Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 188 din 24 octombrie 2011  privind gestionarea taxelor colectate in cadrul aplicarii politicii agricole comune si care fac parte din sistemul de finantare al fondurilor europene pentru agricultura, precum si din sistemul resurselor proprii al Uniunii Europene    Twitter Facebook
Cautare document

LEGE nr. 188 din 24 octombrie 2011 privind gestionarea taxelor colectate in cadrul aplicarii politicii agricole comune si care fac parte din sistemul de finantare al fondurilor europene pentru agricultura, precum si din sistemul resurselor proprii al Uniunii Europene

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 28 octombrie 2011

    Parlamentul României adoptã prezenta lege.

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Prezenta lege reglementeazã instituirea obligaţiei de platã, stabilirea, determinarea, controlul şi colectarea sumelor reprezentând taxe colectate în cadrul aplicãrii politicii agricole comune şi care fac parte din sistemul de finanţare al fondurilor europene pentru agriculturã, precum şi din sistemul resurselor proprii al Uniunii Europene.
    ART. 2
    În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au urmãtoarele semnificaţii:
    a) taxe instituite prin politica agricolã comunã reprezintã sume de platã cãtre bugetul general al Uniunii Europene, precum şi/sau la bugetul de stat şi care fac parte din sistemul de finanţare al fondurilor europene pentru agriculturã, precum şi din sistemul resurselor proprii al Uniunii Europene;
    b) autoritãţi cu competenţe în gestionarea taxelor instituite prin politica agricolã comunã sunt Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale, denumit în continuare M.A.D.R., şi Agenţia de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã, denumitã în continuare A.P.I.A., în privinţa gestionãrii sumelor prevãzute la art. 34 alin. (1) lit. b) şi c) din Regulamentul (CE) nr. 1.290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanţarea politicii agricole comune, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, iar în privinţa gestionãrii taxelor aferente organizãrii pieţei comune a zahãrului la sistemul resurselor proprii al Uniunii Europene, M.A.D.R., prin A.P.I.A., şi Ministerul Finanţelor Publice, prin Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã şi unitãţile subordonate, potrivit competenţelor stabilite prin prezenta lege;
    c) neregulã aferentã gestionãrii taxelor colectate în cadrul aplicãrii politicii agricole comune reprezintã orice încãlcare a unei dispoziţii de drept al Uniunii Europene sau naţional care are sau ar putea avea ca efect prejudicierea bugetului general al Uniunii Europene ori a bugetului de stat, prin diminuarea sau pierderea veniturilor la sistemul de resurse proprii al Uniunii Europene ori a veniturilor transferate fondurilor europene pentru agriculturã;
    d) creanţe bugetare reprezentând taxe instituite prin politica agricolã comunã reprezintã sume de platã la Bugetul general al Uniunii Europene, precum şi/sau la bugetul de stat, ca urmare a calculului taxelor instituite prin politica agricolã comunã ori ca urmare a constatãrii de nereguli aferente gestionãrii taxelor colectate în cadrul aplicãrii politicii agricole comune;
    e) constatarea existenţei creanţelor bugetare reprezentând taxe instituite prin politica agricolã comunã este activitatea prin care se verificã, se stabileşte, se individualizeazã obligaţia de platã şi se emite titlul de creanţã;
    f) colectarea creanţelor bugetare reprezentând taxe instituite prin politica agricolã comunã constã în exercitarea funcţiei de administrare de cãtre autoritãţile cu atribuţii specifice, în vederea stingerii creanţelor bugetare reprezentând taxe instituite prin politica agricolã comunã, şi este reglementatã de prezenta lege şi de actele normative care vor fi emise în aplicarea acesteia;
    g) anul comercial pentru organizarea comunã a pieţei zahãrului este perioada care începe la data de 1 octombrie şi se încheie la 30 septembrie a anului urmãtor;
    h) anul comercial pentru organizarea comunã a pieţei laptelui este perioada de 12 luni cuprinsã între 1 aprilie a anului calendaristic curent şi 31 martie a anului calendaristic urmãtor;
    i) Codul de procedurã fiscalã semnificã Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

    CAP. II
    Taxe instituite prin politica agricolã comunã

    SECŢIUNEA 1
    Taxa pe producţia de zahãr şi izoglucozã şi taxa pe excedent pentru producţia de zahãr şi izoglucozã instituitã în contextul organizãrii comune a pieţei zahãrului

    ART. 3
    (1) Obligaţia plãţii taxei pe producţia de zahãr şi izoglucozã pentru producţia realizatã în cadrul cotelor repartizate României de cãtre Uniunea Europeanã revine contribuabililor producãtori de zahãr din sfeclã de zahãr şi contribuabililor producãtori de izoglucozã, operatori economici, persoane fizice sau juridice.
    (2) Taxa prevãzutã la alin. (1) se plãteşte pânã la sfârşitul lunii februarie a anului comercial respectiv de cãtre contribuabilii prevãzuţi la alin. (1) şi se face venit la bugetul de stat, urmând a fi transferatã sistemului de resurse proprii al Uniunii Europene.
    ART. 4
    Repartizarea cotelor de producţie de zahãr şi izoglucozã pentru fiecare producãtor şi calcularea cuantumului taxei în raport cu aceste cote se aprobã prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltãrii rurale, în funcţie de decizia Comisiei Europene privind cotele de producţie de zahãr şi izoglucozã alocate României.
    ART. 5
    (1) În conformitate cu prevederile art. 64 din Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizãri comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole ("Regulamentul unic OCP"), cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se instituie obligaţia de platã a taxei pe excedentul de zahãr şi izoglucozã, taxã care se face venit la bugetul de stat şi se vireazã sistemului de resurse proprii al Uniunii Europene.
    (2) Taxele prevãzute la alin. (1) sunt datorate de producãtorii de zahãr obţinut din sfeclã de zahãr şi de producãtorii de izoglucozã pentru producţia realizatã în afara cotei repartizate acestora pe an comercial care nu a fost utilizatã conform uneia dintre destinaţiile prevãzute la art. 61 lit. a) şi b)-d) din Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (3) Taxa prevãzutã la alin. (1) se plãteşte de cãtre contribuabilii prevãzuţi la alin. (2) pânã la data de 1 iunie a anului comercial care urmeazã anului comercial în care s-a produs excedentul.
    ART. 6
    (1) Calculul şi urmãrirea colectãrii prin încasare a taxelor prevãzute la art. 3 se realizeazã de M.A.D.R., prin A.P.I.A.
    (2) Încasarea taxelor prevãzute la art. 3 se realizeazã în contul corespunzãtor de venituri al bugetului de stat, deschis pe numele A.P.I.A, urmând a fi transferate sistemului de resurse proprii al Uniunii Europene.
    (3) Pentru administrarea de cãtre M.A.D.R., prin A.P.I.A., a taxelor prevãzute la art. 3 se aplicã în mod corespunzãtor procedurile în materie de administrare a creanţelor fiscale.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Sumele temporare de restructurare datorate în contextul instituirii unui regim temporar de restructurare a industriei zahãrului în Comunitatea Europeanã

    ART. 7
    În vederea finanţãrii mãsurilor de restructurare prevãzute în Regulamentul (CE) nr. 320/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006 de instituire a unui regim temporar de restructurare a industriei zahãrului în Comunitatea Europeanã şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 privind finanţarea politicii agricole comune, se instituie obligaţia plãţii de sume temporare de restructurare.
    ART. 8
    (1) Sumele temporare de restructurare, stabilite conform art. 11 alin. (2) şi (6) din Regulamentul (CE) nr. 320/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006, se colecteazã de la producãtorii de zahãr din sfeclã de zahãr şi de la producãtorii de izoglucozã care deţin o cotã.
    (2) Sumele temporare de restructurare se plãtesc de cãtre contribuabilii prevãzuţi la alin. (1) la termenele şi în tranşele stabilite de art. 11 alin. (5) din Regulamentul (CE) nr. 320/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006.
    ART. 9
    Veniturile provenite din colectarea acestor sume se fac venit la bugetul de stat, urmând a fi transferate Fondului temporar pentru restructurarea industriei zahãrului în Comunitatea Europeanã, care face parte din Fondul European de Garantare Agricolã, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 320/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006, precum şi ale Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitãţilor Europene, publicat în Jurnalul Oficial, seria L nr. 248 din 16 septembrie 2002, p.1, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 10
    Sumele datorate şi netransferate potrivit prevederilor art. 8 şi 9 se pot compensa cu sumele ce urmeazã a fi rambursate de cãtre Comisia Europeanã, fiind înregistrate în declaraţia lunarã de cheltuieli întocmitã de cãtre A.P.I.A.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Taxe şi contribuţii instituite prin politica agricolã comunã în contextul organizãrii comune a pieţei laptelui de vacã

    ART. 11
    (1) Taxa pe excedent în sectorul laptelui reprezintã suma pe care România o datoreazã Comunitãţii Europene ca urmare a comercializãrii laptelui de vacã şi a altor produse lactate peste cota naţionalã atribuitã.
    (2) Obligaţia de platã a taxei în sectorul laptelui rezultatã din depãşirea cotei individuale de vânzãri directe şi livrãri în sectorul laptelui de vacã revine persoanelor care contribuie la depãşirea componentelor cotei de lapte, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (3) Taxa pe excedent se calculeazã de cãtre A.P.I.A. şi este stabilitã la nivel naţional separat pentru livrãri şi vânzãri directe.
    (4) Taxa pe excedent este repartizatã în întregime între producãtorii care au contribuit la depãşirea cotei naţionale prin depãşirea cotelor lor individuale.
    ART. 12
    (1) Taxa datoratã rezultatã din depãşirea cotei individuale de livrãri este plãtitã de cumpãrãtor, care colecteazã de la producãtori sumele datorate de aceştia în scopul achitãrii taxei în contul corespunzãtor de venituri al bugetului de stat, gestionat de M.A.D.R., deschis pe numele A.P.I.A.
    (2) Taxa datoratã rezultatã din depãşirea cotei individuale de vânzãri directe este plãtitã direct de producãtori în contul corespunzãtor de venituri al bugetului de stat, gestionat de M.A.D.R., deschis pe numele A.P.I.A.
    (3) În fiecare an, înainte de 1 octombrie a anului calendaristic, cumpãrãtorul şi, în cazul vânzãrilor directe, producãtorul care trebuie sã achite taxa plãtesc sumele datorate în contul corespunzãtor de venituri al bugetului de stat, gestionat de M.A.D.R. şi deschis pe numele A.P.I.A.
    (4) Dacã termenul de platã a taxei nu se respectã, sumele datorate sunt supuse procentelor de referinţã la 3 luni aplicabile la data de 1 octombrie a fiecãrui an calendaristic, stabilite de EURIBOR şi majorate cu un procent, în conformitate cu prevederile Regulamentul (CE) nr. 595/2004 al Comisiei din 30 martie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.788/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire a unei prelevãri în sectorul laptelui şi al produselor lactate, publicat în Jurnalul Oficial, seria L nr. 94 din 31 martie 2004, p. 22, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (5) Sumele provenite din colectarea taxei pe excedent se fac venit la bugetul de stat şi reprezintã venituri alocate Fondului European de Garantare Agricolã, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002, cu modificãrile ulterioare.
    (6) Taxa pe excedent se plãteşte de cãtre statul membru între 16 octombrie şi 30 noiembrie urmãtor anului de cotã încheiat, în contul Fondului European de Garantare Agricolã.
    ART. 13
    Termenii lapte, cumpãrãtor, livrare, vânzare directã, producãtor sunt utilizaţi în prezenta secţiune cu înţelesul definit în Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 14
    Sumele datorate şi neplãtite potrivit prevederilor art. 12 se pot compensa cu sumele ce urmeazã a fi rambursate de cãtre Comisia Europeanã, fiind înregistrate în declaraţia lunarã de cheltuieli întocmitã de cãtre A.P.I.A.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Taxe instituite prin politica agricolã comunã în contextul stabilirii necesarului tradiţional de aprovizionare din import cu zahãr brut

    ART. 15
    În conformitate cu art. 15 alin. (1), paragraful al doilea din Regulamentul (CE) nr. 891/2009 al Comisiei din 25 septembrie 2009 privind deschiderea şi gestionarea anumitor contingente tarifare comunitare în sectorul zahãrului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi cu art. 11 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 828/2009 al Comisiei din 10 septembrie 2009 de stabilire, pentru anii de piaţã 2009/2010-2014/2015, a normelor de aplicare pentru importul şi rafinarea produselor din sectorul zahãrului încadrate la poziţia tarifarã 1701 în cadrul acordurilor preferenţiale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se instituie obligaţia de platã, pânã la data de 1 iunie urmãtoare anului de piaţã vizat, pentru fiecare titular iniţial de licenţã de import pentru zahãr destinat rafinãrii care nu prezintã în termen de 6 luni de la expirarea valabilitãţii respectivei licenţe de import o dovadã consideratã admisibilã de cãtre autoritãţile competente a faptului cã rafinarea a avut loc înainte de sfârşitul celei de-a treia luni urmãtoare celei în care expirã respectiva licenţã de import, a unei sume egale cu echivalentul în lei a 500 euro pe tonã pentru cantitãţile de zahãr în cauzã, fiind exceptate cazurile în care existã motive excepţionale de forţã majorã.
    ART. 16
    Se instituie obligaţia de platã, pânã la data de 1 iunie care urmeazã anului de comercializare în cauzã, pentru fiecare producãtor de zahãr autorizat în conformitate cu art. 57 din Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, a sumei de 500 euro per tonã pentru cantitãţile de zahãr menţionate la alin. (2) lit. c) al art. 15 din Regulamentul (CE) nr. 891/2009 al Comisiei din 25 septembrie 2009, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al art. 11 alin. (2) lit. c) din Regulamentul (CE) nr. 828/2009 al Comisiei din 10 septembrie 2009, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pentru care nu pot prezenta o dovadã care sã fie consideratã admisibilã şi care sã arate cã rafinarea a fost efectuatã din motive tehnice excepţionale şi întemeiate.
    ART. 17
    (1) Angajamentele de rafinare şi platã asumate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 891/2009 al Comisiei din 25 septembrie 2009, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al Regulamentului (CE) nr. 828/2009 al Comisiei din 10 septembrie 2009, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, constituie titluri de creanţã.
    (2) Veniturile provenite din colectarea taxei prevãzute la art. 15 şi 16 se fac venit la bugetul de stat şi se transferã la Fondul European de Garantare Agricolã, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 18
    Sumele datorate şi netransferate potrivit art. 17 se pot compensa cu sumele ce urmeazã a fi rambursate de cãtre Comisia Europeanã, fiind înregistrate în declaraţia lunarã de cheltuieli întocmitã de cãtre A.P.I.A.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Taxe instituite prin politica agricolã comunã pentru zahãrul industrial de import

    ART. 19
    (1) Se instituie obligaţia de platã a unei sume egale cu echivalentul în lei a 5 euro per tonã pentru fiecare zi de întârziere, pentru întreprinderile de prelucrare a zahãrului industrial de import, în cazul în care acestea nu furnizeazã pânã la sfârşitul celei de-a şaptea luni urmãtoare celei în care s-a efectuat importul o dovadã satisfãcãtoare din care reiese cã a utilizat cantitãţile importate ca zahãr industrial de import pentru fabricarea produselor prevãzute în anexa la Regulamentul (CE) nr. 967/2006 al Comisiei din 29 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 318/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006 privind producţia peste cotã în sectorul zahãrului, cu modificãrile ulterioare, şi în conformitate cu autorizaţia prevãzutã la art. 5 din acelaşi regulament, dovadã care constã în înscrierea computerizatã în registre a cantitãţilor din produsele respective, efectuatã în cursul procesului de producţie sau la încheierea acestuia.
    (2) În cazul în care pânã la sfârşitul celei de a noua luni urmãtoare celei în care s-a efectuat importul întreprinderea de prelucrare nu a furnizat dovada prevãzutã la alin. (1), cantitatea respectivã se considerã declaratã în surplus în sensul art. 13 din Regulamentul (CE) nr. 967/2006 al Comisiei din 29 iunie 2006, cu modificãrile ulterioare, şi întreprinderea de prelucrare are obligaţia sã plãteascã o sumã egalã cu echivalentul în lei a 500 euro per tonã pentru cantitatea respectivã.
    (3) Veniturile provenite din colectarea taxei prevãzute la alin. (1) şi (2) se fac venit la bugetul de stat şi se transferã la Fondul European de Garantare Agricolã, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002, cu modificãrile ulterioare.
    ART. 20
    Sumele datorate şi netransferate potrivit art. 19 se pot compensa cu sumele ce urmeazã a fi rambursate de cãtre Comisia Europeanã, fiind înregistrate în declaraţia lunarã de cheltuieli întocmitã de cãtre A.P.I.A.

    CAP. III
    Calculul, controlul, constatarea şi colectarea creanţelor bugetare reprezentând taxe instituite prin politica agricolã comunã

    SECŢIUNEA 1
    Obiectul calculului, controlului şi constatãrii creanţelor bugetare reprezentând taxe instituite prin politica agricolã comunã

    ART. 21
    (1) Obiectul calculului creanţelor bugetare reprezentând taxe instituite prin politica agricolã comunã îl constituie stabilirea bazei de calcul, individualizarea sumelor de platã şi a persoanelor juridice ori persoanelor fizice debitoare, ca urmare a aplicãrii sistemului de taxe instituite prin politica agricolã comunã.
    (2) Obiectul controlului creanţelor bugetare reprezentând taxe instituite prin politica agricolã comunã îl constituie verificarea modalitãţii de stabilire a bazei de calcul, modalitãţii de calcul şi de individualizare a obligaţiei de platã a taxei instituite prin politica agricolã comunã.
    (3) Obiectul constatãrii existenţei creanţelor bugetare reprezentând taxe instituite prin politica agricolã comunã îl constituie stabilirea neregulilor, prejudiciilor şi/sau a persoanelor juridice ori persoanelor fizice debitoare, ca urmare a nerespectãrii dispoziţiilor de drept al Uniunii Europene sau naţional, care au avut ca efect sau ar fi putut avea ca efect prejudicierea bugetului general al Uniunii Europene sau a bugetului de stat, prin diminuarea sau pierderea veniturilor la sistemul de resurse proprii al Uniunii Europene, sau a veniturilor transferate fondurilor europene pentru agriculturã.
    ART. 22
    (1) Constituie titlu de creanţã documentul de calcul şi individualizare a obligaţiilor de platã privind taxele instituite prin politica agricolã comunã, precum şi accesoriile aferente acestora, calculate pânã la data emiterii titlului de creanţã.
    (2) Titlul de creanţã prevãzut la alin. (1) cuprinde elementele actului administrativ fiscal prevãzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi elemente specifice, acolo unde este necesar.
    (3) Titlul de creanţã se emite de cãtre A.P.I.A. şi se comunicã debitorului de cãtre aceasta în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 23
    (1) Pentru neachitarea la termenul scadent a obligaţiilor de platã reprezentând taxe instituite prin politica agricolã comunã, debitorul datoreazã, dupã acest termen, dobânzi şi penalitãţi de întârziere, potrivit prevederilor legale în materie fiscalã.
    (2) Dobânzile şi penalitãţile de întârziere se stabilesc prin titluri de creanţã întocmite de cãtre A.P.I.A. sau, dupã caz, se actualizeazã de cãtre Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã, prin decizie referitoare la obligaţiile fiscale accesorii, în condiţiile legii, şi se fac venit la bugetul de stat.
    ART. 24
    Împotriva titlului de creanţã emis potrivit prevederilor art. 22 se poate formula contestaţie, care se depune la organul emitent şi se soluţioneazã de cãtre acesta potrivit dispoziţiilor titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Obiectul colectãrii creanţelor bugetare reprezentând taxe instituite prin politica agricolã comunã

    ART. 25
    Constituie obiect al colectãrii creanţelor bugetare reprezentând taxe instituite prin politica agricolã comunã sumele de platã cãtre bugetul general al Uniunii Europene, precum şi/sau cãtre bugetul de stat şi care fac parte din sistemul de finanţare al fondurilor europene pentru agriculturã sau din sistemul resurselor proprii al Uniunii Europene, precum şi accesoriile acestora, respectiv dobânzi şi penalitãţi de întârziere, costuri bancare, precum şi alte sume stabilite de lege în sarcina debitorului.

    CAP. IV
    Modalitãţi de stingere a creanţelor bugetare reprezentând taxe instituite prin politica agricolã comunã

    ART. 26
    (1) Stingerea creanţelor bugetare reprezentând taxe instituite prin politica agricolã comunã se realizeazã prin plata voluntarã, prin executare silitã, precum şi prin alte modalitãţi prevãzute de lege.
    (2) Dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, privind stingerea creanţelor fiscale se aplicã în mod corespunzãtor.
    ART. 27
    (1) Colectarea creanţelor bugetare reprezentând taxe instituite prin politica agricolã comunã prin plata voluntarã de cãtre persoanele obligate la platã conform prezentei legi se realizeazã de cãtre A.P.I.A.
    (2) Plata, conform alin. (1), se efectueazã în lei, la termenele şi în conturile indicate în titlul de creanţã.
    (3) Colectarea creanţelor bugetare reprezentând taxe instituite prin politica agricolã comunã, prin executare silitã şi alte modalitãţi de stingere a creanţelor fiscale prevãzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se realizeazã de cãtre Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã, în condiţiile legii.
    ART. 28
    (1) Pentru creanţele bugetare reprezentând taxe instituite prin politica agricolã comunã, actul prevãzut la art. 22 alin. (1), comunicat debitorului, devine titlu executoriu în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (2) Pentru creanţele bugetare reprezentând taxe instituite prin politica agricolã comunã, asupra cãrora s-a pronunţat instanţa judecãtoreascã, executarea silitã se efectueazã în temeiul hotãrârii judecãtoreşti care constituie titlu executoriu în condiţiile prevãzute de Codul de procedurã civilã.
    (3) În cazul în care creanţele bugetare reprezentând taxe instituite prin politica agricolã comunã nu pot fi colectate prin plata voluntarã, autoritãţile cu competenţe în gestionarea taxelor instituite prin politica agricolã comunã vor transmite titlurile executorii prevãzute la alin. (1) şi (2) Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã, în condiţiile legii, care va efectua procedura de executare silitã. A.P.I.A. va informa organul fiscal cu privire la suma rãmasã de platã, în cazul în care debitorul a efectuat plãţi parţiale în perioada voluntarã, precum şi cu privire la orice platã survenitã dupã data transmiterii titlului executoriu. Prevederile titlului VIII din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se aplicã în mod corespunzãtor.
    (4) A.P.I.A. este abilitatã sã dispunã mãsurile asigurãtorii prevãzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, atunci când existã pericolul ca debitorul sã se sustragã, sã îşi ascundã ori sã îşi risipeascã patrimoniul, periclitând sau îngreunând în mod considerabil colectarea.
    (5) Mãsurile asiguratorii se dispun prin decizie emisã de directorul general A.P.I.A., cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi se duc la îndeplinire de cãtre organele fiscale teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã.
    (6) În titlurile executorii prevãzute la alin. (1) şi (2) creanţele bugetare se înscriu în moneda naţionalã. În cazul în care în titlurile executorii emise de instanţa judecãtoreascã creanţele bugetare sunt înscrise în altã monedã decât cea naţionalã, A.P.I.A. este obligatã sã transmitã organului fiscal echivalentul în lei al acestor sume. Echivalarea în lei a sumelor înscrise în titlurile executorii în altã monedã decât cea naţionalã se va realiza utilizându-se cursul de schimb prevãzut în Regulamentul (CE) nr. 1.913/2006 al Comisiei din 20 decembrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a sistemului agromonetar al euro în sectorul agricol şi de modificare a anumitor regulamente, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (7) Necuprinderea în titlurile executorii a elementelor obligatorii prevãzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, sub condiţia nulitãţii absolute, precum şi netransmiterea dovezii comunicãrii acestora cãtre debitor, conduce la restituirea urgentã şi motivatã a acestora cãtre A.P.I.A..
    (8) Sumele colectate de organele competente prevãzute la alin. (3) se fac venit la bugetul de stat şi se vireazã în conturile indicate în titlul executoriu sau comunicate de cãtre A.P.I.A., dupã caz.
    (9) Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã, în condiţiile legii, este abilitatã sã emitã decizii referitoare la obligaţiile fiscale accesorii pentru recuperarea dobânzilor şi penalitãţilor de întârziere prevãzute la art. 23.
    ART. 29
    Dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, cu privire la prescripţia dreptului de a stabili obligaţii fiscale şi prescripţia dreptului de a cere executarea silitã şi a dreptului de a cere compensarea sau restituirea creanţelor fiscale, se aplicã în mod corespunzãtor.

    CAP. V
    Dispoziţii tranzitorii şi finale

    ART. 30
    La data intrãrii în vigoare a prezentei legi, art. 2 şi 2^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/2005 privind reglementarea unor mãsuri financiare, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 28 iulie 2005, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 97/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se abrogã.
    ART. 31
    Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã dupã cum urmeazã:

    1. La articolul 180 alineatul (1), litera b) va avea urmãtorul cuprins:
    "b) contribuţiilor, cotizaţiilor, taxelor şi altor drepturi prevãzute în cadrul aplicãrii Politicii Agricole Comune;".

    2. La articolul 181 alineatul (1), litera a) va avea urmãtorul cuprins:
    "a) pentru creanţele prevãzute la art. 180 alin. (1) lit. a), b), e), f) şi h), Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã;".

    3. La articolul 181 alineatul (1), litera b) se abrogã.
    ART. 32
    La art. 3 din Legea nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 25 februarie 2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, dupã litera u) se introduce o nouã literã, litera v), cu urmãtorul cuprins:
    "v) dispune mãsuri asigurãtorii asupra patrimoniului debitorilor proprii, în conformitate cu actele normative care reglementeazã regimul juridic al creanţelor administrate de Agenţie, precum şi în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare."
    ART. 33
    Prin derogare de la dispoziţiile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, prevederile prezentei legi intrã în vigoare în termen de 3 zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ART. 34
    Reglementãrile emise în temeiul actelor normative prevãzute la art. 30, 31 şi 32 rãmân aplicabile pânã la data aprobãrii actelor normative de aplicare a prezentei legi, în mãsura în care nu contravin prevederilor acesteia.
    ART. 35
    În termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi se vor elabora instrucţiuni şi formulare aprobate prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltãrii rurale şi al ministrului finanţelor publice.
    ART. 36
    Dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se aplicã în mod corespunzãtor, în mãsura în care acestea nu contravin prevederilor prezentei legi.

    Aceastã lege a fost adoptatã de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicatã.

                        PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                             ROBERTA ALMA ANASTASE

                             PREŞEDINTELE SENATULUI
                               MIRCEA-DAN GEOANÃ

    Bucureşti, 24 octombrie 2011.
    Nr. 188.

                                     -------

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice