pentru anul 2009, finanţarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte care întrunesc criteriile de eligibilitate pentru finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolã şi de pescuit, altor facilitãţi şi instrumente postaderare, care funcţioneazã pe principiul rambursãrii integrale sau parţiale a cheltuielilor cãtre beneficiari, se asigurã de la bugetul asigurãrilor sociale de stat sau, dupã caz, de la bugetul asigurãrilor pentru şomaj, prin bugetele ordonatorilor de credite beneficiari ai unor astfel de proiecte.
(2) Fondurile aferente cheltuielilor prevãzute la alin. (1) sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor de credite beneficiari de proiecte, la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare", respectiv la capitolele şi subcapitolele corespunzãtoare de cheltuieli, potrivit destinaţiei acestora, şi au avizul de principiu al autoritãţii de management/gestiune a programului/instrumentului/facilitãţii asupra eligibilitãţii activitãţilor din cadrul proiectelor propuse la finanţare.
(3) Se autorizeazã ordonatorii principali de credite prevãzuţi la alin. (1) sã efectueze pe parcursul exerciţiului bugetar, fãrã a depãşi însã data de 31 octombrie 2009, redistribuiri de fonduri între proiecte din fonduri externe nerambursabile, astfel încât sã asigure implementarea corespunzãtoare a acestora, inclusiv sã introducã proiecte noi, în condiţiile alin. (2), cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor prevãzute la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare". Aceste modificãri vor fi comunicate lunar Ministerului Finanţelor Publice.
ART. 14
(1) Pentru plãţile efectuate din cheltuielile prevãzute la art. 13, eligibile a fi acoperite din fonduri externe nerambursabile, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va solicita autoritãţii de management/gestiune a programului/instrumentului/facilitãţii rambursarea cheltuielilor efectuate conform prevederilor art. 13 alin. (1), în conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum şi cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de finanţare.
(2) Autoritãţile de management/gestiune, pe baza solicitãrilor ordonatorilor de credite, vor efectua cereri lunare de rambursare a cheltuielilor şi de alimentare a conturilor lor de disponibil cãtre Autoritatea de Certificare şi Platã şi/sau cãtre alte autoritãţi abilitate cu certificarea şi plata în cadrul unor programe/facilitãţi sau instrumente postaderare.
(3) Sumele aferente rambursãrilor de la Comisia Europeanã şi de la alţi donatori de fonduri externe nerambursabile postaderare, reprezentând contribuţia Uniunii Europene la proiectele prevãzute la art. 13 alin. (1), se fac venit la bugetele din care au fost finanţate proiectele respective şi se vireazã de cãtre autoritãţile de management/gestiune a fondurilor/ instrumentelor/facilitãţilor şi de Autoritatea de Certificare şi Platã la aceste bugete, dupã certificarea cheltuielilor conform prevederilor legale comunitare şi naţionale care reglementeazã fiecare domeniu ce intrã în sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare.
ART. 15
(1) Pentru plata drepturilor cuvenite pe anul 2009, cheltuielile pentru transmiterea şi achitarea drepturilor finanţate din bugetul asigurãrilor sociale de stat şi a celor din bugetul asigurãrilor pentru şomaj se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1,03% asupra sumelor virate şi se suportã din bugetele din care se finanţeazã drepturile respective.
(2) Cheltuielile efectuate pentru informarea şi consultarea populaţiei, respectiv tipãrirea şi transmiterea unor informaţii legate de drepturile care se acordã în temeiul <>Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se suportã din bugetul asigurãrilor sociale de stat.
ART. 16
(1) Valoarea punctului de pensie este de 718,4 lei de la 1 aprilie 2009 şi de 732,8 lei de la 1 octombrie 2009.
(2) Salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurãrilor sociale de stat pe anul 2009 este de 1.693 lei.
ART. 17
(1) Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte, în condiţiile legii, în cazul:
a) asiguratului sau pensionarului, la 1.702 lei;
b) unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului, la 851 lei.
(2) Prevederile alin. (1) se aplicã începând cu data de întâi a lunii urmãtoare publicãrii prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 18
(1) În baza prevederilor <>art. 18 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 19/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pentru anul 2009 cotele de contribuţie de asigurãri sociale se stabilesc dupã cum urmeazã:
a) 31,3% pentru condiţii normale de muncã, datorate de angajator şi angajaţi, din care 10,5% datorate de angajaţi şi 20,8% datorate de angajatori;
b) 36,3% pentru condiţii deosebite de muncã, datorate de angajator şi angajaţi, din care 10,5% datorate de angajaţi şi 25,8% datorate de angajatori;
c) 41,3% pentru condiţii speciale de muncã, datorate de angajator şi angajaţi, din care 10,5% datorate de angajaţi şi 30,8% datorate de angajatori.
(2) În cota de contribuţie individualã de asigurãri sociale prevãzutã la alin. (1) este inclusã şi cota de 2% aferentã fondurilor de pensii administrate privat, prevãzutã de <>Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(3) Cotele prevãzute la alin. (1) şi (2) se aplicã începând cu veniturile aferente lunii februarie 2009.
ART. 19
(1) În baza prevederilor <>art. 29 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi stimularea ocupãrii forţei de muncã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale <>art. 7 din Legea nr. 200/2006 , cu modificãrile ulterioare, pentru anul 2009 se stabilesc urmãtoarele cote ale contribuţiilor:
a) contribuţia datoratã de angajatori la bugetul asigurãrilor pentru şomaj este de 0,5%;
b) contribuţia individualã datoratã la bugetul asigurãrilor pentru şomaj este de 0,5%;
c) contribuţia datoratã la bugetul asigurãrilor pentru şomaj de cãtre persoanele asigurate în baza contractului de asigurare pentru şomaj este de 1%;
d) contribuţia datoratã de angajator la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale conform <>art. 7 alin. (1) din Legea nr. 200/2006 , cu modificãrile ulterioare, este de 0,25%.
(2) Cotele prevãzute la alin. (1) se aplicã începând cu veniturile aferente lunii februarie 2009.
(3) Suma totalã care poate fi utilizatã pentru acordarea de credite, conform prevederilor <>art. 87 din Legea nr. 76/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, este de 20,6 milioane lei, iar cuantumul maxim al creditului ce poate fi acordat unui beneficiar de credite din aceastã sumã este de 1,5 milioane lei.
ART. 20
(1) Cotele de contribuţii datorate de angajatori în funcţie de clasa de risc, potrivit prevederilor <>Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncã şi boli profesionale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se stabilesc de la 0,15% la 0,85%, aplicate asupra sumei veniturilor brute realizate lunar.
(2) Cotele prevãzute la alin. (1) se aplicã începând cu veniturile aferente lunii februarie 2009.
ART. 21
Anexele nr. 1/03-5/03 şi nr. 1/04-6/04 fac parte integrantã din prezenta lege.

Aceastã lege a fost adoptatã de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicatã.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
IOAN OLTEAN

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU PEREŞ

Bucureşti, 26 februarie 2009.
Nr. 19.

ANEXA 1/03

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI
SOCIALE

BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
pe anul 2009

- SINTEZA -
- mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2009 │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ Program │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│0001 03 │VENITURI - TOTAL │40.424.522│
│0002 │I. VENITURI CURENTE │40.424.522│
│2000 │B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI │40.305.526│
│2003 │CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR │28.148.658│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat datorate de │ │
│ │angajatori │27.868.620│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de muncã şi │ │
│ │boli profesionale datorate de angajatori │ 280.038│
│2103 │CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR │12.156.868│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat datorate de │ │
│ │asiguraţi │12.624.189│
│ 04 │Contribuţia altor persoane asigurate │ 454.858│
│ 05 │Contribuţii facultative ale asiguraţilor │ 10.000│
│ 06 │Contribuţii de asigurare pentru accidente de muncã şi │ │
│ │boli profesionale datorate de alte persoane fizice │ │
│ │care incheie asigurarea │ 2│
│ 07 │Contribuţia la fondul de pensii, administrat privat │ │
│ │(se scade) │ -932.181│
│2900 03 │C. VENITURI NEFISCALE │ 118.996│
│3000 │C1. VENITURI DIN PROPRIETATE │ 13.818│
│3003 │VENITURI DIN PROPRIETATE │ 1.000│
│ 07 │Alte venituri pentru asigurãrile de accidente de muncã│ │
│ │şi boli profesionale │ 1.000│
│3103 │VENITURI DIN DOBÂNZI │ 12.818│
│ 06 │Venituri din dobânzi ale sitemului de asigurãri de │ │
│ │accidente de muncã şi boli profesionale │ 12.818│
│3300 03 │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │ 105.178│
│3303 │VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI │ 75.178│
│ 11 │Contribuţia pentru bilete de tratament şi odihnã │ 75.178│
│3603 │DIVERSE VENITURI │ 30.000│
│ 50 │Alte venituri │ 30.000│
│4903 01 │Venituri sistem public de pensii │40.130.664│
│ 02 │Venituri sistem accidente de muncã şi boli │ │
│ │profesionale │ 293.858│
│5003 │CHELTUIELI - BUGET ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT │39.963.350│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │39.956.247│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 151.082│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 455.493│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 12.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 1.590│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 947│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 4.237│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │39.330.898│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 7.103│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 7.103│
│6800 03 │Partea a III-a CHELTUIELI │ │
│ │SOCIAL-CULTURALE │39.963.350│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │39.956.247│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 151.082│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 455.493│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 12.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 1.590│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 947│
│ 56 │TITLUL VIII PROGRAME CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 4.237│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │39.330.898│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 7.103│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 7.103│
│6803 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │39.909.257│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │39.902.254│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 146.192│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 454.669│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 12.000│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 4.237│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │39.285.156│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 7.003│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 7.003│
│6803 03 │Pensii şi ajutoare pentru batrâneţe │38.594.532│
│ 04 │Asistenţa acordatã persoanelor în vârstã │ 360.490│
│ 09 │Ajutoare pentru urmaşi │ 330.134│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurãrilor şi asistenţei│ │
│ │sociale │ 624.101│
│ 02 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor │ 397.524│
│ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 226.577│
│6903 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE │ │
│ │MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE │ 54.093│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 53.993│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 4.890│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 824│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 1.590│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 947│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 45.742│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 100│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 100│
│6903 05 │Asistenţã socialã în caz de boli şi invaliditãţi │ 43.597│
│ 01 │Asistenţã socialã în caz de boli │ 26.529│
│ 02 │Asistenţã socialã în caz de invaliditate │ 17.068│
│ 07 │Asigurãri pentru şomaj │ 1.204│
│ 09 │Ajutoare pentru urmaşi │ 2.627│
│ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ 947│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii │ │
│ │sociale │ 947│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurãrilor şi asistenţei│ │
│ │sociale │ 5.718│
│ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 5.718│
│9903 │EXCEDENT/DEFICIT │ 461.172│
│ 10 │Excedent/Deficit sistem public de pensii │ 221.407│
│ 11 │Excedent/Deficit sistem accidente de muncã şi boli │ │
│ │profesionale │ 239.765│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘
ANEXA 2/03

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI
SOCIALE

SINTEZA
cheltuielilor pe surse de finanţare, capitole,
subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli,
articole şi alineate, dupã caz pe anul 2009

- mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2009 │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ Program │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ │


│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │39.956.467│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 151.082│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 455.713│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 12.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 1.590│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 947│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │(FEN) POSTADERARE │ 4.237│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │39.330.898│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 16.583│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 16.583│
│6800 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │39.918.957│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │39.902.474│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 146.192│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 454.889│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 12.000│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 4.237│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │39.285.156│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 16.483│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 16.483│
│6900 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE │ │
│ │MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE │ 54.093│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 53.993│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 4.890│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 824│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂTI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 1.590│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 947│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 45.742│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 100│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 100│
│5003 │CHELTUIELI - BUGET ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT │39.963.350│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │39.956.247│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 151.082│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 117.577│
│ 01 │Salarii de bazã │ 70.651│
│ 02 │Salarii de merit │ 203│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 3.124│
│ 04 │Spor de vechime │ 12.610│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncã │ 5.604│
│ 06 │Alte sporuri │ 160│
│ 07 │Ore suplimentare │ 102│
│ 08 │Fond de premii │ 7.700│
│ 09 │Prima de vacanţã │ 5.840│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din afara unitãţii │ 470│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 221│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 10.892│
│ 03 │Contribuţii │ 33.505│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 25.630│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 587│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 6.112│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de muncã şi │ │
│ │boli profesionale │ 177│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 999│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 455.493│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 32.510│
│ 01 │Furnituri de birou │ 3.150│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 209│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţa motricã │ 4.366│
│ 04 │Apã, canal şi salubritate │ 847│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 1.370│
│ 06 │Piese de schimb │ 306│
│ 07 │Transport │ 55│
│ 08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 9.691│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 250│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 12.266│
│ 02 │Reparaţii curente │ 3.500│
│ 03 │Hranã │ 232│
│ 01 │Hranã pentru oameni │ 232│
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 545│
│ 01 │Medicamente │ 320│
│ 02 │Materiale sanitare │ 225│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 1.514│
│ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 103│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 1.411│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 1.707│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 1.507│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 200│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 127│
│ 12 │Consultanţã şi expertizã │ 43│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 1.045│
│ 14 │Protecţia muncii │ 20│
│ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 15│
│ 01 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │
│ │externe │ 15│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 414.235│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 22│
│ 04 │Chirii │ 2.613│
│ 06 │Prestãri servicii pentru transmiterea drepturilor │ 397.524│
│ 09 │Executarea silitã a creanţelor bugetare │ 10│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 14.068│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 12.000│
│ 03 │Alte dobânzi │ 12.000│
│ 02 │Dobânda datoratã trezoreriei statului │ 12.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 1.590│
│ 01 │Transferuri curente │ 1.590│
│ 21 │Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurãri│ │
│ │pentru accidente de muncã şi boli profesionale, cãtre │ │
│ │bugetul fondului naţional unic de asigurãri sociale de│ │
│ │sãnãtate, reprezentând contribuţia de asigurãri │ │
│ │sociale de sãnãtate pentru pers. aflate în concediu │ │
│ │medical din cauzã de accident de muncã sau boalã │ │
│ │profesionalã │ 1.377│
│ 44 │Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurãri│ │
│ │pentru accidente de muncã şi boli profesionale, cãtre │ │
│ │bugetul fondului naţional unic de asigurãri sociale de│ │
│ │sãnãtate, pentru concedii şi indemnizaţii datorate │ │
│ │persoanelor aflate în incapacitate temporarã de muncã │ │
│ │din cauzã de accident de muncã sau boalã profesionalã │ 213│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 947│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 947│
│ 17 │Transferuri pentru programe şi proiecte de prevenire a│ │
│ │accidentelor de muncã şi a bolilor profesionale │ 947│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 4.237│
│ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionalã │ │
│ │(FEDR) │ 4.237│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │39.330.898│
│ 01 │Asigurãri sociale │38.594.532│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 736.366│
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 362.612│
│ 02 │Ajutoare sociale în naturã │ 373.754│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 7.103│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 7.103│
│ 01 │Active fixe │ 4.953│
│ 01 │Construcţii │ 2.634│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active corporale │ 500│
│ 30 │Alte active fixe │ 1.819│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 2.150│
│6803 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │39.909.257│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │39.902.254│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 146.192│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 113.773│
│ 01 │Salarii de bazã │ 67.718│
│ 02 │Salarii de merit │ 200│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 3.115│
│ 04 │Spor de vechime │ 12.400│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncã │ 5.500│
│ 06 │Alte sporuri │ 160│
│ 07 │Ore suplimentare │ 100│
│ 08 │Fond de premii │ 7.500│
│ 09 │Prima de vacanţã │ 5.650│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din afara unitãţii │ 470│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 220│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 10.740│
│ 03 │Contribuţii │ 32.419│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 24.800│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 568│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 5.914│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de muncã şi │ │
│ │boli profesionale │ 171│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 966│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 454.669│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 31.828│
│ 01 │Furnituri de birou │ 3.100│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 200│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţa motricã │ 4.300│
│ 04 │Apã, canal şi salubritate │ 839│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 1.200│
│ 06 │Piese de schimb │ 300│
│ 07 │Transport │ 50│
│ 08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 9.589│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 250│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 12.000│
│ 02 │Reparaţii curente │ 3.500│
│ 03 │Hranã │ 232│
│ 01 │Hranã pentru oameni │ 232│
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 545│
│ 01 │Medicamente │ 320│
│ 02 │Materiale sanitare │ 225│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 1.505│
│ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 103│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 1.402│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 1.700│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 1.500│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 200│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 122│
│ 12 │Consultanţã şi expertizã │ 43│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 1.000│
│ 14 │Protecţia muncii │ 20│
│ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 15│
│ 01 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │
│ │externe │ 15│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 414.159│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 20│
│ 04 │Chirii │ 2.613│
│ 06 │Prestãri servicii pentru transmiterea drepturilor │ 397.524│
│ 09 │Executarea silitã a creanţelor bugetare │ 10│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 13.992│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 12.000│
│ 03 │Alte dobânzi │ 12.000│
│ 02 │Dobânda datoratã trezoreriei statului │ 12.000│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 4.237│
│ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionalã │ │
│ │(FEDR) │ 4.237│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │39.285.156│
│ 01 │Asigurãri sociale │38.594.532│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 690.624│
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 330.134│
│ 02 │Ajutoare sociale în naturã │ 360.490│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 7.003│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 7.003│
│ 01 │Active fixe │ 4.853│
│ 01 │Construcţii │ 2.634│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active corporale │ 400│
│ 30 │Alte active fixe │ 1.819│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 2.150│
│6803 03 │Pensii şi ajutoare pentru bãtrâneţe │38.594.532│
│ 04 │Asistenţã acordatã persoanelor în vârstã │ 360.490│
│ 09 │Ajutoare pentru urmaşi │ 330.134│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurãrilor şi asistenţei│ │
│ │sociale │ 624.101│
│ 02 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor │ 397.524│
│ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 226.577│
│6903 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE │ │
│ │MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE │ 54.093│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 53.993│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 4.890│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 3.804│
│ 01 │Salarii de bazã │ 2.933│
│ 02 │Salarii de merit │ 3│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 9│
│ 04 │Spor de vechime │ 210│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncã │ 104│
│ 07 │Ore suplimentare │ 2│
│ 08 │Fond de premii │ 200│
│ 09 │Prima de vacanţã │ 190│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 1│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 152│
│ 03 │Contribuţii │ 1.086│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 830│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 19│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 198│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de muncã şi │ │
│ │boli profesionale │ 6│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 33│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 824│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 682│
│ 01 │Furnituri de birou │ 50│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 9│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţa motricã │ 66│
│ 04 │Apã, canal şi salubritate │ 8│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 170│
│ 06 │Piese de schimb │ 6│
│ 07 │Transport │ 5│
│ 08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 102│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 266│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 9│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 9│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 7│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 7│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 5│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 45│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 76│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 2│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 76│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 1.590│
│ 01 │Transferuri curente │ 1.590│
│ 21 │Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurãri│ │
│ │pentru accidente de muncã şi boli profesionale, cãtre │ │
│ │bugetul fondului naţional unic de asigurãri sociale de│ │
│ │sãnãtate, reprezentând contribuţia de asigurãri │ │
│ │sociale de sãnãtate pentru persoanele aflate în conce-│ │
│ │diu medical din cauzã de accident de muncã sau boalã │ │
│ │profesionalã │ 1.377│
│ 44 │Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurãri│ │
│ │pentru accidente de muncã şi boli profesionale, cãtre │ │
│ │bugetul fondului naţional unic de asigurãri sociale de│ │
│ │sãnãtate, pentru concedii şi indemnizaţii datorate │ │
│ │persoanelor aflate în incapacitate temporarã de muncã │ │
│ │din cauzã de accident de muncã sau boalã profesionalã │ 213│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 947│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 947│
│ 17 │Transferuri pentru programe şi proiecte de prevenire a│ │
│ │accidentelor de muncã şi a bolilor profesionale │ 947│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 45.742│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 45.742│
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 32.478│
│ 02 │Ajutoare sociale în naturã │ 13.264│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 100│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 100│
│ 01 │Active fixe │ 100│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active corporale │ 100│
│6903 05 │Asistenţã socialã în caz de boli şi invaliditãţi │ 43.597│
│ 01 │Asistenţã socialã în caz de boli │ 26.529│
│ 02 │Asistenţã socialã în caz de invaliditate │ 17.068│
│ 07 │Asigurãri pentru şomaj │ 1.204│
│ 09 │Ajutoare pentru urmaşi │ 2.627│
│ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ 947│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii │ │
│ │sociale │ 947│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurãrilor şi asistenţei│ │
│ │sociale │ 5.718│
│ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 5.718│
│5006 │CREDITE EXTERNE │ │
│ │--------------- │ 9.700│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 220│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 220│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 220│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 220│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 9.480│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 9.480│
│ 01 │Active fixe │ 9.480│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active corporale │ 3.930│
│ 30 │Alte active fixe │ 5.550│
│6806 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 9.700│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 220│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 220│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 220│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 220│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 9.480│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 9.480│
│ 01 │Active fixe │ 9.480│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active corporale │ 3.930│
│ 30 │Alte active fixe │ 5.550│


└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘ANEXA 3/03/20/116

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare


SINTEZA
proiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul programelor aferente
Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolã şi de Pescuit,
precum şi altor facilitãţi şi instrumente postaderare

mii lei
┌─────────────────────────────┬──┬─────┬───────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬─────────────────────────────┐
│ Denumirea şi codul │ │ │ Valoarea │Realizãri│Program │Program │ Propu- │Valoarea rãmasã a proiectului│
│ proiectului/surse │ │ Cod │ totalã a │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ neri │ eşalonatã pe ani │
│ de finanţare │ │ │proiectului│ │ │ │ 2010 ├─────────┬─────────┬─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 2011 │ 2012 │ anii │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │urmãtori │
├─────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 0 │ │ │1=2+3+..+8 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
└─────────────────────────────┴──┴─────┴───────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
TOTAL CHELTUIELI
I. Credite de angajament 10.122 4.237 5.885
II. Credite bugetare 10.122 4.237 5.885
din care:
Programe din Fondul European de
Dezvoltare Regionalã(FEDR) 56.01
I. Credite de angajament 10.122 4.237 5.885
II. Credite bugetare 10.122 4.237 5.885
din acesta:
2. Programul Operaţional
Sectorial Creşterea
Competitivitãţii Economice(POS CCE)
I. Credite de angajament 10.122 4.237 5.885
II. Credite bugetare 10.122 4.237 5.885


ANEXA 3/03/20/116/01

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
Program/facilitate/instrument: 2 - Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivitãţii Economice (POS CCE)

I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

FIŞA PROIECTULUI
finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de
Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi a altor facilitãţi
şi instrumente postaderare

mii lei
┌─────────────────────────────┬──┬─────┬───────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬─────────────────────────────┐
│ Denumirea şi codul │ │ │ Valoarea │Realizãri│Program │Program │ Propu- │Valoarea rãmasã a proiectului│
│ proiectului/surse │ │ Cod │ totalã a │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ neri │ eşalonatã pe ani │
│ de finanţare │ │ │proiectului│ │ │ │ 2010 ├─────────┬─────────┬─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 2011 │ 2012 │ anii │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │urmãtori │
├─────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 0 │ │ │1=2+3+..+8 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
└─────────────────────────────┴──┴─────┴───────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
Proiectul: 1 Oferirea de servicii e-administraţie participanţilor la sistemul public de pensii prin implementarea
unui sistem informatic integrat

- mii EURO I 2.969 1.228 1.741
II 2.969 1.228 1.741
- mii lei I 10.122 4.237 5.885
II 10.122 4.237 5.885
TOTAL CHELTUIELI I 50.03 10.122 4.237 5.885
II 10.122 4.237 5.885

Capitolul bugetar: 6803 Asigurãri şi asistenţã socialã

PROIECTE CU FINANŢARE DIN FEN
POSTADERARE I 56 10.122 4.237 5.885
II 10.122 4.237 5.885
Programe din Fondul European
de Dezvoltare
Regionalã (FEDR) I 56.01 10.122 4.237 5.885
II 10.122 4.237 5.885


ANEXA 4/03

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

Numãrul maxim de posturi şi fondul
aferent salariilor de bazã
pe anii 2008-2009
(SUMELE ALOCATE PRIN BUGETUL ASIGURĂRILOR
SOCIALE DE STAT)
┌───────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────┬───────────┬───────┬──────────┬───────┬──────────┐
│ │ Numãr │ Salariu │Modificarea│ Numãr │ Numãr de │ Numãr │ Fond │
│ │ maxim │mediu de │ numãrului │ maxim │ posturi │ de │ aferent │
│ │ de │ bazã în │de posturi │ de │vacante la│posturi│salariilor│
│ │posturi│ luna │ în anul │posturi│ 31 dec. │finan- │ de bazã │
│ │în anul│decembrie│ 2009 faţã │în anul│ 2008 │ţate în│ pe anul │
│ │ 2008 │ 2008 │ de anul │ 2009 │ │ anul │ 2009 │
│ │ │ (lei) │ 2008 │ │ │ 2009 │(mii lei) │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4=1+3 │ 5 │ 6=4-5 │7=(2x4x12 │
│ │ │ │ │ │ │ │luni)/1000│
├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┤
│TOTAL: │ 4.737│ │ │ 4.737│ 162│ 4.575│ 70.652│
│din care: │ │ │ │ │ │ │ │
│6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ - BUGETUL │ │ │ │ │ │ │ │
│ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT │ 4.581│ │ -10│ 4.571│ 151│ 4.420│ 67.718│
│din care: │ │ │ │ │ │ │ │
│I. Persoane care ocupã funcţii de demnitate publicã │ 1│ │ │ 1│ │ 1│ 80│
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│Preşedinte (Casa Naţionalã de Pensii şi Alte Drepturi de │ 1│ 6.691│ │ 1│ │ 1│ 80│
│Asigurãri Sociale) │ │ │ │ │ │ │ │
│III. Cabinetul demnitarului │ 5│ │ │ 5│ │ 5│ 116│
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│Stenodactilograf, şef cabinet, referent (secretar personal)│ │ 1.523│ 1│ 1│ │ 1│ 18│
│Stenodactilograf, şef cabinet, referent (secretar personal)│ 1│ 1.110│ -1│ │ │ │ │
│Director de cabinet │ 1│ 2.769│ │ 1│ │ 1│ 33│
│Consilier (consilier personal) │ 1│ 2.769│ │ 1│ │ 1│ 33│
│Consultant (asistent de cabinet) │ 1│ 1.701│ │ 1│ │ 1│ 20│
│Secretar cabinet, secretar-dactilograf (curier personal) │ 1│ 933│ │ 1│ │ 1│ 11│
│V. A. Funcţii publice generale │ 3.607│ │ -14│ 3.593│ 114│ 3.479│ 53.907│
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│1. Inalţi funcţionari publici │ 2│ │ │ 2│ │ 2│ 100│
│Secretar general │ 1│ 4.421│ │ 1│ │ 1│ 53│
│Secretar general adjunct │ 1│ 3.893│ │ 1│ │ 1│ 47│
│2. Funcţii publice de conducere │ 439│ │ -10│ 429│ │ 429│ 9.944│
│Director │ 10│ 2.051│ │ 10│ │ 10│ 246│
│Director adjunct │ 3│ 2.051│ -1│ 2│ │ 2│ 49│
│Şef serviciu │ 29│ 2.051│ -5│ 24│ │ 24│ 591│
│Şef birou │ 4│ 2.051│ -2│ 2│ │ 2│ 49│
│Director executiv │ 42│ 1.920│ │ 42│ │ 42│ 968│
│Director executiv adjunct │ 85│ 1.920│ 6│ 91│ │ 91│ 2.097│
│Şef serviciu, şef administraţie financiarã - nivel oraş │ 221│ 1.920│ -5│ 216│ │ 216│ 4.977│
│Şef birou, şef administraţie financiarã-nivel comunã │ 45│ 1.920│ -3│ 42│ │ 42│ 968│
│3. Funcţii publice de execuţie │ 3.166│ │ -4│ 3.162│ 114│ 3.048│ 43.864│
│a. Clasa I - studii superioare │ 1.741│ │ 59│ 1.800│ 93│ 1.707│ 27.893│
│Consilier superior treapta 1 │ 43│ 2.051│ 15│ 58│ 6│ 52│ 1.280│
│Consilier superior treapta 2 │ 10│ 1.794│ -3│ 7│ 1│ 6│ 129│
│Consilier superior treapta 3 │ 10│ 1.625│ 8│ 18│ │ 18│ 351│
│Expert superior treapta 1 │ 1│ 2.051│ 2│ 3│ │ 3│ 74│
│Expert superior treapta 2 │ 2│ 1.794│ -1│ 1│ │ 1│ 22│
│Expert superior treapta 3 │ 7│ 1.625│ 5│ 12│ │ 12│ 234│
│Inspector superior treapta 3 │ │ 1.625│ 5│ 5│ │ 5│ 98│
│Consilier juridic superior treapta 1 │ 3│ 2.051│ 1│ 4│ 3│ 1│ 25│
│Consilier juridic superior treapta 2 │ 2│ 1.794│ -2│ │ │ │ │
│Consilier juridic superior treapta 3 │ 1│ 1.625│ 2│ 3│ │ 3│ 59│
│Consilier principal treapta 1 │ 2│ 1.456│ -1│ 1│ 1│ │ │
│Consilier principal treapta 2 │ 5│ 1.309│ -5│ │ │ │ │
│Consilier principal treapta 3 │ 7│ 1.212│ 21│ 28│ 1│ 27│ 393│
│Expert principal treapta 1 │ 6│ 1.456│ -6│ │ │ │ │
│Expert principal treapta 2 │ 1│ 1.309│ -1│ │ │ │ │
│Expert principal treapta 3 │ │ 1.212│ 8│ 8│ 1│ 7│ 102│
│Inspector principal treapta 1 │ 3│ 1.456│ -2│ 1│ 1│ │ │
│Inspector principal treapta 2 │ 2│ 1.309│ -2│ │ │ │ │
│Inspector principal treapta 3 │ 5│ 1.212│ 7│ 12│ │ 12│ 175│
│Consilier juridic principal treapta 2 │ 1│ 1.309│ -1│ │ │ │ │
│Consilier juridic principal treapta 3 │ 1│ 1.212│ 5│ 6│ │ 6│ 87│
│Consilier asistent treapta 1 │ 5│ 1.092│ -2│ 3│ 1│ 2│ 26│
│Consilier asistent treapta 2 │ 6│ 1.017│ -3│ 3│ 1│ 2│ 24│
│Consilier asistent treapta 3 │ 9│ 945│ -4│ 5│ 1│ 4│ 45│
│Expert asistent treapta 1 │ 5│ 1.092│ -3│ 2│ 1│ 1│ 13│
│Expert asistent treapta 3 │ 7│ 945│ -5│ 2│ 2│ │ │
│Inspector asistent treapta 1 │ 5│ 1.092│ -3│ 2│ 1│ 1│ 13│
│Inspector asistent treapta 2 │ 5│ 1.017│ -3│ 2│ 1│ 1│ 12│
│Inspector asistent treapta 3 │ 5│ 945│ -4│ 1│ 1│ │ │
│Consilier juridic asistent treapta 1 │ 1│ 1.092│ │ 1│ 1│ │ │
│Consilier juridic asistent treapta 2 │ 1│ 1.017│ -1│ │ │ │ │
│Consilier juridic asistent treapta 3 │ 6│ 945│ -3│ 3│ │ 3│ 34│
│Consilier debutant │ 5│ 699│ -4│ 1│ │ 1│ 8│
│Expert debutant │ 2│ 699│ -1│ 1│ │ 1│ 8│
│Inspector debutant │ 3│ 699│ │ 3│ │ 3│ 25│
│Consilier juridic debutant │ 1│ 699│ -1│ │ │ │ │
│Auditor superior treapta 1 │ 3│ 2.868│ │ 3│ 1│ 2│ 69│
│Auditor superior treapta 2 │ 1│ 2.271│ │ 1│ 1│ │ │
│Auditor superior treapta 3 │ │ 1.857│ 1│ 1│ │ 1│ 22│
│Auditor principal treapta 3 │ 1│ 1.202│ -1│ │ │ │ │
│Consilier superior treapta 1 │ 285│ 1.920│ 51│ 336│ 20│ 316│ 7.281│
│Consilier superior treapta 2 │ 17│ 1.721│ 5│ 22│ 1│ 21│ 434│
│Consilier superior treapta 3 │ 31│ 1.560│ -21│ 10│ │ 10│ 187│
│Expert superior treapta 1 │ 2│ 1.920│ │ 2│ │ 2│ 46│
│Expert superior treapta 2 │ 1│ 1.721│ 1│ 2│ │ 2│ 41│
│Expert superior treapta 3 │ 11│ 1.560│ -10│ 1│ 1│ │ │
│Inspector superior treapta 1 │ 8│ 1.920│ 4│ 12│ │ 12│ 276│
│Inspector superior treapta 2 │ 5│ 1.721│ │ 5│ │ 5│ 103│
│Inspector superior treapta 3 │ 24│ 1.560│ -21│ 3│ 1│ 2│ 37│
│Consilier juridic superior treapta 1 │ 30│ 1.920│ 8│ 38│ 2│ 36│ 829│
│Consilier juridic superior treapta 2 │ 4│ 1.721│ -3│ 1│ │ 1│ 21│
│Consilier juridic superior treapta 3 │ 9│ 1.560│ -6│ 3│ │ 3│ 56│
│Consilier principal treapta 1 │ 24│ 1.397│ 30│ 54│ 2│ 52│ 872│
│Consilier principal treapta 2 │ 29│ 1.256│ -17│ 12│ 1│ 11│ 166│
│Consilier principal treapta 3 │ 17│ 1.163│ -7│ 10│ 1│ 9│ 126│
│Expert principal treapta 1 │ 8│ 1.397│ 11│ 19│ │ 19│ 319│
│Expert principal treapta 2 │ 8│ 1.256│ -4│ 4│ │ 4│ 60│
│Expert principal treapta 3 │ 3│ 1.163│ -1│ 2│ │ 2│ 28│
│Inspector principal treapta 1 │ 135│ 1.397│ 34│ 169│ 2│ 167│ 2.800│
│Inspector principal treapta 2 │ 84│ 1.256│ -12│ 72│ 2│ 70│ 1.055│
│Inspector principal treapta 3 │ 73│ 1.163│ -27│ 46│ 2│ 44│ 614│
│Consilier juridic principal treapta 1 │ 21│ 1.397│ 8│ 29│ 1│ 28│ 469│
│Consilier juridic principal treapta 2 │ 7│ 1.256│ -2│ 5│ │ 5│ 75│
│Consilier juridic principal treapta 3 │ 15│ 1.163│ -11│ 4│ │ 4│ 56│
│Consilier asistent treapta 1 │ 16│ 1.047│ 9│ 25│ │ 25│ 314│
│Consilier asistent treapta 2 │ 10│ 978│ 10│ 20│ │ 20│ 235│
│Consilier asistent treapta 3 │ 36│ 908│ -26│ 10│ 3│ 7│ 76│
│Expert asistent treapta 1 │ 8│ 1.047│ 2│ 10│ 2│ 8│ 101│
│Expert asistent treapta 2 │ 2│ 978│ 2│ 4│ │ 4│ 47│
│Expert asistent treapta 3 │ 8│ 908│ -4│ 4│ │ 4│ 44│
│Inspector asistent treapta 1 │ 131│ 1.047│ 53│ 184│ 5│ 179│ 2.249│
│Inspector asistent treapta 2 │ 134│ 978│ -6│ 128│ 2│ 126│ 1.479│
│Inspector asistent treapta 3 │ 179│ 908│ -10│ 169│ 11│ 158│ 1.722│
│Consilier juridic asistent treapta 1 │ 23│ 1.047│ 30│ 53│ 2│ 51│ 641│
│Consilier juridic asistent treapta 2 │ 34│ 978│ -14│ 20│ │ 20│ 235│
│Consilier juridic asistent treapta 3 │ 28│ 908│ -10│ 18│ 1│ 17│ 185│
│Consilier debutant │ 11│ 699│ -3│ 8│ │ 8│ 67│
│Expert debutant │ 1│ 699│ │ 1│ │ 1│ 8│
│Inspector debutant │ 28│ 699│ -3│ 25│ │ 25│ 210│
│Consilier juridic debutant │ 11│ 699│ -4│ 7│ │ 7│ 59│
│Auditor superior treapta 1 │ 33│ 1.920│ -4│ 29│ 1│ 28│ 645│
│Auditor superior treapta 2 │ 2│ 1.721│ 1│ 3│ │ 3│ 62│
│Auditor superior treapta 3 │ 4│ 1.560│ 2│ 6│ 2│ 4│ 75│
│Auditor principal treapta 1 │ 4│ 1.397│ 1│ 5│ 1│ 4│ 67│
│Auditor principal treapta 3 │ │ 1.163│ 1│ 1│ 1│ │ │
│Auditor asistent treapta 1 │ 1│ 1.047│ 2│ 3│ │ 3│ 38│
│Auditor asistent treapta 2 │ 1│ 978│ 2│ 3│ │ 3│ 35│
│Auditor asistent treapta 3 │ 2│ 908│ │ 2│ │ 2│ 22│
│b. Clasa II - studii superioare de scurtã duratã │ 105│ │ 1│ 106│ 2│ 104│ 1.619│
│Referent de specialitate superior treapta 1 │ 3│ 1.662│ 1│ 4│ │ 4│ 80│
│Referent de specialitate superior treapta 2 │ │ 1.351│ 1│ 1│ 1│ │ │
│Referent de specialitate superior treapta 3 │ 3│ 1.214│ -2│ 1│ │ 1│ 15│
│Referent de specialitate superior treapta 1 │ 40│ 1.649│ 2│ 42│ 1│ 41│ 811│
│Referent de specialitate superior treapta 2 │ 5│ 1.338│ -1│ 4│ │ 4│ 64│
│Referent de specialitate superior treapta 3 │ 12│ 1.203│ -4│ 8│ │ 8│ 115│
│Referent de specialitate principal treapta 1 │ 12│ 1.115│ 10│ 22│ │ 22│ 294│
│Referent de specialitate principal treapta 2 │ 9│ 1.087│ -1│ 8│ │ 8│ 104│
│Referent de specialitate principal treapta 3 │ 9│ 827│ -6│ 3│ │ 3│ 30│
│Referent de specialitate asistent treapta 1 │ 5│ 691│ 4│ 9│ │ 9│ 75│
│Referent de specialitate asistent treapta 2 │ 3│ 661│ -2│ 1│ │ 1│ 8│
│Referent de specialitate asistent treapta 3 │ 2│ 624│ 1│ 3│ │ 3│ 22│
│Referent de specialitate debutant │ 2│ 608│ -2│ │ │ │ │
│c. Clasa III studii medii │ 1.320│ │ -64│ 1.256│ 19│ 1.237│ 14.352│
│Referent superior treapta 1 │ 45│ 1.087│ 12│ 57│ 2│ 55│ 717│
│Referent superior treapta 2 │ 7│ 940│ 5│ 12│ │ 12│ 135│
│Referent superior treapta 3 │ 28│ 839│ -22│ 6│ 1│ 5│ 50│
│Referent principal treapta 1 │ 5│ 747│ │ 5│ 4│ 1│ 9│
│Referent principal treapta 3 │ 2│ 680│ 2│ 4│ │ 4│ 33│
│Referent asistent treapta 1 │ 1│ 657│ -1│ │ │ │ │
│Referent asistent treapta 3 │ 4│ 619│ -2│ 2│ 2│ │ │
│Referent superior treapta 1 │ 790│ 1.054│ 39│ 829│ 3│ 826│ 10.447│
│Referent superior treapta 2 │ 93│ 911│ -51│ 42│ │ 42│ 459│
│Referent superior treapta 3 │ 79│ 798│ -39│ 40│ 1│ 39│ 373│
│Referent principal treapta 1 │ 117│ 747│ 24│ 141│ 6│ 135│ 1.210│
│Referent principal treapta 2 │ 16│ 697│ -4│ 12│ │ 12│ 100│
│Referent principal treapta 3 │ 35│ 675│ -21│ 14│ │ 14│ 113│
│Referent asistent treapta 1 │ 20│ 651│ 24│ 44│ │ 44│ 344│
│Referent asistent treapta 2 │ 29│ 638│ -9│ 20│ │ 20│ 153│
│Referent asistent treapta 3 │ 47│ 617│ -22│ 25│ │ 25│ 185│
│Referent debutant │ 2│ 595│ 1│ 3│ │ 3│ 21│
│IV. B. Funcţii publice specifice │ 3│ │ │ 3│ 1│ 2│ 62│
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│4. Manageri publici │ 3│ │ │ 3│ 1│ 2│ 62│
│b. Funcţii publice specifice │ 3│ │ │ 3│ 1│ 2│ 62│
│Manager public asistent treapta 2 │ 2│ 2.051│ -2│ │ │ │ │
│Manager public asistent │ │ 2.564│ 2│ 2│ 1│ 1│ 31│
│Manager public asistent treapta 2 │ 1│ 2.051│ -1│ │ │ │ │
│Manager public asistent │ │ 2.564│ 1│ 1│ │ 1│ 31│
│VI. Personal cu contract de muncã │ │ │ │ │ │ │ │
│a) Personal de specialitate │ 787│ │ -2│ 785│ 30│ 755│ 11.813│
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor │ │ │ │ │ │ │ │
│contabil; gradul I A │ 17│ 1.739│ 6│ 23│ 2│ 21│ 438│
│Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor │ │ │ │ │ │ │ │
│contabil; gradul I │ │ 1.523│ 3│ 3│ 1│ 2│ 37│
│Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor │ │ │ │ │ │ │ │
│contabil; gradul II │ 1│ 1.380│ 3│ 4│ │ 4│ 66│
│Referent de specialitate, inspector de specialitate, │ │ │ │ │ │ │ │
│revizor contabil; gradul III │ 7│ 1.238│ 4│ 11│ 1│ 10│ 149│
│Referent de specialitate, inspector de specialitate, │ │ │ │ │ │ │ │
│revizor contabil; gradul IV │ 10│ 1.110│ │ 10│ 1│ 9│ 120│
│Referent, inspector, revizor contabil; debutant │ 8│ 578│ -5│ 3│ │ 3│ 21│
│Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret│ │ │ │ │ │ │ │
│relaţii, interpret profesional subinginer; gradul IA │ 2│ 1.523│ -1│ 1│ │ 1│ 18│
│Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret│ │ │ │ │ │ │ │
│relaţii interpret profesional subinginer; gradul I │ 1│ 1.238│ -1│ │ │ │ │
│Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret│ │ │ │ │ │ │ │
│relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul III │ 1│ 1.007│ -1│ │ │ │ │
│Consilier juridic gradul IA │ 1│ 1.441│ │ 1│ │ 1│ 17│
│Consilier juridic gradul I │ 1│ 1.152│ -1│ │ │ │ │
│Consilier juridic gradul III │ 2│ 992│ -1│ 1│ │ 1│ 12│
│Consilier juridic debutant │ 1│ 578│ -1│ │ │ │ │
│Referent IA │ 71│ 889│ 1│ 72│ 4│ 68│ 725│
│Referent I │ 23│ 774│ 1│ 24│ 1│ 23│ 214│
│Referent II │ 26│ 719│ -6│ 20│ │ 20│ 173│
│Referent III │ 14│ 630│ 5│ 19│ │ 19│ 144│
│Referent IV │ 2│ 599│ 2│ 4│ │ 4│ 29│
│Referent debutant │ 5│ 563│ -3│ 2│ │ 2│ 14│
│Analist, programator, inginer sistem; III │ 1│ 1.063│ -1│ │ │ │ │
│Medic primar │ 165│ 1.850│ -4│ 161│ 1│ 160│ 3.552│
│Medic specialist │ 41│ 1.589│ 1│ 42│ │ 42│ 801│
│Farmacist specialist │ 1│ 1.477│ │ 1│ │ 1│ 18│
│Secretar de redacţie, tehnoredactor I │ 1│ 1.002│ -1│ │ │ │ │
│Fiziokinetoterapeut specialist, bioinginer medical │ 2│ 1.454│ -1│ 1│ │ 1│ 17│
│Fiziokinetoterapeut bioinginer medical │ │ 1.120│ 1│ 1│ │ 1│ 13│
│Asistent medical principal │ 79│ 1.078│ -9│ 70│ 1│ 69│ 893│
│Asistent medical │ 87│ 964│ -1│ 86│ 1│ 85│ 983│
│Asistent medical debutant │ 1│ 630│ 1│ 2│ 2│ │ │
│Sorã medicalã principalã │ 9│ 1.039│ -8│ 1│ │ 1│ 12│
│Sorã medicalã │ 10│ 895│ -10│ │ │ │ │
│Biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician medical; │ 2│ 1.454│ │ 2│ │ 2│ 35│
│specialist │ │ │ │ │ │ │ │
│Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., │ │ │ │ │ │ │ │
│kinetoterapeut, asistent social, asistent medical, moasã; │ │ │ │ │ │ │ │
│principal │ 2│ 1.773│ │ 2│ │ 2│ 43│
│Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., │ │ │ │ │ │ │ │
│kinetoterapeut, asistent social, asistent medical, moasã; │ 2│ 1.328│ │ 2│ 2│ │ │
│Infirmierã, agent D.D.D. │ 15│ 681│ │ 15│ │ 15│ 123│
│Brancardier, bãies, nãmolar, spãlãtoreasã, ingrijitoare │ 33│ 619│ 1│ 34│ 2│ 32│ 238│
│Şofer autosanitarã II │ 2│ 701│ │ 2│ │ 2│ 17│
│Medic primar │ 27│ 2.199│ 2│ 29│ 2│ 27│ 712│
│Medic specialist │ 24│ 1.775│ -1│ 23│ 2│ 21│ 447│
│Medic rezident anul IV-V │ 1│ 1.382│ -1│ │ │ │ │
│Asistent medical principal │ 44│ 1.368│ -14│ 30│ │ 30│ 492│
│Asistent medical │ 13│ 1.220│ -1│ 12│ 2│ 10│ 146│
│Asistent medical, moaşã principal │ │ 1.773│ 22│ 22│ │ 22│ 468│
│Asistent medical, moaşã │ │ 1.328│ 1│ 1│ │ 1│ 16│
│Statistician medical, registrator medical; principal │ │ 1.039│ 3│ 3│ │ 3│ 37│
│Statistician medical, registrator medical; │ │ 895│ 5│ 5│ 1│ 4│ 43│
│Profesor C.F.M.; principal │ 1│ 1.773│ -1│ │ │ │ │
│Cercetãtor ştiinţific principal gradul II │ 3│ 2.367│ │ 3│ │ 3│ 85│
│Cercetãtor ştiinţific principal gradul III │ 3│ 1.847│ │ 3│ │ 3│ 66│
│Cercetãtor ştiinţific │ 3│ 1.429│ │ 3│ │ 3│ 51│
│Asistent de cercetare ştiinţificã │ 1│ 1.124│ │ 1│ │ 1│ 13│
│Consilier, expert, inspector de specialitate gradul I, │ │ │ │ │ │ │ │
│inginer, economist specialist IA │ 2│ 1.441│ 4│ 6│ │ 6│ 104│
│Referent de specialitate, inspector de specialitate gradul │ │ │ │ │ │ │ │
│III, economist, referent, inginer gradul II │ │ 1.073│ 3│ 3│ │ 3│ 39│
│Tehnician, merceolog, contabil, referent; IA │ 10│ 890│ │ 10│ │ 10│ 107│
│Tehnician, merceolog, contabil, referent; I │ 3│ 827│ -1│ 2│ │ 2│ 20│
│Tehnician, merceolog, contabil, referent; III │ 1│ 683│ 1│ 2│ │ 2│ 16│
│Informatician I │ 2│ 1.086│ │ 2│ 2│ │ │
│Analist (programator) ajutor III │ │ 759│ 1│ 1│ │ 1│ 9│
│Operator, controlor date I │ │ 915│ 1│ 1│ │ 1│ 11│
│Operator, controlor date IV │ 3│ 689│ │ 3│ 2│ 1│ 8│
│VI. Personal cu contract de muncã │ │ │ │ │ │ │ │
│b) care ocupã funcţii comune │ 178│ │ 6│ 184│ 6│ 178│ 1.740│
│Secretar-dactilograf, dactilograf; I │ 11│ 775│ 2│ 13│ │ 13│ 121│
│Secretar-dactilograf, dactilograf; II │ 4│ 707│ -1│ 3│ │ 3│ 25│
│Casier magaziner; I │ 24│ 829│ -5│ 19│ 1│ 18│ 179│
│Casier magaziner; II │ 7│ 744│ 3│ 10│ │ 10│ 89│
│Funcţionar arhivar; I │ 28│ 810│ -3│ 25│ │ 25│ 243│
│Funcţionar arhivar; II │ 4│ 744│ 2│ 6│ │ 6│ 54│
│Funcţionar arhivar; III │ 6│ 679│ 1│ 7│ │ 7│ 57│
│Funcţionar arhivar; debutant │ 1│ 611│ -1│ │ │ │ │
│Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, │ │ │ │ │ │ │ │
│manipulant bunuri, curier; I │ 23│ 675│ │ 23│ 3│ 20│ 162│
│Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, │ │ │ │ │ │ │ │
│manipulant bunuri, curier; II │ 2│ 657│ -1│ 1│ │ 1│ 8│
│Muncitor calificat I │ 4│ 894│ 1│ 5│ 2│ 3│ 32│
│Muncitor calificat II │ 7│ 850│ │ 7│ │ 7│ 71│
│Muncitor calificat III │ 2│ 792│ 4│ 6│ │ 6│ 57│
│Muncitor calificat IV │ 3│ 744│ │ 3│ │ 3│ 27│
│Muncitor calificat V │ 1│ 687│ │ 1│ │ 1│ 8│
│Muncitor calificat VI │ 1│ 675│ │ 1│ │ 1│ 8│
│Muncitor necalificat │ 2│ 657│ │ 2│ │ 2│ 16│
│Şofer │ 48│ 933│ 4│ 52│ │ 52│ 582│
│6903 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE │ │ │ │ │ │ │ │
│MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE │ 156│ │ 10│ 166│ 11│ 155│ 2.933│
│din care: │ │ │ │ │ │ │ │
│IV.A. Funcţii publice generale │ 144│ │ 8│ 152│ 11│ 141│ 2.678│
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│1. Înalţi funcţionari publici │ 1│ │ │ 1│ │ 1│ 53│
│Director general executiv │ 1│ 4.421│ │ 1│ │ 1│ 53│
│2. Funcţii publice de conducere │ 3│ │ -1│ 2│ │ 2│ 49│
│Director │ 2│ 2.051│ │ 2│ │ 2│ 49│
│Şef birou │ 1│ 2.051│ -1│ │ │ │ │
│3. Funcţii publice de execuţie │ 140│ │ 9│ 149│ 11│ 138│ 2.576│
│a. Clasa I - studii superioare │ 140│ │ 9│ 149│ 11│ 138│ 2.576│
│Consilier superior treapta 1 │ 8│ 2.051│ 3│ 11│ 1│ 10│ 246│
│Consilier superior treapta 2 │ 1│ 1.794│ │ 1│ │ 1│ 22│
│Consilier superior treapta 3 │ 1│ 1.625│ 2│ 3│ 1│ 2│ 39│
│Expert superior treapta 1 │ 1│ 2.051│ │ 1│ │ 1│ 25│
│Expert superior treapta 3 │ 1│ 1.625│ 1│ 2│ 1│ 1│ 20│
│Consilier principal treapta 3 │ 1│ 1.212│ 1│ 2│ │ 2│ 29│
│Expert principal treapta 2 │ 1│ 1.309│ -1│ │ │ │ │
│Expert principal treapta 3 │ 1│ 1.212│ -1│ │ │ │ │
│Inspector principal treapta 2 │ │ 1.309│ 1│ 1│ │ 1│ 16│
│Inspector principal treapta 3 │ 2│ 1.212│ -2│ │ │ │ │
│Consilier asistent treapta 1 │ 3│ 1.092│ -2│ 1│ 1│ │ │
│Consilier asistent treapta 3 │ 1│ 945│ │ 1│ │ 1│ 11│
│Expert asistent treapta 2 │ 1│ 1.017│ │ 1│ 1│ │ │
│Inspector asistent treapta 2 │ 1│ 1.017│ │ 1│ 1│ │ │
│Consilier juridic debutant │ 1│ 699│ │ 1│ │ 1│ 8│
│Consilier superior treapta 1 │ 22│ 1.920│ 5│ 27│ 1│ 26│ 599│
│Consilier superior treapta 2 │ 5│ 1.721│ 2│ 7│ │ 7│ 145│
│Consilier superior treapta 3 │ 9│ 1.560│ -2│ 7│ │ 7│ 131│
│Expert superior treapta 1 │ │ 1.920│ 7│ 7│ │ 7│ 161│
│Expert superior treapta 2 │ 15│ 1.721│ -5│ 10│ │ 10│ 207│
│Expert superior treapta 3 │ 7│ 1.560│ -4│ 3│ │ 3│ 56│
│Inspector superior trepata 1 │ │ 1.920│ 2│ 2│ │ 2│ 46│
│Inspector superior trepata 3 │ │ 1.560│ 1│ 1│ │ 1│ 19│
│Consilier principal treapta 1 │ 5│ 1.397│ 2│ 7│ 1│ 6│ 101│
│Consilier principal treapta 2 │ 7│ 1.256│ -5│ 2│ 1│ 1│ 15│
│Consilier principal treapta 3 │ 1│ 1.163│ 1│ 2│ │ 2│ 28│
│Expert principal treapta 1 │ 4│ 1.397│ 5│ 9│ │ 9│ 151│
│Expert principal treapta 2 │ 10│ 1.257│ -7│ 3│ │ 3│ 45│
│Inspector principal treapta 1 │ 6│ 1.397│ 4│ 10│ 2│ 8│ 134│
│Inspector principal treapta 2 │ 6│ 1.256│ -2│ 4│ │ 4│ 60│
│Inspector principal treapta 3 │ 3│ 1.163│ -1│ 2│ │ 2│ 28│
│Consilier asistent treapta 1 │ │ 1.047│ 2│ 2│ │ 2│ 25│
│Consilier asistent treapta 2 │ 1│ 978│ -1│ │ │ │ │
│Expert asistent treapta 1 │ 6│ 1.047│ -2│ 4│ │ 4│ 50│
│Expert asistent treapta 2 │ │ 978│ 2│ 2│ │ 2│ 23│
│Expert asistent treapta 3 │ │ 908│ 2│ 2│ │ 2│ 22│
│Inspector asistent treapta 1 │ 2│ 1.047│ │ 2│ │ 2│ 25│
│Inspector asistent treapta 2 │ 4│ 978│ -1│ 3│ │ 3│ 35│
│Inspector asistent treapta 3 │ 2│ 908│ │ 2│ │ 2│ 22│
│Consilier juridic asistent treapta 3 │ 1│ 908│ 2│ 3│ │ 3│ 33│
│VI. Personal cu contract de muncã │ │ │ │ │ │ │ │
│a) Personal de specialitate │ 10│ │ 2│ 12│ │ 12│ 232│
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor │ │ │ │ │ │ │ │
│contabil; gradul IA │ 6│ 1.739│ 4│ 10│ │ 10│ 209│
│Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor │ │ │ │ │ │ │ │
│contabil; gradul II │ 1│ 1.380│ │ 1│ │ 1│ 17│
│Referent IA │ 2│ 889│ -2│ │ │ │ │
│Referent IV │ │ 599│ 1│ 1│ │ 1│ 7│
│Medic specialist │ 1│ 1.589│ -1│ │ │ │ │
│VI. Personal cu contract de muncã │ │ │ │ │ │ │ │
│b) care ocupã funcţii comune │ 2│ │ │ 2│ │ 2│ 22│
│Şofer │ 2│ 933│ │ 2│ │ 2│ 22│
└───────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┴───────────┴───────┴──────────┴───────┴──────────┘
ANEXA 5/03/20/120


MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE


PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE PE GRUPE
DE INVESTIŢII ŞI SURSE DE FINANŢARE

- mii lei -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
I - credite de TOTAL CHELTUIELI EXECUŢIE EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
angajament EFECTUATE PRELIMINATĂ ────────────────────────────────────────────────────
II - credite bugetare pânã la PROGRAM ESTIMĂRI
SURAĂ/ GRUPĂ /CAPITOL 31.12.2007 2008 2009 ────────────────────────────────────────────────────
2010 2011 2012 anii
ulteriori
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL GENERAL
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.Total surse de I 189.623 131.705 6.595 16.583 10.433 10.447 10.460 3.400
finanţare II 189.623 131.705 6.595 16.583 10.433 10.447 10.460 3.400
1.3 Credite ext. I 110.684 97.868 3.336 9.480
II 110.684 97.868 3.336 9.480
1.4 Bugetul I 78.939 33.837 3.259 7.103 10.433 10.447 10.460 3.400
asigurãrilor II 78.939 33.837 3.259 7.103 10.433 10.447 10.460 3.400
sociale de
stat
1.4.1 Active fixe I 66.084 32.830 2.261 4.953 10.433 7.547 7.560 500
II 66.084 32.830 2.261 4.953 10.433 7.547 7.560 500
1.4.2 Reparaţii I 12.855 1.007 998 2.150 2.900 2.900 2.900
capitale afe- II 12.855 1.007 998 2.150 2.900 2.900 2.900
rente activelor
fixe
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. OBIECTIVE (PROIECTE) DE INVESTIŢII ÎN CONTINUARE
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.Total surse de I 954 720 234
finanţare II 954 720 234
1.4 Bugetul I 954 720 234
asigurãrilor II 954 720 234
sociale de stat
1.4.1 Active fixe I 954 720 234
II 954 720 234
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
B. OBIECTIVE (PROIECTE) DE INVESTIŢII NOI
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.Total surse de I 14.596 2.400 9.070 3.126
finanţare II 14.596 2.400 9.070 3.126
1.4 Bugetul I 14.596 2.400 9.070 3.126
asigurãrilor II 14.596 2.400 9.070 3.126
sociale de stat
1.4.1 Active fixe I 14.596 2.400 9.070 3.126
II 14.596 2.400 9.070 3.126
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C) ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.Total surse de I 174.073 130.985 6.595 13.949 1.363 7.321 10.460 3.400
finanţare II 174.073 130.985 6.595 13.949 1.363 7.321 10.460 3.400
1.3 Credite ext. I 110.684 97.868 3.336 9.480
II 110.684 97.868 3.336 9.480
1.4 Bugetul I 63.389 33.117 3.259 4.469 1.363 7.321 10.460 3.400
asigurãrilor II 63.389 33.117 3.259 4.469 1.363 7.321 10.460 3.400
sociale de stat
1.4.1 Active fixe I 50.534 32.110 2.261 2.319 1.363 4.421 7.560 500
II 50.534 32.110 2.261 2.319 1.363 4.421 7.560 500
1.4.2 Reparaţii I 12.855 1.007 998 2.150 2.900 2.900 2.900
capitale afe- II 12.855 1.007 998 2.150 2.900 2.900 2.900
rente activelor
fixe
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
b) Dotãri independente
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.Total surse de I 149.448 129.978 3.196 4.430 863 3.921 7.060
finanţare II 149.448 129.978 3.196 4.430 863 3.921 7.060
1.3 Credite ext. I 102.769 97.868 971 3.930
II 102.769 97.868 971 3.930
1.4 Bugetul I 46.679 32.120 2.225 500 863 3.921 7.060
asigurãrilor II 46.679 32.120 2.225 500 863 3.921 7.060
sociale de stat
1.4.1 Active fixe I 46.679 32.120 2.225 500 863 3.921 7.060
II 46.679 32.120 2.225 500 863 3.921 7.060
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
e) Alte cheltuieli asimilate investiţiilor
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.Total surse de I 24.625 1.007 3.399 9.519 500 3.400 3.400 3.400
finanţare II 24.625 1.007 3.399 9.519 500 3.400 3.400 3.400
1.3 Credite ext. I 7.915 2.365 5.550
II 7.915 2.365 5.550
1.4 Bugetul I 16.710 1.007 1.034 3.969 500 3.400 3.400 3.400
asigurãrilor II 16.710 1.007 1.034 3.969 500 3.400 3.400 3.400
sociale de stat
1.4.1 Active fixe I 3.855 36 1.819 500 500 500 500
II 3.855 36 1.819 500 500 500 500
1.4.2 Reparaţii I 12.855 1.007 998 2.150 2.900 2.900 2.900
capitale afe- II 12.855 1.007 998 2.150 2.900 2.900 2.900
rente activelor
fixe
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Capitol: 68.03 -- ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.Total surse de I 180.433 125.475 6.395 16.483 9.570 9.560 9.550 3.400
finanţare II 180.433 125.475 6.395 16.483 9.570 9.560 9.550 3.400
1.3 Credite ext. I 110.684 97.868 3.336 9.480
II 110.684 97.868 3.336 9.480
1.4 Bugetul I 69.749 27.607 3.059 7.003 9.570 9.560 9.550 3.400
asigurãrilor II 69.749 27.607 3.059 7.003 9.570 9.560 9.550 3.400
sociale de stat
1.4.1 Active fixe I 56.894 26.600 2.061 4.853 9.570 6.660 6.650 500
II 56.894 26.600 2.061 4.853 9.570 6.660 6.650 500
1.4.2 Reparaţii I 12.855 1.007 998 2.150 2.900 2.900 2.900
capitale afe- II 12.855 1.007 998 2.150 2.900 2.900 2.900
rente activelor
fixe
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. OBIECTIVE (PROIECTE) DE INVESTIŢII ÎN CONTINUARE
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.Total surse de I 954 720 234
finanţare II 954 720 234
1.4 Bugetul I 954 720 234
asigurãrilor II 954 720 234
sociale de stat
1.4.1 Active fixe I 954 720 234
II 954 720 234
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
B. OBIECTIVE (PROIECTE) DE INVESTIŢII NOI
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.Total surse de I 14.596 2.400 9.070 3.126
finanţare II 14.596 2.400 9.070 3.126
1.4 Bugetul I 14.596 2.400 9.070 3.126
asigurãrilor II 14.596 2.400 9.070 3.126
sociale de stat
1.4.1 Active fixe I 14.596 2.400 9.070 3.126
II 14.596 2.400 9.070 3.126
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.Total surse de I 164.883 124.755 6.395 13.849 500 6.434 9.550 3.400
finanţare II 164.883 130.985 6.395 13.849 500 6.434 9.550 3.400
1.3 Credite ext. I 110.684 97.868 3.336 9.480
II 110.684 97.868 3.336 9.480
1.4 Bugetul I 54.199 26.887 3.059 4.369 500 6.434 9.550 3.400
asigurãrilor II 54.199 26.887 3.059 4.369 500 6.434 9.550 3.400
sociale de stat
1.4.1 Active fixe I 41.344 25.880 2.061 2.219 500 3.534 6.650 500
II 41.344 25.880 2.061 2.219 500 3.534 6.650 500
1.4.2 Reparaţii I 12.855 1.007 998 2.150 2.900 2.900 2.900
capitale afe- II 12.855 1.007 998 2.150 2.900 2.900 2.900
rente activelor
fixe
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Capitol: 69.03 -- ASIGURĂRI ŞI ASITENŢĂ SOCIALĂ (Tip:C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.Total surse de I 9.190 6.230 200 100 863 887 910
finanţare II 9.190 6.230 200 100 863 887 910
1.4 Bugetul I 9.190 6.230 200 100 863 887 910
asigurãrilor II 9.190 6.230 200 100 863 887 910
sociale de stat
1.4.1 Active fixe I 9.190 6.230 200 100 863 887 910
II 9.190 6.230 200 100 863 887 910
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Programul s-a obţinut din centralizarea a 7 fişe.
ANEXA 5/03/20/121

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
Capitol: 68.03 -- ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
Cod 20.68.03.0002


FIŞA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII
AMENAJARE SEDIU CASĂ LOCALĂ DE PENSII BÂRLAD

Tipul cheltuielii: A - obiectiv (proiect) în continuare
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. Date GENERALE

1. Date geografice:
1.1 Judeţ /Sector VASLUI
1.2 Municipiu /Oraş /Comunã BÂRLAD
1.3 Amplasament STR. STROE BELOLESCU NR. 3

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numãrul şi data Acordului MFP
2.2 Numãrul şi data aprobãrii studiului de
fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI

1. Valoarea totalã aprobatã (mii lei)
(în preţuri luna 03 / anul 2007) 954
2. Capacitãţi aprobate (în unitãţi fizice) SC 559 71 MP
SD 559 71 MP
3. Durata de realizare aprobatã (numãr luni) 6

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR

1. Valoarea totalã la deschiderea finanţãrii (mii lei)
(în preţuri luna 03 / anul 2007 ) 954
2. Durata de realizare contractatã (numãr luni) 6
3. Data începerii investiţiei (luna/an) 03/2007
4. Data programatã a terminãrii şi PIF (luna/an) 03/2009
5. Valoarea decontatã pânã la 31/12/2007 (mii lei) 720
6. Valoarea preliminatã în anul 2008 (mii lei)
7. Valoarea rãmasã de finanţat la 31/12/2008 (mii lei) 234
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI
COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ
PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI

(Cod obiectiv : 20.68.03.0002)
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
- mii lei-
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI EXECUŢIE EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
finanţare şi EFECTUATE PRELIMINATA ─────────────────────────────────────────────────────
costuri de pânã la PROGRAM ESTIMĂRI
funcţionare 31.12.2007 2008 2009 ─────────────────────────────────────────────────────
2010 2011 2012 anii
ulteriori
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.Total surse de I 954 720 234
finanţare II 954 720 234
1.4 Bugetul I 954 720 234
asigurãrilor II 954 720 234
sociale de stat
1.4.1 Active fixe I 954 720 234
II 954 720 234
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2.Proiecţia
costurilor
de funcţionare şi
de întreţinere
dupã PIF
(preliminãri)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
Capitol: 68.03 -- ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
Cod 20.68.03.0003


FIŞA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII
BIROURI ŞI ARHIVĂ DMPS ŞI CJP GIURGIU

Tipul cheltuielii: B - obiectiv (proiect) nou
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. Date GENERALE

1. Date geografice:
1.1 Judeţ /Sector GIURGIU
1.2 Municipiu /Oraş /Comunã GIURGIU
1.3 Amplasament STR. DOROBANŢI NR. 18

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numãrul şi data Acordului MFP
2.2 Numãrul şi data aprobãrii studiului de ORDIN 41/01.07.2008
fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI

1. Valoarea totalã aprobatã (mii lei)
(în preţuri luna 03 / anul 2008) 1.806
2. Capacitãţi aprobate (în unitãţi fizice) SC 606 42 MP
SD 1792 02 MP
3. Durata de realizare aprobatã (numãr luni) 18

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR

1. Valoarea totalã la deschiderea finanţãrii (mii lei)
(în preţuri luna 01 / anul 2009 ) 1.806
2. Durata de realizare contractatã (numãr luni) 18
3. Data începerii investiţiei (luna/an) 01/2009
4. Data programatã a terminãrii şi PIF (luna/an) 06/2010
5. Valoarea decontatã pânã la 31/12/2007 (mii lei)
6. Valoarea preliminatã în anul 2008 (mii lei)
7. Valoarea rãmasã de finanţat la 31/12/2008 (mii lei) 1.806
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI
COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ
PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI

(Cod obiectiv : 20.68.03.0003)
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
- mii lei-
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI EXECUŢIE EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
finanţare şi EFECTUATE PRELIMINATA ─────────────────────────────────────────────────────
costuri de pânã la PROGRAM ESTIMĂRI
funcţionare 31.12.2007 2008 2009 ─────────────────────────────────────────────────────
2010 2011 2012 anii
ulteriori
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.Total surse de I 1.806 700 1.106
finanţare II 1.806 700 1.106
1.4 Bugetul I 1.806 700 1.106
asigurãrilor II 1.806 700 1.106
sociale de stat
1.4.1 Active fixe I 1.806 700 1.106
II 1.806 700 1.106
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2.Proiecţia
costurilor
de funcţionare şi
de întreţinere
dupã PIF
(preliminãri)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
Capitol: 68.03 -- ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
Cod 20.68.03.0004


FIŞA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII
SEDIU CJP GORJ

Tipul cheltuielii: B - obiectiv (proiect) nou
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. Date GENERALE

1. Date geografice:
1.1 Judeţ /Sector GORJ
1.2 Municipiu /Oraş /Comunã TÂRGU JIU
1.3 Amplasament STR. ALEXANDRU IOAN CUZA NR. 2A

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numãrul şi data Acordului MFP
2.2 Numãrul şi data aprobãrii studiului de ORDIN 417/01.07.2008
fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI

1. Valoarea totalã aprobatã (mii lei)
(în preţuri luna 03 / anul 2008) 11.408
2. Capacitãţi aprobate (în unitãţi fizice) SC 1122 MP
SD 3468 MP
80 SALARIAŢI
3. Durata de realizare aprobatã (numãr luni) 24

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR

1. Valoarea totalã la deschiderea finanţãrii (mii lei)
(în preţuri luna 01 / anul 2009 ) 11.408
2. Durata de realizare contractatã (numãr luni) 24
3. Data începerii investiţiei (luna/an) 06/2009
4. Data programatã a terminãrii şi PIF (luna/an) 06/2011
5. Valoarea decontatã pânã la 31/12/2007 (mii lei)
6. Valoarea preliminatã în anul 2008 (mii lei)
7. Valoarea rãmasã de finanţat la 31/12/2008 (mii lei) 11.408
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI
COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ
PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI

(Cod obiectiv : 20.68.03.0004)
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
- mii lei-
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI EXECUŢIE EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
finanţare şi EFECTUATE PRELIMINATA ─────────────────────────────────────────────────────
costuri de pânã la PROGRAM ESTIMĂRI
funcţionare 31.12.2007 2008 2009 ─────────────────────────────────────────────────────
2010 2011 2012 anii
ulteriori
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.Total surse de I 11.408 1.000 7.282 3.126
finanţare II 11.408 1.000 7.282 3.126
1.4 Bugetul I 11.408 1.000 7.282 3.126
asigurãrilor II 11.408 1.000 7.282 3.126
sociale de stat
1.4.1 Active fixe I 11.408 1.000 7.282 3.126
II 11.408 1.000 7.282 3.126
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2.Proiecţia
costurilor
de funcţionare şi
de intreţinere
dupã PIF
(preliminãri)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
Capitol: 68.03 -- ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
Cod 20.68.03.0005


FIŞA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII
EXTINDERE SEDIU CNPAS

Tipul cheltuielii: B - obiectiv (proiect) nou
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. Date GENERALE

1. Date geografice:
1.1 Judeţ /Sector 2
1.2 Municipiu /Oraş /Comunã BUCUREŞTI
1.3 Amplasament STR. LATINĂ NR. 8

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numãrul şi data Acordului MFP
2.2 Numãrul şi data aprobãrii studiului de DECIZIA NR. 847/11.11.2008
fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI

1. Valoarea totalã aprobatã (mii lei)
(în preţuri luna 10 / anul 2008) 1.382
2. Capacitãţi aprobate (în unitãţi fizice) SC 339 MP

3. Durata de realizare aprobatã (numãr luni) 12

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR

1. Valoarea totalã la deschiderea finanţãrii (mii lei)
(în preţuri luna 01 / anul 2009 ) 1.382
2. Durata de realizare contractatã (numãr luni) 12
3. Data începerii investiţiei (luna/an) 04/2004
4. Data programatã a terminãrii şi PIF (luna/an)
5. Valoarea decontatã pânã la 31/12/2007 (mii lei)
6. Valoarea preliminatã în anul 2008 (mii lei)
7. Valoarea rãmasã de finanţat la 31/12/2008 (mii lei) 1.382
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI
COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ
PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI

(Cod obiectiv : 20.68.03.0005)
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
- mii lei-
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI EXECUŢIE EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
finanţare şi EFECTUATE PRELIMINATA ─────────────────────────────────────────────────────
costuri de pânã la PROGRAM ESTIMĂRI
funcţionare 31.12.2007 2008 2009 ─────────────────────────────────────────────────────
2010 2011 2012 anii
ulteriori
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.Total surse de I 1.382 700 682
finanţare II 1.382 700 682
1.4 Bugetul I 1.382 700 682
asigurãrilor II 1.382 700 682
sociale de stat
1.4.1 Active fixe I 1.382 700 682
II 1.382 700 682
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2.Proiecţia
costurilor
de funcţionare şi
de întreţinere
dupã PIF
(preliminãri)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
Capitol: 68.03 -- ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
Cod 20.68.03.001bBM-CP

FIŞA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII
b) dotãri independente

Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiţii
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. Date GENERALE

1. Date geografice:
1.1 Judeţ /Sector
1.2 Municipiu /Oraş /Comunã
1.3 Amplasament

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numãrul şi data Acordului MFP
2.2 Numãrul şi data aprobãrii studiului de
fezabilitate (Hotãrârea Guvernului/Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI

1. Valoarea totalã aprobatã (mii lei)
(în preţuri luna / anul )
2. Capacitãţi aprobate (în unitãţi fizice)

3. Durata de realizare aprobatã (numãr luni)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR

1. Valoarea totalã la deschiderea finanţãrii (mii lei)
(în preţuri luna / anul )
2. Durata de realizare contractatã (numãr luni)
3. Data începerii investiţiei (luna/an)
4. Data programatã a terminãrii şi PIF (luna/an)
5. Valoarea decontatã pânã la 31/12/2007 (mii lei) 123.748
6. Valoarea preliminatã în anul 2008 (mii lei) 2.996
7. Valoarea rãmasã de finanţat la 31/12/2008 (mii lei) 13.514

D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE
ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ
PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI

(Cod obiectiv : 20.68.03.001bBM-CP)
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
- mii lei-
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI EXECUŢIE EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
finanţare şi EFECTUATE PRELIMINATA ─────────────────────────────────────────────────────
costuri de pânã la PROGRAM ESTIMĂRI
funcţionare 31.12.2007 2008 2009 ─────────────────────────────────────────────────────
2010 2011 2012 anii
ulteriori
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.Total surse de I 140.258 123.748 2.996 4.330 3.034 6.150
finanţare II 140.258 123.748 2.996 4.330 3.034 6.150
1.3 Credite ext. I 102.769 97.868 971 3.930
II 102.769 97.868 971 3.930
1.4 Bugetul I 37.489 25.880 2.025 400 3.034 6.150
asigurãrilor II 37.489 25.880 2.025 400 3.034 6.150
sociale de stat
1.4.1 Active fixe I 37.489 25.880 2.025 400 3.034 6.150
II 37.489 25.880 2.025 400 3.034 6.150
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2.Proiecţia
costurilor de
funcţionare şi
de întreţinere
dupa PIF
(preliminãri)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
Capitol: 68.03 -- ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
Cod 20.68.03.01 SI RK

FIŞA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII
e) alte cheltuieli asimilate investiţiilor

Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiţii
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. DATE GENERALE

1. Date geografice:
1.1 Judeţ /Sector
1.2 Municipiu /Oraş /Comunã
1.3 Amplasament

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numãrul şi data Acordului MFP
2.2 Numãrul şi data aprobãrii studiului de
fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI

1. Valoarea totala aprobatã (mii lei)
(în preţuri luna / anul )
2. Capacitãţi aprobate (în unitãţi fizice)

3. Durata de realizare aprobatã (numar luni)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR

1. Valoarea totalã la deschiderea finanţãrii (mii lei)
(în preţuri luna / anul )
2. Durata de realizare contractatã (numãr luni)
3. Data începerii investiţiei (luna/an)
4. Data programatã a terminãrii şi PIF (luna/an)
5. Valoarea decontatã pânã la 31/12/2007 (mii lei) 1.007
6. Valoarea preliminatã în anul 2008 (mii lei) 3.399
7. Valoarea rãmasã de finanţat la 31/12/2008 (mii lei) 20.219
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI
COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ
PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI

(Cod obiectiv : 20.68.03.01 SI RK)
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

- mii lei-
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI EXECUŢIE EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
finanţare şi EFECTUATE PRELIMINATA ─────────────────────────────────────────────────────
costuri de pânã la PROGRAM ESTIMĂRI
funcţionare 31.12.2007 2008 2009 ─────────────────────────────────────────────────────
2010 2011 2012 anii
ulteriori
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.Total surse de I 24.625 1.007 3.399 9.519 500 3.400 3.400 3.400
finanţare II 24.625 1.007 3.399 9.519 500 3.400 3.400 3.400
1.3 Credite ext. I 7.915 2.365 5.550
II 7.915 2.365 5.550
1.4 Bugetul I 16.710 1.007 1.034 3.969 500 3.400 3.400 3.400
asigurãrilor II 16.710 1.007 1.034 3.969 500 3.400 3.400 3.400
sociale de stat
1.4.1 Active fixe I 3.855 36 1.819 500 500 500 500
II 3.855 36 1.819 500 500 500 500
1.4.2 Reparaţii I 12.855 1.007 998 2.150 2.900 2.900 2.900
capitale afe- II 12.855 1.007 998 2.150 2.900 2.900 2.900
rente activelor
fixe
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2.Proiecţia
costurilor de
funcţionare şi
de întreţinere
dupa PIF
(preliminãri)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
Capitol 69.03 -- ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
Cod 20.69.03.001


FIŞA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII
b) dotãri independente

Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiţii
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. Date GENERALE

1. Date geografice:
1.1 Judeţ /Sector
1.2 Municipiu /Oraş /Comunã
1.3 Amplasament

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numãrul şi data Acordului MFP
2.2 Numãrul şi data aprobãrii studiului de
fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI

1. Valoarea totalã aprobatã (mii lei)
(în preţuri luna / anul )
2. Capacitãţi aprobate (în unitãţi fizice)

3. Durata de realizare aprobatã (numãr luni)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR

1. Valoarea totalã la deschiderea finanţãrii (mii lei)
(în preţuri luna / anul )
2. Durata de realizare contractatã (numãr luni)
3. Data începerii investiţiei (luna/an)
4. Data programatã a terminãrii şi PIF (luna/an)
5. Valoarea decontatã pânã la 31/12/2007 (mii lei) 6.230
6. Valoarea preliminatã în anul 2008 (mii lei) 200
7. Valoarea rãmasã de finanţat la 31/12/2008 (mii lei) 2.760
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI
COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE INTREŢINERE DUPĂ
PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI

(Cod obiectiv : 20.69.03.001)
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

- mii lei-
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI EXECUŢIE EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
finanţare şi EFECTUATE PRELIMINATA ─────────────────────────────────────────────────────
costuri de pânã la PROGRAM ESTIMĂRI
funcţionare 31.12.2007 2008 2009 ─────────────────────────────────────────────────────
2010 2011 2012 anii
ulteriori
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.Total surse de I 9.190 6.230 200 100 863 887 910
finanţare II 9.190 6.230 200 100 863 887 910
1.4 Bugetul I 9.190 6.230 200 100 863 887 910
asigurãrilor II 9.190 6.230 200 100 863 887 910
sociale de stat
1.4.1 Active fixe I 9.190 6.230 200 100 863 887 910
II 9.190 6.230 200 100 863 887 910
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2.Proiecţia
costurilor
de funcţionare şi
de întreţinere
dupa PIF
(preliminãri)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ANEXA 1/04


MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ
pe anul 2009

─ SINTEZA ─
─ mii lei ─
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Ca─ │Sub─│Pa─ │Gru─│Ar─│A─ │ │ │
│pi─ │ca─ │ra─ │pa/ │ti─│li─│ Denumire indicator │ 2009 │
│tol │pi─ │graf│Ti─ │col│ne─│ │ Program │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│0001 04 │VENITURI ─ TOTAL │ 1.677.477│
│0002 │I. VENITURI CURENTE │ 1.607.477│
│2000 │B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI │ 1.578.093│
│2004 │CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR │ 899.472│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri pentru şomaj │ │
│ │datorate de angajatori │ 677.552│
│ 01 │Contribuţii ale angajatorului şi ale │ │
│ │persoanelor juridice asimilate angajatorului│ 677.552│
│ 06 │Contribuţia angajatorilor la fondul de │ │
│ │garantare pentru plata creanţelor salariale │ 221.920│
│2104 │CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR │ 678.621│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri pentru şomaj │ │
│ │datorate de asiguraţi │ 678.621│
│ 01 │Contribuţii individuale │ 644.349│
│ 02 │Contribuţii datorate de persoanele care │ │
│ │încheie contract de asigurare penteru şomaj │ 34.272│
│2900 04 │C. VENITURI NEFISCALE │ 29.384│
│3000 │C1. VENITURI DIN PROPRIETĂŢI │ 21.816│
│3104 │VENITURI DIN DOBÂNZI │ 21.816│
│ 03 │Alte venituri din dobânzi │ 20.558│
│ 04 │Venituri din dobânzi la fondul de garantare │ │
│ │pentru plata creanţelor salariale │ 1.258│
│3600 │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │ 7.568│
│3604 │DIVERSE VENITURI │ 7.568│
│ 12 │Alte venituri la fondul de garantare pentru │ │
│ │plata creanţelor salariale │ 757│
│ 50 │Alte venituri │ 6.811│
│4004 │ÎNCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR │ │
│ │ACORDATE │ 70.000│
│ 03 │Incasãri din rambursarea împrumuturilor │ │
│ │acordate pentru înfiinţarea şi dezvoltarea │ │
│ │de întreprinderi mici şi mijlocii │ 70.000│
│4904 01 │Venituri sistem asigurãri pentru şomaj │ 1.453.542│
│ 02 │Venituri fond garantare pentru plata │ │
│ │creanţelor salariale │ 223.935│
│5004 │CHELTUIELI- BUGET ASIGURĂ PENTRU ŞOMAJ │ 1.620.803│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.589.921│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 119.098│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 62.145│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 4.388│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 331.404│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 2.200│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ │
│ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ │
│ │POSTADERARE │ 12.391│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 960.829│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 97.466│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 10.282│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 10.282│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 20.600│
│ 80 │TITLUL XV IMPRUMUTURI │ 20.600│
│6400 04 │Partea a III-a ACŢIUNI SOCIALE-CULTURALE │ 1.426.916│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.416.634│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 119.098│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 61.055│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 581│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI │ │
│ │ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 287.023│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 851.411│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 97.466│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 10.282│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 10.282│
│6404 │CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU │ │
│ │PLATA CREANŢELOR SALARIALE │ 99.666│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 99.666│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 751│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.449│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 97.466│
│6404 01 │Asigurãri pentru plata creanţelor salariale │ 97.466│
│ 02 │Cheltuieli de gestionare ale fondului │ │
│ │de garantare a creanţelor salariale │ 2.200│
│ 01 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata │ │
│ │drepturilor │ 1.004│
│ 02 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 1.196│
│6504 │INVĂŢĂMÂNT │ 29.874│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 26.736│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 395│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 11.073│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 581│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 12.456│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 2.231│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.138│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 3.138│
│6504 07 │Invãţãmânt nedefinibil prin nivel │ 12.456│
│ 01 │Centre de specializare, perfecţionare, │ │
│ │calificare şi recalificare │ 12.456│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul învãţãmântului │ 17.418│
│6804 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 1.297.376│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.290.232│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 117.952│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 48.533│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 274.567│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 849.180│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 7.144│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 7.144│
│6804 07 │Asigurãri pentru şomaj │ 1.108.593│
│ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ 15.154│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul prevenirii │ │
│ │excluderii sociale │ 15.154│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurãrilor şi │ │
│ │asistenţei sociale │ 173.629│
│ 02 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata │ │
│ │drepturilor │ 8.449│
│ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 165.180│
│8000 04 │Partea a V─a ACŢIUNI ECONOMICE │ 193.887│
│8004 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI │ │
│ │DE MUNCĂ │ 193.887│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 173.287│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.090│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 3.807│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI │ │
│ │ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 44.381│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 2.200│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ │
│ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ │
│ │POSTADERARE │ 12.391│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 109.418│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 20.600│
│ 80 │TITLUL XV IMPRUMUTURI │ 20.600│
│8004 02 │Acţiuni generale de muncã │ 193.887│
│ 04 │Mãsuri active pentru combaterea şomajului │ 45.471│
│ 05 │Stimularea creãrii de locuri de muncã │ 113.225│
│ 30 │Alte acţiuni generale de muncã │ 35.191│
│8904 01 │Cheltuieli sistem asigurãri pentru şomaj │ 1.521.137│
│ 02 │Cheltuieli fond garantare pentru plata │ │
│ │creanţelor salariale │ 99.666│
│9904 │EXCEDENT/DEFICIT │ 56.674│
│ 10 │Excedent/Deficit sistem asigurãri pentru │ │
│ │şomaj │ -67.595│
│ 11 │Excedent/Deficit fond garantare pentru │ │
│ │plata creanţelor salarale │ 124.269│
└───────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴──────────┘ANEXA 2/04


MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE


BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ
SINTEZA
cheltuielilor pe surse de finanţare,
capitole, subcapitole, paragrafe, titluri 3
cheltuieli, articole şi alineate, dupa caz pe anul 2009


─ mii lei ─
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Ca─ │Sub─│Pa─ │Gru─│Ar─│A─ │ │ │
│pi─ │ca─ │ra─ │pa/ │ti─│li─│ Denumire indicator │ 2009 │
│tol │pi─ │graf│Ti─ │col│ne─│ │ Program │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ │
│ │───────────── │ 1.622.593│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.590.461│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 119.098│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 62.685│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 4.388│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 331.404│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 2.200│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ │
│ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ │
│ │POSTADERARE │ 12.391│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 960.829│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 97.466│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 11.532│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 11.532│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 20.600│
│ 80 │TITLUL XV IMPRUMUTURI │ 20.600│
│6400 │CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU │ │
│ │PLATA CREANŢELOR SALARIALE │ 99.666│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 99.666│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 751│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.449│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 97.466│
│6500 │INVĂŢĂMÂNT │ 29.874│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 26.736│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 395│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 11.073│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 581│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 12.456│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 2.231│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.138│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 3.138│
│6800 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 1.299.096│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.290.702│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 117.952│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 49.003│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 274.567│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 849.180│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 8.394│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 8.394│
│8000 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE │ │
│ │ŞI DE MUNCĂ │ 193.957│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 173.357│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.160│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 3.807│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 44.381│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 2.200│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ │
│ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ │
│ │POSTADERARE │ 12.391│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 109.418│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 20.600│
│ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ 20.600│
│5004 │CHELTUIELI-BUGET ASIGURĂRI PENTRU ŞOMAJ │ 1.620.803│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.589.921│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 119.098│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 94.772│
│ 01 │Salarii de bazã │ 52.496│
│ 02 │Salarii de merit │ 287│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 3.720│
│ 04 │Spor de vechime │ 10.254│
│ 06 │Alte sporuri │ 746│
│ 08 │Fond de premii │ 5.520│
│ 09 │Prima de vacanţã │ 6.500│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din afara│ │
│ │unitãţii │ 2.918│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 486│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 11.845│
│ 02 │Cheltuieli salariale în naturã │ 100│
│ 04 │Locuinţa de serviciu folositã de salariat │ │
│ │şi familia sa │ 80│
│ 05 │Transportul la şi de la locul de muncã │ 20│
│ 03 │Contribuţii │ 24.226│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 17.649│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 503│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate│ 4.969│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente │ │
│ │de muncã şi boli profesionale │ 202│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 903│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 62.145│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 37.813│
│ 01 │Furnituri de birou │ 541│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 54│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţã motricã │ 2.904│
│ 04 │Apã, canal şi salubritate │ 249│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 518│
│ 06 │Piese de schimb │ 224│
│ 08 │Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 1.977│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu │ │
│ │caracter funcţional │ 27.451│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere │ │
│ │şi funcţionare │ 3.895│
│ 02 │Reparaţii curente │ 1.060│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 720│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 720│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 960│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 760│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 200│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 134│
│ 12 │Consultanţã şi expertizã │ 40│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 266│
│ 14 │Protecţia muncii │ 59│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 21.093│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 20│
│ 04 │Chirii │ 6.700│
│ 06 │Prestãri servicii pentru transmiterea │ │
│ │drepturilor │ 9.453│
│ 09 │Executarea silitã a creanţelor bugetare │ 20│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 4.900│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 4.388│
│ 09 │Plãţi cãtre angajatori pentru formarea │ │
│ │profesionalã a angajaţilor │ 581│
│ 19 │Plãţi pentru stimularea creerii de locuri │ │
│ │de muncã │ 3.807│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 331.404│
│ 01 │Transferuri curente │ 331.404│
│ 01 │Transferuri cãtre instituţii publice │ 12.456│
│ 17 │Transferuri din bugetul asigurãrilor pentru │ │
│ │şomaj cãtre bugetul asigurãrilor sociale de │ │
│ │stat │ 223.549│
│ 18 │Transferuri din bugetul asigurãrilor pentru │ │
│ │şomaj cãtre bugetele locale pt. finanţarea │ │
│ │programelor pentru ocuparea temporarã a │ │
│ │forţei de muncã şi subvenţionarea locurilor │ │
│ │de muncã │ 44.381│
│ 19 │Transferuri din bugetul asigurãrilor pentru │ │
│ │şomaj cãtre bugetul fondului naţional unic │ │
│ │de asigurãri sociale de sãnãtate │ 50.759│
│ 20 │Transferul din bugetul asigurãrilor pentru │ │
│ │şomaj cãtre bugetul asigurãrilor sociale de │ │
│ │stat reprezentând asigurare pentru accidente│ │
│ │de muncã şi boli porfesionale pentru şomeri │ │
│ │pe durata practicii profesionale │ 259│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 2.200│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 2.000│
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu │ │
│ │finanţare nerambursabilã │ 2.000│
│ 02 │B. Transferuri curente în strãinãtate │ │
│ │(cãtre organizaţii internaţionale │ 200│
│ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme │ │
│ │internaţionale │ 200│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ │
│ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ │
│ │POSTADERARE │ 12.391│
│ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 12.391│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 960.829│
│ 01 │Asigurãri sociale │ 834.026│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 126.803│
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 124.572│
│ 02 │Ajutoare sociale în naturã │ 2.231│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 97.466│
│ 25 │Sume eferente plãţii creanţelor salariale │ 97.466│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 10.282│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 10.282│
│ 01 │Active fixe │ 5.002│
│ 01 │Construcţii │ 1.220│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport│ 1.945│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active │ │
│ │corporale │ 283│
│ 30 │Alte active fixe │ 1.554│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 5.280│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 20.600│
│ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ 20.600│
│ 04 │Împrumuturi din bugetul asigurãrilor pentru │ │
│ │şomaj │ 20.600│
│6404 │CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE │ │
│ │PENTRU PLATA CREANŢELOR SALARIALE │ 99.666│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 99.666│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 751│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 703│
│ 01 │Salarii de bazã │ 703│
│ 03 │Contribuţii │ 48│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 43│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 1│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate│ 2│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de│ │
│ │muncã şi boli profesionale │ 1│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 1│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.449│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 218│
│ 01 │Furnituri de birou │ 11│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 4│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţã motricã │ 25│
│ 04 │Apã canal şi salubritate │ 5│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu │ │
│ │caracter funcţional │ 128│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru intreţinere │ │
│ │şi funcţionare │ 45│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 20│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 20│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 7│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 1.204│
│ 06 │Prestãri servicii pentru transmiterea │ │
│ │drepturilor │ 1.004│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 200│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 97.466│
│ 25 │Sume eferente plaţii creanţelor salariale │ 97.466│
│6404 01 │Asigurãri pentru plata creanţelor salariale │ 97.466│
│ 02 │Cheltuieli de gestionare ale fondului │ │
│ │de garantare a creanţelor salariate │ 2.200│
│ 01 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata │ │
│ │drepturilor │ 1.004│
│ 02 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 1.196│
│6504 │INVĂŢĂMÂNT │ 29.874│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 26.736│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 395│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 317│
│ 01 │Salarii de bazã │ 214│
│ 02 │Salarii de merit │ 2│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 18│
│ 04 │Spor de vechime │ 40│
│ 06 │Alte sporuri │ 10│
│ 08 │Fond de premii │ 20│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 13│
│ 03 │Contribuţii │ 78│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sãnãtate de │ │
│ │stat │ 56│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 2│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de │ │
│ │sãnãtate │ 17│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente │ │
│ │de muncã şi boli profesionale │ 1│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi │ │
│ │indemnizaţii │ 2│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 11.073│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 10.169│
│ 01 │Furnituri de birou │ 14│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţã motricã │ 443│
│ 04 │Apã, canal şi salubritate │ 36│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 24│
│ 06 │Piese de schimb │ 24│
│ 08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv │ │
│ │internet │ 142│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu │ │
│ │caracter funcţional │ 8.386│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru │ │
│ │întreţinere şi funcţionare │ 1.100│
│ 02 │Reparaţii curente │ 150│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 250│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 250│
│ 06 │Deplasãri detaşãri, transferãri │ 10│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 10│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale │ │
│ │documentare │ 75│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 109│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 310│
│ 04 │Chirii │ 200│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 110│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 581│
│ 09 │Plãţi cãtre angajatori pentru formarea │ │
│ │profesionalã a angajaţilor │ 581│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI │ │
│ │ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 12.456│
│ 01 │Transferuri curente │ 12.456│
│ 01 │Transferuri cãtre instituţii publice │ 12.456│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 2.231│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 2.231│
│ 02 │Ajutoare sociale în naturã │ 2.231│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.138│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 3.138│
│ 01 │Active fixe │ 638│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de │ │
│ │transport │ 445│
│ 03 │Mobilier, aparatuã biroticã şi alte │ │
│ │active corporale │ 98│
│ 30 │Alte active fixe │ 95│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor │ │
│ │fixe │ 2.500│
│6504 07 │Învãţãmânt nedefinibil prin nivel │ 12.456│
│ 01 │Centre de specializare, perfecţionare, │ │
│ │calificare şi recalificare │ 12.456│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul │ │
│ │învãţãmântului │ 17.418│
│6804 │ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA │ 1.297.376│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.290.232│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 117.952│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 93.752│
│ 01 │Salarii de bazã │ 51.579│
│ 02 │Salarii de merit │ 285│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 3.702│
│ 04 │Spor de vechime │ 10.214│
│ 06 │Alte sporuri │ 736│
│ 08 │Fond de premii │ 5.500│
│ 09 │Primã de vacanţã │ 6.500│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din │ │
│ │afara unitãţii │ 2.918│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 486│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 11.832│
│ 02 │Cheltuieli salariale în naturã │ 100│
│ 04 │Locuinţa de serviciu folositã de │ │
│ │salariat şi familia sa │ 80│
│ 05 │Transportul la şi de la locul de muncã │ 20│
│ 03 │Contribuţii │ 24.100│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de │ │
│ │stat │ 17.550│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 500│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de │ │
│ │sãnãtate │ 4.950│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru │ │
│ │accidente de muncã şi boli profesionale │ 200│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi │ │
│ │indemnizaţii │ 900│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 48.533│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 27.426│
│ 01 │Furnituri de birou │ 516│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 50│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţã motricã │ 2.436│
│ 04 │Apa canal si salubritate │ 208│
│ 05 │Carburanţii şi lubrifianţi │ 494│
│ 06 │Piese de schimb │ 200│
│ 08 │Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, │ │
│ │internet │ 1.835│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu │ │
│ │caracter funcţional │ 18.937│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru │ │
│ │întreţinere şi funcţionare │ 2.750│
│ 02 │Reparaţii curente │ 910│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 450│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 450│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 950│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 750│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 200│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale │ │
│ │documentare │ 59│
│ 12 │Consultanţã şi expertizã │ 40│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 150│
│ 14 │Protecţia muncii │ 59│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 18.489│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 20│
│ 04 │Chirii │ 6.500│
│ 06 │Prestãri servicii pentru transmiterea │ │
│ │drepturilor │ 8.449│
│ 09 │Executarea silitã a creanţelor bugetare │ 20│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 3.500│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI │ │
│ │ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 274.567│
│ 01 │Transferuri curente │ 274.567│
│ 17 │Transferuri din bugetul asigurãrilor │ │
│ │pentru şomaj cãtre bugetul asigurãrilor │ │
│ │sociale de stal │ 223.549│
│ 19 │Transferuri din bugetul asigurãrilor │ │
│ │pentru şomaj cãtre bugetul fondului │ │
│ │naţional unic de asigurãri sociale de │ │
│ │sãnãtate │ 50.759│
│ 20 │Transferuri din bugetul asigurãrilor │ │
│ │pentru şomaj cãtre bugetul asigurãrilor │ │
│ │sociale de stat reprezentând asigurare │ │
│ │pentru accidente de muncã şi boli │ │
│ │profesionale pentru şomeri pe durata │ │
│ │practicii profesionale │ 259│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 849.180│
│ 01 │Asigurãri sociale │ 834.026│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 15.154│
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 15.154│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 7.144│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 7.144│
│ 01 │Active fixe │ 4.364│
│ 01 │Construcţii │ 1.220│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de │ │
│ │transport │ 1.500│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte │ │
│ │active corporale │ 185│
│ 30 │Alte active fixe │ 1.459│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor │ │
│ │fixe │ 2.780│
│6804 07 │Asigurãri pentru şomaj │ 1.108.593│
│ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ 15.154│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul prevenirii │ │
│ │excluderii sociale │ 15.154│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurãrilor │ │
│ │şi asistenţei sociale │ 173.629│
│ 02 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata │ │
│ │drepturilor │ 8.449│
│ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 165.180│
│8004 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE. │ │
│ │COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ 193.887│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 173.287│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.090│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 1.090│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 1.090│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 3.807│
│ 19 │Plãţi pentru stimularea creerii de │ │
│ │locuri de muncã │ 3.807│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI │ │
│ │ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 44.381│
│ 01 │Transferuri curente │ 44.381│
│ 18 │Transferuri din bugetul asigurãrilor │ │
│ │pentru şomaj cãtre bugetele locale pt. │ │
│ │finanţarea programelor pentru ocuparea │ │
│ │temporarã a forţei de muncã şi │ │
│ │subvenţionarea locurilor de muncã │ 44.381│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 2.200│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 2.000│
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu │ │
│ │finanţare nerambursabilã │ 2.000│
│ 02 │B. Transferuri curente în strãinãtate │ │
│ │(cãtre organizaţii internaţionale) │ 200│
│ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme │ │
│ │internaţionale │ 200│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ │
│ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ │
│ │POSTADERARE │ 12.391│
│ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 12.391│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 109.418│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 109.418│
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 109.418│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 20.600│
│ 80 │TITLUL XV IMPRUMUTURI │ 20.600│
│ 04 │Împrumuturi din bugetul asigurãrilor │ │
│ │pentru şomaj │ 20.600│
│8004 02 │Acţiuni generale de muncã │ 193.887│
│ 04 │Mãsuri active pentru combaterea │ │
│ │şomajului │ 45.471│
│ 05 │Stimularea creãrii de locuri de munca │ 113.225│
│ 30 │Alte acţiuni generale de muncã │ 35.191│
│5006 │CREDITE EXTERNE │ │
│ ├───────────────── │ 1.790│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 540│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 540│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 470│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 470│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 70│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 70│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.250│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.250│
│ 01 │Active fixe │ 1.250│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte │ │
│ │active corporale │ 250│
│ 30 │Alte active fixe │ 1.000│
│6806 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 1.720│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 470│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 470│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 470│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 470│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.250│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.250│
│ 01 │Active fixe │ 1.250│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte │ │
│ │active corporale │ 250│
│ 30 │Alte active fixe │ 1.000│
│6806 50 │Alte cheltuieli în domeniul asiguraţilor │ │
│ │şi asistenţei sociale │ 1.720│
│ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 1.720│
│8006 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, │ │
│ │COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ 70│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 70│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 70│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 70│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 70│
│8006 02 │Acţiuni generale de muncã │ 70│
└───────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴──────────┘ANEXA 3/04/20/125

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare


SINTEZA
proiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul programelor aferente
Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolã şi de Pescuit,
precum şi altor facilitãţi şi instrumente postaderare

mii lei
┌─────────────────────────────┬──┬─────┬───────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬─────────────────────────────┐
│ Denumirea şi codul │ │ │ Valoarea │Realizãri│Program │Program │ Propu- │Valoarea rãmasã a proiectului│
│ proiectului/surse │ │ Cod │ totalã a │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ neri │ eşalonatã pe ani │
│ de finanţare │ │ │proiectului│ │ │ │ 2010 ├─────────┬─────────┬─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 2011 │ 2012 │ anii │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │urmãtori │
├─────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 0 │ │ │1=2=3+..+8 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
└─────────────────────────────┴──┴─────┴───────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
TOTAL CHELTUIELI
I. Credite de angajament 34.875 3.566 12.391 13.628 5.290
II. Credite bugetare 34.875 3.566 12.391 13.628 5.290
din care:
Programe din Fondul Social
European (FSE) 56.02
I. Credite de angajament 34.875 3.566 12.391 13.628 5.290
II. Credite bugetare 34.875 3.566 12.391 13.628 5.290
din acesta:
3. Programul Operaţional
Sectorial Dezvolrarea
Resurselor Umane (POS DRU)
I. Credite de angajament 34.875 3.566 12.391 13.628 5.290
II. Credite bugetare 34.875 3.566 12.391 13.628 5.290
ANEXA 3/04/20/125/01

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I - Credite de angajament
II - Credite bugetare


FIŞA PROIECTULUI
finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit,
precum şi a altor facilitãţi şi instrumente postaderare
mii lei
┌─────────────────────────────┬──┬─────┬───────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬─────────────────────────────┐
│ Denumirea şi codul │ │ │ Valoarea │Realizãri│Program │Program │ Propu- │Valoarea rãmasã a proiectului│
│ proiectului/surse │ │ Cod │ totalã a │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ neri │ eşalonatã pe ani │
│ de finanţare │ │ │proiectului│ │ │ │ 2010 ├─────────┬─────────┬─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 2011 │ 2012 │ anii │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │urmãtori │
├─────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 0 │ │ │1=2=3+..+8 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
└─────────────────────────────┴──┴─────┴───────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
Proiectul: 20 Analiza deficitului de forţã de muncã calificatã în domeniul construcţiilor

- mii EURO I 223 40 183
II 223 40 183
- mii lei I 841 212 629
II 841 212 629
TOTAL CHELTUIELI I 50.04 841 212 629
II 841 212 629

Capitolul bugetar: 8004 Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncã

PROIECTE CU FINANŢARE DIN FEN
POSTADERARE I 56 841 212 629
II 841 212 629
Programe din Fondul Social I 56.02 841 212 629
European (FSE) II 841 212 629
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I - Credite de angajament
II - Credite bugetare


FIŞA PROIECTULUI
finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit,
precum şi a altor facilitãţi şi instrumente postaderare
mii lei
┌─────────────────────────────┬──┬─────┬───────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬─────────────────────────────┐
│ Denumirea şi codul │ │ │ Valoarea │Realizãri│Program │Program │ Propu- │Valoarea rãmasã a proiectului│
│ proiectului/surse │ │ Cod │ totalã a │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ neri │ eşalonatã pe ani │
│ de finanţare │ │ │proiectului│ │ │ │ 2010 ├─────────┬─────────┬─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 2011 │ 2012 │ anii │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │urmãtori │
├─────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 0 │ │ │1=2=3+..+8 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
└─────────────────────────────┴──┴─────┴───────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
Proiectul: 21 Promovarea serviciilor de self-service PROSELF

- mii EURO I 1.573 209 503 576 285
II 1.573 209 503 576 285
- mii lei I 5.376 740 1.738 1.948 950
II 5.376 740 1.738 1.948 950
TOTAL CHELTUIELI I 50.04 5.376 740 1.738 1.948 950
II 5.376 740 1.738 1.948 950

Capitolul bugetar: 8004 Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncã

PROIECTE CU FINANŢARE DIN FEN
POSTADERARE I 56 5.376 740 1.738 1.948 950
II 5.376 740 1.738 1.948 950
Programe din Fondul Social I 56.02 5.376 740 1.738 1.948 950
European (FSE) II 5.376 740 1.738 1.948 950
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I - Credite de angajament
II - Credite bugetare


FIŞA PROIECTULUI
finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit,
precum şi a altor facilitãţi şi instrumente postaderare
mii lei
┌─────────────────────────────┬──┬─────┬───────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬─────────────────────────────┐
│ Denumirea şi codul │ │ │ Valoarea │Realizãri│Program │Program │ Propu- │Valoarea rãmasã a proiectului│
│ proiectului/surse │ │ Cod │ totalã a │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ neri │ eşalonatã pe ani │
│ de finanţare │ │ │proiectului│ │ │ │ 2010 ├─────────┬─────────┬─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 2011 │ 2012 │ anii │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │urmãtori │
├─────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 0 │ │ │1=2=3+..+8 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
└─────────────────────────────┴──┴─────┴───────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
Proiectul: 22 Studii, analize statistice şi previziuni asupra pieţii muncii pentru a
întãri capacitatea ANOFM în România, la nivel naţional şi local

- mii EURO I 1.191 124 321 746
II 1.191 124 321 746
- mii lei I 4.965 485 1.468 3.012
II 4.965 485 1.468 3.012
TOTAL CHELTUIELI I 50.04 4.965 485 1.468 3.012
II 4.965 485 1.468 3.012

Capitolul bugetar: 8004 Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncã

PROIECTE CU FINANŢARE DIN FEN
POSTADERARE I 56 4.965 485 1.468 3.012
II 4.965 485 1.468 3.012
Programe din Fondul Social I 56.02 4.965 485 1.468 3.012
European (FSE) II 4.965 485 1.468 3.012
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I - Credite de angajament
II - Credite bugetare


FIŞA PROIECTULUI
finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit,
precum şi a altor facilitãţi şi instrumente postaderare
mii lei
┌─────────────────────────────┬──┬─────┬───────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬─────────────────────────────┐
│ Denumirea şi codul │ │ │ Valoarea │Realizãri│Program │Program │ Propu- │Valoarea rãmasã a proiectului│
│ proiectului/surse │ │ Cod │ totalã a │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ neri │ eşalonatã pe ani │
│ de finanţare │ │ │proiectului│ │ │ │ 2010 ├─────────┬─────────┬─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 2011 │ 2012 │ anii │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │urmãtori │
├─────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 0 │ │ │1=2=3+..+8 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
└─────────────────────────────┴──┴─────┴───────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
Proiectul: 23 Model de cooperare transnaţionalã pentru întoarcerea lucrãtorilor români

- mii EURO I 779 122 354 303
II 779 122 354 303
- mii lei I 3.142 475 1.487 1.180
II 3.142 475 1.487 1.180
TOTAL CHELTUIELI I 50.04 3.142 475 1.487 1.180
II 3.142 475 1.487 1.180

Capitolul bugetar: 8004 Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncã

PROIECTE CU FINANŢARE DIN FEN
POSTADERARE I 56 3.142 475 1.487 1.180
II 3.142 475 1.487 1.180
Programe din Fondul Social I 56.02 3.142 475 1.487 1.180
European (FSE) II 3.142 475 1.487 1.180
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I - Credite de angajament
II - Credite bugetare


FIŞA PROIECTULUI
finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit,
precum şi a altor facilitãţi şi instrumente postaderare
mii lei
┌─────────────────────────────┬──┬─────┬───────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬─────────────────────────────┐
│ Denumirea şi codul │ │ │ Valoarea │Realizãri│Program │Program │ Propu- │Valoarea rãmasã a proiectului│
│ proiectului/surse │ │ Cod │ totalã a │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ neri │ eşalonatã pe ani │
│ de finanţare │ │ │proiectului│ │ │ │ 2010 ├─────────┬─────────┬─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 2011 │ 2012 │ anii │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │urmãtori │
├─────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 0 │ │ │1=2=3+..+8 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
└─────────────────────────────┴──┴─────┴───────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
Proiectul: 24 Anticiparea schimbãrilor pe piaţa muncii ASC

- mii EURO I 578 156 305 117
II 578 156 305 117
- mii lei I 2.196 554 1.049 593
II 2.196 554 1.049 593
TOTAL CHELTUIELI I 50.04 2.196 554 1.049 593
II 2.196 554 1.049 593

Capitolul bugetar: 8004 Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncã

PROIECTE CU FINANŢARE DIN FEN
POSTADERARE I 56 2.196 554 1.049 593
II 2.196 554 1.049 593
Programe din Fondul Social I 56.02 2.196 554 1.049 593
European (FSE) II 2.196 554 1.049 593
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I - Credite de angajament
II - Credite bugetare


FIŞA PROIECTULUI
finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit,
precum şi a altor facilitãţi şi instrumente postaderare
mii lei
┌─────────────────────────────┬──┬─────┬───────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬─────────────────────────────┐
│ Denumirea şi codul │ │ │ Valoarea │Realizãri│Program │Program │ Propu- │Valoarea rãmasã a proiectului│
│ proiectului/surse │ │ Cod │ totalã a │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ neri │ eşalonatã pe ani │
│ de finanţare │ │ │proiectului│ │ │ │ 2010 ├─────────┬─────────┬─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 2011 │ 2012 │ anii │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │urmãtori │
├─────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 0 │ │ │1=2=3+..+8 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
└─────────────────────────────┴──┴─────┴───────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
Proiectul: 25 Specializarea Consilierilor de Orientare Profesionalã SCOP

- mii EURO I 1.382 220 463 469 230
II 1.382 220 463 469 230
- mii lei I 4.729 779 1.599 1.585 766
II 4.729 779 1.599 1.585 766
TOTAL CHELTUIELI I 50.04 4.729 779 1.599 1.585 766
II 4.729 779 1.599 1.585 766

Capitolul bugetar: 8004 Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncã

PROIECTE CU FINANŢARE DIN FEN
POSTADERARE I 56 4.729 779 1.599 1.585 766
II 4.729 779 1.599 1.585 766
Programe din Fondul Social I 56.02 4.729 779 1.599 1.585 766
European (FSE) II 4.729 779 1.599 1.585 766
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I - Credite de angajament
II - Credite bugetare


FIŞA PROIECTULUI
finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit,
precum şi a altor facilitãţi şi instrumente postaderare
mii lei
┌─────────────────────────────┬──┬─────┬───────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬─────────────────────────────┐
│ Denumirea şi codul │ │ │ Valoarea │Realizãri│Program │Program │ Propu- │Valoarea rãmasã a proiectului│
│ proiectului/surse │ │ Cod │ totalã a │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ neri │ eşalonatã pe ani │
│ de finanţare │ │ │proiectului│ │ │ │ 2010 ├─────────┬─────────┬─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 2011 │ 2012 │ anii │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │urmãtori │
├─────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 0 │ │ │1=2=3+..+8 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
└─────────────────────────────┴──┴─────┴───────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
Proiectul: 26 Creşterea nivelului de COMpetenţe PROFesionale ale personalului Serviciului Public de Ocupare
pentru furnizarea serviciilor personalizate persoanelor în cautarea unui loc de muncã,
inclusiv şomerilor şi grupurilor vulnerabile

- mii EURO I 2.009 708 811 490
II 2.009 708 811 490
- mii lei I 8.010 2.691 3.260 2.059
II 8.010 2.691 3.260 2.059
TOTAL CHELTUIELI I 50.04 8.010 2.691 3.260 2.059
II 8.010 2.691 3.260 2.059

Capitolul bugetar: 8004 Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncã

PROIECTE CU FINANŢARE DIN FEN
POSTADERARE I 56 8.010 2.691 3.260 2.059
II 8.010 2.691 3.260 2.059
Programe din Fondul Social I 56.02 8.010 2.691 3.260 2.059
European (FSE) II 8.010 2.691 3.260 2.059
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I - Credite de angajament
II - Credite bugetare


FIŞA PROIECTULUI
finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit,
precum şi a altor facilitãţi şi instrumente postaderare
mii lei
┌─────────────────────────────┬──┬─────┬───────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬─────────────────────────────┐
│ Denumirea şi codul │ │ │ Valoarea │Realizãri│Program │Program │ Propu- │Valoarea rãmasã a proiectului│
│ proiectului/surse │ │ Cod │ totalã a │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ neri │ eşalonatã pe ani │
│ de finanţare │ │ │proiectului│ │ │ │ 2010 ├─────────┬─────────┬─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 2011 │ 2012 │ anii │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │urmãtori │
├─────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 0 │ │ │1=2=3+..+8 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
└─────────────────────────────┴──┴─────┴───────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
Proiectul: 27 Şanse pentru comunitatea ruralã SCOR

- mii EURO I 1.591 66 483 593 449
II 1.591 66 483 593 449
- mii lei I 5.409 235 1.661 1.998 1.515
II 5.409 235 1.661 1.998 1.515
TOTAL CHELTUIELI I 50.04 5.409 235 1.661 1.998 1.515
II 5.409 235 1.661 1.998 1.515

Capitolul bugetar: 8004 Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncã

PROIECTE CU FINANŢARE DIN FEN
POSTADERARE I 56 5.409 235 1.661 1.998 1.515
II 5.409 235 1.661 1.998 1.515
Programe din Fondul Social I 56.02 5.409 235 1.661 1.998 1.515
European (FSE) II 5.409 235 1.661 1.998 1.515
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I - Credite de angajament
II - Credite bugetare


FIŞA PROIECTULUI
finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente
Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit,
precum şi a altor facilitãţi şi instrumente postaderare
mii lei
┌─────────────────────────────┬──┬─────┬───────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬─────────────────────────────┐
│ Denumirea şi codul │ │ │ Valoarea │Realizãri│Program │Program │ Propu- │Valoarea rãmasã a proiectului│
│ proiectului/surse │ │ Cod │ totalã a │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ neri │ eşalonatã pe ani │
│ de finanţare │ │ │proiectului│ │ │ │ 2010 ├─────────┬─────────┬─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 2011 │ 2012 │ anii │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │urmãtori │
├─────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 0 │ │ │1=2=3+..+8 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
└─────────────────────────────┴──┴─────┴───────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
Proiectul: 28 Noi oportunitãţi de angajare în mediul rural prin telemuncã (în parteneriat)

- mii EURO I 56 23 19 14
II 56 23 19 14
- mii lei I 207 86 69 52
II 207 86 69 52
TOTAL CHELTUIELI I 50.04 207 86 69 52
II 207 86 69 52

Capitolul bugetar: 8004 Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncã

PROIECTE CU FINANŢARE DIN FEN
POSTADERARE I 56 207 86 69 52
II 207 86 69 52
Programe din Fondul Social I 56.02 207 86 69 52
European (FSE) II 207 86 69 52ANEXA 4/04


Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale

Numarul maxim de posturi şi fondul
aferent salariilor de bazã
pe anii 2008 - 2008
(SUMELE ALOCATE PRIN BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU ŞOMAJ)

┌───────────────────────────────────────────────────────┬────────┬────────────┬──────────────┬────────┬─────────┬─────────┬───────────-┐
│ │ Numãr │ Salariu │ Modificarea │ Numãr │ Numãr │ Numãr │Fond aferent│
│ │maxim de│ mediu de │ numarului de │maxim de│ de │ de │ salariilor │
│ │posturi │bazã în luna│ posturi în │posturi │ posturi │ posturi │ de bazã pe │
│ │în anul │ decembrie │anul 2009 faţã│în anul │ vacante │finanţate│ anul 2009 │
│ │ 2008 │ 2008 │ de anul 2008 │ 2009 │ la 31 │ în anul │ (mii lei) │
│ │ │ (lei) │ │ │decembrie│ 2009 │ │
│ │ │ │ │ │ 2008 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4=1+3 │ 5 │ 6=4-5 │7=(2*6* 12 │
│ │ │ │ │ │ │ │ luni)/1000 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│TOTAL: │ 3.167│ │ -410│ 2.757 │ 4│ 2.753│ 52.496 │
│din care: │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│6404 CHELTUIELI PENTRU PLATA CREANTELOR SALARIALE │ 46│ │ │ 46 │ │ 46│ 703 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │ │ │ │
│IV. A. Funcţii publice generale │ 46│ │ │ 46 │ │ 46│ 703 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│3. Funcţii publice de execuţie │ 46│ │ │ 46 │ │ 46│ 703 │
│a. Clasa I - studii superioare │ 31│ │ 2│ 33 │ │ 33│ 534 │
│Consilier superior treapta 1 │ 1│ 2.051│ │ 1 │ │ 1│ 25 │
│Consilier superior treapta 1 │ 8│ 1.920│ 1│ 9 │ │ 9│ 207 │
│Consilier superior treapta 3 │ 1│ 1.560│ │ 1 │ │ 1│ 19 │
│Consilier principal treapta 2 │ 2│ 1.256│ │ 2 │ │ 2│ 30 │
│Expert principal treapta 3 │ 1│ 1.163│ 3│ 4 │ │ 4│ 56 │
│Inspector principal treapta 2 │ 3│ 1.256│ -1│ 2 │ │ 2│ 30 │
│Inspector principal treapta 3 │ 1│ 1.163│ -1│ │ │ │ │
│Expert asistent trapta 1 │ 1│ 1.047│ 1│ 2 │ │ 2│ 25 │
│Expert asistent trapta 2 │ 1│ 978│ -1│ │ │ │ │
│Inspector asistent treapta 1 │ 3│ 1.047│ │ 3 │ │ 3│ 38 │
│Inspector asistent treapta 2 │ 5│ 978│ 3│ 8 │ │ 8│ 94 │
│Inspector asistent treapta 3 │ 4│ 908│ -3│ 1 │ │ 1│ 11 │
│b. Clasa II - studii superioare de scurtã durata │ 2│ │ │ 2 │ │ 2│ 40 │
│Referent de specialitate superior treapta 1 │ 2│ 1.662│ -2│ │ │ │ │
│Referent de specialitate superior treapta 1 │ │ 1.649│ 2│ 2 │ │ 2│ 40 │
│c. Clasa III - studii medii │ 13│ │ -2│ 11 │ │ 11│ 129 │
│Referent superior treapta 1 │ 1│ 1.087│ 4│ 5 │ │ 5│ 65 │
│Referent superior treapta 1 │ 5│ 1.054│ -3│ 2 │ │ 2│ 25 │
│Referent superior treapta 2 │ 1│ 911│ 1│ 2 │ │ 2│ 22 │
│Referent superior treapta 3 │ 2│ 798│ -2│ │ │ │ │
│Referent principal treapta 1 │ 1│ 747│ │ 1 │ │ 1│ 9 │
│Referent principal treapta 3 │ 2│ 675│ -2│ │ │ │ │
│Referent asistent treapta 3 │ 1│ 617│ │ 1 │ │ 1│ 7 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│6504 INVĂŢĂMANT - SOMAJ │ 15│ │ │ 15 │ 3│ 12│ 214 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │ │ │ │
│IV. A. Funcţii publice generale │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│2. Funcţii publice de conducere │ 2│ │ -1│ 1 │ │ 1│ 23 │
│Director executiv │ 1│ 1.920│ -1│ │ │ │ │
│Director executiv adjunct │ 1│ 1.920│ -1│ │ │ │ │
│Şef serviciu, şef administraţie financiarã - nivel oraş│ │ 1.920│ 1│ 1 │ │ 1│ 23 │
│3. Funcţii publice de execuţie │ 12│ │ 1│ 13 │ 2│ 11│ 191 │
│a. Clasa I - studii superioare │ 9│ │ 1│ 10 │ 2│ 8│ 153 │
│Consilier superior treapta 1 │ 3│ 1.920│ 1│ 4 │ │ 4│ 92 │
│Consilier superior treapta 3 │ 1│ 1.560│ │ 1 │ │ 1│ 19 │
│Consilier principal treapta 1 │ 1│ 1.397│ │ 1 │ │ 1│ 17 │
│Consilier principal treapta 3 │ 1│ 1.163│ │ 1 │ 1│ │ │
│Consilier asistent treapta 1 │ 1│ 1.047│ │ 1 │ │ 1│ 13 │
│Inspector asistent treapta 1 │ 2│ 1.047│ │ 2 │ 1│ 1│ 13 │
│c. Clasa III - studii medii │ 3│ │ │ 3 │ │ 3│ 38 │
│Referent superior treapta 1 │ 3│ 1.054│ │ 3 │ │ 3│ 38 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│VI. Personal cu contract de munca │ │ │ │ │ │ │ │
│b) care ocupa funcţii comune │ 1│ │ │ 1 │ 1│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│Sofer │ 1│ 823│ │ 1 │ 1│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│6804 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ - ŞOMAJ │ 3.106│ │ -410│ 2.696 │ 1│ 2.695│ 51.579 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │ │ │ │
│I. Persoane care ocupa funcţii de demnintate publicã │ 1│ │ │ 1 │ │ 1│ 80 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│Preşedinte al Agenţiei Naţionale pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│Ocuparea Forţei de Muncã │ 1│ 6.691│ │ 1 │ │ 1│ 80 │
│III. Cabinetul demnitarului │ 5│ │ │ 5 │ │ 5│ 115 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│Şef cabinet │ 1│ 1.544│ │ 1 │ │ 1│ 19 │
│Director de cabinet │ 1│ 2.769│ │ 1 │ │ 1│ 33 │
│Consilier(consilier personal) │ 1│ 2.598│ │ 1 │ │ 1│ 31 │
│Consultant (asistent de cabinet) │ 1│ 1.701│ │ 1 │ │ 1│ 20 │
│Secretar cabinet, secretar-dactilograf(curier personal)│ 1│ 933│ │ 1 │ │ 1│ 11 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│IV. A. Funcţii publice generale │ 3.015│ │ -379│ 2.636 │ 1│ 2.635│ 50.747 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│1. Înalţi funcţionari publici │ 1│ │ │ 1 │ │ 1│ 53 │
│Secretar general │ 1│ 4.421│ │ 1 │ │ 1│ 53 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│2. Funcţii publice de conducere │ 450│ │ -133│ 317 │ │ 317│ 7.340 │
│Director │ 13│ 2.051│ -5│ 8 │ │ 8│ 197 │
│Director adjunct │ │ 2.051│ 7│ 7 │ │ 7│ 172 │
│Şef serviciu │ 23│ 2.051│ -15│ 8 │ │ 8│ 197 │
│Director executiv │ 42│ 1.920│ │ 42 │ │ 42│ 968 │
│Director executiv adjunct │ 90│ 1.920│ │ 90 │ │ 90│ 2.074 │
│Şef serviciu, şef administraţie financiarã - nivel oras│ 128│ 1.920│ 34│ 162 │ │ 162│ 3.732 │
│Şef birou, şef administraţie financiarã - nivel comuna │ 154│ 1.920│ -154│ │ │ │ │
│3. Funcţii publice de execuţie │ 2.564│ │ -246│ 2.318 │ 1│ 2.317│ 43.354 │
│a. Clasa I - studii superioare │ 1.280│ │ 560│ 1.840 │ 1│ 1.839│ 37.210 │
│Consilier superior treapta 1 │ 35│ 2.051│ 12│ 47 │ │ 47│ 1.157 │
│Consilier superior treapta 2 │ 9│ 1.794│ 5│ 14 │ │ 14│ 301 │
│Consilier superior treapta 3 │ 4│ 1.625│ 1│ 5 │ │ 5│ 98 │
│Consilier juridic superior treapta 1 │ 2│ 2.051│ -1│ 1 │ │ 1│ 25 │
│Consilier juridic superior treapta 2 │ 1│ 1.794│ │ 1 │ │ 1│ 22 │
│Consilier principal treapta 1 │ 6│ 1.456│ -1│ 5 │ │ 5│ 87 │
│Consilier principal treapta 2 │ 1│ 1.309│ │ 1 │ │ 1│ 16 │
│Consilier principal treapta 3 │ 1│ 1.212│ 1│ 2 │ │ 2│ 29 │
│Expert principal treapta 1 │ 9│ 1.456│ 10│ 19 │ │ 19│ 332 │
│Expert principal treapta 2 │ 1│ 1.309│ 3│ 4 │ │ 4│ 63 │
│Inspector principal treapta 1 │ 9│ 1.456│ -9│ │ │ │ │
│Inspector principal treapta 2 │ 4│ 1.309│ │ 4 │ │ 4│ 63 │
│Inspector principal treapta 3 │ 3│ 1.212│ 1│ 4 │ │ 4│ 58 │
│Consilier juridic principal treapta 1 │ 1│ 1.456│ │ 1 │ │ 1│ 17 │
│Consilier asistent treapta 1 │ 5│ 1.092│ -5│ │ │ │ │
│Consilier asistent treapta 2 │ 1│ 1.017│ │ 1 │ │ 1│ 12 │
│Expert asistent treapta 1 │ 2│ 1.092│ │ 2 │ │ 2│ 26 │
│Expert asistent treapta 2 │ 2│ 1.017│ │ 2 │ │ 2│ 24 │
│Expert asistent treapta 3 │ 1│ 945│ │ 1 │ 1│ │ │
│Inspector asistent treapta 1 │ 16│ 1.092│ -14│ 2 │ │ 2│ 26 │
│Inspector asistent treapta 2 │ 8│ 1.017│ -8│ │ │ │ │
│Inspector asistent treapta 3 │ 13│ 945│ -13│ │ │ │ │
│Consilier juridic asistent treapta 1 │ 1│ 1.092│ │ 1 │ │ 1│ 13 │
│Consilier juridic asistent treapta 2 │ 2│ 1.017│ │ 2 │ │ 2│ 24 │
│Consilier juridic asistent treapta 3 │ 3│ 945│ -2│ 1 │ │ 1│ 11 │
│Consilier debutant │ 1│ 699│ │ 1 │ │ 1│ 8 │
│Inspector debutant │ 4│ 699│ │ 4 │ │ 4│ 34 │
│Auditor superior treapta 1 │ 1│ 2.868│ │ 1 │ │ 1│ 34 │
│Auditor superior treapta 2 │ 1│ 2.271│ │ 1 │ │ 1│ 27 │
│Auditor principal treapta 1 │ │ 1.650│ 3│ 3 │ │ 3│ 59 │
│Auditor principal treapta 2 │ │ 1.311│ 1│ 1 │ │ 1│ 16 │
│Auditor asistent treapta 2 │ │ 1.003│ 1│ 1 │ │ 1│ 12 │
│Consilier superior treapta 1 │ 391│ 1.920│ 204│ 595 │ │ 595│ 13.709 │
│Consilier superior treapta 2 │ 87│ 1.721│ 232│ 319 │ │ 319│ 6.588 │
│Consilier superior treapta 3 │ 43│ 1.560│ 131│ 174 │ │ 174│ 3.257 │
│Expert superior treapta 1 │ 3│ 1.920│ 95│ 98 │ │ 98│ 2.258 │
│Expert superior treapta 2 │ 2│ 1.721│ 40│ 42 │ │ 42│ 867 │
│Expert superior treapta 3 │ │ 1.560│ 71│ 71 │ │ 71│ 1.329 │
│Consilier juridic superior treapta 1 │ 15│ 1.920│ 1│ 16 │ │ 16│ 369 │
│Consilier juridic superior treapta 2 │ 5│ 1.721│ 10│ 15 │ │ 15│ 310 │
│Consilier juridic superior treapta 3 │ │ 1.560│ 18│ 18 │ │ 18│ 337 │
│Consilier principal treapta 1 │ 12│ 1.397│ -5│ 7 │ │ 7│ 117 │
│Consilier principal treapta 3 │ │ 1.163│ 22│ 22 │ │ 22│ 307 │
│Expert principal treapta 1 │ 51│ 1.397│ -4│ 47 │ │ 47│ 788 │
│Expert principal treapta 2 │ 12│ 1.256│ 1│ 13 │ │ 13│ 196 │
│Expert principal treapta 3 │ │ 1.163│ 16│ 16 │ │ 16│ 223 │
│Inspector principal treapta 1 │ 205│ 1.397│ -156│ 49 │ │ 49│ 821 │
│Inspector principal treapta 2 │ 7│ 1.256│ -3│ 4 │ │ 4│ 60 │
│Inspector principal treapta 3 │ 1│ 1.163│ 14│ 15 │ │ 15│ 209 │
│Consilier juridic principal treapta 1 │ 30│ 1.397│ -11│ 19 │ │ 19│ 319 │
│Consilier juridic principal treapta 2 │ 7│ 1.256│ │ 7 │ │ 7│ 106 │
│Consilier juridic principal treapta 3 │ 2│ 1.163│ 14│ 16 │ │ 16│ 223 │
│Consilier asistent treapta 1 │ │ 1.047│ 2│ 2 │ │ 2│ 25 │
│Consilier asistent treapta 2 │ │ 978│ 2│ 2 │ │ 2│ 23 │
│Consilier asistent treapta 3 │ │ 908│ 1│ 1 │ │ 1│ 11 │
│Expert asistent treapta 1 │ 21│ 1.047│ -21│ │ │ │ │
│Expert asistent treapta 2 │ 24│ 978│ -10│ 14 │ │ 14│ 164 │
│Inspector asistent treapta 1 │ 53│ 1.047│ -50│ 3 │ │ 3│ 38 │
│Inspector asistent treapta 2 │ 65│ 978│ -43│ 22 │ │ 22│ 258 │
│Inspector asistent treapta 3 │ 1│ 908│ 2│ 3 │ │ 3│ 33 │
│Consilier juridic asistent treapta 1 │ 24│ 1.047│ -12│ 12 │ │ 12│ 151 │
│Consilier juridic asistent treapta 2 │ 21│ 978│ -10│ 11 │ │ 11│ 129 │
│Expert debutant │ 1│ 699│ 4│ 5 │ │ 5│ 42 │
│Inspector debutant │ │ 699│ 5│ 5 │ │ 5│ 42 │
│Consilier juridic debutant │ 1│ 699│ │ 1 │ │ 1│ 8 │
│Auditor superior treapta 1 │ 20│ 1.920│ │ 20 │ │ 20│ 461 │
│Auditor superior treapta 2 │ 21│ 1.721│ │ 21 │ │ 21│ 434 │
│Auditor superior treapta 3 │ 2│ 1.560│ 13│ 15 │ │ 15│ 281 │
│Auditor principal treapta 1 │ 5│ 1.397│ │ 5 │ │ 5│ 84 │
│Auditor principal treapta 2 │ 1│ 1.256│ │ 1 │ │ 1│ 15 │
│Auditor principal treapta 3 │ │ 908│ 2│ 2 │ │ 2│ 22 │
│b. Clasa II - studii superioare de scurtã duratã │ 154│ │ -33│ 121 │ │ 121│ 2.087 │
│Referent de specialitate superior treapta 1 │ 2│ 1.662│ │ 2 │ │ 2│ 40 │
│Referent de specialitate principal treapta 1 │ 1│ 1.123│ │ 1 │ │ 1│ 13 │
│Referent de specialitate asistent treapta 1 │ 2│ 697│ │ 2 │ │ 2│ 17 │
│Referent de specialitate asistent treapta 2 │ 1│ 666│ │ 1 │ │ 1│ 8 │
│Referent de specialitate superior treapta 1 │ 105│ 1.649│ -32│ 73 │ │ 73│ 1.445 │
│Referent de specialitate superior treapta 2 │ 12│ 1.338│ 3│ 15 │ │ 15│ 241 │
│Referent de specialitate principal treapta 1 │ 21│ 1.115│ -2│ 19 │ │ 19│ 254 │
│Referent de specialitate principal treapta 2 │ 1│ 1.087│ │ 1 │ │ 1│ 13 │
│Referent de specialitate asistent treapta 1 │ 7│ 691│ -2│ 5 │ │ 5│ 41 │
│Referent de specialitate asistent treapta 3 │ 2│ 624│ │ 2 │ │ 2│ 15 │
│c. Clasa III - studii medii │ 1.130│ │ -773│ 357 │ │ 357│ 4.057 │
│Referent superior treapta 1 │ 20│ 1.087│ -6│ 14 │ │ 14│ 183 │
│Referent superior treapta 2 │ 1│ 940│ │ 1 │ │ 1│ 11 │
│Referent superior treapta 3 │ 2│ 839│ 3│ 5 │ │ 5│ 50 │
│Referent principal treapta 1 │ 6│ 747│ -1│ 5 │ │ 5│ 45 │
│Referent principal treapta 2 │ 1│ 704│ │ 1 │ │ 1│ 8 │
│Referent asistent treapta 1 │ 7│ 657│ -2│ 5 │ │ 5│ 39 │
│Referent asistent treapta 2 │ 2│ 640│ 1│ 3 │ │ 3│ 23 │
│Referent asistent treapta 3 │ 4│ 619│ -3│ 1 │ │ 1│ 7 │
│Referent superior treapta 1 │ 740│ 1.054│ -549│ 191 │ │ 191│ 2.416 │
│Referent superior treapta 2 │ 87│ 911│ -18│ 69 │ │ 69│ 754 │
│Referent superior treapta 3 │ 7│ 798│ -7│ │ │ │ │
│Referent principal treapta 1 │ 163│ 747│ -130│ 33 │ │ 33│ 296 │
│Referent principal treapta 2 │ 15│ 697│ -12│ 3 │ │ 3│ 25 │
│Referent principal treapta 3 │ 1│ 675│ -1│ │ │ │ │
│Referent asistent treapta 1 │ 23│ 651│ -23│ │ │ │ │
│Referent asistent treapta 2 │ 41│ 638│ -17│ 24 │ │ 24│ 184 │
│Referent asistent treapta 3 │ 8│ 617│ -6│ 2 │ │ 2│ 15 │
│Referent debutant │ 2│ 595│ -2│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│IV. B. Funcţii publice specifice │ │ │ │ │ │ │ │
│4. Manageri publici │ │ │ 1│ 1 │ │ 1│ 31 │
│b. Funcţii publice specifice │ │ │ 1│ 1 │ │ 1│ 31 │
│Manager public asistent │ │ │ 1│ 1 │ │ 1│ 31 │
│ │ │ 2.564│ 1│ 1 │ │ 1│ 31 │
│VI. Personal cu contract de munca │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│a) Personal de specialitate │ 27│ │ -17│ 10 │ │ 10│ 141 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor │ │ │ │ │ │ │ │
│contabil; gradul I A │ 5│ 1.523│ -3│ 2 │ │ 2│ 37 │
│Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor │ │ │ │ │ │ │ │
│contabil; gradul II │ 13│ 1.380│ -9│ 4 │ │ 4│ 66 │
│Referent IA │ 5│ 889│ -3│ 2 │ │ 2│ 21 │
│Referent I │ 2│ 774│ -1│ 1 │ │ 1│ 9 │
│Referent III │ 2│ 630│ -1│ 1 │ │ 1│ 8 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│VI. Personal cu contract de munca │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│b) care ocupa funcţii comune │ 58│ │ -15│ 43 │ │ 43│ 465 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│Stenodactilograf I │ 4│ 792│ -4│ │ │ │ │
│Stenodactilograf II │ 1│ 725│ -1│ │ │ │ │
│Administrator I │ 3│ 941│ -2│ 1 │ │ 1│ 11 │
│Casier magaziner; I │ 3│ 829│ -1│ 2 │ │ 2│ 20 │
│Funcţionar arhivar; I │ 8│ 810│ -5│ 3 │ │ 3│ 29 │
│Funcţionar arhivar; II │ 2│ 744│ -2│ │ │ │ │
│Muncitor calificat I │ 4│ 894│ │ 4 │ │ 4│ 43 │
│Muncitor calificat II │ 4│ 850│ │ 4 │ │ 4│ 41 │
│Muncitor calificat III │ 2│ 792│ │ 2 │ │ 2│ 19 │
│Şofer │ 27│ 933│ │ 27 │ │ 27│ 302 │
└───────────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────────┴──────────────┴────────┴─────────┴─────────┴───────────-┘
ANEXA 5/04/20/128


MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE


PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE PE GRUPE
DE INVESTIŢII ŞI SURSE DE FINANŢARE

- mii lei -
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
I - credite de TOTAL CHELTUIELI EXECUŢIE EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
angajament EFECTUATE PRELIMINATĂ ──────────────────────────────────────────────────────────────────
II - credite bugetare pânã la PROGRAM ESTIMĂRI
SURSA/GRUPA/CAPITOL 31.12.2007 2008 2009 ─────────────────────────────────────────────────────
2010 2011 2012 anii
ulteriori
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL GENERAL
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.Total surse de I 67.461 9.914 13.039 11.532 10.662 11.003 11.311
finanţare II 67.461 9.914 13.039 11.532 10.662 11.003 11.311
1.3 Credite I 7.577 2.027 4.300 1.250
externe II 7.577 2.027 4.300 1.250
1.4 Buget de I 59.884 7.887 8.739 10.282 10.662 11.003 11.311
asigurãri II 59.884 7.887 8.739 10.282 10.662 11.003 11.311
pentru şomaj
1.4.1 Active fixe I 22.890 3.826 3.015 5.002 3.766 3.481 3.800
II 22.890 3.826 3.015 5.002 3.766 3.481 3.800
1.4.2 Reparaţii I 36.994 4.061 5.724 5.280 6.896 7.522 7.511
capitale afe- II 36.994 4.061 5.724 5.280 6.896 7.522 7.511
rente activelor
fixe
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
B. OBIECTIVE(PROIECTE) DE INVESTIŢII NOI
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.Total surse de I 2.247 1.220 1.027
finantare II 2.247 1.220 1.027
1.4 Buget de I 2.247 1.220 1.027
asigurãri II 2.247 1.220 1.027
pentru şomaj.
1.4.1 Active fixe I 2.247 1.220 1.027
II 2.247 1.220 1.027
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.Total surse de I 65.214 9.914 13.039 10.312 9.635 11.003 11.311
finanţare II 65.214 9.914 13.039 10.312 9.635 11.003 11.311
1.3 Credite I 7.577 2.027 4.300 1.250
externe II 7.577 2.027 4.300 1.250
1.4 Buget de I 57.637 7.887 8.739 9.062 9.635 11.003 11.311
asigurãri II 57.637 7.887 8.739 9.062 9.635 11.003 11.311
pentru şomaj
1.4.1 Active fixe I 20.643 3.826 3.015 3.782 2.739 3.481 3.800
II 20.643 3.826 3.015 3.782 2.739 3.481 3.800
1.4.2 Reparaţii I 36.994 4.061 5.724 5.280 6.896 7.522 7.511
capitale afe- II 36.994 4.061 5.724 5.280 6.896 7.522 7.511
rente activelor
fixe

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
b) Dotãri independente
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.Total surse de I 11.990 3.525 4.287 2.478 300 300 1.100
finanţare II 11.990 3.525 4.287 2.478 300 300 1.100
1.3 Credite I 2.166 316 1.600 250
externe II 2.166 316 1.600 250
1.4 Buget de I 9.824 3.209 2.687 2.228 300 300 1.100
asigurãri II 9.824 3.209 2.687 2.228 300 300 1.100
pentru şomaj
1.4.1 Active fixe I 9.824 3.209 2.687 2.228 300 300 1.100
II 9.824 3.209 2.687 2.228 300 300 1.100
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
e) Alte cheltuieli asimilate investiţiilor
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.Total surse de I 53.224 6.389 8.752 7.834 9.335 10.703 10.211
finanţare II 53.224 6.389 8.752 7.834 9.335 10.703 10.211
1.3 Credite I 5.411 1.711 2.700 1.000
externe II 5.411 1.711 2.700 1.000
1.4 Buget de I 47.813 4.678 6.052 6.834 9.335 10.703 10.211
asigurãri II 47.813 4.678 6.052 6.834 9.335 10.703 10.211
pentru şomaj
1.4.1 Active fixe I 10.819 617 328 1.554 2.439 3.181 2.700
II 10.819 617 328 1.554 2.439 3.181 2.700
1.4.2 Reparaţii I 36.994 4.061 5.724 5.280 6.896 7.522 7.511
capitale afe- II 36.994 4.061 5.724 5.280 6.896 7.522 7.511
rente activelor
fixe
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Capitol: 65.04 -- INVĂŢĂMANT (Tip: C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.Total surse de I 17.383 1.615 2.566 3.138 3.254 3.358 3.452
finantare II 17.383 1.615 2.566 3.138 3.254 3.358 3.452
1.4 Buget de I 17.383 1.615 2.566 3.138 3.254 3.358 3.452
asigurari II 17.383 1.615 2.566 3.138 3.254 3.358 3.452
pentru somaj
1.4.1 Active fixe I 2.449 249 662 638 300 300 300
II 2.449 249 662 638 300 300 300
1.4.2 Reparatii I 14.934 1.366 1.904 2.500 2.954 3.058 3.152
capitale afe- II 14.934 1.366 1.904 2.500 2.954 3.058 3.152
rente activelor
fixe
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Capitol: 68.04 -- ASIGURĂRI ŞI ASITENŢĂ SOCIALĂ
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.Total surse de I 50.078 8.299 10.473 8.394 7.408 7.645 7.859
finantare II 50.078 8.299 10.473 8.394 7.408 7.645 7.859
1.3 Credite I 7.577 2.027 4.300 1.250
externe II 7.577 2.027 4.300 1.250
1.4 Buget de I 42.501 6.272 6.173 7.144 7.408 7.645 7.859
asigurãri II 42.501 6.272 6.173 7.144 7.408 7.645 7.859
pentru şomaj
1.4.1 Active fixe I 20.441 3.577 2.353 4.364 3.466 3.181 3.500
II 20.441 3.577 2.353 4.364 3.466 3.181 3.500
1.4.2 Reparaţii I 22.060 2.695 3.820 2.780 3.942 4.464 4.359
capitale afe- II 22.060 2.695 3.820 2.780 3.942 4.464 4.359
rente activelor
fixe
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE


PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE PE GRUPE
DE INVESTIŢII ŞI SURSE DE FINANŢARE

- mii lei -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
I - credite de TOTAL CHELTUIELI EXECUŢIE EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
angajament EFECTUATE PRELIMINATĂ ─────────────────────────────────────────────────────────────────
II - credite bugetare pânã la PROGRAM ESTIMĂRI
SURSA / GRUPA / CAPITOL 31.12.2007 2008 2009 ────────────────────────────────────────────────────
2010 2011 2012 anii
ulteriori
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
B. OBIECTIVE (PROIECTE) DE INVESTIŢII NOI
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.Total surse de I 2.247 1.220 1.027
finanţare II 2.247 1.220 1.027
1.4 Buget de I 2.247 1.220 1.027
asigurãri II 2.247 1.220 1.027
pentru şomaj
1.4.1 Active fixe I 2.247 1.220 1.027
II 2.247 1.220 1.027
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.Total surse de I 47.831 8.299 10.473 7.174 6.381 7.645 7.859
finanţare II 47.831 8.299 10.473 7.174 6.381 7.645 7.859
1.3 Credite ext. I 7.577 2.027 4.300 1.250
II 7.577 2.027 4.300 1.250
1.4 Buget de I 40.254 6.272 6.173 5.924 6.381 7.645 7.859
asigurãri II 40.254 6.272 6.173 5.924 6.381 7.645 7.859
pentru şomaj
1.4.1 Active fixe I 18.194 3.577 2.353 3.144 2.439 3.181 3.500
II 18.194 3.577 2.353 3.144 2.439 3.181 3.500
1.4.2 Reparaţii I 22.060 2.695 3.820 2.780 3.942 4.464 4.359
capitale afe- II 22.060 2.695 3.820 2.780 3.942 4.464 4.359
rente activelor
fixe
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Programul s-a obţinut din centralizarea a 5 fişe.
ANEXA 5/04/20/129


MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
Capitol 65.04 ─ ─ ÎNVĂŢĂMÂNT
Cod 20.65.04.001

FIŞA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII

b) dotãri independente

Tipul cheltuielii: C ─ alte cheltuieli de investiţii
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. DATE GENERALE

1. Date geografice:
1.1 Judet/Sector 4
1.2 Municipiu/Oraş/Comunã BUCUREŞTI
1.3 Amplasament

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numãrul şi data Acordului MFP
2.2 Numãrul şi data aprobãrii studiului de
fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO─ECONOMICI APROBAŢI

1. Valoarea totalã aprobatã (mii lei)
(în preţuri luna /anul )
2. Capacitãţi aprobate (în unitãţi fizice)

3. Durata de realizare aprobatã (numãr luni)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR

1. Valoarea totalã la deschiderea finanţãrii (mii lei)
(în preţuri luna /anul )
2. Durata de realizare contractatã (numãr luni)
3. Data începerii investiţiei (luna/an)
4. Data programatã a terminãrii şi PIF (luna/an)
5. Valoarea decontatã pânã la 31/12/2007 (mii lei) 249
6. Valoarea programatã în anul 2008 (mii lei) 662
7. Valoarea rãmasã de finanţat la 31/12/2008 (mii lei) 1.443


D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE
ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA
ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI

I ─ Credite de angajament
II ─ Credite bugetare (Cod obiectiv: 20.65.04.001)


─ mii lei ─
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI EXECUŢIE EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
finanţare şi EFECTUATE PRELIMINATĂ ──────────────────────────────────────────
costuri de pânã la PROGRAM ESTIMĂRI
funcţionare 31.12.2007 2008 2009 ─────────────────────────────────
2010 2011 2012 anii
ulteriori
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total surse de I 2.354 249 662 543 300 300 300
finanţare II 2.354 249 662 543 300 300 300
1.4 Buget de I 2.354 249 662 543 300 300 300
asigurãri II 2.354 249 662 543 300 300 300
pentru şomaj
1.4.1 Active fixe I 2.354 249 662 543 300 300 300
II 2.354 249 662 543 300 300 300
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Proiecţia
costurilor de
funcţionare şi
de întreţinere
dupã PIF
(preliminãri)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
Capitol 65.04 ─ ─ ÎNVĂŢĂMÂNT
Cod 20.65.04.001e ANOFM

FIŞA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII

e) alte cheltuieli asimilate investiţiilor


Tipul cheltuielii: C ─ alte cheltuieli de investiţii
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. DATE GENERALE

1. Date geografice:
1.1 Judet/Sector 4
1.2 Municipiu/Oraş/Comunã BUCUREŞTI
1.3 Amplasament

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numãrul şi data Acordului MFP
2.2 Numãrul şi data aprobãrii studiului de
fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO─ECONOMICI APROBAŢI

1. Valoarea totalã aprobatã (mii lei)
(în preţuri luna /anul )
2. Capacitãţi aprobate (în unitãţi fizice)

3. Durata de realizare aprobatã (numãr luni)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR

1. Valoarea totalã la deschiderea finanţãrii (mii lei)
(în preţuri luna /anul )
2. Durata de realizare contractatã (numãr luni)
3. Data începerii investiţiei (luna/an)
4. Data programatã a terminãrii şi PIF (luna/an)
5. Valoarea decontatã pânã la 31/12/2007 (mii lei) 1.366
6. Valoarea programatã în anul 2008 (mii lei) 1.904
7. Valoarea rãmasã de finanţat la 31/12/2008 (mii lei) 11.759


D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE
ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA
ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI

I ─ Credite de angajament
II ─ Credite bugetare (Cod obiectiv: 20.65.04.001e ANOFM)


─ mii lei ─
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI EXECUŢIE EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
finanţare şi EFECTUATE PRELIMINATĂ ──────────────────────────────────────────
costuri de pânã la PROGRAM ESTIMĂRI
funcţionare 31.12.2007 2008 2009 ─────────────────────────────────
2010 2011 2012 anii
ulteriori
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total surse de I 15.029 1.366 1.904 2.595 2.954 3.058 3.152
finanţare II 15.029 1.366 1.904 2.595 2.954 3.058 3.152
1.4 Buget de I 15.029 1.366 1.904 2.595 2.954 3.058 3.152
asigurãri II 15.029 1.366 1.904 2.595 2.954 3.058 3.152
pentru şomaj
1.4.1 Active fixe I 95 95
II 95 95
1.4.2 Reparaţii I 14.934 1.366 1.904 2.500 2.954 3.058 3.152
capitale afe- II 14.934 1.366 1.904 2.500 2.954 3.058 3.152
rente activelor
fixe
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Proiecţia
costurilor de
funcţionare şi
de întreţinere
dupã PIF
(preliminãri)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
Capitol 68.04 ─ ─ ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
Cod 20.68.04.004


FIŞA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII
REABILITARE ŞI EXTINDERE SEDIU AJOFM GORJ


Tipul cheltuielii: B ─ obiectiv (proiect) nou

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. DATE GENERALE

1. Date geografice:
1.1 Judet/Sector GORJ
1.2 Municipiu/Oraş/Comunã TG.JIU
1.3 Amplasament STR. LT. COL. PETRESCU NR. 1

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numãrul şi data Acordului MFP
2.2 Numãrul şi data aprobãrii studiului de AVIZ NR.81/2008 ŞI ORD. NR. 497/2008
fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO─ECONOMICI APROBAŢI

1. Valoarea totalã aprobatã (mii lei)
(în preţuri luna 03 /anul 2008 ) 2.247
2. Capacitãţi aprobate (în unitãţi fizice) S.C. 265 30 MP
S.D. 581 10 MP
NR. SALARIAŢI 10

3. Durata de realizare aprobatã (numãr luni) 18

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR

1. Valoarea totalã la deschiderea finanţãrii (mii lei)
(în preţuri luna 04/anul 2009) 2.247
2. Durata de realizare contractatã (numãr luni) 18
3. Data începerii investiţiei (luna/an) 04/2009
4. Data programatã a terminãrii şi PIF (luna/an) 04/2010
5. Valoarea decontatã pânã la 31/12/2007 (mii lei)
6. Valoarea programatã în anul 2008 (mii lei)
7. Valoarea rãmasã de finanţat la 31/12/2008 (mii lei) 2.247


D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE
ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA
ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI

I ─ Credite de angajament
II ─ Credite bugetare (Cod obiectiv: 20.68.04.004)


─ mii lei ─
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI EXECUŢIE EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
finanţare şi EFECTUATE PRELIMINATĂ ──────────────────────────────────────────
costuri de pânã la PROGRAM ESTIMĂRI
funcţionare 31.12.2007 2008 2009 ─────────────────────────────────
2010 2011 2012 anii
ulteriori
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total surse de I 2.247 1.220 1.027
finanţare II 2.247 1.220 1.027
1.4 Buget de I 2.247 1.220 1.027
asigurãri II 2.247 1.220 1.027
pentru şomaj
1.4.1 Active fixe I 2.247 1.220 1.027
II 2.247 1.220 1.027
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Proiecţia
costurilor de
funcţionare şi
de întreţinere
dupã PIF
(preliminãri)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
Capitol 68.04 ─ ─ ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
Cod 20.68.04.001


FIŞA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII

b) dotãri independente

Tipul cheltuielii: C ─ alte cheltuieli de investiţii
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. DATE GENERALE

1. Date geografice:
1.1 Judet/Sector 4
1.2 Municipiu/Oraş/Comunã BUCUREŞTI
1.3 Amplasament

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numãrul şi data Acordului MFP
2.2 Numãrul şi data aprobãrii studiului de
fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO─ECONOMICI APROBAŢI

1. Valoarea totalã aprobatã (mii lei)
(în preţuri luna /anul )
2. Capacitãţi aprobate (în unitãţi fizice)

3. Durata de realizare aprobatã (numãr luni)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR

1. Valoarea totalã la deschiderea finanţãrii (mii lei)
(în preţuri luna /anul )
2. Durata de realizare contractatã (numãr luni)
3. Data începerii investiţiei (luna/an)
4. Data programatã a terminãrii şi PIF (luna/an)
5. Valoarea decontatã pânã la 31/12/2007 (mii lei) 3.276
6. Valoarea programatã în anul 2008 (mii lei) 3.625
7. Valoarea rãmasã de finanţat la 31/12/2008 (mii lei) 2.735


D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE
ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA
ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI

I ─ Credite de angajament
II ─ Credite bugetare (Cod obiectiv: 20.68.04.001)


─ mii lei ─
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI EXECUŢIE EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
finanţare şi EFECTUATE PRELIMINATĂ ──────────────────────────────────────────
costuri de pânã la PROGRAM ESTIMĂRI
funcţionare 31.12.2007 2008 2009 ─────────────────────────────────
2010 2011 2012 anii
ulteriori
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total surse de I 9.636 3.276 3.625 1.935 800
finanţare II 9.636 3.276 3.625 1.935 800
1.3 Credite ext. I 2.166 316 1.600 250
II 2.166 316 1.600 250
1.4 Buget de I 7.470 2.960 2.025 1.685 800
asigurãri II 7.470 2.960 2.025 1.685 800
pentru şomaj
1.4.1 Active fixe I 7.470 2.960 2.025 1.685 800
II 7.470 2.960 2.025 1.685 800
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Proiecţia
costurilor de
funcţionare şi
de întreţinere
dupã PIF
(preliminãri)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
Capitol 68.04 ─ ─ ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
Cod 20.68.04.001e ANOFM

FIŞA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII

e) alte cheltuieli asimilate investiţiilor


Tipul cheltuielii: C ─ alte cheltuieli de investiţii
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. DATE GENERALE

1. Date geografice:
1.1 Judet/Sector 4
1.2 Municipiu/Oraş/Comunã BUCUREŞTI
1.3 Amplasament

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numãrul şi data Acordului MFP
2.2 Numãrul şi data aprobãrii studiului de
fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO─ECONOMICI APROBAŢI

1. Valoarea totalã aprobatã (mii lei)
(în preţuri luna /anul )
2. Capacitãţi aprobate (în unitãţi fizice)

3. Durata de realizare aprobatã (numãr luni)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR

1. Valoarea totalã la deschiderea finanţãrii (mii lei)
(în preţuri luna /anul )
2. Durata de realizare contractatã (numãr luni)
3. Data începerii investiţiei (luna/an)
4. Data programatã a terminãrii şi PIF (luna/an)
5. Valoarea decontatã pânã la 31/12/2007 (mii lei) 5.023
6. Valoarea programatã în anul 2008 (mii lei) 6.848
7. Valoarea rãmasã de finanţat la 31/12/2008 (mii lei) 26.324


D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE
ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA
ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI

I ─ Credite de angajament
II ─ Credite bugetare (Cod obiectiv: 20.68.04.001e ANOFM)


─ mii lei ─
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI EXECUŢIE EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
finanţare şi EFECTUATE PRELIMINATĂ ──────────────────────────────────────────
costuri de pânã la PROGRAM ESTIMĂRI
funcţionare 31.12.2007 2008 2009 ─────────────────────────────────
2010 2011 2012 anii
ulteriori
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total surse de I 38.195 5.023 6.848 5.239 6.381 7.645 7.059
finanţare II 38.195 5.023 6.848 5.239 6.381 7.645 7.059
1.3 Credite externe I 5.411 1.711 2.700 1.000
II 5.411 1.711 2.700 1.000
1.4 Buget de I 32.784 3.312 4.148 4.239 6.381 7.645 7.059
asigurãri II 32.784 3.312 4.148 4.239 6.381 7.645 7.059
pentru şomaj
1.4.1 Active fixe I 10.724 617 328 1.459 2.439 3.181 2.700
II 10.724 617 328 1.459 2.439 3.181 2.700
1.4.2 Reparaţii I 22.060 2.695 2.820 2.780 3.942 4.464 4.359
capitale afe- II 22.060 2.695 2.820 2.780 3.942 4.464 4.359
rente activelor
fixe
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Proiecţia
costurilor de
funcţionare şi
de întreţinere
dupã PIF
(preliminãri)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ANEXA 6/04/


MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

SINTEZA
sumelor alocate pentru instituţii publice
finanţate parţial din venituri proprii

- mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2009 │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ Program │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│0001 10 │VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI │ │
│ │ │ │
│ ├──────────────────────────────── │ 15.472│
│0002 10 │I. VENITURI CURENTE │ 3.016│
│3300 │C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │ 3.016│
│3310 │VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII │ │
│ │ŞI ALTE ACTIVITĂŢI │ 3.016│
│3310 50 │Alte venituri din prestãri servicii şi │ │
│ │alte activitãţi │ 3.016│
│4300 10 │IV.SUBVENŢII │ 12.456│
│4310 │SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII │ 12.456│
│ 09 │Subvenţii pentru instituţii publice │ 12.456│
│5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ │
│ │ │ │
│ ├──────────────────────────────── │ 15.472│
│5010 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 14.737│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 5.550│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 4.211│
│ 01│Salarii de bazã │ 2.895│
│ 02│Salarii de merit │ 77│
│ 03│Indemnizaţie de conducere │ 172│
│ 04│Spor de vechime │ 465│
│ 06│Alte sporuri │ 41│
│ 07│Ore suplimentare │ 162│
│ 08│Fond de premii │ 284│
│ 13│Indemnizaţii de delegare │ 54│
│ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 61│
│ 03 │Contribuţii │ 1.339│
│ 01│Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 825│
│5010 10 03 02│Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 92│
│ 03│Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 312│
│5010 10 03 04│Contribuţii de asigurãri pentru accidente de muncã şi │ │
│ │boli profesionale │ 63│
│5010 10 03 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 47│
│5010 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 8.247│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 7.321│
│ 01│Furnituri de birou │ 60│
│ 02│Materiale pentru curãţenie │ 33│
│ 03│Încãlzit, iluminat şi forţã motricã │ 485│
│ 04│Apã, canal şi salubritate │ 65│
│ 05│Carburanţi şi lubrifianţi │ 152│
│ 06│Piese de schimb │ 85│
│ 08│Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 210│
│5010 20 01 09│Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 5.411│
│5010 20 01 30│Alte bunuri şi servicii pentru intreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 820│
│5010 20 02 │Reparaţii curente │ 40│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 131│
│ 30│Alte obiecte de inventar │ 131│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 128│
│ 01│Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 128│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 64│
│5010 20 13 │Pregãtire profesionalã │ 50│
│ 14 │Protecţia muncii │ 90│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 423│
│ 04│Chirii │ 380│
│ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 43│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 470│
│5010 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 470│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 470│
│ 02│Ajutoare sociale în naturã │ 470│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 735│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 735│
│ 01 │Active fixe │ 235│
│ 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 235│
│5010 71 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 500│
│6510 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 15.472│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 14.737│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 5.550│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 4.211│
│ 01│Salarii de bazã │ 2.895│
│ 02│Salarii de merit │ 77│
│ 03│Indemnizaţie de conducere │ 172│
│ 04│Spor de vechime │ 465│
│ 06│Alte sporuri │ 41│
│ 07│Ore suplimentare │ 162│
│ 08│Fond de premii │ 284│
│ 13│Indemnizaţii de delegare │ 54│
│ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 61│
│ 03 │Contribuţii │ 1.339│
│ 01│Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 825│
│6510 10 03 02│Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 92│
│ 03│Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 312│
│6510 10 03 04│Contribuţii de asigurãri pentru accidente de muncã şi │ │
│ │boli profesionale │ 63│
│6510 10 03 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 47│
│6510 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 8.247│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 7.321│
│ 01│Furnituri de birou │ 60│
│ 02│Materiale pentru curãţenie │ 33│
│ 03│Încãlzit, iluminat şi forţã motricã │ 485│
│ 04│Apã, canal şi salubritate │ 65│
│ 05│Carburanţi şi lubrifianţi │ 152│
│ 06│Piese de schimb │ 85│
│ 08│Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 210│
│6510 20 01 09│Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 5.411│
│6510 20 01 30│Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 820│
│6510 20 02 │Reparaţii curente │ 40│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 131│
│ 30│Alte obiecte de inventar │ 131│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 128│
│ 01│Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 128│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 64│
│6510 20 13 │Pregãtire profesionalã │ 50│
│ 14 │Protecţia muncii │ 90│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 423│
│ 04│Chirii │ 380│
│ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 43│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 470│
│6510 56 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 470│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 470│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 470│
│ 02│Ajutoare sociale în naturã │ 470│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 735│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 735│
│ 01 │Active fixe │ 235│
│ 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 235│
│6510 71 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 500│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘ANEXA 6/04/01


MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR
BRAŞOV

BUGETUL
instituţiilor publice finanţate
parţial din venituri proprii
pe anul 2009

- mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2009 │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ Program │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│0001 10 │VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI │ │
│ │_______________________________ │ 2.468│
│ │ │ │
│0002 10 │I.VENITURI CURENTE │ 350│
│3300 │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │ 350│
│3310 │VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI │ 350│
│3310 50 │Alte venituri din prestãri servicii şi alte activitãţi│ 350│
│4300 10 │IV.SUBVENŢII │ 2.118│
│4310 │SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII │ 2.118│
│ 09 │Subvenţii pentru instituţii publice │ 2.118│
│5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ │
│ │____________________________________ │ 2.468│
│ │ │ │
│5010 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.438│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 750│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 560│
│ 01│Salarii de bazã │ 405│
│ 02│Salarii de merit │ 11│
│ 03│Indemnizaţie de conducere │ 22│
│ 04│Spor de vechime │ 60│
│ 06│Alte sporuri │ 5│
│ 07│Ore suplimentare │ 22│
│ 08│Fond de premii │ 27│
│ 13│Indemnizaţii de delegare │ 3│
│ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 5│
│ 03 │Contribuţii │ 190│
│ 01│Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 120│
│5010 10 03 02│Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 6│
│ 03│Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 48│
│5010 10 03 04│Contribuţii de asigurãri pentru accidente de muncã │ │
│ │şi boli profesionale │ 10│
│5010 10 03 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 6│
│5010 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.468│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 1.295│
│ 01│Furnituri de birou │ 10│
│ 02│Materiale pentru curãţenie │ 5│
│ 03│Încãlzit, iluminat şi forţã motricã │ 100│
│ 04│Apã, canal şi salubritate │ 15│
│ 05│Carburanţi şi lubrifianţi │ 25│
│ 06│Piese de schimb │ 10│
│ 08│Poşta, telecomunicaţii, radio, tv,internet │ 30│
│5010 20 01 09│Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 900│
│5010 20 01 30│Alte bunuri şi servicii pentru intreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 200│
│5010 20 05 │Bunuri de natura abiectelor de inventar │ 20│
│ 30│Alte obiecte de inventar │ 20│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 20│
│ 01│Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 20│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 10│
│5010 20 13 │Pregãtire profesionalã │ 10│
│ 14 │Protecţia muncii │ 60│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 53│
│ 04│Chirii │ 50│
│ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 3│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 100│
│5010 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 120│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 120│
│ 02│Ajutoare sociale în naturã │ 120│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 30│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 30│
│ 01 │Active fixe │ 30│
│ 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 30│
│6510 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 2.468│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.438│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 750│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 560│
│ 01│Salarii de bazã │ 405│
│ 02│Salarii de merit │ 11│
│ 03│Indemnizaţii de conducere │ 22│
│ 04│Spor de vechime │ 60│
│ 06│Alte sporuri │ 5│
│ 07│Ore suplimentare │ 22│
│ 08│Fond de premii │ 27│
│ 13│Indemnizaţii de delegare │ 3│
│ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 5│
│ 03 │Contribuţii │ 190│
│ 01│Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 120│
│6510 10 03 02│Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 6│
│ 03│Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 48│
│6510 10 03 04│Contribuţii de asigurãri pentru accidente de muncã şi │ │
│ │boli profesionale │ 10│
│6510 10 03 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 6│
│6510 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.468│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 1.295│
│ 01│Furnituri de birou │ 10│
│ 02│Materiale pentru curãţenie │ 5│
│ 03│Încãlzit, iluminat şi forţã motricã │ 100│
│ 04│Apã canal şi salubritate │ 15│
│ 05│Carburanţi şi lubrifianţi │ 25│
│ 06│Piese de schimb │ 10│
│ 08│Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 30│
│6510 20 01 09│Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 900│
│6510 20 01 30│Alte bunuri şi servicii pentru intreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 200│
│6510 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 20│
│ 30│Alte obiecte de inventar │ 20│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 20│
│ 01│Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 20│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 10│
│6510 20 13 │Pregãtire profesionalã │ 10│
│ 14 │Protecţia muncii │ 60│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 53│
│ 04│Chirii │ 50│
│ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 3│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 100│
│6510 56 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 100│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA │ 120│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 120│
│ 02│Ajutoare sociale în naturã │ 120│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 30│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 30│
│ 01 │Active fixe │ 30│
│ 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 30│
│6510 07 │Învãţãmânt nedefinibil prin nivel │ 2.128│
│ 01 │Centre de specializare, perfecţionare, calificare şi │ │
│ │recalificare │ 2.128│
│6510 50 │Alte cheltuieli în domeniul învãţãmântului │ 340│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘
ANEXA 6/04/02


MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR
CALĂRAŞI

BUGETUL
instituţiilor publice finanţate
parţial din venituri proprii
pe anul 2009


- mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2009 │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ Program │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│0001 10 │VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI │ │
│ │_______________________________ │ 2.044│
│ │ │ │
│0002 10 │I. VENITURI CURENTE │ 400│
│3300 │C2.VÂNZARI DE BUNURI ŞI SERVICII │ 400│
│3310 │VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI │ 400│
│3310 50 │Alte venituri din prestãri servicii şi alte activitãţi│ 400│
│4300 10 │IV.SUBVENŢII │ 1.644│
│4310 │SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII │ 1.644│
│ 09 │Subvenţii pentru instituţii publice │ 1.644│
│5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ │
│ ├─────────────────────────────────── │ 2.044│
│5010 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.014│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 700│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 510│
│ 01│Salarii de bazã │ 323│
│ 02│Salarii de merit │ 10│
│ 03│Indemnizaţie de conducere │ 23│
│ 04│Spor de vechime │ 60│
│ 06│Alte sporuri │ 5│
│ 07│Ore suplimentare │ 29│
│ 08│Fond de premii │ 50│
│ 13│Indemnizaţii de delegare │ 5│
│ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 5│
│ 03 │Contribuţii │ 190│
│ 01│Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 110│
│5010 10 03 02│Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 17│
│ 03│Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 49│
│5010 10 03 04│Contribuţii de asigurãri pentru accidente de muncã │ │
│ │şi boli profesionale │ 8│
│5010 10 03 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 6│
│5010 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.144│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 1.061│
│ 01│Furnituri de birou │ 6│
│ 02│Materiale pentru curãţenie │ 5│
│ 03│Încãlzit, iluminat şi forţã motricã │ 100│
│ 04│Apã, canal şi salubritate │ 3│
│ 05│Carburanţi şi lubrifianţi │ 20│
│ 06│Piese de schimb │ 6│
│ 08│Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 20│
│5010 20 01 09│Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 751│
│5010 20 01 30│Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 150│
│5010 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 5│
│ 30│Alte obiecte de inventar │ 5│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 18│
│ 01│Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 18│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 8│
│5010 20 13 │Pregãtire profesionalã │ 10│
│ 14 │Protecţia muncii │ 10│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 32│
│ 04│Chirii │ 25│
│ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 7│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 100│
│5010 57 │TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA │ 70│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 70│
│ 02│Ajutoare sociale în natura │ 70│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 30│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 30│
│ 01 │Active fixe │ 30│
│ 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 30│
│6510 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 2.044│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.014│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 700│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 510│
│ 01│Salarii de bazã │ 323│
│ 02│Salarii de merit │ 10│
│ 03│Indemnizaţie de conducere │ 23│
│ 04│Spor de vechime │ 60│
│ 06│Alte sporuri │ 5│
│ 07│Ore suplimentare │ 29│
│ 08│Fond de premii │ 50│
│ 13│Indemnizaţii de delegare │ 5│
│ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 5│
│ 03 │Contribuţii │ 190│
│ 01│Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 110│
│6510 10 03 02│Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 17│
│ 03│Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 49│
│6510 10 03 04│Contribuţii de asigurãri pentru accidente de muncã şi │ │
│ │boli profesionale │ 8│
│6510 10 03 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 6│
│6510 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.144│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 1.061│
│ 01│Furnituri de birou │ 6│
│ 02│Materiale pentru curãţenie │ 5│
│ 03│Încãlzit, iluminat şi forţã motricã │ 100│
│ 04│Apã canal şi salubritate │ 3│
│ 05│Carburanţi şi lubrifianţi │ 20│
│ 06│Piese de schimb │ 6│
│ 08│Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 20│
│6510 20 01 09│Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 751│
│6510 20 01 30│Alte bunuri şi servicii pentru intreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 150│
│6510 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 5│
│ 30│Alte obiecte de inventar │ 5│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 18│
│ 01│Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 18│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 8│
│6510 20 13 │Pregãtire profesionalã │ 10│
│ 14 │Protecţia muncii │ 10│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 32│
│ 04│Chirii │ 25│
│ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 7│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 100│
│6510 56 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 100│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA │ 70│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 70│
│ 02│Ajutoare sociale în naturã │ 70│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 30│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 30│
│ 01 │Active fixe │ 30│
│ 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 30│
│6510 07 │Învãţãmânt nedefinibil prin nivel │ 1.823│
│ 01 │Centre de specializare, perfecţionare, calificare şi │ │
│ │recalificare │ 1.823│
│6510 50 │Alte cheltuieli în domeniul învãţãmântului │ 221│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘
ANEXA 6/04/03


MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULŢILOR
CLUJ

BUGETUL
instituţiilor publice finanţate
partial din venituri proprii
pe anul 2009

- mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2009 │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ Program │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│0001 10 │VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI │ │
│ │_______________________________ │ 2.384│
│ │ │ │
│0002 10 │I. VENITURI CURENTE │ 400│
│3300 │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │ 400│
│3310 │VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI │ 400│
│3310 50 │Alte venituri din prestãri servicii şi alte activitãţi│ 400│
│4300 10 │IV.SUBVENŢII │ 1.984│
│4310 │SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII │ 1.984│
│ 09 │Subvenţii pentru instituţii publice │ 1.984│
│5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ │
│ │____________________________________ │ 2.384│
│ │ │ │
│5010 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.354│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 700│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 540│
│ 01│Salarii de bazã │ 313│
│ 02│Salarii de merit │ 15│
│ 03│Indemnizaţie de conducere │ 16│
│ 04│Spor de vechime │ 70│
│ 06│Alte sporuri │ 10│
│ 07│Ore suplimentare │ 15│
│ 08│Fond de premii │ 55│
│ 13│Indemnizaţii de delegare │ 17│
│ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 29│
│ 03 │Contribuţii │ 160│
│ 01│Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 95│
│5010 10 03 02│Contributii de asigurãri de şomaj │ 15│
│ 03│Contributii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 38│
│5010 10 03 04│Contribuţii de asigurãri pentru accidente de muncã │ │
│ │şi boli profesionale │ 7│
│5010 10 03 06│Contributii pentru concedii şi indemnizaţii │ 5│
│5010 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.564│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 1.393│
│ 01│Furnituri de birou │ 5│
│ 02│Materiale pentru curãţenie │ 2│
│ 03│Încãlzit, iluminat şi forţã motricã │ 70│
│ 04│Apã, canal şi salubritate │ 6│
│ 05│Carburanţi şi lubrifianţi │ 15│
│ 06│Piese de schimb │ 15│
│ 08│Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 30│
│5010 20 01 09│Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 1.100│
│5010 20 01 30│Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 150│
│5010 20 02 │Reparaţii curente │ 10│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 25│
│ 30│Alte obiecte de inventar │ 25│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 30│
│ 01│Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 30│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 18│
│5010 20 13 │Pregãtire profesionalã │ 10│
│ 14 │Protecţia muncii │ 10│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 68│
│ 04│Chirii │ 50│
│ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 18│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 20│
│5010 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 70│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 70│
│ 02│Ajutoare sociale în naturã │ 70│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 30│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 30│
│ 01 │Active fixe │ 30│
│ 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 30│
│6510 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 2.384│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.354│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 700│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 540│
│ 01│Salarii de bazã │ 313│
│ 02│Salarii de merit │ 15│
│ 03│Indemnizatii de conducere │ 16│
│ 04│Spor de vechime │ 70│
│ 06│Alte sporuri │ 10│
│ 07│Ore suplimentare │ 15│
│ 08│Fond de premii │ 55│
│ 13│Indemnizaţie de delegare │ 17│
│ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 29│
│ 03 │Contribuţii │ 160│
│ 01│Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 95│
│6510 10 03 02│Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 15│
│ 03│Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 38│
│6510 10 03 04│Contribuţii de asigurãri pentru accidente de muncã şi │ │
│ │boli profesionale │ 7│
│6510 10 03 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 5│
│6510 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.564│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 1.393│
│ 01│Furnituri de birou │ 5│
│ 02│Materiale pentru curãţenie │ 2│
│ 03│Încãlzit, iluminat şi forţã motricã │ 70│
│ 04│Apã canal şi salubritate │ 6│
│ 05│Carburanţi şi lubrifianţi │ 15│
│ 06│Piese de schimb │ 15│
│ 08│Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 30│
│6510 20 01 09│Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 1.100│
│6510 20 01 30│Alte bunuri şi servicii pentru intreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 150│
│6510 20 02 │Reparaţii curente │ 10│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 25│
│ 30│Alte obiecte de inventar │ 25│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 30│
│ 01│Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 30│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 18│
│6510 20 13 │Pregãtire profesionalã │ 10│
│ 14 │Protecţia muncii │ 10│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 68│
│ 04│Chirii │ 50│
│ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 18│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 20│
│6510 56 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 20│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENTĂ SOCIALĂ │ 70│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 70│
│ 02│Ajutoare sociale în naturã │ 70│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 30│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 30│
│ 01 │Active fixe │ 30│
│ 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 30│
│6510 07 │Învãţãmânt nedefinibil prin nivel │ 2.201│
│ 01 │Centre de specializare, perfecţionare, calificare │ │
│ │şi recalificare │ 2.201│
│6510 50 │Alte cheltuieli în domeniul învãţãmântului │ 183│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘
ANEXA 6/04/04


MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR
DOLJ

BUGETUL
instituţiilor publice finanţate parţial
din venituri proprii pe anul 2009

- mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2009 │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ Program │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│0001 10 │VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI │ │
│ │_______________________________ │ 1.925│
│ │ │ │
│0002 10 │1.VENITURI CURENTE │ 350│
│3300 │C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │ 350│
│3310 │VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI │ 350│
│3310 50 │Alte venituri din prestãri servicii şi alte activitãţi│ 350│
│ │ │ │
│4300 10 │IV.SUBVENŢII │ 1.575│
│4310 │SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII │ 1.575│
│ 09 │Subvenţii pentru instituţii publice │ 1.575│
│5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ │
│ │___________________________________ │ 1.925│
│ │ │ │
│5010 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.895│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 700│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 527│
│ 01│Salarii de bazã │ 425│
│ 02│Salarii de merit │ 1│
│ 03│Indemnizaţie de conducere │ 18│
│ 04│Spor de vechime │ 40│
│ 06│Alte sporuri │ 1│
│ 07│Ore suplimentare │ 10│
│ 08│Fond de premii │ 24│
│ 13│Indemnizaţii de delegare │ 3│
│ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 5│
│ 03 │Contribuţii │ 173│
│ 01│Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 100│
│5010 10 03 02│Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 6│
│ 03│Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 59│
│5010 10 03 04│Contribuţii de asigurãri pentru accidente de muncã şi │ │
│ │boli profesionale │ 5│
│5010 10 03 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 3│
│ │ │ │
│5010 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.105│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 983│
│ 01│Furnituri de birou │ 10│
│ 02│Materiale pentru curãţenie │ 1│
│ 03│Încãlzit, iluminat şi forţã motricã │ 45│
│ 04│Apã, canal şi salubritate │ 7│
│ 05│Carburanţi şi lubrifianţi │ 15│
│ 06│Piese de schimb │ 10│
│ 08│Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 25│
│5010 20 01 09│Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 800│
│5010 20 01 30│Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 70│
│5010 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 25│
│ 30│Alte obiecte de inventar │ 25│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 15│
│ 01│Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 15│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 8│
│5010 20 13 │Pregãtire profesionalã │ 10│
│ 14 │Protecţia muncii │ 5│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 59│
│ 04│Chirii │ 50│
│ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9│
│ │ │ │
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 90│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 90│
│ 02│Ajutoare sociale în naturã │ 90│
│ │ │ │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 30│
│ │ │ │
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 30│
│ 01 │Active fixe │ 30│
│ 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 30│
│ │ │ │
│6510 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 1.925│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.895│
│ │ │ │
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 700│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 527│
│ 01│Salarii de bazã │ 425│
│ 02│Salarii de merit │ 1│
│ 03│Indemnizaţie de conducere │ 18│
│ 04│Spor de vechime │ 40│
│ 06│Alte sporuri │ 1│
│ 07│Ore suplimentare │ 10│
│ 08│Fond de premii │ 24│
│ 13│Indemnizaţii de delegare │ 3│
│ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 5│
│ 03 │Contribuţii │ 173│
│ 01│Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 100│
│6510 10 03 02│Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 6│
│ 03│Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 59│
│6510 10 03 04│Contribuţii de asigurãri pentru accidente de muncã şi │ │
│ │boli profesionale │ 5│
│6510 10 03 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 3│
│ │ │ │
│6510 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.105│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 983│
│ 01│Furnituri de birou │ 10│
│ 02│Materiale pentru curãţenie │ 1│
│ 03│Încãlzit, iluminat şi forţã motricã │ 45│
│ 04│Apã, canal şi salubritate │ 7│
│ 05│Carburanţi şi lubrifianţi │ 15│
│ 06│Piese de schimb │ 10│
│ 08│Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 25│
│6510 20 01 09│Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 800│
│6510 20 01 30│Alte bunuri şi servicii pentru intreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 70│
│6510 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 25│
│ 30│Alte obiecte de inventar │ 25│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 15│
│ 01│Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 15│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 8│
│6510 20 13 │Pregãtire profesionalã │ 10│
│ 14 │Protecţia muncii │ 5│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 59│
│ 04│Chirii │ 50│
│ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9│
│ │ │ │
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 90│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 90│
│ 02│Ajutoare sociale în naturã │ 90│
│ │ │ │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 30│
│ │ │ │
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 30│
│ 01 │Active fixe │ 30│
│ 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 30│
│6510 07 │Învãţãmânt nedefinibil prin nivel │ 1.772│
│ 01 │Centre de specializare, perfecţionare, calificare şi │ │
│ │recalificare │ 1.772│
│6510 50 │Alte cheltuieli în domeniul învãţãmântului │ 153│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘
ANEXA 6/04/05


MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR
TELEORMAN

BUGETUL
instituţiilor publice finanţate parţial
din venituri
proprii pe anul 2009

- mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2009 │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ Program │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│0001 10 │VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI │ │
│ │_______________________________ │ 1.941│
│ │ │ │
│0002 10 │I. VENITURl CURENTE │ 350│
│3300 │C2.VÂNZARI DE BUNURI ŞI SERVICII │ 350│
│3310 │VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI │ 350│
│3310 50 │Alte venituri din prestãri servicii şi alte activitãţi│ 350│
│ │ │ │
│4300 10 │IV.SUBVENŢII │ 1.591│
│4310 │SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII │ 1.591│
│ 09 │Subvenţii pentru instituţii publice │ 1.591│
│5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ │
│ ├─────────────────────────────────── │ 1.941│
│5010 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.911│
│ │ │ │
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 750│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 582│
│ 01│Salarii de bazã │ 397│
│ 02│Salarii de merit │ 10│
│ 03│Indemnizaţie de conducere │ 25│
│ 04│Spor de vechime │ 85│
│ 06│Alte sporuri │ 6│
│ 07│Ore suplimentare │ 13│
│ 08│Fond de premii │ 40│
│ 13│Indemnizaţii de delegare │ 6│
│ 03 │Contribuţii │ 168│
│ 01│Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 110│
│5010 10 03 02│Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 10│
│ 03│Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 32│
│5010 10 03 04│Contributii de asigurãri pentru accidente de muncã şi │ │
│ │boli profesionale │ 6│
│5010 10 03 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 10│
│ │ │ │
│5010 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.011│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 926│
│ 01│Furnituri de birou │ 6│
│ 02│Materiale pentru curãţenie │ 3│
│ 03│Încãlzit, iluminat şi forţã motricã │ 40│
│ 04│Apã, canal şi salubritate │ 7│
│ 05│Carburanţi şi lubrifianţi │ 14│
│ 06│Piese de schimb │ 16│
│ 08│Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 20│
│5010 20 01 09│Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 800│
│5010 20 01 30│Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 20│
│5010 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 3│
│ 30│Alte obiecte de inventar │ 3│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 15│
│ 01│Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 15│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 10│
│5010 20 13 │Pregãtire profesionalã │ 5│
│ 14 │Protecţia muncii │ 2│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 50│
│ 04│Chirii │ 50│
│ │ │ │
│ │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 100│
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │
│ │ │ │
│5010 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 50│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 50│
│ 02│Ajutoare sociale în naturã │ 50│
│ │ │ │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 30│
│ │ │ │
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 30│
│ 01 │Active fixe │ 30│
│ 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 30│
│6510 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 1.941│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.911│
│ │ │ │
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 750│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 582│
│ 01│Salarii de bazã │ 397│
│ 02│Salarii de merit │ 10│
│ 03│Indemnizaţii de conducere │ 25│
│ 04│Spor de vechime │ 85│
│ 06│Alte sporuri │ 6│
│ 07│Ore suplimentare │ 13│
│ 08│Fond de premii │ 40│
│ 13│Indemnizaţii de delegare │ 6│
│ 03 │Contribuţii │ 168│
│ 01│Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 110│
│6510 10 03 02│Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 10│
│ 03│Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 32│
│6510 10 03 04│Contribuţii de asigurãri pentru accidente de muncã şi │ │
│ │boli profesionale │ 6│
│6510 10 03 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 10│
│ │ │ │
│6510 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.011│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 926│
│ 01│Furnituri de birou │ 6│
│ 02│Materiale pentru curãţenie │ 3│
│ 03│Încãlzit, iluminat şi forţã motricã │ 40│
│ 04│Apã, canal şi salubritate │ 7│
│ 05│Carburanţi şi lubrifianţi │ 14│
│ 06│Piese de schimb │ 16│
│ 08│Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 20│
│6510 20 01 09│Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 800│
│6510 20 01 30│Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 20│
│6510 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 3│
│ 30│Alte obiecte de inventar │ 3│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 15│
│ 01│Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 15│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 10│
│6510 20 13 │Pregãtire profesionalã │ 5│
│ 14 │Protecţia muncii │ 2│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 50│
│ 04│Chirii │ 50│
│ │ │ │
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 100│
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │
│ 56 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 100│
│ │ │ │
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 50│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 50│
│ 02│Ajutoare sociale în naturã │ 50│
│ │ │ │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 30│
│ │ │ │
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 30│
│ 01 │Active fixe │ 30│
│ 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 30│
│6510 07 │Învãţãmânt nedefinibil prin nivel │ 1.756│
│ 01 │Centre de specializare, perfecţionare, calificare şi │ │
│ │recalificare │ 1.756│
│6510 50 │Alte cheltuieli în domeniul învãţãmântului │ 185│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘ANEXA 6/04/06


MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR
VÂLCEA

BUGETUL
Institutiilor publice finantate
parţial din
venituri proprii pe anul 2009

- mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2007 │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ Program │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│0001 10 │VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI │ │
│ │_______________________________ │ 2.474│
│ │ │ │
│0002 10 │I.VENITURI CURENTE │ 466│
│3300 │C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │ 466│
│3310 │VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI │ 466│
│3310 50 │Alte venituri din prestãri servicii şi alte activitãţi│ 466│
│ │ │ │
│4300 10 │IV.SUBVENŢII │ 2.008│
│4310 │SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII │ 2.008│
│ 09 │Subvenţii pentru instituţii publice │ 2.008│
│ │ │ │
│5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ │
│ │____________________________________ │ 2.474│
│5010 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.444│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 750│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 577│
│ 01│Salarii de bazã │ 362│
│ 02│Salarii de merit │ 10│
│ 03│Indemnizaţie de conducere │ 29│
│ 04│Spor de vechime │ 85│
│ 06│Alte sporuri │ 5│
│ 07│Ore suplimentare │ 36│
│ 08│Fond de premii │ 38│
│ 13│Indemnizaţii de delegare │ 10│
│ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 2│
│ 03 │Contribuţii │ 173│
│ 01│Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 110│
│5010 10 03 02│Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 18│
│ 03│Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 31│
│5010 10 03 04│Contributii de asigurãri pentru accidente de muncã şi │ │
│ │boli profesionale │ 7│
│5010 10 03 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 7│
│ │ │ │
│5010 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 2.075│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 1.326│
│ 01│Furnituri de birou │ 8│
│ 02│Materiale pentru curãţenie │ 10│
│ 03│Încãlzit, iluminat şi forţã motricã │ 90│
│ 04│Apã, canal şi salubritate │ 7│
│ 05│Carburanţi şi lubrifianţi │ 28│
│ 06│Piese de schimb │ 8│
│ 08│Poştã, telecomunicatii, radio, tv, internet │ 15│
│5010 20 01 09│Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 1.000│
│5010 20 01 30│Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 160│
│5010 20 02 │Reparaţii curente │ 20│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 40│
│ 30│Alte obiecte de inventar │ 40│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 15│
│ 01│Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 15│
│ 11 │Cãrti, publicaţii şi materiale documentare │ 10│
│5010 20 13 │Pregãtire profesionalã │ 5│
│ 14 │Protecţia muncii │ 3│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 55│
│ 04│Chirii │ 55│
│ │ │ │
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 150│
│ │ │ │
│5010 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 70│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 70│
│ 02│Ajutoare sociale în natura │ 70│
│ │ │ │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 30│
│ │ │ │
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 30│
│ 01 │Active fixe │ 30│
│ 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 30│
│6510 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 2.474│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.444│
│ │ │ │
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 750│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 577│
│ 01│Salarii de bazã │ 362│
│ 02│Salarii de merit │ 10│
│ 03│Indemnizaţie de conducere │ 29│
│ 04│Spor de vechime │ 85│
│ 06│Alte sporuri │ 5│
│ 07│Ore suplimentare │ 36│
│ 08│Fond de premii │ 38│
│ 13│Indemnizaţii de delegare │ 10│
│ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 2│
│ 03 │Contribuţii │ 173│
│ 01│Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 110│
│6510 10 03 02│Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 18│
│ 03│Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 31│
│6510 10 03 04│Contribuţii de asigurãri pentru accidente de muncã şi │ │
│ │boli profesionale │ 7│
│6510 10 03 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 7│
│ │ │ │
│6510 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.474│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 1.326│
│ 01│Furnituri de birou │ 8│
│ 02│Materiale pentru curãţenie │ 10│
│ 03│Încãlzit, iluminat şi forţã motricã │ 90│
│ 04│Apã, canal şi salubritate │ 7│
│ 05│Carburanţi şi lubrifianţi │ 28│
│ 06│Piese de schimb │ 8│
│ 08│Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 15│
│6510 20 01 09│Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 1.000│
│6510 20 01 30│Alte bunuri şi servicii pentru intreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 160│
│6510 20 02 │Reparaţii curente │ 20│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 40│
│ 30│Alte obiecte de inventar │ 40│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 15│
│ 01│Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 15│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 10│
│6510 20 13 │Pregãtire profesionalã │ 5│
│ 14 │Protecţia muncii │ 3│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 55│
│ 04│Chirii │ 55│
│ │ │ │
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 150│
│6510 56 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 150│
│ │ │ │
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 70│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 70│
│ 02│Ajutoare sociale în naturã │ 70│
│ │ │ │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 30│
│ │ │ │
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 30│
│ 01 │Active fixe │ 30│
│ 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 30│
│6510 07 │Învãţãmânt nedefinibil prin nivel │ 2.181│
│ 01 │Centre de specializare, perfectionare, calificare şi │ │
│ │recalificare │ 2.181│
│6510 50 │Alte cheltuieli în domeniul învãţãmântului │ 293│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘
ANEXA 6/04/07


MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI
SOCIALE
CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR
MUREŞ

BUGETUL
Instituţiilor publice finanţate parţial
din venituri proprii pe anul 2009

- mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2009 │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ Program │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│0001 10 │VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI │ │
│ │_______________________________ │ 798│
│ │ │ │
│0002 10 │1.VENITURI CURENTE │ 350│
│3300 │C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │ 350│
│3310 │VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI │ 350│
│3310 50 │Alte venituri din prestãri servicii şi alte activitãţi│ 350│
│ │ │ │
│4300 10 │IV.SUBVENTII │ 448│
│4310 │SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII │ 448│
│ 09 │Subvenţii pentru instituţii publice │ 448│
│5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ │
│ │___________________________________ │ 798│
│5010 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 768│
│ │ │ │
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 600│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 455│
│ 01│Salarii de bazã │ 346│
│ 02│Salarii de merit │ 6│
│ 03│Indemnizaţie de conducere │ 15│
│ 04│Spor de vechime │ 35│
│ 06│Alte sporuri │ 3│
│ 07│Ore suplimentare │ 15│
│ 08│Fond de premii │ 25│
│ 13│Indemnizaţii de delegare │ 5│
│ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 5│
│ 03 │Contribuţii │ 145│
│ 01│Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 90│
│5010 10 03 02│Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 10│
│ 03│Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 30│
│5010 10 03 04│Contribuţii de asigurãri pentru accidente de muncã şi │ │
│ │boli profesionale │ 10│
│5010 10 03 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 5│
│ │ │ │
│5010 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 168│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 107│
│ 01│Furnituri de birou │ 10│
│ 02│Materiale pentru curãţenie │ 2│
│ 03│Încãlzit, iluminat şi forţã motricã │ 30│
│ 04│Apã, canal şi salubritate │ 5│
│ 05│Carburanţi şi lubrifianţi │ 10│
│ 08│Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 20│
│5010 20 01 09│Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 10│
│5010 20 01 30│Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 20│
│5010 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 3│
│ 30│Alte obiecte de inventar │ 3│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 5│
│ 01│Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 5│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 53│
│ 04│Chirii │ 50│
│ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 3│
│ │ │ │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 30│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 30│
│ 01 │Active fixe │ 30│
│ 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 30│
│6510 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 798│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 768│
│ │ │ │
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 600│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 455│
│ 01│Salarii de bazã │ 346│
│ 02│Salarii de merit │ 6│
│ 03│Indemnizatii de conducere │ 15│
│ 04│Spor de vechime │ 35│
│ 06│Alte sporuri │ 3│
│ 07│Ore suplimentare │ 15│
│ 08│Fond de premii │ 25│
│ 13│Indemnizaţii de delegare │ 5│
│ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 5│
│ 03 │Contribuţii │ 145│
│ 01│Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 90│
│6510 10 03 02│Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 10│
│ 03│Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 30│
│6510 10 03 04│Contribuţii de asigurãri pentru accidente de muncã şi │ │
│ │boli profesionale │ 10│
│6510 10 03 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 5│
│ │ │ │
│6510 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 168│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 107│
│ 01│Furnituri de birou │ 10│
│ 02│Materiale pentru curãţenie │ 2│
│ 03│Încãlzit, iluminat şi forţã motricã │ 30│
│ 04│Apã, canal şi salubritate │ 5│
│ 05│Carburanţi şi lubrifianţi │ 10│
│ 08│Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 20│
│6510 20 01 09│Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 10│
│6510 20 01 30│Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 20│
│6510 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 3│
│ 30│Alte obiecte de inventar │ 3│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 5│
│ 01│Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 5│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 53│
│ 04│Chirii │ 50│
│ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 3│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 30│
│ │ │ │
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 30│
│ 01 │Active fixe │ 30│
│ 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 30│
│6510 07 │Învãţãmânt nedefinibil prin nivel │ 790│
│ 01 │Centre de specializare, perfecţionare, calificare şi │ │
│ │recalificare │ 790│
│6510 50 │Alte cheltuieli în domeniul învãţãmântului │ 8│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘
ANEXA 6/04/08


MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI
SOCIALE
CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR
MEHEDINŢI

BUGETUL
instituţiilor publice finanţate parţial
din venituri
proprii pe anul 2009

- mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2009 │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ Program │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│0001 10 │VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI │ │
│ │_______________________________ │ 1.438│
│ │ │ │
│0002 10 │I. VENITURl CURENTE │ 350│
│3300 │C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │ 350│
│3310 │VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI │ 350│
│3310 50 │Alte venituri din prestãri servicii şi alte activitãţi│ 350│
│ │ │ │
│4300 10 │IV.SUBVENŢII │ 1.088│
│4310 │SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII │ 1.088│
│ 09 │Subvenţii pentru instituţii publice │ 1.088│
│5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ │
│ ├─────────────────────────────────── │ 1.438│
│5010 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 913│
│ │ │ │
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 600│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 460│
│ 01│Salarii de bazã │ 324│
│ 02│Salarii de merit │ 14│
│ 03│Indemnizaţie de conducere │ 24│
│ 04│Spor de vechime │ 30│
│ 06│Alte sporuri │ 6│
│ 07│Ore suplimentare │ 22│
│ 08│Fond de premii │ 25│
│ 13│Indemnizaţii de delegare │ 5│
│ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 10│
│ 03 │Contribuţii │ 140│
│ 01│Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 90│
│5010 10 03 02│Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 10│
│ 03│Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 25│
│5010 10 03 04│Contributii de asigurãri pentru accidente de muncã şi │ │
│ │boli profesionale │ 10│
│5010 10 03 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 5│
│ │ │ │
│5010 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 313│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 230│
│ 01│Furnituri de birou │ 5│
│ 02│Materiale pentru curãţenie │ 5│
│ 03│Incãlzit, iluminat şi forţã motricã │ 10│
│ 04│Apã, canal şi salubritate │ 15│
│ 05│Carburanţi şi lubrifianţi │ 25│
│ 06│Piese de schimb │ 20│
│ 08│Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 50│
│5010 20 01 09│Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 50│
│5010 20 01 30│Alte bunuri şi servicii pentru intretinere şi │ │
│ │funcţionare │ 50│
│5010 20 02 │Reparaţii curente │ 10│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 10│
│ 30│Alte obiecte de inventar │ 10│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 10│
│ 01│Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 10│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 53│
│ 04│Chirii │ 50│
│ 30│Alte cheltuieli de bunuri şi servicii │ 3│
│ │ │ │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 525│
│ │ │ │
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 525│
│ 01 │Active fixe │ 25│
│ 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 25│
│5010 71 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 500│
│6510 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 1.438│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 913│
│ │ │ │
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 600│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 460│
│ 01│Salarii de bazã │ 324│
│ 02│Salarii de merit │ 14│
│ 03│Indemnizaţii de conducere │ 24│
│ 04│Spor de vechime │ 30│
│ 06│Alte sporuri │ 6│
│ 07│Ore suplimentare │ 22│
│ 08│Fond de premii │ 25│
│ 13│Indemnizaţii de delegare │ 5│
│ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 10│
│ 03 │Contribuţii │ 140│
│ 01│Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 90│
│6510 10 03 02│Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 10│
│ 03│Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 25│
│6510 10 03 04│Contribuţii de asigurãri pentru accidente de muncã şi │ │
│ │boli profesionale │ 10│
│6510 10 03 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 5│
│ │ │ │
│6510 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 313│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 230│
│ 01│Furnituri de birou │ 5│
│ 02│Materiale pentru curãţenie │ 5│
│ 03│Încãlzit, iluminat şi forţã motricã │ 10│
│ 04│Apã canal şi salubritate │ 15│
│ 05│Carburanţi şi lubrifianţi │ 25│
│ 06│Piese de schimb │ 20│
│ 08│Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 50│
│6510 20 01 09│Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 50│
│6510 20 01 30│Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 50│
│6510 20 02 │Reparaţii curente │ 10│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 10│
│ 30│Alte obiecte de inventar │ 10│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 10│
│ 01│Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 10│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 53│
│ 04│Chirii │ 50│
│ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 3│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 525│
│ │ │ │
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 525│
│ 01 │Active fixe │ 25│
│ 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 25│
│6510 71 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 500│
│6510 07 │Învãţãmânt nedefinibil prin nivel │ 1.418│
│ 01 │Centre de specializare, perfecţionare, calificare şi │ │
│ │recalificare │ 1.418│
│6510 50 │Alte cheltuieli în domeniul învãţãmântului │ 20│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘--------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016