Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 186 din 24 octombrie 2011  pentru modificarea si completarea Legii nr. 217/2005 privind constituirea, organizarea si functionarea comitetului european de intreprindere    Twitter Facebook
Cautare document

LEGE nr. 186 din 24 octombrie 2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 217/2005 privind constituirea, organizarea si functionarea comitetului european de intreprindere

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 28 octombrie 2011

    Parlamentul României adoptã prezenta lege.

    ART. I
    Legea nr. 217/2005 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea comitetului european de întreprindere, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 13 aprilie 2007, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:

    1. La articolul 2, dupã alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmãtorul cuprins:
    "(1^1) Modalitãţile de informare şi consultare a salariaţilor prevãzute la alin. (1) se definesc şi se aplicã în baza principiului eficienţei, astfel încât sã se asigure exercitarea efectivã a dreptului de informare şi consultare transnaţionalã a salariaţilor şi sã se permitã luarea unor decizii eficiente de cãtre întreprinderi sau grupuri de întreprinderi."

    2. Dupã articolul 2 se introduc douã noi articole, articolele 2^1 şi 2^2, cu urmãtorul cuprins:
    "Art. 2^1. - (1) Informarea şi consultarea salariaţilor se efectueazã la un nivel relevant de conducere şi de reprezentare, în funcţie de subiectul tratat.
    (2) În sensul alin. (1), competenţa comitetului european de întreprindere şi domeniul de aplicare a procedurii de informare şi consultare a lucrãtorilor, reglementatã de prezenta lege, se limiteazã la aspectele transnaţionale.
    (3) Aspectele transnaţionale prevãzute la alin. (2) sunt acele aspecte care se referã la întreprinderea de dimensiune comunitarã sau grupul de întreprinderi de dimensiune comunitarã, ca întreg, ori la cel puţin douã întreprinderi sau filiale, sucursale ori alte sedii secundare ale unei întreprinderi sau ale grupului, situate în douã state membre diferite.
    (4) În stabilirea caracterului de transnaţionalitate a unui aspect se iau în considerare, indiferent de numãrul de state membre implicate, nivelul de conducere şi de reprezentare pe care îl implicã, precum şi amploarea posibilelor efecte asupra forţei de muncã europene sau care presupun transferuri de activitãţi între state membre.
    Art. 2^2. - (1) Informarea şi consultarea comitetului european de întreprindere sunt corelate cu informarea şi consultarea organismelor naţionale de reprezentare a salariaţilor, ţinând seama în mod corespunzãtor de competenţele şi sfera de intervenţie a fiecãreia dintre acestea şi de principiile enunţate la art. 2^1.
    (2) Modalitãţile de corelare a informãrii şi consultãrii comitetului european de întreprindere cu informarea şi consultarea organismelor naţionale de reprezentare a salariaţilor sunt stabilite prin acordul prevãzut la art. 19.
    (3) În lipsa modalitãţilor prevãzute la alin. (2) şi în cazul în care se prevãd decizii care ar putea sã producã modificãri importante ale organizãrii muncii sau ale contractelor colective de muncã, procesele de informare şi de consultare se desfãşoarã concomitent, la nivel naţional, de ramurã sau grup de unitãţi, dupã caz, şi în cadrul comitetului european de întreprindere.
    (4) Exprimarea unui punct de vedere de cãtre comitetul european de întreprindere nu aduce atingere capacitãţii conducerii centrale de a organiza consultãrile necesare, respectând, în acelaşi timp, termenele prevãzute de legislaţiile şi/sau practicile naţionale."

    3. La articolul 4, dupã punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 7^1, cu urmãtorul cuprins:
    "7^1. informare - transmiterea de date de cãtre angajator cãtre reprezentanţii salariaţilor pentru a le permite sã se familiarizeze cu subiectul tratat şi sã îl examineze în cunoştinţã de cauzã; informarea se face într-un moment, într-un mod şi cu un conţinut corespunzãtor, pentru a permite reprezentanţilor salariaţilor sã examineze problema în mod adecvat şi sã pregãteascã, dacã este cazul, consultarea;".

    4. La articolul 4, punctele 8 şi 12 se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "8. consultare - schimbul de opinii şi stabilirea unui dialog între reprezentanţii salariaţilor şi conducerea centralã sau orice alt nivel de conducere. Consultarea are loc:
    a) într-un moment, într-un mod şi cu un conţinut corespunzãtoare, pentru a permite reprezentanţilor salariaţilor sã elaboreze un punct de vedere;
    b) pe baza informaţiilor puse la dispoziţia reprezentanţilor salariaţilor privind mãsurile propuse la care se referã consultarea;
    c) fãrã a afecta responsabilitãţile conducerii;
    d) într-un termen rezonabil, care poate fi luat în considerare în cadrul întreprinderii de dimensiune comunitarã sau al grupului de întreprinderi de dimensiune comunitarã;
    ...........................................................................
    12. state membre - statele membre ale Uniunii Europene şi celelalte state aparţinând Spaţiului Economic European.
    Pentru stabilirea numãrului de salariaţi, în cazul întreprinderilor de dimensiune comunitarã şi al grupurilor de întreprinderi de dimensiune comunitarã, se ia în calcul numãrul mediu de salariaţi, inclusiv salariaţii încadraţi cu contract individual de muncã cu timp parţial, angajaţi în cursul a 2 ani anteriori datei la care s-a iniţiat negocierea prevãzutã la art. 8."

    5. Dupã articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 7^1, cu urmãtorul cuprins:
    "Art. 7^1. - (1) Conducerea fiecãrei întreprinderi din cadrul grupului de întreprinderi de dimensiune comunitarã, a fiecãrei filiale, sucursale sau a fiecãrui sediu secundar al unei întreprinderi de dimensiune comunitarã, precum şi conducerea centralã ori conducerea centralã prezumatã în sensul art. 5 alin. (1) lit. c) a întreprinderii sau a grupului de întreprinderi de dimensiune comunitarã sunt responsabile de obţinerea şi transmiterea cãtre pãrţile interesate de aplicarea prezentei legi a informaţiilor necesare deschiderii negocierilor prevãzute la art. 8, în special a informaţiilor referitoare la structura întreprinderii ori a grupului şi la efectivele sale.
    (2) În sensul alin. (1), prin parte interesatã se înţelege salariaţii şi reprezentanţii salariaţilor unei întreprinderi sau ai unui grup de întreprinderi de dimensiune comunitarã, conducerea centralã situatã în România, reprezentantul conducerii centrale în România, în cazul în care a fost desemnat, sau, în absenţa unui astfel de reprezentant, conducerea centralã prezumatã în sensul art. 5 alin. (1) lit. c).
    (3) Informaţiile prevãzute la alin. (1) se referã în special la informaţiile privind numãrul de salariaţi prevãzut la art. 4 pct. 4 şi 6.
    (4) Informaţiile prevãzute la alin. (1) sunt necesare pentru a permite salariaţilor sau reprezentanţilor acestora sã adreseze cererea privind iniţierea negocierilor pentru constituirea comitetului european de întreprindere sau pentru instituirea procedurii de informare prevãzutã la art. 8 şi nu pot fi condiţionate de primirea acesteia."

    6. Articolul 11 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 11. - Grupul special de negociere este compus din membrii desemnaţi sau aleşi în numãr proporţional cu numãrul de salariaţi angajaţi în fiecare stat membru de cãtre întreprinderea de dimensiune comunitarã sau de grupul de întreprinderi de dimensiune comunitarã, alocându-se fiecãrui stat membru câte un loc pentru fiecare tranşã de salariaţi angajaţi în statul membru respectiv care reprezintã 10% din numãrul de salariaţi angajaţi în toate statele membre în ansamblu sau o fracţiune din tranşa respectivã."

    7. Articolul 13 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 13. - Pentru asigurarea continuitãţii în cadrul grupului special de negociere în situaţii prevãzute de regulamentul de organizare şi funcţionare, se constituie o listã de rezervã, alocându-se fiecãrui stat membru câte un înlocuitor pentru fiecare tranşã de salariaţi angajaţi în statul membru, respectiv care reprezintã 10% din numãrul de salariaţi angajaţi în toate statele membre în ansamblu sau o fracţiune din tranşa respectivã."

    8. Articolul 14 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 14. - (1) Conducerea centralã situatã în România este informatã cu privire la componenţa grupului special de negociere şi a persoanelor care figureazã pe lista de rezervã, precum şi asupra deschiderii negocierilor.
    (2) Conducerea centralã informeazã, de asemenea, conducerile filialelor, sucursalelor şi ale altor sedii secundare ale întreprinderii de dimensiune comunitarã, conducerile întreprinderilor care compun grupul de întreprinderi de dimensiune comunitarã, precum şi organizaţiile europene competente ale salariaţilor şi ale angajatorilor, consultate de Comisia Europeanã în baza art. 154 al Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene.
    (3) Obligaţia de informare revine pãrţilor."

    9. La articolul 16, alineatele (2) şi (3) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Grupul special de negociere are dreptul de a se reuni anterior şi dupã fiecare reuniune cu conducerea centralã, dispunând de toate mijloacele necesare comunicãrii, fãrã ca reprezentanţii conducerii centrale sã fie prezenţi la reuniunile respective.
    (3) În scopul realizãrii atribuţiilor sale, grupul special de negociere poate fi asistat de cãtre experţi, la alegerea sa, care poate cuprinde reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale prevãzute la art. 14 alin. (2). Experţii şi reprezentanţii sindicali respectivi pot asista, cu titlu consultativ, la reuniunile de negociere, la solicitarea grupului special de negociere."

    10. La articolul 19, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmãtorul cuprins:
    "(3) Acordul nu aduce atingere drepturilor la informare şi consultare ale salariaţilor, prevãzute de legislaţia românã în vigoare."

    11. La articolul 20, literele b) şi c) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "b) componenţa comitetului european de întreprindere, numãrul de membri, repartiţia locurilor, ţinând seama de necesitatea unei reprezentãri echilibrate a salariaţilor în funcţie de activitãţi, categorii şi sexe, precum şi durata mandatului membrilor;
    c) atribuţiile şi procedura de informare şi consultare a comitetului european de întreprindere, precum şi modalitãţile de corelare a informãrii şi consultãrii comitetului european de întreprindere şi a informãrii şi consultãrii organizaţiilor naţionale de reprezentare a salariaţilor, cu respectarea principiului enunţat la art. 2^1;".

    12. La articolul 20, dupã litera d) se introduce o nouã literã, litera d^1), cu urmãtorul cuprins:
    "d^1) dupã caz, componenţa, modalitãţile de numire, atribuţiile şi modalitãţile de reunire a comitetului restrâns constituit în cadrul comitetului european de întreprindere;".

    13. La articolul 20, litera f) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "f) data de intrare în vigoare a acordului şi durata acestuia, procedura de modificare sau încetare a acordului, condiţiile şi procedura de renegociere a acestuia, inclusiv, dupã caz, atunci când intervin modificãri ale structurii întreprinderii de dimensiune comunitarã sau a grupului de întreprinderi de dimensiune comunitarã."

    14. Dupã articolul 21 se introduce un nou articol, articolul 21^1, cu urmãtorul cuprins:
    "Art. 21^1. - (1) În cazul în care intervin modificãri semnificative ale structurii întreprinderii de dimensiune comunitarã sau a grupului de întreprinderi de dimensiune comunitarã şi, fie în absenţa unor dispoziţii prevãzute de acordurile în vigoare, fie în cazul unor conflicte între dispoziţiile prevãzute în douã sau mai multe acorduri aplicabile, conducerea centralã iniţiazã, din proprie iniţiativã ori în urma primirii unei cereri scrise din partea a cel puţin 100 de salariaţi sau a reprezentanţilor acestora din cel puţin douã întreprinderi ori filiale, sucursale sau alte sedii secundare situate în cel puţin douã state membre diferite, negocierile prevãzute la art. 8.
    (2) Cel puţin 3 membri ai comitetului european de întreprindere existent sau ai fiecãruia dintre comitetele europene de întreprindere existente sunt desemnaţi ori aleşi membri ai grupului special de negociere, în afara membrilor aleşi sau desemnaţi în aplicarea dispoziţiilor prevãzute la art. 11-14.
    (3) Pe durata acestor negocieri, comitetul european de întreprindere existent continuã sã funcţioneze în conformitate cu modalitãţile adoptate prin acord între membrii acestui comitet şi conducerea centralã."

    15. La articolul 24, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Membrii comitetului european de întreprindere sunt aleşi sau numiţi în numãr proporţional cu numãrul de salariaţi angajaţi în fiecare stat membru de cãtre întreprinderea de dimensiune comunitarã ori de grupul de întreprinderi de dimensiune comunitarã, alocându-se fiecãrui stat membru câte un loc pentru fiecare tranşã de salariaţi angajaţi în statul membru respectiv care reprezintã 10% din numãrul de salariaţi angajaţi în toate statele membre în ansamblu sau o fracţiune din tranşa respectivã."

    16. Articolele 26 şi 27 se abrogã.

    17. La articolul 28, alineatul (3) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(3) Comitetul european de întreprindere va desemna sau va alege noii membri, în condiţiile prevãzute în regulamentul de organizare şi funcţionare, potrivit prevederilor art. 24 alin. (2)."

    18. Articolul 29 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 29. - Pentru a asigura continuitatea în cadrul comitetului european de întreprindere, în situaţiile prevãzute în regulamentul de organizare şi funcţionare, se constituie o listã de rezervã, potrivit regulilor prevãzute la art. 13."

    19. La articolul 30, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 30. - (1) Pentru a asigura coordonarea activitãţilor sale, comitetul european de întreprindere alege din rândul membrilor sãi un comitet restrâns format din cel mult 5 membri, care trebuie sã dispunã de condiţiile necesare pentru a-şi putea desfãşura activitatea în mod regulat."

    20. Articolul 32 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 32. - Competenţa comitetului european de întreprindere se stabileşte potrivit prevederilor art. 2^1 alin. (2)-(4)."

    21. La articolul 33, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 33. - (1) Conducerea centralã convoacã, cel puţin o datã pe an, o reuniune cu comitetul european de întreprindere, pentru a-l informa şi a-l consulta cu privire la evoluţia activitãţii întreprinderii de dimensiune comunitarã sau a grupului de întreprinderi de dimensiune comunitarã şi a perspectivelor acesteia, în baza unui raport elaborat de conducerea centralã."

    22. La articolul 33, dupã alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (1^1)-(1^3), cu urmãtorul cuprins:
    "(1^1) Informarea comitetului european de întreprindere are în vedere, în special, urmãtoarele aspecte:
    a) structura întreprinderii de dimensiune comunitarã sau a grupului de întreprinderi de dimensiune comunitarã;
    b) situaţia economicã şi financiarã a acestora;
    c) evoluţia probabilã a activitãţilor întreprinderii sau grupului de întreprinderi;
    d) producţia şi vânzãrile întreprinderii sau ale grupului de întreprinderi de dimensiune comunitarã.
    (1^2) Informarea şi consultarea comitetului european de întreprindere au în vedere, în special, urmãtoarele aspecte:
    a) situaţia angajãrilor şi previziunile de dezvoltare în acest domeniu;
    b) investiţiile;
    c) principalele modificãri care privesc organizarea întreprinderilor sau grupurilor de întreprinderi;
    d) introducerea de noi metode de lucru sau noi procedee de producţie;
    e) transferurile de producţie, fuziunile, reducerea dimensiunii sau închiderea întreprinderilor, a filialelor, sucursalelor ori a altor sedii secundare sau a unor pãrţi importante ale acestora;
    f) concedierile colective.
    (1^3) Consultarea are loc astfel încât sã permitã reprezentanţilor salariaţilor sã se întâlneascã cu conducerea centralã şi sã obţinã un rãspuns motivat la orice punct de vedere pe care îl pot formula."

    23. Articolul 34 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 34. - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 33, când intervin situaţii excepţionale sau în cazul unor decizii care afecteazã considerabil interesele salariaţilor, în special în cazul schimbãrii sediului, închiderii întreprinderilor sau filialelor, sucursalelor ori a altor sedii secundare, concedierilor colective, comitetul restrâns sau, dacã acesta nu existã, comitetul european de întreprindere are dreptul de a fi informat.
    (2) În aceastã situaţie, comitetul european de întreprindere sau, dupã caz, comitetul restrâns are dreptul de a se reuni, la solicitarea sa, cu conducerea centralã din România sau cu orice alt nivel de conducere din cadrul întreprinderii de dimensiune comunitarã ori al grupului de întreprinderi de dimensiune comunitarã care are competenţa sã ia decizii, pentru a fi informat şi consultat.
    (3) La reuniunea organizatã cu comitetul restrâns au de asemenea dreptul sã participe membrii care a fost aleşi sau desemnaţi de filialele, sucursalele ori alte sedii secundare şi/sau de întreprinderile care sunt direct afectate de mãsurile sau deciziile respective."

    24. Dupã articolul 36 se introduce un nou articol, articolul 36^1, cu urmãtorul cuprins:
    "Art. 36^1. - Informarea şi consultarea prevãzutã la art. 34 se efectueazã fãrã a aduce atingere dispoziţiilor prevãzute la art. 2 alin. (1^1) şi la art. 44-46."

    25. Articolul 37 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 37. - Anterior şi dupã orice reuniune cu conducerea centralã, comitetul european de întreprindere sau comitetul restrâns, care poate fi extins atunci când este cazul, potrivit prevederilor art. 34 alin. (3), are dreptul sã se reuneascã fãrã sã fie prezentã conducerea centralã."

    26. Dupã articolul 41 se introduc douã noi articole, articolele 41^1 şi 41^2, cu urmãtorul cuprins:
    "Art. 41^1. - Fãrã a aduce atingere capacitãţii altor organisme sau organizaţii în acest domeniu, membrii comitetului european de întreprindere dispun de mijloacele necesare de aplicare a drepturilor care decurg din prezenta lege, pentru reprezentarea, în mod colectiv, a intereselor salariaţilor întreprinderii de dimensiune comunitarã sau ai grupului de întreprinderi de dimensiune comunitarã.
    Art. 41^2. - Fãrã a aduce atingere art. 44, membrii comitetului european de întreprindere informeazã reprezentanţii salariaţilor din filiale, sucursale sau oricare alt sediu secundar al întreprinderilor de dimensiune comunitarã sau ai întreprinderilor aparţinând unui grup de întreprinderi de dimensiune comunitarã ori, în absenţa reprezentanţilor, totalitatea salariaţilor, cu privire la conţinutul şi rezultatele procedurii de informare şi consultare puse în practicã în condiţiile legii."

    27. Dupã articolul 42 se introduce un nou articol, articolul 42^1, cu urmãtorul cuprins:
    "Art. 42^1. - În mãsura în care acest fapt este necesar pentru exercitarea atribuţiei lor de reprezentare într-un cadru internaţional, membrilor grupului special de negociere şi ai comitetului european de întreprindere li se asigurã cursuri de formare, fãrã pierderi salariale."

    28. Articolul 50 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 50. - (1) Dispoziţiile prezentei legi nu aduc atingere legislaţiei române privind:
    a) cadrul general de informare şi consultare a angajaţilor;
    b) procedurile specifice de informare şi consultare în cazul concedierilor colective;
    c) procedurile specifice de informare şi consultare în cazul transferului întreprinderii.
    (2) Prezenta lege nu aduce atingere nivelului general de protecţie a salariaţilor în domeniul informãrii şi consultãrii salariaţilor prevãzut de legislaţia românã în vigoare."

    29. Primul punct al textului explicativ privind transpunerea normelor comunitare se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    " Directiva 2009/38/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 mai 2009 privind instituirea unui comitet european de întreprindere sau a unei proceduri de informare şi consultare a lucrãtorilor în întreprinderile şi grupurile de întreprinderi de dimensiune comunitarã, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 122 din 16 mai 2009;".
    ART. II
    Legea nr. 217/2005 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea comitetului european de întreprindere, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 13 aprilie 2007, cu modificãrile şi completãrile aduse prin prezenta lege, se va republica, dându-se textelor o nouã numerotare.

    Aceastã lege a fost adoptatã de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicatã.

                        PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                             ROBERTA ALMA ANASTASE

                             PREŞEDINTELE SENATULUI
                               MIRCEA-DAN GEOANÃ

    Bucureşti, 24 octombrie 2011.
    Nr. 186.

                                              --------


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice