Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
LEGE nr. 186 din 9 mai 2003 (*republicata*) privind sustinerea si promovarea culturii scrise*)
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 186 din 9 mai 2003 (*republicata*)  privind sustinerea si promovarea culturii scrise*)    Twitter Facebook
Cautare document

LEGE nr. 186 din 9 mai 2003 (*republicata*) privind sustinerea si promovarea culturii scrise*)

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 16 noiembrie 2006
_________
*) Republicatã în temeiul <>art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2006 pentru modificarea şi completarea <>Legii nr. 186/2003 privind promovarea culturii scrise, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 30 ianuarie 2006, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 255/2006 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 28 iunie 2006, dându-se textelor o nouã numerotare.
<>Legea nr. 186/2003 a fost publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 19 mai 2003.


CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Prezenta lege instituie cadrul juridic pentru susţinerea şi promovarea culturii scrise.
(2) În sensul prezentei legi, prin culturã scrisã se înţelege domeniul de referinţã care cuprinde cãrţi, reviste şi alte publicaţii, având caracter literar-artistic, tehnico-ştiinţific, editate pe orice fel de suport.
ART. 2
De prevederile prezentei legi beneficiazã activitãţile de creaţie, producţie editorialã, tipograficã, de difuzare şi promovare a culturii scrise.
ART. 3
Nu fac obiectul prezentei legi tipãriturile de informare publicitarã, publicaţiile de modã, de decoraţiuni interioare, de sport, de informare din domeniul televiziunii şi al radiodifuziunii, cotidienele sau periodicele care nu au incidenţã cu domeniul de referinţã prevãzut la art. 1, almanahurile, horoscoapele, calendarele, publicaţiile pornografice, cele destinate jocurilor de noroc şi publicaţiile de rebus.

CAP. II
Mãsuri de susţinere a culturii scrise

ART. 4
(1) Autoritãţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi instituţiile publice pot acorda sprijin financiar, parţial sau integral, singure ori în parteneriat, pentru editarea unor publicaţii din categoria celor prevãzute la art. 1.
(2) Stabilirea publicaţiilor pentru care urmeazã sã se acorde sprijin financiar se face prin selecţie de oferte în baza propunerilor comisiilor special constituite în acest scop, de cãtre autoritãţile sau instituţiile publice prevãzute la alin. (1); ofertele sunt formulate de edituri şi de redacţiile publicaţiilor.
(3) În localitãţile unde o minoritate etnicã depãşeşte pragul de 20% din totalul populaţiei, din comisiile constituite de autoritãţile locale, în conformitate cu prevederile alin. (2), vor face parte şi reprezentanţi ai minoritãţii respective.
(4) În bugetele autoritãţilor administraţiei publice centrale şi locale, precum şi ale instituţiilor publice pot fi prevãzute, în mod distinct, fonduri pentru acordarea de sprijin financiar în vederea editãrii de cãrţi, reviste şi alte publicaţii din categoria celor prevãzute la art. 1.
(5) Sumele reprezentând sprijinul financiar acordat pot acoperi costurile de editare şi drepturile de autor, pânã la integral.
ART. 5
(1) Finanţarea nerambursabilã a editãrii de lucrãri din categoria celor prevãzute la art. 1, prin comandã de stat, se asigurã din bugetul propriu al Administraţiei Fondului Cultural Naţional, instituţie publicã, cu personalitate juridicã, aflatã în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor, care funcţioneazã potrivit legii.
(2) Comanda de stat va avea ca prioritãţi realizarea de enciclopedii, tratate, dicţionare, atlase, ediţii critice ale scriitorilor clasici români şi strãini, ediţii definitive de autor, debut literar şi literaturã pentru copii.
(3) Fondurile necesare pentru asigurarea finanţãrii prevãzute la alin. (1) sunt prevãzute distinct, cu aceastã destinaţie, în bugetul Administraţiei Fondului Cultural Naţional.
ART. 6
(1) Acordarea de finanţare nerambursabilã, potrivit prevederilor art. 5, se face prin selecţie de oferte, în baza propunerilor comisiei de evaluare şi selecţie special constituite în acest scop.
(2) Comisia prevãzutã la alin. (1) se organizeazã şi funcţioneazã sub coordonarea Administraţiei Fondului Cultural Naţional, în condiţiile legii.
ART. 7
(1) Autoritãţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi instituţiile publice pot aloca resurse financiare pentru achiziţionarea de cãrţi şi abonamente la reviste din categoria celor prevãzute la art. 1 pentru bibliotecile aflate în subordinea lor.
(2) Propunerile privind achiziţiile de cãrţi şi abonamentele la reviste se stabilesc de comisiile de evaluare şi selecţie special constituite în acest scop, de autoritãţile sau instituţiile publice prevãzute la alin. (1).
(3) În localitãţile unde o minoritate etnicã depãşeşte pragul de 20% din totalul populaţiei, din comisiile constituite de autoritãţile locale, în conformitate cu prevederile alin. (2), vor face parte şi reprezentanţi ai minoritãţii respective.
(4) În bugetele autoritãţilor administraţiei publice centrale şi locale, precum şi în cele ale instituţiilor publice pot fi prevãzute, în mod distinct, fonduri pentru achiziţionarea de cãrţi şi publicaţii pentru bibliotecile aflate în subordinea sau sub autoritatea lor.
ART. 8
(1) Ministerul Culturii şi Cultelor desfãşoarã Programul naţional pentru achiziţia de cãrţi şi abonamente la reviste din categoria culturii scrise, în vederea dezvoltãrii şi actualizãrii colecţiilor din bibliotecile publice aflate sub autoritatea consiliilor locale ori judeţene.
(2) Cãrţile şi abonamentele la reviste, care vor face obiectul achiziţiei conform alin. (1), sunt stabilite de o comisie special constituitã în acest scop.
(3) Comisia prevãzutã la alin. (2) se organizeazã şi funcţioneazã sub autoritatea Ministerului Culturii şi Cultelor şi este constituitã din specialişti şi experţi independenţi, inclusiv reprezentanţi ai minoritãţilor naţionale, desemnaţi pentru fiecare sesiune de selecţie de oferte prin ordin al ministrului culturii şi cultelor.
(4) Comisia face, cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi, propunerile de achiziţionare a titlurilor şi a abonamentelor la reviste, care vor fi supuse analizei şi aprobãrii ministrului culturii şi cultelor.
(5) În formularea propunerilor, comisia va avea în vedere situaţia calitativã şi numericã a colecţiilor existente în bibliotecile publice aflate sub autoritatea consiliilor locale şi judeţene, precum şi resursele alocate anual de aceste autoritãţi pentru achiziţionarea de cãrţi şi abonamente.
(6) Comisia primeşte şi analizeazã contestaţiile formulate în legãturã cu selecţia de oferte şi face propuneri ministrului culturii şi cultelor.
ART. 9
Resursele financiare pentru desfãşurarea programului prevãzut la art. 8 alin. (1) sunt constituite din alocaţii bugetare, prevãzute distinct cu aceastã destinaţie în bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor, precum şi din fondurile constituite potrivit art. 23.
ART. 10
Autoritãţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi instituţiile publice pot acorda, pentru realizarea unor proiecte în domeniul culturii scrise, burse de studiu, precum şi granturi de studii şi cãlãtorie, în ţarã şi în strãinãtate.
ART. 11
(1) Institutul Cultural Român, alte instituţii publice, precum şi autoritãţile publice centrale şi locale, singure sau în parteneriat, pot acorda sprijin financiar pentru traducerea şi/sau editarea, în strãinãtate, a unor lucrãri din categoria celor prevãzute la art. 1.
(2) Valoarea sprijinului financiar prevãzut la alin. (1) poate include plata drepturilor de autor corespunzãtoare şi costurile de traducere/editare, pânã la integral.
ART. 12
(1) Bursele şi granturile prevãzute la art. 10, precum şi sprijinul financiar prevãzut la art. 11 alin. (1) se acordã pe baza propunerilor formulate de comisii special constituite, în acest scop, de autoritãţile şi instituţiile publice finanţatoare.
(2) În localitãţile unde o minoritate etnicã depãşeşte pragul de 20% din totalul populaţiei, din comisiile constituite de autoritãţile locale, în conformitate cu prevederile alin. (1), vor face parte şi reprezentanţi ai minoritãţii respective.
ART. 13
(1) Sub autoritatea Institutului Cultural Român se înfiinţeazã şi funcţioneazã Comisia pentru promovarea în strãinãtate a culturii naţionale scrise.
(2) Comisia prevãzutã la alin. (1) este constituitã pe domenii şi este alcãtuitã din specialişti şi experţi independenţi.
(3) Membrii comisiei prevãzute la alin. (1) sunt desemnaţi prin ordin al preşedintelui Institutului Cultural Român.
(4) Regulamentul de organizare şi funcţionare, procedurile de lucru ale comisiei prevãzute la alin. (1), precum şi atribuţiile şi competenţele acesteia sunt stabilite prin ordin al preşedintelui Institutului Cultural Român.

CAP. III
Difuzarea şi promovarea

ART. 14
Difuzarea publicaţiilor prevãzute la art. 1 beneficiazã pe teritoriul României de serviciile Companiei Naţionale "Poşta Românã" - S.A. la un tarif de 50% din cel aplicat pentru serviciul de difuzare a imprimatelor.
ART. 15
(1) În vederea promovãrii producţiei editoriale, în bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor pot fi prevãzute în mod distinct fonduri pentru susţinerea organizãrii în ţarã a unor festivaluri, târguri, saloane, expoziţii de carte, presã şi multimedia, inclusiv în colaborare cu organizaţiile profesionale ale editorilor şi difuzorilor, precum şi cu uniunile de creatori recunoscute ca persoane juridice de utilitate publicã.
(2) Institutul Cultural Român, singur sau în colaborare cu Ministerul Culturii şi Cultelor, precum şi cu organizaţiile profesionale ale editorilor, difuzorilor, uniunilor de creatori recunoscute ca persoane juridice de utilitate publicã, poate susţine organizarea în strãinãtate a evenimentelor de genul celor prevãzute la alin. (1).
(3) Pentru organizarea în strãinãtate a unor festivaluri, târguri, saloane, expoziţii de carte, presã şi multimedia, în bugetul Institutului Cultural Român, respectiv în cel al Ministerului Culturii şi Cultelor, pot fi prevãzute în mod distinct fonduri destinate acestui scop.
(4) Ministerul Educaţiei şi Cercetãrii poate susţine financiar organizarea unor evenimente de genul celor prevãzute la alin. (1) şi (2), singur sau în parteneriat cu Ministerul Culturii şi Cultelor, respectiv cu Institutul Cultural Român.
ART. 16
(1) În cazul în care reprezentarea României la un târg organizat în strãinãtate este asiguratã numai de organizaţiile profesionale ale editorilor şi difuzorilor, precum şi de uniunile de creatori recunoscute ca persoane juridice de utilitate publicã, Ministerul Culturii şi Cultelor şi, respectiv, Institutul Cultural Român pot contribui, în limita fondurilor prevãzute la art. 15 alin. (1) şi (3), la organizarea standului.
(2) Ministerul Culturii şi Cultelor şi, dupã caz, Institutul Cultural Român pot încredinţa, în condiţiile legii, organizarea manifestãrilor prevãzute la alin. (1) în ţarã, respectiv în strãinãtate, unor organizaţii profesionale ale editorilor şi difuzorilor, precum şi uniunilor de creatori recunoscute ca persoane juridice de utilitate publicã, acordând în acest scop sprijinul financiar necesar.
ART. 17
Ministerul Culturii şi Cultelor şi Institutul Cultural Român pot asigura, cu prilejul festivalurilor, târgurilor, saloanelor şi expoziţiilor internaţionale, organizate potrivit art. 15 alin. (2) şi art. 16, inclusiv cheltuielile de participare şi promovare.
ART. 18
Guvernul României poate stabili, prin hotãrâre, ca anumite evenimente din categoria celor prevãzute la art. 15 sã fie declarate de interes naţional sau internaţional, dupã caz, asigurând distinct susţinerea financiarã a organizãrii şi desfãşurãrii acestora.
ART. 19
În bugetele Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Educaţiei şi Cercetãrii şi Institutului Cultural Român pot fi prevãzute distinct fonduri destinate achiziţionãrii şi expediţiei publicaţiilor prevãzute la art. 1 pentru biblioteci ale comunitãţilor româneşti, ale institutelor culturale româneşti, precum şi ale lectoratelor de limbã şi civilizaţie românã din strãinãtate.
ART. 20
(1) Societatea Românã de Radiodifuziune şi Societatea Românã de Televiziune difuzeazã, cel puţin o datã pe sãptãmânã, o emisiune de promovare a publicaţiilor prevãzute la art. 1.
(2) Societatea Românã de Radiodifuziune şi Societatea Românã de Televiziune acordã un procent de minimum 1% din spaţiul destinat publicitãţii pentru promovarea publicaţiilor prevãzute la art. 1, aplicând o reducere de 75% faţã de preţurile practicate pentru publicitatea comercialã.
ART. 21
Autoritãţile administraţiei publice locale acordã o reducere de 50% a tarifelor reprezentând chiria pe metrul pãtrat, percepute pentru spaţiile comerciale destinate exclusiv difuzãrii publicaţiilor prevãzute la art. 1, precum şi pentru spaţiile destinate publicitãţii acestora.

CAP. IV
Aspecte fiscale

ART. 22
(1) Pentru editarea în strãinãtate a unor lucrãri din categoria celor prevãzute la art. 1, potrivit prezentei legi, plata costurilor reprezentând editarea se face în moneda ţãrii în care se realizeazã editarea.
(2) În situaţia prevãzutã la alin. (1), autoritatea administraţiei publice finanţatoare şi, dupã caz, instituţia publicã finanţatoare pot acorda un avans de pânã la 30% din valoarea contractului, în condiţiile legii.
ART. 23
(1) Compania Naţionalã "Loteria Românã" -S.A. acordã 0,4% din profitul net pentru achiziţia de publicaţii prevãzute la art. 1 destinate bibliotecilor publice şi pentru acordarea unor tichete valorice pentru achiziţionarea publicaţiilor prevãzute la art. 1 utilizatorilor din bibliotecile publice: elevi, studenţi, persoane cu un venit lunar sub nivelul salariului minim pe economie, precum şi nevãzãtorilor şi surdo-muţilor.
(2) Fondul constituit potrivit prevederilor alin. (1) este gestionat de Ministerul Culturii şi Cultelor, prin direcţia de specialitate, care asigurã şi distribuirea tichetelor prin bibliotecile publice.

CAP. V
Dispoziţii tranzitorii şi finale

ART. 24
Regulamentele de organizare şi funcţionare, precum şi procedurile de lucru ale comisiilor prevãzute la art. 4 alin. (2), art. 7 alin. (2), art. 8 şi la art. 12 sunt stabilite prin ordin, respectiv hotãrâre a autoritãţii publice centrale sau locale, ori prin dispoziţie a conducãtorului instituţiei publice finanţatoare, dupã caz.
ART. 25
(1) Editorii au obligaţia sã tipãreascã, pentru întregul tiraj, numãrul internaţional standard corespunzãtor tipului de publicaţie.
(2) Editorii au obligaţia sã tipãreascã pe fiecare exemplar al publicaţiei descrierea C.I.P. realizatã de Biblioteca Naţionalã a României.
(3) Editorii au obligaţia sã tipãreascã pe publicaţiile lor codul de bare, în termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentei legi, şi sã asigure utilizarea codului de bare în evidenţa computerizatã a vânzãrilor şi a gestiunii.
ART. 26
Începând cu anul şcolar 2003-2004, Ministerul Educaţiei şi Cercetãrii va include formele de învãţãmânt şi disciplinele necesare în domeniile editãrii, tipãririi, difuzãrii şi promovãrii publicaţiilor.
ART. 27
Prin derogare de la prevederile <>art. 11 alin. (3) din Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privatã a statului şi a celor de prestãri de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, vânzarea în rate a spaţiilor comerciale având destinaţia de librãrie se poate aproba aceluiaşi cumpãrãtor pentru mai multe spaţii.
ART. 28
(1) Încãlcarea prevederilor art. 25 constituie contravenţie şi se sancţioneazã cu amendã de la 5.000 lei la 10.000 lei.
(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se face de cãtre angajaţi ai Bibliotecii Naţionale a României, precum şi de cãtre alţi specialişti împuterniciţi în acest scop prin ordin al ministrului culturii şi cultelor.
(3) Limitele amenzilor prevãzute la alin. (1) se actualizeazã prin hotãrâre a Guvernului.
(4) Contravenţiilor prevãzute la alin. (1) li se aplicã regimul general prevãzut de <>Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 180/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(5) Sumele încasate se constituie ca venit la bugetul Fondului Cultural Naţional pentru finanţarea nerambursabilã a editãrii de lucrãri din categoria celor prevãzute la alin. (2) al art. 1.
ART. 29
La data intrãrii în vigoare a prezentei legi orice dispoziţii contrare se abrogã.
ART. 30
Dispoziţiile prezentei legi completeazã în mod corespunzãtor:
a) dispoziţiile <>Legii nr. 356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 23 iulie 2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
b) dispoziţiile <>Ordonanţei Guvernului nr. 42/2000 privind îmbunãtãţirea finanţãrii unor programe, proiecte şi acţiuni de dezvoltare sectorialã în domeniul culturii*), publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 31 ianuarie 2000, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 293/2001 .
_________
*) Titlul <>Ordonanţei Guvernului nr. 42/2000 a fost modificat prin <>Ordonanţa Guvernului nr. 18/2006 pentru modificarea şi completarea <>Ordonanţei Guvernului nr. 42/2000 privind îmbunãtãţirea finanţãrii unor programe de dezvoltare sectorialã iniţiate de Ministerul Culturii şi Cultelor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83 din 30 ianuarie 2006, aprobatã prin <>Legea nr. 209/2006 .
___________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016