Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 16 din 9 ianuarie 2007  privind organizarea si exercitarea profesiei de geodez    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

LEGE nr. 16 din 9 ianuarie 2007 privind organizarea si exercitarea profesiei de geodez

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 19 ianuarie 2007

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Prezenta lege reglementeazã modul de exercitare a profesiei de geodez şi constituirea Ordinului Geodezilor din România, în conformitate cu <>art. 63 alin. (2) din Legea cadastrului şi a publicitãţii imobiliare nr. 7/1996 , republicatã, denumit în continuare Ordin, ca formã de organizare profesionalã, independentã, autonomã, apoliticã, nonprofit şi de interes public.
ART. 2
(1) Profesia de geodez poate fi exercitatã de specialişti cu diplomã de studii superioare de lungã sau de scurtã duratã din domeniul geodeziei, recunoscutã de statul român, precum şi de cetãţenii români care au obţinut un astfel de document într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, denumiţi în continuare geodezi.
(2) Profesia de geodez poate fi exercitatã şi de absolvenţi cu studii postliceale de specialitate sau de cursuri de specializare profesionalã în domeniul geodeziei, care au dobândit nivelul necesar de cunoştinţe, deşi nu sunt respectate condiţiile prevãzute la alin. (1). Aceste persoane trebuie sã aibã o experienţã profesionalã de minimum 7 ani şi sã promoveze un examen standard de absolvire de nivel universitar, echivalent cu examenele de absolvire corespunzãtoare studiilor prevãzute la alin. (1).
ART. 3
(1) Profesia de geodez poate fi exercitatã şi de cetãţenii statelor membre ale Uniunii Europene, de cetãţenii statelor membre ale Spaţiului Economic European şi de cetãţenii Confederaţiei Elveţiene, titulari ai unui document de calificare în profesia de geodez, eliberat în unul dintre aceste state.
(2) Cetãţenii statelor membre ale Uniunii Europene, cetãţenii statelor membre ale Spaţiului Economic European şi cetãţenii Confederaţiei Elveţiene au dreptul la utilizarea titlului lor legal academic şi, unde este cazul, la abrevierea folositã în statul de provenienţã, în limba acelui stat.
(3) Prin hotãrâre a Guvernului se stabilesc condiţiile prin care se recunoaşte titlul de geodez pentru cetãţenii statelor membre ale Uniunii Europene, cetãţenii statelor membre ale Spaţiului Economic European şi cetãţenii Confederaţiei Elveţiene, precum şi procedura necesarã în aceste cazuri.
ART. 4
Activitatea geodezului reprezintã un serviciu de interes public cu implicaţii tehnice, economice, sociale, juridice şi are statutul unei funcţii autonome exercitate în cadrul unei profesii liberale.
ART. 5
(1) Geodezul este un specialist pregãtit în efectuarea lucrãrilor de geodezie, topografie, fotogrammetrie, teledetecţie, cadastru, cartografie şi sisteme informaţionale geografice, potrivit reglementãrilor legale în materie.
(2) În exerciţiul profesiei sale liberale, geodezul realizeazã, în nume propriu şi sub rãspundere personalã, lucrãri publice sau private, precum şi documentaţiile corespunzãtoare rezultate în cadrul specializãrilor menţionate la alin. (1), care nu pot fi recunoscute legal decât dacã sunt realizate de un geodez cu drept de semnãturã.
(3) Practica geodeziei este o activitate complexã şi de furnizare de servicii, care se realizeazã prin proiecte, studii, teme şi programe de cercetare, documentaţii, lucrãri tehnice, relevee şi alte asemenea activitãţi.

