Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
LEGE nr. 129 din 29 decembrie 1992 (*republicata*) privind protectia desenelor si modelelor*)
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 129 din 29 decembrie 1992 (*republicata*)  privind protectia desenelor si modelelor*)    Twitter Facebook
Cautare document

LEGE nr. 129 din 29 decembrie 1992 (*republicata*) privind protectia desenelor si modelelor*)

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 20 decembrie 2007
LEGE nr. 129 din 29 decembrie 1992 (*republicatã*)
privind protecţia desenelor şi modelelor*)
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 20 decembrie 2007─────────
*) Republicatã în temeiul <>art. IV din Legea nr. 280/2007 pentru modificarea şi completarea <>Legii nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 729 din 26 octombrie 2007, dându-se textelor o nouã numerotare.
<>Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale a mai fost republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 26 martie 2003, şi a fost modificatã prin <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 190/2005 pentru realizarea unor mãsuri necesare în procesul de integrare europeanã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.179 din 28 decembrie 2005, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 332/2006 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 629 din 20 iulie 2006.

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Drepturile asupra desenelor şi modelelor sunt dobândite şi protejate în România prin înregistrare la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mãrci, denumit în continuare O.S.I.M., în condiţiile prezentei legi.
(2) Prezenta lege se aplicã desenelor şi modelelor ce fac obiectul unei înregistrãri sau solicitãri de înregistrare în România ori care îşi produc efectele în România, ca urmare a unei protecţii comunitare sau internaţionale.
(3) Strãinii cu domiciliul sau sediul în afara teritoriului României beneficiazã de prevederile prezentei legi în condiţiile convenţiilor internaţionale privind desenele şi modelele, la care România este parte.
ART. 2
În înţelesul prezentei legi, termenii sau expresiile de mai jos se definesc dupã cum urmeazã:
a) Aranjamentul de la Haga - Aranjamentul privind depozitul internaţional de desene şi modele industriale, adoptat la Haga la 6 noiembrie 1925, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, la care România a aderat prin <>Legea nr. 44/1992 ;
b) autor - persoana fizicã sau un grup de persoane fizice constituit pe baza unei înţelegeri, care a creat desenul sau modelul;
c) certificat de înregistrare - titlul de protecţie acordat de O.S.I.M. pentru desenele şi modelele înregistrate;
d) desen sau model - aspectul exterior al unui produs sau al unei pãrţi a acestuia, redat în douã sau trei dimensiuni, rezultat din combinaţia dintre principalele caracteristici, îndeosebi linii, contururi, culori, formã, texturã şi/sau materiale ale produsului în sine şi/sau ornamentaţia acestuia;
e) desen sau model comunitar - desenul sau modelul protejat în condiţiile Regulamentului nr. 6/2002/CE , publicat în Jurnalul Oficial al Comunitãţilor Europene L nr. 3 din 5 ianuarie 2002, de cãtre Oficiul pentru Armonizare în Piaţa Internã, cu efect pe întregul teritoriu al Comunitãţilor Europene;
f) detalii nesemnificative - acele elemente grafice sau de formã, care nu determinã caracterul individual al desenului sau modelului;
g) înregistrare - modul de dobândire a drepturilor asupra desenelor şi modelelor în temeiul prezentei legi sau al convenţiilor internaţionale la care România este parte;
h) mandatar autorizat - persoana care exercitã profesiunea de consilier în proprietate industrialã în condiţiile legii şi care poate reprezenta o parte interesatã în procedurile în faţa O.S.I.M.;
i) produs - orice articol obţinut printr-un proces industrial sau artizanal, conţinând printre altele şi elemente concepute spre a fi asamblate într-un produs complex, ambalaje, forme de prezentare, aranjamente, simboluri grafice, caractere tipografice; programele de calculator nu sunt considerate produs;
j) produs complex - un produs compus din elemente multiple ce pot fi înlocuite de o manierã care sã permitã dezasamblarea şi reasamblarea produsului;
k) solicitant - persoana fizicã sau juridicã ce solicitã la O.S.I.M. înregistrarea, respectiv eliberarea unui certificat de înregistrare a unui desen sau model;
l) titular - persoana fizicã sau juridicã cãreia îi aparţin drepturile conferite prin înregistrarea desenului sau modelului şi pentru care se elibereazã certificatul de înregistrare.
ART. 3
(1) Dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare aparţine autorului desenului sau modelului ori succesorului sãu în drepturi, pentru desenele şi modelele create în mod independent.
(2) În cazul în care mai multe persoane au creat în mod independent un desen sau model, dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare aparţine persoanei care a depus prima cererea de înregistrare.
(3) În cazul în care desenul sau modelul a fost creat ca urmare a unor contracte cu misiune creativã sau de cãtre salariaţi, în cadrul atribuţiilor de serviciu, dreptul aparţine persoanei care l-a comandat.
ART. 4
Pânã la proba contrarã, solicitantul este prezumat a avea dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare a desenului sau modelului.
ART. 5
(1) Drepturile asupra unui desen sau model dobândite conform prezentei legi nu prejudiciazã drepturile asupra desenelor sau modelelor neînregistrate, mãrcilor şi altor semne distinctive, brevetelor de invenţie şi modelelor de utilitate, caracterelor tipografice, topografiilor de produse semiconductoare.
(2) Protecţia desenului sau modelului înregistrat în conformitate cu prezenta lege nu exclude şi nu prejudiciazã protecţia prin drept de autor a acestuia.

CAP. II
Condiţii pentru protecţia desenelor şi modelelor

ART. 6
(1) Obiectul cererii poate fi înregistrat în mãsura în care constituie un desen sau model, în sensul art. 2, este nou şi are un caracter individual.
(2) Un desen sau model este considerat nou dacã niciun desen sau model identic nu a fost fãcut public înaintea datei de depunere a cererii de înregistrare sau, dacã a fost revendicatã prioritatea, înaintea datei de prioritate.
(3) Se considerã cã desenele sau modelele sunt identice dacã trãsãturile lor caracteristice diferã numai în ceea ce priveşte detaliile nesemnificative.
(4) Se considerã cã un desen sau model are caracter individual dacã impresia globalã pe care o produce asupra utilizatorului avizat este diferitã de cea produsã asupra unui asemenea utilizator de orice desen sau model fãcut public înaintea datei de depunere a cererii de înregistrare sau, dacã a fost revendicatã prioritatea, înaintea datei de prioritate.
(5) La evaluarea caracterului individual trebuie sã se ia în considerare gradul de libertate a autorului în elaborarea desenului sau modelului.
(6) Dacã un desen sau model aplicat la un produs ori încorporat într-un produs constituie o parte componentã a unui produs complex, acesta va fi considerat nou şi având caracter individual numai dacã sunt îndeplinite cumulativ urmãtoarele condiţii:
a) partea componentã, odatã încorporatã în produsul complex, rãmâne vizibilã pe durata utilizãrii normale a acestuia; utilizare normalã înseamnã utilizarea de cãtre beneficiar, fãrã a include întreţinerea sau reparaţiile;
b) caracteristicile vizibile ale pãrţii componente îndeplinesc ele însele condiţiile privind noutatea şi caracterul individual.
ART. 7
(1) În sensul aplicãrii art. 6, se considerã cã un desen sau model a fost fãcut public dacã a fost publicat ori dezvãluit în alt mod, expus, utilizat în comerţ, cu excepţia situaţiilor în care aceste evenimente nu ar fi putut, în mod rezonabil şi în cadrul activitãţii obişnuite, sã devinã cunoscute cercurilor specializate din sectorul în cauzã care acţioneazã în cadrul Uniunii Europene înainte de data de depunere a cererii de înregistrare sau, dacã a fost invocatã o prioritate, înaintea datei de prioritate. Cu toate acestea, nu se va considera cã desenul sau modelul a fost fãcut public pentru simplul motiv cã a fost dezvãluit unei terţe persoane în condiţii explicite sau implicite de confidenţialitate.
(2) În aplicarea art. 6 alin. (2) şi (4), divulgarea nu este luatã în considerare dacã desenul sau modelul pentru care se solicitã protecţie a fost fãcut public:
a) de cãtre autor sau succesorul sãu în drepturi ori de cãtre un terţ pe baza informaţiilor furnizate sau actelor îndeplinite de autor sau succesor;
b) în perioada de 12 luni precedând data de depozit a cererii de înregistrare sau, dacã o prioritate este revendicatã, la data de prioritate.
(3) Dispoziţiile alin. (2) sunt aplicabile şi în situaţia în care desenul sau modelul a fost fãcut public, ca urmare a unui abuz în legãturã cu autorul sau succesorul sãu.
ART. 8
(1) Desenul sau modelul care este determinat exclusiv de o funcţie tehnicã nu poate fi înregistrat.
(2) Nu poate fi înregistrat un desen sau model care trebuie reprodus în forma şi la dimensiunile exacte, pentru a permite ca produsul în care acesta este încorporat sau cãruia îi este aplicat sã fie conectat mecanic ori amplasat în, în jurul sau pe un alt produs, astfel încât fiecare produs sã îşi poatã îndeplini funcţia proprie.
(3) Poate fi înregistrat un desen sau model care permite asamblãri sau conexiuni multiple între produsele interschimbabile în cadrul unui sistem modular.
ART. 9
Sunt excluse de la protecţie desenele sau modelele contrare ordinii publice sau bunelor moravuri.

CAP. III
Înregistrarea şi eliberarea titlului de protecţie

ART. 10
(1) Cererea de înregistrare a unui desen sau model trebuie sã cuprindã:
a) solicitarea de înregistrare a desenului sau modelului;
b) datele de identificare a solicitantului;
c) numãrul de desene sau modele pentru care se solicitã protecţia;
d) indicarea produselor în care este încorporat desenul sau modelul, dacã este cazul;
e) descrierea elementelor noi, caracteristice desenului sau modelului pentru care se solicitã protecţia, aşa cum apar în reprezentãrile grafice depuse;
f) numele autorilor sau o declaraţie pe rãspunderea solicitantului cã autorii au renunţat la dreptul de a fi menţionaţi în cerere şi/sau în publicaţiile desenului sau modelului;
g) reprezentãrile grafice ale desenului sau modelului, în 3 exemplare.
(2) Cererea de înregistrare mai poate conţine, dupã caz, şi alte elemente care nu condiţioneazã data depozitului reglementar:
a) datele de identificare a mandatarului autorizat, în cazul în care acesta a fost desemnat în cererea de înregistrare;
b) actele de prioritate, în cazul în care se invocã una dintre prioritãţile prevãzute la art. 16 şi 17;
c) solicitarea amânãrii publicãrii;
d) procura de reprezentare în faţa O.S.I.M.;
e) declaraţia indicând informaţiile care, dupã cunoştinţa solicitantului, permit sã se dovedeascã îndeplinirea condiţiilor de acordare a protecţiei desenului sau modelului pentru care se solicitã înregistrarea.
ART. 11
(1) Reprezentãrile grafice trebuie sã redea complet desenul sau modelul care face obiectul cererii de înregistrare, astfel încât caracteristicile sale estetice sã fie evidenţiate. În caz contrar, cererea de înregistrare se respinge. Reprezentãrile grafice trebuie sã fie de o calitate suficientã, pentru ca toate detaliile desenului sau modelului sã fie evidenţiate şi publicarea sã fie posibilã.
(2) În cazul unui desen, reprezentãrile grafice pot fi însoţite de 3 specimene.
(3) Nu se admit la înregistrare desene sau modele reprezentate grafic în mod schematic sau de principiu.
ART. 12
(1) Cererea de înregistrare şi descrierea, prezentate conform art. 10 şi redactate în limba românã, însoţite de reprezentãrile grafice ale desenului sau modelului ori, dupã caz, de specimene, se depun la O.S.I.M. şi constituie depozitul reglementar.
(2) O.S.I.M. înregistreazã cererea dacã sunt depuse minimum urmãtoarele: o cerere care sã conţinã solicitarea de înregistrare a desenului sau modelului, datele de identificare a solicitantului şi reprezentãrile grafice sau specimenele, într-un exemplar.
(3) Dacã în termen de douã luni de la data depunerii cererii de înregistrare conform alin. (2) nu sunt depuse completãrile necesare pentru constituirea depozitului reglementar conform alin. (1), cererea de înregistrare se respinge.
(4) Data depozitului reglementar este data la care au fost depuse documentele prevãzute la alin. (2) sau data care rezultã din tratatele ori convenţiile privind desenele sau modelele la care România este parte.
(5) Cererea de înregistrare având datã de depozit se înscrie în Registrul cererilor depuse.
(6) Registrul cererilor depuse poate sã fie realizat atât pe format hârtie, cât şi în format electronic.
ART. 13
(1) În procedurile în faţa O.S.I.M. solicitantul înregistrãrii sau succesorul sãu în drepturi poate fi reprezentat de un consilier în proprietate industrialã autorizat.
(2) Pentru persoanele care nu au domiciliul sau sediul pe teritoriul României, reprezentarea conform alin. (1) este obligatorie, cu excepţia depunerii cererii.
ART. 14
(1) Un depozit multiplu poate cuprinde mai multe desene sau modele ale aceleiaşi categorii de produse, în conformitate cu clasificarea internaţionalã a desenelor şi modelelor.
(2) Desenele şi modelele care fac obiectul unui depozit multiplu trebuie sã satisfacã o regulã de unitate de concepţie, de unitate de producţie sau de unitate de utilizare ori trebuie sã aparţinã aceluiaşi ansamblu sau aceleiaşi compoziţii de articole.
ART. 15
Depozitul reglementar asigurã solicitantului un drept de prioritate, cu începere de la data constituirii acestuia, faţã de orice alt depozit ulterior privind acelaşi desen sau model.
ART. 16
(1) Persoanele fizice sau persoanele juridice ale statelor pãrţi la convenţiile la care România este parte beneficiazã de un drept de prioritate de 6 luni, cu începere de la data primului depozit, dacã solicitã protecţia în acest termen, pentru acelaşi desen sau model.
(2) Se recunoaşte un drept de prioritate de 6 luni, întemeiat pe un depozit de model de utilitate.
ART. 17
Dacã solicitantul a prezentat anumite produse şi servicii în cadrul unei expoziţii internaţionale oficiale sau oficial recunoscute, în sensul Convenţiei privind expoziţiile internaţionale, semnatã la Paris la data de 22 noiembrie 1928, ratificatã de România prin Legea nr. 246/1930 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, organizatã pe teritoriul României sau într-un stat membru al Convenţiei de la Paris pentru protecţia proprietãţii industriale, în forma revizuitã la Stockholm la 14 iulie 1967, şi dacã o cerere de înregistrare a desenului sau modelului sub care au fost prezentate aceste produse a fost depusã la O.S.I.M. într-un termen de 6 luni de la data prezentãrii în expoziţie, solicitantul va beneficia de un drept de prioritate de la data introducerii produsului în expoziţie; aceastã perioadã nu prelungeşte termenul de prioritate prevãzut la art. 16.
ART. 18
Prioritãţile prevãzute la art. 16 şi 17 sunt recunoscute dacã sunt invocate odatã cu depunerea cererii şi dacã în termen de 3 luni de la data depunerii cererii se confirmã prin acte de prioritate.
ART. 19
(1) Cererile de înregistrare depuse la O.S.I.M. vor fi supuse unei examinãri preliminare din care sã rezulte:
a) îndeplinirea condiţiilor de formã ale cererii, prevãzute la art. 10 alin. (1);
b) îndeplinirea condiţiilor prescrise pentru reprezentãrile grafice, prevãzute la art. 11;
c) îndeplinirea condiţiilor prescrise pentru celelalte documente sau acte anexate la cerere, prevãzute la art. 10 alin. (2);
d) achitarea taxelor în termenul şi cuantumul prevãzute de lege.
(2) În cazul în care neregularitãţile nu sunt remediate în termenul acordat de O.S.I.M., cererea se va respinge sau, dupã caz, nu se va recunoaşte prioritatea.
(3) Dacã se constatã neregularitãţi, acestea se notificã solicitantului, acordându-i-se un termen necesar pentru remedieri.
(4) Cererile care nu îndeplinesc condiţiile de depozit multiplu se vor diviza de cãtre solicitant, la cererea O.S.I.M.
(5) Solicitantul are obligaţia sã divizeze cererea în termenul acordat de O.S.I.M., constituind câte un depozit reglementar pentru fiecare grup de desene sau modele care îndeplinesc condiţiile prevãzute la art. 14.
(6) În cazul în care solicitantul nu divizeazã cererea în termenul acordat, O.S.I.M. divizeazã din oficiu cererea în mai multe cereri divizate şi va lua în examinare numai prima cerere, respingându-le pe celelalte.
(7) Cererile divizate nu pot fi depuse decât pentru elementele care nu depãşesc conţinutul cererii iniţiale. Cererile divizate sunt considerate ca fiind depuse la data de depozit a cererii iniţiale.
ART. 20
(1) Cererea de înregistrare a desenului sau modelului, precum şi reproducerea, fotografia sau reprezentarea graficã a acestuia se publicã în Buletinul oficial de proprietate industrialã al O.S.I.M., în format electronic, în termen de maximum 4 luni de la data constituirii depozitului reglementar, în alb-negru sau, la cerere, în culori.
(2) Publicarea prevãzutã la alin. (1) poate fi amânatã, la cererea solicitantului, pe o perioadã care nu poate depãşi 30 de luni, calculatã de la data depunerii cererii sau de la data prioritãţii, când aceasta a fost invocatã.
(3) Publicarea cererilor internaţionale de cãtre Organizaţia Mondialã a Proprietãţii Intelectuale este consideratã o publicare conform alin. (1).
ART. 21
(1) Persoanele interesate pot face opoziţii scrise la O.S.I.M. privind cererea de înregistrare a desenului sau modelului, în termen de douã luni de la data publicãrii acestuia, pentru motivele prevãzute la art. 22 alin. (3).
(2) O.S.I.M. notificã solicitantului cererii opoziţia formulatã, indicând numele persoanei care a formulat-o, precum şi motivele opoziţiei privind înregistrarea desenului sau modelului.
(3) În termen de douã luni de la data notificãrii opoziţiei, solicitantul poate prezenta punctul sãu de vedere.
(4) Opoziţia formulatã cu privire la cererea de desen sau model publicatã se soluţioneazã de cãtre o comisie din cadrul Serviciului desene şi modele în termen de 3 luni de la depunere. Comisia emite un raport de admitere sau de respingere a opoziţiei, care va fi avut în vedere la examinarea de fond.
(5) Soluţionarea opoziţiei poate fi suspendatã în urmãtoarele situaţii:
a) când se bazeazã pe o cerere de înregistrare a unui desen sau model, pânã la luarea unei hotãrâri cu privire la aceasta;
b) desenul sau modelul opus face obiectul unei acţiuni în anulare, pânã la soluţionarea definitivã a cauzei.
ART. 22
(1) Cererile de înregistrare a desenelor sau modelelor se examineazã de cãtre Comisia de examinare a desenelor şi modelelor. Comisia hotãrãşte, dupã caz, înregistrarea sau respingerea desenului sau modelului, în termen de 12 luni de la data publicãrii cererii, ori poate lua act de renunţarea la cerere sau de retragerea acesteia. Comisia va lua hotãrârea de înregistrare a desenului sau modelului pe baza unui raport de examinare şi în conformitate cu prevederile art. 2, 6 şi 7.
(2) Înregistrarea desenelor sau modelelor se face în Registrul desenelor şi modelelor şi se publicã în Buletinul oficial de proprietate industrialã al O.S.I.M.
(3) Cererea de înregistrare a unui desen sau model va fi respinsã sau înregistrarea va fi anulatã pentru urmãtoarele motive:
a) nu sunt îndeplinite prevederile art. 2, 6 şi 7;
b) obiectul cererii se încadreazã în prevederile art. 8 şi 9;
c) încoroporeazã, fãrã acordul titularului, o operã protejatã prin <>Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, sau orice alt drept de proprietate industrialã protejat;
d) constituie o utilizare improprie a oricãruia dintre obiectele menţionate în lista cuprinsã în art. 6 ter din Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietãţii industriale, în forma revizuitã la Stockholm la 14 iulie 1967, la care România a aderat prin <>Decretul nr. 1.177/1968 , sau o utilizare abuzivã a emblemelor şi stemelor, altele decât cele menţionate în art. 6 ter din convenţie;
e) solicitantul nu a fãcut dovada cã este persoanã îndreptãţitã la înregistrarea desenului sau modelului în sensul art. 3;
f) desenul sau modelul este în conflict cu un desen sau model anterior care a fãcut obiectul unei divulgãri publice dupã data de depozit a cererii de înregistrare sau dupã data de prioritate, dacã o prioritate este revendicatã, şi care este protejat de la o datã anterioarã prin înregistrarea unui desen sau model comunitar ori printr-o cerere de înregistrare a unui desen sau model comunitar, sau prin înregistrarea unui desen sau model în România ori printr-o cerere de obţinere a protecţiei în România;
g) desenul sau modelul foloseşte un semn disctinctiv ce conferã titularului semnului dreptul de a interzice acestã utilizare.
(4) Când un desen sau model a fost respins la înregistrare ori când un drept asupra unui desen sau model a fost declarat nul în temeiul alin. (3), desenul sau modelul poate fi înregistrat ori dreptul asupra desenului poate fi menţinut într-o formã modificatã, dacã în acea formã cerinţele de protecţie vor fi îndeplinite, iar identitatea desenului sau modelului va fi pãstratã. Înregistrarea sau menţinerea într-o formã modificatã poate sã includã înregistrarea însoţitã de o renunţare parţialã din partea deţinãtorului dreptului asupra desenului sau modelului ori de înregistrarea în Registrul desenelor şi modelelor a hotãrârii judecãtoreşti a instanţei care a pronunţat nulitatea parţialã a dreptului asupra desenului sau modelului.
(5) Dreptul asupra unui desen poate fi declarat nul chiar dupã ce a expirat sau s-a renunţat la el.
(6) În examinarea cererii, se vor lua în considerare fondul documentar de desene şi modele existent la O.S.I.M., înregistrãrile internaţionale de desene şi modele la Organizaţia Mondialã a Proprietãţii Intelectuale, desenele/modelele comunitare, precum şi orice alte documente relevante pentru procedurile de examinare depuse de persoanele interesate. În procedurile de examinare, O.S.I.M. poate solicita orice completãri necesare, iar în cazul desenelor, chiar specimene.
(7) Dispoziţiile prezentei legi se aplicã şi cererilor internaţionale depuse conform Aranjamentului de la Haga, care îşi extind efectele lor în România, în afarã de cazul în care nu se prevede altfel.
ART. 23
Dacã înregistrarea unui desen sau model, reînnoirea înregistrãrii acestuia sau înscrierea unei modificãri în Registrul de desene şi modele a fost afectatã, în mod evident, din eroare materialã, O.S.I.M. poate, în termen de 3 luni cu începere de la data înregistrãrii sau de la data înscrierii, sã revoce înregistrarea, reînnoirea sau înscrierea modificãrii efectuate. Hotãrârea de revocare, motivatã, se comunicã persoanelor interesate în termen de 30 de zile.
ART. 24
(1) Hotãrârile privind cererile de înregistrare a desenului sau modelului pot fi contestate, în scris şi motivat, la O.S.I.M., în termen de 30 de zile de la comunicare.
(2) Contestaţia va fi examinatã, în termen de cel mult 3 luni de la depunerea contestaţiei, de cãtre Comisia de contestaţii din Departamentul de apeluri al O.S.I.M.
ART. 25
(1) Hotãrârea Comisiei de contestaţii se comunicã pãrţilor în termen de 30 de zile de la pronunţare şi poate fi atacatã la Tribunalul Bucureşti, în termen de 30 de zile de la comunicare.
(2) Hotãrârile Comisiei de contestaţii rãmase definitive şi irevocabile se publicã în Buletinul oficial de proprietate industrialã al O.S.I.M., în termen de 60 de zile de la pronunţarea hotãrârii.
(3) În faţa Comisiei de contestaţii pãrţile se pot prezenta personal sau pot fi reprezentate prin avocat, prin consilier juridic sau printr-un consilier în proprietate industrialã autorizat.
ART. 26
Toate hotãrârile luate în cadrul O.S.I.M. vor fi motivate.
ART. 27
Eliberarea certificatelor de înregistrare de desene sau modele de cãtre O.S.I.M. se face în temeiul hotãrârilor de admitere a cererii de înregistrare a desenelor sau modelelor, în termen de 30 de zile de la data la care hotãrârea de admitere a rãmas definitivã şi irevocabilã.
ART. 28
(1) Procedurile privind cererile de înregistrare de desene şi modele şi certificatele de înregistrare sunt supuse taxelor, în cuantumul şi la termenele stabilite conform legii. Taxele se plãtesc în contul O.S.I.M.
(2) Taxele datorate de persoanele fizice şi persoanele juridice cu domiciliul sau, dupã caz, cu sediul în strãinãtate se plãtesc în valutã în contul O.S.I.M.
(3) Neplata taxelor la termenele legale atrage neefectuarea procedurii respective sau respingerea cererii de înregistrare a desenului ori modelului.
ART. 29
(1) Solicitantul sau titularul certificatului de înregistrare care, din motive de forţã majorã, nu a putut sã respecte un termen privind procedurile în faţa O.S.I.M. este repus în termen, dacã prezintã o cerere motivatã, în termen de 60 de zile de la încetarea cauzei care l-a împiedicat sã acţioneze, dar nu mai târziu de un an de la expirarea termenului nerespectat.
(2) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplicã în urmãtoarele situaţii:
a) invocarea prioritãţii conform art. 16-18;
b) plata taxelor de înregistrare şi publicare;
c) înregistrarea unei opoziţii conform art. 21;
d) formularea contestaţiilor conform art. 24.
(3) Cererea de repunere în termen va fi însoţitã de dovada privind plata taxei legale.

CAP. IV
Drepturi şi obligaţii

ART. 30
Pe întreaga duratã de valabilitate a înregistrãrii desenelor sau modelelor, titularul are un drept exclusiv de a le utiliza şi de a împiedica utilizarea lor de o terţã parte care nu dispune de consimţãmântul sãu. Titularul are dreptul de a interzice terţilor sã efectueze, fãrã consimţãmântul sãu, urmãtoarele acte: reproducerea, fabricarea, comercializarea ori oferirea spre vânzare, punerea pe piaţã, importul, exportul sau folosirea unui produs în care desenul sau modelul este încorporat ori la care acesta se aplicã sau stocarea unui astfel de produs în aceste scopuri.
ART. 31
(1) Întinderea protecţiei este determinatã de reprezentãrile grafice ale desenelor sau modelelor înregistrate.
(2) Protecţia acordatã unui desen sau model în baza prezentei legi se extinde la orice desen sau model care nu produce o impresie vizualã globalã diferitã asupra unui utilizator avizat.
(3) La stabilirea sferei de protecţie se ia în considerare gradul de libertate a autorului în realizarea desenului sau modelului.
ART. 32
Drepturile conferite la art. 30 nu se exercitã în privinţa:
a) actelor efectuate exclusiv în scop personal şi necomercial, experimental, de cercetare sau învãţãmânt, cu condiţia ca aceste acte sã nu prejudicieze exploatarea normalã a desenelor sau modelelor şi sã se menţioneze sursa;
b) activitãţilor de reproducere în domeniul cercetãrii sau învãţãmântului, în scopul citãrii ori predãrii, cu condiţia ca aceste activitãţi sã fie compatibile cu practica comercialã loialã, sã nu aducã atingere în mod nedrept exploatãrii normale a desenului sau modelului şi ca sursa sã fie menţionatã;
c) echipamentelor aflate pe vehicule de transport maritim sau aerian înregistrate într-o altã ţarã, atunci când acestea intrã temporar pe teritoriul României, ori importului de piese de schimb şi accesorii în scopul reparãrii acestor vehicule sau al executãrii de reparaţii pe aceste vehicule;
d) folosirii sau luãrii mãsurilor efective şi serioase de folosire a desenelor sau modelelor de cãtre terţi, în intervalul de timp dintre decãderea din drepturi a titularului şi revalidarea certificatului;
e) folosirii desenului sau modelului cu bunã-credinţã, în perioada cuprinsã între data publicãrii decãderii din drepturi a titularului şi data publicãrii dreptului restabilit.
ART. 33
Drepturile decurgând din înregistrarea desenului sau modelului nu se vor putea exercita în cazul introducerii pe piaţa comunitarã a produselor în care sunt încorporate desene sau modele protejate ori la care acestea se aplicã, introduse pe piaţã anterior de cãtre titularul certificatului de înregistrare sau cu consimţãmântul acestuia.
ART. 34
(1) Începând cu data publicãrii cererii persoana fizicã sau persoana juridicã îndreptãţitã la eliberarea certificatului de înregistrare beneficiazã provizoriu de aceleaşi drepturi conferite în conformitate cu prevederile art. 30, pânã la eliberarea certificatului de înregistrare, cu excepţia cazurilor în care cererea de înregistrare a fost respinsã sau retrasã.
(2) Încãlcarea prevederilor alin. (1) atrage pentru persoanele vinovate obligaţia de despãgubire potrivit dreptului comun; titlul pentru plata despãgubirilor se poate executa numai dupã eliberarea certificatului de înregistrare a desenului sau modelului.
ART. 35
(1) Perioada de valabilitate a unui certificat de înregistrare a desenului sau modelului este de 10 ani de la data constituirii depozitului reglementar şi poate fi reînnoitã pe 3 perioade succesive de 5 ani.
(2) Pe întreaga perioadã de valabilitate a certificatului, titularul este obligat la plata taxelor de menţinere în vigoare a acestuia.
(3) O.S.I.M. acordã un termen de graţie de cel mult 6 luni pentru plata taxelor de menţinere în vigoare, pentru care se percep majorãri.
(4) Neplata acestor taxe atrage decãderea titularului din drepturi.
(5) Decãderea titularului din drepturi se publicã în Buletinul oficial de proprietate industrialã al O.S.I.M.
(6) În cazul decãderii din drepturi a titularului, acesta poate solicita la O.S.I.M. revalidarea certificatului de înregistrare, în termen de 6 luni de la data decãderii, pentru motive temeinice.
ART. 36
Dreptul exclusiv de exploatare decurgând din înregistrarea desenului sau modelului înceteazã în urmãtoarele situaţii:
a) la expirarea perioadei de valabilitate;
b) prin anularea certificatului de înregistrare;
c) prin decãderea titularului din drepturi;
d) prin renunţarea titularului certificatului de înregistrare.
ART. 37
Titularii certificatelor de înregistrare a desenelor sau modelelor pot menţiona pe produse semnul D, respectiv litera "D" majusculã, înscrisã într-un cerc, însoţitã de numele titularului sau de numãrul certificatului.
ART. 38
(1) Dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare a desenului sau modelului, drepturile care decurg din cererea de înregistrare a desenului sau modelului, precum şi drepturile nãscute din înregistrare sunt transmisibile în tot sau în parte.
(2) Transmiterea se poate face pe cale succesoralã, prin cesiune sau licenţã.
(3) Transmiterea se înscrie la O.S.I.M. în Registrul desenelor şi modelelor şi produce efecte faţã de terţi numai de la data publicãrii în Buletinul oficial de proprietate industrialã al O.S.I.M. a menţiunii de transmitere.
(4) Înscrierea transmiterii de drepturi asupra desenelor sau modelelor aflate în litigiu se suspendã pânã la data rãmânerii definitive a hotãrârilor judecãtoreşti cu privire la acestea.
ART. 39
(1) Autorul, titular al certificatului de înregistrare a desenului sau modelului, beneficiazã de drepturi patrimoniale stabilite pe bazã de contract cu persoanele care exploateazã desenul sau modelul.
(2) În cazul încheierii unui contract de cesiune, drepturile patrimoniale ale autorului se stabilesc în acest contract.
ART. 40
Cererile internaţionale fãcute în conformitate cu Aranjamentul de la Haga se depun la Organizaţia Mondialã a Proprietãţii Intelectuale, direct sau prin intermediul O.S.I.M.
ART. 41
(1) Autorul are dreptul sã i se menţioneze numele, prenumele şi calitatea în certificatul de înregistrare eliberat, precum şi în orice acte sau publicaţii privind desenul sau modelul.
(2) Datele din certificatul de înregistrare se înscriu în carnetul de muncã.
ART. 42
(1) Înregistrarea desenului sau modelului poate fi anulatã, în tot sau în parte, la cererea unei persoane interesate, pentru motivele prevãzute la art. 22 alin. (3).
(2) Anularea poate fi cerutã pe toatã durata de valabilitate a certificatului de înregistrare şi se judecã de cãtre Tribunalul Bucureşti.
(3) Hotãrârea de anulare se înregistreazã la O.S.I.M. şi se publicã în termen de maximum douã luni de la data înregistrãrii acesteia.
ART. 43
Litigiile cu privire la calitatea de autor al desenului sau modelului, calitatea de titular al certificatului de înregistrare, cele cu privire la drepturile patrimoniale nãscute din contractele de cesiune sau licenţã sunt de competenţa instanţelor judecãtoreşti, potrivit dreptului comun.

CAP. V
Desenele şi modelele comunitare

ART. 44
Desenele şi modelele comunitare beneficiazã de protecţie pe teritoriul României, în baza Regulamentului nr. 6/2002/CE privind desenele şi modelele comunitare, publicat în Jurnalul Oficial al Comunitãţilor Europene L nr. 3 din 5 ianuarie 2002.
ART. 45
Cererile de desene şi modele comunitare pot fi depuse direct la Oficiul pentru Armonizare în Piaţa Internã sau prin intermediul O.S.I.M.
ART. 46
Când o cerere de desen sau model comunitar este depusã la O.S.I.M. în temeiul art. 35 din Regulamentul nr. 6/2002/CE privind desenele şi modelele comunitare, O.S.I.M. înscrie data primirii pe cerere, şi, fãrã sã procedeze la examinare, o transmite la Oficiul comunitar în termen de douã sãptãmâni, cu plata unei taxe de transmitere în cuantum de 70 lei.
ART. 47
Litigiile având ca obiect desene sau modele comunitare, pentru care Regulamentul nr. 6/2002/CE atribuie competenţa tribunalelor de desene şi modele comunitare în sensul art. 80 alin. (1) din regulament, sunt de competenţa Tribunalului Bucureşti, care soluţioneazã cauzele în primã instanţã.

CAP. VI
Atribuţiile Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mãrci în domeniul protecţiei desenelor şi modelelor

ART. 48
O.S.I.M. este organul guvernamental de specialitate, cu autoritate unicã pe teritoriul României, care asigurã protecţia desenelor şi modelelor.
ART. 49
O.S.I.M. are urmãtoarele atribuţii în domeniul protecţiei desenelor şi modelelor:
a) acordã protecţie prin eliberarea certificatului de înregistrare a desenelor şi modelelor;
b) este depozitarul Registrului cererilor depuse şi al Registrului desenelor şi modelelor;
c) efectueazã, la cerere, cercetãri documentare privind desenele şi modelele publicate şi servicii de mediere;
d) întreţine relaţii cu organizaţiile guvernamentale similare şi cu organizaţiile internaţionale de specialitate la care România este membrã;
e) informeazã Comisia Europeanã cu privire la dispoziţiile naţionale adoptate în scopul transpunerii dispoziţiilor Directivei 98/71/CE ;
f) acordã, la cerere, asistenţã în domeniul proprietãţii industriale, organizeazã cursuri de instruire pentru specialiştii în domeniu;
g) editeazã şi publicã periodic în Buletinul oficial de proprietate industrialã al O.S.I.M. date privitoare la desene şi modele.

CAP. VII
Rãspunderi şi sancţiuni

ART. 50
Însuşirea fãrã drept, în orice mod, a calitãţii de autor al desenului sau modelului constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendã de la 1.500 lei la 3.000 lei.
ART. 51
În cazul în care, printr-o hotãrâre judecãtoreascã, se stabileşte cã o altã persoanã decât cea care figureazã în cererea de înregistrare sau în certificatul de înregistrare este îndreptãţitã la eliberarea certificatului de înregistrare, O.S.I.M. elibereazã certificatul de înregistrare persoanei îndreptãţite şi publicã schimbarea titularului.
ART. 52
(1) Constituie infracţiune de contrafacere şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani sãvârşirea fãrã drept a oricãrui act prevãzut la art. 30, dupã data înregistrãrii desenului sau modelului.
(2) Dacã faptele prevãzute la alin. (1) sunt de naturã sã prezinte pericol social pentru siguranţa sau sãnãtatea consumatorilor, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi.
(3) Organele de cercetare penalã pot dispune din oficiu în cadrul actelor premergãtoare mãsurile necesare indisponibilizãrii produselor ce poartã desene sau modele contrafãcute, precum şi conservarea probelor potrivit dreptului comun şi dispoziţiilor speciale în materie.
(4) Pentru prejudiciile cauzate titularul are dreptul la despãgubiri, potrivit dreptului comun, şi poate solicita instanţei judecãtoreşti competente sã dispunã mãsura confiscãrii sau, dupã caz, a distrugerii produselor contrafãcute; aceste dispoziţii se aplicã şi materialelor şi echipamentelor care au servit nemijlocit la sãvârşirea infracţiunii de contrafacere.
ART. 53
(1) Titularul unui desen sau model înregistrat poate solicita instanţei judecãtoreşti:
a) dispunerea unor mãsuri asigurãtorii, atunci când existã un risc de încãlcare a drepturilor asupra unui desen sau model înregistrat şi dacã aceastã încãlcare riscã sã cauzeze un prejudiciu ireparabil ori dacã existã un risc de distrugere a elementelor de probã;
b) dispunerea, imediat dupã vãmuire, a unor mãsuri de încetare a faptelor de încãlcare a drepturilor unui desen sau model ce au fost sãvârşite de un terţ cu ocazia introducerii în circuitul comercial a unor mãrfuri importate care implicã o atingere a acestor drepturi.
(2) Pentru ordonarea mãsurilor asigurãtorii sunt aplicabile dispoziţiile dreptului comun. La luarea mãsurilor asigurãtorii, ordonate de cãtre instanţã, va putea fi cerutã constituirea de cãtre reclamant a unei garanţii suficiente pentru prevenirea abuzurilor.
(3) Instanţa va putea pretinde reclamantului sã furnizeze orice elemente de probã de care acesta dispune, pentru a dovedi cã este titularul dreptului încãlcat ori a cãrui încãlcare este inevitabilã.
(4) În cazul în care mijloacele de probã în susţinerea pretenţiilor reclamantului se aflã sub controlul pârâtului, instanţa va putea sã dispunã ca probele sã fie produse de cãtre pârât, sub condiţia garantãrii confidenţialitãţii informaţiilor, potrivit legii.
(5) Instanţa va putea sã dispunã ca autorul încãlcãrii drepturilor decurgând dintr-un certificat de înregistrare sã furnizeze informaţii imediate privind provenienţa şi circuitele de distribuire a mãrfurilor contrafãcute, precum şi informaţii despre identitatea fabricantului sau a comerciantului, cu condiţia ca o astfel de mãsurã sã nu fie excesivã în raport cu gravitatea atingerii aduse dreptului titularului.
ART. 54
Autoritãţile vamale pot dispune, fie din oficiu, fie la cererea titularului desenului sau modelului înregistrat, suspendarea vãmuirii la importul mãrfurilor, în cazurile prevãzute la art. 53, pânã la pronunţarea hotãrârii judecãtoreşti.
ART. 55
Certificatele de înregistrare a desenelor şi modelelor în vigoare reprezintã active necorporale şi pot fi înregistrate în patrimoniul titularului, persoanã juridicã.
ART. 56
(1) La cererea instanţei judecãtoreşti, O.S.I.M. este obligat sã înainteze actele, documentele şi informaţiile necesare judecãrii cauzei cu care a fost învestitã.
(2) În toate litigiile privind desenele şi modelele citarea titularilor este obligatorie.
Prezenta lege*) transpune dispoziţiile Directivei 98/71/CE privind protecţia juridicã a desenelor şi modelelor comunitare, publicatã în Jurnalul Oficial al Comunitãţilor Europene L nr. 289 din 28 octombrie 1998, şi creeazã cadrul juridic necesar aplicãrii directe, de la data aderãrii României la Uniunea Europeanã, a Regulamentului nr. 6/2002/CE privind desenele şi modelele comunitare, publicat în Jurnalul Oficial al Comunitãţilor Europene L nr. 3 din 5 ianuarie 2002.
───────────
*) Menţiunea privind transpunerea normelor comunitare este prevãzutã în <>Legea nr. 280/2007 pentru modificarea şi completarea <>Legii nr. 129/1992 .

NOTÃ:
Reproducem mai jos prevederile <>art. II şi III din Legea nr. 280/2007 care nu sunt încorporate în textul republicat al <>Legii nr. 129/1992 şi care se aplicã, în continuare, ca dispoziţii proprii ale <>Legii nr. 280/2007 :
"Art. II. - Cererile de înregistrare a desenelor sau modelelor pentru care nu s-a luat o hotãrâre se soluţioneazã potrivit prevederilor prezentei legi.
Art. III. - (1) Prezenta lege intrã în vigoare la 30 de zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) În termenul prevãzut la alin. (1), Guvernul adoptã un nou regulament de aplicare a <>Legii nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale, republicatã."


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016