Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 153 din 5 iulie 2011  privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor    Twitter Facebook
Cautare document

LEGE nr. 153 din 5 iulie 2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 11 iulie 2011

    În considerarea dreptului constituţional la un mediu înconjurãtor sãnãtos, reprezintã acţiune de interes public major şi general creşterea calitãţii arhitectural-ambientale a clãdirilor prin mãsuri de reabilitare structural-arhitecturalã a anvelopei acestora,
    în scopul asigurãrii sãnãtãţii, vieţii, integritãţii fizice şi siguranţei populaţiei, al conservãrii caracterului estetic-arhitectural al cadrului urban construit, precum şi a calitãţii mediului natural, în condiţiile respectãrii şi punerii în valoare a specificitãţii patrimoniului local şi naţional.

    Parlamentul României adoptã prezenta lege.

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    (1) Deţinãtorii de orice fel ai clãdirilor care, prin nivelul de degradare a sistemului de închidere perimetralã, pun în pericol sãnãtatea, viaţa, integritatea fizicã şi siguranţa populaţiei şi/sau afecteazã calitatea mediului înconjurãtor, a cadrului urban construit şi a spaţiilor publice urbane, în temeiul şi cu respectarea legislaţiei în vigoare privind calitatea în construcţii şi a prezentei legi, sunt obligaţi ca, din proprie iniţiativã, sã ia mãsuri de realizare a lucrãrilor de intervenţie pentru reabilitarea structural-arhitecturalã a anvelopei clãdirilor.
    (2) Autoritãţile administraţiei publice locale au obligaţia de a elabora, organiza, monitoriza şi controla realizarea programelor multianuale privind creşterea calitãţii arhitectural-ambientale a clãdirilor prin reabilitarea structural-arhitecturalã a anvelopei acestora, în concordanţã cu planurile de urbanism şi regulamentele locale aferente, aprobate în condiţiile legii.
    (3) În situaţia în care deţinãtorii clãdirilor prevãzute la alin. (1) nu iau din proprie iniţiativã mãsurile de realizare a lucrãrilor de intervenţie pentru reabilitarea structural-arhitecturalã a anvelopei clãdirilor, autoritãţile administraţiei publice locale notificã acestora obligaţiile care le revin în condiţiile prezentei legi.
    ART. 2
    Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor prezentei legi:
    a) clãdirile expertizate tehnic şi încadrate, în condiţiile legii, în clasa I de risc seismic şi pentru care proprietarii - persoane fizice şi juridice - sunt obligaţi sã acţioneze pentru proiectarea şi executarea lucrãrilor de intervenţie privind reducerea riscului seismic al clãdirilor;
    b) clãdirile reabilitate termic sau în curs de reabilitare la data intrãrii în vigoare a prezentei legi, precum şi blocurile de locuinţe înscrise în programe locale multianuale pentru executarea lucrãrilor de reabilitare termicã, în condiţiile legislaţiei în vigoare privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe;
    c) clãdirile şi ansamblurile clasate sau în curs de clasare, în condiţiile legii, ca monumente istorice.
    ART. 3
    Prezenta lege stabileşte lucrãrile de intervenţie pentru reabilitarea structural-arhitecturalã a anvelopei clãdirilor, etapele, termenele şi modul de finanţare a lucrãrilor, obligaţiile şi rãspunderile autoritãţilor administraţiei publice locale şi ale deţinãtorilor clãdirilor prevãzute la art. 1 alin. (1), precum şi sancţiunile aplicabile pentru neîndeplinirea/îndeplinirea necorespunzãtoare a obligaţiilor care le revin.
    ART. 4
    În sensul prezentei legi, expresiile de mai jos au urmãtoarele semnificaţii:
    a) deţinãtori de orice fel ai clãdirilor, denumiţi în continuare deţinãtori - proprietari - persoane fizice şi juridice -, precum şi autoritãţi ale administraţiei publice şi instituţii publice, care deţin în proprietate/administrare clãdirile prevãzute la art. 1 alin. (1);
    b) program multianual privind creşterea calitãţii arhitectural-ambientale a clãdirilor, denumit în continuare program multianual - document elaborat de cãtre autoritãţile administraţiei publice locale, fundamentat pe planurile de urbanism şi regulamentele locale aferente, aprobate, şi care cuprinde organizarea, monitorizarea şi controlul realizãrii mãsurilor de reabilitare structural-arhitecturalã a anvelopei clãdirilor prevãzute la art. 1 alin. (1) în condiţiile prezentei legi, inclusiv fundamentarea alocaţiilor de la bugetul local şi modalitãţile de recuperare a cheltuielilor de la deţinãtorii clãdirilor;
    c) lucrãri de intervenţie pentru reabilitarea structural-arhitecturalã a anvelopei clãdirii, denumite în continuare lucrãri de intervenţie - totalitatea lucrãrilor stabilite prin proiectul tehnic elaborat cu respectarea proiectului iniţial de arhitecturã şi a caracteristicilor de culoare, materiale, detalii, stabilite de regulamentele de intervenţie pentru zonele de acţiune prioritarã prevãzute la lit. e);
    d) anvelopa clãdirii - ansamblul constructiv de închidere perimetralã a clãdirii, compus din faţade, indiferent de materiale şi sistem de realizare, precum şi sistem de acoperire - terasã sau învelitoare -, inclusiv elementele exterioare funcţionale şi de plasticã arhitecturalã, precum balcoane, logii, bovindouri, aticuri, cornişe, ornamente - brâuri, ancadramente, trafoare, bosaje, profile -, şi altele asemenea;
    e) zonã de acţiune prioritarã - zonã omogenã din punctul de vedere al caracteristicilor urbanistice şi arhitecturale, care afecteazã atractivitatea şi competitivitatea localitãţii prin procentul mare de clãdiri a cãror anvelopã necesitã lucrãri de intervenţie în conformitate cu prezenta lege şi care justificã intervenţia prioritarã. Pentru zonele de acţiune prioritarã se stabileşte un regulament de intervenţie ce cuprinde caracteristicile urbanistice, estetice şi arhitecturale care sã asigure identitatea şi coerenţa zonei şi integrarea armonioasã în ansamblul localitãţii;
    f) beneficiar de credite - asociaţia de proprietari a blocului de locuinţe, respectiv proprietarul, persoanã/e fizicã/e, al clãdirii tip locuinţã unifamilialã care hotãrãşte sã execute lucrãri de intervenţie cu finanţare din credit bancar cu garanţie guvernamentalã şi dobândã subvenţionatã, în condiţiile prezentei legi, precum şi cu respectarea normelor specifice de creditare ale finanţatorului;
    g) finanţator - instituţie de credit, inclusiv unitãţile teritoriale ale acesteia - sucursale, agenţii, altele asemenea -, care acceptã sã acorde credite în condiţiile prezentei legi;
    h) FNGCIMM - Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - I.F.N.;
    i) garanţie guvernamentalã - garanţie asumatã de FNGCIMM, în numele şi în contul statului, materializatã într-un contract de garantare, care acoperã pierderea suportatã de finanţator, ca urmare a producerii riscului de credit, şi care trebuie sã fie irevocabilã, necondiţionatã şi expresã, conform reglementãrilor Bãncii Naţionale a României relevante din perspectiva recunoaşterii calitãţii de diminuator de risc de credit al garanţiilor;
    j) credit garantat - credit bancar acordat beneficiarilor de credite, garantat în procent de 100% de FNGCIMM, în numele şi în contul statului, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit;
    k) dobândã subvenţionatã - dobândã datoratã de beneficiarul de credite cãtre finanţator în legãturã cu creditul garantat, care este plãtitã în locul beneficiarului de credite de cãtre Ministerul Dezvoltãrii Regionale şi Turismului, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltãrii Regionale şi Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu aceastã destinaţie;
    l) convenţie de fideiusiune - convenţie prin care proprietarul/coproprietarul unei locuinţe dintr-o clãdire tip bloc de locuinţe/locuinţã unifamilialã se obligã faţã de Ministerul Finanţelor Publice sã plãteascã el însuşi obligaţia pe care asociaţia de proprietari/coproprietarul nu o îndeplineşte la scadenţã, proporţional cu cota-parte indivizã pe care o deţine din proprietatea comunã, respectiv pentru valoarea parţialã/totalã de executare a garanţiei în cazul coproprietarilor clãdirilor tip locuinţã unifamilialã;
    m) contract de garantare - contractul încheiat între FNGCIMM, finanţator şi beneficiarul de credite, în care se prevãd condiţiile specifice de acordare şi platã a garanţiei guvernamentale;
    n) cadru urban construit - expresia fizic-perceptivã a ansamblului rezultat prin asocierea în timp a elementelor fizicospaţiale - construcţii şi spaţii amenajate -, interconectate prin relaţii de funcţionalitate şi spaţialitate, care caracterizeazã şi conferã specificitate unei localitãţi;
    o) locuinţã unifamilialã - clãdire cu destinaţia de locuinţã, care satisface cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii.
    ART. 5
    (1) Pentru elaborarea şi fundamentarea programelor multianuale, autoritãţile administraţiei publice locale au obligaţia luãrii mãsurilor necesare pentru identificarea şi inventarierea clãdirilor prevãzute la art. 1 alin. (1), precum şi a deţinãtorilor acestora, stabilirea zonelor de acţiune prioritarã şi a regulamentelor de intervenţie, în condiţiile prevãzute de prezenta lege.
    (2) Zonele de acţiune prioritarã şi regulamentele de intervenţie prevãzute la alin. (1) se elaboreazã în condiţiile prevãzute la art. 28 alin. (1) lit. b) şi alin. (2).
    (3) Programele multianuale, listele de inventariere a clãdirilor prevãzute la art. 1 alin. (1) şi a deţinãtorilor acestora, precum şi stabilirea zonelor de acţiune prioritarã şi regulamentele de intervenţie aferente se avizeazã din punct de vedere urbanistic, estetic şi arhitectural de cãtre comisiile locale de urbanism şi amenajarea teritoriului şi se aprobã, respectiv se actualizeazã ori de câte ori este necesar, prin hotãrâri ale consiliilor locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor, precum şi ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, dupã caz.
    (4) Comisiile locale de urbanism şi amenajarea teritoriului prevãzute la alin. (3) pot fi abilitate prin hotãrâre a consiliilor locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor, precum şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, dupã caz, sã avizeze documentaţii tehnice pentru lucrãrile de intervenţie, sã monitorizeze executarea lucrãrilor, inclusiv sã participe la recepţia la terminarea lucrãrilor.
    (5) În exercitarea atribuţiilor prevãzute la alin. (3) şi (4), comisiile locale de urbanism şi amenajarea teritoriului colaboreazã, în condiţiile legii, cu filialele teritoriale ale Ordinului Arhitecţilor din România, precum şi cu Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional şi/sau serviciile deconcentrate ale acestuia, dupã caz.

