Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
LEGE nr. 187 din 24 octombrie 2011 privind infiintarea, organizarea si functionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 187 din 24 octombrie 2011  privind infiintarea, organizarea si functionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private    Twitter Facebook
Cautare document

LEGE nr. 187 din 24 octombrie 2011 privind infiintarea, organizarea si functionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 31 octombrie 2011

    Parlamentul României adoptã prezenta lege.

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    La data intrãrii în vigoare a prezentei legi se înfiinţeazã Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, denumit în continuare Fondul de garantare.
    ART. 2
    (1) Fondul de garantare se constituie ca persoanã juridicã de drept public.
    (2) Organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare se stabilesc prin statut propriu, aprobat de Consiliul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumitã în continuare Comisia, la propunerea Consiliului de administraţie al Fondului de garantare, şi se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (3) Sediul Fondului de garantare este în municipiul Bucureşti.
    ART. 3
    (1) Scopul Fondului de garantare este acela de a garanta drepturile participanţilor şi ale beneficiarilor, dupã caz, dobândite în cadrul sistemului de pensii private, reglementat şi supravegheat de cãtre Comisie, potrivit condiţiilor şi în limitele stabilite în prezenta lege.
    (2) Fondul de garantare compenseazã pierderile participanţilor şi/sau beneficiarilor la fondurile de pensii private, atât în perioada de acumulare a contribuţiilor, cât şi dupã deschiderea dreptului la pensie, provenite din incapacitatea administratorilor sau a furnizorilor de pensii de a onora obligaţiile asumate şi asigurã plata drepturilor participanţilor ori ale beneficiarilor la fondurile de pensii private, în cazul imposibilitãţii asigurãrii lor de cãtre administratorii sau furnizorii de pensii private, dupã caz.
    (3) Fondul de garantare este organizat astfel încât constituirea, evidenţa şi utilizarea resurselor pentru plata compensaţiei cãtre participanţii fondurilor de pensii facultative sã se facã în mod distinct faţa de constituirea, evidenţa şi utilizarea resurselor pentru plata compensaţiei cãtre participanţii fondurilor de pensii administrate privat, respectiv pentru perioada de acumulare a contribuţiilor şi perioada de platã a pensiilor, iar resursele pentru plata compensaţiei se gestioneazã distinct de resursele pentru acoperirea cheltuielilor de administrare şi funcţionare a Fondului de garantare.
    ART. 4
    (1) Termenii şi expresiile utilizate în prezenta lege au semnificaţia prevãzutã la art. 2 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare, şi la art. 2 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (2) În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au urmãtoarele semnificaţii:
    a) compensaţie - suma care se plãteşte de cãtre Fondul de garantare, pânã la concurenţa atât a obligaţiei totale a administratorilor faţã de participantul sau beneficiarul unui fond de pensii private administrat de acesta, cât şi a obligaţiei totale a furnizorilor de pensii;
    b) contribuţia iniţialã - suma nerambursabilã datoratã Fondului de garantare de cãtre administratorii şi furnizorii de pensii private, autorizaţi de Comisie, utilizatã pentru acoperirea cheltuielilor legate de administrarea şi funcţionarea Fondului de garantare;
    c) contribuţia anualã - suma datoratã de cãtre administratorii şi furnizorii de pensii private, autorizaţi de Comisie, stabilitã conform prevederilor art. 17 alin. (4);
    d) contribuţia majoratã - suma datoratã Fondului de garantare, în situaţii deosebite şi justificate, de cãtre administratorii şi furnizorii de pensii private pentru completarea necesarului de resurse, în vederea acoperirii obligaţiei pe care Fondul de garantare o are faţã de participanţi şi beneficiari;
    e) imposibilitate definitivã de exercitare a mandatului - orice împrejurare care creeazã o indisponibilitate de exercitare a mandatului de cãtre unul dintre membrii Consiliului de administraţie al Fondului de garantare, cu o duratã mai mare de 90 de zile calendaristice consecutive.

    CAP. II
    Organizarea şi administrarea Fondului de garantare

    ART. 5
    (1) Fondul de garantare este administrat de un consiliu de administraţie, compus din:
    a) preşedintele Consiliului de administraţie, desemnat de cãtre Comisie;
    b) un membru numit de Asociaţia pentru Pensiile Administrate Privat din România;
    c) un membru numit de Ministerul Finanţelor Publice.
    (2) Membrii Consiliului de administraţie al Fondului de garantare sunt numiţi pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit o singurã datã.
    (3) Membrii Consiliului de administraţie ale cãror mandate au expirat îşi pãstreazã aceastã calitate pânã la numirea succesorilor lor.
    (4) În cazul unei situaţii de incompatibilitate prevãzute la art. 7 sau de imposibilitate definitivã de exercitare a mandatului de cãtre unul dintre membrii Consiliului de administraţie al Fondului de garantare, numirea înlocuitorului se face, cu respectarea condiţiilor prevãzute la art. 6, pentru durata rãmasã a mandatului.
    (5) Preşedintele Consiliului de administraţie al Fondului de garantare primeşte o indemnizaţie lunarã de 25% din salariul lunar al directorului general al Fondului de garantare, iar ceilalţi membri ai Consiliului de administraţie primesc o indemnizaţie lunarã de 20% din salariul lunar al directorului general al Fondului de garantare, indiferent de numãrul şedinţelor din luna respectivã.
    ART. 6
    (1) Membrii Consiliului de administraţie al Fondului de garantare trebuie:
    a) sã fie rezidenţi în România, sã aibã o bunã reputaţie şi pregãtire profesionalã şi o experienţã de cel puţin 5 ani într-una din activitãţile: financiar-bancarã, de asigurãri şi reasigurãri, de investiţii, juridicã, legislativã sau executivã din domeniul pensiilor private;
    b) sã aibã onorabilitatea necesarã pentru a ocupa aceste funcţii;
    c) sã nu fie membri ai vreunui partid politic pe perioada exercitãrii mandatului;
    d) sã nu aibã menţiuni în cazierul judiciar cu privire la condamnare pentru gestiune frauduloasã, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelãciune, delapidare, mãrturie mincinoasã, dare sau luare de mitã, pentru infracţiunile prevãzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spãlãrii banilor, precum şi pentru instituirea unor mãsuri de prevenire şi combatere a finanţãrii actelor de terorism, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pentru infracţiunile prevãzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    e) sã nu aibã menţiuni în cazierul fiscal.
    (2) Nu pot deţine calitatea de membru al Consiliului de administraţie al Fondului de garantare persoanele nominalizate în anexa la Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea şi combaterea utilizãrii sistemului financiar-bancar în scopul finanţãrii de acte de terorism, aprobatã prin Legea nr. 466/2002, cu modificãrile ulterioare, precum şi în lista întocmitã potrivit prevederilor art. 27 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului.
    ART. 7
    (1) Membrii Consiliului de administraţie al Fondului de garantare nu pot fi soţi, rude sau afini pânã la gradul al doilea între ei.
    (2) Membrii Consiliului de administraţie al Fondului de garantare nu pot fi membri în niciun consiliu de administraţie, consiliu de supraveghere sau membri în directorat la un administrator ori furnizor de pensii.
    ART. 8
    (1) Calitatea de membru al Consiliului de administraţie al Fondului de garantare înceteazã în urmãtoarele situaţii:
    a) la încheierea mandatului;
    b) prin demisie;
    c) în cazul unei situaţii de incompatibilitate;
    d) în cazul imposibilitãţii definitive de exercitare a mandatului;
    e) prin revocare;
    f) prin deces.
    (2) Revocarea din funcţie a oricãrui membru al Consiliului de administraţie al Fondului de garantare se face în aceleaşi condiţii ca şi numirea acestuia, caz în care conducãtorul instituţiei sau asociaţiei al cãrei reprezentant a fost revocat va face o nouã propunere, în termen de 10 zile lucrãtoare de la data revocãrii.
    (3) Verificarea îndeplinirii condiţiilor prevãzute la art. 6 pentru membrii Consiliului de administraţie al Fondului de garantare se realizeazã de cãtre Consiliul Comisiei.
    ART. 9
    (1) Consiliul de administraţie al Fondului de garantare se întruneşte cel puţin o datã pe lunã, în şedinţã ordinarã.
    (2) Consiliul de administraţie al Fondului de garantare poate fi convocat în şedinţã extraordinarã de cãtre preşedinte sau la cererea a 2/3 dintre membrii Consiliului de administraţie.
    (3) Consiliul de administraţie trebuie sã fie convocat în scris, cu cel puţin 5 zile lucrãtoare înainte de data şedinţei.
    (4) Convocarea trebuie sã conţinã ordinea de zi, data şi documentele supuse discuţiei, precum şi locul de desfãşurare a şedinţei.
    (5) Şedinţele vor avea loc la sediul Fondului de garantare sau în orice alt loc unde s-a convenit.
    (6) În situaţia în care se solicitã decizii urgente, termenul de 5 zile poate fi redus, iar convocarea va fi efectuatã prin mijloace electronice.
    (7) Consiliul de administraţie delibereazã în mod valabil în prezenţa a cel puţin 2 din numãrul membrilor sãi, din care un membru este preşedintele Consiliului de administraţie.
    (8) Deciziile Consiliului de administraţie se iau cu majoritate simplã de voturi din totalul membrilor acestuia.
    (9) Procesul-verbal al şedinţei, care conţine ordinea deliberãrilor, deciziile luate, numãrul de voturi întrunite şi opiniile separate, dacã este cazul, se semneazã de cãtre toţi membrii prezenţi la şedinţã.
    (10) Pentru îndeplinirea atribuţiilor, Consiliul de administraţie al Fondului de garantare adoptã decizii şi hotãrâri, dupã deliberarea în şedinţe, conform alin. (8).
    ART. 10
    Atribuţiile Consiliului de administraţie al Fondului de garantare sunt urmãtoarele:
    I. analizeazã, avizeazã şi propune Consiliului Comisiei, spre aprobare:
    a) statutul Fondului de garantare;
    b) structura organizatoricã şi de personal;
    c) bugetul de venituri şi cheltuieli al Fondului de garantare;
    d) norme cu privire la stabilirea cotei contribuţiei anuale a administratorilor de fonduri şi a furnizorilor de pensii private, autorizaţi de Comisie, precum şi a plãţii acesteia;
    e) norme cu privire la majorarea sau diminuarea contribuţiilor, în conformitate cu art. 17 alin. (4);
    f) norme cu privire la stabilirea contribuţiei majorate, în conformitate cu art. 15 alin. (1) lit. e);
    g) raportul anual de activitate şi situaţiile financiare anuale, însoţite de raportul de audit;
    h) strategia anualã privind resursele financiare ale Fondului de garantare, care are ca obiective principale minimizarea riscului şi lichiditatea plasamentelor, iar ca obiectiv complementar randamentul acestora. Criteriile de selectare a plasamentelor vor fi cuantificate şi ierarhizate în funcţie de aceste 3 obiective;
    i) calculul contribuţiei anuale şi majorarea acesteia, dupã caz;
    j) procedurile şi mecanismele adecvate de control intern şi audit intern;
    II. analizeazã şi aprobã:
    a) numirea şi eliberarea din funcţie a membrilor conducerii executive;
    b) propuneri cu privire la modalitãţile, plafoanele maxime, termenele şi condiţiile de plasare a resurselor financiare, stabilite în cadrul strategiei anuale privind Fondul de garantare;
    c) raportul cu privire la selectarea auditorului financiar pe bazã de licitaţie;
    d) reglementãri şi proceduri interne elaborate de Fondul de garantare în aplicarea prezentei legi;
    III. exercitã orice alte sarcini prevãzute de legislaţia în vigoare sau primite de la Consiliul Comisiei;
    IV. aplicã sancţiunile prevãzute de lege, în situaţia în care administratorii şi furnizorii de pensii private nu îşi îndeplinesc obligaţiile prevãzute de prezenta lege şi de reglementãrile emise în aplicarea acesteia.
    ART. 11
    Preşedintele Consiliului de administraţie al Fondului de garantare are urmãtoarele atribuţii:
    a) reprezintã Fondul de garantare în raporturile cu Comisia, administratorii de fonduri şi furnizorii de pensii private, ministerele şi alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, autoritãţi ale administraţiei publice locale, alte persoane fizice şi juridice, române sau strãine, precum şi în faţa instanţelor judecãtoreşti şi arbitrale;
    b) stabileşte ordinea de zi şi convoacã Consiliul de administraţie, în conformitate cu prevederile legii;
    c) conduce lucrãrile şedinţelor Consiliului de administraţie al Fondului de garantare;
    d) solicitã directorului general prezentarea materialelor ce constituie obiectul ordinii de zi;
    e) face propuneri de numire în funcţie a membrilor conducerii executive;
    f) semneazã contractul de muncã al directorului general;
    g) exercitã orice alte sarcini în aplicarea prevederilor legale.
    ART. 12
    (1) Pentru asigurarea conducerii executive a activitãţii Fondului de garantare, Consiliul de administraţie numeşte, prin decizie, directorul general.
    (2) Directorul general al Fondului de garantare duce la îndeplinire hotãrârile şi deciziile Consiliului de administraţie al Fondului de garantare şi informeazã asupra modului de îndeplinire a acestora.
    (3) Directorul general al Fondului de garantare are urmãtoarele atribuţii:
    a) propune Consiliului de administraţie al Fondului de garantare, spre avizare, respectiv spre aprobare, documentele prevãzute la art. 10 pct. I şi II;
    b) aprobã informãrile şi rapoartele privind activitatea Fondului de garantare;
    c) asigurã plasarea resurselor financiare ale Fondului de garantare, urmãrind minimizarea riscului şi lichiditatea plasamentelor, ca obiective principale, precum şi randamentul plasamentului, ca obiectiv complementar, potrivit strategiei anuale aprobate de Consiliul Comisiei şi hotãrârilor Consiliului de administraţie al Fondului de garantare, care va fi informat trimestrial asupra aplicãrii strategiei anuale;
    d) asigurã efectuarea investiţiilor prevãzute în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat, cu respectarea reglementãrilor în vigoare şi în limita plafoanelor aprobate;
    e) încheie, modificã şi desface, în condiţiile legii, contractele individuale de muncã ale salariaţilor Fondului de garantare;
    f) aprobã cererile cu privire la informaţiile solicitate Comisiei sau administratorilor de fonduri şi furnizorilor de pensii private, necesare funcţionãrii în bune condiţii a Fondului de garantare;
    g) angajeazã cheltuielile legate de funcţionarea Fondului de garantare, în limita prevederilor bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat;
    h) asigurã organizarea şi exercitarea controlului intern şi auditului intern, în conformitate cu normele proprii;
    i) încheie contracte de servicii de asistenţã şi de consultanţã de specialitate cu persoane fizice şi juridice române şi strãine;
    j) îndeplineşte orice altã atribuţie care îi revine în aplicarea prevederilor legale ori datã în sarcina sa de cãtre Consiliul de administraţie al Fondului de garantare.
    (4) Pe perioada absenţei directorului general al Fondului de garantare, acesta poate delega din atribuţiile sale personalului din subordine, astfel încât sã se asigure continuarea activitãţilor Fondului de garantare. Competenţele care pot fi delegate se stabilesc prin reglementãrile interne ale Fondului de garantare.
    ART. 13
    Reglementãrile interne ale Fondului de garantare vor conţine cel puţin urmãtoarele:
    I. detalierea prevederilor din statut referitoare la:
    a) atribuţiile şi modul de desfãşurare a activitãţii Consiliului de administraţie şi a conducerii executive a Fondului de garantare;
    b) compartimentele funcţionale şi atribuţiile personalului executiv;
    II. prevederi referitoare la procedurile şi mecanismele adecvate de control intern şi audit intern, la gradul de adecvare a sistemului informatic preconizat a fi utilizat la specificul activitãţii ce urmeazã a fi desfãşuratã, avându-se în vedere aspecte precum: capacitatea de a desfãşura activitãţile propuse, gradul de securitate a informaţiei, capacitatea de a furniza raportãrile solicitate de Comisie, îndeplinirea criteriilor minimale privind programele informatice utilizate în activitatea financiarã şi contabilã, prevãzute de normele metodologice de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile;
    III. orice alte aspecte pe care Fondul de garantare le considerã necesare.

    CAP. III
    Resursele financiare şi plasarea disponibilitãţilor Fondului de garantare

    SECŢIUNEA 1
    Resursele financiare ale Fondului de garantare

    ART. 14
    Administratorii de fonduri şi furnizorii de pensii private autorizaţi de Comisie au obligaţia plãţii contribuţiei iniţiale, a contribuţiei anuale, respectiv a contribuţiei majorate, dupã caz, la Fondul de garantare, precum şi asigurarea plãţii resurselor financiare necesare pentru acoperirea cheltuielilor legate de administrarea şi funcţionarea Fondului de garantare.
    ART. 15
    (1) Resursele financiare ale Fondului de garantare se constituie din:
    a) sume plãtite la Fondul de garantare cu titlu de contribuţie iniţialã la constituirea Fondului de garantare de cãtre administratorii şi furnizorii de pensii private;
    b) sume plãtite cu titlu de contribuţii anuale la Fondul de garantare, distinct pentru fondurile de pensii facultative, respectiv fondurile de pensii administrate privat;
    c) sume plãtite la Fondul de garantare cu titlu de penalitãţi de întârziere pentru neachitarea la termen a contribuţiilor datorate Fondului de garantare;
    d) sume rezultate din fructificarea disponibilitãţilor plasate;
    e) sume plãtite la Fondul de garantare cu titlu de contribuţii majorate;
    f) venituri din recuperarea creanţelor compensate de Fondul de garantare, decurgând din subrogarea în drepturile participanţilor şi/sau ale beneficiarilor;
    g) donaţii, sponsorizãri, asistenţã tehnicã, fonduri nerambursabile;
    h) alte resurse financiare, inclusiv credite bancare;
    i) sume plãtite Fondului de garantare pentru acoperirea cheltuielilor legate de administrarea şi funcţionarea acestuia.
    (2) Resursele financiare prevãzute la alin. (1) lit. b)-f) vor fi utilizate numai pentru asigurarea plãţii drepturilor participanţilor şi ale beneficiarilor.
    (3) Resursele financiare prevãzute la alin. (1) lit. a) şi g)-i) vor putea fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor legate de administrarea şi funcţionarea Fondului de garantare, în limitele prevãzute în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat de Consiliul Comisiei.
    (4) Penalitãţile datorate Fondului de garantare pentru neplata la termen a contribuţiilor se calculeazã în conformitate cu reglementãrile legale în vigoare aplicabile în materia colectãrii creanţelor bugetare.
    (5) În situaţia în care se constatã de cãtre Consiliul de administraţie al Fondului de garantare cã resursele financiare ale Fondului de garantare prevãzute la alin. (1) sunt insuficiente pentru acoperirea plãţii compensaţiei cãtre participanţi şi beneficiari, acesta poate apela la împrumuturi garantate de statul român, contractate în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind datoria publicã.
    (6) Resursele financiare necesare pentru acoperirea cheltuielilor legate de administrarea şi funcţionarea Fondului de garantare sunt prevãzute în bugetul de venituri şi cheltuieli al Fondului de garantare, care se elaboreazã anual de cãtre Consiliul de administraţie al Fondului de garantare, pânã la data de 1 noiembrie a anului curent pentru anul urmãtor, şi se aprobã de cãtre Consiliul Comisiei.
    (7) Sumele rezultate ca fiind necesare pentru acoperirea cheltuielilor de administrare şi funcţionare a Fondului de garantare se împart în mod egal la toţi administratorii de fonduri şi furnizorii de pensii private autorizaţi la data aprobãrii bugetului de venituri şi cheltuieli şi vor fi plãtite pânã la data de 31 martie a anului urmãtor.
    ART. 16
    (1) Contribuţia iniţialã la Fondul de garantare a fiecãrui administrator de fonduri şi furnizor de pensii private reprezintã echivalentul a 1% din capitalul social minim legal aferent autorizãrii pentru administrarea de fonduri de pensii private, respectiv autorizãrii pentru plata de pensii private.
    (2) Administratorii de fonduri şi furnizorii de pensii private ce vor rezulta ca urmare a unei fuziuni sau a altei modalitãţi de transformare sunt scutiţi de la plata contribuţiei iniţiale.
    ART. 17
    (1) Contribuţia anualã este destinatã garantãrii drepturilor participanţilor şi beneficiarilor, dupã caz.
    (2) Contribuţia anualã datoratã Fondului de garantare se calculeazã de cãtre acesta pânã la data de 31 ianuarie pentru anul în curs. Calculul sumelor necesare se realizeazã prin metode actuariale.
    (3) Fondul de garantare elaboreazã norme cu privire la calculul actuarial reprezentând contribuţia anualã şi le supune spre aprobare Consiliului Comisiei.
    (4) Contribuţia anualã a fiecãrui administrator şi furnizor de pensii private se stabileşte pe baza declaraţiilor transmise de cãtre aceştia Fondului de garantare prin intermediul unui formular, ale cãrui format şi datã de raportare se vor stabili de cãtre Fondul de garantare şi care va fi avizat de cãtre Comisie.
    (5) Plata contribuţiei anuale se va face pânã cel târziu la data de 30 aprilie a fiecãrui an. În condiţiile în care plata contribuţiei anuale nu se va efectua la termen, se vor aplica prevederile art. 30.
    (6) În situaţii deosebite şi justificate, la propunerea Consiliului de administraţie al Fondului de garantare şi cu aprobarea Consiliului Comisiei, contribuţia anualã poate fi majoratã pânã la dublul nivelului acesteia, în funcţie de necesarul de resurse pentru acoperirea obligaţiilor acestuia.
    (7) În cazul în care, la propunerea Consiliului de administraţie al Fondului de garantare, Consiliul Comisiei decide majorarea contribuţiei anuale în condiţiile prevãzute la alin. (6), administratorii şi furnizorii de pensii private sunt înştiinţaţi despre aceastã decizie de cãtre Fondul de garantare, în termen de 15 zile de la aprobarea majorãrii.
    (8) Decizia Consiliului Comisiei conţine şi termenul de platã a contribuţiei majorate.
    ART. 18
    (1) Contribuţiile plãtite de administratorii şi furnizorii de pensii private nu se restituie, inclusiv în cazul lichidãrii judiciare şi/sau al dizolvãrii acestora.
    (2) Activele Fondului de garantare nu pot face obiectul unei executãri silite, al unei tranzacţii, nu pot fi cesionate sau gajate, sub sancţiunea nulitãţii absolute.
    (3) Fondul de garantare nu poate fi declarat în stare de faliment.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Plasarea disponibilitãţilor Fondului de garantare

    ART. 19
    (1) Strategia de investire a resurselor Fondului de garantare, inclusiv stabilirea instrumentelor financiare prevãzute la alin. (2) şi a emitenţilor acestora, are în vedere minimizarea riscurilor şi asigurarea eficienţei şi a lichiditãţii plasamentelor respective. Expunerea Fondului de garantare, atât pe fiecare dintre instrumentele financiare, cât şi pentru fiecare emitent, se stabileşte anual, în cadrul strategiei de investire a resurselor Fondului de garantare, elaborate de cãtre Consiliul de administraţie al Fondului de garantare şi aprobate de cãtre Consiliul Comisiei.
    (2) Resursele financiare prevãzute la art. 15 alin. (1) lit. b), c), e), f) şi i), aflate la dispoziţia Fondului de garantare, pot fi investite de Fondul de garantare în:
    a) instrumente ale pieţei monetare, inclusiv conturi şi depozite în lei la o instituţie de credit persoanã juridicã românã sau o sucursalã a unei instituţii de credit strãine autorizate sã funcţioneze pe teritoriul României, care nu se aflã în procedurã de supraveghere specialã ori administrare specialã;
    b) titluri de stat emise de Ministerul Finanţelor Publice, de state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European;
    c) alte instrumente financiare aprobate de Comisie, cu grad scãzut de risc.

    CAP. IV
    Situaţii financiare anuale şi controlul acestora

    ART. 20
    Fondul de garantare are obligaţia organizãrii şi conducerii contabilitãţii potrivit prevederilor Legii contabilitãţii nr. 82/1991, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi normelor şi reglementãrilor contabile aplicabile Fondului de garantare, emise de Comisie, potrivit legii.
    ART. 21
    În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale, Fondul de garantare dispune de proceduri şi mecanisme adecvate de control intern şi audit intern, care se elaboreazã de cãtre Fondul de garantare, se avizeazã de cãtre Consiliul de administraţie al Fondului de garantare şi se aprobã de cãtre Consiliul Comisiei.
    ART. 22
    În scopul auditãrii situaţiilor financiare anuale, Fondul de garantare încheie un contract cu un auditor financiar, persoanã juridicã, membru activ al Camerei Auditorilor Financiari din România, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, avizat de Comisie, pentru desfãşurarea de activitãţi ca auditor financiar în sistemul pensiilor private.
    ART. 23
    Exerciţiul financiar al Fondului de garantare începe la data de 1 ianuarie şi se terminã la data de 31 decembrie ale fiecãrui an. Primul exerciţiu financiar începe la data constituirii Fondului.
    ART. 24
    (1) Situaţiile financiare anuale se aprobã de Consiliul Comisiei, la propunerea Consiliului de administraţie al Fondului de garantare.
    (2) Raportul anual de activitate, împreunã cu situaţiile financiare anuale, aprobate de Consiliul Comisiei, precum şi raportul auditorului financiar vor fi publicate pe pagina de internet a Fondului de garantare şi a Comisiei, pânã cel târziu la data de 15 iunie din anul urmãtor încheierii exerciţiului financiar.
    (3) Raportul anual de activitate include metodele actuariale utilizate pentru calculul contribuţiei anuale prevãzute la art. 17 alin. (2), precum şi rezultatele acestor calcule.
    ART. 25
    (1) Compensaţia va fi plãtitã de cãtre Fondul de garantare numai în condiţiile în care Comisia constatã cã administratorii de fonduri şi furnizorii de pensii private nu au capacitatea de a-şi onora obligaţiile asumate, dupã utilizarea provizioanelor tehnice constituite şi a fondurilor proprii.
    (2) Procedura de compensare va fi reglementatã prin norme elaborate de Fondul de garantare şi supuse aprobãrii Consiliului Comisiei.

    CAP. V
    Obligaţii privind transparenţa activitãţii Fondului de garantare

    ART. 26
    (1) Administratorii şi furnizorii de pensii private sunt obligaţi sã întocmeascã şi sã transmitã, anual, Fondului de garantare, raportãrile privind modul de constituire şi de virare a contribuţiilor datorate.
    (2) Fondul de garantare transmite Comisiei, anual, rapoarte privind colectarea contribuţiilor şi plasamentele efectuate, împreunã cu situaţiile financiare anuale.
    (3) Fondul de garantare transmite Comisiei rapoarte în legãturã cu orice eveniment de naturã sã afecteze funcţionarea acestuia.

    ART. 27
    (1) La cererea Consiliului de administraţie al Fondului de garantare, administratorii de fonduri şi furnizorii de pensii private comunicã orice informaţii necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor Fondului.
    (2) Informaţiile obţinute vor fi utilizate de cãtre Fondul de garantare exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor sale.
    ART. 28
    Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, Fondul de garantare verificã la administratorii de fonduri şi la furnizorii de pensii private realitatea datelor înscrise în declaraţiile privind calculul şi plata contribuţiilor datorate.
    ART. 29
    Membrii Consiliului de administraţie al Fondului de garantare, salariaţii Fondului de garantare, precum şi celelalte persoane angajate de cãtre Fondul de garantare au obligaţia de a nu dezvãlui secretul profesional asupra informaţiilor obţinute în cursul activitãţii lor decât în condiţiile prevãzute de legislaţia în vigoare.

    CAP. VI
    Sancţiuni

    ART. 30
    (1) Încãlcarea prevederilor prezentei legi, precum şi ale normelor emise în aplicarea acesteia constituie contravenţie, în cazul în care nu constituie infracţiune, şi atrage rãspunderea civilã, contravenţionalã sau penalã, dupã caz.
    (2) În situaţia în care administratorii şi furnizorii de pensii private nu îşi îndeplinesc obligaţiile prevãzute de prezenta lege şi de reglementãrile emise în aplicarea acesteia, Fondul de garantare, prin decizie a Consiliului de administraţie, semnatã de preşedintele acestuia, dispune mãsurile necesare pentru a asigura îndeplinirea acestora şi aplicã sancţiuni.
    ART. 31
    (1) Încãlcarea obligaţiilor prevãzute de prezenta lege, de normele emise în aplicarea acesteia, precum şi nerespectarea îndeplinirii obligaţiilor în termenele prevãzute în decizia Consiliului de administraţie al Fondului de garantare de cãtre administratorii de fonduri şi furnizorii de pensii private constituie contravenţie şi se sancţioneazã cu:
    a) avertisment scris;
    b) amendã contravenţionalã.
    (2) Limitele amenzilor se stabilesc, pentru persoanele juridice prevãzute la alin. (1), între 0,1% şi 5% din capitalul social al acestora.
    (3) Fondul de garantare aplicã sancţiuni persoanelor fizice cãrora, în calitate de administratori, reprezentanţi legali sau exercitând în drept ori în fapt funcţii de conducere sau exercitând cu titlu profesional activitãţi reglementate de prezenta lege, le este imputabilã respectiva contravenţie.
    (4) Faptele ce constituie contravenţii, sãvârşite de persoanele fizice prevãzute la alin. (3), atrag rãspunderea patrimonialã a acestora, în condiţiile legii, pentru prejudiciile cauzate. Dacã fapta este imputabilã mai multor persoane, acestea sunt ţinute solidar la repararea prejudiciului cauzat.
    (5) La individualizarea sancţiunii se ţine seama de circumstanţele personale şi reale ale sãvârşirii faptei şi de conduita fãptuitorului.
    (6) În cazul în care la sãvârşirea unei contravenţii au participat mai multe persoane, sancţiunea se va aplica fiecãreia separat.
    (7) Constatarea contravenţiilor se face de cãtre personalul împuternicit în acest scop, prin decizie a preşedintelui Consiliului de administraţie al Fondului de garantare.
    ART. 32
    (1) Orice persoanã care se considerã vãtãmatã ca urmare a neaplicãrii sau aplicãrii necorespunzãtoare a prevederilor prezentei legi are dreptul de a se adresa instanţelor judecãtoreşti competente, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (2) Plângerea formulatã conform alin. (1) nu suspendã, pe timpul soluţionãrii acesteia, mãsurile dispuse de preşedintele Consiliului de administraţie al Fondului de garantare.
    ART. 33
    Dispoziţiile art. 30 şi 31 referitoare la contravenţii se completeazã cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 180/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

    CAP. VII
    Dispoziţii finale

    ART. 34
    (1) În termen de 60 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi vor fi numiţi membrii Consiliului de administraţie. În termen de 30 de zile de la data numirii tuturor membrilor, preşedintele Consiliului de administraţie convoacã prima şedinţã a Consiliului de administraţie al Fondului de garantare.
    (2) Fondul de garantare elaboreazã statutul propriu şi structura organizatoricã şi de personal, în termen de 30 de zile de la data numirii membrilor Consiliului de administraţie, pe care le supune spre aprobare Consiliului Comisiei.
    (3) În termenul prevãzut la alin. (2), Consiliul de administraţie numeşte directorul general.
    (4) În termen de 90 de zile de la aprobarea documentelor prevãzute la alin. (2), Consiliul de administraţie aprobã reglementãrile interne prevãzute la art. 13 pct. I.
    (5) Dupã aprobarea reglementãrilor interne, directorul general angajeazã personalul necesar desfãşurãrii activitãţii Fondului de garantare, potrivit legii.
    ART. 35
    (1) În termen de 6 luni de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi, administratorii de fonduri şi furnizorii de pensii private care deţin autorizaţie de funcţionare sunt obligaţi la plata contribuţiei iniţiale la Fondul de garantare.
    (2) Administratorii de fonduri şi furnizorii de pensii private autorizaţi dupã intrarea în vigoare a prezentei legi sunt obligaţi la plata contribuţiei iniţiale la Fondul de garantare, în termen de 60 de zile de la data autorizãrii lor de cãtre Comisie.
    ART. 36
    Fondul de garantare şi Comisia, dupã caz, sunt împuternicite sã emitã reglementãrile necesare pentru a pune în aplicare şi a impune respectarea prevederilor legislaţiei referitoare la activitatea Fondului de garantare. Reglementãrile elaborate de Fondul de garantare pot fi sub formã de norme, proceduri, circulare, comunicate şi instrucţiuni. Reglementãrile sub formã de norme şi instrucţiuni se aprobã de cãtre Comisie şi se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ART. 37
    Comisia supravegheazã şi controleazã modul în care Fondul de garantare îşi desfãşoarã activitatea.
    ART. 38
    Autoritãţile şi instituţiile publice furnizeazã în mod gratuit Fondului de garantare informaţiile solicitate, în scopul îndeplinirii de cãtre acesta a atribuţiilor care îi revin potrivit prevederilor prezentei legi.

    Aceastã lege a fost adoptatã de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicatã.

                 PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                      ROBERTA ALMA ANASTASE

                      PREŞEDINTELE SENATULUI
                         MIRCEA-DAN GEOANĂ

    Bucureşti, 24 octombrie 2011.
    Nr. 187.

                              ---------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016