Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 13 din 14 mai 1968  cu privire la exercitarea meseriilor de catre mestesugari in ateliere proprii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

LEGE nr. 13 din 14 mai 1968 cu privire la exercitarea meseriilor de catre mestesugari in ateliere proprii

EMITENT: MAREA ADUNARE NATIONALA
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 64 din 15 mai 1968
EXPUNERE DE MOTIVE

Satisfacerea cerinţelor tot mai numeroase ale populaţiei în ceea ce priveşte deservirea prin prestarea unor servicii ori executarea de lucrãri, în special în mediul rural, unde aceste cerinţe nu sînt acoperite în întregime de unitãţile socialiste, fac necesarã dezvoltarea sectorului mestesugaresc şi în consecinta reglementarea exercitãrii meseriilor de cãtre mestesugari în ateliere proprii. În acest scop s-a adoptat alãturatã lege care prevede urmãtoarele:
Cartea de mestesugar se acorda persoanelor care au pregãtirea profesionalã necesarã, dacã aceştia au o anumitã vechime în meserie şi trec un examen în fata unor comisii instituite în acest scop de organele teritoriale ale Ministerului Muncii.
Cartea de mestesugar va putea fi acordatã persoanelor cu pregãtire tehnica de specialitate medie sau superioarã, precum şi persoanelor care poseda carte de mester eliberata în temeiul vechilor reglementãri, fãrã a mai fi necesar examenul amintit mai sus.
Pentru a coordona înfiinţarea atelierelor meşteşugãreşti cu cerinţele efective ale populaţiei, exercitarea meseriilor în ateliere proprii sau la domiciliul clientului se va face pe baza unor autorizaţii eliberate de comitetele executive ale consiliilor populare ale municipiilor, oraşelor şi sectoarelor municipiului Bucureşti sau comunelor în care solicitantul urmeazã sa-şi stabileascã atelierul. Pentru anumite categorii de mestesugari, stabilite de organele care vor emite instrucţiuni de aplicare a prevederilor noii reglementãri, autorizaţia se va elibera de consiliile populare judeţene sau al municipiului Bucureşti.
Autorizaţiile se vor putea elibera şi altor categorii de persoane, pentru exercitarea unor meserii care nu necesita o calificare specialã (olari, dogari, cioplitori în piatra şi alţii) fãrã a fi necesar examenul de verificare a cunoştinţelor profesionale.
Mestesugarii au dreptul sa execute în limitele obiectului activitãţii prevãzut în autorizaţia de exercitare a meseriei, produse, prestãri de servicii, lucrãri pentru deservirea populaţiei, precum şi dreptul de a desface bunurile produse în cazul în care acest drept este prevãzut în autorizaţie. De asemenea, mestesugarii vor putea executa, pe baza de contracte încheiate cu organizaţiile socialiste de stat şi cooperatiste, produse şi lucrãri cu materialul propriu sau cu materialul beneficiarului.
Mestesugarii vor putea fi ajutaţi de membrii lor de familie şi vor putea pregati ucenici în atelierele lor. Ucenicii se vor bucura de toate drepturile şi vor avea toate obligaţiile ca şi ucenicii din organizaţiile socialiste, conform dispoziţiilor legale care reglementeazã ucenicia la locul de munca. În contractul de ucenicie ce se va încheia cu mestesugarii se va prevedea şi perioada în care cei care au fãcut ucenicia în atelierele mestesugarilor pot lucra ca angajaţi în aceste ateliere, dupã terminarea uceniciei, perioada ce nu va putea depãşi 3 ani.
Salarizarea acestor angajaţi se va stabili luind drept baza elementele de remunerare a muncii aplicabile în cooperativele de producţie mestesugareasca la acelaşi gen de lucrãri.
Numãrul ucenicilor ce vor putea fi pregatiti de mestesugari este de 1-3, în raport de specificul meseriei. Numãrul persoanelor care, dupã terminarea pregãtirii vor lucra în atelierele mestesugarilor ca angajaţi, va fi de asemenea de 1-3, în funcţie de specificul meseriei şi mãrimea atelierului.
Mestesugarii cu ateliere proprii sînt asiguraţi obligatoriu în asigurãrile sociale din cooperatia mestesugareasca, în care scop vor vãrsa o cota la fondurile de asigurãri, calculatã la venitul profesional impozabil. În aceste asigurãri vor fi incluşi şi ucenicii, precum şi cei care lucreazã în atelierele meşteşugãreşti dupã terminarea uceniciei, plata cotizatiei la fondul de asigurãri urmînd a fi suportatã de mestesugari.
Aprovizionarea mestesugarilor se va face din resurse locale, precum şi prin magazinele comerţului de stat şi cooperatist.
Exercitarea meseriei în alte condiţii decît cele prevãzute în autorizaţia de funcţionare constituie contravenţie şi se sancţioneazã ca atare. Autorizaţia va putea fi retrasã în caz de abateri repetate. Practicarea meseriei fãrã autorizaţie de funcţionare este calificatã infracţiune şi se sancţioneazã potrivit legii penale.
Mãsurile de protecţie a muncii prevãzute în dispoziţiile legale se asigura şi persoanelor care presteazã munca în atelierele proprii ale mestesugarilor.
În vederea îndrumãrii activitãţii mestesugarilor care lucreazã în ateliere proprii şi pentru sprijinirea acestora în exercitarea meseriei, se vor infiinta comisii ce vor funcţiona pe lîngã Uniunea Centrala a Cooperativelor Meşteşugãreşti şi uniunile judeţene ale cooperativelor meşteşugãreşti.