    CAP. II
    Lucrãri de intervenţie

    ART. 6
    (1) Lucrãrile de intervenţie privind reabilitarea structural-arhitecturalã a anvelopei clãdirilor se stabilesc prin proiectul tehnic elaborat de colective tehnice de specialitate coordonate de un arhitect cu drept de semnãturã şi pot consta, dupã caz, în:
    a) lucrãri de reparare/refacere a zidãriilor/pereţilor exteriori;
    b) lucrãri de reparare/refacere a finisajelor exterioare, precum tencuieli, zugrãveli, vopsitorii, placaje şi altele asemenea;
    c) lucrãri de reparare/refacere a sistemului de acoperire;
    d) lucrãri de reparare/refacere a tâmplãriei exterioare şi a elementelor exterioare funcţionale, precum balcoane, logii, bovindouri, aticuri, cornişe şi altele asemenea;
    e) lucrãri de reparare/refacere a elementelor de plasticã arhitecturalã, precum brâuri, ancadramente, bosaje, profiluri şi altele asemenea;
    f) lucrãri de demontare a instalaţiilor şi echipamentelor montate aparent pe faţade/acoperiş, precum şi remontarea acestora dupã efectuarea lucrãrilor de intervenţie.
    (2) Odatã cu lucrãrile prevãzute la alin. (1) se pot executa, dupã caz, şi lucrãri de intervenţie justificate din punct de vedere tehnic prin proiect, precum:
    a) lucrãri de reparare/refacere a trotuarului de protecţie al clãdirii;
    b) lucrãri de eliminare a igrasiei, precum şi de izolare a rosturilor;
    c) alte lucrãri de aceastã naturã, dupã caz.
    ART. 7
    Odatã cu executarea lucrãrilor de intervenţie prevãzute la art. 6, deţinãtorii pot decide şi executarea lucrãrilor de reabilitare termicã a anvelopei clãdirii, în condiţiile legislaţiei în vigoare privind creşterea performanţei energetice a clãdirilor.

    CAP. III
    Etapele necesare implementãrii programului multianual şi termenele de realizare a lucrãrilor de intervenţie

