Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   INTELEGERE din 11 februarie 2005  intre Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei din Romania si Agentia Federala a Muncii din Republica Federala Germania cu privire la medierea lucratorilor romani pentru prestarea unei activitati cu durata determinata in Republica Federala Germania    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

INTELEGERE din 11 februarie 2005 intre Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei din Romania si Agentia Federala a Muncii din Republica Federala Germania cu privire la medierea lucratorilor romani pentru prestarea unei activitati cu durata determinata in Republica Federala Germania

EMITENT: ACT INTERNATIONAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 20 mai 2005
Considerând cã medierea şi angajarea lucrãtorilor români, în calitate de:
● lucrãtor sezonier pe o perioadã de pânã la 4 luni într-un an calendaristic [art. 18 din Legea privind permisul de şedere coroborat cu art. 18 din Ordonanţa privind permisul acordat strãinilor nou-veniţi în ţarã de a exercita o activitate (Ordonanţa privind ocuparea forţei de muncã) - anexa nr. 1];
● ajutor de lucrãtor în parcurile de distracţii pe o perioadã de pânã la 9 luni într-un an calendaristic (art. 18 din Legea privind permisul de şedere coroborat cu art. 19 din Ordonanţa privind ocuparea forţei de muncã - anexa nr. 1);
● ajutor casnic în gospodãriile cu persoane care necesitã îngrijiri speciale; aceste persoane vor fi angajate cu timp integral de muncã în activitãţi în gospodãrie pe o perioadã de pânã la 3 ani, cu obligaţia plãţii contribuţiilor de asigurare (art. 18 din Legea privind permisul de şedere coroborat cu art. 21 din Ordonanţa privind ocuparea forţei de muncã - anexa nr. 1),
sunt posibile numai atunci când au loc în cadrul unei înţelegeri între instituţiile din domeniul muncii, competente în ceea ce priveşte procedura de mediere şi selecţia,
Ministerul Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei (MMSSF) din România şi Agenţia Federalã a Muncii (BA) din Republica Federalã Germania,
denumite în continuare pãrţi,
convin urmãtoarele proceduri:

CAP. I
Reglementãri generale

1. Împuternicire
În scopul implementãrii medierii lucrãtorilor, sunt împuternicite:
- pentru partea românã:
Ministerul Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei (MMSSF), Bucureşti;
- pentru partea germanã:
Centrala de Mediere a Forţei de Muncã (ZAV), Bonn.
2. Evaluarea pieţei muncii
Angajarea lucrãtorilor români din România în Republica Federalã Germania se face luându-se în considerare interesele de pe piaţa muncii din ambele ţãri.
3. Condiţii de muncã
Lucrãtorii români nu pot fi angajaţi în Republica Federalã Germania în condiţii necorespunzãtoare, ci numai în condiţii comparabile cu cele ale lucrãtorilor germani. Referitor la timpul de muncã, sunt valabile dispoziţiile legii timpului de muncã. Salariul nu poate fi mai mic decât salariul negociat prin contract sau - în lipsa unui astfel de contract - decât salariile uzuale la locul respectiv. În cazul muncii în acord, munca trebuie sã fie astfel evaluatã, încât un lucrãtor cu merite deosebite, la muncã prestatã în condiţii normale şi activitate medie, sã poatã câştiga cu 20% peste salariul tarifar/orã al unui lucrãtor de acelaşi nivel.
4. Asigurãri sociale
Lucrãtorii români au obligaţia de a se asigura în sistemul de asigurãri sociale german (asigurãri sociale de boalã, îngrijire, pensie, accident şi şomaj). Cu excepţia asigurãrii în caz de accident, pentru o perioadã de ocupare redusã se pot face excepţii de la obligativitatea asigurãrii. Art. 8 din Codul social, partea a IV-a (SGB IV) reglementeazã aceastã excepţie (anexa nr. 2a).
Pentru a dovedi lipsa obligativitãţii asigurãrii, lucrãtorii trebuie sã prezinte angajatorului chestionarul pentru constatarea obligativitãţii de asigurare/excepţiei de la obligativitatea asigurãrii (anexa nr. 2b). Chestionarul este pus la dispoziţie agenţiilor de ocupare a forţei de muncã de cãtre Agenţia Federalã a Muncii.
Dacã nu existã asigurare medicalã, angajatorul trebuie sã încheie pentru lucrãtor, pe propria cheltuialã, o asigurare privatã similarã în caz de boalã. În caz contrar, angajatorul este total rãspunzãtor pentru riscul financiar în caz de boalã.
5. Cazare
Angajatorii trebuie sã punã la dispoziţie lucrãtorilor români locuinţe corespunzãtoare sau sã se îngrijeascã pentru a le asigura o cazare corespunzãtoare. Cazarea trebuie sã respecte prevederile legale privind construcţiile şi protecţia în caz de incendiu şi sã corespundã cerinţelor minime de locuit menţionate în instrucţiunile referitoare la cazarea lucrãtorilor strãini (anexa nr. 3). Nu se admite cazarea în corturi sau în vagoane mobile. Avându-se în vedere activitatea lor itinerantã, cazarea în vagoane de dormit/locuinţe mobile este admisã numai în cazul lucrãtorilor din parcurile de distracţii.
6. Condiţii de sãnãtate
Lucrãtorii trebuie sã fie apţi din punct de vedere medical pentru activitatea pe care urmeazã sã o presteze. Nu este prevãzut un control medical al solicitantului în România.
7. Excluderea activitãţilor tip bar
Angajarea lucrãtorilor români în cluburile de noapte şi în baruri este exclusã de la procedura de mediere.
8. Excluderea de la procedura de mediere
Pãrţile se angajeazã sã excludã de la procedura de mediere pe acei angajatori care nu respectã reglementãrile prevãzute la pct. 3-5 ale cap. I.
9. Colaborare
MMSSF şi BA colaboreazã nemijlocit pentru derularea prezentei înţelegeri şi fac schimb de experienţã în scopul îmbunãtãţirii şi simplificãrii procedurii.

CAP. II
Proceduri de mediere

1. Solicitãri nominale/nenominale (anonime)
Lucrãtorii români pot fi solicitaţi de cãtre angajatori din Republica Federalã Germania, atât nominal, cât şi nenominal (anonim).
Baza procedurii de solicitare o reprezintã formularele de "Acord de angajare/Contract de muncã EZ/AV" (anexa nr. 4). Acestea sunt formulare tipizate în limba germanã. Lucrãtorul primeşte o traducere corespunzãtoare a acestora în limba românã.
Baza procedurii de mediere pentru ajutor casnic o reprezintã formularele bilingve "Acord de angajare/Contract de muncã pentru menajere/ajutoare de casã în gospodãrii unde existã necesitatea de îngrijire" (anexa nr. 4a).
În cazul solicitãrilor anonime, ZAV transmite MMSSF profilul locului de muncã pentru recrutarea solicitanţilor.
În cazul solicitãrilor nominale se renunţã la verificarea aptitudinilor.
2. Interviuri în România
Medierea angajãrii lucrãtorilor români poate sã aibã loc în baza unei înţelegeri prealabile între ZAV şi MMSSF, MMSSF prezentând ZAV, în România, lucrãtorii solicitaţi pentru mediere. La recrutarea în România a lucrãtorilor români pot participa, dacã doresc, şi reprezentanţi ai angajatorilor germani.
3. Solicitãri la cerere
Acordul de angajare/Contractul de muncã EZ/AV poate fi oferit şi într-o formã deschisã în ceea ce priveşte perioada de angajare, dacã tipul de angajare prevãzut (de exemplu: lucrãri de recoltare care depind de evoluţia vremii sau de coacerea fructelor) face necesarã o solicitare din partea angajatorului. În aceste cazuri trebuie convenitã durata totalã de angajare.
Angajatorul şi lucrãtorul se înţeleg asupra datei concrete de începere a activitãţii.
4. Solicitãri neautorizate în România
Medierea şi angajarea lucrãtorilor români în calitate de lucrãtori sezonieri, ajutor de lucrãtor în parcurile de distracţii şi ajutor casnic şi recrutarea lor în România se pot face, în conformitate cu legislaţia germanã, doar de cãtre BA. Solicitãrile nominale care se bazeazã pe recrutãri neautorizate în România nu vor fi prelucrate.
5. Vize
Formularul de "Acord de angajare/Contract de muncã EZ/AV" constituie baza pentru solicitarea şi eliberarea vizei de cãtre ambasada şi consulatele Republicii Federale Germania în România. La medierea în regim de urgenţã, ZAV informeazã ambasada/consulatele germane cu privire la medierile întreprinse.
6. Schimbarea locului de muncã dupã intrarea în Republica Federalã Germania
În cazurile în care, dupã intrarea sa în Republica Federalã Germania, lucrãtorul român, din motive ce nu îi pot fi imputate, nu stabileşte un raport de muncã sau acest raport înceteazã înainte de termen, unitãţile specializate ale BA se vor strãdui în vederea gãsirii unui nou loc de muncã corespunzãtor.
7. Costuri
MMSSF şi BA suportã cheltuielile administrative ce revin fiecãrei pãrţi.
BA se va strãdui, în limita posibilitãţilor, sã apeleze la angajatorii germani pentru ca aceştia sã participe la cheltuielile de transport şi de vizã pentru lucrãtorii din România.
8. Formulare
Cu excepţia prevederilor pct. 7 al cap. II, Acordurile de angajare/Contractele de muncã EZ/AV şi chestionarele pentru constatarea obligativitãţii/excepţiei de asigurare, inclusiv traducerile acestora, vor fi puse la dispoziţie pe cheltuiala BA.
9. Adeverinţa de muncã
BA va face demersuri pe lângã angajatori pentru ca lucrãtorii români sã obţinã o adeverinţã pentru munca depusã pe teritoriul Republicii Federale Germania (anexa nr. 5).

CAP. III
Dispoziţii diverse

Anexele nr. 1-5*) fac parte integrantã din prezenta înţelegere.
Partea germanã va informa partea românã despre modificãrile aduse legislaţiei germane care aduc atingere dispoziţiilor prezentei înţelegeri.

CAP. IV
Intrarea în vigoare/Denunţarea

Prezenta înţelegere intrã în vigoare la data la care partea românã comunicã îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea sa în vigoare. La data intrãrii în vigoare a prezentei înţelegeri, Înţelegerea dintre Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale din România şi Oficiul Federal al Muncii din Republica Federalã Germania privind angajarea de lucrãtori români pentru o activitate cu duratã determinatã în Republica Federalã Germania, semnatã la Bucureşti la 13 septembrie 1999, îşi înceteazã valabilitatea.
Prezenta înţelegere poate fi denunţatã de oricare dintre pãrţi, în scris, cu cel puţin 6 luni înainte de sfârşitul unui an calendaristic. În acest caz, denunţarea îşi produce efecte din prima zi a anului urmãtor.
Prezenta înţelegere a fost semnatã la 11 februarie 2005 la Bucureşti şi la 3 februarie 2005 la Nurnberg, în douã exemplare originale, în limba românã şi în limba germanã, ambele texte fiind egal autentice.
-------------
*) Anexele nr. 1-5 se comunicã Ministerului Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei.

Ministerul Muncii, Solidaritãţii Sociale
şi Familiei din România
Gheorghe Barbu,
ministrul muncii, solidaritãţii sociale şi familiei

Agenţia Federalã a Muncii
din Republica Federalã Germania
Andreas Staible,
preşedinte
-------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016