Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
LEGE nr. 126 din 27 decembrie 1995 (*republicata*) privind regimul materiilor explozive
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 126 din 27 decembrie 1995 (*republicata*)  privind regimul materiilor explozive    Twitter Facebook
Cautare document

LEGE nr. 126 din 27 decembrie 1995 (*republicata*) privind regimul materiilor explozive

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 15 septembrie 2011
----------
    *) Republicatã în temeiul dispoziţiilor art. II din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 9/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 10 februarie 2011, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 123/2011, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 21 iunie 2011, dându-se textelor o nouã numerotare.
    Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive a mai fost republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 din 7 februarie 2011.


    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    (1) Prevederile prezentei legi se aplicã la prepararea, producerea, procesarea, experimentarea, deţinerea, tranzitarea pe teritoriul ţãrii, transmiterea sub orice formã, transferul, transportul, introducerea pe piaţã, depozitarea, încãrcarea, încartuşarea, delaborarea, distrugerea, mânuirea, comercializarea şi folosirea de cãtre persoanele juridice sau fizice autorizate a materiilor explozive.
    (2) În sensul prezentei legi, prin materii explozive se înţelege explozivii de tipul amestecuri explozive, emulsii explozive, mijloace de iniţiere, fitile detonante, fitile de siguranţã, fitile de aprindere, capse electrice, capse pirotehnice, tuburi de şoc, relee detonante, inclusiv explozivii de uz civil şi articolele pirotehnice.
    (3) Prezenta lege nu aduce atingere regimului juridic al explozivilor de uz civil, astfel cum este reglementat în Hotãrârea Guvernului nr. 207/2005 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale explozivilor de uz civil şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi în Hotãrârea Guvernului nr. 612/2010 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale articolelor pirotehnice şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţã.
    ART. 2
    Producerea şi procesarea de materii explozive sunt permise numai persoanelor juridice care posedã autorizaţie din partea inspectoratului teritorial de muncã pe raza cãruia îşi desfãşoarã activitatea.
    ART. 3
    (1) Amestecurile explozive simple pot fi preparate manual sau mecanizat numai de persoane juridice autorizate în acest scop, pe baza instrucţiunilor tehnice şi de securitate şi sãnãtate a muncii elaborate în acest sens.
    (2) Materiile explozive noi cu destinaţie militarã, indiferent de provenienţã, pot fi folosite numai cu aprobarea Ministerului Apãrãrii Naţionale, pe baza avizului structurii de specialitate din subordinea acestui minister, desemnatã în acest scop prin hotãrâre a Guvernului.
    ART. 4
    (1) Furnizorii, inclusiv producãtorii, au obligaţia de a garanta materiile explozive şi de a inscripţiona ambalajele cu datele prevãzute de reglementãrile în vigoare.
    (2) Termenul de garanţie poate fi prelungit numai cu acordul producãtorului.
    ART. 5
    (1) Introducerea pe piaţã a explozivilor de uz civil şi a articolelor pirotehnice este admisã numai în condiţiile în care acestea respectã cerinţele esenţiale aplicabile lor, stabilite de legislaţia în vigoare ce urmãreşte sã asigure un înalt nivel de protecţie a sãnãtãţii umane şi siguranţei publice, protecţia şi siguranţa consumatorilor, precum şi protecţia mediului.
    (2) La introducerea pe piaţã a explozivilor de uz civil şi a articolelor pirotehnice trebuie respectate prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a directivelor 91/155/CE , 93/67/CEE , 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 396 din 30 decembrie 2006, şi prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor, de modificare şi abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE , precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 , publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 353 din 31 decembrie 2008.
    ART. 6
    Prin deţinãtor de materii explozive, în sensul prezentei legi, se înţelege orice persoanã juridicã sau fizicã în posesia sau detenţia cãreia se aflã, licit, astfel de materii.
    ART. 7
    (1) Persoanele fizice nu au dreptul sã deţinã, sã utilizeze, sã transporte, sã depoziteze, sã experimenteze ori sã mânuiascã explozivi de uz civil sau articole pirotehnice dacã nu fac dovada calitãţii de artificier, respectiv de pirotehnician autorizat şi nu reprezintã o persoanã juridicã autorizatã şi înregistratã conform prevederilor legale.
    (2) Personalul special instruit poate manipula materii explozive numai sub supravegherea unui artificier sau a unui pirotehnician autorizat.
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1):
    a) persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani pot deţine şi utiliza articole pirotehnice din categoriile 1 şi P1;
    b) persoanele care au vârsta peste 15 ani şi care urmeazã cursuri de formare în învãţãmântul de specialitate pot avea la dispoziţie articole pirotehnice numai pe timpul instruirii.

    CAP. II
    Autorizarea şi înregistrarea deţinãtorilor de materii explozive

    ART. 8
    (1) Pentru a putea prepara materii explozive persoanele juridice care, prin actul constitutiv al societãţii, au ca obiect de activitate astfel de operaţiuni sunt obligate sã obţinã în prealabil autorizaţia din partea inspectoratului teritorial de muncã şi de la Direcţia Generalã de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul judeţean de poliţie pe raza cãrora îşi desfãşoarã activitatea.
    (2) Obligaţia de a obţine în prealabil autorizaţia revine şi persoanelor juridice şi fizice care deţin, folosesc sau comercializeazã materii explozive, cu excepţia unitãţilor şi formaţiunilor Ministerului Apãrãrii Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Serviciului de Protecţie şi Pazã şi Serviciului Român de Informaţii.
    (3) Persoanele care produc, deţin, transferã sau comercializeazã articole pirotehnice, precum şi persoanele care folosesc obiecte pirotehnice pentru scopuri tehnice au obligaţia de a obţine autorizaţia din partea inspectoratului teritorial de muncã şi de la Direcţia Generalã de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul judeţean de poliţie pe raza cãrora îşi desfãşoarã activitatea, dupã caz.
    (4) Autorizarea se obţine numai la solicitarea celui interesat şi pe o duratã determinatã, cu posibilitate de prelungire.
    (5) Îndeplinirea activitãţilor prevãzute în autorizaţie prin intermediari neautorizaţi este interzisã.
    ART. 9
    (1) Materiile explozive pot fi depozitate numai în spaţii special construite şi amenajate pe baza documentaţiilor tehnice avizate de inspectoratele teritoriale de muncã.
    (2) Depozitele de materii explozive construite şi amenajate în condiţiile alin. (1) pot funcţiona numai dupã obţinerea prealabilã a autorizaţiei, emisã în comun de cãtre inspectoratul teritorial de muncã şi Direcţia Generalã de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul judeţean de poliţie, dupã caz.
    (3) Se interzice autorizarea producerii, preparãrii, experimentãrii, deţinerii sau depozitãrii materiilor explozive în clãdiri cu locuinţe.
    (4) În autorizaţia de funcţionare a oricãrui depozit se stabileşte capacitatea maximã de depozitare în echivalent trotil.
    (5) Depozitarea materiilor explozive în depozitele de stoc şi la unitãţile care au ca obiect de activitate producerea/procesarea de materii explozive se face numai în spaţii proiectate, construite şi amenajate pe baza documentaţiilor tehnice.
    (6) Inspectoratele teritoriale de muncã pot aviza depãşirea temporarã a capacitãţilor de depozitare autorizate cu maximum 25%, pentru o perioadã de cel mult 3 luni.
    (7) Conducerile persoanelor juridice care au ca obiect de activitate producerea/procesarea de materii explozive pot aviza depãşirea capacitãţilor de depozitare uzinale şi de stoc cu maximum 25%, pentru o perioadã de cel mult 3 luni.
    ART. 10
    În situaţia în care un depozit de materii explozive este utilizat de mai mulţi operatori economici, în baza unor contracte de custodie, evidenţele se pãstreazã separat pentru fiecare operator economic.
    ART. 11
    (1) Inspectoratul teritorial de muncã sau Direcţia Generalã de Poliţie a Municipiului Bucureşti ori inspectoratul judeţean de poliţie poate, dupã caz, suspenda sau restrânge activitãţile pentru producere, preparare, deţinere, transfer, transport, folosire ori comercializare a materiilor explozive sau poate retrage autorizaţiile dacã sunt încãlcate reglementãrile legale în vigoare cu privire la respectarea normelor de securitate.
    (2) Retragerea autorizaţiei atrage încetarea dreptului acordat persoanelor juridice şi fizice de a mai efectua activitãţile pentru care aceasta a fost acordatã.
    (3) La încetarea activitãţii este obligatorie predarea autorizaţiei, în termen de 15 zile, instituţiei care a emis-o.
    ART. 12
    (1) Autorizaţiile eliberate pe baza prezentei legi se vizeazã anual de cãtre autoritãţile emitente în a cãror razã titularul îşi are sediul. Neprezentarea autorizaţiei pentru vizã, în termen de 15 zile de la data expirãrii acesteia, atrage pierderea dreptului titularului de a efectua operaţiuni cu materii explozive.
    (2) Organele prevãzute la art. 8 vor elibera persoanelor juridice, în termen de 15 zile, o nouã autorizaţie titularului, care face cunoscute:
    a) schimbarea denumirii sau a sediului;
    b) deteriorarea, sustragerea sau pierderea autorizaţiei;
    c) completa epuizare a spaţiilor rezervate vizei anuale.
    ART. 13
    Persoanele juridice autorizate care executã lucrãri, cu caracter temporar, de prospecţiuni şi explorãri geologice sau în cadrul intervenţiilor cu mijloace antigrindinã sunt obligate sã anunţe inspectoratul teritorial de muncã şi inspectoratul judeţean de poliţie sau Direcţia Generalã de Poliţie a Municipiului Bucureşti, dupã caz, în raza cãrora se aflã localitãţile unde îşi vor desfãşura activitatea, cu cel puţin 48 de ore înainte de începerea lucrãrilor.

    CAP. III
    Operaţiuni cu materii explozive şi evidenţa acestora

    ART. 14
    Transportul şi mânuirea explozivilor propriu-zişi şi ale mijloacelor de iniţiere şi aprindere, cu excepţia articolelor pirotehnice, se efectueazã sub directa supraveghere a artificierilor autorizaţi şi numai cu personal special instruit pentru asemenea operaţiuni. Transportul şi mânuirea articolelor pirotehnice se efectueazã de cãtre personal special instruit.
    ART. 15
    (1) Orice transfer sau transport de materii explozive se efectueazã numai cu mijloace de transport amenajate în acest scop, pe baza documentelor eliberate conform reglementãrilor legale în vigoare şi semnate de cei în drept.
    (2) Transportul de la depozitele de consum la firidele artificierilor şi la locurile de muncã sau la atelierele de procesare a materiilor explozive când acestea se gãsesc în cadrul aceluiaşi amplasament este permis pe baza documentelor de ridicare a materiilor explozive din depozit.
    ART. 16
    (1) Încãrcarea, transferul, transportul, descãrcarea, depozitarea şi distrugerea materiilor explozive în timpul nopţii sunt interzise.
    (2) Fac excepţie transferurile pe calea feratã sau pe apã, transporturile din fabrica producãtoare la depozitele proprii, precum şi cele executate în cadrul aceluiaşi amplasament.
    ART. 17
    (1) Transferul sau transportul în acelaşi mijloc de transport al materiilor explozive împreunã cu alte materiale sau materii cu care acestea sunt incompatibile, precum şi accesul în mijlocul de transport al persoanelor fãrã atribuţii de serviciu în ceea ce priveşte transferul sau transportul respectiv sunt interzise.
    (2) Se excepteazã de la prevederile alin. (1) mijloacele de transport folosite de echipele de prospecţiuni geologice, perforãri de sonde, construcţii hidroenergetice, hidrotehnice, reparaţii sau construcţii de drumuri, cãi ferate şi poduri sau intervenţii antigrindinã, dacã sunt amenajate conform reglementãrilor legale.
    ART. 18
    Transferul, transportul sau depozitarea în comun a mai multor tipuri de explozivi se face numai în condiţiile stabilite în anexa la prezenta lege.
    ART. 19
    (1) Paza transferurilor de materii explozive de la producãtor la depozitele de bazã sau de stoc, indiferent de mijlocul de transport, se asigurã cu efective de jandarmi, pe cheltuiala beneficiarului.
    (2) Pentru transferul de materii explozive şi subansambluri explozive utilizate la intervenţiile antigrindinã de la depozitele de bazã sau de stoc la depozitele de consum, la locurile de utilizare sau la atelierele de procesare a materiilor explozive când acestea nu se aflã în acelaşi amplasament cu depozitul de consum, paza se asigurã de cãtre operatorii economici, prin personal dotat cu arme de foc, în condiţiile legii.
    (3) Pentru transferul de materii explozive de la depozitele de bazã la depozitele de consum, operatorii economici sunt obligaţi sã anunţe în prealabil organul de poliţie pe teritoriul cãruia se efectueazã transferul.
    (4) Paza materiilor explozive, în tranzit pe teritoriul României, se asigurã contra cost numai cu efective de jandarmi, dupã verificarea prealabilã a integritãţii sigiliilor aplicate de expeditor, în conformitate cu procedurile privind transporturile şi expediţiile internaţionale de mãrfuri periculoase.
    (5) Paza transferurilor şi transporturilor de materii explozive cu destinaţie militarã, pe teritoriul României, se asigurã de cãtre unitãţile Ministerului Apãrãrii Naţionale.
    ART. 20
    Asupra amplasamentului şi cantitãţii maxime de materii explozive destinate depozitãrii pentru firidele artificierilor, precum şi pentru încãperile în care se depoziteazã şi se mânuiesc materii explozive pentru perforãri de sonde, articole de vânãtoare, obiecte pirotehnice de distracţie, pistoale pentru împlântat bolţuri, mijloace antigrindinã, capse de alarmare CFR şi capse de asomare este necesar avizul dat de inspectoratul teritorial de muncã.
    ART. 21
    (1) Capsele detonante vor fi depozitate în clãdiri sau în camere subterane, separate de cele în care se depoziteazã explozivii propriu-zişi.
    (2) Fac excepţie depozitele de la suprafaţã cu capacitãţi pânã la 500 kg în echivalent trotil, în care mijloacele de iniţiere pot fi depozitate în aceeaşi clãdire cu explozivii propriu-zişi, însã în încãperi separate.
    ART. 22
    Terenul aferent depozitelor de suprafaţã sau subterane de materii explozive de uz civil, nelegate de reţeaua minei, precum şi depozitelor de stoc de materii explozive trebuie împrejmuit conform reglementãrilor legale.
    ART. 23
    Paza depozitelor de materii explozive trebuie asiguratã permanent cu personal dotat cu arme de foc, în condiţiile legii, cu excepţia depozitelor subterane legate de reţeaua minei.
    ART. 24
    (1) Accesul în depozit este permis, în prezenţa gestionarului sau a înlocuitorului sãu, numai persoanelor cu atribuţii în gestiune, mânuire şi control asupra materiilor explozive.
    (2) În timpul nopţii este interzis accesul în depozit.
    (3) Se excepteazã de la prevederile alin. (2) depozitele de consum ale unitãţilor în care se lucreazã şi în schimburi de noapte.
    ART. 25
    (1) La toate depozitele se ţine o evidenţã strictã a intrãrii, ieşirii şi consumurilor de materii explozive.
    (2) Registrele de evidenţã de la depozite, precum şi formularele privind mişcarea materiilor explozive - intrãri, ieşiri, consum - au caracter de documente cu regim special.
    (3) Orice lipsã de materii explozive trebuie anunţatã imediat organului local al poliţiei şi inspectoratului teritorial de muncã.
    ART. 26
    (1) Gestionarul depozitului de materii explozive de uz civil, precum şi înlocuitorul acestuia sunt desemnaţi de conducãtorul unitãţii deţinãtoare din rândul artificierilor autorizaţi şi rãspund, dupã caz, disciplinar, administrativ, civil sau penal pentru gestiunea încredinţatã.
    (2) Gestionarii depozitelor de materii explozive din cadrul uzinelor producãtoare sau ai depozitelor de stoc de materii explozive, precum şi înlocuitorii acestora sunt desemnaţi de conducãtorii unitãţii deţinãtoare numai din rândul pirotehniştilor care cunosc şi îşi asumã în mod liber riscurile la care sunt supuşi în operaţiunile de mânuire şi depozitare a materiilor explozive.
    ART. 27
    (1) Lucrãrile de împuşcare sunt executate numai de persoane autorizate ca artificier, cu excepţia celor care îndeplinesc funcţiile prevãzute la art. 26.
    (2) Nu necesitã a fi autorizate ca artificier urmãtoarele categorii de personal:
    a) personalul calificat care produce, verificã şi experimenteazã materii explozive la producãtor şi la laboratoarele de specialitate autorizate în acest scop;
    b) personalul care mânuieşte şi foloseşte materii explozive la activitãţi specifice în cadrul Ministerului Apãrãrii Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Serviciului de Protecţie şi Pazã şi Serviciului Român de Informaţii;
    c) personalul care mânuieşte şi foloseşte materii explozive, altele decât explozivi şi mijloace de iniţiere şi aprindere.
    ART. 28
    Condiţiile şi cerinţele pentru autorizarea calitãţii de artificier şi de pirotehnician se stabilesc prin normele tehnice privind deţinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea şi folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operaţiuni specifice în activitãţile deţinãtorilor, precum şi autorizarea artificierilor şi a pirotehniştilor, aprobate prin hotãrâre a Guvernului*).
----------
    *) A se vedea Hotãrârea Guvernului nr. 536/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind deţinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea şi folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operaţiuni specifice în activitãţile deţinãtorilor, precum şi autorizarea artificierilor şi a pirotehnicienilor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 4 iulie 2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

    ART. 29
    (1) Angajatul cãruia i s-au încredinţat materii explozive nu are dreptul, în nicio împrejurare, sã le înstrãineze, sã le foloseascã în alte scopuri ori sã efectueze alte operaţiuni decât cele stabilite pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.
    (2) Orice persoanã care gãseşte materii explozive este obligatã sã le predea celui mai apropiat organ de poliţie sau sã îi indice locul în care se aflã, pentru ca acesta sã procedeze de îndatã la ridicarea lor.
    (3) Materiile explozive reţinute în condiţiile alin. (2) constituie corpuri delicte, asupra mãsurii confiscãrii urmând a se pronunţa, dupã caz, procurorul sau instanţa judecãtoreascã.
    (4) Materiile explozive nedetonate în urma operaţiunilor de împuşcare se predau artificierului.
    ART. 30
    Persoanele fizice sau juridice autorizate au obligaţia ca la depozitarea, pãstrarea sau manipularea articolelor pirotehnice sã respecte reglementãrile tehnice şi instrucţiunile producãtorului.
    ART. 31
    (1) Articolele pirotehnice trebuie sã aibã inscripţionate în limba românã categoria din care fac parte, instrucţiunile de folosire, termenul de garanţie, precum şi pericolele care apar la pãstrarea, depozitarea, manipularea sau folosirea lor.
    (2) Persoanele fizice sau juridice autorizate au obligaţia ca, la solicitarea justificatã a autoritãţii de supraveghere a pieţei, sã furnizeze acesteia toate informaţiile şi documentaţia necesarã pentru a demonstra conformitatea produsului cu cerinţele esenţiale de securitate.
    ART. 32
    (1) Vânzarea articolelor pirotehnice se face numai de cãtre persoanele juridice autorizate în acest sens şi numai în locurile autorizate în condiţiile legii.
    (2) Spaţiile de comercializare a articolelor pirotehnice se vor amenaja în afara imobilelor cu destinaţia de locuit, în condiţiile stabilite prin normele tehnice prevãzute la art. 28.
    ART. 33
    Se interzic confecţionarea, deţinerea, comercializarea, importul, folosirea sau orice altã operaţiune cu materii explozive de cãtre persoanele fizice sau juridice neautorizate.
    ART. 34
    (1) Persoanele fizice sau juridice autorizate pot folosi articolele pirotehnice de divertisment numai cu luarea mãsurilor de protejare a persoanelor, bunurilor materiale, animalelor şi a mediului.
    (2) Se interzice folosirea articolelor pirotehnice în urmãtoarele situaţii:
    a) între orele 24,00 şi 6,00, cu excepţia perioadelor autorizate, precum şi a evenimentelor de interes local, naţional sau internaţional, în baza aprobãrii autoritãţilor locale;
    b) la o distanţã mai micã de 50 m de construcţiile de locuinţe cu pânã la 4 niveluri şi la mai puţin de 100 m faţã de cele cu peste 4 niveluri;
    c) la o distanţã mai micã de 500 m de instalaţiile electrice de înaltã tensiune, de locurile de depozitare şi livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalaţiile de gaze;
    d) la o distanţã mai micã decât cea prevãzutã de reglementãrile în vigoare pentru obiectivele chimice şi petrochimice ori pentru alte obiective care prezintã pericol de incendiu sau explozie;
    e) în locurile în care existã riscul producerii de alunecãri de teren, avalanşe sau cãderi de pietre;
    f) pe drumurile publice deschise circulaţiei rutiere, pe aleile pietonale şi în spaţii deschise cu aglomerãri de persoane;
    g) la o distanţã mai micã de 500 m de pãduri.
    (3) Organizarea de jocuri cu articole pirotehnice de divertisment din categoriile 3 şi 4 este permisã numai în condiţiile în care existã acordul primãriei, al inspectoratului pentru situaţii de urgenţã judeţean sau, dupã caz, al municipiului Bucureşti şi avizul inspectoratului judeţean de poliţie, respectiv al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, pe a cãrui razã se executã jocurile respective.
    ART. 35
    Comercializarea materiilor explozive se face numai dupã înscrierea acestora în registrul prevãzut la art. 25 alin. (2) de cãtre operatorii economici autorizaţi implicaţi.
    ART. 36
    Condiţiile în care persoanele fizice şi juridice având cetãţenia, respectiv naţionalitatea unui stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori care sunt stabilite într-unul sau mai multe dintre aceste state, în înţelesul Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 68/2010, pot sã presteze servicii în domeniul reglementat de prezenta lege pe teritoriul României se stabilesc prin normele tehnice prevãzute la art. 28.

    CAP. IV
    Infracţiuni şi contravenţii

    ART. 37
    (1) Producerea, experimentarea, prelucrarea, deţinerea, transportul, folosirea sau orice altã operaţiune cu materii explozive, efectuatã fãrã drept, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.
    (2) Când fapta prevãzutã în alin. (1) se referã la o cantitate mai mare de 1 kg echivalent trotil sau când cantitatea de exploziv este însoţitã de materiale de iniţiere, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.
    (3) Orice operaţiune cu articole pirotehnice, efectuatã fãrã drept, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an.
    (4) Comercializarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 şi P1 cãtre persoanele cu vârsta sub limita prevãzutã de lege, precum şi comercializarea cãtre publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de cãtre pirotehnicieni constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an.
    (5) Tentativa se pedepseşte.
    ART. 38
    (1) Constituie contravenţii urmãtoarele fapte şi se sancţioneazã astfel:
    a) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (2), art. 15, 20, 22, 24, art. 25 alin. (1) şi (2), art. 26, 28 şi art. 29 alin. (2) şi (4), cu amendã de la 1.000 lei la 2.500 lei;
    b) nerespectarea prevederilor art. 8, art. 11 alin. (3), art. 12, 13, 14, 21, 30 şi 35, cu amendã de la 2.000 lei la 5.000 lei;
    c) nerespectarea prevederilor art. 34, cu amendã de la 3.000 lei la 6.000 lei;
    d) nerespectarea prevederilor art. 3, 4, 5, 7, 9, 16, 17, 18, 19, 23, art. 25 alin. (3), art. 27 alin. (1) şi art. 31, cu amendã de la 5.000 lei la 7.500 lei.
    (2) Sancţiunile contravenţionale cu amendã pot fi aplicate şi persoanelor juridice. În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevãzute la alin. (1) se majoreazã cu 100%.
    ART. 39
    (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de cãtre inspectorii de muncã din cadrul Inspecţiei Muncii, precum şi de cãtre poliţişti.
    (2) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii contravenientul poate face plângere în termen de 15 zile de la comunicare.
    ART. 40
    Contravenţiilor prevãzute la art. 38 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 180/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

    CAP. V
    Dispoziţii finale

    ART. 41
    (1) Controlul privind respectarea obligaţiilor tehnice, precum şi respectarea mãsurilor de securitate referitoare la producerea, prepararea, procesarea, experimentarea, deţinerea, folosirea, comercializarea, depozitarea şi transportul materiilor explozive se exercitã de cãtre personalul de specialitate desemnat din cadrul Inspecţiei Muncii şi persoanele special desemnate de cãtre conducerile unitãţilor care folosesc materii explozive.
    (2) Controlul privind transferurile de materii explozive, precum şi cel privind modul cum sunt asigurate cerinţele de siguranţã în cadrul acestor transferuri se exercitã de cãtre personalul special desemnat din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.
    ART. 42
    Ministerul Apãrãrii Naţionale poate participa cu specialişti la executarea unor controale privind transportul, depozitarea şi mânuirea materiilor explozive, organizate, în situaţii deosebite, de cãtre Ministerul Administraţiei şi Internelor sau de cãtre Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, la cererea acestora.
    ART. 43
    (1) Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Apãrãrii Naţionale şi Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri vor emite în comun, în termen de 60 de zile de la data publicãrii prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, norme tehnice privind deţinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea şi folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operaţiuni specifice în activitãţile deţinãtorilor, precum şi autorizarea artificierilor şi a pirotehniştilor.
    (2) Normele tehnice prevãzute la alin. (1) vor fi aprobate prin hotãrâre a Guvernului*).
---------
    *) A se vedea nota de subsol corespunzãtoare asteriscului din finalul art. 28.

    (3) Ministerul Apãrãrii Naţionale, în acelaşi termen, va elabora norme tehnice proprii, cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi.
    ART. 44
    Prezenta lege nu se aplicã armelor, muniţiilor şi explozivilor nucleari.
    ART. 45
    (1) Prezenta lege intrã în vigoare dupã 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României**).
---------
    **) Legea nr. 126/1995 a fost publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 298 din 28 decembrie 1995.

    (2) Pe data intrãrii în vigoare a prezentei legi, Decretul nr. 297/1977 privind regimul materialelor explozive în economie, precum şi reglementãrile referitoare la materiile explozive din Decretul nr. 367/1971 privind regimul armelor, muniţiilor şi materiilor explozive se abrogã.


    ANEXÃ


    Diferitele tipuri de explozivi şi mijloace de iniţiere şi aprindere care pot fi depozitate sau transportate în comun

    a) explozivii cu conţinut de nitroglicerinã sau nitroglicol mai mare de 6%, împreunã cu explozivii de siguranţã (antigrizutoşi), cu condiţia sã fie depozitaţi pe rafturi separate;
    b) hexogenul, împreunã cu pentrita, tetrilul şi amestecurile fãcute cu trotil sau cu aceştia;
    c) trotilul, împreunã cu explozivii pe bazã de azotat de amoniu şi conţinut de nitroglicerinã sau nitroglicol mai mic de 6%, precum şi cu încãrcãturi speciale pe bazã de trotil (cu bustere, detoroc etc.);
    d) pulberile negre cu fum, de toate felurile, inclusiv amestecurile mecanice care au viteze de ardere lentã şi degajãri mici de fum, împreunã cu explozivii pe bazã de cloraţi şi percloraţi;
    e) pulberile coloidale fãrã fum;
    f) capsele detonante de orice fel, împreunã cu relee detonante şi sistem de iniţiere "Nonel";
    g) fitilele detonante pe bazã de pentritã, împreunã cu explozivii prevãzuţi la lit. b) şi c), iar cele pe bazã de hexogen, împreunã cu cei de la lit. b);
    h) încãrcãturile de hexogen, împreunã cu pulberile de sondã, folosite de echipele de perforare la sondã.
    Fitilele cu ardere lentã se pot depozita la un loc cu oricare dintre explozivii prevãzuţi la lit. a)-h). De asemenea, mijloacele de aprindere a fitilului pot fi pãstrate la un loc cu materialele explozive, cu excepţia celor din categoriile prevãzute la lit. a), d) şi e) de mai sus.
    Mijloacele de iniţiere şi de aprindere se pot transporta împreunã cu explozivii propriu-zişi de la depozit la locul de muncã de cãtre artificier, precum şi cu vehicule special amenajate.
    Excepţii de la prevederile de mai sus privind pãstrarea în comun a explozivilor de tipuri diferite sunt admise numai în:
    - depozitele de consum şi cele temporare sau de scurtã duratã cu capacitãţi pânã la maximum 200 kg explozivi;
    - camerele depozitelor de consum care sunt amenajate pentru pãstrarea explozivilor rãmaşi nefolosiţi de cãtre artificieri, la sfârşitul schimbului de lucru.


                                  ---------


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016