    ART. 8
    (1) Etapele necesare elaborãrii şi implementãrii programului multianual sunt urmãtoarele:
    a) identificarea şi inventarierea clãdirilor prevãzute la art. 1 alin. (1), precum şi a deţinãtorilor acestora;
    b) stabilirea zonelor de acţiune prioritarã şi elaborarea regulamentelor de intervenţie, în baza strategiei de dezvoltare şi a planurilor de urbanism aprobate, precum şi stabilirea termenelor specifice pentru îndeplinirea mãsurilor de creştere a calitãţii arhitectural-ambientale a clãdirilor, pentru fiecare categorie de zone de pe teritoriul localitãţii;
    c) notificarea de cãtre primar a deţinãtorilor clãdirilor inventariate;
    d) decizia deţinãtorului persoanã juridicã/asociaţie de proprietari luatã prin hotãrâre emisã în condiţiile legii ori, dupã caz, acordul scris al deţinãtorului persoanã fizicã privind realizarea mãsurilor notificate şi asigurarea sumelor necesare proiectãrii şi executãrii lucrãrilor de intervenţie;
    e) proiectarea lucrãrilor de intervenţie;
    f) executarea lucrãrilor de intervenţie;
    g) recepţia la terminarea lucrãrilor de intervenţie;
    h) recepţia finalã, dupã expirarea perioadei de garanţie de bunã execuţie de 5 ani de la data recepţiei la terminarea lucrãrilor.
    (2) Notificarea prevãzutã la alin. (1) lit. c), al cãrei conţinut-cadru este prevãzut în anexa nr. 1, se transmite cu confirmare de primire şi cuprinde în principal:
    a) obligaţiile care revin deţinãtorilor pentru creşterea calitãţii arhitectural-ambientale a clãdirilor prin executarea lucrãrilor de intervenţie pentru reabilitarea structural-arhitecturalã a anvelopei acestora;
    b) facilitãţile prevãzute de prezenta lege;
    c) condiţiile, mãsurile şi elementele privind respectarea unor caracteristici de culoare, materiale, detalii, prevãzute în regulamentul de intervenţie;
    d) termenul general sau, dupã caz, termenul specific stabilit pentru fiecare zonã de acţiune prioritarã;
    e) rãspunderile deţinãtorilor;
    f) sancţiunile aplicabile în cazul neîndeplinirii/îndeplinirii necorespunzãtoare a obligaţiilor.
    ART. 9
    (1) Termenul general prevãzut la art. 8 alin. (2) lit. d) pentru executarea lucrãrilor de intervenţie este de 12 luni de la data primirii de cãtre deţinãtor a notificãrii transmise în condiţiile art. 8 alin. (2).
    (2) La solicitarea scrisã a deţinãtorului notificat, depusã la autoritatea administraţiei publice competente în termenul prevãzut la art. 10, ţinând seama de motivele invocate de acesta, precum şi de concluziile notei tehnice de constatare şi documentele tehnice prevãzute de prezenta lege privind natura, complexitatea şi amploarea lucrãrilor de intervenţie necesare, primarul poate aproba, prin acord scris, majorarea corespunzãtoare a termenului general prevãzut la alin. (1), dar nu mai mult de 6 luni, putând stabili şi termene intermediare de control al executãrii lucrãrilor de intervenţie.
    (3) Dacã lucrãrile de intervenţie necesare nu au fost executate sau au fost începute, dar nu au fost finalizate, în termenele notificate, precum şi în situaţia în care deţinãtorii notificaţi refuzã executarea lucrãrilor de intervenţie în condiţiile şi la termenele notificate, primarul poate solicita consiliului local aprobarea executãrii de cãtre autoritatea administraţiei publice locale a lucrãrilor de intervenţie, în numele şi pe cheltuiala deţinãtorilor notificaţi, în limita fondurilor aprobate anual cu aceastã destinaţie în bugetul local, cu condiţia constituirii dreptului de creanţã şi a recuperãrii cheltuielilor de la deţinãtorii notificaţi, în condiţiile legii, pânã la data recepţiei finale a lucrãrilor de intervenţie executate.
    (4) În toate cazurile în care deţinãtorul notificat aflat în situaţia prevãzutã la alin. (3) nu permite accesul la clãdirea supusã lucrãrilor de intervenţie în vederea executãrii acestora de cãtre autoritatea administraţiei publice locale, primarul, pentru a pune în aplicare hotãrârea consiliului local prevãzutã la alin. (3), va solicita autorizarea instanţei judecãtoreşti competente, prin ordonanţã preşedinţialã, potrivit dispoziţiilor Codului de procedurã civilã.
    ART. 10
    Deţinãtorii notificaţi au obligaţia de a transmite primãriei hotãrârea ori, dupã caz, acordul scris, prevãzute la art. 8 alin. (1) lit. d), însoţitã/însoţit de nota tehnicã de constatare elaboratã în condiţiile prezentei legi, în termen de maximum 60 de zile de la data primirii notificãrii, precum şi de a înştiinţa primãria şi inspectoratul judeţean în construcţii cu privire la începerea executãrii lucrãrilor de intervenţie, respectiv recepţia la terminarea acestora, în condiţiile legislaţiei în vigoare privind autorizarea executãrii lucrãrilor de construcţii.
    ART. 11
    (1) În etapa privind proiectarea lucrãrilor de intervenţii, prevãzutã la art. 8 alin. (1) lit. e), se elaboreazã:
    a) nota tehnicã de constatare, prin derogare de la prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificãrile ulterioare, precum şi documentaţia de avizare a lucrãrilor de intervenţie, dacã este cazul;
    b) documentaţia tehnicã pentru autorizarea executãrii lucrãrilor de intervenţie şi obţinerea autorizaţiei de construire, dacã este cazul;
    c) proiectul tehnic şi detaliile de execuţie elaborat/elaborate în condiţiile legii, cu respectarea proiectului de arhitecturã existent la cartea tehnicã a construcţiei şi a caracteristicilor de culoare, materiale, detalii stabilite de regulamentele de intervenţie pentru zonele de acţiune prioritarã prevãzute la art. 4 lit. e), precum şi a notei tehnice de constatare şi, dupã caz, a documentaţiei tehnice autorizate prevãzute la lit. b);
    d) documentaţia de atribuire pentru achiziţia contractãrii proiectãrii şi executãrii lucrãrilor de intervenţie, în condiţiile legii, dacã este cazul.
    (2) Documentaţia tehnicã prevãzutã la alin. (1) lit. b) se elaboreazã, respectiv autorizaţia de construire se obţine, dacã lucrãrile de intervenţie modificã aspectul arhitectural al faţadelor şi/sau al sistemului de acoperire, stabilit prin proiectul iniţial de arhitecturã existent la cartea tehnicã a construcţiei, prin schimbarea formei, dimensiunilor, materialelor, cromaticii şi/sau ornamentaţiei existente.
    (3) Nota tehnicã de constatare prevãzutã la alin. (1) lit. a), al cãrei conţinut-cadru este prevãzut în anexa nr. 2, se elaboreazã de cãtre experţi tehnici atestaţi, în scopul stabilirii stãrii tehnice a clãdirii din punctul de vedere al asigurãrii cerinţelor esenţiale de calitate a construcţiilor, în principal a cerinţelor esenţiale "rezistenţã mecanicã şi stabilitate", "securitate la incendiu" şi "siguranţã în exploatare", prin aplicarea metodei de evaluare calitativã pe baza examinãrii directe, la faţa locului, a clãdirii, conform reglementãrilor tehnice în vigoare din domeniul construcţiilor.
    (4) În cazul în care prin nota tehnicã de constatare se stabileşte necesitatea efectuãrii unei expertize tehnice pentru structura de rezistenţã şi/sau pentru terenul de fundare ori a unor lucrãri de consolidare/reparaţii la structura de rezistenţã a clãdirii, care condiţioneazã executarea lucrãrilor de intervenţie, deţinãtorul notificat informeazã în scris primarul şi inspectoratul teritorial în construcţii, în termenul prevãzut la art. 10, în vederea iniţierii mãsurilor privind reducerea riscului seismic al clãdirii, în condiţiile legii.
    (5) Proiectarea şi executarea lucrãrilor de intervenţie se realizeazã cu respectarea prevederilor Legii nr. 10/1995, cu modificãrile ulterioare, precum şi a reglementãrilor tehnice din domeniul construcţiilor.
    (6) Proiectanţii au obligaţia de a asigura, prin proiectele tehnice şi detaliile de execuţie elaborate, nivelurile de performanţã prevãzute de legislaţia privind calitatea în construcţii, precum şi calitatea esteticã, arhitecturalã şi ambientalã a clãdirilor, în scopul realizãrii/conservãrii specificitãţii cadrului urban construit.
    (7) Documentaţia tehnicã pentru autorizarea executãrii lucrãrilor de intervenţie, proiectele tehnice şi detaliile de execuţie se verificã de cãtre verificatori de proiecte atestaţi.
    (8) În situaţia în care, în condiţiile legii, lucrãrile de intervenţie pot fi executate fãrã autorizaţie de construire, acestea se realizeazã cu avizul tehnic prealabil al arhitectului-şef al municipiului, oraşului sau al municipiului Bucureşti ori, dupã caz, al arhitectului-şef al judeţului sau al persoanei cu responsabilitate în domeniul amenajãrii teritoriului şi urbanismului şi al autorizãrii executãrii lucrãrilor de construcţii din cadrul primãriei comunei, emis în baza proiectului tehnic şi detaliilor de execuţie, elaborate cu respectarea regulamentelor de intervenţie şi verificate în condiţiile legii, depuse de deţinãtor la autoritatea administraţiei publice locale competente.
    (9) Prin avizul tehnic prealabil prevãzut la alin. (8) emitentul are obligaţia de a asigura realizarea coerenţei lucrãrilor de intervenţie asupra clãdirii cu imaginea urban-arhitecturalã a zonei adiacente, respectarea caracterului zonei şi pãstrarea identitãţii acesteia.

    CAP. IV
    Finanţarea

    ART. 12
    Finanţarea proiectãrii şi executãrii lucrãrilor de intervenţie prevãzute la art. 6 se asigurã, pe cheltuiala proprie, de cãtre deţinãtorii clãdirilor prevãzute la art. 1 alin. (1).
    ART. 13
    (1) Prin excepţie de la prevederile art. 12, autoritãţile administraţiei publice locale pot asigura prin bugetul local, în limita fondurilor aprobate anual cu aceastã destinaţie:
    a) preluarea integralã a cheltuielilor aferente lucrãrilor de intervenţie corespunzãtoare cotei proprietarului/proprietarilor de locuinţe aflat/aflaţi în imposibilitate de a asigura sumele ce îi/le revin, la cererea acestuia/acestora, ca mãsurã de protecţie socialã, dacã proprietarul/proprietarii face/fac dovada cã realizeazã venituri medii nete lunare pe membru de familie sub câştigul salarial mediu net lunar pe economie;
    b) preluarea integralã a cheltuielilor aferente lucrãrilor de intervenţie în situaţia prevãzutã la art. 9 alin. (3), în condiţiile legii;
    c) cofinanţarea cheltuielilor aferente lucrãrilor de intervenţie la clãdirile amplasate în zone construite protejate sau în centrele istorice ale localitãţilor, precum şi în staţiunile/localitãţile/zonele turistice, balneare, climatice şi/sau balneoclimatice, definite în condiţiile legii.
    (2) Condiţiile de selecţie şi de preluare a cheltuielilor pentru aplicarea prevederilor alin. (1), precum şi mãsurile necesare în vederea recuperãrii de la deţinãtorii notificaţi a cheltuielilor efectuate de la bugetul local se stabilesc şi se aprobã prin hotãrâre a consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti.
    ART. 14
    Pentru clãdirile amplasate în zone protejate şi în zone de protecţie a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial, definite potrivit legii, autoritãţile administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul dezvoltãrii regionale şi turismului, prin programe specifice aprobate în condiţiile legii, pot asigura de la bugetul de stat prin bugetul propriu, în limita fondurilor aprobate anual cu aceastã destinaţie, preluarea parţialã sau integralã a cheltuielilor aferente lucrãrilor de intervenţie care se executã la anvelopa acestor clãdiri.
    ART. 15
    La termenele prevãzute de legislaţia în vigoare privind finanţele publice locale, autoritãţile administraţiei publice locale stabilesc, în cadrul programelor multianuale, necesarul de alocaţii de la bugetul local pentru finanţarea cheltuielilor prevãzute la art. 13.
    ART. 16
    (1) Prin excepţie de la prevederile art. 12, asociaţiile de proprietari - persoane juridice fãrã scop patrimonial - şi proprietarii locuinţelor unifamiliale - persoane fizice au dreptul de a beneficia de credite bancare acordate de instituţii de credit, denumite în continuare finanţatori, cu garanţie guvernamentalã şi cu dobândã subvenţionatã, pentru executarea lucrãrilor de intervenţie prevãzute la art. 6 la anvelopa clãdirilor de locuit deţinute de acestea/aceştia, în condiţiile prezentei legi.
    (2) Decizia de reabilitare structural-arhitecturalã a anvelopei clãdirilor de locuit cu credite bancare cu garanţie guvernamentalã şi cu dobândã subvenţionatã se ia de cãtre asociaţiile de proprietari/proprietarii de locuinţe prevãzute/prevãzuţi la alin. (1), denumite/denumiţi în cele ce urmeazã beneficiari de credite.
    (3) În cazul asociaţiei de proprietari aflate în situaţia prevãzutã la alin. (1), hotãrârea pentru executarea lucrãrilor de intervenţie se ia cu votul a minimum 90% din membrii asociaţiei de proprietari, iar hotãrârea de contractare a unui împrumut bancar în condiţiile prezentei legi se ia cu votul a minimum 90% din membrii asociaţiei de proprietari care nu pot asigura din surse proprii cota-parte care le revine din lucrãrile de intervenţie. Hotãrârea adunãrii generale a asociaţiei de proprietari privind executarea lucrãrilor de intervenţie şi contractarea împrumutului bancar se aduce la cunoştinţa tuturor proprietarilor din condominiu, inclusiv a celor care nu sunt membri ai asociaţiei de proprietari, prin afişare la avizierul asociaţiei, în termen de 5 zile de la data când a fost adoptatã.
    ART. 17
    (1) Lucrãrile de intervenţie prevãzute la art. 6 sunt eligibile pentru contractare de credite bancare cu garanţie guvernamentalã şi dobândã subvenţionatã dacã se executã la anvelopa clãdirilor de locuit deţinute de beneficiarii de credite prevãzuţi la art. 16 alin. (1).
    (2) Beneficiarul de credite este eligibil dacã:
    a) asociaţia de proprietari nu înregistreazã mai mult de douã rate scadente şi neachitate la plata facturilor de utilitãţi în ultimele 3 luni calendaristice anterioare evaluãrii eligibilitãţii de cãtre finanţator;
    b) proprietarul de locuinţã unifamilialã, persoanã fizicã, nu înregistreazã mai mult de douã rate scadente şi neachitate la plata facturilor de utilitãţi - iluminat, gaze naturale şi apã-canal - în ultimele 3 luni calendaristice anterioare evaluãrii eligibilitãţii de cãtre finanţator.
    (3) Condiţia de eligibilitate prevãzutã la alin. (2) reprezintã condiţie iniţialã care trebuie îndeplinitã în mod obligatoriu de beneficiarul de credite în vederea solicitãrii unui credit în condiţiile prezentei legi.
    (4) În vederea obţinerii creditului cu garanţie guvernamentalã şi dobândã subvenţionatã, beneficiarul de credite trebuie sã îndeplineascã cumulativ condiţia iniţialã prevãzutã la alin. (2) şi condiţiile din normele de creditare ale finanţatorului, precum şi cele prevãzute de normele de aplicare a prezentei legi.
    (5) Condiţiile de eligibilitate a finanţatorului şi, respectiv, condiţiile de eligibilitate a constructorului se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei legi.
    ART. 18
    Nota tehnicã de constatare, proiectul tehnic şi detaliile de execuţie, precum şi, dacã este cazul, documentaţia de avizare a lucrãrilor de intervenţie şi documentaţia pentru autorizarea lucrãrilor de intervenţie se realizeazã, în condiţiile legii, prin grija beneficiarilor de credite şi se finanţeazã din sursele proprii ale acestora.
    ART. 19
    Executarea lucrãrilor de intervenţie la anvelopa clãdirilor de locuit deţinute de beneficiarii de credite se finanţeazã astfel:
    a) din sursele proprii ale acestora, reprezentând minimum 10% din valoarea de execuţie a lucrãrilor de intervenţie;
    b) din credite bancare în lei, cu garanţie guvernamentalã şi cu dobândã subvenţionatã, contractate de beneficiarii de credite şi garantate în cotã de 100% de FNGCIMM în numele şi în contul statului, reprezentând maximum 90% din valoarea de execuţie a lucrãrilor de intervenţie.
    ART. 20
    Perioada de rambursare a creditelor bancare cu garanţie guvernamentalã şi cu dobândã subvenţionatã este de maximum 5 ani.
    ART. 21
    (1) Dobânda aferentã creditelor bancare cu garanţie guvernamentalã acordate beneficiarilor de credite se suportã de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltãrii Regionale şi Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu aceastã destinaţie.
    (2) Structura dobânzii, precum şi plafonul maxim al creditului cu garanţie guvernamentalã, pe beneficiar, se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi elaborate în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi.
    (3) Orice alte costuri aferente creditului, precum şi penalitãţile percepute de finanţator ca urmare a neplãţii ratelor la termenele scadente conform graficului de rambursare a creditului aprobat se suportã de cãtre beneficiarul de credite.
    ART. 22
    (1) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publicã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 109/2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, Ministerul Finanţelor Publice este autorizat sã mandateze FNGCIMM în vederea emiterii de garanţii în numele şi în contul statului în favoarea finanţatorilor care acordã credite beneficiarilor de credite.
    (2) Între Ministerul Finanţelor Publice şi FNGCIMM se încheie o convenţie prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile pãrţilor în derularea finanţãrii prin credite bancare cu garanţie guvernamentalã şi cu dobândã subvenţionatã.
    (3) Beneficiarul de credite va garanta prin angajament asumat de cãtre proprietarii locuinţelor unifamiliale sau ai celor din blocurile de locuinţe, în calitate de fideiusori, pentru recuperarea sumelor neplãtite de beneficiarul de credite, rezultate din executarea garanţiilor acordate de FNGCIMM în numele şi în contul statului. Nu încheie convenţii de fideiusiune, respectiv nu au calitatea de fideiusori membrii asociaţiei de proprietari care achitã din surse proprii cota-parte ce le revine din lucrãrile de intervenţie.
    (4) Convenţiile de fideiusiune constituie titluri executorii şi au valoare de înscrisuri autentice.
    (5) În baza convenţiilor de fideiusiune, asupra clãdirilor de locuit deţinute de beneficiarii de credite se noteazã în partea a III-a a cãrţii funciare a imobilelor existenţa contractului de împrumut şi a convenţiei de fideiusiune.
    (6) La transmiterea dreptului de proprietate, dobânditorul se subrogã în drepturile şi obligaţiile proprietarului, indiferent dacã proprietarul are sau nu calitatea de fideiusor.
    (7) În cazul în care se ramburseazã integral creditul garantat, notarea prevãzutã la alin. (5) se radiazã în condiţiile legii.
    (8) În cazul în care beneficiarul de credite este o asociaţie de proprietari, în temeiul convenţiilor de fideiusiune, proprietarii din blocul de locuinţe care nu au achitat sumele care le revin cãtre asociaţia de proprietari sunt obligaţi sã plãteascã personal sumele rezultate din executarea garanţiilor acordate de FNGCIMM în numele şi în contul statului, în limita cotei-pãrţi ce le revine din valoarea creditului, proporţional cu cota-parte indivizã deţinutã de fiecare dintre aceşti proprietari din proprietatea comunã.
    ART. 23
    Între Ministerul Dezvoltãrii Regionale şi Turismului şi finanţatorii care acordã credite bancare beneficiarilor de credite în condiţiile prezentei legi se încheie convenţii, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile pãrţilor în finanţarea dobânzii subvenţionate aferente sumelor utilizate din creditele acordate, în limita plafonului anual aprobat cu aceastã destinaţie în bugetul Ministerului Dezvoltãrii Regionale şi Turismului.
    ART. 24
    (1) Sumele rezultate din executarea garanţiilor acordate de FNGCIMM în numele şi în contul statului se plãtesc finanţatorului de cãtre Ministerul Finanţelor Publice din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, pe baza documentelor justificative prezentate de FNGCIMM.
    (2) Sumele prevãzute la alin. (1) ce urmeazã a fi recuperate sunt scadente începând cu ziua urmãtoare datei efectuãrii plãţii de cãtre Ministerul Finanţelor Publice.
    (3) Înscrisurile întocmite de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, prin care se individualizeazã sumele de recuperat exprimate în moneda naţionalã, constituie titluri de creanţã şi cuprind elementele actului administrativ fiscal prevãzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. Creanţele individualizate în aceste titluri sunt asimilate creanţelor fiscale.
    (4) În termen de 15 zile de la data efectuãrii plãţilor prevãzute la alin. (1), titlurile de creanţã împreunã cu dovada comunicãrii acestora se transmit organelor fiscale competente subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã, în vederea colectãrii, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. În cadrul aceluiaşi termen titlul de creanţã se comunicã debitorului.
    (5) Titlul de creanţã devine titlu executoriu la împlinirea termenului de 60 de zile de la data comunicãrii acestuia cãtre debitor.
    (6) Sumele încasate potrivit alin. (4) constituie venituri ale bugetului de stat şi se vireazã într-un cont de venituri bugetare distinct.
    (7) Dispoziţiile art. 154 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, nu sunt aplicabile în cazul executãrii silite pentru stingerea creanţelor datorate bugetului de stat rezultate din executarea garanţiilor emise în numele şi în contul statului, în condiţiile prezentei legi.
    ART. 25
    (1) Plafonul anual al garanţiilor care pot fi emise potrivit art. 22 alin. (1) se stabileşte de Ministerul Finanţelor Publice şi se aprobã prin hotãrâre a Guvernului.
    (2) Condiţiile generale de acordare a creditelor, a garanţiilor guvernamentale, criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii de credite, altele decât cele prevãzute la art. 17 alin. (2), criteriile de eligibilitate pentru bãnci şi operatori economici cu activitate în construcţii, precum şi regulile de gestionare a subvenţiilor şi garanţiilor se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei legi, elaborate de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Dezvoltãrii Regionale şi Turismului şi aprobate prin hotãrâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi.
    ART. 26
    Atribuirea contractelor de servicii privind executarea lucrãrilor de intervenţie la anvelopa clãdirilor de locuit prin credite bancare cu garanţie guvernamentalã şi dobândã subvenţionatã se efectueazã în condiţiile legii.

    CAP. V
    Obligaţii şi rãspunderi

    ART. 27
    Consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucureşti aprobã, la propunerea primarului/primarului general al municipiului Bucureşti, documentele prevãzute la art. 5 alin. (3), precum şi mãsurile prevãzute la art. 9 alin. (3).
    ART. 28
    (1) Primarul/Primarul general al municipiului Bucureşti are urmãtoarele obligaţii:
    a) de a realiza identificarea şi inventarierea clãdirilor prevãzute la art. 1 alin. (1) şi a deţinãtorilor acestora;
    b) de a realiza, prin intermediul instituţiei arhitectului-şef, stabilirea zonelor de acţiune prioritarã şi elaborarea regulamentelor de intervenţie aferente acestora;
    c) de a notifica deţinãtorii clãdirilor inventariate, potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) lit. c) şi alin. (2);
    d) de a monitoriza şi de a controla modul de realizare a lucrãrilor de intervenţie de cãtre deţinãtorii notificaţi, pe toatã durata executãrii mãsurilor notificate;
    e) de a autoriza executarea lucrãrilor de intervenţie, în condiţiile legii;
    f) de a participa la recepţia la terminarea lucrãrilor;
    g) în situaţia prevãzutã la art. 13 alin. (1) lit. b), de a contracta, potrivit prevederilor legale în vigoare, proiectarea şi executarea lucrãrilor de intervenţie, de a efectua recepţia la terminarea lucrãrilor, de a transmite deţinãtorilor documentele care completeazã cartea tehnicã a construcţiei şi de a asigura recuperarea cheltuielilor de la deţinãtorii notificaţi, pânã la data recepţiei finale a lucrãrilor de intervenţie;
    h) în situaţiile prevãzute la art. 13 alin. (1), de a asigura controlul utilizãrii eficiente a fondurilor alocate şi de a rãspunde în condiţiile legii pentru necesitatea şi oportunitatea sumelor, precum şi pentru realitatea, exactitatea şi legalitatea sumelor cheltuite în scopul pentru care au fost alocate.
    (2) Pentru ducerea la îndeplinire a obligaţiilor prevãzute la alin. (1) lit. b), primarul/primarul general al municipiului Bucureşti, prin instituţia arhitectului-şef, colaboreazã, în condiţiile legii, cu Ordinul Arhitecţilor din România, cu arhitecţi şi urbanişti cu drept de semnãturã, precum şi cu experţi tehnici în construcţii.
    ART. 29
    Deţinãtorii de construcţii notificaţi:
    a) îşi dau acordul ori, dupã caz, hotãrãsc, în condiţiile legii, realizarea mãsurilor notificate;
    b) asigurã sursa de finanţare necesarã pentru realizarea mãsurilor notificate;
    c) contracteazã proiectarea şi executarea lucrãrilor de intervenţie, în condiţiile legii;
    d) organizeazã recepţia la terminarea lucrãrilor, precum şi recepţia finalã la sfârşitul perioadei de garanţie de 5 ani şi completeazã cartea tehnicã a construcţiei cu documentele aferente lucrãrilor de intervenţie executate.

    CAP. VI
    Sancţiuni

    ART. 30
    Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzãtoare a obligaţiilor care revin deţinãtorilor notificaţi cu privire la realizarea lucrãrilor de intervenţie pentru reabilitarea structural-arhitecturalã a anvelopei clãdirilor inventariate se constatã de cãtre organul cu atribuţii de control al autoritãţii administraţiei publice locale, în limita competenţelor care îi revin, la expirarea termenului comunicat deţinãtorului prin notificarea prevãzutã la art. 8 alin. (1) lit. c) şi, dupã caz, a termenului prevãzut la art. 9 alin. (2) şi se consemneazã în procesul-verbal de constatare.
    ART. 31
    (1) Urmãtoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţioneazã dupã cum urmeazã:
    a) nerespectarea obligaţiilor prevãzute la art. 28 alin. (1) lit. a), cu amendã de la 10.000 lei la 15.000 lei;
    b) nerespectarea obligaţiilor prevãzute la art. 28 alin. (1) lit. b), cu amendã de la 8.000 lei la 10.000 lei;
    c) nerespectarea obligaţiilor prevãzute la art. 29 lit. c), cu amendã de la 5.000 lei la 8.000 lei;
    d) nerespectarea obligaţiilor prevãzute la art. 29 lit. d), cu amendã de la 2.000 lei la 5.000 lei.
    (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevãzute la alin. (1) se fac dupã cum urmeazã:
    a) de cãtre prefect, pentru cele prevãzute la alin. (1) lit. c) şi d);
    b) de cãtre persoanele cu atribuţii de control anume împuternicite de primãriile municipiilor, oraşelor şi municipiului Bucureşti, precum şi, dupã caz, de consiliile judeţene sau ale comunelor, pentru cele prevãzute la alin. (1) lit. a) şi b).
    ART. 32
    Contravenţiilor prevãzute la art. 31 alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 180/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

    CAP. VII
    Dispoziţii tranzitorii şi finale

    ART. 33
    În termen de 3 luni de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi, primarii municipiilor şi oraşelor, primarul general al municipiului Bucureşti, precum şi, dupã caz, primarii comunelor finalizeazã identificarea şi inventarierea clãdirilor prevãzute la art. 1 alin. (1) şi a deţinãtorilor acestora, stabilirea zonelor de acţiune prioritarã, precum şi elaborarea regulamentelor de intervenţie.
    ART. 34
    (1) În situaţia prevãzutã la art. 11 alin. (2), prin derogare de la prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executãrii lucrãrilor de construcţii, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se aplicã urmãtoarele prevederi:
    a) certificatul de urbanism şi autorizaţia de construire pentru executarea lucrãrilor de intervenţie se elibereazã, în regim de urgenţã, în cel mult 15 zile de la data înregistrãrii solicitãrii, cu scutire de taxã;
    b) autorizaţia de construire se emite fãrã prezentarea extrasului de plan cadastral şi a extrasului de carte funciarã de informare.
    (2) Acordul primarului prevãzut la art. 9 alin. (2) se emite cu titlu gratuit, în cel mult 10 zile de la data înregistrãrii solicitãrii depuse la primãrie de cãtre deţinãtorul notificat.
    (3) Avizul tehnic prealabil prevãzut la art. 11 alin. (8) se emite cu titlu gratuit, în cel mult 15 zile de la înregistrarea documentaţiei tehnice depuse la primãrie de cãtre deţinãtorul notificat.
    ART. 35
    (1) Pentru lucrãrile de intervenţie prevãzute în prezenta lege, prin derogare de la prevederile legale în vigoare, deţinãtorii notificaţi beneficiazã de urmãtoarele facilitãţi: scutirea de la virarea cotei de 0,7% şi a cotei de 0,1%, dupã caz, cãtre Inspectoratul de Stat în Construcţii, precum şi a cotei de 0,5% cãtre Casa Socialã a Constructorului, din cheltuielile cu lucrãrile de intervenţie.
    (2) Autoritãţile administraţiei publice locale pot hotãrî, în condiţiile legii, scutirea de la plata impozitului pe clãdiri, datorat pentru o perioadã de 5 ani consecutivi, cu începere din anul fiscal în care a fost efectuatã recepţia la terminarea lucrãrilor.
    ART. 36
    (1) Cuantumul cheltuielilor efectuate de cãtre autoritatea administraţiei publice locale, în numele şi pe cheltuiala deţinãtorului notificat, aflat în situaţia prevãzutã la art. 9 alin. (3), pentru executarea lucrãrilor de intervenţie, se consemneazã într-un înscris, ce constituie titlu de creanţã, în care se stabilesc inclusiv termenele de platã a sumei datorate de cãtre deţinãtorii notificaţi. În cazul clãdirilor înscrise în cartea funciarã, titlul de creanţã va menţiona numãrul cadastral al clãdirii.
    (2) Deţinãtorul nemulţumit de cuantumul sumei datorate în înscrisul ce constituie titlu de creanţã poate formula contestaţie în condiţiile art. 209 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (3) Decizia prin care se soluţioneazã contestaţia se comunicã contestatarului şi poate fi atacatã la instanţa judecãtoreascã competentã în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (4) Înscrisul care constituie titlu de creanţã devine titlu executoriu la expirarea termenului de platã prevãzut în acesta.
    (5) Somaţia însoţitã de titlul executoriu se comunicã deţinãtorului notificat aflat în situaţia prevãzutã la art. 9 alin. (3), potrivit legii.
    (6) Sumele recuperate potrivit prezentului articol se vireazã în conturile comunicate de cãtre autoritãţile administraţiei publice locale şi constituie venituri la bugetele locale.
    ART. 37
    Prezenta lege se completeazã cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicatã, cu modificãrile ulterioare.
    ART. 38
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantã din prezenta lege.
    ART. 39
    Prezenta lege intrã în vigoare la 30 de zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Aceastã lege a fost adoptatã de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicatã.

                        PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                             ROBERTA ALMA ANASTASE

                             PREŞEDINTELE SENATULUI
                               MIRCEA-DAN GEOANĂ

    Bucureşti, 5 iulie 2011.
    Nr. 153.


    ANEXA 1


    ROMÂNIA
    Judeţul .........................................
    Primãria Municipiului/Oraşului/Comunei ..........

    Primar,
    Nr. ........ din ..../..../......

                                 NOTIFICARE*1)
                            Nr. ........... din ...../....../....

    Cãtre:
    Deţinãtorul clãdirii situate în ..........................................,
    identificat prin:
    1. pentru persoanã fizicã: Numele şi prenumele .............................., CNP ..................., B.I./C.I. seria ........ nr. ................., emis(ã) de ......................., la data .........................
    2. pentru persoanã juridicã: Denumire ................................., sediu ........................, C.U.I. ............., cod fiscal .........
    3. pentru asociaţie de proprietari: ................................, reprezentatã prin dl/dna ..................., funcţia ...................., identificat/ã prin CNP ........., B.I./C.I. seria .... nr. ..., emis(ã) de ....., la data ...,
    în temeiul prevederilor art. 8 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 153/2011 privind mãsuri de creştere a calitãţii arhitectural-ambientale a clãdirilor,
    prin prezenta, vã notificãm obligaţia care vã revine, în calitate de deţinãtor, cu privire la luarea mãsurilor necesare pentru creşterea calitãţii arhitectural-ambientale a clãdirii prin executarea lucrãrilor de intervenţie pentru reabilitarea structural-arhitecturalã a anvelopei acesteia, în condiţiile stabilite de lege, astfel:
    1) Obligaţii:
    a. emiterea hotãrârii/acordului scris privind realizarea mãsurilor cuprinse în prezenta notificare şi asigurarea sumelor necesare proiectãrii şi executãrii lucrãrilor de intervenţie;
    b. asigurarea finanţãrii pentru proiectarea şi executarea lucrãrilor de intervenţie;
    c. contractarea elaborãrii urmãtoarelor documentaţii tehnice:
    1. [] *2) nota tehnicã de constatare;
    2. [] *2) documentaţia de avizare a lucrãrilor de intervenţie şi aprobarea acesteia;
    3. [] *2) documentaţia tehnicã pentru autorizarea executãrii lucrãrilor de intervenţie;
    4. [] *2) proiectul tehnic şi detaliile de execuţie;
    d) obţinerea, dupã caz, a urmãtoarelor acte administrative:
    1. [] *2) avizul tehnic prealabil al arhitectului-şef/persoanei responsabile în domeniul autorizãrii construcţiilor din cadrul primãriei comunei;
    2. [] *2) autorizaţia de construire;
    e) contractarea urmãririi executãrii lucrãrilor în condiţiile şi cu respectarea prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificãrile ulterioare;
    f) contractarea executãrii lucrãrilor de intervenţie;
    g) asigurarea recepţiei la terminarea lucrãrilor şi completarea cãrţii tehnice a construcţiei;
    h) asigurarea recepţiei finale, dupã expirarea perioadei de garanţie de bunã execuţie de 5 ani de la data recepţiei la terminarea lucrãrilor.
    2) Facilitãţi:
    a) emiterea certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire este scutitã de taxã;
    b) autorizaţia de construire se emite fãrã prezentarea extrasului de plan cadastral şi a extrasului de carte funciarã de informare;
    c) acordul primarului prevãzut la pct. 6 lit. b) teza a doua şi avizul tehnic prealabil prevãzut la pct. 1 lit. d) subpct. 1 se emit cu titlu gratuit;
    d) scutirea de la virarea cotei de 0,7% şi a cotei de 0,1%, dupã caz, cãtre Inspectoratul de Stat în Construcţii, precum şi a cotei de 0,5% cãtre Casa Socialã a Constructorului, din cheltuielile cu lucrãrile de intervenţie;
    e) scutirea de la plata impozitului pe clãdiri pentru o perioadã de 5 ani consecutivi, cu începere din anul fiscal în care se efectueazã recepţia la terminarea lucrãrilor, conform ...[se menţioneazã actul administrativ al autoritãţii locale privind acordarea facilitãţii în condiţiile art. 35 alin. (2) din lege]..... nr. ......../....-.... - 20 ....
    3) Condiţii:
    a) nota tehnicã de constatare se elaboreazã de experţi tehnici atestaţi, cel puţin pentru cerinţele esenţiale de calitate "rezistenţã mecanicã şi stabilitate", "securitate la incendiu" şi "siguranţa în exploatare";
    b) documentaţia de avizare a lucrãrilor de intervenţie şi documentaţia tehnicã pentru autorizarea executãrii lucrãrilor de intervenţie, dacã este cazul, precum şi proiectul tehnic şi detaliile de execuţie se elaboreazã de colective tehnice de specialitate sub coordonarea unui arhitect cu drept de semnãturã;
    c) documentaţia tehnicã pentru autorizarea executãrii lucrãrilor de intervenţie, dacã este cazul, precum şi proiectul tehnic şi detaliile de execuţie se verificã de cãtre verificatori de proiecte atestaţi în condiţiile legii;
    d) lucrãrile de intervenţie se executã:
    1. [] *2) de firme autorizate de construcţii cu responsabili tehnici cu execuţia atestaţi;
    2. [] *2) în regie proprie.
    4) Mãsuri:
    a) înştiinţarea primãriei şi inspectoratului teritorial în construcţii cu privire la data începerii executãrii lucrãrilor de intervenţie, precum şi a recepţiei la terminarea acestora;
    b) asigurarea accesului pentru realizarea lucrãrilor de intervenţie.
    5) Elemente privind respectarea unor caracteristici de culoare, materiale, detalii (conform regulamentului de intervenţie):
    ......................................................................................................
    6) Termene:
    a) transmiterea la primãrie a hotãrârii/acordului scris însoţitã/însoţit de nota tehnicã de constatare - în 60 de zile de la primirea prezentei notificãri;
    b) executarea lucrãrilor - în 12 luni de la primirea prezentei notificãri sau, dupã caz, în ... luni de la primirea prezentei notificãri, conform regulamentului de intervenţie aferent zonei de acţiune prioritarã.
    În funcţie de natura şi amploarea lucrãrilor de intervenţie necesare, termenul de 12 luni prevãzut la lit. b) poate fi majorat cu cel mult 6 luni, numai cu acordul scris al primarului.
    c) recepţia la terminarea lucrãrilor - în cel mult 15 zile de la expirarea termenului prevãzut la lit. b);
    d) recepţia finalã - la 5 ani de la data recepţiei la terminarea lucrãrilor.
    7) Rãspunderi:
    Neîndeplinirea/Îndeplinirea necorespunzãtoare a obligaţiilor cu privire la realizarea lucrãrilor de intervenţie se sancţioneazã conform legii.
    8) Sancţiuni prevãzute de lege:
    a) amendã de la 5.000 lei la 8.000 lei pentru nerespectarea obligaţiilor de la pct. 1 lit. c)-f);
    b) amendã de la 2.000 lei la 5.000 lei pentru nerespectarea obligaţiilor de la pct. 1 lit. g) şi h).

                   Primar,
    ................................
    (numele, prenumele şi semnãtura)
                    L.S. Arhitect-şef*3),
                                                 .......................
                                             (numele, prenumele şi semnãtura)

    Data ...............

---------
    *1) Notificãrile se semneazã de cãtre primarii municipiilor, oraşelor şi comunelor, precum şi de cãtre primarul general al municipiului Bucureşti, dupã caz, şi se transmit deţinãtorilor cu confirmare de primire.
    *2) În caseta "[]" se bifeazã varianta corespunzãtoare situaţiei concrete a clãdirii inventariate, conform prevederilor Legii nr. 153/2011 privind mãsuri de creştere a calitãţii arhitectural-ambientale a clãdirilor.
    *3) Se va semna de arhitectul-şef sau, "pentru arhitectul-şef", de cãtre persoana cu responsabilitate în domeniul amenajãrii teritoriului, urbanismului şi al autorizãrii executãrii lucrãrilor de construcţii din cadrul comunei, specificându-se funcţia şi titlul profesional, dupã caz.


    ANEXA 2

                               CONŢINUTUL-CADRU
                       al notei tehnice de constatare*1)┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. Datele de identificare a clãdirii │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Judeţul ............., localitatea ............, sectorul ....., strada ........... │
│ nr. ....., cod poştal ........, │
│ Proprietate: [] privatã [] publicã │
│ Deţinãtor/Proprietar ......................., identificat prin: │
│ 1. pentru persoanã fizicã: │
│ CNP ...................., B.I./C.I. seria ..... nr. .........., │
│ emis(ã) de ....................., la data ....................; │
│ 2. pentru persoanã juridicã: │
│ Sediu ....................................................., │
│ C.U.I. ......................., cod fiscal ...................; │
│ 3. asociaţie de proprietari: │
│ reprezentatã prin dl/dna .................., funcţia ................., │
│ identificat/ã prin CNP .............., B.I./C.I. seria .... nr. ......, │
│ emis(ã) de ..........., la data ..........................., │
│ Numãr cadastral (dacã este cazul) ......., numãr carte funciarã (dacã este cazul) .....,│
│ Coordonate GIS: X ............., Y: ............ Tip: .......... │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘---------
    *1) Nota tehnicã de constatare se elaboreazã prin derogare de la prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificãrile ulterioare, şi reprezintã documentul tehnic de identificare şi evaluare calitativã a clãdirii, elaborat de un expert tehnic atestat, în scopul stabilirii stãrii tehnice a acesteia din punct de vedere al asigurãrii cerinţelor esenţiale de calitate, pe baza examinãrii directe la faţa locului a acesteia, conform reglementãrilor tehnice în vigoare din domeniul construcţiilor.
    Evaluarea calitativã urmãreşte sã stabileascã mãsura în care regulile de conformare generalã a structurilor şi de detaliere a elementelor structurale şi nestructurale sunt respectate în clãdirea analizatã. Natura deficienţelor de alcãtuire şi întinderea acestora reprezintã criterii esenţiale pentru decizia de intervenţie structuralã şi stabilirea soluţiilor de consolidare.
    În vederea evaluãrii calitative a clãdirii se vor respecta prevederile Secţiunii 5 - Evaluarea calitativã din Reglementarea tehnicã "Cod de proiectare seismicã - partea a III-a - Prevederi pentru evaluarea seismicã a clãdirilor existente", indicativ P 100-3/2008, aprobatã prin Ordinul ministrului dezvoltãrii regionale şi locuinţei nr. 704/2009.
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 2. Alcãtuirea generalã a clãdirii │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Numãr total niveluri: ............, din care subterane: .........., subsol: [] da [] nu │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Numãr de tronsoane/din care numãr de tronsoane distincte: ../...; numãr de apartamente...│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Zona seismicã*2): ............, K(S) = .................., T(C) = .................... . │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Forma în plan (conform planşe, anexele I-..): [] simetricã; [] asimetricã. │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Tip: [] izolatã; [] cuplatã; [] înşiruitã. │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Poziţie: [] de colţ; [] la frontul stradal; [] retrasã în parcelã. │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Anul construirii (se menţioneazã anul sau, dacã nu este cunoscut, se bifeazã │
│ perioada estimatã): .., │
│ [] necunoscut; [] înainte de 1900; [] între 1901-1940; _ între 1941-1960; │
│ [] între 1961-1980; [] între 1981-2000; _ dupã 2001. │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Date privind concepţia de realizare a clãdirii: │
│ [] perioada de proiectare ..............., []perioada de execuţie ...................., │
│ [] concepţia privind proiectarea antiseismicã (normativul în vigoare la data │
│ proiectãrii) ................................. │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Tip proiect: [] unicat; [] tip; [] refolosibil. │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Topografia terenului: [] teren plat; [] teren în pantã. │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Natura terenului de fundare: [] normal; [] macroporic; [] contractil. │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Clasa de importanţã a construcţiei*3): ..................................., │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Dimensiuni generale în plan (m): ........................................., │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Suprafaţa construitã la sol (mý): ....., suprafaţa construitã desfãşuratã (mý): ......., │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Înãlţime medie de nivel (ml): ......; suprafaţa construitã medie de nivel (mý) ........, │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Funcţiunile clãdirii: │
│ [] locuinţe colective; [] mixte (locuinţe şi spaţii cu altã destinaţie); │
│ [] locuinţã individualã; [] comerţ; [] birouri; [] sediu autoritate localã/centralã; │
│ [] învãţãmânt; [] funcţii publice; [] turism; [] altele. │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘-----------
    *2) Conform Reglementãrii tehnice "Cod de proiectare seismicã - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clãdiri", indicativ P 100-1/2006, aprobatã prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.711/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    *3) Clasa de importanţã a clãdirii se stabileşte conform Tabelului 4.2 - Clase de importanţã şi de expunere la cutremur pentru clãdiri, prevãzut în Reglementarea tehnicã "Cod de proiectare seismicã - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clãdiri", indicativ P 100-1/2006, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.711/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 3. Datele privind structura de rezistenţã a clãdirii │
├──────────────────────┬────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤
│ Structura verticalã │ Structura orizontalã │ Elemente │ │
│ de rezistenţã │ de rezistenţã │ nestructurale │ Fundaţii │
├──────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│[] zidãrie simplã │ [] bolţi de cãrãmidã │ [] zidãrie din │ [] fundaţii din │
│ (nearmatã) │ │ cãrãmidã │ beton armat monolit│
├──────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│[] zidãrie cu stâl- │ [] profile metalice şi │ [] zidãrie din │ [] fundaţii din │
│ pişori şi centuri │ bolţişoare de cãrãmidã │ B.C.A. │ cãrãmidã │
│ din beton armat │ │ │ │
├──────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│[] grinzi şi stâlpi │ [] grinzi de lemn │ [] beton armat │ Sistem de │
│ din beton armat │ │ │ acoperire │
│ (care nu formeazã │ │ │ │
│ structurã în cadre) │ │ │ │
├──────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│[] cadre din beton │ [] beton armat monolit │ [] lemn │ [] tip terasã │
│ armat │ │ │ │
├──────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│[] pereţi structurali │ [] beton armat │ [] altele │ [] tip şarpantã │
│ din beton armat │ prefabricat │ │ │
├──────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│[] panouri mari │ [] altele │ │ [] mixt │
├──────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│[] structurã mixtã │ │ │ │
├──────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│[] structurã metalicã │ │ │Trotuar de protecţie│
├──────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│[] structurã din lemn │ │ │ [] da │
│[] altele │ │ │ [] nu │
└──────────────────────┴────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┘

┌───────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│ Comportarea generalã a clãdirii │ Intervenţii efectuate în timp │
│ la cutremurele produse │ asupra clãdirii │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ [] fãrã avarii semnificative │ [] necunoscute │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ [] cu avarii la elemente nestructurale │ [] nicio mãsurã │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ [] avarii izolate la structurã │ [] refaceri finisaje │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ [] avarii grave la structurã │ [] consolidare (parţialã/totalã) │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ [] altele │ [] demolare parţialã │
└───────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘

┌───────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│ Factori care au influenţat negativ │ Alte intervenţii efectuate │
│ comportarea la cutremure a clãdirii │ în timp asupra clãdirii │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│[] Înãlţimea parterului mai mare decât a │ │
│ etajelor şi/sau configuraţia elementelor │ │
│ structurale diferitã de a etajelor │ [] supraetajãri │
│ (parter flexibil) │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│[] Forma defavorabilã în plan şi/sau în │ [] modificãri compartimentãri şi/sau faţade │
│ elevaţie │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│[] Disimetrie în distribuţia maselor şi │ [] altele │
│ rigiditãţilor │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│[] Poziţionarea în plan a elementelor │ │
│ structurale, diferitã la etaje faţã de │ │
│ parter (în consolã) │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│[] Discontinuitatea elementelor │ │
│ structurale/nestructurale pe │ │
│ verticalã/orizontalã │ │
└───────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 4. Categorii de defecte/evenimente constatate │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ - degradãri structurale: ............................................................. │
│ ...................................................................................... │
│ ...................................................................................... │
│ - degradãri elemente nestructurale: │
│ ...................................................................................... │
│ ...................................................................................... │
│ - alte categorii de defecte/evenimente constatate: │
│ [] coroziune; [] condens; [] lemn putrezit; [] igrasie; [] incendii/explozii; │
│ [] altele ............................. │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 5. Evaluarea clãdirii │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┐
│ Aspecte generale │ DA │ NU │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Colaps, colaps parţial │ [] │ [] │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Clãdirea/unul dintre etaje înclinatã/înclinat │ [] │ [] │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Alte aspecte │ [] │ [] │
├───────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┤
│ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬────────┤
│ Degradãri structurale │ Minore │ Moderate │ Severe │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┤
│Fundaţii │ [] │ [] │ [] │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┤
│Sistem de acoperire │ [] │ [] │ [] │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┤
│Planşee (pentru încãrcãri verticale) │ [] │ [] │ [] │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┤
│Stâlpi, stâlpişori din zidãrie │ [] │ [] │ [] │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┤
│Planşee (şaibe orizontale) contravântuiri orizontale │ [] │ [] │ [] │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┤
│Pereţi structurali, contravântuiri verticale │ [] │ [] │ [] │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┤
│Îmbinãri elemente prefabricate │ [] │ [] │ [] │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┤
│Alte aspecte │ [] │ [] │ [] │
├───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴────────┤
│ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬────────┤
│ Degradãri elemente nestructurate │ Minore │ Moderate │ Severe │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┤
│Parapete, ornamente │ [] │ [] │ [] │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┤
│Placaje, tâmplãrie │ [] │ [] │ [] │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┤
│Tavane, corpuri iluminat │ [] │ [] │ [] │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┤
│Pereţi interiori de compartimentare │ [] │ [] │ [] │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┤
│Ascensoare │ [] │ [] │ [] │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┤
│Scãri cãi de evacuare │ [] │ [] │ [] │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┤
│Alte aspecte │ [] │ [] │ [] │
├───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴────────┤
│ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬────────┤
│ Pericole/Degradãri geotehnice │ Minore │ Moderate │ Severe │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┤
│Alunecãri de teren │ [] │ [] │ [] │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┤
│Mişcãri de teren, crãpãturi │ [] │ [] │ [] │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┤
│Tasãri │ [] │ [] │ [] │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┤
│Altele │ │ │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 6. Concluzii şi recomandãri │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Comentarii generale: .................................................................. │
│ ....................................................................................... │
│ ....................................................................................... │
│ ....................................................................................... │
│ │
│ Concluzii: ............................................................................ │
│ ....................................................................................... │
│ ....................................................................................... │
│ ....................................................................................... │
│ │
│ Recomandãri: .......................................................................... │
│ ....................................................................................... │
│ ....................................................................................... │
│ ....................................................................................... │
│ │
│Acţiuni viitoare: │
│Se recomandã efectuarea unei expertize tehnice pentru: [] structurã, [] teren de fundare.│
│Alte aspecte: .......................................................................... │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Se anexeazã material fotografic de ansamblu şi reprezentativ din punct de vedere al stãrii tehnice a clãdirii, cu localizarea avariilor şi explicitarea prin text a acestora - nr. fotografii .........
    Anexele nr. 1 -... fac parte integrantã din prezenta notã tehnicã de constatare.

               Întocmit
            Expert tehnic,
        .....................
        (numele şi prenumele)
                (L.S.) Însuşit
                                                   Deţinãtor,
                                             .....................
                                             (numele şi prenumele)
                                                     (L.S.)

    Data întocmirii: ..............


                                  ---------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice