Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 10 din 6 ianuarie 2012  pentru modificarea si completarea Legii nr. 4/2008 privind prevenirea si combaterea violentei cu ocazia competitiilor si a jocurilor sportive    Twitter Facebook
Cautare document

LEGE nr. 10 din 6 ianuarie 2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 4/2008 privind prevenirea si combaterea violentei cu ocazia competitiilor si a jocurilor sportive

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012
    Parlamentul României adoptã prezenta lege.

    ART. I
    Legea nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 11 ianuarie 2008, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
    1. La articolul 1, litera h) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "h) stare vãditã de beţie - consecinţã a consumului de bãuturi alcoolice, substanţe sau produse stupefiante ori medicamente cu efecte similare acestora, asupra comportamentului unei persoane, manifestatã prin vorbire incoerentã, mers sinuos şi dificultãţi de orientare temporal-spaţialã;"
    2. La articolul 1, dupã litera l) se introduc douã noi litere, literele l^1) şi l^2), cu urmãtorul cuprins:
    "l^1) suprafaţã de joc - spaţiul care cuprinde terenul de joc unde se desfãşoarã competiţia sau jocul sportiv, precum şi spaţiul existent între terenul de joc şi locul special amenajat pentru spectatori;
    l^2) teren de joc - spaţiul destinat exclusiv jocului sportiv sau competiţiei sportive;"
    3. La articolul 1, litera p) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "p) şef al dispozitivului de ordine şi siguranţã - persoanã desemnatã de cãtre organizatori, care organizeazã, coordoneazã şi conduce activitatea desfãşuratã în interiorul arenei sportive;"
    4. La articolul 1, dupã litera ţ) se introduce o nouã literã, litera u), cu urmãtorul cuprins:
    "u) suporterii proprii - membri ai unei structuri asociative, recunoscutã de clubul sportiv în cauzã."
    5. Articolul 3 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 3. - Menţinerea ordinii publice pe raza administrativ-teritorialã a localitãţilor urbane şi rurale în care se desfãşoarã competiţii şi jocuri sportive se realizeazã, potrivit competenţelor, de cãtre structurile abilitate ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, în conformitate cu actele normative interne care le reglementeazã activitatea."
    6. La articolul 4, alineatele (1) şi (3) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 4. - (1) Asigurarea ordinii publice în zona apropiatã şi imediatã a arenelor sportive şi a altor locuri destinate desfãşurãrii competiţiilor şi jocurilor sportive cu grad mediu de risc, precum şi a celor cu grad ridicat de risc se realizeazã în mod nemijlocit de cãtre structurile de jandarmi competente teritorial.
    ......................................................................
    (3) Locurile dispuse în afara zonei apropiate sunt pieţele, cãile publice ori alte locuri unde existã informaţii certe cã este posibilã întâlnirea grupurilor de suporteri adverşi şi s-ar putea produce tulburarea ordinii şi siguranţei publice."
    7. La articolul 5, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 5. - (1) Rãspunderea pentru asigurarea mãsurilor de ordine şi siguranţã în interiorul arenelor sportive revine organizatorului, care poate încheia în acest sens contracte de prestãri servicii, în condiţiile legii, cu societãţi specializate de protecţie şi pazã sau, în lipsa acestora, cu poliţia localã."
    8. La articolul 5, dupã alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmãtorul cuprins:
    "(1^1) Toate drepturile şi obligaţiile personalului societãţilor de pazã şi protecţie prevãzute în prezenta lege revin şi personalului poliţiei locale care presteazã serviciul de asigurare a ordinii şi siguranţei în incinta arenelor sportive."
    9. La articolul 5, alineatele (4) şi (8) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "(4) Mãsurile stabilite de organizator pentru asigurarea ordinii şi siguranţei participanţilor în interiorul arenelor sportive se înscriu în planul de acţiune al societãţii de securitate privatã sau, dupã caz, al poliţei locale care presteazã serviciul contractat ori în planul de acţiune întocmit de responsabilul de ordine şi siguranţã. În acest sens, responsabilul de ordine şi siguranţã al organizatorului solicitã ofiţerului de informare date şi informaţii de interes operativ privind suporterii care vor participa la jocul sportiv.
    .......................................................................
    (8) În situaţia desfãşurãrii unor competiţii ori jocuri sportive într-o altã localitate decât cea în care îşi are sediul clubul sau în aceeaşi localitate, în calitate de echipã oaspete, responsabilul de ordine şi siguranţã, dupã consultarea prealabilã a reprezentanţilor grupurilor de suporteri, are obligaţia de a transmite ofiţerului de informare, cu cel puţin 24 de ore înainte de începerea jocului, toate detaliile referitoare la deplasarea echipei, a oficialilor şi a jurnaliştilor acreditaţi, prin indicarea coordonatelor orare ale deplasãrii, a mijloacelor de transport folosite, a locurilor de cazare şi a programului pentru perioada de şedere în localitatea de disputare a competiţiei sau a jocului sportiv, precum şi numãrul de bilete achiziţionate de cãtre suporterii proprii, identitatea acestora, deplasarea suporterilor şi indicarea agenţiilor de turism care organizeazã cãlãtoria, coordonatele orare şi itinerariul de deplasare al acestora, mijloacele de transport folosite şi locurile de cazare."
    10. Articolul 7 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 7. - (1) Din punct de vedere al gradului de risc, competiţiile sau jocurile sportive se clasificã astfel:
    a) competiţii sau jocuri sportive fãrã grad de risc;
    b) competiţii sau jocuri sportive cu grad scãzut de risc;
    c) competiţii sau jocuri sportive cu grad mediu de risc;
    d) competiţii sau jocuri sportive cu grad ridicat de risc.
    (2) Gradul de risc al competiţiilor şi jocurilor sportive organizate în cadrul fiecãrei ramuri de sport se stabileşte conform criteriilor elaborate de cãtre federaţiile sportive naţionale, cu consultarea Jandarmeriei Române. Criteriile de stabilire a gradului de risc vor fi cuprinse în regulamentele de organizare a activitãţii federaţiilor respective.
    (3) Înainte de desfãşurarea unei competiţii sau a unui joc sportiv, organizatorul are obligaţia de a efectua o analizã preliminarã a gradului de risc, iar, în situaţia în care apreciazã cã existã posibilitatea producerii unor fapte îndreptate împotriva ordinii şi siguranţei publice, declarã competiţia sau jocul sportiv la unitatea de jandarmi competentã teritorial.
    (4) Competiţiile şi jocurile sportive care, în urma analizei preliminare a gradului de risc efectuate de cãtre organizatori, potrivit alin. (3), se încadreazã în gradul de risc prevãzut la alin. (1) lit. a) nu sunt supuse procedurii declarãrii prealabile.
    (5) Dupã declararea prealabilã, comandantul unitãţii de jandarmi competente teritorial, împreunã cu responsabilul de ordine şi siguranţã al organizatorului de competiţie sau de joc sportiv, stabileşte, potrivit prevederilor alin. (1), gradul de risc al jocului, solicitând, la nevoie, şi punctul de vedere al responsabilului de ordine şi siguranţã al federaţiei de specialitate sau al ligii profesioniste, care se consemneazã în toate documentele de organizare.
    (6) În situaţia desfãşurãrii unor jocuri sportive cu grad ridicat de risc este necesarã prezenţa în arena sportivã a prefectului sau a reprezentantului acestuia, precum şi a unui procuror din cadrul parchetului de pe lângã judecãtoria în a cãrei circumscripţie se aflã arena sportivã. Înştiinţarea acestora se realizeazã de cãtre unitatea de jandarmi competentã teritorial."
    11. La articolul 8, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 8. - (1) Restabilirea ordinii publice în interiorul arenei sportive se executã de cãtre efectivele de jandarmi, din iniţiativa comandantului acestora, cu aprobarea, dupã caz, a prefectului sau a reprezentantului acestuia."
    12. La articolul 8, dupã alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmãtorul cuprins:
    "(1^1) Aprobarea prevãzutã la alin. (1) nu este necesarã în cazul în care asupra forţelor de ordine se exercitã violenţe care pun în pericol iminent viaţa, integritatea corporalã sau sãnãtatea acestora ori a altor persoane sau când existã indicii temeinice cã participanţii pregãtesc ori au comis o faptã de naturã penalã."
    13. La articolul 10 alineatul (1), litera a) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "a) sã declare la unitatea de jandarmi competentã teritorial, cu cel puţin 5 zile înainte de data desfãşurãrii, jocurile sportive al cãror grad de risc preliminar este unul dintre cele prevãzute la art. 7 alin. (1) lit. b)-d); unitatea de jandarmi, dupã stabilirea gradului de risc, înştiinţeazã administraţia publicã localã despre data desfãşurãrii jocului sportiv, urmând ca reprezentanţii acesteia sã dispunã mãsurile prevãzute la art. 15 din Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfãşurarea adunãrilor publice, republicatã;"
    14. La articolul 10 alineatul (1), dupã litera x) se introduce o nouã literã, litera y), cu urmãtorul cuprins:
    "y) sã stabileascã şi sã aducã la cunoştinţa spectatorilor locurile unde este permisã amplasarea emblemelor, pancardelor, bannerelor, afişelor, steagurilor sau a altor mijloace de publicitate vizualã."
    15. La articolul 10 alineatul (2), litera d) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "d) sã imprime, pe toate documentele de acces, sectorul, rândul şi locul ce urmeazã a fi ocupat de cãtre spectatori, chiar şi când acestea sunt distribuite în mod gratuit, iar la competiţiile şi jocurile cu grad ridicat de risc sã asigure personalizarea tuturor documentelor de acces, prin inscripţionarea pe acestea a numelui şi prenumelui spectatorilor;".
    16. La articolul 10, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmãtorul cuprins:
    "(2^1) Obligaţiile prevãzute la alin. (1) şi (2) nu sunt obligatorii pentru organizatorii care desfãşoarã competiţii şi jocuri sportive fãrã grad de risc."
    17. La articolul 10, alineatul (3) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(3) Autoritatea Naţionalã pentru Sport şi Tineret, prin ordin al preşedintelui acesteia, dupã consultarea federaţiilor sportive de specialitate şi a Jandarmeriei Române, stabileşte:
    a) competiţiile şi jocurile sportive la care sunt impuse organizatorului toate obligaţiile prevãzute la alin. (1) şi (2);
    b) competiţiile şi jocurile sportive la care sunt impuse organizatorului numai anumite obligaţii prevãzute la alin. (1) şi (2)."
    18. La articolul 12, alineatele (2) şi (3) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Federaţiile sportive de specialitate şi ligile profesioniste, sub directa îndrumare a Autoritãţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, împreunã cu cluburile sportive şi cu celelalte structuri cu atribuţii în domeniu, iniţiazã şi desfãşoarã campanii de informare şi educare a populaţiei cu privire la obligaţiile care revin participanţilor, la riscurile la care se pot expune prin implicarea în acţiuni de tulburare a ordinii în incinta arenelor sportive, precum şi la sancţiunile aplicabile în cazul încãlcãrii normelor stabilite pentru buna desfãşurare a competiţiilor şi jocurilor sportive.
    (3) Jandarmeria Românã şi Poliţia Românã sprijinã, sub toate formele, acţiunile preventive iniţiate de federaţiile de specialitate şi desfãşoarã, împreunã cu Autoritatea Naţionalã pentru Sport şi Tineret, campanii educative în unitãţile de învãţãmânt preuniversitar în scopul dezvoltãrii, în rândul elevilor, a spiritului civic şi a unui comportament prosocial."
    19. Titlul capitolului III se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "CAPITOLUL III
    Obligaţiile personalului de ordine şi siguranţã"
    20. Articolul 13 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 13. - Serviciul de asigurare a ordinii şi siguranţei în incinta arenelor sportive se presteazã de cãtre societãţile specializate de pazã şi protecţie sau de cãtre poliţia localã."
    21. Articolul 15 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 15. - (1) Personalului de ordine şi siguranţã, pe lângã obligaţiile prevãzute la art. 48 şi 49 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, îi revin şi obligaţiile stabilite prin planul de acţiune.
    (2) Semestrial, personalul care executã activitãţi de asigurare a ordinii şi siguranţei în incinta arenelor sportive în care se desfãşoarã competiţii şi jocuri sportive trebuie sã fie instruit corespunzãtor, în cadrul unitãţilor avizate, în condiţiile legii.
    (3) Instruirea se desfãşoarã pe baza unei tematici specifice, stabilitã de Jandarmeria Românã şi avizatã de Autoritatea Naţionalã pentru Sport şi Tineret, şi se finalizeazã prin examinarea absolvenţilor de cãtre o comisie din care fac parte reprezentanţi ai jandarmeriei, ai direcţiilor judeţene pentru sport şi ai autoritãţii publice care rãspunde de ocuparea şi formarea profesionalã.
    (4) Dispoziţiile alin. (2) nu sunt obligatorii pentru personalul care asigurã mãsurile de ordine şi siguranţã în incinta arenelor sportive unde se desfãşoarã competiţii ori jocuri sportive fãrã grad de risc sau cu grad scãzut de risc, precum şi pentru personalul poliţiei locale."
    22. La articolul 17, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 17. - (1) Ordinea şi siguranţa în incinta arenei sportive, în cazul competiţiilor şi jocurilor sportive fãrã grad de risc sau cu grad scãzut de risc, pot fi asigurate de organizator prin personal propriu."
    23. La articolul 20, litera c) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "c) sã pãtrundã în stare vãditã de beţie sau sã consume bãuturi alcoolice în arena sportivã;"
    24. La articolul 20, litera l) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "l) sã provoace ori sã participe efectiv la scandal în incinta bazei sportive ori, dupã caz, a arenei sportive;"
    25. La articolul 22, litera d) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "d) cu amendã de la 500 lei la 1.500 lei sau prestarea a 120-200 de ore de activitãţi în folosul comunitãţii, precum şi cu sancţiunea contravenţionalã complementarã de interzicere a accesului la competiţiile şi jocurile sportive de genul celor la care aceştia au sãvârşit fapta pe o perioadã de un an, faptele prevãzute la art. 20 lit. i), l), p) şi ş);"
    26. La articolul 22, litera e) se abrogã.
    27. Articolul 23 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 23. - În cazul contravenţiilor prevãzute la art. 3 pct. 2, 4, 23, 24 şi 31 din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încãlcare a unor norme de convieţuire socialã, a ordinii şi liniştii publice, republicatã, sãvârşite de cãtre suporteri înainte şi dupã desfãşurarea competiţiei sau jocului sportiv, în afara bazei sportive, care au legãturã cu competiţia ori jocul în cauzã, pe lângã sancţiunea principalã stabilitã de actul normativ, agentul constatator aplicã şi sancţiunea contravenţionalã complementarã de interzicere a accesului la competiţiile şi jocurile sportive de genul celor la care aceştia au sãvârşit faptele, dupã cum urmeazã:
    a) pe o perioadã de 6 luni, pentru faptele prevãzute de pct. 23 şi 31;
    b) pe o perioadã de un an, pentru faptele prevãzute de pct. 2, 4 şi 24."
    28. Articolul 24 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 24. - Incitarea în public sau prin mass-media la acte de violenţã, în legãturã cu competiţia sau jocul sportiv, de cãtre conducãtorii de cluburi, oficiali ori sportivi constituie contravenţie şi se sancţioneazã cu amendã de la 3.000 lei la 10.000 lei."
    29. La articolul 26 alineatul (1), literele b) şi c) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "b) cu amendã de la 10.000 lei la 30.000 lei nerespectarea oricãreia dintre obligaţiile prevãzute la art. 10 alin. (1) lit. c), d), f), g), h), ţ), y) şi la art. 10 alin. (2) lit. e), f) şi l);
    c) cu amendã de la 30.000 lei la 50.000 lei şi suspendarea pe o perioadã de la o lunã la 6 luni a dreptului de a organiza competiţii sau jocuri sportive pe teren propriu nerespectarea oricãreia dintre obligaţiile prevãzute la art. 10 alin. (1) lit. e), i), k), r), t) şi art. 10 alin. (2) lit. b) şi g)."
    30. La articolul 27, dupã alineatul (1) se introduc douã noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu urmãtorul cuprins:
    "(1^1) Constituie contravenţii sãvârşirea de cãtre societatea de pazã şi protecţie a urmãtoarelor fapte:
    a) prestarea serviciului de asigurare a ordinii şi siguranţei în incinta unei arene sportive, fãrã întocmirea prealabilã a planului de acţiune;
    b) neprezentarea spre aprobare, în termenul legal, a planului de acţiune întocmit pentru asigurarea ordinii şi siguranţei participanţilor la o competiţie sau un joc sportiv;
    c) nerespectarea mãsurilor stabilite de unitatea de jandarmi competentã teritorial cu ocazia aprobãrii planului de acţiune;
    d) folosirea agenţilor de pazã necalificaţi sau fãrã specializare, în condiţiile legii;
    e) nerespectarea numãrului de personal de ordine şi siguranţã stabilit prin planul de acţiune aprobat, pentru fiecare element de dispozitiv.
    (1^2) Contravenţiile prevãzute la alin. (1^1) se sancţioneazã dupã cum urmeazã:
    a) cu amendã de la 500 lei la 1.000 lei, cele prevãzute la lit. b) şi c);
    b) cu amendã de la 2.000 lei la 5.000 lei, cele prevãzute la lit. d) şi e);
    c) cu amendã de la 5.000 lei la 15.000 lei, cea prevãzutã la lit. a)."
    31. Articolul 28 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 28. - (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de cãtre poliţişti şi jandarmi.
    (2) Constatarea contravenţiilor prevãzute la art. 22-25 şi aplicarea sancţiunilor în cazul acestora se fac şi de cãtre personalul poliţiei locale."
    32. Articolul 31 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 31. - (1) Fapta unei persoane cãreia i s-a interzis accesul la unele competiţii sau jocuri sportive de a încerca, folosind orice mijloace, sã pãtrundã ori de a pãtrunde în arena sportivã unde se desfãşoarã o competiţie sau un joc sportiv de genul celor pentru care s-a dispus interdicţia constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o lunã la 3 luni sau cu amendã.
    (2) În cazul prevãzut la alin. (1) se dispune faţã de învinuit ori inculpat mãsura de siguranţã a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive pe o perioadã de la un an la 2 ani, care se adaugã la perioada pentru care s-a dispus iniţial mãsura."
    33. La articolul 32, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) În cazul prevãzut la alin. (1) se dispune faţã de învinuit ori inculpat mãsura de siguranţã a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive pe o perioadã de la 2 ani la 4 ani."
    34. Dupã articolul 32 se introduce un nou articol, articolul 32^1, cu urmãtorul cuprins:
    "Art. 32^1. - (1) Pãtrunderea sau încercarea de pãtrundere fãrã drept, prin orice mijloace, pe suprafaţa de joc constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la un an şi mãsura interzicerii accesului la competiţiile sportive pe o perioadã de la un an la 2 ani.
    (2) Dacã pãtrunderea este însoţitã sau urmatã de acte de agresiune ori violenţã fizicã, pedeapsa este închisoarea de la un an la 2 ani şi mãsura interzicerii accesului la competiţiile sportive pe o perioadã de la 2 ani la 4 ani."
    35. Articolul 33 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 33. - (1) Portul sau încercarea de a introduce în incinta arenei sportive cuţit, pumnal, şiş, box, castet ori alte asemenea obiecte, fabricate sau confecţionate anume pentru tãiere, împungere ori lovire, precum şi a dispozitivelor pentru şocuri electrice constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit dispoziţiilor Legii nr. 61/1991, republicatã.
    (2) În cazul prevãzut la alin. (1) se dispune faţã de învinuit ori inculpat mãsura de siguranţã a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive pe o perioadã de la un an la 3 ani."
    36. La articolul 34, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) În cazul prevãzut la alin. (1) se dispune faţã de învinuit ori inculpat mãsura de siguranţã a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive pe o perioadã de la un an la 3 ani."
    37. Articolul 35 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 35. - (1) Confecţionarea, deţinerea, încercarea de a introduce, introducerea, folosirea sau orice altã operaţiune fãrã drept cu produse incendiare, materii explozive, inclusiv articole pirotehnice, indiferent de categorie, în incinta arenei sportive, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 ani la 5 ani.
    (2) În cazul prevãzut la alin. (1) se dispune faţã de învinuit ori inculpat mãsura de siguranţã a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive pe o perioadã de la un an la 3 ani."
    38. La articolul 36, alineatele (2) şi (4) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "(2) În cazul prevãzut la alin. (1) se dispune faţã de învinuit ori inculpat mãsura de siguranţã a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive pe o perioadã de la un an la 3 ani.
    ......................................................................
    (4) În cazul prevãzut la alin. (3) se dispune faţã de învinuit ori inculpat mãsura de siguranţã a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive pe o perioadã de la un an la 3 ani."
    39. La articolul 37, alineatele (2), (4) şi (6) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "(2) În cazul prevãzut la alin. (1) se dispune faţã de învinuit ori inculpat mãsura de siguranţã a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive pe o perioadã de la un an la 3 ani.
    ......................................................................
    (4) În cazul prevãzut la alin. (3) se dispune faţã de învinuit ori inculpat mãsura de siguranţã a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive pe o perioadã de la 2 ani la 4 ani.
    ......................................................................
    (6) În cazul prevãzut la alin. (5) se dispune faţã de învinuit ori inculpat mãsura de siguranţã a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive pe o perioadã de la 3 ani la 5 ani."
    40. La articolul 38, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) În cazul prevãzut la alin. (1) se dispune faţã de învinuit ori inculpat mãsura de siguranţã a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive pe o perioadã de la 6 ani la 10 ani."
    41. La articolul 39, alineatele (2) şi (3) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "(2) În cazul prevãzut la alin. (1) se dispune faţã de învinuit ori inculpat mãsura de siguranţã a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive pe o perioadã de la un an la 3 ani.
    (3) Dacã distrugerea a fost sãvârşitã asupra unui bun aparţinând forţelor de ordine sau asupra personalului de ordine şi siguranţã, se dispune faţã de învinuit ori inculpat mãsura de siguranţã a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive pe o perioadã de la 2 ani la 4 ani."
    42. La articolul 40, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) În cazul prevãzut la alin. (1) se dispune faţã de învinuit ori inculpat mãsura de siguranţã a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive pe o perioadã de la 3 ani la 5 ani."
    43. La articolul 41, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) În cazul prevãzut la alin. (1) se dispune faţã de învinuit ori inculpat mãsura de siguranţã a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive pe o perioadã de la un an la 5 ani."
    44. La articolul 42, alineatele (2) şi (3) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "(2) În cazul prevãzut la alin. (1) se dispune faţã de învinuit ori inculpat mãsura de siguranţã a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive pe o perioadã de la un an la 3 ani.
    (3) În cazul în care prin fapta sãvârşitã se tulburã grav ordinea publicã în incinta arenei sportive, se dispune faţã de învinuit ori inculpat mãsura de siguranţã a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive pe o perioadã de la 2 ani la 4 ani."
    45. La articolul 43, alineatele (2) şi (3) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "(2) În cazul prevãzut la alin. (1) se dispune faţã de învinuit ori inculpat mãsura de siguranţã a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive pe o perioadã de la un an la 3 ani.
    (3) În cazul în care, în cursul încãierãrii, s-a cauzat o vãtãmare a integritãţii corporale sau a sãnãtãţii unei persoane, se dispune faţã de învinuit ori inculpat mãsura de siguranţã a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive pe o perioadã de la 2 ani la 4 ani."
    46. Articolul 44 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 44. - (1) Mãsura de siguranţã a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive se dispune şi în cazul infracţiunilor prevãzute la art. 32, 33, 35-39 şi 41-43, sãvârşite de cãtre spectatori înainte şi dupã desfãşurarea competiţiei ori jocului sportiv în afara arenei sportive, pe timpul afluirii/defluirii cãtre/de la aceasta, precum şi al infracţiunilor sãvârşite de cãtre spectatori pe timpul deplasãrii organizate, în grup, cãtre/de la localitatea unde se desfãşoarã competiţia sau jocul sportiv ori pentru infracţiunile sãvârşite în legãturã cu o competiţie sau un joc sportiv.
    (2) În cazurile prevãzute la alin. (1), perioadele pentru care se dispune faţã de învinuit ori inculpat mãsura de siguranţã a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive sunt cele stabilite pentru fiecare infracţiune în parte."
    47. La articolul 45, alineatele (2) şi (3) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "(2) În cazurile prevãzute la alin. (1) se dispune faţã de învinuit ori inculpat mãsura de siguranţã a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive pe o perioadã de la 2 ani la 6 ani.
    (3) Aceeaşi mãsurã de siguranţã se dispune şi împotriva celor care sãvârşesc infracţiunile prevãzute la art. 180-182, 189 şi 193 din Codul penal împotriva soţului, copiilor ori pãrinţilor unui reprezentant al forţelor de ordine, în scop de intimidare sau de rãzbunare pentru actele ori faptele îndeplinite în exerciţiul funcţiunii, în situaţiile prezentate la alin. (1)."
    48. La articolul 47, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmãtorul cuprins:
    "(2^1) Punerea în executare a sancţiunii contravenţionale complementare se face începând cu ziua imediat urmãtoare înmânãrii sau comunicãrii procesului-verbal de constatare a contravenţiei."
    49. Articolul 48 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 48. - În cazul în care o persoanã, cu ocazia desfãşurãrii unei competiţii sau a unui joc sportiv ori în legãturã cu acesta, a sãvârşit o faptã prevãzutã de legea penalã potrivit art. 31-45, instanţa de judecatã sau, dupã caz, procurorul ia faţã de aceasta mãsura de siguranţã a interzicerii accesului la competiţiile sportive de genul celor la care fapta a fost sãvârşitã."
    50. Articolul 49 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 49. - (1) Pe parcursul urmãririi penale, mãsura de siguranţã a interzicerii accesului la competiţiile sportive de genul celor la care fapta a fost sãvârşitã se ia faţã de fãptuitor în mod provizoriu în momentul începerii urmãririi penale.
    (2) În cuprinsul rezoluţiei de începere a urmãririi penale se precizeazã genul competiţiilor şi jocurilor sportive la care îi este interzis învinuitului sã participe şi perioada în care îi este interzisã participarea.
    (3) În cazul în care rezoluţia de începere a urmãririi penale este emisã de organul de cercetare penalã, procurorul, prin confirmarea propunerii prin rezoluţie motivatã, dispune şi luarea mãsurii de siguranţã. Dispoziţiile alin. (2) se aplicã în mod corespunzãtor.
    (4) Durata mãsurii de siguranţã dispuse în cursul urmãririi penale este de pânã la 6 luni. Termenul curge de la data primirii/comunicãrii rezoluţiei de cãtre/cãtre învinuit.
    (5) Dacã, la împlinirea acestui termen, dosarul penal nu a fost soluţionat, procurorul dispune prelungirea mãsurii de siguranţã cu un nou termen.
    (6) Luarea mãsurii de siguranţã pe parcursul urmãririi penale este obligatorie pentru organul de urmãrire penalã, indiferent de gravitatea faptei, de pedeapsa aplicabilã în cazul acestei infracţiuni sau de comportamentul ori atitudinea învinuitului faţã de fapta sãvârşitã sau faţã de urmãrirea penalã.
    (7) Aplicarea mãsurii de siguranţã a interzicerii accesului la competiţiile sportive de genul celor la care fapta a fost sãvârşitã se suspendã pe durata reţinerii sau arestãrii preventive a învinuitului."
    51. Articolul 50 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 50. - (1) Împotriva rezoluţiei de începere a urmãririi penale prin care s-a dispus şi mãsura de siguranţã a interzicerii accesului la competiţiile sportive de genul celor la care fapta a fost sãvârşitã învinuitul poate face plângere cu privire la luarea acestei mãsuri în termen de 3 zile de la primire sau comunicare, la instanţa competentã sã judece cauza în primã instanţã. Instanţa se pronunţã asupra plângerii printr-o încheiere, care nu este supusã niciunei cãi de atac.
    (2) Instanţa dispune asupra menţinerii sau revocãrii mãsurii de siguranţã, prin încheiere, cu citarea învinuitului, prezenţa procurorului fiind obligatorie. Lipsa învinuitului legal citat nu împiedicã efectuarea judecãţii.
    (3) Când constatã cã mãsura este ilegalã sau nu este justificatã, instanţa dispune revocarea ei.
    (4) Plângerea învinuitului împotriva mãsurii de siguranţã nu este suspensivã de executare.
    (5) Dosarul se restituie procurorului în termen de 24 de ore de la soluţionarea plângerii."
    52. Articolul 51 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 51. - (1) Dacã în cursul urmãririi penale procurorul dispune scoaterea de sub urmãrire penalã în condiţiile art. 11 pct. 1 lit. b) şi art. 10 alin. (1) lit. b^1) din Codul de procedurã penalã sau încetarea urmãririi penale în condiţiile art. 11 pct. 1 lit. c) şi art. 10 alin. (1) lit. f), g), h) şi i^1) din Codul de procedurã penalã, dosarul se înainteazã instanţei competente sã judece cauza în primã instanţã, pentru a se pronunţa, prin sentinţã, cu privire la aplicarea, menţinerea sau revocarea mãsurii de siguranţã a interzicerii accesului la competiţiile sportive.
    (2) Perioada pentru care se dispune mãsura nu poate depãşi termenele maxime prevãzute la art. 31-45 pentru fiecare infracţiune în parte.
    (3) Sentinţa instanţei poate fi atacatã cu recurs, în termen de 3 zile de la pronunţare, pentru cei prezenţi, şi, respectiv, de la comunicare, pentru cei lipsã. Dosarul va fi înaintat instanţei de recurs în termen de douã zile. Dispoziţiile art. 50 alin. (2) şi (3) se aplicã în mod corespunzãtor.
    (4) Dupã soluţionarea recursului dosarul se restituie procurorului competent în termen de cel mult douã zile de la soluţionare."
    53. Articolul 52 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 52. - (1) Pe perioada judecãrii cauzei, instanţa dispune, dacã este cazul, luarea faţã de inculpat a mãsurii de siguranţã provizorii a interzicerii accesului la competiţiile sportive de genul celor la care fapta a fost sãvârşitã.
    (2) Instanţa dispune asupra aplicãrii mãsurii de siguranţã provizorii, prin încheiere, cu citarea inculpatului, prezenţa procurorului fiind obligatorie. Lipsa inculpatului legal citat nu împiedicã efectuarea judecãţii.
    (3) Încheierea trebuie sã precizeze genul competiţiilor şi jocurilor sportive la care îi este interzis inculpatului sã participe şi perioada în care îi este interzisã participarea.
    (4) Încheierea poate fi atacatã odatã cu fondul cauzei.
    (5) Dispoziţiile art. 49 alin. (4)-(6) se aplicã în mod corespunzãtor."
    54. Articolul 53 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 53. - (1) Prin hotãrârea care soluţioneazã fondul cauzei instanţa se pronunţã şi asupra luãrii mãsurii de siguranţã definitive, precizând totodatã durata acesteia şi genul competiţiilor şi jocurilor sportive la care îi este interzis fãptuitorului sã participe.
    (2) Hotãrârea este supusã cãilor de atac potrivit dreptului comun."
    55. Dupã articolul 53 se introduc douã noi articole, articolele 53^1 şi 53^2, cu urmãtorul cuprins:
    "Art. 53^1. - (1) Instanţa de judecatã sau organul de urmãrire penalã comunicã punctului naţional de informare pentru manifestãri sportive din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române hotãrârea sau, dupã caz, ordonanţa ori rezoluţia prin care s-a dispus aplicarea, menţinerea sau revocarea mãsurii de siguranţã a interzicerii accesului la unele competiţii ori jocuri sportive în sarcina unui învinuit sau inculpat.
    (2) În termen de 3 zile de la comunicarea procesului-verbal de constatare a contravenţiei prin care a fost aplicatã o sancţiune contravenţionalã complementarã de interzicere a accesului unui spectator la competiţii sportive, Poliţia Românã şi poliţia localã comunicã, din oficiu, punctului naţional de informare pentru manifestãri sportive o copie a procesului-verbal.
    Art. 53^2. - (1) Persoanele faţã de care s-a dispus mãsura interzicerii accesului sub forma mãsurii de siguranţã de naturã penalã au obligaţia ca, pe timpul desfãşurãrii jocurilor sportive pentru care s-a dispus mãsura, sã se prezinte la cel mai apropiat sediu al poliţiei, jandarmeriei sau poliţiei de frontierã.
    (2) În acest sens, dupã aplicarea mãsurii de siguranţã, unitatea de jandarmi competentã teritorial îi notificã celui în cauzã aceastã obligaţie, ocazie cu care îi sunt comunicate acestuia urmãtoarele:
    a) o prezentare a competiţiilor sau jocurilor sportive pentru care se aplicã mãsura de siguranţã, precum şi a locurilor şi datelor de desfãşurare a acestora;
    b) o prezentare a celor mai apropiate sedii ale poliţiei, jandarmeriei şi ale poliţiei de frontierã faţã de domiciliul sau, dupã caz, reşedinţa celui în cauzã;
    c) identitatea monitorilor de securitate care gestioneazã situaţia clubului sportiv al cãrui susţinãtor este cel în cauzã şi numerele de telefon la care aceştia pot fi contactaţi;
    d) o prezentare a eventualelor sancţiuni aplicabile în cazul încãlcãrii interdicţiei sau obligaţiei prevãzute la alin. (1).
    (3) În situaţia în care cel în cauzã, din diferite motive, nu se poate prezenta la cel mai apropiat sediu al poliţiei, jandarmeriei sau poliţiei de frontierã pe timpul desfãşurãrii unui joc sportiv pentru care s-a dispus mãsura interzicerii accesului, acesta are obligaţia de a contacta telefonic unul dintre monitorii de securitate indicaţi la alin. (2) lit. c), pentru a-i comunica motivul neprezentãrii şi locul în care se aflã.
    (4) Neprezentarea la cel mai apropiat sediu al poliţiei, jandarmeriei sau poliţiei de frontierã pe timpul desfãşurãrii unui joc sportiv pentru care s-a dispus mãsura interzicerii accesului, precum şi identificarea celui în cauzã într-un alt loc decât cel comunicat monitorului de securitate constituie contravenţie şi se sancţioneazã cu amendã de la 500 lei la 1.500 lei sau prestarea a 120-200 de ore activitãţi în folosul comunitãţii.
    (5) Procedurile de primire a suporterilor faţã de care sa dispus mãsura interzicerii accesului la competiţii şi jocuri sportive care se prezintã la sediul poliţiei, jandarmeriei sau poliţiei de frontierã se stabilesc prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor."
    ART. II
    (1) Dispoziţiile art. 10 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive, cu modificãrile şi completãrile aduse prin prezenta lege, intrã în vigoare la 90 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi.
    (2) În termen de 60 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi, Autoritatea Naţionalã pentru Sport şi Tineret va emite ordinul pentru aplicarea mãsurilor prevãzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 4/2008, cu modificãrile şi completãrile aduse prin prezenta lege.
    ART. III
    În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, ministrul administraţiei şi internelor va emite ordinul de reglementare a procedurilor prevãzute la art. 53^2 alin. (5) din Legea nr. 4/2008, cu modificãrile şi completãrile aduse prin prezenta lege.
    ART. IV
    În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Guvernul României va emite normele metodologice corespunzãtoare de aplicare a Legii nr. 4/2008, cu modificãrile şi completãrile aduse prin prezenta lege.
    ART. V
    Prezenta lege intrã în vigoare la 30 de zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Aceastã lege a fost adoptatã de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicatã.

                        PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                             ROBERTA ALMA ANASTASE

                             PREŞEDINTELE SENATULUI
                                  VASILE BLAGA

    Bucureşti, 6 ianuarie 2012.
    Nr. 10.

                                    --------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice