Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
LEGE nr. 167 din 2 octombrie 2008 pentru modificarea si completarea Legii imbunatatirilor funciare nr. 138/2004
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 167 din 2 octombrie 2008  pentru modificarea si completarea   Legii imbunatatirilor funciare nr. 138/2004     Twitter Facebook
Cautare document

LEGE nr. 167 din 2 octombrie 2008 pentru modificarea si completarea Legii imbunatatirilor funciare nr. 138/2004

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 octombrie 2008


Parlamentul României adoptã prezenta lege.

ART. I
<>Legea îmbunãtãţirilor funciare nr. 138/2004 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 369 din 28 aprilie 2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. La articolul 2, alineatele (2)-(4) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"(2) Amenajãrile de îmbunãtãţiri funciare cuprind urmãtoarele categorii de lucrãri:
a) îndiguiri şi regularizãri ale cursurilor de apã prin care se asigurã, în principal, protecţia terenurilor şi a oricãror categorii de construcţii împotriva inundaţiilor, surse locale de apã şi emisari pentru scurgerea apelor;
b) irigaţii şi orezãrii prin care se asigurã aprovizionarea controlatã a solului şi a plantelor cu cantitãţile de apã necesare dezvoltãrii culturilor şi creşterii producţiei agricole. Aceste amenajãri cuprind lucrãri de captare, pompare, transport, distribuţie şi evacuare a apei şi, dupã caz, lucrãri de nivelare a terenului;
c) desecare şi drenaj, care au drept scop prevenirea şi înlãturarea excesului de umiditate de la suprafaţa terenului şi din sol, în vederea asigurãrii condiţiilor favorabile de utilizare a terenurilor. Aceste amenajãri cuprind lucrãri de colectare, de transport şi de evacuare în emisar a apei în exces;
d) combatere a eroziunii solului şi de ameliorare a terenurilor afectate de alunecãri, prin care se previn, se diminueazã sau se opresc procesele de degradare a terenurilor. Aceste amenajãri cuprind lucrãri pentru protecţia solului, regularizarea scurgerii apei pe versanţi, stingerea formaţiunilor torenţiale, stabilizarea nisipurilor mişcãtoare;
e) pedoameliorative pe terenurile sãrãturate, acide şi pe nisipuri, pe terenurile poluate, inclusiv cu reziduuri petroliere, cu halde de la exploatãrile miniere, pe alte terenuri neproductive, cuprinzând şi lucrãrile de nivelare-modelare, de scarificare, de afânare adâncã, rigole şi şanţuri de scurgere a apei, arãturile în benzi cu coame, udãrile de spãlare a sãrurilor, aplicarea de amendamente, precum şi îngrãşãminte, în scopul valorificãrii pentru agriculturã şi, dupã caz, pentru silviculturã;
f) perdele forestiere de protecţie a terenurilor agricole şi plantaţii pentru combaterea eroziunii solului;
g) alte lucrãri realizate prin soluţii tehnice şi tehnologii noi;
h) zone de protecţie ale lucrãrilor prevãzute la lit. a)-g).
(3) Amenajãrile de îmbunãtãţiri funciare preiau din surse autorizate necesarul de apã pentru irigarea culturilor agricole şi silvice şi alimentarea cu apã a unor localitãţi, amenajãri piscicole, incinte agricole şi industriale şi asigurã protecţia localitãţilor şi a oricãror categorii de construcţii împotriva efectelor alunecãrilor de teren şi a inundaţiilor, precum şi protecţia lacurilor de acumulare împotriva colmatãrii.
(4) Realizarea amenajãrilor de îmbunãtãţiri funciare la nivel naţional are loc pe baza programelor şi strategiei sectoriale, iar la nivel local, conform nevoilor autoritãţilor publice locale, ale persoanelor juridice sau fizice interesate, pe baza programelor zonale şi locale de amenajare a teritoriului şi în corelare cu strategia sectorialã."
2. La articolul 4, litera c) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"c) realizarea de cãtre proprietarii de teren a exploatãrii, întreţinerii şi reparaţiilor amenajãrilor de îmbunãtãţiri funciare situate pe terenurile pe care le deţin, inclusiv a lucrãrilor de reabilitare, executare de investiţii şi suportarea costurilor acestor activitãţi. Statul intervine prin Administraţie şi prin alocarea de fonduri de la bugetul de stat în completarea surselor proprii ale Administraţiei sau ale beneficiarilor constituiţi în organizaţii de îmbunãtãţiri funciare sau federaţii de organizaţii de îmbunãtãţiri funciare, în cazurile în care proprietarii de teren nu pot desfãşura prin efortul propriu activitãţi de îmbunãtãţiri funciare;".
3. La articolul 6, dupã alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmãtorul cuprins:
"(1^1) Proprietarii sau alţi deţinãtori de teren care intenţioneazã sã realizeze o nouã amenajare de îmbunãtãţiri funciare se pot constitui în organizaţii."
4. La articolul 8, litera e) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"e) achiziţioneazã, închiriazã de la terţi, exploateazã, întreţin şi reparã utilajele şi instalaţiile necesare prestãrii serviciilor de îmbunãtãţiri funciare şi alte echipamente necesare desfãşurãrii activitãţilor proprii;".
5. La articolul 10, alineatul (3) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(3) Tarifele pentru prestarea serviciilor de îmbunãtãţiri funciare, altele decât cele de irigaţii, pot fi încasate prin compartimentele de specialitate ale administraţiei publice locale. Mecanismul de încasare a acestor tarife şi de decontare a cheltuielilor efectuate pentru desfãşurarea acestei activitãţi se va reglementa printr-un protocol-cadru, aprobat prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltãrii rurale şi al ministrului internelor şi reformei administrative, în temeiul cãruia se pot încheia, la nivel local, protocoale între organizaţii şi consiliile locale pe a cãror razã teritorialã se aflã situat teritoriul organizaţiei."
6. Articolul 12 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 12. - (1) Oricare persoanã fizicã sau persoanã juridicã, ce deţine în baza unui titlu valabil de proprietate ori de folosinţã un teren situat pe teritoriul organizaţiei sau care are, în condiţiile <>Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia,cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în administrare ori în folosinţã astfel de terenuri aflate în proprietatea publicã ori privatã a statului ori a unitãţilor administrativ-teritoriale, poate fi membrã a unei organizaţii.
(2) Infrastructura de îmbunãtãţiri funciare aflatã în proprietatea unei persoane fizice sau juridice, alta decât Administraţia, situatã pe teritoriul organizaţiei, poate fi preluatã în folosinţã de cãtre organizaţie, pe durata existenţei acesteia, în temeiul unei înţelegeri scrise, autentificatã".
7. La articolul 13, dupã alineatul (1^1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^2), cu urmãtorul cuprins:
"(1^2) În cazul organizaţiilor care au ca obiect de activitate lucrãrile de irigaţii, condiţia ca membrii sã deţinã mai mult de jumãtate din suprafaţa de teren trebuie îndeplinitã şi pe fiecare plot de irigaţii sau zonã de reprezentare, conform legii."
8. Dupã articolul 23 se introduce un nou articol, articolul 23^1, cu urmãtorul cuprins:
"Art. 23^1. - În realizarea activitãţilor de interes public, federaţiile au urmãtoarele atribuţii:
a) încheierea de contracte cu Administraţia sau cu alţi furnizori, pentru livrarea apei pentru irigaţii şi prestarea altor servicii de îmbunãtãţiri funciare;
b) încheierea de contracte cu furnizorul de energie electricã sau termicã pentru livrarea energiei necesare exploatãrii unei pãrţi autonome funcţional ori a întregii amenajãri de îmbunãtãţiri funciare aflate în administrarea sa;
c) prestarea de servicii de îmbunãtãţiri funciare cãtre organizaţiile membre şi alţi beneficiari, pe bazã de tarife;
d) angajarea personalului calificat necesar;
e) achiziţionarea, închirierea, înlocuirea, exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor şi echipamentului de îmbunãtãţiri funciare;
f) asigurarea pazei şi protecţiei infrastructurii de îmbunãtãţiri funciare din cadrul amenajãrii de îmbunãtãţiri funciare sau a pãrţii de amenajare exploatate, întreţinute şi reparate de federaţie;
g) deschiderea de conturi bancare şi efectuarea de operaţiuni financiare prin aceste conturi;
h) organizarea de instruiri ale reprezentanţilor organizaţiilor membre, prin specialiştii proprii sau prin servicii prestate de terţi;
i) aprobarea regulamentelor interne obligatorii pentru organizaţiile membre, pentru reprezentanţii organizaţiilor membre participanţi la activitatea federaţiei, precum şi pentru angajaţii federaţiei;
j) înaintarea de propuneri privind reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de îmbunãtãţiri funciare din cadrul teritoriului sãu;
k) angajarea de experţi şi consultanţi pentru asigurarea sporirii eficienţei funcţionãrii federaţiei sau a organizaţiilor membre;
l) contractarea de studii de cercetare şi de teren pentru extinderea amenajãrii de îmbunãtãţiri funciare existente, realizarea de noi sisteme, lucrãri sau amenajãri şi dezvoltarea activitãţii federaţiei."
9. La articolul 25, litera b) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"b) dreptul de folosinţã deţinut de asociaţia utilizatorilor de apã pentru irigaţii asupra infrastructurii de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, unitãţilor administrativ-teritoriale sau unor persoane fizice ori juridice, constând în staţii de pompare de punere sub presiune şi construcţii hidrotehnice, împreunã cu dotãrile şi terenul aferent, conducte subterane, precum şi alte asemenea bunuri situate pe teritoriul organizaţiei."
10. La articolul 26, dupã alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4)-(7), cu urmãtorul cuprins:
"(4) Transmiterea dreptului de folosinţã sau de proprietate asupra infrastructurii de îmbunãtãţiri funciare aflate în administrarea Administraţiei se face pe bazã de protocol de predare-preluare aprobat prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltãrii rurale, cu specificarea obligaţiilor privind exploatarea, întreţinerea, reparaţiile şi paza integritãţii bunurilor.
(5) Punerea în funcţiune a infrastructurii de irigaţii care face obiectul transmiterii la cerere, fãrã platã, în folosinţa sau în proprietatea unei organizaţii se realizeazã din fonduri asigurate în totalitate de la bugetul de stat.
(6) Transmiterea dreptului de folosinţã sau de proprietate asupra infrastructurii de îmbunãtãţiri funciare aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind publicitatea şi înregistrarea circulaţiei bunurilor imobile.
(7) În termen de 30 de zile de la data dobândirii personalitãţii juridice, organizaţia are obligaţia de a încheia cu furnizorul de apã contract multianual pentru o perioadã de cel puţin 3 ani."
11. La articolul 27, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmãtorul cuprins:
"(3) Punerea în funcţiune a infrastructurii de irigaţii care face obiectul transmiterii la cerere, fãrã platã, în folosinţa unei federaţii, se realizeazã din fonduri asigurate în totalitate de la bugetul de stat."
12. Articolul 31 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 31. - Bunurile ce alcãtuiesc infrastructura de îmbunãtãţiri funciare aparţinând domeniului public al statului se transmit în administrarea Administraţiei, prin protocol de predare-preluare aprobat prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltãrii rurale, cu specificarea obligaţiilor acesteia privind exploatarea, întreţinerea, reparaţiile şi paza integritãţii acestor bunuri."
13. Articolul 34 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 34. - Pentru realizarea oricãrei investiţii, Administraţia, organizaţiile şi federaţiile emit, dupã caz, la cerere, avize pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor deservite de infrastructura de îmbunãtãţiri funciare din aria lor de responsabilitate. Aprobarea scoaterii din circuitul agricol a terenurilor se face potrivit prevederilor legale în vigoare."
14. La articolul 35, alineatul (5) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(5) Administraţia are în structura sa sucursale teritoriale fãrã personalitate juridicã, ce au în alcãtuire unitãţi de administrare organizate la nivelul amenajãrilor de îmbunãtãţiri funciare sau al grupurilor de amenajãri de îmbunãtãţiri funciare."
15. La articolul 36, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 36. - (1) Administraţia desfãşoarã urmãtoarele activitãţi:
a) exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile amenajãrilor de îmbunãtãţiri funciare declarate de utilitate publicã, cu excepţia amenajãrilor sau pãrţilor de amenajare preluate de federaţii, precum şi a amenajãrilor cãrora li s-a retras recunoaşterea de utilitate publicã şi în cadrul cãrora s-au constituit organizaţii;
b) executarea lucrãrilor de conservare a amenajãrilor de îmbunãtãţiri funciare sau a pãrţilor de amenajare cãrora li s-a retras recunoaşterea de utilitate publicã;
c) scoaterea din funcţiune a lucrãrilor din amenajãrile de îmbunãtãţiri funciare sau pãrţi de amenajare cãrora li s-a retras recunoaşterea de utilitate publicã şi valorificarea materialelor rezultate, în conformitate cu prevederile prezentei legi;
d) redarea în circuitul agricol a terenurilor rezultate în urma dezafectãrii lucrãrilor de îmbunãtãţiri funciare;
e) realizarea de investiţii pentru reabilitarea amenajãrilor de îmbunãtãţiri funciare existente şi execuţia de noi amenajãri;
f) informarea şi instruirea în domeniul îmbunãtãţirilor funciare;
g) realizarea şi asigurarea funcţionãrii sistemului naţional de supraveghere, evaluare, prognozã şi avertizare privind efectele economice şi ecologice ale activitãţilor de îmbunãtãţiri funciare;
h) asigurarea alimentãrii cu apã a unor localitãţi, amenajãri piscicole, incinte agricole şi industriale, prin amenajãrile de îmbunãtãţiri funciare aflate în administrarea sa, în condiţiile legii;
i) prestarea de servicii de îmbunãtãţiri funciare cãtre organizaţii, federaţii şi alte persoane fizice şi juridice;
j) cooperarea internaţionalã, în limitele împuternicirii acordate de minister;
k) desfãşurarea altor activitãţi de interes public, prevãzute de prezenta lege."
16. La articolul 37, alineatele (1) şi (4) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"Art. 37. - (1) Administraţia exploateazã, administreazã, întreţine şi reparã amenajãrile de îmbunãtãţiri funciare din domeniul public sau privat al statului, declarate de utilitate publicã, cu excepţiile prevãzute de prezenta lege.
.........................................................................
(4) Costurile de desfãşurare a activitãţilor prevãzute la alin. (1) se acoperã din tarifele pentru serviciile prestate în conformitate cu prevederile prezentei legi şi, în completare, de la bugetul de stat sau alte fonduri publice."
17. Articolul 38 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 38. - (1) Dacã o amenajare de îmbunãtãţiri funciare sau o parte a unei amenajãri de îmbunãtãţiri funciare nu mai îndeplineşte criteriile prevãzute la art. 37 alin. (3), prin hotãrâre a Guvernului i se retrage recunoaşterea de utilitate publicã şi, dupã caz, se trece din domeniul public în domeniul privat al statului sau al unitãţilor administrativ-teritoriale.
(2) Amenajãrile de îmbunãtãţiri funciare sau pãrţile unor amenajãri de îmbunãtãţiri funciare, prevãzute la alin. (1), se trec în conservare pentru o perioadã de pânã la 5 ani, perioadã în care acestea pot fi:
a) transmise în proprietate sau date în folosinţã gratuitã unei organizaţii ori federaţii, potrivit legii;
b) vândute unui cumpãrãtor privat, potrivit legii;
c) concesionate sau închiriate, potrivit legii;
d) scoase din funcţiune, potrivit legii;
e) valorificate, potrivit legii.
(3) Conservarea unei amenajãri de îmbunãtãţiri funciare sau a unei pãrţi a unei amenajãri de îmbunãtãţiri funciare se realizeazã prin asigurarea pazei acesteia şi prin dezafectarea şi depozitarea corespunzãtoare a echipamentelor şi instalaţiilor aferente.
(4) În termen de 90 de zile de la trecerea în conservare a amenajãrii de îmbunãtãţiri funciare sau a pãrţii de amenajare de îmbunãtãţiri funciare, prevãzutã la alin. (1), Administraţia va face publicitate, în vederea aplicãrii mãsurilor prevãzute la alin. (2) lit. a)-c).
(5) Scoaterea din funcţiune a unei amenajãri de îmbunãtãţiri funciare sau a unei pãrţi a acesteia se aprobã prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltãrii rurale, la propunerea Administraţiei.
(6) În perioada cuprinsã între intrarea în vigoare a hotãrârii Guvernului de retragere a recunoaşterii de utilitate publicã a unei amenajãri de îmbunãtãţiri funciare sau unei pãrţi de amenajare de îmbunãtãţiri funciare şi pânã la finalizarea uneia dintre mãsurile prevãzute la alin. (2) lit. a)-c), Administraţia asigurã exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile acelei amenajãri sau pãrţi de amenajare, finanţarea acestor activitãţi efectuându-se în condiţiile prezentei legi."
18. La articolul 39, literele c)-e) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"c) inventariazã anual amenajãrile de irigaţii, cu evidenţierea distinctã a celor funcţionale;
d) elaboreazã tarife pentru servicii de îmbunãtãţiri funciare;
e) elaboreazã studii, proiecte, programe de cercetare şi propuneri anuale pentru investiţii în reabilitarea amenajãrilor de îmbunãtãţiri funciare existente sau executã noi amenajãri şi supravegheazã realizarea acestor lucrãri de investiţii, precum şi propuneri de elemente de strategie şi politici sectoriale;".
19. La articolul 39, dupã litera q) se introduc douã noi litere, literele r) şi s), cu urmãtorul cuprins:
"r) organizeazã şi participã la activitãţi de cooperare tehnico-economicã internaţionalã în domeniul îmbunãtãţirilor funciare, al gospodãririi apelor şi protecţiei mediului;
s) verificã şi dispune mãsuri privind organizarea contabilitãţii pentru veniturile proprii şi subvenţiile alocate de la bugetul de stat în completarea acestora, pentru activitatea de irigaţii, şi, separat, pentru alte activitãţi de îmbunãtãţiri funciare."
20. La articolul 40, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) lucrãrile de întreţinere curentã în amenajãrile de îmbunãtãţiri funciare de utilitate publicã, altele decât irigaţiile, care se vor executa de cãtre Administraţie."
21. La articolul 40, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmãtorul cuprins:
"(3) Pânã la transmiterea cãtre organizaţii şi federaţii a infrastructurii de îmbunãtãţiri funciare, Administraţia contracteazã serviciile de exploatare, întreţinere şi reparaţii ale acesteia cu terţii prestatori de servicii."
22. La articolul 41 alineatul (2), literele c) şi e) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"c) echipamentele tehnologice aferente amenajãrilor de îmbunãtãţiri funciare din domeniul public al statului, total de la bugetul de stat;
..........................................................................
e) alte cheltuieli de investiţii, potrivit prevederilor <>art. 46 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile ulterioare, total de la bugetul de stat."
23. La articolul 41 alineatul (3), dupã litera e) se introduc douã noi litere, literele e^1) şi e^2), cu urmãtorul cuprins:
"e^1) sumele încasate din închirierea bunurilor din domeniul privat al statului, aflate în patrimoniul Administraţiei;
e^2) tarifele de trecere pe digurile aflate în administrarea Administraţiei, percepute pentru întreţinerea secţiunii acestora şi a rampelor de acces;".
24. La articolul 41 alineatul (3), dupã litera h) se introduc douã noi litere, literele i) şi j), cu urmãtorul cuprins:
"i) sume rezultate din valorificarea masei ierboase, obţinute în urma lucrãrilor de întreţinere a digurilor şi a reţelei de canale;
j) sume încasate din închirierea unor bunuri, proprietate publicã a statului, aflate în administrarea Administraţiei şi care vor fi aprobate prin hotãrâre a Guvernului."
25. La articolul 41 alineatul (4), dupã litera a) a se introduce o nouã literã, litera a^1), cu urmãtorul cuprins:
"a^1) lucrãrilor de întreţinere şi reparaţii de natura investiţiilor la prizele de apã pentru irigaţii, dragarea/decolmatarea şenalelor, andocarea şi reparaţiile specifice staţiilor de pompare plutitoare, reparaţiile accidentale, intervenţiile pentru înlãturarea efectelor calamitãţilor naturale asupra infrastructurii de irigaţii, total de la bugetul de stat;".
26. La articolul 41 alineatul (4), literele e) şi i) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"e) protecţiei mediului, prin lucrãri de îmbunãtãţiri funciare şi monitorizarea efectelor acestor lucrãri, inclusiv lucrãri de amenajamente silvice, total de la bugetul de stat;
...........................................................................
i) salarizãrii personalului prevãzut în statele de funcţii ale unitãţii centrale, ale sucursalelor teritoriale şi unitãţilor de administrare ale Administraţiei, altor cheltuieli de personal, precum şi cheltuielilor curente necesare funcţionãrii acestora, parţial de la bugetul de stat;".
27. La articolul 43, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmãtorul cuprins:
"(3) În primii 5 ani de la înfiinţare, Administraţia va efectua reevaluarea imobilizãrilor corporale preluate, prevãzute la alin. (1), cu reflectarea diferenţelor rezultate pe seama conturilor de capital şi rezerve."
28. La articolul 46 alineatul (1), literele a), b) şi d) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"a) 3 specialişti din cadrul ministerului;
b) un specialist desemnat de autoritatea centralã pentru gestionarea finanţelor publice;
............................................................................
d) 2 specialişti recunoscuţi pe plan naţional în domeniul îmbunãtãţirilor funciare."
29. La articolul 49, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(2) Consiliul de administraţie poate conferi prerogative de reprezentare directorilor sucursalelor teritoriale pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu ale acestora şi poate, de asemenea, recurge la experţi pentru studiul şi rezolvarea anumitor probleme tehnice complexe."
30. La articolul 51 alineatul (4), dupã litera i) se introduce o nouã literã, litera i^1), cu urmãtorul cuprins:
"i^1) asigurã organizarea contabilitãţii pentru veniturile proprii şi subvenţiile alocate de la bugetul de stat în completarea acestora, precum şi pentru activitatea de irigaţii şi, separat, pentru alte activitãţi de îmbunãtãţiri funciare;".
31. La articolul 51 alineatul (4), litera j) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"j) deleagã directorilor sucursalelor teritoriale atribuţiile privind angajarea şi concedierea personalului, cu excepţia personalului de conducere şi de reprezentare în relaţiile cu terţii, în limitele stabilite în regulamentul de organizare şi funcţionare;".
32. La articolul 52, dupã alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmãtorul cuprins:
"(5) În vederea atragerii de tineri specialişti, Administraţia poate asigura locuinţe de serviciu personalului propriu în spaţiile existente şi/sau spaţii nou-construite. Fondurile necesare pot fi, dupã caz, alocaţii de la bugetul de stat şi venituri proprii ale Administraţiei."
33. La articolul 53, alineatele (1), (3), (4) şi (5) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"Art. 53. - (1) Administraţia îşi desfãşoarã activitatea la nivel teritorial, prin sucursalele sale teritoriale, şi la nivel de amenajare de îmbunãtãţiri funciare sau grup de amenajãri de îmbunãtãţiri funciare prin unitãţile de administrare din alcãtuirea sucursalelor teritoriale.
..........................................................................
(3) Sucursalele teritoriale şi unitãţile de administrare exploateazã, întreţin, reparã şi administreazã amenajãrile de îmbunãtãţiri funciare şi desfãşoarã activitãţi de îmbunãtãţiri funciare în cadrul unei zone delimitate, pe baza structurii funcţionale a amenajãrilor sau grupurilor de amenajãri pe care acestea le administreazã.
(4) Numãrul sucursalelor, competenţa teritorialã a acestora şi relaţiile funcţionale cu Administraţia se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei.
(5) Directorii sucursalelor Administraţiei sunt angajaţi în condiţiile legii şi sunt numiţi în funcţie prin decizie a directorului general, cu aprobarea consiliului de administraţie. Atribuţiile directorilor de sucursalã se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei şi prin contractele individuale de muncã."
34. La articolul 55, litera b) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"b) pe bazã de contracte de prestãri de servicii pentru un sezon de irigaţii, denumite în continuare contracte sezoniere;".
35. La articolul 55, dupã litera b) se introduce o nouã literã, litera c), cu urmãtorul cuprins:
"c) pe bazã de contracte de prestãri de servicii în amenajãrile de irigaţii sau pãrţi de amenajãri de irigaţii a cãror infrastructurã nu s-a transmis organizaţiilor, conform legii."
36. Articolul 56 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 56. - (1) Contractul multianual se încheie de furnizorul de apã cu organizaţii sau federaţii pentru o perioadã de 5 ani, cu obligaţia ca în fiecare an beneficiarul sã plãteascã contribuţia proprie la tariful anual.
(2) Conform contractului sezonier, beneficiarul plãteşte un tarif sezonier pentru irigaţii."
37. Articolul 59 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 59. - Structura tarifului anual, a tarifului pentru livrarea apei pentru irigaţii şi a tarifului sezonier, modalitatea de ajustare periodicã a acestora, termenul de aducere la cunoştinţa beneficiarilor a cuantumului acestor tarife, termenul de încheiere a contractelor multianuale şi termenul de platã de cãtre beneficiari a tarifului anual se stabilesc prin normele metodologice privind calculul şi plata tarifelor pentru serviciile de îmbunãtãţiri funciare, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltãrii rurale, cu avizul Ministerului Economiei şi Finanţelor."
38. La articolul 60, alineatul (2) va avea urmãtorul cuprins:
"(2) Beneficiarul al cãrui contract multianual a fost reziliat în condiţiile alin. (1) poate solicita încheierea unui nou contract multianual în anii urmãtori, cu condiţia achitãrii oricãror sume restante datorate Administraţiei."
39. Articolul 61 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 61. - (1) Beneficiarii pot reînnoi contractul multianual, cu condiţia notificãrii Administraţiei pânã la data de 31 iulie a anului în care contractul expirã.
(2) Administraţia încheie noi contracte multianuale sau le reînnoieşte pe cele în vigoare numai dacã cererea de prestãri de servicii, ce face obiectul contractelor multianuale, implicã irigarea a cel puţin 20% din suprafaţa deservitã de punctele de livrare a apei pentru irigaţii, precum şi din suprafaţa întregii amenajãri sau a pãrţii de amenajare aflate în administrarea sa."
40. La articolul 62, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 62. - (1) Tariful de livrare a apei pentru irigaţii se calculeazã pe unitatea de volum de apã livratã de furnizor la punctul de livrare a apei pentru irigaţii. Tariful de livrare a apei pentru irigaţii cuprinde cheltuieli fixe şi cheltuieli variabile pentru sezonul de irigaţii."
41. La articolul 62, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmãtorul cuprins:
"(3) Tariful de livrare a apei pentru irigaţii din orezãrii se calculeazã conform prevederilor alin. (2), la care se adaugã costurile de evacuare a apei din orezãrie."
42. La articolul 63, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 63. - (1) Administraţia elaboreazã propunerile de tarife anuale şi de tarife de livrare a apei pentru irigaţii, pe care le supune aprobãrii consiliului de administraţie. Pânã la transmiterea cãtre organizaţii şi federaţii a infrastructurii din sistemele de irigaţii, Administraţia calculeazã tarife pentru serviciile de exploatare, întreţinere şi reparaţii ale acestei infrastructuri, pe care le supune aprobãrii consiliului de administraţie."
43. La articolul 63, dupã alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmãtorul cuprins:
"(1^1) Tarifele pentru serviciile de exploatare, întreţinere şi reparaţii ale infrastructurii din sistemele de irigaţii din administrarea Administraţiei, care nu au fost transmise la organizaţii şi federaţii, nu se cuprind în contractele multianuale."
44. La articolul 64, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(2) Beneficiarul care a încheiat un contract sezonier achitã cãtre Administraţie un tarif sezonier în funcţie de volumul de apã consumat, conform condiţiilor contractuale, care pot prevedea ca plata sã se efectueze anterior livrãrii apei."
45. Articolul 65 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 65. - Administraţia poate percepe tarife beneficiarilor sistemelor şi amenajãrilor de desecare şi drenaj şi ai lucrãrilor de apãrare împotriva inundaţiilor şi de combatere a eroziunii solului aflate în administrarea sa. Tarifele se calculeazã separat pentru fiecare amenajare sau lucrare, pe baza costurilor fixe şi a costurilor variabile, dupã caz, de exploatare, întreţinere şi reparaţii ale acelei amenajãri sau lucrãri."
46. La articolul 67 alineatul (1), litera c) şi alineatele (2) şi (3) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"c) achitarea cãtre furnizorul de energie electricã a costului energiei electrice, a penalitãţilor facturate de cãtre furnizorul de energie electricã şi decontarea cheltuielilor cu energia termicã de pompare a apei pentru irigaţii prin punctele de livrare a apei prevãzute în contractul multianual.
(2) Subvenţiile pentru sezonul de irigaţii al fiecãrui an se acordã numai organizaţiilor şi federaţiilor care au achitat contribuţiile proprii la tarifele anuale pânã la data de 30 noiembrie a anului anterior. Organizaţiile şi federaţiile nou constituite dupã aceastã datã pot beneficia de subvenţii dacã achitã contribuţia proprie la tarifele anuale, în termen de 30 de zile de la data înfiinţãrii.
(3) Subvenţiile de la bugetul de stat pentru îndeplinirea obligaţiilor de platã ale organizaţiilor şi federaţiilor, prevãzute la alin. (1) lit. a) şi b), se acordã la cererea acestora şi se repartizeazã Administraţiei sau altui furnizor de apã pentru irigaţii, eşalonat, pe baza recepţiei serviciilor prevãzute în contractul multianual."
47. La articolul 67, dupã alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmãtorul cuprins:
"(3^1) La cererea organizaţiilor şi federaţiilor, subvenţiile se pot aloca în avans pe baza necesarului estimat pentru fiecare dintre activitãţile prevãzute la alin. (1) lit. b) şi c)."
48. La articolul 68, dupã alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmãtorul cuprins:
"(4) Modul de alocare şi acordare a subvenţiilor de la bugetul de stat pentru acoperirea unor categorii de cheltuieli necesare desfãşurãrii activitãţilor de îmbunãtãţiri funciare se stabileşte prin norme metodologice care se aprobã prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltãrii rurale."
49. Articolul 69 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 69. - Pentru realizarea de noi amenajãri sau lucrãri de irigaţii ori pentru reabilitarea celor existente, beneficiarii pot primi subvenţii de la bugetul de stat sau alte fonduri publice, care sã acopere total ori parţial cheltuielile efectuate cu realizarea acestora."
50. La articolul 70, alineatul (2) se abrogã.
51. La articolul 73, literele d), n) şi o) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"d) atestã persoanele fizice şi juridice care îşi manifestã intenţia de a desfãşura activitãţi de îmbunãtãţiri funciare, studii, proiectare, executare de lucrãri şi servicii şi/sau de fabricare şi utilizare a instalaţiilor şi echipamentelor specifice acestor activitãţi, potrivit normelor metodologice care se aprobã prin ordin al ministrului;
.............................................................................
n) aprobã reabilitarea şi modernizarea amenajãrilor de îmbunãtãţiri funciare existente şi execuţia de noi amenajãri, la propunerea Administraţiei, a organizaţiilor şi a federaţiilor;
o) aplicã mãsurile prevãzute la art. 38 alin. (2) lit. b) şi c) prin Agenţia Domeniilor Statului, iar cele prevãzute la lit. a), d) şi e) şi la art. 38 alin. (3) prin Administraţie."
52. La articolul 75, litera c) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"c) avizeazã înfiinţarea organizaţiilor şi federaţiilor, inclusiv teritoriile propuse ale acestora, pe baza referatului tehnic întocmit de Administraţie;".
53. La articolul 81, dupã litera d) se introduce o nouã literã, litera e), cu urmãtorul cuprins:
"e) distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuinţare a lucrãrilor de îmbunãtãţiri funciare ori împiedicarea luãrii mãsurilor de conservare a unor astfel de lucrãri, precum şi înlãturarea acestor mãsuri, constituie infracţiunea de distrugere şi se pedepseşte potrivit prevederilor Codului penal."
54. La articolul 82 alineatul (1), literele d-g) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"d) executarea de construcţii ori înfiinţarea de plantaţii în zona de protecţie din cadrul amenajãrilor de îmbunãtãţiri funciare, fãrã avizul şi acordul prealabil al Administraţiei, al organizaţiilor sau federaţiilor ori, dupã caz, al persoanelor juridice sau fizice care exploateazã aceste lucrãri;
e) tãierea arborilor, arbuştilor şi a puieţilor din perdelele şi plantaţiile forestiere de protecţie antierozionalã, cu încãlcarea normelor silvice, precum şi pãşunatul pe diguri, baraje şi plantaţii silvice antierozionale;
f) poluarea zonei amenajãrilor de îmbunãtãţiri funciare şi a spaţiilor tehnice aferente, a zonei de protecţie a lucrãrilor sau a terenurilor din cadrul amenajãrilor de îmbunãtãţiri funciare, evacuarea apelor pluviale, menajere şi din activitatea industrialã în canalele din amenajãrile de îmbunãtãţiri funciare, precum şi circulaţia cu autovehiculele pe diguri şi baraje, fãrã acordul prealabil al Administraţiei;
g) executarea de construcţii ori modificarea sau extinderea construcţiilor în amenajãrile de îmbunãtãţiri funciare, fãrã avizul şi acordul prealabil al Administraţiei, al organizaţiilor sau federaţiilor ori al proprietarului acestor amenajãri sau cu încãlcarea condiţiilor prevãzute în acord;"
55. La articolul 82 alineatul (1), dupã litera i) se introduc douã noi litere, literele j) şi k), cu urmãtorul cuprins:
"j) deversarea apelor uzate şi menajere, ale reţelelor de canalizare ale localitãţilor sau ale obiectivelor industriale, ale persoanelor fizice sau juridice, în infrastructura de îmbunãtãţiri funciare, cu nerespectarea condiţiilor stabilite de administratorul acesteia;
k) efectuarea de sãpãturi, gropi de împrumut sau şanţuri în baraje, diguri ori în zonele de protecţie a acestor lucrãri, precum şi extragerea pãmântului sau a altor materiale din lucrãrile de apãrare, fãrã acordul prealabil al Administraţiei."
56. La articolul 82 alineatul (2), literele a)-d) vor avea urmãtorul cuprins:
"a) cele prevãzute la lit. c) şi d), cu amendã de la 700 lei la 1.500 lei;
b) cele prevãzute la lit. a), cu amendã de la 1.500 lei la 3.000 lei;
c) cele prevãzute la lit. b), e) şi f), cu amendã de la 3.000 lei la 7.000 lei;
d) cele prevãzute la lit. g)-k), cu amendã de la 7.000 lei la 15.000 lei."
57. La articolul 82, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmãtorul cuprins:
"(2^1) Sancţiunile contravenţionale prevãzute la alin. (2) se aplicã şi persoanelor juridice; în acest caz limitele minime şi maxime ale amenzilor se majoreazã cu 100%."
58. La articolul 82, dupã alineatul (3) se introduc douã noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu urmãtorul cuprins:
"(4) O cotã de 75% din cuantumul amenzilor contravenţionale aplicate şi încasate în temeiul prezentei legi rãmâne la dispoziţia Administraţiei şi se repartizeazã astfel:
a) 60% pentru Fondul "Îmbunãtãţiri Funciare";
b) 40% în scopul creãrii unui fond de stimulare a personalului.
(5) Metodologia de acordare a stimulentelor pentru personalul propriu se aprobã prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltãrii rurale."
59. Articolul 86 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 86. - În primii 3 ani de la înfiinţare Administraţia va contracta achiziţia de servicii de întreţinere şi reparaţii cu SNIF, prin negociere cu o singurã sursã, potrivit legii. În cazurile în care SNIF nu poate presta aceste servicii, Administraţia va atribui contractele de prestãri de servicii unor terţi furnizori, în condiţiile art. 40 alin. (1). Lista lucrãrilor de întreţinere curentã în amenajãrile de îmbunãtãţiri funciare de utilitate publicã, altele decât irigaţiile, care se executã de cãtre Administraţie cu personalul propriu, se aprobã prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltãrii rurale.
(2) Dupã expirarea perioadei de 3 ani de încredinţare directã cãtre SNIF, Administraţia va contracta lucrãrile de exploatare, întreţinere şi reparaţii ale infrastructurii din amenajãrile interioare de irigaţii care nu se aflã pe teritoriul unei organizaţii sau federaţii, cu terţi prestatori de servicii."
60. Articolul 89 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 89. - Pânã la data de 31 decembrie 2009, Administraţia se reorganizeazã şi va avea în structurã filiale teritoriale cu personalitate juridicã, ce au în subordine unitãţi de administrare la nivelul amenajãrilor de îmbunãtãţiri funciare sau al grupurilor de amenajãri de îmbunãtãţiri funciare."
61. Articolele 93 şi 94 se abrogã.
62. Articolul 95 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 95. - La 2 ani de la data înfiinţãrii Administraţiei, <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 23/2000 privind înfiinţarea Societãţii Naţionale "Îmbunãtãţiri Funciare" - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome a Îmbunãtãţirilor Funciare, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 440/2001 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se abrogã. Dupã aceastã datã, SNIF va fi supusã procedurii de privatizare, în conformitate cu planul de reorganizare globalã a SNIF, aprobat prin hotãrâre a Guvernului."
63. La anexa nr. 1, înţelesul celui de-al treilea termen, "Amenajare de desecare şi drenaj", va fi urmãtorul:
"Amenajare de desecare şi drenaj - o reţea la scarã mare de structuri, pompe, canale şi conducte, care poate fi folositã pentru a transporta apa de la unul sau mai multe sisteme de desecare şi drenaj cãtre un curs natural de apã sau emisar şi care cuprinde terenul, clãdirile, drumurile de acces şi infrastructura aferente, necesare pentru a exploata, întreţine şi repara amenajarea şi sistemele componente."
64. La anexa nr. 1, înţelesul celui de-al şaptelea termen, "Beneficiari", va fi urmãtorul:
"Beneficiari - orice persoanã fizicã sau juridicã deţinãtoare de teren situat în cadrul unei amenajãri de îmbunãtãţiri funciare şi care beneficiazã de servicii de îmbunãtãţiri funciare. În cazul amenajãrilor de irigaţii, beneficiarii sunt organizaţiile şi federaţiile care au încheiat cu Administraţia sau cu alţi furnizori de apã pentru irigaţii un contract multianual, precum şi ceilalţi proprietari de teren sau persoane care deţin teren în administrare ori în folosinţã potrivit legii şi care au încheiat cu furnizorii de apã pentru irigaţii un contract sezonier şi, dupã caz, un contract de prestãri de servicii."
65. La anexa nr. 1, dupã cel de-al douãzecilea termen, "Sistem de irigaţii", se introduce un nou termen, "Sezon de irigaţii al fiecãrui an", cu urmãtorul cuprins:
"Sezon de irigaţii al fiecãrui an - perioada de timp cuprinsã între data de 1 octombrie a anului curent şi data de 30 septembrie a anului urmãtor."
ART. II
În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Societatea Naţionalã "Îmbunãtãţiri Funciare" - S.A. şi Administraţia Naţionalã a Îmbunãtãţirilor Funciare vor proceda la încheierea unui protocol de modificare a protocolului de predare-preluare iniţial, prevãzut la <>art. 44 din Legea îmbunãtãţirilor funciare nr. 138/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare. Transferul bunurilor între pãrţi se va face respectându-se metodologia de punere în aplicare a protocolului de predare-preluare iniţial şi se va aproba prin hotãrâre a Guvernului.
ART. III
<>Legea îmbunãtãţirilor funciare nr. 138/2004 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 369 din 28 aprilie 2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi cu modificãrile şi completãrile aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouã numerotare.

Aceastã lege a fost adoptatã de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicatã.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
BOGDAN OLTEANU

PREŞEDINTELE SENATULUI,
NICOLAE VĂCĂROIU

Bucureşti, 2 octombrie 2008.
Nr. 167.

-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016