Marea Adunare Nationala a Republicii Socialiste România adopta prezenta lege.

ART. 1
Poate exercita o meserie în atelier propriu, atît în oraşe cît şi în comune, orice persoana care îndeplineşte urmãtoarele condiţii:
a) are calificarea corespunzãtoare;
b) a obţinut autorizaţia de exercitare a meseriei.
ART. 2
Se considera ca au calificarea corespunzãtoare, potrivit art. 1, persoanele care au pregãtirea profesionalã necesarã, au lucrat un anumit timp în meserie şi poseda carte de mestesugar eliberata dupã trecerea examenului în fata comisiei prevãzute în art. 3.
Stabilirea perioadei de lucru în meserie pentru persoanele prevãzute la alineatul precedent se va face de Ministerul Muncii, tinindu-se seama de obiectul autorizaţiei de exercitare a meseriei şi de locul în care se exercita meseria.
De asemenea, se considera ca îndeplinesc condiţia prevãzutã de art. 1 lit. a persoanele cu pregãtire tehnica de specialitate, medie ori superioarã, precum şi persoanele care poseda carte de mestesugar eliberata în baza Legii pentru pregãtirea profesionalã şi exercitarea meseriilor, din 30 aprilie 1936.
ART. 3
Constatarea calificãrii prevãzute de art. 2 alin. 1 se face de cãtre comisiile de examinare care se instituie de organele teritoriale ale Ministerului Muncii; în baza rezultatelor obţinute în fata acestor comisii, organele teritoriale ale Ministerului Muncii elibereazã cartea de mestesugar.
Componenta comisiilor, probele la care urmeazã a fi supuşi candidaţii şi modul de desfãşurare a examenelor se stabilesc de Ministerul Muncii, cu consultarea organelor centrale interesate.
Taxele de examen se stabilesc de Ministerul Muncii, cu avizul Ministerului Finanţelor.
ART. 4
Autorizaţia de exercitare a meseriei se elibereazã de comitetele executive ale consiliilor populare ale municipiilor, oraşelor şi sectoarelor municipiului Bucureşti sau comunelor din unitatea administrativ-teritorialã în care solicitantul urmeazã sa-şi stabileascã atelierul. Pentru anumite categorii de mestesugari, stabilite de organele arãtate în art. 15, autorizaţia se va elibera de comitetele executive ale consiliilor populare judeţene sau, dupã caz, al municipiului Bucureşti.
Organele prevãzute la alin. 1 vor putea elibera autorizaţii de exercitare a unor activitãţi pentru care nu este nevoie de calificarea prevãzutã la art. 2. Aceste activitãţi vor fi stabilite de Ministerul Muncii împreunã cu Comitetul pentru Problemele Administraţiei Locale, cu consultarea organelor centrale interesate.
ART. 5
Mestesugarii cu ateliere proprii au dreptul sa execute, în limitele obiectului activitãţii prevãzut în autorizaţia de exercitare a meseriei, produse, prestãri de servicii, lucrãri pentru deservirea populaţiei, precum şi dreptul de a desface bunurile produse, în cazul în care acest drept este prevãzut în autorizaţie.
De asemenea, ei vor putea executa, pe baza de contracte încheiate cu organizaţiile socialiste de stat şi cooperatiste, produse şi lucrãri cu materialul propriu sau cu materialul beneficiarului.
ART. 6
Mestesugarii cu ateliere proprii pot fi ajutaţi de membrii lor de familie prevãzuţi nominal în autorizaţia de exercitare a meseriei.
Mestesugarii au dreptul sa pregãteascã ucenici, care se bucura de toate drepturile şi au toate obligaţiile prevãzute în dispoziţiile legale referitoare la ucenicia la locul de munca - ce li se aplica în mod corespunzãtor - precum şi în cantractul de ucenicie.
În contractul de ucenicie se va prevedea şi perioada în care cei care au fãcut ucenicia în atelierele mestesugarilor pot lucra ca angajaţi dupã terminarea uceniciei în aceste ateliere; aceasta perioada nu va putea depãşi 3 ani.
Numãrul ucenicilor ce vor putea fi pregatiti în acelaşi timp de mestesugari în atelierele lor va fi de 1-3, în raport de specificul meseriei.
De asemenea, numãrul angajaţilor proveniţi din rindul ucenicilor pregatiti de meseriasul respectiv, care vor putea lucra în atelierul acestuia dupã terminarea uceniciei, va fi 1-3, în funcţie de specificul meseriei şi mãrimea atelierului. Salarizarea acestar angajaţi se va stabili luind drept baza elementele de remunerare a muncii aplicabile în cooperativele de producţie mestesugareasca la lucrãri similare.
Şcolarizarea ucenicilor în atelierele mestesugarilor se asigura prin formele de învãţãmînt prevãzute de dispoziţiile legale referitoare la ucenicie, iar probele practice necesare obţinerii certificatului de muncitor calificat se vor da în fata comisiilor care examineazã şi pe ucenicii pregatiti în unitãţile cooperaţiei meşteşugãreşti.
Indemnizaţiile ce se acorda ucenicilor pe timpul pregãtirii practice, precum şi cheltuielile de întreţinere şi transport ale acestora pe timpul pregãtirii teoretice, se suporta de mestesugarii în ale cãror ateliere lucreazã.
ART. 7
Mestesugarii cu ateliere proprii se pot aproviziona cu materii prime şi materiale, din resurse locale şi de la magazinele comerţului de stat şi cooperatist.
Comitetul de Stat al Planificarii şi ministerele coordonatoare vor tine seama la întocmirea balantelor materiale anuale şi de necesarul de materii prime şi materiale pentru mestesugarii cu ateliere proprii.
ART. 8
Mestesugarii cu ateliere proprii sînt asiguraţi obligatoriu în asigurãrile sociale din cooperatia mestesugareasca, plãtind o cotizatie de asigurãri sociale calculatã la venitul profesional impozabil.
Ucenicii ce se pregãtesc în atelierele mestesugarilor beneficiazã de pensie de invaliditate din fondurile asigurãrilor sociale ale cooperaţiei meşteşugãreşti, dacã au devenit invalizi în timpul şi din cauza practicii profesionale. De asemenea, urmaşii acestora au dreptul la pensie de urmaş potrivit reglementãrilor în vigoare.
Persoanele care lucreazã ca angajaţi dupã terminarea uceniciei în atelierele mestesugarilor vor fi asigurate în asigurãrile sociale din cooperatia mestesugareasca.
Cuantumul cotizaţiilor la asigurãrile sociale care vor fi plãtite de mestesugari, atît pentru ei, cît şi pentru ucenicii şi persoanele care lucreazã în atelierele acestora dupã terminarea uceniciei, va fi stabilit de Uniunea Centrala a Cooperativelor Meşteşugãreşti, cu avizul Ministerului Muncii.
ART. 9
Autorizaţiile de exercitare a meseriei, eliberate mestesugarilor de organele în drept pînã la data prezentei legi, rãmîn valabile. Titularii lor vor putea exercita meseria fãrã a fi supuşi dispoziţiilor prezentei legi referitoare la calificare.
ART. 10
Exercitarea meseriei în alte condiţii decît cele prevãzute în autorizaţie şi în dispoziţiile prezentei legi constituie contravenţie şi se sancţioneazã cu amenda de la 50 la 300 lei.
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de cãtre angajaţii anume împuterniciţi de cãtre organele locale ale administraţiei de stat.
În caz de abateri repetate, se va putea dispune şi retragerea autorizaţiei de exercitare a meseriei.
Exercitarea ca îndeletnicire a meseriei fãrã autorizaţia prevãzutã la art. 4 constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit legii penale.
ART. 11
Mestesugarii cu ateliere proprii, membrii lor de familie şi ucenicii mestesugarilor cu ateliere proprii, precum şi persoanele care dupã terminarea uceniciei lucreazã în atelierele acestora, pot participa la activitatea cultural-sportiva organizatã în cadrul cooperativelor meşteşugãreşti.
ART. 12
Persoanele care exercita o meserie pe cont propriu la domiciliul clientului se asimileazã în drepturi şi obligaţii - în sensul prezentei legi - cu mestesugarii cu ateliere proprii.
ART. 13
Mãsurile de protecţie a muncii, prevãzute în dispoziţiile legale, sînt obligatorii şi pentru atelierele de mestesugari.
ART. 14
În vederea îndrumãrii activitãţii mestesugarilor care lucreazã în ateliere proprii şi pentru sprijinirea acestora în exercitarea meseriei, vor funcţiona comisii pe lîngã Uniunea Centrala a Cooperativelor Meşteşugãreşti şi uniunile judeţene ale cooperativelor meşteşugãreşti.
ART. 15
Prezenta lege intra în vigoare la 60 de zile de la data publicãrii. Înãuntrul acestui termen, Ministerul Muncii şi Comitetul pentru Problemele Administraţiei Locale, de acord cu Ministerul Finanţelor, Ministerul Învãţãmîntului, Uniunea Centrala a Cooperativelor Meşteşugãreşti, Uniunea Centrala a Cooperativelor de Consum şi Uniunea Nationala a Cooperativelor Agricole de Producţie, vor emite instrucţiuni de aplicare.

Aceasta lege a fost votatã de Marea Adunare Nationala la 14 mai 1968, intrunind majoritatea voturilor celor 420 deputaţi prezenţi la şedinţa.

Preşedintele Marii Adunãri Naţionale
ŞTEFAN VOITEC

ÎN CONFORMITATE CU DISPOZIŢIILE ARTICOLULUI 57 DIN CONSTITUŢIA REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA, SEMNAM ACEASTA LEGE.

Preşedintele Consiliului de Stat,
NICOLAE CEAUŞESCU

--------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016