Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
LEGA nr. 311 din 8 iulie 2003 (*republicata*) muzeelor si a colectiilor publice
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGA nr. 311 din 8 iulie 2003 (*republicata*)  muzeelor si a colectiilor publice    Twitter Facebook
Cautare document

LEGA nr. 311 din 8 iulie 2003 (*republicata*) muzeelor si a colectiilor publice

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 15 noiembrie 2006
______________
*) Republicatã în temeiul <>art. III din Legea nr. 12/2006 pentru modificarea şi completarea <>Legii muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 17 ianuarie 2006.
<>Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003 a fost publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 528 din 23 iulie 2003 şi a mai fost modificatã prin <>Legea nr. 114/2006 pentru aprobarea <>Ordonanţei Guvernului nr. 26/2005 privind managementul instituţiilor publice de culturã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 12 mai 2006.


CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Prezenta lege reglementeazã regimul juridic general, clasificarea şi principiile organizãrii şi funcţionãrii muzeelor şi colecţiilor publice, precum şi ale colecţiilor private accesibile publicului.
ART. 2
În înţelesul prezentei legi, urmãtorii termeni sunt definiţi astfel:
a) muzeu - instituţia de culturã, de drept public sau de drept privat, fãrã scop lucrativ, aflatã în serviciul societãţii, care colecţioneazã, conservã, cerceteazã, restaureazã, comunicã şi expune, în scopul cunoaşterii, educãrii şi recreerii, mãrturii materiale şi spirituale ale existenţei şi evoluţiei comunitãţilor umane, precum şi ale mediului înconjurãtor;
b) colecţie - ansamblul de bunuri culturale şi naturale, constituit în mod sistematic şi coerent de cãtre persoane fizice sau persoane juridice de drept public ori de drept privat.
ART. 3
(1) În sensul prezentei legi, colecţiile publice sunt colecţiile accesibile publicului şi specialiştilor, indiferent de titularul dreptului de proprietate, care reunesc bunuri semnificative prin valoarea lor artisticã, documentarã, istoricã, ştiinţificã, culturalã şi memorialisticã.
(2) Colecţiile private accesibile publicului sunt colecţiile aflate în proprietatea privatã a persoanelor fizice sau juridice de drept privat, la care publicul şi specialiştii au acces numai cu acordul deţinãtorilor.
ART. 4
Funcţiile principale ale muzeului sunt:
a) constituirea ştiinţificã, administrarea, conservarea şi restaurarea patrimoniului muzeal;
b) cercetarea ştiinţificã, evidenţa, documentarea, protejarea şi dezvoltarea patrimoniului muzeal;
c) punerea în valoare a patrimoniului muzeal în scopul cunoaşterii, educãrii şi recreerii.
ART. 5
Funcţiile principale ale colecţiilor publice sunt:
a) constituirea, administrarea, conservarea şi restaurarea patrimoniului propriu;
b) cercetarea, evidenţa, documentarea, protejarea şi dezvoltarea patrimoniului propriu;
c) punerea în valoare a patrimoniului propriu.
ART. 6
Statul, prin autoritãţile administraţiei publice centrale, precum şi autoritãţile administraţiei publice locale, protejeazã muzeele, colecţiile publice şi colecţiile private accesibile publicului, garanteazã libera lor funcţionare şi dezvoltare şi poate acorda proprietarilor şi titularilor de alte drepturi reale sprijin financiar şi logistic, conform prevederilor legale.
ART. 7
Cultele susţin propriile muzee şi colecţii publice şi pot beneficia în acest scop de sprijin financiar şi logistic din partea autoritãţilor administraţiei publice centrale şi locale, conform prevederilor legale în vigoare.

CAP. II
Patrimoniul muzeal

ART. 8
(1) Patrimoniul muzeal este alcãtuit din totalitatea bunurilor, a drepturilor şi obligaţiilor cu caracter patrimonial ale muzeului sau, dupã caz, ale colecţiilor publice, asupra unor bunuri aflate în proprietate publicã şi/sau privatã.
(2) Bunurile care alcãtuiesc patrimoniul muzeal pot face obiectul dreptului de proprietate publicã a statului şi/sau a unitãţilor administrativ-teritoriale ori, dupã caz, al dreptului de proprietate privatã.
(3) Regimul juridic al dreptului de proprietate publicã şi/sau privatã asupra bunurilor care se aflã în patrimoniul muzeal este reglementat conform dispoziţiilor legale în vigoare.
ART. 9
Pot face obiectul unui patrimoniu muzeal, conform legii:
a) bunurile imobile de valoare excepţionalã, arheologicã, istoricã, etnograficã, artisticã, documentarã, memorialisticã, ştiinţificã şi tehnicã;
b) siturile şi rezervaţiile care au caracter arheologic, istoric, artistic, etnografic, tehnic şi arhitectural, constituite din terenuri, parcuri naturale, grãdini botanice şi zoologice, precum şi construcţiile aferente;
c) bunurile clasate în patrimoniul cultural naţional mobil, de valoare excepţionalã, arheologicã, istoricã, etnograficã, artisticã, documentarã, ştiinţificã şi tehnicã, literarã, memorialisticã, cinematograficã, numismaticã, filatelicã, heraldicã, bibliofilã, cartograficã şi epigraficã, reprezentând mãrturii materiale şi spirituale ale evoluţiei comunitãţilor umane, ale mediului înconjurãtor şi ale potenţialului creator uman;
d) alte bunuri care au rol documentar, educativ, recreativ, ilustrativ şi care pot fi folosite în cadrul expoziţiilor şi al altor manifestãri muzeale.
ART. 10
(1) Evidenţa bunurilor care fac parte din patrimoniul muzeal este ţinutã prin Registrul informatizat pentru evidenţa analiticã a bunurilor culturale, document permanent, având caracter obligatoriu, cu menţinerea registrelor de inventar şi a documentelor primare.
(2) Registrul informatizat pentru evidenţa analiticã a bunurilor culturale este alcãtuit pe baza unui model unic, aprobat prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, cu avizul Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor.
ART. 11
(1) Proprietarii şi titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor şi colecţiilor publice au, potrivit Codului civil şi prezentei legi, urmãtoarele obligaţii:
a) sã asigure integritatea, securitatea, conservarea şi restaurarea bunurilor clasate în patrimoniul cultural naţional mobil care fac obiectul patrimoniului muzeal;
b) sã realizeze documentarea, evidenţa şi, dupã caz, clasarea bunurilor care fac obiectul patrimoniului muzeal;
c) sã punã în valoare patrimoniul muzeal;
d) sã asigure şi sã garanteze accesul publicului şi al specialiştilor la bunurile care constituie patrimoniul muzeal;
e) sã asigure cercetarea sau, dupã caz, punerea la dispoziţie, pentru cercetare, a bunurilor din patrimoniul muzeal;
f) sã previnã folosirea patrimoniului muzeal în alte scopuri decât cele prevãzute de reglementãrile legale în vigoare;
g) sã obţinã autorizarea funcţionãrii, acreditarea şi, dupã caz, reacreditarea muzeului sau a colecţiei publice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
h) sã asigure prevenirea, localizarea şi stingerea incendiilor;
i) sã asigure paza muzeului sau a colecţiilor publice şi dotarea acestora cu sisteme de protecţie eficiente;
j) sã ia mãsuri pentru prevenirea şi diminuarea pagubelor care pot fi aduse patrimoniului muzeal, în caz de calamitate naturalã sau conflict armat.
(2) Proprietarii şi titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor şi colecţiilor publice de importanţã naţionalã sunt obligaţi sã încheie contracte de asigurare parţialã sau integralã, în funcţie de obligaţiile ce le revin potrivit prevederilor Codului civil, pentru bunurile mobile şi imobile care fac obiectul patrimoniului muzeal, conform dispoziţiilor legale în vigoare.
(3) Proprietarii şi titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor şi colecţiilor publice de importanţã regionalã, judeţeanã şi localã sunt obligaţi sã încheie contracte de asigurare parţialã sau integralã pentru bunurile clasate în patrimoniul cultural naţional, categoria Tezaur, respectiv pentru monumentele istorice din categoriile A şi B, care fac obiectul patrimoniului muzeal, conform dispoziţiilor legale în vigoare.
(4) Încheierea contractelor de asigurare prevãzute la alin. (2) şi (3) se face treptat, acordându-se prioritate bunurilor clasate în categoria Tezaur, respectiv monumentelor istorice din categoriile A şi B, precum şi monumentelor etnografice transferate în muzeele în aer liber.
(5) Autoritãţile administraţiei publice centrale sau locale, dupã caz, au obligaţia sã prevadã în bugetele proprii fondurile necesare pentru asigurarea bunurilor clasate în categoria Tezaur, precum şi a imobilelor clasate în categoriile A şi B, potrivit legii.
(6) Sumele alocate de persoanele fizice şi juridice de drept privat, pentru asigurarea bunurilor mobile clasate în categoria Tezaur, sunt deductibile din impozitul pe profit sau, dupã caz, din impozitul pe venit.
ART. 12
Autoritãţile administraţiei publice centrale şi locale şi instituţiile publice de specialitate subordonate acestora, precum şi proprietarii şi titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor şi colecţiilor publice pot coopera, dupã caz, cu organizaţii neguvernamentale, în vederea dezvoltãrii, protejãrii, conservãrii, restaurãrii, cercetãrii şi punerii în valoare a patrimoniului muzeal, în interes ştiinţific sau cultural-turistic.

CAP. III
Clasificarea, înfiinţarea şi acreditarea muzeelor şi a colecţiilor publice

SECŢIUNEA 1
Clasificarea

ART. 13
(1) În funcţie de forma de proprietate, de constituire şi de modul de administrare a patrimoniului muzeal, muzeele şi colecţiile publice se pot afla în proprietate publicã sau privatã.
(2) Muzeele şi colecţiile aflate în proprietate publicã se înfiinţeazã şi se organizeazã în subordinea autoritãţilor administraţiei publice centrale sau locale, a altor autoritãţi publice ori instituţii şi funcţioneazã potrivit regulamentelor proprii de organizare şi funcţionare, aprobate de autoritãţile sau instituţiile tutelare.
(3) Muzeele şi colecţiile publice aflate în proprietate privatã se înfiinţeazã, se organizeazã şi funcţioneazã în subordinea persoanelor juridice private sau a persoanelor fizice.
(4) Dupã forma de organizare, muzeele şi colecţiile publice au personalitate juridicã; prin excepţie de la regulã, se pot organiza muzee şi colecţii publice fãrã personalitate juridicã.
ART. 14
În funcţie de aria de acoperire teritorialã, de mãrimea şi de importanţa patrimoniului, muzeele şi colecţiile publice se clasificã astfel:
a) muzee şi colecţii publice de importanţã naţionalã;
b) muzee şi colecţii publice de importanţã regionalã;
c) muzee şi colecţii publice de importanţã judeţeanã;
d) muzee şi colecţii publice de importanţã localã.
ART. 15
(1) Muzeele şi colecţiile publice de importanţã naţionalã sunt muzeele şi colecţiile publice de drept public sau de drept privat, care deţin în patrimoniul lor muzeal bunuri de valoare excepţionalã, semnificative în plan naţional pentru istorie, arheologie, etnologie, artã, arhivisticã, ştiinţã, tehnicã, literaturã, cinematografie, numismaticã, filatelie, heraldicã, bibliofilie, cartografie şi epigrafie.
(2) Muzeele şi colecţiile publice de importanţã regionalã sunt muzeele şi colecţiile publice de drept public sau de drept privat, care deţin în patrimoniul lor muzeal bunurile prevãzute la alin. (1), semnificative în plan regional.
(3) Muzeele şi colecţiile publice de importanţã judeţeanã sunt muzeele şi colecţiile publice de drept public sau de drept privat, care deţin în patrimoniul lor muzeal bunurile prevãzute la alin. (1), semnificative în plan judeţean.
(4) Muzeele şi colecţiile publice de importanţã localã sunt muzeele şi colecţiile publice de drept public sau de drept privat, care deţin în patrimoniul lor muzeal bunurile prevãzute la alin. (1), semnificative în plan municipal, orãşenesc sau comunal.
ART. 16
(1) Acordarea titulaturii de muzeu sau, dupã caz, de colecţie publicã de importanţã naţionalã, regionalã, judeţeanã sau localã, dupã caz, se aprobã prin hotãrâre a Guvernului, iniţiatã de Ministerul Culturii şi Cultelor, cu avizul Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor.
(2) Schimbarea titulaturii muzeelor şi colecţiilor publice se realizeazã prin hotãrâre a Guvernului, cu avizul Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, la propunerea autoritãţii în subordinea cãreia se aflã muzeul sau colecţia publicã.
(3) Muzeele şi colecţiile publice, indiferent de constituire şi de forma de proprietate şi administrare a patrimoniului muzeal, funcţioneazã în concordanţã cu normele metodologice privind muzeele şi colecţiile publice, elaborate de Ministerul Culturii şi Cultelor, cu avizul Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, şi aprobate prin ordin al ministrului culturii şi cultelor.

SECŢIUNEA a 2-a
Înfiinţarea şi acreditarea

ART. 17
(1) Înfiinţarea muzeelor şi a colecţiilor publice, indiferent de forma de constituire, proprietate şi administrare a patrimoniului, este reglementatã prin prezenta lege.
(2) Pentru înfiinţarea muzeelor şi a colecţiilor publice este necesar avizul prealabil al Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor.
(3) Obligaţia obţinerii avizului prealabil revine, de drept, persoanei fizice sau juridice care solicitã înfiinţarea unui muzeu sau a unei colecţii publice.
ART. 18
(1) Funcţionarea muzeelor şi a colecţiilor publice, indiferent de forma de constituire, proprietate şi administrare a patrimoniului, este condiţionatã de acreditarea acestora.
(2) Autoritãţile prevãzute la art. 13 alin. (2), altele decât Ministerul Culturii şi Cultelor, care au în subordine muzee şi colecţii publice, sunt obligate sã solicite Ministerului Culturii şi Cultelor acreditarea acestora; cererea de acreditare se depune la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor.
(3) Persoanele fizice şi persoanele juridice de drept privat, care au înfiinţat sau înfiinţeazã muzee şi colecţii publice în baza avizului prealabil prevãzut la art. 17 alin. (2), sunt obligate sã solicite Ministerului Culturii şi Cultelor acreditarea acestora; cererea de acreditare se depune la direcţia pentru culturã, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti, în a cãrei razã teritorialã se aflã sediul muzeului sau al colecţiei publice respective.
(4) Acreditarea muzeelor şi a colecţiilor publice se aprobã, la propunerea Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, prin ordin al ministrului culturii şi cultelor.
(5) Acreditarea temporarã poate conţine condiţii sau recomandãri în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.
ART. 19
(1) Revocarea acreditãrii muzeelor şi a colecţiilor publice are loc în cazul nerespectãrii prevederilor legale în vigoare sau a condiţiilor de acreditare.
(2) Revocarea acreditãrii muzeelor şi a colecţiilor publice se face la propunerea Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, care se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(3) Din momentul revocãrii acreditãrii, proprietarul sau titularii de alte drepturi reale sunt obligaţi sã respecte prevederile privind protejarea patrimoniului muzeal.
ART. 20
(1) Ordinul ministrului culturii şi cultelor de revocare a acreditãrii muzeelor şi colecţiilor publice poate fi contestat în termen de 15 zile de la publicare; contestaţia se depune la Ministerul Culturii şi Cultelor.
(2) Persoana nemulţumitã de rãspunsul primit la contestaţia prevãzutã la alin. (1) se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.
ART. 21
(1) În subordinea muzeelor şi a colecţiilor publice pot funcţiona, ca unitãţi fãrã personalitate juridicã, secţii şi filiale, organizate în aceeaşi localitate sau în alte localitãţi decât cea în care îşi au sediul muzeele şi colecţiile publice respective.
(2) Secţiile şi filialele muzeelor şi colecţiilor publice pot fi denumite muzee sau colecţii, cu obligaţia precizãrii muzeului sau a colecţiei publice în a cãrei subordine se aflã şi a obţinerii, pentru secţiile sau filialele respective, a avizului prealabil prevãzut la art. 17 alin. (2) şi a acreditãrii prevãzute la art. 18.
(3) Organizarea şi funcţionarea secţiilor şi filialelor teritoriale ale muzeelor şi colecţiilor publice se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a muzeului sau a colecţiei publice în a cãrei subordine se aflã.

CAP. IV
Finanţarea muzeelor şi a colecţiilor publice

ART. 22
(1) Activitatea muzeelor şi a colecţiilor publice de drept public se finanţeazã din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupã caz.
(2) Veniturile proprii provin din tarifele pentru serviciile oferite de muzee şi colecţii publice, din donaţii şi sponsorizãri, din alte activitãţi specifice.
(3) Veniturile prevãzute la alin. (2) sunt gestionate în regim extrabugetar, conform dispoziţiilor legale în vigoare.
ART. 23
(1) Sunt scutite de la plata taxelor de timbru succesiunile prin care se transmite un patrimoniu muzeal sau o colecţie, în care persoanele fizice sau juridice au calitatea de moştenitori, numai dacã persoanele respective îşi asumã obligaţia, printr-o convenţie încheiatã cu direcţia pentru culturã, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti, sã menţinã la dispoziţia publicului, spre vizitare, patrimoniul muzeal respectiv, în condiţiile prezentei legi.
(2) În cazul în care moştenitorii nu îndeplinesc obligaţia asumatã prin convenţia prevãzutã la alin. (1), taxa de timbru se recupereazã pe baza notei de constatare întocmite de direcţia generalã a finanţelor publice judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti, la sesizarea direcţiei pentru culturã, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
(3) Se considerã neîndeplinire a obligaţiei asumate potrivit alin. (1) cazul în care accesul publicului este interzis pe o perioadã mai mare de 60 de zile într-un an calendaristic, cu excepţia situaţiilor în care obligaţia respectivã a devenit imposibil de executat pentru cauze neimputabile.
ART. 24
(1) Preţurile şi tarifele pentru serviciile oferite de muzee şi colecţii publice sunt stabilite de conducerea acestora.
(2) În cazul muzeelor şi al colecţiilor publice de drept public, tarifele stabilite de acestea sunt aprobate de autoritatea în a cãrei subordine se aflã, conform dispoziţiilor legale în vigoare.

CAP. V
Conducerea, organizarea şi funcţionarea muzeelor şi a colecţiilor publice de drept public

ART. 25
(1) Muzeele şi colecţiile publice de drept public sunt organizate şi funcţioneazã conform prevederilor prezentei legi şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare propriu, aprobat de autoritatea în subordinea cãreia se aflã, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
(2) Personalul de specialitate al muzeelor şi al colecţiilor publice cuprinde funcţiile de: cercetãtor ştiinţific, arheolog, muzeograf, conservator, restaurator, investigator biolog, investigator chimist, investigator fizician, arhitect, designer, topograf, informatician, documentarist, bibliotecar, grafician, desenator, gestionar de colecţie, custode, fotograf, operator video, precum şi alte funcţii asimilate specificului colecţiilor.
(3) Pentru personalul muzeelor care lucreazã în condiţii speciale de muncã, în depozite, laboratoare şi ateliere de conservare şi restaurare, precum şi în şantiere arheologice, se acordã un spor de toxicitate de 15% din salariul de bazã.
(4) Pentru personalul de specialitate şi tehnic care lucreazã în depozite şi la organizarea unor expoziţii cu bunuri clasate în categoria Tezaur se acordã un spor de confidenţialitate de 15% din salariul de bazã.
(5) Personalul cu o vechime neîntreruptã de 10 ani în muzee sau colecţii publice de drept public beneficiazã de un spor de stabilitate de 10% din salariul de bazã.
(6) Criteriile şi metodologia de încadrare a locurilor de muncã în condiţii speciale se stabilesc prin hotãrâre a Guvernului, iniţiatã de Ministerul Culturii şi Cultelor, cu avizul Ministerului Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei şi al Ministerului Sãnãtãţii Publice.
ART. 26
(1) Angajarea personalului de specialitate din muzee şi colecţii publice se realizeazã prin concurs, organizat de conducerea muzeului sau a colecţiei publice, potrivit legii.
(2) Atribuţiile personalului din muzee şi colecţii publice se stabilesc prin fişa postului, conform structurii organizatorice, programelor de activitate şi sarcinilor de serviciu.
(3) Pregãtirea şi formarea profesionalã continuã a personalului de specialitate din muzee şi colecţii publice se asigurã prin instituţii de specialitate acreditate: învãţãmânt postliceal, învãţãmânt superior de lungã şi scurtã duratã, inclusiv învãţãmânt la distanţã, cursuri postuniversitare, programe de masterat şi doctorat, precum şi prin alte forme de pregãtire profesionalã.
ART. 27
(1) În cadrul muzeelor şi al colecţiilor publice de drept public sunt organizate şi funcţioneazã consilii de administraţie, ca organe deliberative de conducere.
(2) Componenţa, atribuţiile, organizarea şi funcţionarea consiliului de administraţie se stabilesc prin regulament de organizare şi funcţionare, aprobat de autoritatea în subordinea cãreia se aflã muzeele şi colecţiile publice de drept public, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
ART. 28
(1) În cadrul muzeelor şi al colecţiilor publice de drept public pot funcţiona consilii ştiinţifice, ca organe de specialitate alcãtuite din specialişti de profil, cu rol consultativ în domeniul cercetãrii ştiinţifice, organizãrii sau structurãrii serviciilor, colecţiilor muzeale şi activitãţilor culturale.
(2) În cadrul muzeelor şi al colecţiilor publice de drept public de importanţã naţionalã, regionalã şi judeţeanã funcţionarea consiliilor ştiinţifice este obligatorie.
(3) Componenţa, atribuţiile, organizarea şi funcţionarea consiliului ştiinţific se stabilesc prin regulament de organizare şi funcţionare, aprobat de autoritatea în subordinea cãreia se aflã muzeele şi colecţiile publice de drept public, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
(4) Membrii consiliului ştiinţific sunt numiţi, prin decizie, de directorul general sau, dupã caz, de directorul muzeului sau al colecţiei publice de drept public.
ART. 29
(1) În cadrul muzeelor şi al colecţiilor publice de drept public funcţioneazã comisii de evaluare şi/sau comisii de achiziţii de bunuri culturale.
(2) Membrii comisiilor menţionate la alin. (1) sunt numiţi, prin decizie, de directorul general sau, dupã caz, de directorul muzeului sau al colecţiei publice de drept public.
ART. 30
(1) Desfiinţarea muzeelor sau colecţiilor publice de drept public care se aflã în subordinea autoritãţilor administraţiei publice locale se aprobã prin hotãrâre a autoritãţii administraţiei publice tutelare, cu votul a douã treimi din numãrul total de consilieri, cu avizul prealabil conform al Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor.
(2) Orice reorganizare a muzeelor sau colecţiilor publice de drept public care se aflã în subordinea autoritãţilor administraţiei publice locale se aprobã prin hotãrâre a autoritãţilor publice tutelare, cu votul a jumãtate plus unu din numãrul total de consilieri, cu avizul prealabil al Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor.

CAP. VI
Instituţii şi organisme cu atribuţii în domeniul muzeelor şi al colecţiilor publice

ART. 31
(1) Ministerul Culturii şi Cultelor elaboreazã şi asigurã aplicarea strategiei naţionale şi urmãreşte respectarea prevederilor legale, a normelor şi metodologiilor din domeniul muzeelor şi al colecţiilor publice.
(2) Ministerul Culturii şi Cultelor reprezintã statul în relaţiile internaţionale din domeniul muzeelor şi al colecţiilor publice.
ART. 32
În domeniul muzeelor şi al colecţiilor publice Ministerul Culturii şi Cultelor exercitã, prin direcţia sa de specialitate sau prin instituţiile sale subordonate, urmãtoarele atribuţii:
a) organizeazã sistemul naţional de cercetare, evidenţã, conservare, restaurare şi protejare a patrimoniului, de inspecţie şi clasificare a muzeelor şi a colecţiilor publice şi avizeazã reglementãrile tehnice aplicabile în domeniu;
b) aprobã normele metodologice de acreditare a muzeelor şi a colecţiilor publice;
c) aprobã criteriile de acreditare a muzeelor şi a colecţiilor publice;
d) acordã şi revocã, în condiţiile prezentei legi, acreditarea funcţionãrii muzeelor şi a colecţiilor publice;
e) propune acordarea titulaturii de muzeu sau, dupã caz, de colecţie publicã de importanţã naţionalã;
f) aprobã clasificarea muzeelor şi a colecţiilor publice;
g) verificã respectarea condiţiilor de acreditare a muzeelor şi a colecţiilor publice aflate în subordinea autoritãţilor administraţiei publice centrale şi locale;
h) acordã asistenţã ştiinţificã şi de specialitate muzeelor, colecţiilor publice şi organizaţiilor neguvernamentale cu activitate în domeniu;
i) colaboreazã cu Ministerul Educaţiei şi Cercetãrii, respectiv cu Ministerul Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei, în vederea pregãtirii specialiştilor şi a personalului auxiliar din domeniul muzeelor şi al colecţiilor publice, în conformitate cu prevederile <>Legii învãţãmântului nr. 84/1995 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
j) colaboreazã cu Ministerul Apãrãrii, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi cu celelalte autoritãţi ale administraţiei publice cu atribuţii în domeniu, în vederea stabilirii mãsurilor speciale de protejare a patrimoniului muzeal în caz de conflict armat, tulburãri civile şi catastrofe naturale;
k) avizeazã programele de dezvoltare muzealã;
l) sprijinã şi iniţiazã cooperarea cu instituţii şi organizaţii din strãinãtate cu activitate în domeniul muzeelor şi al colecţiilor publice;
m) finanţeazã activitatea editorialã a Revistei muzeelor, publicatã de Centrul de Pregãtire Profesionalã în Culturã*).
_____________
*) Conform <>art. 1 din Hotãrârea Guvernului nr. 1.878/2005 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 17 ianuarie 2006, s-a înfiinţat Centrul de Pregãtire Profesionalã în Culturã, prin reorganizarea Centrului pentru Formare, Educaţie Permanentã şi Management în Domeniul Culturii, care s-a desfiinţat.

ART. 33
Direcţiile pentru culturã, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, au, în domeniul muzeelor şi al colecţiilor publice, urmãtoarele atribuţii:
a) propun Ministerului Culturii şi Cultelor acreditarea colecţiilor publice de drept privat;
b) verificã respectarea condiţiilor de acreditare a muzeelor şi a colecţiilor publice aflate în subordinea autoritãţilor administraţiei publice locale, precum şi a muzeelor şi a colecţiilor publice de drept privat;
c) constatã contravenţii şi aplicã sancţiuni în domeniul muzeelor şi al colecţiilor publice de pe raza lor de competenţã teritorialã, conform dispoziţiilor legale în vigoare.

ART. 34
(1) Comisia Naţionalã a Muzeelor şi Colecţiilor este, potrivit legii, organismul ştiinţific consultativ şi de avizare în domeniu al Ministerului Culturii şi Cultelor.
(2) În domeniul muzeelor şi al colecţiilor, Comisia Naţionalã a Muzeelor şi Colecţiilor are urmãtoarele atribuţii:
a) propune reglementãri de specialitate privind domeniul muzeelor şi al colecţiilor publice, obligatorii pentru întreaga reţea de instituţii muzeale şi colecţii publice, indiferent de forma de proprietate, administrare şi finanţare;
b) acordã aviz consultativ pentru aprobarea strategiei naţionale de cercetare-dezvoltare din domeniul muzeelor şi al colecţiilor publice;
c) elaboreazã criteriile de acordare a avizului prealabil în vederea înfiinţãrii muzeelor şi a colecţiilor publice;
d) emite avize prealabile în vederea înfiinţãrii muzeelor şi a colecţiilor publice;
e) elaboreazã normele de clasificare a muzeelor şi a colecţiilor publice;
f) propune Ministerului Culturii şi Cultelor clasificarea muzeelor şi a colecţiilor publice;
g) propune revocarea acreditãrii muzeelor şi a colecţiilor publice;
h) avizeazã acordarea titulaturii de muzeu sau, dupã caz, de colecţie publicã de importanţã naţionalã;
i) avizeazã prioritãţile de dezvoltare a muzeelor şi a colecţiilor publice aflate în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor;
j) avizeazã programele de pregãtire a specialiştilor din domeniul muzeelor şi al colecţiilor publice;
k) propune Ministerului Culturii şi Cultelor acordarea unor distincţii şi recompense persoanelor care au adus contribuţii deosebite la dezvoltarea, cercetarea, evidenţa, conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a patrimoniului muzeal.

CAP. VII
Contravenţii şi sancţiuni

ART. 35
Încãlcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage, dupã caz, rãspunderea disciplinarã, materialã, civilã, contravenţionalã sau penalã.
ART. 36
(1) Distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuinţare, cu intenţie, a bunurilor mobile din patrimoniul muzeelor şi al colecţiilor publice, clasate sau neclasate în patrimoniul cultural naţional, precum şi distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuinţare, cu intenţie, a imobilelor care sunt monumente istorice constituie infracţiuni şi se pedepsesc în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(2) Executarea de falsuri dupã bunuri culturale, în scopul comercializãrii sau în orice alt scop, constituie infracţiune şi se pedepseşte în conformitate cu prevederile legale în vigoare, referitoare la bunuri culturale clasate în patrimoniul cultural naţional.
ART. 37
(1) Constituie contravenţii urmãtoarele fapte:
a) încãlcarea normelor de conservare a patrimoniului muzeal;
b) înfiinţarea de muzee şi colecţii publice fãrã obţinerea avizului prealabil şi/sau funcţionarea acestora fãrã obţinerea acreditãrii;
c) împiedicarea, prin orice mijloace, a accesului publicului la patrimoniul muzeal, cu excepţia cazurilor în care aceasta este generatã de cauze neimputabile;
d) schimbarea titulaturii muzeului sau, dupã caz, a colecţiei publice, cu nerespectarea procedurii prevãzute la art. 16 alin. (1) şi (2);
e) neîncheierea contractelor de asigurare prevãzute la art. 11 alin. (2) şi (3).
(2) Contravenţiile prevãzute la alin. (1) se sancţioneazã cu amendã de la 1.000 lei la 10.000 lei.
(3) Cuantumul amenzilor poate fi actualizat prin hotãrâre a Guvernului.
ART. 38
Contravenţiile prevãzute la art. 37 se constatã, iar sancţiunile se aplicã de specialişti din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor şi ai direcţiilor pentru culturã, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, împuterniciţi ca atare prin ordin al ministrului culturii şi cultelor.
ART. 39
Dispoziţiile <>Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 180/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se aplicã în mod corespunzãtor şi contravenţiilor prevãzute în prezenta lege.

CAP. VIII
Dispoziţii tranzitorii şi finale

ART. 40
Proprietarii şi titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor şi colecţiilor publice de importanţã naţionalã, care nu au încheiat contractul prevãzut la art. 11 alin. (2), precum şi proprietarii şi titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor şi colecţiilor publice de importanţã regionalã, judeţeanã şi localã, care nu au încheiat contractul prevãzut la art. 11 alin. (3), au obligaţia ca, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, sã încheie aceste contracte.
ART. 41
(1) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Comisia Naţionalã a Muzeelor şi Colecţiilor va elabora criteriile de acordare a avizului prealabil necesar pentru înfiinţarea muzeelor şi a colecţiilor publice, criteriile şi normele metodologice de acreditare a muzeelor şi a colecţiilor publice, precum şi normele de clasificare a muzeelor şi colecţiilor publice, aprobate fiecare prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, care se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) În termen de 60 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi, Ministerul Culturii şi Cultelor, cu avizul Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, va elabora normele metodologice cu privire la funcţionarea muzeelor şi colecţiilor publice, precum şi normele de securitate şi protejare a patrimoniului muzeal, aprobate fiecare prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, care se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
NOTĂ:
Reproducem mai jos prevederile <>art. II din Legea nr. 12/2006 pentru modificarea şi completarea <>Legii muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003 , care nu sunt încorporate în textul republicat al <>Legii nr. 311/2003 :
"Art. II. - Ordinul ministrului culturii şi cultelor privind aprobarea modelului unic al Registrului informatizat pentru evidenţa analiticã a bunurilor culturale se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi; în acelaşi termen se publicã şi hotãrârea Guvernului prevãzutã la art. 24 alin. (6)*)."
_____________
*) În forma republicatã a <>Legii nr. 311/2003 , art. 24 alin. (6) a devenit art. 25 alin. (6).

------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016