CAP. II
Exercitarea profesiei de geodez

SECŢIUNEA 1
Dobândirea şi exercitarea dreptului de semnãturã

ART. 6
Exercitarea profesiei de geodez se face atât în sectorul privat, cât şi în sectorul public, conform prevederilor legale.
ART. 7
(1) Dreptul de semnãturã implicã asumarea de cãtre persoana care îl exercitã a întregii responsabilitãţi profesionale faţã de beneficiar şi de autoritãţile publice cu privire la realizarea proiectelor şi lucrãrilor de specialitate, cu respectarea legislaţiei în domeniu.
(2) Dreptul de semnãturã se exercitã olograf, însoţit de aplicarea ştampilei care cuprinde numele, prenumele şi numãrul de înregistrare în Registrul naţional al geodezilor.
(3) Lucrãrile colective vor fi însoţite de lista geodezilor care au contribuit la elaborarea lor.
(4) Exercitarea dreptului de semnãturã implicã independenţa în luarea deciziilor cu caracter profesional.
ART. 8
(1) Geodezul dobândeşte drept de semnãturã, acordat de Ordin, dacã îndeplineşte condiţiile de onorabilitate şi de stagiu profesional. Dobândirea dreptului de semnãturã atrage obligatoriu înscrierea acestuia în Registrul naţional al geodezilor.
(2) Condiţia de onorabilitate prevãzutã la alin. (1) se considerã a fi îndeplinitã dacã:
a) geodezului solicitant al dreptului de semnãturã nu i-a fost interzisã, definitiv sau temporar, exercitarea profesiei prin hotãrâre judecãtoreascã definitivã, ca pedeapsã complementarã pentru sãvârşirea unei infracţiuni în legãturã cu exercitarea profesiei;
b) geodezul solicitant al dreptului de semnãturã nu a sãvârşit abateri disciplinare care au fost sancţionate de Ordin cu retragerea definitivã a dreptului de semnãturã, potrivit prezentei legi;
c) geodezului solicitant al dreptului de semnãturã nu i-a fost retras certificatul de autorizare eliberat de Agenţia Naţionalã de Cadastru şi Publicitate Imobiliarã, în condiţiile <>Legii nr. 7/1996 , republicatã.
(3) Pentru dobândirea dreptului de semnãturã solicitantul va depune un dosar cuprinzând cererea adresatã Ordinului, însoţitã de copia diplomei la care se face referire la art. 2, respectiv la art. 3, cazierul judiciar şi dovada efectuãrii stagiului profesional, împreunã cu portofoliul cuprinzând lucrãrile la care solicitantul a colaborat în perioada de stagiu.
(4) Procedura de acordare a dreptului de semnãturã trebuie finalizatã în termen de maximum 3 luni de la data depunerii dosarului complet de cãtre solicitant.
(5) Înscrierea în Registrul naţional al geodezilor se face dupã avizarea listei cu persoanele care au dobândit drept de semnãturã, de cãtre Agenţia Naţionalã de Cadastru şi Publicitate Imobiliarã.
ART. 9
(1) Cetãţenii unui stat membru al Uniunii Europene, cetãţenii statelor membre ale Spaţiului Economic European şi cetãţenii Confederaţiei Elveţiene, care solicitã stabilirea în România şi îndeplinesc condiţiile prevãzute la art. 3 şi 5 referitoare la deţinerea titlului de geodez, vor dobândi drept de semnãturã în aceleaşi condiţii cu cetãţenii români, cu respectarea prevederilor art. 8.
(2) Ordinul va pune la dispoziţia persoanelor interesate informaţii privind legislaţia naţionalã specificã şi Codul deontologic al profesiei de geodez.
ART. 10
Condiţiile în care geodezii cetãţeni ai altor state în afara celor la care se face referire la art. 3 pot dobândi drept de semnãturã în România şi pot cere înscrierea în Registrul naţional al geodezilor vor fi stabilite, în condiţii de reciprocitate, prin convenţii încheiate de statul român cu statele respective.
ART. 11
(1) În vederea dobândirii dreptului de semnãturã geodezul absolvent îşi poate desfãşura activitatea profesionalã ca stagiar pe o perioadã de 2 ani, în condiţiile legii, sub îndrumarea unui geodez cu drept de semnãturã.
(2) Dupã împlinirea perioadei de stagiu prevãzute la alin. (1), geodezii stagiari pot primi drept de semnãturã în condiţiile art. 8.
(3) Pentru absolvenţii de geodezie cu diplomã de master durata stagiului profesional se reduce cu un an.
(4) Geodezii cu diplomã de doctor în specializãrile prevãzute la art. 5 alin. (1) nu efectueazã stagiul profesional.
ART. 12
Exercitarea dreptului de semnãturã, potrivit prezentei legi, este incompatibilã cu situaţiile în care geodezul îndeplineşte, pentru acelaşi proiect, funcţia de verificator, de expert sau de consilier în cadrul administraţiei publice implicate în procesul de avizare, recepţie sau de autorizare.
ART. 13
(1) Nerespectarea prevederilor art. 12 atrage ridicarea dreptului de semnãturã.
(2) Constituie infracţiune şi se sancţioneazã potrivit art. 365*) din Codul penal exercitarea dreptului de semnãturã fãrã îndeplinirea condiţiilor prevãzute de prezenta lege.
-----------
*) <>Art. 365 din Legea nr. 301/2004 - Codul penal, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 575 din 29 iunie 2004.

SECŢIUNEA a 2-a
Modalitãţi de exercitare a profesiei de geodez

ART. 14
(1) Dreptul de semnãturã se poate exercita în cadrul birourilor individuale, birourilor asociate, societãţilor comerciale sau al altor forme de asociere constituite conform legii.
(2) Profesia de geodez poate fi exercitatã în cadrul unor birouri individuale sau al unor societãţi comerciale în care funcţioneazã unul sau mai mulţi geodezi cu drept de semnãturã.
(3) Indiferent de modalitatea de exercitare a profesiei, geodezii cu drept de semnãturã pot angaja salariaţi, conform prevederilor legale.
ART. 15
(1) Forma de exercitare a profesiei se declarã de cãtre geodez şi se înregistreazã la Ordin.
(2) Birourile individuale se pot asocia prin contract de asociere.
(3) Raporturile contractuale se stabilesc între biroul individual şi beneficiar sau, în cazul birourilor asociate, aceste raporturi se stabilesc între unul dintre birourile individuale implicate şi beneficiar.

SECŢIUNEA a 3-a
Drepturile şi obligaţiile geodezilor cu drept de semnãturã

ART. 16
Geodezul autorizat cu drept de semnãturã are urmãtoarele drepturi:
a) sã elaboreze, sã semneze şi sã ştampileze documentele prevãzute la art. 5 alin. (3);
b) sã beneficieze, pentru serviciile prestate în relaţiile contractuale ce se stabilesc cu beneficiarul, de un onorariu negociat în mod liber cu acesta;
c) sã introducã în contractul încheiat cu beneficiarul clauze privind protecţia dreptului de autor.
ART. 17
Geodezul autorizat cu drept de semnãturã are urmãtoarele obligaţii:
a) sã cunoascã şi sã respecte reglementãrile legale în vigoare referitoare la exercitarea profesiei de geodez;
b) sã respecte Codul deontologic al profesiei de geodez şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ordinului şi de exercitare a profesiei de geodez;
c) sã facã cunoscutã beneficiarului obligaţia de a obţine şi de a respecta avizele, acordurile şi autorizaţiile necesare, prevãzute de lege;
d) sã se preocupe de perfecţionarea calificãrii profesionale;
e) sã îşi asume, prin exercitarea dreptului de semnãturã, întreaga responsabilitate profesionalã faţã de beneficiar şi autoritãţi, pentru realizarea sau verificarea lucrãrilor, manifestând conştiinciozitate şi probitate profesionalã;
f) sã serveascã interesele beneficiarului în acord cu interesul public şi numai dacã acestea nu încalcã prevederile, procedurile şi reglementãrile legale.

SECŢIUNEA a 4-a
Suspendarea şi încetarea calitãţii de membru al Ordinului.
Radierea din Registrul naţional al geodezilor

ART. 18
(1) Calitatea de membru al Ordinului se suspendã:
a) temporar, la cererea persoanei înscrise;
b) pe perioada în care geodezul are calitatea de funcţionar public sau de personal contractual în cadrul unei autoritãţi publice;
c) dupã 6 luni, în caz de neplatã fãrã justificare a cotizaţiilor din anul precedent cãtre Ordin, pânã la achitarea lor integralã;
d) cu titlu de sancţiune disciplinarã, pe toatã durata sancţiunii.
(2) Suspendarea calitãţii de membru al Ordinului atrage şi suspendarea dreptului de semnãturã pe durata existenţei cauzei de suspendare.
ART. 19
(1) Calitatea de membru al Ordinului înceteazã:
a) prin renunţarea scrisã la exerciţiul dreptului de semnãturã;
b) dacã persoana înscrisã a fost condamnatã definitiv pentru o faptã prevãzutã de lege, în legãturã directã cu exercitarea dreptului de semnãturã, sau dacã i s-a aplicat pedeapsa complementarã a interdicţiei exercitãrii profesiei, printr-o hotãrâre judecãtoreascã definitivã.
(2) Încetarea calitãţii de membru atrage pierderea dreptului de semnãturã şi radierea din Registrul naţional al geodezilor.

CAP. III
Ordinul Geodezilor din România

SECŢIUNEA 1
Atribuţiile şi organizarea Ordinului

ART. 20
(1) Ordinul se înfiinţeazã în condiţiile legii ca organizaţie profesionalã, nonprofit, cu personalitate juridicã de drept privat, apoliticã, de interes public, cu patrimoniu şi buget proprii, autonomã şi independentã. Ordinul are rolul de a reprezenta şi ocroti, la nivel naţional şi internaţional, interesele profesiei de geodez.
(2) Ordinul are sediul central în municipiul Bucureşti şi este organizat cu filiale în teritoriu. Activitatea lui se finanţeazã din taxe de înscriere, cotizaţii anuale ale membrilor, fonduri rezultate din manifestãri ştiinţifice, economice şi drepturi editoriale specifice pe care le desfãşoarã, precum şi din donaţii legale, sponsorizãri sau alte surse, în condiţiile legii.
(3) Din Ordin fac parte geodezii cu drept de semnãturã.
(4) Prezenta lege nu limiteazã dreptul de liberã asociere a geodezilor la alte forme de asociere profesionalã.
(5) Ordinul are obligaţia de a publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ordinului şi de exercitare a profesiei de geodez, Codul deontologic al profesiei de geodez şi, anual, Registrul naţional al geodezilor.
ART. 21
(1) Ordinul are urmãtoarele atribuţii:
a) protejeazã şi promoveazã calitatea serviciilor efectuate;
b) urmãreşte exercitarea competentã şi calificatã a profesiei de geodez în respectul codului deontologic al acesteia;
c) propune Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliarã reglementãri normative specifice, în vederea promovãrii lor;
d) reprezintã interesele membrilor sãi în faţa beneficiarilor, autoritãţilor publice şi în faţa organismelor patronale interne şi internaţionale, precum şi în organismele profesionale interne şi internaţionale;
e) acordã geodezilor dreptul de semnãturã şi gestioneazã Registrul naţional al geodezilor.
(2) Ordinul este singura asociaţie profesionalã care acordã dreptul de semnãturã, în condiţiile art. 8.
ART. 22
Drepturile şi obligaţiile membrilor Ordinului se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ordinului şi de exercitare a profesiei de geodez.
ART. 23
(1) Forurile de conducere ale Ordinului sunt:
a) Conferinţa naţionalã;
b) Consiliul naţional;
c) Colegiul director;
d) preşedintele Ordinului.
(2) Persoanele alese în Consiliul naţional, în Colegiul director sau ca preşedinte al Ordinului au un mandat de 4 ani. Ele nu pot exercita mai mult de douã mandate consecutive în aceeaşi funcţie.
ART. 24
(1) Conferinţa naţionalã a Ordinului se convoacã din 2 în 2 ani.
(2) Conferinţa naţionalã a Ordinului este constituitã din membri delegaţi ai filialelor teritoriale, cu drept de reprezentare proporţionalã. Filiala teritorialã va asigura participarea la Conferinţa naţionalã a Ordinului cel puţin a unui reprezentant al fiecãrui judeţ cuprins în filialã.
ART. 25
(1) Conferinţa naţionalã a Ordinului are urmãtoarele atribuţii:
a) adoptã şi modificã Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ordinului şi de exercitare a profesiei de geodez, Codul deontologic al profesiei de geodez şi regulamentul-cadru pentru filialele teritoriale, cu avizul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliarã;
b) adoptã organizarea aparatului administrativ al Ordinului;
c) alege şi revocã preşedintele Ordinului;
d) alege şi revocã membrii Consiliului naţional al Ordinului;
e) alege membrii comisiei de cenzori şi membrii comisiei de disciplinã la nivel naţional;
f) adoptã hotãrâri cu privire la toate problemele aflate pe ordinea de zi stabilitã în convocare;
g) aprobã valoarea cotizaţiilor anuale unice pentru membrii Ordinului.
(2) Conferinţa naţionalã a Ordinului este legal constituitã la prima convocare în prezenţa a cel puţin douã treimi din numãrul delegaţilor, iar hotãrârile se adoptã cu votul majoritãţii membrilor prezenţi. Dacã la prima convocare condiţia de prezenţã nu este îndeplinitã, la a doua convocare, ce va avea loc dupã cel puţin 14 zile calendaristice, Conferinţa naţionalã este legal constituitã în prezenţa majoritãţii delegaţilor şi adoptã hotãrâri cu votul majoritãţii membrilor prezenţi.
ART. 26
(1) Între reuniunile Conferinţei naţionale a Ordinului, activitatea acestuia va fi coordonatã de Consiliul naţional.
(2) Componenţa Consiliului naţional al Ordinului va asigura reprezentativitatea proporţionalã a membrilor filialelor teritoriale.
(3) Fiecare filialã teritorialã stabileşte prin hotãrâre proprie candidaţii propuşi pentru Consiliul naţional al Ordinului.
ART. 27
(1) Preşedintele Ordinului reprezintã Ordinul în relaţiile sale cu alte persoane fizice şi juridice sau cu autoritãţi din România şi din strãinãtate, putând sã încheie, în numele Ordinului, convenţii şi contracte. De asemenea, preşedintele conduce lucrãrile Conferinţei naţionale a Ordinului şi ordonanţeazã cheltuielile bugetare ale Ordinului.
(2) Ordinul are 2 vicepreşedinţi aleşi de Consiliul naţional al Ordinului dintre membrii sãi, cu votul majoritãţii membrilor.
(3) Vicepreşedinţii Ordinului sunt înlocuitori de drept ai preşedintelui, în ordinea şi în situaţiile stabilite de Conferinţa naţionalã a Ordinului.
ART. 28
(1) Activitatea curentã a Ordinului este coordonatã de Colegiul director al Ordinului.
(2) Colegiul director al Ordinului este ales cu votul majoritãţii membrilor Consiliului naţional.
(3) Din Colegiul director al Ordinului face parte şi un reprezentant al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliarã, numit prin ordin al directorului general al acesteia.
(4) Reprezentantul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliarã participã personal la şedinţele Colegiului director al Ordinului, având drept de vot.
ART. 29
Forurile de conducere, comisiile Ordinului şi conducerea filialelor teritoriale sunt alese prin votul secret al majoritãţii participanţilor cu drept de vot.
ART. 30
Organizarea şi funcţionarea Ordinului şi exercitarea profesiei de geodez vor fi stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ordinului şi de exercitare a profesiei de geodez, aprobat de Conferinţa naţionalã a Ordinului.

SECŢIUNEA a 2-a
Filialele teritoriale ale Ordinului

ART. 31
(1) La nivelul judeţelor cu cel puţin 25 de membri ai Ordinului, precum şi în municipiul Bucureşti, se vor înfiinţa filiale teritoriale prin asocierea membrilor Ordinului domiciliaţi în raza teritorialã a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti.
(2) Dacã într-un judeţ existã un numãr mai mic de 25 de membri ai Ordinului, se vor putea înfiinţa filiale teritoriale prin asocierea membrilor Ordinului cu domiciliile în judeţe limitrofe, pânã când numãrul acestora va ajunge la minimum 25 de membri.
(3) În cadrul unui judeţ sau într-o zonã formatã din douã ori mai multe judeţe limitrofe, precum şi în municipiul Bucureşti, se poate înfiinţa o singurã filialã a Ordinului.
(4) Filialele teritoriale dobândesc personalitate juridicã de drept privat de la data adunãrii generale constitutive a membrilor, ocazie cu care se vor stabili:
a) oraşul de reşedinţã a filialei teritoriale şi sediul acesteia;
b) forurile de conducere ale filialei şi componenţa comisiei de disciplinã.
ART. 32
La înfiinţarea lor filialele teritoriale vor respecta regulamentul-cadru la nivel naţional, aprobat de Conferinţa naţionalã a Ordinului.

SECŢIUNEA a 3-a
Registrul naţional al geodezilor

ART. 33
(1) Pentru centralizarea evidenţei geodezilor membri ai Ordinului din întreaga ţarã se înfiinţeazã Registrul naţional al geodezilor.
(2) Registrul naţional al geodezilor va cuprinde toţi geodezii cu drept de semnãturã.
(3) Înregistrarea în Registrul naţional al geodezilor asigurã dreptul pentru exercitarea profesiei în întreaga ţarã, conform prevederilor prezentei legi.
ART. 34
(1) Ordinul şi filialele sale teritoriale au obligaţia sã furnizeze, la cerere, orice informaţie legatã de datele înregistrate în Registrul naţional al geodezilor.
(2) Registrul naţional al geodezilor va evidenţia şi modalitatea în care persoanele înscrise îşi exercitã profesia.
(3) Ordinul sau filialele acestuia vor elibera, la cererea celui înscris, un certificat care va cuprinde toate datele care îl privesc, înregistrate în Registrul naţional al geodezilor.

SECŢIUNEA a 4-a
Rãspunderea disciplinarã

ART. 35
(1) Membrii Ordinului rãspund disciplinar pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi, a codului deontologic al profesiei, a hotãrârilor proprii adoptate de forurile de conducere ale Ordinului, precum şi pentru orice abateri sãvârşite în legãturã cu exercitarea profesiei sau în afara acesteia, care aduc prejudicii prestigiului profesiei sau Ordinului.
(2) Sancţiunile disciplinare sunt:
a) avertismentul;
b) votul de blam;
c) suspendarea pe o perioadã de 6-12 luni a dreptului de semnãturã, în funcţie de gravitatea faptelor comise;
d) suspendarea pe o perioadã de 12 luni a calitãţii de membru al Ordinului;
e) retragerea dreptului de semnãturã.
(3) Sancţiunile prevãzute la alin. (2) lit. a) şi b) se aplicã de cãtre colegiul director teritorial, la propunerea comisiei teritoriale de disciplinã.
(4) Sancţiunile prevãzute la alin. (2) lit. c), d) şi e) se aplicã de Consiliul naţional al Ordinului, la propunerile comisiilor teritoriale de disciplinã, în baza hotãrârii Comisiei naţionale de disciplinã.
(5) Sancţiunile prevãzute la alin. (2) se pot aplica şi la propunerea reprezentantului Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliarã în Colegiul director al Ordinului.
(6) Împotriva hotãrârii comisiei teritoriale de disciplinã, prin care s-a aplicat una dintre sancţiunile disciplinare prevãzute la alin. (2) lit. a) şi b), se poate formula contestaţie la Comisia naţionalã de disciplinã, în termen de 30 de zile de la data comunicãrii hotãrârii.
(7) Împotriva hotãrârii Comisiei naţionale de disciplinã, prin care s-a aplicat o sancţiune disciplinarã prevãzutã la alin. (2), se poate formula plângere la judecãtoria în a cãrei razã teritorialã se aflã domiciliul petentului, în termen de 30 de zile de la data comunicãrii hotãrârii. Hotãrârea instanţei de judecatã care s-a pronunţat asupra plângerii se poate ataca cu recurs.
(8) În condiţiile neînceperii procedurii de judecare a abaterilor, aplicarea sancţiunilor se prescrie în termen de 2 ani de la sãvârşirea lor.
ART. 36
(1) Comisiile de disciplinã ale Ordinului sunt organe cu activitate jurisdicţionalã şi se organizeazã la nivel naţional şi teritorial pentru fiecare filialã.
(2) Comisiile de disciplinã sunt alcãtuite din 5 geodezi autorizaţi cu drept de semnãturã, cu minimum 10 ani de stagiu profesional şi se aleg din 4 în 4 ani prin vot secret de Conferinţa naţionalã a Ordinului, respectiv de conferinţele filialelor teritoriale.
(3) Comisia de disciplinã alege un preşedinte din rândul membrilor sãi.
(4) Hotãrârile comisiilor de disciplinã se adoptã cu votul majoritãţii membrilor.
(5) Procedura judecãrii abaterilor este prevãzutã în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ordinului şi de exercitare a profesiei de geodez.
ART. 37
Dupã un an de la aplicarea deciziei de retragere definitivã a dreptului de semnãturã sau a calitãţii de membru al Ordinului, cel în cauzã poate cere reexaminarea deciziei. În caz de respingere, o nouã cerere nu poate fi fãcutã decât dupã un an.
ART. 38
În cazul în care instanţele judecãtoreşti pronunţã hotãrâri definitive de condamnare a unui geodez cu drept de semnãturã pentru fapte penale legate de exercitarea profesiei sau aplicã sancţiunea complementarã a interdicţiei de exercitare a acestei profesii, o copie de pe dispozitivul hotãrârii va fi comunicatã filialei Ordinului, organizatã la nivel teritorial, pentru a opera radierea din Registrul naţional al geodezilor.
ART. 39
(1) Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Agenţia Naţionalã de Cadastru şi Publicitate Imobiliarã, exercitã controlul activitãţii membrilor Ordinului, potrivit prevederilor legale în vigoare, oricând considerã necesar.
(2) Controlul priveşte, în principal, respectarea legii în activitatea profesionalã a geodezilor, ţinerea corectã a registrelor, conduita geodezului în îndeplinirea atribuţiilor sale, precum şi orice alte deficienţe apãrute în modul de exercitare a profesiei de cãtre geodez. Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliarã poate sesiza structurile de conducere ale Ordinului sau ale filialelor teritoriale şi poate cere informãri privind activitatea unor geodezi, dupã caz.
(3) Abaterile disciplinare constatate prin actele de control vor fi sesizate structurilor de conducere ale Ordinului sau ale filialelor teritoriale, pentru luarea mãsurilor corespunzãtoare sau pentru aplicarea sancţiunii disciplinare, dupã caz.
(4) Structurile de conducere ale Ordinului vor comunica directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliarã mãsurile luate sau sancţiunea aplicatã, dupã caz.

CAP. IV
Dispoziţii tranzitorii şi finale

ART. 40
În termen de un an de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi, orice geodez cu diplomã sau asimilatã conform art. 2 şi 3 poate obţine, în condiţiile prevãzute la art. 8, înscrierea în Ordin şi în Registrul naţional al geodezilor.
ART. 41
În vederea protejãrii dreptului de autor membrii Ordinului pot cere înregistrarea studiilor, planurilor şi proiectelor elaborate într-o evidenţã specialã la Ordin, primind astfel datã certã.
ART. 42
(1) În termen de 60 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi, un comitet de iniţiativã, sub egida Uniunii Geodezilor din România, va asigura convocarea Conferinţei naţionale de constituire a Ordinului.
(2) În termen de 90 de zile de la data constituirii Ordinului, Conferinţa naţionalã va adopta, cu avizul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliarã, Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ordinului şi de exercitare a profesiei de geodez şi Codul deontologic al profesiei de geodez.
ART. 43
Pentru constituirea filialelor teritoriale ale Ordinului, Uniunea Geodezilor din România şi alte asociaţii profesionale vor pune la dispoziţia Ordinului lista membrilor acestora, iar Agenţia Naţionalã de Cadastru şi Publicitate Imobiliarã va pune la dispoziţia Ordinului lista persoanelor fizice autorizate în baza <>Legii nr. 7/1996 , republicatã, şi a <>Ordonanţei Guvernului nr. 10/2000 privind desfãşurarea activitãţii de realizare şi de verificare a lucrãrilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei de cãtre persoanele fizice şi juridice autorizate pe teritoriul României, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 795/2001 .
ART. 44
În termen de 6 luni de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi, Guvernul României, la propunerea Ordinului, cu avizul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliarã, va adopta normele metodologice de aplicare a acesteia.
ART. 45
Prevederile art. 3, 9 şi 10, precum şi cele care fac trimitere la acestea se aplicã cetãţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, cetãţenilor statelor membre ale Spaţiului Economic European şi cetãţenilor Confederaţiei Elveţiene de la data aderãrii României la Uniunea Europeanã.
ART. 46
(1) Prezenta lege intrã în vigoare la 60 de zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) La data intrãrii în vigoare a prezentei legi, <>Ordonanţa Guvernului nr. 10/2000 privind desfãşurarea activitãţii de realizare şi de verificare a lucrãrilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei de cãtre persoanele fizice şi juridice autorizate pe teritoriul României, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 25 ianuarie 2000, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 795/2001 , precum şi orice alte dispoziţii contrare se abrogã.

Aceastã lege a fost adoptatã de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicatã.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
BOGDAN OLTEANU

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Bucureşti, 9 ianuarie 2007.
Nr. 16.
-----------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016